Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0542

Rozhodnutie Komisie zo 4. septembra 1998 o spoločnom technickom predpise týkajúcom sa požiadaviek na telefónne aplikácie verejných paneurópskych bunkových digitálnych pozemných pohyblivých komunikácií, fáza II (2. vydanie) (oznámené pod číslom dokumentu C(1998) 2561)Text s významom pre EHP.

OJ L 254, 16.9.1998, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 46 - 49
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 20 - 23

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/542/oj

31998D0542Úradný vestník L 254 , 16/09/1998 S. 0028 - 0031


Rozhodnutie Komisie

zo 4. septembra 1998

o spoločnom technickom predpise týkajúcom sa požiadaviek na telefónne aplikácie verejných paneurópskych bunkových digitálnych pozemných pohyblivých komunikácií, fáza II (2. vydanie)

(oznámené pod číslom dokumentu C(1998) 2561)

(Text s významom pre EHP)

(98/542/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/13/ES z 12. februára 1998 o koncových telekomunikačných zariadeniach a zariadeniach družicových zemských staníc, vrátane vzájomného uznávania ich súladu [1], a najmä na jej článok 7 ods. 2 druhá zarážka,

keďže Komisia prijala opatrenie na identifikáciu typov koncových zariadení, pre ktoré sa požaduje spoločný technický predpis, ako aj pridružené vyhlásenie o pôsobnosti podľa článku 7 ods. 2 prvá zarážka;

keďže by sa mali prijať zodpovedajúce harmonizované normy, alebo ich časti, vykonávajúce základné požiadavky, ktoré sa majú transformovať do spoločných technických predpisov;

keďže s cieľom zabezpečiť kontinuitu prístupu na trhy pre výrobcov je potrebné povoliť prechodné opatrenia týkajúce sa zariadení schválených podľa rozhodnutia Komisie 96/629/ES [2];

keďže rozhodnutie 96/629/ES by sa malo zrušiť s účinnosťou od ukončenia prechodného obdobia;

keďže rozhodnutie 97/527/ES [3] by sa malo zrušiť 24. októbra 1998;

keďže podľa článku 29 ods. 2 bol výboru (ACTE) predložený návrh;

keďže spoločný technický predpis prijatý v tomto rozhodnutí je zhodný so stanoviskom ACTE,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na koncové zariadenia, ktoré budú pripojené k verejnej telekomunikačnej sieti a spadajú do pôsobnosti harmonizovanej normy uvedenej v článku 2 ods. 1.

2. Toto rozhodnutie zavádza spoločný technický predpis, ktorý zahŕňa požiadavky telefónnych aplikácií na koncové telekomunikačné zariadenia paneurópskej bunkovej digitálnej pozemnej pohyblivej telekomunikačnej siete používajúcej moduláciu konštantnou obálkou, ktorá je prevádzkovaná v pásme 900 Mhz so šírkou kanálov 200 kHz a prenáša prenosové kanály na princípe TDMA (viacnásobný prístup s časovým delením).

Článok 2

1. Spoločný technický predpis obsahuje harmonizovanú normu, pripravenú zodpovednou normalizačnou inštitúciou, zavádzajúcu v príslušnom rozsahu základné požiadavky uvedené v článku 5 písm. g) smernice 98/13/ES. Odkaz na normu je v prílohe I. Uplatniteľné časti sú uvedené v prílohe II.

2. Koncové zariadenia, ktorých sa týka toto rozhodnutie, vyhovujú spoločnému technickému predpisu uvedenému v odseku 1, spĺňajú základné požiadavky uvedené v článku 5 písm. a) a b) smernice 98/13/ES a spĺňajú požiadavky ostatných uplatniteľných smerníc, najmä smerníc Rady 73/23/EHS [4] a 89/336/EHS [5].

Článok 3

Notifikované orgány poverené realizáciou postupov uvedených v článku 10 smernice 98/13/ES, vzhľadom na koncové zariadenia uvedené v článku 1 ods. 1 tohto rozhodnutia, používajú alebo zabezpečujú používanie uplatniteľných častí harmonizovanej normy uvedenej v článku 2 ods. 1 po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 4

1. Rozhodnutie 96/629/ES sa zrušuje s účinnosťou od 4. decembra 1998.

2. Koncové zariadenia schválené rozhodnutím 96/629/ES sa môžu ďalej uvádzať na trh a uvádzať do prevádzky.

3. Rozhodnutie 97/527/ES sa ruší s účinnosťou od 24. októbra 1998.

Článok 5

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 4. septembra 1998

Za Komisiu

Martin Bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 74, 12.3.1998, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 282, 1.11.1996, s. 75.

[3] Ú. v. ES L 215, 7.8.1997, s. 57.

[4] Ú. v. ES L 77, 26.3.1973, s. 29.

[5] Ú. v. ES L 139, 23.5.1989, s. 19.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Odkaz na uplatniteľnú harmonizovanú normu

Harmonizovaná norma uvedená v článku 2 tohto rozhodnutia je:

European digital cellular telecommunications systems (phase 2); Attachment requirements for global system for mobile communications (GSM) mobile stations; Telephony

(Európsky digitálny bunkový telekomunikačný systém (fáza 2); Požiadavky na pripojenie mobilných staníc globálneho systému mobilných komunikácií (GSM); Telefóny)

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

ETSI Secretariat

TBR 20 edition 3 February 1998

(s vylúčením úvodu)

Doplnkové informácie

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy sa uznáva podľa smernice Rady 83/189/EHS [1].

Harmonizovaná norma uvedená vyššie bola vytvorená podľa oprávnenia vydaného v súlade s príslušnými postupmi smernice 83/189/EHS.

Úplné znenie harmonizovanej normy uvedenej vyššie môže získať od:

European Telecommunications Standards Institute 650, route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex | European Commission DGXIII/A/2 — (BU 31, 1/7) Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Brussels |

alebo od ľubovoľnej inej organizácie zodpovednej za sprístupňovanie ETSI noriem. Zoznam týchto organizácií možno nájsť na internete na www.ispo.cec.be.

[1] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Uplatniteľné časti TBR 20

TBR 20 požiadavka | TBR 20 požiadavka | TBR 20 požiadavka | TBR 20 požiadavka | TBR 20 požiadavka | TBR 20 požiadavka |

14.4.3 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.5.1 |

30.6.2 | 30.7.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.7 |

32.8 | 32.9 | | | | |

--------------------------------------------------

Top