EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0623

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 1993 o zavedení identifikačného sprievodného dokladu (pasu) pre registrované kone

Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 219 - 229
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 207 - 217
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 94 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; Zrušil 32008R0504 . Latest consolidated version: 23/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/623/oj

31993D0623Úradný vestník L 298 , 03/12/1993 S. 0045 - 0055
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 53 S. 0219
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 53 S. 0219


Rozhodnutie Komisie

z 20. októbra 1993

o zavedení identifikačného sprievodného dokladu (pasu) pre registrované kone

(93/623/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach, podľa ktorých sa riadi obchod s koňmi [1] v rámci spoločenstva, a konkrétne prvý pododsek jej článku 8 (1),

keďže identifikačný doklad sprevádzajúci registrované kone musí umožniť určenie pôvodu zvierat a musí obsahovať všetky podrobnosti o rodokmeni koní;

keďže 26. júna 1990 Komisia prijala smernicu 90/426/EHS o zdravotných podmienkach zvierat, ktoré platia pre pohyb a dovoz koní [2] z tretích krajín, naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 92/36/EHS [3], keďže v súlade s tou smernicou sa na dovoz registrovaných koní navrhli zvláštne zdravotné osvedčenia; keďže také osvedčenia sa vzťahujú na identifikačný doklad (pas);

keďže podľa smernice 90/426/EHS má identifikačný doklad vydať chovateľská organizácia alebo iný kompetentný orgán z krajiny pôvodu zvieraťa, ktorý zodpovedá za plemennú knihu alebo register na konkrétne plemeno koní alebo každá medzinárodná organizácia, ktorá má na starosti pretekárske kone; keďže identifikačný doklad musí obsahovať isté informácie o zdraví a záruku zdravotného stavu koní;

keďže bude potrebné zabezpečiť identifikáciu registrovaných koní a aby boli k dispozícii všetky potrebné informácie o ich zdraví, najmä o očkovaniach a laboratórnych vyšetreniach, mal by sa zaviesť identifikačný doklad;

keďže opatrenia, ktoré uvádza toto rozhodnutie, sa zhodujú s posudkom Stáleho výboru pre zootechniku,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Identifikačné doklady sprevádzajúce registrované kone musia spĺňať opatrenia uvedené v prílohe.

Článok 2

Identifikačné doklady uvedené v článku 1:

- môžu sprevádzať registrované kone narodené pred 1. januárom 1998,

- musia sprevádzať registrované kone narodené 1. januára 1998 alebo neskôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 20. októbra 1993

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 55.

[2] Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42.

[3] Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 28.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

IDENTIFIKAČNÝ DOKLAD PRE REGISTROVANÉ KONE

PAS

Všeobecné pokyny

I. Pasy musia obsahovať všetky pokyny potrebné na ich použitie a podrobnosti o príslušnom orgáne, ktorý ich vydal.

II. Informácie uvedené v pasoch

A. Pasy musia obsahovať nasledujúce informácie:

1. Časť I:

Vlastník

Musí byť uvedené meno vlastníka alebo jeho agenta.

2. Časti II a III:

Identifikácia

Koňa musí identifikovať kompetentný orgán

3. Časť IV:

Záznam o kontrolách totožnosti

V každom prípade, keď to stanovuje zákon a predpisy, musí kompetentný orgán zaznamenať kontrolu totožnosti koňa.

4. Časti V a VI:

Záznam o očkovaní

Všetky očkovania musia byť zaznamenané v časti V (iba chrípka koní) a časti VI (všetky iné očkovania).

5. Časť VII:

Laboratórne testy

Musia byť zaznamenané výsledky všetkých testov vykonaných na prenosné choroby.

B. Pasy môžu obsahovať nasledujúce informácie:

Časť VIII:

základné zdravotné požiadavky

Časť VIII uvádza

Vymenúva choroby, ktoré musia byť zaznamenané v zdravotnom osvedčení.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Maladies don't l'inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport doit être envisagéeDiseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passportChoroby, na ktoré sa vystaví zvláštne a potvrdené zdravotné osvedčenie priložené k pasu

1. Peste équineAfrican horse sicknessAfrický mor koní

2. Stomatite vésiculeusevesicular stomatisisVezikulárna stomatitída

3. DourinedourineŽrebčia nákaza

4. MorveglandersSopľavka

5. Encéphalomyélites équines (tous types)equine encephalomyelitis (all types)Encefalomyelitída koní (všetky typy)

6. Anémie infectieuseinfectious anaemiaInfekčná anémia

7. RagerabiesBesnota

8. Fièvre charbonneuseanthraxAntrax

--------------------------------------------------

Top