Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0404-20170101

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/2017-01-01

02011R0404 — SK — 01.01.2017 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 404/2011

z 8. apríla 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva

(Ú. v. ES L 112 30.4.2011, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1962 z 28. októbra 2015,

  L 287

6

31.10.2015


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 328, 10.12.2011, s.  58 (404/2011)

►C2

Korigendum, Ú. v. ES L 125, 12.5.2012, s.  54 (404/2011)
▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 404/2011

z 8. apríla 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstvaHLAVA IVŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá používania systému kontroly Európskej únie zriadeného nariadením o kontrole.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

▼M1

1. „rybárske plavidlo Únie“ znamená rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu a zaregistrované v Únii;

2. „vody Únie“ znamenajú vody vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 ( 1 );

▼B

3. „držiteľ licencie na rybolov“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej bola vystavená licencia na rybolov v súlade s článkom 6 nariadenia o kontrole;

4. „inšpektori Únie“ sú inšpektori podľa definície článku 4 ods. 7 nariadenia o kontrole;

5. „zariadenie na zhlukovanie rýb“ znamená akékoľvek zariadenie plávajúce na hladine mora alebo ukotvené, ktoré slúži na privábenie rýb;

6. „pasívny výstroj“ znamená akýkoľvek rybársky výstroj, ktorý pri rybolovnej operácii nie je potrebné uviesť do aktívneho pohybu, pričom sem patria aj:

a) žiabrovky, zakliesňovacie siete, viacstenné žiabrovky, pascové siete;

b) unášané siete a unášané viacstenné žiabrovky, ktoré môžu byť vybavené ukotvovacím, plávajúcim a navigačným zariadením;

c) dlhé lovné šnúry, lovné šnúry, koše a pasce;

7. „vlečná sieť s rozperným rahnom“ je akákoľvek vlečná sieť s otvorom vystuženým rahnom alebo obdobným spôsobom s postrannými kĺzavými doskami na ťahanie po morskom dne alebo bez nich;

8. „systém monitorovania plavidiel“ (VMS) uvedený v článku 9 ods. 1 nariadenia o kontrole znamená satelitný systém monitorovania rybárskych plavidiel, ktorý v pravidelných intervaloch poskytuje orgánom správy rybolovu informácie o mieste, kurze a rýchlosti plavidiel;

9. „satelitné sledovacie zariadenie“ uvedené v článku 4 ods. 12 nariadenia o kontrole znamená zariadenie nainštalované na palube rybárskeho plavidla, ktoré automaticky prenáša informácie o polohe a ďalšie súvisiace informácie do strediska pre monitorovanie rybolovu, a ktoré umožňuje zaznamenať a identifikovať rybárske plavidlo v každom okamihu;

10. „rybársky výjazd“ znamená akúkoľvek plavbu rybárskeho plavidla, počas ktorej sa vykonávajú rybárske činnosti, ktorý sa začína v okamihu, keď rybárske plavidlo opustí prístav a skončí pri vplávaní do prístavu;

11. „rybolovná operácia“ znamená všetky činnosti v súvislosti s vyhľadávaním rýb, zhadzovaním, ťahaním a vytiahnutím rybárskeho výstroja, nastavením, namočením, vybratím alebo prestavením pasívneho výstroja a vyberaním akéhokoľvek úlovku z výstroja, zo siete na uchovanie živých úlovkov alebo z prepravnej klietky do výkrmných a chovných klietok;

12. „elektronický rybársky denník“ znamená záznam o podrobnostiach rybolovnej operácie, ktorý vytvorí kapitán rybárskeho plavidla pomocou počítačových prostriedkov a ktorý sa odosiela orgánom členského štátu;

13. „úprava produktu“ znamená opis stavu spracovania produktu rybolovu alebo jeho časti podľa kódov a opisov uvedených v prílohe I;

14.  ►C2  Európska agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva ◄ je agentúra podľa definície v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 768/2005 ( 2 );

15. „spozorovanie“ znamená vizuálne pozorovanie rybárskeho plavidla príslušným orgánom členského štátu;

16. „obchodne citlivé informácie“ sú informácie, ktorých prezradenie s veľkou pravdepodobnosťou poškodí obchodné záujmy prevádzkovateľa;

17. „počítačový systém potvrdzovania údajov“ znamená systém, ktorý dokáže overiť, či sú všetky údaje zaznamenané v databázach členských štátov presné, úplné a predložené v stanovených termínoch;

18. „webová služba“ znamená softvérový systém určený na podporu vzájomnej výmeny informácií dvoch zariadení v sieti.HLAVA II

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRÍSTUPU DO VÔD A K ZDROJOMKAPITOLA I

Licencie na rybolov

Článok 3

Vystavovanie a správa licencií na rybolov

1.  Licencia na rybolov podľa článku 6 nariadenia o kontrole platí len pre jedno ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ .

2.  Licencie na rybolov uvedené v článku 6 nariadenia o kontrole vydávajú, spravujú a odoberajú členské štáty svojim rybárskym plavidlám v súlade s podmienkami tohto nariadenia.

3.  Licencie na rybolov podľa článku 6 nariadenia o kontrole obsahujú aspoň údaje uvedené v prílohe II.

4.  Licencie na rybolov vydané v súlade s nariadením (ES) č. 1281/2005 sa považujú za licencie na rybolov vydané v súlade s týmto nariadením, ak obsahujú minimálne tie údaje, ktoré sa vyžadujú podľa odseku 3 tohto článku.

5.  Licencia na rybolov je platná, len ak sú stále splnené podmienky, na základe ktorých bola vydaná.

6.  Ak je platnosť licencie na rybolov dočasne pozastavená alebo sa licencia na rybolov trvalo odoberie, orgány príslušného členského štátu o tejto skutočnosti bezodkladne informujú držiteľa licencie na rybolov.

▼M1

7.  Celková kapacita zodpovedajúca licenciám vydaným členským štátom v hrubej tonáži (GT) alebo kilowattoch (kW) nemôže byť nikdy vyššia ako maximálne úrovne kapacity pre daný členský štát stanovené v súlade s článkom 22 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1380/2013.

▼BKAPITOLA II

Oprávnenia na rybolov

Článok 4

Oprávnenia na rybolov

1.  Oprávnenie na rybolov podľa článku 7 nariadenia o kontrole platí len pre jedno ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ .

2.  Oprávnenia na rybolov podľa článku 7 nariadenia o kontrole obsahujú minimálne údaje uvedené v prílohe III. Vlajkový členský štát zabezpečí, aby boli údaje uvedené v oprávnení na rybolov presné a v súlade s pravidlami spoločnej rybárskej politiky.

3.  Zvláštne rybárske povolenia vydané v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1627/94 ( 3 ) sa považujú za oprávnenia na rybolov vydané v súlade s týmto nariadením, ak obsahujú minimálne tie údaje, ktoré sa vyžadujú podľa odseku 2 tohto článku.

4.  Oprávnenie na rybolov v zmysle odseku 2 a licencia na rybolov podľa článku 3 ods. 2 tohto nariadenia sa môžu uvádzať v tom istom dokumente.

5.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá, na ►M1  rybárske plavidlá Únie ◄ s celkovou dĺžkou menej ako 10 m, ktoré vykonávajú rybolov výlučne v teritoriálnych vodách ich vlajkového členského štátu, sa nevzťahuje povinnosť mať oprávnenie na rybolov.

6.  Odseky 2 a 5 článku 3 tohto nariadenia sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

Článok 5

Zoznam oprávnení na rybolov

1.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá, po sfunkčnení webových stránok uvedených v článku 114 nariadenia o kontrole a najneskôr 1. januára 2012 členské štáty sprístupnia v zabezpečenej časti webovej stránky zoznam ich rybárskych plavidiel, ktoré dostali oprávnenia na rybolov uvedené v článku 7 nariadenia o kontrole predtým, ako dané oprávnenia na rybolov nadobudnú platnosť. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa tohto zoznamu ho aktualizujú predtým, ako dané zmeny nadobudnú účinnosť.

2.  Za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 členské štáty na požiadanie sprístupnia Komisii zoznam svojich rybárskych plavidiel, ktoré dostali oprávnenia na rybolov na rok 2011. O akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tohto zoznamu Komisiu upovedomia predtým, ako dané zmeny nadobudnú účinnosť.KAPITOLA III

Označovanie a identifikácia ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ a ich výstrojaOddiel 1

Označovanie a identifikácia rybárskych plavidiel

Článok 6

Označovanie rybárskych plavidiel

►M1  Rybárske plavidlo Únie ◄ sa označuje takto:

a) písmeno (písmená) prístavu alebo okresu, v ktorom je ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ registrované a číslo (čísla), pod ktorými je zaregistrované, sú namaľované alebo vyvesené na oboch stranách čela, čo najvyššie nad hladinou vody, aby boli dobre viditeľné z mora i zo vzduchu, a farebne kontrastovali s podkladom, na ktorom sú namaľované;

b) v prípade ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ s celkovou dĺžkou viac ako 10 a menej ako 17 metrov majú písmená a číslice výšku najmenej 25 centimetrov a hrúbku čiary najmenej 4 centimetre; v prípade ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ s celkovou dĺžkou 17 metrov alebo viac majú písmená a číslice výšku najmenej 45 centimetrov a hrúbku čiary najmenej 6 centimetrov;

c) vlajkový členský štát môže vyžadovať, aby bol na streche kormidelne namaľovaný medzinárodný rádiový identifikačný volací znak (IRCS) alebo registračné písmená a číslice takým spôsobom, aby boli dobre viditeľné zo vzduchu a farebne kontrastovali s podkladom, na ktorom sú namaľované;

d) kontrastné farby sú biela a čierna;

e) vonkajšie registračné písmená a číslice, ktoré sú namaľované alebo znázornené na trupe ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , sa nesmú dať ľahko odstrániť ani zotrieť, nesmú byť pozmenené, nečitateľné, zakryté ani skryté.

▼M1

Od 1. januára 2016 sa systém identifikačných čísel plavidiel Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) prijatý rezolúciou A.1078 (28) zo 4. decembra 2013 a uvedený v ustanoveniach kapitoly XI-1 predpisu 3 dohovoru SOLAS z roku 1974 uplatňuje na:

a) rybárske plavidlá Únie alebo rybárske plavidlá riadené prevádzkovateľmi z Únie na základe zmluvy o prenájme s hrubou tonážou 100 ton alebo s hrubou registrovanou tonážou 100 ton a viac alebo s celkovou dĺžkou 24 metrov a viac, ktoré pôsobia výlučne vo vodách Únie;

b) všetky rybárske plavidlá Únie alebo rybárske plavidlá riadené prevádzkovateľmi z Únie na základe zmluvy o prenájme s celkovou dĺžkou 15 metrov a viac, pôsobiace mimo vôd Únie;

c) všetky rybárske plavidlá tretích krajín oprávnené vykonávať rybolovné činnosti vo vodách Únie.

▼B

Článok 7

Dokumenty na palube ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄

1.  Kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ s celkovou dĺžkou 10 metrov alebo viac má na palube dokumenty vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je plavidlo registrované, a v ktorých sa uvádzajú aspoň tieto údaje o plavidle:

a) názov, ak existuje;

b) písmená prístavu alebo okresu, v ktorom je plavidlo registrované a číslo (čísla), pod ktorým je registrované;

c) medzinárodný rádiový identifikačný volací znak, ak existuje;

d) mená a adresy majiteľa (majiteľov), prípadne nájomcu (nájomcov);

e) celková dĺžka, výkon hnacieho motora, hrubá tonáž a pri ►M1  rybárskych plavidlách Únie ◄ , ktoré boli uvedené do prevádzky po 1. januári 1987, dátum uvedenia do prevádzky.

2.  Na palube ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ s celkovou dĺžkou 17 metrov alebo viac s priestormi na uskladňovanie rýb kapitán uchováva presné výkresy s opisom priestorov na uskladňovanie rýb, vrátane vyznačenia všetkých prístupových bodov a údajov o skladovacej kapacite v metroch kubických

3.  Kapitán ►M1  plavidiel Únie ◄ , ktoré sú vybavené chladiacimi alebo mraziacimi nádržami s morskou vodou, majú na palube aktualizovaný dokument, v ktorom sa uvádza kalibrácia nádrží v metroch kubických v intervaloch 10 centimetrov.

4.  Platnosť dokumentov uvedených v odsekoch 2 a 3 musí byť potvrdená príslušným orgánom vlajkového členského štátu. Každú zmenu parametrov uvedených v dokumentoch podľa odsekov 1 až 3 musí potvrdiť príslušný orgán vlajkového členského štátu.

5.  Dokumenty uvedené v tomto článku sa na požiadanie príslušných orgánov predložia na účely kontroly a inšpekcie.Oddiel 2

Označovanie a identifikácia rybárskeho výstroja a člnov

Článok 8

Označovanie člnov a zariadení na zhlukovanie rýb

Člny prepravované na palube ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ a zariadenia na zhlukovanie rýb sú označené vonkajšími registračnými písmenami alebo číslicami rybárskeho plavidla ►M1  (rybárskych plavidiel) Únie ◄ , ku ktorému (ktorým) patria.

Článok 9

Všeobecné pravidlá pre pasívny výstroj a vlečné siete s rozperným rahnom

1.  Ustanovenia článkov 9 až 12 tohto nariadenia sa uplatňujú na ►M1  rybárske plavidlá Únie ◄ loviace vo všetkých ►M1  vodách Únie ◄ a ustanovenia uvedené v článkoch 13 až 17 tohto nariadenia sa uplatňujú vo ►M1  vodách Únie ◄ v pásme 12 námorných míľ od základných čiar pobrežného členského štátu.

2.  Pri rybolovných činnostiach vo ►M1  vodách Únie ◄ podľa ustanovenia odseku 1 sa zakazuje používať pasívny rybársky výstroj, bóje a vlečné siete s rozperným rahnom, ktoré nie sú označené a identifikovateľné v súlade s ustanoveniami článkov 10 až 17 tohto nariadenia.

3.  Vo ►M1  vodách Únie ◄ podľa ustanovenia odseku 1 je zakázané mať na palube:

a) rahná vlečných sietí s rozperným rahnom, ktoré nie sú označené vonkajšími registračnými písmenami a číslicami v súlade s článkom 10 tohto nariadenia;

b) pasívny výstroj, ktorý nie je označený v súlade s článkom 11 ods. 2 tohto nariadenia;

c) bóje, ktoré nie sú označené v súlade s článkom 13 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 10

Pravidlá pre vlečné siete s rozperným rahnom

Kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ alebo jeho zástupca zabezpečí, aby bola každá vlečná sieť s rozperným rahnom, ktorá sa preváža na palube alebo používa na rybolov, zreteľne označená registračnými písmenami a číslicami tohto rybárskeho plavidla na vonkajšej strane rahna.

Článok 11

Pravidlá pre pasívny výstroj

1.  Kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ alebo jeho zástupca zabezpečí, aby boli všetky pasívne výstroje, ktoré sa prevážajú na palube alebo používajú na rybolov, zreteľne označené a identifikovateľné v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.  Na každom pasívnom výstroji používanom na rybolov musia byť natrvalo vyznačené vonkajšie registračné písmená a číslice na trupe rybárskeho plavidla, ku ktorému patrí:

a) pokiaľ ide o siete: na štítku pripevnenom na prvom hornom rade;

b) pokiaľ ide o lovné šnúry a dlhé lovné šnúry: na štítku v styčnom bode s uväzovacou bójou;

c) pokiaľ ide o koše a pasce: na štítku pripevnenom k základnému lanu;

d) v prípade pasívneho výstroja dlhšieho ako jedna námorná míľa na štítkoch pripevnených v súlade s písm. a), b) a c) v pravidelných intervaloch nepresahujúcich jednu námornú míľu, tak aby neostala neoznačená žiadna časť pasívneho výstroja presahujúca jednu námornú míľu.

Článok 12

Pravidlá pre štítky

1.  Každý štítok je:

a) vyrobený z odolného materiálu;

b) pevne pripevnený k výstroju;

c) široký najmenej 65 milimetrov;

d) dlhý najmenej 75 milimetrov.

2.  Štítok sa nesmie dať odstrániť, zotrieť ani pozmeniť, nesmie byť nečitateľný, prekrytý ani skrytý.

Článok 13

Pravidlá pre bóje

1.  Kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ alebo jeho zástupca zabezpečí, aby boli dve koncové označovacie bóje spolu so strednými označovacími bójami, vybavenými v súlade s prílohou IV, pripevnené k jednotlivým pasívnym výstrojom používaným na rybolov a rozmiestnené v súlade s ustanoveniami tohto oddielu.

2.  Na každej koncovej označovacej bóji a stredovej bóji sa uvedú registračné písmená a číslice, ktoré sú uvedené na trupe ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , ku ktorému patria, a ktoré vypustilo tieto bóje, a to takto:

a) písmená a číslice sú zobrazené v takej výške nad vodnou hladinou, aby boli dobre viditeľné;

b) vo farbe, ktorá kontrastuje s povrchom, na ktorom sú zobrazené.

3.  Písmená a číslice, zobrazené na označovacej bóji, nesmú byť zmazané, pozmenené, a nesmú sa stať nečitateľnými.

Článok 14

Pravidlá pre laná

1.  Laná spájajúce bóje s pasívnym výstrojom sú vyrobené z ponorných materiálov, alebo musia byť zaťažené.

2.  Laná spájajúce koncové označovacie bóje s každou súčasťou výstroja sú upevnené na konci tohto výstroja.

Článok 15

Pravidlá pre koncové označovacie bóje

1.  Koncové označovacie bóje sa rozmiestnia tak, aby bolo kedykoľvek možné rozoznať oba konce výstroja.

2.  Sťažne koncových označovacích bójí musia vyčnievať najmenej 1 meter nad hladinou mora pri meraní od vrchu plaváka k spodnému okraju najnižšej vlajky.

3.  Koncové označovacie bóje sú farebné, ale nie červené ani zelené.

4.  Každá koncová označovacia bója má:

a) jednu alebo dve obdĺžnikové vlajky, ak sa pre jednu bóju vyžadujú dve vlajky, vzdialenosť medzi nimi je aspoň 20 cm; vlajky označujúce kraje toho istého výstroja sú rovnakej veľkosti a farby a nemôžu byť biele;

b) jedno alebo dve svetlá, ktoré sú žlté a vydávajú záblesk každých päť sekúnd (F1 Y 5s) a sú viditeľné zo vzdialenosti najmenej dvoch námorných míľ.

5.  Súčasťou každej koncovej označovacej bóje môže byť znak umiestnený navrchu bóje s jedným alebo dvomi reflexnými pruhovanými pásmi, ktoré nie sú červenej ani zelenej farby a sú široké najmenej 6 cm.

Článok 16

Pravidlá pre upevnenie koncových označovacích bójí

1.  Každá označovacia bója je upevnená na pasívny výstroj takto:

a) bója v západnom sektore (t. j. polovici kompasového kruhu od juhu cez západ až po sever vrátane) je vybavená dvoma vlajkami, dvoma pruhovanými reflexnými pásikmi, dvoma svetlami a štítkom v súlade s článkom 12 tohto nariadenia;

b) bója vo východnom sektore (t. j. polovici kompasového kruhu od severu cez východ až po juh, vrátane) je vybavená jednou zástavkou, jedným pruhovaným reflexným pásikom, jedným svetlom a štítkom v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.

2.  Štítok obsahuje informácie uvedené v článku 13 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 17

Stredné označovacie bóje

1.  Stredné označovacie bóje sú upevnené k pasívnemu výstroju dlhšiemu ako päť námorných míľ takto:

a) stredné označovacie bóje sú rozmiestnené vo vzdialenosti najviac piatich námorných míľ tak, aby žiadna časť výstroja dlhšia ako päť námorných míľ neostala neoznačená;

b) stredné označovacie bóje sú vybavené žltým svetlom, ktoré vydáva záblesk každých päť sekúnd (F1 Y 5s) a je viditeľné zo vzdialenosti najmenej dvoch námorných míľ. Majú rovnaké charakteristiky ako koncové označovacie bóje vo východnom sektore, ale ich vlajka je biela.

2.  Odchylne od odseku 1 stredné označovacie bóje v Baltskom mori sú upevnené na pasívny výstroj dlhší ako jedna námorná míľa. Stredné označovacie bóje sú rozmiestnené vo vzdialenosti najviac jednej námornej míle tak, aby žiadna časť výstroja dlhšia ako jedna námorná míľa neostala neoznačená.

Stredné označovacie bóje majú rovnaké znaky ako koncová označovacia bója vo východnom sektore okrem tohto:

a) zástavky sú biele;

b) každá piata stredná označovacia bója je vybavená radarovým reflektorom vydávajúcim odozvu na vzdialenosť najmenej dvoch námorných míľ.KAPITOLA IV

Systém monitorovania plavidiel

Článok 18

Požiadavka používať satelitné sledovacie zariadenia na ►M1  rybárskych plavidlách Únie ◄

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 3 tohto nariadenia, ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ , ktoré je povinné používať VMS, nesmie opustiť prístav bez plne funkčného satelitného sledovacieho zariadenia nainštalovaného na palube.

2.  Keď sa ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ nachádza v prístave, potom môže byť satelitné sledovacie zariadenie vypnuté len v týchto prípadoch:

a) stredisko pre monitorovanie rybolovu (FMC) vlajkového členského štátu a stredisko pre monitorovanie rybolovu pobrežného členského štátu boli vopred informované a

b) v ďalšej správe je uvedené, že ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ nezmenilo svoju polohu vo vzťahu k predchádzajúcej správe.

Príslušné orgány vlajkového členského štátu môžu povoliť, aby sa predbežné oznámenie uvedené v písmene a) nahradilo automatickou správou VMS alebo varovaním vygenerovaným zo systému udávajúcimi, že ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ sa nachádza v predurčenej zemepisnej oblasti prístavu.

3.  Táto kapitola sa neuplatňuje na ►M1  rybárske plavidlá Únie ◄ používané výlučne v akvakultúre.

Článok 19

Vlastnosti satelitných sledovacích zariadení

1.  Satelitné sledovacie zariadenie nainštalované na palube ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ zabezpečí automatický prenos údajov do strediska pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu v pravidelných intervaloch. Medzi tieto údaje patria:

a) identifikácia rybárskeho plavidla;

b) posledná zemepisná poloha rybárskeho plavidla, pričom chyba polohy musí byť menšia ako 500 metrov a interval spoľahlivosti 99 %;

c) dátum a čas (vyjadrený ako koordinovaný svetový čas (UTC)) danej polohy rybárskeho plavidla a

d) momentálna rýchlosť a kurz rybárskeho plavidla;

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli satelitné sledovacie zriadenia chránené voči zadaniu alebo odoslaniu nesprávnych polôh, a aby sa nedali manuálne nastavovať.

Článok 20

Povinnosti kapitána v súvislosti so satelitnými sledovacími zariadeniami

1.  Kapitáni ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ zabezpečia, aby boli satelitné sledovacie zariadenia vždy plne funkčné, a aby prenášali údaje uvedené v článku 19 ods. 1 tohto nariadenia.

2.  Bez tohto, aby bol dotknutý článok 26 ods. 1 tohto nariadenia, kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ zabezpečuje najmä, aby:

a) neboli údaje žiadnym spôsobom zmenené;

b) anténa alebo antény pripojené k družicovým sledovacím zariadeniam neboli žiadnym spôsobom zakryté, odpojené alebo blokované;

c) prívod elektrickej energie do satelitných sledovacích zariadení nebol žiadnym spôsobom prerušený a

d) satelitné sledovacie zariadenie nebolo odstránené z rybárskeho plavidla.

3.  Je zakázané zničiť, poškodiť alebo znefunkčniť či inak narušiť satelitné sledovacie zariadenie, pokiaľ príslušné orgány vlajkového členského štátu nepovolili jeho opravu alebo nahradenie.

Článok 21

Nariadenie o kontrole prijaté vlajkovými členskými štátmi

Každý vlajkový členský štát zabezpečí pravidelné a systematické monitorovanie a kontrolu správnosti údajov uvedených v článku 19 tohto nariadenia a bude ihneď konať vždy, keď zistí, že sú údaje nesprávne alebo neúplné.

Článok 22

Frekvencia prenosu údajov

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho stredisko pre monitorovanie rybolovu dostávalo aspoň každé dve hodiny prostredníctvom VMS informácie uvedené v článku 19 tohto nariadenia týkajúce sa jeho rybárskych plavidiel. Stredisko pre monitorovanie rybolovu môže vyžadovať, aby sa informácie podávali v kratších časových intervaloch.

2.  Stredisko pre monitorovanie rybolovu je schopné vyvolať aktuálnu polohu každého jeho rybárskeho plavidla.

Článok 23

Sledovanie vstupu do a výstupu z konkrétnych oblastí

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho stredisko pre monitorovanie rybolovu sledovalo prostredníctvom VMS údajov v prípade vlastných rybárskych plavidiel, dátum a čas vstupu do a výstupu z:

a) akejkoľvek námornej oblasti, pre ktorú platia špecifické pravidlá pre vstup do vôd a prístup ku zdrojom;

b) oblastí s obmedzeným rybolovov uvedených v článku 50 nariadenia o kontrole;

c) regulovaných oblastí regionálnych organizácií na riadenie rybného hospodárstva, ktorých sú niektoré členské štáty alebo Európska únia členom;

d) vôd patriacich pod zvrchovanosť a jurisdikciu tretej krajiny.

Článok 24

Prenos údajov pobrežnému členskému štátu

▼M1

1.  Stredisko pre monitorovanie rybolovu každého vlajkového členského štátu zabezpečí automatické zaslanie údajov o svojich rybárskych plavidlách poskytovaných v súlade s článkom 19 tohto nariadenia do strediska pre monitorovanie rybolovu pobrežného členského štátu v čase, keď sa tieto plavidlá zdržiavajú vo vodách pobrežného členského štátu. Tieto údaje sa zasielajú stredisku pre monitorovanie rybolovu pobrežného štátu okamžite po tom, čo ich stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu prijme.

▼B

2.  Pobrežné členské štáty monitorujúce spoločne určitú oblasť môžu špecifikovať, aby sa v súlade s článkom 19 tohto nariadenia stanovila spoločná destinácia na prenos dát. Informujú o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

3.  Každý členský štát pošle ostatným členským štátom a Komisii podrobný zoznam súradníc zemepisnej šírky a dĺžky, ktoré ohraničujú jeho výlučnú hospodársku zónu alebo výlučnú rybolovnú zónu, a to vo formáte, podľa možnosti elektronickom, zhodnom so svetovým geodetickým systémom 1984 (World Geodetic System, WGS 84). Takisto oznámi ostatným členským štátom aj Komisii akékoľvek zmeny daných súradníc. Členské štáty môžu takisto tento zoznam uverejniť na webovej stránke uvedenej v článku 115 nariadenia o kontrole.

4.  Členské štáty zabezpečia účinnú koordináciu svojich príslušných orgánov v súvislosti s prenosom údajov VMS v súlade s článkom 9 ods. 3 nariadenia o kontrole, vrátane zavedenia zrozumiteľných a zdokumentovaných procesov na tento účel.

Článok 25

Technická porucha alebo nefungovanie satelitného sledovacieho zariadenia

1.  V prípade technickej poruchy alebo nefungovania satelitného sledovacieho zariadenia namontovaného na palube ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ kapitán alebo jeho zástupca oznamuje od chvíle, kedy sa táto udalosť zistila, alebo odkedy bola táto osoba o udalosti upovedomená, v súlade s odsekom 4 alebo článkom 26 ods. 1 tohto nariadenia, každé štyri hodiny stredisku pre monitorovanie rybolovu vlakového členského štátu momentálnu zemepisnú polohu rybárskeho plavidla vhodnými telekomunikačnými prostriedkami. Členské štáty rozhodnú, aké telekomunikačné prostriedky sa majú použiť, a uvedú ich na webovej stránke uvedenej v článku 115 nariadenia o kontrole.

2.  Stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu vloží zemepisné polohy podľa odseku 1 do databázy VMS neodkladne po ich prijatí. Údaje ručne zadané do VMS sa dajú v databáze ľahko rozlíšiť od automatických správ. V prípade potreby sa dané ručne vložené údaje VMS neodkladne postúpia pobrežným členským štátom.

3.  V prípade technickej poruchy alebo nefungovania satelitného sledovacieho zariadenia môže ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ opustiť prístav až potom, ako je satelitné sledovacie zariadenie namontované na palube plne funkčné k spokojnosti príslušných orgánov vlajkového štátu. Odchylne od uvedeného ustanovenia stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu môže povoliť vlastným rybárskym plavidlám opustiť prístav s nefunkčným satelitným sledovacím zariadením na účel jeho opravy alebo nahradenia.

4.  Príslušné orgány vlajkového členského štátu alebo pobrežného členského štátu sa pokúsia informovať kapitána alebo osobu zodpovedajúcu za ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ alebo ich zástupcu, keď sa zdá, že satelitné sledovacie zariadenie namontované na palube rybárskeho plavidla je chybné alebo nie plne funkčné.

5.  Odstránenie satelitného sledovacieho zariadenia cieľom jeho opravy alebo nahradenia podlieha schváleniu príslušných orgánov vlajkového členského štátu.

Článok 26

Neprijatie údajov

1.  Ak stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu neprijalo prenosy údajov v súlade s článkom 22 ani článkom 25 ods. 1 tohto nariadenia súvisle počas dvanástich hodín, oznámi to čo možno najskôr kapitánovi alebo prevádzkovateľovi ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ alebo ich zástupcovi (zástupcom). Ak sa táto situácia vyskytne z hľadiska konkrétneho ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ viac ako trikrát v priebehu kalendárneho roka, vlajkový členský štát zabezpečí, aby sa skontrolovalo satelitné sledovacie zariadenia rybárskeho plavidla. Vlajkový členský štát záležitosť prešetrí s cieľom zistiť, či zariadenie nebolo poškodené úmyselne. Odlišne od článku 20 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia môže mať toto vyšetrovanie za následok vymontovanie takéhoto zariadenia na preskúmanie.

2.  Ak stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu neprijíma prenosy údajov dvanásť hodín v súlade s článkom 22 ani článkom 25 ods. 1 tohto nariadenia a posledná prijatá poloha bola vo vodách iného členského štátu, oznámi to čo možno najskôr stredisku monitorovania rybolovu tohto pobrežného členského štátu.

3.  Ak príslušné orgány pobrežného členského štátu spozorujú vo svojich vodách ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ a nedostali údaje v súlade s článkom 24 ods. 1 ani článkom 25 ods. 2 tohto nariadenia, oznámia to kapitánovi rybárskeho plavidla a stredisku pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu.

Článok 27

Monitorovanie a záznam rybolovných činností

1.  Členské štáty využívajú údaje získané na základe článku 22, článku 24 ods. 1 a článku 25 tohto nariadenia na účinné monitorovanie rybolovných činností rybárskych plavidiel.

2.  Vlajkové členské štáty:

a) zabezpečia, aby boli údaje prijaté v súlade s touto kapitolou zaznamenané v elektronickej podobe a bezpečne uložené v počítačovej databáze počas najmenej troch rokov;

b) prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že sa použijú len na úradné účely, a zároveň

c) prijmú všetky potrebné technické opatrenia v záujme ochrany týchto údajov pred akýmkoľvek náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, poškodením, rozšírením alebo neoprávneným nahliadnutím.

▼M1

Článok 28

Prístup Komisie k údajom

Komisia môže požiadať členské štáty v súlade s článkom 111 ods. 1 písm. a) nariadenia o kontrole, aby zabezpečili automatické zasielanie údajov poskytovaných v súlade s článkom 19 tohto nariadenia Komisii alebo ňou určenému orgánu o konkrétnej skupine rybárskych plavidiel v konkrétnom čase. Tieto údaje sa zasielajú Komisii alebo ňou určenému orgánu okamžite po tom, čo ich stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu prijme.

▼BHLAVA III

KONTROLA RYBOLOVUKAPITOLA I

Rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobeOddiel 1

Vyplnenie a predloženie rybárskeho denníka, vyhlásenia o vykládke a vyhlásenia o prekládke v papierovej podobe

Článok 29

►M1  Rybárske plavidlá Únie ◄ s povinnosťou vyplniť a predložiť rybársky denník a vyhlásenie o prekládke/vykládke v papierovej podobe

1.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia uvedené vo viacročných plánoch, kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ s celkovou dĺžkou 10 alebo metrov, ktoré nemá povinnosť elektronicky vyplniť a zaslať údaje rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke, vyplní a predloží údaje z rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke uvedené v článkoch 14, 21 a 23 nariadenia o kontrole v papierovej podobe. Tieto vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke môže vyplniť a predložiť aj zástupca kapitána v jeho mene.

2.  Požiadavka vyplniť a predložiť údaje rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke v papierovej podobe sa vzťahuje aj na ►M1  rybárske plavidlá Únie ◄ s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov, ak vlajkový členský štát povinne vyžaduje, aby si viedli rybársky denník a predkladali vyhlásenia o prekládke a/alebo vykládke v súlade s článkom 16 ods. 3 a článkom 25 ods. 3 nariadenia o kontrole.

▼M1

Článok 30

Vzory rybárskych denníkov, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke v papierovej podobe

1.  Vo vodách Únie kapitáni rybárskych plavidiel Únie vypĺňajú a predkladajú rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu kapitáni rybárskych plavidiel Únie vykonávajúcich denné rybárske výjazdy v Stredozemnom mori vyplniť a predložiť rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe podľa vzoru v prílohe VII.

3.  Keď rybárske plavidlá Únie vykonávajú rybolovné činnosti vo vodách tretej krajiny, vo vodách regulovaných regionálnou organizáciou na riadenie rybného hospodárstva alebo vo vodách mimo vôd Únie neregulovaných regionálnou organizáciou na riadenie rybného hospodárstva, kapitáni rybárskych plavidiel Únie vypĺňajú a predkladajú rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe v súlade s článkom 31 tohto nariadenia a podľa vzorov v prílohách VI a VII, pokiaľ tretia krajina alebo pravidlá príslušnej regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva výslovne nevyžadujú iný druh rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke alebo vyhlásenia o vykládke. Ak tretia krajina nepredpíše osobitný rybársky denník, vyhlásenie o prekládke alebo vyhlásenie o vykládke, ale vyžaduje údaje líšiace sa od údajov vyžadovaných predpismi Únie, tieto údaje sa zaznamenajú.

4.  Kapitáni rybárskych plavidiel Únie, na ktoré sa nevzťahuje článok 15 nariadenia o kontrole, môžu do 31. decembra 2017 naďalej používať papierovú podobu rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke vytlačenú pred 1. januárom 2016.

▼B

Článok 31

Pokyny na vyplnenie a predloženie rybárskych denníkov, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke v papierovej podobe

1.  Rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe sa vyplnia a predložia v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe X.

2.  Ak pokyny ustanovené v prílohe X uvádzajú, že uplatňovanie pravidla je dobrovoľné, vlajkový členský štát to môže zmeniť na povinné.

3.  Všetky záznamy v rybárskom denníku, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke sú čitateľné a nezmazateľné. Žiaden záznam sa nesmie vymazať ani pozmeniť. Ak sa urobí chyba, potom sa nesprávny záznam prečiarkne jednou čiarou a napíše sa nový správny záznam, ktorý kapitán podpíše svojimi iniciálkami. Kapitán musí podpísať iniciálkami každý riadok.

4.  Kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ alebo jeho zástupca v prípade vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke potvrdí svojimi iniciálkami alebo podpisom, že záznamy v rybárskom denníku, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke sú správne.

Článok 32

Termíny na predloženie rybárskeho denníka, vyhlásenia o vykládke a vyhlásenia o prekládke v papierovej podobe

1.  Keď ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ vykonalo vykládku alebo prekládku v prístave alebo na mieste, ktoré sa nachádza v blízkosti pobrežia svojho vlajkového členského štátu, jeho kapitán predloží príslušným orgánom daného členského štátu originál rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke čo najskôr a najneskôr do 48 hodín od dokončenia prekládky alebo vykládky. Originály týchto vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke môže vyplniť a predložiť aj zástupca kapitána v jeho mene.

2.  Ak sa po rybárskom výjazde nevyložia žiadne úlovky, kapitán predloží originál(-y) rybárskeho denníka a vyhlásenia o prekládke čo možno najskôr a najneskôr 48 hodín po príchode do prístavu. Originál(-y) uvedeného vyhlásenia o prekládke môže predložiť aj zástupca kapitána v jeho mene.

3.  Keď ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ urobilo prekládku v prístave alebo na mieste, ktoré sa nachádza v blízkosti pobrežia alebo urobilo vykládku v prístave členského štátu iného ako je jeho vlastný vlajkový členský štát, je povinné predložiť originál rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke čo najskôr a najneskôr 48 hodín po prekládke alebo vykládke príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa prekládka alebo vykládka uskutočnila. Originál rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke sa odošle čo najskôr a najneskôr 48 hodín po prekládke alebo vykládke príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

4.  Keď ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ urobilo prekládku v prístave alebo vodách tretej krajiny alebo na šírom mori, alebo vykládku v prístave tretej krajiny, zašle originál rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke čo najskôr a najneskôr 48 hodín po prekládke alebo vykládke príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

5.  Keď tretia krajina alebo pravidlá regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva vyžadujú iný druh rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke alebo vyhlásenia o vykládke, než je uvedený v prílohe VI, kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ predloží kópiu tohto dokumentu svojim príslušným orgánom čo najskôr a najneskôr 48 hodín po prekládke alebo vykládke.Oddiel 2

Osobitné pravidlá pre rybársky denník v papierovej podobe

Článok 33

Vyplnenie rybárskeho denníka v papierovej podobe

1.  V rybárskom denníku v papierovej podobe sa vyplnia všetky povinné informácie, aj keď neboli žiadne úlovky:

a) každý deň najneskôr o polnoci (24.00 hod.) a pred vstupom do prístavu;

b) v čase akejkoľvek inšpekcie na mori;

c) v čase udalostí vymedzených v právnych predpisoch EÚ alebo vlajkovým členským štátom.

2.  Nový riadok v papierovom rybárskom denníku sa vyplní:

a) za každý deň na mori;

b) pri rybolove v novej divízii ICES alebo inej rybolovnej oblasti v rovnaký deň;

c) pri zaznamenávaní údajov o rybolovnom úsilí.

3.  Nová strana v papierovom rybárskom denníku sa vyplní:

a) keď sa použije odlišný výstroj alebo sieť s odlišnou veľkosťou ôk v porovnaní s predchádzajúcim použitým výstrojom;

b) za každý rybolov urobený po prekládke alebo medzi-vykládke;

c) keď nepostačuje počet stĺpcov;

d) pri opustení prístavu, keď sa neurobila žiadna vykládka.

4.  Pri opustení prístavu alebo po dokončení prekládky, a keď úlovky zostanú na palube, sa množstvo každého jednotlivého druhu uvedie na novej strane v rybárskom denníku.

5.  Na uvedenie použitého rybárskeho výstroja v príslušných hlavičkách papierového rybárskeho denníka sa použijú kódy uvedené v prílohe XI.Oddiel 3

Špecifické pravidlá pre vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe

Článok 34

Odovzdanie vyhlásenia o prekládke v papierovej podobe

1.  Pri prekládke medzi dvoma ►M1  rybárskymi plavidlami Únie ◄ kapitán prekladajúceho rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca po dokončení prekládky odovzdá kópiu svojho papierového vyhlásenia o prekládke kapitánovi prijímajúceho plavidla alebo jeho zástupcovi. Kapitán prijímajúceho plavidla alebo jeho zástupca po dokončení prekládky tiež odovzdá kópiu svojho papierového vyhlásenia o prekládke kapitánovi prekladajúceho plavidla alebo jeho zástupcovi.

2.  Kópie uvedené v odseku 1 sa na požiadanie príslušnej úradnej osoby predložia na účely kontroly a inšpekcie.

Článok 35

Podpísanie vyhlásenia o vykládke

Každá strana vyhlásenia o vykládke sa podpíše predtým, ako ju kapitán alebo jeho zástupca predloží.KAPITOLA II

Rybársky denník, vyhlásenie o vykládke a vyhlásenie o prekládke v elektronickej podobeOddiel 1

Vyplnenie a odovzdanie údajov z rybárskeho denníka, vyhlásenia o vykládke a vyhlásenia o prekládke v elektronickej podobe

Článok 36

Požiadavka elektronického systému zaznamenávania a podávania správ o ►M1  rybárskych plavidlách Únie ◄

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 39 ods. 4 tohto nariadenia, ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ , na ktoré sa vzťahuje povinnosť vypĺňať a odovzdávať rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v súlade s článkami 15, 21 a 24 nariadenia o kontrole, nesmie opustiť prístav bez plne funkčného elektronického systému zaznamenávania a podávania správ na palube.

2.  Táto kapitola sa neuplatňuje na ►M1  rybárske plavidlá Únie ◄ používané výlučne v akvakultúre.

Článok 37

Formát odovzdávania údajov z ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ príslušnému orgánu svojho vlajkového štátu

Členské štáty určia formát, ktorý sa má používať medzi ►M1  rybárskymi plavidlami Únie ◄ plaviacimi sa pod ich vlajkou a ich príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o vypĺňanie a prenos údajov z rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke podľa článkov 15, 21 a 24 nariadenia o kontrole.

▼M1

Rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v elektronickej podobe sa vypĺňajú v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe X.

▼B

Článok 38

Potvrdenia o prijatí

1.   ►M1  Rybárskym plavidlám Únie ◄ sa vystavia potvrdenia o prijatí každého prenosu údajov rybárskeho denníka, prekládky, predbežného oznámenia a vykládky. Potvrdenie o prijatí obsahuje informáciu, ktorá potvrdzuje prijatie údajov.

2.  Kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ uchová potvrdenie o prijatí až do ukončenia daného rybárskeho výjazdu.

Článok 39

Ustanovenia v prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti systémov elektronického zaznamenávania a podávania správ

1.  V prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti systému elektronického zaznamenávania a podávania umiestneného na palube ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ kapitán rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca oznamuje od chvíle, keď sa táto udalosť zistila, alebo odkedy bola táto osoba o udalosti upovedomená, v súlade s článkom 40 ods. 1 tohto nariadenia, údaje z rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke príslušným orgánom vlajkového členského štátu vhodnými telekomunikačnými prostriedkami denne a najneskôr o 24.00 hod., a to aj v prípade, ak neboli žiadne úlovky. Členské štáty rozhodnú, aké telekomunikačné prostriedky sa majú použiť, a oznámia to na webovej stránke uvedenej v článku 115 nariadenia o kontrole.

2.  V prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti systému elektronického zaznamenávania a podávania správ sa pošlú údaje z rybárskeho denníka a vyhlásenia o prekládke aj:

a) na požiadanie príslušného orgánu vlajkového členského štátu;

b) ihneď po dokončení poslednej rybolovnej operácie alebo po ukončení prekládky;

c) pred vplávaním do prístavu;

d) v čase akejkoľvek inšpekcie na mori;

e) v čase udalostí vymedzených právnymi predpismi EÚ alebo vlajkovým štátom.

Údaje predbežného oznámenia a vyhlásenia o vykládke sa posielajú takisto v prípadoch uvedených v písmenách a) a e).

3.  Príslušný orgán vlajkového členského štátu vloží údaje uvedené v odseku 1 do počítačovej databázy neodkladne po ich prijatí.

4.   ►M1  Rybárske plavidlo Únie ◄ môže v prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti svojho systému elektronického zaznamenávania a podávania správ opustiť prístav len vtedy, ak je systém elektronického zaznamenávania a podávania správ umiestnený na palube plne funkčný k spokojnosti príslušných orgánov vlajkového členského štátu, alebo ak mu príslušné orgány vlajkového členského štátu povolia opustiť prístav. Keď vlajkový členský štát povolí niektorému zo svojich rybárskych plavidiel opustiť prístav pobrežného členského štátu s nefunkčným systémom elektronického zaznamenávania a podávania správ, ihneď túto skutočnosť oznámi pobrežnému členskému štátu.

5.  Odstránenie systému elektronického zaznamenávania a podávania správ na účel jeho opravy alebo nahradenia podlieha schváleniu príslušných orgánov vlajkového členského štátu.

Článok 40

Neprijatie údajov

1.  Keď príslušné orgány vlajkového členského štátu nedostanú údaje zasielané v súlade s článkami 15, 22 a 24 nariadenia o kontrole, čo najskôr upozornia kapitána alebo prevádzkovateľa ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , alebo ich zástupcu(-ov). Ak sa táto situácia vyskytne pri konkrétnom ►M1  rybárskom plavidle Únie ◄ viac ako trikrát v priebehu kalendárneho roka, vlajkový členský štát zabezpečí, aby sa systém elektronického zaznamenávania a podávania správ daného rybárskeho plavidla dôkladne skontroloval. Vlajkový členský štát záležitosť vyšetrí, aby zistil, prečo neboli údaje prijaté, a príjme vhodné opatrenia.

2.  Keď príslušné orgány vlajkového členského štátu nedostanú údaje zasielané v súlade s článkami 15, 22 a 24 nariadenia o kontrole a posledná poloha, ktorú prijali prostredníctvom systému monitorovania plavidiel, pochádzala z vôd pobrežného členského štátu, čo najskôr upozornia príslušné orgány tohto pobrežného členského štátu.

3.  Kapitán alebo prevádzkovateľ ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , alebo ich zástupca pošle všetky údaje, ktoré neboli doposiaľ poslané a v súvislosti s ktorými bolo prijaté oznámenie v súlade s odsekom 1, príslušným orgánom vlajkového členského štátu ihneď po prijatí oznámenia.

Článok 41

Zlyhanie prístupu k údajom

1.  Keď príslušné orgány pobrežného členského štátu spozorujú vo svojich vodách ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ iného členského štátu a nedokážu sa dostať k údajom rybárskeho denníka alebo prekládky v súlade s článkom 44 tohto nariadenia, požiadajú príslušné orgány vlajkového členského štátu, aby im zabezpečili prístup k týmto údajom.

2.  Ak prístup podľa odseku 1 nie je zabezpečený do štyroch hodín od požiadania, pobrežný členský štát na to upozorní vlajkový členský štát. Po prijatí upozornenia vlajkový členský štát ihneď zašle pobrežnému členskému štátu údaje akýmikoľvek dostupnými elektronickými prostriedkami.

3.  Pokiaľ pobrežný členský štát nedostane údaje uvedené v odseku 2, kapitán alebo prevádzkovateľ ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , alebo ich zástupca pošle na základe žiadosti údaje a kópiu potvrdenia o prijatí podľa článku 38 tohto nariadenia príslušným orgánom pobrežného členského štátu akýmikoľvek dostupnými, podľa možnosti elektronickými, prostriedkami. Členské štáty rozhodnú, aké prostriedky oznamovania údajov sa majú použiť, a uvedú ich na webovej stránke uvedenej v článku 115 nariadenia o kontrole.

4.  Pokiaľ kapitán alebo prevádzkovateľ ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , alebo ich zástupca nemôže poskytnúť príslušným orgánom pobrežného členského štátu kópiu potvrdenia o prijatí podľa článku 38 tohto nariadenia, potom sa príslušnému rybárskemu plavidlu zakazujú rybolovné činnosti vo vodách pobrežného členského štátu až do momentu, keď kapitán alebo prevádzkovateľ rybárskeho plavidla, alebo ich zástupca poskytne kópiu potvrdenia o prijatí alebo informácie uvedené v článku 14 ods. 1 nariadenia o kontrole uvedeným orgánom.

Článok 42

Údaje o fungovaní systému elektronického zaznamenávania a podávania správ

1.  Členské štáty si vedú databázy o fungovaní vlastného systému elektronického zaznamenávania a podávania správ. Tieto databázy obsahujú a sú schopné automaticky vygenerovať minimálne tieto údaje:

a) zoznam ich rybárskych plavidiel, ktorých systémy elektronického zaznamenávania a podávania správ mali technickú poruchu alebo boli nefunkčné;

b) počet plavidiel, ktoré nevykonali denné elektronické prenosy údajov z rybárskych denníkov a priemerný počet elektronických prenosov údajov z rybárskych denníkov prijatých na jedno rybárske plavidlo, rozčlenený podľa vlajkových členských štátov;

c) počet prijatých prenosov vyhlásenia o prekládke, vyhlásenia o vykládke, vyhlásenia o prevzatí a dokladu o predaji rozdelených podľa vlajkových členských štátov.

2.  Prehľad údajov vygenerovaných v súlade s odsekom 1 sa na jej požiadanie zašle Komisii. Tieto údaje sa takisto môžu uverejniť v zabezpečenej časti webovej stránky vo formáte a periodicite, o ktorých rozhodne Komisia po konzultáciách s členskými štátmi.

▼M1

Článok 43

Povinné údaje pri výmene informácií medzi členskými štátmi

Dátové prvky, ktoré musia kapitáni rybárskych plavidiel Únie zaznamenávať v rybárskom denníku, vo vyhlásení o prekládke, v predbežnom oznámení a vo vyhlásení o vykládke podľa pravidiel Únie, sú povinné aj pri výmene medzi členskými štátmi.

Článok 44

Prístup k údajom

1.  Ak rybárske plavidlo, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu, vykonáva rybolovné operácie vo vodách Únie pobrežného členského štátu, vlajkový štát tomuto pobrežnému členskému štátu ihneď po prijatí postúpi povinné údaje z elektronického rybárskeho denníka o aktuálnom rybárskom výjazde, počnúc posledným vyplávaním z prístavu.

2.  Kým rybárske plavidlo, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu, vykonáva rybolovné operácie vo vodách Únie iného pobrežného členského štátu, vlajkový štát tomuto pobrežnému členskému štátu ihneď po prijatí postupuje všetky povinné údaje z elektronického rybárskeho denníka. Vlajkový členský štát zasiela aj opravy týkajúce sa aktuálneho rybárskeho výjazdu, ako sa uvádza v článku 47 ods. 2 tohto nariadenia.

3.  Keď sa operácia vykládky alebo prekládky uskutočňuje v prístave iného pobrežného členského štátu, než je vlajkový členský štát, vlajkový členský štát tomuto pobrežnému členskému štátu ihneď po prijatí postúpi všetky povinné elektronické údaje o vykládke alebo prekládke.

4.  Keď vlajkový členský štát dostane informáciu o tom, že rybárske plavidlo plaviace sa pod jeho vlajkou zamýšľa vplávať do prístavu iného pobrežného členského štátu, vlajkový členský štát tomuto pobrežnému členskému štátu ihneď po prijatí postúpi elektronické predbežné oznámenie.

5.  Keď počas rybárskeho výjazdu rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu vstúpi do vôd Únie iného pobrežného členského štátu alebo keď boli pobrežnému členskému štátu zaslané akékoľvek údaje uvedené v odsekoch 3 alebo 4 o konkrétnom rybárskom výjazde, vlajkový členský štát sprístupní tomuto pobrežnému členskému štátu všetky elektronické údaje o rybolovných činnostiach podľa článku 111 ods. 1 nariadenia o kontrole týkajúce sa daného rybárskeho výjazdu od odchodu až do ukončenia vykládky a na jeho žiadosť mu ich zašle. Prístup musí byť možný aspoň 36 mesiacov od začiatku rybárskeho výjazdu.

6.  Vlajkový členský štát rybárskeho plavidla, na ktorom iný členský štát vykonáva inšpekciu v súlade s článkom 80 nariadenia o kontrole, musí na žiadosť členského štátu vykonávajúceho inšpekciu zaslať elektronické údaje o rybolovnej činnosti podľa článku 111 ods. 1 nariadenia o kontrole týkajúce sa daného rybárskeho výjazdu plavidla od odchodu až do času podania žiadosti.

7.  Žiadosti uvedené v odsekoch 5 a 6 musia byť v elektronickej podobe a musia uvádzať, či by odpoveď mala obsahovať pôvodné údaje s opravami alebo len konsolidované údaje. Odpoveď na žiadosť sa generuje automaticky a členský štát, od ktorého sa žiada, ju zasiela bezodkladne.

8.  Členské štáty na žiadosť ostatných členských štátov, ktoré vykonávajú inšpekcie na mori v rámci plánov spoločného nasadenia alebo iných dohodnutých spoločných inšpekčných činností, sprístupnia údaje zo systému monitorovania plavidiel, z rybárskych denníkov, vyhlásení o prekládke, predbežných oznámení a vyhlásení o vykládke.

9.  Kapitáni rybárskych plavidiel Únie majú kedykoľvek zabezpečený prístup k informáciám zo svojich elektronických rybárskych denníkov, ako aj k údajom z vyhlásení o prekládke, predbežných oznámení a vyhlásení o vykládke, ktoré sú uložené v databáze vlajkového členského štátu.

Článok 45

Výmena údajov medzi členskými štátmi

Členské štáty:

a) zabezpečia, aby boli údaje prijaté v súlade s touto kapitolou zaznamenané v elektronickej podobe a bezpečne uložené v počítačovej databáze najmenej tri roky;

b) prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že údaje sa použijú iba na účely ustanovené v tomto nariadení, a zároveň

c) prijmú všetky potrebné technické opatrenia v záujme ochrany týchto údajov pred akýmkoľvek náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, poškodením, rozšírením alebo neoprávneným nahliadnutím.

▼B

Článok 46

Jediný orgán

1.  V každom členskom štáte je za prenos, prijatie, správu a spracovanie všetkých údajov, ktorých sa týka táto kapitola, zodpovedný jediný orgán uvedený v článku 5 ods. 5 nariadenia o kontrole.

2.  Členské štáty si vymenia kontaktné údaje orgánov uvedených v odseku 1 a informujú o nich Komisiu a ňou určený orgán do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.  Akékoľvek zmeny informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 sa oznámia Komisii, ňou určenému orgánu a ostatným členským štátom predtým, ako nadobudnú účinnosť.Oddiel 2

Osobitné pravidlá pre rybársky denník v elektronickej podobe

Článok 47

Frekvencia prenosu

1.  Keď sa ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ nachádza na mori, kapitán posiela informácie z elektronického rybárskeho denníka príslušným orgánom vlajkového členského štátu aspoň raz denne a najneskôr do 24.00 hod. aj v prípade, ak neboli žiadne úlovky. Tieto údaje posiela aj:

a) na požiadanie príslušného orgánu vlajkového členského štátu;

b) ihneď po ukončení poslednej rybolovnej operácie;

c) pred vplávaním do prístavu;

d) v čase akejkoľvek inšpekcie na mori;

e) v čase udalostí vymedzených právnymi predpismi EÚ alebo vlajkovým štátom.

Keď sa posledná rybolovná operácia uskutočnila menej ako jednu hodinu pred vplávaním do prístavu, prenosy údajov uvedené v písmenách b) a c) sa môžu zaslať v jedinej správe.

▼M1

1a.  Kapitán rybárskeho plavidla Únie zašle elektronickú správu o odchode príslušným orgánom vlajkového členského štátu pred opustením prístavu a pred zaslaním akýchkoľvek iných elektronických údajov o rybárskom výjazde.

▼B

2.  Kapitán môže odoslať opravy elektronických údajov z rybárskeho denníka a vyhlásenia o prekládke až do posledného odoslania údajov uvedeného v odseku 1 písm. c). Opravy musia byť ľahko identifikovateľné. Príslušné orgány vlajkového členského štátu uchovávajú všetky korekcie elektronického rybárskeho denníka a opravy týchto údajov.

3.  Kapitán uchováva kópiu informácií uvedených v odseku 1 na palube rybárskeho plavidla počas trvania každého rybárskeho výjazdu až do predloženia vyhlásenia o vykládke.

4.  Keď je ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ v prístave, na palube sa nenachádzajú produkty rybolovu a kapitán predložil vyhlásenie o vykládke za všetky rybolovné operácie na poslednom rybárskom výjazde, prenos v súlade s odsekom 1 tohto článku sa môže odložiť za predpokladu predbežného oznámenia stredisku pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu. Prenos údajov sa znovu začne, keď ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ opustí prístav. Predbežné oznámenie sa nevyžaduje pre ►M1  rybárske plavidlá Únie ◄ vybavené systémom monitorovania plavidiel (VMS), ktorý sa používa na odovzdávanie údajov.KAPITOLA III

Spoločné pravidlá pre rybárske denníky, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke v papierovej alebo elektronickej podobeOddiel 1

Spoločné pravidlá pre stanovenie živej váhy

Článok 48

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto pojmy:

1. „obchodná úprava“ je podoba, do akej sa ryba upraví na palube rybárskeho plavidla pred vykládkou podľa prílohy I;

2. „hromadná obchodná úprava“ je obchodná úprava zložená z dvoch alebo viacerých častí rovnakej ryby.

Článok 49

Koeficienty prepočtu

1.  Pri vypĺňaní a predkladaní rybárskych denníkov podľa článkov 14 a 15 nariadenia o kontrole sa uplatňujú koeficienty prepočtu ustanovené v prílohách XIII, XIV a XV na prepočítanie hmotnosti uskladnených alebo spracovaných rýb na živú hmotnosť rýb. Uplatňujú sa na produkty rybolovu na palube alebo preložené alebo vyložené ►M1  rybárskymi plavidlami Únie ◄ .

2.  Odchylne od odseku 1, ak regionálne organizácie na riadenie rybného hospodárstva, ktorých zmluvnou stranou alebo spolupracujúcou nezmluvnou stranou je Európska únia, ustanovili koeficienty prepočtu pre vlastnú regulovanú oblasť alebo tretiu krajinu, s ktorou má Európska únia podpísanú zmluvu o rybolove, pre vody patriace pod jej suverenitu a jurisdikciu, potom sa uplatňujú tieto koeficienty.

3.  V prípade, ak nie sú ustanovené žiadne koeficienty prepočtu podľa odsekov 1 a 2 pre dané druhy rýb a obchodnú úpravu, potom sa uplatňujú prepočítavacie koeficienty schválené vlajkovým členským štátom.

4.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, príslušné orgány členských štátov používajú koeficienty prepočtu EÚ uvedené v odseku 1 pri výpočte živej váhy prekládok a vykládok s cieľom sledovať čerpanie kvóty.

Článok 50

Metóda výpočtu

1.  Hmotnosť ryby v živom stave sa vypočíta vynásobením hmotnosti spracovanej ryby koeficientmi prepočtu uvedenými v článku 49 tohto nariadenia za každý druh a obchodnú úpravu.

2.  V prípade hromadných obchodných úprav sa použije len jeden koeficient prepočtu platný jednu z časti hromadnej obchodnej úpravy pre druh ryby.Oddiel 2

Spoločné pravidlá pre vypĺňanie a predkladanie rybárskeho denníka

Článok 51

Všeobecné pravidlá pre rybárske denníky

1.  Rozsah odchýlky uvedený v článku 14 ods. 3 nariadenia o kontrole pri odhade množstiev v kilogramoch živej hmotnosti každého druhu ponechaného na palube sa vyjadrí ako percentuálny podiel údajov zaznamenaných v rybárskom denníku.

2.  Rozsah odchýlky pre úlovky, ktoré sa majú vyložiť neroztriedené, sa vypočíta na základe jednej alebo viacerých zástupných vzoriek za celkové množstvo držané na palube.

3.  Na účely uplatnenia článku 14 nariadenia o kontrole sa druhy ulovené na živú návnadu považujú za druhy ulovené a uskladnené na palube.

4.  Kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , ktoré prechádza zónou pre ktorú má povolenie na rybolov, je povinný zaznamenať a hlásiť informácie uvedené v článku 14 ods. 5 nariadenia o kontrole, aj keď nevykonáva žiadne rybolovné činnosti v tejto zóne.Oddiel 3

Spoločné pravidlá pre vypĺňanie a predkladanie vyhlásení o prekládke/vykládke

Článok 52

Rozsah odchýlky vo vyhlásení o prekládke

Rozsah odchýlky uvedený v článku 21 ods. 3 nariadenia o kontrole pri odhade množstva v kilogramoch živej hmotnosti každého druhu preloženého alebo prijatého na palubu sa vyjadrí ako percentuálny podiel údajov zaznamenaných vo vyhlásení o prekládke.

Článok 53

Rozdiel v preložených úlovkoch

Keď existuje rozdiel medzi objemom úlovkov prekladaných z prekladajúceho plavidla a objemom naloženým na palubu prijímajúceho plavidla, potom sa za preložený považuje vyšší objem. Členské štáty zabezpečia, aby sa prijalo ďalšie opatrenie na určenie skutočnej hmotnosti produktov rybného hospodárstva preložených medzi prekladajúcim a prijímajúcim plavidlom.

Článok 54

Dokončenie vykládky

Ak sa produkty rybolovu v súlade s článkom 61 nariadenia o kontrole prepravujú z miesta vykládky skôr, ako boli odvážené, vykládka sa na účely uplatňovania článku 23 ods. 3 a článku 24 ods. 1 nariadenia o kontrole považuje za dokončenú, keď sa produkty rybolovu odvážia.

Článok 55

Rybolovné operácie, do ktorých sú zapojené dve alebo viac ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá, v prípade rybolovných operácií, do ktorých sú zapojené dve alebo viac ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ :

 z rôznych členských štátov alebo

 z toho istého členského štátu, ale úlovky sa vykladajú v členskom štáte, pod ktorého vlajkou sa neplavia,

vyložené úlovky sa pripíšu ►M1  rybárskemu plavidlu Únie ◄ , ktoré vykladá produkty rybolovu.KAPITOLA IV

Plány odberu vzoriek a zhromažďovanie údajov na ►M1  rybárskych plavidlách Únie ◄ , ktoré nie sú povinné predkladať rybársky denník ani vyhlásenie o vykládke

Článok 56

Zriadenie plánov odberu vzoriek

Členské štáty ustanovia v súlade s touto kapitolou plány odberu vzoriek uvedené v článku 16 ods. 2 a článku 25 ods. 2 nariadenia o kontrole a určené na monitorovanie ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ , ktoré nemajú povinnosť predkladať rybársky denník a vyhlásenie o vykládke, s cieľom stanoviť vykládky zásob alebo skupín zásob ulovených danými rybárskymi plavidlami a prípadne ich rybolovné úsilie. Tieto údaje sa používajú na zaznamenanie úlovkov a prípadne rybolovného úsilia podľa článku 33 nariadenia o kontrole.

Článok 57

Metodika odberu a analýzy vzoriek

1.  Plány odberu vzoriek uvedené v článku 56 tohto nariadenia sa vypracúvajú v súlade s prílohou XVI.

2.  Veľkosť vzorky na preskúmanie sa určí na základe rizika takto:

a) „veľmi malé“ riziko: 3 % vzorky;

b) „malé“ riziko: 5 % vzorky;

c) „priemerné“ riziko: 10 % vzorky;

d) „veľké“ riziko: 15 % vzorky;

e) „veľmi veľké“ riziko: 20 % vzorky.

3.  Úlovky za deň pripadajúce na flotilu v prípade určitej zásoby sa odhadnú vynásobením celkového počtu aktívnych ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ danej flotily priemerným denným úlovkom z konkrétnej zásoby na ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ na základe úlovkov zo vzorky kontrolovaných ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ .

►C1

 

4.  Má sa za to, že členské štáty spĺňajú požiadavku plánu odberu vzoriek podľa článku 56 tohto nariadenia, ak systematicky zhromažďujú aspoň na mesačnom základe za každé svoje rybárske plavidlo, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť predkladať rybársky denník a vyhlásenie o vykládke, údaje:

a) o všetkých vyložených úlovkoch každého druhu v kilogramoch vrátane údajov o nulových úlovkoch;

b) o štatistických obdĺžnikoch, kde sa uvedené úlovky ulovili.

 ◄KAPITOLA V

Kontrola rybolovného úsilia

Článok 58

Správa o rybolovnom úsilí

1.  Správa o rybolovnom úsilí uvedená v článku 28 nariadenia o kontrole sa posiela v súlade s prílohou XVII.

2.  Keď kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ odošle správu príslušným orgánom v súlade s článkom 28 ods. 1 nariadenia o kontrole prostredníctvom rádiového spojenia, členské štáty rozhodnú o tom, ktoré rádiostanice sa majú použiť, a uvedú ich na webovej stránke uvedenej v článku 115 nariadenia o kontrole.KAPITOLA VI

Nápravné opatrenia

Článok 59

Všeobecné zásady

Aby bolo možné využiť nápravné opatrenia uvedené v článku 37 nariadenia o kontrole, členské štáty informujú Komisiu čo najskôr a v každom prípade do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia informácie o uzavretí rybolovnej oblasti v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 36 nariadenia o kontrole o rozsahu vzniknutých škôd.

Článok 60

Prideľovanie dostupných rybolovných možností

▼M1

1.  Ak sa škoda nenapravila v celom rozsahu alebo čiastočne opatrením v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, potom Komisia čo najskôr po prijatí informácie uvedenej v článku 59 tohto nariadenia prijme potrebné opatrenia s cieľom napraviť spôsobenú škodu.

▼B

2.  V opatrení uvedenom v odseku 1 sa uvádzajú:

a) členské štáty, ktoré utrpeli škodu („poškodené členské štáty“) a výška škody (znížená o všetky výmeny kvót);

▼M1

b) prípadne členské štáty, ktoré prekročili svoje rybolovné možnosti („prekračujúce členské štáty“), a objem prekročenia rybolovných možností [po znížení v dôsledku výmen v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013];

▼B

c) prípadné zníženia rybolovných možností prekračujúcich členských štátov úmerne k nadmerne prekročeným rybolovným možnostiam;

d) prípadné zvýšenia rybolovných možností poškodených členských štátov úmerne k utrpenej škode;

e) prípadný dátum alebo dátumy, kedy zvýšenia a zníženia nadobúdajú účinnosť;

f) prípadné iné potrebné opatrenie na nápravu utrpenej škody.KAPITOLA VII

Výkon motora

Článok 61

Osvedčenie o výkone hnacieho motora

1.  Osvedčenie o maximálnom stálom výkone nového hnacieho motora, vymeneného hnacieho motora a hnacieho motora, ktorý bol upravený po technickej stránke, ako je uvedené v článku 40 ods. 1 a 2 nariadenia o kontrole, sa vystavuje v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 ( 4 ).

2.  Hnací motor sa považuje za upravený po technickej stránke podľa odseku 1, ak niektorý z jeho hlavných komponentov (dielov), okrem iného vrátane vstrekovacieho zariadenia, ventilov, turbodúchadla, piestov, vložiek valcov, ojníc, hláv valcov, bol pozmenený alebo nahradený novými dielmi s inými technickými vlastnosťami, čo viedlo k zmene výkonu motora, alebo ak sa zmenilo nastavenie motora, ako napríklad nastavenie vstrekovania, konfigurácia turbodúchadla alebo časovanie ventilov. Povaha technickej úpravy musí byť jasne vysvetlené v osvedčení uvedenom v odseku 1.

3.  Držiteľ licencie na rybolov informuje príslušné orgány pred tým, ako sa namontuje nový hnací motor alebo ako sa nahradí alebo z technického hľadiska upraví.

4.  Tento článok sa uplatňuje na rybárske plavidlá, na ktoré sa vzťahuje režim rybolovného úsilia od 1. januára 2012. Na ostatné rybárske plavidlá sa uplatňuje od 1. januára 2013. Uplatňuje sa len na rybárske plavidlá, na ktoré sa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia namontoval nový hnací motor alebo ktorých hnací motor bol nahradený alebo z technického hľadiska upravený.

Článok 62

Kontrola a plán odberu vzoriek

1.  Na účely overenia výkonu motora v súlade s článkom 41 nariadenia o kontrole členské štáty zriadia plán odberu vzoriek na identifikáciu rybárskych plavidiel alebo skupín rybárskych plavidiel vo svojej flotile s rizikom deklarovania nižšieho výkonu hnacieho motora ako je skutočný. Plán odberu vzoriek vychádza minimálne z týchto kritérií na stanovenie vysokého rizika:

a) rybárske plavidlá operujúce v rybolovných oblastiach, ktoré podliehajú režimom rybolovného úsilia, najmä tých rybárskych plavidiel, ktoré majú pridelené individuálne úsilie v kilowattoch za deň;

b) rybárske plavidlá podliehajúce obmedzeniu výkonu plavidla vyplývajúcemu z právnych predpisov konkrétneho štátu alebo Európskej únie;

c) rybárske plavidlá, ktorých pomer výkonu plavidla (kW) a tonáže plavidla (GT) je o 50 % nižší ako priemerný pomer rovnakého typu rybárskeho plavidla, typu výstroja a cieľových druhov. Na účely tejto analýzy môžu členské štáty rozdeliť flotilu podľa jedného alebo viacerých nižšie uvedených kritérií:

i) segmentácie flotily alebo riadiacich útvarov podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

ii) dĺžkových kategórií;

iii) tonážnych kategórií;

iv) používaného výstroja;

v) druhov, na ktoré sa zameriava.

2.  Členské štáty môžu zvážiť pridanie rizikových kritérií na základe vlastného posúdenia.

3.  Členské štáty vypracujú zoznam svojich rybárskych plavidiel, ktoré spĺňajú jedno alebo viac rizikových kritérií uvedených v odseku 1 a prípadne rizikové kritériá uvedené v odseku 2.

4.  Z každej skupiny rybárskych plavidiel spĺňajúcich jedno z rizikových kritérií uvedených v odsekoch 1 a 2 vezmú členské štáty náhodnú vzorku rybárskych plavidiel. Veľkosť vzorky sa rovná druhej odmocnine počtu rybárskych plavidiel v príslušnej skupine zaokrúhlenej na najbližšie celé číslo.

5.  Pre každé rybárske plavidlo z náhodne vybranej vzorky členské štáty overia všetky technické dokumenty uvedené v článku 41 ods. 1 nariadenia o kontrole, ktorými disponujú. V rámci ďalších dokumentov uvedených v článku 41 ods. 1 písm. g) nariadenia o kontrole prípadne členské štáty venujú osobitnú pozornosť katalógovým parametrom výrobcu motora.

6.  Tento článok sa uplatňuje od 1. januára 2012. Fyzické overovania uvedené v článku 41 ods. 2 nariadenia o kontrole uprednostnia plavidlá s vlečnými sieťami vykonávajúce rybolov v rybolovnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje režim rybolovného úsilia.

Článok 63

Fyzické overovanie

1.  Ak sa meranie výkonu hnacieho motora robí na palube rybárskeho plavidla v rámci fyzickej kontroly výkonu hnacieho motora ako je uvedené v článku 41 ods. 2 nariadenia o kontrole, výkon hnacieho motora sa môže zistiť na najlepšie prístupnom mieste medzi vrtuľou a motorom.

2.  Ak sa výkon hnacieho motora meria za redukčnou prevodovkou, nameraná hodnota sa upraví vhodným korekčným koeficientom, ktorým sa vypočíta výkon hnacieho motora na výstupovej prírube motora podľa definície článku 5 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2930/86. Táto korekcia zohľadní straty výkonu spôsobené prevodovkou podľa oficiálnych technických údajov poskytnutých výrobcom prevodovky.KAPITOLA VIII

Kontrola rekreačných rybolovných oblastí

Článok 64

Zriadenie plánov odberu vzoriek

1.  Bez toho, aby tým bolo dotknuté použitie údajov uvedených v odseku 5, v plánoch odberu vzoriek ustanovených členskými štátmi v súlade s článkom 55 ods. 3 nariadenia o kontrole na účely monitorovania úlovkov zásob rýb spadajúcich pod plány obnovy v rámci rekreačného rybolovu sa ustanovuje zber údajov každé dva roky.

2.  Metódy použité v plánoch odberu vzoriek sú ustanovené čo najjasnejšie a v najvyššej možnej miere sú:

a) stabilné z hľadiska času;

b) štandardizované v rámci regiónov;

c) v súlade s normami kvality ustanovenými príslušnými medzinárodnými vedeckými orgánmi a prípadne príslušnými regionálnymi organizáciami na riadenie rybného hospodárstva, ktorých je Európska únia zmluvnou stranou alebo pozorovateľom.

3.  Plán odberu vzoriek zahŕňa spôsob vzorkovania na odhadnutie úlovkov zásob podľa plánov obnovy, použitého výstroja a príslušnej zemepisnej oblasti daného plánu obnovy, kde sa úlovky ulovili.

4.  Členské štáty systematicky posudzujú správnosť a presnosť zozbieraných údajov.

5.  Na účely plánov odberu vzoriek uvedených v odseku 1 môžu členské štáty použiť údaje zozbierané v rámci viacročného programu Spoločenstva ustanoveného nariadením Rady (ES) č. 199/2008 ( 5 ) v rozsahu, v akom sú tieto údaje k dispozícii.

6.  Tieto ustanovenia sa neuplatňujú, ak členský štát zakázal rekreačný rybolov zásob, na ktoré sa vzťahuje plán obnovy.

Článok 65

Oznamovanie a vyhodnotenie plánov odberu vzoriek

1.  Členské štáty oznámia svoje plány odberu vzoriek Komisii dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti plánu obnovy. V prípade plánov obnovy, ktoré sú platné v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa plán odberu vzoriek oznámi v lehote dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Zmeny a doplnenia plánu odberu vzoriek sa oznámia pred tým, ako nadobudnú účinnosť.

2.  Okrem vyhodnotenia požadovaného v článku 55 ods. 4 nariadenia o kontrole Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo hodnotí takisto:

a) po oznámení podľa odseku 1 a potom každých päť rokov súlad oznámených plánov odberu vzoriek s kritériami a požiadavkami uvedenými v článku 64 ods. 2 a 3 tohto nariadenia;

b) súlad všetkých zmien a doplnení plánu odberu vzoriek podľa odseku 1 s kritériami a požiadavkami uvedenými v článku 64 ods. 2 a 3 tohto nariadenia.

3.  Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo odporučí prípadné zlepšenie plánu odberu vzoriek.HLAVA IV

KONTROLA OBCHODOVANIAKAPITOLA I

Vysledovateľnosť

▼M1

Článok 66

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

„produkty rybolovu a akvakultúry“ sú všetky produkty, ktoré patria do kapitoly 3, kapitoly 12 podpoložky 1212 21 00 a kapitoly 16 položiek 1604 a 1605 kombinovanej nomenklatúry ustanovenej nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 ( 6 ).

▼B

Článok 67

Informácie o dávkach

1.  Prevádzkovatelia poskytnú informácie o produktoch rybolovu a akvakultúry uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole v okamihu, keď sa produkty rybolovu a akvakultúry rozdelia na dávky a najneskôr pri prvom predaji.

2.  Okrem informácií ustanovených v odseku 1 prevádzkovatelia aktualizujú príslušné informácie uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole, ktoré vzniknú spojením alebo rozdelením dávok produktov rybolovu a akvakultúry po prvom predaji, v okamihu, keď sú dostupné.

3.  V prípade, keď v dôsledku spojenia alebo rozdelenia dávok po prvom predaji sa produkty rybolovu a akvakultúry z viacerých rybárskych plavidiel alebo produkcie akvakultúry zmiešajú, prevádzkovatelia sú schopní identifikovať každú pôvodnú dávku minimálne podľa ich identifikačného čísla uvedeného v článku 58 ods. 5 písm. a) nariadenia o kontrole a umožniť ich vysledovateľnosť späť do štádia úlovku alebo zberu v súlade s článkom 58 ods. 3 nariadenia o kontrole.

4.  Systémy a postupy uvedené v článku 58 ods. 4 nariadenia o kontrole umožnia prevádzkovateľom identifikovať bezprostredného(-ých) dodávateľa(-ov), a bezprostredného(-ých) nákupcu(-ov) s výnimkou prípadu, ak sú konečnými spotrebiteľmi.

5.  Informácie o produktoch rybolovu a akvakultúry uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole sa poskytujú prostredníctvom štítkovania alebo balenia dávky alebo prostredníctvom obchodnej dokumentácie, ktorá je fyzicky priložená k dávke. Môže k nej byť pripojená pomocou identifikačného nástroja, ako napríklad kód, čiarový kód, elektronický čip alebo podobného zariadenia alebo označovacieho systému. Informácie o dávke ostanú dostupné vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie takým spôsobom, aby k nim mali príslušné orgány členských štátov kedykoľvek prístup.

6.  Prevádzkovatelia umiestnia informácie o produktoch rybolovu a akvakultúry uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole na dávku pomocou identifikačného nástroja, ako napríklad kódu, čiarového kódu, elektronického čipu alebo podobného zariadenia alebo označovacieho systému:

a) od 1. januára 2013 v prípade rybného hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje viacročný plán;

b) od 1. januára 2015 v prípade produktov ostatného rybného hospodárstva a akvakultúry.

7.  Keď sa informácie uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole poskytujú prostredníctvom obchodnej dokumentácie, ktorá je fyzicky priložená k dávke, na príslušnej dávke sa uvedie minimálne identifikačné číslo.

8.  Členské štáty navzájom spolupracujú na zabezpečení toho, aby príslušné orgány iného členského štátu než je štát, v ktorom boli produkty rybolovu alebo akvakultúry rozdelené do dávky, mali prístup k informáciám uvedeným na dávke a/alebo fyzicky priloženým k dávke, a to najmä vtedy, ak sú informácie uvedené na dávke pomocou identifikačného nástroja, ako napríklad kódu, čiarového kódu, elektronického čipu alebo podobného zariadenia. Prevádzkovatelia, ktorí používajú uvedené nástroje, sa ubezpečia, že vychádzajú z medzinárodne uznaných noriem a špecifikácií.

9.  Údaj o dátume výlovu podľa článku 58 ods. 5 písm. d) nariadenia o kontrole môže zahŕňať niekoľko kalendárnych dní alebo jedno časové obdobie zodpovedajúce viacerým dátumom výlovu.

10.  Údaj o dodávateľoch podľa článku 58 ods. 5 písm. f) nariadenia o kontrole sa týka bezprostredného(-ých) dodávateľa(-ov) daného prevádzkovateľa podľa odseku 4 tohto článku. Tento údaj sa prípadne môže poskytnúť prostredníctvom identifikačnej značky uvedenej v prílohe II oddiele I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu ( 7 ).

11.  Údaje uvedené v písmenách a) až f) článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole sa neuplatňujú na:

a) dovezené produkty rybolovu a akvakultúry vylúčené z rozsahu pôsobnosti osvedčenia o úlovku v súlade s článkom 12 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 ( 8 );

b) produkty rybolovu a akvakultúry ulovené alebo vyprodukované v sladkých vodách a

c) okrasné ryby, kôrovce a mäkkýše.

▼M1

12.  Údaje uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole sa neuplatňujú na produkty rybolovu a akvakultúry, ktoré patria do kapitoly 16 položiek 1604 a 1605 kombinovanej nomenklatúry.

13.  Na účely článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole informácie o oblasti, v ktorej bol produkt ulovený alebo chovaný, predstavujú:

a) v prípade úlovkov zásob alebo skupín zásob, na ktoré sa podľa právnych predpisov Únie vzťahuje kvóta a/alebo minimálna veľkosť, relevantnú geografickú oblasť v zmysle článku 4 ods. 30 nariadenia o kontrole;

b) v prípade úlovkov zásob alebo skupín zásob, produktov rybolovu ulovených v sladkých vodách a výrobkov akvakultúry názov oblasti výlovu alebo produkcie v súlade s článkom 38 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 ( 9 ).

▼B

14.  Hodnota malých množstiev produktov rybolovu a akvakultúry podľa článku 58 ods. 8 nariadenia o kontrole sa uplatňuje na priamy predaj z rybárskych plavidiel, za kalendárny deň a na konečného spotrebiteľa.

▼M1 —————

▼BKAPITOLA II

Váženie produktov rybolovuOddiel 1

Všeobecné pravidlá pre váženie

Článok 69

Rozsah pôsobnosti

Bez toho, aby boli dotknuté články 78 až 89 tohto nariadenia, ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú na vykládky z ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ uskutočňované v niektorom členskom štáte a prekládky, do ktorých sú zapojené ►M1  rybárske plavidlá Únie ◄ uskutočňované v prístavoch alebo na miestach blízko pobrežia členského štátu, ako aj na váženie produktov rybolovu na palube ►M1  rybárskych plavidiel Únie ◄ vo ►M1  vodách Únie ◄ .

Článok 70

Záznamy o vážení

1.  Registrovaní odberatelia, registrované aukčné spoločnosti alebo iné organizácie alebo osoby, ktoré sú zodpovedné za prvý predaj alebo skladovanie produktov rybolovu pred prvým predajom, alebo prípadne kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , zaznamenajú hmotnosť zistenú v súlade s článkami 60 a 61 nariadenia o kontrole uvedením týchto informácií:

a) trojmiestnych abecedných kódov FAO vážených druhov;

b) výsledku váženia každého množstva každého druhu v kilogramoch hmotnosti produktu;

c) vonkajšieho identifikačného čísla a názvu plavidla, z ktorého vážené množstvo pochádza;

d) obchodnej úpravy vážených produktov rybolovu;

e) dátumu váženia (RRRR-MM-DD).

2.  Registrovaní odberatelia, registrované aukčné spoločnosti alebo iné organizácie alebo osoby, ktoré zodpovedajú za prvý predaj alebo skladovanie produktov rybolovu pred prvým predajom, alebo prípadne kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , archivujú záznamy uvedené v článku 1 počas troch rokov.

Článok 71

Čas váženia

1.  Ak sa produkty rybolovu prekladajú medzi ►M1  rybárskymi plavidlami Únie ◄ a prvá vykládka preložených produktov rybolovu sa uskutoční v prístave mimo Európskej únie, produkty rybolovu sa odvážia pred prepravou z prístavu alebo miesta prekládky.

2.  Ak sa produkty rybolovu vážia a palube ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ v súlade s článkom 60 ods. 3 nariadenia o kontrole a znovu sa odvážia na pevnine po vykládke, na účely článku 60 ods. 5 nariadenia o kontrole sa použije údaj pochádzajúci z váženia na pevnine.

3.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia platné pre ►M1  rybárske plavidlá Únie ◄ , ktoré nepodliehajú povinnosti elektronicky vyplniť a zaslať údaje rybárskeho denníka podľa článku 15 nariadenia o kontrole, môže členský štát vyžadovať, aby kapitán odovzdal kópiu denníka príslušným orgánom členského štátu vykládky pred vážením.

Článok 72

Vážiace zariadenia

1.  Všetky vážiace zariadenia sú ciachované a zaplombované v súlade s vnútroštátnymi systémami príslušnými orgánmi členského štátu.

2.  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá zodpovedá za vážiace zariadenie, archivuje záznamy o ciachovaní.

3.  Ak sa váženie uskutočňuje pásovou váhou, zariadenie musí mať viditeľné počítadlo, ktorým sa zaznamenáva celková kumulatívna hmotnosť. Zaznamená sa stav počítadla na začiatku váženia a zároveň celková kumulatívna hmotnosť. Každé použitie systému zaznamená fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za váženie do záznamov o vážení.

Článok 73

Váženie mrazených produktov rybolovu

1.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia a najmä články 70 a 74 tohto nariadenia, keď sa vážia vyložené množstvá mrazených produktov rybolovu, hmotnosť mrazených produktov rybolovu vyložených v škatuliach alebo blokoch sa môže určiť podľa jednotlivých druhov a prípadne úpravy vynásobením celkového počtu škatúľ alebo blokov priemernou čistou hmotnosťou škatule alebo bloku vypočítanou podľa metodiky stanovenej v prílohe XVIII.

2.  Fyzická alebo právnická osoba, ktorá váži produkty rybolovu, vedie záznamy podľa jednotlivých vykládok, v ktorých uvádza:

a) názov a vonkajšie registračné písmená a čísla plavidla, z ktorého boli produkty rybolovu vyložené;

b) druhy a prípadne úprava vyložených rýb;

c) veľkosť dávky a vzorka paliet podľa druhov a prípadne úpravu v súlade s ustanoveniami bodu 1 prílohy XVIII;

d) hmotnosť každej palety vo vzorke a priemerná hmotnosť paliet;

e) počet škatúľ alebo blokov na každej palete vo vzorke;

f) hmotnosť tara na škatuľu, ak sa líši od hmotnosti tara uvedenej v bode 4 prílohy XVIII;

g) priemernú hmotnosť prázdnej palety v súlade s ustanoveniami bodu 3 písm. b) prílohy XVIII;

h) priemernú hmotnosť škatule alebo bloku produktov rybolovu podľa jednotlivých druhov a prípadne úpravy.

Článok 74

Ľad a voda

1.  Registrovaný odberateľ, registrovaná aukčná spoločnosť alebo iné organizácie alebo osoby zodpovedajúce za prvý predaj produktov rybolovu zabezpečia pred vážením, aby produkty rybolovu boli primerane očistené od ľadu bez toho, aby to spôsobilo skazenie a zníženie kvality.

▼M1

2.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá pre pelagické druhy uvedené v článkoch 78 až 89 tohto nariadenia, ktoré sa vykladajú voľne ložené na účely prepravy na miesto prvého predaja, skladovania alebo spracovania, nesmie odpočet vody a ľadu z celkovej hmotnosti presiahnuť 2 %. Vo všetkých prípadoch sa percentuálny podiel odpočtu vody a ľadu uvedie na doklade o vážení spolu so záznamom o hmotnosti. Pre vykládky na priemyselné účely alebo vykládky iných ako pelagických druhov sa nepoužije žiadny odpočet vody ani ľadu.

▼B

Článok 75

Prístup príslušných orgánov

Príslušné orgány majú kedykoľvek úplný prístup k vážiacim zariadeniam, záznamom o vážení, písomným vyhláseniam a do všetkých priestorov, v ktorých sa produkty rybolovu skladujú alebo spracovávajú.

Článok 76

Plány odberu vzoriek

1.  Členské štáty prijmú plán odberu vzoriek uvedený v článku 60 ods. 1 nariadenia o kontrole a akékoľvek jeho podstatné zmeny a doplnenia v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XIX.

2.  Členské štáty prijmú plán odberu vzoriek uvedený v článku 60 ods. 3 nariadenia o kontrole a akékoľvek jeho podstatné zmeny a doplnenia v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XX. Ak sa úlovky vážia na palube, rozsah odchýlky uvedený v článku 14 ods. 3 a článku 21 ods. 3 nariadenia o kontrole sa neuplatňuje v prípade, keď údaj pochádzajúci z váženia po vykládke je vyšší ako zodpovedajúci údaj pochádzajúci z váženia na palube.

3.  Ak majú členské štáty v úmysle prijať plány odberu vzoriek uvedené v článku 60 ods. 1 a 3 nariadenia o kontrole, najvhodnejšie je, ak predložia jeden plán vzorkovania, ktorý pokrýva všetky príslušné postupy váženia na obdobie troch rokov, do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Uvedený plán odberu vzoriek môže pozostávať z viacerých častí pre rôzne rybolovné činnosti týkajúce sa rôznych zásob.

4.  Každý nový plán odberu vzoriek prijatý po dátume uvedenom v odseku 3 a akékoľvek úpravy týchto plánov sa predložia na chválenie tri mesiace pred koncom príslušného roka.

Článok 77

Plány a programy kontroly váženia produktov rybolovu pred prepravou z miesta vykládky

1.  Členské štáty prijmú plán kontroly uvedený v článku 61 ods. 1 nariadenia o kontrole a akékoľvek jeho podstatné zmeny a doplnenia v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XXI.

2.  Ak majú členské štáty v úmysle prijať plány kontroly uvedené v článku 61 ods. 1 nariadenia o kontrole, predložia jediný plán kontroly na členský štát, ktorý sa vzťahuje na všetky spôsoby prepravy produktov rybolovu vážené po preprave. Tento plán kontroly sa predloží do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Uvedený jediný plán kontroly môže pozostávať z viacerých častí pre rôzne rybolovné činnosti týkajúce sa rôznych zásob.

3.  Členské štáty prijmú spoločný plán kontroly uvedený v článku 61 ods. 2 nariadenia o kontrole a akékoľvek jeho podstatné zmeny a doplnenia v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XXII.

4.  Ak majú členské štáty v úmysle prijať spoločné programy kontroly uvedené v článku 61 ods. 2 nariadenia o kontrole, predložia ich do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

5.  Každý nový plán kontroly uvedený v odseku 2 alebo spoločný program kontroly uvedený v odseku 4 prijatý po dátume uvedenom v odsekoch 2 a 4 a všetky úpravy týchto plánov alebo programov sa predložia tri mesiace pred koncom roka predchádzajúceho dátumu nadobudnutia účinnosti tohto plánu alebo programu.Oddiel 2

Osobitné pravidlá pre váženie niektorých pelagických druhov

▼M1

Článok 78

Rozsah pôsobnosti postupov váženia úlovkov sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých

Pravidlá ustanovené v tomto oddiele sa uplatňujú pri vážení úlovkov sleďov (Clupea harengus), makrel (Scomber scombrus), stavríd (Trachurus spp.) a tresiek belasých (Micromesistius poutassou) alebo ich kombinácie vyložených v Únii alebo rybárskymi plavidlami Únie v tretích krajinách a ulovených:

a) v prípade sleďov v zónach ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI a VII;

b) v prípade makrel v zónach ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV a vo vodách Únie oblasti CECAF;

c) v prípade stavríd v zónach ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a vo vodách Únie oblasti CECAF;

d) v prípade tresiek belasých v zónach ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a vo vodách Únie oblasti CECAF,

keď objem vykládky prekročí 10 ton.

Článok 79

Prístavy váženia úlovkov sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých

▼B

1.  Úlovky druhov uvedených v článku 78 tohto nariadenia sa odvážia ihneď pri vykládke. Úlovky z uvedených druhov sa však môžu odvážiť po preprave, keď:

 v prípade miesta určenia v členskom štáte dotknutý členský štát prijal plán kontroly uvedený v článku 61 ods. 1 nariadenia o kontrole v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XXI,

 v prípade miesta určenia v inom členskom štáte dotknutý členský štát prijal spoločný plán kontroly uvedený v článku 61 ods. 2 nariadenia o kontrole v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XXII,

a keď uvedený plán kontroly alebo spoločný plán kontroly schválila Komisia.

2.  Každý príslušný členský štát stanoví, v ktorom z jeho prístavov sa uskutoční váženie druhov uvedených v článku 78 tohto nariadenia a zabezpečí, aby sa všetky vykládky týchto druhov robili v týchto prístavoch. Tieto prístavy majú:

a) stanovené časy vykládky a prekládky;

b) stanovené miesta vykládky a prekládky;

c) stanovené postupy inšpekcie a dozoru.

3.  Príslušné členské štáty oznámia Komisii zoznam týchto prístavov a postupy inšpekcie a dozoru, ktoré sa uplatňujú v uvedených prístavoch, vrátane podmienok zaznamenávania a odovzdávania informácií o množstvách akéhokoľvek uvedeného druhu v rámci jednotlivých vykládok.

4.  Každá zmena zoznamov prístavov a postupov inšpekcie a dozoru uvedených v odseku 3 sa pošle Komisii najmenej 15 dní predtým, ako nadobudne účinnosť.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky vykládky druhov uvedených v článku 78 tohto nariadenia ich vlastnými plavidlami mimo Európskej únie uskutočnili v prístavoch výslovne vybraných na účely váženia tretími krajinami, ktoré uzatvorili dohody s Európskou úniou týkajúce sa týchto druhov.

6.  Komisia zašle informácie uvedené v odsekoch 3 a 4, ako aj zoznam prístavov, ktoré si vybrali tretie krajiny, všetkým príslušným členským štátom.

7.  Komisia a príslušné členské štáty uverejnia zoznam prístavov a jeho zmien na svojich oficiálnych webových stránkach.

Článok 80

Vplávanie do prístavu členského štátu

1.  Na účely váženia informuje kapitán rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa má uskutočniť vykládka, najmenej štyri hodiny pred vplávaním do príslušného prístavu vykládky o:

a) prístave, do ktorého chce vplávať, názve plavidla a vonkajších registračných písmenách a čísliciach;

b) odhadovanom čase vplávania do tohto prístavu;

▼M1

c) množstvách sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých, ktoré sa nachádzajú na palube, v kilogramoch živej váhy;

▼B

d) relevantnej(-ých) geografickej(-ých) oblasti(-iach), kde sa uskutočnil výlov; zóna musí označovať podoblasť a divíziu alebo subdivíziu, v ktorej sa uplatňujú obmedzenia výlovu podľa právnych predpisov Únie.

2.  Kapitán ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , na ktoré sa vzťahuje povinnosť elektronicky zaznamenávať údaje rybárskeho denníka, zašle údaje uvedené v odseku 1 elektronicky svojmu vlajkovému členskému štátu. Členské štáty neodkladne pošlú uvedené údaje členskému štátu, v ktorom sa má uskutočniť vykládka. Údaje elektronického rybárskeho denníka uvedené v článku 15 nariadenia o kontrole a údaje uvedené v odseku 1 sa môžu poslať jedným elektronickým prenosom.

3.  Členské štáty môžu ustanoviť kratšiu oznamovaciu lehotu, než je stanovená v odseku 1. V tom prípade informujú príslušné členské štáty Komisiu 15 dní pred nadobudnutím účinnosti kratšej oznamovacej lehoty. Komisia a príslušné členské štáty uverejnia túto informáciu na svojich webových stránkach.

Článok 81

Vykladanie

Príslušné orgány príslušného členského štátu vyžadujú, aby vykladanie akýchkoľvek úlovkov uvedených v článku 78 tohto nariadenia nezačalo predtým, ako sa výslovne povolí. Ak sa vykladanie preruší, na ďalšie pokračovanie vo vykladaní je potrebné požiadať o povolenie.

Článok 82

Rybársky denník

1.  Ihneď po vplávaní do prístavu a pred začatím vykládky predloží kapitán rybárskeho plavidla, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zaznamenať údaje v rybárskom denníku v elektronickej podobe, vyplnenú príslušnú stranu alebo strany rybárskeho denníka na kontrolu príslušnému orgánu členského štátu v prístave vykládky.

▼M1

2.  Množstvá sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých na palube, ktoré boli oznámené pred vykládkou podľa článku 80 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, sa musia zhodovať s množstvami zaznamenanými v rybárskom denníku po jeho uzavretí.

Článok 83

Verejne prevádzkované zariadenia na váženie čerstvých sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých

▼B

Bez toho, aby bol dotknutý článok 72 tohto nariadenia, ak sa používajú verejne prevádzkované vážiace zariadenia, fyzická alebo právnická osoba vážiaca úlovky uvedené v článku 78 tohto nariadenia vystaví kupujúcemu potvrdenie o vážení, na ktorom je uvedený dátum a čas váženia a identifikačné číslo cisternového vozidla. Kópia potvrdenia o vážení sa priloží k potvrdeniu o predaji alebo vyhláseniu o prevzatí.

Článok 84

Súkromne prevádzkované zariadenia na váženie čerstvých rýb

1.  Okrem ustanovení článku 72 tohto nariadenia podlieha používanie súkromne prevádzkovaných vážiacich zariadení tiež požiadavkám tohto článku.

2.  Fyzické alebo právnické osoby, ktoré vážia úlovky uvedené v článku 78 tohto nariadenia, uchovávajú zviazaný záznam o vážiacom zariadení s očíslovanými stranami. Tento záznam sa vyplní ihneď po dokončení váženia jednotlivých vykládok a najneskôr do 23.59 hod. miestneho času v deň dokončenia váženia. V tomto zázname sa uvádzajú:

a) názov a vonkajšie registračné písmená a číslice plavidla, z ktorého boli úlovky uvedené v článku 78 tohto nariadenia vyložené;

b) jedinečné identifikačné číslo cisternového vozidla a jeho nákladu v prípade, keď sa úlovky uvedené v článku 78 tohto nariadenia prepravili z prístavu vykládky pred vážením v súlade s článkom 79 tohto nariadenia. Každý náklad cisternového vozidla sa odváži a zaznamená osobitne. Celková hmotnosť všetkých nákladov cisternových vozidiel z rovnakého plavidla sa však môže zaznamenať ako celok v prípade, ak sa tieto cisternové vozidlá odvážia po sebe a bez prerušenia;

c) druhy rýb;

d) hmotnosť každej vykládky;

e) dátum a čas začiatku a dokončenia váženia.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 72 ods. 3 tohto nariadenia, ak sa váženie robí pomocou systému s dopravným pásom, použitie tohto systému sa zaznamená v zviazanom zázname o vážení s očíslovanými stranami.

▼M1

Článok 85

Váženie mrazených rýb

Keď sa vážia vyložené množstvá mrazených sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých, hmotnosť mrazených rýb vyložených v škatuliach sa určí podľa jednotlivých druhov v súlade s článkom 73 tohto nariadenia.

Článok 86

Uchovávanie záznamov o vážení

Všetky záznamy o vážení ustanovené v článku 84 ods. 3 a článku 85 tohto nariadenia a kópie všetkých prepravných dokladov ako súčasť plánu kontrol alebo spoločného plánu kontrol uvedených v článku 79 ods. 1 tohto nariadenia sa uchovávajú aspoň 3 roky.

▼B

Článok 87

Potvrdenie o predaji a vyhlásenie o prevzatí

Fyzické alebo právnické osoby zodpovedajúce za predloženie potvrdení o predaji a vyhlásení o prevzatí predložia tieto vyhlásenia týkajúce sa druhov uvedených v článku 78 tohto nariadenia príslušným orgánom príslušného členského štátu na požiadanie.

▼M1

Článok 88

Krížové kontroly

Až do zriadenia počítačovej databázy v súlade s článkom 109 nariadenia o kontrole vykonávajú príslušné orgány administratívne krížové kontroly všetkých vykládok z hľadiska:

a) množstiev sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa jednotlivých druhov uvedených v predbežnom oznámení o vykládke podľa článku 80 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia a množstiev zaznamenaných v rybárskom denníku;

b) množstiev sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa jednotlivých druhov zaznamenaných v rybárskom denníku a množstiev zaznamenaných vo vyhlásení o vykládke;

c) množstiev sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa jednotlivých druhov zaznamenaných vo vyhlásení o vykládke a množstiev zaznamenaných vo vyhlásení o prevzatí alebo na potvrdení o predaji;

d) oblasti výlovu zaznamenanej v rybárskom denníku plavidla a údajov VMS príslušného plavidla.

Článok 89

Monitorovanie váženia

1.  Váženie úlovkov sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých z plavidla sa monitoruje podľa jednotlivých druhov. V prípade plavidiel prečerpávajúcich úlovok na breh sa monitoruje váženie celej vykládky. V prípade vykládok mrazených sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých sa spočítavajú všetky škatule a monitoruje sa metodika výpočtu priemernej netto hmotnosti škatúľ ustanovená v prílohe XVIII.

2.  Okrem údajov uvedených v článku 88 tohto nariadenia podliehajú krížovej kontrole tieto údaje:

a) množstvá sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa jednotlivých druhov zaznamenané v záznamoch o vážení na verejných alebo súkromných vážiacich zariadeniach a množstvá podľa jednotlivých druhov zaznamenané vo vyhlásení o prevzatí alebo na potvrdení o predaji;

b) množstvá sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa jednotlivých druhov zaznamenané vo všetkých prepravných dokladoch ako súčasť plánu kontrol alebo spoločného plánu kontrol podľa článku 79 ods. 1 tohto nariadenia;

c) jedinečné identifikačné čísla cisternových vozidiel vložené do záznamov v súlade s článkom 84 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia.

3.  Po dokončení vykládky sa overí, že sa v plavidle nenachádzajú žiadne ryby, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá ustanovené v tomto oddiele.

4.  Všetky monitorovacie činnosti, na ktoré sa vzťahuje tento článok a článok 107 tohto nariadenia, sa zdokumentujú. Táto dokumentácia sa uchováva aspoň 3 roky.KAPITOLA III

Potvrdenia o predaji a vyhlásenia o prevzatí

▼B

Článok 90

Všeobecné pravidlá

▼M1

1.  Na potvrdení o predaji a vyhlásení o prevzatí sa uvedie počet jedincov podľa článku 64 ods. 1 písm. f) a článku 66 ods. 3 písm. e) nariadenia o kontrole, ak sa príslušná kvóta riadi na základe počtu jedincov.

▼B

2.  Druh obchodnej úpravy uvedený v článku 64 ods. 1 písm. g) nariadenia o kontrole zahŕňa stav obchodnej úpravy podľa prílohy I.

3.  Cena podľa článku 64 ods. 1 písm. l) nariadenia o kontrole sa uvádza v mene platnej v členskom štáte, kde sa predaj uskutočnil.

▼M1

Článok 91

Formát potvrdení o predaji a vyhlásení o prevzatí

1.  Členské štáty určia formát, ktorý sa má používať na vypĺňanie a zasielanie potvrdení o predaji a vyhlásení o prevzatí medzi registrovanými odberateľmi, registrovanými aukčnými spoločnosťami alebo inými subjektmi či osobami oprávnenými členskými štátmi a príslušnými orgánmi podľa článkov 63 a 67 nariadenia o kontrole.

2.  Údaje, ktoré musia registrovaní odberatelia, registrované aukčné spoločnosti alebo iné subjekty či osoby oprávnené členskými štátmi zaznamenávať do potvrdení o predaji alebo vyhlásení o prevzatí v súlade s pravidlami EÚ, sa musia takisto uvádzať pri výmenách údajov medzi členskými štátmi.

3.  Členský štát, na ktorého území sa uskutočnil prvý predaj alebo prvé prevzatie, sprístupní na žiadosť vlajkového členského štátu alebo členského štátu, na ktorého území boli vyložené produkty rybolovu, údaje o operáciách za predchádzajúcich 36 mesiacov zaslané podľa článku 111 ods. 2 nariadenia o kontrole. Odpoveď na žiadosť sa generuje automaticky a zasiela sa bezodkladne.

4.  Členské štáty:

a) zabezpečia, aby boli údaje prijaté v súlade s touto kapitolou zaznamenané v elektronickej podobe a bezpečne uložené v počítačovej databáze najmenej 3 roky;

b) prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že údaje sa použijú iba na účely ustanovené v tomto nariadení, a zároveň

c) prijmú všetky potrebné technické opatrenia v záujme ochrany týchto údajov pred akýmkoľvek náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, poškodením, rozšírením alebo neoprávneným nahliadnutím.

5.  V každom členskom štáte je za odosielanie, prijímanie, správu a spracovanie všetkých údajov, ktorých sa týka táto kapitola, zodpovedný jediný orgán uvedený v článku 5 ods. 5 nariadenia o kontrole.

6.  Členské štáty si vymenia kontaktné údaje orgánov uvedených v odseku 5 a informujú o nich Komisiu a ňou určený orgán do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

7.  Akékoľvek zmeny informácií uvedených v odsekoch 5 a 6 sa oznámia Komisii, ňou určenému orgánu a ostatným členským štátom pred tým, než nadobudnú účinnosť.

▼BHLAVA V

DOZORKAPITOLA I

Správy o dozore

Článok 92

Informácie zaznamenávané v správe o dozore

1.  Ustanovia sa správy o dozore uvedené v článku 71 ods. 3 a 4 nariadenia o kontrole v súlade s prílohou XXIII k tomuto nariadeniu.

2.  Členské štáty vložia údaje zo svojich správ o dozore do elektronickej databázy uvedenej v článku 78 nariadenia o kontrole a ustanovia funkcie uvedené v prílohe XXIV č. 2 k tomuto nariadeniu. Do tejto databázy sa zaznamenávajú minimálne informácie uvedené v prílohe XXIII. Fyzické správy o dozore sa môžu takisto dodatočne naskenovať do databázy.

3.  Údaje zo správ sa archivujú v databáze najmenej počas troch rokov.

4.  Po prijatí správy o dozore podľa odseku 1 vlajkový členský štát čo najskôr začne vyšetrovanie činností svojich rybárskych plavidiel, na ktoré sa správa o dozore vzťahuje.

5.  Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá prijaté regionálnymi organizáciami na riadenie rybného hospodárstva, ktorých je Európska únia zmluvnou stranou.KAPITOLA II

Kontrolní pozorovatelia

Článok 93

Všeobecné pravidlá týkajúce sa kontrolných pozorovateľov

1.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá ustanovené regionálnou organizáciou na riadenie rybného hospodárstva alebo dohodnuté s treťou krajinou, ►M1  rybárske plavidlá Únie ◄ označené na účely uplatnenia systému kontrolných pozorovateľov majú na palube najmenej jedného kontrolného pozorovateľa v čase určenom systémom.

2.  Členské štáty určia kontrolných pozorovateľov a zabezpečia, aby boli schopní plniť si svoje úlohy. Členské štáty zabezpečia najmä nasadenie kontrolných pozorovateľov na príslušné ►M1  rybárske plavidlo Únie ◄ a jeho stiahnutie.

3.  Kontrolní pozorovatelia nesmú vykonávať iné úlohy, než aké sú ustanovené článkom 73 nariadenia o kontrole a článkom 95 tohto nariadenia, pokiaľ sa tieto iné úlohy nevykonávajú v súlade so systémom kontrolných pozorovateľov EÚ, alebo ako súčasť programu pozorovateľov v oblasti pôsobnosti regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva, alebo nie sú ustanovené pracovným rámcom bilaterálnej dohody s treťou krajinou.

4.  Príslušné orgány zabezpečia, aby kontrolní pozorovatelia na účely svojej úlohy disponovali komunikačnými prostriedkami, ktoré fungujú nezávisle od komunikačného systému rybárskeho plavidla.

5.  Týmito pravidlami nie sú dotknuté právomoci kapitána rybárskeho plavidla ako jediného zodpovedného za činnosti plavidla.

Článok 94

Nezávislosť kontrolných pozorovateľov

Na dosiahnutie nezávislosti od vlastníka, prevádzkovateľa, kapitána ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ a všetkých členov posádky, podľa definície článku 73 ods. 2 nariadenia o kontrole, nemôže byť kontrolný pozorovateľ:

 príbuzný alebo zamestnanec kapitána ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ ani iného člena posádky, zástupcu kapitána ani vlastníka alebo prevádzkovateľa ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , ktorému je pridelený;

 zamestnanec spoločnosti pod kontrolou kapitána, člena posádky, zástupcu kapitána alebo vlastníka, alebo prevádzkovateľa ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , ktorému je pridelený.

Článok 95

Povinnosti kontrolných pozorovateľov

1.  Kontrolní pozorovatelia overia príslušné dokumenty a zaznamenajú rybolovné činnosti ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ , na ktorom sú nalodení, a ktoré sú uvedené v prílohe XXV.

2.  Kontrolní pozorovatelia na palube ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ prípadne informujú o podrobnostiach úradné osoby, ktoré sa chystajú pristúpiť k inšpekcii tohto rybárskeho plavidla po príchode na palubu. Ak to priestory na palube rybárskeho plavidla umožňujú, uskutoční sa prípadne informačné stretnutie za zatvorenými dverami.

3.  Kontrolní pozorovatelia vypracujú správu podľa článku 73 ods. 5 nariadenia o kontrole vo formáte ustanovenom v prílohe XXVI. Túto správu pošlú neodkladne a v každom prípade do 30 dní od dokončenia úlohy svojim orgánom a príslušným orgánom vlajkového členského štátu. Ich príslušné orgány sprístupnia správu, na základe žiadosti, pobrežnému členskému štátu, Komisii alebo ňou poverenému orgánu. V kópiách správ sprístupnených ostatným členským štátom sa nemôžu uvádzať miesta, kde boli úlovky vylovené, z hľadiska začiatočnej a konečnej polohy každej rybolovnej operácie, ale môže sa v nich uvádzať celkový denný úlovok v kilogramoch živej váhy podľa druhov a prípadne divízie alebo zóny ICES.

▼M1 —————

▼BHLAVA VI

INŠPEKCIAKAPITOLA I

Vykonávanie inšpekciíOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 97

Úradné osoby oprávnené vykonávať inšpekcie na mori alebo na pevnine

1.  Úradné osoby zodpovedajúce za vykonávanie inšpekcií podľa článku 74 nariadenia o kontrole majú povolenie od príslušných orgánov členských štátov. Na tento účel vystavia členské štáty úradným osobám služobný preukaz, v ktorom je uvedená ich identita a postavenie, ktoré zastávajú. Každá úradná osoba v službe nosí tento služobný preukaz a preukáže sa ním počas inšpekcie pri prvej príležitosti.

2.  Členské štáty prenesú na úradné osoby také dostatočné právomoci, ktoré sú potrebné na plnenie úloh súvisiacich s kontrolou, inšpekciou a vymáhaním práva v súlade s týmto nariadením, a na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky.

Článok 98

Všeobecné zásady

1.  Bez toho. aby boli dotknuté ustanovenia obsiahnuté vo viacročných plánoch, prijmú príslušné orgány členských štátov prístup založený na princípe rizika na výber cieľov kontroly na základe všetkých dostupných informácií. V súlade s týmto prístupom úradné osoby vykonávajú inšpekcie v súlade s pravidlami ustanovenými v tejto kapitole.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia obsiahnuté vo viacročných plánoch, členské štáty koordinujú svoje činnosti v oblasti kontroly, inšpekcie a donucovania. Na tento účel prijmú a zrealizujú vnútroštátne kontrolné akčné programy kontroly podľa článku 46 nariadenia o kontrole a spoločné programy kontroly podľa článku 94 nariadenia o kontrole, ktoré sa týkajú činnosti na mori aj súši, v rozsahu potrebnom na zabezpečenie súladu s pravidlami spoločnej politiky rybárskeho hospodárstva.

3.  Podľa stratégie kontroly založenej na princípe rizika a donucovania vykoná každý členský štát potrebné inšpekcie objektívnym spôsobom, ktorým sa zabráni uchovávať na palube, prekladať, vykladať, premiestňovať do klietok a na farmy, spracovávať, prepravovať, skladovať, predávať a vytvárať zásoby produktov rybného hospodárstva pochádzajúcich z činností, ktoré nie sú v súlade s pravidlami spoločnej rybárskej politiky.

4.  Inšpekcie sa vykonávajú tak, aby sa v čo najväčšej miere predišlo akémukoľvek negatívnemu vplyvu na hygienu a kvalitu kontrolovaných produktov rybolovu.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby im vnútroštátne informačné systémy súvisiace s rybárskym hospodárstvom umožnili priamu elektronickú výmenu informácií o štátnych inšpekciách v prístavoch podľa potreby medzi sebou, s ostatnými členskými štátmi, Komisiou a ňou určeným subjektom v súlade s článkom 111 nariadenia o kontrole.

Článok 99

Povinnosti úradných osôb vo fáze pred inšpekciou

Vo fáze pred inšpekciou zhromaždia úradné osoby podľa možnosti všetky príslušné informácie, vrátane:

a) informácií o licenciách na rybolov a oprávneniach na rybolov;

b) informácií VMS, ktoré súvisia s momentálnym rybárskym výjazdom;

c) informácií získaných leteckým dozorom a iným pozorovaním;

d) záznamov o predchádzajúcich inšpekciách a dostupných informácií o príslušnom ►M1  rybárskom plavidle Únie ◄ , ktoré sú uverejnené v zabezpečenej časti webových stránok členského štátu.

Článok 100

Povinnosti úradných osôb oprávnených vykonávať inšpekcie

1.  Úradné osoby oprávnené vykonávať inšpekcie overia a zaznamenajú náležité položky vymedzené v príslušnej časti správy o inšpekcii podľa prílohy XXVII. Na tento účel môžu urobiť fotografie, obrazové a zvukové záznamy v súlade s vnútroštátnym právom a prípadne odobrať vzorky.

2.  Úradné osoby nebudú počas inšpekcie zasahovať do práva prevádzkovateľa na komunikáciu s príslušnými úradmi vlajkového štátu.

3.  Úradné osoby zohľadnia všetky informácie, ktoré im poskytol kontrolný pozorovateľ na palube kontrolovaného rybárskeho plavidla v súlade s článkom 95 ods. 2 tohto nariadenia.

4.  Po dokončení inšpekcie môžu úradné osoby informovať prevádzkovateľa o právnych predpisoch v oblasti rybolovu, ktoré súvisia s okolnosťami, ktoré nastali.

5.  Úradné osoby opustia rybárske plavidlo alebo kontrolované priestory ihneď po dokončení inšpekcie, ak sa nezistí žiadne zrejmé porušenie predpisov.

Článok 101

Povinnosti členských štátov, Komisie a ►C2  Európskej agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva ◄

1.  Príslušné orgány členských štátov, a prípadne Komisia a ►C2  Európska agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva ◄ zabezpečia, aby ich úradné osoby, zdvorilým a citlivým spôsobom, vykonali inšpekcie odborne a na vysokej úrovni.

2.  Príslušné orgány každého členského štátu ustanovia postupy, ktorými sa zabezpečí, že prípadné sťažnosti prevádzkovateľov súvisiace s priebehom inšpekcií vykonaných úradnými osobami sa vyšetria spravodlivým spôsobom a dôkladne v súlade s vnútroštátnym právom.

3.  Pobrežné členské štáty môžu, podľa príslušných dohôd s vlajkovým členským štátom rybárskeho plavidla, prizvať úradné osoby príslušných orgánov tohto členského štátu, aby sa zúčastnili inšpekcií rybárskych plavidiel tohto členského štátu, keď tieto plavidlá operujú vo vodách pobrežného členského štátu alebo robia vykládku v ich prístavoch.Oddiel 2

Inšpekcie na mori

Článok 102

Všeobecné ustanovenia o inšpekciách na mori

1.  Každé plavidlo, ktoré sa používa na kontrolné účely, vrátane dozoru, má jasne viditeľnú zástavu alebo symbol uvedený v prílohe XXVIII.

2.  Naloďovacie plavidlo použité na uľahčenie prepravy úradných osôb vykonávajúcich inšpekcie musí plávať pod vlajkou alebo zástavkou, ktorej rozmery sú primerané rozmerom naloďovacieho plavidla, a z ktorej vyplýva, že sa plavidlo podieľa na vykonávaní úlohu súvisiacich s inšpekciou rybolovu.

3.  Osoby zodpovedajúce za inšpekčné lode musia náležite dodržiavať pravidlá námorníctva a manévrovať v bezpečnej vzdialenosti od rybárskeho plavidla v súlade s medzinárodnými pravidlami pre prevenciu zrážok na mori.

Článok 103

Nalodenie na rybárske plavidlo na mori

1.  Úradné osoby zodpovedajúce za vykonanie inšpekcie zabezpečia, aby sa zabránilo konaniu, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť rybárskeho plavidla a jeho posádky.

2.  Úradné osoby nesmú vyžadovať od kapitána rybárskeho plavidla, na ktoré sa naloďujú alebo z ktorého sa vyloďujú, aby zastavil alebo manévroval počas rybolovu, alebo aby prestal vyhadzovať alebo vyťahovať rybársky výstroj. Môžu však vyžadovať, aby prerušil alebo odložil vyhodenie výstroja, aby sa umožnilo bezpečné nalodenie alebo vylodenie, až kým sa nalodia na palubu rybárskeho plavidla alebo sa z neho vylodia. V prípade nalodenia toto odloženie nesmie trvať viac ako 30 minút po nalodení úradných osôb na palubu rybárskeho plavidla, pokiaľ sa nezistilo porušenie predpisov. Týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť úradných osôb vyžadovať, aby sa rybársky výstroj vytiahol na účely inšpekcie.

Článok 104

Činnosti na palube

1.  Počas vykonávania inšpekcie úradné osoby overia a zaznamenajú všetky náležité položky uvedené v príslušnej časti správy o inšpekcii stanovenej v prílohe XXVII k tomuto nariadeniu.

2.  Úradné osoby môžu požiadať kapitána, aby sa rybársky výstroj vytiahol na účely inšpekcie.

3.  Inšpekčné tímy sú obyčajne zložené z dvoch úradných osôb. V prípade môžu doplniť inšpekčné tímy potreby Ďalšie úradné osoby.

4.  Inšpekcia nemá trvať viac ako štyri hodiny alebo do vytiahnutia siete a skontrolovania úlovku v sieti, podľa toho, čo trvá dlhšie. Neplatí to v prípade, keď sa zistí zjavné porušenie predpisov, alebo ak úradné osoby potrebujú ďalšie informácie.

5.  V prípade zistenia zjavného porušenia predpisov sa môžu pevne pripevniť identifikačné značky a plomby na každú časť výstroja alebo rybárskeho plavidla, vrátane kontajnerov s produktmi rybolovu a oddelenia(-í), v ktorých môžu byť uložené, a úradná(-é) osoba(-y) môže(-u) zostať na palube tak dlho, ako je to potrebné na náležité prijatie potrebných opatrení, ktoré zaistia zabezpečenie a kontinuitu všetkých dôkazov o zjavnom porušení predpisov.Oddiel 3

Inšpekcie v prístave

Článok 105

Príprava na inšpekciu

1.  Bez toho, aby boli dotknuté kritériá vymedzené v špecifických programoch kontroly a inšpekcie a článku 9 nariadenia (ES) č. 1005/2008, inšpekcia rybárskeho plavidla sa uskutoční v prístave alebo pri vykládke v týchto prípadoch:

a) rutinne v rámci metodiky vzorkovania na základe analýzy rizika alebo

b) keď existuje podozrenie, že neboli dodržané pravidlá spoločnej rybárskej politiky.

2.  V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) a bez toho, aby bola dotknutá posledná veta článku 106 ods. 2 tohto nariadenia, príslušné orgány členských štátov zabezpečia, aby boli ich úradné osoby v čase príchodu rybárskeho plavidla, ktorého inšpekcia sa má vykonať v prístave, prítomné na mieste.

3.  Odsekom 1 sa nevylučuje možnosť, aby členské štáty vykonávali náhodné inšpekcie.

Článok 106

Inšpekcie v prístave

1.  Pri vykonávaní inšpekcií úradné osoby overia a zaznamenajú všetky náležité položky uvedené v príslušnej časti správy o inšpekcii ustanovenej v prílohe XXVII k tomuto nariadeniu. Úradné osoby náležite skontrolujú osobitné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na kontrolované rybárske plavidlo, najmä z hľadiska príslušných ustanovení viacročných plánov.

2.  Pri vykonávaní kontroly vykládky úradné osoby sledujú celý proces vykládky od začiatku až do konca príslušnej činnosti. Urobia krížovú kontrolu množstva podľa druhov, ktoré bolo zaznamenané v predbežnom oznámení o vplávaní do prístavu na účely vykládky produktov rybolovu, a množstva podľa druhov, ktoré bolo zaznamenané v rybárskom denníku, a množstva podľa druhov, ktoré boli buď vyložené alebo preložené. Týmto ustanovením sa nevylučuje možnosť, že inšpekcia sa začne po začatí vykládky.

3.  Členské štáty zabezpečia vykonanie účinnej inšpekcie a kontroly priestorov používaných v súvislosti s rybolovnými činnosťami a následným spracovaním produktov rybolovu.

▼M1

Článok 107

Inšpekcia vykládok určitých pelagických rýb

V prípade vykládok sleďov, makrel, stavríd a tresiek belasých podľa článku 78 tohto nariadenia príslušné orgány členského štátu zabezpečia, aby sa vykonala inšpekcia najmenej 7,5 % množstva vyložených rýb každého druhu a aby najmenej 5 % vykládok prešlo úplnou inšpekciou.

▼BOddiel 4

Inšpekcie prepravy

Článok 108

Všeobecné zásady

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia viacročných plánov sa môžu inšpekcie prepravy vykonať kdekoľvek a kedykoľvek medzi miestom vykládky a príchodom produktov rybolovu na miesto predaja alebo spracovania. Pri vykonávaní inšpekcií sa prijmú potrebné opatrenia, aby sa pre kontrolované produkty rybolovu zaistilo zachovanie chladiaceho reťazca.

2.  Bez toho. aby boli dotknuté ustanovenia viacročných plánov a národných programov kontroly alebo osobitných programov kontroly a inšpekcie, súčasťou inšpekcií prepravy je fyzické preskúmanie prepravovaných produktov vždy, keď je to možné.

3.  Súčasťou fyzického skúmania prepravovaných produktov rybného hospodárstva je odber reprezentatívnej vzorky rôznych častí prepravovanej dávky alebo dávok.

4.  Počas vykonávania inšpekcie prepravy úradné osoby skontrolujú a zaznamenajú všetky položky uvedené v článku 68 ods. 5 nariadenia o kontrole a všetky náležité položky v príslušnej časti správy ustanovenej v prílohe XXVII k tomuto nariadeniu. Zahŕňa to kontrolu toho, či množstvá prepravovaných produktov rybolovu zodpovedajú údajom uvedeným v prepravnom dokumente.

Článok 109

Zapečatené prepravné vozidlá

1.  Ak sa vozidlo alebo kontajner zapečatil, aby sa zabránilo manipulácii s nákladom, príslušné orgány členských štátov zabezpečia, aby sa sériové čísla pečatí zaznamenali v prepravnom dokumente. Úradné osoby skontrolujú, či sú plomby nepoškodené, a či sériové čísla zodpovedajú údajom uvedeným v prepravnom dokumente.

2.  Ak sa pečate odstránia na uľahčenie inšpekcie nákladu predtým ako náklad dorazí na miesto určenia, úradné osoby nahradia pôvodnú pečať novou pečaťou a zaznamenajú informácie o pečati v prepravnom dokumente spolu s dôvodmi odstránenia pôvodnej pečate.Oddiel 5

Inšpekcie trhu

Článok 110

Všeobecné zásady

Úradné osoby overia a zaznamenajú všetky náležité položky uvedené v príslušnej časti záznamu o inšpekcii podľa prílohy XXVII k tomuto nariadeniu pri návšteve chladiarní, veľkoobchodných a maloobchodných predajní, reštaurácií alebo iných priestorov, v ktorých sa skladujú a/alebo predávajú ryby po uskutočnení vykládky.

Článok 111

Ďalšie metodiky a technológie

Okrem položiek uvedených v prílohe XXVII môžu členské štáty využiť dostupné metodiky a technológie na identifikáciu a hodnotenie produktov rybolovu, ich zdroja alebo pôvodu a dodávateľov a loviacich plavidiel alebo výrobných zariadení.

▼M1

Článok 112

Kontrola produktov rybolovu podliehajúcich mechanizmu uskladnenia

Úradníci overia, či produkty rybolovu podliehajúce mechanizmu uskladnenia uvedenému v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 spĺňajú podmienky ustanovené v danom článku 30 v článku 67 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 ( 10 ).

▼BKAPITOLA II

Povinnosti prevádzkovateľov

Článok 113

Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov

1.  U všetkých prevádzkovateľov na ktorých sa vzťahuje jurisdikcia členského štátu, sa môže vykonať inšpekcia plnenia povinností, ktoré im vyplývajú z pravidiel spoločnej rybárskej politiky.

2.  Všetci prevádzkovatelia, u ktorých sa vykonáva inšpekcia, sú povinní:

a) uľahčiť činnosť úradných osôb a poskytnúť im na požiadanie potrebné informácie a dokumenty, a ak je to možné, aj ich kópie alebo prístup do príslušnej databázy, týkajúce sa rybolovných činností, ktoré sa musia vyplniť a archivovať v elektronickej alebo papierovej podobe v súlade s pravidlami spoločnej rybárskej politiky;

b) uľahčiť prístup do všetkých častí plavidiel, priestorov a ku všetkým prepravným prostriedkom, vrátane lietadiel a vznášadiel používaných v súvislosti alebo v spojení s rybolovom a spracovaním;

c) zaistiť v každom okamihu bezpečnosť úradných osôb a aktívne napomáhať úradné osoby a spolupracovať s nimi pri vykonávaní ich povinností súvisiacich s inšpekciou;

d) nebrániť úradným osobám v inšpekcii, nezastrašovať ich ani nezasahovať do ich činnosti a nenabádať inú osobu, aby bránila úradným osobám vykonávať inšpekciu, zastrašovala ich alebo zasahovala do činnosti úradných osôb vykonávajúcich inšpekciu;

e) poskytnúť, ak je to možné, oddelené priestory na informovanie úradných osôb kontrolným pozorovateľom podľa článku 95 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 114

Povinnosti kapitána počas inšpekcie

1.  Kapitán kontrolovaného rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca je povinný:

a) uľahčiť bezpečné a efektívne nalodenie úradných osôb v súlade s dobrými námornými zvykmi, keď sa vyšle príslušný signál podľa medzinárodného kódexu signálov, alebo keď plavidlo alebo helikoptéra prevážajúca úradnú osobu informuje rádiovou komunikáciou o úmysle nalodiť ju;

b) zabezpečiť naloďovací rebrík spĺňajúci požiadavky prílohy XXIX, ktorý umožní bezpečné a pohodlné vstúpenie na plavidlo, na ktoré sa musí šplhať do výšky 1,5 m alebo viac;

c) uľahčiť úradným osobám plniť si povinnosti súvisiace s inšpekciou a poskytnúť takú pomoc, ktorá sa od neho požaduje a je primeraná;

d) umožniť úradným osobám komunikovať s orgánmi vlajkového štátu, pobrežného štátu a štátu vykonávajúceho inšpekciu;

e) upozorniť úradné osoby na konkrétne bezpečnostné riziká na palube rybárskych plavidiel;

f) umožniť úradným osobám prístup do všetkých priestorov plavidla, ku všetkým spracovaným alebo nespracovaným úlovkom, všetkým rybárskym výstrojom a všetkým súvisiacim informáciám a dokumentom;

g) uľahčiť bezpečné vylodenie úradných osôb po dokončení inšpekcie.

2.  Od kapitánov sa nesmie požadovať, aby prezradili obchodne citlivé informácie prostredníctvom voľne prístupných rádiových kanálov.KAPITOLA III

Správa o inšpekcii

Článok 115

Spoločné pravidlá pre správy o inšpekcii

1.  Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá pracovného rámca regionálnych organizácií na riadenie rybného hospodárstva, správy o inšpekcii uvedené v článku 76 nariadenia o kontrole obsahujú náležité informácie obsiahnuté v príslušnej časti ustanovenej v prílohe XXVII. Správy vyplnia úradné osoby pri inšpekcii, alebo čo najskôr po dokončení inšpekcie.

2.  Ak sa počas inšpekcie zistí zjavné porušenie predpisov, potom sa v správe o inšpekcii uvedú aj právne a materiálne zložky spolu s všetkými ďalšími informáciami súvisiacimi s porušením predpisov. Ak sa počas inšpekcie zistí niekoľko porušení predpisov, náležité prvky každého porušenia predpisov sa zaznamenajú v správe o inšpekcii.

3.  Úradné osoby oznámia svoje zistenia fyzickej osobe zodpovedajúcej za kontrolované rybárske plavidlo, vozidlo, lietadlo, vznášadlo alebo priestory (prevádzkovateľovi) na konci inšpekcie. Prevádzkovateľ má možnosť vyjadriť pripomienky k inšpekcii a jej zisteniam. Pripomienky prevádzkovateľa sa zaznamenajú do správy o inšpekcii. Ak úradné osoby nehovoria rovnakým jazykom ako prevádzkovateľ, u ktorého vykonávajú inšpekciu, prijmú primerané opatrenia na to, aby ich zisteniam porozumel.

4.  V prípade potreby má prevádzkovateľ právo kontaktovať svojho zástupcu alebo príslušné orgány svojho vlajkového štátu, ak sa vyskytli vážne problémy v súvislosti s porozumením záverom inšpekcie a následnej správy.

5.  Formát elektronického prenosu uvedený v článku 76 ods. 1 nariadenia o kontrole sa určí po konzultácii medzi členskými štátmi a Komisiou.

Článok 116

Vypĺňanie správ o inšpekcii

1.  Keď sa správa o inšpekcii vypracuje ručne v papierovej podobe, musí byť čitateľná, nezmazateľná a jasne zaznamenaná. Žiaden záznam v správe sa nesmie vymazať ani pozmeniť. Ak sa urobí chyba v ručne vypracovanej správe, príslušná úradná osoba nesprávny záznam úhľadne prečiarkne a podpíše iniciálkami.

2.  Úradná osoba zodpovedajúca za inšpekciu podpíše správu. Prevádzkovateľ sa vyzve, aby podpísal správu. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy, podpis prevádzkovateľa predstavuje potvrdenie správy a nepovažuje sa za súhlas s jej obsahom.

3.  Úradné osoby môžu vypracovať správy o inšpekcii uvedené v článku 115 tohto nariadenia v elektronickej podobe.

Článok 117

Kópia správy o inšpekcii

Kópia správy o inšpekcii uvedenej v článku 116 tohto nariadenia sa zašle prevádzkovateľovi najneskôr do 15 pracovných dní po dokončení inšpekcie a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, ktorý má suverenitu alebo jurisdikciu v mieste inšpekcie. Ak sa zistí porušenie predpisov, zverejnenie správy sa riadi zákonmi o zverejňovaní informácií v príslušnom členskom štáte.KAPITOLA IV

Elektronická databáza

Článok 118

Elektronická databáza

1.  Členské štáty zahrnú do svojich národných programov kontroly postupy zaznamenávania správ o kontrole v papierovej alebo elektronickej podobe ich úradnými osobami. Tieto správy sa zaznamenajú v elektronickej databáze uvedenej v článku 78 nariadenia o kontrole a ustanovia funkcie uvedené v prílohe XXIV č. 2 k tomuto nariadeniu. V elektronickej databáze sa zaznamenávajú minimálne informácie uvedené v článku 115 ods. 1 tohto nariadenia a označené ako povinné v prílohe XXVII. Fyzické správy o inšpekcii sa takisto naskenujú do databázy.

2.  Databáza sa sprístupní Komisii a ňou určenému orgánu v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 114, 115 a 116 nariadenia o kontrole. K príslušným údajom databázy budú mať prístup aj ostatné členské štáty v zmysle plánu spoločného nasadenia.

3.  Údaje zo správ o inšpekcii sa archivujú v databáze najmenej počas troch rokov.KAPITOLA V

Inšpektori Únie

Článok 119

Oznámenie inšpektorov Únie

1.  Členské štáty a ►C2  Európska agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva ◄ oznámia Komisii elektronickou cestou do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia mená svojich úradných osôb, ktoré sa majú zaradiť na zoznam inšpektorov Únie uvedený v článku 79 nariadenia o kontrole.

2.  Úradné osoby, ktoré sa majú zaradiť na zoznam, spĺňajú tieto podmienky:

a) majú rozsiahle skúsenosti v oblasti kontroly a inšpekcie rybného hospodárstva;

b) majú hlboké vedomosti o legislatíve Európskej únie v oblasti rybného hospodárstva;

c) majú veľmi dobrú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a uspokojivú znalosť ďalšieho;

d) sú po fyzickej stránke schopní plniť si svoje pracovné povinnosti;

e) prípadne absolvovali primeranú odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti na mori.

Článok 120

Zoznam inšpektorov Únie

1.  Na základe oznámení členských štátov a ►C2  Európskej agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva ◄ Komisia schváli zoznam inšpektorov Únie šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2.  Po vypracovaní počiatočného zoznamu členské štáty a ►C2  Európska agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva ◄ informujú Komisiu vždy do októbra príslušného roka o každej zmene a doplnení zoznamu, ktoré si želajú zaviesť pre nasledujúci kalendárny rok. Komisia každoročne zoznam zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní do 31. decembra.

3.  Zoznam a jeho zmeny a doplnenia sa zverejnenia na oficiálnych webových stránkach ►C2  Európskej agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva ◄ .

Článok 121

Informovanie regionálnych organizácií na riadenie rybného hospodárstva o inšpektoroch Únie

Orgán určený Komisiou informuje sekretariát regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva o zozname inšpektorov Únie, ktorí sú oprávnení vykonávať inšpekcie v rámci tejto organizácie.

Článok 122

Právomoci a povinnosti inšpektorov Únie

1.  Pri plnení si svojich úloh sa inšpektori Únie riadia právom Európskej únie a prípadne vnútroštátnym právom členského štátu, v ktorom sa inšpekcia vykonáva, alebo ak sa inšpekcia vykonáva mimo ►M1  vôd Únie ◄ , vlajkového členského štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla a príslušnými medzinárodnými pravidlami.

2.  Inšpektori Únie sa preukážu služobným preukazom, na ktorom je uvedená ich totožnosť a funkcia, na základe ktorej pôsobia. Na tento účel im Komisia alebo ►C2  Európska agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva ◄ vystaví identifikačný doklad, na ktorom je uvedená ich totožnosť a funkcia.

3.  Členské štáty uľahčia inšpektorom Únie vykonávanie svojich povinností a poskytnú im takú pomoc, ktorá je potrebná na ich plnenie.

4.  Príslušné orgány členských štátov môžu povoliť inšpektorom Únie, aby pomáhali národným inšpektorom pri výkone ich povinností.

5.  Články 113 a 114 tohto nariadenia sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

Článok 123

Správy

1.  Inšpektori Únie predkladajú denný prehľad svojich inšpekčných činností, v ktorom je uvedený názov a identifikačné číslo každého kontrolovaného rybárskeho plavidla alebo člnu a druh vykonanej inšpekcie, príslušným orgánom členského štátu, v ktorého vodách sa inšpekcia vykonala, alebo ak sa inšpekcia vykonala mimo ►M1  vôd Únie ◄ , vlajkovému členskému štátu kontrolovaného ►M1  rybárskeho plavidla Únie ◄ a ►C2  Európskej agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva ◄ .

2.  Ak inšpektori Únie zistia porušenie právnych predpisov v priebehu inšpekcie, bezodkladne predložia súhrnnú správu o inšpekcii príslušným orgánom pobrežného členského štátu, alebo ak sa inšpekcia vykonala mimo ►M1  vôd Únie ◄ , príslušným orgánom vlajkového štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla a ►C2  Európskej agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva. ◄ . V tejto súhrnnej správe o inšpekcii sa uvedie minimálne dátum a miesto inšpekcie, identifikácia kontrolnej platformy, identifikácia predmetu inšpekcie a druh zisteného porušenia predpisov.

3.  Inšpektori Únie predložia kópiu úplnej správy o inšpekcii s uvedením náležitých položiek v príslušnej časti správy o inšpekcii v prílohe XXVII príslušným orgánom vlajkového štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla alebo člnu členského štátu, v ktorého vodách sa inšpekcia vykonala, do siedmich dní odo dňa konania inšpekcie. Ak inšpektori Únie zistia priestupok, kópia úplnej správy o inšpekcii sa zašle aj ►C2  Európskej agentúre pre kontrolu rybného hospodárstva. ◄

4.  Denné správy a správy o inšpekcii uvedené v tomto článku sa na požiadanie posielajú Komisii.

Článok 124

Nadväzujúci postup po správach

1.  Členské štáty konajú na základe správ, ktoré predložili inšpektori Únie, v súlade s článkom 123 tohto nariadenia rovnakým spôsobom, akým by konali na základe správ predložených vlastnými úradnými osobami.

2.  Členský štát, ktorý menoval inšpektora Únie, alebo prípadne Komisia alebo ►C2  Európska agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva, ◄ spolupracuje s členským štátom, ktorý koná na základe správy predloženej inšpektorom Únie, s cieľom uľahčiť súdne a správne konanie.

3.  Inšpektor Únie na požiadanie pomáha a predkladá dôkazy v konaniach o porušení právnych predpisov uskutočňovaných ktorýmkoľvek členským štátom.HLAVA VII

VYMÁHANIE

BODOVÝ SYSTÉM V PRÍPADE ZÁVAŽNÉHO PORUŠENIA PREDPISOV

Článok 125

Zavedenie a používanie bodového systému v prípade závažného porušenia predpisov

Každý členský štát určí príslušné vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za:

a) zavedenie systému prideľovania bodov za závažné porušenia predpisov podľa článku 92 ods. 1 nariadenia o kontrole;

b) udelenie príslušného počtu bodov držiteľom licencie na rybolov;

c) prevod pridelených bodov akémukoľvek budúcemu držiteľovi licencie na rybolov pre príslušné rybárske plavidlo, ak sa toto plavidlo predá, prevedie alebo iným spôsobom zmení majiteľa, a

d) vedenie príslušných záznamov o pridelených alebo prevedených bodoch držiteľovi každej licencie na rybolov.

Článok 126

Udeľovanie bodov

1.  Počet bodov za závažné porušenie predpisov udeľuje v súlade s prílohou XXX držiteľovi licencie na rybolov pre dané rybárske plavidlo príslušný orgán vlajkového členského štátu.

▼M1

2.  Ak sa počas jednej inšpekcie zistia aspoň dve závažné porušenia predpisov týkajúce sa tej istej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie, držiteľovi licencie na rybolov sa v súlade s odsekom 1 za každé príslušné závažné porušenie predpisov pridelia body až do maximálnej výšky 12 bodov za všetky porušenia predpisov.

▼B

3.  Držiteľ licencie na rybolov bude informovaný o tom, že mu boli udelené body.

4.  Body sa držiteľovi licencie na rybolov pridelia v deň stanovený v rozhodnutí o ich udelení. Členské štáty zabezpečia, aby uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa pozastavenia účinku revízneho konania nespôsobilo neúčinnosť bodového systému.

5.  Keď sa zistí závažné porušenie predpisov v členskom štáte inom, ako je vlajkový členský štát, body udelia príslušné orgány vlajkového členského štátu podľa článku 125 tohto nariadenia po oznámení podľa článku 89 ods. 4 nariadenia o kontrole.

Článok 127

Oznamovanie rozhodnutí

Ak orgán určený v súlade s článkom 125 tohto nariadenia nie je ten istý ako jediný orgán uvedený v článku 5 ods. 5 nariadenia o kontrole, jediný orgán dostáva informácie o všetkých rozhodnutiach prijatých podľa tejto hlavy.

Článok 128

Prevod vlastníctva

Ak je rybárske plavidlo ponúknuté na predaj alebo iný druh prevodu vlastníctva, držiteľ licencie na rybolov informuje možného budúceho držiteľa licencie o počte bodov, ktoré má stále pridelené, prostredníctvom overenej kópie od príslušných orgánov.

Článok 129

Pozastavenie platnosti a trvalé odobratie licencie na rybolov

1.  Ak držiteľ licencie na rybolov nadobudne 18, 36, 54, 72 bodov, automaticky sa spustí proces prvého, druhého, tretieho a štvrtého pozastavenia platnosti licencie na rybolov na príslušné obdobia uvedené v článku 92 ods. 3 nariadenia o kontrole.

2.  Ak držiteľ licencie na rybolov nadobudne 90 bodov, automaticky sa mu licencia na rybolov natrvalo odoberie.

Článok 130

Následné kroky po pozastavení platnosti a trvalom odobratí licencie na rybolov

1.  Ak bola pozastavená platnosť licencie na rybolov, alebo ak došlo k jej trvalému odobratiu v súlade s článkom 129 tohto nariadenia, príslušný orgán vlajkového členského štátu ihneď informuje držiteľa licencie na rybolov o pozastavení jej platnosti alebo jej trvalom odobratí.

2.  Po prijatí informácie uvedenej v odseku 1 držiteľ licencie na rybolov zabezpečí okamžité zastavenie rybolovných činností príslušného rybárskeho plavidla. Zároveň zabezpečí, aby sa príslušné rybárske plavidlo okamžite vydalo na cestu do domovského prístavu alebo prístavu, ktorý určia príslušné orgány vlajkového členského štátu. Počas plavby zostane rybársky výstroj zviazaný a odložený v súlade s článkom 47 nariadenia o kontrole. Držiteľ licencie na rybolov zabezpečí, aby sa s každým úlovkom na palube rybárskeho plavidla narábalo v súlade s pokynmi príslušných orgánov vlajkového členského štátu.

Článok 131

Vyradenie licencií na rybolov z príslušných zoznamov

▼M1

1.  Ak bola pozastavená platnosť licencie na rybolov alebo ak došlo k jej trvalému odobratiu v súlade s článkom 129 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, rybárske plavidlo, na ktoré sa licencia na rybolov s pozastavenou platnosťou alebo trvalo odobratá licencia na rybolov vzťahuje, sa označí vo vnútroštátnom registri uvedenom v článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 ako plavidlo bez licencie na rybolov. Toto rybárske plavidlo sa takto označí aj v registri rybárskych flotíl Únie uvedenom v článku 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

2.  Trvalým odobratím licencie na rybolov v súlade s článkom 129 ods. 2 tohto nariadenia nie sú dotknuté stropy rybolovnej kapacity členského štátu, ktorý licenciu vydal, podľa článku 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

▼B

3.  Príslušné orgány členských štátov okamžite aktualizujú zoznam uvedený v článku 116 ods. 1 písm. d) nariadenia o kontrole uvedením všetkých udelených bodov a vyplývajúcich pozastavení platnosti a trvalých odobratí licencie na rybolov, vrátane dátumu, ku ktorému nadobudli účinnosť, a ich trvania.

Článok 132

Nezákonný rybolov počas pozastavenia platnosti alebo po trvalom odobratí licencie na rybolov

1.  Ak rybárske plavidlo, ktorého licencia na rybolov bola pozastavená alebo natrvalo odobratá v súlade s článkom 129 tohto nariadenia, vykonáva rybolovné činnosti počas obdobia pozastavenia platnosti alebo po trvalom odobratí licencie na rybolov, príslušné orgány prijmú okamžité vymáhacie opatrenia v súlade s článkom 91 nariadenia o kontrole.

2.  Rybárske plavidlo uvedené v odseku 1 môže byť prípadne zaradené do zoznamu plavidiel EÚ vykonávajúcich NNN rybolov v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 1005/2008.

Článok 133

Vymazanie bodov

1.  Ak bola platnosť licencie na rybolov pozastavená v súlade s článkom 129 tohto nariadenia, body, na základe ktorých bola platnosť licencie na rybolov pozastavená, sa nevymažú. Na účely článku 129 tohto nariadenia sa všetky nové body pridelené držiteľovi licencie na rybolov pridajú k existujúcim bodom.

2.  Na účely uplatňovania článku 92 ods. 3 nariadenia o kontrole, ak boli body vymazané v súlade s článkom 92 ods. 4 nariadenia o kontrole, k držiteľovi licencie na rybolov sa pristupuje, akoby platnosť jeho licencie na rybolov nebola pozastavená v súlade s článkom 129 tohto nariadenia.

3.  Dva body sa vymažú za predpokladu, že celkový počet bodov pridelených držiteľovi licencie na rybolov pre príslušné rybárske plavidlo je viac ako dva, ak:

a) rybárske plavidlo, ktoré bolo použité pri porušení predpisov, za ktoré boli udelené body, potom používa VMS alebo elektronicky zaznamenáva a odosiela údaje z rybárskeho denníka, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke, hoci nie je právne zaviazaný používať tieto technológie, alebo

b) držiteľ licencie na rybolov sa po pridelení bodov dobrovoľne podieľa na vedeckej kampani na zlepšenie selektívnosti rybárskeho výstroja, alebo

c) držiteľ licencie na rybolov je členom organizácie výrobcov a držiteľ licencie na rybolov prijme plán rybolovu prijatý organizáciou výrobcov v roku nasledujúcom po pridelení bodov a zahŕňajúci zníženie rybolovných možností pre držiteľa licencie na rybolov o 10 %, alebo

d) držiteľ licencie na rybolov sa zapojí do rybolovu, ktorý sa riadi systémom ekologického označovania, a ktorého cieľom je certifikovať a presadzovať používanie štítkov na produktoch z morských lovísk s dobrou správou a sústrediť sa na otázky týkajúce sa udržateľného využívania zdrojov rybného hospodárstva.

Za každé trojročné obdobie od dátumu posledného závažného porušenia predpisov môže držiteľ licencie na rybolov len raz využiť jednu z možností v písmenách a), b), c) alebo d) a znížiť tak počet pridelených bodov za predpokladu, že toto zníženie nepovedie k vymazaniu všetkých bodov v licencii na rybolov.

4.  Ak boli body vymazané v súlade s odsekom 3, držiteľ licencie na rybolov je o tomto vymazaní informovaný. Držiteľ licencie na rybolov je informovaný aj o zostávajúcom počte bodov.

Článok 134

Bodový systém pre kapitánov rybárskych plavidiel

Šesť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto hlavy členské štáty informujú Komisiu o svojich vnútroštátnych bodových systémoch pre kapitánov, ako sa uvádza v článku 92 ods. 6 nariadenia o kontrole.HLAVA VIII

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE DODRŽIAVANIA CIEĽOV SPOLOČNEJ RYBÁRSKEJ POLITIKY ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

▼M1 —————

▼BKAPITOLA II

Zníženie rybolovných možností

Článok 139

Všeobecné pravidlá pre zníženie rybolovných možností z dôvodu nadmerného využívania

1.  Miera nadmerného využívania rybolovných možností z hľadiska dostupných kvót a rybolovného úsilia, ktoré boli ustanovené na dané obdobie, podľa článku 105 ods. 1 a článku 106 ods. 1 nariadenia o kontrole sa stanoví na základe údajov dostupných k 15. dňu druhého mesiaca nasledujúcemu po uplynutí regulovaného obdobia.

▼M1

2.  Miera nadmerného využívania rybolovných možností sa určí s ohľadom na rybolovné možnosti, ktoré sú k dispozícii pre príslušný členský štát na konci každého daného obdobia, s prihliadnutím na výmeny rybolovných možností v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, prenášané kvóty v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 ( 11 ), prerozdelenie dostupných rybolovných možností v súlade s článkom 37 nariadenia o kontrole a odpočítanie rybolovných možností v súlade s článkami 105, 106 a 107 nariadenia o kontrole.

3.  Výmena rybolovných možností v súlade s článkom 16 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 v danom období sa nepovoľuje po poslednom dni prvého mesiaca po uplynutí uvedeného obdobia.

▼B

Článok 140

Konzultácie o znížení rybolovných možností

Pre zníženia rybolovných možností v súlade s článkom 105 ods. 4 a 5 a článkom 106 ods. 3 nariadenia o kontrole sa Komisia poradí s príslušným členským štátom o odporúčaných opatreniach. Príslušný členský štát odpovie Komisii do 10 pracovných dní.KAPITOLA III

Zníženie kvót za nesplnenie cieľov spoločnej rybárskej politiky

Článok 141

Pravidlá pre zníženie kvót za nesplnenie cieľov spoločnej rybárskej politiky

1.  Lehota pre členský štát na preukázanie, že sa rybolovné oblasti môžu bezpečne využívať, uvedená v článku 107 ods. 2 nariadenia o kontrole začína plynúť od dátumu listu Komisie poslaného členskému štátu.

2.  Členské štáty priložia, vo svojej odpovedi podľa článku 107 ods. 2 nariadenia o kontrole, materiálny dôkaz, ktorým preukážu Komisii, že sa rybolovná oblasť môže bezpečne využívať.

Článok 142

Stanovenie množstiev, ktoré sa majú odčítať

1.  Každé zníženie kvót v súlade s článkom 107 nariadenia o kontrole musí byť primerané rozsahu a charakteru nedodržania pravidiel pre zásoby podľa viacročných plánov a vážnosti hrozby pre zachovanie týchto zásob. Bude brať do úvahy škody spôsobené na týchto zásobách nedodržaním pravidiel súvisiacich so zásobami podľa viacročných plánov.

2.  Ak sa zníženie podľa odseku 1 nemôže urobiť z kvóty, prídelu alebo podielu zásoby alebo skupiny zásob, ktorej sa nedodržanie pravidiel týka, pretože príslušný členský štát nemá k dispozícii žiadnu alebo má k dispozícii len nedostatočnú kvótu, prídel alebo podiel na zásobe alebo skupine zásob, potom môže Komisia, po konzultácii s príslušným členským štátom a v súlade s odsekom 1, v nasledujúcom roku alebo rokoch znížiť kvóty pre iné zásoby alebo skupiny zásob, ktoré má tento členský štát k dispozícii v rovnakej geografickej oblasti alebo s rovnakou komerčnou hodnotou.HLAVA IX

ÚDAJE A INFORMÁCIEKAPITOLA I

Analýza a audit údajov

Článok 143

Predmet

Počítačový systém potvrdzovania údajov uvedený v článku 109 ods. 1 nariadenia o kontrole tvoria najmä:

a) databáza(-y) na uchovanie všetkých údajov hodnotených týmto systémom podľa článku 144 tohto nariadenia;

b) hodnotiace postupy, vrátane kontrol kvality údajov, analýzy a krížovej kontroly všetkých týchto údajov podľa článku 145 tohto nariadenia;

c) postupy sprístupnenia všetkých týchto údajov Komisiou alebo ňou určeným orgánom podľa článku 146 tohto nariadenia.

Článok 144

Údaje, ktoré sa majú potvrdiť

1.  Na účely počítačového systému potvrdzovania údajov členské štáty zabezpečia, aby všetky údaje uvedené v článku 109 ods. 2 nariadenia o kontrole boli uložené v jednej alebo niekoľkých počítačových databázach. Minimálne zaznamenávané údaje sú položky uvedené v prílohe XXIII, položky označené ako povinné v prílohe XXVII, položky uvedené v prílohe XII a položky uvedené v prílohe XXXII. Systém potvrdzovania údajov môže brať do úvahy aj všetky ďalšie údaje považované za potrebné na účely hodnotiacich postupov.

2.  Údaje v databázach uvedené v odseku 1 musia byť neustále a v reálnom čase prístupné systému potvrdzovania údajov. Systém potvrdzovania údajov musí mať priamy prístup ku všetkým týmto databázam bez akéhokoľvek zásahu človeka. Na tento účel sú všetky databázy alebo systémy členského štátu, ktoré obsahujú údaje uvedené v odseku 1, vzájomne prepojené.

3.  Ak sa údaje uvedené v odseku 1 neukladajú automaticky do databázy, členské štáty počítajú s ručným vkladaním údajov alebo digitalizáciou do databáz bez meškania a pri dodržaní lehôt stanovených v príslušných právnych predpisoch. Dátum prijatia údajov a dátum zaznamenania údajov sa riadne zaznamená v databáze.

Článok 145

Hodnotiace postupy

1.  Počítačový systému potvrdzovania údajov overí každý dátový súbor uvedený v článku 144 ods. 1 tohto nariadenia súvislo, systematicky a podrobne pomocou automatizovaných počítačových algoritmov a postupov. Súčasťou hodnotenia sú postupy na kontrolu kvality základných údajov, kontrola formátu údajov a minimálnych požiadaviek na údaje, rovnako ako aj pokročilejšie podrobné hodnotenie analyzovaním niekoľko záznamov dátového súboru pomocou štatistických metód alebo krížovou kontrolou údajov z rôznych zdrojov.

2.  Pre každý hodnotiaci postup musí byť vytvorené obchodné pravidlo alebo skupina obchodných pravidiel, ktoré určujú, ktoré hodnotenia sa vylúčia v rámci postupu, a ktoré výsledky týchto hodnotení sa uložia. V závislosti od situácie sa uvedú príslušné odkazy na právne predpisy, ktorých uplatnenie sa hodnotí. Po konzultáciách s členskými štátmi môže Komisia vymedziť štandardnú množinu obchodných pravidiel, ktoré sa použijú.

3.  Všetky výsledky počítačového systému potvrdzovania údajov, pozitívne aj negatívne, sa uložia v databáze. Musí sa umožniť okamžité identifikovanie všetkých problémov súvisiacich s nezrovnalosťami a nedodržaním pravidiel zisteným hodnotiacimi postupmi a zároveň prijatie ďalších krokov v súvislosti s týmito prípadmi nezrovnalosťami. Zároveň musí byť umožnené získať identifikáciu rybárskych plavidiel, kapitánov alebo prevádzkovateľov, u ktorých boli zistené nezrovnalosti a prípadné nedodržanie pravidiel opakovane v priebehu posledných troch rokov.

4.  Nadväzné opatrenia súvisiace s nezrovnalosťami zistenými systémom potvrdzovania údajov budú prepojené s výsledkami hodnotenia a ich súčasťou musí byť dátum hodnotenia a nadväzného opatrenia.

Ak sa zistená nezrovnalosť označí za výsledok nesprávneho vloženia údajov, potom sa tieto údaje opravia v databáze a zreteľne sa označia ako opravené a zároveň sa zaznamená pôvodná hodnota alebo záznam a dôvod na opravu údajov.

Ak vedie zistená nezrovnalosť k ďalším krokom, vo výsledkoch hodnotenia sa uvádza prípadný odkaz na správu o inšpekcii a súvisiace nadväzujúce opatrenia.

Článok 146

Prístup Komisie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mala Komisia alebo ňou určený orgán kedykoľvek a v reálnom čase prístup ku:

a) všetkým údajom uvedeným v článku 144 ods. 1 tohto nariadenia;

b) všetkým obchodným pravidlám vymedzeným pre systém potvrdzovania údajov, vrátane definície, príslušných právnych predpisov a miesta, kde sú výsledky hodnotenia uložené;

c) všetkým výsledkom hodnotenia a nadväzným opatreniam spolu s informáciou o tom, či bola údajová položka opravená, a odkazom na prípadné postupy súvisiace s porušením pravidiel.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby boli údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) prístupné na účely automatizovanej výmenu údajov cez zabezpečené internetové služby vymedzené v článku 147 tohto nariadenia.

3.  Údaje sú dostupné na prevzatie v príslušnom formáte výmeny údajov a v súlade so všetkými údajovými prvkami podľa definície prílohy XII a vo formáte XML. Ostatné údajové položky, ktoré budú sprístupnené, a ktoré zároveň nie sú definované v prílohe XII, sú prístupné vo formáte vymedzenom v prílohe XXXII.

4.  Komisia alebo ňou určený orgán má možnosť prevziať údaje uvedené v odseku 1 za každé obdobie a zemepisnú oblasť podľa individuálneho rybárskeho plavidla alebo skupiny rybárskych plavidiel.

5.  Na základe odôvodnenej žiadosti Komisie opraví príslušný členský štát bezodkladne údaje, v ktorých sa podľa Komisie vyskytujú nezrovnalosti. Príslušný členský štát bezodkladne informuje ostatné príslušné členské štáty o tejto oprave.

▼M1KAPITOLA Ia

Pravidlá výmeny údajov

Článok 146a

V tejto kapitole sa ustanovujú podrobné pravidlá výmeny údajov podľa článkov 111 a 116 nariadenia o kontrole, ako aj oznamovania údajov o úlovkoch podľa článku 33 ods. 2 a 4 nariadenia o kontrole a článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1006/2008 ( 12 ).

Článok 146b

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a) „prenosový kanál“ znamená elektronickú sieť na výmenu údajov o rybolove sprístupnenú Komisiou všetkým členským štátom a ňou určenému orgánu na štandardizovanú výmenu údajov;

b) „správa“ znamená elektronicky zaznamenané informácie;

c) „oznam“ je správa vo formáte určenom na zasielanie;

d) „žiadosť“ znamená elektronický oznam obsahujúci požiadavku na súbor správ.

Článok 146c

Všeobecné zásady

1.  Všetky správy sa vymieňajú v súlade s normou Centra OSN pre uľahčovanie obchodu a elektronické podnikanie (UN/CEFACT) P1000. Používať sa smú len dátové polia, základné prvky, objekty a správne zostavený rozšíriteľný značkový jazyk (XML – Extensible Markup Language) podľa schémy (XML Schema Definition – XSD) na základe normalizačných knižníc UN/CEFACT.

2.  Formáty správ vychádzajú z noriem UN/CEFACT podľa prílohy XII a sú sprístupnené v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

3.  Pri všetkých správach sa používa XSD a kódy v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

4.  Dátum a čas sa zasielajú ako koordinovaný svetový čas (UTC).

5.  Všetky správy musia mať jedinečný identifikátor správy.

6.  Na prepojenie údajov z rybárskeho denníka, s údajmi z vyhlásení o vykládke a prekládke, z potvrdení o predaji, z vyhlásení o prevzatí a z prepravných dokladov sa použije jedinečné identifikačné číslo rybárskeho výjazdu čitateľné pre človeka.

7.  Správy týkajúce sa rybárskych plavidiel Únie obsahujú identifikačné číslo rybárskeho plavidla podľa článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 26/2004 ( 13 ).

8.  Členské štáty na zabezpečenie výmeny oznamov použijú vykonávacie dokumenty dostupné na internetovej stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

Článok 146d

Zasielanie oznamov

1.  Zasielanie vždy musí byť plne automatické a okamžité a prebiehať cez prenosový kanál.

2.  Pred zaslaním oznamu odosielateľ vykoná automatickú kontrola na overenie toho, či je oznam správny na základe minimálneho súboru validačných a verifikačných pravidiel dostupných v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

3.  Príjemca informuje odosielateľa o prijatí oznamu zaslaním potvrdenia o prijatí podľa predpisu UN/CEFACT P1000-1: Hlavné zásady. Potvrdenie o prijatí oznamu zo systému monitorovania plavidiel a odpovede na žiadosť sa nezasiela.

4.  Ak dôjde k technickému zlyhaniu na strane odosielateľa a odosielateľ už nemôže zasielať oznamy, o probléme informuje všetkých príjemcov. Okamžite prijme primerané opatrenia na jeho vyriešenie. Všetky oznamy, ktoré sa majú zaslať príjemcovi, sa uchovajú, až kým sa problém nevyrieši.

5.  Ak dôjde k technickému zlyhaniu na strane príjemcu a príjemca už nemôže prijímať oznamy, o probléme informuje všetkých odosielateľov. Okamžite prijme primerané opatrenia na jeho vyriešenie.

6.  Po oprave systémového zlyhania na strane odosielateľa odosielateľ čo najskôr zašle neodoslané oznamy. Môže nasledovať manuálna kontrola.

7.  Po oprave systémového zlyhania na strane príjemcu musia byť chýbajúce oznamy dostupné na požiadanie. Môže nasledovať manuálna kontrola.

8.  Všetci odosielatelia a príjemcovia oznamov a Komisia si ustanovia záložné postupy na zabezpečenie kontinuity činnosti.

Článok 146e

Opravy

Opravy správ sa zaznamenávajú v rovnakom formáte ako pôvodné správa s uvedením skutočnosti, že správa predstavuje opravu podľa predpisu UN/CEFACT P1000-1: Hlavné zásady.

Článok 146f

Výmena údajov zo systému monitorovania plavidiel

1.  Na nahlasovanie údajov zo systému monitorovania plavidiel medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou určeným orgánom sa používa formát Vessel Position Domain XML Schema Definition podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 7.

2.  Systémy vlajkového členského štátu musia dokázať zasielať oznamy zo systému monitorovania plavidiel.

3.  Systémy vlajkového členského štátu musia dokázať reagovať na žiadosti o údaje zo systému monitorovania plavidiel za rybárske výjazdy, ktoré sa začali počas predchádzajúcich 36 mesiacov.

Článok 146g

Výmena údajov o rybolovnej činnosti

1.  Na výmenu rybárskych denníkov, predbežných oznámení, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke podľa článkov 15, 17, 22 a 24 nariadenia o kontrole medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou určeným orgánom sa používa formát Fishing Activity Domain XML Schema Definition podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 3.

2.  Systémy vlajkového členského štátu musia dokázať zasielať oznamy o rybolovnej činnosti, ako aj reagovať na žiadosti o údaje o rybolovnej činnosti za rybárske výjazdy, ktoré sa začali počas predchádzajúcich 36 mesiacov.

Článok 146h

Výmena údajov o predaji

1.  Na výmenu údajov o potvrdeniach o predaji a o vyhláseniach o prevzatí podľa článkov 63 a 67 nariadenia o kontrole medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou určeným orgánom sa používa formát Sales Domain XML Schema Definition podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 5.

2.  Na výmenu údajov z prepravných dokladov podľa článku 68 nariadenia o kontrole medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou povereným orgánom sa takisto používa formát podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 5.

3.  Systémy členských štátov musia dokázať zasielať oznamy s potvrdeniami o predaji a s vyhláseniami o prevzatí, ako aj odpovedať na žiadosti o údaje z potvrdení o predaji a z vyhlásení o prevzatí za operácie vykonané v predchádzajúcich 36 mesiacoch.

Článok 146i

Zasielanie súhrnných údajov o úlovkoch

1.  Vlajkové členské štáty na zasielanie súhrnných údajov o úlovkoch Komisii podľa článku 33 ods. 2 a 4 nariadenia o kontrole a článku 13 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 používajú formát XML Schema Definition podľa predpisu UN/CEFACT P1000 – 12.

2.  Údaje z hlásení o úlovkoch sa spočítajú za mesiac, v ktorom boli dané druhy ulovené.

3.  Množstvá v hláseniach o úlovkoch vychádzajú z vyložených množstiev. Keď sa v súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1006/2008 nahlasujú úlovky a predtým, než sa uskutoční vykládka, poskytne sa odhad úlovkov s uvedením spojenia „ponechané na palube“. Pred 15. dňom mesiaca nasledujúceho po vykládke sa zašle oprava s presnou hmotnosťou a miestom vykládky.

4.  Ak sa v právnych predpisoch Únie vyžaduje nahlasovanie zásob alebo druhov vo viacerých hláseniach o úlovkoch na rôznych úrovniach súhrnu, tieto zásoby alebo druhy sa vykazujú len v najpodrobnejšom požadovanom hlásení.

Článok 146j

Zmeny formátov XML a vykonávacích dokumentov

1.  O zmenách formátov XML a vykonávacích dokumentov, ktoré sa majú používať pri každej elektronickej výmene údajov medzi členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi, Komisiou alebo ňou určeným orgánom, vrátane zmien vychádzajúcich z článkov 146f, 146g a 146 h, rozhoduje Komisia po dohode s členskými štátmi.

2.  Zmeny uvedené v odseku 1 musia byť jasne špecifikované v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo a označené dátumom, od ktorého zmena nadobudne účinnosť. Takéto zmeny nadobudnú účinnosť najskôr šesť mesiacov a najneskôr 18 mesiacov po tom, ako sa o nich rozhodlo. O presnej lehote rozhodne Komisia po dohode s členskými štátmi.

▼BKAPITOLA II

Webové stránky členských štátov

Článok 147

Prevádzkovanie webových stránok a internetových služieb

1.  Na účely oficiálnych webových stránok uvedených v článkoch 115 a 116 nariadenia o kontrole vytvoria členské štáty internetové služby. Tieto internetové služby budú generovať dynamický obsah v reálnom čase na oficiálnych webových stránkach a umožnia automatický prístup k údajom. V prípade potreby si členské štáty prispôsobia existujúce databázy, alebo vytvoria nové s cieľom poskytovať požadovaný obsah internetových služieb.

2.  Internetové služby umožnia Komisii a ňou určenému orgánu kedykoľvek stiahnuť všetky dostupné údaje uvedené v článkoch 148 a 149 tohto nariadenia. Tento automatizovaný mechanizmus sťahovania údajov sa zakladá na protokole na elektronickú výmenu informácií a formát uvedený v prílohe XII. Internetové služby sa vytvoria v súlade s medzinárodnými normami.

3.  Každá podstránka oficiálnych webových stránok uvedených v odseku 1 obsahuje na ľavej strane menu s hypertextovými odkazmi na všetky ostatné podstránky. V spodnej časti podstránky sa takisto uvádza definícia súvisiacich internetových služieb.

4.  Webové služby a webové stránky sa zriadia centralizovaným spôsobom a každému členskému štátu umožnia len jeden špecifický prístupový bod.

5.  Komisia môže stanoviť spoločné štandardy, technické špecifikácie a postupy pre rozhranie webových stránok, technicky kompatibilné počítačové systémy a internetové služby pre členské štáty, Komisiu a ňou určený orgán. Komisia koordinuje proces vypracovania tejto špecifikácie a postupov po konzultáciách s členskými štátmi.

Článok 148

Verejné prístupné webové stránky a internetové služby

1.  Verejne prístupná časť webových stránok bude obsahovať stránku s prehľadom a rôzne podstránky. Verejná stránka s prehľadom bude obsahovať zoznam hypertextových odkazov podľa článkov 115 písm. a) až g) nariadenia o kontrole a podstránok s informáciami uvedenými v tomto článku.

2.  Každá verejná podstránka obsahuje aspoň jednu z informačných položiek uvedených v článku 115 písm. a) až g) nariadenia o kontrole. Podstránky, ako aj súvisiace internetové služby, obsahujú minimálne informácie stanovené v prílohe XXXIII.

Článok 149

Zabezpečené webové stránky a internetové služby

1.  Zabezpečená časť webových stránok obsahuje stránku s prehľadom a jednotlivé podstránky. Zabezpečená stránka s prehľadom obsahuje zoznam hypertextových odkazov podľa článkov 116 ods. 1 písm. a) až h) nariadenia o kontrole a odkazujúcich na podstránky s informáciami uvedenými v uvedenom článku.

2.  Každá zabezpečená podstránka obsahuje aspoň jednu z informačných položiek uvedených v článku 116 ods. 1 písm. a) až h) nariadenia o kontrole. Podstránky, ako aj súvisiace internetové služby, obsahujú minimálne informácie stanovené v prílohe XXIV.

3.  Zabezpečené webové stránky aj zabezpečené internetové služby používajú elektronické certifikáty uvedené v článku 116 ods. 3 nariadenia o kontrole.HLAVA X

IMPLEMENTÁCIAKAPITOLA I

Vzájomná pomocOddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 150

Rozsah pôsobnosti

1.  Touto kapitolou sa ustanovujú podmienky, na základe ktorých členské štáty, tretie krajiny, Komisia a orgán ňou určený navzájom spolupracujú na administratívnej úrovni s cieľom zabezpečiť efektívne uplatňovanie nariadenia o kontrole a tohto nariadenia. Nebráni sa ňou členským štátom, aby ustanovili iné formy správnej spolupráce.

2.  Ustanovenia tejto kapitoly nezaväzujú členské štáty, aby si navzájom poskytovali pomoc, ak by bolo pravdepodobné, že sa tým poruší ich vnútroštátny právny systém, verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné základné záujmy. Pred zamietnutím žiadosti o pomoc požiadaný členský štát konzultuje so žiadajúcim členským štátom s cieľom zistiť, či je možné pomoc poskytnúť po častiach na základe osobitných podmienok. Ak sa žiadosti o pomoc nemôže vyhovieť, táto skutočnosť sa spolu s dôvodmi bezodkladne oznámi žiadajúcemu členskému štátu a Komisii alebo ňou určenému orgánu.

3.  Touto kapitolou nie je dotknuté uplatňovanie predpisov o trestnom konaní a vzájomnej pomoci v trestných veciach v členských štátoch vrátane tých, ktoré sa týkajú utajenia súdnych vyšetrovaní.

Článok 151

Náklady

Členské štáty znášajú vlastné náklady spojené s vykonaním žiadosti o pomoc a zriekajú sa všetkých nárokov na náhradu výdavkov, ktoré vzniknú na základe uplatňovania tejto hlavy.

Článok 152

Jediný orgán

Jediný orgán uvedený v článku 5 ods. 5 nariadenia o kontrole koná ako jediný styčný úrad zodpovedajúci za uplatňovanie tejto kapitoly.

Článok 153

Nadväzujúce opatrenia

1.  Ak sa vnútroštátne orgány rozhodnú v odpovedi na žiadosť o pomoc na základe tejto kapitoly alebo v nadväznosti na spontánnu výmenu informácií prijať opatrenia, ktoré je možné vykonať iba na základe schválenia alebo na žiadosť súdneho orgánu, poskytnú príslušnému členskému štátu a Komisii alebo ňou určenému orgánu všetky informácie o týchto opatreniach súvisiacich s nedodržaním pravidiel spoločnej rybárskej politiky.

2.  Každé takéto oznámenie musí najskôr schváliť súdny orgán, ak sa takéto schválenie vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov.Oddiel 2

Informácie bez predchádzajúcej žiadosti

Článok 154

Informácie bez predchádzajúcej žiadosti

1.  Ak sa členský štát dozvie o akomkoľvek potenciálnom nedodržaní pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä o vážnom porušení podľa článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, alebo má odôvodnené podozrenie, že sa takéto porušenie môže vyskytnúť, bezodkladne to oznámi ostatným dotknutým členským štátom a Komisii alebo ňou určenému orgánu. Toto oznámenie obsahuje všetky potrebné informácie a poskytuje sa prostredníctvom jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohto nariadenia.

2.  Ak členský štát prijíma vymáhacie opatrenia v súvislosti s nedodržaním pravidiel alebo porušením uvedeným v odseku 1, oznámi to ostatným dotknutým členským štátom a Komisii alebo ňou určenému orgánu prostredníctvom jediného orgánu podľa článku 152 tohto nariadenia.

3.  Všetky oznámenia podľa tohto článku sa predkladajú písomne.Oddiel 3

Žiadosti o pomoc

Článok 155

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto oddielu sa „žiadosťou o pomoc“ myslí žiadosť, s ktorou sa jeden členský štát obracia na druhý členský štát, alebo žiadosť, ktorou sa Komisia alebo ňou určený orgán obracia na členský štát v súvislosti s:

a) informáciami, vrátane informácií v súlade s článkom 93 ods. 2 a 3 nariadenia o kontrole;

b) vymáhacími opatreniami;

c) administratívnym oznamovaním.

Článok 156

Všeobecné požiadavky

1.  Žiadajúci členský štát zabezpečí, aby všetky žiadosti o pomoc obsahovali dostatočné informácie, ktoré umožnia požiadanému členskému štátu splniť žiadosť, vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré je možné získať na území žiadajúceho členského štátu.

2.  Žiadosti o pomoc sa obmedzujú na opodstatnené prípady, keď existuje dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážnym porušeniam uvedeným v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, a keď žiadajúci členský štát nedokáže získať požadované informácie, alebo prijať požadované opatrenia vlastnými silami.

Článok 157

Odovzdávanie žiadostí a odpovedí

1.  Žiadosti posiela výlučne jediný orgán žiadajúceho členského štátu alebo Komisia, alebo ňou určený orgán jednému orgánu požiadaného členského štátu. Všetky odpovede na žiadosť sa oznamujú tým istým spôsobom.

2.  Žiadosti o vzájomnú pomoc a príslušné odpovede sa predkladajú písomne.

3.  Na jazykoch žiadostí a odpovedí sa dohodnú príslušné jediné orgány pred predložením žiadosti. Ak sa nedohodnú, žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch žiadajúceho členského štátu a odpovede sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch požiadaného členského štátu.

Článok 158

Žiadosti o informácie

1.  Členský štát poskytne na žiadosť žiadajúceho členského štátu, Komisie alebo ňou určeného orgánu všetky súvisiace informácie potrebné na to, aby sa zistilo, či došlo k porušeniu pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážnym porušeniam uvedeným v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, alebo či existuje dôvodné podozrenie, že k nim môže dôjsť. Tieto informácie sa poskytnú prostredníctvom jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohto nariadenia.

2.  Požiadaný členský štát vykoná na žiadosť žiadajúceho členského štátu, Komisie alebo ňou určeného orgánu príslušné administratívne vyšetrovanie súvisiace s operáciami, ktoré predstavujú, alebo podľa žiadateľa predstavujú nedodržanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážnymi porušeniami uvedenými v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole. Požiadaný členský štát oznámi výsledky tohto administratívneho vyšetrovania žiadajúcemu členskému štátu a Komisii, alebo ňou určenému orgánu.

3.  Na žiadosť žiadajúceho členského štátu, Komisie alebo ňou určeného orgánu môže požiadaný členský štát povoliť príslušnej úradnej osobe žiadajúceho členského štátu, aby sprevádzala úradné osoby požiadaného členského štátu, Komisie alebo ňou určeného orgánu počas administratívneho vyšetrovania uvedeného v odseku 2. Pokiaľ vnútroštátne právne predpisy o trestnom konaní obmedzujú vykonanie určitých úkonov na úradné osoby osobitne určené na základe vnútroštátnych právnych predpisov, potom sa úradné osoby žiadajúceho členského štátu nezúčastnia týchto úkonov. V žiadnom prípade sa nezúčastnia prehliadok priestorov ani formálneho vypočúvania osôb podľa trestného práva. Úradné osoby žiadajúcich členských štátov prítomné v požiadanom členskom štáte musia byť po celý čas schopné sa preukázať písomným poverením, na ktorom je uvedená ich totožnosť a úradná funkcia.

4.  Na žiadosť žiadajúceho členského štátu poskytne požiadaný členský štát všetky dokumenty alebo overené kópie, ktoré má k dispozícii, súvisiace s porušením pravidiel spoločnej rybárskej politiky alebo vážnymi porušeniami uvedenými v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole.

5.  Štandardný formulár na výmenu informácií na požiadanie sa uvádza v prílohe XXXIV.

Článok 159

Žiadosti o vymáhacie opatrenia

1.  Požiadaný členský štát na základe dôkazov uvedených v článku 156 tohto nariadenia a na žiadosť žiadajúceho členského štátu, Komisie alebo ňou určeného orgánu prijme všetky potrebné vymáhacie opatrenia s cieľom bezodkladne zastaviť na svojom území alebo v morských vodách pod jeho suverenitou alebo jurisdikciou, každé porušenie pravidiel spoločnej rybárskej politiky alebo vážne porušenia uvedené v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole.

2.  Požiadaný členský štát môže počas prijímania vymáhacích opatrení uvedených v odseku 1 konzultovať so žiadajúcim členským štátom, Komisiou alebo ňou určeným orgánom.

3.  Požiadaný členský štát oznámi prijaté opatrenia a ich účinok žiadajúcemu členskému štátu, ostatným dotknutým členským štátom, Komisii alebo ňou určenému orgánu prostredníctvom jediného orgánu podľa článku 152 tohto nariadenia.

Článok 160

Lehota na odpovede na žiadosti o informácie a vymáhacie opatrenia

1.  Požiadaný členský štát poskytne informácie uvedené v článku 158 ods. 1 a článku 159 ods. 3 tohto nariadenia čo možno najrýchlejšie, ale najneskôr do 4 týždňov odo dňa prijatia žiadosti. Požiadaný a žiadajúci členský štát, Komisia alebo ňou určený orgán sa môžu dohodnúť na iných lehotách.

2.  Ak požiadaný členský štát nie je schopný odpovedať na žiadosť v lehote, bezodkladne písomne oznámi žiadajúcemu členskému štátu, Komisii alebo ňou určenému orgánu dôvod, pre ktorý nemôže odpovedať a uvedie, kedy bude môcť odpovedať podľa svojho odhadu.

Článok 161

Žiadosti o oznamovanie administratívneho charakteru

1.  Požiadaný členský štát oznámi na žiadosť žiadajúceho členského štátu a v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi oznamovanie podobných nástrojov a rozhodnutí adresátovi všetky nástroje a rozhodnutia prijaté v oblasti, na ktorú sa vzťahuje spoločná politika rybného hospodárstva, najmä v súvislosti s otázkami regulovanými nariadením o kontrole alebo týmto nariadením, ktoré pochádzajú od správnych orgánov žiadajúceho členského štátu, a ktoré sa majú uplatniť na území požiadaného členského štátu.

2.  Žiadosti o oznámenie sa predkladajú prostredníctvom štandardného formulára priloženého k tomuto nariadeniu v prílohe XXXV.

3.  Požiadaný členský štát pošle svoju odpoveď žiadajúcemu členskému štátu ihneď po oznámení prostredníctvom jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohto nariadenia. Odpoveď sa posiela prostredníctvom štandardného formulára stanoveného v prílohe XXXVI.Oddiel 4

Vzťahy s Komisiou alebo ňou určeným orgánom

Článok 162

Komunikácia medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou určeným orgánom

1.  Hneď ako členský štát získa informácie, ktoré považuje za významné v súvislosti s metódami, postupmi alebo odhalenými tendenciami, ktoré boli, alebo pravdepodobne mohli byť použité v súvislosti s porušením pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážnymi porušeniami uvedenými v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, oznámi to Komisii alebo ňou určenému orgánu.

2.  Hneď ako Komisia alebo ňou určený orgán získa informácie, ktoré by mohli členským štátom pomôcť presadiť nariadenie o kontrole alebo toto nariadenie, oznámi ich členským štátom.

Článok 163

Koordinovanie Komisiou alebo ňou určeným orgánom

1.  Keď sa členský štát dozvie o operáciách, ktoré predstavujú, alebo pri ktorých sa zdá, že by mohli predstavovať porušenie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážne porušenia uvedené v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, a ktoré majú značný význam na úrovni Únie, čo najskôr ako je to možné oznámi Komisii alebo jej určenému orgánu všetky súvisiace informácie potrebné na zistenie faktov. Komisia alebo ňou určený orgán sprostredkuje tieto informácie ostatným dotknutým členským štátom.

2.  Na účely odseku 1 sa operácie, ktoré predstavujú porušenie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážne porušenia uvedené v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, posudzujú ako operácie s osobitným významom na úrovni Európskej únie, najmä vtedy:

a) ak majú alebo by mohli mať spojenia v jednom alebo viacerých členských štátoch;

b) ak je podľa členského štátu pravdepodobné, že došlo k podobným operáciám aj v iných členských štátoch.

3.  Ak sa Komisia alebo ňou určený orgán nazdáva, že operácie, ktoré predstavujú porušenie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, alebo vážne porušenia uvedené v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, sa uskutočnili v jednom alebo viacerých členských štátoch, oznámi to dotknutým členským štátom, ktoré to čo najskôr vyšetria. Príslušné členské štáty oznámia čo najskôr Komisii alebo ňou určenému orgánu závery tohto vyšetrovania.Oddiel 5

Vzťahy s tretími krajinami

Článok 164

Výmena informácií s tretími krajinami

1.  Ak členský štát prijme od tretej krajiny alebo regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva informácie potrebné na zabezpečenie účinného uplatňovania nariadenia o kontrole a tohto nariadenia, oznámi tieto informácie ostatným dotknutým členským štátom, Komisii alebo ňou určenému orgánu prostredníctvom jediného orgánu, ak mu to umožňujú dvojstranné dohody s touto treťou krajinou alebo pravidlá príslušnej regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva.

2.  Informácie prijaté podľa tejto kapitoly môže členský štát oznámiť tretej krajine alebo regionálnej organizácii na riadenie rybného hospodárstva patriacej členskému štátu prostredníctvom jediného orgánu v rámci dvojstrannej dohody s uvedenou treťou krajinou alebo v súlade s pravidlami tejto regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva. Toto oznámenie sa uskutoční po konzultáciách s členským štátom, ktorý pôvodne tieto informácie oznámil, a v súlade s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

▼M1

3.  V rámci dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva alebo dohôd o partnerstve v odvetví rybárstva uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami alebo v rámci regionálnych organizácií na riadenie rybného hospodárstva alebo podobných dohôd, ktorých je Únia zmluvnou stranou alebo spolupracujúcou nezmluvnou stranou, Komisia alebo ňou určený orgán môže oznámiť významné informácie týkajúce sa porušenia pravidiel spoločnej rybárskej politiky alebo závažných porušení podľa článku 42 ods. 1 a) nariadenia (ES) č. 1005/2008 a článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole ostatným stranám týchto dohôd, organizácií alebo dohovorov na základe súhlasu členského štátu, ktorý informácie poskytol, a v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 45/2001 ( 14 ).

▼BKAPITOLA II

Povinnosti podávať správy

Článok 165

Formát správ a lehoty pre správy

1.  Na účely päťročnej správy uvedenej v článku 118 ods. 1 nariadenia o kontrole použijú členské štáty údaje uvedené v prílohe XXXVII.

2.  Správa uvádzajúca pravidlá, ktoré boli použité na vypracovanie správ so základnými údajmi podľa článku 118 ods. 4 nariadenia a kontrole, sa pošle šesť mesiacov potom, ako nadobudne účinnosť toto nariadenie. Členské štáty pošlú novú správu, keď sa zmenia tieto pravidlá.HLAVA XI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 166

Zrušenie

1.  Nariadenie (EHS) č. 2807/83, nariadenie (EHS) č. 3561/85, nariadenie (EHS) č. 493/87, nariadenie (EHS) č. 1381/87, nariadenie (EHS) č. 1382/87, nariadenie (EHS) č. 2943/95, nariadenie (ES) č. 1449/98, nariadenie (ES) č. 2244/2003, nariadenie (ES) č. 1281/2005, nariadenie (ES) č. 1042/2006, nariadenie (ES) č. 1542/2007, nariadenie (ES) č. 1077/2008 a nariadenie (ES) č. 409/2009 sa zrušujú.

2.  Nariadenie (ES) č. 356/2005 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2012.

3.  Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 167

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie s výnimkou hlavy VII, ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Hlava II kapitola III a hlava IV kapitola 1 sa uplatňujú od 1. januára 2012. V súlade s článkom 124 písm. c) nariadenia o kontrole a predchádzajúcim odsekom sa hlava VII uplatňuje od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA ITabuľka 1

Prezentácia výrobkov trojmiestnymi abecednými kódmi

Trojmiestny abecedný kód obchodnej úpravy výrobku

Obchodná úprava

Opis

CBF

filé z tresky (escalado)

HEA s kožou, chrbtovou kosťou a chvostom

CLA

klepetá

iba klepetá

DWT

kód ICCAT

bez žiabier, vypitvané, bez časti hlavy a plutiev

FIL

filety

HEA + GUT + TLD + vykostené, z každej ryby sa získajú dve filety, ktoré nie sú ničím spojené.

FIS

filety bez kože

FIL + SKI, z každej ryby sa získajú dve filety, ktoré nie sú ničím spojené.

FSB

filetovaná ryba s kožou a kostičkami

filetovaná ryba s kožou a kosťami

FSP

filetovaná ryba bez kože s chrbtovou kosťou

filetovaná ryba bez kože a s chrbtovou kosťou

GHT

bez vnútorností, hlavy a chvosta

GUH + TLD

GUG

bez vnútorností a žiabier

odstránené vnútornosti a žiabre

GUH

bez vnútorností a hlavy

odstránené vnútornosti a hlava

GUL

bez vnútorností s pečeňou

bez vnútorností bez odstránenia pečene

GUS

bez vnútorností, hlavy a kože

GUH + SKI

GUT

bez vnútorností

odstránené všetky vnútornosti

HEA

bez hlavy

odstránená hlava

JAP

japonský rez

priečnym rezom odstránené všetky časti od hlavy po brucho

JAT

japonský rez bez chvosta

japonský rez s odstráneným chvostom

LAP

laponský rez

dvojitý filet, HEA, s kožou, chvostom a plutvami

LVR

pečeň

iba pečeň, v prípade hromadnej obchodnej úpravy sa používa kód LVR-C.

OTH

iné

všetky ostatné obchodné úpravy (1)

ROE

ikry a mliečie

iba ikry a mliečie, v prípade hromadnej obchodnej úpravy sa používa kód ROE-C.

SAD

sušené solené

bez hlavy s kožou, kostičkami, chrbtovou kosťou, chvostom a priamo nasolené

SAL

solené na mokro

CBF + solené

SGH

solené, bez vnútorností a hláv

GUH + solené

SGT

solené, bez vnútorností

GUT + solené

SKI

bez kože

odstránená koža

SUR

rybí proteín vo forme rôsolu (surimi)

rybí proteín vo forme rôsolu (surimi)

TAL

chvost

iba chvosty

TLD

bez chvostu

odstránený chvost

TNG

jazyk

iba jazyk; v prípade hromadnej obchodnej úpravy sa používa kód TNG-C.

TUB

len trup

iba trup (kalmár)

WHL

vcelku

bez spracovania

WNG

krídla

iba krídla

(1)   Keď kapitáni rybárskych plavidiel použijú vo vyhlásení o vykládke alebo vyhlásení o prekládke kód obchodnej úpravy OTH (iné), musia presne opísať, čo obchodná úprava OTH označuje.Tabuľka 2

Štádium spracovania

KÓD

STAV

ALI

živé

BOI

varené

DRI

sušené

FRE

čerstvé

FRO

mrazené

SAL

solené
PRÍLOHA II

MINIMÁLNE MNOŽSTVO INFORMÁCIÍ, KTORÉ MUSÍ BYŤ OBSIAHNUTÉ V LICENCII NA RYBOLOV

1.   ÚDAJE O RYBÁRSKOM PLAVIDLE ( 15 )

Registračné číslo flotily Spoločenstva ( 16 )

Názov rybárskeho plavidla ( 17 )

Vlajkový štát/krajina registrácie (17) 

Prístav registrácie (názov a vnútroštátny kód (17) )

Vonkajšie označenie (17) 

Medzinárodný rádiový volací znak (IRCS ( 18 ))

2.   DRŽITEĽ LICENCIE/VLASTNÍK RYBÁRSKEHO PLAVIDLA (16)  /ZÁSTUPCA RYBÁRSKEHO PLAVIDLA (16) 

Názov a adresa právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby

3.   PARAMETRE KAPACITY RYBOLOVU

Výkon motora (kW) ( 19 )

Tonáž (brutto tonáž) ( 20 )

Celková dĺžka (20) 

Hlavný rybársky výstroj ( 21 )

Pomocný rybársky výstroj (21) 

INÉ VNÚTROŠTÁTNE OPATRENIA (AK SA HODÍ)
PRÍLOHA III

MINIMÁLNE MNOŽSTVO INFORMÁCIÍ, KTORÉ MUSÍ BYŤ OBSIAHNUTÉ V OPRÁVNENIACH NA RYBOLOV

A.   IDENTIFIKÁCIA

1. Registračné číslo flotily Spoločenstva ( 22 )

2. Názov rybárskeho plavidla ( 23 )

3. Vonkajšie registračné písmená a číslo (22) 

B.   PODMIENKY RYBOLOVU

1. Dátum vydania:

2. Platnosť:

3. Podmienky oprávnenia, prípadne vrátane druhov, zóny a rybárskeho výstroja: 

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Zóny

 

 

 

 

 

 

Druhy

 

 

 

 

 

 

Rybársky výstroj

 

 

 

 

 

 

Iné podmienky

 

 

 

 

 

 

Akákoľvek iná požiadavka vyplývajúca zo žiadosti o oprávnenie na rybolov.
PRÍLOHA IV

ZNAKY KONCOVÝCH A STREDNÝCH OZNAČOVACÍCH BÓJÍ

image

OZNAČOVACIE BÓJE NA ZÁPADNOM KONCI

image

OZNAČOVACIE BÓJE NA VÝCHODNOM KONCI

image

STREDNÉ OZNAČOVACIE BÓJE

image

▼M1 —————

▼M1
PRÍLOHA VI

VZOR KOMBINOVANÉHO RYBÁRSKEHO DENNÍKA ÚNIE, VYHLÁSENIA O VYKLÁDKE A VYHLÁSENIA O PREKLÁDKE

image
PRÍLOHA VII

VZOR KOMBINOVANÉHO RYBÁRSKEHO DENNÍKA ÚNIE, VYHLÁSENIA O VYKLÁDKE A VYHLÁSENIA O PREKLÁDKE

(STREDOZEMNÉ MORE – DENNÉ RYBÁRSKE VÝJAZDY)

image

▼M1 —————

▼M1
PRÍLOHA X

POKYNY PRE KAPITÁNOV RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL, OD KTORÝCH SA VYŽADUJE, ABY VYPLNILI A PREDLOŽILI RYBÁRSKY DENNÍK, VYHLÁSENIE O VYKLÁDKE ALEBO VYHLÁSENIE O PREKLÁDKE

Bez toho, aby boli dotknuté iné osobitné prvky alebo pravidlá vyžadované právnymi predpismi Únie, vnútroštátnymi orgánmi členského štátu alebo tretej krajiny alebo regionálnou organizáciou pre riadenie rybného hospodárstva, do rybárskeho denníka sa zaznamenávajú tieto všeobecné a minimálne informácie o plavidle alebo činnostiach rybárskeho plavidla v súlade s článkami 14, 15, 21, 22, 23 a 24 nariadenia o kontrole a s hlavou III kapitolami I, II a III tohto nariadenia.

1.   POKYNY TÝKAJÚCE SA RYBÁRSKEHO DENNÍKA

Kapitán(-i) každého rybárskeho plavidla(-iel), ktoré sa podieľa na párovej rybolovnej operácii, vedie rybársky denník, v ktorom uvádza ulovené a na palube ponechané množstvo, a to tak, aby nedochádzalo k dvojitému započítaniu úlovkov.

V papierovom denníku sa počas toho istého rybárskeho výjazdu povinné dátové prvky zaznamenávajú na každej strane.Informácie týkajúce sa rybárskych plavidiel a dátumov rybárskych výjazdov

Papierový rybársky denník

Referenčné

číslo

Názov dátového prvku

(P = povinné)

(N = nepovinné)

(P* = povinné, ak sa uplatňuje)

Opis a/alebo čas, ktorý sa zaznamenáva

1.

Názov rybárskeho plavidla(-iel) (P)

Medzinárodný(-é) rádiový(-é) volací(-ie) znak(-y) (P)

Číslo(-a) CFR (P)

Číslo(-a) GFCM, ICCAT (P*)

V prípade párovej rybolovnej operácie sa zaznamenajú rovnaké informácie aj o druhom plavidle.

Tieto informácie sa zapíšu do papierového denníka pod údaje o plavidle, o ktorom sa vedie rybársky denník.

Identifikačné číslo plavidla uvedené v registri flotily Únie (Community Fleet Register – CFR) je jedinečné číslo priradené plavidlu Únie členským štátom, keď rybárske plavidlo vstúpi do flotily Únie po prvý raz (1).

Registračné číslo GFCM alebo ICCAT sa uvádza pri rybárskych plavidlách vykonávajúcich regulované rybolovné činnosti mimo vôd Únie (P*).

2.

Vonkajšia identifikácia (P)

Vonkajšie registračné písmená a čísla, tak ako sú vyznačené na boku trupu plavidla.

V prípade párovej rybolovnej operácie sa zaznamenajú rovnaké informácie aj o druhom plavidle.

3.

Meno a adresa kapitána (P)

Uvádza sa priezvisko, meno a presná adresa kapitána (názov a číslo ulice, mesto, poštové smerovacie číslo, členský štát alebo tretia krajina).

V prípade párovej rybolovnej operácie sa zaznamenajú rovnaké informácie aj o druhom plavidle.

4.

Dátum, čas a prístav odchodu (P)

Zaznamenávajú sa do papierového lodného denníka pred tým, než rybárske plavidlo opustí prístav. Dátum sa zaznamenáva vo formáte DD-MM-RRRR a čas sa zaznamenáva vo formáte HH-MM miestneho času.

Pred tým, než rybárske plavidlo opustí prístav, sa zašle elektronický oznam o odchode. Dátum a čas sa zaznamenáva v koordinovanom svetovom čase (UTC).

V elektronickom lodnom denníku sa prístav zaznamenáva s použitím kódov uverejnených v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

5.

Dátum, čas a prístav návratu (P)

Zaznamenávajú sa do papierového lodného denníka pred tým, než rybárske plavidlo vstúpi do prístavu. Dátum sa zaznamenáva vo formáte DD-MM-RRRR a odhadovaný čas sa zaznamenáva vo formáte HH-MM miestneho času.

Pred tým, než rybárske plavidlo vstúpi do prístavu, sa zašle elektronický oznam o návrate. Dátum a odhadovaný čas sa zaznamenáva v koordinovanom svetovom čase (UTC).

V elektronickom lodnom denníku sa prístav zaznamenáva s použitím kódov uverejnených v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

6.

Dátum, čas a prístav vykládky, ak je odlišný od bodu (5) (P)

Zaznamenávajú sa do lodného denníka pred tým, než rybárske plavidlo vstúpi do prístavu vykládky. Dátum sa zaznamenáva vo formáte DD-MM-RRRR a odhadovaný čas sa zaznamenáva vo formáte HH-MM miestneho času (papierový denník) alebo koordinovaného svetového času (UTC) (elektronický denník).

V elektronickom lodnom denníku sa prístav zaznamenáva s použitím kódov uverejnených v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

7.

Dátum, čas a miesto prekládky

Názov, vonkajšia identifikácia a medzinárodný rádiový volací znak, vlajka, číslo CFR alebo IMO a prístav a krajina určenia prijímajúceho rybárskeho plavidla (P)

Uvádzajú sa v papierovom denníku v prípade prekládky pred začatím operácie.

Dátum sa zaznamenáva vo formáte DD-MM-RRRR a čas sa zaznamenáva vo formáte HH-MM miestneho času (papierový denník) alebo koordinovaného svetového času (UTC) (elektronický denník).

V elektronickom lodnom denníku sa prístav zaznamenáva s použitím kódov uverejnených v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

Tretia krajina sa zaznamenáva trojmiestnym abecedným kódom krajiny ISO-3166.

V prípade plavidiel Únie sa uvádza číslo plavidla uvedené v registri flotily Únie (CFR). V prípade plavidiel tretích krajín sa uvádza číslo Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

Ak sa vyžaduje zemepisná poloha, zemepisná šírka a dĺžka sa zaznamenávajú v stupňoch a minútach, ak sa nepoužíva systém GPS, a v desatinných stupňoch a minútach, ak sa GPS používa (vo formáte WGS 84).

Informácie o rybárskom výstroji

8.

Typ výstroja (P)

Typ výstroja sa uvádza pomocou kódov v 1. stĺpci prílohy XI.

9.

Veľkosť ôk (P)

Uvádza sa v milimetroch (oká roztiahnuté).

10.

Rozmery výstroja (P)

Rozmery výstroja vrátane veľkosti a počtu sa uvádzajú podľa špecifikácií v 2. stĺpci prílohy XI.

11.

Dátum (P)

Dátum za každý deň na mori sa zaznamenáva do nového riadka (papierový denník) alebo správy (elektronický denník) a musí zodpovedať každému dňu na mori.

Dátum každej rybolovnej operácie sa prípadne zaznamenáva do nového riadka.

12.

Počet rybolovných operácií (P)

Počet rybolovných operácií sa uvádza podľa špecifikácií v 3. stĺpci prílohy XI.

13.

Čas rybolovu (N)

Čas nastavenia a vytiahnutia výstroja (P*)

Rybolovná hĺbka (P*)

Celkový čas (N)

Celkový čas venovaný všetkým činnostiam v súvislosti s rybolovnými operáciami (hľadanie rýb, zhadzovanie, ťahanie a vyťahovanie aktívneho rybárskeho výstroja, nastavovanie, namáčanie, odstraňovanie alebo prestavovanie pasívneho výstroja a premiestňovanie akéhokoľvek úlovku z výstroja, zo siete na uchovanie živých úlovkov alebo z prepravnej klietky do výkrmných a chovných klietok) sa uvádza v minútach a rovná sa počtu hodín strávených na mori mínus čas strávený na ceste k loviskám rýb, medzi nimi alebo Pri návrate z nich, čas strávený manévrovaním a čas, počas ktorého je plavidlo v nečinnosti alebo v oprave.

V prípade času nastavenia a vytiahnutia výstroja sa čas zaznamenáva vo formáte HH-MM miestneho času (papierový denník) alebo koordinovaného svetového času (UTC) (elektronický denník).

Rybolovná hĺbka sa zaznamenáva ako priemerná hĺbka v metroch.

14.

Poloha a rybolovná zemepisná oblasť (P)

Relevantná zemepisná oblasť výlovu je oblasť, v ktorej bola vylovená väčšina úlovkov, pričom sa použije čo najpodrobnejšia dostupná úroveň.

Príklady:

Vo vodách severovýchodného Atlantiku (oblasť FAO 27) až po divíziu ICES a štatistický obdĺžnik (napr. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Štatistické obdĺžniky ICES slúžia ako mriežka pokrývajúca oblasť medzi 36° s.z.š. a 85° 30′ s.z.š. a 44° z.z.d. a 68° 30′ v.z.d. Pásma zemepisnej šírky sú v rozostupoch 30′ a sú očíslované dvojmiestnym číslom od 01 do 99. Pásma zemepisnej dĺžky sú v rozostupoch 1° a sú kódované na základe alfanumerického systému, počnúc A0 s použitím rôznych písmen pre každý 10° blok až po M8 s výnimkou písmena I.

V morských vodách Stredozemného a Čierneho mora (oblasť FAO 37) až po zemepisnú podoblasť GFCM a štatistický obdĺžnik (napr. 7 M27B9). Čísla obdĺžnika v štatistickej mriežke GFCM pozostávajú z päťmiestneho kódu: i) Zemepisnú šírku označuje zložený 3-miestny (jedno písmeno a dve číslice). Maximálny rozsah sa pohybuje od M00 (30° s.z.š.) do M34 (47° 30′ s.z.š.). ii) Zemepisnú dĺžku označuje zložený písmenovo-číselný kód. Používajú sa písmená od A až po J a čísla od 0 do 9. Maximálny rozsah sa pohybuje od od A0 (6° z.z.d.) do J5 (42° v.z.d.).

Vo vodách severozápadného Atlantiku vrátane NAFO (oblasť FAO 21) a vo vodách stredovýchodného Atlantiku CECAF (oblasť FAO 34) až po divíziu alebo subdivíziu FAO (napr. 21.3.M alebo 34.3.5).

Pre ostatné oblasti FAO až po podoblasť FAO, ak je k dispozícii (napr. v stredozápadnom Atlantiku FAO 31 a v západnom Indickom oceáne FAO 51.6).

Nepovinne však možno zapísať údaje o všetkých štatistických obdĺžnikoch, v ktorých plavidlo v určitý deň vykonávalo rybolov (N).

V oblastiach GFCM a ICCAT sa navyše zemepisná poloha (zemepisná šírka/dĺžka) zaznamenáva za každú rybolovnú operáciu, resp. na poludnie, ak sa v daný deň nelovilo.

Ak sa vyžaduje zemepisná poloha, zemepisná šírka a dĺžka sa zaznamenávajú v stupňoch a minútach, ak sa nepoužíva systém GPS, a v desatinných stupňoch a minútach, ak sa GPS používa (vo formáte WGS 84).

Rybolovná zóna tretích krajín, oblasť regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva a šíre more: uveďte rybolovnú zónu(-y) nečlenských štátov alebo oblasť regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva alebo vody, ktoré nie sú pod výlučnou správou alebo jurisdikciou žiadneho štátu alebo ktoré nereguluje nijaká regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva, a to pomocou trojmiestnych abecedných kódov krajín ISO-3166 a ostatných kódov uverejnených v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo, napr. NOR = Nórsko, NAFO = XNW, NEAFC = XNE a XIN na šírom mori.

15. 16.

Ulovené a na palube ponechané úlovky (P)

Používajú sa trojmiestne abecedné kódy druhov FAO.

Úlovok každého druhu sa zaznamená v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti.

Zaznamenávajú sa všetky množstvá každého druhu uloveného a ponechaného na palube nad 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti. Tento prah na úrovni 50 kg sa uplatňuje, keď úlovok určitého druhu presiahne 50 kg. Do týchto množstiev musia byť započítané množstvá odložené bokom na spotrebu posádkou plavidla.

Úlovky legálnej veľkosti sa zaznamenávajú pomocou všeobecného kódu LSC.

Úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa zaznamenávajú oddelene od úlovkov legálnej veľkosti pomocou všeobecného kódu BMS.

Ak sa tieto úlovky skladujú v košoch, škatuliach, nádržiach, kartónoch, vreciach, vakoch, blokoch alebo iných nádobách, zaznamená sa čistá hmotnosť jednotky v kilogramoch živej hmotnosti a presný počet týchto použitých jednotiek.

Alternatívne sa môže zaznamenať úlovok ponechaný na palube v týchto jednotkách v kilogramoch živej hmotnosti (N).

V Baltskom mori (len v prípade lososa) a v oblasti GFCM (len v prípade tuniakov, mečiarov a žralokov migrujúcich na veľké vzdialenosti), prípadne v iných oblastiach sa zaznamenáva aj počet rýb ulovených za deň.

Ak je počet stĺpcov nedostatočný, použije sa nová strana.

15. 16.

Odhadovaný odhodený úlovok (P)

Používajú sa trojmiestne abecedné kódy druhov FAO.

Odhodený úlovok každého druhu sa zaznamená v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti.

Druhy, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť vykládky:

Odhodené množstvá všetkých druhov nad 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti sa zaznamenávajú podľa pravidiel stanovených pre zaznamenávanie úlovkov a pomocou všeobecného kódu DIS.

Rovnakým spôsobom sa zaznamenávajú aj odhodené množstvá použité ako živá návnada a zaznamenané v rybárskom denníku.

Druhy, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti vykládky (2):

Odhodené množstvá všetkých druhov sa zaznamenávajú v úplnosti podľa pravidiel stanovených pre zaznamenávanie úlovkov a pomocou všeobecného kódu DIS.

Odhodené množstvá všetkých druhov, na ktoré sa vzťahujú konkrétne výnimky de minimis , sa zaznamenávajú podľa pravidiel stanovených pre zaznamenávanie úlovkov oddelene od ostatných odhodených úlovkov a pomocou všeobecného kódu DIM.

15. 16.

Úlovky, náhodné vedľajšie úlovky a vypúšťanie iných morských organizmov alebo zvierat (P)

V oblasti GFCM sa takisto pre každý úlovok alebo náhodný vedľajší úlovok oddelene zaznamenávajú tieto informácie:

— denné úlovky korálu červeného vrátane rybolovnej činnosti podľa oblasti a hĺbky,

— náhodné vedľajšie úlovky a vypustenie morských vtákov,

— náhodné vedľajšie úlovky a vypustenie tuleňov,

— náhodné vedľajšie úlovky a vypustenie morských korytnačiek,

— náhodné vedľajšie úlovky a vypustenie veľrybotvarých cicavcov.

V relevantných prípadoch sa morské živočíchy vypustené do mora zaznamenávajú pomocou všeobecného kódu RET.

Používajú sa trojmiestne abecedné kódy druhov FAO. Ak nie sú k dispozícii, používajú sa kódy uverejnené v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

(1)   Ako sa uvádza v článku 10 nariadenia Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)   

Podľa článku 15 ods. 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/812 z 20. mája, konkrétne:

— druhy, ktorých lov je zakázaný a ktoré sú takto označené v právnom akte Únie prijatom v rámci spoločnej rybárskej politiky,

— druhy, v prípade ktorých vedecké dôkazy preukazujú vysokú mieru prežitia, pričom sa zohľadňujú charakteristické znaky výstroja, rybolovných postupov a ekosystému,

— úlovky, na ktoré sa vzťahujú výnimky de minimis,

— ryby, ktoré vykazujú znaky napadnutia dravcami.

2.   POKYNY TÝKAJÚCE SA VYHLÁSENIA O VYKLÁDKE/PREKLÁDKE

Ak boli produkty rybolovu vyložené alebo preložené a ak boli vážené pomocou zariadení schválených príslušnými orgánmi členských štátov buď na palube loviaceho, odovzdávajúceho alebo prijímajúceho rybárskeho plavidla, skutočná hmotnosť vyloženého alebo preloženého množstva sa uvádza v kilogramoch hmotnosti výrobku vo vyhlásení o vykládke alebo prekládke podľa druhov s týmito informáciami:

a) úprava rýb (referenčné číslo 17 v papierovom rybárskom denníku) pomocou kódov v prílohe I tabuľke 1 (P);

b) merná jednotka vyložených alebo preložených množstiev (referenčné číslo 18 v papierovom rybárskom denníku); uveďte hmotnosť jednotky v kilogramoch hmotnosti výrobku. Táto jednotka môže byť odlišná od jednotky použitej v rybárskom denníku (P);

c) celková hmotnosť podľa vyložených alebo preložených druhov (referenčné číslo 19 v papierovom rybárskom denníku); uveďte hmotnosť alebo množstvá všetkých druhov, ktoré boli skutočne vyložené alebo preložené (P);

Úlovky legálnej veľkosti sa zaznamenávajú pomocou všeobecného kódu LSC. Úlovky, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, sa zaznamenávajú oddelene od úlovkov legálnej veľkosti pomocou všeobecného kódu BMS. Používajú sa trojmiestne abecedné kódy druhov FAO;

d) hmotnosť sa musí zhodovať s hmotnosťou vyložených rýb, t. j. po akomkoľvek spracovaní na palube. Príslušné orgány členských štátov potom použijú vhodné prepočítavacie koeficienty na výpočet ekvivalentu živej hmotnosti v súlade s článkom 49 tohto nariadenia;

e) podpis kapitána (referenčné č. 20 v papierovom rybárskom denníku) (P);

f) prípadne podpis a meno a adresa zástupcu a pozorovateľa (referenčné číslo 21 v papierovom rybárskom denníku);

g) relevantná zemepisná oblasť výlovu: oblasť, podoblasť a subdivízia FAO, divízia ICES, NAFO, podoblasť NEAFC, oblasť CECAF, podoblasť GFCM alebo rybolovná zóna tretej krajiny (referenčné číslo 22 v papierovom rybárskom denníku). Toto sa uplatňuje rovnakým spôsobom ako informácie o pozícii a zemepisnej oblasti uvedené vyššie (P).

3.   ĎALŠIE POKYNY O ZAZNAMENÁVANÍ RYBOLOVNÉHO ÚSILIA DO RYBÁRSKEHO DENNÍKA

Kapitáni rybárskych plavidiel Únie za čas strávený rybolovom, ktorý je predmetom režimov rybolovného úsilia, zaznamenávajú do rybárskeho denníka tieto dodatočné informácie:

a) Všetky informácie požadované v tomto oddiele sa zaznamenávajú do papierového rybárskeho denníka pod referenčnými číslami (15) a (16).

b) Čas sa zaznamenáva v koordinovanom svetovom čase (UTC).

c) Zemepisná šírka a dĺžka sa zaznamenávajú v stupňoch a minútach, ak sa nepoužíva systém GPS, a v desatinných stupňoch a minútach, ak sa GPS používa (vo formáte WGS 84).

d) Druhy rýb sa zaznamenávajú pomocou trojmiestnych abecedných kódov druhov FAO.

3.1.    Informácie o rybolovnom úsilí

a)    Prechod zónou rybolovného úsilia

Ak oprávnené plavidlo vstúpi do zóny rybolovného úsilia bez toho, aby v tejto zóne vykonávalo rybolovnú činnosť, v papierovom rybárskom denníku sa doplní ďalší riadok alebo sa vyplní elektronické vyhlásenie. Poskytnuté musia byť tieto informácie:

 dátum,

 zóna rybolovného úsilia,

 dátumy a časy každého vstupu/výstupu,

 poloha každého vstupu a výstupu vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

 úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase vstupu,

 slovo „prechod“.

b)    Vstup do zóny rybolovného úsilia

Ak plavidlo vstúpi do zóny rybolovného úsilia, v ktorej pravdepodobne bude vykonávať rybolovné činnosti, v papierovom rybárskom denníku sa doplní ďalší riadok alebo sa vyplní elektronické vyhlásenie. Poskytnuté musia byť tieto informácie:

 dátum,

 slovo „vstup“,

 zóna rybolovného úsilia,

 poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

 čas vstupu,

 úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase vstupu, ako aj

 cieľové druhy.

c)    Výstup zo zóny rybolovného úsilia

Ak plavidlo opustí zónu úsilia, v ktorej vykonalo rybolovné činnosti, a ak vstúpi do ďalšej zóny rybolovného úsilia, v ktorej pravdepodobne bude vykonávať rybolovné činnosti, v papierovom rybárskom denníku sa doplní ďalší riadok alebo sa vyplní elektronické vyhlásenie. Poskytnuté musia byť tieto informácie:

 dátum,

 slovo „vstup“,

 poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

 nová zóna rybolovného úsilia,

 čas vstupu/výstupu,

 úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase výstupu/vstupu, ako aj

 cieľové druhy.

Ak rybárske plavidlo opustí zónu rybolovného úsilia, v ktorej vykonalo rybolovné činnosti, a nebude v nej vykonávať ďalšie rybolovné činnosti, v papierovom rybárskom denníku sa doplní ďalší riadok alebo sa vyplní elektronické vyhlásenie. Poskytnuté musia byť tieto informácie:

 dátum,

 slovo „výstup“,

 poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

 zóna rybolovného úsilia,

 čas odchodu,

 úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase výstupu, ako aj

 cieľové druhy.

d)    Transzonálne rybárske činnosti ( 24 ):

Ak rybárske plavidlo vykonáva transzonálne rybolovné činnosti, v papierovom rybárskom denníku sa doplní ďalší riadok alebo sa vyplní elektronické vyhlásenie. Poskytnuté musia byť tieto informácie:

 dátum,

 slovo „transzonálny“,

 čas prvého výstupu a zóna rybolovného úsilia,

 poloha prvého vstupu vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

 čas posledného vstupu a zóna rybolovného úsilia,

 poloha posledného výstupu vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

 úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase výstupu/vstupu, ako aj

 cieľové druhy.

e)    Ďalšie informácie v prípade rybárskych plavidiel používajúcich statický výstroj:

 Ak rybárske plavidlo nastaví alebo prestaví statický výstroj, v tomto riadku musia byť uvedené tieto informácie:

 

 dátum,

 zóna rybolovného úsilia,

 poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

 slová „nastavenie“ alebo „prestavenie“,

 čas.

 Keď rybárske plavidlo dokončí operácie so statickým výstrojom:

 

 dátum,

 zóna rybolovného úsilia,

 poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou,

 slovo „koniec“,

 čas.

3.2.    Informácie týkajúce sa oznamovania pohybu plavidiel

Ak je rybárske plavidlo vykonávajúce rybolovné činnosti povinné posielať správu o rybolovnom úsilí príslušným orgánom v súlade s článkom 28 nariadenia o kontrole, okrem informácií uvedených v odseku 3.1 sa zaznamenávajú tietoinformácie:

a) dátum a čas oznámenia;

b) zemepisná poloha rybárskeho plavidla vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou;

c) oznamovací prostriedok a prípadne použitá rádiová stanica, ako aj

d) miesto(-a) určenia oznámenia.

▼B
PRÍLOHA XIKÓDY RYBÁRSKYCH VÝSTROJOV A OPERÁCIÍ

Typ výstroja

1. stĺpec

Kód

2. stĺpec

Veľkosť/počet (metre)

(nepovinné)

3. stĺpec

Počet vyhodení každý deň

(povinné)

Vlečná sieť s vodiacimi štítmi na lov pri morskom dne

OTB

model vlečnej siete (uvádza sa model alebo obvod otvoru)

počet vyhodení výstroja

Vlečné siete na homáre

TBN

Vlečné siete na krevety

TBS

Vlečné siete na lov pri morskom dne (nešpecifikované)

TB

Vlečná sieť s rozperným rahnom

TBB

dĺžka rahna. počet rahien

počet vyhodení výstroja

Párové vlečné siete s vodiacimi štítmi

OTT

model vlečnej siete (uvádza sa model alebo obvod otvoru). počet vlečných sietí

počet vyhodení výstroja

Párové vlečné siete na lov pri morskom dne

PTB

model vlečnej siete (uvádza sa model alebo obvod otvoru)

Vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov stredných hĺbkach

OTM

model vlečnej siete

Párové vlečné siete na lov v stredných hĺbkach

PTM

model vlečnej siete

ZÁŤAHOVÉ SIETE

Dánske ukotvené záťahové siete

SDN

celková dĺžka záťahových lán

počet vyhodení výstroja

Škótske záťahové siete (obratný záťah)

SSC

Škótske párové záťahové siete (obratný záťah)

SPR

Záťahové siete (nešpecifikované)

SX

Záťahové siete ovládané z člnu alebo plavidla

SV

KRUHOVÉ SIETE

Vaková sieť

PS

dĺžka, výška

počet vyhodení výstroja

Vaková sieť obsluhovaná jedným plavidlom

PS1

dĺžka, výška

Vaková sieť obsluhovaná dvomi plavidlami

PS2

 

Bez zaťahovacích lán (lamparové siete)

LA

 

DREDŽE

Dredže

DRB

šírka. počet dredží

počet vyhodení výstroja

ŽIABROVÉ A PASCOVÉ SPLIETANÉ SIETE

Žiabrové siete (nešpecifikované)

GN

dĺžka, výška

počet vyhodení sietí počas dňa

Žiabrové ukotvené siete (súprava)

GNS

Žiabrové siete (unášané)

GND

Žiabrové siete (kruhové)

GNC

Kombinované viacstenné žiabrové siete

GTN

Viacstenné žiabrové siete

GTR

PASCE

Koše

FPO

počet vylovených košov každý deň

 

Pasce (nešpecifikované)

FIX

nešpecifikované

 

HÁČIKY A RYBÁRSKE VLASCE

Udice a rybárske prúty (ručne ovládané)

LHP

celkový počet háčikov/rybárskych vlascov vyhodených počas dňa

Udice a rybárske prúty (mechanizované)

LHM

Upevnené lovné šnúry

LLS

počet háčikov a lovných šnúr vyhodených každý deň

Unášané lovné šnúry

LLD

Lovné šnúry (nešpecifikované)

LL

Vlečené lovné šnúry

LTL

 

 

Háčiky a rybárske vlasce (nešpecifikované)

LX

 

 

ZBERNÉ ZARIADENIA

Mechanizované dredže

HMD

 

 

 

 

 

 

Rôzny výstroj

MIS

 

 

Výstroj na rekreačný rybolov

RG

 

 

Neznámy alebo nešpecifikovaný výstroj

NK

 

 

▼M1
PRÍLOHA XII

NORMY ELEKTRONICKEJ VÝMENY ÚDAJOV

Formát elektronickej výmeny údajov vychádza z normy UN/CEFACT P1000. Výmeny údajov súvisiacich s podobnými obchodnými činnosťami sú zoskupené v oblastiach a priblížené v dokumentoch so špecifikáciami obchodných požiadaviek (Business Requirements Specifications – BRS).

Normy sú k dispozícii v týchto okruhoch:

P1000 – 1; Všeobecné zásady

P1000 – 3; Doména rybolovných činností

P1000 – 5; Doména predaja

P1000 – 7; Doména polohy plavidla

P1000 – 12; Doména správ o súhrnných údajoch o úlovkoch.

Dokumenty BRS a ich prepis do strojovo čitateľného formátu (XML Schema Definition) sú k dispozícii v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo. Na tejto stránke sa nachádzajú aj vykonávacie dokumenty, ktoré sa majú používať pri výmene údajov.

▼B
PRÍLOHA XIII

PREPOČÍTAVACIE KOEFICIENTY EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ČERSTVÉ RYBYDruh:

tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11Druh:

beryxy

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Druh:

sardela európska

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Druh:

čertovité

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

▼C1

GUH

3,00

▼B

TAL

3,00Druh:

ľadovka makrelia

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Druh:

striebristka severná

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Druh:

tuniak okatý

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29Druh:

molva modrá

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17Druh:

kalkan hladký

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09Druh:

stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40Druh:

marlín mozaikový

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Druh:

koruška polárna

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60Druh:

limanda európska

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39Druh:

ostroň bieloškvrnný

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52Druh:

platesa bradavičnatá

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39Druh:

mieňovec európsky

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Druh:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46Druh:

halibut svetlý

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Druh:

mieňovec belavý

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Druh:

stavridy

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Druh:

pancierovka antarktická

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Druh:

platesa Microstomus kitt

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidohormbus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50Druh:

ľadovka nosorožia

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Druh:

molva veľká

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64Druh:

makrela atlantická

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Druh:

nototénia hrbohlavá

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Druh:

treska koruškovitá

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Druh:

nototénia mramorovaná

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Druh:

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Druh:

kraby rodu Chionoecetes

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Druh:

krevety rodu

PenaeusPenaeus spp.

PEN

WHL

1,00Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

▼C1

GUT

1,05

▼B

GUH

1,39

FIL

2,40Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Druh:

sebastesy

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19Druh:

dlhochvost berglax

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Druh:

dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20Druh:

piesočnice

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Druh:

pagel bledý

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Druh:

ryby druhu Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Druh:

ryby druhu Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Druh:

ľadovka sivozelená

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Druh:

solea európska

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04Druh:

šprota severná

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Druh:

gordan západoatlantický

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Druh:

gordan Martialia hyadesi

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Druh:

rajotvaré

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Druh:

mečiar veľký

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31Druh:

nototénia patagónska

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Druh:

kalkan veľký

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Druh:

kopijonos belavý

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Druh:

platesa Glyptocephalus cynoglossus

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06Druh:

limanda žltochvostá

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
PRÍLOHA XIVPREPOČÍTAVACIE KOEFICIENTY EURÓPSKEJ ÚNIE PRE SOLENÉ ČERSTVÉ RYBY

Druh:

molva veľká

Molva molva

LIN

WHL

2,80
PRÍLOHA XV

PREPOČÍTAVACIE KOEFICIENTY EURÓPSKEJ ÚNIE PRE MRAZENÉ RYBYDruh:

tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23Druh:

beryxy

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Druh:

sardela európska

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Druh:

čertovité

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60Druh:

ľadovka makrelia

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Druh:

striebristka severná

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Druh:

tuniak okatý

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25Druh:

molva modrá

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40Druh:

kalkan hladký

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00Druh:

stuhochvost čierny

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48Druh:

marlín moziakový

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Druh:

koruška polárna

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Druh:

treska škvrnitá

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

►C1  CBF ◄

1,63Druh:

limanda európska

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00Druh:

ostroň bieloškvrnný

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52Druh:

platesa bradavičnatá

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00Druh:

mieňovec európsky

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40Druh:

halibut tmavý

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39Druh:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00Druh:

halibut svetlý

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Druh:

sleď atlantický

Clupea harengus

HER

WHL

1,00Druh:

merlúza európska

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67Druh:

mieňovec belavý

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Druh:

stavridy

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Druh:

pancierovka antarktická

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Druh:

platesa Microstomus kitt

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Druh:

kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidohormbus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06Druh:

ľadovka nosorožia

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Druh:

molva veľká

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30Druh:

makrela atlantická

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11Druh:

homár štíhly

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Druh:

nototénia hrbohlavá

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Druh:

treska koruškovitá

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Druh:

nototénia mramorovaná

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Druh:

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Druh:

kraby rodu Chionoecetes

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Druh:

krevety rodu Penaeus

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Druh:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07Druh:

treska tmavá

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43Druh:

treska žltkavá

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Druh:

kreveta boreálna

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Druh:

sebastesy

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

▼C1

GUH

1,78

▼B

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90Druh:

dlhochvost berglax

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Druh:

dlhochvost tuponosý

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92Druh:

piesočnice

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Druh:

pagel bledý

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Druh:

ryby druhu Deania histricosa

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Druh:

ryby druhu Deania profundorum

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Druh:

ľadovka sivozelená

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Druh:

solea európska

Solea solea

SOL

WHL

1,00Druh:

šprota severná

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Druh:

gordan západoatlantický

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Druh:

gordan Martialia hyadesi

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Druh:

rajotvaré

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Druh:

mečiar veľký

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33Druh:

nototénia patagónska

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Druh:

kalkan veľký

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Druh:

mieň lemovaný

Brosme brosme

USK

WHL

1,00Druh:

treska belasá

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97Druh:

treska merlang

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Druh:

kopijonos belavý

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Druh:

platesa Glyptocephalus cynoglossus

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00Druh:

limanda žltochvostá

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
PRÍLOHA XVI

METODIKA ZRIADENIA PLÁNOV ODBERU VZORIEK PODĽA ČLÁNKU 16 ODS. 1 A ČLÁNKU 25 ODS. 1 NARIADENIA O KONTROLE

Táto príloha ustanovuje metodiku, na základe ktorej členské štáty zriadia plány odberu vzoriek uvedené v článku 16 ods. 1 a článku 25 ods. 1 nariadenia o kontrole pre plavidlá, ktoré nemajú povinnosť predkladať rybársky denník a vyhlásenie o vykládke.

1. Na účely tejto prílohy platia nasledujúce definície:

a)

aktívne plavidlá : plavidlá uvedené v článkoch 16 a 25 nariadenia o kontrole, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek rybolovnej operácii (viac ako 0 dní) v priebehu kalendárneho roka. Plavidlo, ktoré sa nepodieľalo na rybolovných operáciách v priebehu roka, sa považuje za „neaktívne“;

b)

metiera : skupina rybolovných operácií zameraných na podobné druhy (alebo zoskupenia druhov), pri ktorých sa používa podobný výstroj, vykonávajú sa počas toho istého obdobia v roku a/alebo v rovnakej oblasti, a ktoré charakterizuje podobný model využívania zásob. Prideľovanie metiere sa robí na základe rybolovnej činnosti za predchádzajúci rok. Ak jedno plavidlo aktívne pôsobilo v jednej metiere viac než 50 % roka, pridelí sa tejto metiere. Ak je rybolovná činnosť nižšia ako 50 % v akejkoľvek metiere, plavidlo sa pridelí metiere s názvom polyvalentná metiera;

c)

cieľová populácia : vykládky produktov rybolovu z aktívnych plavidiel pomocou rôznych metier.

2. Cieľom plánu odberu vzoriek je monitorovanie činností plavidiel uvedených v článkoch 16 a 25 nariadenia o kontrole a odhadnúť ich celkový úlovok z ľubovoľnej zásoby a za metieru v období odberu vzoriek.

3. Jednotkou odberu vzoriek je v zásade metiera. Každé príslušné plavidlo by malo mať priradenú len jednu metieru.

4. Cieľová populácia by mala byť tvorená vykládkami podľa metiery z aktívnych plavidiel s dĺžkou menej ako 10 metrov.

5. Veľkosť vzorky sa určí na základe rizika nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva pre metieru v členskom štáte, kde sa vykládka(-y) uskutočňuje(-ú). Veľkosť vzorky musí byť reprezentatívna pre príslušnú metieru.

6. Členské štáty určia riziko na nasledujúcich úrovniach: veľmi nízke, nízke, stredné, vysoké a veľmi vysoké.

7. Pri určovaní úrovne rizika nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva by mali členské štáty vziať do úvahy všetky príslušné kritériá. Patria medzi ne napríklad tieto:

 úrovne vykládok podľa cieľovej populácie, zahŕňajúce všetky regulované zásoby, rozdelené podľa metier,

 úroveň už zistených porušení pravidiel príslušným plavidlom,

 celkový počet inšpekcií vykonaných podľa metiery,

 dostupnosť kvóty pre plavidlá cieľovej populácie, podľa metiery,

 používanie typizovaných škatúľ,

prípadne:

 kolísanie úrovne trhových cien vyložených produktov rybolovu,

 pozadie a/alebo potenciálne nebezpečenstvo podvodu v súvislosti s prístavom/miestom/regiónom a metierou.

8. Pri zostavovaní plánov odberu vzoriek musia členské štáty vziať do úvahy úrovne aktivity v metiere v období odberu vzoriek.

9. Intenzita odberu vzoriek musí brať do úvahy premenlivosť vykládok podľa metiery.

10. Ak sa produkty rybolovu vykladajú v typizovaných škatuliach, minimálny počet škatúľ, z ktorých sa odoberajú vzorky, musí byť úmerný úrovniam rizika identifikovaným členskými štátmi a podľa nasledujúceho príkladu:Počet vyložených škatúľ podľa druhov

Počet škatúľ vážených na základe úrovne rizika

veľmi nízke

nízke

stredné

vysoké

veľmi vysoké

0 – 25

1

1

1

1

2

25 – 50

1

2

3

4

5

50 – 100

1

3

4

5

6

každých ďalších 100

1

1

2

3

4

11. Úrovne presnosti alebo spoľahlivosti sa uplatňuje podľa úrovní 2 a 3 v bode 4 časti B kapitoly II rozhodnutia komisie 2010/93/EÚ ( 25 ).

12. Plán odberu vzoriek by mal obsahovať aj informácie o tom, ako sa odhadne celkový úlovok podľa zásoby a metiery v období odberu vzoriek.
PRÍLOHA XVII

SPÔSOBY HLÁSENIA RYBOLOVNÉHO ÚSILIA

1. Na účely tohto nariadenia v správe o rybolovnom úsilí:

a) zemepisná poloha rybárskeho plavidla sa vyjadruje v stupňoch a minútach zemepisnej šírky a dĺžky;

b) oblasť je tá, v ktorej rybolov podlieha režimu rybolovného úsilia Únie;

c) čas sa vyjadruje ako koordinovaný svetový čas (UTC);

d) ak je uvedený úlovok držaný na palube, všetky druhy, ktoré boli zaznamenané v rybárskom denníku v súlade s článkom 14 nariadenia o kontrole, sa hlásia individuálne v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti; hlásené množstvá sú celkové množstvá každého druhu ponechaného na palube v čase hlásenia správy o rybolovnom úsilí.

Druhy, ktoré sa nahlasujú, sa označujú trojmiestnym abecedným kódom FAO.

2. Kapitáni rybárskych plavidiel Únie oznámia nasledujúce informácie v podobe správy o rybolovnom úsilí najskôr 12 hodín a najneskôr 1 hodinu pred vplávaním do oblasti. Správa musí obsahovať nasledujúce informácie:

a) názov Správa o rybolovnom úsilí – vstup;

b) názov, externú identifikáciu a medzinárodný rádiový volací znak rybárskeho plavidla;

c) meno kapitána rybárskeho plavidla;

d) zemepisnú polohu rybárskeho plavidla, ktorého sa oznámenie týka;

e) oblasť, do ktorej rybárske plavidlo vstúpi;

f) očakávaný dátum a čas vplávania do tejto oblasti;

g) úlovok ponechaný na palube podľa druhov v kilogramoch živej hmotnosti.

3. Kapitáni rybárskych plavidiel Únie oznámia nasledujúce informácie v podobe správy o rybolovnom úsilí najskôr 12 hodín a najneskôr 1 hodinu pred opustením oblasti. Správa musí obsahovať nasledujúce informácie:

a) názov Správa o rybolovnom úsilí – výstup;

b) názov, externú identifikáciu a medzinárodný rádiový volací znak rybárskeho plavidla;

c) meno kapitána rybárskeho plavidla;

d) zemepisnú polohu v podobe zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky rybárskeho plavidla, ktorého sa oznámenie týka;

e) oblasť, z ktorej rybárske plavidlo vypláva;

f) očakávaný dátum a čas každého vyplávania z tejto oblasti;

g) úlovok ponechaný na palube podľa druhov v kilogramoch živej hmotnosti.

4. Bez ohľadu na odsek 3, ak kapitáni rybárskych plavidiel Únie vykonávajú transzónový rybolov, pri ktorom prekročia hranicu oddeľujúcu oblasti viac ako raz v priebehu 24 hodín, za predpokladu, že ostanú vo vymedzenej zóne 5 námorných míľ po obidvoch stranách hranice medzi oblasťami, oznámia svoj prvý vstup a posledný výstup v priebehu týchto 24 hodín.

5. Členské štáty zabezpečia, aby si kapitáni rybárskych plavidiel plávajúcich pod ich vlajkou plnili oznamovaciu povinnosť.
PRÍLOHA XVIII

METODIKA VÝPOČTU PRIEMERNEJ ČISTEJ HMOTNOSTI ŠKATÚĽ ALEBO BLOKOV MRAZENÝCH PRODUKTOV RYBOLOVUPlán odberu vzoriek

Veľkosť dávky

(počet škatúľ)

Veľkosť vzorky

(počet paliet. 52 škatúľ)

5 000 alebo menej

3

5 001 – 10 000

4

10 001 – 15 000

5

15 001 – 20 000

6

20 001 – 30 000

7

30 001 – 50 000

8

viac ako 50 000

9

1. Priemerná hmotnosť škatule alebo bloku podľa druhov sa určuje pomocou plánu odberu vzoriek v nasledujúcej tabuľke a prípadne podľa obchodnej úpravy. Vzorka sa vyberá náhodne.

2. Každá paleta škatúľ alebo blokov sa odváži. Celková hrubá hmotnosť všetkých paliet vo vzorke sa vydelí celkovým počtom paliet vo vzorke, čím sa získa priemerná brutto hmotnosť palety podľa druhov a prípade obchodnej úpravy.

3. S cieľom získať čistú hmotnosť škatule alebo bloku jednotlivých druhov a prípade obchodnej úpravy sa od priemernej brutto hmotnosti paliet vzorky uvedenej v bode 2 odpočítajú tieto hodnoty:

a) priemerná hrubá hmotnosť škatule alebo bloku rovnajúca sa hmotnosti ľadu a kartónového, umelohmotného alebo iného baliaceho materiálu vynásobená počtom škatúľ alebo blokov na palete;

b) priemerná hmotnosť prázdnych paliet zo vzorky, použitých pri vykládke.

Výsledná netto hmotnosť palety podľa druhov a prípade obchodnej úpravy sa následne vydelí počtom škatúľ na palete.

4. Hrubá hmotnosť škatule alebo bloku uvedená v bode 3 písm. a) je 1,5 kg. Členské štáty môžu použiť inú hrubú hmotnosť škatule alebo bloku za predpokladu, že predloží svoju metodiku odoberania vzoriek a akékoľvek jej zmeny na schválenie Komisii.
PRÍLOHA XIX

METODIKA ZRIADENIA PLÁNOV ODBERU VZORIEK NA VÁŽENIE PRI VYKLÁDKACH PRODUKTOV RYBOLOVU V ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH PODĽA ČLÁNKU 60 ODS. 1 NARIADENIA O KONTROLE

Táto príloha stanovuje metodiku pre členské štáty na zriadenie plánov odberu vzoriek v súlade s článkom 60 ods. 1 nariadenia o kontrole.

1. Cieľom plánu odberu vzoriek je zabezpečiť presné váženie produktov rybolovu pri vykládke.

2. Veľkosť váženej vzorky sa určí na základe rizika nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva pre prístav/miesto/región v členskom štáte, kde sa vykládka(-y) uskutočňuje(-ú).

3. Členské štáty určia riziko na nasledujúcich úrovniach: veľmi nízke, nízke, stredné, vysoké a veľmi vysoké.

4. Pri určovaní úrovne rizika nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva by mali členské štáty vziať do úvahy všetky príslušné kritériá. Patria medzi ne napríklad tieto:

 úrovne vykládok v prístave/miesto/regióne, zahŕňajúce všetky regulované zásoby,

 úroveň už zistených porušení predpisov v súvislosti s vykládkami v prístave/mieste/regióne,

 celkový počet inšpekcií vykonaných v prístave/mieste/regióne,

 dostupnosť kvót pre plavidlá vykladajúce v prístave/mieste/regióne,

 používanie typizovaných škatúľ,

prípadne:

 kolísanie úrovne trhových cien vyložených produktov rybolovu,

 riziko podvodu v prístave/mieste/regióne.

5. Odobraté vzorky musia byť reprezentatívne a aspoň rovnako účinné ako jednoduchý náhodný odber vzoriek.

6. Ak sa produkty rybolovu vykladajú v typizovaných škatuliach, minimálny počet vážených škatúľ musí byť úmerný úrovniam rizika identifikovaným členskými štátmi. Podľa možností by mali členské štáty uvádzať počet vážených škatúľ pomocou tabuliek pre rôzne úrovne rizika, tak ako to uvádza nasledujúci príklad:Počet vyložených škatúľ podľa druhov

Počet škatúľ vážených na základe úrovne rizika

veľmi nízke

nízke

stredné

vysoké

veľmi vysoké

0 – 25

1

1

1

1

2

25 – 50

1

2

3

4

5

50 – 100

1

3

4

5

6

100 – 200

2

4

5

6

7

každých ďalších 100

1

1

2

3

4

7. Plán odberu vzoriek musí obsahovať aj informácie o opatreniach prijatých s cieľom zabezpečiť, aby:

 prevádzkovatelia spĺňali stanovené úrovne pre odber vzoriek,

 sa výsledky váženia získané podľa plánov odberu vzoriek používali na účely uvedené v článku 60 ods. 5 nariadenia o kontrole,

 sa vybraný počet vykládok produktov rybolovu, ktorý určí každý členský štát na základe vlastnej analýzy rizík, vážil v prítomnosti pracovníkov príslušných orgánov.

8. Všetky analýzy rizík, hodnotenia údajov, overovacie postupy, audítorské postupy a iné dokumenty podporujúce zriadenie a neskoršie zmeny plánu odberu vzoriek sa musia zdokumentovať a poskytnúť na účely auditu a inšpekcie.
PRÍLOHA XX

METODIKA ZRIADENIA PLÁNOV ODBERU VZORIEK PODĽA ČLÁNKU 60 ODS. 3 NARIADENIA O KONTROLE

Táto príloha stanovuje metodiku pre členské štáty na zriadenie plánov odberu vzoriek produktov rybolovu vyložených z rybárskych plavidiel s povolením robiť váženie na palube v súlade s článkom 60 ods. 3 nariadenia o kontrole.

1. Cieľom plánov odberu vzoriek je overiť presnosť váženia v prípadoch, keď sa produkty rybolovu môžu vážiť na palube.

2. Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa odber vzoriek robil v čase vykládky produktov rybolovu z rybárskeho plavidla, na ktorom boli vážené.

3. Veľkosť vzorky sa určí na základe rizika nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (CFP) rybárskymi plavidlami s povolením robiť váženie produktov rybolovu na palube.

4. Členské štáty určia riziko na nasledujúcich úrovniach: veľmi nízke, nízke, stredné, vysoké a veľmi vysoké.

5. Pri určovaní úrovne rizika nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva by mali členské štáty vziať do úvahy všetky príslušné kritériá. Patria medzi ne napríklad tieto:

 úrovne vykládok z rybárskych plavidiel s povolením robiť váženie ulovených produktov rybolovu na palube v prístave alebo na inom mieste, alebo v regióne,

 úrovne už zistených porušení predpisov súvisiacich s rybárskymi plavidlami s povolením robiť váženie ulovených produktov rybolovu na palube,

 úrovne inšpekčnej činnosti v prístave alebo na inom mieste, alebo v regióne, kde sa produkty rybolovu vykladajú z rybárskych plavidiel s povolením robiť váženie na palube,

 dostupnosť kvót pre rybárske plavidlá s povolením robiť váženie produktov rybolovu na palube.

Prípadne:

 kolísanie úrovne trhových cien vyložených produktov rybolovu,

 riziko podvodu v prístave/mieste/regióne.

6. Odber vzoriek z vykládok produktov rybolovu musí byť najmenej rovnako účinný ako jednoduchý náhodný odber vzoriek a úmerný úrovni rizika.

7. Plán odberu vzoriek by mal obsahovať opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa váženie vzorky vykoná.

8. Počet vážených škatúľ musí byť úmerný príslušnej úrovni rizika. Podľa možností by mali členské štáty uvádzať počet vážených škatúľ pomocou tabuliek pre rôzne úrovne rizika, tak ako to uvádza nasledujúci príklad:Počet vyložených škatúľ podľa druhov

Počet škatúľ vážených na základe úrovne rizika

veľmi nízke

nízke

stredné

vysoké

veľmi vysoké

0 – 25

1

1

1

1

2

25 – 50

1

2

3

4

5

50 – 100

1

3

4

5

6

100 – 200

2

4

5

6

7

každých ďalších 100

1

1

2

3

4

9. Ak sa produkty rybolovu z týchto plavidiel vážia pred prvým predajom a váženie sa urobí bezprostredne po vykládke dávok produktov rybolovu, výsledky váženia sa môžu použiť na účely plánu odberu vzoriek.

10. Plán odberu vzoriek musí obsahovať aj opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že:

 prevádzkovatelia spĺňajú stanovené úrovne pre odber vzoriek,

 bez toho, aby tým bol dotknutý článok 71 ods. 2 tohto nariadenia, sa výsledky váženia získané podľa plánov odberu vzoriek použijú na účely uvedené v článku 60 ods. 5) nariadenia o kontrole,

 vybraný počet vykládok produktov rybolovu, ktorý určí každý členský štát na základe vlastnej analýzy rizík, sa odváži v prítomnosti pracovníkov príslušných orgánov.

11. Všetky analýzy rizík, hodnotenia údajov, overovacie postupy, audítorské postupy a iné dokumenty podporujúce zriadenie a neskoršie zmeny plánu odberu vzoriek sa musia zdokumentovať a poskytnúť na účely auditu a inšpekcie.
PRÍLOHA XXI

METODIKA ZRIADENIA PLÁNOV KONTROL PODĽA ČLÁNKU 61 ODS. 1 NARIADENIA O KONTROLE

Táto príloha stanovuje metodiku pre členské štáty na zriadenie plánov kontroly, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak členské štáty umožňujú robiť váženie produktov rybolovu po preprave z miesta vykládky na miesto určenia na území tohto štátu v súlade s článkom 61 ods. 1 nariadenia o kontrole.

1. Cieľom plánu kontrol je minimalizovať riziko nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva, ak členský štát umožňuje robiť váženie produktov rybolovu po preprave z miesta vykládky na miesto určenia na území tohto členského štátu.

2. Veľkosť vzorky sa určí na základe rizika nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (CFP), ktoré súvisia s povolením vážiť produkty rybolovu po preprave.

3. Členské štáty vymedzia riziko na nasledujúcich úrovniach: veľmi nízke, nízke, stredné, vysoké a veľmi vysoké.

4. Pri určovaní úrovne rizika nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva by mali členské štáty vziať do úvahy všetky príslušné kritériá. Patria medzi ne napríklad tieto:

 úrovne vykládok produktov rybolovu vážených po preprave z miesta vykládky,

 úrovne už zistených porušení predpisov súvisiacich s vykládkami produktov rybolovu váženými po preprave z miesta vykládky,

 známe úrovne kontrol prepravy,

 dostupnosť kvót pre rybárske plavidlá robiace vykládky, ktoré sa vážia po preprave z miesta vykládky,

 používanie typizovaných škatúľ plavidlami, ktoré sú pôvodom z miesta produktov rybolovu.

Prípadne:

 kolísanie úrovne trhových cien vyložených produktov rybolovu,

 riziko podvodu v prístave/mieste/regióne.

5. Plány kontrol musia obsahovať okrem iného:

 plán inšpekcií produktov rybolovu, ktoré sa prepravujú z miest vykládky na váženie na iných miestach určenia na území členského štátu,

 ustanovenia týkajúce sa dostupnosti prepravných listín v súlade s článkom 68 nariadenia o kontrole,

 ustanovenia týkajúce sa overovania informácií o prepravovaných produktoch rybolovu s ohľadom na údaje z predchádzajúceho oznámenia odovzdaného v súlade s článkom 17 nariadenia o kontrole veliteľom rybárskeho plavidla, ktoré urobilo vykládku produktov rybolovu,

 ustanovenia týkajúce sa neporušenosti a informácií o pečatiach používaných na vozidlách alebo nádobách používaných na prepravu týchto produktov rybolovu v súlade s článkom 109 tohto nariadenia,

 ustanovenia týkajúce sa porovnávania údajov rybárskych denníkov a prepravných listín so záznamami o vážení v mieste určenia, kde sa produkty vážia,

 váženie vzoriek produktov rybolovu v prítomnosti pracovníkov príslušných orgánov v mieste určenia, kde sa vážia pred uskutočnením prvého predaja. Veľkosť vzoriek musí byť úmerná príslušným úrovniam rizika. V závislosti od konkrétneho prípadu môžu členské štáty zahrnúť používanie typizovaných škatúľ do postupov váženia vzoriek.

6. Ak sú produkty rybolovu umiestnené v typizovaných škatuliach, niekoľko škatúľ sa musí odvážiť v prítomnosti pracovníkov príslušných orgánov členského štátu. Počet vážených škatúľ musí byť úmerný príslušnej úrovni rizika. Podľa možností by mali členské štáty uvádzať počet vážených škatúľ pomocou tabuliek pre rôzne úrovne rizika, tak ako to uvádza nasledujúci príklad:Počet vyložených škatúľ podľa druhov

Počet škatúľ vážených na základe úrovne rizika

veľmi nízke

nízke

stredné

vysoké

veľmi vysoké

0 – 25

1

1

1

1

2

25 – 50

1

2

3

4

5

50 – 100

1

3

4

5

6

100 – 200

2

4

5

6

7

každých ďalších 100

1

1

2

3

4

7. Plán kontrol by mal obsahovať opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa váženie vzorky vykoná.

8. Všetky analýzy rizík, hodnotenia údajov, overovacie postupy, audítorské postupy a iné dokumenty podporujúce zriadenie a neskoršie zmeny plánu kontrol sa musia zdokumentovať a poskytnúť na účely auditu a inšpekcie.
PRÍLOHA XXII

METODIKA ZRIADENIA PROGRAMU SPOLOČNÝCH KONTROL PODĽA ČLÁNKU 61 ODS. 2 NARIADENIA O KONTROLE

Táto príloha ustanovuje metodiku pre členské štáty na zriadenie spoločných programov kontrol, ktoré sa uplatňujú v prípade, ak členský štát, v ktorom sa produkty rybolovu vykladajú, umožňuje ich prepravu registrovaným kupujúcim, registrovaným aukčným trhom alebo iným organizáciám alebo osobám zodpovedným za prvý predaj produktov rybolovu v inom členskom štáte v súlade s článkom 61 ods. 2 nariadenia o kontrole.

1. Cieľom spoločného programu kontrol je minimalizovať riziko nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva, ak členské štáty, v ktorým sa produkty rybolovu vykladajú, umožňujú ich prepravu registrovaným kupujúcim, registrovaným aukčným trhom alebo iným organizáciám alebo osobám zodpovedným za prvý predaj produktov rybolovu v inom členskom štáte pred vážením.

2. Veľkosť vzorky sa určí na základe rizika nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (CFP), ktoré súvisia s prepravou pred vážením v inom členskom štáte.

3. Členské štáty vymedzia riziko na nasledujúcich úrovniach: veľmi nízke, nízke, stredné, vysoké a veľmi vysoké.

4. Pri určovaní úrovne rizika nedodržania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva by mali členské štáty vziať do úvahy všetky príslušné kritériá. Patria medzi ne napríklad tieto:

 úrovne vykládok produktov rybolovu vážených po preprave z miesta vykládky,

 úrovne už zistených porušení predpisov súvisiacich s vykládkami produktov rybolovu váženými po preprave z miesta vykládky,

 známe úrovne kontrol prepravy v členskom štáte vykládky, tranzitu a určenia,

 dostupnosť kvót pre rybárske plavidlá robiace vykládky, ktoré sa vážia po preprave z miesta vykládky,

 používanie typizovaných škatúľ plavidlami, ktoré sú pôvodom z miesta produktov rybolovu.

Prípadne:

 kolísanie úrovne trhových cien vyložených produktov rybolovu,

 riziko podvodu v prístave/mieste/regióne,

 kolísanie trhovej ceny tých produktov rybolovu, ktoré sa vážia po preprave z miesta vykládky,

 riziko podvodu v prístave, mieste alebo regióne, kde sa uskutočňujú vykládky a/alebo váženie týchto produktov.

5. Spoločné programy kontrol musia obsahovať okrem iného:

 plán inšpekcií produktov rybolovu, ktoré sa prepravujú z miest vykládky na váženie na iných miestach určenia na území iného členského štátu,

 ustanovenia týkajúce sa dostupnosti prepravných listín v súlade s článkom 68 nariadenia o kontrole,

 ustanovenia týkajúce sa overovania informácií o prepravovaných produktoch rybolovu, ktoré boli odovzdané v súlade s článkom 17 nariadenia o kontrole veliteľom rybárskeho plavidla, ktoré urobilo vykládku produktov rybolovu,

 ustanovenia týkajúce sa neporušenosti a informácií o pečatiach používaných na vozidlách alebo nádobách používaných na prepravu týchto produktov rybolovu v súlade s článkom 109 tohto nariadenia,

 ustanovenia týkajúce sa porovnávania údajov rybárskych denníkov a prepravných listín so záznamami o vážení v mieste určenia, kde sa produkty vážia,

 váženie vzoriek produktov rybolovu v prítomnosti pracovníkov príslušných orgánov v mieste určenia, kde sa vážia pred uskutočnením prvého predaja. Veľkosť vzoriek musí byť úmerná príslušným úrovniam rizika. V závislosti od konkrétneho prípadu môžu členské štáty zahrnúť používanie typizovaných škatúľ do postupov váženia vzoriek.

6. Ak sú produkty rybolovu umiestnené v typizovaných škatuliach, niekoľko škatúľ sa musí odvážiť v prítomnosti pracovníkov príslušných orgánov členského štátu. Počet vážených škatúľ musí byť úmerný príslušnej úrovni rizika. Podľa možností by mali členské štáty uvádzať počet vážených škatúľ pomocou tabuliek pre rôzne úrovne rizika, tak ako to uvádza nasledujúci príklad:Počet vyložených škatúľ podľa druhov

Počet škatúľ vážených na základe úrovne rizika

veľmi nízke

nízke

stredné

vysoké

veľmi vysoké

0 – 25

1

1

1

1

2

25 – 50

1

2

3

4

5

50 – 100

1

3

4

5

6

100 – 200

2

4

5

6

7

každých ďalších 100

1

1

2

3

4

7. Spoločný program kontrol by mal obsahovať opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa váženie vzorky vykoná.

8. Všetky analýzy rizík, hodnotenia údajov, overovacie postupy, audítorské postupy a iné dokumenty podporujúce zriadenie a neskoršie zmeny spoločného programu kontrol sa musia zdokumentovať a poskytnúť na účely auditu a inšpekcie.

▼M1
PRÍLOHA XXIII

ZOZNAM INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA VYPLNENIE SPRÁV O DOHĽADE V SÚVISLOSTI S POZOROVANÍM A DETEKCIOURYBÁRSKYCH PLAVIDIEL

Všeobecné informácie

1. Referenčné číslo správy o dohľade

2. Dátum a čas (UTC) spozorovania alebo detekcie (UTC)

3. Členský štát pôvodu a názov jediného orgánu

4. Druh a identifikácia dozorného plavidla

5. Poloha a umiestnenie dozorného plavidla v čase spozorovania alebo detekcie

Údaje o rybárskom plavidle

6. Vlajkový štát

7. Názov

8. Prístav registrácie a vonkajšie registračné číslo

9. Medzinárodný rádiový volací znak

10. Číslo Medzinárodnej námornej organizácie

11. Registračné číslo flotily Únie

12. Opis

13. Druh

14. Počiatočná poloha a umiesetnenie v čase spozorovania alebo detekcie

15. Počiatočný kurz a rýchlosť v čase spozorovania alebo detekcie

16. Činnosť

Ďalšie informácie

17. Spôsob spozorovania alebo detekcie

18. Kontakt s plavidlom

19. Údaje komunikácie s plavidlom

20. Záznam o spozorovaní alebo detekcii

21. Poznámky

22. Prílohy

23. Hlásiaci úradník a podpis

Pokyny na vypĺňanie správ o dohľade

1. Predložte čo najobsiahlejšie informácie.

2. Poloha vyjadrená zemepisnou šírkou a dĺžkou a presné umiestnenie (divízia ICES, zemepisná podoblasť GFCM, NAFO, podoblasť NEAFC alebo CECAF, oblasť, podoblasť a divízia FAO a v prípade, že ide o súš, prístav).

3. Vlajkový štát, názov plavidla, prístav registrácie, vonkajšie registračné číslo, medzinárodný rádiový volací znak a číslo IMO: získajú sa pri spozorovaní alebo detekcii alebo v súvislosti s plavidlom, prípadne z rádiového kontaktu s plavidlom (musí sa uviesť zdroj informácií).

4. Opis plavidla (ak je pozorované vizuálne): rozlišovacie znaky (ak sa hodí): uveďte, či bol viditeľný názov a prístav registrácie plavidla. Zaznamenajte farby trupu a nadstavby plavidla, počet sťažňov a polohu kapitánskeho mostíka a dĺžku lodného komína atď.

5. Druh spozorovaného plavidla a výstroja: napr. plavidlo s dlhými lovnými šnúrami, plavidlo s vlečnými sieťami, remorkér, spracovateľská loď, nákladná loď (medzinárodná štandardná štatistická klasifikácia rybárskych plavidiel FAO).

6. Činnosť pozorovaného/detegovaného plavidla (ak sa hodí): uveďte, či plavidlo lovilo, nastavovalo rybársky výstroj, vyťahovalo rybársky výstroj, prekladalo, premiestňovalo, ťahalo, presúvalo sa, kotvilo, prípadne vykonávalo akúkoľvek inú činnosť (treba konkretizovať) vrátane dátumu, času, polohy, kurzu a rýchlosti plavidla pri každej činnosti.

7. Spôsob spozorovania alebo detekcie (ak sa hodí): podrobnosti o spôsobe spozorovania alebo detekcie, napr. vizuálny kontakt, VMS, radar, rádiová komunikácia alebo iný spôsob (treba konkretizovať)

8. Kontakt s plavidlom: uveďte, či došlo ku kontaktu (ÁNO/NIE), a komunikačný prostriedok (rádiový signál alebo iný spôsob – treba konkretizovať).

9. Údaje o komunikácii: zhrňte priebeh akejkoľvek komunikácie s plavidlom a uveďte meno, štátnu príslušnosť a polohu, ktorú uviedli kontaktované osoby na palube pozorovaného/detegovaného plavidla.

10. Záznam o spozorovaní alebo detekcii: uveďte, či boli spozorovanie alebo detekcia zachytené na fotografii, videu, zvukovej nahrávke alebo v písomnej správe.

11. Poznámky: uveďte akékoľvek ďalšie poznámky.

12. Prílohy: ak sú k dispozícii, priložte fotografiu alebo náčrt plavidla (načrtnite profil plavidla a uveďte rozlišovacie štruktúry, profil, sťažne a znaky, ktoré by mohli poslúžiť na identifikáciu).

Podrobné pokyny k vypĺňaniu správ sú k dispozícii v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

Pravidlá elektronickej výmeny správ o dohľade:

Na elektronickú výmenu správ o dohľade sú v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo k dispozícii materiály vo formáte XML Schema Definition. Na tomto webovom sídle sa nachádzajú aj vykonávacie dokumenty, ktoré sa majú používať pri výmene.

▼B
PRÍLOHA XXIV

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ NA ZABEZPEČENÝCH PODSTRÁNKACH ZABEZPEČENÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNOK

1. Zoznam pracovníkov zodpovedných za inšpekciu [článok 116 ods. 1 písm. a) nariadenia o kontrole]:

a) meno;

b) priezvisko;

c) hodnosť;

d) skrátený názov služieb, pod ktoré patria;

e) zoznam služieb, za ktoré zodpovedajú, alebo na ktorých sa podieľajú počas inšpekcií rybolovu. Pre každú organizáciu by mal zoznam obsahovať:

 úplný názov služieb,

 skrátený názov,

 úplnú poštovú adresu,

 ulicu (ak sa líši od poštovej adresy),

 telefónne číslo,

 faxové číslo,

 e-mailovú adresu,

 adresu URL internetových stránok.

2. Údaje z databázy inšpekcií a sledovania uvedené v článku 78 nariadenia o kontrole [článok 116 ods. 1 písm. b) nariadenia o kontrole].

a) Všetky údajové prvky definované v článkoch 92 a 118 tohto nariadenia musia byť prístupné;

b) rozhranie internetových stránok musí obsahovať funkcie na zobrazenie zoznamu, triedenie, filtrovanie, prehľadávanie a robenie štatistík zo správ o inšpekciách a sledovaní.

3. Údaje VMS uvedené v článku 19 tohto nariadenia [článok 116 ods. 1 písm. c) nariadenia o kontrole]. Minimálne prístupné údajové prvky pre každú polohu VMS sú:

a) vlajkový štát;

b) registračné číslo flotily Únie;

c) medzinárodný rádiový volací znak (nepovinné);

d) vonkajšie registračné písmená a čísla (nepovinné);

e) názov rybárskeho plavidla (nepovinné);

f) dátum;

g) čas;

h) zemepisná šírka;

i) zemepisná dĺžka;

j) kurz;

k) rýchlosť;

l) číslo výjazdu (ak je známe);

m) príslušné výstražné signalizácie;

n) informácia o tom, či bola poloha zaslaná automaticky alebo zadaná ručne do systému.

Rozhranie internetových stránok by malo obsahovať funkcie na prevzatie dát alebo ich zobrazenie na mape, filtrovanie podľa rybárskeho plavidla, zobrazenie zoznamu rybárskych plavidiel, typu rybárskeho plavidla, časového obdobia alebo geografickej oblasti.

4. Údaje v súvislosti s licenciami a oprávneniami na rybolov vydanými a spravovanými v súlade s článkami 3, 4 a 5 tohto nariadenia, s jasným označením stanovených podmienok a informácií o všetkých pozastaveniach a zrušeniach [článok 116 ods. 1 písm. d) nariadenia o kontrole].

5. Všetky údajové prvky definované v prílohách II a III tohto nariadenia, vymedzujúce prvky licencií a oprávnení na rybolov, musia byť prístupné.

Tieto údaje sa získajú z databázy flotíl EÚ. Rozhranie by malo obsahovať funkcie na zobrazenie zoznamu, triedenie, filtrovanie a prehľadávanie licencií a oprávnení.

6. Spôsob merania súvislej 24-hodinovej lehoty na kontrolu rybolovného úsilia [článok 116 ods. 1 písm. e) nariadenia o kontrole]:

Čas, od ktorého sa tento súvislý deň prítomnosti v oblasti počíta (vo formáte hh:mm v UTC).

7. Údaje o rybolovných možnostiach uvedené v článku 33 nariadenia o kontrole [článok 116 ods. 1 písm. f) nariadenia o kontrole].

Všetky údajové prvky súvisiace so zaznamenaním úlovkov a rybolovného úsilia musia byť prístupné.

8. Akčné programy vnútroštátnej kontroly [článok 116 ods. 1 písm. g) nariadenia o kontrole]. Hypertextový odkaz na všetky akčné programy vnútroštátnej kontroly, obsahujúci právny odkaz na príslušný viacročný plán.

Definícia internetových služieb (parametre a adresa URL), ktoré umožňujú získať všetky dáta z elektronickej databázy na účely overenia úplnosti a kvality zhromaždených údajov podľa článku 109 nariadenia o kontrole [článok 116 ods. 1 písm. h) nariadenia o kontrole].
PRÍLOHA XXV

ÚLOHY KONTROLNÝCH POZOROVATEĽOV

1. Kontrolní pozorovatelia zaregistrujú všetky rybolovné činnosti počas svojho pobytu na palube rybárskeho plavidla, najmä vrátane nasledujúcich údajov:

a) dátum, čas a zemepisnú polohu začiatku a konca každej rybolovnej operácie;

b) pozorovania hĺbky na začiatku a na konci rybolovnej operácie;

c) typ výstroja používaný pri každej operácii a jeho rozmery, prípadne vrátane veľkosti ôk siete, a použité príslušenstvo;

d) pozorovania odhadovaného úlovku na účely určenia cieľových druhov podľa úlovkov a odvrhnutého úlovku v súlade s pravidlami o zložení a odvrhnutí úlovku;

e) pozorovania veľkosti jednotlivých druhov v úlovku s osobitnou pozornosťou venovanou vzorkám, ktoré nedosahujú požadovanú veľkosť.

2. Kontrolní pozorovatelia zaznamenajú každé narušenie fungovania satelitného vyhľadávacieho systému.

▼M1
PRÍLOHA XXVI

FORMÁT SPRÁVY KONTROLNÉHO POZOROVATEĽAÚDAJE O POZOROVATEĽOVI

Meno

 

Poveril (príslušný orgán)

 

Nasadil (zamestnávajúci orgán)

 

Dátum začatia

 

Dátum ukončenia

 ÚDAJE O RYBÁRSKOM PLAVIDLE

Druh

 

Vlajkový štát

 

Názov

 

Registračné číslo flotily Únie

 

Vonkajší identifikátor

 

IRCS (medzinárodný rádiový volací znak)

 

Číslo IMO

 

Výkon motorového pohonu

 

Celková dĺžka

 TYPY VÝSTROJA NA PALUBE

1.

 

2.

 

3.

 POZOROVANÝ VÝSTROJ POUŽITÝ POČAS VÝJAZDU

1.

 

2.

 

3.

 ÚDAJE O RYBOLOVNÝCH OPERÁCIÁCH

Referenčné číslo rybolovnej operácie (ak sa hodí)

 

Dátum

 

Použitý typ výstroja

 

Rozmery

 

Veľkosť ôk

 

Namontované príslušenstvo

 

Čas začiatku operácie

Čas ukončenia operácie

 

Poloha na začiatku operácie

 

Hĺbka na začiatku operácie

 

Hĺbka pri ukončení operácie

 

Poloha pri ukončení operácie

 ÚLOVKY

Druh

Ponechané

Odhodené

Odhadované množstvá každého druhu v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti

Dosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Odhadované množstvá cieľových druhov v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti

Dosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Odhadované množstvá cieľových druhov v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti

Dosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Odhadované celkové množstvo v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti úlovku

Dosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

Nedosahujúce minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť

 

 

 

ZISTENIE NEDODRŽANIA PREDPISOV
SÚHRN NA ZÁVER VÝJAZDU

PODPIS POZOROVATEĽA

DÁTUM
PRÍLOHA XXVII

SPRÁVY O INŠPEKCII

MINIMÁLNE INFORMÁCIE POTREBNÉ NA VYPLNENIE SPRÁV O INŠPEKCII

Pokyny na vypĺňanie správ o inšpekcii:

Predložte čo najobsiahlejšie informácie. Uvedené informácie musia byť relevantné a prístupné. Podrobné pokyny k vypĺňaniu správ sú k dispozícii v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo.

Pravidlá elektronickej výmeny správ o inšpekcii:

Na elektronickú výmenu správ o inšpekcii sú v hlavnom registri údajov na stránke Európskej komisie pre rybné hospodárstvo k dispozícii inšpekčné materiály vo formáte XML Schema Definition. Na tejto stránke sa nachádzajú aj vykonávacie dokumenty, ktoré sa majú používať pri výmene.

MODUL 1: INŠPEKCIA RYBÁRSKEHO PLAVIDLA NA MORI

1.  Referenčné číslo správy o inšpekcii ( *1 )

2.  Členský štát a inšpekčný orgán (*1) 

3. Inšpekčné plavidlo (vlajka, názov a vonkajšie registračné číslo) (*1) 

4. Medzinárodný rádiový volací znak (*1) 

5. Dátum inšpekcie (začiatok) (*1) 

6. Čas inšpekcie (začiatok) (*1) 

7. Dátum inšpekcie (koniec) (*1) 

8. Čas inšpekcie (koniec) (*1) 

9. Poloha inšpekčného plavidla (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka) (*1) 

10. Umiestnenie inšpekčného plavidla (podrobná rybolovná oblasť) (*1) 

11. Poverený inšpektor (*1) 

12. Štátna príslušnosť

13. Inšpektor 2 (*1) 

14. Štátna príslušnosť

15.  Údaje o kontrolovanom rybárskom plavidle (názov, vonkajšie registračné číslo, vlajka) (*1) 

16. Poloha a umiestnenie plavidla, pokiaľ sa líši od inšpekčného plavidla (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, podrobná rybolovná oblasť) (*1) 

17. Typ plavidla (*1) 

18. Certifikát registračného identifikačného čísla (*1) 

19. Medzinárodný rádiový volací znak (*1) 

20. Číslo Medzinárodnej námornej organizácie (*1) 

21. Registračné číslo flotily Únie (*1) 

22. Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*1) 

23. Údaje o nájomcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*1) 

24. Údaje o zástupcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*1) 

25. Údaje o kapitánovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*1) 

26. Rádiové volanie pred nalodením

27. Rybársky denník vyplnený pred inšpekciou (*1) 

28. Lodné schodíky (*1) 

29. Identifikácia inšpektorov

30.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*1) 

31.  Inšpekcia dokumentácie a povolení (*1) 

32. Certifikát registračného identifikačného čísla (*1) 

33. Kontrola výkonu motorového pohonu

34. Údaje o licencii na rybolov (*1) 

35. Údaje o oprávnení na rybolov (*1) 

36. Funkčnosť VMS (*1) 

37. Funkčnosť diaľkového elektronického monitorovania (*1) 

38. Číslo(-a) listov papierového(-ých) rybárskeho(-ych) denníka(-ov) (*1) 

39. Referenčné číslo elektronického rybárskeho denníka (*1) 

40. Referenčné číslo predbežného oznámenia (*1) 

41. Účel oznámenia (*1) 

42. Certifikát k priestorom na skladovanie rýb

43. Plán uskladnenia

44. Tabuľky úbytkov z chladiacich nádrží s morskou vodou

45. Certifikát k vážiacim systémom na palube

46. Členstvo v organizácii výrobcov

47. Údaje o poslednom prístave zastavenia (prístav, štát a dátum) (*1) 

48.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*1) 

49.  Inšpekcia úlovkov (*1) 

50. Údaje o úlovkoch na palube (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, oblasť výlovu) (*1) 

51. Miera tolerancie podľa druhov (*1) 

52. Oddelená registrácia rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť (*1) 

53. Oddelené skladovanie populácií žijúcich pri morskom dne, ktoré podliehajú viacročným plánom (*1) 

54. Oddelené skladovanie rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť (*1) 

55. Kontroly váženia, počet škatúľ/kontajnerov, tabuľky úbytkov alebo odber vzoriek

56. Registrácia údajov o odhodených úlovkoch (druh, množstvo) (*1) 

57.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*1) 

58.  Inšpekcia výstroja (*1) 

59. Údaje o výstroji (druh) (*1) 

60. Údaje o príslušenstve alebo zariadení(-iach) sietí (druh) (*1) 

61. Údaje o veľkosti a rozmeroch ôk (*1) 

62. Údaje o vlákne (druh, hrúbka) (*1) 

63. Označenie výstroja

64.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*1) 

65.  Poznámky inšpektora (*1) 

66.  Poznámky kapitána (*1) 

67.  Prijaté opatrenie(-a) (*1) 

68.  Podpis inšpektora (*1) 

69.  Podpis kapitána (*1) 

MODUL 2: INŠPEKCIA RYBÁRSKEHO(-YCH) PLAVIDLA(-IEL) PRI PREKLÁDKE

1.  Referenčné číslo správy o inšpekcii ( *2 )

2.  Členský štát a inšpekčný orgán (*2) 

3. Inšpekčné plavidlo (vlajka, názov a vonkajšie registračné číslo) (*2) 

4. Medzinárodný rádiový volací znak (*2) 

5. Dátum inšpekcie (začiatok) (*2) 

6. Čas inšpekcie (začiatok) (*2) 

7. Dátum inšpekcie (koniec) (*2) 

8. Čas inšpekcie (koniec) (*2) 

9. Poloha inšpekčného plavidla (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka) (*2) 

10. Umiestnenie inšpekčného plavidla (podrobná rybolovná oblasť) (*2) 

11. Umiestnenie prístavu ( *3 )

12. Určený prístav (*2) 

13. Poverený inšpektor (*2) 

14. Štátna príslušnosť

15. Inšpektor 2 (*2) 

16. Štátna príslušnosť

17.  Údaje o odovzdávajúcom rybárskom plavidle (názov, vonkajšie registračné číslo, vlajka) (*2) 

18. Poloha a umiestnenie plavidla (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, podrobná rybolovná oblasť) (*2) 

19. Typ plavidla (*2) 

20. Certifikát registračného identifikačného čísla (*2) 

21. Medzinárodný rádiový volací znak (*2) 

22. Číslo Medzinárodnej námornej organizácie (*2) 

23. Registračné číslo flotily Únie (*2) 

24. Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*2) 

25. Údaje o nájomcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*2) 

26. Údaje o zástupcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*2) 

27. Údaje o kapitánovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*2) 

28. Kontrola VMS pred nalodením

29. Rybársky denník vyplnený pred prekládkou (*2) 

30.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*2) 

31.  Inšpekcia dokumentácie a povolení (*2) 

32. Certifikát registračného identifikačného čísla (*2) 

33. Údaje o licencii na rybolov (*2) 

34. Údaje o oprávnení na rybolov (*2) 

35. Údaje o oprávnení na prekládku (*2) 

36. Funkčnosť VMS

37. Číslo(-a) listov papierového(-ých) rybárskeho(-ych) denníka(-ov) (*2) 

38. Referenčné číslo elektronického rybárskeho denníka (*2) 

39. Referenčné číslo predbežného oznámenia (*2) 

40. Účel predbežného oznámenia (vrátane NNN režimu) (*2) 

41. Údaje o poslednom prístave zastavenia (prístav, štát a dátum) (*3) 

42.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*2) 

43.  Inšpekcia úlovkov (*2) 

44. Údaje o úlovkoch na palube (pred prekládkou) (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (*2) 

45. Miera tolerancie podľa druhov (*2) 

46. Údaje o preložených úlovkoch (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (*2) 

47.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*2) 

48.  Údaje o prijímajúcom rybárskom plavidle (názov, vonkajšie registračné číslo, vlajka) (*2) 

49. Poloha a umiestnenie plavidla (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, podrobná rybolovná oblasť) (*2) 

50. Typ plavidla (*2) 

51. Certifikát registračného identifikačného čísla (*2) 

52. Medzinárodný rádiový volací znak (*2) 

53. Číslo Medzinárodnej námornej organizácie (*2) 

54. Registračné číslo flotily Únie (*2) 

55. Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*2) 

56. Údaje o nájomcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*2) 

57. Údaje o zástupcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*2) 

58. Údaje o kapitánovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*2) 

59. Kontrola VMS pred nalodením

60. Rybársky denník vyplnený pred prekládkou (*2) 

61.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*2) 

62.  Inšpekcia dokumentácie a povolení (*2) 

63. Certifikát registračného identifikačného čísla (*2) 

64. Informácie o licencii na rybolov (*2) 

65. Funkčnosť VMS

66. Číslo(-a) listov papierového(-ých) rybárskeho(-ych) denníka(-ov) (*2) 

67. Referenčné číslo elektronického rybárskeho denníka (*2) 

68. Referenčné číslo predbežného oznámenia (*2) 

69. Účel predchádzajúceho oznámenia (*2) 

70. Údaje o poslednom prístave zastavenia (prístav, štát a dátum) (*3) 

71.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*2) 

72.  Inšpekcia úlovkov (*2) 

73. Údaje o úlovkoch na palube (pred prekládkou) (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (*2) 

74. Údaje o prijatých úlovkoch (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (*2) 

75.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*2) 

76.  Poznámky inšpektora (*2) 

77.  Poznámky kapitána(-ov) (*2) 

78.  Prijaté opatrenie(-a) (*2) 

79.  Podpis inšpektora (*2) 

80.  Podpis kapitána(-ov) (*2) 

MODUL 3: INŠPEKCIA RYBÁRSKEHO PLAVIDLA V PRÍSTAVE ALEBO PRI VYKLÁDKE A PRED PRVÝM PREDAJOM

1.  Referenčné číslo správy o inšpekcii ( *4 )

2.  Členský štát a inšpekčný orgán (*4)  ( *5 )

3. Dátum inšpekcie (začiatok inšpekcie) (*4)  (*5) 

4. Čas inšpekcie (začiatok inšpekcie) (*4)  (*5) 

5. Dátum inšpekcie (koniec inšpekcie) (*4)  (*5) 

6. Čas inšpekcie (koniec inšpekcie) (*4)  (*5) 

7. Umiestnenie prístavu (*4)  (*5) 

8. Určený prístav (*4)  (*5) 

9. Poverený inšpektor (*4) 

10. Štátna príslušnosť

11. Inšpektor 2 (*4) 

12. Štátna príslušnosť

13.  Údaje o kontrolovanom rybárskom plavidle (názov, vonkajšie registračné číslo, vlajka) (*4)  (*5) 

14. Typ plavidla (*4)  (*5) 

15. Certifikát registračného identifikačného čísla (*4)  (*5) 

16. Medzinárodný rádiový volací znak (*4)  (*5) 

17. Číslo Medzinárodnej námornej organizácie (*4)  (*5) 

18. Registračné číslo flotily Únie (*4) 

19. Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*4)  (*5) 

20. Údaje o skutočnom vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*4)  (*5) 

21. Údaje o nájomcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*4) 

22. Údaje o zástupcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*4) 

23. Údaje o kapitánovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*4) 

24. Kontrola VMS pred príchodom na súš (*4)  (*5) 

25. Rybársky denník vyplnený pred príchodom

26. Identifikácia inšpektorov

27.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*4)  (*5) 

28.  Inšpekcia dokumentácie a povolení (*4)  (*5) 

29. Certifikát registračného identifikačného čísla (*4) 

30. Údaje o licencii na rybolov (*4)  (*5) 

31. Údaje o oprávnení na rybolov (*4)  (*5) 

32. Prístup do prístavu a údaje o povolení na vykládku (*4)  (*5) 

33. Číslo(-a) listov papierového(-ých) rybárskeho(-ych) denníka(-ov) (*4) 

34. Referenčné číslo elektronického rybárskeho denníka (*4) 

35. Referenčné číslo predbežného oznámenia (*4)  (*5) 

36. Účel predbežného oznámenia (vrátane NNN režimu) (*4)  (*5) 

37. Certifikát k priestorom na skladovanie rýb

38. Plán uskladnenia

39. Tabuľky úbytkov z chladiacich nádrží s morskou vodou

40. Certifikát k vážiacim systémom na palube

41. Členstvo v organizácii výrobcov

42. Údaje o poslednom prístave zastavenia (dátum, štát a prístav) (*4)  (*5) 

43.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*4)  (*5) 

44.  Inšpekcia úlovkov (*4)  (*5) 

45. Údaje o úlovkoch na palube (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (*4)  (*5) 

46. Miera tolerancie podľa druhov (*4) 

47. Oddelená registrácia rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť (*4) 

48. Údaje o vyložených úlovkoch (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (*4)  (*5) 

49. Skontrolovaná minimálna ochranná referenčná veľkosť (*4) 

50. Označovanie

51. Kontrola váženia, počet škatúľ/kontajnerov alebo kontrola odberu vzoriek pri vykládke

52. Ryby na palube kontrolované po vykládke

53. Úlovok vážený pri vykládke

54.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*4)  (*5) 

55.  Údaje o prekládke úlovkov získaných od iného(-ých) rybárskeho(-ych) plavidla(-iel) (*4)  (*5) 

56. Údaje o odovzdávajúcom(-ich) rybárskom(-ych) plavidle(-ách) (názov, vonkajšie registračné číslo, medzinárodný rádiový volací znak, číslo Medzinárodnej námornej organizácie, registračné číslo flotily Únie, vlajka) (*4)  (*5) 

57. Údaje o vyhlásení o prekládke (*4)  (*5) 

58. Údaje o preložených úlovkoch (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu) (*4)  (*5) 

59. Iná dokumentácia o úlovku (certifikáty o úlovkoch) (*4)  (*5) 

60.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*4)  (*5) 

61.  Inšpekcia výstroja (*4)  (*5) 

62. Údaje o výstroji (druh) (*4)  (*5) 

63. Údaje o príslušenstve alebo zariadení(-iach) sietí (druh) (*4)  (*5) 

64. Údaje o veľkosti alebo rozmeroch ôk (*4)  (*5) 

65. Údaje o vlákne (druh, hrúbka) (*4)  (*5) 

66. Označenie výstroja

67.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*4)  (*5) 

68.  Status rybárskeho plavidla v oblasti(-ach) regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, kde sa vykonáva rybolov alebo činnosti súvisiace s ním (vrátane zoznamu plavidiel, ktoré sa dopúšťajú NNN rybolovu) (*4)  (*5) 

69.  Poznámky inšpektora (*4) 

70.  Poznámky kapitána (*4)  (*5) 

71.  Prijaté opatrenie(-a) (*4) 

72.  Podpis inšpektora (*4)  (*5) 

73.  Podpis kapitána (*4)  (*5) 

MODUL 4: INŠPEKCIA TRHU/PRIESTOROV

1.  Referenčné číslo správy o inšpekcii ( *6 )

2.  Členský štát a inšpekčný orgán (*6) 

3. Dátum inšpekcie (začiatok inšpekcie) (*6) 

4. Čas inšpekcie (začiatok inšpekcie) (*6) 

5. Dátum inšpekcie (koniec inšpekcie) (*6) 

6. Čas inšpekcie (koniec inšpekcie) (*6) 

7. Umiestnenie prístavu (*6) 

8. Poverený inšpektor (*6) 

9. Štátna príslušnosť

10. Inšpektor 2 (*6) 

11. Štátna príslušnosť

12. Identifikácia inšpektorov

13.  Údaje o inšpekcii trhu alebo priestorov (názov a adresa) (*6) 

14. Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*6) 

15. Údaje o zástupcovi vlastníka (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*6) 

16.  Údaje o kontrolovaných produktoch rybolovu [druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu, identifikácia plavidla(-iel) pôvodu] (*6) 

17. Údaje o registrovanom kupujúcom, aukčnom stredisku alebo iných subjektoch či osobách zodpovedných za prvý predaj produktov rybolovu (meno/názov, štátna príslušnosť a adresa) (*6) 

18. Skontrolovaná minimálna ochranná referenčná veľkosť (*6) 

19. Označovanie na účely vysledovateľnosti (*6) 

20. Spoločné obchodné normy (*6) 

21. Hmotnostné a veľkostné kategórie

22. Kategórie čerstvosti

23. Kontrola produktov rybolovu podliehajúcich mechanizmu uskladnenia

24. Produkty rybolovu vážené pred predajom

25. Ciachované a pečaťou zabezpečené vážiace systémy

26.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*6) 

27.  Inšpekcia dokumentov súvisiacich s kontrolovanými produktmi rybolovu (*6) 

28. Údaje o vyhlásení o vykládke

29. Údaje o vyhlásení o prevzatí

30. Údaje o prepravnej listine

31. Dodávateľské faktúry a doklady o predaji

32. Údaje o certifikáte o úlovku NNN

33. Údaje o dovozcovi (meno, štátna príslušnosť a adresa)

34.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*6) 

35.  Poznámky inšpektora (*6) 

36.  Poznámky prevádzkovateľa (*6) 

37.  Prijaté opatrenie(-a) (*6) 

38.  Podpis inšpektora (*6) 

39.  Podpis prevádzkovateľa (*6) 

MODUL 5: INŠPEKCIA PREPRAVNÉHO VOZIDLA

1.  Referenčné číslo správy o inšpekcii ( *7 )

2.  Členský štát a inšpekčný orgán (*)

3. Dátum inšpekcie (začiatok) (*)

4. Čas inšpekcie (začiatok) (*)

5. Dátum inšpekcie (koniec) (*)

6. Čas inšpekcie (koniec) (*)

7. Miesto inšpekcie (adresa) (*)

8. Poverený inšpektor (*)

9. Štátna príslušnosť

10. Inšpektor 2 (*)

11. Štátna príslušnosť

12. Identifikácia inšpektorov

13.  Údaje o kontrolovanom vozidle (druh a štátna príslušnosť) (*)

14. Identifikácia ťahača (evidenčné číslo vozidla) (*)

15. Identifikácia prívesu (evidenčné číslo vozidla) (*)

16. Údaje o vlastníkovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*)

17. Údaje o vodičovi (meno, štátna príslušnosť a adresa) (*)

18.  Inšpekcia dokumentov súvisiacich s produktmi rybolovu (*)

19.  Produkty rybolovu vážené pred prepravou (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu, identifikácia plavidla(-iel) pôvodu) (*)

20. Miesto určenia vozidla (*)

21. Údaje o prepravnej listine

22. Elektronické zaslanie prepravnej listiny vlajkovému členskému štátu

23. Rybársky denník plavidla pôvodu priložený k prepravnej listine

24. Elektronické zaslanie rybárskeho denníka plavidla pôvodu vlajkovému členskému štátu

25. Iný dokument o úlovkoch priložený k prepravnej listine (certifikát o úlovku)

26. Prepravná listina prijatá pred príchodom do členského štátu vykládky alebo predaja

27. Údaje o vyhlásení o vykládke

28. Údaje o vyhlásení o prevzatí

29. Krížová kontrola prevzatia s vyhlásením o vykládke

30. Údaje o dokladoch o predaji alebo faktúrach

31. Označovanie na účely vysledovateľnosti

32. Váženie vzoriek škatúľ/nádob

33. Ciachované a pečaťou zabezpečené vážiace systémy

34. Záznamy o vážení

35. Vozidlo/nádoba zapečatená

36. Údaje o pečati zapísané v prepravnej listine

37. Inšpekčný orgán, ktorý umiestnil pečať (*)

38. Stav pečatí (*)

39.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*)

40.  Produkty rybolovu prepravené pred vážením (druh, množstvo v ekvivalente živej hmotnosti vrátane rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, úprava, oblasť výlovu, identifikácia plavidla(-iel) pôvodu) (*)

41. Miesto určenia vozidla (*)

42. Údaje o prepravnej listine

43. Elektronické zaslanie prepravnej listiny vlajkovému členskému štátu

44. Rybársky denník plavidla pôvodu priložený k prepravnej listine

45. Elektronické zaslanie rybárskeho denníka plavidla pôvodu vlajkovému členskému štátu

46. Prepravná listina prijatá pred príchodom do členského štátu vykládky alebo predaja

47. Údaje o vyhlásenií o vykládke

48. Váženie produktov rybolovu pozorované pri príchode na miesto určenia príslušnými orgánmi členského štátu

49. Údaje o registrovanom kupujúcom, aukčnom stredisku alebo iných subjektoch či osobách zodpovedných za prvý predaj produktov rybolovu (meno/názov, štátna príslušnosť a adresa) (*)

50. Vozidlo/nádoba zapečatená

51. Údaje o pečati zapísané v prepravnej listine

52. Inšpekčný orgán, ktorý umiestnil pečať (*)

53. Stav pečatí (*)

54.  Porušenia pravidiel alebo zistenia (*)

55.  Poznámky inšpektora (*)

56.  Poznámky prepravcu (*)

57.  Prijaté opatrenie(-a) (*)

58.  Podpis inšpektora (*)

59.  Podpis prepravcu (*)

▼B
PRÍLOHA XXVIII

PROSTRIEDKY NA OZNAČOVANIE INŠPEKCIE RYBOLOVU

image

INŠPEKČNÁ VLAJKA ALEBO SYMBOL

Všetky plavidlá používané na inšpekciu v súvislosti s kontrolou rybolovu a jej vykonávanie zreteľne vztýčia inšpekčnú vlajku alebo symbol na stranách používaného zariadenia takým spôsobom, aby bol jasne viditeľný. Plavidlá, ktorých sa táto povinnosť týka, zavesia inšpekčnú vlajku tak, aby bola vždy jasne viditeľná.

Na bočných stranách zariadenia môžu byť tiež napísané slová INŠPEKCIA RYBOLOVU.
PRÍLOHA XXIX

KONŠTRUKCIA A POUŽÍVANIE NÁSTUPNÝCH REBRÍKOV

1. Ustanovenia tejto prílohy sa uplatňujú na bezpečný a pohodlný výstup na rybárske plavidlá, ktoré si vyžadujú stúpanie 1,5 m a viac.

2. Plavidlo musí byť vybavené nástupným rebríkom, ktorý umožňuje inšpektorom bezpečne sa nalodiť a vylodiť na mori. Nástupný rebrík musí byť vždy čistý a v dobrom stave.

3. Nástupný rebrík sa musí umiestniť a zaistiť tak, aby:

a) bol mimo dosahu prípadných výtokov z plavidla;

b) bol mimo dosahu lodných lán a podľa možností v strede bočnej strany rybárskeho plavidla;

c) sa každá jeho priečka pevne opierala o bok plavidla.

4. Stupienky nástupného rebríka musia:

a) byť vyrobené tvrdého dreva alebo iného materiálu s podobnými vlastnosťami, vyrobené z jedného kusa materiálu bez hŕč; štyri najnižšie stupienky môžu byť vyrobené z dostatočne pevnej a tvrdej gumy alebo iného vhodného materiálu s podobnými vlastnosťami;

b) mať dostatočne nešmykľavý povrch;

c) mať dĺžku aspoň 480 mm, šírku 115 mm a hrúbku 23 mm bez protišmykovej vrstvy a ryhovania;

d) byť umiestnené od seba v rovnakej vzdialenosti v rozpätí od 300 mm do 380 mm;

e) byť zaistené takým spôsobom, aby ostali vo vodorovnej polohe.

5. Nástupný rebrík by mal mať najviac dve náhradné priečky, zaistené inak než spôsobom použitým na pôvodnej konštrukcii rebríka, a všetky takto zaistené priečky sa musia nahradiť, hneď ako je to prakticky možné, priečkami zaistenými spôsobom použitým na pôvodnej konštrukcii rebríka.

Ak sa niektorý náhradný stupienok pripevní k bočným lanám nástupného rebríka žliabkami na bočnej strane stupienka, tieto žliabky sa musia nachádzať na dlhšej strane stupienkov.

6. Bočné laná rebríka musia byť vyrobené z dvoch holých lán z manilského konope alebo podobného materiálu s minimálnym obvodom 60 mm na každej strane; laná nesmú byť ničím obalené a od vrchného stupienka smerom nadol nesmú byť nadviazané; dve hlavné laná riadne pripevnené k plavidlu a s obvodom najmenej 65 mm a jedno bezpečnostné lano musia byť na dosah ruky pripravené na použitie v prípade potreby.

7. Latky vyrobené z jedného kusa tvrdého dreva bez hŕč alebo iného materiálu s podobnými vlastnosťami a s dĺžkou 1,8 až 2 metra musia byť rozmiestnené v takých vzdialenostiach, aby sa nástupný rebrík nekrútil. Najnižšia latka sa musí nachádzať na piatom stupienku odspodu a vzdialenosť medzi dvoma za sebou nasledujúcimi latkami nesmie byť viac ako deväť stupienkov.

8. Na hornom konci nástupného rebríka alebo iného vstupného rebríka, prípadne iného zariadenia sa pre inšpektorov, ktorí sa naloďujú alebo vyloďujú, zabezpečí bezpečný a pohodlný prechod na palubu plavidla. Ak tento prechod umožňuje bránka v zábradlí alebo štítnicovom zábradlí, je potrebné zabezpečiť vhodné držadlá.

9. Ak prístup na palubu zabezpečujú štítnicové schodíky, musia byť pevne pripevnené k štítnicovému zábradliu alebo plošine a na mieste prechodu musia byť vo vzdialenosti 0,70 až 0,80 m od seba nainštalované dva záchytné stĺpiky. Stĺpiky musia byť pevne pripevnené ku konštrukcii plavidla na svojom podstavci alebo v jeho blízkosti a ešte v jednom vyššie položenom bode, musia mať priemer aspoň 40 mm a nad štítnicou prečnievať aspoň 1,20 m.

10. Nainštalované nočné osvetlenie musí zabezpečovať dostatočnú viditeľnosť v priestore nástupného rebríka na boku lode a na mieste, kde sa inšpektor naloďuje. Záchranný pás, vybavený samozápalným svetlom, musí byť umiestnený po ruke a pripravený na použitie. Ťažné lano musí byť pripravené po ruke, aby sa mohlo v prípade potreby použiť.

11. Musia byť k dispozícii prostriedky, ktoré umožnia používať nástupný rebrík na oboch bokoch plavidla. Službukonajúci inšpektor môže určiť, na ktorej strane má byť nástupný rebrík umiestnený.

12. Na takeláž nástupného rebríka a naloďovanie a vyloďovanie inšpektora dozerá zodpovedný lodný dôstojník rybárskeho plavidla.

13. Ak niektoré konštrukčné prvky plavidla, ako sú napríklad gumové ochranné pásy, znemožňujú vykonanie niektorého z týchto ustanovení, na zaistenie bezpečného nalodenia a vylodenia inšpektorov prijmú sa osobitné opatrenia.
▼M1

PRÍLOHA XXX

BODY UDELENÉ ZA VÁŽNE PORUŠENIE PREDPISOVČíslo

Závažné porušenie predpisov

Body

1

Nesplnenie povinnosti zaznamenávať a nahlasovať úlovky alebo súvisiace údaje vrátane údajov, ktoré sa majú zasielať prostredníctvom satelitného systému monitorovania plavidiel

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

3

2

Používanie výstroja zakázaného v právnych predpisoch Únie alebo výstroja, ktorý nie je v súlade s nimi

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

4

3

Falšovanie alebo skrývanie označenia, identity alebo registrácie

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

5

4

Skrývanie, falšovanie alebo ničenie dôkazov týkajúcich sa vyšetrovania

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

5

5

Naloženie na palubu, prekládka alebo vykládka rýb, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, v rozpore s uplatniteľnými právnymi predpismi alebo nesplnenie povinnosti vyložiť ryby, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

5

6

Vykonávanie rybolovných činností v oblasti regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva spôsobom nezlučiteľným s jej ochrannými a riadiacimi opatreniami alebo v rozpore s nimi

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. k) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

5

7

Rybolov bez platnej licencie, oprávnenia alebo povolenia vydaného vlajkovým štátom alebo príslušným pobrežným štátom

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

7

8

Rybolov v uzavretej oblasti alebo počas uzavretej sezóny, bez alebo mimo kvóty alebo mimo uzavretej hĺbky

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

6

9

Rybolov cielený na populáciu, ktorá podlieha moratóriu alebo ktorej lov je zakázaný

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

7

10

Prekážanie úradníkom vo výkone ich povinností pri inšpekcii dodržiavania uplatniteľných ochranných a riadiacich opatrení alebo pozorovateľom pri výkone ich povinností pri sledovaní dodržiavania uplatniteľných pravidiel Únie

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

7

11

Prekládka na plavidlá alebo účasť na spoločných rybolovných operáciách so sprievodnými alebo zásobovacími rybárskymi plavidlami identifikovanými ako plavidlá vykonávajúce NNN rybolov podľa nariadenia (ES) č. 1005/2008, najmä tými, ktoré sú uvedené v zozname Únie s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov alebo v zozname regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

7

12

Použitie rybárskeho plavidla bez štátnej príslušnosti, ktoré je preto plavidlom bez štátnej príslušnosti v súlade s medzinárodným právom

[Článok 90 ods. 1 nariadenia o kontrole v spojení s článkom 42 ods. 1 písm. a) a článkom 3 ods. 1 písm. l) nariadenia (ES) č. 1005/2008]

7

▼M1 —————

▼B
PRÍLOHA XXXIIDODATOČNÉ ÚDAJE NA ÚČELY SYSTÉMU HODNOTENIA

 

Údajový prvok

Kód

Obsah

Povinné/nepovinné

1.

Obchodné pravidlá

BUS

obchodné pravidlá vymedzujúce, ktoré hodnotenia sú vykonávané v systéme hodnotenia

 

2.

Identifikácia obchodného pravidla

BR

jedinečný kód pre každý druh kontroly, hodnotenia, dozoru atď.

P

3.

Primárny súbor údajov

D1

informuje o tom, ktorý súbor údajov sa hodnotí

P

4.

Sekundárny súbor údajov

D2

informuje o tom, s ktorými súbormi údajov sa primárny súbor údajov hodnotí

P

5.

Referencia právnych predpisov EÚ

LE

referencia, na ktorú sa vzťahuje nariadenie a články

P

6.

Právna požiadavka

RQ

krátke zhrnutie právnej požiadavky

P

7.

Špecifikácia hodnotenia

VS

podrobná špecifikácia toho, čo sa hodnotí

P

8.

Nezrovnalosti hodnotenia

INC

nezrovnalosti zistené v dôsledku postupov hodnotenia

 

9.

Registračné číslo nezrovnalosti

RN

jednoznačný identifikačný znak alebo záznamové číslo nezrovnalosti

P

10.

Identifikácia obchodného pravidla

BR

jedinečný kód pre každý druh kontroly, hodnotenia, dozoru atď.

P

11.

Registračné číslo hodnoteného záznamu

RV

jedinečný identifikátor alebo záznamové číslo hodnoteného záznamu z primárneho súboru údajov

P

12.

Typ nezrovnalosti

IY

typ zistenej nezrovnalosti

P

13.

Hodnota nezrovnalosti

IV

hodnota/rozdiel/veľkosť zistenej nezrovnalosti (ak sa hodí)

P AK

14.

Pôvodná hodnota

OR

pôvodná hodnota pred opravou

P

15.

Nadväzujúce opatrenie

FU

vysvetlenie, prečo sú údaje neúplné a nadväzujúce opatrenie

N

16.

Výsledok nadväzujúceho opatrenia

FR

opravená hodnota tejto nezrovnalosti

P AK

17.

Nadväzujúce opatrenie dokončené

FX

informácia o tom, či je nadväzujúce opatrenia dokončené alebo ešte stále prebieha

P AK

18.

Dátum dokončenia nadväzujúceho opatrenia

FD

dátum, kedy bol problém úplne vyriešený, alebo keby bol zistený výsledok postupu pri porušení pravidiel

P AK

19.

Postup pri porušení pravidiel

IP

odkaz na príslušný postup pri porušení pravidiel alebo, ak sú uplatniteľné, orgánmi prijaté právne opatrenia

P AK

20.

Informácie o hodnotení

VAL

Informácie o hodnotení konkrétneho prvku a obchodného pravidla. Používa sa ako čiastkový prvok hodnoteného prvku.

 

21.

Dátum hodnotenia

VD

dátum hodnotenia

P

22.

Referencia nezrovnalosti

RI

jednoznačný identifikačný znak alebo záznamové číslo nezrovnalosti

P AK

23.

Údaje VMS

VMS

údaje o polohe prijaté zo systému monitorovania plavidiel

 

24.

Krajina registrácie

FS

Vlajkový štát registrovaného plavidla. Trojmiestny abecedný kód ISO krajiny.

P

25.

Registračné číslo plavidla flotily Spoločenstva (CFR)

IR

vo formáte AAAXXXXXXXXX, kde veľké A zastupuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X zastupuje písmeno alebo číslo

P

26.

Medzinárodný rádiový volací znak

RC

medzinárodný rádiový volací znak, ak CFR nie je aktuálne alebo neexistuje

P AK

27.

Názov plavidla

NA

názov plavidla

N

28.

Číslo plavby

TN

poradové číslo rybárskeho výjazdu

P

29.

Číslo záznamu

RN

jedinečné poradové záznamové číslo prideľované každému záznamu

P

30.

Dátum a čas

DT

dátum a čas prenosu

P

31.

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

poloha pri odvrhnutí (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS)

P

32.

Rýchlosť

SP

rýchlosť plavidla v uzloch (nn, n)

P

33.

Kurz

CO

kurz plavidla v stupňoch (0 – 360)

P

34.

Dátum a čas prijatia úradom

DR

dátum a čas registrácie na úrade

P

35.

Ručne

MA

informuje o tom, či boli údaje zadané elektronicky alebo ručne (Á/N)

P

36.

Dátum a čas ručného zadania údajov

DM

dátum a čas ručného vloženia údajov do databázy v prípade, že boli zadané ručne

P AK
PRÍLOHA XXXIII

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ NA VEREJNÝCH PODSTRÁNKACH VEREJNE DOSTUPNÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNOK

1. Orgány zodpovedné za vydávanie licencií a oprávnení na rybolov [článok 115 písm. a) nariadenia o kontrole):

a) názov orgánu;

b) úplná poštová adresa;

c) ulica (ak sa líši od poštovej adresy);

d) telefónne číslo;

e) faxové číslo;

g) e-mailová adresa;

h) adresa URL internetových stránok.

2. Zoznam určených prístavov na účely prekládky [článok 115 písm. b) nariadenia o kontrole], ktorý obsahuje:

a) názov prístavu;

b) kód prístavu podľa systému OSN/LOCODE;

c) súradnice s polohou prístavu;

d) pracovnú dobu;

e) adresu alebo opis miesta prekládky.

3. Zoznam určených prístavov vymedzených vo viacročnom pláne [článok 115 písm. c) nariadenia o kontrole], ktorý obsahuje:

a) názov prístavu;

b) kód prístavu podľa systému OSN/LOCODE;

c) súradnice s polohou prístavu;

d) pracovnú dobu;

e) adresu alebo opis miesta vykládky alebo prekládky;

f) súvisiace podmienky zaznamenávania a vykazovania množstiev druhov, na ktoré sa vzťahuje viacročný plán, pre každú vykládku.

4. Uzatvorenia členskými štátmi v reálnom čase [článok 115 písm. d) nariadenia o kontrole]:

a) vnútroštátny právny odkaz na rozhodnutie ustanovujúce uzatvorenie v reálnom čase;

b) zoznam súradníc definujúcich hranice uzatvorenia;

c) dátum a čas začatia;

d) dátum a čas ukončenia;

e) podmienky, ktorými sa riadi rybolov v tejto oblasti počas uzatvorenia;

f) mapa s vymedzením hraníc uzatvorenia.

5. Informácie o kontaktnom mieste na zasielanie alebo predkladanie rybárskych denníkov, predbežných oznámení, vyhlásení o prekládke, vyhlásení o vykládke, dokladov o predaji, preberacích protokolov a prepravných listín [článok 115 písm. e) nariadenie o kontrole]:

a) názov kontaktného miesta;

b) úplná poštová adresa;

c) ulica;

d) telefónne číslo;

e) faxové číslo;

f) e-mailová adresa;

g) adresa URL internetových stránok (ak sa hodí).

6. Uzatvorenia Komisiou v reálnom čase [článok 115 písm. f) nariadenia o kontrole]:

a) zoznam súradníc vymedzujúcich hranice uzatvorenia vo vodách príslušného členského štátu;

b) dátum a čas začatia;

c) dátum a čas ukončenia;

d) podmienky, ktorými sa riadi rybolov v tejto oblasti počas uzatvorenia;

e) mapa s vymedzením hraníc uzatvorenia.

7. Rozhodnutie o uzatvorení rybolovu [článok 115 písm. g) nariadenia o kontrole]:

a) vnútroštátny právny odkaz;

b) príslušná zásoba alebo skupina zásob podliehajúcich kvótam, ktoré sa považujú za vyčerpané, alebo maximálne povolené rybolovné úsilie, ktoré sa považuje za dosiahnuté;

c) kód rybolovnej oblasti;

d) dátum začatia;

e) typ rybolovu alebo výstroja (ak sa hodí).
PRÍLOHA XXXIV

ŠTANDARDNÝ FORMULÁR VÝMENY INFORMÁCIÍ NA ŽIADOSŤ PODĽA ČLÁNKU 158 TOHTO NARIADENIA

image

image
PRÍLOHA XXXV

ŠTANDARDNÝ FORMULÁR ŽIADOSTI O ADMINISTRATÍVNE OZNÁMENIE PODĽA ČLÁNKU 161 ODS. 2 TOHTO NARIADENIA

image
PRÍLOHA XXXVI

ŠTANDARDNÝ FORMULÁR ODPOVEDE VO VECI ADMINISTRATÍVNEHO OZNÁMENIA PODĽA ČLÁNKU 161 ODS. 3 TOHTO NARIADENIA

image
PRÍLOHA XXXVII

ZOZNAM MINIMÁLNYCH INFORMÁCIÍ, KTORÉ TVORIA ZÁKLAD PÄŤROČNEJ SPRÁVY O UPLATŇOVANÍ NARIADENIA O KONTROLE

1.    VŠEOBECNÉ ZÁSADY

ZHRNUTIE

Články 5 až 7 nariadenia o kontrole

2.    VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRÍSTUPU DO VÔD A K ZDROJOM

ZHRNUTIE

2.1.    Článok 6 nariadenia o kontrole

LICENCIE NA RYBOLOV:

 počet vydaných licencií na rybolov,

 počet dočasne pozastavených licencií na rybolov,

 počet trvalo odobratých licencií na rybolov,

 počet zistených porušení pravidiel v súvislosti s licenciou na rybolov.

2.2.    Článok 7 nariadenia o kontrole

OPRÁVNENIE NA RYBOLOV:

 špeciálne vnútroštátne programy oznámené komisii,

 počet vydaných oprávnení na rybolov,

 počet pozastavených oprávnení na rybolov,

 počet trvalo odobratých oprávnení na rybolov,

 počet zistených porušení pravidiel v súvislosti s oprávnením na rybolov.

2.3.    Článok 8 nariadenia o kontrole

OZNAČOVANIE RYBÁRSKEHO VÝSTROJA:

 počet zistených porušení pravidiel.

2.4.    Článok 9 nariadenia o kontrole

SYSTÉMY MONITOROVANIA RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL:

 počet rybárskych plavidiel s celkovou dĺžkou < 12 a > 15 metrov s nainštalovaným funkčným VMS,

 počet rybárskych plavidiel s celkovou dĺžkou 15 metrov a viac s nainštalovaným funkčným VMS,

 počet pomocných rybárskych plavidiel vybavených funkčným VMS,

 počet rybárskych plavidiel s dĺžkou menej 15 metrov, oslobodených od používania VMS,

 počet zistených porušení pravidiel ►M1  rybárskymi plavidlami Únie ◄ v súvislosti s VMS,

 údaje príslušného orgánu zodpovedného za FMC.

2.5.    Článok 10 nariadenia o kontrole

AUTOMATICKÝ IDENTIFIKAČNÝ SYSTÉM (AIS):

 počet rybárskych plavidiel vybavených AIS,

 počet FMC s podporou AIS.

2.6.    Článok 11 nariadenia o kontrole

SYSTÉMY DETEKCIE PLAVIDIEL (VDS):

 počet FMC s podporou VDS.

2.7.    Článok 13 nariadenia o kontrole

NOVÉ TECHNOLÓGIE:

 zavedené pilotné projekty.

3.    KONTROLA RYBOLOVU

ZHRNUTIE

KONTROLA VYUŽÍVANIA RYBOLOVNÝCH MOŽNOSTÍ

3.1.    Články 14, 15 a 16 nariadenia o kontrole

VYPĹŇANIE A ODOVZDÁVANIE RYBÁRSKYCH DENNÍKOV A VYHLÁSENÍ O VYKLÁDKE:

 počet rybárskych plavidiel používajúcich elektronický rybársky denník,

 počet rybárskych plavidiel používajúcich rybársky denník v papierovej podobe,

 počet rybárskych plavidiel s dĺžkou do 10 metrov, používajúcich papierový rybársky denník,

 počet zistených porušení pravidiel v rybárskych denníkoch a vyhláseniach o vykládke.

3.2.    Články 16 a 25 nariadenia o kontrole

RYBÁRSKE PLAVIDLÁ, KTORÉ NEPODLIEHAJÚ POŽIADAVKÁM SÚVISIACIM S RYBÁRSKYM DENNÍKOM PLAVIDLA A VYHLÁSENIAMI O VYKLÁDKE:

 počet rybárskych plavidiel podliehajúcich plánom odberu vzoriek,

 počet rybárskych plavidiel podliehajúcich monitorovaniu podľa dokladu o predaji,

 počet zistených porušení pravidiel.

3.3.    Článok 17 nariadenia o kontrole

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE:

 počet predbežných oznámení prijatých v FMC,

 počet zistených porušení pravidiel.

3.4.    Článok 18 nariadenia o kontrole

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE O VYKLÁDKE V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE:

 počet predbežných oznámení prijatých v FMC pobrežného štátu,

 počet zistených porušení pravidiel.

3.5.    Článok 20 nariadenia o kontrole

OPERÁCIE PREKLÁDKY V PRÍSTAVOCH ALEBO NA MIESTACH:

 počet prekládok schválených členským štátom,

 počet zistených porušení pravidiel.

3.6.    Články 21 a 22 nariadenia o kontrole

OPERÁCIE PREKLÁDKY V PRÍSTAVOCH ALEBO NA MIESTACH:

 počet oslobodených rybárskych plavidiel-

3.7.    Článok 26 nariadenia o kontrole

MONITOROVANIE RYBOLOVNÉHO ÚSILIA:

 počet zistených porušení pravidiel v súvislosti so správami o rybolovnom úsilí,

 počet plavidiel vyňatých z režimov rybolovného úsilia podľa oblastí,

 počet zistených porušení pravidiel v súvislosti s neoznámením výstroja.

3.8.    Články 33 a 34 nariadenia o kontrole

ZAZNAMENÁVANIE ÚLOVKOV A RYBOLOVNÉHO ÚSILIA:

 vykonávanie článku 33 nariadenia o kontrole,

 informácie o oznámeniach o uzatvorení rybolovných oblastí vydaných každý rok.

3.9.    Článok 35 nariadenia o kontrole

UZATVORENIE RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ:

 vykonávanie článku 35 nariadenia o kontrole.

4.    KONTROLA RIADENIA FLOTILY

4.1.    Článok 38 nariadenia o kontrole

RYBOLOVNÁ KAPACITA:

 plnenie ustanovení článku 38 ods. 1 nariadenia o kontrole,

 počet kontrol výkonu motora v súlade s článkom 41,

 počet zistených porušení pravidiel.

4.2.    Článok 42 nariadenia o kontrole

PREKLÁDKA V PRÍSTAVE:

 počet schválených pelagických prekládok.

4.3.    Článok 43 nariadenia o kontrole

URČENÉ PRÍSTAVY:

 počet zistených porušení pravidiel.

4.4.    Článok 44 nariadenia o kontrole

ODDELENÉ SKLADOVANIE ÚLOVKOV DRUHOV ŽIJÚCICH PRI MORSKOM DNE, KTORÉ PODLIEHAJÚ VIACROČNÝM PLÁNOM:

 počet zistených porušení pravidiel.

4.5.    Článok 46 nariadenia o kontrole

VNÚTROŠTÁTNE PROGRAMY KONTROLNÝCH OPATRENÍ:

 informácie o programoch vymedzených členskými štátmi,

 počet zistených porušení pravidiel.

5.    KONTROLA TECHNICKÝCH OPATRENÍ

ZHRNUTIE

5.1.    Článok 47 nariadenia o kontrole

 Počet zistených porušení pravidiel v súvislosti s uskladnením výstroja.

5.2.    Článok 48 nariadenia o kontrole

ZÍSKANIE STRATENÉHO VÝSTROJA:

 počet zistených porušení pravidiel.

5.3.    Článok 49 nariadenia o kontrole

ZLOŽENIE ÚLOVKU:

 počet zistených porušení pravidiel.

6.    KONTROLA OBLASTÍ S OBMEDZENÍM RYBOLOVU

ZHRNUTIE

6.1.    Článok 50 nariadenia o kontrole

 Počet zistených porušení pravidiel plavidlami EÚ a tretích krajín.

7.    UZATVORENIE RYBOLOVNÝCH OBLASTÍ V REÁLNOM ČASE

ZHRNUTIE

7.1.    Článok 53 nariadenia o kontrole

 Informácie o iniciovaných uzatvoreniach v reálnom čase,

 počet zistených porušení pravidiel.

8.    KONTROLA REKREAČNÉHO RYBOLOVU

ZHRNUTIE

8.1.    Článok 55 nariadenia o kontrole

 Počet zistených porušení pravidiel v súvislosti so zisteným nezákonným predajom.

9.    KONTROLA OBCHODOVANIA

ZHRNUTIE

9.1.    Článok 56 nariadenia o kontrole

ZÁSADY KONTROLY PREDAJA:

 informácie o stave vykonávania.

9.2.    Článok 57 nariadenia o kontrole

SPOLOČNÉ OBCHODNÉ NORMY:

 počet zistených porušení pravidiel.

9.3.    Článok 58 nariadenia o kontrole

SLEDOVATEĽNOSŤ:

 stav vykonávania,

 počet zistených porušení pravidiel.

9.4.    Článok 59 nariadenia o kontrole

PRVÝ PREDAJ:

 počet registrovaných kupujúcich, registrovaných aukčných trhov alebo iných organizácií alebo osôb zodpovedných za prvý predaj produktov rybolovu,

 počet zistených porušení pravidiel.

9.5.    Článok 60 nariadenia o kontrole

VÁŽENIE:

 počet plánov odberu vzoriek na účely váženia pri vykládke,

 počet rybárskych plavidiel s povolením vážiť na mori,

 počet porušení pravidiel.

9.6.    Článok 61 nariadenia o kontrole

VÁŽENIE PO PREPRAVE:

 počet plánov kontrol v súvislosti s vážením po preprave,

 počet spoločných programov kontrol s inými členskými štátmi v súvislosti s prepravou pred vážením,

 počet zistených porušení pravidiel.

9.7.    Článok 62 nariadenia o kontrole

VYPĹŇANIE A ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O PREDAJI

 počet vyššie uvedených predložených elektronických dokladov o predaji,

 počet udelených výnimiek z požiadaviek súvisiacich s dokladmi o predaji,

 počet zistených porušení pravidiel.

9.8.    Článok 66 nariadenia o kontrole

PREBERACIE PROTOKOLY:

 počet zistených porušení pravidiel.

9.9.    Článok 68 nariadenia o kontrole

VYPĹŇANIE A ODOVZDÁVANIE PREPRAVNÝCH LISTÍN:

 stav vykonávania,

 počet zistených porušení pravidiel.

10.    ORGANIZÁCIE VÝROBCOV, CENA A INTERVENCIA

ZHRNUTIE

10.1.    Článok 69 nariadenia o kontrole

MONITOROVANIE ORGANIZÁCIÍ VÝROBCOV:

 počet uskutočnených kontrol,

 počet zistených porušení pravidiel v súvislosti s nariadením rady (ES) č. 104/2000.

10.2.    Článok 70 nariadenia o kontrole

MONITOROVANIE DOHÔD O CENÁCH A INTERVENCII:

 počet uskutočnených kontrol cien a intervencie,

 počet zistených porušení pravidiel.

11.    DOHĽAD

ZHRNUTIE

11.1.    Článok 71 nariadenia o kontrole

POZOROVANIE A ZAZNAMENANIE NA MORI:

 počet vypracovaných správ,

 počet prijatých správ,

 počet zistených porušení pravidiel.

11.2.    Článok 73 nariadenia o kontrole

KONTROLNÍ POZOROVATELIA:

 počet zavedených schém súvisiacich s kontrolnými pozorovateľmi,

 počet prijatých správ kontrolných pozorovateľov,

 počet hlásených porušení pravidiel.

12.    INŠPEKCIA A VYKONATEĽNOSŤ

ZHRNUTIE

12.1.    Články 74 a 76 nariadenia o kontrole

VÝKON INŠPEKCIÍ:

 počet inšpektorov rybolovu na plný a skrátený pracovný úväzok,

 percentuálny podiel pracovnej doby inšpektorov rybolovu na plný a skrátený pracovný úväzok strávenej kontrolou a inšpekciou rybolovu,

 počet inšpekcií podľa inšpektorov na plný a skrátený pracovný úväzok,

 počet porušení pravidiel zistených inšpektormi na plný a skrátený pracovný úväzok.

12.2.    ZDROJ INŠPEKCIE – PLAVIDLÁ:

 počet vyhradených inšpekčných plavidiel spolufinancovaných EÚ a celkový počet dní hliadkovania na mori za rok,

 počet vyhradených inšpekčných plavidiel spolufinancovaných zo zdrojov pochádzajúcimi mimo EÚ a celkový počet dní hliadkovania na mori za rok,

 percentuálny podiel celkovej prevádzkovej doby strávenej kontrolou rybolovu vyhradenými inšpekčnými plavidlami spolufinancovanými EÚ,

 percentuálny podiel celkovej prevádzkovej doby strávenej kontrolou rybolovu vyhradenými inšpekčnými plavidlami spolufinancovanými zo zdrojov pochádzajúcimi mimo EÚ,

 percentuálny podiel celkovej prevádzkovej doby strávenej kontrolou rybolovu všetkými vyhradenými inšpekčnými plavidlami,

 percentuálny podiel celkovej pracovnej doby strávenej kontrolou rybolovu vyhradenými inšpekčnými plavidlami spolufinancovanými EÚ,

 počet nevyhradených inšpekčných plavidiel a celkový počet dní hliadkovania na mori za rok,

 percentuálny podiel doby strávenej kontrolou rybolovu,

 celkový počet dní strávených všetkými plavidlami na mori.

12.3.    ČINNOSTI SÚVISIACE S INŠPEKCIAMI – NA MORI:

 počet inšpekcií na mori – všetky rybárskej plavidlá podľa členského štátu,

 počet zistených porušení pravidiel na mori podľa členského štátu,

 počet inšpekcií na mori – rybárske plavidlá tretích krajín (uveďte názov tretej krajiny),

 počet zistených porušení – pomocné rybárske plavidlá.

12.4.    ZDROJ INŠPEKCIE – PRIESKUMNÉ LIETADLÁ:

 počet prieskumných lietadiel vyhradených na kontrolu rybolovu a celkový počet hodín strávených kontrolou rybolovu a monitorovaním,

 percentuálny podiel prevádzkovej doby strávenej kontrolou rybolovu a monitorovaní,

 počet zistených porušení pravidiel.

12.5    NADVÄZUJÚCE OPATRENIA PO INŠPEKCIÁCH A ZISTENÝCH PORUŠENIACH PRAVIDIEL

 Počet monitorovacích správ vložených do databázy kontroly rybolovu a monitorovania,

 počet správ o inšpekcii vložených do databázy kontroly rybolovu a monitorovania,

 počet prípadov udelenia trestných bodov,

 počet konaní prenesených do iného členského štátu,

 počet porušení pravidiel zistených inšpektormi Spoločenstva v jurisdikcii členského štátu.

12.6.    Článok 75 nariadenia o kontrole

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA:

 počet zistených porušení pravidiel.

12.7.    Článok 79

INŠPEKTORI ÚNIE:

 počet spoločných vykonávacích plánov (JDP) v jurisdikcii členského štátu,

 počet zistených porušení pravidiel v rámci JDP.

12.8.    Články 80, 81, 82, 83 a 84 nariadenia o kontrole

INŠPEKCIE RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL MIMO VÔD KONTROLUJÚCEHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU:

 počet inšpekcií,

 počet zistených porušení pravidiel.

12.9.    Články 85 a 86 nariadenia o kontrole

KONANIA V SÚVISLOSTI S PORUŠENIAMI PRAVIDIEL ZISTENÝMI POČAS INŠPEKCIÍ:

 počet inšpekcií,

 počet porušení pravidiel,

 počet konaní prenesených do vlajkového štátu,

 počet inšpekcií vykonaných inšpektormi Únie.

13.    VYKONATEĽNOSŤ

ZHRNUTIE

Články 89, 90 a 91 nariadenia o kontrole

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE PLNENIA PODMIENOK:

 stav vykonávania.

13.1.    Článok 92 nariadenia o kontrole

SYSTÉM TRESTNÝCH BODOV:

 počet zistených vážnych porušení pravidiel,

 počet prípadov udelenia bodov držiteľovi licencie,

 stav vykonávania bodového systém pre kapitánov rybárskych plavidiel.

13.2.    Článok 93 nariadenia o kontrole

CELOŠTÁTNY REGISTER PRÍPADOV PORUŠENIA PRAVIDIEL:

 stav vykonávania.

14.    KONTROLNÉ PROGRAMY

14.1.    Článok 94 nariadenia o kontrole

SPOLOČNÉ KONTROLNÉ PROGRAMY:

 počet zavedených spoločných kontrolných programov.

14.2.    Článok 95 nariadenia o kontrole

ŠPECIÁLNE KONTROLNÉ A INŠPEKČNÉ PROGRAMY:

 počet zavedených špeciálnych kontrolných a inšpekčných programov.

15.    ÚDAJE A INFORMÁCIE

ANALÝZA A AUDIT ÚDAJOV

15.1.    Články 109 – 116 nariadenia o kontrole

 Súhrn stavu vykonávania.

16.    IMPLEMENTÁCIA

16.1.    Články 117 a 118 nariadenia o kontrole

ADMINISTRATÍVNA A VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).

( 2 ) Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

( 4 ) Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, p. 1.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s. 1.

( 6 ) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1) a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1101/2014 zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 312, 31.10.2014, s. 1).

( 7 ) Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1

( 9 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

( 10 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1).

( 11 ) Nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3).

( 12 ) Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33).

( 13 ) Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).

( 14 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 15 ) Táto informácia sa uvádza v licencii na rybolov len vtedy, ak je plavidlo registrované v registri rybárskych flotíl Únie v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 26/2004 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).

( 16 ) V súlade s nariadením (ES) č. 26/2004.

( 17 ) Platí pre plavidlá s názvom.

( 18 ) V súlade s nariadením (ES) č. 26/2004 pre plavidlá, ktoré požiadali o udelenie IRCS.

( 19 ) V súlade s nariadením (ES) č. 2930/86.

( 20 ) V súlade s nariadením (ES) č. 2930/86. Táto informácia sa uvádza v licencii na rybolov len vtedy, ak je plavidlo registrované v registri rybárskych flotíl Únie v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 26/2004.

( 21 ) V súlade s medzinárodnou štandardnou štatistickou klasifikáciou rybárskeho výstroja (ISSCFCG).

( 22 ) V súlade s nariadením (ES) č. 26/2004.

( 23 ) Platí pre plavidlá s názvom.

( 24 ) Plavidlá zdržiavajúce sa v zóne úsilia, nepresahujúcej 5 námorných míľ na žiadnej strane hranice, oddeľujúcej dve zóny úsilia, musia zaznamenať svoj prvý vstup a posledný výstup v lehote do 24 hodín.

( 25 ) Ú. v. EÚ L 41, 16.2.2010, s. 8.

( *1 ) Povinné informácie, ktoré sa zhromažďujú a zaznamenávajú v databáze v súlade s článkom 118 tohto nariadenia.

( *2 ) Povinné informácie, ktoré sa zhromažďujú a zaznamenávajú v databáze v súlade s článkom 118 tohto nariadenia.

( *3 ) Doplňujúce údaje pre štátnu prístavnú kontrolu.

( *4 ) Povinné informácie, ktoré sa zhromažďujú a zaznamenávajú v databáze v súlade s článkom 118 tohto nariadenia.

( *5 ) Doplňujúce údaje pre štátnu prístavnú kontrolu.

( *6 ) Povinné informácie, ktoré sa zhromažďujú a zaznamenávajú v databáze v súlade s článkom 118 tohto nariadenia.

( *7 ) Povinné informácie, ktoré sa zhromažďujú a zaznamenávajú v databáze v súlade s článkom 118 tohto nariadenia.

Top