EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0410

Smernica Komisie z 21. júna 1988, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 74/151/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov

OJ L 200, 26.7.1988, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 017 P. 101 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 017 P. 101 - 103
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 008 P. 244 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 008 P. 244 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/410/oj

31988L0410Úradný vestník L 200 , 26/07/1988 S. 0027 - 0029
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 17 S. 0101
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 17 S. 0101


Smernica Komisie

z 21. júna 1988,

ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 74/151/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o určitých súčastiach a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov

(88/410/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

na základe smernice Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovej homologácii kolesových poľnohospodárskych a lesníckych traktorov [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 88/297/EHS [2], najmä na jej článok 11,

keďže s ohľadom na dosiahnuté skúsenosti je teraz možné určité ustanovenia smernice Rady 74/151/EHS [3], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 82/890/EHS [4], spresniť a doplniť,

keďže opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku smerníc týkajúcich sa odstránenia technických prekážok v obchode v oblasti traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy III, IV a VI smernice 74/151/EHS sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1. Od 1. októbra 1988 žiadny z členských štátov nesmie:

- odmietnuť, pokiaľ ide o typ traktora, udeliť EHS typové schválenie, vydať dokument uvedený v článku 10 ods. 1, posledná zarážka smernice 74/150/EHS, alebo udeliť národné schválenie typu, alebo

- zakázať uvedenie traktorov do prevádzky,

ak nádrže pre kvapalné palivá, prídavné záťaže a prípustné hladiny hluku tohoto typu traktora spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2. Od 1. októbra 1989 členské štáty:

- nevydajú dokument uvedený v článku 10 ods. 1 posledná zarážka smernice 74/150/EHS pre typ traktora, ktorého nádrže na palivo, prídavné zaťaženia a prípustné hladiny hluku nespĺňajú požiadavky tejto smernice.

- odmietnu udeliť národné typové schválenie pre typ traktora, ktorého nádrže pre kvapalné palivá, prípadné zaťaženia a prípustné hladiny hluku nespĺňajú požiadavky tejto smernice.

Článok 3

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. septembra 1988. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. júna 1988

Za Komisiu

Cockfield

podpredseda

[1] Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 10.

[2] Ú. v. ES L 126, 20.5.1988, s. 52.

[3] Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 25.

[4] Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Príloha III smernice 74/151/EHS sa mení a dopĺňa takto:

V bode 1 sa "1,3 barov" nahrádza "0,3 barov".

Príloha IV smernice 74/151/EHS sa mení a dopĺňa takto:

V treťom riadku sa ruší výraz "byť z kovu" a tiež čiarka pred týmito slovami.

Príloha IV smernice 74/151/EHS sa mení a dopĺňa takto:

— Obrázky 1 a 2 na nahradzujú nasledujúcimi obrázkami 1 a 2:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Obrázok 1Obrázok 2

Bod 1.4.2 sa mení a dopĺňa takto:

"1.4.2. Merania akustického tlaku stojaceho traktora (nepožaduje sa pre typové schválenie, ale musí sa zaznamenať)".

--------------------------------------------------

Top