Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0022

Smernica Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách

OJ L 94, 9.4.1999, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 140 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 27 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 27 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 74 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/22/oj

31999L0022Úradný vestník L 094 , 09/04/1999 S. 0024 - 0026


Smernica Rady 1999/22/ES

z 29. marca 1999

o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 130s ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [1],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189c zmluvy [2],

keďže nariadenie Rady (EHS) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi [3] vyžaduje dôkaz dostupnosti vhodných zariadení na umiestnenie a starostlivosť o živé jedince mnohých druhov predtým, ako sa povolí ich dovoz do spoločenstva; keďže toto nariadenie zakazuje vystavovanie jedincov druhov uvedených v prílohe A na verejnosti na komerčné účely, ak nebola poskytnutá osobitná výnimka na vzdelávacie, výskumné alebo chovné účely;

keďže smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva [4] a smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín [5] zabraňujú lovu a obchodovaniu s veľkým počtom druhov, pokiaľ neboli poskytnuté výnimky zo špecifických dôvodov, ako je výskum a vzdelávanie, obnova populácie, opätovné vypúšťanie a chov;

keďže správne vykonávanie existujúcich a budúcich právnych predpisov spoločenstva o ochrane voľne žijúcich živočíchov a potreba zabezpečenia, aby zoologické záhrady náležite plnili svoju dôležitú úlohu pri ochrane druhov, verejného vzdelávania a/alebo vedeckého výskumu, sa stanú nevyhnutnými pre poskytnutie spoločných základov pre právne predpisy členských štátov s ohľadom na udeľovanie licencií a kontroly zoologických záhrad, chov živočíchov v zoologických záhradách, školenie personálu a vzdelávanie navštevujúcej verejnosti;

keďže sa na úrovni spoločenstva vyžaduje opatrenie, aby v rámci spoločenstva existovali zoologické záhrady, ktoré prispievajú k zachovaniu biologickej diverzity v súlade so záväzkom spoločenstva prijať opatrenia pre ex situ zachovanie podľa článku 9 dohovoru o biologickej diverzite;

keďže viaceré organizácie, ako napríklad Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií, vydali metodické príručky o starostlivosti a umiestnení zvierat v zoologických záhradách, ktoré môžu pomáhať tam, kde je to vhodné, pri príprave a prijímaní národných predpisov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Cieľ

Cieľ tejto smernice je ochrana voľne žijúcich živočíchov a zachovanie biologickej diverzity prostredníctvom opatrení členských štátov zabezpečujúcich udeľovanie licencií a kontrolu zoologických záhrad v spoločenstve, a týmto posilňovať úlohu zoologických záhrad pri zachovávaní biologickej diverzity.

Článok 2

Definícia

Na účely tejto smernice "zoologická záhrada" znamená všetky stále zariadenia, kde sa chovajú živočíchy voľne žijúcich druhov na vystavovanie verejnosti počas 7 alebo viacerých dní v roku, s výnimkou cirkusov, obchodov so živočíchmi a zariadení, ktoré členské štáty oslobodili od požiadaviek tejto smernice na základe toho, že nevystavujú na verejnosti značný počet zvierat alebo druhov a že táto výnimka neohrozí ciele tejto smernice.

Článok 3

Požiadavky na zoologické záhrady

Členské štáty prijmú opatrenia podľa článkov 4, 5, 6 a 7, aby zabezpečili, že všetky zoologické záhrady vykonajú tieto ochranné opatrenia:

- účasť na výskume, ktorý je prínosom pre druhy, a/alebo na odborných školeniach na získanie zručností potrebných na ochranu a/alebo na výmene informácií vo vzťahu k ochrane druhov a/alebo, ak je to vhodné, na chove v zajatí, na obnovovaní alebo opätovnom vypúšťaní druhov do voľnej prírody,

- podpora výchovy verejnosti a jej povedomia vo vzťahu k ochrane biologickej diverzity, najmä poskytovaním informácií o vystavených druhoch a ich prirodzených biotopoch,

- umiestnenie živočíchov v podmienkach, ktoré majú za cieľ uspokojenie biologických požiadaviek a požiadaviek ochrany jednotlivých druhov, okrem iného zabezpečením špeciálneho obohatenia výbehu jednotlivých druhov, a udržiavanie vysokej úrovne chovu s rozvinutým programom preventívnej a liečebnej veterinárnej starostlivosti a podávania potravy,

- zabránenie úniku živočíchov na zamedzenie možného ekologického ohrozenia pôvodných druhov a zabránenie vniknutiu vonkajších škodcov a nákazy,

- vedenie aktuálnej evidencie zoologickej záhrady podľa evidovaných druhov.

Článok 4

Udeľovanie licencií a kontrola

1. Členské štáty prijmú opatrenia na udeľovanie licencií a kontroly existujúcich a nových zoologických záhrad na zabezpečenie súladu s požiadavkami článku 3.

2. Každá zoologická záhrada bude mať licenciu do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice alebo v prípade nových zoologických záhrad predtým, ako budú otvorené pre verejnosť.

3. Každá licencia bude obsahovať podmienky na uplatnenie požiadaviek článku 3. Dodržiavanie podmienok bude monitorované okrem iného aj prostredníctvom pravidelnej kontroly a prijmú sa primerané kroky na zabezpečenie tohto dodržiavania.

4. Pred udelením, zamietnutím, predĺžením obdobia alebo podstatnou zmenou licencie bude príslušnými orgánmi členských štátov vykonaná kontrola s cieľom určenia, či sú alebo nie sú splnené podmienky udelenia licencie alebo navrhované licenčné podmienky.

5. Ak zoologická záhrada nemá licenciu v súlade s touto smernicou alebo nie sú splnené podmienky licencie, zoologická záhrada alebo jej časť:

a) bude príslušným orgánom pre verejnosť uzatvorená a/alebo

b) splní príslušné požiadavky určené príslušným orgánom na zabezpečenie súladu s podmienkami licencie.

Ak tieto požiadavky nebudú splnené v primeranej lehote určenej príslušnými orgánmi, ktorá ale nepresahuje dva roky, príslušný orgán odoberie alebo zmení licenciu a uzatvorí zoologickú záhradu alebo jej časť.

Článok 5

Licenčné požiadavky stanovené v článku 4 sa neuplatňujú, ak členský štát môže k spokojnosti Komisie preukázať, že cieľ tejto smernice, ako je stanovený v článku 1, a požiadavky vzťahujúce sa na zoologické záhrady, stanovené v článku 3, sa plnia a priebežne dodržiavajú prostredníctvom systému alebo regulácie a registrácie. Takýto systém by mal okrem iného obsahovať aj ustanovenia týkajúce sa kontroly a uzatvorenia zoologickej záhrady, ktoré sú ekvivalentné opatreniam uvedeným v článku 4 ods. 4 a 5.

Článok 6

Uzatvorenie zoologických záhrad

V prípade zatvorenia zoologickej záhrady alebo jej časti príslušný orgán zabezpečí, aby boli príslušné živočíchy ošetrené alebo umiestnené za podmienok, ktoré považuje členský štát za primerané a zhodné s účelmi a opatreniami tejto smernice.

Článok 7

Príslušné orgány

Členské štáty označia príslušné orgány na účely tejto smernice.

Článok 8

Pokuty

Členské štáty určia pokuty uplatniteľné pri porušení ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijatých na základe tejto smernice. Pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 9

Vykonávanie

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 9. apríla 2002. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii hlavné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 29. marca 1999

Za Radu

predseda

F. Müntefering

[1] Ú. v. ES 204, 15.7.1996, s. 63.

[2] Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. januára 1998. (Ú. v. ES C 56, 23.2.1998, s. 34), spoločná pozícia Rady z 20. júla 1998 (Ú. v. ES C 364, 25.11.1998, s. 9) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. februára 1999 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2307/97 (Ú. v. ES L 325, 27.11.1997, s. 1).

[4] Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie 97/49/ES (Ú. v. ES L 223, 13.8.1997, s. 9).

[5] Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie 97/62/ES (Ú. v. ES L 305, 8.11.1997, s. 42).

--------------------------------------------------

Top