EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0519-20170601

Consolidated text: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2013 , ktorým sa stanovuje zoznam území a tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek a fretiek a vzor veterinárneho osvedčenia na takýto dovoz [oznámené pod číslom C(2013) 6721] (Text s významom pre EHP) (2013/519/EÚ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/519/2017-06-01

02013D0519 — SK — 01.06.2017 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. októbra 2013,

ktorým sa stanovuje zoznam území a tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek a fretiek a vzor veterinárneho osvedčenia na takýto dovoz

[oznámené pod číslom C(2013) 6721]

(Text s významom pre EHP)

(2013/519/EÚ)

(Ú. v. ES L 281 23.10.2013, s. 20)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/98 Text s významom pre EHP z 18. januára 2017,

  L 16

37

20.1.2017
▼B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. októbra 2013,

ktorým sa stanovuje zoznam území a tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek a fretiek a vzor veterinárneho osvedčenia na takýto dovoz

[oznámené pod číslom C(2013) 6721]

(Text s významom pre EHP)

(2013/519/EÚ)Článok 1

Zoznam území alebo tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz psov, mačiek alebo fretiek v súlade so smernicou 92/65/EHS

1.  Zásielky psov, mačiek alebo fretiek, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia smernice 92/65/EHS, sa dovážajú do Únie iba v prípade, ak sú územia alebo tretie krajiny, z ktorých pochádzajú, a všetky územia alebo tretie krajiny, cez ktoré prechádzajú, zahrnuté do jedného zo zoznamov stanovených v:

a) prílohe I k rozhodnutiu 2004/211/ES;

b) časti 1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 206/2010;

c) prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013.

2.  Odchylne od ods. 1, zásielky psov, mačiek alebo fretiek určených pre zariadenia, inštitúty a strediská schválené v súlade so smernicou 92/65/EHS, sa dovážajú do Únie iba v prípade, že územia alebo tretie krajiny, z ktorých pochádzajú, a všetky územia alebo tretie krajiny, cez ktoré prechádzajú, sú zahrnuté do zoznamu uvedeného v ods. 1 písm. c).

Článok 2

Veterinárne osvedčenie na dovoz z území alebo tretích krajín

Členské štáty povoľujú iba dovoz psov, mačiek alebo fretiek, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a) sprevádza ich veterinárne osvedčenie vyhotovené v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy, vyplnené a podpísané úradným veterinárnym lekárom v súlade s vysvetlivkami uvedenými v časti 2 danej prílohy;

b) spĺňajú požiadavky v súvislosti s veterinárnym osvedčením uvedeným v písm. a), pokiaľ ide o územia alebo tretie krajiny, z ktorých pochádzajú, a všetky územia alebo tretie krajiny, cez ktoré prechádzajú, ako je uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a), b) a c).

Článok 3

Zrušujúce ustanovenia

Rozhodnutia 94/274/ES, 94/275/ES a 2005/64/ES sa zrušujú.

Článok 4

Prechodné ustanovenia

Počas prechodného obdobia do 29. apríla 2015 členské štáty povoľujú dovoz psov, mačiek alebo fretiek do Únie, ak ich sprevádza veterinárne osvedčenie vydané najneskôr 28. decembra 2014 v súlade so vzormi stanovenými v prílohe k rozhodnutiu 2005/64/ES alebo v prílohe I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2011/874/EÚ.

Článok 5

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 29. decembra 2014.

Článok 6

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
PRÍLOHA

▼M1

ČASŤ 1

Vzor veterinárneho osvedčenia na dovoz psov, mačiek a fretiek do Únie

image

image

image

image

image

▼B

ČASŤ 2

Vysvetlivky k vypĺňaniu veterinárnych osvedčení

a) Keď sa v osvedčení v súvislosti s určitými vyhláseniami uvádza „nehodiace sa preškrtnite“, vyhlásenia, ktoré nie sú relevantné, sa môžu preškrtnúť a označiť iniciálkami a pečiatkou úradného veterinárneho lekára, alebo sa môžu z osvedčenia úplne odstrániť.

b) Originál každého osvedčenia pozostáva z jedného listu papiera alebo v prípade, ak je potrebný dlhší text, z viacerých listov papiera, ktoré všetky spolu tvoria jediný a nerozdeliteľný celok.

c) Osvedčenie sa vyhotovuje aspoň v jednom z úradných jazykov členského štátu vstupnej hraničnej inšpekčnej stanice vstupu zásielky do Únie a členského štátu určenia. Avšak uvedené štáty môžu povoliť, aby sa osvedčenie vyhotovilo v úradnom(-ých) jazyku(-och) iného členského štátu, pričom sa k nemu podľa potreby priloží úradný preklad.

d) V prípade, ak sú na účely identifikácie položiek zásielky (tabuľka v bode I.28 vzorového veterinárneho osvedčenia) k osvedčeniu pripojené ďalšie listy papiera alebo podporné doklady, uvedené listy papiera alebo doklady sa takisto považujú za súčasť originálu osvedčenia, ak úradný veterinárny lekár každú stranu podpíše a označí pečiatkou.

e) Ak osvedčenie, vrátane dodatočných listov papiera alebo dokladov uvedených v písm. d) pozostáva z viac ako jednej strany každá strana sa v dolnej časti očísluje (číslo strany z celkového počtu strán), a v hornej časti strán sa uvedie referenčné číslo osvedčenia, ktoré pridelil príslušný orgán.

f) Originál osvedčenia vyhotoví a podpíše úradný veterinárny lekár vyvážajúceho územia alebo tretej krajiny. Príslušný orgán vyvážajúceho územia alebo tretej krajiny zabezpečí, aby sa dodržiavali pravidlá a zásady osvedčovania, ktoré sú rovnocenné s pravidlami a zásadami stanovenými v smernici Rady 96/93/ES.

Farba podpisu musí byť odlišná od farby potlače. Táto požiadavka sa uplatňuje aj pri pečiatkach iných ako reliéfnych alebo vo forme vodotlače.

g) Referenčné číslo osvedčenia uvedené v kolónkach I.2 a II.a vydáva príslušný orgán vyvážajúceho územia alebo tretej krajiny.

Top