Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0813

Rozhodnutie Rady z 3. októbra 2002, ktorým sa podľa smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady zavádza súhrnný ohlasovací informačný formát na hlásenia týkajúce sa zámerného uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov na iné účely, ako je uvádzanie na trh

OJ L 280, 18.10.2002, p. 62–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 223 - 244
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 009 P. 51 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 009 P. 51 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 58 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/813/oj

32002D0813Úradný vestník L 280 , 18/10/2002 S. 0062 - 0083


Rozhodnutie Rady

z 3. októbra 2002,

ktorým sa podľa smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady zavádza súhrnný ohlasovací informačný formát na hlásenia týkajúce sa zámerného uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov na iné účely, ako je uvádzanie na trh

(2002/813/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľňovaní geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a odvolávajúc sa na smernicu 90/220/EHS [1], najmä na jej článok 11 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1) Podľa časti B smernice 2001/18/ES sa musí plánované uvoľnenie geneticky modifikovaného organizmu (ďalej len GMO) alebo kombinácie takýchto organizmov na iné účely, ako je uvedenie na trh, vopred ohlásiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

(2) V rámci zavedenom smernicou 2001/18/ES na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a Komisiou musí orgán zaslať v osobitnom formáte súhrn ohlásenia Komisii, ktorá potom musí zaslať kópie ostatným členským štátom.

(3) Tento formát by mal odrážať potrebu umožňovať čo najširšiu možnú výmenu príslušných informácií uvedených štandardizovaným a ľahko pochopiteľným spôsobom bez toho, aby bola dotknutá skutočnosť, že takto poskytnuté informácie nemôžu slúžiť ako základ na posudzovanie environmentálneho rizika.

(4) Dňa 12. júna 2002 sa uskutočnili konzultácie s výborom, ktorý bol zriadený podľa článku 30 ods. 2 smernice 2001/18/ES a ktorý k návrhu rozhodnutia neprijal stanovisko,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely sumarizácie ohlásení obdržaných podľa článku 6 smernice 2001/18/ES, ktoré majú byť zaslané Komisii, použijú príslušné orgány, určené členskými štátmi na základe uvedenej smernice, súhrnný ohlasovací informačný formát, uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Luxemburgu 3. októbra 2002

Za Radu

predseda

F. Hansen

[1] Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

SÚHRNNÝ OHLASOVACÍ INFORMAČNÝ FORMÁT NA ZÁMERNÉ UVOĽŇOVANIE GMO ALEBO KOMBINÁCIE GMO NA INÉ ÚČELY, AKO JE UVÁDZANIE NA TRH

ÚVOD

Súhrnný ohlasovací informačný formát na zámerné uvoľňovanie GMO alebo kombinácie GMO sa zavádza na účely a podľa postupov predpokladaných v článku 11 smernice 2001/18/ES.

Uznáva sa, že tento formát nie je určený na to, aby poskytoval všetky informácie potrebné na vykonanie posúdenia environmentálneho rizika.

Miesto vyhradené na každú otázku nenaznačuje rozsah informácií, ktoré sa na účely súhrnného ohlasovanieho informačného formátu vyžadujú.

Súhrnný ohlasovací informačný formát pozostáva z časti 1 a časti 2.

Časť 1 sa vzťahuje na výrobky pozostávajúce z alebo obsahujúce geneticky modifikované organizmy iné ako vyššie rastliny a obsahuje nasledujúce oddiely:

A Všeobecné informácie

B Informácie týkajúce sa príjemcu alebo parentálnych organizmov, z ktorých GMO pochádza

C Informácie týkajúce sa genetickej modifikácie

D Informácie o organizme(-och), z ktorých inzert pochádza (darca)

E Informácie týkajúce sa geneticky modifikovaného organizmu

F Informácie týkajúce sa uvoľnenia

G Vzájomné pôsobenie GMO so životným prostredím a možný vplyv na životné prostredie

H Informácie týkajúce sa monitorovania

I Informácie o nakladaní po uvoľnení a o nakladaní s odpadom

J Informácie o havarijných plánoch

Informácie uvedené v časti 1 by však mali adekvátne odrážať (v kondenzovanej podobe) informácie poskytnuté príslušnému orgánu v súlade s článkami 6 a 7 smernice 2001/18/ES za podmienok špecifikovaných v úvode k prílohe IIIA.

Časť 2 sa vzťahuje na výrobky, ktoré pozostávajú z alebo obsahujú geneticky modifikované vyššie rastliny. Výraz vyššie rastliny znamená rastliny, ktoré patria do taxonomickej skupiny gymnospermae a angiospermae. Časť 1 obsahuje nasledujúce oddiely:

A Všeobecné informácie

B Informácie o geneticky modifikovanej rastline

C Informácie týkajúce sa experimentálneho uvoľnenia

D Súhrn možných environmentálnych vplyvov uvoľnenia GMR

E Stručný opis všetkých opatrení prijatých na riadenie rizík

F Súhrn plánovaných pokusov v teréne určených na získanie nových údajov o vplyve uvoľnenia na životné prostredie a na zdravie ľudí

Informácie uvedené v časti 2 by však mali adekvátne odrážať (v zhustenej podobe) informácie poskytnuté príslušnému orgánu v súlade s článkami 6 a 7 smernice 2001/18/ES za podmienok špecifikovaných v úvode k prílohe IIIB.

ČASŤ 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

ČAST 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top