Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0302

Nariadenie Rady (EHS) č. 302/93 z 8. februára 1993 o vytvorení Európskeho stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti

OJ L 36, 12.2.1993, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 71 - 77
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 71 - 77
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; Zrušil 32006R1920 . Latest consolidated version: 07/10/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/302/oj

31993R0302Úradný vestník L 036 , 12/02/1993 S. 0001 - 0008
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0071
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0071


Nariadenie Rady (EHS) č. 302/93

z 8. februára 1993

o vytvorení Európskeho stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä článku 235 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže na svojom zasadaní Európska Rada v Dubline 25. a 26. júna 1990:

- ratifikovala "Usmernenia európskeho plánu boja proti drogám", ktoré jej predložil Európsky výbor pre boj proti drogám (Celad), najmä odporúčanie o "uskutočnení štúdie o jestvujúcich zdrojoch informácií, ich spoľahlivosti, užitočnosti a o potrebe vzniku a možnom rozsahu pôsobnosti Európskeho strediska pre monitorovanie drog a finančných požiadavkách pre vytvorenie tohto strediska, s tým, že takéto stredisko by malo pokrývať nielen sociálne a zdravotné aspekty ale aj iné aspekty súvisiace s drogami vrátane nezákonného obchodovania s drogami a ich potláčania",

- vyzdvihla zodpovednosť každého členského štátu vytvoriť vhodný program na zníženie dopytu po drogách a navrhla, aby účinné opatrenie každého členského štátu podporené spoločným postupom dvanástky a spoločenstva v tejto oblasti bolo hlavnou prioritou v nasledujúcich rokoch;

keďže je potrebné brať do úvahy výsledky štúdie o vytvorení strediska ako aj Európsky plán na boj proti drogám, ktoré boli predložené Európskej rade v Ríme 13. a 14. decembra 1990;

keďže Európska Rada na svojom stretnutí v Luxemburgu 28. a 29. júna 1991 "schválila vytvorenie Európskeho strediska pre monitorovanie drog s tým, že praktické náležitosti pre jeho vytvorenie ako je veľkosť, inštitucionálna štruktúra a počítačové systémy, budú ešte prerokované a nariadila Celad-u, aby pokračoval v tomto smere a urýchlene dospel ku konečným záverom v spolupráci s Komisiou a inými príslušnými politickými orgánmi";

keďže Európska Rada na svojom stretnutí v Maastrichte 9. a 10. decembra 1991 vyzvala orgány spoločenstva, aby použili všetky prostriedky na to, aby mohol byť akt o zriadení Európskeho strediska pre monitorovanie drog prijatý najneskôr 30. júna 1992;

keďže spoločenstvo rozhodnutím č. 90/611/EHS [4] prijalo Dohovor OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami, ďalej len "Viedenský dohovor" a odovzdalo vyhlásenie o zodpovednosti podľa článku 27 [5];

keďže Rada prijala nariadenie (EHS) č. 3677/90 [6] o zavedení systému stanovenom v článku 12 horeuvedeného Viedenského dohovoru pre monitorovanie obchodovania s určitými látkami;

keďže Rada prijala smernicu 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí [7] zameranú najmä na boj proti nezákonnému obchodovaniu s drogami;

keďže sú potrebné objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o drogách, drogovej závislosti a ich následkoch na úrovni spoločenstva, ktoré by napomáhali spoločenstvu a jeho členským štátom získavať celkový prehľad a tak zlepšiť príslušné oblasti zodpovednosti, v ktorých prijímajú opatrenia a rozhodujú o činnostiach v boji proti drogám;

keďže problém drog pozostáva z mnohých komplexných a vzájomne prepojených aspektov, ktoré sa nedajú jednoducho oddeliť; keďže stredisko by malo mať za úlohu zabezpečovať súhrnné informácie, ktoré umožnia spoločenstvu a jeho členským štátom získať celkový pohľad na problematiku drog a drogovej závislosti; keďže táto úloha by nemala mať vplyv na rozdelenie kompetencií medzi spoločenstvom a jeho členskými štátmi s ohľadom na ustanovenia právnych predpisov týkajúce sa ponuky a dopytu drog;

keďže organizácia a pracovné metódy strediska musia byť v súlade s objektívnou povahou žiadaných výsledkov, najmä porovnateľnosťou a zosúladením zdrojov a metód súvisiacich s informáciami o drogách;

keďže informácie, ktoré stredisko získa sa budú dotýkať prioritných oblastí, ktorých obsah, rozsah a vykonávacie opatrenia by mali byť vymedzené;

keďže počas prvého trojročného obdobia sa bude venovať pozornosť najmä dopytu po drogách a jeho zníženiu;

keďže vo svojej rezolúcii zo 16. mája 1989 o Európskej sieti zdravotníckych údajov o zneužívaní drog [8] Rada a ministerstvá zdravotníctva členských štátov, ktoré sa stretli s radou, vyzvali Komisiu, aby sa chopila v tejto oblasti možnej iniciatívy;

keďže by mala byť vytvorená Európska informačná sieť o drogách a drogovej závislosti koordinovaná na úrovni spoločenstva Európskym strediskom pre monitorovanie drog;

keďže by sa mal brať do úvahy Dohovor Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (1981);

keďže už jestvujú národné, európske a medzinárodné organizácie a orgány, ktoré dodávajú informácie tohto druhu, a keďže by stredisko malo vykonávať svoje úlohy v úzkej spolupráci s nimi;

keďže stredisko musí mať právnu subjektivitu;

keďže je potrebné zabezpečiť, aby stredisko vykonávalo svoje úlohy v súvislosti s informáciami a previesť právnu príslušnosť pre tento účel na Súdny dvor;

keďže je žiadúce uznať možnosť otvoriť stredisko pre štáty, ktoré nie sú členmi spoločenstva, ktoré však zdieľajú záujem spoločenstva a členských štátov napĺňať tieto ciele podľa budúcich dohôd uzatvorených medzi týmito štátmi a spoločenstvom;

keďže toto nariadenie po uplynutí trojročného obdobia bude možné zmeniť so zreteľom na rozhodnutie o možnom rozšírení úloh strediska zohľadňujúc najmä rozvoj právomocí spoločenstva;

keďže pre prijatie tohto nariadenia zmluva neustanovuje iné právomoci okrem tých, ktoré sú stanovené v článku 235,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Európske stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti (ESMDDZ), ďalej len "stredisko".

2. Cieľom strediska je poskytovať spoločenstvu a jeho členských štátom v oblastiach uvedených v článku 4 objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie na európskej úrovni týkajúce sa drog, drogovej závislosti a ich následkov.

3. Spracované alebo vytvorené štatistické, dokumentárne a technické informácie majú pomôcť spoločenstvu a jeho členským štátom získať celkový prehľad o situácii pri prijímaní opatrení alebo rozhodovaní o postupe v príslušných oblastiach ich právomocí.

4. Stredisko nemôže prijať žiadne opatrenie, ktoré by bolo mimo sféru informácií a ich spracovania.

5. Stredisko nebude zbierať údaje, ktoré by umožňovali identifikáciu jednotlivcov alebo malých skupín jednotlivcov. Vyhne sa poskytovaniu akýchkoľvek informácií súvisiacich so špecifickými menovitými prípadmi.

Článok 2

Úlohy

Na dosiahnutie cieľa stanoveného v článku 1 stredisko plní v rámci oblastí svojej činnosti nasledovné úlohy:

A. Zber a analýza existujúcich údajov

Stredisko:

1. zbiera, zaznamenáva a analyzuje informácie vrátane údajov, ktoré sú výsledkom výskumu oznámeného od členských štátov, ako aj od spoločenstva, mimovládnych národných zdrojov a kompetentných medzinárodných organizácií;

2. vypracúva expertízy, prípravné štúdie a štúdie o únosnosti spolu s pilotnými projektmi potrebnými pre splnenie tejto úlohy; organizuje stretnutia odborníkov a vždy, keď je to potrebné, vytvorí ad hoc pracovné skupiny pre tento účel; vytvorí a sprístupní zdroje vedeckých dokumentov a pomáha pri podpore informačných aktivít;

3. poskytuje organizačný a technický systém, ktorý je schopný dodávať informácie o podobných alebo doplnkových programoch alebo činnostiach, ktoré realizujú členské štáty;

4. po konzultáciách a v spolupráci s kompetentnými orgánmi a organizáciami v členských štátoch vytvára a koordinuje informačnú sieť uvedenú v článku 5;

5. napomáha výmene informácií medzi predstaviteľmi, ktorí rozhodujú, výskumnými pracovníkmi, špecialistami a ostatnými osobami, ktoré sa zaoberajú bojom proti drogám vo vládnych a mimovládnych organizáciách;

B. Zlepšenie metód pre porovnávanie údajov

6. zabezpečuje lepšiu porovnateľnosť, objektívnosť a spoľahlivosť údajov na európskej úrovni vytvorením ukazovateľov a spoločných kritérií nezáväznej povahy, ktoré môže stredisko odporúčať pre väčšiu jednotnosť metód a opatrení, ktoré používajú členské štáty a spoločenstvo;

7. uľahčuje a organizuje výmenu informácií, ako kvalitu tak aj kvantitu (databáz);

C. Rozširovanie údajov

8. sprístupňuje takto vytvorené informácie spoločenstvu, členským štátom a príslušným organizáciám;

9. zabezpečuje rozširovanie práce vykonanej v každom členskom štáte a v spoločenstve samotnom, a ak je to potrebné, v nečlenských štátoch alebo medzinárodných organizáciách;

10. zabezpečuje rozširovanie spoľahlivých informácií, ktoré nevyžadujú utajenosť, na základe zozbieraných údajov vydáva výročnú správu o situácii v drogovej problematike;

D. Spolupráca s európskymi a medzinárodnými orgánmi a organizáciami a s nečlenskými štátmi

11. prispieva k zlepšovaniu koordinácie národného postupu a postupu spoločenstva v ich oblastiach činnosti;

12. bez toho, aby boli dotknuté záväzky členských štátov s ohľadom na prenos informácií podľa ustanovení dohovorov OSN o drogách, podporuje včlenenie údajov o drogách a drogovej závislosti zozbieraných členskými štátmi alebo tých, ktoré oznámi spoločenstvo, do medzinárodných monitorovacích programov a programov na kontrolu drog, najmä programov vytvorených OSN a jej špecializovanými agentúrami;

13. aktívne spolupracuje s orgánmi uvedenými v článku 12.

Článok 3

Pracovná metóda

1. Stredisko vykonáva svoje úlohy v zmysle cieľov prijatých v trojročnom a ročnom pracovnom programe s ohľadom na dostupné zdroje.

2. Pri vykonávaní svojich činností stredisko berie do úvahy činnosti, ktoré už vykonali iné jestvujúce alebo budúce inštitúcie a agentúry, zvlášť Európsky policajný úrad (Europol), aby nedošlo k duplikácii, a zabezpečuje ich obnovovanie.

Článok 4

Prioritné oblasti činnosti

Ciele a úlohy strediska definované v článkoch 1 a 2 sa realizujú podľa poradia priorít uvedených v prílohe.

Článok 5

Európska informačná sieť o drogách a drogovej závislosti (Reitox)

1. Stredisko má k dispozícii Európsku informačnú sieť o drogách a drogovej závislosti (Reitox), počítačovú sieť, ktorá tvorí infraštruktúru pre zber a výmenu informácií a dokumentácie; sieť bude využívať okrem iného autonómny počítačový systém spojený s národnými sieťami drogových informácií, špecializovanými strediskami v členských štátoch a informačnými systémami medzinárodných alebo európskych organizácií alebo orgánov spolupracujúcich s strediskom.

2. Pre zabezpečenie čo najrýchlejšieho a najúčinnejšieho vytvorenia siete členské štáty do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia oznámia stredisku hlavné prvky svojich národných informačných sietí, ak je potrebné vrátane svojich národných monitorovacích stredísk v oblastiach činnosti uvedených v článku 4 a uvedú akékoľvek špecializované strediská, ktoré by svojimi rozhodnutiami mohli prispievať k práci strediska.

3. Vytvoria sa špecializované strediská so súhlasom členských štátov, na území ktorých sú umiestnené, jednomyseľným rozhodnutím členov správnej rady podľa druhého pododseku článku 8 ods. 2 pre obdobie, ktoré nepresiahne trvanie každého viacročného pracovného programu ako je uvedené v článku 8 ods. 3. Takéto určenie sa obnoví.

4. Stredisko môže so súhlasom členského štátu, na území ktorého je umiestnené, vstúpiť do zmluvného vzťahu, najmä pri zabezpečovaní subdodávateľov, s vládnymi alebo mimovládnymi špecializovanými strediskami podľa odseku 3 pri plnení svojich úloh, ktoré môže na ne preniesť. So súhlasom príslušných členských štátov môže uzatvárať zmluvy s orgánmi, ktoré nie sú časťou Reitox, a to na báze ad hoc a pre špecifické úlohy.

5. Rozdelenie špecifických úloh špecializovaným strediskám sa uvádza vo viacročnom programe strediska spomenutého v článku 8 ods. 3.

Článok 6

Ochrana a dôvernosť údajov

1. Ak na základe tohto nariadenia stredisko dostane v súlade s vnútroštátnym právom aj osobné údaje, ktoré neumožňujú identifikáciu fyzických osôb, takéto údaje je možné použiť iba na uvedený účel a za podmienok, ktoré určil odovzdávajúci orgán. Toto primerane platí aj pre osobné údaje, ktoré odovzdáva stredisko príslušným orgánom členských štátov alebo medzinárodným organizáciám a iným európskym inštitúciám.

2. Údaje o drogách a drogovej závislosti odovzdávané stredisku alebo poskytované strediskom je možné zverejniť podľa pravidiel spoločenstva a vnútroštátnych pravidiel o rozširovaní a dôvernosti informácií. Osobné údaje nie je možné publikovať ani inak sprístupňovať verejnosti.

3. Členské štáty a špecializované strediská nesmú v žiadnom prípade poskytovať informácie klasifikované vnútroštátnymi právnymi predpismi ako utajené.

Článok 7

Právne postavenie

Stredisko má právnu subjektivitu. V každom členskom štáte má najširšiu možnú právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony priznanú právnickým osobám podľa ich právnych predpisov; stredisko môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a disponovať s ním a môže vystupovať v súdnom konaní.

Článok 8

Správna Rada

1. Stredisko má správnu radu, ktorá pozostáva z jedného zástupcu každého členského štátu, dvoch zástupcov Komisie a dvoch vedeckých pracovníkov kvalifikovaných v oblasti drog, vymenovaných Európskym parlamentom na základe ich špeciálnej odbornej kvalifikácie v tejto oblasti.

Každý člen správnej rady môže využívať pomoc alebo môže byť zastúpený zastupujúcim členom. V prípade neprítomnosti riadneho člena má zastupujúci člen právo hlasovať. Správna Rada môže prizvať zástupcov medzinárodných organizácií, s ktorými stredisko spolupracuje podľa článku 12 ako pozorovateľov bez práva hlasovať.

2. Predseda správnej rady je volený členmi rady na obdobie troch rokov: jeho funkčné obdobie je možné jedenkrát obnoviť. Predseda sa zúčastňuje na hlasovaní. Každý člen správnej rady má jeden hlas.

Správna Rada prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou svojich členov s výnimkou prípadov uvedených v článku 5 ods. 3, kedy sa vyžaduje jednomyseľné rozhodnutie členov a v odseku 3 tohto článku.

Správna Rada si vytvorí svoj rokovací poriadok.

Správna Rada zasadá aspoň raz ročne.

3. Správna Rada prijme trojročný pracovný program na základe návrhu predloženého riaditeľom strediska po porade s vedeckým výborom a po zistení stanovísk Komisie a Rady. Prvý trojročný program sa prijíma jednomyseľne do deviatich mesiacov od účinnosti tohto nariadenia. Správna Rada trojštvrtinovou väčšinou svojich členov rozhodne, či sa nasledujúci trojročný program prijme väčšinou hlasov podľa druhého pododseku odseku 2 tohto článku alebo jednomyseľne.

4. V súlade s trojročným pracovným programom prijme správna Rada každý rok ročný pracovný program strediska na základe návrhu predloženého riaditeľom po konzultácii s vedeckým výborom a po zistení stanoviska Komisie. Program je možné v priebehu roka upraviť rovnakým postupom.

5. Najneskôr do 31. januára každého roku správna Rada schváli všeobecnú výročnú správu o činnosti strediska. Riaditeľ odovzdá túto správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a členským štátom.

Článok 9

Riaditeľ

1. Stredisko riadi riaditeľ vymenovaný správnou radou na návrh Komisie na päťročné obdobie, ktoré je obnoviteľné. Riaditeľ zodpovedá za:

- prípravu a realizáciu rozhodnutí a programov prijatých správnou radou strediska,

- každodennú administratívu,

- prípravu pracovných programov strediska,

- prípravu vyúčtovania príjmov a výdavkov a realizáciu rozpočtu,

- prípravu a publikáciu správ stanovených týmto nariadením,

- personálne záležitosti,

- realizáciu úloh uvedených v článkoch 1 a 2.

2. Riaditeľ zodpovedá za svoju činnosť správnej rade a zúčastňuje sa na jej zasadaniach.

3. Riaditeľ je právnym zástupcom strediska.

Článok 10

Vedecký výbor

1. Správnej rade a riaditeľovi pomáha vedecký výbor, ktorý podáva stanoviská ako je stanovené v tomto nariadení o akejkoľvek vedeckej problematike súvisiacej s činnosťou strediska, ktorú mu môže predložiť správna Rada alebo riaditeľ.

Stanovisko vedeckého výboru sa uverejní.

2. Vedecký výbor pozostáva z jedného zástupcu z každého členského štátu. Správna Rada môže vymenovať šesť ďalších členov so zreteľom na ich špecifické kvalifikácie.

3. Členovia pracujú vo vedeckom výbore počas obdobia troch rokov, ktoré je obnoviteľné.

4. Vedecký výbor si volí svojho predsedu na obdobie troch rokov.

5. Predseda zvoláva vedecký výbor aspoň raz ročne.

Článok 11

Rozpočet

1. Pre každý finančný rok sa vypracuje odhad celkových príjmov a výdavkov strediska, ktorý zodpovedá kalendárnemu roku a uvedie sa v rozpočte strediska.

2. Najneskôr do 15. februára každého roku riaditeľ vypracuje predbežný návrh rozpočtu pokrývajúci prevádzkové výdavky a program predpokladanej práce pre nasledujúci finančný rok a odovzdá tento predbežný program správnej rade spolu s vykonávacím plánom.

3. Príjmy a výdavky musia byť vyrovnané.

4. Príjmy strediska bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, pozostávajú zo subvencie spoločenstva uvedenou pod zvláštnou kapitolou všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev (sekcia Komisie), platieb za poskytnuté služby, prípadne iných finančných príspevkov od organizácií a orgánov a nečlenských štátov uvedených v článkoch 12 a 13.

5. Výdavky strediska okrem iného zahŕňajú:

- odmeny zamestnancom, administratívne a infraštruktúrne výdavky a prevádzkové náklady,

- výdavky na podporu národnej informačnej siete, ktorá tvorí časť siete Reitox, a výdavky súvisiace so zmluvami uzatvorenými so špecializovanými strediskami.

6. Správna Rada prijme návrh rozpočtu a odovzdá ho Komisii, ktorá na jeho základe zostaví príslušný odhad predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, ktorý odovzdá Rade podľa článku 203 zmluvy.

7. Správna Rada prijme konečný rozpočet strediska pred začiatkom finančného roka s prípadnými zmenami v subvencii spoločenstva a iných zdrojoch strediska.

8. Riaditeľ vykoná rozpočet.

9. Monitorovanie záväzku a platieb všetkých výdavkov strediska a zabezpečenia a obnovy všetkých príjmov strediska vykonáva finančný kontrolór Komisie.

10. Najneskôr do 31. marca každého roka riaditeľ odovzdá Komisii, správnej rade a Dvoru audítorov vyúčtovanie všetkých príjmov a výdavkov strediska za uplynulý finančný rok.

Dvor audítorov ho overí podľa článku 206a zmluvy.

11. Správna Rada poverí riaditeľa realizáciou rozpočtu.

12. Na stredisko sa vzťahuje finančné nariadenie platné pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev. Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom a správnou radou môže udeliť výnimku z finančného nariadenia, ak si to vyžadujú špecifické požiadavky na fungovanie strediska.

Článok 12

Spolupráca s inými organizáciami a orgánmi

Bez toho, aby boli dotknuté vzťahy, ktoré môže Komisia udržiavať podľa článku 229 zmluvy, stredisko aktívne vyhľadáva spoluprácu s medzinárodnými organizáciami a inými, najmä európskymi, vládnymi a mimovládnymi agentúrami zodpovednými za oblasť drog.

Článok 13

Nečlenské krajiny

1. Stredisko je otvorené pre účasť tých krajín, ktoré nie sú členmi spoločenstva, ktoré zdieľajú záujmy spoločenstva a členských štátov v zmysle cieľov a práce strediska, na základe dohôd uzatvorených medzi týmito krajinami a spoločenstvom podľa článku 235 zmluvy.

2. Správna Rada môže rozhodnúť o prijatí navrhovaných expertov z krajín, ktoré nie sú členmi spoločenstva do ad hoc pracovných skupín ako je uvedené v článku 2 ods. 2 s výhradou činnosti zainteresovaných strán podľa pravidiel uvedených v článku 6.

Článok 14

Výsady a imunity

Na stredisko sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 15

Služobný poriadok

Zamestnanci strediska sa riadia nariadeniami a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Stredisko vo vzťahu k svojim zamestnancom vykonáva právomoci, ktoré sa naň vzťahujú ako na orgán, ktorý ich vymenúva.

Správna Rada po dohode s Komisiou prijme potrebné vykonávacie predpisy.

Článok 16

Právna zodpovednosť

1. Zmluvná zodpovednosť strediska podlieha právu príslušnej zmluvy. Súdny dvor má právomoc rozhodovať podľa doložky o rozhodovaní, ktorá je obsiahnutá v zmluve, ktorú stredisko uzatvorilo.

2. Ak zodpovednosť nie je zmluvne určená, stredisko podľa všeobecných princípov spoločných pre zákony členských štátov napraví akúkoľvek škodu, ktorú spôsobilo stredisko alebo jeho zamestnanci pri vykonávaní svojich povinností. Súdny dvor má právomoc rozhodovať spory súvisiace s náhradou takýchto škôd.

3. Osobná zodpovednosť zamestnancov voči stredisku podlieha ustanoveniam platným pre zamestnancov strediska.

Článok 17

Právomoc Súdneho dvora

Súdny dvor koná v žalobách vznesených voči stredisku podľa podmienok ustanovených v článku 173 zmluvy.

Článok 18

Správa

V priebehu tretieho roka, ktorý nasleduje po nadobudnutí platnosti tohto nariadenia, Komisia predloží Európskemu parlamentu a spoločenstvu správu o pokroku v činnosti strediska, ak je potrebné spolu s návrhmi na zmenu alebo rozšírenie jeho úloh, najmä v súvislosti s rozvojom právomocí spoločenstva.

Článok 19

Nadobudnutie platnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň, kedy zodpovedné orgány rozhodnú o sídle strediska.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. februára 1993

Za Radu

predseda

J. Trøjborg

[1] Ú. v. ES C 43, 18.2.1992, s. 2.

[2] Ú. v. ES C 150, 15.6.1992, s. 54.

[3] Ú. v. ES C 223, 31.8.1992, s. 26.

[4] Ú. v. ES L 326, 24.11.1990, s. 56.

[5] Ú. v. ES L 326, 24.11.1990, s. 57.

[6] Ú. v. ES L 357, 20.12.1990, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 900/92 (Ú. v. ES L 96, 10.4.1992, s. 1).

[7] Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77.

[8] Ú. v. ES C 185, 22.7.1989, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

A. Práca strediska sa vykonáva so zreteľom na príslušné právomoci spoločenstva a jeho členských štátov v oblasti drog tak, ako sú tieto právomoci definované v zmluve.

Informácie zozbierané strediskom sa vzťahujú na nasledovné prioritné oblasti:

1. dopyt a zníženie dopytu po drogách;

2. národné stratégie a politiky a stratégie a politiky spoločenstva (so zvláštnym dôrazom na medzinárodnú, dvojstrannú politiku a politiku spoločenstva, akčné plány, právne predpisy, aktivity a dohody);

3. medzinárodná spolupráca a geopolitika dodávok (so zvláštnym dôrazom na programy o spolupráci a informácie o krajinách pôvodu a tranzitných krajinách);

kontrola obchodu s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi, ako je ustanovené v príslušných súčasných a budúcich medzinárodných dohovoroch a právnych aktoch spoločenstva [1];

dôsledky fenoménu drog na krajiny pôvodu, spotreby a tranzitné krajiny v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje zmluva vrátane prania peňazí, ako je stanovené v príslušných súčasných a budúcich právnych aktoch spoločenstva [2].

B. Komisia sprístupní stredisku s cieľom ich rozširovania informácie a štatistické údaje, ktoré vlastní podľa svojich právomocí.

C. Počas prvého trojročného obdobia bude venovaná osobitná pozornosť dopytu a zníženiu dopytu.

[1] Príslušné medzinárodné dohovory v súčasnosti platné zahŕňajú najmä dohovory OSN, ktorých spoločenstvo je alebo by mohlo byť účastníkom.Príslušné akty spoločenstva v súčasnosti platné zahŕňajú najmä nariadenie rady (EHS) č. 3677/90 z 13. decembra 1990, ktorým sa stanovujú opatrenia, ktoré treba prijať, aby sa zabránilo zneužívaniu určitých látok na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok.Toto zahŕňa len informácie, ktoré členské štáty musia podávať Komisii podľa platných a budúcich právnych predpisov spoločenstva.

[2] Z príslušných platných aktov spoločenstva sa praním peňazí zaoberá smernica rady z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí.Toto zahŕňa len informácie, ktoré sú členské štáty povinné podávať Komisii podľa platných a budúcich právnych predpisov spoločenstva.

--------------------------------------------------

Top