Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R2568

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91 z 11. júla 1991, o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

OJ L 248, 5.9.1991, p. 1–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 038 P. 174 - 252
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 038 P. 174 - 252
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 368 - 452
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 368 - 452
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 368 - 452
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 368 - 452
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 368 - 452
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 368 - 452
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 368 - 452
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 368 - 452
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 368 - 452
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 010 P. 66 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 010 P. 66 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 57 - 139

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 22/05/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2568/oj

31991R2568Úradný vestník L 248 , 05/09/1991 S. 0001 - 0083
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 38 S. 0174
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 38 S. 0174


Nariadenie Komisie (EHS) č. 2568/91

z 11. júla 1991,

o charakteristikách olivového oleja a oleja z olivových zvyškov a o príslušných analytických metódach

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady č. 136/66/EHS z 22. septembra 1966 o založení spoločnej organizácie trhu s olejmi a tukmi [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3577/90 [2], a najmä na jeho článok 35 a,

keďže príloha k nariadeniu č. 136/66/EHS zahŕňa opisy a definície olivového oleja a oleja z olivových zvyškov predávané v každom členskom štáte, v obchodovaní v rámci spoločenstva a obchodovaní s tretími krajinami;

keďže by sa na účely rozlíšenia medzi rôznymi druhmi oleja mali stanoviť fyzikálne a chemické vlastnosti každého z nich a organoleptické vlastnosti panenského oleja s cieľom zaručiť čistotu a kvalitu príslušných produktov bez toho, aby boli dotknuté ostatné existujúce ustanovenia;

keďže by sa prítomnosť vlastností rôznych druhov oleja mala stanoviť jednotne v rámci spoločenstva; keďže by sa na tento účel mali v rámci spoločenstva zaviesť metódy chemickej analýzy a organoleptického hodnotenia; keďže by sa na prechodné obdobie malo povoliť používanie iných metód analýzy platných v členských štátoch za predpokladu, že v prípade rozdielu vo výsledkoch budú rozhodujúce tie, ktoré sa získali použitím obvyklej metódy;

keďže definovanie fyzikálnych a chemických vlastností olivového oleja a metód analýzy si vyžiadalo prílohu s doplňujúcimi poznámkami ku kapitole 15 colného sadzobníka;

keďže pre metódu hodnotenia organoleptických vlastností panenského oleja je potrebné zostavenie skupín vybraných a vyškolených hodnotiteľov; keďže by lehota potrebná na zostavenie takýchto skupín mala byť presne stanovená; keďže s prihliadnutím na problémy, na ktoré môžu niektoré členské štáty pri zostavovaní skupín hodnotiteľov naraziť, využívanie skupín v ostatných členských by malo byť autorizované;

keďže, s cieľom zaistiť, aby systém poplatkov uplatňujúcich sa na dovoz olivových zvyškov fungoval správne, bolo by potrebné ustanoviť jednotnú metódu na stanovenie obsahu oleja v týchto produktoch;

keďže s cieľom neuškodiť obchodu by bolo potrebné zaviesť ustanovenie pre olej plnený do obalov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ktoré by obmedzovalo predávanie tohto oleja počas stanovenej lehoty;

keďže je potrebné zrušiť nariadenie Komisie (EHS) č. 1058/77 [3], naposledy zmenené a doplnené nariadením EHS č. 1858/88 [4];

keďže Riadiaci výbor pre oleje a tuky nezaslal svoje stanovisko v lehote, ktorú určil jeho predseda,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Oleje, ktorých vlastnosti zodpovedajú vlastnostiam uvedeným v bodoch 1, 2 a 3 prílohy I k tomuto nariadeniu, sa budú považovať za panenské olivové oleje v zmysle bodu 1 písm. a), b) a c) prílohy k nariadeniu č. 136/66/EHS.

2. Olej, ktorého vlastnosti zodpovedajú vlastnostiam uvedeným v bode 4 prílohy I k tomuto nariadeniu, sa bude považovať za lampantový panenský olivový olej v zmysle bodu 1 písm. d), prílohy k nariadeniu č. 136/66/EHS.

3. Olej, ktorého vlastnosti zodpovedajú vlastnostiam uvedeným v bode 5 prílohy I k tomuto nariadeniu, sa bude považovať za rafinovaný olivový olej v zmysle bodu 2 prílohy k nariadeniu č. 136/66/EHS.

4. Olej, ktorého vlastnosti zodpovedajú vlastnostiam uvedeným v bode 6 prílohy I k tomuto nariadeniu, sa bude považovať za čistý panenský olivový olej v zmysle bodu 3 prílohy k nariadeniu č. 136/66/EHS.

5. Olej, ktorého vlastnosti zodpovedajú vlastnostiam uvedeným v bode 7 prílohy I k tomuto nariadeniu, sa bude považovať za olej z olivových zvyškov v zmysle bodu 4 prílohy k nariadeniu č. 136/66/EHS.

6. Olej, ktorého vlastnosti zodpovedajú vlastnostiam uvedeným v bode 8 prílohy I k tomuto nariadeniu, sa bude považovať za rafinovaný olej z olivových zvyškov v zmysle bodu 5 prílohy k nariadeniu č. 136/66/EHS.

7. Olej, ktorého vlastnosti zodpovedajú vlastnostiam uvedeným v bode 9 prílohy I k tomuto nariadeniu, sa bude považovať za olej z olivových zvyškov v zmysle bodu 6 prílohy k nariadeniu č. 136/66/EHS.

Článok 2

1. Vlastnosti olejov, ustanovené v prílohe I, sa budú stanovovať v súlade s nižšie uvedenými metódami analýzy:

- na stanovenie voľných mastných kyselín, vyjadrených ako percento kyseliny olejovej, metóda uvedená v prílohe II,

- na stanovenie peroxidového čísla metóda uvedená v prílohe III,

- na stanovenie alifatických alkoholov metóda uvedená v prílohe IV,

- na stanovenie obsahu sterolov metóda uvedená v prílohe V,

- na stanovenie erytrodiolu a uvaolu metóda uvedená v prílohe VI,

- na stanovenie nasýtených mastných kyselín v polohe 2. triglyceridu metóda uvedená v prílohe VII,

- na stanovenie obsahu trilinoleínu metóda uvedená v prílohe VIII,

- na spektrofotometrickú analýzu metóda uvedená v prílohe IX,

- na stanovenie zloženia mastných kyselín metóda uvedená v prílohe X A a X B,

- na stanovenie prchavých halogenovaných rozpúšťadiel metóda uvedená v prílohe XI,

- na hodnotenie organoleptických vlastností panenského olivového oleja metóda uvedená v prílohe XII,

- ako dôkaz rafinovania olivových olejov metóda uvedená v prílohe XIII.

2. Hodnotenie organoleptických vlastností vykoná analytik a, ak je to vhodné, za pomoci špecialistu, podľa postupov popísaných v podmienkach ochutnávania uvedených v prílohe XII. Ak sa pri analýze zistia rozdielne vlastnosti ako sú vlastnosti vyplývajúce z opisu produktov, vzorku musí otestovať skupina hodnotiteľov v súlade s ustanoveniami prílohy XII.

Táto skupina vykoná akúkoľvek ďalšiu analýzu v súlade s uvedenými ustanoveniami.

S cieľom zistiť organoleptické vlastnosti v súvislosti s postupmi týkajúcimi sa systému intervencie vykoná skupina hodnotiteľov toto hodnotenie v súlade s ustanoveniami prílohy XII.

Článok 3

Do 31. októbra 1992 by zavedenie metód analýzy ustanovené v článku 2 nemalo prekážať používaniu ostatných testovacích a vedecky uznaných metód členských štátov za predpokladu, že sa produkty, uznané ako vyhovovujúce jestvujúcim pravidlám upravujúcim metódy spoločenstva, budú môcť voľne pohybovať. Pred použitím iných metód bude príslušný členský štát o tom informovať Komisiu.

Ak sa pri jednej z iných metód dospeje k inému výsledku ako pri použití obvyklej metódy, rozhodujúcim výsledkom bude výsledok získaný obvyklou metódou.

Článok 4

1. Na účely stanovenia organoleptických vlastností členský štát zostaví skupinu hodnotiteľov v súlade s pravidlami ustanovenými metódou uvedenou v prílohe XII.

2. Ak členský štát na svojom území narazí na problémy pri zostavovaní skupiny, môže využiť služby skupiny pracujúcej v inom členskom štáte.

Článok 5

Doplňujúce poznámky 2, 3 a 4 ku kapitole 15 Colného sadzobníka sa nahradia poznámkami nachádzajúcimi sa v kapitole XIV.

Článok 6

1. Obsah oleja v pokrutinách a ostatných olejových zvyškov, ktoré vznikajú pri extrakcii olivového oleja (číselné znaky KN 23069011 a 23069019), sa stanoví použitím metódy uvedenej v prílohe XV.

2. Obsah oleja uvedený v odseku 1 sa vyjadrí ako percento hmotnosti oleja ku hmotnosti sušiny.

Článok 7

Do platnosti sa uvedú ustanovenia spoločenstva týkajúce sa prítomnosti nežiaducich prímesí, iných ako sú uvedené v prílohe XI.

Článok 8

1. Členské štáty budú Komisiu informovať o prijatých opatreniach pri zavádzaní tohto nariadenia.

2. Členský štát na začiatku každého polroka zašle Komisii prehľad analytických údajov o uskutočnených testoch za predchádzajúci polrok.

Výsledky bude posudzovať Riadiaci výbor pre oleje a tuky v súlade s postupmi uvedenými v článku 39 nariadenia č. 136/66/EHS.

Článok 9

Nariadenie EHS č. 1058/77 sa týmto zrušuje.

Článok 10

1. Táto smernica nadobúda účinnosť tretí deň od jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Postup uvedený v prílohe XII sa však bude uplatňovať od 1. januára 1992, okrem postupov týkajúcich sa systému intervencie.

2. Toto nariadenie sa nebude uplatňovať na olivový olej a olej z olivových zvyškov naplnený do obalov pred tým, ako toto nariadenie nadobudlo účinnosť, a na oleje predávané do 31. októbra 1992.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 1991

Za Komisiu

Ray Mac Sharry

člen Komisie

[1] Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[2] Ú. v. ES L 353, 17.12.1990, s. 23.

[3] Ú. v. ES L 128, 24.5.1977, s. 6.

[4] Ú. v. ES L 166, 1.7.1988, s. 10.

--------------------------------------------------

PRÍLOHY

Obsah

| | Strana |

Príloha I: | Vlastnosti olivového oleja … | 372 |

Príloha II: | Stanovenie voľných mastných kyselín… | 374 |

Príloha III: | Stanovenie peroxidového čísla… | 376 |

Príloha IV: | Stanovenie obsahu alifatických alkoholov metódou kapilárnej plynovej … | 378 |

Príloha V: | Stanovenie zloženia a obsahu sterolov metódou kapilárnej plynovej … | 383 |

Príloha VI: | Stanovenie erytrodiolu a uvaolu … | 391 |

Príloha VII: | Stanovenie nasýtených mastných kyselín v polohe 2 triglyceridu … | 393 |

Príloha VIII: | Stanovenie zloženia trilinoleínu … | 397 |

Príloha IX: | Spektrofotometrické skúšanie v ultrafialovom svetle … | 401 |

Príloha X A: | Analýza metylesterov mastných kyselín plynovou chromatografiou … | 405 |

Príloha X B: | Príprava metyl esterov mastných kyselín … | 413 |

Príloha XI: | Stanovenie prchavých halogenovaných rozpúšťadiel v olivovom oleji … | 417 |

Príloha XII: | Organoleptické hodnotenie panenského olivového oleja … | 418 |

Príloha XIII: | Dôkaz rafinovania olivových olejov … | 444 |

Príloha XIV: | Doplňujúce poznámky 2, 3 a 4 ku kapitole 15 kombinovanej Nomenklatúry … | 446 |

Príloha XV: | Obsah oleja v olivových zvyškoch … | 449 |

Príloha XVI: | Stanovenie jódového čísla … | 451 |

--------------------------------------------------

Top