EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2704

Nariadenie Rady (ES) 2704/1999 zo 14. decembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1251/1999 zakladajúce systém podpory pre producentov určitých poľnohospodárskych plodín

OJ L 327, 21.12.1999, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 027 P. 469 - 469

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2704/oj

31999R2704Úradný vestník L 327 , 21/12/1999 S. 0012 - 0012


Nariadenie Rady (ES) 2704/1999

zo 14. decembra 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1251/1999 zakladajúce systém podpory pre producentov určitých poľnohospodárskych plodín

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže:

(1) článok 6 (3) nariadenia Rady (ES) 1251/1999 [4] ustanovuje, že pôda vyňatá z obrábania sa v rámci spoločenstva môže použiť na zabezpečenie surovín na výrobu výrobkov, ktoré primárne nie sú určené na spotrebu pre ľudí alebo zvieratá za predpokladu, že sa uplatnia účinné systémy kontroly;

(2) aby sa zabezpečil súlad s bodom 7 Memoranda o porozumení o určitých olejninách medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v rámci GATT, je potrebné poskytnúť možnosť zníženia množstva vedľajších produktov, ktoré sa môžu vyrábať a dávať na potravinové alebo krmivové použitie, ak by celkové množstvo takýchto vedľajších produktov ináč prevyšovalo 1 milión metrických ton, ročne vyjadrených v ekvivalentoch sójovej múky;

(3) preto je potrebné, aby sa nariadenie (ES) 1251/1999 zmenilo a doplnilo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

K článku 6 (3) nariadenia (ES) 1251/1999 sa pridá tento pododsek:

"Ak množstvo vedľajších produktov na potravinové alebo krmivové použitie, ktoré sa pravdepodobne sprístupní ako výsledok pestovania olejnín na pôde vyňatej z obrábania podľa prvého pododseku, na základe odhadovaných množstiev zahrnutých do zmlúv uzatvorených s výrobcami, prevýši 1 milión metrických ton ročne, vyjadrených v ekvivalentoch sójovej múky, za účelom obmedzenia takého množstva na 1 milión metrických ton sa zníži čiastka odhadovaného množstva podľa každej zmluvy, ktoré sa môže použiť na potravinové alebo krmivové použitie."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť na siedmy deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 1999

Za Radu

predseda

K. Hemilä

[1] Ú. v. ES C 12, 17.1.1996, s. 11.

[2] Ú. v. ES C 141, 13.5.1996, s. 277.

[3] Ú. v. ES C 97, 1.4.1996, s. 30.

[4] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1.

--------------------------------------------------

Top