EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0414

Rozhodnutie Rady z 25. júla 1983 o pristúpení spoločenstva k Dohovoru o rybolove a zachovaní živých zdrojov v Baltskom mori a Belte, zmenenom a doplnenom protokolom konferencie zástupcov zmluvných štátov dohovoru podpísaného 11. novembra 1982 vo Varšave

OJ L 237, 26.8.1983, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 129 - 137
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 129 - 137
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 127 - 127
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 127 - 127
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 73 - 73
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 67 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 67 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 43 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/414/oj

31983D0414Úradný vestník L 237 , 26/08/1983 S. 0004 - 0004
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 4 S. 0127
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 04 Zväzok 2 S. 0129
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 4 S. 0127
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 04 Zväzok 2 S. 0129


Rozhodnutie Rady

z 25. júla 1983

o pristúpení spoločenstva k Dohovoru o rybolove a zachovaní živých zdrojov v Baltskom mori a Belte, zmenenom a doplnenom protokolom konferencie zástupcov zmluvných štátov dohovoru podpísaného 11. novembra 1982 vo Varšave

(83/414/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže riadenie a zachovanie živých zdrojov Baltského mora a Beltu vyžaduje medzinárodné predpisy;

keďže na tento účel bol 13. septembra 1973 v Gdansku podpísaný Dohovor o rybolove a zachovaní živých zdrojov v Baltskom mori a Belte, ďalej len "gdanský dohovor", a tento dohovor vstúpil do platnosti 28. júla 1974;

keďže spoločenstvo má výhradnú právomoc prijímať nielen samostatným spôsobom, ale aj prostredníctvom zmluvných záväzkov voči tretím krajinám a v rámci medzinárodných organizácií opatrenie pre zachovanie živých zdrojov mora;

keďže obidva členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami gdanského dohovoru, t. j. Dánske kráľovstvo a Spolková republika Nemecko, predložili v roku 1977 poľskej vláde ako depozitárovi dohovoru návrhy na zmeny a doplnky uvedeného dohovoru tak, aby bolo umožnené pristúpenie spoločenstva k dohovoru;

keďže štáty, ktoré sú zmluvnými stranami gdanského dohovoru, podpísali 11. novembra 1982 protokol, ktorý obsahuje návrhy na zmeny a doplnky dohovoru a, inter alia, uvedený dánsko-nemecký návrh;

keďže tieto zmeny a doplnky vstúpia do platnosti deväťdesiat dní po dni, keď depozitár dostane od všetkých zmluvných strán dohovoru oznámenie o prijatí zmien a doplnkov; keďže po tomto vstupe do platnosti môže spoločenstvo pristúpiť ku gdanskému dohovoru;

keďže spoločenstvo musí k dohovoru pristúpiť, aby prispelo k zachovaniu živých zdrojov na území, ktoré pokrýva gdanský dohovor a kde vykonávajú rybári spoločenstva svoju činnosť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Spoločenstvo týmto schvaľuje pristúpenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva k Dohovoru o rybolove a zachovaní živých zdrojov v Baltskom mori a Belte, zmenenom a doplnenom protokolom konferencie zástupcov zmluvných štátov dohovoru podpísaného 11. novembra 1982 vo Varšave.

Texty dohovoru a protokolu sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady uloží prístupovú listinu v súlade s článkom XVIII dohovoru u vlády Poľskej ľudovej republiky [3].

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 26. júla 1983

Za Radu

predseda

C. Simitis

[1] Ú. v. ES C 117, 30.4.1983, s. 4.

[2] Stanovisko doručené 8. júla 1983 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Dátum vstupu dohovoru do platnosti pre Európske hospodárske spoločenstvo uverejní generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

--------------------------------------------------

Top