Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0064

Smernica Komisie č. 97/64/ES z 10. novembra 1997, ktorou sa po štvrtý raz prispôsobuje technickému pokroku príloha I k smernici Rady č. 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (oleje na svietenie)

OJ L 315, 19.11.1997, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022 P. 70 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022 P. 70 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/64/oj

31997L0064Úradný vestník L 315 , 19/11/1997 S. 0013 - 0014


Smernica Komisie č. 97/64/ES

z 10. novembra 1997,

ktorou sa po štvrtý raz prispôsobuje technickému pokroku príloha I k smernici Rady č. 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (oleje na svietenie)

(Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady č. 76/769/EHS zo dňa 27.júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie č. 97/16/ES [2], a najmä na jej článok 2a, v nadväznosti na smernicu Rady č. 89/678/EHS [3],

keďže smernica Rady č. 89/677/EHS [4], ktorou sa po ôsmy raz mení a dopĺňa smernica č. 76/769/EHS, zakazovala používanie niektorých nebezpečných látok a prípravkov v dekoratívnych predmetoch, trikoch, žartoch a hrách;

keďže odvtedy sa už vie, že niektoré z týchto nebezpečných látok a prípravkov vo forme olejov, ktoré sa klasifikujú ako nebezpečné po vdýchnutí, najmä ak sú farebné, ohrozujú ľudské zdravie, a to najmä zdravie malých detí, obzvlášť keď sa používajú v dekoratívnych svietidlách;

keďže obchodovanie s takýmito farebnými olejmi, ktoré sa používajú v dekoratívnych svietidlách, by sa malo obmedziť;

keďže obmedzenia v obchodovaní s takýmito farebnými olejmi, ako ich ustanovuje táto smernica, zohľadňujú súčasný stav poznania a techniky v oblasti bezpečnejších alternatívnych látok;

keďže táto smernica nemá nepriaznivý dopad na právne predpisy spoločenstva, ktoré ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu pri práci, obsiahnuté v smernici Rady č. 89/391/EHS [5]a v jednotlivých na ňu nadväzujúcich smerniciach, predovšetkým v smernici Rady č. 90/394/EHS [6];

keďže opatrenia, ktoré sú uvedené v tejto smernici, sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie smerníc týkajúcich sa odstraňovania prekážok v obchodovaní s nebezpečnými látkami a prípravkami technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici č. 76/769/EHS sa týmto prispôsobuje technickému pokroku, ako je to stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty najneskôr do 30.júna 1998 prijmú a uverejnia opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a bezodkladne o tom budú informovať Komisiu. Tieto ustanovenia sa začnú uplatňovať od 31.decembra 1998.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 10.novembra 1997

Za Komisiu

Martin bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 24.

[2] Ú. v. ES L 116, 6.5.1997, s. 31.

[3] Ú. v. ES L 398, 30.12.1989, s. 24.

[4] Ú. v. ES L 398, 30.12.1989, s. 19.

[5] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 196, 26.7.1990, s.1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

V prílohe I k smernici č. 76/769/EHS sa bod č. 3 nahrádza týmto bodom:

"Tekuté látky alebo prípravky, ktoré sa považujú za nebezpečné podľa definície v článku 2, odsek 2, a kritérií v prílohe VI, časť 2, 3 a 4, k smernici Rady č. 67/548/EHS zo dňa 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych ustanovení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných chemických látok, prispôsobenej technickému pokroku smernicami Komisie č. 93/21/EHS a 96/54/ES. | 1.Nesmú sa používať:v dekoratívnych predmetoch, kde prostredníctvom rozdielnych fáz vytvárajú svetelné alebo farebné efekty, napríklad v dekoratívnych svietidlách a popolníkoch,v trikoch a žartoch,v hrách s jedným alebo viacerými účastníkmi alebo v predmetoch určených na tento účel, aj keď sú dekoratívneho charakteru.2.Bez toho, aby to malo dopad na vyššie uvedené, látky a prípravky, ktoré:sú nebezpečné po vdýchnutí a označené upozornením R65, amôžu sa používať na svietenie v dekoratívnych svietidlách, auvádzajú sa na trh v balení s kapacitou do 15 litrov,nesmú obsahovať farbivo, ani arómu, prípadne ani jedno, ani druhé, pokiaľ sa to nevyžaduje na daňové účely.Bez toho, aby to malo dopad na implementáciu iných ustanovení spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a prípravkov, ak sa majú balenia látok a prípravkov uvedené v odseku 2 použiť vo svietidlách, musia byť čitateľne a nezmazateľne označené takto:"Táto tekutina musí byť uložená mimo dosahu detí." |

--------------------------------------------------

Top