Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0599

Smernica Rady z 23. novembra 1988 o štandardných kontrolných postupoch pre vykonávanie nariadenia (EHS) č. 3820/85 o harmonizácii určitých sociálnych právnych predpisov, týkajúcej sa cestnej dopravy a nariadenia (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

OJ L 325, 29.11.1988, p. 55–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 135 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 135 - 137
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 273 - 275
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 27 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 27 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2006; Zrušil 32006L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/599/oj

31988L0599Úradný vestník L 325 , 29/11/1988 S. 0055 - 0057
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 4 S. 0135
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 4 S. 0135


Smernica Rady

z 23. novembra 1988

o štandardných kontrolných postupoch pre vykonávanie nariadenia (EHS) č. 3820/85 o harmonizácii určitých sociálnych právnych predpisov, týkajúcej sa cestnej dopravy a nariadenia (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

(88/599/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

so zreteľom na rezolúciu Rady a predstaviteľov vlád členských štátov, ktoré sa stretávajú v Rade, z 20. decembra 1985 o zlepšení zavádzania sociálnej regulácie v cestnej doprave [4],

keďže nariadenie (EHS) č. 3820/85 [5] a (EHS) č. 3821/85 [6] sú dôležité pre vytvorenie spoločného trhu vo vnútrozemských dopravných službách;

keďže vhodné uplatnenie sociálnych predpisov v cestnej doprave vyžaduje jednotnú a efektívnu kontrolu členskými štátmi;

keďže je nevyhnutné zaviesť minimálne požiadavky na kontrolu zhody s podstatnými ustanoveniami, aby sa obmedzilo ich porušovanie a aby k nemu nedochádzalo;

keďže Portugalská republika iba nedávno zaviedla kontrolné postupy v cestnej doprave, a preto by jej malo byť povolené posunúť termín uplatňovania tejto smernice;

keďže efektívna a účinná kontrola v celom spoločenstve si bude vyžadovať výmenu informácií a vzájomnú pomoc v presadzovaní opatrení v členských štátoch;

keďže výmena informácií je povinná a mala by sa vykonávať v pravidelných intervaloch;

keďže jednotné uplatňovanie sociálnych predpisov v cestnej doprave je potrebné, aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže medzi dopravnými podnikmi, podporila bezpečnosť na cestách a sociálny pokrok,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Kontroly

Cieľom tejto smernice je stanoviť minimálne podmienky na kontrolu správneho a jednotného uplatňovania nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

Článok 2

Kontrolné systémy

1. Členské štáty budú organizovať systém primeraných a pravidelných kontrol, jednak na cestách, jednak v priestoroch podnikov tak, aby každý rok tieto kontroly zachytili veľkú a reprezentatívnu vzorku vodičov, podnikov a vozidiel všetkých dopravných kategórií, na ktorých sa vzťahujú nariadenia (EHS) č.3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

2. Každý členský štát bude organizovať kontroly takým spôsobom, že:

- budú pokrývať každý rok najmenej 1 % pracovných dní vodičov vozidiel, na ktorých sa vzťahujú nariadenia (EHS) č.3820/85 a (EHS) č. 3821/85,

- minimálne 15 % z celkového počtu pracovných dní, počas ktorých sa vykonávajú kontroly, sa budú robiť kontroly na cestách a minimálne 25 % v priestoroch podnikov.

3. Počet vodičov kontrolovaných na cestách, počet kontrol v priestoroch podnikov, počet pracovných dní, počas ktorých sa vykonávajú kontroly a počet zaznamenaných priestupkov bude zahrnutý, okrem iného, v informáciách predložených Komisii v súlade s článkom 16 (2) nariadenia (EHS) č. 3820/85.

Článok 3

Cestné kontroly

1. Cestné kontroly budú organizované na rôznych miestach, v rozličnom čase tak, aby obsiahli dostatočne veľkú časť cestnej siete a aby nebolo možné sa kontrolám vyhnúť.

2. Predmetom cestných kontrol sú:

- denné doby jazdy, prestávky a doby denného odpočinku a v prípade zrejmého porušovania aj záznamové listy predchádzajúcich dní, ktoré sa musia nachádzať vo vozidle v súlade s článkom 15 (7) nariadenia (EHS) č. 3821/85,

- posledná týždenná doba odpočinku, ak je to vhodné,

- správne fungovanie záznamového zariadenia (zistenie možného zneužitia zariadenia a/alebo záznamových listov), alebo tam, kde je to vhodné, prítomnosť dokumentov uvedených v článku 14 (5) nariadenia (EHS) č. 3820/85.

3. Cestné kontroly sa budú vykonávať bez rozdielu vozidiel a vodičov z hľadiska ich bydliska.

4. Na uľahčenie práce oprávnených kontrolných orgánov budú ich príslušníci vybavení:

- zoznamom hlavných bodov, ktoré majú byť kontrolované,

- prehľadnými tabuľkami na preklad, obsahujúcimi bežne používané výrazy názvy činností spojených s cestnou dopravou. Komisia vybaví členské štáty takýmito tabuľkami.

5. Ak kontrola vodiča vozidla registrovaného v inom členskom štáte cestnou kontrolou poskytne dôvody pre podozrenie, že prišlo k porušeniu predpisov, ktoré nemôže byť odhalené pre nedostatok potrebných údajov, príslušné orgány dotknutých členských štátov si budú navzájom pomáhať pri objasňovaní situácie. Ak oprávnený členský štát vykoná kontrolu v priestore podniku, výsledok tejto kontroly oznámi dotknutému druhému štátu.

Článok 4

Kontroly v priestoroch podnikov

1. Kontroly v priestoroch podnikov uvedené v článku 2 (1) budú plánované tak, aby zohľadnili predchádzajúce skúsenosti z rôznych odvetví dopravy.

Kontroly sa budú vykonávať v priestoroch podnikov, ak sa pri cestnej kontrole zistili vážne porušenia nariadenia (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

2. Po vykonaní cestnej kontroly sa pri dodatočnej kontrole v priestoroch podnikov sleduje dodržiavanie týchto ustanovení:

- týždenné doby odpočinku a doby jazdy medzi týmito dobami odpočinku,

- dvojtýždňové obmedzenia hodín jázd,

- kompenzácia za zníženie denných alebo týždenných dôb odpočinku,

- použitie záznamových listov a/alebo rozvrh pracovného času vodičov.

3. Na účely uvedené v tomto článku kontroly vykonávané v priestoroch príslušných orgánov na základe príslušných dokumentov, ktoré odovzdali podniky na požiadanie týchto orgánov, majú ten istý štatút, ako kontroly vykonávané priamo v priestoroch podnikov.

Článok 5

Dohodnuté a koordinované kontroly

1. Členské štáty najmenej dvakrát ročne vykonajú dohodnuté opatrenia na cestnú kontrolu vodičov a vozidiel, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85.

2. Takéto opatrenia podľa možností vykonajú v tom istom čase poverené orgány dvoch alebo viacerých členských štátov s tým, že každý z nich bude pôsobiť na svojom vlastnom území.

Článok 6

Výmena informácií

1. Dvojstranné dostupné informácie podľa článku 17 (3) nariadenia (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 - článok 19 (3) sa vymieňajú každých 12 mesiacov, počnúc uplynutím 6 mesiacov od oznámenia tejto smernice [7] a v individuálnych prípadoch aj na osobitné požiadanie členského štátu.

2. Na tento účel príslušný orgán v každom členskom štáte použije štandardný formulár, ktorý vypracuje Komisia po dohode s členskými štátmi.

Článok 7

1. S výnimkou Portugalskej republiky, členské štáty najneskôr do 1. januára 1989 uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie s touto smernicou.

Portugalská republika najneskôr do 1. januára 1990 uvedie do platnosti príslušné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia.

2. Členské štáty oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie s touto smernicou.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 23. novembra 1988

Za Radu

predseda

Th. PANGALOS

[1] Ú. v. ES C 116, 3.5.1988, s. 17.

[2] Stanovisko doručené 17. novembra 1988 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 208, 8.8.1988, s. 26.

[4] Ú. v. ES C 348, 31.12.1985, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.

[7] Členské štáty boli s touto smernicou oboznámené 24. novembra 1988.

--------------------------------------------------

Top