EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986D0103

Rozhodnutie Rady z 24. marca 1986, ktorým sa v mene spoločenstva prijíma príloha F 2 k Medzinárodnému dohovoru o zjednodušení a zosúladení colných režimov

OJ L 88, 3.4.1986, p. 42–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 004 P. 109 - 112
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 004 P. 109 - 112
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 002 P. 75 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 002 P. 75 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 002 P. 75 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 002 P. 75 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 002 P. 75 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 002 P. 75 - 79
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 002 P. 75 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 002 P. 75 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 002 P. 75 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 002 P. 254 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 002 P. 254 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 131 - 134

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/103/oj

31986D0103Úradný vestník L 088 , 03/04/1986 S. 0042 - 0045
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 4 S. 0109
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 4 S. 0109


Rozhodnutie Rady

z 24. marca 1986,

ktorým sa v mene spoločenstva prijíma príloha F 2 k Medzinárodnému dohovoru o zjednodušení a zosúladení colných režimov

(86/103/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže rozhodnutím 75/199/EHS [1] spoločenstvo uzavrelo Medzinárodný dohovor o zjednodušení a zosúladení colných režimov;

keďže spoločenstvo môže prijať prílohu F 2, ktorá sa týka prepracovania tovaru do voľného obehu;

keďže prijatie by sa však malo uvádzať spolu s určitými výhradami, aby sa zohľadnili osobitné požiadavky colnej únie a úroveň, ktorá sa v súčasnosti dosiahla pri zosúladení colných právnych predpisov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha F 2 k Medzinárodnému dohovoru o zjednodušení a zosúladení colných režimov, ktorá sa týka prepracovania tovaru pre voľný obeh, sa týmto prijíma, v mene spoločenstva, s výhradou všeobecného charakteru a výhradou k odporúčanej praxi 7.

Text prílohy spolu s výhradami je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto oprávňuje poveriť osobu splnomocnenú na informovanie generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu o prijatí prílohy uvedenej v článku 1 spoločenstvom, s výhradami podľa toho istého článku [2].

V Bruseli 24. marca 1986

Za Radu

predseda

G. Braks

[1] Ú. v. ES L 100, 21.4.1975, s. 1.

[2] Dátum nadobudnutia účinnosti prílohy F2 uverejní Generálny tajomník Rady v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

--------------------------------------------------

Výhrady spoločenstva vzťahujúce sa na prílohu F 2 k Medzinárodnému dohovoru o zjednodušení a zosúladení colných režimov

1. Výhrada všeobecného charakteru (všeobecná pripomienka)

"Právne predpisy spoločenstva sa vzťahujú iba na časť ustanovení tejto prílohy. V oblastiach, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy spoločenstva, členské štáty uplatnia v prípade potreby svoje výhrady."

2. Odporúčaná prax 7

"Za normálnych okolností spoločenstvo uplatňuje ustanovenia tejto odporúčanej praxe. Povolenie však udelí iba v prípade, ak prepustenie tovaru do režimu nemôže mať za následok obchádzanie platných pravidiel pôvodu alebo obmedzení množstva, ktoré sa uplatňujú v prípade dovezeného tovaru."

--------------------------------------------------

PRÍLOHA F 2

TÝKAJÚCA SA PREPRACOVANIA TOVARU DO VOĽNÉHO OBEHU

ÚVOD

Vo všeobecnosti sú clá a dane, ktorým podlieha tovar dovezený do voľného obehu, dobre prispôsobené tarifnej politike príslušnej krajiny. V určitých prípadoch je však taká úroveň dovozných ciel a daní, ktorým podlieha dovezený tovar, že každá zamýšľaná výroba, prepracovanie alebo ďalšie spracovanie tovaru po prepustení do voľného obehu by vykázalo neziskovosť celkovej obchodnej činnosti s výslednou stratou pre krajinu, pretože by sa takéto hospodárske činnosti presunuli do inej krajiny.

Na druhej strane sa tieto hospodárske činnosti môžu podporiť tak, že sa určitému tovaru predtým, ako sa prepustí do voľného obehu, udelí povolenie na prepracovanie pod colným dohľadom.

Cieľom colného režimu prepracovanie tovaru do voľného obehu je umožniť, ak je to v záujme národného hospodárstva, prepracovanie určitého dovezeného tovaru pod colným dohľadom tak, aby výška dovozných ciel a daní, ktorým podlieha takto získaný tovar, bola nižšia ako v prípade dovezeného tovaru.

DEFINÍCIE

Na účely tejto prílohy:

a) "prepracovanie tovaru do voľného obehu" je colný režim, v rámci ktorého možno dovezený tovar prepracovať, spracovať alebo opracovať pred prepustením do voľného obehu a pod colným dohľadom tak, aby výška dovozných ciel a daní, ktorým podlieha takto získaný výrobok, bola nižšia ako v prípade dovezeného tovaru;

b) "prepustenie do voľného obehu" je colný režim, ktorý umožňuje, aby dovezený tovar zostal trvale na colnom území. Tento režim zahŕňa platbu všetkých splatných dovozných ciel a daní a vykonanie všetkých potrebných colných formalít;

c) "dovozné clá a dane" sú clá a všetky ďalšie platby, dane a poplatky, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom tovaru, s výnimkou platieb a poplatkov, ktorých výška je obmedzená približnou cenou poskytnutých služieb;

d) "colné vyhlásenie" je vyhlásenie vykonané vo forme predpísanej colným orgánom, prostredníctvom ktorého dotknutá osoba označí colný režim, ktorý sa má uplatniť na tovar a poskytne údaje požadované zo strany colného orgánu pre použitie navrhovaného režimu;

e) "colná kontrola" sú opatrenia uplatňované s cieľom zabezpečiť súlad so zákonmi a inými právnymi predpismi, za ktorých vykonávanie sú colné orgány zodpovedné;

f) "záruka" je prostriedok, ktorý zaručuje vo vzťahu k colným orgánom, že povinnosť voči nim bude splnená. Záruka sa nazýva "celková", ak zaručuje, že budú splnené povinnosti vyplývajúce z viacerých operácií;

g) "osoba" je tak fyzická osoba, ako aj právnická osoba, ak zo súvislostí nevyplýva niečo iné.

PRINCÍPY

1. Norma

Prepracovanie tovaru do voľného obehu sa riadi ustanoveniami tejto prílohy.

2. Norma

Vnútroštátne právne predpisy stanovia podmienky, ktoré sa majú splniť a colné formality, ktoré sa majú vykonať na prepracovanie tovaru do voľného obehu.

Poznámky

1. Udelenie povolenia na prepracovanie tovaru do voľného obehu môže podliehať podmienke, aby navrhované spracovateľské operácie posúdili príslušné orgány ako prospešné pre národné hospodárstvo.

2. Právo prepracovať tovar do voľného obehu môže byť vyhradené osobám s bydliskom alebo sídlom na colnom území a ktorých činnosť je v súlade s požiadavkami colných orgánov.

3. Colné orgány spravidla povoľujú, aby boli spracovateľské operácie vykonávané konkrétnymi osobami a na konkrétnom mieste (napr. v priestoroch dovozcu).

4. Colné orgány môžu stanoviť štandardnú úroveň výťažnosti operácií pri prepracovaní tovaru do voľného obehu.

3. Norma

Povolenie režimu prepracovanie tovaru do voľného obehu podlieha podmienke, aby colným orgánom bolo umožnené sa ubezpečiť, že výrobky vzniknuté z prepracovania boli získané z dovezeného tovaru.

4. Norma

Povolenie režimu prepracovanie tovaru do voľného obehu podlieha podmienke, aby nebolo možné ekonomicky výhodne vrátiť tovaru po jeho prepracovaní pôvodný stav.

OBLASŤ POUŽITIA

5. Norma

Prepracovanie tovaru do voľného obehu sa povolí pre osobitné kategórie tovaru, na ktorom sa vykonajú schválené spracovateľské operácie.

Poznámka

Povolenie možno obmedziť na spracovateľské operácie, ktorých výsledkom sú výrobky zatriedené do určitých tarifných položiek.

6. Norma

Prepracovanie tovaru do voľného obehu sa neobmedzí iba na tovar, ktorý sa priamo dováža zo zahraničia, ale sa tiež povolí v prípade tovaru prepusteného z režimu tranzit, uskladňovania v colnom sklade alebo zo slobodného colného pásma.

7. Odporúčaná prax

Prepracovanie tovaru do voľného obehu by sa nemalo odmietnuť na základe krajiny pôvodu alebo krajiny, odkiaľ bol tovar zaslaný.

8. Norma

Právo na prepracovanie tovaru do voľného obehu sa neobmedzí len na vlastníka dovezeného tovaru.

9. Odporúčaný postup

Osoby, ktoré vo veľkom rozsahu a nepretržite vykonávajú prepracovanie rovnakého druhu tovaru do voľného obehu by sa malo udeliť všeobecné povolenie vzťahujúce sa na takéto operácie.

COLNÉ VYHLÁSENIE NA PREPRACOVANIE TOVARU DO VOĽNÉHO OBEHU

10. Norma

Vnútroštátne právne predpisy určia podmienky, na základe ktorých sa podáva colné vyhlásenie na prepracovanie tovaru do voľného obehu a tovar sa predkladá na príslušnom colnom úrade.

Poznámka

Colné vyhlásenie sa spravidla podáva pred prepracovaním tovaru určeného do voľného obehu, ale v prípadoch, keď sú spracovateľské operácie pomerne jednoduché, môže sa povolenie na prepracovanie udeliť pred podaním colného vyhlásenia.

ZÁRUKA

11. Norma

Formu prípadného poskytnutia záruky vzťahujúcej sa na prepracovanie tovaru do voľného obehu stanovia vnútroštátne právne predpisy alebo ju určia colné orgány v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

12. Odporúčaná prax

Výber z rôznych prijateľných foriem poskytnutia záruky by sa mal ponechať na príslušnú osobu.

13. Norma

Colné orgány určia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi výšku záruky vzťahujúcej sa na prepracovanie tovaru do voľného obehu, ktorá sa má poskytnúť.

14. Odporúčaná prax

Výška akejkoľvek záruky by sa mala stanoviť čo najnižšie vzhľadom na prípadné dovozné clá a dane, ktoré sa môžu uplatňovať.

Poznámka

Táto odporúčaná prax nebráni stanoveniu výšky záruky na základe jednotnej sadzby v prípade, ak tovar možno zatriediť do veľkého počtu tarifných položiek.

15. Norma

Ak sa má poskytnúť záruka na zabezpečenie, že povinnosti vyplývajúce z niekoľkých operácií v režime prepracovania tovaru do voľného obehu budú splnené, colné orgány prijmú celkovú záruku.

16. Odporúčaná prax

Colné orgány by mali upustiť od požiadavky na poskytnutie záruky v prípade, ak sú presvedčené, že uhradenie všetkých prípadných splatných súm je zabezpečené iným spôsobom.

SKONČENIE PREPRACOVANIA TOVARU DO VOĽNÉHO OBEHU

17. Norma

Prepracovanie tovaru do voľného obehu sa skončí, keď výrobky, ktoré vzniknú na základe prepracovania, budú prepustené do voľného obehu.

18. Norma

Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa stanoví určujúci bod s cieľom stanovenia hodnoty a množstva tovaru prihláseného na prepustenie do colného režimu voľný obeh, ako aj sadzby dovozných ciel a daní, ktoré sa na takýto tovar vzťahujú.

19. Odporúčaná prax

Na žiadosť príslušnej osoby a ak to okolnosti odôvodňujú, colné orgány povolia skončenie režimu v prípade, že výrobky získané prepracovaním alebo spracovaním sú vyvezené, prepustené do režimu uskladňovania v colnom sklade alebo umiestnené do slobodného colného pásma.

20. Norma

Akýkoľvek odpad alebo zvyšky, ktoré vznikli pri prepracovaní tovaru do voľného obehu, podliehajú, ak boli prepustené do voľného obehu, dovozným clám a daniam, ktoré by sa na ne vzťahovali pri ich dovoze v takomto stave.

Poznámka

Môže sa povoliť, aby sa takýto odpad alebo zvyšky pod colným dohľadom znehodnotili alebo vyviezli späť.

21. Norma

Tovar určený na prepracovanie do voľného obehu alebo výrobky, ktoré sú výsledkom prepracovania, ktoré sa zničia alebo nenávratne stratia následkom nehody alebo vyššej moci predtým, ako boli prepustené do voľného obehu, nepodliehajú dovozným clám a daniam, ak takéto zničenie alebo strata je colným orgánom náležito preukázaná. Všetok odpad alebo zvyšky, ktoré zostanú po zničení, ak boli prepustené do voľného obehu, podliehajú dovozným clám a daniam, ktoré by sa uplatňovali na takýto odpad alebo zvyšky dovezené v takomto stave.

UVOĽNENIE ZÁRUKY

22. Norma

Všetky poskytnuté záruky sa uvoľnia čo najskôr po skončení prepracovania tovaru do voľného obehu.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREPRACOVANIA TOVARU DO VOĽNÉHO OBEHU

23. Norma

Colné orgány zabezpečia, aby všetky príslušné informácie týkajúce sa prepracovania tovaru do voľného obehu boli ľahko dostupné každej osobe, ktorá o to prejaví záujem.

--------------------------------------------------

Top