EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02021R0520-20210702

Consolidated text: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/520 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o vysledovateľnosť určitých držaných suchozemských zvierat (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/520/2021-07-02

02021R0520 — SK — 02.07.2021 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/520

z 24. marca 2021,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o vysledovateľnosť určitých držaných suchozemských zvierat

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 104 25.3.2021, s. 39)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1064 z 28. júna 2021,

  L 229

8

29.6.2021
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/520

z 24. marca 2021,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o vysledovateľnosť určitých držaných suchozemských zvierat

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

▼M1

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá ( 1 ) týkajúce sa:

▼B

1. 

lehôt na postúpenie informácií zo strany prevádzkovateľov na účely registrácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných v počítačových databázach;

2. 

jednotného prístupu k údajom o držanom hovädzom dobytku, ovciach, kozách a ošípaných obsiahnutým v počítačových databázach a technických špecifikácií a prevádzkových pravidiel pre takéto počítačové databázy;

3. 

technických podmienok a spôsobov výmeny elektronických údajov o držanom hovädzom dobytku medzi počítačovými databázami členských štátov a uznania plnej funkčnosti systému na výmenu údajov;

4. 

technických špecifikácií, formátov a dizajnu prostriedkov identifikácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých;

5. 

technických požiadaviek na prostriedky identifikácie držaných papagájovitých;

6. 

lehôt na aplikáciu prostriedkov identifikácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých narodených v Únii alebo po vstupe uvedených zvierat na územie Únie;

7. 

konfigurácie identifikačného kódu držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ťavovitých a jeleňovitých;

8. 

odstránenia, úpravy a nahradenia prostriedkov identifikácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých a lehôt pre takéto činnosti;

9. 

prechodných opatrení, pokiaľ ide o schválenie prostriedkov identifikácie.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035.KAPITOLA 2

POČÍTAČOVÉ DATABÁZY

Článok 3

Lehoty a postupy na postúpenie informácií zo strany prevádzkovateľov na účely registrácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných

1.  
Prevádzkovatelia, ktorí držia hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané, postúpia informácie o premiestňovaní, narodení a úhynoch podľa článku 112 písm. d) nariadenia (EÚ) 2016/429 a o premiestňovaní podľa článku 113 ods. 1 písm. c) toho nariadenia a podľa článku 56 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035 na účely registrácie v počítačovej databáze zriadenej pre dané druhy v lehote na postúpenie informácií, ktorú určia členské štáty. Maximálna lehota na postúpenie informácií nesmie presiahnuť 7 dní buď po premiestnení, narodení alebo úhyne zvieraťa.
2.  
V prípade narodenia môžu členské štáty pri určovaní maximálnej lehoty na postúpenie informácií použiť ako východiskový bod príslušnej lehoty dátum, keď sa na zviera aplikuje prostriedok identifikácie, za predpokladu, že neexistuje riziko zámeny tohto dátumu s dátumom narodenia zvieraťa.
3.  

Odchylne od odseku 1 môže príslušný orgán predĺžiť maximálnu lehotu na postúpenie informácií o premiestňovaní podľa odseku 1 na 14 dní po premiestnení hovädzieho dobytka v rámci toho istého členského štátu zo zariadení pôvodu na registrované pastevné zariadenia nachádzajúce sa v horských oblastiach na účely pastvy. Príslušný orgán môže rozhodnúť, či akceptuje zoznamy hovädzieho dobytka premiestňovaného do registrovaných pastevných zariadení vypracované prevádzkovateľmi uvedených zariadení. Tieto zoznamy musia obsahovať:

a) 

jedinečné registračné číslo registrovaného pastevného zariadenia;

b) 

identifikačný kód zvieraťa;

c) 

jedinečné registračné číslo zariadenia pôvodu;

d) 

dátum príchodu zvierat do registrovaného pastevného zariadenia;

e) 

predpokladaný dátum odchodu zvieraťa z registrovaného pastevného zariadenia.

Článok 4

Jednotný prístup k údajom obsiahnutým v počítačových databázach držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných

Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia, ktorí držia hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané, mali na požiadanie a bezplatne prístup aspoň v režime „len na čítanie“ k informáciám týkajúcim sa ich zariadení, ktoré sú obsiahnuté v počítačových databázach uvedených v článku 109 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) 2016/429.

Článok 5

Technické špecifikácie pre počítačové databázy držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných

Členské štáty zabezpečia, aby sa počítačové databázy držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných uvedené v článku 109 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) 2016/429 zriadili tak, aby sa informácie zaznamenané v uvedených databázach mohli vymieňať medzi počítačovými databázami členských štátov vo formáte stanovenom v treťom stĺpci tabuľky uvedenej v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Prevádzkové pravidlá pre počítačové databázy držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných

Členské štáty zavedú vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečili, že počítačové databázy držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných uvedené v článku 109 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia (EÚ) 2016/429 budú v prípade možných narušení ďalej fungovať. Tieto opatrenia zaručia aj bezpečnosť, integritu a autentickosť informácií zaznamenaných v takýchto databázach.

Článok 7

Technické podmienky a spôsoby elektronickej výmeny údajov z identifikačných dokladov držaného hovädzieho dobytka medzi počítačovými databázami členských štátov

1.  
Ak si členské štáty medzi sebou elektronicky vymieňajú údaje z identifikačných dokladov držaného hovädzieho dobytka uvedené v článku 44 písm. a) až c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, tieto údaje sa vymieňajú vo formáte „ schéma XML“, ktorý Komisia sprístupní príslušnému orgánu.
2.  
Príslušný orgán členského štátu pôvodu držaného hovädzieho dobytka, ktorý sa má premiestniť, zabezpečí, aby sa údaje z identifikačného dokladu elektronicky postúpili členskému štátu určenia pred odchodom zvierat a aby sa ku každému postúpeniu pripojila časová pečiatka.

Článok 8

Uznanie plnej funkčnosti systému elektronickej výmeny údajov z identifikačných dokladov držaného hovädzieho dobytka medzi počítačovými databázami členských štátov

1.  
Členské štáty, ktoré si elektronicky vymieňajú údaje z identifikačných dokladov prostredníctvom systému zriadeného Komisiou a určeného na výmenu údajov o držanom hovädzom dobytku medzi počítačovými databázami členských štátov, sa uznávajú ako štáty, ktorých systém je plne funkčný.
2.  
Komisia vytvorí a zverejní na svojej webovej lokalite zoznam členských štátov, ktoré si prostredníctvom tohto systému vymieňajú údaje z identifikačných dokladov.KAPITOLA 3SPÔSOB IDENTIFIKÁCIE

Článok 9

Technické špecifikácie, formáty a dizajn prostriedkov identifikácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých

1.  
Príslušný orgán schváli používanie bežných ušných štítkov alebo bežných pások na nohe uvedených v písmenách a) a b) prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/2035 ako prostriedkov na identifikáciu držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých, ak tieto prostriedky identifikácie spĺňajú technickú špecifikáciu stanovenú v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu.
2.  
Príslušný orgán schváli používanie tetovania podľa písmena g) prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/2035 ako prostriedku identifikácie držaných oviec, kôz, ošípaných a jeleňovitých podľa článku 46 ods. 2 a 3, článku 52 ods. 1 písm. b), článku 73 ods. 2 písm. c) a článku 76 ods. 1 písm. c) daného delegovaného nariadenia, ak uvedené tetovania zaručujú nezmazateľné označovanie a správne čítanie.
3.  
Príslušný orgán schváli používanie elektronických identifikátorov uvedených v písmenách c) až f) prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/2035 ako prostriedkov na identifikáciu držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých, ak tieto prostriedky identifikácie spĺňajú technické špecifikácie stanovené v časti 2 prílohy II k tomuto nariadeniu. Elektronické identifikátory uvedené v písmenách c) a f) prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/2035 musia okrem toho spĺňať technické špecifikácie stanovené v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu.
4.  

Odchylne od odseku 3 môže príslušný orgán schváliť používanie elektronických ušných štítkov ako prostriedkov na identifikáciu držaných ošípaných, ak tieto prostriedky identifikácie spĺňajú technické špecifikácie stanovené členským štátom, v ktorom sa ošípané držia, a viditeľne, čitateľne a nezmazateľne zobrazujú jedinečné registračné číslo:

a) 

zariadenia narodenia zvierat alebo

b) 

posledného zariadenia v rámci dodávateľského reťazca uvedeného v článku 53 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035, ak sa dané zvieratá premiestňujú do zariadenia mimo uvedeného dodávateľského reťazca.

Článok 10

Technické špecifikácie, formáty a dizajn prostriedkov identifikácie držaných papagájovitých

1.  

Prevádzkovatelia, ktorí držia papagájovité, zabezpečia, aby:

a) 

krúžok umiestnený na nohe uvedený v článku 76 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035 spĺňal technické špecifikácie stanovené v časti 1 prílohy II k tomuto nariadeniu;

b) 

tetovanie uvedené v článku 76 ods. 1 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035 zaručovalo nezmazateľné označenie a správne čítanie.

2.  
Príslušný orgán schváli používanie injektovateľných transpondérov uvedených v článku 76 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035 ako prostriedkov na identifikáciu držaných papagájovitých, ak tieto prostriedky identifikácie spĺňajú technické špecifikácie stanovené v časti 2 bode 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Prevádzkové pravidlá schvaľovania elektronických identifikátorov držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých a papagájovitých

1.  
Pri schvaľovaní elektronických identifikátorov uvedených v písmenách c) až f) prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/2035 pre držaný hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, ťavovité a jeleňovité a papagájovité príslušný orgán zabezpečí, aby výrobcovia elektronických identifikátorov poskytli dôkaz o tom, že skúšky zhody a výkonnosti uvedené v časti 2 bode 4 prílohy II k tomuto nariadeniu boli vykonané v skúšobných strediskách akreditovaných v súlade s normou ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“.
2.  
Pri schvaľovaní elektronických identifikátorov uvedených v odseku 1 môže príslušný orgán vyžadovať, aby výrobcovia elektronických identifikátorov vykonali dodatočné skúšky odolnosti a životnosti s cieľom zabezpečiť ich funkčnosť v špecifických geografických alebo klimatických podmienkach dotknutého členského štátu v súlade s normami stanovenými daným členským štátom.

Článok 12

Konfigurácia identifikačného kódu držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ťavovitých a jeleňovitých

Identifikačný kód držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ťavovitých a jeleňovitých musí byt takýto:

▼M1

a) 

prvým prvkom identifikačného kódu musí byť kód krajiny členského štátu, v ktorom bol na zvieratá po prvýkrát aplikovaný prostriedok identifikácie, buď vo formáte:

i) 

dvojpísmenového kódu v súlade s normou ISO 3166-1 alfa-2, s výnimkou Grécka, pre ktoré sa používa dvojpísmenový kód „EL“, a Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o Severné Írsko, pre ktoré sa používa dvojpísmenový kód „XI“; alebo

ii) 

trojciferného kódu krajiny v súlade s normou ISO 3166-1 numeric, s výnimkou Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o Severné Írsko, pre ktoré sa používa kód „899“;

▼B

b) 

druhým prvkom identifikačného kódu musí byť jedinečný kód pre každé zviera nepresahujúci 12 číselných znakov.

Článok 13

Lehoty na aplikáciu prostriedkov identifikácie držaného hovädzieho dobytka

1.  
Prevádzkovatelia zabezpečia, aby sa prostriedky identifikácie uvedené v článku 112 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429 aplikovali na držaný hovädzí dobytok pred uplynutím maximálnej lehoty po narodení, ktorú stanoví členský štát, v ktorom sa zvieratá narodili. Maximálna lehota sa počíta od narodenia zvierat a nesmie prekročiť 20 dní.
2.  
Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť prevádzkovateľom, aby z dôvodov súvisiacich s fyziologickým vývojom zvierat predĺžili maximálnu lehotu na aplikáciu druhého prostriedku identifikácie na 60 dní od dátumu narodenia zvierat, ak je druhým prostriedkom identifikácie bachorový bolus.
3.  

Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť prevádzkovateľom, aby predĺžili maximálnu lehotu uvedenú v odseku 1 na najviac 9 mesiacov, a to za týchto podmienok:

a) 

zvieratá:

i) 

sú chované v extenzívnych podmienkach, pričom teľatá zostávajú u svojich matiek;

ii) 

nie sú zvyknuté na pravidelný kontakt s ľuďmi;

b) 

oblasť, kde sú zvieratá držané, zaručuje vysoký stupeň izolácie daných zvierat;

c) 

predĺženie neohrozuje vysledovateľnosť zvierat.

Členský štát môže obmedziť schválenie uvedené v prvom pododseku na konkrétne zemepisné oblasti alebo špecifické druhy alebo plemená držaného hovädzieho dobytka.

4.  
Prevádzkovatelia zabezpečia, aby žiadny držaný hovädzí dobytok neopustil zariadenie narodenia, pokiaľ sa na uvedené zvieratá neaplikovali prostriedky identifikácie uvedené v článku 112 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429.

Článok 14

Lehoty na aplikáciu prostriedkov identifikácie držaných oviec a kôz

1.  
Prevádzkovatelia zabezpečia, aby sa prostriedky identifikácie uvedené v článku 113 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429 aplikovali na držané ovce a kozy pred uplynutím maximálnej lehoty po narodení, ktorú stanoví členský štát, v ktorom sa zvieratá narodili. Maximálna lehota sa počíta od narodenia zvierat a nesmie prekročiť 9 mesiacov.
2.  
Prevádzkovatelia zabezpečia, aby žiadne držané ovce alebo kozy neopustili zariadenie narodenia, pokiaľ sa na uvedené zvieratá neaplikovali prostriedky identifikácie uvedené v článku 113 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429.

Článok 15

Lehoty na aplikáciu prostriedkov identifikácie ošípaných

1.  
Prevádzkovatelia zabezpečia, aby sa prostriedky identifikácie uvedené v článku 115 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429 aplikovali na držané ošípané pred uplynutím maximálnej lehoty po narodení, ktorú stanoví členský štát, v ktorom sa zvieratá narodili. Maximálna lehota sa počíta od narodenia zvierat a nesmie prekročiť 9 mesiacov.
2.  
Prevádzkovatelia zabezpečia, aby žiadne držané ošípané neopustili zariadenie narodenia alebo dodávateľský reťazec, pokiaľ sa na uvedené zvieratá neaplikovali prostriedky identifikácie uvedené v článku 115 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/429.

Článok 16

Lehoty na aplikáciu prostriedkov identifikácie držaných ťavovitých a jeleňovitých

1.  
Prevádzkovatelia zabezpečia, aby sa prostriedky identifikácie uvedené v článku 73 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035 aplikovali na držané ťavovité a jeleňovité pred uplynutím maximálnej lehoty po narodení, ktorú stanoví členský štát, v ktorom sa zvieratá narodili. Maximálna lehota sa počíta od narodenia zvierat a nesmie prekročiť 9 mesiacov.
2.  
Prevádzkovatelia zabezpečia, aby žiadne držané ťavovité alebo jeleňovité neopustili zariadenie narodenia alebo zariadenie prvého príchodu, ak boli tieto zvieratá premiestnené do uvedeného zariadenia z biotopu, kde sa zdržiavali ako voľne žijúce zvieratá, pokiaľ sa na uvedené zvieratá neaplikovali prostriedky identifikácie uvedené v článku 73 ods. 1 a 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035.
3.  
Príslušný orgán môže udeliť výnimku z požiadaviek uvedených v odseku 1 a 2 prevádzkovateľom, ktorí držia soby, za predpokladu, že daná výnimka neohrozí vysledovateľnosť zvierat.
4.  

Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty udeliť výnimku z požiadaviek uvedených v odseku 1 prevádzkovateľom, ktorí držia jeleňovité, a to za týchto podmienok:

a) 

zvieratá:

i) 

sú chované v extenzívnych podmienkach;

ii) 

nie sú zvyknuté na pravidelný kontakt s ľuďmi;

b) 

oblasť, kde sú zvieratá držané, zaručuje vysoký stupeň izolácie daných zvierat;

c) 

výnimka neohrozuje vysledovateľnosť zvierat.

Článok 17

Lehoty na aplikáciu prostriedkov identifikácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých po ich vstupe do Únie

1.  
Po vstupe držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých do Únie, pokiaľ tieto zvieratá ostanú v Únii, prevádzkovatelia zabezpečia, aby sa na uvedené zvieratá aplikovali prostriedky identifikácie uvedené v článku 81 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035 do 20 dní od ich príchodu do zariadenia prvého príchodu.
2.  
Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty prvého príchodu povoliť prevádzkovateľom, aby z dôvodov súvisiacich s fyziologickým vývojom zvierat predĺžili maximálnu lehotu na aplikáciu druhého prostriedku identifikácie na 60 dní od dátumu narodenia zvierat, ak je druhým prostriedkom identifikácie bachorový bolus.
3.  
Prevádzkovatelia zabezpečia, aby žiaden držaný hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, ťavovité alebo jeleňovité neopustili zariadenie prvého príchodu, pokiaľ sa na uvedené zvieratá neaplikovali prostriedky identifikácie uvedené v článku 81 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035.

Článok 18

Odstránenie a úprava prostriedkov identifikácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých

Príslušný orgán môže prevádzkovateľom povoliť odstránenie alebo úpravu prostriedkov identifikácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých len vtedy, ak odstránenie alebo úprava neohrozuje vysledovateľnosť zvierat vrátane vysledovateľnosti zariadenia, v ktorom sa narodili, a ak je v prípade potreby naďalej možná individuálna identifikácia zvierat.

Článok 19

Nahradenie prostriedkov identifikácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých a lehoty pre takéto činnosti

1.  
Príslušný orgán môže prevádzkovateľom povoliť nahradenie prostriedkov identifikácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých len vtedy, ak nahradenie neohrozuje vysledovateľnosť zvierat vrátane vysledovateľnosti zariadenia, v ktorom sa narodili, a ak je v prípade potreby naďalej možná individuálna identifikácia zvierat.
2.  

Nahradenie uvedené v odseku 1 možno povoliť za týchto podmienok:

a) 

ak boli zvieratá identifikované dvoma prostriedkami identifikácie a jeden z týchto prostriedkov identifikácie sa stal nečitateľným alebo sa stratil, za predpokladu, že identifikačný kód zvierat zostane nezmenený a naďalej zodpovedá kódu na zvyšných prostriedkoch identifikácie;

b) 

ak boli zvieratá identifikované jedným alebo dvoma prostriedkami identifikácie, na ktorých je zobrazený identifikačný kód zvierat, a tieto prostriedky identifikácie sa stali nečitateľnými alebo sa stratili, za predpokladu, že je naďalej možné s primeranou istotou určiť identifikačný kód zvierat a identifikačný kód zvierat zostane nezmenený;

c) 

ak boli držané ovce, kozy alebo ošípané identifikované prostriedkom identifikácie, na ktorom je zobrazené jedinečné registračné číslo zariadenia, a tento prostriedok identifikácie sa stal nečitateľným alebo sa stratil, za predpokladu, že je naďalej možné s primeranou istotou určiť zariadenie narodenia zvierat a v prípade potreby posledné zariadenie v rámci dodávateľského reťazca a že na náhradnom prostriedku identifikácie je zobrazené buď jedinečné registračné číslo daného zariadenia, alebo posledného zariadenia;

d) 

v prípade držaných oviec a kôz sa môže povoliť nahradenie prostriedkov identifikácie uvedených pod písmenami a) a b) novými prostriedkami identifikácie, na ktorých je zobrazený nový identifikačný kód za predpokladu, že nie je ohrozená vysledovateľnosť.

3.  
Nahradenie prostriedkov identifikácie uvedených v odseku 1 sa vykoná čo najskôr a pred uplynutím maximálnej lehoty, ktorú určí členský štát, ktorého príslušný orgán povolil prevádzkovateľom nahradiť prostriedok identifikácie, a pred premiestnením zvierat do iného zariadenia.
4.  
V prípade, že identifikačný kód držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných zobrazený na prostriedkoch identifikácie uvedených v písmenách a) a b) prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/2035 nemožno z dôvodu technických obmedzení reprodukovať na elektronickom identifikátore, príslušný orgán povolí aplikovať na dané zvieratá nový elektronický identifikátor zobrazujúci nový identifikačný kód len vtedy, ak sú oba identifikačné kódy zaznamenané v počítačových databázach uvedených v článku 109 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/429.KAPITOLA 4

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Prechodné opatrenia týkajúce sa schvaľovania prostriedkov identifikácie

Odchylne od článkov 9, 10 a 11 tohto nariadenia môžu členské štáty počas prechodného obdobia, ktoré sa končí 20. apríla 2023, naďalej používať prostriedky identifikácie schválené pred 21. aprílom 2021 v súlade s nariadeniami (ES) č. 1760/2000 a (ES) č. 21/2004 a smernicou 2008/71/ES, ako aj s aktmi prijatými na základe uvedených nariadení a uvedenej smernice.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. apríla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Technické špecifikácie pre formáty informácií v počítačových databázach držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípanýchDruh informácie

Opis

Formát

Identifikačný kód zvieraťa

kód krajiny

jedna z nasledujúcich možností:

písmenový kód: kód ISO 3166-1 alfa-2 (1)

číselný kód: číselný kód ISO 3166-1

jedinečný kód pre každé zviera

12 číselných znakov

Elektronický identifikátor (nepovinné)

 

jedna z nasledujúcich možností:

— elektronický ušný štítok,

— bachorový bolus,

— injektovateľný transpondér,

— elektronická páska na nohe.

Jedinečné registračné číslo zariadenia

 

kód krajiny, za ktorým nasleduje 12 alfanumerických znakov

Meno prevádzkovateľa zariadenia

 

140 alfanumerických znakov

Adresa prevádzkovateľa zariadenia

názov ulice a číslo domu

140 alfanumerických znakov

PSČ

10 alfanumerických znakov

mesto

35 alfanumerických znakov

Dátum

 

dátum (RRRR-MM-DD)

Celkový počet zvierat

 

15 číselných znakov

(1)   

S výnimkou Grécka, pre ktoré sa používa dvojpísmenový kód „EL“.
PRÍLOHA II

ČASŤ 1

Technické špecifikácie týkajúce sa prostriedkov identifikácie držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých a papagájovitých

1. Na prostriedky identifikácie uvedené v písmenách a), b), c), f) a h) prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/2035 pre držaný hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, ťavovité a jeleňovité a papagájovité sa vzťahujú tieto požiadavky:

a) 

nesmú byť opätovne použiteľné;

b) 

musia byť z materiálu, ktorý sa nerozkladá;

c) 

musia byť odolné proti nedovolenej manipulácii;

d) 

musia byť ľahko čitateľné počas celého života zvierat;

e) 

musia byť navrhnuté tak, aby zostali bezpečne pripevnené na zvieratách bez toho, aby im spôsobovali ujmu na zdraví;

f) 

musia byť ľahko odstrániteľné z potravinového reťazca.

2. Prostriedky identifikácie uvedené v bode 1 musia viditeľne, čitateľne a nezmazateľne zobrazovať jeden z týchto údajov:

a) 

prvý a druhý prvok identifikačného kódu zvierat v súlade s článkom 12;

b) 

jedinečné registračné číslo zariadenia pre zvieratá podľa článku 18 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035; alebo

c) 

alfanumerický identifikačný kód uvedený v článku 76 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2035.

3. Prostriedky identifikácie uvedené v bode 1 môžu obsahovať iné informácie, ak to povolí príslušný orgán, a za predpokladu, že prostriedky identifikácie sú v súlade s požiadavkami uvedenými v bode 2.

ČASŤ 2

Technické špecifikácie týkajúce sa elektronických identifikátorov držaného hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, ťavovitých a jeleňovitých

1. Elektronické identifikátory uvedené v písmenách c) až f) prílohy III k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/2035 musia zobrazovať prvý prvok identifikačného kódu zvierat vo forme trojciferného kódu krajiny a druhý prvok identifikačného kódu zvierat v súlade s článkom 12.

2. Elektronické identifikátory uvedené v bode 1 musia spĺňať tieto požiadavky:

a) 

musia to byť odčítavacie pasívne transpondéry používajúce technológiu HDX alebo FDX-B, ktoré spĺňajú normy ISO 11784 a 11785, a

b) 

musia byť čitateľné pre zariadenia, ktoré spĺňajú normu ISO 11785 a sú schopné čítania transpondérov používajúcich technológiu HDX a FDX-B.

3. Elektronické identifikátory uvedené v bode 1 musia byť čitateľné v minimálnej vzdialenosti čítania takto:

a) 

pre držaný hovädzí dobytok:

i) 

12 cm v prípade ušnej značky pri čítaní pomocou prenosnej čítačky;

ii) 

15 cm v prípade injektovateľných transpondérov pri čítaní pomocou prenosnej čítačky;

iii) 

25 cm v prípade bachorových bolusov pri čítaní pomocou prenosnej čítačky;

iv) 

80 cm v prípade všetkých elektronických identifikátorov pri čítaní pomocou stacionárnej čítačky;

b) 

pre držané ovce a kozy:

i) 

12 cm v prípade ušnej značky a pásky na nohu pri čítaní pomocou prenosnej čítačky;

ii) 

20 cm v prípade bachorových bolusov a injektovateľných transpondérov pri čítaní pomocou prenosnej čítačky;

iii) 

50 cm v prípade všetkých elektronických identifikátorov pri čítaní pomocou stacionárnej čítačky.

4. Elektronické identifikátory uvedené v bode 1 sa musia testovať s priaznivým výsledkom, pokiaľ ide o:

a) 

zhodu s normami ISO 11784 a 11785 v súlade s metódou uvedenou v bode 7 normy ISO 24631-1; a

b) 

minimálnu výkonnosť pri vzdialenostiach čítania uvedených v bode 3 tejto časti v súlade s metódou uvedenou v bode 7 normy ISO 24631-3.( 1 ) V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na členské štáty alebo na Úniu zahŕňajú na účely tohto nariadenia Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.

Top