Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Záverečný akt

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/377


ZÁVEREČNÝ AKT

I.   ZNENIE ZÁVEREČNÉHO AKTU

1.

Splnomocnení zástupcovia:

JEHO VELIČENSTVA KRÁĽA BELGIČANOV,

BULHARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA ČESKEJ REPUBLIKY,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ DÁNSKA,

PREZIDENTA SPOLKOVEJ REPUBLIKY NEMECKO,

PREZIDENTA ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVA KRÁĽA ŠPANIELSKA,

PREZIDENTA FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKY ÍRSKA,

PREZIDENTA TALIANSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA CYPERSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKY LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA LITOVSKEJ REPUBLIKY,

JEHO KRÁĽOVSKEJ VÝSOSTI VEĽKOVOJVODU LUXEMBURSKA,

PREZIDENTA MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA MALTY,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ HOLANDSKA,

SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA POĽSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA RUMUNSKA,

PREZIDENTA SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

PREZIDENTKY FÍNSKEJ REPUBLIKY,

VLÁDY ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

JEJ VELIČENSTVA KRÁĽOVNEJ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ktorí sa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť zišli v Luxemburgu pri príležitosti podpisu Zmluvy medzi Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členské štáty Európskej únie) a Bulharskou republikou a Rumunskom o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

Zaznamenali skutočnosť, že v rámci konferencie medzi členskými štátmi Európskej únie a Bulharskou republikou a Rumunskom o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii sa vypracovali a prijali tieto texty:

I.

Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členské štáty Európskej únie) a Bulharskou republikou a Rumunskom o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (ďalej len „Zmluva o pristúpení“);

II.

Znenia Zmluvy o Ústave pre Európu v bulharskom a rumunskom jazyku;

III.

Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (ďalej len „Protokol o pristúpení“);

IV.

znenia uvedené nižšie, ktoré sú pripojené k Protokolu o pristúpení:

A.

Príloha I

Zoznam dohovorov a protokolov, ku ktorým Bulharsko a Rumunsko pristupujú pri pristúpení (uvedené v článku 3 ods. 3 protokolu)

Príloha II

Zoznam ustanovení Schengenského acquis, ako je začlenený do rámca Európskej únie, a aktov na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich, ktoré sú od pristúpenia záväzné a uplatniteľné v nových členských štátoch (uvedené v článku 4 ods. 1 protokolu)

Príloha III

Zoznam uvedený v článku 16 protokolu: úpravy aktov prijatých inštitúciami

Príloha IV

Zoznam uvedený v článku 17 protokolu: dodatočné úpravy aktov prijatých inštitúciami

Príloha V

Zoznam uvedený v článku 18 protokolu: ostatné trvalé ustanovenia

Príloha VI

Zoznam uvedený v článku 20 protokolu: prechodné opatrenia Bulharsko

Príloha VII

Zoznam uvedený v článku 20 protokolu: prechodné opatrenia Rumunsko

Príloha VIII

Rozvoj vidieka (uvedené v článku 34 protokolu)

Príloha IX

Prevzaté osobitné záväzky a prijaté požiadavky zo strany Rumunska pri uzavretí prístupových rokovaní 14. decembra 2004 (uvedené v článku 39 protokolu)

B.

Znenia Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a zmlúv, ktoré ich menia a dopĺňajú v bulharskom a rumunskom jazyku.

V.

Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (ďalej len „Akt o pristúpení“)

VI.

znenia uvedené nižšie, ktoré sú pripojené k Aktu o pristúpení:

A.

Príloha I

Zoznam dohovorov a protokolov, ku ktorým Bulharsko a Rumunsko pristupujú pri pristúpení (uvedené v článku 3 ods. 3 Aktu o pristúpení)

Príloha II

Zoznam ustanovení Schengenského acquis, ako je začlenený do rámca Európskej únie, a aktov na ňom založených alebo inak s ním súvisiacich, ktoré sú od pristúpenia záväzné a uplatniteľné v nových členských štátoch (uvedené v článku 4 ods. 1 Aktu o pristúpení

Príloha III

Zoznam uvedený v článku 19 Aktu o pristúpení: úpravy aktov prijatých inštitúciami

Príloha IV

Zoznam uvedený v článku 20 Aktu o pristúpení: dodatočné úpravy aktov prijatých inštitúciami

Príloha V

Zoznam uvedený v článku 21 Aktu o pristúpení: ostatné trvalé ustanovenia

Príloha VI

Zoznam uvedený v článku 23 Aktu o pristúpení: prechodné opatrenia Bulharsko

Príloha VII

Zoznam uvedený v článku 23 Aktu o pristúpení: prechodné opatrenia Rumunsko

Príloha VIII

Rozvoj vidieka (uvedené v článku 34 Aktu o pristúpení)

Príloha IX

Prevzaté osobitné záväzky a prijaté požiadavky zo strany Rumunska pri uzavretí prístupových rokovaní 14. decembra 2004 (uvedené v článku 39 Aktu o pristúpení)

B.

Znenia Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a zmlúv, ktorými sa menia a dopĺňajú, vrátane Zmluvy o pristúpení Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Zmluvy o pristúpení Helénskej republiky, Zmluvy o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky, Zmluvy o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva a Zmluvy o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v bulharskom a rumunskom jazyku.

2.

Vysoké zmluvné strany dosiahli politickú dohodu o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami potrebných z dôvodu pristúpenia a vyzvali Radu a Komisiu, aby tieto úpravy prijali pred pristúpením, podľa potreby doplnené a aktualizované s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie, v súlade s článkom 56 Protokolu o pristúpení alebo prípadne s článkom 56 Aktu o pristúpení tak, ako je uvedené v článku 4 ods. 3 Zmluvy o pristúpení.

3.

Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť Komisii a sebe navzájom všetky informácie potrebné na uplatňovanie Protokolu o pristúpení prípadne Aktu o pristúpení. V prípade potreby sa tieto informácie poskytnú v dostatočnom predstihu predo dňom pristúpenia, aby sa umožnilo plné uplatňovanie Protokolu o pristúpení prípadne Aktu o pristúpení odo dňa pristúpenia, najmä so zreteľom na fungovanie vnútorného trhu. V tomto kontexte je najdôležitejšie včasné oznámenie opatrení prijatých Bulharskom a Rumunskom podľa článku 53 Protokolu o pristúpení prípadne článku 53 Aktu o pristúpení. Komisia môže informovať Bulharskú republiku a Rumunsko o termíne, ktorý pokladá za vhodný na doručenie alebo odovzdanie osobitných informácií. Do dnešného dňa podpisu bol zmluvným stranám odovzdaný zoznam vymedzujúci informačné povinnosti vo veterinárnej oblasti.

4.

Splnomocnení zástupcovia zobrali na vedomie tieto vyhlásenia, ktoré sú pripojené k tomuto záverečnému aktu:

A.

Spoločné vyhlásenia súčasných členských štátov

1.

Spoločné vyhlásenie o voľnom pohybe pracovníkov: Bulharsko

2.

Spoločné vyhlásenie o strukovinách: Bulharsko

3.

Spoločné vyhlásenie o voľnom pohybe pracovníkov: Rumunsko

4.

Spoločné vyhlásenie o rozvoji vidieka: Bulharsko a Rumunsko

B.

Spoločné vyhlásenie súčasných členských štátov a Komisie

5.

Spoločné vyhlásenie o prípravách Bulharska a Rumunska na pristúpenie

C.

Spoločné vyhlásenie viacerých súčasných členských štátov

6.

Spoločné vyhlásenie Spolkovej republiky Nemecko a Rakúskej republiky o voľnom pohybe pracovníkov: Bulharsko a Rumunsko

D.

Vyhlásenie Bulharskej republiky

7.

Vyhlásenie Bulharskej republiky o používaní cyriliky v Európskej únii

5.

Splnomocnení zástupcovia vzali na vedomie výmenu listov medzi Európskou úniou a Bulharskou republikou a Rumunskom o informačnom a konzultačnom postupe pre prijímanie určitých rozhodnutí a iných opatrení, ktoré majú byť prijaté počas obdobia predchádzajúceho pristúpeniu a ktorý je uvedený v prílohe k tomuto záverečnému aktu.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II.   VYHLÁSENIA

A.   SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA SÚČASNÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1.   Spoločné vyhlásenie o voľnom pohybe pracovníkov: Bulharsko

Európska únia zdôrazňuje vysokú mieru rozlišovania a pružnosti pri úprave voľného pohybu pracovníkov. Členské štáty sa budú usilovať uľahčiť prístup bulharských štátnych príslušníkov na trh práce podľa vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom urýchliť aproximáciu s acquis. V dôsledku toho by sa po pristúpení Bulharska mali podstatne zlepšiť možnosti bulharských štátnych príslušníkov zamestnať sa v Európskej únii. Naviac, členské štáty Európskej únie čo najlepšie využijú navrhnutú úpravu, aby čo najskôr dosiahli plné uplatňovanie acquis v oblasti voľného pohybu pracovníkov.

2.   Spoločné vyhlásenie o strukovinách: Bulharsko

Čo sa týka strukovín, pre výpočet vnútroštátnych stropov Bulharska sa v prílohe VIIIA k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10. 2003, s. 1.) zohľadnila plocha s rozlohou 18 047 ha.

3.   Spoločné vyhlásenie o voľnom pohybe pracovníkov: Rumunsko

Európska únia zdôrazňuje vysokú mieru rozlišovania a pružnosti pri úprave voľného pohybu pracovníkov. Členské štáty sa budú usilovať uľahčiť prístup rumunských štátnych príslušníkov na trh práce podľa vnútroštátnych právnych predpisov s cieľom urýchliť aproximáciu s acquis. V dôsledku toho by sa po pristúpení Rumunska mali podstatne zlepšiť možnosti rumunských štátnych príslušníkov zamestnať sa v Európskej únii. Naviac, členské štáty Európskej únie čo najlepšie využijú navrhnutú úpravu, aby čo najskôr dosiahli plné uplatňovanie acquis v oblasti voľného pohybu pracovníkov.

4.   Spoločné vyhlásenie o rozvoji vidieka: bulharsko a rumunsko

Pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky na rozvoj vidieka, ktoré pochádzajú zo Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu pre Bulharsko a Rumunsko na trojročné obdobie rokov 2007-2009 uvedené v článku 34 ods. 2 Protokolu o pristúpení a článku 34 ods. 2 Aktu o pristúpení, Únia poznamenáva, že očakávať možno tieto prídely:

(v miliónoch EUR, v cenách z roku 2004)

 

2007

2008

2009

2007-2009

Bulharsko

183

244

306

733

Rumunsko

577

770

961

2 308

Spolu

760

1 014

1 267

3 041

Prídely na rozvoj vidieka v Bulharsku a Rumunsku po trojročnom období rokov 2007-2009 sa budú zakladať na uplatňovaní existujúcich pravidiel alebo tých pravidiel pochádzajúcich z politických reforiem, ktoré sa medzičasom uskutočnia.

B.   SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE SÚČASNÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV A KOMISIE

5.   Spoločné vyhlásenie o prípravách Bulharska a Rumunska na pristúpenie

Európska únia bude pokračovať v podrobnom monitorovaní príprav a úspechov Bulharska a Rumunska vrátane účinného vykonávania záväzkov, ktoré prevzali vo všetkých oblastiach acquis.

Európska únia pripomína závery predsedníctva Európskej rady zo 16. - 17. decembra 2004, najmä body 8 a 12, v ktorých sa zdôrazňuje, že v prípade Rumunska sa bude osobitná pozornosť venovať príprave v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, hospodárskej súťaže a životného prostredia a v prípade Bulharska sa bude osobitná pozornosť venovať príprave v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Komisia bude naďalej predkladať výročné správy o pokroku Bulharska a Rumunska v prístupovom procese spolu s prípadnými odporúčaniami. Európska únia pripomína, že ochranné doložky ustanovujú opatrenia na riešenie vážnych problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pred pristúpením alebo tri roky po pristúpení.

C.   SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE VIACERÝCH SÚČASNÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

6.   Spoločné vyhlásenie Spolkovej republiky Nemecko a Rakúskej republiky o voľnom pohybe pracovníkov: Bulharsko a Rumunsko

Znenie bodu 13 prechodných opatrení o voľnom pohybe pracovníkov podľa smernice 96/71/ES v prílohách VI a VII k Protokolu o pristúpení a k Aktu o pristúpení chápu Spolková republika Nemecko a Rakúska republika zhodne s Komisiou tak, že „určité regióny“ môžu v niektorých prípadoch predstavovať celé štátne územie.

D   VYHLÁSENIE BULHARSKEJ REPUBLIKY

7.   Vyhlásenie Bulharskej republiky o používaní cyriliky v Európskej únii

S uznaním bulharského jazyka ako autentického jazyka zmlúv ako aj úradného a pracovného jazyka, ktorý bude používaný inštitúciami Európskej únie, sa cyrilika stane jednou z troch abecied úradne používaných v Európskej únii. Táto podstatná časť kultúrneho dedičstva Európy predstavuje osobitný prínos Bulharska k jazykovej a kultúrnej rôznorodosti Únie.


III.   VÝMENA LISTOV

Výmena listov medzi Európskou úniou a Bulharskou republikou a Rumunskom o informačnom a konzultačnom postupe pre prijímanie určitých rozhodnutí a iných opatrení, ktoré majú byť prijaté počas obdobia predchádzajúceho pristúpeniu

Vážený pane,

je mi cťou odvolať sa na otázku týkajúcu sa informačného a konzultačného postupu pre prijímanie určitých rozhodnutí a iných opatrení, ktoré majú byť prijaté počas obdobia predchádzajúceho pristúpeniu Vašej krajiny k Európskej únii, ktorá bola položená v rámci prístupových rokovaní.

Týmto potvrdzujem, že Európska únia je pripravená súhlasiť za podmienok vymedzených v prílohe tohto listu s takýmto postupom, ktorý by sa mohol uplatňovať s účinnosťou od 1. októbra 2004.

Bol by som Vám zaviazaný, ak by ste mohli potvrdiť, že vláda Vašej krajiny súhlasí s obsahom tohto listu.

S úctou,

Vážený pane,

Je mi cťou potvrdiť príjem Vášho listu nasledovného znenia:

„Je mi cťou odvolať sa na otázku týkajúcu sa informačného a konzultačného postupu pre prijímanie určitých rozhodnutí a iných opatrení, ktoré majú byť prijaté počas obdobia predchádzajúceho pristúpeniu Vašej krajiny k Európskej únii, ktorá bola položená v rámci prístupových rokovaní.

Týmto potvrdzujem, že Európska únia je pripravená súhlasiť za podmienok vymedzených v prílohe tohto listu s takýmto postupom, ktorý by sa mohol uplatňovať s účinnosťou od 1. októbra 2004.

Bol by som Vám zaviazaný, ak by ste mohli potvrdiť, že vláda Vašej krajiny súhlasí s obsahom tohto listu.“

Je mi cťou potvrdiť, že vláda mojej krajiny súhlasí s obsahom tohto listu.

S úctou,

PRÍLOHA

Informačný a konzultačný postup pre prijímanie určitých rozhodnutí a iných opatrení, ktoré majú byť prijaté počas obdobia predchádzajúceho pristúpeniu

I.

1.

S cieľom zabezpečiť, aby bola Bulharská republika a Rumunsko, ďalej len „pristupujúce štáty“ primerane informované, každý návrh, oznámenie, odporúčanie alebo podnet, ktoré môžu viesť k rozhodnutiam inštitúcií alebo orgánov Európskej únie, sa po doručení Rade oznámi pristupujúcim štátom.

2.

Konzultácie sa konajú na odôvodnenú žiadosť pristupujúceho štátu, ktorý v nej výslovne vymedzí svoje záujmy a postrehy ako budúci členský štát Únie.

3.

Správne rozhodnutia nebudú v zásade predmetom konzultácií.

4.

Konzultácie sa konajú v rámci dočasného výboru zloženého zo zástupcov Únie a pristupujúcich štátov. Pokiaľ pristupujúci štát nevznesie odôvodnenú námietku, môžu sa konzultácie konať výmenou správ v elektronickej forme, najmä pri spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike.

5.

Za Európsku úniu sú členmi dočasného výboru členovia Výboru stálych zástupcov alebo osoby nimi poverené na tento účel. Ak je to vhodné, členovia môžu byť členmi Politického a bezpečnostného výboru. Komisia sa vyzýva, aby vyslala svojich zástupcov.

6.

Dočasnému výboru pomáha sekretariát, a to sekretariát konferencie, ktorý sa na tento účel zachová.

7.

Konzultácie sa uskutočnia čo najskôr po tom, čo v rámci prípravných prác vykonaných na úrovni Únie s cieľom prijať rozhodnutia alebo spoločné pozície Rady boli vypracované spoločné usmernenia, ktoré umožňujú účelnú organizáciu takýchto konzultácií.

8.

Ak po konzultáciách zostanú závažné ťažkosti, možno vec na návrh pristupujúceho štátu prerokovať na ministerskej úrovni.

9.

Predchádzajúce ustanovenia sa primerane uplatňujú pre rozhodnutia Rady guvernérov Európskej investičnej banky.

10.

Postup ustanovený v predchádzajúcich odsekoch sa tiež uplatní na každé rozhodnutie, ktoré prijmú pristupujúce štáty a ktoré môže mať vplyv na záväzky vyplývajúce z ich postavenia ako budúcich členov Únie.

II.

11.

Únia a Bulharská republika a Rumunsko prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa ich pristúpenie k zmluvám alebo dohovorom uvedeným v článkoch 3 ods. 3, 6 ods. 2 a 6 ods. 6 Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie a v článkoch 3 ods. 3, 6 ods. 2 a 6 ods. 6 Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska nastalo pokiaľ možno súčasne s nadobudnutím platnosti Zmluvy o pristúpení a za podmienok ustanovených v uvedenom protokole a uvedenom akte.

12.

Pokiaľ zmluvy alebo dohovory medzi členskými štátmi existujú len v podobe návrhu a pravdepodobne nebudú ešte podpísané v období pred pristúpením, pristupujúce štáty sa vyzvú, aby sa po podpise Zmluvy o pristúpení a v súlade s príslušnými postupmi zúčastnili na príprave týchto návrhov v pozitívnom duchu a tak, aby uľahčili ich uzavretie.

13.

S ohľadom na rokovanie so zmluvnými stranami protokolov uvedených v článku 6 ods. 2, druhom pododseku Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie a v článku 6 ods. 2, druhého pododseku Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska sa zástupcovia pristupujúcich štátov zúčastnia na prácach ako pozorovatelia po boku zástupcoch súčasných členských štátov.

14.

Určité nepreferenčné zmluvy uzavreté Spoločenstvom, ktoré zostanú v platnosti po dni pristúpenia, možno upraviť alebo prispôsobiť s cieľom zohľadniť rozšírenie Únie. Tieto úpravy alebo prispôsobenia prerokuje Spoločenstvo za prizvania zástupcov pristupujúcich štátov v súlade s postupom uvedeným v predchádzajúcom odseku.

III.

15.

Inštitúcie včas vypracujú texty uvedené v článkoch 58 a 60 Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie a v článkoch 58 a 60 Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska. Na tento účel vlády Bulharskej republiky a Rumunska poskytnú inštitúciám včas preklady týchto textov.


Top