EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981D0691

Rozhodnutie Rady zo 4. septembra 1981 o uzatvorení Dohovoru o zachovaní živých antarktických morských zdrojov

OJ L 252, 5.9.1981, p. 26–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 175 - 184
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 175 - 184
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 27 - 27
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 27 - 27
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 014 P. 251 - 260
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 003 P. 178 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 003 P. 178 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 21 - 30

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/691/oj

31981D0691Úradný vestník L 252 , 05/09/1981 S. 0026 - 0035
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 10 S. 0027
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 04 Zväzok 1 S. 0175
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 10 S. 0027
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 04 Zväzok 1 S. 0175


Rozhodnutie Rady

zo 4. septembra 1981

o uzatvorení Dohovoru o zachovaní živých antarktických morských zdrojov

(81/691/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

keďže krehká ekologická rovnováha Antarktického oceánu si vyžaduje medzinárodné usmerňovanie hospodárenia s jeho živými morskými zdrojmi a ich zachovania;

keďže z tohto dôvodu bol na diplomatickej konferencii, ktorá sa konala v máji roku 1980 v Canberre, a na ktorej sa zúčastnilo spoločenstvo, vypracovaný Medzinárodný dohovor o zachovaní živých antarktických morských zdrojov, ďalej len "dohovor";

keďže dohovor nadobúda platnosť v 30. deň odo dňa uloženia ôsmej ratifikačnej listiny; keďže po nadobudnutí platnosti dohovoru môže k nemu spoločenstvo pristúpiť;

keďže kvôli tomu, aby spoločenstvo prispievalo k zachovaniu zdrojov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje dohovor, a v ktorej rybári spoločenstva vykonávajú svoje činnosti, je potrebné, aby k dohovoru pristúpilo,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva schvaľuje Dohovor o zachovaní živých antarktických morských zdrojov.

Znenie dohovoru je priložene k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady uloží listinu o schválení u austrálskej vlády v súlade s článkom XXVIII dohovoru [3].

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 4. septembra 1981.

Za Radu

predseda

P. Walker

[1] Ú. v. ES C 317, 4.12.1980, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 101, 4.5.1981, s. 116.

[3] Dátum nadobudnutia platnosti dohovoru so zretel’om na spoločenstvo uverejní generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

--------------------------------------------------

Dohovor o zachovaní Živých antarktických morských zdrojov

ZMLUVNÉ STRANY,

UZNÁVAJÚC dôležitosť zabezpečenia životného prostredia a ochrany celistvosti ekosystému morí, ktoré obklopujú Antarktídu;

BERÚC NA VEDOMIE koncentráciu živých morských zdrojov zistenú v antarktických vodách a zvýšený záujem o možnosti, ktoré ponúka využívanie týchto zdrojov ako zdroja bielkovín;

VEDOMÉ si naliehavosti zabezpečenia zachovania živých antarktických morských zdrojov;

BERÚC DO ÚVAHY, že je veľmi dôležité rozširovať znalosti o antarktickom morskom ekosystéme a jeho zložkách, aby bolo možné zakladať rozhodnutia o rybolove na správnych vedeckých informáciách;

DOMNIEVAJÚC sa, že zachovanie živých antarktických morských zdrojov si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu s náležitým zohľadnením ustanovení Zmluvy o Antarktíde a s aktívnym zapojením všetkých štátov zainteresovaných na výskumných alebo rybolovných činnostiach v antarktických vodách;

UZNÁVAJÚC, že prvotné zodpovednosti poradných strán Zmluvy o Antarktíde za ochranu a záchranu antarktického životného prostredia a najmä ich zodpovednosti vyplývajúce z článku IX, ods. 1 písm. f) Zmluvy o Antarktíde, pokiaľ ide o záchranu a zachovanie živých zdrojov v Antarktíde;

ODVOLÁVAJÚC sa na činnosti, ktoré už vykonali poradné strany Zmluvy o Antarktíde vrátane najmä dohodnutých opatrení na zachovanie antarktickej fauny a flóry, ako aj ustanovení Dohovoru o zachovaní antarktických tuleňov;

PAMÄTAJÚC na obavy týkajúce sa zachovania živých antarktických morských zdrojov, ktoré vyjadrili poradné strany na deviatom poradnom zasadaní Zmluvy o Antarktíde a na ustanovenia odporúčania IX-2, ktoré viedli k vypracovaniu tohto dohovoru;

DOMNIEVAJÚC sa, že je v záujme celého ľudstva zachovať vody obklopujúce Antarktický kontinent len na mierové účely a zabrániť tomu, aby sa stali dejiskom alebo predmetom medzinárodného sporu;

UZNÁVAJÚC, vzhľadom na predchádzajúce dôvody, že je potrebné vytvoriť vhodný mechanizmus tvorby odporúčaní, podpory, rozhodovania a koordinácie opatrení a vedeckých štúdií potrebných na zabezpečenie zachovania živých antarktických morských organizmov,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok I

1. Tento dohovor sa vzťahuje na živé antarktické morské zdroje v oblasti na juh od 60o južnej zemepisnej šírky a na živé antarktické morské zdroje v oblasti medzi touto zemepisnou šírkou a antarktickou konvergenciou, ktorá tvorí súčasť antarktického morského ekosystému.

2. Živé antarktické morské zdroje sú populácie plutvových rýb, mäkkýšov, kôrovcov a všetkých ostatných druhov živých organizmov, vrátane vtákov, ktoré sa vyskytujú na juh Antarktídy.

3. Antarktický morský ekosystém je komplex vzťahov medzi živými antarktickými morskými zdrojmi navzájom a medzi nimi a ich fyzickým životným prostredím.

4. Za antarktickú konvergenciu sa považuje línia spájajúca tieto body nachádzajúce sa na rovnobežkách zemepisnej šírky a poludníkoch zemepisnej dĺžky:

50oS, 0o; 50oS, 30oE; 45oS, 30oE; 45oS, 80oE; 55oS, 80oE; 55oS, 150oE; 60oS,150oE; 60oS, 50oW; 50oS, 50oW; 50oS, 0o.

Článok II

1. Cieľom tohto dohovoru je zachovanie živých antarktických morských zdrojov.

2. Na účely tohto dohovoru pojem "zachovanie" zahrnuje racionálne využívanie.

3. Akýkoľvek lov a s tým súvisiace činnosti v oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor, sa riadi v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru a s týmito princípmi zachovania:

a) predchádzanie poklesu početnosti akejkoľvek lovenej populácie na hodnoty nižšie než sú hodnoty, ktoré zabezpečujú jej stabilné doplňovanie. Na tento účel by sa nemalo umožniť, aby početnosť populácie klesla pod hodnotu blízku hodnote, ktorá zabezpečuje najvyšší čistý ročný prírastok;

b) udržiavanie ekologického vzťahu medzi lovenými, závislými a príbuznými populáciami živých antarktických morských zdrojov a obnova zredukovaných populácií na hodnoty definované v písmene a); a

c) predchádzanie zmenám alebo minimalizácia rizika zmien morského ekosystému, ktoré potenciálne nie sú vratné v priebehu dvoch alebo troch desaťročí, pri zohľadnení stavu dostupných znalostí o priamom a nepriamom dopade lovu, vplyvu zavedenia cudzích druhov, vplyvov súvisiacich činností na morský ekosystém a vplyvov environmentálnych zmien, s cieľom umožniť trvalé zachovanie živých antarktických morských zdrojov.

Článok III

Zmluvné strany, či už sú stranami Zmluvy o Antarktíde alebo nie, súhlasia s tým, že v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Zmluva o Antarktíde, sa nebudú zapájať do žiadnych činností, ktoré sú v rozpore so zásadami princípmi a účelmi tejto zmluvy, a že vo svojich vzájomných vzťahoch sú viazaní záväzkami obsiahnutými v článkoch I a V Zmluvy o Antarktíde.

Článok IV

1. Všetky zmluvné strany, či už sú stranami Zmluvy o Antarktíde alebo nie, sú vzhľadom na oblasť, na ktorú sa vzťahuje Zmluva o Antarktíde, vo svojich vzájomných vzťahoch viazaní článkami IV a VI Zmluvy o Antarktíde.

2. Nič v tomto dohovore a žiadne akty alebo činnosti vykonávané v priebehu doby účinnosti tohto dohovoru:

a) netvoria základňu pre uplatňovanie, podporu alebo popieranie nároku na územnú zvrchovanosť v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Zmluva o Antarktíde, alebo na vznášanie akýchkoľvek práv na zvrchovanosť v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Zmluva o Antarktíde;

b) nesmú byť vykladané tak, že sa ktorákoľvek zmluvná strana v oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor, zriekla alebo obmedzila rozsah akéhokoľvek práva alebo nároku alebo základne pre vznášanie nároku na výkon právomoci pobrežného štátu na základe medzinárodného práva, alebo že by nimi bolo toto právo alebo nárok alebo základňa pre nárok dotknuté;

c) nesmú byť vykladané tak, že je nimi dotknutá pozícia ktorejkoľvek zmluvnej strany, pokiaľ ide o to, či uznáva alebo neuznáva akékoľvek takéto právo, nárok alebo základňu pre nárok;

d) nesmú ovplyvňovať ustanovenie článku IIV, ods. 2 Zmluvy o Antarktíde o tom, že kým je účinná Zmluva o Antarktíde, nesmie sa uplatňovať žiadny nový nárok alebo predĺženie niektorého existujúceho nároku na územnú zvrchovanosť v Antarktíde.

Článok V

1. Zmluvné strany, ktoré nie sú stranami Zmluvy o Antarktíde, potvrdzujú osobitné záväzky a zodpovednosti poradných strán Zmluvy o Antarktíde za ochranu a zachovanie životného prostredia v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Zmluva o Antarktíde.

2. Zmluvné strany, ktoré nie sú stranami Zmluvy o Antarktíde, súhlasia s tým, že pri výkone svojich činností v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Zmluva o Antarktíde, budú pri napĺňaní svojej zodpovednosti za ochranu antarktického životného prostredia pred všetkými formami škodlivého ľudského zasahovania podľa potreby a v prípade potreby dodržiavať dohodnuté opatrenia na zachovanie antarktickej fauny a flóry a také iné opatrenia, ktoré odporúčali poradné strany Zmluvy o Antarktíde.

3. Na účely tohto dohovoru sú "poradnými stranami Zmluvy o Antarktíde" tie zmluvné strany Zmluvy o Antarktíde, ktorých zástupcovia sa zúčastňujú na zasadnutiach podľa článku IIX Zmluvy o Antarktíde.

Článok VI

Nič v tomto dohovore neumožňuje výnimku z práv a záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Medzinárodného dohovoru o regulácii lovu veľrýb a z Dohovoru o zachovaní antarktických tuleňov.

Článok VII

1. Zmluvné strany týmto zriaďujú Komisiu pre zachovanie živých antarktických morských zdrojov (ďalej len "Komisia") a súhlasia s tým, že ju budú podporovať.

2. Členstvo v komisii je takéto:

a) každá zmluvná strana, ktorá sa zúčastnila na zasadnutíí, na ktorom bol prijatý tento dohovor, je členom komisie;

b) každý štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, a ktorý k nemu pristúpil podľa článku IXXIX, má právo byť členom komisie v priebehu obdobia, v ktorom je táto pristupujúca strana zapojená do výskumných alebo rybolovných činností týkajúcich sa živých morských zdrojov, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor;

c) každá regionálna organizácia pre hospodársku integráciu, ktorá pristúpila k tomuto dohovoru podľa článku IXXIX, má právo byť členom komisie v priebehu obdobia, v ktorom majú toto právo štáty, ktoré sú jej členmi;

d) zmluvná strana, ktorá sa snaží zúčastňovať na práci komisie podľa písmen b) a c), oznámi depozitárovi východisko, na základe ktorého sa snaží stať členom komisie a svoju ochotu uznať účinné opatrenia na zachovanie živých antarktických morských zdrojov. Depozitár pošle toto oznámenie a sprievodné informácie každému členovi komisie. Do dvoch mesiacov od prevzatia tohto oznámenia od depozitára môže ktorýkoľvek člen komisie požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadania komisie, na ktorom sa táto záležitosť zváži. Po prevzatí tejto žiadosti depozitár zvolá toto zasadanie. Ak nebola predložená žiadna žiadosť o zvolanie zasadania, zmluvná strana, ktorá predložila toto oznámenie, sa považuje za stranu, ktorá splnila požiadavky na členstvo v komisii.

3. Každého člena komisie zastupuje jeden zástupca, ktorého môžu sprevádzať náhradní zástupcovia a poradcovia.

Článok VIII

Komisia má právnu subjektivitu a na území každého zo štátov, ktoré sú jej členmi, má takú právnu spôsobilosť, aká môže byť potrebná na výkon jej funkcie a na dosiahnutie účelov tohto dohovoru. Výsady a imunity, ktoré má Komisia a jej pracovníci na území štátu, ktorý je jej stranou, sú určené dohodou medzi komisiou a príslušným štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohovoru.

Článok IX

1. Komisia plní funkciu realizovať cieľ a uplatňovať princípy ustanovené v článku II tohto dohovoru. Kvôli tomu:

a) uľahčuje výskum a komplexné štúdie živých antarktických morských zdrojov a antarktického morského ekosystému;

b) zbiera údaje o stave a zmenách populácie živých antarktických morských zdrojov a o faktoroch, ktoré ovplyvňujú rozšírenie, početný výskyt a produktivitu lovených druhov a závislých alebo príbuzných druhov alebo populácií;

c) zabezpečuje zber štatistických údajov o úlovkoch a činnostiach vykonaných na lovených populáciách;

d) analyzuje, rozširuje a uverejňuje informácie uvedené v písmenách b) a c) a podáva správy Vedeckému výboru;

e) zisťuje potreby zachovania živých antarktických morských zdrojov a analyzuje efektívnosť opatrení na zachovanie živých antarktických morských zdrojov;

f) formuluje, prijíma a reviduje opatrenia na zachovanie živých antarktických morských zdrojov na základe najlepších dostupných vedeckých dôkazov podľa ustanovení ods. 5 tohto článku;

g) realizuje systém pozorovania a kontroly ustanovený podľa článku IXXIV tohto dohovoru;

h) vykonáva iné činnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľa tohto dohovoru.

2. Medzi opatrenia na zachovanie živých antarktických morských zdrojov uvedené v ods. 1 písm. f) patrí:

a) určenie množstva ktoréhokoľvek druhu, ktoré je možné loviť v oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor;

b) určenie regiónov a subregiónov na základe rozšírenia populácií živých antarktických morských zdrojov;

c) určenie množstiev populácií v regiónoch a subregiónoch, ktoré je možné loviť;

d) určenie chránených druhov;

e) určenie veľkosti, veku a podľa potreby pohlavia druhov, ktoré je možné loviť;

f) určenie začiatku a konca rybolovnej sezóny;

g) určenie období otvorenia a uzatvorenia oblastí, regiónov alebo subregiónov na účely vedeckého štúdia alebo zachovania vrátane osobitných oblastí pre ochranu a vedecké štúdium;

h) regulácia vykonávaných činností a metód lovu, vrátane rybárskeho výstroja, s cieľom, okrem iného, zabrániť nevhodnému sústredeniu lovu v ktoromkoľvek regióne alebo subregióne;

i) prijatie takých iných opatrení na zachovanie živých antarktických morských zdrojov, ktoré Komisia považuje za potrebné kvôli dosiahnutiu cieľa tohto dohovoru, vrátane opatrení týkajúcich sa vplyvov lovu a súvisiacich činností na iné zložky morského ekosystému než sú lovené populácie.

3. Komisia uverejňuje a vedie záznamy o všetkých účinných opatreniach na zachovanie živých antarktických morských zdrojov.

4. Pri výkone svojich funkcií podľa ods. 1 Komisia plne zohľadňuje odporúčania a rady Vedeckého výboru.

5. Komisia plne zohľadňuje všetky príslušné opatrenia alebo nariadenia, ktoré ustanovujú alebo odporúčajú poradné zasadania podľa článku IIX Zmluvy o Antarktíde alebo existujúce komisie pre rybolov zodpovedné za druhy, ktoré môžu vstupovať do oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor, aby neprichádzalo k nekonzistentnosti medzi právami a záväzkami zmluvnej strany vyplývajúcimi z týchto nariadení a opatrení a opatreniami na zachovanie živých antarktických morských zdrojov, ktoré môže prijímať Komisia.

6. Opatrenia na zachovanie živých antarktických morských zdrojov, ktoré prijala Komisia v súlade s týmto dohovorom, vykonávajú členovia komisie takýmto spôsobom:

a) Komisia oznámi opatrenia na zachovanie živých antarktických morských zdrojov všetkým svojim členom;

b) opatrenia na zachovanie živých antarktických morských zdrojov sa stávajú záväznými pre všetkých členov komisie 180 dní po tomto oznámení, okrem prípadov ustanovených ďalej v pododsekoch c) a d);

c) ak niektorý člen komisie do 90 dní od oznámenia uvedeného v pododseku a) oznámi komisii, že toto opatrenie na zachovanie živých antarktických morských zdrojov nemôže uznať, úplne alebo čiastočne, toto opatrenie v uvedenom rozsahu nie je záväzné pre tohto člena komisie;

d) v prípade, že ktorýkoľvek člen komisie uplatňuje postup ustanovený v pododseku c), Komisia sa na žiadosť ktoréhokoľvek jej člena stretne, aby posúdila toto opatrenie na zachovanie živých antarktických morských zdrojov. Počas trvania tohto zasadania a do 30 dní po jeho skončení má každý člen komisie právo vyhlásiť, že už nemôže uznávať toto opatrenie na zachovanie živých antarktických morských zdrojov. V tomto prípade tento člen už nie je viazaný týmto opatrením.

Článok X

1. Komisia upozorní ktorýkoľvek štát, ktorý nie je stranou tohto dohovoru, na činnosti, ktoré vykonávajú jeho štátni príslušníci alebo plavidlá, a ktoré podľa názoru komisie ovplyvňujú realizáciu cieľa tohto dohovoru.

2. Komisia upozorní všetky zmluvné strany na akékoľvek činnosti, ktoré podľa názoru komisie ovplyvňujú realizáciu cieľa tohto dohovoru niektorou zmluvnou stranou alebo plnenie záväzkov tejto zmluvnej strany vyplývajúcich z tohto dohovoru.

Článok XI

Komisia sa snaží spolupracovať so zmluvnými stranami, ktoré môžu vykonávať právomoc v morských oblastiach susediacich s oblasťou, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor, pokiaľ ide o zachovanie akejkoľvek zásoby alebo zásob príbuzných druhov, ktoré sa vyskytujú v týchto oblastiach aj v oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor, s cieľom zosúladiť opatrenia na zachovanie živých antarktických morských zdrojov prijímané vzhľadom na tieto zásoby.

Článok XII

1. Rozhodnutia komisie v podstatných záležitostiach sa prijímajú na základe dohody. Otázka, či je niektorá záležitosť podstatnou záležitosťou, sa rieši ako podstatná záležitosť.

2. Rozhodnutia v iných záležitostiach než v tých, ktoré sú uvedené v ods. 1, sa prijímajú jednoduchou väčšinou členov komisie, ktorí sú prítomní a hlasujú.

3. Keď Komisia posudzuje akúkoľvek položku vyžadujúcu rozhodnutie, vyjasní sa, či sa na prijímaní tohto rozhodnutia zúčastní niektorá regionálna organizácia pre hospodársku integráciu, a ak áno, či sa zúčastní aj ktorýkoľvek z jej členských štátov. Počet zmluvných strán, ktoré sa takýmto spôsobom zúčastnia na prijímaní tohto rozhodnutia, nesmie prekročiť počet členských štátov tejto regionálnej organizácie pre hospodársku integráciu, ktoré sú členmi komisie.

4. Pri prijímaní rozhodnutí podľa tohto článku Imá regionálna organizácia pre hospodársku integráciu iba jeden hlas.

Článok XIII

1. Ústredie komisie sa vytvorí v Hobarte, Tasmánii, Austrálii.

2. Komisia organizuje pravidelné výročné zasadnutia.. Na žiadosť jednej tretiny členov komisie a v prípadoch, keď je v tomto dohovore inak ustanovené, sa konajú aj iné zasadnutia.. Prvé zasadnutie komisie sa koná do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto dohovoru za predpokladu, že medzi zmluvnými stranami sú najmenej dva štáty, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti v oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor. Prvé zasadnutie sa v každom prípade musí konať do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto dohovoru. Depozitár prekonzultuje so signatárskymi štátmi otázky týkajúce sa prvého zasadnutia komisie, pričom zohľadní skutočnosť, že pre efektívnu činnosť komisie je potrebné široké zastúpenie týchto štátov.

3. Depozitár zvolá prvé zasadnutie komisie v sídle ústredia komisie. Potom sa zasadania komisie konajú v sídle jej ústredia, pokiaľ sa nerozhodne inak.

4. Komisia spomedzi svojich členov zvolí predsedu a podpredsedu, každý z nich má funkčné obdobie v trvaní dvoch rokov a má právo byť znovuzvolený na jedno nasledujúce obdobie. Prvý predseda sa však volí na úvodné funkčné obdobie v trvaní troch rokov. Predseda a podpredseda nesmú byť zástupcami tej istej zmluvnej strany.

5. Komisia prijme a podľa potreby mení a dopĺňa rokovací poriadok, podľa ktorého sa konajú jej zasadania, okrem prípadov, kedy ide o záležitosti, ktorými sa zaoberá článok XII tohto dohovoru.

6. Komisia môže zriadiť také pomocné orgány, ktoré sú potrebné pre výkon jej funkcií.

Článok XIV

1. Zmluvné strany týmto zriaďujú Vedecký výbor pre zachovanie živých antarktických morských zdrojov (ďalej len "vedecký výbor"), ktorý je poradným orgánom komisie. Vedecký výbor sa za normálnych okolností schádza v sídle ústredia komisie, pokiaľ nerozhodne inak.

2. Každý člen komisie je členom vedeckého výboru a menuje zástupcu s vhodnou vedeckou kvalifikáciou, ktorého môžu sprevádzať iní odborníci a poradcovia.

3. Vedecký výbor môže podľa potreby ad hoc požiadať o radu iných vedcov a odborníkov.

Článok XV

1. Vedecký výbor poskytuje fórum pre konzultácie a spoluprácu týkajúcu sa zberu, štúdia a výmeny informácií, pokiaľ ide o živé morské zdroje, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor. Podnecuje a podporuje spoluprácu v oblasti vedeckého výskumu zameraného na rozširovanie znalostí o živých morských zdrojoch antarktického morského ekosystému.

2. Vedecký výbor vykonáva také činnosti, ktoré môže nariadiť Komisia pri uskutočňovaní cieľa tohto dohovoru a:

a) stanovuje kritériá a metódy, ktoré sa majú používať pri zisťovacích činnostiach týkajúcich sa opatrení na zachovanie živých antarktických morských zdrojov uvedených v článku IX tohto dohovoru.

b) pravidelne hodnotí stav a trendy populácií živých antarktických morských zdrojov;

c) analyzuje údaje týkajúce sa priamych a nepriamych vplyvov lovu na populácie živých antarktických morských zdrojov;

d) hodnotí vplyvy navrhovaných zmien metód alebo objemov lovu a navrhovaných opatrení na zachovanie živých antarktických morských zdrojov;

e) posiela komisii podľa jej požiadaviek alebo zo svojej vlastnej iniciatívy hodnotenia, analýzy, správy a odporúčania týkajúce sa opatrení a výskumu zameraného na realizáciu cieľa tohto dohovoru;

f) formuluje návrhy na vykonávanie medzinárodných alebo národných programov výskumu živých antarktických morských zdrojov.

3. Vedecký výbor pri vykonávaní svojich činností zohľadňuje prácu iných príslušných technických alebo vedeckých organizácií a vedecké činnosti vykonávané v rámci Zmluvy o Antarktíde.

Článok XVI

1. Prvé zasadanie vedeckého výboru sa koná do troch mesiacov od prvého zasadania komisie. Potom sa vedecký výbor schádza tak často, ako je potrebné na plnenie jeho funkcií.

2. Vedecký výbor prijme a podľa potreby mení a dopĺňa svoj rokovací poriadok. Rokovací poriadok a všetky jeho zmeny a doplnky schvaľuje Komisia. Súčasťou rokovacieho poriadku sú postupy prezentácie čiastkových správ.

3. Vedecký výbor môže po schválení komisiou zriadiť také pomocné orgány, ktoré sú potrebné pre výkon jeho funkcií.

Článok XVII

1. Komisia menuje výkonného tajomníka, ktorý vykonáva svoju funkciu pre komisiu a vedecký výbor podľa takých postupov a za takých podmienok, ktoré môže stanoviť Komisia. Jeho funkčné obdobie je štvorročné a má právo byť znovu menovaný.

2. Komisia schváli menovanie tých pracovníkov sekretariátu, ktorí môžu byť potrební a výkonný tajomník týchto pracovníkov menuje, riadi a dozerá na nich podľa takých pravidiel a postupov a za takých podmienok, ktoré môže stanoviť Komisia.

3. Výkonný tajomník a sekretariát vykonávajú funkcie, ktoré im zveruje Komisia.

Článok XVIII

Úradným jazykom komisie a vedeckého výboru je angličtina, francúzština, ruština a španielčina.

Článok XIX

1. Na každom výročnom zasadaní Komisia prijme konsenzom svoj rozpočet a rozpočet vedeckého výboru.

2. Návrhy rozpočtu komisie, vedeckého výboru a všetkých pomocných orgánov vypracuje výkonný tajomník a predloží ich členom komisie najneskôr 60 dní pred výročným zasadaním komisie.

3. Každý člen komisie prispieva do jej rozpočtu. Do uplynutia piatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru je príspevok od každého člena komisie rovnaký. Potom sa príspevok určuje podľa dvoch kritérií: vylovené množstvo a rovnaký podiel od všetkých členov komisie. Komisia určí na základy dohody pomer, v ktorom sa tieto dve kritériá uplatňujú.

4. Finančné činnosti komisie a vedeckého výboru sa vykonávajú v súlade s finančnými predpismi, ktoré prijala Komisia a podliehajú každoročnému auditu, ktorý vykonávajú externí audítori vybraní komisiou.

5. Každý člen komisie si hradí svoje vlastné výdavky vznikajúce v súvislosti s účasťou na zasadaniach komisie a vedeckého výboru.

6. Člen komisie, ktorý nezaplatí svoje príspevky za dva po sebe nasledujúce roky, nemá počas obdobia neplnenia svojho záväzku právo zúčastňovať sa na rozhodovaní v komisii.

Článok XX

1. Členovia komisie poskytujú komisii a vedeckému výboru ročne v najväčšom možnom rozsahu tie štatistické, biologické a ostatné údaje a informácie, ktoré môže Komisia a vedecký výbor vyžadovať pri výkone svojich funkcií.

2. Členovia komisie poskytujú takým spôsobom a v takých intervaloch, ktoré môžu byť predpísané, informácie o svojich rybolovných činnostiach vrátane rybolovných oblastí a plavidiel, aby umožnili vytvárať štatistické údaje o úlovkoch a činnostiach.

3. Členovia komisie poskytujú komisii v takých intervaloch, ktoré môžu byť predpísané, informácie o krokoch, ktoré podnikli pri vykonávaní opatrení na zachovanie živých antarktických morských zdrojov, ktoré prijala Komisia.

4. Členovia komisie súhlasia s tým, že pri všetkých svojich rybolovných činnostiach využijú možnosti zberať údaje potrebné na hodnotenie dopadu rybolovu.

Článok XXI

1. Každá zmluvná strana prijme v rámci svojej právomoci vhodné opatrenia na zabezpečenie zhody s ustanoveniami tohto dohovoru a s opatreniami na zachovanie živých antarktických morských zdrojov prijaté komisiou, ktorými je táto strana viazaná v súlade s článkom IX tohto dohovoru.

2. Každá zmluvná strana posiela komisii informácie o opatreniach prijatých podľa odseku 1 vrátane uloženia sankcií za každé ich porušenie.

Článok XXII

1. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že vyvinie vhodné úsilie zhodné s Chartou Organizácie Spojených národov zamerané na to, aby sa nikto nezapojil do žiadnej činnosti, ktorá by bola v rozpore s cieľom tohto dohovoru.

2. Každá zmluvná strana oznámi komisii každú takú činnosť, ktorá spadá do jej pôsobnosti.

Článok XXIII

1. Komisia a vedecký výbor spolupracujú s poradnými stranami Zmluvy o Antarktíde v záležitostiach, ktoré spadajú do pôsobnosti poradných strán Zmluvy o Antarktíde.

2. Komisia a vedecký výbor spolupracujú podľa potreby s Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo a s ostatnými špecializovanými agentúrami.

3. Komisia a vedecký výbor sa podľa potreby snažia o rozvoj kooperatívnych pracovných vzťahov s medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami, ktoré by mohli prispievať k ich práci, vrátane Vedeckého výboru pre výskum Antarktídy, Vedeckého výboru pre výskum oceánov a Medzinárodnej komisie pre lov veľrýb.

4. Komisia môže uzatvárať dohody s organizáciami uvedenými v tomto článku Ia v prípade potreby s inými organizáciami. Komisia a vedecký výbor môžu tieto organizácie vyzvať, aby vyslali pozorovateľov na ich zasadania a zasadania ich pomocných orgánov.

Článok XXIV

1. Zmluvné strany kvôli podpore cieľa a zabezpečeniu dodržiavania ustanovení tohto dohovoru súhlasia s vytvorením systému pozorovania a kontroly.

2. Systém pozorovania a kontroly vytvorí Komisia na základe týchto zásad:

a) zmluvné strany navzájom spolupracujú pri zabezpečovaní účinnej realizácie systému pozorovania a kontroly, pričom zohľadňujú existujúcu medzinárodnú prax. Súčasťou tohto systému sú, okrem iného, postupy pre vstup pozorovateľov a kontrolórov určených členskými štátmi komisie na palubu a výkon kontroly a postupy pre súdne stíhanie a sankcie voči štátu, pod ktorého vlajkou plávajú plavidlá, na základe dôkazov vyplývajúcich z tohto vstupu na palubu a kontrol. Správa o týchto prípadoch súdneho stíhania a o uložených sankciách sa zaraďuje medzi informácie uvedené v článku XXI tohto dohovoru.

b) kvôli overovaniu súladu s opatreniami prijatými na základe tohto dohovoru vykonávajú pozorovanie a kontrolu na palubách plavidiel zapojených do vedeckého výskumu alebo rybolovu živých morských zdrojov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento dohovor, pozorovatelia a kontrolóri, ktorých určila Komisia, a ktorí pracujú v podmienkach stanovených komisiou.

c) určení pozorovatelia a kontrolóri zostávajú podriadení právomoci tej zmluvnej strany, ktorej sú štátnymi príslušníkmi. Zodpovedajú sa členovi komisie, ktorý ich menoval, a ktorý sa zasa zodpovedá komisii.

3. Členovia komisie sa až do vytvorenia tohto systému pozorovania a kontroly snažia vytvoriť dočasné opatrenia na určovanie pozorovateľov a kontrolórov a títo určení pozorovatelia a kontrolóri majú právo vykonávať kontroly v súlade so zásadami ustanovenými v odseku 2.

Článok XXV

1. Ak medzi dvomi alebo viacerými zo zmluvných strán vznikne akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tohto dohovoru, tieto zmluvné strany spoločne konzultujú s cieľom vyriešiť tento spor rokovaním, vyšetrovaním, sprostredkovaním, zmierením, arbitrážou, súdnym urovnaním alebo inými pokojnými prostriedkami podľa ich vlastného výberu.

2. Akýkoľvek nevyriešený spor tejto povahy sa, v každom prípade so súhlasom všetkých strán sporu, predloží na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru alebo na rozhodcovské konanie, ale nedosiahnutie dohody o predložení Medzinárodnému súdnemu dvoru alebo na rozhodcovské konanie nezbavuje strany sporu zodpovednosti za pokračovanie v snahe o jeho vyriešenie ktorýmkoľvek z rôznych pokojných prostriedkov uvedených v odseku 1.

3. V prípadoch, keď sa spor predkladá na rozhodcovské konanie, zriadi sa rozhodcovský súd takým spôsobom, ako je ustanovené v prílohe k tomuto dohovoru.

Článok XXVI

1. Tento dohovor je otvorený na podpis v Canberre od 1. augusta do 31. decembra 1980 štátom, ktoré sa zúčastnili na Konferencii o zachovaní živých antarktických morských zdrojov, ktorá sa konala v Canberre od 7. do 20. mája 1980.

2. Štáty, ktoré tento dohovor podpíšu v tomto termíne, budú pôvodnými signatárskymi štátmi tohto dohovoru.

Článok XXVII

1. Tento dohovor podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu zo strany signatárskych štátov.

2. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení sú uložené u vlády Austrálie, ktorá sa týmto určuje za depozitára.

Článok XXVIII

1. Tento dohovor nadobúda platnosť v 30. deň odo dňa uloženia ôsmeho písomného dokumentu o ratifikácii, prijatí alebo schválení zo strany štátov uvedených v článku XXVI ods. 1 tohto dohovoru.

2. Pre každý štát alebo regionálnu organizáciu pre hospodársku integráciu, ktorá uloží listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru, tento dohovor nadobúda platnosť v 30. deň odo dňa uloženia tejto listiny.

Článok XXIX

1. Tento dohovor je k dispozícii na pristúpenie každému štátu, ktorý má záujem o výskumné alebo rybolovné činnosti týkajúce sa živých morských zdrojov, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor.

2. Tento dohovor je k dispozícii na pristúpenie regionálnym organizáciám pre hospodársku integráciu, tvoreným zvrchovanými štátmi, ktoré majú medzi svojimi členmi jeden alebo niekoľko štátov, ktoré sú členmi komisie, a na ktoré tie štáty, ktoré sú členmi komisie, úplne alebo čiastočne preniesli kompetencie vzhľadom na náležitosti, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor. Pristúpenie týchto regionálnych organizácií pre hospodársku integráciu podlieha konzultáciám medzi členmi komisie.

Článok XXX

1. Tento dohovor je možné kedykoľvek zmeniť a doplniť.

2. Ak jedna tretina členov komisie požiada o zasadanie, na ktorom sa prediskutujú navrhnuté zmeny alebo doplnenia, depozitár toto zasadanie zvolá.

3. Zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť potom, ako depozitár prijal listiny o ich ratifikácii, prijatí alebo schválení od všetkých členov komisie.

4. Po tomto termíne nadobúdajú tieto zmeny a doplnky účinnosť pre ktorúkoľvek inú zmluvnú stranu potom, ako depozitár prijal od tejto strany oznámenie o ich ratifikácii, prijatí alebo schválení. Každá zmluvná strana, od ktorej nebolo prijaté takéto oznámenie v lehote jedného roku odo dňa nadobudnutia zmien a doplnení v súlade s odsekom 3, sa považuje za zmluvnú stranu, ktorá odstúpila od tohto dohovoru.

Článok XXXI

1. Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tohto dohovoru k 30. júnu každého roku takým spôsobom, že najneskôr do 1. januára toho istého roku odovzdá písomné oznámenie depozitárovi, ktorý toto oznámenie ihneď po jeho prevzatí oznámi ostatným zmluvným stranám.

2. Ktorákoľvek iná zmluvná strana môže do 60 dní od prevzatia kópie tohto oznámenia od depozitára odovzdať depozitárovi písomné oznámenie o odstúpení. V tomto prípade tento dohovor 30. júna toho istého roku stráca účinnosť pre zmluvnú stranu, ktorá odovzdala toto oznámenie.

3. Odstúpenie ktoréhokoľvek člena komisie od tohto dohovoru nemá vplyv na jeho finančné záväzky vyplývajúce z tohto dohovoru.

Článok XXXII

Depozitár oznámi všetkým zmluvným stranám:

a) podpisy tohto dohovoru a uloženie listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení;

b) termín nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a všetkých jeho zmien a doplnení.

Článok XXXIII

1. Tento dohovor, ktorého anglické, francúzske, ruské a španielske znenie je rovnako autentické, je uložený u vlády Austrálie, ktorá odošle jeho riadne overené kópie všetkým signatárskym a pristupujúcim stranám.

2. Tento dohovor zaregistroval depozitár podľa článku I102 Charty Organizácie Spojených národov.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia riadne poverení, podpísali tento dohovor.

V Canberre 20. mája 1980

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ROZHODVOSKÝ SÚD

Rozhodcovský súd uvedený v článku XXV ods. 3 je zložený z troch rozhodcov, ktorí sú menovaní takto:

Strana, ktorá zahajuje rozhodcovské konanie, oznámi meno rozhodcu druhej strane, ktorá zasa v lehote 40 dní od tohto oznámenia oznámi meno druhého rozhodcu. Strany v lehote 60 dní odo dňa menovania druhého rozhodcu menujú tretieho rozhodcu, ktorý nesmie byť štátnym príslušníkom žiadnej strany a nesmie mať tú istú štátnu príslušnosť ako ktorýkoľvek z prvých dvoch rozhodcov. Tento tretí rozhodca predsedá súdu.

Ak druhý rozhodca v predpísanej lehote nebol menovaný, alebo ak strany v predpísanej lehote nedospeli k dohode o treťom rozhodcovi, príslušného rozhodcu vymenuje na žiadosť jednej alebo druhej strany generálny tajomník Stáleho arbitrážneho súdu spomedzi osôb s medzinárodným postavením, ktoré nemajú štátnu príslušnosť štátu, ktorý je stranou tohto dohovoru.

Rozhodcovský súd rozhodne o tom, kde sa bude nachádzať jeho ústredie a prijme svoj rokovací poriadok.

Rozhodnutie rozhodcovského súdu sa prijíma väčšinou jeho členov, ktorí sa nemôžu zdržať hlasovania.

So súhlasom rozhodcovského súdu môže do rozhodcovského konania zasiahnuť ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá nie je stranou sporu.

Rozhodnutie rozhodcovského súdu je konečné a záväzné pre všetky strany sporu a pre stranu, ktorá zasahuje do arbitrážneho konania a musí byť bezodkladne vykonané. Na žiadosť jednej zo strán sporu alebo strany, ktorá zasiahla do arbitrážneho konania, rozhodcovský súd poskytne výklad rozhodnutia.

Pokiaľ rozhodcovský súd v dôsledku zvláštnych okolností prípadu neurčí inak, náklady súdu vrátane odmien pre jeho členov znášajú rovným dielom strany sporu.

--------------------------------------------------

Top