Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0766

Smernica Rady z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa liehových tabuliek

OJ L 262, 27.9.1976, p. 149–152 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 123 - 126
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 9 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2015; Zrušil 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/766/oj

31976L0766Úradný vestník L 262 , 27/09/1976 S. 0149 - 0152
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 5 S. 0178
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0123
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 5 S. 0178
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 5 S. 0188
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 5 S. 0188


Smernica Rady

z 27. júla 1976

o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa liehových tabuliek

(76/766/ES)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže vo viacerých členských štátoch sú zavedené zákony predpisujúce koncentráciu liehu v zmesiach vody a etanolu; keďže tieto sa v jednotlivých členských štátoch líšia, čo vytvára bariéru pre vzájomný obchod, je potrebné, aby došlo v tejto oblasti k zosúladeniu predpisov a vytvoreniu spoločnej definície pojmu;

keďže Rada vo svojej rezolúcii zo 17. decembra 1973 [3] o priemyselnej politike vyzvala Komisiu, aby jej do 1. decembra l974 predložila návrh smernice o liehomeroch a meraní obsahu liehu;

keďže zosúladenie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa metód pri určovaní obsahu liehu na základe výsledkov meraní je podstatným doplnkom smernice o zosúladení liehomerov a liehových hustomerov v záujem toho, aby sa v tomto smere odstránili nejasnosti a rozpory,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica definuje spôsoby vyjadrenia stupňovitosti liehu, buď v objeme, alebo v hmotnosti, ako to definuje príloha, a uvádza vzorec na vytvorenie tabuliek pre výpočet stupňovitosti liehu na základe vykonaných meraní.

Článok 2

Od 1. januára 1980 v členských štátoch nemožno spochybniť údaje o stupňovitosti liehu, ktoré sú uvedené v tabuľkách vyhotovených podľa vzorca v prílohe a na základe údajov meraní pomocou liehomerov alebo liehových hustomerov označených značkou EHS alebo meradlami, ktoré zaručujú, že merania budú rovnako presné.

Článok 3

Symboly používané na vyjadrenie koncentrácie liehu tak, ako sú uvedené v článku 2 a definované v prílohe, sú nasledujúce:

"% vol" pre objemové meranie obsahu liehu,

"% mas" pre hmotnostné meranie obsahu liehu.

Článok 4

Členské štáty od 1. januára l980 zakážu používanie koncentrácií liehu, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Článok 5

1. Členské štáty do 24 mesiacov od dátumu oznámenia tejto smernice prijmú a uverejnia ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Ihneď o tom budú informovať Komisiu.

Tieto ustanovenia sa budú uplatňovať najneskôr od 1. januára l980.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 27. júla 1976

Za Radu

predseda

M. van der Stoel

[1] Ú. v. ES C 76, 7.4.1975, s. 39.

[2] Ú. v. ES C 248, 29.10.1975, s. 22.

[3] Ú. v. ES C 117, 31.12.1973, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

KONCENTRÁCIA LIEHU

1. DEFINÍCIA

Objemová koncentrácia liehu v zmesi vody a etanolu je pomer objemu čistého liehu v zmesi pri 20 0C k celkovému objemu zmesi pri tej istej teplote.

Hmotnostná koncentrácia liehu v zmesi vody a etanolu je pomer hmotnosti liehu prítomného v tejto zmesi k celkovej hmotnosti zmesi.

2. VYJADRENIE KONCENTRÁCIE LIEHU

Koncentrácia liehu je vyjadrená ako počet dielov alkoholu na 100 dielov zmesi.

Príslušné symboly na jej vyjadrenie sú:

"% vol" pre objemovú koncentráciu liehu,

"% mas" pre hmotnostnú koncentráciu liehu.

3. URČOVANIE KONCENTRÁCIE LIEHU

Postup pri určovaní koncentrácie liehu pri použití meradiel uvedených v smernici Rady z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa liehomerov a liehových hustomerov [1] je nasledujúci:

- odčítanie hodnoty na liehomere alebo liehovom hustomere pri danej teplote zmesi,

- odmeranie teploty zmesi.

Výsledky sú uvedené v medzinárodných liehových tabuľkách.

4. VZOREC PRE VÝPOČET KONCENTRÁCIE LIEHU Z MEDZINÁRODNÝCH LIEHOVÝCH TABULIEK PRE ZMESI VODY A ETANOLU

Hustota "ρ" vyjadrená v kilogramoch na m3 (kg/m3) zmesi vody a etanolu pri teplote "t" vyjadrenej v stupňoch Celzia je daná nasledujúcim vzorcom ako funkcia:

- hmotnostný pomer "p" vyjadrený desatinným číslom [2],

- teplota "t" vyjadrená v 0C (IPTS-68),

- nižšie uvedené číselné koeficienty.

Tento vzorec je platný pre teploty v rozsahu od – 20 0C do + 40 0C.

ρ = A

+ ∑

A

p

+ ∑

B

+ ∑

C

p

n | = | 5 |

m1 | = | 11 |

m2 | = | 10 |

m3 | = | 9 |

m4 | = | 4 |

m5 | = | 2 |

ČÍSELNÉ KOEFICIENTY VZORCA

k | Ak kg/m3 | Bk |

1 | 9,982 012 300 · 102 | —2,061 851 3 · 10-1 kg/(m3 · °C) |

2 | —1,929 769 495 · 102 | —5,268 254 2 · 10-3 kg/(m3 · °C2) |

3 | 3,891 238 958 · 102 | 3,613 001 3 · 10-5 kg/(m3 · °C3) |

4 | —1,668 103 923 · 103 | —3,895 770 2 · 10-7 kg/(m3 · °C4) |

5 | 1,352 215 441 · 104 | 7,169 354 0 · 10-9 kg/(m3 · °C5) |

6 | —8,829 278 388 · 104 | —9,973 923 1 · 10-11 kg/(m3 · °C6) |

7 | 3,062 874 042 · 105 | |

8 | —6,138 381 234 · 105 | |

9 | 7,470 172 998 · 105 | |

10 | —5,478 461 354 · 105 | |

11 | 2,234 460 334 · 105 | |

12 | —3,903 285 426 · 104 | |

| C1, k kg/(m3 · °C) | C2, k kg/(m3 · °C 2) |

1 | 1,693 443 461 530 087 · 10-1 | —1,193 013 005 057 010 · 10-2 |

2 | —1,046 914 743 455 169 · 101 | 2,517 399 633 803 461 · 10-1 |

3 | 7,196 353 469 546 523 · 101 | —2,170 575 700 536 993 |

4 | —7,047 478 054 272 792 · 102 | 1,353 034 988 843 029 · 101 |

5 | 3,924 090 430 035 045 · 103 | —5,029 988 758 547 014 · 101 |

6 | —1,210 164 659 068 747 · 104 | 1,096 355 666 577 570 · 102 |

7 | 2,248 646 550 400 788 · 104 | —1,422 753 946 421 155 · 102 |

8 | —2,605 562 982 188 164 · 104 | 1,080 435 942 856 230 · 102 |

9 | 1,852 373 922 069 467 · 104 | —4,414 153 236 817 392 · 101 |

10 | —7,420 201 433 430 137 · 103 | 7,442 971 530 188 783 |

11 | 1,285 617 841 998 974 · 103 | |

k | C3, k kg/(m3 · °C 3) | C4, k kg/(m3 · °C 4) | C5, k kg/(m3 · °C 5) |

1 | —6,802 995 733 503 803 · 10-4 | 4,075 376 675 622 027 · 10-6 | —2,788 074 354 782 409 · 10-8 |

2 | 1,876 837 790 289 664 · 10-2 | —8,763 058 573 471 110 · 10-6 | 1,345 612 883 493 354 · 10-8 |

3 | —2,002 561 813 734 156 · 10-1 | 6,515 031 360 099 368 · 10-6 | |

4 | 1,022 992 966 719 220 | —1,515 784 836 987 210 · 10-6 | |

5 | —2,895 696 483 903 638 | | |

6 | 4,810 060 584 300 675 | | |

7 | —4,672 147 440 794 683 | | |

8 | 2,458 043 105 903 461 | | |

9 | —5,411 227 621 436 812 · 10-1 | | |

[1] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 143.

[2] Napríklad pre 12 %, p = 0,12.

--------------------------------------------------

Top