Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3821

Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

OJ L 370, 31.12.1985, p. 8–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 28 - 41
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 004 P. 28 - 41
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 003 P. 120 - 134
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 003 P. 120 - 134
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 227 - 240
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 234 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 234 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 4 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; Zrušil 32014R0165 . Latest consolidated version: 13/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3821/oj

31985R3821Úradný vestník L 370 , 31/12/1985 S. 0008 - 0021
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 3 S. 0120
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 07 Zväzok 4 S. 0028
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 3 S. 0120
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 07 Zväzok 4 S. 0028


Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85

z 20. decembra 1985

o záznamovom zariadení v cestnej doprave

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže nariadenie (EHS) č. 1463/70 [4], naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 2828/77 [5], zaviedlo záznamové zariadenie v cestnej doprave;

keďže, berúc do úvahy úpravy uvedené ďalej, s cieľom objasnenia problémov by všetky relevantné opatrenia mali byť zhrnuté v jednom texte a v dôsledku toho nariadenie Rady (EHS) č. 1463/70 by malo byť zrušené; keďže oslobodenia stanovené v článku 3 (1) pre určité osobné prepravy by mali zostať v platnosti určitý čas;

keďže používanie záznamového zariadenia, ktoré môže určiť časové úseky, uvedené v nariadení (EHS) č. 3820/85 o harmonizácii určitých sociálnych právnych predpisov týkajúcej sa cestnej dopravy [6] je zamerané na zabezpečenie účinnej kontroly týchto sociálnych právnych predpisov;

keďže povinnosť používať takéto záznamové zariadenie môže byť uložená len pre vozidlá registrované v členských štátoch; keďže okrem toho niektoré takéto vozidlá môžu, bez toho, aby vznikli ťažkosti, byť vylúčené z rámca platnosti tohto nariadenia;

keďže členské štáty by mali byť zmocnené na základe oprávnenia Komisie udeľovať určitým vozidlám výnimky z ustanovení nariadenia za výnimočných okolností; keďže v naliehavých prípadoch by malo byť možné udeľovať tieto výnimky na obmedzený čas bez predchádzajúceho schválenia Komisie;

keďže na zabezpečenie účinnej kontroly musí byť zariadenie pri práci spoľahlivé, ľahko používateľné a musí byť konštruované takým spôsobom, aby sa minimalizovala možnosť podvádzania pri jeho používaní; keďže záznamové zariadenie by malo konkrétne mať schopnosť poskytovať na zvláštnych listoch pre každého vodiča a v dostatočne presnej a ľahko čitateľnej forme zaznamenané podrobnosti o rôznych časových úsekoch;

keďže automatické zaznamenávanie iných podrobnosti o jazde vozidla, ako je rýchlosť a vzdialenosť, podstatne prispeje k bezpečnosti na ceste a podporí citlivú jazdu vozidla; pretože v dôsledku toho sa zdá byť vhodné zabezpečiť, aby zariadenie zapisovalo aj tieto údaje;

keďže je potrebné stanoviť normy spoločenstva pre konštrukciu a inštaláciu záznamového zariadenia a zabezpečiť schvaľovací postup EHS, aby sa vylúčili akékoľvek prekážky pri registrácii vozidiel vybavených takýmto záznamovým zariadením na území členských štátov, pri ich uvedení do prevádzky alebo používaní, alebo pri používaní takéhoto zariadenia;

keďže v prípade rozdielnych názorov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o EHS typové schvaľovania, by mala byť Komisia zmocnená rozhodovať v spore do šiestich mesiacov, ak príslušné štáty nemôžu dospieť k riešeniu;

keďže by pomohlo pri zavádzaní tohto nariadenia a prevencii voči zneužitiu vydávanie kópie záznamových listov vodičom, ktorí o to požiadajú;

keďže v záujme dosiahnutia vyššie uvedených cieľov pri dodržiavaní času práce a odpočinku je potrebné, aby zamestnávatelia a vodiči boli zodpovední za správne fungovanie zariadenia a aby s náležitou starostlivosťou vykonávali predpísané operácie;

keďže opatrenia riadiace počet záznamových listov, ktoré vodič musí mať so sebou, musia byť upravené v dôsledku zmeny flexibilného týždňa na pevný týždeň;

keďže technický pokrok vyžaduje rýchlu adaptáciu technických špecifikácií stanovených v prílohách k tomuto nariadeniu; keďže v záujme uľahčenia implementácie opatrení potrebných na tento účel mali by byť stanovené postupy zakladajúce úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci poradného výboru;

keďže si členské štáty mali vymieňať dostupné informácie o zistených porušeniach;

keďže v záujme zabezpečenia spoľahlivého a správneho fungovania záznamového zariadenia je vhodné stanoviť jednotné požiadavky na periodické kontroly a prehliadky, ktorým podlieha zariadenie po inštalácii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Princípy a rozsah pôsobnosti

Článok 1

Záznamové zariadenie v zmysle tohto nariadenia musí, pokiaľ ide o konštrukciu, inštaláciu, použitie a testovanie, spĺňať požiadavky tohto nariadenia a jeho príloh I a II, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa použijú definície stanovené v článku 1 nariadenia (EHS) č. 3820/85.

Článok 3

1. Záznamové zariadenie sa inštaluje a použije vo vozidlách registrovaných v členských štátoch, ktoré sa používajú na prepravu cestujúcich alebo tovarov po ceste, okrem vozidiel uvedených v článkoch 4 a 14 (1) nariadenia (EHS) č. 3820/85.

2. Členské štáty môžu oslobodiť vozidlá uvedené v článku 13 (1) nariadenia (EHS) č. 3820/85 od uplatňovania tohto nariadenia. Členské štáty o každom oslobodení udelenom podľa tohto odseku informujú Komisiu.

3. Členské štáty môžu, po povolení Komisie, oslobodiť od uplatňovania tohto nariadenia vozidlá používané na dopravné činnosti uvedené v článku 13 (2) nariadenia (EHS) č. 3820/85. V naliehavých prípadoch môžu udeliť dočasné oslobodenie na dobu nepresahujúcu 30 dní, čo bezodkladne oznámia Komisii. Komisia oznámi ostatným členským štátom každú výnimku udelenú podľa tohto odseku.

4. V prípade vnútroštátnej dopravy môžu členské štáty žiadať inštaláciu a používanie záznamových zariadení v súlade s týmto nariadením v akomkoľvek vozidle, pre ktoré sa inštalácia a používanie tohto zariadenia nevyžaduje podľa odseku 1.

KAPITOLA II

Typové schválenie

Článok 4

Žiadosti o EHS typové schválenie záznamového zariadenia alebo záznamového listu, spolu s vhodnými špecifikáciami predloží výrobca alebo jeho zástupca členskému štátu. Žiadna žiadosť týkajúca sa jedného typu záznamového zariadenia alebo jedného záznamového listu nemôže byť predložená viac než jednému členskému štátu.

Článok 5

Členský štát udelí EHS typové schválenie každého typu záznamového zariadenia alebo každému záznamového listu, ktorý vyhovuje požiadavkám stanoveným v prílohe I k tomuto nariadeniu za predpokladu, že členský štát je schopný kontrolovať, či sú modely tejto výroby zhodné so schváleným prototypom.

Akékoľvek zmeny alebo dodatky k schválenému modelu musia mať dodatočné EHS typové schválenia od členského štátu, ktorý udelil pôvodné EHS typové schválenia.

Článok 6

Členské štáty vydajú žiadateľovi značku typového schválenia EHS, ktorá má zodpovedať vzoru znázornenému v prílohe II, pre každý typ záznamového zariadenia alebo záznamového listu, ktorý schválili podľa článku 5.

Článok 7

Príslušné orgány členského štátu, ktorým bola predložená žiadosť o typové schválenie, vzhľadom na každý typ záznamového zariadenia alebo záznamového listu, ktorý schválili alebo odmietli schváliť, buď pošlú v priebehu 1 mesiaca orgánom iného členského štátu kópiu schvaľovacieho osvedčenia spolu s kópiami relevantných špecifikácií alebo, ak je to možné prípadne oznámia týmto orgánom, že schválenie zamietli; v prípade zamietnutia oznámia dôvody svojho rozhodnutia.

Článok 8

1. Ak členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenia uvedené v článku 5, zistí, že určité záznamové zariadenie alebo záznamový list, ktoré majú značku typového schválenia EHS, ktorú vydal, nevyhovujú prototypu, ktorý bol schválený, urobí opatrenia potrebné na zabezpečenie zhody so schváleným prototypom. Prijaté opatrenia sa môžu, ak je to nutné, rozšíriť až na zrušenie EHS typového schválenia.

2. Členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenie, odoberie toto schválenie, ak záznamové zariadenie alebo záznamový list, ktoré schválil, nie sú v súlade s týmto nariadením alebo jeho prílohami alebo vykazuje pri používaní nejakú všeobecnú chybu, ktorá ho robí nepoužiteľným na účel, na ktorý bol určený.

3. Ak členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenie, je iným členským štátom upozornený na jeden z prípadov uvedených v odsekoch 1 a 2, po porade s druhým členským štát urobí opatrenia stanovené v týchto odsekoch podľa odseku 5.

4. Členský štát, ktorý zistí, že nastal jeden z prípadov uvedených v odseku 2, môže až do ďalšieho oznámenia zakázať uviesť na trh a prevádzkovať záznamové zariadenia alebo záznamové listy. To isté sa použije v prípadoch uvedených v odseku 1 v súvislosti so záznamovým zariadením alebo so záznamovými listami, ktoré boli oslobodené od úvodného overovania EHS, ak výrobca po náležitom upozornení neuvedie zariadenie do súladu so schváleným modelom alebo s požiadavkami tohto nariadenia.

V každom prípade sa informujú príslušné orgány členských štátov navzájom a Komisiu do 1 mesiaca o odobratí EHS typového schválenia alebo o akýchkoľvek iných opatreniach prijatých podľa odsekov 1, 2 a 3 a špecifikujú dôvody svojho konania.

5. Ak členský štát, ktorý udelil EHS typové schválenie, pochybuje o existencii niektorých prípadov špecifikovaných v odseku 1 alebo 2, o ktorých bol informovaný, usilujú sa dotknuté členské štáty vyriešiť spor a informovať o tom Komisiu.

Ak rozhovory medzi členskými štátmi nedospeli k dohode do štyroch mesiacov od termínu oznámenia spomínaného v odseku 3 vyššie, Komisia po porade s expertmi zo všetkých členských štátov a po zvážení všetkých relevantných faktorov, napr. ekonomických a technických faktorov, do šiestich mesiacov prijme rozhodnutie, ktoré oznámi zainteresovaným členským štátom a súčasne aj ostatným členským štátom. Komisia v každom prípade stanoví časový limit pre vykonanie svojho rozhodnutia.

Článok 9

1. Žiadateľ o EHS typové schválenie na modelový záznamový list uvedie vo svojej žiadosti typ alebo typy záznamového zariadenia, pre ktoré je tento záznam navrhovaný na používanie a poskytne vhodné zariadenie takého typu alebo typov, s cieľom testovania tohto záznamu.

2. Príslušné orgány každého členského štátu označia na schvaľovacom osvedčení pre modelový záznamový list typ alebo typy záznamového zariadenia, na ktorých sa tento modelový záznamový list môže používať.

Článok 10

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť registráciu akéhokoľvek vozidla vybaveného záznamovým zariadením alebo zakázať uviesť do prevádzky, alebo používať také vozidlá z dôvodu, že toto vozidlo je vybavené takýmto zariadením, ak toto zariadenie má značku typového schválenia EHS uvedenú v článku 6 a inštalačnú dosku uvedenú v článku 12.

Článok 11

Všetky rozhodnutia podľa tohto nariadenia odmietajúce alebo odoberajúce schválenie typu záznamového zariadenia alebo modelového záznamového listu musia podrobne špecifikovať dôvody, na ktorých sú založené. Rozhodnutie sa oznámi dotknutej strane, ktorá bude súčasne informovaná o opravných prostriedkoch pre ňu použiteľných podľa právnych predpisov členských štátov a lehôt na uplatnenie týchto opravných prostriedkov.

KAPITOLA III

Inštalovanie a kontrola

Článok 12

1. Záznamové zariadenie môže inštalovať alebo opraviť len montér alebo dielne schválené príslušnými orgánmi členských štátov na tento účel po tom, čo tieto, ak to vyžadovali, vypočuli názory príslušných výrobcov.

2. Schválený montér alebo dielňa dá na plomby, ktoré sú pripojené, špeciálnu značku. Príslušné orgány každého členského štátu vedú register použitých značiek.

3. Príslušné orgány členských štátov si navzájom pošlú svoje zoznamy schválených montérov alebo dielní, ako aj kópie použitých značiek.

4. Na účely potvrdenia, že inštalovanie záznamového zariadenia prebehlo v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, bude použitá pripojená inštalačná doska, ako je stanovené v prílohe I.

KAPITOLA IV

Používanie zariadenia

Článok 13

Zamestnávateľ a vodiči budú zodpovední za sledovanie správneho fungovania zariadenia.

Článok 14

1. Zamestnávateľ vydá dostatočný počet záznamových listov vodičom, pričom musí mať na zreteli tú skutočnosť, že tieto listy majú osobný charakter, dobu prevádzky a možnú povinnosť nahradiť listy, ktoré sú poškodené, alebo ktoré zobral zmocnený inšpekčný úradník. Zamestnávateľ vydá vodičom iba listy schváleného modelu, vhodné na používanie v zariadení inštalovanom vo vozidle.

2. Podnik uchováva záznamové listy v dobrom stave aspoň rok po ich použití a poskytne kópie príslušným vodičom, ktorí o ne požiadajú. Listy budú vypracúvané alebo odovzdávané na požiadanie ktoréhokoľvek zmocneného inšpekčného úradníka.

Článok 15

1. Vodiči nesmú používať špinavé alebo poškodené záznamové listy. Záznamy budú na tento účel vhodne chránené.

V prípade poškodenia listu so záznamami pripojí vodič poškodený list k náhradnému listu.

2. Vodiči sú povinní používať záznamové listy každý deň, keď jazdia od chvíle, keď prevzali vozidlo. Záznamový list nebude odobratý pred ukončením dennej pracovnej doby, ak jeho odobratie nie je inak schválené. Nijaký záznamový list nesmie byť použitý na dlhšie obdobie, než na ktoré bol určený.

Keď v dôsledku toho, že vodič je preč z vozidla, nemôže používať zariadenie namontované na vozidle, zapíše časové úseky uvedené v odseku 3 druhá zarážka písm. b), c) a d) na list buď ručne, alebo automatickým zaznamenaním, alebo inými prostriedkami, čitateľne a bez znečistenia listu.

Vodiči upravia v prípade potreby záznamové listy, ak je vo vozidle viac ako jeden vodič, aby informácie uvedené v kapitole II (1) až (3) prílohy I boli zaznamenané na záznamový list vodiča, ktorý práve jazdí.

3. Vodiči:

- zabezpečia, aby čas zaznamenaný na liste súhlasil s oficiálnym časom v štáte registrácie vozidla,

- uvedú do činnosti prepínací mechanizmus umožňujúci, aby nasledujúce časové úseky boli zaznamenané oddelene a zreteľne:

a) pod znakom

+++++ TIFF +++++

: doba jazdy;

b) pod znakom

+++++ TIFF +++++

: všetky ostatné doby práce;

c) pod znakom

+++++ TIFF +++++

: ostatné obdobia používateľnosti, konkrétne:

- čakaciu dobu, t. j. čas, počas ktorého vodiči musia zostať na svojich miestach len s cieľom reagovania na nejaké výzvy na začatie jazdy alebo pokračovanie v nej alebo vykonávanie inej práce,

- čas strávený vedľa vodiča, zatiaľ čo vozidlo je v pohybe,

- čas strávený na lôžku, zatiaľ čo vozidlo je v pohybe;

d) pod znakom

+++++ TIFF +++++

: prestávky v práci a doby denného odpočinku.

4. Každý členský štát môže povoliť, aby všetky doby uvedené v odseku 3 druhá zarážka písm. b) a c) boli zaznamenané pod znakom na záznamových listoch používaných na vozidlách registrovaných na jeho území

+++++ TIFF +++++

.

5. Každý člen posádky zapíše na svoj záznamový list nasledujúcu informáciu:

a) na začiatok používania listu - svoje priezvisko a krstné meno;

b) dátum a miesto, kde používanie listu začína a dátum a miesto, kde toto používanie končí;

c) registračné číslo každého vozidla, ku ktorému je pridelený, aj na začiatku prvej jazdy zaznamenanej na liste, a potom v prípade zmeny vozidla počas používania listu;

d) údaje počítadla kilometrov:

- na začiatku prvej cesty zaznamenanej na liste,

- na konci poslednej cesty zaznamenanej na liste,

- v prípade zmeny vozidla počas pracovného dňa/údaj na vozidle, ku ktorému bol pridelený a údaj na vozidle, ku ktorému má byť pridelený;

e) čas akejkoľvek zmeny vozidla.

6. Zariadenie bude konštruované tak, aby bolo v prípade potreby pre oprávneného inšpektora možné po otvorení zariadenia prečítať záznamy týkajúce sa 9 hodín predchádzajúcich času kontroly bez trvalého deformovania, poškodenia alebo znečistenia listu.

Okrem toho bude zariadenie konštruované tak, aby bolo možné bez otvorenia skrine overiť, že sa záznamy vykonávajú.

7. Kedykoľvek o to oprávnený inšpektor požiada, musí vodič predložiť záznamové listy za prebiehajúci týždeň a v každom prípade za posledný deň predošlého týždňa, v ktorom jazdil.

Článok 16

1. V prípade poruchy alebo chybnej činnosti zariadenia ho dá zamestnávateľ opraviť schváleným montérom alebo dielňou hneď, ako to okolnosti dovolia.

Ak sa vozidlo nemôže vrátiť do prevádzkárne v priebehu jedného týždňa odo dňa poruchy alebo od objavenia chybnej činnosti, vykoná sa oprava cestou.

Opatrenia prijímané členskými štátmi podľa článku 19 môžu dať príslušným orgánom právomoc zakázať používanie vozidla v prípadoch, keď porucha alebo chybná činnosť nebola odstránená, ako je stanovené v predchádzajúcich pododsekoch.

2. Pokiaľ je zariadenie neschopné prevádzky alebo pracuje chybne, vodiči zaznačia na záznamový list alebo listy alebo na dočasný záznam pripojený k záznamovému listu všetky informácie o rôznych časových úsekoch, ktoré nie sú správne zaznamenané zariadením.

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 17

Zmeny a doplnky potrebné pre prispôsobenie príloh technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 18.

Článok 18

1. Týmto sa ustanovuje Výbor na prispôsobenie tohto nariadenia technickému pokroku (ďalej len "Výbor"); skladá sa z predstaviteľov členských štátov a zástupcu Komisie vo funkcii predsedu.

2. Výbor prijme svoje vlastný rokovací poriadok.

3. Ak sa treba spravovať postupom stanoveným v tomto článku, oznámi daný problém Výboru predseda buď z vlastného podnetu, alebo na požiadanie zástupcu členského štátu.

4. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu v lehote určenej predsedom podľa naliehavosti veci. Stanovisko sa predkladá na základe väčšiny ustanovenej v článku 148 (2) zmluvy v prípade rozhodnutí, v ktorých sa od Rady požaduje prijať návrh Komisie. Predseda nehlasuje.

5. a) Komisia prijme plánované opatrenia, keď sú v súlade so stanoviskom výboru.

b) Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo stanovisko chýba, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré je potrebné prijať. Rada koná kvalifikovanou väčšinou.

c) Ak Rada po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď jej bola vec postúpená, neprijme nijaké opatrenie, Komisia prijme navrhnuté opatrenia a bezodkladne ich uplatňuje.

Článok 19

1. Členské štáty včas a po porade s Komisiou prijmú také zákony, právne predpisy alebo správne opatrenia, potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

Takéto opatrenia majú medzi iným zahŕňať reorganizáciu postupu a prostriedkov vykonávania kontrol dodržiavania zhody s nariadením a pokuty uložené v prípade porušenia.

2. Členské štáty si navzájom pomáhajú pri uplatňovaní tohto nariadenia a pri kontrole jeho dodržiavania.

3. V rámci tejto vzájomnej pomoci si príslušné orgány členských štátov pravidelne posielajú všetky dostupné informácie týkajúce sa:

- porušení tohto nariadenia, ktorých sa dopustili iné osoby, ako sú obyvatelia štátu a akékoľvek pokuty uložené za tieto porušenia,

- pokút uložených členským štátom svojim obyvateľom za takéto porušenie vykonané v iných členských štátoch.

Článok 20

Nariadenie (EHS) č. 1463/70 sa zrušuje.

Článok 3 (1) uvedeného nariadenia sa však do 31. decembra 1989 bude naďalej uplatňovať pre vozidlá a vodičov zamestnaných v pravidelnej medzinárodnej osobnej doprave, pokiaľ vozidlá používané pre takéto služby nie sú vybavené záznamovým zariadením používaným podľa tohto nariadenia.

Článok 21

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 29. septembra 1986.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 1985

Za Radu

predseda

R. Krieps

[1] Ú. v. ES C 100, 12.4.1984, s. 3 a Ú. v. ES C 223, 3.9.1985, s. 5.

[2] Ú. v. ES C 122, 20.5.1985, s. 168.

[3] Ú. v. ES C 104, 25.4.1985, s. 4 a Ú. v. ES C 303, 25.11.1985, s. 29.

[4] Ú. v. ES L 164, 27.7.1970, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 334, 24.12.1977, s. 11.

[6] Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA KONŠTRUKCIU, TESTOVANIE, MONTÁŽ A KONTROLU

I. DEFINÍCIE

V tejto prílohe:

a) Záznamové zariadenie znamená:

zariadenie určené na inštaláciu do cestných vozidiel na automatické alebo poloautomatické ukázanie a zaznamenanie podrobností o pohybe týchto vozidiel a určitých pracovných dobách ich vodičov;

b) Záznamový list znamená:

list určený na zachytenie a zapamätanie si zaznamenaných údajov, je umiestnený v záznamovom zariadení a jeho značkové zariadenie vypíše súvislý záznam informácií, ktoré majú byť zaznamenané;

c) Konštanta záznamového zariadenia znamená:

numerickú charakteristiku udávajúcu hodnotu vstupnému signálu požadovanému na ukázanie a zaznamenanie ubehnutej vzdialenosti 1 km, táto konštanta musí byť vyjadrená alebo v otáčkach na kilometer (k = … ot/km) alebo v impulzoch na km (k = … imp/km);

d) Charakteristický koeficient vozidla znamená:

numerickú charakteristiku udávajúcu hodnotu výstupnému signálu emitovanému časťou vozidla, spájajúcou ju so záznamovým zariadením (vývodný hriadeľ alebo náprava prevodovky), zatiaľ čo vozidlo prejde vzdialenosť jedného nameraného kilometra za normálnych testovacích podmienok (pozri kapitolu VI bod 4 tejto prílohy). Charakteristický koeficient vozidla je vyjadrený alebo v otáčkach na km (w = … ot/km) alebo v impulzoch na km (w = … imp/km);

e) Skutočný obvod pneumatík kolies znamená:

priemer vzdialenosti ubehnutých niekoľkými kolesami pohybujúceho sa vozidla (hnacie kolesá) v priebehu jednej úplnej rotácie. Meranie týchto vzdialeností musí byť urobené za normálnych testovacích podmienok (pozri kapitolu VI bod 4 tejto prílohy) a je vyjadrený v tvare 1 = … mm.

II. VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY A FUNKCIE ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA

Zariadenie musí byť schopné zaznamenávať nasledovné:

1. vzdialenosť ubehnutú vozidlom;

2. rýchlosť vozidla;

3. dobu jazdy;

4. iné doby práce alebo použiteľnosti;

5. prestávky v práci a doby denného odpočinku;

6. otvorenie puzdra obsahujúceho záznamový list.

Pre vozidlá používané dvoma vodičmi musí byť zariadenie schopné zaznamenávať súčasne, ale odlišne a na 2 oddelených listoch podrobnosti o dobách uvedených v 3, 4 a 5.

III. KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY NA ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE

a) Všeobecné body

1. Záznamové zariadenie obsahuje nasledovné:

1.1. Vizuálne prístroje ukazujúce:

- ubehnutú vzdialenosť (zapisovač vzdialeností),

- rýchlosť (rýchlomer),

- čas (hodiny).

1.2. Záznamové prístroje obsahujúce:

- zapisovač ubehnutej vzdialenosti,

- zapisovač rýchlosti,

- jeden alebo viac časových zapisovačov spĺňajúcich požiadavky stanovené v kapitole III c) 4.

1.3. Značkovacie zariadenie ukazujúce na záznamovom liste každé otvorenie puzdra obsahujúceho tento záznam.

2. Akékoľvek zahrnutie ďalšieho vybavenia prístrojov do vyššie uvedeného zariadenia, nesmie prekážať správnej činnosti povinných zariadení alebo ich odčítaniu údajov z týchto zariadení.

Zariadenie musí byť predložené na schválenie celé s akýmikoľvek doplnkovými prístrojmi.

3. Materiály

3.1. Všetky časti záznamového zariadenia musia byť vyrobené z materiálov s dostatočnou mechanickou pevnosťou a stabilnými elektrickými a magnetickými charakteristikami.

3.2. Akákoľvek modifikácia časti zariadenia alebo charakteru materiálov, použitých na jeho výrobu, musí byť pred použitím vo výrobe predložená na schválenie orgánu, ktorý pre zariadenie udelil typové schválenie.

4. Meranie ubehnutej vzdialenosti

Ubehnuté vzdialenosti môžu byť merané a zaznamenané buď tak:

- aby zahŕňali pohyb dopredu aj dozadu alebo,

- aby zahŕňali len pohyb dopredu.

Akékoľvek zaznamenanie spätných pohybov nesmie za nijakých okolností ovplyvniť zreteľnosť a presnosť iných záznamov.

5. Meranie rýchlosti

5.1. Rozsah merania rýchlosti bude taký, ako je stanovené v osvedčení o typovom schválení.

5.2. Vlastná frekvencia a tlmenie meracieho zariadenia musí byť také, aby prístroje ukazujúce a zaznamenávajúce rýchlosť mohli v rozsahu merania sledovať akceleračné zmeny až do 2 m/s2 v hraniciach schválených tolerancií.

6. Meranie času (hodiny)

6.1. Kontrola mechanizmu opätovného nastavenia hodín musí byť umiestnená vo vnútri puzdra obsahujúceho záznamový list, každé otvorenie puzdra musí byť automaticky zaznamenané na záznamovom liste.

6.2. Ak je mechanizmus pohybu dopredu záznamového listu riadený hodinami, musí byť čas, v ktorom hodiny pôjdu správne po úplnom natiahnutí, aspoň o 10 % väčší ako doba zapisovania zodpovedajúca maximálnemu zaťaženiu listu zariadenia.

7. Osvetlenie a ochrana

7.1. Vizuálne prístroje zariadenia musia byť vybavené vhodným neoslňujúcim osvetlením.

7.2. Pre bežné podmienky používania musia byť všetky vnútorné časti zariadenia chránené voči vlhkosti a prachu. Okrem toho musia byť odolné proti zásahom pomocou zaplombovaných krytov.

b) Vizuálne prístroje

1. Indikátor ubehnutej vzdialenosti (záznamový prístroj vzdialenosti)

1.1. Hodnota najmenšieho odstupňovania na prístroji ukazujúcom ubehnutú vzdialenosť musí byť 0,1 km. Čísla ukazujúce hektometre musia byť jasne odlišné od tých, ktoré ukazujú celé kilometre.

1.2. Čísla na záznamovom prístroji vzdialenosti musia byť jasne čitateľné a musia mať výšku aspoň 4 mm.

1.3. Záznamový prístroj vzdialenosti musí byť schopný ukazovať aspoň do 99999,9 km.

2. Rýchlomery (tachometre)

2.1. V rozsahu merania musí byť rýchlostná škála jednotne odstupňovaná po 1, 2, 5 alebo 10 km/h. Hodnota odstupňovania rýchlosti (priestor medzi 2 následnými značkami) nesmie presahovať 10 % maximálnej rýchlosti ukázanej na stupnici.

2.2. Rozsah naznačený mimo meraného potrebného rozsahu nemusí byť označený číslami.

2.3. Dĺžka každého intervalu na stupnici predstavujúca rozdiel rýchlosti 10 km/h nesmie byť menšia ako 10 mm.

2.4. Na indikátore s ihlou vzdialenosti medzi ihlou a čelom prístroja nesmie presahovať 3 mm.

3. Ukazovateľ času (hodiny)

Ukazovateľ času musí byť viditeľný zvonku prístroja a musí poskytovať jasný, jednoduchý a jednoznačný údaj.

c) Záznamové prístroje

1. Všeobecné body

1.1. Všetky zariadenia, s akoukoľvek formou záznamového listu (pás alebo disk), musia byť vybavené značkou umožňujúcou správne vloženie záznamového listu, aby sa takýmto spôsobom zabezpečilo, že čas ukazovaný hodinami a značenie času na liste si budú navzájom zodpovedať.

1.2. Mechanizmus pohybujúci záznamovým listom musí byť taký, aby sa zabezpečilo, že sa záznamový list bude pohybovať bez vôle a bude sa môcť voľne vkladať a vyberať.

1.3. Pri záznamových listoch vo forme disku musí byť zariadenie na pohyb dopredu riadené mechanizmom hodín. V tomto prípade rotačný pohyb záznamu musí byť plynulý a rovnomerný s minimálnou rýchlosťou 7 mm/h, meranou na vnútornej strane kruhu označujúceho okraj oblasti registrácie rýchlosti.

Pri zariadení pásového typu, kde je pohyb záznamov dopredu riadený hodinovým mechanizmom, musí byť rýchlosť priamočiareho pohybu dopredu aspoň 10 mm/h.

1.4. Zapisovanie ubehnutej vzdialenosti, rýchlosti vozidla a akéhokoľvek otvorenia puzdra obsahujúceho záznamový list alebo listy musí byť automatické.

2. Zapisovanie ubehnutej vzdialenosti

2.1. Každý kilometer ubehnutej vzdialenosti musí byť na zázname znázornený zmenou aspoň o 1 mm na príslušnej súradnici.

2.2. Dokonca aj pri rýchlostiach dosahujúcich hornú hranicu rozsahu merania musí byť záznam vzdialenosti zreteľne čitateľný.

3. Zapisovanie rýchlosti

3.1. Pri akejkoľvek forme záznamového listu sa dotykový hrot zapisujúci rýchlosť musí pohybovať v priamke a v pravých uhloch na smer pohybu záznamového listu.

Pohyb dotykového hrotu môže však byť aj krivočiary za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

- stopa zakreslená dotykovým hrotom musí byť kolmá na priemerný obvod (v prípade záznamov vo forme disku) alebo na os (v prípade záznamov vo forme pásu) v oblasti vyhradenej na zapisovanie rýchlosti,

- pomer medzi polomerom zakrivenia stopy zakreslenej dotykovým hrotom a šírkou oblasti vyhradenej pre zapisovanie rýchlosti nesmie byť menší než 2,4 k l, pri akejkoľvek forme záznamového listu,

- značky na časovom meradle musia prechádzať oblasť záznamu v krivke s rovnakým polomerom, ako má stopa zakreslená dotykovým hrotom. Intervaly medzi značkami na časovom meradle musia predstavovať dobu nepresahujúcu 1 hodinu.

3.2. Každá zmena v rýchlosti 10 km/h musí byť znázornená na zázname pomocou zmeny aspoň 1,5 mm na príslušnej súradnici.

4. Čas zaznamenávania

4.1. Záznamové zariadenie musí byť konštruované tak, aby bolo možné počas prevádzky, kde je potrebné spínacie zariadenie, automaticky a oddelene zaznamenávať 4 časové doby, ako sú naznačené v článku 15 nariadenia.

4.2. Z charakteristík stôp, ich vzájomných polôh a v prípade potreby zo znakov stanovených v článku 15 nariadenia musí byť možné zreteľne rozlíšiť rôzne časové úseky.

Rôzne časové doby by mali byť navzájom odlišné na zázname podľa rozdielov v hrúbke príslušných stôp alebo akýmkoľvek iným systémom s aspoň rovnakou účinnosťou z hľadiska čitateľnosti a jednoduchosti interpretácie záznamu.

4.3. V prípade vozidiel s posádkou zloženou z viac ako jedného vodiča, sa musí zapisovanie stanovené v bode 4.1 robiť na dvoch oddelených listoch, z ktorých každý bude pridelený jednému vodičovi. V tomto prípade pohyb jednotlivých listov dopredu musí byť ovplyvňovaný alebo jedným mechanizmom, alebo oddelenými synchronizovanými mechanizmami.

d) Uzamykacie zariadenie

1. Puzdro obsahujúce záznamový list alebo listy a riadenie mechanizmu pre opätovné nastavenie hodín musí byť zabezpečené zámkou.

2. Každé otvorenie puzdra obsahujúceho záznamový list alebo listy a riadenie mechanizmu pre opätovné nastavenie hodín musí byť automaticky zaznamenané na záznam alebo záznamy.

e) Značky

1. Na čelnej strane zariadenia musia byť tieto značky:

- tesne pri symbole znázornenom záznamovým zariadením vzdialenosti, jednotka merania vzdialenosti, označená skratkou "km",

- blízko stupnice rýchlosti, značka "km/h",

- rozsah merania rýchlomeru vo forme "Vmin … km/h, Vmax … km/h". Táto značka nie je potrebná, ak je znázornená na popisnej doske zariadenia.

Tieto požiadavky sa však neuplatňujú na záznamové zariadenia schválené pred 10. augustom 1970.

2. Popisná doska musí byť zabudovaná do zariadenia a musia na nej byť nasledujúce značky, ktoré musia byť viditeľné na zariadení po inštalovaní:

- meno a adresa výrobcu zariadenia,

- číslo výrobcu a rok výroby,

- schvaľovacia značka pre typ zariadenia,

- konštanta zariadenia v tvare "k = … ot/km" alebo "k = … imp/km",

- voliteľne, rozsah merania rýchlosti vo forme určenej v bode 1,

- ak by citlivosť prístroja na uhol sklonu mohla ovplyvniť údaje poskytované prístrojom za hranice povolených tolerancií, povolený uhol vyjadrený ako:

+++++ TIFF +++++

kde je uhol α meraný z horizontálnej polohy čelnej strany (správne upevnenej) zariadenia, na ktorý je prístroj kalibrovaný, zatiaľ čo β a γ predstavujú v poradí povolené horné a dolné odchýlky od uhla kalibrovania.

f) Maximálne tolerancie (vizuálne a záznamové prístroje)

1. Na testovacom stave pred inštaláciou:

a) ubehnutá vzdialenosť:

1 % viac alebo menej ako skutočná vzdialenosť, keď je táto vzdialenosť aspoň 1 kilometer;

b) rýchlosť:

o 3 km/h viac alebo menej ako skutočná rýchlosť;

c) čas:

± 2 minúty za deň, maximálne 10 minút za sedem dní v prípadoch, keď doba chodu hodín po natiahnutí nie je menšia ako tento čas.

2. Pri inštalácii:

a) ubehnutá vzdialenosť:

2 % viac alebo menej ako skutočná vzdialenosť, kde táto vzdialenosť je aspoň 1 km;

b) rýchlosť:

o 4 km/h viac alebo menej ako je skutočná rýchlosť;

c) čas:

± dve minúty za deň, alebo

± 10 minút za sedem dní.

3. Pri použití:

a) ubehnutá vzdialenosť:

o 4 % viac alebo menej ako reálna vzdialenosť, kde táto vzdialenosť je aspoň 1 km;

b) rýchlosť:

o 6 km/h viac alebo menej ako skutočná rýchlosť;

c) čas:

± dve minúty za deň, alebo

± 10 minút za sedem dní.

4. Maximálne tolerancie stanovené v bodoch 1, 2 a 3 sú platné pre teploty medzi 0 °C a 40 °C, teploty sú snímané v tesnej blízkosti zariadenia.

5. Meranie maximálnych tolerancií stanovených v bodoch 2 a 3 sa realizuje za podmienok stanovených v kapitole VI.

IV. ZÁZNAMOVÉ LISTY

a) Všeobecné body

1. Záznamový list musí byť taký, aby nebránil normálnemu fungovaniu prístroja a aby záznamy, ktoré obsahujú, boli neodstrániteľné a ľahko čitateľné a identifikovateľné.

Záznamové listy si musia zachovať svoje rozmery a akékoľvek zápisy, ktoré sú na nich, za normálnych podmienok vlhkosti a teploty.

Okrem toho musí byť možné písať záznamy bez toho, aby sa poškodili a bez ovplyvnenia čitateľnosti záznamov, informácií uvedených v článku 15 (5) nariadenia.

Za normálnych skladovacích podmienok musia záznamy zostať čitateľné aspoň 1 rok.

2. Minimálna záznamová schopnosť listov bez ohľadu na ich tvar musí byť 24 hodín.

Ak je niekoľko diskov spojených dohromady s cieľom zvýšenia plynulej záznamovej kapacity, ktorá sa môže dosiahnuť bez zasahovania personálu, musia byť spoje medzi rôznymi diskami urobené tak, aby nedošlo k prerušeniam alebo k presahom pri zapisovaní záznamov v bode prechodu z jedného disku do druhého.

b) Záznamové oblasti a ich odstupňovanie

1. Záznamové listy majú obsahovať tieto záznamové oblasti:

- oblasť výlučne vyhradenú pre údaje týkajúce sa rýchlosti,

- oblasť výlučne vyhradenú pre údaje týkajúce sa ubehnutej vzdialenosti,

- jedna alebo viac oblasti pre údaje týkajúce sa jazdnej doby, iných pracovných dôb a použiteľné aj na prestávky v práci a odpočinkové doby pre vodičov.

2. Oblasť pre zaznamenávanie rýchlosti musí byť rozdelená na úseky 20 km za hodinu alebo menej. Rýchlosť zodpovedajúca každej značke na stupnici musí byť oproti značke vypísaná číslicou. V tejto oblasti musí byť aspoň raz znázornený symbol "km/h". Posledná značka na stupnici sa musí zhodovať s hornou hranicou rozsahu merania.

3. Oblasť pre zaznamenávanie ubehnutej vzdialenosti musí byť stanovená tak, aby sa bez problémov mohol odčítať počet ubehnutých km.

4. Oblasť alebo oblasti vyhradené pre zaznamenávanie časov spomínaných v bode 1 musia byť označené tak, aby sa dali zreteľne rozlíšiť rôzne časové úseky.

c) Informácie, ktoré majú byť vytlačené na záznamových listoch

Na každom liste musia byť strojom (tlačeným písmom) napísané tieto informácie:

- meno a adresa alebo obchodný názov výrobcu,

- schvaľovacia značka pre model listu,

- schvaľovacia značka pre typ alebo typy zariadení, v ktorých sa list môže použiť,

- horná hranica rozsahu merania rýchlosti, tlačeným písmom vypísaná v kilometroch za hodinu.

Pri minimálnych ďalších požiadavkách každý záznam musí mať v tlačenej forme časovú mieru odstupňovanú tak, aby sa čas dal čítať priamo v 15-minútových intervaloch, pričom sa bez ťažkosti môže určiť každý 5-minútový interval.

d) Voľný priestor pre ručne písané poznámky

Na záznamoch musí byť ponechaný voľný priestor, aby vodiči mohli zapísať minimálne tieto údaje:

- priezvisko a rodné meno vodiča,

- dátum a miesto, kde používanie záznamu začína a dátum a miesto, kde končí,

- registračné číslo alebo čísla vozidla alebo vozidiel, na ktoré je vodič pridelený počas používania záznamu,

- údaje z počítača kilometrov z vozidla alebo vozidiel, na ktoré je vodič pridelený počas používania záznamu,

- čas, v ktorom sa uskutoční nejaká zmena vozidla.

V. MONTÁŽ ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA

1. Záznamové zariadenie musí byť vo vozidle umiestnené tak, aby mal vodič jasný výhľad zo svojho sedadla na rýchlomer, ukazovateľ vzdialenosti a hodiny, pričom súčasne všetky časti týchto prístrojov, vrátane hnacích častí, sú chránené voči náhodnému poškodeniu.

2. Musí byť možné prispôsobenie konštanty záznamového zariadenia charakteristickému koeficientu vozidla pomocou vhodného zariadenia, známeho ako adaptér.

Vozidlá s 2 alebo viacerými pomermi zadných náprav musia byť vybavené spínačom, aby tieto rôzne pomery mohli byť automaticky zosúladené s pomerom, na ktorý bolo zariadenie vo vozidle adaptované.

3. Po prekontrolovaní zariadenia pri inštalácii bude vo vozidle vedľa prístroja alebo priamo na ňom pripevnená inštalačná doska a to tak, aby bola jasne viditeľná. Po každej kontrole schváleným montérom alebo dielňou požadujúcou zmenu v nastavení samotnej inštalácie musí byť na miesto predošlej dosky pripevnená nová doska.

Táto doska musí uvádzať aspoň tieto údaje:

- meno, adresu alebo obchodný názov schváleného montéra alebo dielne,

- charakteristický koeficient vozidla vo forme "w = … ot/km" alebo "w = … imp/km",

- skutočný obvod pneumatík kolies vo forme "1 = … mm",

- dátumy, keď bol určený charakteristický koeficient vozidla a skutočný nameraný obvod pneumatík kolies.

4. Zaplombovanie

Zaplombované musia byť tieto časti:

a) inštalačná doska, pokiaľ nie je pripevnená tak, aby nemohla byť odstránená bez poškodenia značiek, ktoré sú na nej;

b) obe strany spoja medzi záznamovým zariadením samotným a vozidlom;

c) samotný adaptér a bod jeho vstupu do obvodu;

d) spínací mechanizmus pre vozidlá s 2 alebo viacerými nápravami;

e) spoje pripájajúce adaptér a spínač k ostatnému zariadeniu;

f) obaly požadované podľa kapitoly III a) 7.2.

V jednotlivých prípadoch môžu byť požadované ďalšie plomby na schválenie typu zariadenia a poznámky o umiestnení týchto plomb musia byť urobené na osvedčení o tomto schválení.

V naliehavých prípadoch môžu byť odstránené len plomby uvedené v b), c) a e); v prípade, že sa tieto plomby porušia, musí byť pripravené písomné vyjadrenie udávajúce dôvody pre takéto konanie a musia byť k dispozícii príslušnému orgánu.

VI. KONTROLY A PREHLIADKY

Členské štáty menujú organizácie, ktoré budú vykonávať kontroly a prehliadky.

1. Osvedčenia na nové alebo opravené prístroje

Každé jednotlivé zariadenie, či už je nové alebo opravené, sa overí s ohľadom na jeho správnu činnosť a presnosť jeho údajov a záznamov v rámci limitov stanovených v kapitole III f) 1 a zaplombuje v súlade s kapitolou V (4) f).

Na tento účel si členské štáty môžu vyhradiť úvodné overenie, skladajúce sa z kontroly a potvrdenia o zhode nového alebo opraveného zariadenia s typovo schváleným modelom a/alebo s požiadavkami nariadenia a jeho príloh alebo môžu poveriť týmto osvedčovaním výrobcov alebo ich zmocnených zástupcov.

2. Montáž

Po pripevnení vo vozidle musí zariadenie a celá inštalácia vyhovovať opatreniam týkajúcim sa maximálnych tolerancií stanovených v kapitole III f) 2.

Kontrolné testy vykoná schválený montér alebo dielňa na vlastnú zodpovednosť.

3. Periodické prehliadky

a) Periodické prehliadky zariadenia inštalovaného vo vozidle sa uskutočnia aspoň každé dva roky a môžu sa vykonať zároveň s testami spôsobilosti vozidiel pre prevádzku na cestách.

Tieto prehliadky majú zahŕňať nasledujúce kontroly:

- či zariadenie správne pracuje,

- či zariadenie má typovú schvaľovaciu značku,

- či je pripevnená inštalačná doska,

- či sú plomby na zariadení a iných častiach inštalácie neporušené,

- skutočný obvod pneumatík.

b) Prehliadka na zabezpečenie zhody s ustanovením kapitoly III f) 3 o maximálnych toleranciách pri používaní sa uskutoční aspoň raz za každých šesť rokov, hoci každý členský štát si môže vyhradiť kratší interval alebo takúto prehliadku vozidiel registrovaných na jeho území. Takáto prehliadka musí zahŕňať výmenu inštalačnej dosky.

4. Meranie chýb

Meranie chýb pri inštalácii a počas používania sa uskutoční za nasledovných podmienok, ktoré majú byť považované za súčasť štandardných testovacích podmienok:

- nezaťažené vozidlo, pri normálnej prevádzke,

- tlak vzduchu v pneumatikách v súlade s pokynmi výrobcu,

- opotrebovanie pneumatík v rámci limitov povolených vnútroštátnym právnym predpisom,

- pohyb vozidla: vozidlo poháňané vlastným motorom sa musí pohybovať v priamke a na rovnom povrchu rýchlosťou 50 ± 5 km/h; test sa môže urobiť aj na vhodnom testovacom povrchu za predpokladu, že má porovnateľnú presnosť.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

SCHVAĽOVACIA ZNAČKA A OSVEDČENIE

I. SCHVAĽOVACIA ZNAČKA

1. Schvaľovaciu značku tvorí:

- obdĺžnik, v ktorom je umiestnené písmeno "e", za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo alebo písmeno štátu, ktorý vydal schválenie v súlade s nasledujúcimi dohodnutými znakmi:

Belgicko | 6 |

Dánsko | 18 |

Nemecko | 1 |

Grécko | GR |

Španielsko | 9 |

Francúzsko | 2 |

Írsko | IRL |

Taliansko | 3 |

Luxembursko | 13 |

Holandsko | 4 |

Portugalsko | 21 |

Spojené kráľovstvo | 11 |

a

- schvaľovacie číslo zodpovedajúce číslu schvaľovacieho osvedčenia udeleného pre prototyp záznamového zariadenia alebo záznamový list, ktoré je umiestnený v ktoromkoľvek bode v tesnej blízkosti tohto obdĺžnika.

2. Schvaľovacia značka bude uvedená na popisnej doske každej sústavy zariadenia a na každom záznamovom liste. Musí byť neodstrániteľná a musí vždy zostať zreteľne čitateľná.

3. Rozmery schvaľovacej značky načrtnuté nižšie sú vyjadrené v mm. Tieto rozmery sú minimálne. Pomery medzi rozmermi sa musia dodržať.

+++++ TIFF +++++

II. OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ

Štát, ktorý udeľuje schválenie, vydá žiadateľovi osvedčenie o schválení, ktorého vzor je uvedený nižšie. V prípade informovania ostatných členských štátov o schváleniach alebo v prípade vzniku situácie o odobratiach, členský štát by mal použiť kópiu daného osvedčenia.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top