Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R2027

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2027/93 z 26. júla 1993, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2999/92 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania osobitných opatrení na dodávku spracovaného ovocia a zeleniny do Madeiry s cieľom stanovenia odhadovanej bilancie dodávok počas obdobia od 1. júla 1993 do 30. júna 1994

OJ L 184, 27.7.1993, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 345 - 346

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; Nepriamo zrušil 32002R0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2027/oj

31993R2027Úradný vestník L 184 , 27/07/1993 S. 0021 - 0022


Nariadenie Komisie (EHS) č. 2027/93

z 26. júla 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2999/92 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania osobitných opatrení na dodávku spracovaného ovocia a zeleniny do Madeiry s cieľom stanovenia odhadovanej bilancie dodávok počas obdobia od 1. júla 1993 do 30. júna 1994

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1600/92 z 15. júna 1992 týkajúce sa osobitných opatrení pre Azory a Madeiru vzťahujúce sa na určité poľnohospodárske produkty [1], v znení nariadenia Komisie (ES) č.3714/92 [2], najmä na jeho článok 10,

keďže predpokladané množstvá výrobkov na osobitné plánovanie dodávok sú vymedzené periodickými odhadovanými bilanciami, ktoré je možné upraviť podľa náležitých požiadaviek trhu, ktoré berú do úvahy miestnu výrobu a tradičné obchodné toky; keďže aby sa poskytla záruka, že tieto požiadavky sú určené v zmysle množstva, ceny a kvality a s cieľom zaistiť, zachovanie rozdelenia dodávaných výrobkov zo spoločenstva, dotácia, ktorá sa má udeliť výrobkom zo zvyšku spoločenstva sa stanoví za rovnakých podmienok pre konečného užívateľa so zreteľom na výhodu vyplývajúcu z oslobodenia od dovozného cla pre dovážané výrobky s pôvodom v tretích krajinách;

keďže nariadenie Komisie (EHS) č. 2999/92 [3] ustanovuje podrobné pravidlá uplatňovania osobitných opatrení na dodávku spracovaného ovocia a zeleniny do Madeiry a odhadovanú bilanciu stanovujúcu predpokladané množstvá na osobitné plánovanie dodávok na obdobie od 1. júla 1992 až do 30. júna 1993;

keďže zhodnotenie požiadaviek trhu Madeiry na obdobie od 1. júla 1993 do 30. júna 1994 viedlo k zavedeniu odhadovanej bilancie dodávok pre Kanárske ostrovy v sektore so spracovaným ovocím a zeleninou, zahŕňajúcej tie isté množstvá, ktoré sa s konečnou platnosťou stanovili pre predchádzajúce obdobie;

keďže kontrola účinnosti licencií a osvedčení počas obdobia od júla 1992 do júna 1993 viedla k záveru, že doba platnosti licencií a osvedčení sa má predĺžiť o dva mesiace oproti súčasnej situácii;

Keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie EHS č. 2999/92 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa nahrádza takto:

"Článok 2

Na účely uplatnenia článku 3 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1600/92, čiastka dotácie 10 ECU na 100 kg pre výrobky a množstvá zahrnuté v odhadovanej bilancii dodávok sa stanovuje v prílohe II. Táto čiastka sa stanovuje takým spôsobom, aby sa zachovalo rozdelenie výrobkov dodávaných zo spoločenstva, s prihliadnutím na tradičné hospodárske toky;"

2. Článok 6 sa nahrádza takto:

"Článok 6

Doba platnosti osvedčení a licencií vyprší v posledný deň tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po ich vydaní,"

3. Príloha sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. júla 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júla 1993

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 173, 27.6.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 378, 23.12.1992, s. 23.

[3] Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 7.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Odhadovaná bilancia dodávok spracovaného ovocia a zeleniny do Madeiry pocas obdobia od 1. júla 1993 do 30. júna 1994

(v tonách) |

Číselný znak KN | Opis | Množstvo |

2008 | Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo alkohol, inde neuvedené alebo nezahrnuté: | |

200820 | – Ananás | 300 |

200830 | – Citrusové plody | 40 |

200840 | – Hrušky | 80 |

200860 | – Čerešne | 60 |

200870 | – Broskyne | 120 |

| – Ostatné, vrátane iných zmesí ako podpoložky 200819 | |

200892 | – – Zmesi | 50 |

200899 | – – Iné ako palmové jadrá a zmesi | 30 |

Spolu: | 680 |

--------------------------------------------------

Top