Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2898

Nariadenie Komisie (ES) č. 2898/95 z 15. decembra 1995 týkajúce sa overovania zhody s normami kvality pre banány

OJ L 304, 16.12.1995, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 316 - 321
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2012; Zrušil 32011R1333 . Latest consolidated version: 01/07/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2898/oj

31995R2898Úradný vestník L 304 , 16/12/1995 S. 0017 - 0021


Nariadenie Komisie (ES) č. 2898/95

z 15. decembra 1995

týkajúce sa overovania zhody s normami kvality pre banány

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 404/93 z 13. februára 1993 o spoločnej organizácii trhu s banánmi [1], ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3290/94 [2], a najmä na jeho článok 4,

keďže podľa článkov 2 až 4 nariadenia (EHS) č. 404/93 nariadenie Komisie (ES) č. 2257/94 [3] stanovuje normy kvality pre banány, ktoré sú dodávané v čerstvom stave spotrebiteľovi; keďže tieto normy kvality sa uplatňujú na banány dovážané z tretích krajín na úrovni uvoľnenia do voľného obehu, na banány pôvodom zo spoločenstva na úrovni prvej vykládky v prístave spoločenstva a na banány dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave v pestovateľských oblastiach na úrovni opustenia baliarne;

keďže sa musia prijať opatrenia na zabezpečenie jednotného uplatňovania pravidiel, čo sa týka kontrol zhody;

keďže, berúc náležite do úvahy povahu veľmi rýchlo sa kaziaceho výrobku a obchodné praktiky a kontrolné postupy používané v obchode, bude ustanovené, že tieto kontroly zhody budú vykonávané v zásade na úrovni, na ktorej sa uplatňujú normy, ako je ustanovené v druhom odseku článku 1 nariadenia (ES) č. 2257/94;

keďže výrobok, ktorý vyhovel kontrolám v tomto štádiu, sa považuje za výrobok vyhovujúci normám;

keďže toto hodnotenie nebude mať dosah na žiadne neohlásené kontroly vykonané následne až po štádium dozrievacieho skladu; keďže kontroly zhody nesmú byť systematické, ale musia byť náhodné, pri hodnotení celkovej vzorky odobratej náhodne z vybranej dávky na kontrolu, vykonanú príslušným orgánom a považovanú za reprezentatívnu pre celú dávku; keďže na tento účel príslušné ustanovenia nariadenia Komisie (EHS) č. 2251/92 z 29. júla 1992 o kontrole kvality čerstvéhoovocia a zeleniny [4], ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3148/94 [5], sa musia stať uplatniteľné vzhľadom na prax a skúsenosti získané v tomto sektore;

keďže obchod s banánmi je predmetom veľkej konkurencie; keďže príslušní obchodníci sami zaviedli prísne kontroly; keďže kontroly nesmú byť vykonávané na úrovni ustanovenej obchodníkmi, ktorí ponúkajú dostatočné záruky, čo sa týka zamestnancov a manipulačných priestorov, a ktorí zabezpečujú, že banány, ktoré predávajú v spoločenstve, vyhovujú normám spoločenstva; keďže takéto vyňatie musí byť udelené členským štátom v oblasti, kde sa musia kontroly zhody byť zo zásady uskutočniť; keďže takéto výnimky sa musia odňať, pokým sa nesplnia normy a podmienky vzťahujúce sa na toto nariadenie;

keďže na to, by sa kontroly mohli vykonať, príslušní obchodníci musia dodať príslušným agentúram informácie;

keďže osvedčenie zhody vydávané po ukončení kontrol nepredstavuje sprievodný doklad pre banány až po konečné štádium predaja na trhu, ale doklad o dôkaze zhody banánov s normami spoločenstva až po štádium dozrievajúceho skladu v súlade s rozsahom platnosti tejto normy, ktorý sa musí predložiť na požiadanie príslušných úradov; keďže sa musí zdôrazniť, že banány nevyhovujúce normám ustanoveným v nariadení (ES) č. 2257/94 sa nesmú predávať na spotrebu v čerstvom stave na území spoločenstva;

keďže Riadiaci výbor pre banány nedodal stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty musia vykonávať kontroly v súlade s týmto nariadením, aby overili, že banány patriace pod kód KN ex0803, určené na dodanie spotrebiteľovi v čerstvom stave, vyhovujú normám kvality ustanoveným v nariadení (ES) č. 2257/94.

Článok 2

Banány pestované v spoločenstve, budú predmetom kontroly ich zhody s normami kvality spoločenstva pred ich naložením do dopravného prostriedku na účely predaja v čerstvom stave. Takéto kontroly budú vykonávané v baliarňach.

Banány, ktoré sú predávané mimo ich pestovateľskú oblasť, budú predmetom neohlásenej kontroly vtedy, keď budú prvýkrát vyložené kdekoľvek na území spoločenstva.

Vykonané kontroly, spomínané v predchádzajúcich pododsekoch, budú predmetom uplatňovania článku 7.

Článok 3

Pred uvoľnením do voľného obehu banány dovezené z tretích krajín budú predmetom kontroly ich zhody s normami kvality spoločenstva v členských štátoch po prvom vyložení v spoločenstve na základe uplatňovania článku 7.

Článok 4

1. Overovanie zhody bude vykonávané v súlade s článkom 2 a článkom 3, s výnimkou odseku 7 nariadenia (EHS) č. 2251/92.

2. Pre plodiny, ktoré z technických dôvodov nemôžu byť kontrolované po prvom vyložení v spoločenstve, kontroly môžu byť vykonané následne, najneskôr pri príchode do dozrievacích skladov, a v každom prípade, čo sa týka plodín dovezených z tretích krajín, pred uvedením do voľného obehu.

3. Po ukončení kontroly zhody sa vystaví osvedčenie v súlade s prílohou I na tovar, ktorého zhoda s normami bola preukázaná.

Osvedčenie o kontrole, vydané na banány pochádzajúce z tretích krajín, bude preukázané colným orgánom, aby uvoľnili tieto plodiny do voľného obehu v spoločenstve.

4. V prípade nezhody sa bude uplatňovať článok 3 (9) et. seq. nariadenia (EHS) č. 2251/92.

5. Tam, kde príslušný úrad neskontroloval určitý tovar, môže umiestniť oficiálnu značku na notifikáciu, uvedenú v článku 5, alebo nevykonajúc toto, v prípade dovezených plodín musí patrične informovať colné orgány akýmkoľvek zodpovedajúcim spôsobom.

6. Obchodník musí poskytnúť všetky požadované priestory zodpovednou agentúrou na vykonanie overenia podľa tohto nariadenia.

Článok 5

Obchodník alebo jeho zástupca, na ktorého sa nevzťahuje oslobodenie podľa článku 7, poskytne príslušnej agentúre v správnom čase všetky informácie potrebné na identifikáciu dávok a podrobné informácie o mieste a dátume balenia a dopravy banánov zberaných v spoločenstve, plánované miesto a dátum vykládky v spoločenstve pre banány z tretích krajín alebo z pestovateľských oblastí spoločenstva, alebo dodávok do dozrievacích skladov pre banány, ktoré nemajú byť kontrolované, keď sú prvýkrát vykladané v spoločenstve.

Článok 6

1. Kontroly zhody budú vykonávať odbory alebo agentúry, ktoré sú ustanovené ako príslušné národné úrady. Takéto agentúry musia preukázať dostatočné záruky na vykonávanie takýchto kontrol, osobitne čo sa týka vybavenia, školenia a skúseností.

2. Príslušné národné úrady môžu postúpiť zodpovednosť za vykonávanie kontroly súkromným orgánom schváleným na tento účel, ktoré:

a) majú inšpektorov, ktorí absolvovali školiace kurzy uznané príslušným úradom;

b) majú vybavenie a priestory potrebné na výkon kontroly zhody a na analýzy potrebné ku kontrole a

c) majú zodpovedajúce zariadenia na sprostredkovanie informácií.

3. Príslušné úrady budú pravidelne kontrolovať výkon a účinnosť kontrol. Môžu odobrať povolenie, ak nájdu nezrovnalosti alebo nesprávnosti, ktoré môžu ovplyvniť správny výkon kontroly, alebo keď nespĺňajú ďalej určené požiadavky.

Článok 7

1. Obchodníci predávajúci banány zberané v spoločenstve alebo banány dovážané z tretích krajín nepodliehajú kontrole zhody s normami kvality na stupni uvedenom v článku 2 a 3, ak:

a) majú zamestnancov skúsených v oblasti noriem kvality a manipulácie a priestory na výkon kontroly;

b) uschovávajú záznamy z pracovných postupov, ktoré vykonali, a

c) preukazujú záruky, že kvalita banánov, ktoré predávajú, vyhovuje normám kvality spoločenstva.

Obchodníci vyňatí z kontroly môžu dostať osvedčenie o oslobodení v súlade so vzorom, ktorý je uvedený v prílohe II.

2. Vyňatie z kontroly môže byť udelené na žiadosť dotknutého obchodníka kontrolným odborom alebo agentúrami, ktoré sú vymenované príslušnými národnými úradmi alebo v členskej krajine, v ktorej sa pestujú, na banány predávané v pestovateľských oblastiach spoločenstva alebo v členskom štáte, v ktorom sa vykladajú, na banány zo spoločenstva predávané kdekoľvek na území spoločenstva a na banány dovážané z tretích krajín. Vyňatie z kontroly môže byť udelené na obdobie najviac troch rokov a môže sa obnoviť. Takéto vyňatie sa môže uplatňovať na celom území trhu spoločenstva na plodiny vyložené v členskom štáte, ktorý udelil vyňatie.

Tieto odbory alebo agentúry môžu odobrať vyňatie, ak zistia nezrovnalosti alebo nesprávnosti, ktoré môžu ovplyvniť zhodu banánov s normami alebo kde sa podmienky určené v odseku 1 nespĺňajú. Odobratie môže byť buď dočasné alebo trvalé, v závislosti od závažnosti zistených nedostatkov.

Členské štáty zostavia zoznam obchodníkov s banánmi, vyňatých z kontroly, pridelia im registračné číslo a urobia potrebné kroky na rozoslanie týchto informácií.

3. Príslušné odbory alebo agentúry členských štátov budú pravidelne overovať kvalitu banánov predávaných obchodníkmi zmienenými v odseku 1 a zhodu s podmienkami, ktoré sú v tomto určené. Vyňatí obchodníci musia taktiež poskytnúť všetky potrebné zariadenia požadované na výkon takýchto overovaní.

Potvrdia Komisii zoznam obchodníkov, ktorým bolo udelené vyňatie uvedené v tomto článku a akékoľvek odobratie takýchto vyňatí.

Článok 8

Toto nariadenie sa bude uplatňovať bez vplyvu na akúkoľvek neoznámenú kontrolu na mieste, vykonanú následne, až do úrovne dozrievacieho skladu.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 1995

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 47, 25.2.1993, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105.

[3] Ú. v. ES L 245, 20.9.1994, s. 6.

[4] Ú. v. ES L 219, 4.8.1992, s. 9.

[5] Ú. v. ES L 332, 22.12.1994, s. 28.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Osvedčenie o oslobodení od overovania zhody podľa normy kvality pre banány

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top