EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0555-20130701

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 555/2012 z 22. júna 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o aktualizáciu požiadaviek na údaje a definícií

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/555/2013-07-01

2012R0555 — SK — 01.07.2013 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 555/2012

z 22. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o aktualizáciu požiadaviek na údaje a definícií

(Ú. v. ES L 166, 27.6.2012, p.22)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013,

  L 158

74

10.6.2013
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 555/2012

z 22. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o aktualizáciu požiadaviek na údaje a definíciíEURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií ( 1 ), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 184/2005 sa stanovuje spoločný rámec pre systematickú tvorbu štatistiky Únie v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií.

(2)

Je potrebné aktualizovať požiadavky na údaje a definície nariadenia (ES) č. 184/2005 so zreteľom na hospodárske a technické zmeny, zosúladiť ich s medzinárodnými štandardmi, v ktorých sa stanovujú všeobecné pravidlá pre zostavovanie štatistiky platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre platobnú bilanciu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 184/2005 sa nahrádzajú textom prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA
„PRÍLOHA ITabuľka 1

Mesačná Platobná Bilancia

 

Inkasá

Platby

Saldo

1.  Bežný účet

Tovary

Geo 3

Geo 3

 

Služby

Geo 3

Geo 3

 

Prvotné dôchodky

Odmeny zamestnancov

Geo 3

Geo 3

 

Investičné dôchodky

 
 
 

Priame investície

 
 
 

Majetkové účasti

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Reinvestované zisky podľa sektora rezidenta (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dlhové nástroje

Geo 3

Geo 3

 

Portfóliové investície

 
 
 

Majetkové účasti a akcie investičných fondov

Geo 3

Geo 1

 

Dlhové cenné papiere

Geo 3

Geo 1

 

Ostatné investície

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Úroky

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Rezervné aktíva

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Úroky

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Ostatné prvotné dôchodky

Geo 3

Geo 3

 

Druhotné dôchodky

Geo 3

Geo 3

 

2.  Kapitálový účet

Kapitálový účet

Geo 3

Geo 3

 
 

Čisté prírastky finančných aktív

Čistý vznik pasív

Netto

3.  Finančný účet

Priame investície

Majetkové účasti podľa sektora rezidenta (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dlhové nástroje podľa sektora rezidenta (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Portfóliové investície

Majetkové účasti a akcie investičných fondov

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 1)

Geo 2 (1)

 
 

Dlhové cenné papiere

 
 
 

Krátkodobé

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 1)

Geo 2 (1)

 
 

Dlhodobé

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 1)

Geo 2 (1)

 
 

Finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie pre zamestnancov

 
 

Geo 2 (1)

Ostatné investície

Podľa sektora rezidenta (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Z toho: Obeživo a vklady

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Rezervné aktíva

Menové zlato

 
 
 

Zlato v prútoch

Geo 1 (1)

 
 

Nealokované účty zlata

Geo 1 (1)

 
 

Zvláštne práva čerpania (ZPČ)

Geo 1 (1)

 
 

Rezervná pozícia v Medzinárodnom menovom fonde (MMF)

Geo 1 (1)

 
 

Ostatné rezervné aktíva

 
 
 

Obeživo a vklady

 
 
 

Pohľadávky voči menovým orgánom, MMF a Banke pre medzinárodné zúčtovanie (BIS)

Geo 1 (1)

 
 

Pohľadávky voči iným subjektom (bankám)

Geo 1 (1)

 
 

Cenné papiere

 
 
 

Dlhové cenné papiere

 
 
 

Krátkodobé

Geo 1 (1)

 
 

Dlhodobé

Geo 1 (1)

 
 

Majetkové účasti a akcie investičných fondov

Geo 1 (1)

 
 

Finančné deriváty (netto)

Geo 1 (1)

 
 

Ostatné pohľadávky

Geo 1 (1)

 
 

(1)   Nepovinné pre členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na menovej únii.

Tabuľka 2

Štvrťročná platobná Bilancia a Medzinárodná Investičná Pozícia

Periodicita : štvrťročne

Prvé referenčné obdobie : prvý štvrťrok 2014

Lehota : T + 85 od roku 2014 do roku 2016; T + 82 od roku 2017 do roku 2018  (1)  ; T + 80 od roku 2019  (1)  

Inkasá

Platby

Saldo

A.  Bežný účet

Tovary

Geo 4

Geo 4

 

Obchodný tovar na základe platobnej bilancie

Geo 3

Geo 3

 

Čistý vývoz tovaru v rámci obchodovania

Geo 3

 
 

Tovar nadobudnutý v rámci obchodovania (záporné inkasá)

Geo 3

 
 

Tovar predaný v rámci obchodovania

Geo 3

 
 

Nemenové zlato

Geo 3

Geo 3

 

Branding - kvázi- tranzitná obchodná úprava

Geo 4

Geo 4

 

Služby

Geo 4

Geo 4

 

Výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb

Geo 4

Geo 4

 

Služby údržby a opravy inde neuvedené

Geo 4

Geo 4

 

Doprava

Geo 4

Geo 4

 

Cestovný ruch

Geo 4

Geo 4

 

Stavebníctvo

Geo 4

Geo 4

 

Poisťovacie a dôchodkové služby

Geo 4

Geo 4

 

Finančné služby

Geo 4

Geo 4

 

Explicitne účtované a ostatné finančné služby

Geo 3

Geo 3

 

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM)

Geo 3

Geo 3

 

Poplatky za používanie duševného vlastníctva inde neuvedené

Geo 4

Geo 4

 

Telekomunikačné, počítačové a informačné služby

Geo 4

Geo 4

 

Ostatné podnikateľské služby

Geo 4

Geo 4

 

Služby výskumu a vývoja

Geo 3

Geo 3

 

Odborné a manažérske poradenstvo

Geo 3

Geo 3

 

Technické služby, služby súvisiace s obchodom a iné podnikateľské služby

Geo 3

Geo 3

 

Osobné, kultúrne a rekreačné služby

Geo 4

Geo 4

 

Tovar a služby verejnej správy inde neuvedené

Geo 4

Geo 4

 

Prvotné dôchodky

Odmeny zamestnancov

Geo 4

Geo 4

 

Investičné dôchodky

Dôchodky z priamych investícií

Majetkové účasti

Geo 4

Geo 4

 

Dividendy a výbery z dôchodkov kvázikorporácií

 
 
 

V podnikoch priamych investícií

Geo 3

Geo 3

 

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 3

Geo 3

 

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 3

Geo 3

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Reinvestované zisky

Geo 4

Geo 4

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dlhové nástroje

Geo 4

Geo 4

 

V podnikoch priamych investícií

Geo 3

Geo 3

 

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 3

Geo 3

 

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Úroky

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Portfóliové investície

Majetkové účasti a akcie investičných fondov

Geo 4

Geo 1

 

Majetkové cenné papiere

 
 
 

Dividendy

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

Geo 2 (1)

 
 

Akcie investičných fondov

 
 
 

Dividendy

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

Geo 2 (1)

 
 

Reinvestované zisky

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

Geo 2 (1)

 
 

Dlhové cenné papiere

 
 
 

Krátkodobé

Geo 4

Geo 1

 

Úroky

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

Geo 2 (1)

 
 

Dlhodobé

Geo 4

Geo 1

 

Úroky

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

Geo 2 (1)

 
 

Ostatné investičné dôchodky

Geo 4

Geo 4

 

Výbery z dôchodkov kvázikorporácií

Geo 3

Geo 3

 

Úroky

Geo 3

Geo 3

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Z toho: Úroky zo zvláštnych práv čerpania (ZPČ)

 

Geo 3

 

Z toho: Úroky pred FISIM

Geo 3

Geo 3

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Investičné dôchodky patriace osobám oprávneným z poistenia, penzijných systémov a štandardizovaných schém záruk

Geo 3

Geo 3

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Rezervné aktíva

Geo 3

 
 

Z toho: Úroky

Geo 3

 
 

Ostatné prvotné dôchodky

Geo 4

Geo 4

 

Verejná správa

Geo 3

Geo 3

 

Dane z produkcie a dovozu

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Dane z produktov

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Ostatné dane z produkcie

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Subvencie

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Subvencie na produkty

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Ostatné subvencie na produkciu

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Nájomné

Geo 3

Geo 3

 

Ostatné sektory

Geo 3

Geo 3

 

Dane z produkcie a dovozu

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Dane z produktov

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Ostatné dane z produkcie

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Subvencie

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Subvencie na produkty

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Ostatné subvencie na produkciu

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Nájomné

Geo 3

Geo 3

 

Druhotné dôchodky

Geo 4

Geo 4

 

Verejná správa

Geo 3

Geo 3

 

Bežné dane z dôchodkov, majetku atď.

Geo 3

Geo 3

 

Sociálne príspevky

Geo 3

Geo 3

 

Sociálne dávky

Geo 3

Geo 3

 

Bežná medzinárodná spolupráca (D74)

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: s inštitúciami Únie (okrem ECB)

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Rôzne bežné transfery (D75)

Geo 3

Geo 3

 

Vlastné zdroje Únie založené na DPH a HND (D76)

Inštitúcie Únie

Inštitúcie Únie

 

Ostatné sektory

Geo 3

Geo 3

 

Bežné dane z dôchodkov, majetku atď.

Geo 3

Geo 3

 

Sociálne príspevky

Geo 3

Geo 3

 

Sociálne dávky

Geo 3

Geo 3

 

Čisté poistné neživotného poistenia

Geo 3

Geo 3

 

Nároky z neživotného poistenia

Geo 3

Geo 3

 

Rôzne bežné transfery (D75)

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Osobné transfery medzi domácnosťami rezidentov a nerezidentov

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Remitencie pracovníkov

Geo 4

Geo 4

 

Úpravy vyplývajúce zo zmeny nároku na dôchodok

Geo 3

Geo 3

 

B.  Kapitálový účet

Kapitálový účet

Geo 4

Geo 4

 

Hrubé nadobudnutie/úbytok neprodukovaných nefinančných aktív

Geo 3

Geo 3

 

Kapitálové transfery

Geo 3

Geo 3

 

Verejná správa

Geo 3

Geo 3

 

Dane z kapitálu

Geo 3

Geo 3

 

Investičné granty

Geo 3

Geo 3

 

Ostatné kapitálové transfery

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Odpustenie dlhov

Geo 3

Geo 3

 

Ostatné sektory

Geo 3

Geo 3

 

Dane z kapitálu

Geo 3

Geo 3

 

Investičné granty

Geo 3

Geo 3

 

Ostatné kapitálové transfery

Geo 3

Geo 3

 

Z toho: Odpustenie dlhov

Geo 3

Geo 3

  

Čisté prírastky finančných aktív

Čistý vznik pasív

Netto

C.  Finančný účet

Finančný účet

Geo 1

Geo 1

 

Priame investície

Geo 4

Geo 4

 

Majetkové účasti

Geo 4

Geo 4

 

Majetkové účasti iné ako reinvestované zisky

 
 
 

V podnikoch priamych investícií

Geo 3

Geo 3

 

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 3

Geo 3

 

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 3

Geo 3

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Kótované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Nekótované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Ostatné (napríklad nehnuteľnosti)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Reinvestované zisky

Geo 4

Geo 4

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Dlhové nástroje

Geo 4

Geo 4

 

V podnikoch priamych investícií

Geo 3

Geo 3

 

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 3

Geo 3

 

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 3

Geo 3

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Portfóliové investície

Geo 4

Geo 1

 

Majetkové účasti a akcie investičných fondov

Geo 4

Geo 1

 

Majetkové cenné papiere

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Kótované

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Nekótované

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

 
 
 

Kótované

Geo 2 (1)

 
 

Nekótované

Geo 2 (1)

 
 

Akcie investičných fondov

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Z toho: Reinvestované zisky

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

Geo 2 (1)

 
 

Z toho: Reinvestované zisky

Geo 2 (1)

 
 

Dlhové cenné papiere

 
 
 

Krátkodobé

Geo 4

Geo 1

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

Geo 2 (1)

 
 

Dlhodobé

Geo 4

Geo 1

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (4)

 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

Geo 2 (1)

 
 

Finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie pre zamestnancov

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

 
 

Geo 3

Ostatné investície

Geo 4

Geo 4

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 1)

Geo 4

Geo 4

 

Ostatné majetkové účasti

Geo 3

Geo 3

 

Obeživo a vklady

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

 
 
 

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlhodobé

Geo 3

Geo 3

 

Pôžičky

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

 
 
 

Krátkodobé

Geo 3, MMF

Geo 3, MMF

 

Dlhodobé

Geo 3, MMF

Geo 3, MMF

 

Poistné a penzijné systémy a štandardizované schémy záruk

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3

Geo 3

 

Obchodné úvery a preddavky

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

 
 
 

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlhodobé

Geo 3

Geo 3

 

Ostatné pohľadávky/záväzky

 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

 
 
 

Krátkodobé

Geo 3

Geo 3

 

Dlhodobé

Geo 3

Geo 3

 

Zvláštne práva čerpania

 

Geo 1

 

Rezervné aktíva

Geo 3

 
 

D.  Vyrovnávacie položky

Saldo tovarov a služieb

 
 

Geo 4

Saldo bežného účtu

 
 

Geo 1

Čisté pôžičky poskytnuté (+) / prijaté (–) (saldo bežného a kapitálového účtu)

 
 

Geo 1

Čisté pôžičky poskytnuté (+) / prijaté (–) (z finančného účtu)

 
 

Geo 1

Čisté chyby a opomenutia

 
 

Geo 1 

Aktíva

Pasíva

 

Pozície

Preceňovania v dôsledku zmien výmenného kurzu

Preceňovania v dôsledku iných zmien cien

Pozície

Preceňovania v dôsledku zmien výmenného kurzu

Preceňovania v dôsledku iných zmien cien

E.  Medzinárodná investičná pozícia

Finančný účet

Geo 1

 
 

Geo 1

 
 

Priame investície

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Majetkové účasti

Geo 4 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 4 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

V podnikoch priamych investícií

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Kótované na burze

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Nekótované na burze

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Ostatné (napríklad nehnuteľnosti)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Dlhové nástroje

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

V podnikoch priamych investícií

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

V priamom investorovi (obrátená investícia)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Medzi partnerskými podnikmi

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 
 

Portfóliové investície

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Majetkové účasti a akcie investičných fondov

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Majetkové cenné papiere

 
 
 
 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3 (3)

 
 

Geo 1 (4)

 
 

Kótované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Nekótované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

 
 
 
 
 
 

Kótované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Nekótované

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Akcie investičných fondov

 
 
 
 
 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Dlhové cenné papiere

 
 
 
 
 
 

Krátkodobé

Geo 4 (3)

 
 

Geo 3

 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (4)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

Podľa meny:

 
 
 
 
 
 

Euro

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Americký dolár

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Ostatné meny

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Dlhodobé

Geo 4 (3)

 
 

Geo 1

 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3 (3)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (4)

Geo 1 (1)

Geo 1 (1)

S umorením splatným do roka alebo skôr

 
 
 

Geo 1 (1)

 
 

S umorením splatným v lehote viac ako jeden rok

 
 
 

Geo 1 (1)

 
 

Podľa sektora emitenta protistrany (Sek 2)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 
 
 

S umorením splatným do roka alebo skôr

Geo 2 (1)

 
 
 
 
 

S umorením splatným v lehote viac ako jeden rok

Geo 2 (1)

 
 
 
 
 

Podľa meny

 
 
 
 
 
 

Euro

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Americký dolár

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Ostatné meny

Geo 2 (1)

 
 

Geo 1 (1)

 
 

Finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie pre zamestnancov

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Ostatné investície

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 1)

Geo 4 (3)

 
 

Geo 4 (3)

 
 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Ostatné majetkové účasti

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Obeživo a vklady

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

 
 
 
 
 
 

Krátkodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Dlhodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Pôžičky

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

 
 
 
 
 
 

Krátkodobé

Geo 3 (3), MMF

 
 

Geo 3 (3), MMF

 
 

Dlhodobé

Geo 3 (3), MMF

 
 

Geo 3 (3), MMF

 
 

Poistné a penzijné systémy a štandardizované schémy záruk

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Obchodné úvery a preddavky

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Geo 4 (3)

Geo 2 (1)

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

 
 
 
 
 
 

Krátkodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Dlhodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Ostatné pohľadávky/záväzky

 

Geo 2 (1)

 
 

Geo 2 (1)

 

Podľa sektora rezidenta (Sek 2)

 
 
 
 
 
 

Krátkodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Dlhodobé

Geo 3 (3)

 
 

Geo 3 (3)

 
 

Zvláštne práva čerpania

 
 
 

Geo 1

Geo 1 (1)

 

(1)   Nepovinné pre členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na menovej únii.

(2)   Prechod na T + 82 a T + 80 nie je povinný pre členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na menovej únii.

(3)   Geografické údaje sú povinné pre členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na menovej únii, od roku 2019.

(4)   Úroveň 1 členenia na inštitucionálne sektory 1 (Sek 1), a nie Sek 2, je povinná pre členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na menovej únii.Tabuľka 3

Medzinárodný obchod so službami

 

Inkasá

Platby

Saldo

Odmeny zamestnancov

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobné transfery

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Remitencie pracovníkov

Geo 5

Geo 5

Geo 5

SLUŽBY

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Služby údržby a opravy inde neuvedené

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Námorná doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobná námorná doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nákladná námorná doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Letecká doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobná letecká doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nákladná letecká doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné druhy dopravy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobná

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nákladná

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Rozšírená klasifikácia ‚Ostatných druhov dopravy‘

Kozmická doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Železničná doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobná železničná

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nákladná železničná

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Cestná doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobná cestná

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nákladná cestná

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vnútrozemská vodná doprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobná vnútrozemská vodná

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nákladná vnútrozemská vodná

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Potrubná preprava

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Prenos elektrickej energie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Podporné a pomocné služby v doprave

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Poštové a doručovateľské služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Cestovný ruch

Služobné cesty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Obstaranie tovarov a služieb prihraničnými, sezónnymi a ostatnými krátkodobými pracovníkmi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iné služobné cesty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Súkromné cesty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výdavky na zdravotnú starostlivosť

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Výdavky na vzdelanie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iné súkromné cesty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Stavebníctvo

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Stavebníctvo v zahraničí

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Stavebníctvo vo vykazujúcom hospodárstve

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Poistenie a penzijné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame poistenie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Životné poistenie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Poistenie dopravy tovaru

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Iné priame poistenie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Zaistenie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vedľajšie služby poistenia

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Penzijné a štandardizované záručné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Penzijné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Štandardizované záručné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Finančné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Explicitne účtované a iné finančné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM)

Geo 3

Geo 3

Geo 3

Poplatky za používanie duševného vlastníctva inde neuvedené

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Telekomunikačné, počítačové a informačné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Telekomunikačné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Počítačové služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Informačné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Spravodajské agentúry

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné informačné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné podnikateľské služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Služby výskumu a vývoja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Práca vykonávaná systematicky s cieľom rozšíriť zásobu poznatkov

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Poskytovanie služieb výskumu a vývoja upravených podľa predstáv zákazníka a neupravených

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Predaj vlastníckych práv vyplývajúcich z výskumu a vývoja

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Služby odborného a manažérskeho poradenstva

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Právne, účtovnícke služby, poradenstvo v oblasti riadenia a služby v oblasti styku s verejnosťou

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Právne služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh a daňové poradenstvo

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia a služby v oblasti styku s verejnosťou

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reklama, prieskum trhu a verejnej mienky

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Technické, obchodné a ostatné podnikateľské služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Architektonické, inžinierske, vedecké poradenstvo a iné technické služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Architektonické služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Inžinierske služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vedecké a iné technické služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia, poľnohospodárske a ťažobné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: Nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Služby operatívneho lízingu

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Služby súvisiace s obchodom

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné služby v oblasti podnikania inde neuvedené

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Osobné, kultúrne a rekreačné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Audiovizuálne a súvisiace služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné osobné, kultúrne a rekreačné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Zdravotné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vzdelávacie služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Služby týkajúce sa kultúrneho dedičstva a rekreačné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné osobné služby

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tovar a služby verejnej správy inde neuvedené

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Veľvyslanectvá a konzuláty

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vojenské jednotky a agentúry

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ostatné tovary a služby verejnej správy

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tabuľka 4

Transakcie priamych zahraničných investícií (vrátane dôchodkov)Tabuľka 4.1  Finančné transakcie priamych investícií

 

Netto

Čisté prírastky finančných aktív

Čistý vznik pasív

VŠETKY JEDNOTKY REZIDENTOV

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Transakcie

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIZ iné ako reinvestované zisky

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIZ iné ako reinvestované zisky (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIZ iné ako reinvestované zisky medzi partnerskými podnikmi (UCP je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reinvestované zisky PIZ

Geo 5

Geo 5

 

Dlhové nástroje PIZ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIZ (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIZ medzi partnerskými subjektmi (UCP je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Transakcie

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIVH iné ako reinvestované zisky

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIVH iné ako reinvestované zisky (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIVH iné ako reinvestované zisky medzi partnerskými podnikmi (UCP nie je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: UCP je rezidentom v inej krajine eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom mimo EÚ

Geo 5

 
 

Reinvestované zisky PIVH

Geo 5

 

Geo 5

Dlhové nástroje PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIVH (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIVH medzi partnerskými subjektmi (UCP nie je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: UCP je rezidentom v inej krajine eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom mimo EÚ

Geo 5

 
 

ÚČELOVO VYTVORENÉ REZIDENTSKÉ SUBJEKTY

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Transakcie (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Transakcie (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1)   Povinné od referenčného roku 2015.Tabuľka 4.2  Dôchodky z priamych investícií

 

Saldo

Inkasá

Platby

VŠETKY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Dôchodky

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIZ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIZ (okrem dividend medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIZ medzi partnerskými podnikmi (UCP je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reinvestované zisky PIZ

Geo 5

Geo 5

 

Dôchodky z úrokov PIZ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dôchodky z dlhových nástrojov PIZ (okrem dôchodkov z dlhových nástrojov medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dôchodky z dlhových nástrojov PIZ medzi partnerskými subjektmi (UCP je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Dôchodky

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIVH (okrem dividend medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dividendy PIVH medzi partnerskými podnikmi (UCP nie je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: UCP je rezidentom v inej krajine eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom mimo EÚ

Geo 5

 
 

Reinvestované zisky PIVH

Geo 5

 

Geo 5

Dôchodky z úrokov PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dôchodky z dlhových nástrojov PIVH (okrem dôchodkov z dlhových nástrojov medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dôchodky z dlhových nástrojov PIVH medzi partnerskými subjektmi (UCP nie je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: UCP je rezidentom v inej krajine eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom mimo EÚ

Geo 5

 
 

ÚČELOVO VYTVORENÉ REZIDENTSKÉ SUBJEKTY

Priame investície v zahraničí (PIZ) – Dôchodky (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) – Dôchodky (1)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

(1)   Povinné od referenčného roku 2015.Tabuľka 4.3 -  Členenie podľa činností a zemepisné členenie

 

Druh údajov

Geografické členenie

Členenie podľa činností

NACE REV2

VŠETKY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

Priame investície v zahraničí (PIZ)

Netto

Geo 5

Úroveň 1

Geo 4

Úroveň 2

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH)

Netto

Geo 5

Úroveň 1

Geo 4

Úroveň 2

Dôchodky z priamych investícií

Inkasá, platby, saldo

Geo 5

Úroveň 1

Geo 4

Úroveň 2

ÚČELOVO VYTVORENÉ REZIDENTSKÉ SUBJEKTY

Priame investície v zahraničí (PIZ) (1)

Netto

Geo 5

Úroveň 1

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH) (1)

Netto

Geo 5

Úroveň 1

Dôchodky z priamych investícií (1)

Inkasá, platby, saldo

Geo 5

Úroveň 1

(1)   Povinné od referenčného roku 2015.

Tabuľka 5

Pozície priamych zahraničných investíciíTabuľka 5.1 –  Priame investičné pozície

 

Netto

Aktíva

Pasíva

VŠETKY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

Priame investície v zahraničí (PIZ)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIZ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIZ (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIZ medzi partnerskými podnikmi (UCP je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIZ

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIZ (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIZ medzi partnerskými subjektmi (UCP je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH)

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIVH (okrem majetkových účastí medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Majetkové účasti PIVH medzi partnerskými podnikmi (UCP nie je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: UCP je rezidentom v inej krajine eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom mimo EÚ

Geo 5

 
 

Dlhové nástroje PIVH

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIVH (okrem pohľadávok medzi partnerskými podnikmi)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dlhové nástroje PIVH medzi partnerskými subjektmi (UCP nie je rezidentom vo vykazujúcej krajine)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Z toho: UCP je rezidentom v inej krajine eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom v EÚ, ale mimo eurozóny

Geo 5

 
 

UCP je rezidentom mimo EÚ

Geo 5

 
 

ÚČELOVO VYTVORENÉ REZIDENTSKÉ SUBJEKTY

Priame investície v zahraničí (PIZ)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH)

Geo 5

Geo 5

Geo 5Tabuľka 5.2  Priame investičné pozície: Členenie podľa činností a zemepisné členenie

 

Druh údajov

Geografické členenie

Členenie podľa činností NACE REV2

VŠETKY REZIDENTSKÉ JEDNOTKY

Priame investície v zahraničí (PIZ)

Netto pozícia

Geo 5

Úroveň 1

Geo 4

Úroveň 2

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH)

Netto pozícia

Geo 5

Úroveň 1

Geo 4

Úroveň 2

ÚČELOVO VYTVORENÉ REZIDENTSKÉ SUBJEKTY

Priame investície v zahraničí (PIZ)

Netto pozícia

Geo 5

Úroveň 1

Priame investície vo vykazujúcom hospodárstve (PIVH)

Netto pozícia

Geo 5

Úroveň 1

Tabuľka 6

▼M1

Úrovne zemepisného členeniaGEO 1

GEO 2

GEO 3

ZAHRANIČIE

ZAHRANIČIE

ZAHRANIČIE

 

Vnútri eurozóny

V RÁMCI ÚNIE

 

Mimo eurozóny

MIMO ÚNIE

 
 

Vnútri eurozóny

 
 

Mimo eurozónyGEO 4

GEO 5

GEO 6

ZAHRANIČIE

ZAHRANIČIE

ZAHRANIČIE

 

EURÓPA

EURÓPA

Členské štáty Únie, ktoré nie sú členmi eurozóny (1)

Belgicko

Belgicko

 

Bulharsko

Bulharsko

 

Česká republika

Česká republika

 

Dánsko

Dánsko

 

Nemecko

Nemecko

 

Estónsko

Estónsko

 

Írsko

Írsko

 

Grécko

Grécko

 

Španielsko

Španielsko

 

Francúzsko

Francúzsko

 

Chorvátsko

Chorvátsko

 

Taliansko

Taliansko

 

Cyprus

Cyprus

 

Lotyšsko

Lotyšsko

 

Litva

Litva

 

Luxembursko

Luxembursko

 

Maďarsko

Maďarsko

 

Malta

Malta

 

Holandsko

Holandsko

 

Rakúsko

Rakúsko

 

Poľsko

Poľsko

 

Portugalsko

Portugalsko

 

Rumunsko

Rumunsko

 

Slovinsko

Slovinsko

 

Slovensko

Slovensko

 

Fínsko

Fínsko

 

Švédsko

Švédsko

 

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo

 

Švajčiarsko

Island

 

Island

Lichtenštajnsko

 

Lichtenštajnsko

Nórsko

Nórsko

Švajčiarsko

Švajčiarsko

 

OSTATNÉ EURÓPSKE KRAJINY

OSTATNÉ EURÓPSKE KRAJINY

 
 

Albánsko

 
 

Andorra

 
 

Bielorusko

 
 

Bosna a Hercegovina

 
 

Faerské ostrovy

 
 

Gibraltár

 
 

Guernsey

 
 

Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát)

 
 

ostrov Man

 
 

Jersey

 
 

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 
 

Moldavsko

 
 

Čierna Hora

Rusko

Rusko

Rusko

 
 

Srbsko

 
 

San Maríno

 

Turecko

Turecko

 
 

Ukrajina

 

AFRIKA

AFRIKA

 

SEVERNÁ AFRIKA

SEVERNÁ AFRIKA

 
 

Alžírsko

 

Egypt

Egypt

 
 

Líbya

 

Maroko

Maroko

 
 

Tunisko

 

OSTATNÉ AFRICKÉ KRAJINY

OSTATNÉ AFRICKÉ KRAJINY

 
 

Angola

 
 

Benin

 
 

Botswana

 
 

Britské indickooceánske územie

 
 

Burkina Faso

 
 

Burundi

 
 

Kamerun

 
 

Kapverdy

 
 

Stredoafrická republika

 
 

Čad

 
 

Komory

 
 

Kongo

 
 

Pobrežie Slonoviny

 
 

Konžská demokratická republika

 
 

Džibutsko

 
 

Rovníková Guinea

 
 

Eritrea

 
 

Etiópia

 
 

Gabon

 
 

Gambia

 
 

Ghana

 
 

Guinea

 
 

Guinea-Bissau

 
 

Keňa

 
 

Lesotho

 
 

Libéria

 
 

Madagaskar

 
 

Malawi

 
 

Mali

 
 

Mauretánia

 
 

Maurícius

 
 

Mozambik

 
 

Namíbia

 
 

Niger

 

Nigéria

Južná Afrika

 

Nigéria

Južná Afrika

 
 

Rwanda

 
 

Svätá Helena, Ascension, Tristan da Cunha

 
 

Svätý Tomáš a Princov ostrov

 
 

Senegal

 
 

Seychely

 
 

Sierra Leone

 
 

Somálsko

 
 

Sudán

 
 

Južný Sudán

 
 

Svazijsko

 
 

Tanzánia

 
 

Togo

 
 

Uganda

 
 

Zambia

 
 

Zimbabwe

 

AMERIKA

AMERIKA

 

KRAJINY SEVERNEJ AMERIKY

KRAJINY SEVERNEJ AMERIKY

Kanada

Kanada

Kanada

 
 

Spojené štáty

Spojené štáty

Spojené štáty

Grónsko

 

KRAJINY STREDNEJ AMERIKY

KRAJINY STREDNEJ AMERIKY

 
 

Anguilla

 
 

Antigua a Barbuda

 
 

Aruba

 
 

Bahamy

 
 

Barbados

 
 

Belize

 
 

Bermudy

 
 

Bonaire, St. Eustatius a Saba

 
 

Britské Panenské ostrovy

 
 

Kajmanie ostrovy

 
 

Kostarika

 
 

Kuba

 
 

Curaçao

 
 

Dominika

 
 

Dominikánska republika

 
 

Salvádor

 
 

Grenada

 
 

Guatemala

 
 

Haiti

 
 

Honduras

 
 

Jamajka

 

Mexiko

Mexiko

 
 

Montserrat

 
 

Nikaragua

 
 

Panama

 
 

Svätý Krištof a Nevis

 
 

Svätá Lucia

 
 

Sint Maarten

 
 

Svätý Vincent a Grenadíny

 
 

Trinidad a Tobago

 
 

Ostrovy Turks a Caicos

 
 

Panenské ostrovy Spojených štátov

 

KRAJINY JUŽNEJ AMERIKY

KRAJINY JUŽNEJ AMERIKY

 

Argentína

Argentína

 
 

Bolívia

Brazília

Brazília

Brazília

 

Čile

Čile

 
 

Kolumbia

 
 

Ekvádor

 
 

Falklandské ostrovy

 
 

Guyana

 
 

Paraguaj

 
 

Peru

 
 

Surinam

 

Uruguaj

Uruguaj

 

Venezuela

Venezuela

 

ÁZIA

ÁZIA

 

KRAJINY BLÍZKEHO A STREDNÉHO VÝCHODU

KRAJINY BLÍZKEHO A STREDNÉHO VÝCHODU

 

KRAJINY PERZSKÉHO ZÁLIVU

KRAJINY PERZSKÉHO ZÁLIVU

 
 

Bahrajn

 
 

Irak

 
 

Kuvajt

 
 

Omán

 
 

Katar

 
 

Saudská Arábia

 
 

Spojené arabské emiráty

 
 

Jemen

 

OSTATNÉ KRAJINY BLÍZKEHO A STREDNÉHO VÝCHODU

OSTATNÉ KRAJINY BLÍZKEHO A STREDNÉHO VÝCHODU

 
 

Arménsko

 
 

Azerbajdžan

 
 

Gruzínsko

 
 

Izrael

 
 

Jordánsko

 
 

Libanon

 
 

Palestínske územia

 
 

Sýria

 

OSTATNÉ ÁZIJSKÉ KRAJINY

OSTATNÉ ÁZIJSKÉ KRAJINY

 
 

Afganistan

 
 

Bangladéš

 
 

Bhután

 
 

Brunejsko-darussalamský štát

 
 

Barmský zväz/Mjanmarsko

 
 

Kambodža

Čína

Čína

Čína

Hongkong

Hongkong

Hongkong

India

India

India

 

Indonézia

Indonézia

 
 

Irán

Japonsko

Japonsko

Japonsko

 
 

Kazachstan

 
 

Kirgizsko

 
 

Laos

 
 

Makao

 

Malajzia

Malajzia

 
 

Maldivy

 
 

Mongolsko

 
 

Nepál

 
 

Severná Kórea

 
 

Pakistan

 

Filipíny

Filipíny

 

Singapúr

Singapúr

 

Južná Kórea

Južná Kórea

 
 

Srí Lanka

 

Taiwan

Taiwan

 
 

Tadžikistan

 

Thajsko

Thajsko

 
 

Východný Timor

 
 

Turkménsko

 
 

Uzbekistan

 
 

Vietnam

 

OCEÁNIA A POLÁRNE OBLASTI

OCEÁNIA A POLÁRNE OBLASTI

 
 

Americká Samoa

 
 

Guam

 
 

Menšie odľahlé ostrovy Spojených štátov

 

Austrália

Austrália

 
 

Kokosové (Keelingove) ostrovy

 
 

Vianočné ostrovy

 
 

Heardov ostrov a McDonaldove ostrovy

 
 

Ostrov Norfolk

 
 

Fidži

 
 

Francúzska Polynézia

 
 

Kiribati

 
 

Marshallove ostrovy

 
 

Mikronézia

 
 

Nauru

 
 

Nová Kaledónia

 

Nový Zéland

Nový Zéland

 
 

Cookove ostrovy

 
 

Niue

 
 

Tokelau

 
 

Severné Mariány

 
 

Palau

 
 

Papua-Nová Guinea

 
 

Pitcairnove ostrovy

 
 

Antarktída

 
 

Bouvetov ostrov

 
 

Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy

 
 

Francúzske južné a antarktické územia

 
 

Šalamúnove ostrovy

 
 

Tonga

 
 

Tuvalu

 
 

Vanuatu

 
 

Samoa

 
 

Wallis a Futuna

V RÁMCI ÚNIE

V RÁMCI ÚNIE

V RÁMCI ÚNIE

MIMO ÚNIE

MIMO ÚNIE

MIMO ÚNIE

Vnútri eurozóny

Vnútri eurozóny

Vnútri eurozóny

Mimo eurozóny

Mimo eurozóny

Mimo eurozóny

Inštitúcie Únie (okrem ECB)

Inštitúcie Únie (okrem ECB)

Inštitúcie Únie (okrem ECB)

Európska investičná banka

Európska investičná banka

Európska investičná banka

 

Európska centrálna banka (ECB)

Európska centrálna banka (ECB)

 

V RÁMCI ÚNIE NEALOKOVANÉ

V RÁMCI ÚNIE NEALOKOVANÉ

 

MIMO ÚNIE NEALOKOVANÉ

MIMO ÚNIE NEALOKOVANÉ

Exteritoriálne finančné strediská

Exteritoriálne finančné strediská

Exteritoriálne finančné strediská

Medzinárodné organizácie (okrem inštitúcií Únie)

Medzinárodné organizácie (okrem inštitúcií Únie)

Medzinárodné organizácie (okrem inštitúcií Únie)

Medzinárodný menový fond (MMF)

Medzinárodný menový fond (MMF)

Medzinárodný menový fond (MMF)

▼BTabuľka 7

Úrovne členenia inštitucionálnych sektorov

Sek 1

Sek 2

Centrálna banka (S.121)

Centrálna banka (S.121)

Ostatné menové finančné inštitúcie (oMFI)

Ostatné menové finančné inštitúcie (oMFI)

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)

Korporácie prijímajúce vklady okrem centrálnej banky (S.122)

Fondy peňažného trhu (S.123)

Fondy peňažného trhu (S.123)

Verejná správa (S.13)

Verejná správa (S.13)

Ostatné sektory

Ostatné sektory

 

Finančné korporácie okrem MFI (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129)

 

Nefinančné korporácie, domácnosti a neziskové organizácie poskytujúce služby domácnostiam (S.11+S.14+S.15)Tabuľka 8

Úrovne členenia podľa ekonomických činností

Úroveň 1

Úroveň 2

NACE rev. 2

 

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV

sekcia A

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

sekcia B

 

Ťažba ropy a zemného plynu a pomocné činnosti pri ťažbe

divízie 06, 09

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

sekcia C

 

Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov

divízie 10, 11, 12

 

Výroba textilu a dreva SPOLU

divízie 13, 14, 16, 17, 18

 

Výroba textilu a odevov

divízie 13, 14

 

Výroba dreva, papiera, tlač a reprodukcia

divízie 16, 17, 18

Výroba ropných produktov, chemikálií, farmaceutických výrobkov, výrobkov z gumy a plastu

Výroba ropných produktov, chemikálií, farmaceutických výrobkov, výrobkov z gumy a plastu SPOLU

divízie 19, 20, 21, 22

 

Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov

divízia 19

 

Výroba chemikálií a chemických produktov

divízia 20

 

Výroba výrobkov z gumy a plastu

divízia 22

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

Výroba kovových výrobkov a strojov SPOLU

divízie 24, 25, 26, 28

 

Výroba a spracovanie kovov a kovových konštrukcií

divízie 24, 25

 

Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov

divízia 26

 

Výroba strojov a zariadení i. n.

divízia 28

Výroba vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov

Výroba vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov SPOLU

divízie 29, 30

 

Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

divízia 29

 

Výroba ostatných dopravných prostriedkov

divízia 30

 

Iná priemyselná výroba SPOLU

divízie 15, 23, 27, 31, 32, 33

DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU

DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU

sekcia D

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

sekcia E

 

Zber, úprava a dodávka vody

divízia 36

 

Čistenie a odvod odpadových vôd, činnosti nakladania s odpadom a ozdravovacie činnosti

divízie 37, 38, 39

STAVEBNÍCTVO

STAVEBNÍCTVO

sekcia F

SLUŽBY SPOLU

SLUŽBY SPOLU

sekcie G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

sekcia G

 

Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov

divízia 45

 

Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

divízia 46

 

Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov

divízia 47

DOPRAVA A SKLADOVANIE

DOPRAVA A SKLADOVANIE

sekcia H

 

Doprava a skladovanie SPOLU

divízie 49, 50, 51, 52

 

Pozemná doprava a doprava potrubím

divízia 49

 

Vodná doprava

divízia 50

 

Letecká doprava

divízia 51

 

Skladové a pomocné činnosti v doprave

divízia 52

 

Poštové služby a služby kuriérov

divízia 53

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY

sekcia I

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA

sekcia J

 

Výroba filmov, videozáznamov, televíznych programov, ostatné zábavné činnosti

divízia 59, 60

 

Telekomunikácie

divízia 61

 

Ostatné informačné a komunikačné činnosti

divízie 58, 62, 63

FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

FINANČNÉ A POISŤOVACIE ČINNOSTI

sekcia K

 

Finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia

divízia 64

 

Činnosti holdingových spoločností

skupina 64,2

 

Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia

divízia 65

 

Ostatné finančné činnosti

divízia 66

 

ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ

sekcia L

ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

sekcia M

 

Právne a účtovnícke činnosti

divízia 69

 

Právne činnosti

skupina 69,1

 

Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

skupina 69,2

 

Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia

divízia 70

 

Vedenie firiem

skupina 70,1

 

Poradenstvo v oblasti riadenia

skupina 70,2

 

Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy

divízia 71

Vedecký výskum a vývoj

Vedecký výskum a vývoj

divízia 72

 

Reklama a prieskum trhu

divízia 73

 

Reklama

skupina 73,1

 

Prieskum trhu a verejnej mienky

skupina 73,2

 

Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti, veterinárne činnosti

divízie 74, 75

 

ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

sekcia N

 

Prenájom a lízing

divízia 77

 

Ostatné administratívne a podporné služby

divízie 78, 79, 80, 81, 82

 

VZDELÁVANIE

sekcia P

 

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

sekcia Q

UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA

UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA

sekcia R

 

Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti

divízia 90

 

Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení

divízia 91

 

Športové a ostatné rekreačné činnosti; činnosti herní a stávkových kancelárií

divízie 92, 93

 

OSTATNÉ ČINNOSTI

sekcia S

 

Činnosti členských organizácií

divízia 94

 

Oprava počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosti, ostatné osobné služby

divízia 95, 96

 

Nepridelené

 
 

Súkromný nákup a predaj nehnuteľností

 

ČINNOSŤ SPOLU

ČINNOSŤ SPOLU

 
PRÍLOHA II

DEFINÍCIE uvedené v článku 10

Nasledujúce definície vychádzajú zo šiesteho vydania Príručky MMF pre platobnú bilanciu a medzinárodné investičné pozície. (BPM6), európskeho systému účtov, príručky pre štatistiku medzinárodného obchodu so službami z roku 2010, referenčnej definície priamych zahraničných investícií OECD (BD4).

A.   BEŽNÝ ÚČET

V bežnom účte sa zaznamenávajú toky tovaru, služieb, prvotných a druhotných dôchodkov medzi rezidentmi a nerezidentmi.

1.    TOVAR

Táto položka zahŕňa hnuteľné veci, pri ktorých dochádza k zmene vlastníctva medzi rezidentmi a nerezidentmi.

1.1    Obchodný tovar na základe platobnej bilancie

Obchodný tovar na základe platobnej bilancie (PB) zahŕňa tovar, pri ktorom dochádza k zmene ekonomického vlastníctva medzi rezidentom a nerezidentom a ktorý nie je zahrnutý v ostatných osobitných kategóriách, ako je tovar, ktorý je predmetom obchodovania (pozri 1.2) a nemenové zlato (pozri 1.3), alebo ako časť služby. Obchodný tovar by mal byť ocenený trhovou hodnotou na základe FOB. V príspevkoch krajín k zostaveniu agregátov Únie musí byť zahrnutý dovoz a vývoz tovaru v kvázi tranzitnom obchode, a v prípade obchodu v rámci Únie by mala byť partnerská krajina vymedzená podľa zásady odosielania.

1.2    Čistý vývoz tovaru, ktorý je predmetom obchodovania

Obchodovanie je vymedzené ako nákup tovaru rezidentom (vykazujúceho hospodárstva) od nerezidenta, kombinovaný s následným predajom toho istého tovaru inému nerezidentovi bez toho, aby sa tovar nachádzal vo vykazujúcom hospodárstve. Čistý vývoz tovaru, ktorý je predmetom obchodovania, predstavuje rozdiel medzi predajmi a nákupmi tovaru v rámci obchodovania. Táto položka zahŕňa marže obchodníkov, zisky a straty na majetku a zmeny zásob tovaru, ktorý je predmetom obchodovania.

1.2.1

Tovar nadobudnutý na základe obchodovania sa vykazuje ako záporný vývoz /príjem hospodárstva obchodníka.

1.2.2

Predaj tovaru sa vykazuje v položke tovar predaný na základe obchodovania ako kladný vývoz /príjem hospodárstva obchodníka.

1.3    Nemenové zlato

Nemenové zlato zahŕňa všetko zlato iné ako menové zlato. Menové zlato vlastnia menové orgány a držia ho ako rezervné aktívum (pozri 6.5.1). Nemenové zlato môže mať podobu prútov (t. j. mincí, ingotov alebo prútov, ktoré majú rýdzosť najmenej 995 z 1 000 dielov, vrátane takého zlata držaného na alokovaných účtoch zlata), zlatý prášok a zlato v ostatných nespracovaných alebo čiastočne spracovaných podobách.

1.4    Branding – kvázi-tranzitná obchodná úprava

Kvázi-tranzitný obchod je výraz,, ktorý sa používa na vymedzenie tovaru dovezeného do členského štátu, colne vybaveného a prepusteného do voľného obehu v Únii (a podliehajúceho dovoznému clu) subjektom, ktorý nie je rezidentskou inštitucionálnou jednotkou a potom odoslaného do iného členského štátu. Branding musí byť evidovaný členskými štátmi dotknutými ‚kvázi tranzitným obchodom‘ na účely oznámenia rozdielu medzi colnou hodnotou obchodného tovaru pri dovoze tovaru z tretej krajiny a jeho hodnotou pri odoslaní do iného členského štátu. Geografické členenie by sa malo zostavovať na základe krajiny sídla materského podniku, ktorý kontroluje spoločnosť riadiacu colné postupy vzťahujúce sa na tento tovar vo vykazujúcom hospodárstve.

2.    SLUŽBY

Služby sú výsledkom výrobnej činnosti, ktorou sa menia podmienky spotrebiteľských jednotiek, alebo uľahčuje výmena výrobkov alebo finančných aktív. Služby vo všeobecnosti nie sú samostatné položky, ku ktorým možno určiť vlastnícke práva a vo všeobecnosti nie je možné oddeliť ich od ich výroby.

2.1    Výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb

Výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb zahŕňajú spracovanie, montáž, označovanie, balenie atď., vykonávané podnikmi, ktoré nevlastnia príslušný tovar. Výrobu vykonáva subjekt, ktorý od vlastníka prijíma odplatu. Keďže sa vlastníctvo tovaru nemení, nezaznamenáva sa žiadna transakcia obchodného tovaru medzi spracovateľom a vlastníkom. Výška odplaty účtovanej za výrobné služby týkajúce sa fyzických vstupov vo vlastníctve tretích osôb nie je nevyhnutne rovnaká ako rozdiel medzi hodnotou tovaru odoslaného na spracovanie a hodnotou tovaru po spracovaní. Do tejto položky nepatrí montáž prefabrikovanej stavby (zahŕňa sa do položky stavebníctvo) a označovanie a balenie súvisiace s dopravou (zahŕňa sa do položky doprava).

2.2    Služby údržby a opravy inde neuvedené

Služby údržby a opravy inde neuvedené zahŕňajú údržbu a opravy tovaru, ktoré vlastnia nerezidenti, uskutočnenú rezidentmi (a naopak). Opravy sa môžu vykonávať v priestoroch opravára alebo inde. Hodnota údržby a opráv zahŕňa akékoľvek časti alebo materiály dodané opravárom a započítava sa do ceny. Časti a materiály účtované osobitne by sa mali zahrnúť do obchodného tovaru. Opravy a údržby lodí, lietadiel a iných dopravných prostriedkov sú zahrnuté v tejto položke. Čistenie dopravných prostriedkov sem nepatrí, pretože patrí do položky služby v doprave. Údržba a opravy stavebných prác sem nepatria, keďže sú zahrnuté do položky stavebníctvo. Údržba a oprava počítačov sem nepatria, keďže sú zahrnuté do položky počítačové služby.

2.3    Doprava

Doprava je proces presunu osôb a predmetov z jedného miesta na druhé, spolu so súvisiacimi podpornými a pomocnými službami. Doprava zahŕňa aj poštové a služby kuriérov. Služby v doprave sa zaznamenávajú do platobnej bilancie, keď ich poskytujú rezidenti jedného hospodárstva v prospech rezidentov iného hospodárstva. Doprava sa môže klasifikovať podľa:

a) druhu, konkrétne námorná, letecká alebo iná. Druh ‚iná‘ sa môže ďalej rozdeliť na železničnú, cestnú, vnútrozemskú vodnú, potrubnú, kozmickú a prenos elektriny;

b) toho, čo sa prepravuje, konkrétne cestujúci alebo náklad alebo iná (táto oblasť zahŕňa podporné a pomocné služby ako nakládka a vykládka kontajnerov, uloženie a uskladnenie, balenie a prebaľovanie, čistenie dopravného zariadenia, vykonávané v prístavoch a na letiskách).

2.3.1    Námorná doprava

Zahŕňa všetky služby námornej dopravy. Vyžaduje sa rozčlenenie na osobnú námornú dopravu, nákladnú námornú dopravu a inú námornú dopravu.

2.3.2    Letecká doprava

Zahŕňa všetky služby leteckej dopravy. Vyžaduje sa rozčlenenie na osobnú leteckú dopravu, nákladnú leteckú dopravu a inú leteckú dopravu.

2.3.3    Ostatné druhy dopravy

Zahŕňa všetky dopravné služby nevykonávané na mori alebo vo vzduchu. Vyžaduje sa rozčlenenie na osobnú, nákladnú a inú. Pre inú dopravu sa vyžaduje toto rozšírené členenie:

2.3.3.1  Kozmická doprava zahŕňa vypúšťanie satelitov komerčnými podnikmi pre vlastníkov satelitov (napríklad telekomunikačné podniky) a iné operácie vykonávané prevádzkovateľmi kozmického zariadenia, napríklad doprava tovaru a ľudí na vedecké pokusy. Ďalej zahŕňa kozmickú osobnú dopravu a platby, ktoré hospodárstvo vykonáva preto, aby jeho rezidenti boli zaradení do kozmických dopravných prostriedkov iného hospodárstva.

2.3.3.2  Železničná doprava zahŕňa vlakovú dopravu. Vyžaduje sa ďalšie členenie na osobnú železničnú dopravu, nákladnú železničnú dopravu a inú železničnú dopravu.

2.3.3.3  Cestná doprava zahŕňa dopravu nákladnými automobilmi, ťahačmi, autobusmi a autokarmi. Vyžaduje sa ďalšie členenie na osobnú cestnú dopravu, nákladnú cestnú dopravu a inú cestnú dopravu.

2.3.3.4  Vnútrozemská vodná doprava sa týka medzinárodnej prepravy na riekach, kanáloch a jazerách. Zahrnuté sú vodné cesty v rámci jednej krajiny aj vodné cesty, o ktoré sa delia dve alebo viaceré krajiny. Vyžaduje sa ďalšie členenie na osobnú vnútrozemskú vodnú dopravu, nákladnú vnútrozemskú vodnú dopravu a inú vnútrozemskú vodnú dopravu.

2.3.3.5  Potrubná doprava zahŕňa medzinárodnú prepravu tovaru potrubím, ako je preprava ropy a súvisiacich produktov, vody a zemného plynu. Do tejto položky nepatria distribučné služby, obvykle z transformovní k spotrebiteľovi (zahrnuté v položke iné obchodné služby inde neuvedené) a hodnota prepravovaných produktov (zahrnutá v položke obchodný tovar).

2.3.3.6  Prenos elektrickej energie zahŕňa služby prenosu elektrickej energie pri vysokom napätí prostredníctvom navzájom prepojenej skupiny liniek a súvisiace zariadenia medzi miestami dodávky a miestami, v ktorých sa transformuje na nízke napätie na dodávku spotrebiteľom alebo na dodávku do iných elektrických systémov. Zahrnuté sú aj poplatky za prenos elektriny, ak je oddelený od procesu výroby a distribúcie. Do tejto položky nepatrí poskytovanie samotnej elektriny. Ďalej sem nepatria ani distribučné služby týkajúce sa elektriny (zahrnuté v položke iné obchodné služby, iné obchodné služby i. n.).

2.3.3.7  Iné podporné a pomocné služby v doprave zahŕňajú všetky ostatné dopravné služby, ktoré nie je možné priradiť k žiadnej zložke uvedených položiek dopravných služieb.

2.3.4    Poštové a služby kuriérov

Poštové a doručovateľské služby zahŕňajú vyzdvihnutie, dopravu a dodávku listov, novín, periodík, brožúr, inej tlače, zásielok a balíkov vrátane služieb úradu pošty a prenájmu poštovej schránky.

2.4    Cestovný ruch

Príjmy z cestovného ruchu zahŕňajú tovar a služby na vlastné použitie alebo pre iných, ktoré z hospodárstva získavajú nerezidenti počas návštev tohto hospodárstva. Cestovateľské výdavky zahŕňajú tovar a služby na vlastné použitie alebo pre iných, ktoré z iných hospodárstiev získavajú rezidenti počas návštev týchto hospodárstiev. Cestovný ruch zahŕňa miestnu dopravu (t. j. dopravu v rámci hospodárstva, ktoré sa navštevuje, a ktoré poskytuje rezident tohto hospodárstva), ale nezahŕňa medzinárodnú dopravu (zahrnutú v položke osobná doprava). Vylúčený je aj tovar nakúpený cestujúcim na ďalší predaj vo vlastnom hospodárstve alebo v akomkoľvek inom hospodárstve. Cestovný ruch sa člení na dve hlavné zložky: služobné cesty a súkromné cesty.

2.4.1    Služobné cesty

Služobné cesty zahŕňajú obstaranie tovaru a služieb osobami na služobnej ceste. Rovnako zahŕňajú obstaranie tovaru a služieb pre osobnú potrebu sezónnymi, prihraničnými a inými pracovníkmi, ktorí nie sú rezidentmi v hospodárstve, v ktorom sú zamestnaní. Služobné cesty sa ďalej rozdeľujú na položky obstaranie tovarov a služieb prihraničnými a sezónnymi alebo ostatnými krátkodobými pracovníkmi a iné služobné cesty

2.4.1.1

Obstaranie tovaru a služieb prihraničnými, sezónnymi a ostatnými krátkodobými pracovníkmi zahŕňa obstaranie tovaru a služieb pre osobnú potrebu sezónnymi, prihraničnými a inými pracovníkmi, ktorí nie sú rezidentmi v hospodárstve, v ktorom sú zamestnaní, a ktorých zamestnávateľ je rezidentom uvedeného hospodárstva.

2.4.1.2

Iné služobné cesty zahŕňajú všetky výdavky týkajúce sa služobných ciest nerealizované prihraničnými pracovníkmi a sezónnymi alebo ostatnými krátkodobými pracovníkmi.

2.4.2    Súkromné cesty

Súkromné cesty zahŕňajú tovar a služby obstarané osobami, ktoré do zahraničia cestujú za iným ako služobným cieľom, napríklad na dovolenku, za rekreačnou a kultúrnou činnosťou, návštevou priateľov a príbuzných, na pútnické cesty a na vzdelávacie a zdravotné účely. Súkromné cesty sa rozdeľujú na tri položky: výdavky na zdravotnú starostlivosť, výdavky na vzdelanie a iné súkromné cesty).

2.4.2.1

Výdavky na zdravotnú starostlivosť sú vymedzené ako celkové výdavky osôb cestujúcich zo zdravotných dôvodov.

2.4.2.2

Výdavky na vzdelanie sa definujú ako celkové výdavky študentov.

2.4.2.3

Iné súkromné cesty zahŕňajú všetky súkromné cesty nezahrnuté vo výdavkoch na zdravotnú starostlivosť alebo vo výdavkoch na vzdelanie.

2.5    Stavebníctvo

Stavebníctvo zahŕňa tvorbu, renováciu, opravu alebo rozširovanie fixných aktív v podobe budov, zlepšovania pôdy inžinierskeho charakteru a iné inžinierske stavby (vrátane ciest, mostov, priehrad atď.). Zahŕňa súvisiace inštalačné a montážne práce, prípravu staveniska a všeobecnú výstavbu, špecializované služby ako maľovanie, inštalatérske a demoličné práce a správu stavebných projektov. Zmluvy o výstavbe zahrnuté do medzinárodného obchodu so službami sú vo všeobecnosti krátkodobé. Rozsiahlejší stavebný projekt objednaný nerezidentským podnikom, ktorého dokončenie trvá rok alebo viac, má zvyčajne za následok vznik pobočky rezidenta.

Stavebníctvo sa môže rozčleniť na stavebníctvo v zahraničí a stavebníctvo vo vykazujúcom hospodárstve.

2.5.1    Stavebníctvo v zahraničí

Stavebníctvo v zahraničí zahŕňa stavebné služby poskytované nerezidentom podnikmi rezidentskými vo vykazujúcom hospodárstve (príjem)/vývoz) a tovar a služby nakupované týmito podnikmi v hostiteľskom hospodárstve (výdavky/dovoz).

2.5.2    Stavebníctvo vo vykazujúcom hospodárstve

Stavebníctvo vo vykazujúcom hospodárstve zahŕňajú stavebné služby poskytované rezidentom vykazujúceho hospodárstva nerezidentskými stavebnými podnikmi (výdavky) a tovar a služby nakupované vo vykazujúcom hospodárstve týmito nerezidentskými podnikmi (príjem).

2.6    Poisťovacie a dôchodkové služby

Poisťovacie a dôchodkové služby zahŕňajú: priame poistenie, zaistenie, vedľajšie služby poistenia, penzijné a štandardizované záručné služby. Priame poistenie sa ďalej delí na životné poistenie, poistenie nákladu a iné priame poistenie. Dôchodkové a štandardizované záruky sa ďalej delia na penzijné služby a štandardizované záručné služby. Tieto služby sa odhadujú a oceňujú skôr na základe poplatkov zahrnutých v celkovom poistnom, ako na základe celkovej hodnoty poistného.

2.6.1    Životné poistenie

Majitelia životných poistiek vykonávajú pravidelné platby poisťovateľovi (môže ísť len o jedinú platbu), za čo poisťovateľ zaručuje, že poistencovi vyplatí k určitému dátumu alebo v prípade úmrtia poistenca, pokiaľ k nemu dôjde skôr, dohodnutú minimálnu sumu alebo anuitu. Rizikové životné poistenie, pri ktorom sú dávky vyplácané v prípade úmrtia, ale za žiadnych iných okolností, je z tejto položky vylúčené a je zahrnuté do položky iné priame poistenie.

2.6.2    Poistenie nákladu

Služby poistenia nákladu sa týkajú poistenia vyvážaného alebo dovážaného tovaru na základe, ktorý sa zhoduje s FOB hodnotou tovaru a dopravy tovaru.

2.6.3    Iné priame poistenie

Iné priame poistenie zahŕňa všetky ostatné formy neživotného poistenia. Zahŕňa rizikové životné poistenie, úrazové a zdravotné poistenie (ak nie sú poskytované v rámci štátneho systému sociálneho zabezpečenia), námorné, letecké a iné dopravné poistenie, poistenie proti požiaru a iné poistenie majetku, poistenie finančnej straty, poistenie zodpovednosti a iné poistenia, napr. cestovné poistenie a poistenie súvisiace s pôžičkami a kreditnými kartami.

2.6.4    Zaistenie

Zaistenie je proces ďalšieho zmluvného krytia poistného rizika, často zmluvou so špecializovanými subjektmi, výmenou za pomerný podiel na príjme z poistného. Zaisťovacie transakcie sa môžu týkať balíčkov obsahujúcich niekoľko druhov rizík.

2.6.5    Vedľajšie služby poistenia

Zahŕňa transakcie, ktoré sú úzko spojené s činnosťou poisťovní a penzijných fondov. Zahrnuté sú sem provízie zástupcov, služby poisťovacích maklérov a agentúr, poisťovacie a penzijné poradenské služby, oceňovacie a likvidačné služby, aktuárske služby, záchranné správne služby a regulačné a monitorovacie služby v súvislosti s náhradou škody a služby vymáhania nedoplatkov.

2.6.6    Penzijné služby

Penzijné služby zahŕňajú služby poskytované fondmi, ktoré na poskytovanie príjmov v dôchodku a dávok v prípade úmrtia alebo zdravotného postihnutia pre osobitné skupiny zamestnancov vytvorila verejná správa alebo poisťovne v mene zamestnancov.

2.6.7    Štandardizované záručné služby

Štandardizované záručné služby sú služby súvisiace so štandardizovanými záručnými systémami. Sú to dohovory, v ktorých sa jedna strana (ručiteľ) zaviaže, že uhradí straty veriteľa v prípade, že ich neuhradí dlžník. Príkladmi sú vývozný úver a záruky na študentské pôžičky.

2.7    Finančné služby

Finančné služby zahŕňajú sprostredkovateľské a pomocné služby okrem služieb poisťovacích a penzijných fondov, ktoré obvykle poskytujú banky alebo iné finančné korporácie.

2.7.1    Explicitne účtované a iné finančné služby

Za služby sa účtujú explicitné poplatky v prípade mnohých finančných služieb a nevyžadujú si osobitný výpočet. Zahŕňajú poplatky za prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, poplatky za jednorazové záruky, poplatky alebo penále za predčasné alebo omeškanie so splatením, poplatky za vedenie účtu, poplatky týkajúce sa akreditívov, za služby týkajúce sa kreditných kariet, poplatky týkajúce sa finančného lízingu, faktoringu, upisovania a zúčtovania platieb.. Zahŕňajú aj služby finančného poradenstva, úschovu finančných aktív alebo drahých kovov, správu finančných aktív, služby monitorovania, služby dodávania likvidity, služby krytia rizika iné ako poistenie, služby súvisiace s fúziou alebo akvizíciou, služby úverového ratingu, burzové služby a služby správy majetku. Obchodníci s finančnými nástrojmi si môžu celkom alebo čiastočne účtovať poplatky za svoje služby s rozpätím medzi ich kúpnymi a predajnými cenami. Rozpätia z nákupných a predajných transakcií sú zahrnuté vo výslovne účtovaných a ostatných finančných službách.

2.7.2    Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM)

Skutočné úroky sa môžu považovať za úroky obsahujúce prvok príjmu aj poplatku za službu. Poskytovatelia úverov a príjemcovia vkladov fungujú tak, že ponúkajú svojim vkladateľom úrokové sadzby, ktoré sú nižšie ako sadzby, ktoré účtujú svojím dlžníkom. Finančné korporácie používajú výsledné úrokové rozpätia na pokrývanie svojich výdavkov a na zabezpečenie prevádzkového prebytku. Na základe konvencie sa tieto nepriame poplatky v súvislosti s úrokom vzťahujú len na úvery a vklady a iba vtedy, keď sú úvery poskytnuté zo strany finančných korporácií a vklady uložené vo finančných korporáciách.

2.8    Poplatky za používanie duševného vlastníctva inde neuvedené

Poplatky za používanie duševného vlastníctva inde neuvedené zahŕňajú:

a) poplatky za používanie vlastníckych práv (patentov, ochranných známok, autorských práv, priemyselných postupov a vzorov vrátane obchodného tajomstva a franšíz). Tieto práva môžu vyplývať z výskumu a vývoja, ale aj z marketingu; a

b) poplatky za licencie na reprodukciu alebo distribúciu duševného vlastníctva zaznamenané na vyrobených origináloch alebo prototypoch (ako sú autorské práva na knihy a rukopisy, počítačový softvér, kinematografické diela a zvukové nahrávky) a príbuzné práva (ako sú práva na živé vystúpenia, televízne, káblové a satelitné vysielanie.

2.9    Telekomunikačné, počítačové a informačné služby

Počítačové a telekomunikačné služby sa vymedzujú na základe charakteru služby, nie spôsobu poskytovania.

2.9.1    Telekomunikačné služby

Telekomunikačné služby zahŕňajú prenos zvukových, obrazových alebo iných informácií telefónom, telexom, telegramom, rádiovým a televíznym káblom a vysielaním, satelitom, elektronickou poštou, faxom atď., vrátane sieťových služieb pre podnikateľov, telekonferenčných a podporných služieb. Nezahŕňajú hodnotu prenášaných informácií. Zahŕňajú aj služby mobilných telefónov, základné služby internetu (backbone) a služby prístupu online vrátane poskytovania prístupu na internet. Do tejto položky nepatria služby inštalácie zariadení telefónnej siete, keďže sú zahrnuté do položiek stavebníctvo a databázové služby (zahrnuté v položke informačné služby).

2.9.2    Počítačové služby

Počítačové služby pozostávajú zo služieb, ktoré sa týkajú hardvéru a/alebo softvéru a služieb spracovania údajov. Patrí sem aj hardvérové a softvérové poradenstvo a implementačné služby; údržba a opravy počítačov a periférnych zariadení; služby obnovy pri haváriách, poskytovanie poradenstva a pomoci vo veciach týkajúcich sa správy počítačových zdrojov; analýza, dizajn a programovanie systémov pripravených na použitie (vrátane vývoja a dizajnu webových stránok) a technické poradenstvo týkajúce sa softvéru; licencie na použitie individuálne neprispôsobeného softvéru; vývoj, výroba, dodávky a dokumentácia individuálne prispôsobeného softvéru, vrátane operačných systémov vyrobených na objednávku pre špecifických užívateľov, údržba systémov a iné podporné služby, napríklad školenia poskytované v rámci poradenstva, služby spracovania údajov, napríklad zadávanie údajov, tabelácia a spracovanie na princípe spoločného využívania počítačového času, služby hostingu pre webové stránky (t. j. poskytovanie serverového priestoru na internete pre hostiteľstvo webových stránok klientov) a správa počítačového vybavenia. Položka nezahŕňa poplatky za licencie na reprodukciu a/alebo distribúciu softvéru, ktoré sú zahrnuté v položke poplatky za používanie duševného vlastníctva. Lízing počítačov bez operátora je zahrnutý v položke operatívny lízing.

2.9.3    Informačné služby

Zahŕňajú: služby tlačových agentúr a ostatné informačné služby.

2.9.3.1

Služby tlačových agentúr zahŕňajú poskytovanie správ, fotografií a článkov oznamovacím prostriedkom.

2.9.3.2

Ostatné informačné služby zahŕňajú databázové služby (usporiadanie databázy, uchovanie údajov a šírenie údajov a databáz vrátane adresárov a zoznamov adries), online aj pomocou magnetických, optických alebo tlačených médií a webové vyhľadávacie portály (vyhľadávacie služby, ktoré nájdu internetové adresy pre klientov, ktorí zadajú vyhľadávanie kľúčového slova). Zahŕňajú aj priame, nehromadné predplatné novín a periodík na dodávku poštou, elektronickým prenosom alebo iným spôsobom; ostatné služby poskytovania obsahu online a služby knižníc a archívov. Hromadné predplatné novín a periodík je zahrnuté v položke obchodný tovar. Downloadovaný obsah okrem softvéru (zahrnutého v položke počítačové služby) alebo audio a video (zahrnuté v položke audiovizuálne a súvisiace služby) je zahrnutý v položke informačné služby.

2.10    Ostatné podnikateľské služby

Patria sem služby výskumu a vývoja, služby odborného a manažérskeho poradenstva, technické služby, služby súvisiace s obchodom a ostatné podnikateľské služby.

2.10.1    Služby výskumu a vývoja

Služby výskumu a vývoja pozostávajú zo služieb, ktoré súvisia so základným výskumom, aplikovaným výskumom a experimentálnym vývojom nových výrobkov a postupov. Takéto činnosti v rámci prírodných vied, spoločenských a humanitných vied v zásade patria do tejto kategórie, vrátane vývoja operačných systémov, ktoré predstavujú technologický pokrok. Zahrnutý je aj komerčný výskum súvisiaci s elektronikou, farmaceutickým priemyslom a biotechnológiami.

Položka zahŕňa: 1) prácu vykonávanú systematicky s cieľom rozšíriť zásobu poznatkov a 2) ostatné služby výskumu a vývoja.

2.10.1.1

Práca vykonávaná systematicky s cieľom rozšíriť zásobu poznatkov zahŕňa: a) poskytovanie služieb výskumu a vývoja upravených a neupravených podľa predstáv zákazníka a b) predaj vlastníckych práv vyplývajúcich z výskumu a vývoja.

2.10.1.1.a  Poskytovanie služieb výskumu a vývoja upravených a neupravených podľa predstáv zákazníka zahŕňa poskytovanie služieb výskumu a vývoja na objednávku (upravené podľa predstáv zákazníka) a vývoj výskumu a vývoja neupraveného podľa predstáv zákazníka, okrem predaja vlastníckych práv (zahrnutého v položke 2.10.1.1.b) a predaja súvisiaceho s licenciami na reprodukciu alebo použitie (zahrnutého v položke poplatky za používanie duševného vlastníctva).

2.10.1.1.b  Predaj vlastníckych práv vyplývajúcich z výskumu a vývoja zahŕňa patenty, autorské práva vyplývajúce z výskumu a vývoja, priemyselné postupy a dizajn (vrátane obchodného tajomstva).

2.10.1.2

Ostatné služby výskumu a vývoja zahŕňajú iné činnosti vývoja výrobkov/procesov.

2.10.2    Služby odborného a manažérskeho poradenstva

Služby odborného a manažérskeho poradenstva zahŕňajú: 1) právne, účtovnícke, manažérske poradenské služby, služby v oblasti riadenia a služby v oblasti styku s verejnosťou a 2) služby reklamy, prieskumu trhu a verejnej mienky.

2.10.2.1

Právne, účtovné, manažérske poradenstvo a styk s verejnosťou zahŕňa:

a) právne služby, b) účtovníctvo, audítorské činnosti a vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo, c) služby v oblasti podnikania a riadenia a služby v oblasti styk s verejnosťou.

2.10.2.1.a  Právne služby zahŕňajú služby právneho poradenstva a zastupovanie v akýchkoľvek právnych, súdnych a zmierovacích konaniach, služby vypracovávania právnej dokumentácie a nástrojov, poradenstvo vo veci certifikácie a služby úschovy majetku a služby urovnávania sporov.

2.10.2.1.b  Účtovníctvo, audítorské činnosti a vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo zahŕňa zaznamenávanie obchodných transakcií pre podniky a iné subjekty, služby preskúmania účtovných záznamov a účtovných závierok, plánovanie a poradenstvo vo veci podnikateľských daní a prípravu daňových dokladov.

2.10.2.1.c  Podnikateľské a manažérske poradenstvo a služby v oblasti styku s verejnosťou zahŕňajú poradenské, pomocné a prevádzkové asistenčné služby poskytované podnikom pri vykonávaní podnikovej politiky a stratégie a celkové plánovanie, štruktúrovanie a riadenie organizácie. Patria sem manažérske poplatky, manažérske audity, riadenie trhu, ľudské zdroje, riadenie výroby a poradenstvo pri riadení projektov, ako aj poradenské, pomocné a prevádzkové služby, ktoré sa týkajú zlepšovania imidžu klientov a ich styku s verejnosťou a inými inštitúciami.

2.10.2.2

Služby reklamy, prieskumu trhu a verejnej mienky zahŕňajú návrh, tvorbu a predaj reklamy reklamnými agentúrami, umiestňovanie reklamy v médiách vrátane nákupu a predaja inzertného priestoru, výstavné služby poskytované usporiadateľmi veľtrhov, propagáciu produktov v zahraničí, prieskum trhu, telemarketing a prieskum verejnej mienky v súvislosti s rôznymi otázkami.

2.10.3    Technické služby, služby súvisiace s obchodom a ostatné podnikateľské služby

Zahŕňajú: 1) architektonické, inžinierske, vedecké poradenstvo a iné technické služby, 2) nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia, poľnohospodárske a ťažobné služby, 3) služby operatívneho lízingu, 4) služby súvisiace s obchodom a 5) ostatné podnikateľské služby inde neuvedené.

2.10.3.1    Architektonické, inžinierske, vedecké poradenstvo a iné technické služby

Zahŕňajú: a) architektonické služby, b) inžinierske služby, c) vedecké poradenstvo a iné technické služby.

2.10.3.1.a  Architektonické služby zahŕňajú transakcie súvisiace s dizajnom budov.

2.10.3.1.b  Inžinierske služby zahŕňajú dizajn, vývoj a využitie strojov, materiálov, nástrojov, štruktúr, procesov a systémov. Služby tohto druhu zahŕňajú poskytovanie dizajnu, plánov a štúdií súvisiacich s inžinierskymi projektmi. Do tejto položky nepatrí ťažobné inžinierstvo (zahrnuté v položke služby súvisiace s ťažbou nerastných surovín, ropy a zemného plynu).

2.10.3.1.c  Vedecké a iné technické služby zahŕňajú geodetické práce, kartografiu, skúšky a certifikáciu výrobkov a služby technickej kontroly.

2.10.3.2    Nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia, poľnohospodárske a ťažobné služby

Zahŕňajú: a) nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia, b) služby súvisiace s poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom a rybným hospodárstvom, c) služby súvisiace s ťažbou nerastných surovín, ropy a zemného plynu.

2.10.3.2.a  Nakladanie s odpadmi a odstraňovanie znečistenia zahŕňa služby zberu a likvidácie odpadu, odstraňovania odpadu, sanitácie a iné služby v oblasti ochrany životného prostredia. Do tejto položky patria aj environmentálne služby ako produkcia kompenzácií emisií oxidu uhličitého alebo sekvestrácia oxidu uhličitého, ktoré nie sú klasifikované v rámci špecifickejšej kategórie.

2.10.3.2.b  Služby súvisiace s poľnohospodárstvom, lesným hospodárstvom a rybným hospodárstvom zahŕňajú poľnohospodárske služby súvisiace s poľnohospodárstvom, napríklad zabezpečovanie posádok poľnohospodárskych strojov, zber úrody, spracovanie plodín, boj proti škodcom, kŕmenie zvierat, starostlivosť o zvieratá a chov zvierat. Táto položka zahŕňa aj služby týkajúce sa lovu, chytania zveri do pascí, lesníctva a ťažby dreva, rybolovu a veterinárne služby.

2.10.3.2.c  Služby súvisiace s ťažbou nerastných surovín, ropy a zemného plynu zahŕňajú ťažobné služby poskytované pri ťažbe ropy a plynu, vrátane vŕtania, stavby vrtných veží, opráv a demontáže a cementovania plášťa ropných a plynových vrtov. Táto položka tiež zahŕňa služby súvisiace s hľadaním a ťažbou nerastov aj ťažobné inžinierstvo a geologické prieskumy.

2.10.3.3    Služby operatívneho lízingu

Operatívny lízing je činnosť prenájmu vyprodukovaných aktív za podmienok, na základe ktorých nájomca môže používať hmotné aktíva, ale nezahŕňa prevod všetkých rizík a výhod vlastníctva na nájomcu. Operatívny lízing sa môže nazývať prenájmom v prípade položiek, ako sú budovy alebo zariadenie. Služby operatívneho lízingu zahŕňajú lízing (prenájom) a charterový prenájom lodí, lietadiel a dopravných prostriedkov bez posádky. Položka zahŕňa aj platby za operatívny lízing týkajúci sa iných druhov zariadenia bez operátora vrátane počítačov a telekomunikačného zariadenia. Licenčné poplatky za právo používať nehmotný majetok, napríklad softvér, duševné vlastníctvo atď. sú zahrnuté v osobitných položkách (počítačové služby, poplatky za použitie duševného vlastníctva inde neuvedené atď.), nie v rámci operatívneho lízingu. Služby operatívneho lízingu nezahŕňajú lízing telekomunikačných liniek alebo kapacity (zahrnutý v položke telekomunikačné služby), prenájom lodí a lietadiel s posádkou (zahrnutý v položke dopravné služby) a prenájom súvisiaci s cestovným ruchom (zahrnutý v položke cestovný ruch).

2.10.3.4    Služby súvisiace s obchodom

Služby súvisiace s obchodom zahŕňajú provízie za transakcie s tovarom a službami splatné obchodníkom, komoditným maklérom, dílerom, aukcionárom a komisionárom. Služby súvisiace s obchodom nezahŕňajú franchisingové poplatky (zahrnuté v položke poplatky za používanie duševného práva inde neuvedené), sprostredkovanie finančných nástrojov (zahrnuté v položke finančné služby), sprostredkovanie poistenia (zahrnuté v položke vedľajšie služby poistenia)a poplatky súvisiace s dopravou, napríklad agentúrne provízie (zahrnuté v položke doprava).

2.10.3.5    Ostatné podnikateľské služby inde neuvedené

Ostatné podnikateľské služby zahŕňajú distribučné služby týkajúce sa vody, pary, plynu alebo iných ropných produktov a dodávku studeného vzduchu, ak sú identifikované oddelene od služieb prenosu; umiestnenie personálu, bezpečnostné a vyšetrovacie služby, preklad a tlmočenie, fotografické služby, vydavateľskú činnosť, čistenie budov a služby v oblasti nehnuteľností.

2.11    Osobné, kultúrne a rekreačné služby

Tieto služby zahŕňajú audiovizuálne a súvisiace služby a ostatné osobné, kultúrne a rekreačné služby.

2.11.1    Audiovizuálne a súvisiace služby

Môžu sa ďalej rozčleniť na audiovizuálne služby a umelecké služby. Zahŕňajú služby a súvisiace poplatky týkajúce sa produkcie filmov (na filmovom páse alebo videokazetách), rozhlasových a televíznych programov (živých alebo zo záznamu) a hudobných nahrávok. Položka zahŕňa prenájom audiovizuálnych a súvisiacich produktov a prístup ku kódovaným televíznym kanálom (napríklad káblové alebo satelitné služby), audiovizuálne produkty masovej výroby kupované alebo predávané na nepretržité použitie, ktoré sa dodávajú elektronicky (stiahnuté), odmeny výkonných umelcov (hercov, hudobníkov, tanečníkov), autorov, skladateľov atď. Položka nezahŕňa poplatky alebo licencie na reprodukciu a/alebo distribúciu audiovizuálnych produktov (zahrnuté v položke poplatky za používanie duševného vlastníctva inde neuvedené).

2.11.2    Ostatné osobné, kultúrne a rekreačné služby

Zahŕňajú: a) vzdelávacie služby, b) zdravotné služby, c) služby v oblasti kultúrneho dedičstva a rekreačné služby a d) ostatné osobné služby.

2.11.2.a  Vzdelávacie služby zahŕňajú služby poskytované medzi rezidentmi a nerezidentmi, ktoré sa týkajú vzdelávania, napríklad korešpondenčných kurzov a vzdelávania prostredníctvom televízie alebo internetu, ako aj výučby pomocou učiteľov poskytujúcich služby priamo v hostiteľských hospodárstvach.

2.11.2.b  Zdravotné služby zahŕňajú služby poskytované lekármi, zdravotnými sestrami a stredným zdravotníckym a podobným personálom, ako aj laboratórne a podobné služby, diaľkovo či na mieste. Vylúčené sú všetky výdavky cestujúcich na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť (zahrnuté v položke cestovný ruch).

2.11.2.c  Služby v oblasti kultúrneho dedičstva a rekreačné služby zahŕňajú služby spojené s múzeami a inými kultúrnymi, športovými, hernými a rekreačnými činnosťami, okrem činností, ktoré zahŕňajú osoby mimo ich rezidentského hospodárstva (zahrnutých v položke cestovný ruch).

2.11.2.d  Ostatné osobné služby zahŕňajú sociálne služby, služby pre domácnosť atď.

2.12    Tovar a služby verejnej správy inde neuvedené

Ide o zvyškovú kategóriu zahŕňajúcu transakcie verejnej správy (vrátane transakcií medzinárodných organizácií) s tovarom a službami, ktoré nie je možné klasifikovať v rámci iných položiek. Zahrnuté sú všetky transakcie (s tovarom aj so službami) enkláv, ako sú veľvyslanectvá, konzuláty, vojenské základne a medzinárodných organizácií s rezidentmi hospodárstiev, v ktorých sa enklávy nachádzajú. Položka nezahŕňa transakcie enkláv s rezidentmi domovských hospodárstiev. V závislosti od jednotky verejnej správy, ktorá transakciu realizuje, sa táto položka môže ďalej rozčleniť na tovar a služby, s ktorými transakcie realizujú veľvyslanectvá a konzuláty, vojenské jednotky a agentúry a ostatné tovary a služby verejnej správy inde neuvedené.

3.    PRVOTNÉ DÔCHODKY

Prvotné dôchodky predstavujú dôchodky, ktoré plynú inštitucionálnym jednotkám z ich príspevku do výrobného procesu alebo z poskytovania finančných aktív, alebo z prenájmu prírodných zdrojov iným inštitucionálnym jednotkám. Zahŕňajú odmeny zamestnancov, investičné dôchodky a ostatné prvotné dôchodky.

3.1    Odmeny zamestnancov (D1)

Odmeny zamestnancov sa zaznamenávajú, ak zamestnávateľ (výrobná jednotka) a zamestnanec sú rezidentmi v odlišných hospodárstvach. V prípade hospodárstva, v ktorom sú výrobné jednotky rezidentmi, odmeny zamestnancov predstavujú celkovú odmenu (vrátane príspevkov, ktoré zamestnávatelia platia do systémov sociálneho zabezpečenia, alebo do fondov súkromného poistenia alebo penzijných fondov) peňažnú alebo vecnú, splatnú rezidentskými podnikmi zamestnancom nerezidentom za prácu, ktorú títo zamestnanci vykonávajú počas účtovného obdobia. V prípade hospodárstva, v ktorom sú fyzické osoby rezidentmi, sú odmeny zamestnancov celkovými odmenami, v hotovosti alebo v naturáliách, ktoré dostanú od nerezidentských podnikov za prácu vykonanú počas účtovného obdobia. Je dôležité zistiť, či existuje vzťah zamestnávateľ – zamestnanec; ak nie, platba predstavuje nákup služieb.

3.2    Investičné dôchodky

Investičné dôchodky sú odvodené od vlastníctva externých finančných aktív (inkasá) vo vlastníctve rezidenta a na druhej strane odvodené z domovských finančných aktív (platby) vo vlastníctve nerezidenta. Investičné dôchodky zahŕňajú dôchodky z majetkovej účasti (dividendy, výbery z dôchodkov kvázikorporácií, reinvestované zisky) a z dlhov (úroky) a investičné dôchodky patriace osobám oprávneným z poistenia, penzijných systémov a štandardizovaných schém záruk.

V rámci platobnej bilancie sa investičné dôchodky klasifikujú aj podľa funkcie príslušných investícií, napr. priamych investícií, portfóliových investícií, ostatných investícií a rezervných aktív a ďalej sa podrobne členia podľa druhu investície. V prípade definícií investícií podľa funkcie, pozri finančný účet.

Ak sa dajú určiť oddelene, zisky a straty z držby (kapitálu) sa neklasifikujú ako investičné dôchodky, ale ako zmeny v hodnote investícií spôsobené vývojom trhových cien. Čisté toky spojené s úrokovými derivátmi sa však zaznamenávajú len v položke finančné deriváty na finančnom účte.

3.2.1    Úroky (D41)

Úroky sú formou investičných dôchodkov, ktoré plynú vlastníkom určitých druhov finančných aktív, najmä vkladov (AF2), dlhových cenných papierov (AF3), pôžičiek (AF4) a ostatných pohľadávok (AF8) za poskytnutie finančných aktív inej inštitucionálnej jednotke. Úroky zahŕňajú aj dôchodky z držby zvláštnych práv čerpania (ZPČ) a umiestnenie ZPČ. Účet prvotných dôchodkov zaznamenáva ‚čisté úroky‘ odstránením zložky FISIM zo ‚skutočných úrokov‘. Dôchodky z úrokov sa zaznamenávajú podľa akruálneho princípu.

3.2.2    Rozdelené dôchodky korporácií (D42)

3.2.2.1    Dividendy (D421)

Dividendy sú zisky rozdelené medzi vlastníkov majetkových účastí (AF5) za poskytnutie finančných prostriedkov korporáciám. Dividendy sa zaznamenávajú v čase, keď sa akcie stávajú bývalou dividendou.

3.2.2.2    Výbery z dôchodkov kvázikorporácií (D422)

Výbery z dôchodkov kvázikorporácií (podnikov nezapísaných v obchodnom registri, ktoré sa správajú ako keby boli korporáciami, napríklad pobočky, fiktívne rezidentské jednotky v prípade pôdy a iných prírodných zdrojov vo vlastníctve nerezidentov, spoločné podniky, trusty, atď.) sú čiastkami, ktoré si vlastníci kvázi korporácií vyberajú na vlastné použitie zo ziskov dosiahnutých kvázi korporáciami, ktoré im patria. Výbery z dôchodkov kvázikorporácií sa zaznamenávajú v čase, keď ku nim skutočne dochádza.

3.2.3    Reinvestované zisky z priamych zahraničných investícií (D43)

Reinvestované zisky (RZ) predstavujú podiel priamych investorov, v zmysle držanej majetkovej účasti, na zisku, ktoré zahraničné dcérske podniky, pridružené podniky a pobočky nerozdeľujú ako dividendy. Definujú sa ako podiel priameho investora na celkovom konsolidovanom zisku podniku priamej investície v sledovanom období (po zohľadnení daní, úrokov a odpisov), znížený o dividendy splatné v sledovanom období, aj keď tieto dividendy sa vzťahujú na zisk z predchádzajúcich období.

Reinvestované zisky sa zaznamenávajú v období, v ktorom bol dosiahnutý.

3.2.4    Dôchodky z akcií investičných fondov (D443)

Investičné dôchodky patriace akcionárom kolektívnych investičných fondov vrátane podielových fondov alebo jednotkových fondov pozostávajú z dvoch rozdielnych častí, ktorými sú: dividendy (D4431) a reinvestované zisky (D4432).

Zisky z akcií investičných fondov sa môžu chápať ako prenesené na svojich akcionárov (alebo podielnikov), keďže sa nadobúdajú vo forme investičných dôchodkov v súvislosti s ich majetkovými účasťami. Investičné fondy získavajú dôchodky investovaním peňazí od akcionárov. Dôchodky akcionárov z investičných fondov sa definujú ako investičné dôchodky nadobudnuté v rámci investičného portfólia fondu po odčítaní prevádzkových nákladov. Čisté zisky investičných fondov po odčítaní prevádzkových nákladov patria akcionárom. Keď sa iba časť čistých ziskov rozdelí medzi akcionárov ako dividendy, nerozdelené zisky by sa mali považovať za zisky, ktoré akoby boli rozdelené medzi akcionárov a následne sa reinvestovali.

3.2.5    Investičné dôchodky patriace osobám oprávneným z poistenia, penzijných systémov a štandardizovaných schém záruk

S cieľom definovať túto položku osobitne sledujeme jej zložky, nie časť žiadosti o údaje PB.

3.2.5.1

Investičné dôchodky patriace držiteľom poistiek (D441) zodpovedajú celkovým prvotným dôchodkom z investícií poistnotechnických rezerv. Ide o rezervy, v prípade ktorých poisťovacia korporácia uznáva príslušné záväzky voči držiteľom poistiek.

3.2.5.2

Investičné dôchodky splatné pri nároku na dôchodok (D442)

Nárok na dôchodok vzniká na základe príspevkovo definovaných schém alebo dávkovo definovaných schém.

3.3    Ostatné prvotné dôchodky

Klasifikujú sa podľa inštitucionálneho sektora vykazujúceho hospodárstva (verejná správa alebo iné sektory) a zahŕňajú tieto zložky: dane z produkcie a dovozu, subvencie a nájomné.

3.3.1    Dane z produkcie a dovozu (D2)

Zahŕňajú tieto zložky:

3.3.1.1  Dane z produktov (D21) sú splatné na jednotku tovaru alebo služieb, vyprodukovanú alebo takúto jednotku v rámci cezhraničného obchodu. K príkladom patrí daň z pridanej hodnoty, dovozné clá, a nepriame dane a spotrebné dane.

3.3.1.2  Ostatné dane z produkcie (D29) pozostávajú zo všetkých daní, ktoré vznikajú podnikom v dôsledku realizácie výroby a zahŕňajú dane platené za obchodné a profesionálne licencie.

3.3.2    Subvencie (D3)

Zahŕňajú tieto zložky:

3.3.2.1  Subvencie na produkty (D31) sú subvencie poskytované na jednotku tovaru alebo služby.

3.3.2.2  Ostatné subvencie na produkciu (D39) pozostávajú zo subvencií okrem subvencií na produkty, ktoré môžu rezidentskí výrobcovia získať v dôsledku zapojenia sa do výroby.

3.3.3    Nájomné (D45)

Nájomné zahŕňa dôchodky z poskytovania prírodných zdrojov nerezidentskej inštitucionálnej jednotke. K príkladom nájomného patria sumy splatné za používanie zemných ťažených nálezísk nerastov a iných podzemných zdrojov a za práva na rybolov, využívanie lesov a pastvu. Pravidelné platby realizované nájomníkmi prírodných zdrojov, napríklad podzemných zdrojov, sa často opisujú ako licenčné poplatky, ale klasifikujú sa ako nájomné.

4.    DRUHOTNÉ DÔCHODKY

Účet druhotných dôchodkov znázorňuje bežné transfery medzi rezidentmi a nerezidentmi Transfer je položka, ktorá zodpovedá poskytnutiu tovaru, služby, finančného aktíva alebo iného neprodukovaného aktíva inštitucionálnou jednotkou inej inštitucionálnej jednotke, kde nedochádza k zodpovedajúcemu protiplneniu ekonomickej hodnoty. Bežné transfery sú všetky transfery, ktoré nie sú kapitálové.

Bežné transfery sú klasifikované podľa inštitucionálneho sektora, ktorý transfer realizuje, alebo prijíma vo vykazujúcom hospodárstve (verejná správa alebo iné sektory).

Bežné transfery verejnej správy zahŕňajú bežné dane z príjmu, majetku atď., sociálne príspevky, sociálne dávky, bežnú medzinárodnú spoluprácu, rôzne bežné transfery, vlastné zdroje Únie založené na DPH a HND.

Bežné transfery ostatných sektorov zahŕňajú bežné dane z príjmu, majetku atď., sociálne príspevky, sociálne dávky, rôzne bežné transfery, čisté poistné neživotného poistenia, nároky z neživotného poistenia a úpravy vyplývajúce zo zmeny nároku na dôchodok. Rôzne bežné transfery (D75) zahŕňajú osobný transfer medzi domácnosťami rezidentov a nerezidentov (Z toho: remitencie pracovníkov)

4.1    Bežné dane z príjmu, majetku atď. (D5)

Bežné dane z príjmu, majetku atď. v medzinárodných účtoch pozostávajú najmä z daní vyberaných z príjmov, ktoré nerezidenti získajú za vykonanie práce alebo poskytnutie finančných aktív. Dane z kapitálových dôchodkov z aktív nerezidentov tiež patria do tejto položky. Dane z príjmu a kapitálových dôchodkov z finančných aktív vo všeobecnosti platia ostatné sektory (fyzické osoby, korporácie a neziskové inštitúcie) a prijíma ich verejná správa.

4.2    Sociálne príspevky (D61)

Čisté sociálne príspevky sú skutočné alebo odvodené príspevky domácností do schém sociálneho poistenia, z ktorých sa majú vyplácať sociálne dávky.

4.3    Sociálne dávky (D62 + D63)

Sociálne dávky zahŕňajú dávky splatné v rámci systémov sociálneho zabezpečenia a penzijných systémov. Zahŕňajú dôchodky a nedôchodkové dávky, ktoré sa vyplácajú v prípade udalostí alebo okolností, ako je choroba, nezamestnanosť, bývanie a vzdelávanie a môžu byť v hotovosti alebo v naturáliách.

4.4    Čisté poistné neživotného poistenia (D71)

Platby neživotného poistenia zahŕňajú hrubé predpísané poistné splatné poistencom na získanie poistenia počas účtovného obdobia (prijaté poistné), a doplatkov poistného splatného z investičných dôchodkov patriacich držiteľom poistiek po odpočítaní poplatkov za službu poisťovacích spoločností, ktoré poistku poskytujú. Poplatky za služby predstavujú nákup služieb poistencami a zaznamenávajú sa ako poisťovacie služby. Do tejto položky patrí čisté poistné na štandardizovaných zárukách.

4.5    Nároky z neživotného poistenia (D72)

Nároky z neživotného poistenia sú sumy splatné v rámci vyrovnania nárokov, ktoré sa stanú splatnými počas bežného účtovného obdobia. Nároky sa stávajú splatnými v čase, keď dochádza k udalosti, na základe ktorej vzniká platný nárok. Nároky splatné na základe štandardizovaných záruk sa zaznamenávajú v tejto položke.

4.6    Bežná medzinárodná spolupráca (D74)

Bežná medzinárodná spolupráca pozostáva z bežných transferov v hotovosti alebo v naturáliách medzi verejnými správami rôznych krajín alebo verejnými správami a medzinárodnými organizáciami. Časť bežnej medzinárodnej spolupráce je vo vzťahu k inštitúciám Únie.

4.7    Rôzne bežné transfery (D75)

Rôzne bežné transfery v hotovosti alebo v naturáliách zahŕňajú bežné transfery neziskovým inštitúciám slúžiacim domácnostiam (D751), bežné transfery medzi domácnosťami (D752), ostatné rôzne bežné transfery (D759) vrátane pokút a penále, časť platieb za tikety lotérií a stávkové hry, platby náhrad a iné.

4.7.1    Osobné transfery medzi domácnosťami rezidentov a nerezidentov

Osobné transfery medzi domácnosťami rezidentov a nerezidentov pozostávajú zo všetkých bežných transferov v hotovosti alebo v naturáliách, ktoré boli zaslané rezidentskými domácnosťami iným rezidentským alebo nerezidentským domácnostiam alebo boli od nich prijaté. Osobné transfery zahŕňajú položku ‚z toho‘ remitencie pracovníkov.

4.7.1.1    Remitencie pracovníkov

Remitencie pracovníkov pozostávajú z osobných transferov uskutočnených migrantmi usadenými a zamestnanými v nových hospodárstvach nerezidentským domácnostiam. Osoby, ktoré pracujú a zostávajú v nových hospodárstvach menej ako rok, sa považujú za nerezidentov a ich odmena sa zaznamenáva v položke odmeny zamestnancov.

4.8    Vlastné zdroje EÚ založené na DPH a HND (D76)

Tretí a štvrtý vlastný zdroj Únie, ktoré sú založené na DPH a HND, sú bežné transfery, ktoré platí verejná správa každého členského štátu inštitúciám Únie.

4.9    Úpravy vyplývajúce zo zmeny nároku na dôchodok (D8)

Úpravy vyplývajúce zo zmeny nároku na dôchodok sú potrebné zaobchádzania s dôchodkami ako bežnými transfermi so zaobchádzaním s dôchodkovými nárokmi ako s finančnými aktívami. Po úprave zodpovedá bilancia bežných účtov sume, ktorá by vyplynula, ak by sociálne príspevky a výplaty dôchodkov neboli zaznamenané ako bežné transfery.

B.   KAPITÁLOVÝ ÚČET

Kapitálový účet zahŕňa a nadobudnutie/úbytok neprodukovaných nefinančných aktív a kapitálové transfery.

5.1    Hrubé nadobudnutie a úbytok neprodukovaných nefinančných aktív

Neprodukované nefinančné aktíva zahŕňajú: a) prírodné zdroje, b) zmluvy, lízingy a licencie a c) marketingové aktíva (značky, ochranné známky) a goodwill. Nadobudnutie a úbytok neprodukovaných nefinančných aktív sa zaznamenávajú osobitne skôr na hrubom ako na čistom základe. V tejto položke kapitálového účtu sa má zaznamenávať len nákup/predaj takýchto aktív, nie ich použitie.

5.2    Kapitálové transfery (D9)

Kapitálové transfery pozostávajú z: i) prevodov vlastníctva fixných aktív, ii) prevodov finančných prostriedkov, ktoré sú spojené s nadobudnutím alebo úbytkom fixných aktív alebo ktoré sú týmto nadobudnutím alebo úbytkom podmienené, iii) zrušenia záväzkov veriteľmi bez akéhokoľvek protiplnenia. Kapitálové transfery môžu byť v hotovosti alebo v naturáliách (napr. odpustenie dlhu). Rozdiel medzi bežnými a kapitálovými transfermi v praxi spočíva v použití transferu prijímajúcou krajinou. Kapitálové transfery sa klasifikujú podľa inštitucionálneho sektora, ktorý uskutočňuje transfer alebo ho prijíma vo vykazujúcom hospodárstve (verejná správa alebo ostatné sektory).

Kapitálové transfery zahŕňajú: dane z kapitálu, investičné granty a ostatné kapitálové transfery.

5.2.1    Dane z kapitálu (D91)

Dane z kapitálu pozostávajú z daní vyrubených v nepravidelných a veľmi zriedkavých intervaloch z hodnôt aktív alebo čistej hodnoty vlastnenej inštitucionálnymi jednotkami alebo z hodnôt aktív prevedených medzi inštitucionálnymi jednotkami. Dane z kapitálu zahŕňajú dedičské dane, dane z darov medzi osobami, ktoré sa vyberajú z kapitálu oprávnených osôb.

5.2.2    Investičné granty (D92)

Investičné granty pozostávajú z kapitálových transferov v hotovosti alebo v naturáliách uskutočnené na financovanie všetkých nákladov spojených s nadobudnutím fixných aktív alebo ich časti. Príjemcovia sú povinní používať investičné granty prijaté v hotovosti na účely tvorby hrubého fixného kapitálu a granty sú väčšinou viazané na špecifické investičné projekty, akými sú napríklad veľké stavebné projekty.

5.2.3    Ostatné kapitálové transfery (D99)

Zahŕňajú vysoké neopakované platby náhrad značných škôd alebo vážnych zranení, ktoré nie sú kryté poistnými zmluvami, veľké dary, dedičstvá a dary vrátane darov neziskovým inštitúciám. Táto kategória zahŕňa odpustenie dlhu.

5.2.3.1    Odpustenie dlhu

Odpustenie dlhu je dobrovoľné zrušenie všetkých záväzkov dlžníka zo zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom alebo ich časti.

C.   FINANČNÝ ÚČET A MEDZINÁRODNÁ INVESTIČNÁ POZÍCIA

Vo finančnom účte sa vo všeobecnosti zaznamenávajú transakcie zahŕňajúce finančné aktíva a pasíva, ktoré sa uskutočnili medzi rezidentmi a nerezidentmi. Vo finančnom účte sa uvádzajú transakcie v čistom vyjadrení: čisté nadobudnutia finančných aktív zodpovedajú rozdielu medzi nadobudnutiami finančných aktív a znížením hodnoty týchto aktív.

Medzinárodná investičná pozícia (MIP) znázorňuje na konci každého štvrťroka hodnotu finančných aktív rezidentov určitého hospodárstva, ktoré sú pohľadávkami voči nerezidentom a pasíva rezidentov tohto hospodárstva voči nerezidentom, ako aj zásoby zlata držané ako rezervné aktíva. Rozdiel medzi aktívami a pasívami je čistou pozíciou v MIP a predstavuje buď čistú pohľadávku alebo čistý záväzok voči zahraničiu.

Hodnota MIP na konci obdobia vyplýva z pozícií na konci predchádzajúceho obdobia, transakcií v bežnom období a z iných zmien, ktoré vznikajú z dôvodov iných ako sú transakcie medzi rezidentmi a nerezidentmi, ktoré je možné pripísať ostatným zmenám objemu a preceňovaniam (v dôsledku zmien výmenných kurzov alebo cien).

Podľa funkčného členenia sa cezhraničné finančné transakcie a pozície klasifikujú ako priame investície, portfóliové investície, finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie zamestnancov, ostatné investície a rezervné aktíva. Cezhraničné finančné transfery a pozície sa ďalej klasifikujú podľa druhu nástroja a inštitucionálneho sektora, ako je definované v tabuľke 7.

Trhové ceny sú základom pre oceňovanie transakcií a pozícií. Nominálne oceňovanie sa používa na pozície pri neobchodovateľných nástrojoch, najmä pôžičkách, vkladoch a ostatných pohľadávkach/záväzkoch. Všetky transakcie s týmito nástrojmi sa však oceňujú v trhových cenách. Predávajúci zaznamenáva preceňovania v dôsledku iných cenových zmien počas obdobia, v ktorom dochádza k predaju, rovnajúce sa rozdielu medzi nominálnou hodnotou a hodnotou transakcie, zatiaľ čo kupujúci zaznamenáva opačnú sumu ako oceňovania v dôsledku iných cenových zmien, aby sa zohľadnil nesúlad medzi trhovým oceňovaním transakcií a nominálnym oceňovaním pozícií.

Finančný účet platobnej bilancie a MIP zahŕňajú podvojné položky za časovo rozlíšené dôchodky z nástrojov klasifikovaných v príslušných funkčných kategóriách.

6.1    Priame investície

Priame investície sú spojené s rezidentom v jednom hospodárstve (priamy investor), ktorý má kontroluje alebo vo významnej miere ovplyvňuje riadenie podniku, ktorý je rezidentom v inom hospodárstve (podnik priamych investícií). Podľa medzinárodných štandardov je dôkazom existencie takého vzťahu to, že investor, ktorý je rezidentom v určitom hospodárstve, priamo alebo nepriamo vlastní podiel na hlasovacích právach vo výške najmenej 10% v podniku, ktorý je rezidentom iného hospodárstva. Na základe tohto kritéria môže priamy investičný vzťah existovať aj medzi viacerými príbuznými podnikmi, bez ohľadu na to, či toto prepojenie obsahuje jeden reťazec alebo viac reťazcov. Môže siahať do dcérskych spoločností podniku, ktorý je priamym investorom, dcérskych spoločností týchto spoločností a pridružených spoločností. Hneď ako dôjde k priamej investícii, všetky následné finančné toky a/alebo pozície medzi príbuznými subjektmi sa zaznamenávajú ako transakcie/pozície v rámci priamych investícií.

Majetkové účasti zahŕňajú majetkové účasti v pobočkách, ako aj všetky podiely v dcérskych spoločnostiach a pridružených spoločnostiach. Reinvestované zisky predstavujú podvojnú položku pre podiel priameho investora na ziskoch, ktoré dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti nevyplatili formou dividend, a zisky pobočiek, ktoré nie sú poukázané priamemu investorovi a ktoré sa zaznamenávajú v položke ‚investičné dôchodky‘ (pozri 3.2.3).

Majetkové účasti a dlh v rámci priameho investovania sa ďalej delia podľa druhu vzťahu medzi subjektmi a podľa smerovania investície. Je možné rozlišovať tri druhy vzťahov z priamych investícií:

a)  Investície priameho investora do podnikov priamych investícií. Táto kategória zahŕňa investičné toky (a stavy) od priameho investora k podnikom priamych investícií (bez ohľadu na to, či priamo alebo nepriamo podliehajú kontrole alebo vplyvu),

b)  Obrátená investícia. Tento druh vzťahu zahŕňa investičné toky (a stavy) z podnikov priamych investícií do priameho investora,

c)  Medzi partnerskými podnikmi. Zahŕňa toky (a stavy) medzi podnikmi, ktoré sa navzájom nekontrolujú ani neovplyvňujú, ale sú pod kontrolou alebo pod vplyvom rovnakého priameho investora.

6.2    Portfóliové investície

Portfóliové investície zahŕňajú transakcie a pozície zahŕňajúce dlh alebo majetkové cenné papiere, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do priamych investícií alebo rezervných aktív. Portfóliové investície zahŕňajú majetkové cenné papiere, akcie investičných fondov a dlhové cenné papiere, ak nepatria do kategórií priamych investícií alebo rezervných aktív. Transakcie ako dohody o spätnej kúpe a pôžičky cenných papierov sa nepovažujú za portfóliové investície.

6.2.1    Majetkové cenné papiere (F51/AF51)

Majetkové účasti pozostávajú zo všetkých nástrojov, ktoré predstavujú nárok na zostatkovú hodnotu korporácie alebo kvázi korporácie po uspokojení pohľadávok všetkých veriteľov. Na rozdiel od dlhu nie je s majetkovými účasťami vo všeobecnosti spojené právo vlastníka na vopred určenú sumu alebo sumu určenú podľa stanoveného vzorca. Majetkové cenné papiere pozostávajú z kótovaných a nekótovaných akcií.

Kótované akcie (F511/AF511) sú majetkové cenné papiere kótované na uznanej burze cenných papierov alebo inej forme sekundárneho trhu.. Nekótované akcie (F512/AF512) sú majetkové cenné papiere, ktoré nie sú kótované na burze.

6.2.2    Akcie investičných fondov (F52/AF52)

Akcie investičných fondov vydávajú investičné fondy. Sú známe ako ‚podielové listy‘, ak je fond trustom. Investičné fondy sú podnikmi kolektívneho investovania, prostredníctvom ktorých investori zhromažďujú finančné prostriedky na investovanie do finančných a/alebo nefinančných aktív. Akcie investičných fondov majú osobitnú funkciu pri finančnom sprostredkovaní ako druh kolektívneho investovania do iných aktív, takže sú vo vzťahu k ostatným majetkovým účastiam identifikované samostatne. Navyše sa s ich dôchodkami zaobchádza odlišne, pretože sa musia imputovať reinvestované zisky.

6.2.3    Dlhové cenné papiere (F3/AF3)

Dlhové cenné papiere sú obchodovateľné finančné nástroje, ktoré preukazujú existenciu dlhu. Zahŕňajú zmenky, dlhopisy, vlastné zmenky, obchodovateľné vkladové certifikáty, obchodné cenné papiere, obligácie, cenné papiere kryté aktívami, nástroje peňažného trhu a podobné nástroje zvyčajne obchodované na finančných trhoch. Transakcie a pozície dlhových cenných papierov sa rozdeľujú podľa pôvodnej splatnosti na krátkodobé a dlhodobé.

6.2.3.1    Krátkodobé dlhové cenné papiere (F31/AF31)

Krátkodobé dlhové cenné papiere sú splatné na požiadanie alebo vydané s počiatočnou splatnosťou do jedného roka. Vo všeobecnosti je s nimi spojené nepodmienené právo ich držiteľa na vyplatenie pevne stanovenej sumy v stanovenom dni. S týmito nástrojmi sa zvyčajne obchoduje s diskontom na organizovaných trhoch; výška diskontu závisí od úrokovej miery a zostávajúceho obdobia splatnosti.

6.2.3.2    Dlhodobé dlhové cenné papiere (F32/AF32)

Dlhodobé dlhové cenné papiere sa vydávajú s počiatočnou splatnosťou dlhšou ako jeden rok alebo bez určenia splatnosti (s výnimkou splatnosti na požiadanie, ktorá sa týka krátkodobých cenných papierov). Vo všeobecnosti je s nimi spojené nepodmienené právo držiteľa: a) na pevne stanovený peňažný dôchodok alebo zmluvne určený pohyblivý peňažný dôchodok (pričom platba úrokov nezávisí od zisku dlžníka) a b) na vyplatenie pevne stanovenej sumy istiny v stanovenom dni alebo stanovených dňoch.

Transakcie sa v platobnej bilancii zaznamenávajú v čase, keď veritelia alebo dlžníci svoju pohľadávku alebo záväzok zaúčtujú. Transakcie sa zaznamenávajú vo výške skutočne prijatej alebo zaplatenej ceny, zníženej o provízie a náklady. To znamená, že v prípade cenných papierov s kupónmi sa počíta úrok naakumulovaný od poslednej výplaty úroku a v prípade cenných papierov vydaných s diskontom sa počíta úrok akumulovaný od emisie. Naakumulovaný úrok sa musí započítať do finančného účtu platobnej bilancie a aj do medzinárodnej investičnej pozície; tieto záznamy musia byť podvojne zaúčtované na príslušnom príjmovom účte dôchodkov.

6.3    Finančné deriváty (iné ako rezervy) a opcie na akcie pre zamestnancov (F7/AF7)

Zmluva o finančnom deriváte je finančným nástrojom prepojený viazaným na iný určitý finančný nástroj alebo ukazovateľ alebo komoditu, prostredníctvom ktorej je možné na finančných trhoch samostatne obchodovať s určitými finančnými rizikami (napr. úrokové riziko, devízové riziko, riziko majetkovej účasti a cien komodít, kreditné riziko atď.). Táto kategória je identifikovaná osobitne od ostatných kategórií, pretože sa týka skôr prevodu rizika ako poskytnutia finančných prostriedkov alebo iných zdrojov.. Na rozdiel od ostatných funkčných kategórií pri finančných derivátoch nevznikajú žiadne prvotné dôchodky. Čisté toky spojené s úrokovými derivátmi sa zaznamenávajú ako finančné deriváty, a nie ako investičné dôchodky. Transakcie a pozície finančných derivátov sa posudzujú oddelene od hodnôt všetkých podkladových položiek, na ktoré sú viazané. V prípade opcií sa zaznamenáva celá prémia (t.j. kúpna/predajná cena opcií a súvisiaci poplatok za služby).. Návratné platby marží pozostávajú z hotovosti alebo inej zábezpeky uloženej na ochranu zmluvnej strany pred rizikom platobnej neschopnosti.. Klasifikujú sa ako vklady v položke ostatné investície (ak sú záväzky dlžníka zahrnuté v peniazoch všeobecne) alebo v položke ostatné pohľadávky/záväzky. Nenávratné platby marží (tiež známe ako variačné marže) znižujú finančnú zodpovednosť, ktorá vznikla prostredníctvom derivátu; preto sa klasifikujú ako transakcie s finančnými derivátmi.

Opcie na akcie pre zamestnancov sú opcie na nákup majetkových účastí v spoločnosti ponúknuté zamestnancom spoločnosti ako forma odmeny. Ak je s opciou na akcie, ktorá bola udelená zamestnancom, možné obchodovať na finančných trhoch bez obmedzenia, klasifikuje sa ako finančný derivát.

6.4    Ostatné investície

Ostatné investície sú zostatkovou kategóriou, ktorá zahŕňa pozície a transakcie iné ako tie, ktoré sú zahrnuté do priamych investícií, portfóliových investícií, finančných derivátov a opcií na akcie pre zamestnancov alebo rezervných aktív. V rozsahu, v akom tieto triedy finančných aktív a pasív nie sú zahrnuté v položke priame investície alebo rezervné aktíva, ostatné investície zahŕňajú: a) ostatné majetkové účasti, b) obeživo a vklady, c) pôžičky (vrátane použitia úveru a pôžičiek MMF), d) poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk, e) obchodné úvery a preddavky, f) ostatné pohľadávky/záväzky a g) alokácie ZPČ (držby ZPČ sú zahrnuté v rezervných aktívach).

Pri pôžičkách, vkladoch a ostatných pohľadávkach/záväzkoch predávaných s diskontom sa hodnoty transakcií zaznamenávaných vo finančnom účte môžu líšiť od nominálnych hodnôt zaznamenávaných v MIP. Takéto rozdiely sa zaznamenávajú ako preceňovania v dôsledku iných cenových zmien.

6.4.1    Ostatné majetkové účasti (F519/AF519)

Ostatné majetkové účasti zahŕňajú majetkové účasti vo forme inej ako cenné papiere, a preto sa nezahŕňajú do portfóliových investícií. Účasť na základnom imaní niektorých medzinárodných organizácií nie je vo forme cenných papierov, a preto sa klasifikuje ako ostatné majetkové účasti.

6.4.2    Obeživo a vklady (F2/AF2)

Obeživo a vklady zahŕňajú hotovosť v obehu a vklady. Vklady sú štandardizované, neobchodovateľné zmluvy, ktoré vo všeobecnosti ponúkajú inštitúcie, ktoré prijímajú vklady, čím veriteľovi umožňujú umiestnenie a neskorší výber variabilnej sumy peňazí. Vklady zvyčajne zahŕňajú záruku dlžníka vrátiť sumu istiny investorovi.

Rozlišovanie medzi pôžičkami a obeživom a vkladmi sa zakladá na povahe dlžníka. To znamená, že na strane aktív sa peniaze poskytnuté sektorom držby peňazí rezidenta nerezidentským bankám majú klasifikovať ako vklady a peniaze poskytnuté sektorom držby peňazí rezidenta nerezidentským inštitucionálnym jednotkám iným ako banky sa majú klasifikovať ako pôžičky. Na strane pasív sa peniaze prijaté nebankovými subjektmi rezidenta, t.j. nepeňažné finančné inštitúcie majú vždy klasifikovať ako pôžičky. Toto rozlišovanie v konečnom dôsledku znamená, že sa všetky transakcie, na ktorých sa zúčastňujú rezidentské PFI a nerezidentské banky, majú klasifikovať ako vklady..

6.4.3    Pôžičky (F4/AF4)

Pôžičky sú finančné aktíva, ktoré sú: a) vytvorené, keď veriteľ požičiava finančné prostriedky priamo dlžníkovi a b) doložené listinami, ktoré sú obchodovateľné. Táto kategória zahŕňa všetky pôžičky, vrátane hypotekárnych úverov, finančných lízingov a operácií typu repo. Všetky operácie typu repo, t.j. dohody o spätnej kúpe, operácie typu ‚sell/buy-back‘ a pôžičky cenných papierov (s výmenou hotovosti ako zabezpečenia), sa považujú za zabezpečené pôžičky, a nie za priame nákupy/predaje cenných papierov, a zaznamenávajú sa v položke ostatné investície, v rámci sektoru rezidenta, ktorý operáciu realizuje. . Ten postup, ktorý je v súlade aj s účtovnou praxou bánk a finančných spoločností iných ako PFI, má presnejšie vystihnúť ekonomickú podstatu týchto finančných nástrojov.

6.4.4    Poistné, a penzijné systémy a štandardizované schémy záruk (F6/AF6)

Do tejto kategórie patria: a) technické rezervy neživotného poistenia (F61), b) nároky na životné poistenie a anuitu (F62), c) nároky na dôchodok, nároky penzijných fondov voči manažérom dôchodkového systému a nároky na nepenzijné dávky (F63+F64+F65) a d) rezervy na zaplatenie v rámci štandardizovaných záruk (F66).

6.4.5    Obchodné úvery a preddavky (F81/AF81)

Obchodné úvery a preddavky sú finančné pohľadávky, ktoré vznikajú z priameho poskytnutia úveru dodávateľmi tovaru a služieb ich zákazníkom a preddavky za nedokončenú výrobu alebo výrobu, ktorá sa ešte len má uskutočniť, vo forme platby zákazníkov vopred za zatiaľ nedodaný tovar a neposkytnuté služby. Obchodný úver a preddavky vznikajú, keď sa platba za tovar alebo služby neuskutoční v čase zmeny vlastníka tovaru alebo v čase poskytnutia služby.

6.4.6    Ostatné pohľadávky/záväzky (F89/AF89)

Táto kategória pozostáva z pohľadávok alebo záväzkov iných ako tie, ktoré sú zahrnuté v obchodných úveroch a preddavkoch alebo iných nástrojoch. Zahŕňa finančné aktíva a pasíva vytvorené ako zodpovedajúce súvzťažné transakcie k transakciám, kde existuje časový rozdiel medzi týmito transakciami a zodpovedajúcimi platbami. Zahŕňa záväzky z daní, nákupu a predaja cenných papierov, poplatkov za požičiavanie cenných papierov, poplatkov za pôžičky v zlate, miezd a platov, dividend a sociálnych príspevkov, ktoré boli naakumulované, ale zatiaľ neboli vyplatené.

6.4.7    Alokácie zvláštnych práv čerpania (ZPČ) (F12/AF12)

Alokácia ZPČ členom MMF sa znázorňuje ako záväzok príjemcu v položke ZPČ v ostatných investíciách so zodpovedajúcou položkou ZPČ v rezervných aktívach.

6.5    Rezervné aktíva

Rezervné aktíva sú také externé aktíva, ktoré sú ľahko dostupné menovým orgánom a nimi kontrolované na účely uspokojenia potrieb financovania platobnej bilancie, intervencie na devízových trhoch na riadenie devízového kurzu a na iné súvisiace účely (napríklad na udržanie dôvery v menu a ekonomiku alebo keď slúžia ako základ pre zahraničné úvery) . Rezervné aktíva musia byť zahraničnými devízovými aktívami, pohľadávkami voči nerezidentom a aktívami, ktoré skutočne existujú. Vylúčené sú potenciálne aktíva. Koncept rezervných aktív je založený na pojmoch ‚kontrola‘ a ‚dostupnosť na použitie‘ menovými orgánmi.

6.5.1    Menové zlato (F11/AF11)

Menové zlato je zlato, ku ktorému majú menové orgány (alebo iné subjekty, ktoré podliehajú účinnej kontrole zo strany menových orgánov) vlastnícky titul a je držané ako rezervné aktíva.. Zahŕňa zlato v prútoch a nealokované účty zlata u nerezidentov, ktoré zakladajú nárok na dodanie zlata.

6.5.1.1

Zlato v prútoch má formu mincí, ingotov alebo prútov, ktoré majú rýdzosť najmenej 995 z 1 000 dielov, vrátane takého zlata držaného na alokovaných účtoch zlata.

6.5.1.2

Nealokované účty zlata predstavujú nárok voči prevádzkovateľovi účtu na dodanie zlata. Pri týchto účtoch má prevádzkovateľ účtu nárok na rezervný základ fyzicky alokovaného zlata a vydáva pohľadávky držiteľom účtu znejúceho na zlato. Nealokované účty zlata neklasifikované ako menové zlato sú zahrnuté ako obeživo a vklady v položke ostatné investície.

6.5.2    Zvláštne práva čerpania (F12/AF12)

Zvláštne práva čerpania (ZPČ) sú medzinárodné rezervné aktíva vytvorené MMF a pridelené jeho členom na doplnenie existujúcich oficiálnych rezerv. ZPČ majú v držbe len menové orgány členov MMF a obmedzený počet medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré sú oprávnenými držiteľmi.

6.5.3    Rezervná pozícia v MMF

Ide o súčet a) ‚rezervnej tranže‘, to znamená súm v cudzej mene, vrátane ZPČ, ktoré členská krajina môže čerpať z MMF na krátku dobu; a b) každá zadlženosť MMF (na základe úverovej zmluvy) v účte všeobecných zdrojov MMF, ktorý je ľahko dostupný členskej krajine.

6.5.4    Ostatné rezervné aktíva

Zahŕňajú obeživo a vklady, cenné papiere, finančné deriváty a ostatné pohľadávky. Vkladmi sa rozumejú tie vklady, ktoré sú dostupné na požiadanie. Cenné papiere zahŕňajú likvidné a obchodovateľné majetkové a dlhové cenné papiere vydané nerezidentmi vrátane akcií alebo podielových listov investičných fondov.. Finančné deriváty sa zaznamenávajú v rezervných aktívach len vtedy, ak deriváty patriace riadeniu rezervných aktív sú súčasťou oceňovania takýchto aktív.. Ostatné pohľadávky zahŕňajú pôžičky nerezidentským nebankovým subjektom, dlhodobé úvery zverenskému účtu MMF a ostatné finančné aktíva predtým nezahrnuté, ale ktoré spĺňajú definíciu rezervných aktív.“( 1 ) Ú. v. EÚ L 5, 8.2.2005, s. 23.

( 2 ) Nepovinné pre členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na menovej únii.

( 3 ) Prechod na T + 82 a T + 80 nie je povinný pre členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na menovej únii.

( 4 ) Geografické údaje sú povinné pre členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na menovej únii, od roku 2019.

( 5 ) Úroveň 1 členenia na inštitucionálne sektory 1 (Sek 1), a nie Sek 2, je povinná pre členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na menovej únii.

Top