Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0704

Rozhodnutie Rady z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy spoločenstva o cestných nehodách

OJ L 329, 30.12.1993, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 69 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 69 - 71
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 23 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/704/oj

31993D0704Úradný vestník L 329 , 30/12/1993 S. 0063 - 0065
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 5 S. 0069
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 5 S. 0069


Rozhodnutie Rady

z 30. novembra 1993

o vytvorení databázy spoločenstva o cestných nehodách

(93/704/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 213,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

keďže Európsky parlament schválil rezolúciu o prijatí spoločných opatrení na zníženie cestných nehôd [2];

keďže Rada a zástupcovia vlád členských štátov schádzajúci sa v rámci Rady prijali 21. júna 1991 rezolúciu, ktorá žiada od Komisie návrh a realizáciu programu spoločenstva týkajúceho sa praktických opatrení určených na uplatnenie nových spoločných iniciatív a porovnanie existujúcich skúseností členských štátov v oblastiach praxe a výskumu vzťahujúcich sa k cestným nehodám a následkov pre ich obete [3];

keďže vytvorenie databázy spoločenstva o cestných nehodách je jednou z priorít vybraných skupinou zástupcov vlád členských štátov na vysokej úrovni;

keďže vo svojej Bielej knihe o budúcom rozvoji spoločnej dopravnej politiky a jej uplatňovaní v akčnom programe o cestných nehodách Komisia považuje, pričom berie do úvahy podstatné rozdiely v úrovni bezpečnosti na cestách medzi rôznymi členskými štátmi, za hlavnú prioritu v tejto oblasti podporu výmeny informácií a skúseností, prostredníctvom vytvorenia databázy spoločenstva;

keďže členské štáty zhromažďujú štatistiky o cestných nehodách, ktoré sa stali na ich území a sústreďujú údaje v počítačových súboroch; keďže v súčasnosti nie je žiadna spoločná databáza umožňujúca prístup k týmto jednotlivým súborom alebo použitie ich údajov;

keďže databáza vytvorená a riadená na úrovni spoločenstva by mohla umožniť identifikáciu a kvantifikáciu problémov, zhodnotenie účinnosti akýchkoľvek prijatých opatrení a stanoviť závažnosť akejkoľvek činnosti spoločenstva;

keďže členské štáty pôsobiace samostatne nemôžu vytvoriť a riadiť databázu tohto typu; keďže v dôsledku toho spoločenstvo, v súlade s princípmi subsidiarity, bude zasahovať len v záujme zabezpečenia zhromažďovania štatistických súborov členských štátov a zaručenia úzkej spolupráce medzi členskými štátmi, z hľadiska plynulého fungovania databázy spoločenstva;

keďže je potrebné rozhodnúť o praktických aspektoch prenosu štatistických údajov skladovaných v členských štátoch Komisii, najmä o intervaloch, konečných termínoch a médiách, ktoré sa majú na takéto prenosy použiť;

keďže akékoľvek analýzy cestnej bezpečnosti by sa mali predovšetkým koncentrovať na nehody, ktorých výsledkom je smrť alebo zranenie a nemali by zahŕňať materiálne škody, pretože na účel takýchto analýz nie je potrebné identifikovať príslušné osoby;

keďže by Komisia mala podniknúť kroky na zabezpečenie ochrany dôverných štatistických údajov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Členské štáty vytvoria štatistiky o cestných nehodách, ktoré majú za následok smrť alebo zranenie a ktoré sa stali na ich území.

2. Na účely tejto smernice "nehoda, ktorá má za následok smrť alebo zranenie" znamená akúkoľvek kolíziu medzi užívateľmi cesty zahrňujúcu aspoň jedno vozidlo v pohybe na verejnej komunikácii bežne prístupnej doprave a majúcej za následok smrť alebo zranenie jedného alebo viacerých užívateľov cesty.

Článok 2

1. Členské štáty oznámia Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (ďalej len ŠÚES) v štatistických jednotkách údaje o nehodách, ktoré majú za následok smrť alebo zranenie, za daný rok sústredené v počítačových súboroch na najvyššom existujúcom stupni centralizácie. Na účely tohto rozhodnutia "štatistická jednotka" znamená nehodu, ktorá má za následok smrť alebo zranenie.

2. Údaje uvedené v odseku 1 sa po prvý raz oznámia do 31. marca 1994 za roky 1991 a 1992 a pre následné roky maximálne deväť mesiacov po konci príslušného roku.

3. Akékoľvek takéto údaje, ktoré sú chránené vnútroštátnymi právnymi predpismi o dôvernosti štatistických údajov, sa tiež prevedú na ŠÚES, ktorý s nimi zaobchádza v súlade s nariadením (Euratom, EHS) č. 1588/90 [4].

4. V súlade s postupom stanoveným v článku 5, Komisia stanoví, ktoré informácie by sa nemali prenášané súbory obsahovať.

Článok 3

1. Údaje, pokiaľ je to možné, sa prenášajú na čitateľných médiách, ktorých typ a formát navrhuje Komisia.

2. Ak by členský štát opravil štatistické údaje po ich prenose na ŠÚES, zašle ŠÚES úplnú kópiu najnovšieho súboru.

3. Ak by si členský štát želal zmeniť formu alebo obsah svojich dátových súborov, najprv o tom informuje Komisiu. Ak členský štát zmení súbory, ktoré už boli prenesené na ŠÚES, zmenené a doplnené verzie príslušných súborov sa tiež prenesú na ŠÚES.

4. Každý členský štát zodpovedá za kvalitu poskytovaných štatistických údajov.

5. Komisia zodpovedá za spracovanie obdržaných údajov.

Článok 4

1. Komisia zodpovedá za šírenie obdržaných údajov. V súlade s postupom stanoveným v článku 5, rozhodne o postupoch týkajúcich sa prístupu k štatistickým údajom o cestných nehodách, ktoré majú za následok smrť alebo zranenie, centralizované Komisiou, o každom uverejnení a o akýchkoľvek iných informáciách vedúcich k plynulej činnosti databázy spoločenstva.

2. Komisia a členské štáty preskúmajú akékoľvek metodologické alebo technické problémy vznikajúce v súvislosti so zriadením alebo prenosom štatistických údajov alebo so spôsobom, akým sú zhromažďované, aby našli riešenia, ktoré postupne povedú k tomu, že údaje členských štátov budú čo možno najkonzistentnejšie a porovnateľné.

Na základe tohto preskúmania Komisia predloží Rade, v prípade potreby, príslušné návrhy.

Článok 5

1. Ak existuje odkaz na postup stanovený v tomto článku, Komisii pomáha výbor pre štatistický program založený na základe rozhodnutia 89/382/EHS, Euratom [5].

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v rámci lehoty, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti záležitosti, ak je to nevyhnutné na základe hlasovania.

Stanovisko sa zaznamená do záznamu; okrem toho má každý členský štát právo k tomu, aby bolo jeho vyjadrenie zaznamenané v zápisnici.

Komisia zohľadní v najvyššej možnej miere stanovisko doručené výborom. Informuje výbor o spôsobe, akým stanovisko zohľadnila.

Článok 6

Tri roky po dátume uplatňovania tohto rozhodnutia predloží Komisia Rade:

a) hodnotiacu správu o výsledkoch získaných pri zavádzaní opatrení uvedených v článkoch 2, 3 a 4, vrátane informácie, či je žiadúce, aby tieto opatrenia platili naďalej;

b) závery vyplývajúce zo správy týkajúce sa uskutočniteľnosti projektu uvedeného v tomto rozhodnutí.

Článok 7

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 1993

Za Radu

predseda

G. Coëme

[1] Ú. v. ES C 225, 20.8.1993, s. 6.

[2] Ú. v. ES C 68, 24.3.1986, s. 35.

[3] Ú. v. ES C 178, 9.7.1991, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

Top