EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21990A0315(01)

O obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík

OJ L 68, 15.3.1990, p. 3–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 015 P. 191 - 205
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 015 P. 191 - 205
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 58 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 4 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 4 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 062 P. 4 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1990/116(1)/oj

Related Council decision

21990A0315(01)Úradný vestník L 068 , 15/03/1990 S. 0002 - 0017
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 15 S. 0191
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 15 S. 0191


O obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej spoločne len "spoločenstvo", na jednej strane a

ZVÄZ SOVIETSKYCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLÍK,

ďalej len "ZSSR", na druhej strane,

UZNÁVAJÚC, že spoločenstvo a ZSSR chcú navzájom založiť priame zmluvné vzťahy, ktoré im v neskoršom štádiu umožnia ďalší rozvoj,

BERÚC DO ÚVAHY skutočnosť, že rozvojom vzťahov medzi zmluvnými stranami sa doplnia a rozšíria bilaterálne vzťahy medzi členskými štátmi spoločenstva a ZSSR,

SO ZRETEĽOM na význam uvedenia do plnej účinnosti záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a záverečných dokumentov následných stretnutí účastníckych štátov tejto konferencie,

SO ŽELANÍM, aby sa vytvorili priaznivé podmienky pre harmonický rozvoj a diverzifikáciu obchodu a podporu obchodnej a hospodárskej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu na základe rovnosti, vzájomného prospechu a reciprocity,

VERIA, že objem a štruktúra obchodu medzi zmluvnými stranami nezodpovedajú potenciálu, ktoré predstavujú súčasná úroveň ich hospodárskeho rozvoja a ich budúce vyhliadky,

PRIHLIADAJÚ na priaznivé dôsledky prebiehajúcej ekonomickej reštrukturalizácie v ZSSR pre obchodné a hospodárske vzťahy medzi zmluvnými stranami,

ODVOLÁVAJÚ SA na spoločné vyhlásenie o založení oficiálnych vzťahov medzi Radou pre vzájomnú hospodársku pomoc a Európskym hospodárskym spoločenstvom,

ROZHODLI SA uzavrieť dohodu o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Zväzom sovietskych socialistických republík na strane druhej, a s týmto cieľom vymenovali za svojich splnomocnených zástupcov:

EURÓPSKE HOSPODÁRSKE SPOLOČENSTVO:

Roland Dumas;

Ministre d'Etat,

minister zahraničných vecí Francúzskej republiky,

úradujúci predseda Rady Európskych spoločenstiev;

Frans Andriesseni,

podpredseda Komisie Európskych spoločenstiev;

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU:

Frans Andriesseni,

podpredseda Komisie Európskych spoločenstiev;

ZVÄZ SOVIETSKYCH SOCIALISTICKÝCH REPUBLÍK:

Eduard Ševardnadze,

minister zahraničných vecí Zväzu sovietskych socialistických republík,

KTORÍ, po výmene svojich plných mocí formálne uznaných za správne a náležité,

DOHODLI SA takto:

HLAVA I

Všeobecne

Článok 1

V rámci svojich príslušných práv a právnych predpisov zmluvné strany vynaložia najlepšie úsilie pre zjednodušenie a podporu

- harmonického rozvoja a diverzifikácie obchodu a

- rozvoja rôznych druhov obchodnej a hospodárskej spolupráce.

V zmysle toho potvrdzujú, každá zmluvná strana vo svojom mene, svoje odhodlanie priaznivo zvážiť návrhy predložené druhou zmluvnou stranou s cieľom dosiahnuť tieto ciele.

HLAVA II

Obchod a obchodná spolupráca

Článok 2

1. Táto dohoda sa vzťahuje na obchod so všetkými tovarmi s pôvodom v spoločenstve alebo v ZSSR, s výnimkou výrobkov zahrnutých pod Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ.

2. Táto dohoda sa, po dobu jej uplatňovania, nedotýka ustanovení dohody o obchode s textilnými výrobkami medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a ZSSR, parafovanú 11. decembra 1989 a predbežne uplatňovanú od 1. januára 1990, ani ustanovení akejkoľvek výmeny listov, žiadnych ostatných dojednaní uzatvorených v súvislosti s danou dohodou a ani žiadnych dodatočne uzatvorených dohôd o obchode s textilnými výrobkami pre obdobie platnosti týchto ustanovení.

Článok 3

1. Zmluvné strany si navzájom udelia režim najvyšších výhod vo všetkých oblastiach vzhľadom na:

- colné sadzby a iné poplatky uplatňované na dovozy a vývozy vrátane metódy výberu týchto ciel a poplatkov,

- opatrenia týkajúce sa colného odbavenia, tranzitu, skladov a prekládky,

- dane a ostatné vnútroštátne poplatky akéhokoľvek druhu, ktoré sa uplatňujú priamo alebo nepriamo na dovážané tovary,

- spôsoby úhrady a transferu takýchto platieb,

- pravidlá vzťahujúce sa na predaj, nákup, prepravu, distribúciu a používanie tovarov na domácom trhu.

2. Ustanovenia článku 1sa nevzťahujú na:

a) výhody udelené s cieľom vytvorenia colnej únie alebo zóny voľného obchodu, alebo v zmysle vytvorenia takejto únie alebo oblasti;

b) výhody udelené konkrétnym krajinám v súlade so Všeobecnou dohodou o clách a obchode a s ostatnými medzinárodnými dohodami v prospech rozvojových krajín;

c) výhody udelené susedným krajinám na uľahčenie obchodu v pohraničnom pásme.

Článok 4

Zmluvné strany sa zaväzujú, že povolia oslobodenie od ciel, daní a ostatných poplatkov a že udelia licencie na tovary, ktoré dočasne zotrvávajú na ich územiach kvôli spätnému vývozu buď v nezmenenom stave, alebo po aktívnom zošľachťovacom styku.

Článok 5

ZSSR udelí dovozom výrobkov s pôvodom v spoločenstve nediskriminačné zaobchádzanie vzhľadom na uplatňovanie množstevných obmedzení, udeľovanie licencií a alokácie meny potrebnej na zaplatenie takýchto dovozov.

Článok 6

Ak sa v tejto dohode neuvádza inak, obchod a ostatná obchodná spolupráca medzi zmluvnými stranami sa bude vykonávať v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi.

Článok 7

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 5, každá zmluvná strana udelí na dovozy tovarov druhej strany čo najvyšší stupeň liberalizácie. Proces liberalizácie prihliadne na vývoj obchodu medzi zmluvnými stranami, trhové podmienky, zmeny pravidiel vzťahujúcich sa na obchod v spoločenstve a ZSSR a napredovanie vykonávania tejto dohody.

Článok 8

V tomto zmysle sa spoločenstvo zaväzuje, že:

- sa vynasnaží, aby zabezpečilo napredovanie k postupnému zakázaniu "osobitných množstevných obmedzení", najmä tých množstevných obmedzení, ktoré sa vzťahujú na dovozy, ktoré pochádzajú zo ZSSR v zmysle nariadenia (EHS) č. 3420/83, ktoré sa týka tovarov iných ako tých, na ktoré sa vzťahujú množstevné obmedzenia v zmysle nariadenia (EHS) č. 288/82,

- do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody odstráni množstevné obmedzenia na dovozy do regiónov spoločenstva a výrobkov uvedených v prílohe I,

- do jedného roka odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody pozastaví uplatňovanie množstevných obmedzení na dovozy do regiónov spoločenstva a výrobkov uvedených v prílohe II za podmienok v nej určených.

Článok 9

Vzhľadom na osobitné množstevné obmedzenia neobsiahnuté v prílohách I a II, zmluvné strany preskúmajú v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 22, ešte pred 30. júnom 1992, ďalšie zmeny, ktoré možno vykonať v tom čase ešte existujúcich dovozných opatreniach. Zmeny, ktoré sa posúdia, môžu zahŕňať ktorékoľvek z nasledovných opatrení:

- liberalizáciu,

- liberalizáciu s dohľadom nad dovozom,

- prijatie vhodných opatrení zo strany ZSSR, ako napríklad vydanie vývozných licencií alebo osvedčení na zabezpečenie toho, že vývozy do spoločenstva zostanú v rámci stanovených úrovní,

- opatrenia, ktoré sú potrebné na prispôsobenie existujúcich dovozných opatrení spoločenstva.

Článok 10

1. Spoločenstvo otvorí na každý kalendárny rok dovozné kvóty pre výrobky, ktoré sú v záujme ZSSR a ktoré podliehajú množstevným obmedzeniam.

2. Zmluvné strany každoročne usporiadajú porady v spoločnom výbore ustanovenom v článku 22, aby určili, aké veľké zvýšenie možno v kvótach uvedených v odseku 1 vykonať a či možno otvoriť kvóty pre ostatné výrobky na budúci rok.

Článok 11

1. Spoločenstvo sa zaväzuje, že najneskôr do 31. decembra 1995 zakáže zvyšné osobitné množstevné obmedzenia, okrem obmedzení týkajúcich sa obmedzeného počtu výrobkov, ktoré sa v tom čase môžu považovať za citlivé.

2. Spoločný výbor založený v zmysle článku 22 vypracuje počas svojho zasadnutia v roku 1995 úpravy, ktoré sa budú vzťahovať na predpísané obdobie po 31. decembri 1995 na dovozy citlivých výrobkov uvedených v odseku 1.

Článok 12

Dovozy do spoločenstva výrobkov zahrnutých pod túto dohodu sa nebudú spoplatňovať voči kvótam uvedeným v článku 10, ak budú deklarované s určením na spätný vývoz a skutočne sa zo spoločenstva spätne vyvezú v zmysle správnych kontrolných úprav platných v spoločenstve buď v nezmenenom stave, alebo po aktívnom zošľachťovacom styku.

Článok 13

Zmluvné strany sa navzájom budú informovať o akýchkoľvek zmenách vo svojich colných alebo štatistických nomenklatúrach alebo o akomkoľvek rozhodnutí prijatom v súlade s platnými postupmi týkajúcimi sa triedenia tovarov zahrnutých pod túto dohodu.

Článok 14

S tovarmi sa medzi zmluvnými stranami bude zaobchádzať na báze tržných cien.

Článok 15

1. Zmluvné strany sa vynasnažia vyhýbať sa konfliktným situáciám, ktoré si vyžadujú zabezpečenie opatrení v oblasti vzájomného obchodu. Ak však v obchode medzi zmluvnými stranami problémy nastanú, zmluvné strany začnú konzultácie najneskôr 30 dní po predložení vhodnej žiadosti jednou zo zmluvných strán v rámci spoločného výboru založeného v súlade s článkom 22. Tieto konzultácie sa zamerajú na hľadanie vzájomne uspokojujúcich riešení na tieto problémy. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa pred uskutočnením konzultácií neprijali žiadne kroky, okrem kritických situácií uvedených v odseku 4.

2. Ustanovenia odseku 1 sa uplatnia, najmä ak sa niektorý výrobok dováža na územie jednej zo zmluvných strán v takých zvýšených množstvách alebo za takých podmienok, ktoré môžu zapríčiniť resp. spôsobiť škodu domácim výrobcom podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov. V tomto prípade zmluvné strany žiadajúce o konzultácie poskytnú druhej zmluvnej strane všetky potrebné informácie potrebné na podrobné preskúmanie danej situácie.

3. Ak zmluvné strany nedosiahnu v dôsledku konzultácií dohodu o krokoch na zabránenie danej situácie, zmluvnej strane, ktorá žiadala o konzultácie, nebude nič brániť v tom, aby obmedzila dovozy predmetných výrobkov do takej miery a na taký čas, ktorý je potrebný na zabránenie alebo napravenie závažnej ujmy. Druhej zmluvnej strane potom nebude nič brániť v tom, aby prijala podobné opatrenia z hľadiska rovnakých obchodných podmienok.

4. Za kritických okolností, keď by oneskorenie mohlo zapríčiniť škodu, ktorú by bolo ťažké napraviť, zmluvné strany môžu prijať dočasne pred konzultáciami ochranné opatrenia za podmienky, že konzultácie sa uskutočnia bezodkladne po prijatí takéhoto kroku.

5. Pri výbere opatrení v zmysle tohto článku zmluvné strany uprednostnia tie opatrenia, ktoré spôsobia najmenšie narušenie v dosahovaní cieľov tejto dohody.

Článok 16

1. Táto dohoda vopred nevylučuje zákazy a obmedzenia v oblasti dovozov, vývozov alebo tovarov v tranzitnom režime opodstatnených z dôvodov verejnej morálky, práva a poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany života a zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín, ochrany priemyselného, obchodného a duševného vlastníctva, alebo pravidiel vzťahujúcich sa na zlato alebo striebro, alebo pravidiel uložených na ochranu národného bohatstva umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty.

Takéto zákazy a obmedzenia sa však nesmú skladať z prostriedkov svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia obchodu medzi zmluvnými stranami.

2. Táto dohoda vopred nevylučuje prijímanie krokov opodstatnených na základe dôvodov ochrany základných bezpečnostných záujmov:

i) týkajúcich sa štiepnych materiálov alebo materiálov, z ktorých sú tieto materiály odvodené;

ii) týkajúcich sa obchodovania so zbraňami, muníciou a vojnovou výzbrojou a takého obchodovania s ostatnými tovarmi a materiálmi, ktoré sa vykonáva priamo alebo nepriamo na účel zásobovania vojenského zriadenia;

iii) prijatých v čase vojny alebo zvýšeného napätia v medzinárodných vzťahoch.

HLAVA III

Obchodná a hospodárska spolupráca

Článok 17

1. Zmluvné strany sa vynasnažia, aby podporili, rozšírili a oživili obchod medzi sebou. Spoločný výbor založený článkom 22 bude venovať osobitnú dôležitosť na spôsoby povzbudenia vzájomného a harmonického rozširovania obchodu osobitný význam.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uľahčia výmenu obchodných a hospodárskych informácií vo všetkých záležitostiach, ktoré napomáhajú rozvoju obchodu a hospodárskej spolupráci.

V tomto zmysle sa zmluvné strany dohodli, že zabezpečia uverejňovanie komplexných údajov o obchodnej a finančnej problematike vrátane štatistík v oblasti výroby, spotreby a zahraničného obchodu.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uľahčia spoluprácu medzi svojimi príslušnými colnými službami, najmä v týchto oblastiach:

- odborná príprava,

- zjednodušenie colnej dokumentácie a procedúr a

- v rámci ich príslušnej pôsobnosti, administratívnu spoluprácu s cieľom predchádzania a zisťovania porušovania pravidiel colných záležitostí vrátane pravidiel, ktorými sa riadi uplatňovanie dovozných kvót.

4. Zmluvné strany sa v rámci svojich príslušných právomocí zaväzujú uľahčiť obchodnú a hospodársku spoluprácu, medzi iným:

- podporovaním činností propagácie obchodu v prospech svojich podnikateľov vrátane reklamných, poradenských, finančných sprostredkovateľských a ostatných podnikateľských služieb,

- poskytovaním záruk fyzickým a právnickým osobám druhej zmluvnej strany vzhľadom na ich osobné a vlastnícke práva a na tento účel vrátane nediskriminačného prístupu k súdom a príslušným správnym orgánom spoločenstva a ZSSR,

- podporovaním kontaktov medzi obchodnými združeniami spoločenstva a ZSSR.

5. Zmluvné strany podporia formy obchodu, ktoré sú zlučiteľné s účinným vykonávaním medzinárodných obchodných vzťahov a tiež podporia obchodných partnerov, aby sa o svojich obchodných vzoroch rozhodovali nezávisle.

Zmluvné strany preto súhlasia s tým, aby sa protiobchodné praktiky považovali za dočasné a výnimočné.

Ďalej súhlasia s tým, že spoločnosti zriadené v spoločenstve alebo v ZSSR nebudú nútiť, aby tieto praktiky vykonávali. Ak sa však firmy alebo Spoločnosti rozhodnú uchýliť sa k protiobchodným operáciám, zmluvné strany ich budú nabádať, aby im poskytli všetky príslušné informácie na uľahčenie transakcie.

6. Pri podporovaní cieľov tohto článku sa zmluvné strany dohodli, že si na svojich príslušných trhoch udržia a zlepšia legislatívu pre podnikanie a zjednodušenie činností firiem alebo Spoločnosti oboch zmluvných strán na ich trhoch, ako sú, medzi iným, uvedené v prílohe III.

Článok 18

V rámci svojich príslušných právomocí zmluvné strany:

- budú podporovať prijatie arbitráže pre riešenie sporov vznikajúcich z obchodných transakcií a transakcií spolupráce uzatvorených medzi firmami, podnikmi a hospodárskymi organizáciami spoločenstva a ZSSR,

- súhlasia s tým, že ak spor postúpia na rozhodcovské konanie, každá zmluvná strana sporu si môže, okrem prípadov, kde pravidlá rozhodcovského strediska zvoleného stranami ustanovujú inak, vybrať vlastného rozhodcu bez ohľadu na jeho národnosť, a že tretí predsedajúci arbiter alebo výhradný arbiter môže byť občanom tretieho štátu,

- budú svojim hospodárskym účastníkom trhu odporúčať, aby si po vzájomnej dohode zvolili rozhodné právo uplatniteľné na ich zmluvy,

- budú podporovať odvolanie sa na arbitrážne pravidlá vypracované Komisiou OSN pre medzinárodné obchodné právo (Uncitral) a na arbitráž ktoréhokoľvek strediska štátneho signatára Konvencie o uznávaní a uplatňovaní zahraničných arbitrážnych rozhodnutí, podpísanej v New Yorku dňa 10. júna 1958.

Článok 19

V rámci svojich príslušných právomocí sa zmluvné strany zaväzujú, že:

- zabezpečia primeranú ochranu a presadzovanie práv priemyselného, obchodného a duševného vlastníctva,

- zabezpečia rešpektovanie svojich medzinárodných záväzkov v oblasti práv priemyselného, obchodného a duševného vlastníctva,

- podporia vhodné opatrenia medzi podnikmi a inštitúciami v rámci spoločenstva a ZSSR vzhľadom na náležitú ochranu práv priemyselného, obchodného a duševného vlastníctva.

HLAVA IV

Hospodárska spolupráca

Článok 20

1. Na základe vlastných príslušných hospodárskych politík a zámerov zmluvné strany podporia v čo najširšom rozsahu hospodársku spoluprácu vo všetkých oblastiach, ktoré považujú za spoločný záujem.

Takáto spolupráca sa zameria najmä na:

- posilnenie a diverzifikáciu ekonomických väzieb medzi zmluvnými stranami, pričom sa zohľadní komplementarita ich ekonomík,

- príspevok k rozvoju ich príslušných ekonomík a životných úrovní,

- otváranie nových zdrojov dodávok a nových trhov,

- podporovanie spolupráce medzi hospodárskymi účastníkmi trhu s cieľom podporovať investície a spoločné podniky, licenčné dohody a iné formy priemyselnej spolupráce na rozvoj ich priemyslu,

- podporovanie účasti malých a stredných podnikov v obchode a spolupráci,

- podporovanie environmentálnych politík,

- podporovanie vedeckého a technologického pokroku.

2. Na dosiahnutie týchto cieľov zmluvné strany budú podporovať hospodársku spoluprácu v oblastiach obojstranného záujmu, najmä v nasledovných oblastiach:

- štatistika,

- štandardizácia,

- priemysel,

- suroviny a baníctvo,

- poľnohospodárstvo vrátane potravinársko–spracovateľských odvetví,

- ochrana životného prostredia a hospodárenie s prírodným bohatstvom,

- energia vrátane jadrovej energie a jadrovej bezpečnosti (fyzikálna bezpečnosť a ochrana pred žiarením),

- veda a technika v oblastiach, v ktorých sú zmluvné strany aktívne a ktoré považujú za spoločný záujem vrátane jadrového výskumu,

- hospodárske, menové, bankové, poisťovacie a ostatné finančné služby,

- doprava, cestovný ruch a ostatné služby,

- manažérske a odborné vzdelanie.

3. Pre realizáciu cieľov hospodárskej spolupráce a v rámci svojich príslušných právomocí a v súlade so svojím príslušným právom a politikami budú zmluvné strany podporovať prijímanie opatrení zameraných na vytvorenie priaznivých podmienok pre hospodársku a priemyselnú spoluprácu, najmä:

- uľahčovaním výmen a kontaktov medzi osobami a delegáciami zastupujúcimi obchodné, hospodárske a ostatné príslušné organizácie,

- podporovaním a uľahčovaním činností propagácie obchodu, ako sú organizácia seminárov, veľtrhov a výstav,

- uľahčovaním vykonávania prieskumu trhu a ostatných marketingových činností na ich príslušných územiach,

- podporovaním činností, ktoré zahŕňajú zabezpečenie odbornej expertízy v príslušných oblastiach,

- podporovaním výmeny informácií a kontaktov týkajúcich sa vedeckých predmetov spoločného záujmu,

- podporovaním priaznivého prostredia pre investície, spoločné podniky a licenčné dohody, hlavne rozšírením členskými štátmi spoločenstva a ZSSR dohôd na podporu a ochranu investícií, najmä na transfery ziskov a transferu investovaného kapitálu do domovskej krajiny, na základe zásad nediskriminácie a reciprocity.

Článok 21

Bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia zmlúv o založení Európskych spoločenstiev, táto dohoda ani žiadna iná činnosť podniknutá v jej zmysle nijako neovplyvnia právomoci členských štátov spoločenstva na rozvoj dvojstranných činností so ZSSR v oblasti hospodárskej spolupráce alebo, ak je to vhodné, na uzatvorenie nových dohôd o hospodárskej spolupráci so ZSSR.

HLAVA V

Spoločný výbor

Článok 22

1. a) Zriadi sa spoločný výbor, ktorý sa bude na jednej strane skladať zo zástupcov spoločenstva a na druhej strane zo zástupcov ZSSR.

b) Spoločný výbor, po vzájomnej dohode, bude formulovať odporúčania po vzájomnom súhlase.

c) Spoločný výbor prijíma, podľa potreby, vlastný rokovací poriadok a program práce.

d) Spoločný výbor zasadá raz ročne striedavo v Bruseli a Moskve. Mimoriadne stretnutia možno zvolať na základe vzájomnej dohody na požiadanie ktorejkoľvek zo zmluvných strán. V úrade predsedu spoločného výboru sa zmluvné strany budú striedať. Ak je to možné, program zasadaní spoločného výboru sa dohodne vopred.

2. a) Spoločný výbor zabezpečí náležité fungovanie tejto dohody a bude navrhovať a odporúčať opatrenia na dosiahnutie jeho cieľov, pričom zohľadní hospodárske a sociálne politiky zmluvných strán.

b) Spoločný výbor sa vynasnaží, aby našiel spôsoby podpory rozvoja obchodu a obchodnej a hospodárskej spolupráce medzi zmluvnými stranami. Najmä:

- preskúma rôzne aspekty obchodu medzi zmluvnými stranami, najmä jeho celkový rámec miery rastu, štruktúru a diverzifikáciu, obchodnú bilanciu a rôzne formy obchodu a jeho podpory,

- poskytuje odporúčania pri problémoch spoločného záujmu v obchodnej alebo hospodárskej spolupráce,

- hľadá vhodné prostriedky na zabránenie možným ťažkostiam v oblastiach obchodu a spolupráce a podporuje rôzne formy obchodnej a hospodárskej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu,

- zvažuje opatrenia, ktoré s pravdepodobnosťou môžu rozvinúť a diverzifikovať obchod a hospodársku spoluprácu, najmä zlepšením dovozných príležitostí v spoločenstve a v ZSSR,

- vymieňa informácie o makroekonomických plánoch a, ak také existujú, o plánoch zahraničného obchodu, o ekonomických vyhliadkach zmluvných strán, ktoré majú dosah na obchod a spoluprácu, a na základe doterajšieho stavu predpoklady pre rozvoj komplementárnych ekonomík a tiež o navrhovaných hospodárskych rozvojových programoch,

- vymieňa informácie o zmenách, doplneniach a vývojoch v zákonoch, nariadeniach a formalitách zmluvných strán v oblastiach zahrnutých pod túto dohodu,

- hľadá spôsoby zriadenia a podpory vzájomne výhodnej výmeny informácií a kontaktov v záležitostiach, ktoré sa týkajú spolupráce v ekonomickej oblasti medzi zmluvnými stranami, a usmerňuje svoje úsilie k vytvoreniu priaznivých podmienok pre takúto spoluprácu,

- skúma priaznivé cesty zlepšenia podmienok pre rozvoj priamych kontaktov medzi firmami založenými v spoločenstve a firmami zriadenými v ZSSR,

- formuluje a predkladá orgánom zmluvných strán odporúčania na vyriešenie akýchkoľvek problémov, ktoré sa vyskytnú, ak je to potrebné, prostredníctvom uzatvorenia dojednaní alebo dohôd,

- skúma situáciu vzhľadom na udeľovanie dodávateľských kontraktov na tovary alebo služby vyplývajúcich z medzinárodných výziev na verejnú súťaž.

HLAVA VI

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 23

Vzhľadom na ustanovenia odseku 1 týkajúce sa hospodárskej spolupráce, ustanovenia tejto dohody nahrádzajú ustanovenia dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi spoločenstva a ZSSR v rozsahu, v ktorom sú tieto predchádzajúce ustanovenia buď nezlučiteľné, alebo rovnaké s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 24

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňujú Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a za podmienok v nich ustanovených, a na strane druhej strane na územie Zväzu sovietskych socialistických republík.

Článok 25

1. Táto dohoda nadobúda platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorý si zmluvné strany notifikovali ukončenie postupov potrebných na tento účel. Táto dohoda sa uzatvára na počiatočné obdobie 10 rokov. Táto dohoda sa automaticky každoročne obnovuje, pokiaľ žiadna zo zmluvných strán nedoručí druhej zmluvnej strane písomnú výpoveď tejto dohody šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Zmluvné strany môžu túto dohodu rozšíriť a/alebo zmeniť a doplniť, alebo po vzájomnej dohode ďalej rozpracovať jej konkrétne ustanovenia, aby zohľadnili nové vývoje.

Prílohy, spoločné vyhlásenia a výmeny listov pripojené k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 26

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch origináloch v dánskom, holandskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, gréckom, talianskom, portugalskom, španielskom a ruskom jazyku, z ktorých každé znenie je rovnako autentické.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes han suscrito el presente Acuerdo.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Akkoord hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся Полномочные представители подписали настоящее Соглашение.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.Udfærdiget i Bruxelles, den attende december nitten hundrede og niogfirs.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember neunzehnhundertneunundachtzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre millenovecentottantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende december negentienhonderd negenentachtig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e oitenta e nove.Совершено в Брюсселе восемнадцатого декабря тысяча девятьсот восемьдесят девятого года.

Por la Comunidad Económica EuropeaFor Det Europæiske Økonomiske FællesskabFür die Europäische WirtschaftsgemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή Οικονομική ΚοινότηταFor the European Economic CommunityPour la Communauté économique européennePer la Comunità economica europeaVoor de Europese Economische GemeenschapPela Comunidade Económica EuropeiaЗа Европейское зкономическое сообщество

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad Europea de la Energia AtómicaFor Det Europæiske AtomenergifællesskabFür die Europäische AtomgemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής ΕνέργειαςFor the European Atomic Energy CommunityPour la Communauté européenne de l'énergie atomiquePer la Comunità europea dell'energia atomicaVoor de Europese Gemeenschap voor AtoomenergiePela Comunidade Europeia da Energia AtómicaЗа Европейское сообщество по атомной энергии

+++++ TIFF +++++

Por la Unión de Repúblicas Socialistas SoviéticasFor Unionen af Socialistiske SovjetrepublikkerFür die Union der Sozialistischen SowjetrepublikenΓια την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστνκών ΔημοκρατιώνFor the Union of Soviet Socialist RepublicsPour l'Union des républiques socialistes soviétiquesPer l'Unione delle Repubbliche socialiste sovieticheVoor de Unie van Socialistische SowjetrepubliekenPela União das Repúblicas Socialistas SoviéticasЗа Союз Советских Социалистических Республик

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam regiónov spoločenstva a výrobkov, na ktoré sa vzťahuje druhá zarážka článku 8

Poznámky k prílohe I, ktoré vysvetľujú čiastočnú liberalizáciu určitých výrobkov:

BENELUXNEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKADánskoGréckoŠpanielskoFrancúzskoÍrskoTalianskoSpojené kráľovstvo | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam regiónov spoločenstva a výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tretia zarážka článku 8

Schémy na pozastavenie množstevných obmedzení uvedených nižšie boli založené, aby umožnili dočasný a experimentálny dovoz predmetných výrobkov bez množstevného limitu. Následne, v osobitných prípadoch, dôsledkom vývozov ZSSR do predmetných regiónov spoločenstva, môžu trhové trendy spôsobiť, že pre spoločenstvo bude potrebné, aby túto prax prerušilo, v tom prípade bude o tom bezodkladne informovať ZSSR.

Poznámky k prílohe II, ktoré vysvetľujú pozastavenie čiastočnej liberalizácie určitých výrobkov:

A.BENELUX: (automatické licenčné dojednania – TLA)07019059ex70049095ex700490997010901070109021701090317010904570109047701090557010905770109071701090817010908770109099Textilné kategórie125 Aex 126127A148A149A149B149CB.Francúzsko: (systém bez množstevných limitov — SLQ)760110007601201076012090C.Taliansko: (automatické licenčné dojednania – TLA)44111100441119004411210044112900441131004411390044119100441199004804111148041115480411194804191148041915480419194804193148041935480421104804395148043959480441104804421048044910480451104804521048045910491000007003119070031990700330007004105070041090700490707004909170049093700490957004909970051010700510317005103370051035700510917005109370051095700521107005212070052130700521407005215070052190700529107005293170052933700529357005299170052993700529957016901084431200844319118443191984431990844350198443509084439000 | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Vyhlásenie ZSSR o uskutočnení článku 17 odseku 6

Vzhľadom na ustanovenia záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a záverečných dokumentov následných stretnutí účastníckych štátov tejto konferencie a v kontexte vlastných hospodárskych reforiem, ZSSR sa v rámci svojich právomocí zaväzuje, že s cieľom uľahčenia obchodnej a hospodárskej spolupráce a podpory vzájomného obchodu prijme opatrenia, ako sú:

a) uľahčenie vstupu, pobytu a pohybu podnikateľov zo spoločenstva v ZSSR;

b) uľahčenie priameho prístupu podnikateľov zo spoločenstva k obchodným kontaktom a konečným užívateľom v ZSSR;

c) nediskriminačné uľahčenie, za nediskriminačných cien, zakladanie a prevádzku zastupiteľstiev firiem spoločenstva v ZSSR vrátane prenájmu obchodných priestorov a priestorov na bývanie, nadobúdania vybavenia a prepravy zariadení, prístupu ku telekomunikáciám, úžitkovým sieťam a službám obyvateľstvu;

d) nediskriminačné uľahčenie voľného náboru miestnych zamestnancov požadovaných takýmito firmami;

e) nepodporovanie výmenných obchodov firmami zriadenými v ZSSR;

f) centralizácia vydávania licencií v ZSSR v rámci jedného príslušného štátneho orgánu, aby sa zabezpečila náležitá implementácia ustanovení článku 5.

Spoločné vyhlásenie spoločenstva a ZSSR o článku 23

Rozumie sa, že dohody uzatvorené medzi členskými štátmi spoločenstva a ZSSR, uvedené v článku 23, môžu zahŕňať, medzi iným, aj dohody o obchode a navigácii.

--------------------------------------------------

Top