Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0127

Rozhodnutie Komisie z 31. januára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 1999/253/ES o ochranných opatreniach so zreteľom na určité produkty rybolovu dovážané z Kene a Tanzánie alebo s pôvodom v Keni a Tanzánii a ktorým sa mení a dopĺňa zdravotné osvedčenie pre produkty rybolovu s pôvodom v Tanzánii alebo dovážané z Tanzánie (oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 211)Text s významom pre EHP

OJ L 36, 11.2.2000, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 237 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 307 - 308
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 307 - 308

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/127/oj

32000D0127Official Journal L 036 , 11/02/2000 P. 0043 - 0044


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. januára 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 1999/253/ES o ochranných opatreniach so zreteľom na určité produkty rybolovu dovážané z Kene a Tanzánie alebo s pôvodom v Keni a Tanzánii a ktorým sa mení a dopĺňa zdravotné osvedčenie pre produkty rybolovu s pôvodom v Tanzánii alebo dovážané z Tanzánie

(oznámené pod číslom dokumentu C(2000) 211)

(Text s významom pre EHP)

(2000/127/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997 stanovujúcu zásady veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do spoločenstva z tretích krajín[1], a najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1) Po niekoľkých prípadoch otravy rýb vo Viktóriinom jazere, ktoré boli pravdepodobne spôsobené prítomnosťou pesticídov v jeho vodách a nesprávnou praxou rybolovu, prijala Komisia rozhodnutie 1999/253/ES[2]. Uvedené rozhodnutie stanovuje, že je možné na základe informácií o vývoji situácie a záruk poskytnutých príslušnými úradmi Kene a Tanzánie rozhodnutie preskúmať.

(2) S prihliadnutím na výsledky inšpekčnej návštevy a záruky poskytnuté príslušnými úradmi Tanzánie sa navrhuje zmeniť a doplniť rozhodnutie 1999/253/ES tak, aby sa umožnil dovoz produktov rybolovu ulovených vo Viktóriinom jazere a dovážaných z Tanzánie alebo s pôvodom v Tanzánii.

(3) Je potrebné, aby produkty rybolovu ulovené vo Viktóriinom jazere podliehali primeraným kontrolám, ktoré by mali zaručiť ich zdravotnú bezchybnosť, pričom tieto kontroly musia odhaliť najmä prítomnosť pesticídov. Preto je potrebné do zdravotného osvedčenia, ktoré sprevádza produkty rybolovu dovážané z Tanzánie a je stanovené v rozhodnutí Komisie 98/422/ES[3], doplniť osobitnú poznámku o primeranej kontrole.

(4) Napriek tomu je potrebné, aby sa kenským úradom poskytlo viac času na vykonanie vhodných kontrolných opatrení s cieľom zaručiť bezpečnosť produktov rybolovu. Dovoz produktov rybolovu ulovených vo Viktóriinom jazere a dovážaných z Kene alebo s pôvodom v Keni preto naďalej zostane pozastavený.

(5) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 1999/253/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 1 sa nahrádza týmto textom:

"Článok 1

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na čerstvé, mrazené alebo spracované produkty rybolovu ulovené vo Viktóriinom jazere a dovážané z Kene alebo s pôvodom v Keni. Neuplatňuje sa na produkty rybolovu ulovené v mori."

2. Článok 4 sa nahrádza týmto textom:

"Článok 4

Toto rozhodnutie sa preskúma na základe informácií o vývoji situácie a záruk týkajúcich sa bezpečnosti produktov rybolovu poskytnutých príslušnými kenskými úradmi."

Článok 2

V bode IV zdravotného osvedčenia ustanoveného v prílohe k rozhodnutiu 98/422/ES, ktoré sprevádza zásielky produktov rybolovu dovážaných z Tanzánie alebo s pôvodom v Tanzánii a ulovených vo Viktóriinom jazere, sa musí doplniť tento bod:

"- Úradný inšpektor týmto potvrdzuje, že uvedené produkty rybolovu boli vyprodukované v rámci systému kontrol stanoveného v kapitole V bod II.3.B prílohy k smernici 91/493/EHS a že výsledky týchto kontrol sú uspokojivé."

Článok 3

Členské štáty upravia opatrenia uplatniteľné na obchod, aby ich uviedli do súladu s týmto rozhodnutím. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 31. januára 2000

Za Komisiu

David BYRNE

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

[2] Ú. v. ES L 98, 13.4.1999, s. 15.

[3] Ú. v. ES L 190, 4.7.1998, s. 71.

Top