EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0069

Smernica Komisie 97/69/ES z 5. decembra 1997, ktorou sa po 23. krát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré sa týkajú klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látokText s významom pre EHP

Ú. v. ES L 343, 13.12.1997, p. 19–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; Nepriamo zrušil 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/69/oj

31997L0069Úradný vestník L 343 , 13/12/1997 S. 0019 - 0024


Smernica Komisie 97/69/ES

z 5. decembra 1997,

ktorou sa po 23. krát prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré sa týkajú klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 95/56/ES Európskeho parlamentu a Rady [2], najmä na jej článok 28,

keďže príloha I k smernici 67/548/EHS obsahuje zoznam nebezpečných látok spolu s podrobnosťami o klasifikácii a označovaní, pokiaľ ide o každú látku alebo skupiny látok;

keďže laboratórne štúdie ukázali, že určité umelé sklené (silikátové) vlákna majú karcinogénne účinky; keďže epidemiologické prieskumy zvýšili obavy o zdravotné účinky umelých sklených (silikátových) vlákien;

keďže zoznam nebezpečných látok obsiahnutý v prílohe I k smernici by preto mal byť prispôsobený a rozšírený, aby zahrnul najmä určité umelé sklené (silikátové) vlákna; keďže je následne potrebné zmeniť a doplniť úvod prílohy I, aby boli zahrnuté poznámky a podrobnosti týkajúce sa identifikácie, klasifikácie a označovania umelých sklených (silikátových) vlákien;

keďže podľa súčasného stavu vedomostí sa zdá oprávnené za istých okolností vylúčiť niektoré umelé sklené (silikátové) vlákna z klasifikácie ako karcinogén; keďže táto možnosť by mala byť posúdená so zreteľom na vedecký a technický rozvoj najmä v oblasti testovania karcinogenity;

keďže skratka "EHS" sa objavuje v určitých ustanoveniach príloh I a VI k smernici 67/548/EHS;

keďže článok G Zmluvy o Európskej únii nahradil výraz "Európske hospodárske spoločenstvo" výrazom "Európske spoločenstvo"; keďže skratka "EHS" by preto mala byť vo vyššie uvedených ustanoveniach nahradená skratkou "ES";

keďže smernica 96/56/ES zmenila a doplnila podľa toho články 21 a 23 smernice 67/548/EHS a dovoľuje umiestniť na trh tie nebezpečné látky, ktorých označenie nesie "číslo EHS" a slová "označenie EHS" do 31. decembra 2000;

keďže opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobovanie smerníc technickému pokroku na odstránenie technických prekážok v obchodovaní s nebezpečnými látkami a preparátmi,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 67/548/EHS sa týmto mení a dopĺňa nasledovne:

1. Príloha I sa mení a dopĺňa nasledovne:

a) piaty odsek tejto kapitoly nazvaný

"názvoslovie"

úvodu sa nahrádza nasledovným textom:

"Článok 23 ods. 2 písm. a vyžaduje, aby pre látky, ktoré sa objavujú v prílohe I, názov látky, ktorá sa má použiť na nálepke, by mal byť jedným z označení uvedených v prílohe. Pre určité látky sú v hranatých zátvorkách pridané dodatočné informácie s cieľom napomôcť identifikácii látky. Tieto dodatočné informácie nemusia byť uvedené na nálepke.";

b) Poznámka A v úvode sa nahrádza nasledovným textom:

"Poznámka A:

Názov látky sa musí objaviť na nálepke vo forme jedného z označení, ktoré sú uvedené v prílohe I (pozri článok 23 ods. 2 písm. a).

V prílohe I sa niekedy používa všeobecný popis ako napríklad "… zlúčeniny"; alebo "… soli";. V tomto prípade sa vyžaduje, aby výrobca alebo akákoľvek iná osoba, ktorá takú látku predáva, uviedol na nálepke správne meno, aby bolo učinené zadosť kapitole "Názvoslovie"; úvodu:

Príklad: pre BeCl2: chlorid berylnatý.";

c) K úvodu sa pridávajú nasledovné poznámky Q a R:

"Poznámka Q:

medzi karcinogény sa látka nemusí zaradiť vtedy, keď je možné preukázať, že spĺňa jednu z nasledovných podmienok:

- krátkodobý test biologickej stálosti pri vdychovaní ukázal, že vlákna dlhšie ako 20 mikrometrov majú vážený polčas kratší ako 10 dní, alebo

- krátkodobý test biologickej stálosti pri vnútropriedušnicovom nakvapkávaní ukázal, že vlákna dlhšie ako 20 mikrometrov majú vážený polčas kratší ako 40 dní, alebo

- vhodný vnútropobrušnicový test nepreukázal žiadny dôkaz nadmernej karcinogenity, alebo

- pri vhodnom dlhodobom teste vdychovaním nedochádza k významným patogénnym alebo neoplastickým zmenám.

Poznámka R:

Vlákna sa nemusia zaradiť medzi karcinogénne, ak je dĺžkový vážený geometrický stredný priemer menší ako dve štandardné chyby, ktoré sú väčšie ako 6 mikrometrov";

d) Do prílohy k smernici sa pridávajú heslá;

e) Všetky odkazy na "číslo EHS" sú nahradené odkazom "číslo ES".

2. príloha VI sa mení a dopĺňa nasledovne:

a) Všetky odkazy na "číslo EHS" sú nahradené odkazom "číslo ES";

b) Všetky odkazy na "označenie EHS" sú nahradené odkazom "označenie ES".

Článok 2

Po dobu piatich rokov po nadobudnutí účinnosti smernice Komisia vyhodnocuje vedecký vývoj a prijíma opatrenia na vyškrtnutie alebo zmenu a doplnenie poznámky Q.

Článok 3

1. Najneskôr do 16. decembra 1998 členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Členské štáty o tom bezodkladne informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty..

2. Napriek článku 1, do 31. decembra 2000 povoľujú členské štáty obchodovanie s látkami, ktorých označenie nesie slová "číslo EHS" alebo slová "označenie EHS".

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť tretí deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 5. decembra 1997

Za Komisiu

Ritt Bjerregaard

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 236, 18. 9.1996, s. 35.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top