EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0546

Rozhodnutie Rady z 21. júna 1989 o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o odstraňovaní existujúcich množstvových obmedzení na vývoz alebo opatrení s rovnocenným účinkom a o zabraňovaní novým množstvovým obmedzeniam na vývoz alebo opatreniam s rovnocenným účinkom

OJ L 295, 13.10.1989, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 109 - 109
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 109 - 109
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 109 - 109
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 109 - 109
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 109 - 109
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 109 - 109
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 109 - 109
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 109 - 109
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 109 - 109
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 160 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 160 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 27 - 27

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/546/oj

Related international agreement

31989D0546Úradný vestník L 295 , 13/10/1989 S. 0014 - 0014


Rozhodnutie Rady

z 21. júna 1989

o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o odstraňovaní existujúcich množstvových obmedzení na vývoz alebo opatrení s rovnocenným účinkom a o zabraňovaní novým množstvovým obmedzeniam na vývoz alebo opatreniam s rovnocenným účinkom

(89/546/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 113,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

keďže Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom [1], podpísaná v Bruseli 14. mája 1973, nestanovuje zákaz množstvových obmedzení na vývoz a opatrení s rovnocenným účinkom;

keďže je v záujme Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Nórskeho kráľovstva podporovať voľný obeh surovín a tovaru odstránením takýchto obmedzení a opatrení a zabraňovaním vzniku nových obmedzení alebo opatrení, ktoré ovplyvňujú ich vzájomné obchodovanie;

keďže je potrebné dojednať postupné odstránenie súčasných obmedzení týkajúcich sa určitých výrobkov alebo opatrení s rovnocenným účinkom, ako aj prijať ochranné opatrenia pre prípad opätovného vývozu do tretích krajín, voči ktorým vyvážajúca zmluvná strana uplatňuje obmedzenia alebo opatrenia s rovnocenným účinkom, alebo pre prípad vážneho nedostatku určitého výrobku;

keďže podľa článku 32 ods. 1 dohody môžu zmluvné strany v záujme svojich hospodárstiev rozvíjať vzťahy vytvorené dohodou tak, že ich rozšíria na oblasti, na ktoré sa dohoda nevzťahuje;

keďže Komisia viedla rokovania s Nórskym kráľovstvom, ktorých výsledkom je protokol,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dodatkový protokol k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o odstraňovaní existujúcich množstvových obmedzení na vývoz alebo opatrení s rovnocenným účinkom a o zabraňovaní novým množstvovým obmedzeniam na vývoz alebo opatreniam s rovnocenným účinkom sa týmto schvaľuje v mene spoločenstva.

Text protokolu je pripojený v rozhodnutí.

Článok 2

Predseda Rady predloží oznámenie, ktoré ustanovuje článok 4 dodatkového protokolu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Luxemburgu 21. júla 1989

Za Radu

predseda

C. Aranzadi

[1] Ú. v. ES L 171, 27.6.1973, s. 2.

--------------------------------------------------

Top