Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2799

Nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro

OJ L 349, 24.12.1998, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 024 P. 226 - 232
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 026 P. 125 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 026 P. 125 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 131 - 137

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2799/oj

31998R2799Úradný vestník L 349 , 24/12/1998 S. 0001 - 0007


Nariadenie Rady (ES) č. 2799/98

z 15. decembra 1998,

ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej články 42 a 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

so zreteľom na stanovisko Menového výboru [4],

(1) keďže nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura [5] ustanovuje, že od 1. januára 1999 mena členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na Hospodárskej a menovej únii, je euro; keďže poľnohospodárske menové dojednania stanovené na základe:

- nariadenia Rady (EHS) z 3813/92 z 28. decembra 1992 o zúčtovacej jednotke a prepočítacích kurzoch, ktoré sa majú uplatňovať na účely Spoločnej poľnohospodárskej politiky [6];

- nariadenia Rady (ES) č. 1527/95 z 29. júna 1995, ktoré upravuje kompenzáciu za zníženie poľnohospodárskych prepočítacích kurzov určitých národných mien [7];

- nariadenia Rady (ES) č. 2990/95 z 18. decembra 1995, ktoré upravuje kompenzáciu za značné zníženie poľnohospodárskych prepočítacích kurzov do 1. januára 1997 [8];

- nariadenia Rady (ES) č. 724/97 z 22. apríla 1997, ktoré stanovuje opatrenia a kompenzáciu týkajúcu sa značnej revalvácie, ktorá ovplyvňuje príjmy fariem [9]

v podstate pozostávajú zo systému špecifických poľnohospodárskych prepočítacích kurzov, ktoré sa líšia od skutočných výmenných kurzov mien; keďže taký systém nie je zlučiteľný so zavedením eura; keďže by preto mali byť zavedené poľnohospodárske menové dojednania prispôsobené novej situácii a nariadenia ustanovujúce predošlé poľnohospodárske menové dojednania by mali byť zrušené;

(2) keďže v súčasnej menovej situácii, keď sú rozdiely medzi výmennými kurzami a poľnohospodárskymi prepočítacími kurzami mierne, je možné zaviesť jednoduchší poľnohospodársky menový systém, ktorý sa približuje skutočnej menovej situácii; keďže následne prevod cien a čiastok stanovených v eurách do národnej meny nezúčastnených členských štátov v právnych nástrojoch týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky sa môže uskutočniť pri výmennom kurze eura v týchto menách; keďže také ustanovenie má ďalšiu výhodu značného zjednodušenia manažmentu Spoločnej poľnohospodárskej politiky;

(3) keďže výmenný kurz eura vo vzťahu k národnej mene sa v priebehu obdobia, počas ktorého sa vykonáva operácia, môže meniť; keďže sa musí stanoviť kurz uplatniteľný na príslušné čiastky; keďže sa vo všeobecnosti musí brať do úvahy skutočnosť, prostredníctvom ktorej sa dosahuje ekonomický cieľ operácie; keďže uplatňovaný výmenný kurz by mal byť kurz zo dňa, kedy tento prípad nastal; keďže možno bude potrebné špecifikovať túto určujúcu skutočnosť alebo upustiť od jej uplatnenia pri dodržaní určitých kritérií a najmä rýchlosti, s ktorou sa prenášajú pohyby meny;

(4) keďže sa v prípadoch veľkej revalvácie meny s možnými účinkami na ceny a na čiastky iné ako priama pomoc môžu príjmy fariem v určitých podmienkach znížiť; keďže by sa v dôsledku toho malo odôvodnene prihliadať na dočasnú degresívnu pomoc, aby sa vyrovnali účinky revalvácie a udržalo tempo s vývojom poľnohospodárskych cien spôsobom kompatibilným s pravidlami všeobecnej ekonomiky;

(5) keďže vyrovnanie účinkov veľkých menových revalvácií na úrovni určitých priamych druhov pomoci v národnej mene si vyžaduje špecifické pravidlá prispôsobené typu pomoci;

(6) keďže dojednania pre financovanie kompenzačnej pomoci musia umožňovať finančný príspevok z Európskej únie a členského štátu;

(7) keďže z dlhodobejšieho hľadiska sa poľnohospodársky sektor musí, podobne ako ostatné sektory hospodárstva, prispôsobiť menovej realite; keďže v dôsledku toho by sa mal stanoviť dátum prerušenia pre kompenzačné dojednania; keďže stanovenie takého dátumu prerušenia je súčasťou rozpočtovej disciplíny;

(8) keďže rozum diktuje, aby boli stanovené osobitné pravidlá pre riešenie výnimočných situácií, ku ktorým dochádza buď v Európskej únii alebo na svetovom trhu a ktoré si vyžadujú neodkladné kroky na zabezpečenie toho, aby dojednania ustanovené podľa Spoločnej poľnohospodárskej politiky efektívne fungovali;

(9) keďže členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na Hospodárskej a menovej únii, musí mať možnosť uskutočňovať platby za výdavky vyplývajúce z právnych nástrojov týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky skôr v eurách ako v národnej mene; keďže by sa mali prijať kroky na zabezpečenie toho, aby táto možnosť neviedla k neoprávnenej výhode pre strany, ktoré uskutočňujú alebo prijímajú platbu;

(10) keďže by sa malo pamätať na možnosť dočasných opatrení na umožnenie zavedenia nových poľnohospodárskych menových dojednaní,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na účely tohto nariadenia:

a) "právne nástroje súvisiace so Spoločnou poľnohospodárskou politikou" znamená:

- právne nástroje vychádzajúce priamo alebo nepriamo z článku 43 zmluvy, s výnimkou Spoločného colného sadzobníka a iných právnych nástrojov colnej legislatívy uplatniteľných na poľnohospodárske aj priemyselné produkty,

- právne nástroje uplatniteľné na tovary spracovávané z poľnohospodárskych produktov a podliehajúce špecifickým obchodným dojednaniam;

b) "zúčastnené členské štáty" znamená: členské štáty, ktoré prijali jednotnú menu v súlade so zmluvou;

c) "nezúčastnené členské štáty" znamená: členské štáty, ktoré neprijali jednotnú menu;

d) "národné meny" znamená: národné meny nezúčastnených členských štátov a tretích krajín;

e) "výmenný kurz" znamená: výmenný kurz medzi eurom a národnou menou na trhu s menou;

f) "značná revalvácia" znamená: situáciu, ak je ročný priemerný výmenný kurz pod hranicou definovanou ako najnižší priemerný ročný prepočítací kurz uplatňovaný počas predchádzajúcich troch rokov a výmenný kurz z 1. januára 1999;

g) "značná časť revalvácie" znamená: percento, o ktoré je ročný priemer nižší ako hranica uvedená v bode f).

Článok 2

1. Ceny a čiastky stanovené v právnych nástrojoch súvisiacich so Spoločnou poľnohospodárskou politikou sa vyjadrujú v eurách.

2. V zúčastnených členských štátoch sa poskytujú alebo inkasujú v eurách. V ostatných členských štátoch sa budú prevádzať do ich národnej meny prostredníctvom výmenného kurzu a, bez vplyvu na článok 8, poskytovať alebo inkasovať sa budú v národnej mene.

3. Pri čiastkach týkajúcich sa dovozov a pri vývozných daniach stanovených v eurách právnym nástrojom súvisiacim so Spoločnou poľnohospodárskou politikou a uplatniteľným členskými štátmi v národnej mene sa prepočítací kurz výslovne rovná kurzu uplatniteľnému podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2913/92 [10].

Článok 3

1. Určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz bude:

- ukončenie colných dovozných alebo vývozných formalít v prípade čiastok inkasovaných alebo poskytnutých v obchode s tretími krajinami,

- skutočnosť, pomocou ktorej sa ekonomický cieľ operácie dosahuje vo všetkých ostatných prípadoch.

2. Ak sa musí špecifikovať určujúca skutočnosť uvedená v odseku 1, alebo ju nie je možné brať do úvahy z dôvodov charakteristických pre trhovú organizáciu alebo príslušnú čiastku, špecifická určujúca skutočnosť sa stanoví v súlade s postupom ustanoveným v článku 9, pričom sa zohľadnia tieto kritériá:

a) len čo to bude možné, skutočná uplatniteľnosť úprav výmenného kurzu;

b) podobnosť určujúcich skutočností u analogických operácií, ktoré uskutočnili rôzne trhové organizácie;

c) konzistentnosť určujúcich skutočností u rôznych cien a čiastok súvisiaca s organizáciou jednotného trhu;

d) uskutočniteľnosť a efektívnosť kontrol uplatňovania vhodných výmenných kurzov.

Článok 4

1. Pri iných cenách a čiastkach ako sú tie, ktoré sú uvedené v článku 5, môže členský štát poskytnúť kompenzačnú pomoc farmárom v prípadoch značnej revalvácie. Platby sa uskutočnia v troch za sebou nasledujúcich sledoch, z ktorých každý bude trvať dvanásť mesiacov, pričom začnú v mesiaci marci nasledujúcom po mesiaci značnej revalvácie.

Tieto kompenzačné platby nesmú mať formu pomoci viazanej na inú produkciu, ako je produkcia počas stanoveného predošlého obdobia. Nesmú uprednostňovať žiadny konkrétny typ produkcie, ani byť závislé od produkcie, ktorá nasleduje po stanovenom období.

2. Maximálna čiastka prvého sledu kompenzačnej pomoci sa stanoví pre príslušný členský štát ako celok, v súlade s postupom ustanoveným v článku 9, vynásobením značnej časti revalvácie paušálnou stratou príjmu stanovenou v súlade s bodmi 1 až 3 prílohy.

3. Maximálna čiastka prvého sledu sa v prípade potreby zníži alebo zruší s prihliadnutím na situáciu na trhu zistenú počas roka, a to až do doby značnej revalvácie.

4. Na časť čiastky vypočítanú v súlade s odsekom 2, ktorá neprevýši značnú revalváciu 2,6 %, sa neposkytne žiadna pomoc.

5. Každá čiastka vyplatená v druhom a treťom slede sa zníži v porovnaní s úrovňou prvého sledu najmenej o jednu tretinu čiastky vyplatenej v prvom slede.

Čiastky vyplatené v druhom a treťom slede sa znížia alebo zrušia ako funkcia účinku na príjmy z vývoja výmenných kurzov zaznamenaných do začiatku mesiaca predchádzajúceho prvému mesiacu príslušného sledu a s prihliadnutím na situáciu na trhu zistenú za to isté obdobie.

6. Situácia na trhu sa berie do úvahy podľa odseku 3 a druhého pododseku odseku 5 v súlade s týmito kritériami:

Čiastka jedného alebo viacerých sledov v jednom alebo vo viacerých sektoroch sa môže znížiť, ak sa zistí, že:

a) v priebehu roka, počas ktorého dôjde k značnej revalvácii alebo v priebehu obdobia medzi začiatkom predchádzajúceho sledu a začiatkom mesiaca pred prvým mesiacom príslušného sledu sa trhová cena pre príslušný členský štát v priemere rovnala alebo bola vyššia ako priemerné trhové ceny v členských štátoch, ktorých meny neboli počas toho istého obdobia značne zrevalvované. Trhové ceny sa porovnávajú pomocou východiskového indexu 100 u trhových cien v národnej mene alebo v eurách,

alebo

b) vzťah medzi dátumami určujúcich skutočností v príslušnom sektore a dátumom značnej revalvácie je taký, že nie je opodstatnené vyvodiť záver, že revalvácia mala dopad v priebehu posudzovaného obdobia.

V prípadoch, v ktorých sa uplatňuje bod b), sa zníženie prinajmenšom jednej tretiny uvedenej v článku 4 (5) vypočítava na základe čiastky prvého sledu, ktorý by bola poskytnutý, ak by sa neuplatňoval bod b).

Tieto kritériá sa vo svetle skúseností môžu zmeniť a doplniť v súlade s postupom ustanoveným v článku 9.

Článok 5

1. V prípadoch, v ktorých je výmenný kurz uplatniteľný v deň určujúcej skutočnosti pri:

- paušálnej pomoci vypočítanej na 1 hektár alebo na dobytčiu jednotku

alebo

- kompenzačnej prémie na 1 ovcu alebo kozu,

alebo

- čiastok štrukturálneho alebo environmentálneho charakteru

nižší ako kurz uplatniteľný predtým, môže príslušný členský štát uskutočniť kompenzačné platby farmárom v troch za sebou nasledujúcich sledoch, z ktorých každý trvá dvanásť mesiacov, počnúc dátumom určujúcej skutočnosti.

Kompenzačná pomoc sa musí poskytovať vo forme dodatku k pomoci, príplatkov a čiastok uvedených v prvom pododseku.

2. Maximálna čiastka prvej série kompenzačnej pomoci sa ustanoví pre príslušný členský štát ako celok, v súlade s postupom stanoveným v článku 9, v súlade s bodom 4 prílohy. Členský štát sa však môže vzdať poskytnutia kompenzačnej pomoci, ak táto čiastka zodpovedá zníženiu menej ako 0,5 %.

3. Čiastky vyplatené v druhom a treťom slede sa znížia v porovnaní s úrovňou predchádzajúceho sledu najmenej o tretinu čiastky vyplatenej v prvom slede.

4. V prípade potreby sa čiastky uvedené v odseku 3 znížia alebo zrušia ako funkcia účinku na príjmy z vývoja výmenných kurzov zaznamenaných v prvý deň druhého a tretieho sledu.

5. Tento článok sa neuplatňuje na čiastky, na ktoré sa počas dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne pred nadobudnutím účinnosti nového kurzu uplatňoval kurz nižší ako nový kurz.

Článok 6

1. Príspevok spoločenstva na financovanie predstavuje:

- 50 % čiastok skutočne vyplatených na kompenzačnú pomoc uvedenú v článku 4,

- 50 % čiastok, ktoré je možné poskytnúť na kompenzačnú pomoc uvedenú v článku 5. Členský štát však môže odstúpiť od národnej účasti na financovaní pomoci.

2. Na účely financovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky sa tento príspevok bude pokladať za súčasť intervencie určenej na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov.

Článok 7

1. Ak majú výnimočné menové postupy týkajúce sa národnej meny tendenciu ohroziť uplatňovanie právnych nástrojov súvisiacich so Spoločnou poľnohospodárskou politikou, Komisia rozhodne o vhodných zabezpečovacích opatreniach, ktoré môžu, ak to bude potrebné, urobiť výnimku z jestvujúcich právnych nástrojov súvisiacich so Spoločnou poľnohospodárskou politikou.

Rade a členským štátom budú v predstihu oznámené opatrenia uvedené v prvom pododseku.

Každý členský štát môže postúpiť rozhodnutie Komisie Rade počas troch pracovných dní od toho dňa, kedy im boli oznámené zabezpečovacie opatrenia.

Rada, konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny, môže prijať odlišné rozhodnutie do jedného mesiaca od oznámenia príslušných opatrení.

2. Ak majú výnimočné menové postupy týkajúce sa národnej meny tendenciu ohroziť uplatňovanie právnych nástrojov súvisiacich so Spoločnou poľnohospodárskou politikou, Komisia môže, na základe právomocí, ktoré jej boli udelené týmito nástrojmi v každom jednotlivom prípade urobiť výnimku z tohto nariadenia, najmä v týchto prípadoch:

- ak krajina využíva neobvyklé techniky výmeny, ako sú napríklad diferencované devízové kurzy alebo realizuje výmenné dohody,

- ak krajiny majú meny, ktoré nie sú zaznamenané na oficiálnych zahraničných devízových trhoch alebo ak trend v takýchto menách bude pravdepodobne vytvárať deformáciu v obchodovaní.

Článok 8

1. Ak sa nezúčastnený členský štát rozhodne platiť výdavky vyplývajúce z právnych nástrojov súvisiacich so Spoločnou poľnohospodárskou politikou radšej v eurách ako v národnej mene, členský štát prijme taký druh opatrení, aby používanie eura nezabezpečovalo systematickú výhodu v porovnaní s použitím národnej meny.

2. Členský štát musí informovať Komisiu o plánovaných opatreniach predtým, ako nadobudnú účinnosť. Opatrenia nesmú nadobudnúť účinnosť, pokiaľ Komisia neoznámi svoj súhlas s nimi.

Článok 9

Podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto nariadenia budú prijaté v súlade s postupom ustanoveným v:

a) článku 23 nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 z 30. júna 1992 o spoločnej organizácii trhu s obilninami [11]

alebo

b) zodpovedajúcich článkoch iných nariadení o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi produktmi alebo produktmi rybolovu,

alebo

c) zodpovedajúcich článkoch iných ustanovení spoločenstva zavádzajúcich podobný postup.

Článok 10

1. Ak sa ukáže, že sú nevyhnutné prechodné opatrenia na uľahčenie počiatočného uplatňovania tohto nariadenia, Komisia prijme také opatrenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 9 a budú sa uplatňovať počas lehoty, ktorá je absolútne nevyhnutná pre uľahčenie zavedenia nových dojednaní.

2. Nariadenia (EHS) č. 3813/92, (ES) č. 1527/95, (ES) č. 2990/95 a (ES) č. 724/97 sa týmto rušia.

3. Odkazy na poľnohospodársky prepočítací kurz v právnych nástrojoch súvisiacich so Spoločnou poľnohospodárskou politikou sa robia od 1. januára 1999 a vzťahujú sa k prepočítaciemu kurzu, ktorý neodvolateľne stanovila Rada v súlade s článkom 109 ods. 4 zmluvy pre národné menové jednotky a kurzu uvedenému v článku 2 ods. 2 a ak sa uplatňuje, článku 2 ods. 3 tohto nariadenia pre národné meny.

Odkazy na reprezentatívny trhový kurz ecu v právnych nástrojoch súvisiacich so Spoločnou menovou politikou sa robia od 1. januára 1999 a vzťahujú sa k výmennému kurzu eura.

Odkazy na kompenzačnú pomoc stanovenú v nariadení (EHS) č. 3813/92 a nariadení (ES) č. 724/97 sa považujú za odkazy na články 4, 5 a 6 tohto nariadenia.

Odkazy na určujúce skutočnosti stanovené v článku 6 nariadenia (EHS) č. 3813/92 sa považujú za odkazy na článok 3 tohto nariadenia.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa od 1. januára 1999.

Články 4, 5 a 6 sa uplatňujú iba na značné revalvácie, ku ktorým došlo do 1. januára 2002.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 1998

Za Radu

predseda

W. Molterer

[1] Ú. v. ES C 224, 17.7.1998, s. 15.

[2] <Ú. v. ES C 328, 26.10.1998.

[3] Stanovisko doručené 9. septembra 1998 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[4] Stanovisko doručené 30. septembra 1998 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[5] Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 387, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 150/95 (Ú. v. ES L 22, 31.1.1995, s. 1).

[7] Ú. v. ES L 148, 30.6.1995, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 7. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1451/96 (Ú. v. ES L 187, 26.7.1996, s. 1).

[9] Ú. v. ES L 108, 25.4.1997, s. 9. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 942/98 (Ú. v. ES 132, 6.5.1998, s. 1).

[10] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 82/97 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 1).

[11] Ú. v. ES L 181, 1.7.1992, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 923/96 (Ú. v. ES L 126, 24.5.1996, s. 37).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1. Paušálna strata príjmu uvedená v článku 4 (2) nariadenia sa rovná:

a) sume 1 %:

- z finálnej poľnohospodárskej produkcie obilnín vrátane ryže, cukrovej repy, mlieka a mliečnych výrobkov a hovädzieho a teľacieho mäsa a

- z hodnoty množstiev produktov dodávaných podľa zmluvy, ktorá ukladá, v súlade s pravidlami spoločenstva, minimálnu cenu pestovateľovi za produkty neuvedené v prvej zarážke a

- z pomoci alebo príplatkov vyplatených farmárom s výnimkou tých, čo sú uvedené v článku 5 nariadenia;

b) po odpočítaní:

- 0,5 % hodnoty bezprostrednej spotreby vo forme krmiva pre zvieratá a

- dopadu zníženia hrubej pridanej hodnoty na daň pri trhových cenách vyplývajúcich z operácií týkajúcich sa bodu a) a predchádzajúcej zarážky a

- zrážky zodpovedajúcej 1 % predpovedaných výdavkov EPUZF na tieto položky:

- plná čiastka paušálnej pomoci na 1 ha,

- polovica čiastky štrukturálnej alebo environmentálnej pomoci a

- 130 % príplatkov na mäso oviec a kôz.

2. Čiastky uvedené v druhej a tretej zarážke bodu 1 písm. a) sa nemajú brať do úvahy, ak ich súčet je nižší ako 0,01 % finálnej poľnohospodárskej produkcie príslušného členského štátu v sektore produktov, ktorého sa to týka.

Na účely tohto nariadenia, sektory produktov zodpovedajú štatistickým súhrnom identifikovaným v ekonomických výkazoch pre poľnohospodárstvo, ktoré zostavuje Eurostat alebo skupinám týchto súhrnov uvedeným nižšie:

1. Obilniny a ryža

2. Cukrová repa

3. Mlieko a mliečne výrobky

4. Hovädzie/teľacie mäso

5. Olejniny a olivový olej

6. Čerstvé ovocie a zelenina

7. Zemiaky

8. Vína a mušty

9. Kvety a výpestky

10. Bravčové mäso

11. Mäso oviec a kôz

12. Vajcia a hydina

13. Iné.

3. Paušálna strata príjmu sa má stanovovať na základe informácií týkajúcich sa:

a) ekonomických výkazov pre poľnohospodárstvo z Eurostatu za posledný kalendárny rok končiaci sa pred dátumom značnej revalvácie, pre prvú zarážku bodu 1 písmeno a) a prvú a druhú zarážku bodu 1 písmeno b);

b) bilančného výnosu alebo, v opačnom prípade, rozpočtov alebo návrhov rozpočtov alebo predbežných návrhov rozpočtov týkajúcich sa:

- príjmu za rok uvedený v písmene a), pre druhú a tretiu zarážku bodu 1 písmeno a),

- rozpočtového roka začínajúceho počas hospodárskeho roka pre obilniny, v ktorom došlo k značnej revalvácii, pre tretiu zarážku bodu 1 písmeno b).

Na účely uplatňovania bodu 2 v okrajových prípadoch sa pri posudzovaní informácií uvedených v bode a) budú brať do úvahy aj príslušné údaje za predchádzajúce dva roky.

4. Pomoc uvedená v článku 5 ods. 1 nariadenia sa vypočítava ako funkcia údajov uvedených v prvej zarážke bodu 3 písm. b) tejto prílohy.

--------------------------------------------------

Top