Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21998A0624(01)

Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Moldavskou republikou – Dohoda o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

OJ L 181, 24.6.1998, p. 3–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 058 P. 3 - 55
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 058 P. 3 - 55
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 058 P. 3 - 55
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 058 P. 3 - 55
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 058 P. 3 - 55
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 058 P. 3 - 55
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 058 P. 3 - 55
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 058 P. 3 - 55
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 058 P. 3 - 55
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 071 P. 3 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 071 P. 3 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 036 P. 85 - 130

In force

21998A0624(01)Úradný vestník L 181 , 24/06/1998 S. 0003 - 0048


Dohoda o Partnerstve a Spolupráci

medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Moldavskou republikou [1]

DOHODA O PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI,

ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

ďalej len "členské štáty", a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO UHLIA A OCELE A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len "Spoločenstvo",

na jednej strane

a Moldavská republika

na strane druhej,

BERÚC DO ÚVAHY vzťahy medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Moldavskou republikou a spoločné hodnoty, ktoré zdieľajú,

UZNÁVAJÚC, že Spoločenstvo a Moldavská republika si želajú tieto vzťahy posilniť a založiť partnerstvo a spoluprácu, ktoré by posilnili a rozšírili vzťahy vytvorené v minulosti, najmä podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci, podpísanej 18. decembra 1989,

BERÚC DO ÚVAHY záväzok Spoločenstva a jeho členských štátov a Moldavskej republiky posilniť politické a hospodárske slobody, ktoré predstavujú základ partnerstva,

BERÚC DO ÚVAHY záväzok strán podporovať medzinárodný mier a bezpečnosť rovnako ako mierové riešenie sporov a spolupracovať v tomto zmysle v rámci Organizácie Spojených národov a Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

BERÚC DO ÚVAHY pevné rozhodnutie Spoločenstva a jeho členských štátov a Moldavskej republiky riadne vykonávať všetky princípy a ustanovenia uvedené v Záverečnom akte Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE), záverečné dokumenty následných zasadnutí v Madride a Viedni, dokumentu bonnského zasadnutia KBSE o hospodárskej spolupráci, Parížsku chartu o novej Európe a helsinský dokument KBSE z roku 1992 Výzvy zmeny,

UZNÁVAJÚC v tomto kontexte, že podpora nezávislosti, suverenity a teritoriálnej integrity Moldavskej republiky prispeje k zabezpečeniu mieru a stability v oblasti strednej a východnej Európy a na európskom kontinente ako celku,

POTVRDZUJÚC pripojenie Spoločenstva a jeho členských štátov a Moldavskej republiky k Európskej charte o energii a k Vyhláseniu konferencie v Lucerne v apríli 1993,

VYCHÁDZAJÚC Z PRESVEDČENIA o najvyššej dôležitosti právneho štátu a rešpektovania ľudských práv, najmä menšín, vytvorení systému viacerých strán so slobodnými a demokratickými voľbami a hospodárskou liberalizáciou zameranou na vybudovanie trhového hospodárstva,

UZNÁVAJÚC snahy Moldavskej republiky o vytvorenie politického a hospodárskeho systému, ktorý rešpektuje právny štát a ľudské práva vrátane práv osôb patriacich k menšinám, a to, že v Moldavskej republike existuje systém viacerých politických strán so slobodnými a demokratickými voľbami a že Moldavská republika zabezpečuje hospodársku liberalizáciu,

VERIAC, že úplné vykonanie tejto dohody o partnerstve a spolupráci bude nielen závisieť od, ale aj prispeje k pokračovaniu a dovŕšeniu politických, hospodárskych a právnych reforiem v Moldavskej republike a tiež zavedie faktory, ktoré sú potrebné na spoluprácu, najmä vzhľadom na závery bonnskej konferencie KBSE,

VYJADRUJÚC ŽELANIE podporiť proces regionálnej spolupráce v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, so susednými krajinami, aby sa podporovala prosperita a stabilita regiónu,

VYJADRUJÚC ŽELANIE zaviesť a rozvíjať pravidelný politický dialóg o dvojstranných a medzinárodných otázkach vzájomného záujmu,

BERÚC DO ÚVAHY ochotu Spoločenstva poskytovať podľa potreby hospodársku spoluprácu a technickú pomoc,

MAJÚC NA PAMÄTI prospešnosť tejto dohody pri uľahčovaní postupného zblíženia medzi Moldavskou republikou a širšou oblasťou spolupráce v Európe a susedných regiónoch a postupné začlenenie Moldavskej republiky do otvoreného medzinárodného obchodného systému,

BERÚC DO ÚVAHY záväzok strán liberalizovať obchod založený na princípoch uvedených vo Všeobecnej dohode o clách a obchode (GATT),

VÍTAJÚC A UZNÁVAJÚC dôležitosť snáh Moldavskej republiky zameraných na prechod od hospodárstva krajiny so štátnym obchodovaním s centrálne plánovaným hospodárstvom k trhovému hospodárstvu,

UVEDOMUJÚC SI potrebu zlepšiť podmienky ovplyvňujúce podnikanie a investície a podmienky v oblastiach, ako sú napríklad podnikanie, práca, poskytovanie služieb a pohyb kapitálu,

VYCHÁDZAJÚC Z PRESVEDČENIA, že táto dohoda vytvorí nové podmienky pre hospodárske vzťahy medzi stranami, najmä pre rozvoj obchodu a investícií, ktoré sú podstatné pre hospodársku reštrukturalizáciu a technologickú modernizáciu,

ŽELAJÚC SI vytvorenie úzkej spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia, zohľadniac vzájomnú závislosť v tejto oblasti existujúcu medzi stranami,

ŽELAJÚC SI rozvoj kultúrnej spolupráce a zlepšenie toku informácií,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa zakladá partnerstvo medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej. Ciele tohto partnerstva sú:

- zabezpečiť primeraný rámec pre politický dialóg medzi stranami, ktorý umožní rozvoj politických vzťahov,

- podporovať obchod a investície a harmonické hospodárske vzťahy medzi stranami a takto podporovať ich udržateľný hospodársky rozvoj,

- zabezpečiť základ pre právnu, hospodársku, sociálnu, finančnú a kultúrnu spoluprácu,

- podporovať snahy Moldavskej republiky o konsolidáciu demokracie a rozvoj hospodárstva a zavŕšiť prechod k trhovému hospodárstvu.

HLAVA I

VŠEOBECNÉ PRINCÍPY

Článok 2

Rešpektovanie demokracie, princípov medzinárodného práva a ľudských práv, ako sú definované najmä v Helsinskom záverečnom akte a Parížskej charte o novej Európe, rovnako ako princípov trhového hospodárstva vrátane princípov vyslovených v dokumentoch bonnskej konferencie KBSE podopiera vnútroštátne a vonkajšie politiky strán a predstavuje základný prvok partnerstva a tejto dohody.

Článok 3

Strany sa nazdávajú, že pre budúcu prosperitu a stabilitu regiónu bývalého Sovietskeho zväzu je veľmi dôležité, aby si novozaložené nezávislé štáty, ktoré vznikli po rozpustení Zväzu sovietskych socialistických republík (ďalej len "nezávislé štáty"), zachovali a vyvíjali spoluprácu medzi sebou v súlade s princípmi Helsinského záverečného aktu a s medzinárodným právom a v duchu dobrých susedských vzťahov, a preto vynaložia maximálne potrebné úsilie, aby tento proces podporili.

Článok 4

Strany sa zaväzujú, že zohľadnia, najmä keď Moldavská republika pokročí v procese hospodárskych reforiem, vývoj príslušných hláv tejto dohody, najmä hlavy III a článku 48, so zreteľom na vytvorenie priestoru voľného obchodu medzi nimi. Rada pre spoluprácu, na ktorú poukazuje článok 82, predloží stranám odporúčania takéhoto vývoja. Takýto vývoj bude účinný iba na základe dohody medzi stranami v súlade s ich príslušnými postupmi. Strany budú navzájom konzultovať v roku 1998, pokiaľ ide o to, či okolnosti, a najmä pokroky Moldavskej republiky v reformách trhovo orientovaného hospodárstva a hospodárske podmienky prevládajúce v tom čase umožňujú začatie rokovaní o vytvorení priestoru voľného obchodu.

Článok 5

Strany sa zaväzujú, že spoločne na základe vzájomného súhlasu preskúmajú prípadné vhodné dodatky a zmeny akejkoľvek časti dohody vzhľadom na zmeny v okolnostiach, najmä situácie vyplývajúcej po pristúpení Moldavskej republiky ku GATT. Prvé preskúmanie sa uskutoční tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody alebo keď sa Moldavská republika stane zmluvnou stranou GATT, podľa toho, ktorý dátum bude skorší.

HLAVA II

POLITICKÝ DIALÓG

Článok 6

Medzi stranami sa ustanovuje pravidelný politický dialóg, ktorý strany majú zámer rozvíjať a zintenzívňovať. Takýto politický dialóg dopĺňa a konsoliduje zbližovanie medzi Spoločenstvom a Moldavskou republikou, podporuje politické a hospodárske zmeny, ktoré v krajine prebiehajú, a prispieva k vytvoreniu nových foriem spolupráce. Politický dialóg:

- posilňuje vzťahy Moldavskej republiky so Spoločenstvom, a tým so spoločenstvom demokratických národov. Hospodárske zbližovanie dosahované prostredníctvom tejto dohody bude viesť k intenzívnejším politickým vzťahom,

- prinesie stále väčšie zbližovanie stanovísk k medzinárodným problémom spoločného záujmu, a tým zvýšenie bezpečnosti a stability,

- predpokladá, že strany sa budú usilovať o spoluprácu v oblastiach týkajúcich sa posilnenia stability a bezpečnosti v Európe, dodržiavania princípov demokracie, rešpektovania a podporovania ľudských práv, najmä práv menšín, a v prípade potreby budú o príslušných otázkach diskutovať.

Článok 7

Na úrovni ministrov sa politický dialóg uskutočňuje v rámci rady pre spoluprácu a pri iných príležitostiach podľa vzájomnej dohody.

Článok 8

Ostatné postupy a mechanizmy politického dialógu stanovia strany najmä v nasledujúcich formách:

- pravidelné stretnutia na vyššej úrovni medzi predstaviteľmi Moldavskej republiky a predstaviteľmi Spoločenstva,

- plné využitie diplomatických kanálov medzi stranami, vrátane vhodných kontaktov na dvojstrannej a mnohostrannej úrovni, ako napríklad Organizácia Spojených národov, zasadnutia KBSE a iné,

- výmena informácií o otázkach spoločného záujmu, pokiaľ ide o politickú spoluprácu v Európe,

- akékoľvek iné prostriedky, ktoré by mohli prispieť ku konsolidácii a vývoju tohto politického dialógu.

Článok 9

Politický dialóg na parlamentnej úrovni sa uskutoční v rámci parlamentného výboru pre spoluprácu ustanoveného podľa článku 87.

HLAVA III

OBCHOD S TOVAROM

Článok 10

1. Strany si navzájom udelia doložku najvyšších výhod vo všetkých oblastiach týkajúcich sa:

- vývozných a dovozných ciel a poplatkov vrátane spôsobu výberu takýchto ciel a poplatkov,

- ustanovení týkajúcich sa colného odbavenia, tranzitu, colných skladov a prekladania nákladu,

- daní a iných vnútroštátnych poplatkov akéhokoľvek druhu uplatňovaných priamo alebo nepriamo na dovezený tovar,

- spôsobov platieb a prevodu takýchto platieb,

- pravidiel týkajúcich sa predaja, nákupu, dopravy, distribúcie a použitia tovaru na domácom trhu.

2. Ustanovenia odseku 1 sa neuplatňujú na:

a) výhody udelené s cieľom vytvoriť colnú úniu alebo oblasť voľného obchodu alebo udelené na základe vytvorenia takejto únie alebo oblasti;

b) výhody udelené niektorým krajinám v súlade s GATT a s inými medzinárodnými dohodami v prospech rozvojových krajín;

c) výhody udelené susedným krajinám s cieľom umožniť pohraničnú dopravu.

3. Ustanovenia odseku 1 a článku 11 ods. 3 sa neuplatňujú počas prechodného obdobia, ktoré sa skončí dňom pristúpenia Moldavskej republiky ku GATT alebo 31. decembra 1998, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr, na výhody definované v prílohe I, ktoré Moldavská republika udelila ostatným nezávislým štátom ku dňu, ktorý predchádza dátum nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 11

1. Strany sa dohodli, že princíp voľného tranzitu tovaru je dôležitou podmienkou dosahovania cieľov tejto dohody.

2. V tejto súvislosti strany zabezpečia neobmedzený tranzit tovaru pochádzajúceho z colného územia alebo určeného pre colné územie druhej strany cez svoje územie alebo naprieč svojím územím.

3. Pravidlá opísané v článku V ods. 2, 3, 4 a 5 GATT sa uplatňujú medzi stranami.

4. Pravidlá uvedené v tomto článku nemajú vplyv na akékoľvek špeciálne pravidlá týkajúce sa špecifických odvetví, najmä takých, ako je napríklad doprava, alebo špecifických výrobkov podľa dohody strán.

Článok 12

Bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohovorov o dočasnom prijatí tovaru, ktoré zaväzujú obidve krajiny, strany budú naďalej udeľovať druhej strane oslobodenie od dovozných poplatkov a ciel z tovaru prijatého dočasne v prípadoch a podľa postupov stanovených akýmkoľvek iným medzinárodným dohovorom týkajúcim sa tejto otázky, ktorý ich zaväzuje, v súlade so svojím právnym systémom. Zohľadnia sa pri tom podmienky, za ktorých dané strany prijali povinnosti vyplývajúce z takéhoto dohovoru.

Článok 13

Tovar, ktorý pochádza z Moldavskej republiky, prípadne zo Spoločenstva, sa dovezie do Spoločenstva, prípadne do Moldavskej republiky, bez kvantitatívnych obmedzení bez toho, aby boli dotknuté články 17, 20, 21, ustanovenia prílohy II k tejto dohode a ustanovenia článkov 77, 81, 244, 249 a 280 Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska k Európskemu spoločenstvu.

Článok 14

1. Výrobky z územia jednej strany dovezené na územie druhej strany nepodliehajú priamo ani nepriamo vnútroštátnym daniam, ani iným vnútroštátnym poplatkom akéhokoľvek druhu navyše k poplatkom, ktoré sa uplatňujú priamo alebo nepriamo na podobné domáce výrobky.

2. Okrem toho sa týmto výrobkom udelia výhody nie menej priaznivé ako výhody udelené podobným výrobkom domáceho pôvodu, pokiaľ ide o všetky zákony, nariadenia a požiadavky ovplyvňujúce ich vnútroštátny predaj, ponúkanie na predaj, nákup, dopravu, distribúciu alebo použitie. Ustanovenia tohto odseku nezabraňujú uplatňovaniu diferencovaných vnútroštátnych dopravných poplatkov, ktoré sú založené výlučne na ekonomickom fungovaní dopravných prostriedkov, a nie na štátnej príslušnosti výrobku.

Článok 15

Medzi stranami sa nasledujúce články GATT uplatňujú mutatis mutandis:

i) článok VII ods. 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d, 5;

ii) článok VIII;

iii) článok IX;

iv) článok X.

Článok 16

S tovarom sa medzi stranami nakladá na základe trhových cien.

Článok 17

1. Ak sa výrobok dováža na územie jednej strany v takých množstvách a za takých podmienok, že spôsobí alebo hrozí, že spôsobí podstatné poškodenie domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurujúcich výrobkov, Spoločenstvo alebo Moldavská republika podľa okolností môže prijať primerané opatrenia v súlade s nasledujúcimi postupmi a podmienkami.

2. Pred prijatím takýchto opatrení alebo v prípadoch, na ktoré sa odsek 4 uplatňuje čo najskôr po ich prijatí, Spoločenstvo, respektíve Moldavská republika, poskytnú výboru pre spoluprácu všetky relevantné informácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obidve strany.

3. Ak strany po konzultáciách nedosiahnu do 30 dní po tom, čo sa obrátia na výbor pre spoluprácu, dohodu o spôsobe vyhnúť sa určitej situácii, strana, ktorá požiadala o konzultácie, môže obmedziť dovoz daných výrobkov do takého rozsahu a počas takého obdobia, aby sa zabránilo škode alebo sa napravila, alebo aby sa prijali ďalšie primerané opatrenia.

4. Za kritických okolností, keď by oneskorenie spôsobilo škodu, ktorá by sa iba ťažko napravila, strany môžu prijať opatrenia ešte pred konzultáciami pod podmienkou, že hneď po prijatí takéhoto opatrenia sa okamžite navrhnú konzultácie.

5. Pri výbere opatrení podľa tohto článku zmluvné strany uprednostnia tie, ktoré spôsobia najmenšie narušenie pri dosahovaní cieľov tejto dohody.

Článok 18

Nič v tejto hlave, najmä článku 17, nemá žiaden dosah ani vplyv na prijatie antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení ktoroukoľvek stranou v súlade s článkom VI Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), s Dohodou o vykonávaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode, s Dohodou o interpretácii a uplatňovaní článkov VI, XVI a XXIII Všeobecnej dohody o clách a obchode alebo so súvisiacimi právnymi predpismi.

Pokiaľ ide o antidumpingové skúmania alebo skúmania dotácií, strany súhlasia, že preskúmajú predložené materiály druhej strany a informujú dotknuté zainteresované strany o podstatných faktoch a zreteľoch, na základe ktorých sa prijme konečné rozhodnutie. Skôr než sa uložia konečné antidumpingové a vyrovnávajúce clá, strany vynaložia najväčšie možné úsilie, aby dosiahli konštruktívne riešenie problému.

Článok 19

Dohoda nevylučuje zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo tovaru v tranzite, ktoré sú opodstatnené z dôvodu verejnej morálky, verejnej politiky alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín; ochrany prírodných zdrojov; ochrany národného bohatstva umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty, alebo ochrany duševného, priemyselného alebo obchodného vlastníctva, alebo pravidiel týkajúcich sa zlata alebo striebra. Takéto zákazy alebo obmedzenia však nepredstavujú prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia obchodu medzi stranami.

Článok 20

Táto hlava sa neuplatňuje na obchod s textilnými výrobkami, ktoré patria pod kapitoly 50 až 63 kombinovanej nomenklatúry. Obchod s týmito výrobkami sa riadi samostatnou dohodou, ktorá bola parafovaná 14. mája 1993 a dočasne sa uplatňuje od 1. januára 1993.

Článok 21

1. Obchod s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, sa riadi ustanoveniami tejto hlavy s výnimkou článku 13.

2. Ustanoví sa kontaktná skupina pre otázky týkajúce sa uhlia a ocele, ktorá sa bude skladať zo zástupcov Spoločenstva na jednej strane a zástupcov Moldavskej republiky na strane druhej.

Táto kontaktná skupina si bude pravidelne vymieňať informácie o všetkých záležitostiach týkajúcich sa uhlia a ocele, ktoré sú predmetom záujmu strán.

Článok 22

Obchod s jadrovými položkami sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. V prípade potreby podlieha obchod s jadrovým materiálom ustanoveniam osobitnej dohody, ktorú uzavrie Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a Moldavská republika.

HLAVA IV

USTANOVENIA O PODNIKANÍ A INVESTOVANÍ

KAPITOLA I

PRACOVNÉ PODMIENKY

Článok 23

1. V súlade so zákonmi, podmienkami a postupmi platnými v jednotlivých členských štátoch Spoločenstvo a členské štáty vynaložia potrebné úsilie, aby zabezpečili, že sa s moldavskými štátnymi príslušníkmi legálne zamestnanými na území členského štátu zaobchádza bez diskriminácie založenej na národnosti, pokiaľ ide o pracovné podmienky, odmeňovanie alebo prepúšťanie, v porovnaní s vlastnými štátnymi príslušníkmi.

2. V súlade so zákonmi, podmienkami a postupmi platnými v Moldavskej republike Moldavská republika vynaloží potrebné úsilie, aby zabezpečila, že sa so štátnymi príslušníkmi členského štátu legálne zamestnanými na území Moldavskej republiky zaobchádza bez diskriminácie založenej na národnosti, pokiaľ ide o pracovné podmienky, odmeňovanie alebo prepúšťanie, v porovnaní s vlastnými štátnymi príslušníkmi.

Článok 24

Koordinácia sociálneho zabezpečenia

Strany uzavrú dohodu, aby:

i) vzhľadom na podmienky a spôsoby platné v jednotlivých členských štátoch prijali ustanovenia potrebné na koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov moldavskej štátnej príslušnosti legálne zamestnaných na území členského štátu. Tieto ustanovenia zabezpečia najmä, aby:

- sa všetky doby poistenia, zamestnania alebo pobytu ukončené takýmito pracovníkmi v rozličných členských štátoch spočítali na účely starobného dôchodku, invalidného dôchodku a vdovského dôchodku a na účely lekárskej starostlivosti pre takýchto pracovníkov,

- sa akékoľvek dôchodky z dôvodu veku, úmrtia, pracovného úrazu alebo choroby z povolania alebo z nich vyplývajúca invalidita s výnimkou špeciálnych, neodvodových výhod mohli voľne previesť so sadzbou uplatniteľnou podľa zákonov dlhujúceho členského štátu alebo členských štátov;

ii) sa vzhľadom na podmienky a spôsoby platné v Moldavskej republike prijali ustanovenia potrebné na to, aby sa pracovníkom, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, legálne zamestnaným na území Moldavskej republiky priznalo zaobchádzanie podobné tomu, aké stanovuje druhá zarážka odseku i).

Článok 25

Opatrenia, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 24, neovplyvňujú žiadne práva ani povinnosti vyplývajúce z bilaterálnych dohôd medzi Moldavskou republikou a členskými štátmi, ak tieto dohody stanovujú výhodnejšie podmienky udelené štátnym príslušníkom Moldavskej republiky alebo členských štátov.

Článok 26

Rada pre spoluprácu preskúma spoločné úsilie, ktoré možno vynaložiť na kontrolu nezákonnej imigrácie, pričom sa zohľadnia princípy a prax readmisie.

Článok 27

Rada pre spoluprácu preskúma, aké zlepšenia pracovných podmienok pre podnikateľov je možné vykonať v súlade s medzinárodnými záväzkami strán vrátane záväzkov uvedených v dokumente bonnskej konferencie KBSE.

Článok 28

Rada pre spoluprácu predloží odporúčania na vykonanie článkov 23, 26 a 27.

KAPITOLA II

PODMIENKY OVPLYVŇUJÚCE USADZOVANIE A ČINNOSŤ SPOLOČNOSTÍ

Článok 29

1. a) Spoločenstvo a jeho členské štáty poskytujú pri usadení spoločností Moldavskej republiky na ich území zaobchádzanie nie menej výhodné, ako je zaobchádzanie poskytované spoločnostiam akejkoľvek inej tretej krajiny, a takto poskytované zaobchádzanie bude v súlade s ich právnymi predpismi a nariadeniami.

b) Bez toho, aby boli dotknuté výhrady uvedené v zozname v prílohe IV, Spoločenstvo a jeho členské štáty poskytnú dcérskym spoločnostiam moldavských spoločností usadeným na ich území zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytnuté akýmkoľvek spoločnostiam Spoločenstva, pokiaľ ide o činnosť spoločností, a takto poskytované zaobchádzanie bude v súlade s ich právnymi predpismi a nariadeniami.

c) Spoločenstvo a jeho členské štáty poskytnú pobočkám moldavských spoločností usadeným na ich územiach zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytované pobočkám spoločností akejkoľvek inej tretej krajiny, pokiaľ ide o činnosť spoločnosti, a takto poskytované zaobchádzanie bude v súlade s ich právnymi predpismi a nariadeniami.

2. a) Bez toho, aby boli dotknuté výhrady uvedené v zozname v prílohe V, Moldavská republika poskytne pri usadení spoločností Spoločenstva na jej území zaobchádzanie nie menej výhodné, ako je zaobchádzanie poskytované vlastným spoločnostiam alebo spoločnostiam akejkoľvek inej tretej krajiny, podľa toho, ktoré z nich je výhodnejšie, a takto poskytované zaobchádzanie bude v súlade s ich právnymi predpismi a nariadeniami.

b) Moldavská republika poskytne dcérskym spoločnostiam a pobočkám spoločností Spoločenstva usadených na jej území zaobchádzanie, ktoré nie je menej výhodné ako zaobchádzanie poskytované vlastným spoločnostiam alebo pobočkám vlastných spoločností, alebo spoločnostiam alebo pobočkám spoločností ktorejkoľvek inej tretej krajiny, podľa toho, ktoré z nich je výhodnejšie, pokiaľ ide o činnosť spoločností, a takto poskytované zaobchádzanie bude v súlade s ich právnymi predpismi a nariadeniami.

3. Ustanovenie odsekov 1 a 2 nie je možné použiť na obchádzanie zákonov a iných právnych predpisov strany uplatniteľných na prístup dcérskych spoločností druhej strany usadených na území prvej strany k špecifickým odvetviam alebo činnostiam.

Zaobchádzanie uvedené v odseku 1 a 2 využívajú spoločnosti usadené v Spoločenstve a Moldavskej republiky k dátumu nadobudnutia platnosti tejto dohody a spoločnosti usadené po tomto dátume hneď po usadení.

Článok 30

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 101, ustanovenia článku 29 sa neuplatňujú na leteckú dopravu, vnútrozemskú riečnu dopravu a námornú dopravu.

2. Avšak v súvislosti s činnosťami, ktoré vykonávajú prepravné agentúry na zabezpečenie služieb medzinárodnej námornej dopravy, vrátane intermodálnych činností zahrnujúcich námornú dopravu, strany povolia prítomnosť spoločnostiam druhej strany na svojom území vo forme dcérskych spoločností alebo pobočiek za podmienok ich usadenia a činnosti nie menej priaznivých ako tých, ktoré platia pre usadenie a činnosť ich vlastných spoločností alebo dcérskych spoločností, alebo pobočiek akejkoľvek inej tretej krajiny, podľa toho, ktoré z nich sú priaznivejšie.

Takéto činnosti zahrnujú, ale nie sú obmedzené na nasledujúce:

a) marketing a predaj námornej dopravy a súvisiace služby prostredníctvom priameho kontaktu so zákazníkmi, od cenovej ponuky po fakturovanie, či už takéto služby uskutočňuje alebo ponúka samotný poskytovateľ služieb, alebo dodávateľ služieb, s ktorým predajca služieb uzavrel trvalé obchodné dohody;

b) nákup a použitie na vlastný účet alebo v mene zákazníkov (a ďalší predaj ich zákazníkom) akejkoľvek dopravy a súvisiacich služieb, vrátane služieb dopravy smerujúcej do krajiny akýmkoľvek spôsobom, najmä vnútrozemskou riečnou dopravou, cestnou a železničnou dopravou, potrebných na zabezpečenie integrovanej služby;

c) príprava dokumentácie v súvislosti s prepravnými dokladmi, colnými dokladmi alebo akýcmikoľvek inými dokladmi týkajúcimi sa pôvodu a povahy prepravovaného tovaru;

d) zabezpečenie obchodných informácií akýmikoľvek prostriedkami vrátane počítačových informačných systémov a elektronickej výmeny dát (ktoré podliehajú nediskriminačným obmedzeniam týkajúcim sa telekomunikácií);

e) uskutočnenie akýchkoľvek podnikateľských zámerov vrátane účasti na akciovom kapitále spoločnosti a vymenovania personálu prijatého v danom mieste (alebo v prípade zahraničného personálu s výhradou príslušných ustanovení tejto dohody) akoukoľvek v danom mieste usadenou prepravnou agentúrou;

f) konanie v mene spoločností, organizovanie príchodov lodí alebo preberanie nákladu na požiadanie.

Článok 31

Na účely tejto dohody:

a) "spoločnosť Spoločenstva", resp. "moldavská spoločnosť", znamená spoločnosť usadenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, resp. Moldavskej republiky, ktorá má svoje sídlo alebo hlavnú správu alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území Spoločenstva, resp. Moldavskej republiky. Ak však spoločnosť usadená v súlade s právnymi predpismi členského štátu, resp. Moldavskej republiky, má sídlo len na území Spoločenstva alebo Moldavskej republiky, taká spoločnosť sa považuje za spoločnosť Spoločenstva, resp. Moldavskej republiky, ak jej pôsobenie vykazuje skutočné a trvalé spojenie s hospodárstvom jedného z členských štátov, resp. Moldavskej republiky;

b) "dcérska spoločnosť" spoločnosti znamená spoločnosť, ktorá je efektívne riadená prvou spoločnosťou;

c) "pobočka" spoločnosti znamená miesto podnikania, ktoré nemá právnu subjektivitu, má znaky trvalosti, ako je napríklad rozšírenie materskej spoločnosti, na jej čele stojí vedenie a je materiálne vybavená na obchodné rokovania s tretími stranami, takže tretie strany, aj keď vedia, že v prípade potreby vznikne právne spojenie s materskou spoločnosťou, ktorej ústredie je v zahraničí, nemusia priamo jednať s materskou spoločnosťou, ale môžu transakcie realizovať v mieste podnikania, ktoré predstavuje jej rozšírenie;

d) "usadzovanie" znamená právo spoločností Spoločenstva alebo Moldavskej republiky, ako sú uvedené v písmene a), zriadiť si ekonomické aktivity prostredníctvom založenia dcérskych spoločností a pobočiek v Moldavskej republike, resp. Spoločenstve;

e) "činnosť" znamená vykonávanie ekonomických činností;

f) "ekonomické činnosti" znamenajú činnosti priemyselného, obchodného a odborného charakteru.

Pokiaľ ide o medzinárodnú námornú dopravu vrátane intermodálnej dopravy zahrnujúcej námornú dopravu, štátni príslušníci členských štátov alebo Moldavskej republiky, ktorí sú usadení mimo Spoločenstva, prípadne mimo Moldavskej republiky, a prepravné spoločnosti usadené mimo Spoločenstva alebo Moldavskej republiky a kontrolované štátnymi príslušníkmi členského štátu alebo Moldavskej republiky sú tiež príjemcami výhod podľa ustanovení tejto kapitoly a kapitoly III, ak sú ich plavidlá registrované v danom členskom štáte, resp. Moldavskej republike, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Článok 32

1. Nehľadiac na ostatné ustanovenia tejto dohody, zmluvnej strane sa nebráni, aby prijala opatrenia z dôvodu opatrnosti vrátane ochrany investorov, platcov, vlastníkov poistiek alebo osôb, voči ktorým má poskytovateľ finančných služieb fiduciárnu povinnosť, alebo na zabezpečenie integrity a stability finančného systému. Ak nie sú takéto opatrenia v zhode s ustanoveniami tejto dohody, nevyužijú sa ako prostriedky na vyhnutie sa povinnostiam podľa tejto dohody.

2. Nič v tejto dohode sa nevykladá tak, aby strana musela zverejniť informácie týkajúce sa záležitostí a účtov jednotlivých zákazníkov alebo akékoľvek iné dôverné alebo majetkové informácie, ktoré sú vo vlastníctve verejných subjektov.

Článok 33

Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na uplatňovanie akýchkoľvek opatrení ktoroukoľvek stranou potrebných na to, aby sa zabránilo vyhnutiu sa opatrení týkajúcich sa prístupu tretích krajín na jej trh, prostredníctvom ustanovení tejto dohody.

Článok 34

1. Nehľadiac na ustanovenia kapitoly I, spoločnosť Spoločenstva alebo spoločnosť Moldavskej republiky usadená na území Moldavskej republiky, resp. Spoločenstva, je oprávnená sama alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností alebo pobočiek zamestnať v súlade s právnymi predpismi platnými v hostiteľskej krajine usadenia, na území Moldavskej republiky, resp. Spoločenstva, zamestnancov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov Spoločenstva, resp. Moldavskej republiky, ak takíto zamestnanci sú kľúčovými zamestnancami, ako ustanovuje odsek 2, a ak sú zamestnaní výlučne spoločnosťami, dcérskymi spoločnosťami alebo pobočkami. Povolenie na pobyt a pracovné povolenia takýchto zamestnancov platia iba počas obdobia takého zamestnania.

2. Kľúčoví pracovníci vyššie spomenutých spoločností, ďalej len "organizácie", sú "osoby preložené v rámci spoločnosti", ako sú vymedzení v písmene c) v nasledujúcich kategóriách, za predpokladu, že organizácia je právnickou osobou a daní pracovníci sú zamestnaní touto organizáciou alebo sú partnermi v tejto organizácii (iní ako majoritní akcionári) počas obdobia aspoň jedného roku pred takýmto preložením:

a) osoby pracujúce vo vyšších funkciách v rámci organizácie, ktoré priamo riadia podnik a podliehajú všeobecnému dozoru alebo usmerneniam správnej rady alebo akcionárov podniku alebo ich ekvivalentu, vrátane:

- vedenia podniku alebo oddelenia alebo divízie podniku,

- dozoru a kontroly práce ostatných nadriadených, odborných alebo vedúcich zamestnancov,

- uplatňovania osobnej autority pri prijímaní a prepúšťaní alebo odporúčaní prijať alebo prepustiť pracovníkov alebo uplatňovania iných personálnych otázok;

b) osoby pracujúce v rámci organizácie, ktoré majú mimoriadne vedomosti podstatné pre služby, vedecké vybavenie, technológiu alebo vedenie podniku. Posúdenie takýchto vedomostí môže okrem vedomostí špecifických pre daný podnik odrážať vysokú úroveň kvalifikácie týkajúcej sa druhu práce alebo obchodu vyžadujúceho špecifické technické vedomosti vrátane členstva v akreditovaných profesiách;

c) "osoba preložená v rámci spoločnosti" je fyzická osoba pracujúca v rámci organizácie na území jednej strany, ktorá je dočasne presunutá v rámci vykonávania ekonomických činností na územie druhej strany; daná organizácia musí mať hlavné miesto podnikania na území zmluvnej strany a presun sa uskutoční do podniku (pobočky, dcérskej spoločnosti) tejto organizácie, ktorá efektívne vykonáva podobné ekonomické činnosti na území druhej zmluvnej strany.

Článok 35

1. Strany vynaložia náležité úsilie, aby sa vyhli prijímaniu opatrení alebo krokov, ktoré môžu viesť k reštriktívnejším podmienkam usadzovania a činnosti spoločností druhej strany, ako boli podmienky existujúce pred dňom podpísania tejto dohody.

2. Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na ustanovenia článku 43; situácie, na ktoré sa vzťahuje článok 43, sa riadia výlučne ustanoveniami tohto článku a vylučujú použitie ustanovení akéhokoľvek iného článku.

3. Konajúc v duchu partnerstva a spolupráce a vzhľadom na ustanovenia uvedené v článku 50, vláda Moldavskej republiky informuje Spoločenstvo o svojich zámeroch predložiť nové zákony alebo prijať nové právne predpisy, ktoré môžu viesť k reštriktívnejším podmienkam usadzovania alebo činnosti dcérskych spoločností a pobočiek spoločností Spoločenstva v Moldavskej republike, ako boli podmienky existujúce pred dňom podpísania tejto dohody. Spoločenstvo môže požadovať, aby Moldavská republika oznámila návrhy takýchto zákonov alebo iných právnych predpisov a začala konzultácie o týchto návrhoch.

4. Ak by nové zákony a iné právne predpisy zavedené v Moldavskej republike viedli k reštriktívnejším podmienkam usadzovania spoločností Spoločenstva na jej území a činnosti dcérskych spoločností a pobočiek spoločností Spoločenstva usadených v Moldavskej republike, ako boli podmienky existujúce pred dňom podpísania tejto dohody, tieto obmedzujúce zákony a iné právne predpisy sa počas troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušného právneho aktu neuplatnia na tie dcérske spoločnosti a pobočky, ktoré už boli usadené v Moldavskej republike v čase nadobudnutia účinnosti takéhoto právneho aktu.

KAPITOLA III

CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB MEDZI SPOLOČENSTVOM A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU

Článok 36

1. Strany sa v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly zaväzujú, že vykonajú všetky potrebné kroky, aby postupne umožnili cezhraničné poskytovanie služieb Spoločenstvom alebo moldavskými spoločnosťami, ktoré sú usadené na území druhej zmluvnej strany, než je zmluvná strana osoby, pre ktorú sú služby určené, pričom sa zohľadní vývoj v odvetví služieb na území zmluvných strán.

2. Rada pre spoluprácu predloží odporúčania na vykonanie odseku 1.

Článok 37

Strany spolupracujú s cieľom rozvinúť trhovo orientované odvetvie služieb v Moldavskej republike.

Článok 38

1. Strany sa zaväzujú účinne uplatňovať zásadu neobmedzeného prístupu k medzinárodnému námornému trhu a preprave na obchodnom základe.

a) Vyššie uvedené ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti vyplývajúce z Dohovoru Organizácie Spojených národov o Kódexe rokovania líniových konferencií, ako sú uplatniteľné na jednu alebo druhú stranu tejto dohody. Námorné linky, ktoré nie sú členmi konferencie, môžu voľne prevádzkovať svoju činnosť v súťaži s konferenciou, pokiaľ dodržujú zásadu spravodlivej hospodárskej súťaže na obchodnom základe.

b) Strany potvrdzujú svoj záväzok zachovať prostredie slobodnej súťaže ako podstatnú vlastnosť pre obchod s voľne uloženým suchým a tekutým tovarom.

2. Pri uplatňovaní zásad odseku 1 strany:

a) odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody neuplatňujú žiadne ustanovenia o zdieľaní nákladu podľa dvojstranných dohôd medzi akýmkoľvek členským štátom Spoločenstva a bývalým Sovietskym zväzom;

b) nezavedú doložky o zdieľaní nákladu do budúcich dvojstranných dohôd s tretími krajinami okrem dohôd uzatvorených za mimoriadnych okolností, keď by spoločnosti jednej alebo druhej zmluvnej strany tejto dohody, ktoré prevádzkujú líniovú lodnú dopravu, nemali inak skutočnú príležitosť udržiavať kyvadlovú dopravu na účely obchodovania do príslušnej tretej krajiny a z nej;

c) zakážu v budúcich dvojstranných dohodách dojednania o zdieľaní nákladu v súvislosti s obchodom s voľne uloženým suchým a tekutým tovarom;

d) po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné opatrenia, administratívne, technické a iné prekážky, ktoré by mohli mať obmedzujúci alebo diskriminačný účinok na voľné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave.

Strany inter alia uplatňujú k lodiam, ktoré prevádzkujú štátni príslušníci alebo spoločnosti druhej zmluvnej strany, rovnaký prístup ako k vlastným lodiam, pokiaľ ide o prístup k prístavom otvoreným pre medzinárodný obchod, využívanie infraštruktúry a podporných námorných služieb v prístavoch, rovnako ako súvisiace poplatky a platby, colné úľavy a pridelenie kotviska a nakladacích a vykladacích zariadení.

3. Štátni príslušníci a spoločnosti Spoločenstva poskytujúce medzinárodné námorné prepravné služby voľne poskytujú medzinárodné služby kombinovanej námornej a riečnej dopravy na vnútrozemských riečnych cestách Moldavskej republiky a naopak.

Článok 39

Vzhľadom na zabezpečenie koordinovaného rozvoja dopravy medzi stranami upraveného podľa ich obchodných potrieb sa podmienky vzájomného prístupu na trh a poskytovanie služieb cestnej dopravy, železničnej dopravy a vnútrozemskej riečnej dopravy a prípadne leteckej dopravy môžu dojednať v osobitných dohodách, ktoré strany podľa potreby medzi sebou uzavrú, ako je definované v článku 96, po nadobudnutí účinnosti tejto dohody.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 40

1. Ustanovenia tejto hlavy podliehajú obmedzeniam z dôvodu verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo verejnej politiky.

2. Neuplatňujú sa na činnosti, ktoré na území ktorejkoľvek zmluvnej strany súvisia, aj keď iba príležitostne, s výkonom úradnej moci.

Článok 41

Na účely tejto hlavy nič v tejto dohode zmluvným stranám nebráni uplatňovať svoje právne predpisy týkajúce sa vstupu a pobytu, práce, pracovných podmienok, bydliska fyzických osôb a poskytovania služieb, ak ich neuplatňujú spôsobom, ktorý by anuloval alebo poškodil výhody vyplývajúce pre ktorúkoľvek zo strán podľa podmienok konkrétneho ustanovenia tejto dohody. Vyššie uvedené ustanovenie nemá vplyv na uplatňovanie článku 40.

Článok 42

Spoločnosti, ktoré sú riadené a vo výlučnom spoluvlastníctve moldavských spoločností a spoločností Spoločenstva, sú tiež príjemcami výhod ustanovení kapitol II, III a IV.

Článok 43

Prístup uplatňovaný niektorou zo strán voči druhej strane podľa tejto dohody odo dňa jedného mesiaca pred nadobudnutím účinnosti príslušných povinností vyplývajúcich zo Všeobecnej dohody o obchode a službách (GATS), pokiaľ ide o odvetvia alebo opatrenia, na ktoré sa vzťahuje GATS, nie je v žiadnom prípade výhodnejší ako prístup uplatňovaný touto stranou podľa ustanovení GATS, a to v súvislosti so všetkými odvetviami služieb, vedľajšími odvetviami a spôsobmi dodávky.

Článok 44

Na účely kapitol II, III a IV sa nezohľadňuje prístup uplatňovaný Spoločenstvom, jeho členskými štátmi alebo Moldavskou republikou podľa záväzkov, ktoré prevzali uzavretím dohôd o ekonomickej integrácii v súlade s princípmi článku V GATS.

Článok 45

1. Doložka najvyšších výhod udelená v súlade s ustanoveniami tejto hlavy sa neuplatňuje na daňové výhody, ktoré strany poskytujú alebo v budúcnosti budú poskytovať na základe dohôd, aby sa tak predišlo dvojitému zdaneniu alebo na základe iných daňových dojednaní.

2. Nič v tejto hlave sa neinterpretuje tak, aby sa stranám zabránilo prijať alebo vykonávať akékoľvek opatrenie zamerané na zabránenie daňového úniku alebo vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam podľa daňových ustanovení dohôd o zabránení dvojitému zdaneniu a iných daňových dojednaní alebo podľa vnútroštátnych daňových právnych predpisov.

3. Nič v tejto hlave sa neinterpretuje tak, aby sa členským štátom alebo Moldavskej republike bránilo rozlišovať pri uplatňovaní príslušných ustanovení ich daňových právnych predpisov medzi daňovníkmi, ktorí nie sú v rovnakých situáciách, najmä pokiaľ ide o miesto ich bydliska.

Článok 46

Bez toho, aby bol dotknutý článok 34, žiadne ustanovenie kapitol II, III IV tejto hlavy sa neinterpretuje tak, aby vzniklo právo:

- štátnym príslušníkom členských štátov, resp. Moldavskej republiky, vstúpiť alebo zostať na území Moldavskej republiky, resp. Spoločenstva, v akejkoľvek funkcii, a najmä nie ako akcionár alebo partner v spoločnosti, alebo ako manažér alebo zamestnanec spoločnosti, alebo ako dodávateľ alebo príjemca služieb,

- dcérskym spoločnostiam alebo pobočkám moldavských spoločností v Spoločenstve zamestnávať alebo nechať zamestnať na území Spoločenstva štátnych príslušníkov Moldavskej republiky,

- moldavským spoločnostiam alebo pobočkám spoločností Spoločenstva zamestnávať alebo nechať zamestnať na území Moldavskej republiky štátnych príslušníkov členských štátov,

- moldavským spoločnostiam alebo dcérskym spoločnostiam, alebo pobočkám moldavských spoločností v Spoločenstve ustanoviť moldavské osoby, aby konali za iné osoby a pod kontrolou iných osôb na základe dočasných pracovných zmlúv,

- spoločnostiam Spoločenstva alebo moldavským dcérskym spoločnostiam, alebo pobočkám spoločností Spoločenstva ustanoviť pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov, na základe dočasných pracovných zmlúv.

HLAVA V

BEŽNÉ PLATBY A KAPITÁL

Článok 47

1. Strany sa zaväzujú, že povolia vo voľne zameniteľnej mene akékoľvek platby na bežný účet platobnej bilancie medzi rezidentmi Spoločenstva a Moldavskej republiky, ktoré súvisia s pohybom tovaru, služieb alebo osôb, vykonané v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2. Pokiaľ ide o transakcie na kapitálových účtoch platobnej bilancie, od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto dohody sa zabezpečí voľný pohyb kapitálu týkajúceho sa priamych investícií spoločností vytvorených v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny a investícií vykonaných v súlade s ustanoveniami kapitoly II hlavy IV a likvidácia alebo repatriácia týchto investícií a akýchkoľvek ziskov vyplývajúcich z takýchto investícií.

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 alebo odsek 5, od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto dohody sa nezavedú žiadne nové devízové obmedzenia pohybu kapitálu a súvisiacich bežných platieb medzi rezidentmi Spoločenstva a Moldavskej republiky a existujúce dojednania sa nesprísnia.

4. Strany navzájom konzultujú, pokiaľ ide o umožnenie pohybu foriem kapitálu iných, ako sú uvedené v odseku 2, medzi Spoločenstvom a Moldavskou republikou s cieľom podporovať dosiahnutie cieľov tejto dohody.

5. V súvislosti s ustanoveniami tohto článku môže Moldavská republika vo výnimočných prípadoch uplatňovať devízové obmedzenia spojené s udeľovaním alebo prijímaním krátkodobých a strednodobých finančných úverov v rozsahu, v akom sú takéto obmedzenia uvalené na Moldavskú republiku za poskytnutie takýchto úverov a povolené v súlade so štatútom Moldavskej republiky podľa Medzinárodného menového fondu, až kým nebude zavedená úplná konvertibilita moldavskej meny v zmysle článku VIII Stanov MMF. Moldavská republika uplatňuje tieto obmedzenia nediskriminačným spôsobom. Uplatňujú sa tak, aby vzniklo čo najmenšie narušenie tejto dohody. Moldavská republika okamžite informuje radu pre spoluprácu o zavedení takýchto opatrení a o ich zmenách.

6. Ak za výnimočných okolností pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Moldavskou republikou spôsobuje alebo hrozí, že spôsobí vážne ťažkosti vzhľadom na fungovanie devízovej alebo menovej politiky Spoločenstva alebo Moldavskej republiky, Spoločenstvo, resp. Moldavská republika, môžu bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, prijať ochranné opatrenia, pokiaľ ide o pohyb kapitálu medzi Spoločenstvom a Moldavskou republikou, na obdobie nepresahujúce 6 mesiacov, ak sú takéto opatrenia nevyhnutné.

HLAVA VI

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ, OCHRANA DUŠEVNÉHO, PRIEMYSELNÉHO A OBCHODNÉHO VLASTNÍCTVA A SPOLUPRÁCA V OBLASTI LEGISLATÍVY

Článok 48

1. Strany súhlasia s tým, že budú prostredníctvom uplatňovania právnych predpisov hospodárskej súťaže alebo inak konať s cieľom napraviť alebo odstrániť obmedzovanie hospodárskej súťaže podnikmi alebo obmedzovanie hospodárskej súťaže spôsobené štátnou intervenciou, pokiaľ môžu ovplyvniť obchod medzi Spoločenstvom a Moldavskou republikou.

2. Aby sa dosiahli ciele uvedené v odseku 1:

2.1. Strany, v rámci svojej právomoci, zabezpečia existenciu a uplatňovanie právnych predpisov proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže podnikmi.

2.2. Strany sa zdržia poskytovania štátnej pomoci, ktorá zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu tovaru iného, ako sú primárne výrobky definované v GATT, alebo poskytovanie služieb, ktoré narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže do tej miery, v akej ovplyvňuje obchod medzi Spoločenstvom a Moldavskou republikou.

2.3. Na žiadosť jednej strany druhá strana poskytne informácie o svojich programoch štátnej pomoci alebo konkrétnych jednotlivých prípadoch štátnej pomoci. Poskytnúť sa nemusia informácie, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy strán o profesionálnom alebo obchodnom tajomstve.

2.4. V prípade štátnych monopolov komerčného charakteru strany vyhlasujú, že sú pripravené od štvrtého roku po dátume nadobudnutia platnosti tejto dohody zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnej diskriminácii medzi štátnymi príslušníkmi strán, pokiaľ ide o podmienky nadobúdania tovaru alebo obchodovania s tovarom.

2.5. V prípade verejných podnikov alebo podnikov, ktorým členské štáty alebo Moldavská republika udeľujú výhradné práva, strany vyhlasujú, že sú pripravené od štvrtého roku po dátume nadobudnutia účinnosti tejto dohody zabezpečiť, aby sa neuzákonilo alebo nezachovávalo žiadne opatrenie, ktoré narušuje obchod medzi Spoločenstvom a Moldavskou republikou v rozsahu, ktorý je v rozpore s príslušnými záujmami strán. Toto ustanovenie nebráni z právneho hľadiska ani fakticky vykonávaniu konkrétnych úloh, ktorými sú tieto podniky poverené.

2.6. Obdobie uvedené v odsekoch 2.4 a 2.5 je možné na základe dohody strán predĺžiť.

3. V rámci výboru pre spoluprácu sa môžu na žiadosť Spoločenstva alebo Moldavskej republiky uskutočniť konzultácie o obmedzeniach alebo narušeniach hospodárskej súťaže, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, a o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže s výhradou obmedzení uvalených právnymi predpismi týkajúcich sa zverejňovania informácií, dôvernosti a obchodného tajomstva. Konzultácie môžu tiež zahŕňať otázky o interpretácii odsekov 1 a 2.

4. Strany na základe skúseností s uplatňovaním pravidiel hospodárskej súťaže plne zvážia poskytnutie technickej pomoci pri tvorbe a uplatňovaní týchto pravidiel iným stranám, na požiadanie a v rámci dostupných zdrojov.

5. Vyššie uvedené ustanovenia žiadnym spôsobom neovplyvňujú práva strán uplatniť primerané opatrenia, najmä také, ktoré sa týkajú článku 18, s cieľom vyriešiť narušenie obchodu s tovarom alebo službami.

Článok 49

1. Podľa ustanovení tohto článku a prílohy III Moldavská republika naďalej zlepšuje ochranu práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva tak, aby do konca piateho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody zabezpečila úroveň ochrany podobnú úrovni, ktorá existuje v Spoločenstve, vrátane účinných prostriedkov uplatňovania týchto práv.

2. Do konca piateho roku po nadobudnutí platnosti tejto dohody Moldavská republika pristúpi k multilaterálnym dohovorom o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva uvedených v odseku 1 prílohy III, ktorých stranami sú členské štáty Spoločenstva alebo ktoré členské štáty de facto uplatňujú podľa príslušných ustanovení uvedených v týchto dohovoroch.

Článok 50

1. Strany uznávajú, že dôležitou podmienkou posilnenia hospodárskych vzťahov medzi Moldavskou republikou a Spoločenstvom je aproximácia existujúcich a budúcich právnych predpisov Moldavskej republiky s právnymi predpismi Spoločenstva. Moldavská republika vynaloží náležité úsilie, aby zabezpečila, že jej právne predpisy sa postupne stanú zlučiteľnými s právnymi predpismi Spoločenstva.

2. Aproximácia právnych predpisov sa týka najmä nasledujúcich oblastí: colné právo, právo obchodných spoločností, bankové právo, účtovníctvo a zdaňovanie obchodných spoločností, duševné vlastníctvo, ochrana pracujúcich na pracovisku, finančné služby, pravidlá hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie, ochrana zdravia a života ľudí, zvierat a rastlinstva, životné prostredie, ochrana spotrebiteľov, nepriame zdaňovanie, technické pravidlá a normy, jadrové právne predpisy, doprava.

3. Spoločenstvo poskytne Moldavskej republike technickú pomoc potrebnú na vykonávanie týchto opatrení, ktorá inter alia zahrnuje:

- výmenu odborníkov,

- včasné poskytnutie informácií najmä o príslušných právnych predpisoch,

- organizovanie seminárov,

- školenia,

- pomoc pri preklade právnych predpisov Spoločenstva v príslušných odvetviach.

HLAVA VII

HOSPODÁRSKA SPOLUPRÁCA

Článok 51

1. Spoločenstvo a Moldavská republika nadviažu hospodársku spoluprácu s cieľom prispieť k procesu hospodárskej reformy a obnovy a k udržateľnému rozvoju Moldavskej republiky. Takáto spolupráca posilní existujúce hospodárske vzťahy v prospech obidvoch strán.

2. Politiky a ostatné opatrenia sa navrhnú tak, aby priniesli ekonomické a sociálne reformy a reštrukturalizáciu hospodárskeho systému Moldavskej republiky, a povedú sa podľa požiadaviek udržateľnosti a harmonického sociálneho rozvoja; plne tiež zohľadnia environmentálne hľadiská.

3. Na tento účel sa spolupráca sústredí na priemyselnú spoluprácu, podporu a ochranu investícií, verejné obstarávanie, normy a posudzovanie zhody, ťažbu a suroviny, vedu a technológiu, vzdelávanie a školenie, poľnohospodárstvo a poľnohospodársko-priemyselný sektor, energetiku, životné prostredie, dopravu, telekomunikácie, finančné služby, pranie špinavých peňazí, menovú politiku, regionálny rozvoj, sociálnu spoluprácu, cestovný ruch, malé a stredné podniky, informácie a komunikáciu, ochranu spotrebiteľov, clá, štatistickú spoluprácu, ekonómiu a drogy.

4. Zvláštna pozornosť sa venuje opatreniam, ktoré môžu podporovať spoluprácu medzi nezávislými štátmi z hľadiska stimulovania harmonického rozvoja regiónu.

5. V prípade potreby je možné podporovať hospodársku spoluprácu a ostatné formy spolupráce stanovenej v tejto dohode prostredníctvom technickej pomoci Spoločenstva, pričom sa zohľadnia príslušné nariadenia Rady uplatniteľné na technickú pomoc v nezávislých štátoch, priority dohodnuté v rámcových programoch týkajúcich sa technickej pomoci Spoločenstva Moldavskej republike a zavedené koordinačné a implementačné postupy.

6. Rada pre spoluprácu predloží odporúčania, pokiaľ ide o rozvoj spolupráce v oblastiach definovaných v odseku 3.

Článok 52

Priemyselná spolupráca

1. Cieľom spolupráce je najmä podpora:

- rozvoja obchodných vzťahov medzi ekonomickými operátormi na obidvoch stranách, napríklad z hľadiska prenosu technológií a know-how,

- účasti Spoločenstva na snahách Moldavskej republiky reštrukturalizovať a technicky zmodernizovať jej priemysel,

- zlepšenia riadenia,

- rozvoja primeraných obchodných pravidiel a praktík vrátane marketingu výrobkov,

- ochrany životného prostredia,

- úpravy štruktúry priemyselnej výroby podľa noriem vyspelého trhového hospodárstva,

- konverzie vojensko-priemyselného komplexu.

2. Ustanovenia tohto článku nemajú vplyv na uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže Spoločenstva platných pre podniky.

Článok 53

Podpora a ochrana investícií

1. Berúc do úvahy príslušné právomoci a oprávnenia Spoločenstva a členských štátov, spolupráca sa zameria na vytvorenie priaznivých podmienok pre investície, domáce aj zahraničné, najmä prostredníctvom lepších podmienok na ochranu investícií, presun kapitálu a výmenu informácií o investičných príležitostiach.

2. Konkrétne ciele spolupráce zahrnujú:

- uzavretie prípadných dohôd medzi členskými štátmi a Moldavskou republikou o podpore a ochrane investícií,

- uzavretie prípadných dohôd medzi členskými štátmi a Moldavskou republikou o zabránení dvojitému zdaneniu,

- tvorbu priaznivých podmienok na prilákanie zahraničných investícií do moldavského hospodárstva,

- zavedenie stabilného a primeraného obchodného práva a podmienok a výmenu informácií o zákonoch, ostatných právnych predpisoch a administratívnej praxi v oblasti investícií,

- výmenu informácií o investičných príležitostiach inter alia vo forme obchodných veľtrhov, výstav, obchodných týždňov a iných podujatí.

Článok 54

Verejné obstarávanie

Strany spolupracujú na rozvoji podmienok pre otvorené a konkurenčné prideľovanie kontraktov na tovary a služby, najmä prostredníctvom verejných súťaží.

Článok 55

Spolupráca v oblasti noriem a posudzovania zhody

1. Spolupráca medzi stranami podporuje zosúladenie s medzinárodne prijatými kritériami, princípmi a usmerneniami dodržiavanými v oblasti noriem a posudzovania zhody. Požadované opatrenia umožnia pokrok smerom k vzájomnému uznávaniu v oblasti posudzovania zhody, rovnako ako k zlepšeniu kvality moldavských výrobkov.

2. Z tohto hľadiska sa strany budú usilovať o:

- podporu primeranej spolupráce s organizáciami a inštitúciami špecializovanými v týchto oblastiach,

- podporu používania technických nariadení a uplatňovania európskych noriem a postupov posudzovania zhody,

- možnosť deliť sa o skúsenosti a technické informácie v oblasti riadenia kvality.

Článok 56

Baníctvo a suroviny

1. Strany sa zamerajú na zvýšenie investícií a obchodu v oblasti baníctva a surovín.

2. Strany sa zamerajú hlavne na nasledujúce oblasti:

- výmena informácií o rozvoji v odvetviach baníctva a farebných kovov,

- vytvorenie právneho rámca na spoluprácu,

- obchodné záležitosti,

- vývoj zákonných a iných opatrení v oblasti ochrany životného prostredia,

- školenia,

- bezpečnosť v ťažobnom priemysle.

Článok 57

Spolupráca v oblasti vedy a techniky

1. Strany podporujú spoluprácu v civilnom vedeckom výskume a technickom rozvoji (VTR) na základe vzájomných výhod a pri zohľadnení dostupnosti zdrojov, primeraného prístupu k ich príslušným programom a podliehajúc primeranej úrovni účinnej ochrany práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva (PDV).

2. Spolupráca v oblasti vedy a výskumu zahrnuje:

- výmenu vedeckých a technických informácií,

- spoločné činnosti výskumného a technického rozvoja,

- odbornú prípravu a programy mobility pre vedcov, výskumníkov a technikov zahrnutých do vedeckého a technického vývoja na obidvoch stranách.

Ak sa takáto spolupráca uskutoční vo forme činností zahrnujúcich vzdelávanie a/alebo odbornú prípravu, vykoná sa v súlade s ustanoveniami článku 58.

Strany na základe vzájomnej dohody môžu využiť aj iné formy spolupráce v oblasti vedy a techniky.

Pri uskutočňovaní takýchto činností spolupráce sa zvláštna pozornosť musí venovať preradeniu vedcov, inžinierov, výskumníkov a technikov, ktorí pracujú alebo pracovali vo vývoji a/alebo výrobe zbraní hromadného ničenia.

3. Spolupráca, na ktorú sa vzťahuje tento článok, sa vykoná podľa osobitných dojednaní, ktoré sa dojednajú a uzavrú v súlade s postupmi prijatými každou stranou a ktoré inter alia stanovia primerané ustanovenia práv duševného vlastníctva (PDV).

Článok 58

Vzdelávanie a odborná príprava

1. Strany spolupracujú s cieľom zvýšiť úroveň všeobecného vzdelania a odborných kvalifikácií v Moldavskej republike vo verejnom aj súkromnom sektore.

2. Spolupráca sa zameria najmä na nasledujúce oblasti:

- modernizácia systémov vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy v Moldavskej republike vrátane systému certifikácie vyšších vzdelávacích ustanovizní a diplomov vyššieho vzdelania,

- vzdelávanie výkonných pracovníkov z verejného aj súkromného sektora a štátnych úradníkov v prioritných oblastiach, ktoré sa stanovia,

- spolupráca medzi vzdelávacími ustanovizňami a medzi vzdelávacími ustanovizňami a firmami,

- mobilita učiteľov, absolventov vysokých škôl, pracovníkov správy, mladých vedcov a výskumníkov a mladých ľudí,

- podporovanie výučby v oblasti európskych štúdií v rámci príslušných inštitúcií,

- vyučovanie jazykov Spoločenstva,

- postgraduálne vzdelávanie konferenčných tlmočníkov,

- vzdelávanie novinárov,

- vzdelávanie školiteľov.

3. Do úvahy tiež prichádza prípadná účasť jednej strany na príslušných programoch v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy druhej strany v súlade s ich príslušnými postupmi a prípadne sa následne vypracujú inštitucionálne rámce a plány spolupráce založené na účasti Moldavskej republiky na programe Spoločenstva Tempus.

Článok 59

Poľnohospodárstvo a poľnohospodársko-priemyselné odvetvie

Účelom spolupráce v tejto oblasti je uskutočnenie poľnohospodárskej reformy; modernizácia, privatizácia a reštrukturalizácia poľnohospodárstva, poľnohospodársko-priemyselného odvetvia a odvetvia služieb v Moldavskej republike; rozvoj domáceho a zahraničného trhu pre moldavské výrobky za podmienok, ktoré zabezpečia ochranu životného prostredia a zohľadnia potrebu zlepšiť bezpečnosť dodávania potravín. Strany sa tiež zamerajú na postupnú aproximáciu moldavských noriem s technickými nariadeniami Spoločenstva, pokiaľ ide o priemyselné a poľnohospodárske potravinové výrobky, vrátane hygienických a rastlinolekárskych noriem.

Článok 60

Energetika

1. Spolupráca sa uskutoční v rámci princípov trhového hospodárstva a Európskej energetickej charty na základe progresívnej integrácie energetických trhov v Európe.

2. Spolupráca medziiným zahrnuje nasledujúce oblasti:

- environmentálny dosah dodávky energetickej výroby a spotreby, aby sa zabránilo alebo minimalizovali škody na životnom prostredí vyplývajúce z týchto činností,

- zlepšenie kvality a bezpečnosti dodávky energie vrátane diverzifikácie dodávateľov ekonomickými a environmentálne vhodnými spôsobmi,

- tvorba energetickej politiky,

- zlepšenie riadenia a regulovania v odvetví energie v súlade s trhovým hospodárstvom,

- zavedenie rámca inštitucionálnych, právnych, daňových a iných podmienok potrebných na podporu rastu energetického obchodu a investícií,

- podpora úspory energie a energetickej efektívnosti,

- modernizácia, rozvoj a diverzifikácia energetickej infraštruktúry,

- zlepšenie technológií v dodávkach energie a pri konečnom použití v rámci celej škály typov energie,

- vzdelávanie v oblasti riadenia a technické vzdelávanie v odvetví energie.

Článok 61

Životné prostredie

1. Strany, majúc na pamäti Európsku energetickú chartu a vyhlásenie Lucernskej konferencie z roku 1993, rozvíjajú a posilňujú spoluprácu v oblasti životného prostredia a ľudského zdravia.

2. Spolupráca sa zameria na boj proti zhoršovaniu životného prostredia, najmä na:

- účinné sledovanie úrovní znečistenia a posudzovanie životného prostredia; informačný systém o stave životného prostredia,

- boj proti lokálnemu, regionálnemu a cezhraničnému znečisťovaniu ovzdušia a vôd,

- ekologickú obnovu,

- udržateľnú, účinnú a environmentálne efektívnu výrobu a využitie energie,

- bezpečnosť priemyselných zariadení,

- klasifikáciu a bezpečnú manipuláciu s chemikáliami,

- kvalitu vôd,

- znižovanie odpadu, recykláciu odpadu a bezpečnú likvidáciu odpadu, vykonávanie Bazilejského dohovoru,

- dosah poľnohospodárstva, pôdnej erózie a chemického znečistenia na životné prostredie,

- ochranu lesov,

- zachovanie biodiverzity, chránené oblasti a udržateľné využívanie a správu biologických zdrojov,

- plánovanie využívania pôdy vrátane plánovania výstavby a urbanistického plánovania,

- využívanie ekonomických a daňových nástrojov,

- globálnu klimatickú zmenu,

- vzdelávanie a informovanosť o životnom prostredí,

- vykonávanie Dohovoru Espoo o posudzovaní vplyvu na životné prostredie v cezhraničnom kontexte.

3. Spolupráca sa uskutoční najmä prostredníctvom:

- plánovania riešenia prírodných katastrof a iných mimoriadnych situácií,

- výmeny informácií a odborníkov vrátane informácií a odborníkov, ktorí sa zaoberajú prenosom čistých technológií a bezpečného a environmentálne vhodného použitia biotechnológií,

- spoločných vedeckých činností,

- zlepšenia zákonov voči normám Spoločenstva,

- spolupráce na regionálnej úrovni vrátane spolupráce v rámci Európskej agentúry pre životné prostredie a na medzinárodnej úrovni,

- rozvoja stratégií najmä z hľadiska globálnych a klimatických problémov a tiež z hľadiska dosiahnutia udržateľného rozvoja,

- štúdií environmentálneho dosahu.

Článok 62

Doprava

1. Strany rozvíjajú a posilňujú svoju spoluprácu v oblasti dopravy.

2. Táto spolupráca sa inter alia zameria na reštrukturalizáciu a modernizáciu dopravných systémov a sietí v Moldavskej republike a podľa potreby na rozvoj a zabezpečenie zlučiteľnosti dopravných systémov v kontexte dosiahnutia globálnejšieho dopravného systému.

Táto spolupráca inter alia zahrnuje:

- modernizáciu riadenia a fungovania cestnej dopravy, železníc, prístavov a letísk,

- modernizáciu a rozvoj infraštruktúry železníc, vodných ciest, ciest, prístavov, letísk, a leteckej navigácie vrátane modernizácie významných trás spoločného záujmu a transeurópskych spojení pre vyššie uvedené spôsoby dopravy,

- podporu a rozvoj dopravy zahrnujúcej viacero dopravných spôsobov,

- podporu programov spoločného výskumu a vývoja,

- prípravu legislatívy a inštitucionálneho rámca pre rozvoj politík a vykonávanie politík vrátane privatizácie odvetvia dopravy.

Článok 63

Poštové služby a telekomunikácie

Strany v rámci svojich príslušných právomocí a pôsobností rozšíria a posilnia spoluprácu v nasledujúcich oblastiach:

- stanovenie politík a usmernení na rozvoj telekomunikačného sektora a poštových služieb,

- rozvoj princípov politiky taríf a marketingu v telekomunikáciách a poštových službách,

- podporovanie rozvoja projektov pre telekomunikácie a poštové služby a získavanie investícií,

- posilňovanie účinnosti a kvality zabezpečovania telekomunikácií a poštových služieb, medziiným prostredníctvom liberalizácie činností vedľajších odvetví,

- vyspelé uplatňovanie telekomunikácií, najmä v oblasti elektronického prevodu financií,

- riadenie telekomunikačných sietí a ich "optimalizácia",

- primeraný regulačný základ na zabezpečovanie telekomunikačných a poštových služieb a na používanie rádiového frekvenčného spektra,

- vzdelávanie v oblasti telekomunikácií a poštových služieb pre fungovanie za trhových podmienok.

Článok 64

Finančné služby

Spolupráca sa zameria hlavne na umožnenie toho, aby sa Moldavská republika mohla začleniť do všeobecne prijatých systémov vzájomných vyrovnaní. Technická pomoc sa zameria na:

- rozvoj bankových a finančných služieb, rozvoj spoločného trhu úverových zdrojov, začlenenie Moldavskej republiky do všeobecne prijatých systémov vzájomných vyrovnávaní,

- rozvoj fiškálneho systému, fiškálnych inštitúcií v Moldavskej republike a výmenu skúseností a odbornú prípravu personálu pre fiškálne záležitosti,

- rozvoj poisťovníctva, ktoré by inter alia vytvorilo priaznivý rámec na účasť spoločností Spoločenstva pri zakladaní spoločných podnikov v odvetví poisťovníctva v Moldavskej republike, rovnako ako rozvoj poistenia exportných úverov.

Táto spolupráca prispeje najmä k posilneniu rozvoja vzťahov medzi Moldavskou republikou a členskými štátmi v odvetví finančných služieb.

Článok 65

Menová politika

Na požiadanie moldavských orgánov Spoločenstvo poskytne technickú pomoc navrhnutú na podporu snáh Moldavskej republiky smerom k posilneniu vlastného menového systému a konečnému dosiahnutiu konvertibility vlastnej meny a postupného prispôsobenia moldavských politík Európskemu menovému systému. Toto zahrnuje neformálne výmeny názorov o princípoch a fungovaní Európskeho menového systému.

Článok 66

Pranie špinavých peňazí

1. Strany sa dohodli na potrebe vyvinúť úsilie a spolupracovať, aby sa zabránilo využívaniu ich finančných systémov na pranie príjmov z trestných činností vo všeobecnosti, najmä z drogových trestných činov.

2. Spolupráca v tejto oblasti zahrnuje administratívnu a technickú pomoc s cieľom zaviesť vhodné normy proti praniu špinavých peňazí, ktoré sú rovnocenné s normami prijatými Spoločenstvom a medzinárodnými fórami v tejto oblasti vrátane Pracovnej skupiny pre finančné akcie (FATF).

Článok 67

Regionálny rozvoj

1. Strany posilnia spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja a plánovania využívania pôdy.

2. Na tento účel strany podporia výmenu informácií medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi orgánmi o regionálnej politike, politike plánovania využívania pôdy a o metódach formulovania regionálnych politík so špeciálnym dôrazom na rozvoj znevýhodnených oblastí.

Strany tiež podporia priame kontakty medzi príslušnými regiónmi a verejnými organizáciami zodpovednými za regionálne rozvojové plánovanie inter alia s cieľom vymieňať si metódy a spôsoby posilňovania regionálneho rozvoja.

Článok 68

Spolupráca v sociálnej oblasti

1. Pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť, strany rozvinú spoluprácu s cieľom zlepšiť úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci.

Spolupráca zahrnuje najmä:

- vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci so špecifickým zameraním na vysoko rizikové odvetvia činností,

- rozvoj a podporu preventívnych opatrení na boj proti chorobám z povolania a iným poruchám súvisiacim s povolaním,

- prevenciu pred rizikom veľkých havárií a spravovanie toxických chemikálií,

- výskum zameraný na rozvoj poznatkov súvisiacich s pracovným prostredím a ochranou zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

2. Pokiaľ ide o zamestnanosť, spolupráca zahrnuje najmä technickú pomoc v nasledujúcich oblastiach:

- optimalizácia pracovného trhu,

- modernizácia hľadania zamestnania a konzultačné služby,

- plánovanie a riadenie reštrukturalizačných programov,

- podpora rozvoja lokálnej zamestnanosti,

- výmena informácií o programoch flexibilnej zamestnanosti vrátane programov stimulujúcich k samostatnej zárobkovej činnosti a podporujúcich podnikanie.

3. Strany venujú zvláštnu pozornosť spolupráci v oblasti sociálnej ochrany, ktorá inter alia zahrnuje plánovanie a vykonávanie reforiem sociálnej ochrany v Moldavskej republike.

Tieto reformy sa zamerajú na rozvoj spôsobov ochrany vlastnej trhovej ekonomiky v Moldavskej republike a budú pozostávať zo všetkých smerov sociálnej ochrany.

Článok 69

Cestovný ruch

Strany zvýšia a rozvinú spoluprácu, ktorá zahrnuje:

- umožnenie turistického ruchu,

- spoluprácu medzi oficiálnymi turistickými orgánmi,

- zvýšenie toku informácií,

- presun know-how,

- štúdium možností spoločných činností,

- vzdelávanie v oblasti rozvoja turistického ruchu.

Článok 70

Malé a stredné podniky

1. Strany sa zamerajú na rozvoj a posilnenie malých a stredných podnikov a ich združení a spoluprácu medzi malými a strednými podnikmi Spoločenstva a Moldavskej republiky.

2. Spolupráca zahrnuje technickú pomoc najmä v nasledujúcich oblastiach:

- rozvoj legislatívneho rámca pre malé a stredné podniky,

- rozvoj príslušnej infraštruktúry (agentúra na podporu malých a stredných podnikov, komunikácia, pomoc pri tvorbe fondu pre malé a stredné podniky),

- rozvoj technologických parkov.

Článok 71

Informácie a komunikácia

Strany podporujú rozvoj moderných metód nakladania s informáciami vrátane médií a stimulujú efektívne výmeny informácií. Za prvoradé sa považujú programy zamerané na poskytovanie informácií širokej verejnosti o Spoločenstve a Moldavskej republike vrátane prípadného vzájomného prístupu do databáz pri plnom rešpektovaní práv duševného vlastníctva.

Článok 72

Ochrana spotrebiteľa

Strany úzko spolupracujú s cieľom dosiahnuť zlučiteľnosť medzi svojimi systémami spotrebiteľskej ochrany. Táto spolupráca môže zahrnovať výmenu informácií o legislatívnej práci a inštitucionálnych reformách, zavedenie trvalých systémov vzájomného informovania o nebezpečných výrobkoch, zlepšenie informácií poskytovaných spotrebiteľom, najmä o cenách, vlastnostiach výrobkov a poskytovaných službách, rozvoj výmen medzi predstaviteľmi záujmov spotrebiteľov, zvyšujúcu sa zlučiteľnosť politík spotrebiteľskej ochrany a organizovanie seminárov a odborných stáží.

Článok 73

Clo

1. Cieľom spolupráce je zaručiť súlad s ustanoveniami rozvrhnutými na prijatie v súvislosti s obchodom a veľtrhmi a dosiahnuť aproximáciu colného systému Moldavskej republiky s colným systémom Spoločenstva.

2. Spolupráca zahrnuje najmä nasledujúce oblasti:

- výmena informácií,

- zlepšenie pracovných metód,

- zavedenie kombinovanej nomenklatúry a jednotného administratívneho dokladu,

- prepojenie medzi tranzitnými systémami Spoločenstva a Moldavskej republiky,

- zjednodušenie inšpekcií a formalít v súvislosti s prepravou tovaru,

- podpora pri zavedení moderných colných informačných systémov,

- organizovanie seminárov a odborných školení.

3. Bez toho, aby bola dotknutá ďalšia spolupráca predpokladaná v tejto dohode, najmä podľa článku 76, vzájomná pomoc medzi administratívnymi orgánmi strán v colnej oblasti sa uskutoční v súlade s ustanoveniami protokolu pripojeného k tejto dohode.

Článok 74

Štatistická spolupráca

Spolupráca v tejto oblasti má za cieľ rozvoj účinného štatistického systému na poskytovanie spoľahlivej štatistiky potrebnej na podporu a sledovanie procesu hospodárskych reforiem a prispenie k rozvoju súkromného podnikania v Moldavskej republike.

Strany spolupracujú najmä v nasledujúcich oblastiach:

- prispôsobenie moldavského štatistického systému medzinárodným metódam, normám a klasifikáciám,

- výmena štatistických informácií,

- poskytovanie štatistických makroekonomických a mikroekonomických informácií potrebných na uskutočňovanie a riadenie hospodárskych reforiem.

Spoločenstvo v tomto smere poskytne Moldavskej republike technickú pomoc.

Článok 75

Ekonómia

Strany umožnia proces hospodárskych reforiem a koordinovanie hospodárskych politík spoluprácou pri zlepšení pochopenia základov ich jednotlivých ekonomík a navrhovaní a uskutočňovaní hospodárskej politiky v trhovom hospodárstve. V tomto zmysle si strany vymieňajú informácie o makroekonomických výsledkoch a perspektívach.

Spoločenstvo poskytne technickú pomoc zameranú na:

- pomoc Moldavskej republike v procese hospodárskej reformy poskytnutím odborného poradenstva a technickej pomoci,

- podporovanie spolupráce medzi hospodárstvami, aby sa urýchlil presun know-how navrhovania hospodárskych politík, a zabezpečenie širšieho šírenia výskumu dotýkajúceho sa politík.

Článok 76

Boj proti drogám

Strany v rámci príslušných právomocí a pôsobností spolupracujú na zvýšení účinnosti a výkonnosti politík a opatrení na boj proti nelegálnej výrobe, distribúcii a obchodovaniu s narkotickými liekmi a psychotropnými látkami vrátane prevencie pred šírením prvotných chemikálií, rovnako ako na podpore prevencie pred dopytom po drogách a znížení dopytu po drogách. Spolupráca v tejto oblasti vychádza zo vzájomných konzultácií a úzkej koordinácie medzi stranami, pokiaľ ide o ciele a opatrenia v rozličných oblastiach súvisiacich s drogami.

HLAVA VIII

KULTÚRNA SPOLUPRÁCA

Článok 77

Strany sa zaväzujú, že budú podporovať, propagovať a umožňovať kultúrnu spoluprácu. Programy kultúrnej spolupráce Spoločenstva alebo jedného alebo viacerých členských štátov môžu byť predmetom spolupráce a prípadne je možné rozvíjať ďalšie činnosti spoločného záujmu.

HLAVA IX

FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 78

V snahe dosiahnuť ciele tejto dohody a v súlade s článkami 79, 80 a 81 Moldavská republika využíva dočasnú finančnú pomoc Spoločenstva prostredníctvom technickej pomoci vo forme grantov na urýchlenie hospodárskej transformácie Moldavskej republiky.

Článok 79

Táto finančná pomoc patrí do rámca TACIS, ktorý sa predpokladá v príslušnom nariadení Rady.

Článok 80

Ciele a oblasti finančnej pomoci Spoločenstva sa ustanovia v smernom programe odzrkadľujúcom stanovené priority, ktorý odsúhlasia obidve strany, pričom zohľadnia potreby Moldavskej republiky, jej sektorové absorpčné kapacity a postup reformy. Strany o tom informujú radu pre spoluprácu.

Článok 81

S cieľom umožniť optimálne využitie dostupných zdrojov strany zabezpečia, aby sa príspevky Spoločenstva vo forme technickej pomoci uskutočňovali v úzkej koordinácii s ostatnými zdrojmi ako napríklad členskými štátmi, ostatnými krajinami a medzinárodnými organizáciami, ako sú Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj a Európska banka pre obnovu a rozvoj, rovnako ako Rozvojový program Organizácie Spojených národov (UNDP) a Medzinárodný menový fond.

HLAVA X

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 82

Týmto sa ustanovuje rada pre spoluprácu, ktorá dohliada na vykonávanie tejto dohody. Zasadá raz ročne na úrovni ministrov. Preskúmava všetky významné otázky vyplývajúce z rámca tejto dohody a iné bilaterálne alebo medzinárodné otázky spoločného záujmu na účely dosiahnutia cieľov tejto dohody. Rada pre spoluprácu môže tiež na základe dohody medzi stranami predkladať odporúčania.

Článok 83

1. Rada pre spoluprácu sa skladá z členov Rady Európskej únie a členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a členov vlády Moldavskej republiky na strane druhej.

2. Rada pre spoluprácu vypracuje svoj rokovací poriadok.

3. Funkciu predsedu rady pre spoluprácu vykonáva striedavo zástupca Spoločenstva a člen vlády Moldavskej republiky.

Článok 84

1. Rade pre spoluprácu napomáha pri výkone jej funkcií výbor pre spoluprácu zložený z predstaviteľov členov Rady Európskej únie a členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a zástupcov vlády Moldavskej republiky na strane druhej, zvyčajne na úrovni vyšších činiteľov. Funkciu predsedu výboru pre spoluprácu vykonáva striedavo Spoločenstvo a Moldavská republika.

Rada pre spoluprácu vo svojom rokovacom poriadku stanoví povinnosti výboru pre spoluprácu, ktoré budú zahrnovať prípravu zasadnutí rady pre spoluprácu, a stanoví systém práce výboru.

2. Rada pre spoluprácu môže preniesť akúkoľvek zo svojich právomocí na výbor pre spoluprácu, ktorý zabezpečí kontinuitu medzi zasadnutiami rady pre spoluprácu.

Článok 85

Rada pre spoluprácu môže rozhodnúť o vytvorení akéhokoľvek iného špeciálneho výboru alebo orgánu, ktorý môže pomáhať pri vykonávaní jej povinností, a stanoví zloženie a povinnosti takýchto výborov alebo orgánov a spôsob ich fungovania.

Článok 86

Pri preskúmaní problému, ktorý vznikne v rámci tejto dohody vo vzťahu k ustanoveniu uvedenému v článku o GATT, rada pre spoluprácu zohľadní v najväčšej možnej miere výklad, ktorý k danému článku o GATT všeobecne prijímajú zmluvné strany GATT.

Článok 87

Týmto sa ustanovuje parlamentný výbor pre spoluprácu. Predstavuje fórum, na ktorom sa členovia moldavského parlamentu a Európskeho parlamentu stretávajú a vymieňajú si názory. Zasadá v časových intervaloch, ktoré si sám stanoví.

Článok 88

1. Parlamentný výbor pre spoluprácu sa skladá z členov Európskeho parlamentu na jednej strane a členov moldavského parlamentu na strane druhej.

2. Parlamentný výbor pre spoluprácu stanoví svoj rokovací poriadok.

3. Parlamentnému výboru pre spoluprácu striedavo predsedá Európsky parlament a moldavský parlament v súlade s ustanoveniami uvedenými v jeho rokovacom poriadku.

Článok 89

Parlamentný výbor pre spoluprácu môže od rady pre spoluprácu žiadať príslušné informácie, pokiaľ ide o vykonávanie tejto dohody. Rada pre spoluprácu požadované informácie parlamentnému výboru poskytne.

Parlamentný výbor pre spoluprácu je informovaný o odporúčaniach rady pre spoluprácu.

Parlamentný výbor pre spoluprácu môže rade pre spoluprácu predkladať odporúčania.

Článok 90

1. V rámci pôsobnosti tejto dohody sa strany zaväzujú, že zabezpečia, aby fyzické a právnické osoby druhej strany mali nediskriminovaný prístup v porovnaní s ich vlastnými štátnymi príslušníkmi k príslušným súdom a správnym orgánom strán na obranu svojich individuálnych práv a vlastníckych práv vrátane práv duševného vlastníctva, priemyselného vlastníctva a obchodného vlastníctva.

2. V medziach príslušných právomocí a oprávnení strany:

- podporia schválenie arbitráže na riešenie sporov vyplývajúcich z obchodných transakcií a transakcií spolupráce uzavretej ekonomickými operátormi Spoločenstva a Moldavskej republiky,

- súhlasia, že po predložení sporu arbitrážnemu súdu si strany sporu môžu s výnimkou prípadu, ak pravidlá rozhodcovského centra zvoleného stranami stanovujú inak, zvoliť vlastného rozhodcu bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť. Ďalej súhlasia, že predsedajúci tretí rozhodca alebo jediný rozhodca môže byť občanom tretieho štátu,

- odporučia svojim ekonomickým operátorom, aby si na základe vzájomného súhlasu zvolili právo, ktorým sa riadia ich zmluvy,

- podporia použitie pravidiel rozhodcovského konania vypracovaných Komisiou Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (Uncitral) a vedenie rozhodcovského konania v ktoromkoľvek rozhodcovskom centre štátu, ktorý je signatárom Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských nálezov, podpísaného v New Yorku 10. júna 1958.

Článok 91

Nič v tejto dohode nebráni, aby strana prijala opatrenia, ktoré:

a) považuje za potrebné, aby zabránila zverejneniu informácií v rozpore so svojimi významnými bezpečnostnými záujmami;

b) sa týkajú výroby alebo obchodovania so zbraňami, muníciou alebo vojnovým materiálom, alebo sa týkajú výskumu, vývoja alebo výroby materiálu nevyhnutného na obranné účely, ak takéto opatrenia neohrozujú podmienky hospodárskej súťaže v súvislosti s výrobkami neurčenými konkrétne na vojenské účely;

c) považuje za nevyhnutné pre svoju vlastnú bezpečnosť v prípade vážnych vnútroštátnych nepokojov ovplyvňujúcich zachovanie práva a poriadku, v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia predstavujúceho hrozbu vojny, alebo aby vykonala svoje povinnosti, ktoré prijala na účely zachovania mieru a medzinárodnej bezpečnosti;

d) považuje za potrebné vzhľadom na svoje medzinárodné povinnosti a záväzky pri kontrole priemyselného tovaru a technológie dvojakého použitia.

Článok 92

1. V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje, a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek špeciálne ustanovenia tejto dohody:

- dojednania uplatňované Moldavskou republikou vo vzťahu k Spoločenstvu nespôsobujú diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi alebo spoločnosťami, alebo firmami,

- dojednania uplatňované Spoločenstvom vo vzťahu k Moldavskej republike nespôsobujú diskrimináciu medzi štátnymi príslušníkmi Moldavskej republiky alebo jej spoločnosťami, alebo firmami.

2. Ustanovenia odseku 1 platia bez toho, aby bolo dotknuté právo strán uplatňovať príslušné ustanovenia svojich právnych predpisov na daňovníkov, ktorí nie sú v rovnakej situácii, pokiaľ ide o miesto ich bydliska.

Článok 93

1. Strany môžu rade pre spoluprácu predložiť ľubovoľný spor, ktorý sa týka uplatňovania alebo výkladu tejto dohody.

2. Rada pre spoluprácu môže vyriešiť spor prostredníctvom odporúčania.

3. V prípade, že spor nie je možné vyriešiť v súlade s odsekom 2, ktorákoľvek zo strán môže druhej strane oznámiť vymenovanie zmierovateľa; druhá strana musí potom do dvoch mesiacov vymenovať druhého zmierovateľa. Pre uplatňovanie tohto postupu platí, že Spoločenstvo a členské štáty sú jednou stranou sporu.

Rada pre spoluprácu vymenuje tretieho zmierovateľa.

Odporúčania zmierovateľa sa prijmú väčšinovým hlasovaním. Takéto odporúčania nie sú pre strany záväzné.

Článok 94

Strany sa dohodli, že na požiadanie druhej strany začnú okamžite vhodným spôsobom konzultácie o ľubovoľnej záležitosti týkajúcej sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody a ostatných aspektov vzťahov medzi stranami.

Ustanovenia tohto článku žiadnym spôsobom neovplyvňujú články 17, 18, 93 a 99 a platia bez dosahu na ne.

Článok 95

Zaobchádzanie poskytované Moldavskej republike podľa tejto dohody nie je v žiadnom prípade výhodnejšie ako zaobchádzanie poskytované členskými štátmi navzájom.

Článok 96

Na účely tejto dohody výraz "strany" znamená Moldavská republika na jednej strane a Spoločenstvo alebo členské štáty alebo Spoločenstvo a členské štáty v súlade s ich príslušnými právomocami na strane druhej.

Článok 97

Pokiaľ záležitosti, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, spadajú pod Zmluvu o Európskej energetickej charte a protokoly tejto zmluvy, táto zmluva a protokoly sa po nadobudnutí platnosti tejto dohody uplatňujú na tieto záležitosti iba v rozsahu uplatňovania, ktorý je v nich stanovený.

Článok 98

Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie 10 rokov. Táto dohoda sa automaticky každoročne obnoví, pokiaľ jedna zo strán nepredloží druhej strane písomné vypovedanie tejto dohody šesť mesiacov pred ukončením jej platnosti.

Článok 99

1. Strany prijmú akékoľvek spoločné alebo zvláštne opatrenia vyžadované na splnenie svojich povinností podľa tejto dohody. Dohliadnu, aby sa ciele stanovené v tejto dohode dosiahli.

2. Ak sa ktorákoľvek zo strán bude nazdávať, že druhá strana nesplnila povinnosť podľa tejto dohody, môže prijať primerané opatrenia. Pred prijatím takýchto opatrení však s výnimkou obzvlášť naliehavých prípadov predloží rade pre spoluprácu všetky príslušné informácie s požiadavkou dôkladného preskúmania situácie s cieľom nájsť riešenie, ktoré je pre obidve strany prijateľné.

Pri výbere takýchto opatrení sa musí dať prednosť tým opatreniam, ktoré najmenej narušia fungovanie tejto dohody. Tieto opatrenia sa okamžite oznámia rade pre spoluprácu, ak tak druhá strana vyžaduje.

Článok 100

Prílohy I, II, III, IV a V spolu s protokolom tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 101

Pokiaľ sa podľa tejto dohody nedosiahnu rovnocenné práva pre jednotlivcov a ekonomických operátorov, táto dohoda neovplyvňuje práva, ktoré sú zabezpečené prostredníctvom existujúcich dohôd záväzných pre jeden alebo viacero členských štátov na jednej strane a Moldavskú republiku na strane druhej, s výnimkou oblastí, ktoré spadajú pod právomoc Spoločenstva, a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov vyplývajúce z tejto dohody v oblastiach spadajúcich pod ich pôsobnosť.

Článok 102

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a za podmienok, ktoré sú uvedené v týchto zmluvách, a na územie Moldavskej republiky na strane druhej.

Článok 103

Depozitárom tejto dohody je Generálny tajomník Rady Európskej únie.

Článok 104

Táto dohoda je vyhotovená v jedinom origináli v anglickom, dánskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, talianskom a moldavskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Článok 105

Túto dohodu schvália strany v súlade so svojimi vlastnými postupmi.

Táto dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dátume, keď si strany navzájom oznámili, že postupy uvedené v prvom odseku sa ukončili.

Pokiaľ ide o vzťahy medzi Moldavskou republikou a Spoločenstvom, táto dohoda po nadobudnutí platnosti nahradzuje dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík o obchode a hospodárskej a obchodnej spolupráci, podpísanú v Bruseli 18. decembra 1989.

Článok 106

V prípade, že pred ukončením postupov potrebných na to, aby táto dohoda nadobudla platnosť, ustanovenia niektorých častí tejto dohody nadobudnú účinnosť v roku 1994 na základe dočasnej dohody medzi Spoločenstvom a Moldavskou republikou, strany tejto dohody súhlasia, že za takýchto okolností výraz "dátum nadobudnutia platnosti dohody" znamená dátum nadobudnutia platnosti tejto dočasnej dohody.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november nitten hundrede og fire og halvfems.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertvierundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-four.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre millenovecentonovantaquattro.Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd vierennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de mil novecentos e noventa e quatro.Întocmit la Bruxelles în a douăzeci şi opta zi a lunii noiembrie în anul o mie nouă sute nouăzeci şi patru.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgieFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de Espana

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τηζ Ευρωπαϊκέζ ΚοινότητεζFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunita europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Pentru Republica Moldova

+++++ TIFF +++++

[1] Dohoda vypracovaná v jedenástich úradných jazykoch Európskej únie (španielsky, dánsky, nemecky, grécky, anglicky, francúzsky, taliansky, holandsky, portugalsky, fínsky, švédsky) bola uverejnená v Ú. v. ES L 181, 24.6.1998, s. 3.Česká, estónska, lotyšská, litovská, maďarská, maltská, poľská, slovenská a slovinská verzia sú uverejnené v tomto zväzku sasmostatného vydania 2004.

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRIPOJENÝCH DOKUMENTOV

Príloha I | Indikatívny zoznam výhod udelených Moldavskou republikou nezávislým štátom v súlade s článkom 10 ods. 3 |

Príloha II | Zvláštne opatrenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení článku 13 |

Príloha III | Dohovory o právach duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva uvedené v článku 49 ods. 2 |

Príloha IV | Výhrady Spoločenstva v súlade s článkom 29 ods. 1 písm. b) |

Príloha V | Výhrady Moldavskej republiky v súlade s článkom 29 ods. 2 písm. a) |

Protokol o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi v colných záležitostiach

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

INDIKATÍVNY ZOZNAM VÝHOD POSKYTNUTÝCH MOLDAVSKOU REPUBLIKOU NEZÁVISLÝM ŠTÁTOM V SÚLADE S ČLÁNKOM 10 ODS. 3

1. Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan.

Nie sú zavedené žiadne dovozné clá.

Nie sú zavedené žiadne vývozné clá, pokiaľ ide o tovar dodaný podľa clearingových a medzištátnych dohôd v rámci objemu stanoveného týmito dohodami.

DPH sa neuplatňuje na dovoz a vývoz. Na vývoz sa neuplatňuje spotrebná daň.

Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan – vývozné kvóty na dodávky výrobkov podľa ročných dohôd o medzištátnom obchode a spolupráci sú otvorené rovnakým spôsobom ako na dodávky pre štátne potreby.

2. Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan.

Platby sa môžu uskutočňovať v národných menách týchto krajín alebo akýchkoľvek iných menách, ktoré prijíma Moldavská republika alebo tieto krajiny.

Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Estónsko, Gruzínsko, Kazachstan, Litva, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan – špeciálny systém nekomerčných operácií vrátane platieb vyplývajúcich z týchto operácií.

3. Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan – špeciálny systém bežných platieb.

4. Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan – špeciálny cenový systém v obchode s niektorými surovinami a polovýrobkami.

5. Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan – zvláštne podmienky tranzitu.

6. Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Rusko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan – zvláštne podmienky colného konania.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZVLÁŠTNE OPATRENIA, KTORÉ SA ODCHYĽUJÚ OD USTANOVENÍ ČLÁNKU 13

1. Zvláštne opatrenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení článku 13, môže prijať Moldavská republika vo forme kvantitatívnych obmedzení na nediskriminačnom základe.

2. Tieto opatrenia sa môžu týkať iba začínajúcich priemyselných odvetví alebo niektorých sektorov, v ktorých prebieha reštrukturalizácia alebo ktoré čelia vážnym ťažkostiam, najmä ak tieto ťažkosti vedú k vážnym sociálnym problémom.

3. Celkový objem dovozu týchto výrobkov, ktoré podliehajú týmto opatreniam, nesmie prekročiť 15 % celkového dovozu zo Spoločenstva počas posledného roku pred zavedením akýchkoľvek množstvových obmedzení, pre ktoré sú k dispozícii štatistiky.

Tieto ustanovenia sa nesmú obchádzať zvýšenou tarifnou ochranou pre daný dovezený tovar.

4. Tieto opatrenia sa môžu uplatňovať iba počas prechodného obdobia končiaceho sa 31. decembra 1998, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, alebo keď sa Moldavská republika stane stranou GATT, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

5. Moldavská republika informuje radu pre spoluprácu o akýchkoľvek opatreniach, ktoré plánuje prijať podľa podmienok tejto prílohy, a na žiadosť Spoločenstva sa o týchto opatreniach a odvetviach, na ktoré sa tieto opatrenia uplatňujú, uskutočnia konzultácie v rámci rady pre spoluprácu pred nadobudnutím ich platnosti.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

DOHOVORY O PRÁVACH DUŠEVNÉHO, PRIEMYSELNÉHO A OBCHODNÉHO VLASTNÍCTVA UVEDENÉ V ČLÁNKU 49 ODS. 2

1. Odsek 2 článku 49 sa týka nasledujúcich multilaterálnych dohovorov:

- Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel (Parížsky akt, 1971),

- Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (Rím, 1961),

- Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok (Madrid, 1989)

- Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok (Ženeva 1977, zmenená a doplnená v roku 1979),

- Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín (UPOV) (Ženevský akt, 1991).

2. Rada pre spoluprácu môže odporučiť, aby sa odsek 2 článku 49 uplatňoval na ďalšie multilaterálne dohovory. Ak by vznikli problémy v oblasti duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva ovplyvňujúce obchodné podmienky, začnú sa na žiadosť ktorejkoľvek strany mimoriadne konzultácie s cieľom dosiahnuť vzájomne uspokojivé riešenie.

3. Strany potvrdzujú dôležitosť, ktorú pripisujú povinnostiam vyplývajúcim z nasledujúcich multilaterálnych dohovorov.

- Budapeštianska zmluva o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (1977, upravená v roku 1980),

- Parížsky dohovor o ochrane priemyselného vlastníctva (Štokholmský akt, 1967, zmenený a doplnený v roku 1979),

- Madridská dohoda o medzinárodnom zápise ochranných známok (Štokholmský akt, 1967, zmenená a doplnená v roku 1979),

- Zmluva o patentovej spolupráci (Washington 1970, zmenená a doplnená a upravená v roku 1984).

4. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody Moldavská republika zaručuje spoločnostiam a štátnym príslušníkom Spoločenstva, pokiaľ ide o uznanie a ochranu duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva, zaobchádzanie nie menej výhodné ako zaobchádzanie poskytované ktorejkoľvek inej tretej krajine podľa bilaterálnych dohôd.

5. Ustanovenia odseku 4 sa neuplatňujú na výhody poskytované Moldavskou republikou ktorejkoľvek inej tretej krajine na recipročnom základe ani na výhody poskytované Moldavskou republikou inej krajine bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

VÝHRADY SPOLOČENSTVA V SÚLADE S ČLÁNKOM 29 ODS. 1 PÍSM. b)

Banský priemysel

V niektorých členských štátoch sa pre spoločnosti, ktoré nie sú kontrolované Európskym spoločenstvom, môže vyžadovať koncesia na banské a ťažobné práva.

Rybolov

Prístup a použitie biologických zdrojov a rybolovné oblasti nachádzajúce sa v morských vodách patriacich pod suverenitu alebo právomoc členských štátov Spoločenstva je obmedzené na rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu Spoločenstva a registrované na území Spoločenstva, pokiaľ nie je stanovené inak.

Nákup nehnuteľností

V niektorých členských štátoch podlieha nákup nehnuteľností realizovaný spoločnosťami, ktoré nepatria do Európskeho spoločenstva, obmedzeniam.

Audiovizuálne služby vrátane rozhlasu

Vnútroštátna úprava týkajúca sa produkcie a distribúcie vrátane vysielania a iných foriem transmisie pre verejnosť sa môže vyhradiť na audiovizuálne diela spĺňajúce určité kritériá originálnosti.

Telekomunikačné služby vrátane mobilných a satelitných služieb

Vyhradené služby

V niektorých členských štátoch je prístup na trh týkajúci sa doplnkových služieb a infraštruktúry obmedzený.

Odborné služby

Služby vyhradené pre fyzické osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členských štátov. Za určitých podmienok môžu tieto osoby vytvárať spoločnosti.

Poľnohospodárstvo

V niektorých členských štátoch nie je vnútroštátna úprava uplatniteľná na spoločnosti, ktoré nie sú kontrolované ES a ktoré majú záujem podnikať ako poľnohospodársky podnik. Nadobúdanie viníc spoločnosťami, ktoré nie sú kontrolované ES, podlieha oznámeniu, prípadne schváleniu.

Služby tlačových agentúr

V niektorých členských štátoch existujú obmedzenia zahraničnej účasti vo vydavateľských spoločnostiach a televíznych a rozhlasových spoločnostiach.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

VÝHRADY MOLDAVSKEJ REPUBLIKY V SÚLADE S ČLÁNKOM 29 ODS. 2 PÍSM. a)

Niektoré aspekty privatizačného procesu podliehajú podmienkam alebo obmedzeniam.

Nadobúdanie a predaj poľnohospodárskej pôdy a lesov.

Organizovanie hazardných hier, stávok, lotérií a iných podobných činností.

Bankové služby:

Minimálna kapitálová požiadavka pre moldavskú dcérsku spoločnosť z tretích krajín sa rovná 2 miliónom amerických dolárov.

--------------------------------------------------

PROTOKOL

o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi v colných záležitostiach

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto protokolu:

a) "colné predpisy" sú ustanovenia platné na území strán, ktoré upravujú dovoz, vývoz, prevoz tovaru a jeho prepustenie do určitého colného režimu, vrátane opatrení o zákazoch, obmedzeniach a kontrole prijatých uvedenými stranami;

b) "clo" sú všetky clá, dane, poplatky alebo iné dávky, ktoré sa vymeriavajú a vyberajú na území strán na základe colných predpisov; nie sú ním poplatky a dávky, ktoré sa svojou výškou obmedzujú na približné náklady poskytnutých služieb;

c) "dožadujúci orgán" je príslušný správny orgán, ktorý na tento účel určila strana a ktorý podáva dožiadanie o pomoc v colných záležitostiach;

d) "dožiadaný orgán" je príslušný správny orgán, ktorý na tento účel určila strana a ktorý dostane dožiadanie o pomoc v colných záležitostiach;

e) "porušenie" je každý priestupok voči colným predpisom, ako aj pokus oň.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Strany si navzájom pomáhajú v oblastiach svojej právomoci s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie colných predpisov, najmä pri prevencii, zisťovaní a vyšetrovaní porušenia colných predpisov, a to spôsobom a za podmienok, ktoré sú stanovené v tomto protokole.

2. Pomoc v colných otázkach na základe tohto protokolu si budú poskytovať colné a iné správne orgány zmluvných strán, ktoré sú oprávnené uplatňovať tento protokol. Tento protokol sa nedotýka pravidiel, ktorými sa spravuje vzájomná pomoc v trestných veciach. Netýka sa ani informácií získaných na základe právomocí uplatňovaných na žiadosť súdneho orgánu, pokiaľ s tým tento orgán nesúhlasí.

Článok 3

Pomoc na základe dožiadania

1. Dožiadaný orgán poskytne na dožiadanie dožadujúceho orgánu všetky potrebné informácie, ktoré umožnia dožadujúcemu orgánu zabezpečiť správne uplatňovanie colných predpisov, vrátane informácií týkajúcich sa zistených alebo zamýšľaných konaní, ktoré porušujú alebo by mohli porušiť tieto predpisy,

2. Na dožiadanie dožadujúceho orgánu oznámi dožiadaný orgán, či tovar vyvezený z územia jednej strany bol riadne dovezený na územie druhej strany, a v prípade potreby informuje o colnom režime tohto tovaru.

3. Na dožiadanie dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán podnikne nevyhnutné kroky, ktoré zabezpečia sledovanie:

a) fyzických alebo právnických osôb, u ktorých je dôvodné podozrenie, že porušujú alebo porušili colné predpisy;

b) pohybov tovaru, ktoré na základe dostupných údajov možno považovať za podozrivé zo závažného porušovania colných predpisov;

c) dopravných prostriedkov, v prípade ktorých je dôvodné podozrenie, že boli, sú alebo sa môžu použiť pri porušovaní colných predpisov;

d) miest, kde sú zriadené sklady tovaru spôsobom, ktorý vyvoláva dôvodné podozrenie, že tento tovar je určený na konanie porušujúce colné predpisy.

Článok 4

Pomoc bez dožiadania

V súlade so svojimi právnymi predpismi, pravidlami a inými právnymi nástrojmi si strany navzájom poskytnú pomoc, pokiaľ sa domnievajú, že je to nevyhnutné pre správne uplatňovanie colných predpisov, najmä pokiaľ získajú informácie, ktoré sa týkajú:

- konania, ktoré porušilo, porušuje alebo by porušilo tieto predpisy a ktoré môže byť predmetom záujmu druhej zmluvnej strany,

- nových spôsobov alebo metód používaných pri takom konaní,

- tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom porušovania colných predpisov.

Článok 5

Doručenie a oznámenie

Na žiadosť dožadujúceho orgánu podnikne dožiadaný orgán v súlade so svojimi právnymi predpismi všetky nevyhnutné kroky, aby zabezpečil:

- doručenie všetkých písomností,

- oznámenie všetkých rozhodnutí,

ktoré patria do pôsobnosti tohto protokolu, adresátovi s bydliskom alebo sídlom na jeho území. V takom prípade sa použije článok 6 ods. 3.

Článok 6

Forma a obsah dožiadania o pomoc

1. Dožiadanie podľa tohto protokolu sa podáva písomne. Pripájajú sa k nemu písomnosti potrebné na vybavenie príslušného dožiadania. Ak je to potrebné pre naliehavosť situácie, možno prijať aj ústne dožiadanie, ktoré sa však musí okamžite potvrdiť písomne.

2. Dožiadanie podľa odseku 1 obsahuje tieto údaje:

a) dožadujúci orgán podávajúci dožiadanie;

b) dožadované opatrenia;

c) predmet a dôvod dožiadania;

d) príslušné právne predpisy, pravidlá a iné právne skutočnosti;

e) čo najpresnejšie a najpodrobnejšie údaje o fyzických alebo právnických osobách, ktoré sú predmetom prešetrovania;

f) prehľad príslušných skutočností a už vykonaných prešetrovaní s výnimkou prípadov uvedených v článku 5.

3. Dožiadania sa podávajú v úradnom jazyku dožiadaného orgánu alebo v jazyku, ktorý je preň prípustný.

4. Ak dožiadanie neobsahuje uvedené formálne náležitosti, možno požadovať jeho opravu alebo doplnenie; je však možné nariadiť predbežné opatrenia.

Článok 7

Vybavovanie dožiadania

1. Dožiadaný orgán, aby vyhovel žiadosti o pomoc, postupuje v rámci svojej právomoci a dostupných prostriedkov, akoby konal vo vlastnom mene alebo na základe požiadavky iného orgánu vlastnej zmluvnej strany tak, že poskytne informácie, ktoré už má, a vykoná príslušné úradné prešetrovanie alebo zariadi, aby sa toto prešetrovanie vykonalo.

2. Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade so správnymi predpismi, pravidlami a inými právnymi nástrojmi dožiadanej strany.

3. Riadne splnomocnení úradníci zmluvnej strany môžu so súhlasom druhej zmluvnej strany a podľa podmienok, ktoré táto druhá zmluvná strana stanoví, získať od úradníkov dožiadaného orgánu alebo iného orgánu, za ktorý dožiadaný orgán zodpovedá, informácie o porušení colných predpisov, ktoré dožadujúci orgán potrebuje na účely tohto protokolu.

4. Úradníci zmluvnej strany sa môžu so súhlasom druhej zmluvnej strany a za podmienok, ktoré táto druhá strana stanoví, zúčastniť na prešetrovaní, ktoré prebieha na území tejto druhej strany.

Článok 8

Forma oznámenia informácií

1. Dožiadaný orgán oznámi dožadujúcemu orgánu výsledky prešetrovania v podobe písomností, overených kópií, správ atď.

2. Písomnosti podľa odseku 1 je možné nahradiť údajmi spracovanými na počítači v ľubovoľnej podobe na rovnaký účel.

Článok 9

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Strany môžu odmietnuť poskytnutie pomoci uvedenej v tomto protokole, pokiaľ by toto poskytnutie:

a) pravdepodobne ohrozilo zvrchovanosť, verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné zásadné záujmy, alebo

b) sa týkalo menových alebo daňových predpisov iných, než sú predpisy upravujúce clá, alebo

c) predstavovalo porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva.

2. Ak žiada dožadujúci orgán o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť, ak by o ňu bol požiadaný, uvedie túto skutočnosť vo svojom dožiadaní. V takom prípade dožiadaný orgán rozhodne o spôsobe vybavenia dožiadania.

3. Rozhodnutie o odmietnutí pomoci a jeho odôvodnenie sa bezodkladne oznámia dožadujúcemu orgánu.

Článok 10

Dôvernosť

1. Všetky informácie oznámené v ľubovoľnej podobe na základe tohto protokolu sa považujú za dôverné. Vzťahuje sa na ne povinnosť zachovávať služobné tajomstvo a požívajú ochranu poskytovanú informáciám rovnakého druhu podľa príslušných právnych predpisov strany, ktorá ich dostala, a príslušných ustanovení platných pre orgány Spoločenstva.

2. Údaje vzťahujúce sa na osoby sa nesmú oznamovať, ak sa dá odôvodnene predpokladať, že by poskytnutie alebo použitie poskytnutých údajov bolo v rozpore so základnými právnymi zásadami jednej zo strán, a najmä pokiaľ by dotknutá osoba utrpela neodôvodnenú ujmu. Na dožiadanie oznámi prijímajúca strana poskytujúcej strane, ako sa poskytnuté informácie použili a aký výsledok sa dosiahol.

3. Údaje vzťahujúce sa na osoby je možné poskytnúť len colným orgánom a v prípade potreby trestného stíhania aj štátnemu zastupiteľstvu a súdu. Iné osoby alebo orgány môžu získať tieto informácie len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytujúceho orgánu.

4. Poskytujúca strana overí správnosť poskytovaných informácií. Ak vyjde najavo, že informácie boli nepresné alebo sa mali zničiť, ihneď sa to oznámi prijímajúcej strane. Táto strana je povinná uskutočniť opravu alebo zničenie údajov.

5. Príslušná osoba môže na vlastnú žiadosť získať informácie o uložených údajoch a o účele ich uloženia; to nemá vplyv na prípady, keď prevažuje verejný záujem.

Článok 11

Použitie informácií

1. Získané informácie je možné použiť len na účely tohto protokolu a na iné účely je ich možné použiť v každej zo strán len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu správneho orgánu, ktorý informácie poskytol; tieto informácie podliehajú obmedzeniam, ktoré tento orgán stanoví.

2. Odsek 1 nebráni využiť informácie v neskoršom súdnom alebo správnom konaní o porušení colných predpisov.

3. Strany môžu vo svojich protokoloch, správach a svedeckých výpovediach a v súdnom konaní a stíhaní použiť ako dôkazy informácie získané a dokumenty konzultované v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

Článok 12

Znalci a svedkovia

Úradník dožiadaného orgánu sa môže poveriť, aby v rámci udeleného poverenia vystúpil ako znalec alebo svedok v súdnom alebo správnom konaní týkajúcom sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje tento protokol, v súdnej právomoci druhej strany a aby predložil predmety, písomnosti alebo ich overené kópie, ktoré môžu byť na tento účel potrebné. V predvolaní sa musí presne uviesť, v akej veci a v akej funkcii alebo postavení bude úradník vypočutý.

Článok 13

Náklady na pomoc

Strany sa vzdávajú všetkých vzájomných nárokov na náhradu nákladov vzniknutých podľa tohto protokolu s výnimkou prípadných nákladov na znalcov a svedkov a nákladov na tlmočníkov a prekladateľov, ktorí sú nezávislí od verejnej službe.

Článok 14

Vykonávanie protokolu

1. Vykonávaním tohto protokolu sa poverujú ústredné colné orgány Moldavskej republiky na jednej strane a príslušné útvary Komisie Európskych spoločenstiev, prípadne colné orgány členských štátov Európskej únie na strane druhej. Tie rozhodnú o všetkých praktických opatreniach a dohovoroch, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie tohto protokolu, pričom prihliadnu na platné predpisy v oblasti ochrany údajov. Môžu odporučiť príslušným orgánom zmeny, ktoré by sa v tomto protokole mali urobiť.

2. Strany vzájomne konzultujú a následne sa informujú o podrobnostiach vykonávacích predpisov, ktoré prijmú v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

Článok 15

Doplnkový charakter protokolu

1. Tento protokol dopĺňa a nebráni používať dohody o vzájomnej pomoci, ktoré boli alebo môžu byť uzavreté medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi Európskej únie a Moldavskou republikou. Nevylučuje ani poskytovanie vzájomnej pomoci nad rámec týchto dohôd.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11, tieto dohody nemajú vplyv na ustanovenia Spoločenstva, ktoré upravujú odovzdávanie informácií získaných v colných záležitostiach, na ktorých by mohlo mať Spoločenstvo záujem, medzi príslušnými útvarmi Komisie a colnými orgánmi členských štátov.

--------------------------------------------------

ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia:

BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA,

DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA,

SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA,

FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

ÍRSKA,

TALIANSKEJ REPUBLIKY,

LUXEMBURSKÉHO VEĽKOVOJVODSTVA,

HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvných strán Zmluvy o založení EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, Zmluvy o založení EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA UHLIA A OCELE a Zmluvy o založení EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len "členské štáty", a

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA, EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA UHLIA A OCELE a EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej len "Spoločenstvo", na jednej strane a

splnomocnení zástupcovia MOLDAVSKEJ REPUBLIKY

na strane druhej,

ktorí sa stretli v Bruseli dvadsiateho ôsmeho novembra tisícdeväťstodeväťdesiatštyri na podpis Dohody o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej (ďalej len "dohoda"), prijali tieto dokumenty:

dohodu vrátane jej príloh a tento protokol:

Protokol o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi v colných záležitostiach

Splnomocnení zástupcovia členských štátov a Spoločenstva a splnomocnení zástupcovia Moldavskej republiky prijali nižšie uvedené spoločné vyhlásenia pripojené k tomuto záverečnému aktu:

Spoločné vyhlásenie k článku 4 dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 17 dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 18 dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 29 dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 30 dohody

Spoločné vyhlásenie k pojmu "riadenie" uvedenému v článku 31 písm. b) a v článku 42 dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 49 dohody

Spoločné vyhlásenie k článku 99 dohody

Splnomocnení zástupcovia členských štátov a Spoločenstva a splnomocnení zástupcovia Moldavskej republiky ďalej vzali na vedomie nasledujúce vyhlásenie francúzskej vlády pripojené k tomuto záverečnému aktu:

Vyhlásenie francúzskej vlády o jej zámorských krajinách a územiach

Splnomocnení zástupcovia členských štátov a Spoločenstva a splnomocnení zástupcovia Moldavskej republiky vzali na vedomie túto výmenu listov priloženú k tomuto záverečnému aktu:

Výmena listov medzi Spoločenstvom a Moldavskou republikou týkajúca sa zakladania podnikov.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november nitten hundrede og fire og halvfems.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertvierundneunzig.Έγινε στιζ Βρυξέλλεζ, στιζ είκοσι οκτώ Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-four.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Fatto a Bruxelles, addi ventotto novembre millenovecentonovantaquattro.Gedaan to Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd vierennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte a oito de Novembro de mil novecentos e noventa e quatro.Întocmit la Bruxelles în a douăzeci şi opta zi a lunii noiembrie în anul o mie nouă sute nouăzeci şi patru.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgieFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de Espana

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τηζ Ευρωπαϊκέζ ΚοινότητεζFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunita europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Pentru Republica Moldova

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 4

Strany sa zhodli na tom, že ak by pristúpili k rokovaniu o pásme voľného obchodu v súlade s článkom 4, tieto rokovania by sa týkali všetkých výrobkov obchodnej výmeny medzi oboma krajinami.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 17

Spoločenstvo a Moldavská republika vyhlasujú, že znenie ochrannej doložky neposkytuje ochranu GATT.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 18

Strany sa zhodli na tom, že ustanovenia článku 18 nemajú za cieľ ani nespôsobia spomalenie alebo prekážky v postupoch stanovených v právnych predpisoch oboch strán týkajúcich sa antidumpingu a skúmania dotácií.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 29

Bez toho, aby boli dotknuté výhrady uvedené v prílohách IV a V a ustanovenia článkov 43 a 46, strany sa zhodli na tom, že slová "v súlade s ich právnymi predpismi a nariadeniami" uvedené v odsekoch 1 a 2 článku 29 znamenajú, že každá strana môže upraviť zakladanie a vedenie spoločnosti na svojom území, ak tieto nariadenia nepredstavujú pre zakladanie a vedenie spoločnosti druhej strany ďalšie obmedzenia vyplývajúce z menej priaznivého zaobchádzania, než prislúcha jej vlastným spoločnostiam alebo spoločnostiam, alebo pobočkám spoločnosti tretej krajiny.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 30

Obchodné zastúpenie vnútroštátnych riečnych plavebných spoločností na území druhej strany sa bude riadiť právnymi predpismi platnými v členských štátoch alebo v Moldavskej republike, kým sa nedohodnú osobitné výhodnejšie ustanovenia, ktoré sa budú vzťahovať na takéto obchodné zastúpenie, a ak sa na toto obchodné zastúpenie nebudú vzťahovať iné právne nástroje záväzné pre obe strany.

Strany sa zhodli na tom, že obchodné zastúpenie bude mať podobu dcérskych spoločností alebo pobočiek v zmysle článku 31.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k pojmu "riadenie" uvedenému v článku 31 písm. b) a v článku 42

1. Strany potvrdzujú svoju vzájomnú dohodu o tom, že otázka riadenia závisí od skutočných okolností konkrétneho prípadu.

2. Spoločnosť sa napr. považuje za spoločnosť "riadenú" inou spoločnosťou, teda za dcérsku spoločnosť tejto druhej spoločnosti, pokiaľ:

- druhá spoločnosť drží priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv alebo

- druhá spoločnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu a súčasne je akcionárom alebo členom dcérskej spoločnosti.

3. Obidve strany považujú výpočet kritérií uvedených v odseku 2 za neúplný.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 49

Strany súhlasia s tým, že na účely tejto dohody sa za duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo považujú najmä autorské práva vrátane autorských práv na počítačové programy a práva príbuzné, práva na patenty, priemyselné vzory, zemepisné označenia vrátane označenia pôvodu, ochranné známky výrobkov a služieb, topografie integrovaných obvodov a ďalej ochrana proti nekalej súťaži, ako sa uvádza v článku 10a Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva, a ochrana nezverejnených informácií o know-how.

--------------------------------------------------

Spoločné vyhlásenie k článku 99

Na účely správneho výkladu a jeho praktického používania sa strany dohodli na tom, že výraz "obzvlášť naliehavé prípady" uvedený v článku 99 tejto dohody označuje prípady jej závažného porušenia jednou zo strán. Za závažné porušenie tejto dohody sa považuje:

a) vypovedanie tejto zmluvy, ktoré je neprípustné podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva, alebo

b) porušenie zásadných súčastí tejto dohody uvedených v článku 2.

--------------------------------------------------

Vyhlásenie francúzskej vlády

Francúzska republika dodáva, že dohoda o partnerstve a spolupráci s Moldavskou republikou sa nevzťahuje na zámorské krajiny a územia pridružené k Európskemu spoločenstvu na základe Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

--------------------------------------------------

VÝMENA LISTOV

medzi Spoločenstvom a Moldavskou republikou týkajúca sa zakladania spoločností

A. List Moldavskej republiky

Vážený pane,

odvolávam sa na Dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorá bola parafovaná 26. júla 1994.

Ako som zdôraznil počas rokovaní, Moldavská republika zabezpečuje spoločnostiam Spoločenstva, ktoré sa usadzujú a pôsobia v Moldavskej republike, do určitej miery zvýhodnené zaobchádzanie. Vysvetlil som, že to odráža politiku Moldavska podporovať všetkými prostriedkami zakladanie spoločností Spoločenstva v Moldavskej republike.

So zreteľom na tieto skutočnosti sa nazdávam, že v období medzi dňom parafovania tejto dohody a dňom nadobudnutia účinnosti jej príslušných článkov o usadzovaní spoločností Moldavská republika neprijme opatrenia ani nariadenia, ktoré by zaviedli alebo zhoršili diskrimináciu spoločností Spoločenstva v porovnaní s moldavskými spoločnosťami alebo spoločnosťami z tretích krajín vzhľadom na situáciu, ktorá bola v deň parafovania tejto dohody.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili príjem tohto listu.

Prosím, prijmite výraz mojej najhlbšej úcty.

Za vláduMoldavskej republiky

B. List Spoločenstva

Vážený pane,

ďakujem za Váš list z dnešného dňa, ktorý má toto znenie:

"… odvolávam sa na Dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorá bola parafovaná 26. júla 1994.

Ako som zdôraznil počas rokovaní, Moldavská republika zabezpečuje spoločnostiam Spoločenstva, ktoré sa usadzujú a pôsobia v Moldavskej republike, do určitej miery zvýhodnené zaobchádzanie. Vysvetlil som, že to odráža politiku Moldavska podporovať všetkými prostriedkami usadzovanie spoločností Spoločenstva v Moldavskej republike.

So zreteľom na tieto skutočnosti sa nazdávam, že v období medzi dňom parafovania tejto dohody a dňom nadobudnutia účinnosti jej príslušných článkov o zakladaní spoločností Moldavská republika neprijme opatrenia ani nariadenia, ktoré by zaviedli alebo zhoršili diskrimináciu spoločností Spoločenstva v porovnaní s moldavskými spoločnosťami alebo spoločnosťami z tretích krajín vzhľadom na situáciu, ktorá bola v deň parafovania tejto dohody.

Bol by som Vám zaviazaný, keby ste potvrdili príjem tohto listu."

Potvrdzujem príjem tohto listu.

Prosím, prijmite výraz mojej najhlbšej úcty.

V mene Európskych spoločenstiev

--------------------------------------------------

Top