EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0311

Nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 z 9. februára 1976 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov

OJ L 39, 14.2.1976, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 67 - 67
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2007; Zrušil 32007R0862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/311/oj

31976R0311Úradný vestník L 039 , 14/02/1976 S. 0001 - 0001
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 1 S. 0189
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0067
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 1 S. 0189
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0068
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0068


Nariadenie Rady (EHS) č. 311/76

z 9. februára 1976

o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na článok 213,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže by sa mali sprístupniť štatistiky o počte zahraničných pracovníkov a prvom zamestnaní, ktoré takíto pracovníci získajú v členských štátoch spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Členské štáty zostavujú v súvislosti s pracovníkmi, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu alebo tretej krajiny, štatistiky o:

- počte pracovníkov,

- prvom zamestnaní, ktoré daný pracovník získa na svojom území v danom roku.

Štatistiky musia obsahovať nasledujúce informácie:

- štátnu príslušnosť,

- pohlavie,

- vek,

- odvetvie činnosti alebo skupinu povolania,

- región.

2. Členské štáty zostavujú štatistiky raz ročne z rozličných zdrojov, ktoré sú im zvyčajne dostupné, najmä na základe údajov o sociálnom zabezpečení, sčítaní obyvateľstva, štatistík, ktoré im poskytujú zamestnávatelia, alebo povolení na pobyt alebo pracovných povolení.

Článok 2

1. Po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predložia členské štáty Komisii všetky dostupné údaje o informáciách uvedených v článku 1 ods. 1.

Maximálne do obdobia piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predložia členské štáty Komisii všetky údaje o informáciách uvedených v článku 1 ods. 1.

2. Členské štáty uvedú pri predkladaní týchto údajov Komisii použité zdroje.

Článok 3

1. Pri vykonávaní tohto nariadenia členské štáty s Komisiou úzko spolupracujú.

2. Členské štáty najneskôr do 31. marca každého roka informujú Komisiu o pokroku, ktorý dosiahli pri uplatňovaní druhého poodseku článku 2 ods. 1.

Komisia na základe získaných informácií predloží Rade správu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo toto nariadenie uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 1976

Za Radu

predseda

G. Thorn

[1] Ú. v. ES C 129, 11.12.1972, s. 13.

[2] Ú. v. ES C 60, 26.7.1973, s. 7.

--------------------------------------------------

Top