Help Print this page 

Document 01992L0065-20040703

Title and reference
Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992 , ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstva

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/2004-07-03
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 03/07/2004
  • Date of effect: 03/07/2004
Miscellaneous information
  • Author: Rada Európskej únie
  • Form: Konsolidované znenie
  • Additional information: LASTMODIN 32004L0068
Text

1992L0065 — SK — 03.07.2004 — 007.002


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY 92/65/EHS

z 13. júna 1992,

ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstva

(Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, p.54)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

ROZHODNUTIE KOMISIE zo 6. apríla 1995,

  L 117

23

24.5.1995

 M2

ROZHODNUTIE KOMISIE z 30. marca 2001,

  L 102

63

12.4.2001

►M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1282/2002 z 15. júla 2002,

  L 187

3

16.7.2002

►M5

NARIADENIE(ES) č. 998/2003 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 26. mája 2003

  L 146

1

13.6.2003

►M6

NARIADENIE KOMISIE (ES) 1398/2003 z 5. augusta 2003,

  L 198

3

6.8.2003

►M7

SMERNICA RADY 2004/68/ES Text s významom pre EHP z 26. apríla 2004,

  L 139

320

30.4.2004


Zmenené a doplnené:

►A1

Akt o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

33

23.9.2003
▼B

SMERNICA RADY 92/65/EHS

z 13. júna 1992,

ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A oddieli I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do spoločenstvaRADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrhy Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže živé zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu sú zahrnuté do zoznamu produktov vymenovaných v prílohe II zmluvy; keďže uvedenie týchto zvierat a produktov na trh je zdrojom príjmov pre časť poľnohospodárskej populácie;

keďže pre zabezpečenie rozumného vývoja tohto odvetvia a pre zvyšovanie jeho produktivity treba na úrovni spoločenstva stanoviť veterinárne predpisy pre dané zvieratá a produkty;

keďže spoločenstvo musí prijať opatrenia určené na postupné vytvorenie vnútorného trhu v priebehu obdobia končiaceho 31. decembra 1992;

keďže plnenie uvedených úloh viedlo Radu k stanoveniu veterinárnych predpisov vzťahujúcich sa na hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy, kone, hydinu a násadové vajcia, na ryby a produkty rybolovu, na dvojchlopňové mäkkýše, na spermie hovädzieho dobytka a ošípaných, na hovädzie embryá, na čerstvé mäso, mäso hydiny, výrobky z mäsa a na mäso zveriny a králikov;

keďže by sa mali prijať veterinárne predpisy riadiace uvádzanie zvierat a produktov živočíšneho pôvodu, ktoré ešte nie sú pokryté uvedenými predpismi, na trh;

keďže treba stanoviť opatrenia na uplatnenie tejto smernice bez toho, aby to malo vplyv na nariadenie Rady (EHS) č. 3626/82 z 3. decembra 1982 o vykonaní dohody o medzinárodnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi fauny a flóry, ktorým hrozí vyhubenie ( 4 ), v rámci spoločenstva;

keďže z určitých technických hľadísk sa treba odvolať na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o veterinárnej problematike ovplyvňujúcej obchodovanie s hovädzím dobytkom a ošípanými ( 5 ) vo vnútri spoločenstva a na smernicu Rady 85/511/EHS z 18. novembra 1985 stanovujúcu opatrenia spoločenstva pre boj proti slintačke a krívačke ( 6 );

keďže pokiaľ ide o organizáciu kontrol a následných opatrení vzťahujúcich sa k nim, tak isto ako o realizáciu ochranných opatrení, treba sa odvolať na všeobecné predpisy stanovené smernicou Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 vzťahujúcou sa na veterinárne a zootechnické kontroly aplikovateľné pri obchodovaní s určitými živými zvieratami a produktmi vo vnútri spoločenstva, a to z hľadiska perspektívy realizácie vnútorného trhu ( 7 );

keďže, ak nie je stanovené inak, treba liberalizovať obchodovanie so zvieratami a produktmi živočíšneho pôvodu, a to bez toho, aby to malo vplyv na sťažnosti ohľadne prípadných ochranných opatrení;

keďže z dôvodov rizík možného šírenia nákaz, ktorým sú zvieratá vystavené, je vhodné špecifikovať pre určitá zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu zvláštne požiadavky, ktoré treba uložiť pri ich uvádzaní na trh za účelom obchodovania, najmä ak sú určené do oblastí s vyšším veterinárnym statusom;

keďže špecifická situácia v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a v Írsku vyplývajúca zo skutočnosti, že ide o ostrovné krajiny, ktoré sú veľmi dlhé obdobie bez besnoty, čo oprávňuje k zvláštnym opatreniam, ktoré umožňujú zabezpečiť, aby uvedenie psov a mačiek nepochádzajúcich zo Spojeného kráľovstva a Írska na trh v týchto krajinách nespôsobilo riziko zavlečenia besnoty do týchto štátov, a to bez toho, aby to malo vplyv na zrušenie veterinárnych kontrol na hraniciach členských štátov;

keďže veterinárne osvedčenie je najvhodnejším prostriedkom pre zaručenie a kontrolu dodržiavania týchto požiadaviek;

keďže pre zachovanie veterinárnej situácie v spoločenstve treba podrobiť zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu uvedené v tejto smernici pri ich uvádzaní na trh minimálnym požiadavkám stanoveným pre obchodovanie s nimi a kontrolovať ich dodržiavanie podľa zásad a pravidiel smernice Rady 90/675/EHS z 10. decembra 1990, ktorá určuje zásady vzťahujúce sa na organizáciu veterinárnych kontrol pre produkty pochádzajúce z tretích krajín vstupujúce do spoločenstva ( 8 );

keďže by sa mali stanoviť opatrenia pre postup ustanovujúci tesnú spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou prostredníctvom Stáleho veterinárneho výboru;

keďže konečný termín pre transpozíciu do vnútroštátneho práva, stanovený v článku 29 na 1. januára 1994, by nemal mať dopad na zrušenie veterinárnych kontrol na hraniciach k 1. januáru 1993,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

▼M7

Táto smernica ustanovuje požiadavky na zdravie zvierat, ktorými sa riadi obchod a dovozy zvierat, spermy, vajíčok a embryí do Spoločenstva na ktoré sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v osobitných dokumentoch Spoločenstva uvedených v prílohe F.

▼B

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby to malo vplyv na ustanovenia prijaté v rámci nariadenia (EHS) č. 3626/82.

Táto smernica neovplyvňuje vnútroštátne predpisy uplatniteľné pre domáce zvieratá, hoci ich dodržiavanie nie je na ujmu zrušenia veterinárnych kontrol na hraniciach medzi štátmi.

Článok 2

1.  Na účely tejto smernice:

a) „obchod“ znamená obchod v zmysle definície v článku 2 (3) smernice 90/425/EHS;

b) „zvieratá“ znamenajú zvieratá náležiace k iným druhom zvierat ako sú druhy uvedené v smerniciach 64/432/EHS, 90/426/EHS ( 9 ), 90/539/EHS ( 10 ), 91/67/EHS ( 11 ), 91/68/EHS ( 12 ), 91/492/EHS ( 13 ) a 91/493/EHS ( 14 );

c) „schválené zariadenie, inštitút alebo stredisko“ znamená každé stále, geograficky ohraničené zariadenie, schválené v súlade s článkom 13, kde je obvykle držaný alebo chovaný jeden druh alebo viac druhov zvierat, či už za obchodným účelom alebo nie, a výhradne s jedným alebo viacerými z nasledujúcich cieľov:

 vystavenie týchto zvierat a vzdelávanie verejnosti,

 udržovanie druhov,

 základný alebo aplikovaný vedecký výskum alebo chov zvierat pre potreby tohto výskumu;

d) „nákazy podliehajúce povinnému hláseniu“ znamenajú nákazy uvedené v prílohe A.

2.  Okrem toho sa mutatis mutandis aplikujú definície iné, ako sú tie, ktoré sú zo schválených stredísk a zariadení uvedených v článku 2 smerníc 64/432/EHS, 91/67/EHS a 90/539/EHS.KAPITOLA II

Ustanovenia použiteľné pre obchod

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby obchod uvedený v prvom odseku článku 1 nebol zakázaný alebo obmedzený z iných veterinárnych dôvodov, než sú dôvody vyplývajúce z aplikácie tejto smernice alebo z právnych predpisov spoločenstva a najmä z prijatých ochranných opatrení.

▼A1

Do prijatia právnych predpisov spoločenstva v tejto oblasti môže Švédsko vo vzťahu k hadom a iným plazom, ktorí sú do krajiny zasielaní, naďalej uplatňovať svoju vnútroštátnu právnu úpravu.

▼B

Článok 4

Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na to, aby v zmysle uplatňovania článku 4 (1) a) smernice 90/425/EHS zvieratá uvedené v článkoch 5 až 10 tejto smernice bez toho, aby to malo vplyv na článok 13 a na zvláštne pokyny, ktoré treba prijať v rámci uplatňovania článku 24, mohli byť predmetom obchodu len vtedy, ak vyhovujú podmienkam stanoveným v článkoch 5 až 10 a ak pochádzajú z hospodárstva alebo obchodov uvedených v článku 12 (1) a (3) tejto smernice, ktoré sú zaregistrované príslušným úradom a ktoré sa zaručujú:

 pravidelne vyšetrovať držané zvieratá v súlade s článkom 3 (3) smernice 90/425/EHS,

 okrem výskytu nákaz podliehajúcich povinnému hláseniu oznámiť príslušnému úradu aj výskyt nákaz uvedených v prílohe B, pre ktoré príslušný členský štát zaviedol program boja proti nim alebo ich monitorovania,

 rešpektovať špecifické národné opatrenia proti nákaze, ktorá je pre daný členský štát mimoriadne významná a ktorá je predmetom programu vypracovaného podľa článku 14 alebo rozhodnutia podľa článku 15 (2),

 uviesť na trh na účel obchodu len zvieratá, ktoré sú bez príznaku chorôb a pochádzajú z hospodárstiev alebo zón nepodliehajúcich žiadnemu obmedzujúcemu opatreniu z veterinárnych dôvodov, a pokiaľ ide o zvieratá nesprevádzané veterinárnym osvedčením alebo obchodným dokladom uvedeným v článkoch 5 až 11, že v tomto prípade budú zvieratá sprevádzané osvedčením vydaným prevádzkovateľom, ktorý potvrdzuje, že dotyčné zvieratá nejavia v dobe odoslania žiadny zjavný príznak choroby a že jeho prevoz nepodlieha obmedzujúcim veterinárnym opatreniam,

 rešpektovať požiadavky umožňujúce zabezpečenie dobrého stavu držaných zvierat.

Článok 5

1.  Členské štáty dbajú na to, aby opice (simiae a presimiae) boli predmetom obchodu len vtedy, ak pochádzajú zo zariadenia, inštitútu alebo strediska úradne schváleného príslušnými úradmi členských štátov a sú určené pre takéto zariadenia, inštitúty alebo strediská v súlade s článkom 13, a ak sú sprevádzané veterinárnym osvedčením podľa vzoru uvedeného v prílohe E, ktorého potvrdenie musí byť doplnené úradným veterinárom zariadenie, inštitútu alebo strediska pôvodu, aby bol zabezpečený veterinárny stav zvierat.

2.  Príslušný úrad členského štátu môže ako výnimku z odseku 1 povoliť, aby schválené zariadenie, inštitút alebo stredisko mohlo získať opice patriace súkromníkovi.

Článok 6

A. Členské štáty dbajú na to, aby bez toho, aby to malo vplyv na články 14 a 15, kopytníky iných druhov, než sú kopytníky uvedené v smerniciach 64/432/EHS, 90/426/EHS a 91/68/EHS, mohli byť predmetom obchodu len vtedy, ak spĺňajú nasledujúce požiadavky:

1. všeobecné:

a) sú identifikované v súlade s článkom 3 (1) c) smernice 90/425/EHS;

b) nesmú byť eliminované v rámci programu eradikácie nákazlivej choroby;

c) nesmú byť vakcinované proti slintačke a krívačke a musia vyhovovať príslušným požiadavkám smernice 85/511/EHS a článku 4a smernice 64/432/EHS;

d) pochádzajú z hospodárstva uvedeného v článku 3 (2) b) a c) smernice 64/432/EHS, ktorý nie je podrobený veterinárnym opatreniam, najmä opatreniam prijatým pri uplatňovaní smerníc 85/511/EHS, 80/217/EHS ( 15 ) a 91/68/EHS, a v ktorom boli držané trvalo od svojho narodenia alebo v priebehu posledných tridsiatich dni pred expedíciou;

▼M7

e) musí byť v sprevádzané certifikátom zodpovedajúcim vzoru uvedenému v prílohe E časť I, s nasledovným prehlásením:

image

▼M7 —————

▼B

2. ak ide o prežúvavce:

a) pochádzajú zo stáda úradne vyhláseného za stádo bez tuberkulózy alebo za stádo bez brucelózy v súlade so smernicou 64/432/EHS alebo so smernicou 91/68/EHS a vyhovujú, pokiaľ ide o veterinárne predpisy, príslušným požiadavkám stanoveným pre hovädzí dobytok v článku 3 (2) c), d), f), g) a h) smernice 64/432/EHS alebo v článku 3 smernice 91/68/EHS;

▼M7

b) pokiaľ nepochádzajú zo stáda, ktoré spĺňa podmienky ustanovené pod písm. a), musia pochádzať z hospodárstva, v ktorom sa nezaznamenal žiadny prípad tuberkulózy alebo brucelózy 42 dní pred naložením zvierat a 30 dní pred odoslaním v prípade prežúvavcov podstúpili test s negatívnymi výsledkami na brucelózu a tuberkulózu;

▼A1

c) v súlade s postupom ustanoveným v článku 26 môžu sa prijať opatrenia týkajúce sa leukózy.

▼B

3. ak ide o ošípané:

a) nepochádzajú zo zóny podliehajúcej opatreniam zákazu súvisiacim s výskytom afrického moru ošípaných v súlade s článkom 9a smernice 64/432/EHS;

b) pochádzajú z hospodárstva, ktoré nie je podrobené žiadnemu obmedzeniu stanovenému smernicou 80/217/EHS v dôsledku klasického moru ošípaných;

c) pochádzajú zo stáda bez výskytu brucelózy v súlade so smernicou 64/432/EHS a vyhovujú príslušným veterinárnym požiadavkám stanoveným pre ošípané smernicou 64/432/EHS;

d) ak nepochádzajú zo stáda spĺňajúceho podmienky uvedené v bode c), boli v priebehu 30 dní predchádzajúcich odoslaniu s negatívnym výsledkom podrobené testu pre dôkaz neprítomnosti protilátok proti brucelóze.

▼M7 —————

▼M7

4. požiadavky na testy uvedené v tomto článku a ich podmienky sa môžu stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 26. Tieto rozhodnutia sa majú prijať na zváženie prípadov chovu prežúvavcov chovaných v arktických regiónoch Spoločenstva.

Až do rozhodnutia prípadu uvedeného v predchádzajúcom pododseku sa budú uplatňovať vnútroštátne predpisy.

▼B

B. Smernica 64/432/EHS je zmenená a doplnená nasledujúcim spôsobom:

1. V článku 2 b) a c) je výraz „hovädzí dobytok“ nahradený slovami „hovädzí dobytok vrátane byvola (Bubalus bubalus).“

2. Pridáva sa nasledujúci článok:

„Článok 10a

Podľa postupu stanoveného v článku 12 môže byť veterinárne osvedčenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe F, zmenené alebo doplnené najmä vzhľadom na požiadavky v článku 6 smernice 92/65/EHS“

.

Článok 7

A. Členské štáty dbajú na to, aby iné vtáky ako sú uvedené v smernici 90/539/EHS mohli byť predmetom obchodu len vtedy, ak vyhovujú nasledujúcim požiadavkám:

1. všeobecného charakteru:

a) pochádzajú z hospodárstva, v ktorom nebol diagnostikovaný mor hydiny v priebehu 30 dní predchádzajúcich odoslaniu;

b) pochádzajú z hospodárstva alebo zo zóny nepodrobených obmedzeniam v rámci opatrení boja proti newcastleskej chorobe.

V čase očakávania uplatnení opatrení spoločenstva uvedených v článku 19 smernice 90/539/EHS sa naďalej uplatňujú národné požiadavky boja proti newcastleskej chorobe, a to v súlade so všeobecnými pokynmi zmluvy;

c) ak boli importované z tretej krajiny, boli podrobené v súlade s článkom 10 (1), tretia zarážka, smernice 91/496/EHS, karanténe v hospodárstve, do ktorého boli dovezené po vstupe na územie spoločenstva;

2. okrem toho, pokiaľ ide o papagáje:

a) nepochádzajú z hospodárstva alebo neboli v styku so zvieratami z hospodárstva, v ktorom bola diagnostikovaná psitakóza (Chlamydia psittaci).

Dĺžka zákazu musí byť najmenej dva mesiace od posledného diagnostikovaného prípadu a od liečby vykonanej pod veterinárnou kontrolou, uznanou podľa postupu uvedeného v článku 26;

b) sú označené v súlade s článkom 3 (1) c) smernice 90/425/EHS.

Metódy označovania papagájov a najmä chorých papagájov sa stanovia podľa postupu uvedeného v článku 26;

c) sú sprevádzané obchodným dokladom podpísaným úradným veterinárom alebo veterinárom, ktorý má na starosti hospodárstvo alebo obchod pôvodu a na ktorého príslušný úrad delegoval túto kompetenciu.

B. V druhom pododseku článku 2 (2) smernice Rady 91/495/EHS z 27. novembra 1990 o zdravotných a veterinárnych problémoch vzťahujúcich sa na produkciu a uvádzanie na trh králičieho mäsa a mäsa chovanej zveri ( 16 ) sú do tretieho riadku za údaj smernice 90/539/EHS pridané slová „a vtáky bežce (Ratitae)“.

V článku 2 (2), bod 1, smernice Rady 90/539/EHS z 15.októbra vzťahujúcom sa na veterinárne podmienky riadiace obchod s hydinou a násadovými vajciami ( 17 ) vo vnútri spoločenstva a importy z tretích krajín sú za slová ako „i vtáky bežce“(Ratitae) pridané slová „a jarabica“.

Článok 8

Členské štáty dbajú na to, aby včely (Apis melifera) mohli byť predmetom obchodu len vtedy, ak vyhovujú nasledujúcim požiadavkám:

a) pochádzajú zo zóny, ktorá nie je predmetom zákazu v súvislosti s výskytom moru včelieho plodu.

Dĺžka zákazu musí byť najmenej tridsať dní od posledného zisteného prípadu a od dátumu, ku ktorému všetky úle umiestnené v okruhu troch kilometrov boli kontrolované príslušným úradom a všetky infikované úle boli spálené alebo ošetrené a kontrolované na spokojnosť uvedeného príslušného úradu.

Podľa postupu uvedeného v článku 26 a po vyjadrení vedeckého veterinárneho výboru môžu byť požiadavky, ktorým sú podrobené včely (Apis melifera), alebo rovnocenné požiadavky uplatňované na čmeliakov;

b) sú sprevádzané veterinárnym osvedčením odpovedajúcim vzoru uvedenému v prílohe E, ktorého potvrdenie musí byť doplnené príslušným úradom pre potvrdzovanie požiadaviek uvedených pod bodom a).

Článok 9

1.  Členské štáty dbajú na to, aby zajacovité mohli byť predmetom obchodu len vtedy, ak spĺňajú nasledujúce požiadavky:

a) nepochádzajú z hospodárstva, v ktorom sa vyskytla besnota, alebo sa predpokladá, že neboli v priebehu posledného mesiaca v styku so zvieratami z takého hospodárstva;

b) pochádzajú z hospodárstva, v ktorom žiadne zviera nemá klinické príznaky myxomatózy.

2.  Členské štáty, ktoré vyžadujú veterinárne osvedčenie pre pohyby zajacovitých na ich území, môžu žiadať, aby zvieratá im určené boli sprevádzané veterinárnym osvedčením odpovedajúcim vzoru uvedenému v prílohe E, doplneným nasledujúcim vyhlásením:

„Ja, dolupodpísaný potvrdzujem, že horeuvedená partia odpovedá požiadavkám článku 9 smernice 92/65 EHS a že zvieratá pri prehliadke nevykazovali žiadne klinické príznaky ochorenia“

.

Toto potvrdenie musí byť vydané úradným veterinárom alebo veterinárom, ktorému je zverené do starostlivosti hospodárstvo z krajiny pôvodu a na ktorého príslušný úrad delegoval túto kompetenciu. Pre priemyselné chovy musí byť toto potvrdenie vydané úradným veterinárom. Členské štáty, ktoré si prajú použiť toto oprávnenie, o tom informujú Komisiu, ktorá sa musí presvedčiť o dodržiavaní požiadaviek uvedených v prvom odseku.

3.  Írsko a Spojené kráľovstvo môžu vyžadovať predloženie veterinárneho osvedčenia, ktoré potvrdzuje, že požiadavka uvedená v odseku 1 a) je dodržaná.

Článok 10

1.  Členské štáty dbajú na to, aby bol zakázaný obchod s  ►M5  ————— ◄ norkami a líškami pochádzajúcimi z hospodárstva, v ktorom sa besnota vyskytla alebo sa jej výskyt predpokladal v priebehu posledných šiestich mesiacov, alebo takých zvierat, ktoré boli v styku so zvieratami z takého hospodárstva, keď zvieratá neboli podrobené systematickej vakcinácii.

▼M5

2.  Aby mohli byť predmetom obchodovania, psy, mačky a fretky musia spĺňať požiadavky stanovené v článkoch 5 a 16 nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS ( 18 ).

Osvedčenie sprevádzajúce zvieratá musí súčasne potvrdzovať, že 24 hodín pred odoslaním zvierat veterinárny lekár oprávnený príslušným orgánom vykonal klinické vyšetrenie, ktoré ukázalo, že zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave a sú schopné zvládnuť prepravu na miesto určenia.

3.  Odlišne od odseku 2, v prípade predaja do Írska, Spojeného kráľovstva alebo Švédska psy, mačky a fretky budú musieť spĺňať podmienky stanovené v článkoch 6 a 16 nariadenia (ES) č. 998/2003.

Osvedčenie sprevádzajúce zvieratá musí súčasne potvrdzovať, že 24 hodín pred odoslaním zvierat veterinárny lekár oprávnený príslušným orgánom vykonal klinické vyšetrenie, ktoré ukázalo, že zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave a sú schopné zvládnuť prepravu na miesto určenia.

▼A2

4.  Írsko, Cyprus, Malta a Spojené kráľovstvo sú oprávnené, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 3, ponechať vnútroštátnu právnu úpravu karantény pre všetky mäsožravce, ►M5  s výnimkou druhov uvedených v odsekoch 2 a 3,  ◄ primáty, netopiere a iné zvieratá náchylné na besnotu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a pri ktorých nemožno preukázať, že sa narodili a od narodenia boli držané v zajatí v podniku pôvodu; ponechanie tejto úpravy sa nesmie dotknúť zrušenia veterinárnych kontrol na štátnych hraniciach medzi členskými štátmi.

▼B

5.  Rozhodnutie 90/638/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. K článku 1 sa pripojí nasledujúca zarážka:

„— čo sa týka programov boja proti besnote: kritériá sú uvedené v prílohe III.“

;

2. Pripája sa nasledujúca príloha:
„PRÍLOHA III

Kritériá pre programy proti besnote

Programy proti besnote majú obsahovať prinajmenšom:

a) kritériá uvedené v bodoch 1 až 7 prílohy I;

b) podrobné informácie o regióne alebo regiónoch, v ktorom alebo v ktorých sa robí orálna imunizácia líšok, a o ich prirodzených hraniciach. Tento región musí mať alebo tieto regióny musia mať najmenej 6 000 kilometrov štvorcových alebo zahŕňať celé územie jedného členského štátu a môže (môžu) zahŕňať pohraničné zóny tretej krajiny;

c) podrobné informácie o navrhovaných vakcínach, systéme distribúcie, hustote a frekvencii kladenia návnad;

d) v prípade potreby všetky podrobnosti, náklady a cieľ činností pre zachovanie alebo ochranu flóry a fauny, ktoré podnikajú dobrovoľné organizácie na území zahrnutom v týchto projektoch.“

6.  Rada, rozhodujúca kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie, určí jeden špeciálny inštitút zodpovedný za vypracovanie kritérií nutných pre štandardizáciu sérologických testov a rozhodne o ich náležitostiach.

7.  Členské štáty zabezpečia, aby výdavky za aplikáciu sérologického testovania znášali dovozcovia.

▼M5 —————

▼A1

Článok 10a

Pokiaľ ide o besnotu, po predložení primeraných dôvodov sa články 9 a 10 zmenia a doplnia v súlade s postupom stanoveným v článku 26 tak, aby zohľadnili situáciu vo Fínsku a Švédsku tak, aby sa tu uplatňovali tie isté ustanovenia ako v ostatných členských štátoch v obdobnej situácii.

▼B

Článok 11

1.  Členské štáty zabezpečia, aby bez toho, aby to malo vplyv na rozhodnutia, ktoré sa majú prijať pri uplatňovaní článkov 21 a 23, predmetom obchodu boli len spermie, vajíčka a embryá spĺňajúce podmienky uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

2.  Spermie druhov oviec, kôz a koní sa bez toho, aby to malo vplyv na kritériá pre zápis koňovitých do plemenných kníh pre určité špecifikované plemená, musia:

 odobrať a ošetriť z hľadiska potrieb umelej inseminácie v schválenej stanici alebo schválenom stredisku pri dodržovaní veterinárnych požiadaviek v súlade s prílohou D (I) alebo, na základe výnimky z predchádzajúceho, pokiaľ ide o ovce a kozy, v hospodárstve spĺňajúcom požiadavky smernice 91/68/EHS,

 odobrať od zvierat, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe D (II) (pripustenie a bežná kontrola zvierat),

 odobrať, ošetriť a konzervovať v súlade s prílohou D (III),

 počas dopravy do iného členského štátu ich musí sprevádzať veterinárne osvedčenie podľa vzoru, ktorý je treba stanoviť podľa postupu uvedeného v článku 26.

3.  Vajíčka a embryá druhov oviec, kôz, koní a ošípaných:

 sa musia odobrať tímom pre odber schváleným príslušným úradom členského štátu, ošetriť vo vhodnom laboratóriu, a to od darkýň spĺňajúcich podmienky stanovené v prílohe D (IV),

 sa musia ošetriť a skladovať podľa pokynov obsiahnutých v prílohe D (III),

 od expedície do iného členského štátu ich musí sprevádzať veterinárne osvedčenie podľa vzoru, ktorý treba definovať podľa postupu stanoveného v článku 26.

Spermie použité na insemináciu samíc darkýň musia zodpovedať ustanoveniam odseku 2 pre ovce, kozy a kone a ustanoveniam smernice 90/429/EHS pre ošípané. Prípadné dodatočné záruky môžu byť stanovené na základe postupu stanoveného v článku 26.

4.  Komisia predloží pred 31. decembrom 1997 správu s prípadnými vhodnými návrhmi na uplatnenie tohto článku, pričom sa bude brať ohľad predovšetkým na vývoj v oblasti vedy a techniky.

Článok 12

1.  Pravidlá kontroly stanovené smernicou 90/425/EHS sa uplatňujú, najmä pokiaľ ide o organizáciu kontrol a následných opatrení, ktoré treba po nich urobiť, na zvieratá a spermie, vajíčka a embryá, o ktorých hovorí táto smernica a ktoré sprevádza veterinárne osvedčenie. Ostatné zvieratá musia pochádzať z hospodárstiev podrobených, pokiaľ ide o kontroly pôvodu a miesta určenia, zásadám uvedeným v smernici.

2.  Článok 10 smernice 90/425/EHS sa uplatňuje na zvieratá, spermie, vajíčka a embryá, o ktorých hovorí táto smernica.

3.  Pre účely obchodu sa rozširuje pôsobnosť článku 12 smernice 90/425/EHS na obchodníkov, ktorí majú v držbe trvalo alebo dočasne tie zvieratá, o ktorých hovoria články 7, 9 a 10.

4.  Informácie o miesta určenia, ako je to stanovené v článku 4 (2) smernice 90/425/EHS, v prípade zvierat, spermií, vajíčok alebo embryí, ktoré v súlade s touto smernicou sprevádza veterinárne osvedčenie, musia byť sprostredkované systémom Animo.

5.  Bez toho, aby to malo vplyv na špecifické ustanovenia tejto smernice, príslušný úrad pristúpi v prípade podozrenia na nedodržovanie tejto smernice alebo v prípade pochybnosti o zdravotnom stave zvierat alebo kvalite spermií, vajíčok a embryí uvedených v 1. článku, ku všetkým kontrolám, ktoré považuje za primerané.

6.  Členské štáty prijmú primerané správne alebo trestné opatrenia na potrestanie akéhokoľvek porušenia tejto smernice, najmä keď sa zistí, že vystavené osvedčenia alebo doklady nezodpovedajú skutočnému stavu zvierat uvedených v článku 1, že identifikácia zvierat alebo značenie príslušných spermií, vajíčok a embryí nie je v súlade s touto smernicou, alebo že zvieratá alebo príslušné produkty neboli podrobené kontrolám stanoveným touto smernicou.

Článok 13

1.  Obchod so zvieratami živočíšnych druhov vnímavých na nákazy uvedené v prílohe A alebo na nákazy uvedené v prílohe B v prípade, keď členský štát určenia požíva záruky stanovené v článkoch 14 a 15, takisto ako obchod so spermiami, vajíčkami alebo embryami týchto zvierat pochádzajúcich z a určených do zariadení, inštitútov alebo stredísk schválených podľa prílohy C, podliehajú predloženiu dokladu o transporte obsahujúcemu pokyny obsiahnuté vo vzore prílohy E. Tento doklad, ktorý vypĺňa veterinár majúci na starosti zariadenie, inštitút alebo stredisko pôvodu, musí uvádzať, že zvieratá, spermie, vajíčka alebo embryá pochádzajú zo zariadenia, inštitútu alebo strediska schváleného podľa prílohy C a musí sprevádzať zvieratá počas transportu.

2.  

a) Aby zariadenia, inštitúty alebo strediská mohli byť schválené, musia, pokiaľ ide o nákazy podliehajúce povinnému hláseniu, predložiť príslušnému úradu členského štátu všetky náležitosti dokladujúce všetko, čo sa vzťahuje k požiadavkám prílohy C.

b) Po obdržaní dokumentácie vzťahujúcej sa na žiadosť o schválenie alebo obnovenie schválenia, príslušný úrad preskúma údaje tam uvedené a v prípade potreby výsledky kontrol urobených na mieste.

c) Príslušný úrad odoberie schválenie podľa prílohy C, bod 3.

d) Každý členský štát pošle Komisii zoznam schválených zariadení, inštitútov a stredísk, takisto ako všetky zmeny tohto zoznamu. Komisia odovzdá tieto údaje ostatným členským štátom.

▼A1

e) Švédsku sa poskytne obdobie dvoch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení na vykonanie opatrení stanovených vo vzťahu k orgánom, inštitútom a centrám.

▼B

Článok 14

1.  V prípade, že členský štát pripravuje alebo pripravil buď priamo, alebo prostredníctvom chovateľov dobrovoľný alebo povinný kontrolný alebo monitorovací program boja proti niektorej z nákaz uvedených v prílohe B, môže predložiť tento program Komisii a pritom uviesť najmä:

 rozšírenie nákazy na svojom území,

 či treba nákazu hlásiť,

 zdôvodnenie programu, pričom sa berie do úvahy význam nákazy a porovnávanie výdavkov s prínosom realizácie programu,

 geografickú zónu, v ktorej sa bude program uplatňovať,

 rôzne štatúty použiteľné pre zariadenia, požiadavky vyžadované pre každý živočíšny druh pri začleňovaní do chovu a postupy testovania,

 postupy kontrolného programu vrátane stupňa súčinnosti chovateľov pri zavádzaní kontrolného alebo monitorovacieho programu,

 dôsledky vyplývajúce v prípade straty štatútu hospodárstva z akéhokoľvek dôvodu,

 opatrenia, ktoré treba prijať v prípade pozitívnych výsledkov zistených pri kontrolách robených podľa programu,

 charakteristiku nerozlišovania medzi obchodom na území príslušného členského štátu a obchodom vo vnútri spoločenstva.

2.  Komisia prešetrí programy predložené členskými štátmi. Programy môžu byť schválené podľa postupu uvedeného v článku 26 s ohľadom na kritériá vymenované v odseku 1. Podľa rovnakého postupu sú definované súčasne alebo najneskôr do troch mesiacov po predložení programu dodatočné všeobecné alebo vymedzené záruky, ktoré môžu byť vyžadované pri obchode. Tieto záruky nesmú presahovať záruky, ktoré členský štát uplatňuje v národnom meradle.

3.  Programy predložené členskými štátmi môžu byť upravené alebo doplnené podľa postupu stanoveného článkom 26. Podľa rovnakého postupu môže byť prevedená zmena a doplnenie záruk uvedených v odseku 2.

Článok 15

1.  Členský štát, ktorý sa domnieva, že jeho územie je úplne alebo čiastočne bez jednej z nákaz uvedených v prílohe B, voči ktorým sú vnímavé zvieratá uvedené v tejto smernici, predloží Komisii primerané zdôvodnenie. Uvedie v ňom najmä:

 povahu nákazy a históriu jej výskytu na svojom území,

 výsledky kontrolných testov založených na sérologickom, mikrobiologickom, patologickom alebo epidemiologickom (epizootologickom) vyšetrovaní,

 obdobie, v ktorom táto nákaza podliehala povinnému hláseniu na príslušných úradoch,

 dĺžku vykonávania kontroly,

 prípadne aj obdobie, počas ktorého bola zakázaná vakcinácia proti nákaze, a geografickú zónu, ktorej sa tento zákaz týkal,

 predpisy umožňujúce kontrolovať neprítomnosť nákazy.

2.  Komisia po prešetrení zdôvodnenia uvedeného v odseku 1 predloží stálemu veterinárnemu výboru rozhodnutie schvaľujúce alebo odmietajúce plán predložený členským štátom. V prípade prijatia plánu sú všeobecné alebo vymedzené dodatočné záruky, ktoré môžu byť vyžadované pri obchode, definované podľa postupu uvedeného v článku 26. Tieto záruky nesmú presahovať záruky, ktoré členský štát uplatňuje v národnom meradle.

Až do rozhodnutia môže príslušný členský štát zachovávať pri obchode požiadavky, ktoré sú nutné pre udržanie jeho štatútu.

3.  Príslušný členský štát oznámi Komisii všetky zmeny v jednotlivostiach uvedených v odseku 1. Na základe oznámených informácii môžu byť záruky definované podľa odseku 2 zmenené alebo doplnené alebo zrušené podľa postupu uvedeného v článku 26.KAPITOLA III

Ustanovenia uplatniteľné na dovozy do spoločenstva

Článok 16

Podmienky uplatniteľné na dovozy zvierat, spermií, vajíčok a embryí zahrnutých do tejto smernice musia byť prinajmenšom rovnocenné podmienkam stanoveným v kapitole II.

▼M5

Pokiaľ ide o mačky, psy a fretky, podmienky dovozu musia byť aspoň rovnocenné s podmienkami kapitoly III nariadenia (ES) č. 998/2003.

Osvedčenie, sprevádzajúce zvieratá, musí súčasne potvrdzovať, že 24 hodín pred odoslaním zvierat veterinárny lekár oprávnený príslušným orgánom vykonal klinické vyšetrenie, ktoré ukázalo, že zvieratá sú v dobrom zdravotnom stave a sú schopné zvládnuť prepravu na miesto určenia.

▼B

Článok 17

1.  Na účely jednotného uplatňovania článku 16 sa uplatňujú ustanovenia nasledujúcich odsekov.

2.  Predmetom dovozu do spoločenstva môžu byť len zvieratá a spermie, vajíčka a embryá, ktoré uvádza článok 11 a ktoré vyhovujú nasledujúcim podmienkam:

a) musia pochádzať z tretej krajiny uvedenej na zozname, ktorý treba vyhotoviť podľa odseku 3 a);

b) musí ich sprevádzať veterinárne osvedčenie zodpovedajúce vzoru, ktorý treba vyhotoviť podľa postupu uvedeného v článku 26, podpísané predstaviteľom príslušného úradu vyvážajúcej krajiny a potvrdzujúce, že zvieratá, spermie, vajíčka alebo embryá spĺňajú dodatočné podmienky alebo poskytujú rovnocenné záruky uvedené v odseku 4 a pochádzajú zo schválených zariadení, inštitútov alebo stredísk odberu poskytujúcich tieto záruky.

3.  Podľa postupu stanoveného v článku 26 sa zabezpečí:

▼M7

a) zoznam tretích krajín alebo častí tretích krajín, schopných poskytnúť členským štátom a Komisii záruky ekvivalentné tým, ktoré sú uvedené v kapitole II vo vzťahu k zvieratám, sperme, vajíčkam a embryám,

a

b) bez toho aby boli dotknuté ustanovenia rozhodnutia Komisie 94/63/ES z 31. januára 1994 vypracuje sa zoznam tretích krajín, z ktorých sa povoľuje dovážať spermu, vajíčka a embryá oviec a kôz a vajíčka a embryá jednotlivých druhov svíň ( 19 ), zoznam zberných centier, v prípade ktorých sú tretie krajiny schopné poskytnúť záruky podľa článku 11.

Komisia informuje členské štáty o akýchkoľvek návrhoch na zmeny a doplnenia zoznamov centier a členské štáty do 10 pracovných dní od dátumu prijatia návrhov na zmeny a doplnenia, odošlú písomné pripomienky Komisii.

Pokiaľ sa neprijmú žiadne pripomienky od členských štátov do 10 pracovných dní, navrhnuté zmeny a doplnenia sa budú považovať za prijaté členskými štátmi a dovozy sa povolia v súlade so zmenami a doplneniami zoznamov, ktoré Komisia oznámila príslušným orgánom členských štátov a príslušných tretích krajín, tieto zmeny a doplnenia sa uverejnia na internetovej stránke Komisie.

V prípade, že Komisia prijme písomné pripomienky členských štátov do 10 pracovných dní, informuje členské štáty a Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho nasledovnom zasadnutí o rozhodnutí, ktoré sa má prijať v súlade s postupom uvedeným v druhom pododseku článku 26.

▼B

c) špecifické veterinárne požiadavky – najmä tie, ktoré sú zamerané na ochranu spoločenstva pred určitými exotickým nákazami – alebo záruky rovnocenné zárukám, ktoré sú stanovené v tejto smernici.

Špecifické požiadavky a rovnocenné záruky stanovené pre tretie krajiny nemôžu byť výhodnejšie než záruky stanovené v kapitole II.

4.  Do zoznamu uvedeného v odseku 3 môžu byť zapísané len tretie krajiny alebo časti tretích krajín:

a) z ktorých nie sú zakázané dovozy:

 z dôvodu výskytu nákaz uvedených v prílohe A alebo akejkoľvek inej nákazy exotickej v spoločenstve,

 na základe článkov 6, 7 a 14 smernice 72/462/EHS a článku 17 smernice 91/495/EHS a smernice 71/118/EHS ( 20 ) alebo v prípade iných zvierat uvedených v tejto smernici na základe rozhodnutia prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 26 a majúceho na zreteli ich veterinárny stav;

b) ktoré s ohľadom na právne predpisy a na organizáciu ich veterinárnych služieb a inšpekčných služieb, na právomoci týchto služieb a na kontrolu, ktorého sú predmetom, boli uznané za schopné podľa článku 3 (2) smernice 72/462/EHS zaručiť uplatňovanie ich platných právnych predpisov;

c) ktorých veterinárne služby môžu zabezpečiť dodržiavanie veterinárnych požiadaviek prinajmenšom rovnocenných požiadavkám kapitoly II.

5.  Experti z Komisie a členských štátov vykonávajú kontroly na mieste, aby si overili, či záruky poskytované treťou krajinou týkajúce sa podmienok produkcie a uvádzania na trh môžu byť považované za rovnocenné zárukám, ktoré sa používajú v spoločenstve.

Expertov z členských štátov poverených týmito kontrolami ustanoví Komisia na základe návrhu členských štátov.

Tieto kontroly sa robia v mene spoločenstva, ktoré hradí výdavky s nimi súvisiace.

6.  Až do uskutočnenia kontrol uvedených v odseku 5 sa naďalej uplatňujú vnútroštátne predpisy uplatniteľné na kontrolu v tretích krajinách, a to s tým, že počas týchto kontrol zistené nedostatky pri poskytovaní záruk v súlade s odsekom 3 budú ohlásené prostredníctvom Stáleho veterinárneho výboru.

Článok 18

1.  Členské štáty zabezpečia, aby zvieratá, spermie, vajíčka a embryá uvádzané v tejto smernici boli importované do spoločenstva, len ak:

 ich sprevádza osvedčenie vydané úradným veterinárom.

 Vzor osvedčenia sa vyhotoví v závislosti na druhu zvierat podľa postupu uvedeného v článku 26,

 vyhoveli kontrolám stanoveným smernicami 90/675/EHS a 91/496/EHS ( 21 ),

 boli pred odoslaním na územie spoločenstva podrobené kontrole úradného veterinára, aby sa zabezpečilo, že podmienky transportu stanovené v smernici 91/628/EHS ( 22 ) sú dodržané, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie vody a krmiva,

 keď ide o zvieratá uvedené v článkoch 5 až 10, boli pred uvedením na trh držané v karanténe v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré sa stanovia na základe postupu uvedeného v článku 26.

2.  Až do stanovenia vykonávacích predpisov k tomuto článku sa budú naďalej uplatňovať vnútroštátne predpisy uplatniteľné na dovozy pochádzajúce z tretích krajín, pre ktoré tieto požiadavky neboli stanovené na úrovni spoločenstva, a to za predpokladu, že tieto požiadavky nie sú výhodnejšie než požiadavky stanovené v kapitole II.

Článok 19

Na základe postupu stanoveného v článku 26 sa stanovujú:

a) špecifické veterinárne podmienky na dovoz do spoločenstva, povaha a obsah dokladov sprevádzajúcich zvieratá určené do zoologických záhrad, cirkusov, zábavných parkov alebo experimentálnych laboratórií, a to podľa druhov;

b) dodatočné záruky k zárukám stanoveným pre rôzne druhy zvierat uvedené v tejto smernici na účel ochrany príslušných živočíšnych druhov spoločenstva.

Článok 20

Uplatňujú sa zásady a predpisy stanovené smernicou 90/675/EHS, najmä čo sa týka organizácie kontrol, ktoré majú vykonávať členské štáty, a následných opatrení vyplývajúcich z týchto kontrol, ako aj ochranných opatrení, ktoré je potrebné uplatňovať.

Až do vykonania rozhodnutí uvedených v článku 8 (3) a v článku 30 smernice 91/496/EHS sa uplatňujú naďalej vnútroštátne predpisy pre uplatnenie článku 8 (1) a (2) uvedenej smernice bez toho, aby to malo vplyv na dodržovanie zásad a predpisov uvedených v odseku 1 tohto článku.KAPITOLA IV

Spoločné a záverečné pokyny

Článok 21

Vzory osvedčení uplatniteľných na obchod, tak isto ako veterinárne požiadavky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné obchodovať so zvieratami, spermiami, vajíčkami a embryami inými, než sú tie, ktoré sú uvedené v článkoch 5 až 11, sú podľa potreby stanovené na základe postupu uvedeného v článku 26.

Článok 22

Prílohy k tejto smernici sú v potrebnom rozsahu zmenené a doplnené na základe postupu stanoveného v článku 26.

▼A1

Príloha B bude pred nadobudnutím platnosti zmluvy o pristúpení preskúmaná, aby sa najmä zmenil zoznam chorôb a doplnili sa do neho tie, na ktoré sú citlivé prežúvavce a svine, a tie, ktoré sú prenosné spermou oviec, vajíčkami a embryami.

▼B

Článok 23

Na základe postupu stanoveného v článku 26 môžu byť stanovené podľa potreby, na základe výnimky ►M7  ————— ◄ a z kapitoly II, osobitné podmienky pre presuny zvierat z cirkusov a lunaparkov a pre obchod so zvieratami, spermiami, vajíčkami a embryami určenými pre zoologické záhrady.

Článok 24

1.  Členské štáty sú poverené podmieniť vstup zvierat (vrátane klietkových vtákov) a spermií, vajíčok a embryí uvedených v tejto smernici, ktoré prechádzali územím tretej krajiny, na svoje územie predložením veterinárneho osvedčenia potvrdzujúceho súlad s požiadavkami tejto smernice.

2.  Členské štáty, ktoré sa odvolávajú na možnosť uvedenú v odseku 1, o tom informujú Komisiu a ostatné členské štáty v rámci Stáleho veterinárneho výboru.

Článok 25

K prílohe A smernice 90/425/EHS sa pridáva nasledujúce:

„Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorá definuje veterinárne podmienky riadiace obchod so zvieratami, spermiami, vajíčkami a embryami v spoločenstve a ich dovozy do spoločenstva, ak nepodliehajú veterinárnym podmienkam stanoveným v osobitných predpisoch spoločenstva uvedeným v prílohe A (1) smernice 90/425/EHS (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54)“

.

▼M7

Článok 26

1.  Komisii bude pomáhať Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat založený na základe článku 58 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady ( 23 ).

2.  V prípade odkazu na tento odsek sa uplatnia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Obdobie ustanovené v článku 5, ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES ( 24 ) sa stanovuje na tri mesiace.

3.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

▼B

Článok 27

Členské štáty, ktoré uplatňujú alternatívny režim kontroly, poskytujúc záruky rovnocenné zárukám stanoveným touto smernicou pre presuny zvierat, spermií, vajíčok a embryí, uvedených v tejto smernici, na svojom území, si môžu navzájom povoliť na základe reciprocity výnimku z článku 6 (A) (1) f), článku 8 b) a článku 11 (1) d).

Článok 28

Na základe postupu uvedeného v článku 26 môžu byť vyhlásené prechodné opatrenia na obdobie troch rokov s cieľom uľahčiť prechod na nový režim stanovený touto smernicou.

Článok 29

1.  Členské štáty uvedú pred 1. januárom 1994 do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné pre uvedenie do súladu s touto smernicou. Budú o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Opatrenia prijaté členskými štátmi budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Spôsoby uvedenia tohto odkazu stanovia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, ktorej sa týka táto smernica.

3.  Stanovenie konečného termínu pre prevod do vnútroštátnych predpisov na 1. január 1994 nemá vplyv na zrušenie veterinárnych kontrol na hraniciach stanovených v smerniciach 89/662/EHS a 90/425/EHS.

Článok 30

Táto smernica je určená členským štátom.

▼M6
PRÍLOHA ACHOROBY PODLIEHAJÚCE OZNAMOVACEJ POVINNOSTI V RÁMCI TEJTO SMERNICE

Choroba

Najviac postihnutý rod/čeľaď/druh

Africký mor koní

Equidae

Africký mor ošípaných

Suidae a Tayassuidae

Vtáčia chrípka

Aves

Mor včelieho plodu

Apis

Sneť slezinová

Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae a Hippopotamidae

katarálna horúcka oviec

Antilocapridae, Bovidae, Cervidae, Giraffidae a Rhinocerotidae

Brucelóza (B. abortus)

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae a Tragulidae

Brucelóza (B. melitensis)

Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae a Tragulidae

Brucelóza (B. ovis)

Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Giraffidae, Bovidae a Antilocapridae

Brucelóza (B. suis)

Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae a Tayassuidae

Klasický mor ošípaných

Suidae a Tayassuidae

Nákazlivá pleuropneumónia

Hovädzí dobytok (vrátane tura zebu, byvola, bizóna a jaka)

Ebola

Primáty nepríbuzné človeku

Slintačka a krívačka

Artiodactylaa ázijské slony

Infekčná hematopoetická nekróza

Salmonidae

Nodulárna dermatitída

Bovidae a Giraffidae

Opičie kiahne

Rodentiaa primáty nepríbuzné človeku

Tuberkulóza

Mammalia, najmä Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae a Tragulidae

Pseudomor hydiny

Aves

Mor malých prežúvavcov

Bovidae a Suidae

Nákazlivá obrna ošípaných

Suidae

Psitakóza

Psittaciformes

Besnota

Carnivora a Chiroptera

Horúčka údolia Rift

Bovidae, druh Camelus a Ritincerotidae

Mor hovädzieho dobytka

Artiodactyla

Aethina tumida

Apis a Bombus

Ovčie a kozie kiahne

Bovidae

Vesikulárna choroba ošípaných

Suidae a Tayassuidae

roztoč Tropilaelaps spp).

Apis

Vesiculárna stomatitída

Artiodactyla a Equidae

TSE

Bovidae, Cervidae, Felidae a Mustelidae

▼B
PRÍLOHA BZOZNAM NÁKAZ, PRE KTORÉ MÔŽU BYŤ UZNANÉ NÁRODNÉ PROGRAMY V ZMYSLE TEJTO SMERNICE

Norky

Vírová enteritída

Aleutská choroba

Včely

Hniloba včelieho plodu

Varroáza a roztočová nákaza

Opice a mačkovité

Tuberkulóza

Prežúvavce

Tuberkulóza

Zajacovité

Myxomatóza

Vírusové hemoragické ochorenie

Tularémia

▼M3
PRÍLOHA C

PODMIENKY UPRAVUJÚCE SCHVAĽOVANIE ORGÁNOV, ÚSTAVOV A STREDÍSK

1. Aby orgán, ústav alebo stredisko definované v článku 2 (1) c) bolo schválené podľa článku 13 (2) tejto smernice, musí:

a) byť jasne označené a oddelené od svojho okolia alebo ustajnených zvierat a umiestnené tak, aby nepredstavovalo zdravotné riziko pre poľnohospodárske podniky, ktorých zdravotná situácia by mohla byť ohrozená;

b) mať primerané prostriedky na odchytenie, ustajnenie a izolovanie zvierat a mať primerané karanténne zariadenia a schválené postupy pre zvieratá prichádzajúce z neschválených zdrojov;

c) byť bez ochorení uvedených v prílohe A a ochorení uvedených v prílohe B, ak príslušná krajina má program podľa článku 14. Aby sa daný orgán, ústav alebo stredisko mohlo vyhlásiť za miesto bez týchto ochorení, kompetentný orgán musí posúdiť záznamy o zdravotnom stave zvierat za minimálne posledné tri roky a výsledky klinických a laboratórnych vyšetrení zvierat v danom orgáne, ústave alebo stredisku. Avšak výnimku z tejto požiadavky môžu dostať nové zariadenia, ak zvieratá tvoriace skupinu pochádzajú zo schválených podnikov;

d) viesť aktuálne záznamy uvádzajúce:

i) počet a identitu (vek, pohlavie, druh a individuálnu identifikáciu, ak je to praktické) zvierat každého druhu nachádzajúceho sa v zariadení;

ii) počet a identitu (vek, pohlavie, druh a individuálnu identifikáciu, ak je to praktické) zvierat, ktoré do zariadenia prichádzajú, alebo ho opúšťajú spolu s informáciou o ich pôvode alebo mieste určenia, preprave zo zariadenia alebo do zariadenia a zdravotný stav zvierat;

iii) výsledky krvných skúšok alebo akýchkoľvek iných diagnostických postupov;

iv) prípady ochorenia a tam, kde je to vhodné, poskytnuté ošetrenie;

v) výsledky pitiev zvierat, ktoré uhynuli v zariadení vrátane mŕtvonarodených zvierat;

vi) pozorovania vykonávané počas každej izolácie alebo karantény;

e) mať buď dohodu s príslušným laboratóriom na vykonávanie pitiev, alebo mať jedno alebo viac zariadení, kde je možné tieto vyšetrenia vykonávať príslušnou osobou na základe právomoci schváleného veterinárneho lekára;

f) mať buď vhodné opatrenia alebo zariadenia na mieste na primeranú likvidáciu tiel zvierat, ktoré uhynuli na chorobu, alebo boli utratené;

g) zabezpečiť dohodou alebo právnym nástrojom služby veterinárneho lekára schváleného a kontrolovaného kompetentným orgánom, ktorý:

i) spĺňa mutatis mutandis požiadavky uvedené v článku 14 ods. 3 písm. B smernice 64/432/EHS

ii) zabezpečí, aby kompetentný orgán schválil primerané opatrenia na sledovanie ochorenia a kontrolné opatrenia týkajúce sa situácie spojenej s ochorením v príslušnej krajine a aby sa uplatňovali v orgáne, ústave alebo stredisku. Tieto opatrenia zahŕňajú:

 ročný plán sledovania ochorenia vrátane primeranej kontroly zoonóz zvierat,

 klinické, laboratórne skúšky a skúšky po smrti zvierat podozrivých z infekcie prenosných ochorení,

 vakcináciu náchylných zvierat proti infekčným ochoreniam, ak je to vhodné, len v súlade s legislatívou spoločenstva;

iii) zabezpečí, aby sa každá podozrivá smrť alebo výskyt ktoréhokoľvek iného symptómu naznačujúceho, že zvieratá sa nakazili jedným alebo viacerými ochoreniami uvedenými v prílohách A a B, sa bezodkladne oznámila kompetentnému orgánu, ak práve toto ochorenie má oznamovaciu povinnosť v príslušnom členskom štáte;

iv) zabezpečí, aby sa prichádzajúce zvieratá izolovali v prípade potreby a v súlade s požiadavkami tejto smernice a pokynov kompetentného orgánu;

v) zodpovedá za každodenný súlad životných podmienok zvierat počas prepravy a odstraňovania živočíšneho odpadu s požiadavkami zdravotného stavu zvierat podľa tejto smernice a legislatívy spoločenstva;

h) ak chová zvieratá, ktoré sú určené pre laboratóriá na pokusné účely, musí dodržiavať ustanovenia článku 5 smernice 86/609/EHS.

2. Povolenie sa ponechá pri splnení týchto požiadaviek:

a) zariadenia sa nachádzajú pod kontrolou úradného veterinárneho lekára z kompetentného orgánu, ktorý:

i) vykoná kontrolu zariadenia orgánu, ústavu alebo strediska aspoň raz ročne,

ii) skontroluje činnosť schváleného veterinárneho lekára a vykonávanie ročného plánu sledovania ochorenia;

iii) zabezpečí plnenie ustanovení tejto smernice;

b) len zvieratá prichádzajúce z iného schváleného orgánu, ústavu alebo strediska sú uvedené do zariadenia v súlade s ustanoveniami tejto smernice;

c) úradný veterinárny lekár overuje, či:

 sa splnili ustanovenia tejto smernice;

 výsledky klinických, laboratórnych vyšetrení alebo pitevných vyšetrení zvierat preukázali žiadnu prítomnosť ochorení uvedených v prílohách A a B;

d) orgán, ústav alebo stredisko vedie záznamy uvedené v bode 1d) počas obdobia aspoň desiatich rokov odo dňa schválenia.

3. Výnimku z článku 5 ods. 1 tejto smernice a bodu 2 b) tejto prílohy zvieratá vrátane opíc (simiae a prisimiae), ktoré nepochádzajú zo schváleného orgánu, ústavu alebo strediska, je možné udeliť v prípade, že do schváleného orgánu, ústavu alebo strediska sú umiestnené zvieratá, ktoré prešli karanténou pod úradnou kontrolou a v súlade s pokynmi kompetentného orgánu pred svojim zaradením do stáda.

Pri opiciach (simiae a prosimiae) sa budú dodržiavať karanténne požiadavky, ktoré sú uvedené v Medzinárodnom kódexe zdravia OIE (kapitola 2.10.1. a príloha 3.5.1).

Pri ostatných zvieratách prechádzajúcich karanténou podľa bodu 2 b) tejto prílohy musí byť obdobie karantény aspoň 30 dní vzhľadom na ochorenia uvedené v prílohe A.

4. Zvieratá nachádzajúce sa v schválenom orgáne, ústave alebo stredisku opustia toto zariadenie len vtedy, ak ich miestom určenia je iný schválený orgán, ústav alebo stredisko v danom členskom štáte alebo inom členskom štáte; avšak ak ich miestom určenia nie je schválený orgán, ústav alebo stredisko, odídu len v súlade s požiadavkami kompetentného orgánu, aby sa zabezpečilo, že nehrozí žiadne riziko šírenia ochorenia.

5. Ak členský štát získal dodatočné záruky v rámci legislatívy spoločenstva, môže požadovať dodatočné vhodné opatrenia na certifikáciu pre druhy náchylné na ochorenie, ktoré sa majú dodať do schváleného orgánu, ústavu alebo strediska.

6. Postupy pre čiastočné alebo úplné pozastavenie, odobratie alebo obnovenie povolenia sú uvedené nižšie:

a) ak kompetentný orgán zistí, že sa nesplnili požiadavky bodu 2, alebo došlo k zmene zaužívanej praxe, ktorá už nie je zahrnutá v článku 2 tejto smernice, povolenie sa pozastaví, alebo odoberie;

b) ak došlo k oznámeniu o podozrení jednej z chorôb uvedených v prílohe A alebo B, kompetentný orgán pozastaví povolenie orgánu, ústavu alebo stredisku, pokým sa podozrenie oficiálne nevylúči. V závislosti od ochorenia a rizika jeho prenosu sa pozastavenie môže týkať zariadenia ako celku alebo len určitých kategórií zvierat náchylných na príslušné ochorenie. Kompetentný orgán zabezpečí, aby sa prijali opatrenia potrebné na potvrdenie alebo vylúčenie podozrenia a na zabránenie rozšírenia choroby v súlade s legislatívou spoločenstva upravujúcou opatrenia, ktoré sa majú prijať proti danému ochoreniu a obchode so zvieratami;

c) ak sa podozrenie na ochorenie potvrdilo, orgán, ústav alebo stredisko sa znovu schváli za podmienky, že po likvidácii ochorenia a zdroja nákazy v zariadeniach vrátane primeraného vyčistenia a dezinfekcie znovu spĺňajú podmienky ustanovené v bode 1 tejto prílohy s výnimkou bodu 1c);

d) kompetentný orgán informuje Komisiu o pozastavení, odobratí alebo obnovení povolenia orgánu, ústavu alebo strediska.

▼B
PRÍLOHA D

▼M1

KAPITOLA I

I.   Podmienky platné pre schválenie inseminačných staníc

Inseminačné stanice musia:

1. byť pod dohľadom „veterinárneho lekára inseminačnej stanice“;

2. mať minimálne:

a) uzamykateľné stajne pre zvieratá a výbeh, ak je potrebný pre kone, ktoré sú fyzicky oddelené od zariadení na odber, priestorov na spracovanie a skladovanie;

b) izolačné zariadenia, ktoré nemajú priame spojenie s bežným umiestnením zvierat;

c) zariadenia na odber spermy vrátane samostatnej miestnosti na čistenie a dezinfekciu alebo sterilizáciu zariadenia;

d) miestnosť na spracovanie spermy oddelenú od zariadení na odber, ktorá sa nemusí bezpodmienečne nachádzať na rovnakom mieste;

e) miestnosť na skladovanie spermy, ktorá sa nemusí bezpodmienečne nachádzať na rovnakom mieste;

3. byť postavené alebo oddelené tak, aby sa zabránilo kontaktu s dobytkom nachádzajúcim sa vonku;

4. byť postavené tak, aby sa celá stanica okrem kancelárií, a v prípade koní výbeh, dali ľahko čistiť a dezinfikovať.

II.   Podmienky pre dohľad nad inseminačnými stanicami

Inseminačné stanice sa musia:

1. kontrolovať, aby obsahovali iba zvieratá tých druhov, ktorým sa má odobrať sperma;

Iné domáce zvieratá sa však môžu prijať za predpokladu, že nepredstavujú riziko infekcie pre tie druhy, ktorým sa má odobrať sperma a spĺňajú podmienky ustanovené veterinárnym lekárom inseminačnej stanice.

Ak v prípade koní sú inseminačné stanice rozdelené na časť, kde sa vykonáva umelá inseminácia alebo prirodzené pripúšťanie, potom sa kobyly, skúšobné žrebce a žrebce pre prirodzené pripúšťanie, môžu prijať, iba ak vyhovujú požiadavkám prílohy D kapitoly II odseky A (1), (2), (3) a (4);

2. kontrolovať, aby zabezpečili záznamy, v ktorých sa uvádza:

 druh, plemeno, dátum narodenia a identifikácia každého zvieraťa nachádzajúceho sa v inseminačnej stanici,

 každý pohyb zvieraťa z inseminačnej stanice alebo do inseminačnej stanice,

 zdravotný stav a všetky diagnostické testy a ich výsledky, ošetrenia a vakcinácie vykonané na zvieratách, ktoré sa v nich nachádzajú,

 dátum odberu a spracovania spermy,

 miesto určenia spermy,

 uskladnenie spermy;

3. aspoň raz do roka kontrolovať štátnym veterinárnym lekárom počas sezónneho reprodukčného cyklu v prípade zvierat, ktoré majú sezónny reprodukčný cyklus a dvakrát do roka v prípade zvierat, ktoré nemajú sezónny reprodukčný cyklus, aby sa posúdili a overili všetky záležitosti týkajúce sa podmienok na schválenie a dohľad;

4. kontrolovať, či je zabránené vstupu nepovoleným osobám. Okrem toho sa musí od povolených návštevníkov vyžadovať, aby spĺňali podmienky, ktoré ustanovil veterinárny lekár inseminačnej stanice;

5. zamestnávať spôsobilý personál, ktorý je primerane vyškolený v oblasti dezinfekčných a hygienických postupov na zabránenie šírenia chorôb;

6. kontrolovať, aby zabezpečili, že:

 žiadne zo zvierat, ktoré sa nachádzajú v inseminačnej stanici sa minimálne 30 dní pred prvým odberom spermy a počas doby odberu, nepoužilo na prirodzené pripúšťanie,

 odber, spracovanie a skladovanie spermy sa vykonáva iba v budovách vyhradených na tento účel,

 všetky nástroje prichádzajúce do kontaktu so spermou alebo darcom počas odberu alebo spracovania sa buď riadne vydezinfikujú, alebo vysterilizujú, alebo sa použijú nové, jednorazové a po použití sa znehodnotia,

 Ak v prípade koní je inseminačná stanica umiestnená spoločne s inseminačnou stanicou na umelú insemináciu alebo prirodzené pripúšťanie, musia sa nástroje a zariadenie na umelú insemináciu alebo prirodzené pripúšťanie dôsledne oddeliť od tých, ktoré prichádzajú do kontaktu s darcami alebo inými zvieratami nachádzajúcimi sa v inseminačnej stanici a do kontaktu so spermou,

 sa použijú pri spracovaní spermy výrobky živočíšneho pôvodu, ako sú riedidlá, prísady alebo extendery, ktoré nespôsobia žiadne ohrozenie zdravia zvierat, alebo že sa ošetria takým spôsobom, aby sa zabránilo takémuto ohrozeniu,

 v prípade zmrazenej alebo chladenej spermy sa použijú kryogénne činidlá, ktoré sa predtým nepoužili na iné výrobky živočíšneho pôvodu,

 všetky nádoby na skladovanie, alebo prepravu spermy, sa pred použitím podľa potreby buď vydezinfikujú, alebo vysterilizujú, alebo sa použijú nové, jednorazové a po použití sa znehodnotia;

7. zabezpečiť, aby každá jednotlivá dávka bola nezmazateľne označená tak, aby sa dal zistiť členský štát pôvodu, dátum odberu, druh, plemeno, identifikácia darcu a názov a/alebo číslo schválenej inseminačnej stanice, kde bol uskutočnený odber spermy.

▼B

KAPITOLA II

Podmienky uplatniteľné v strediskách a staniciach pre odber

Požiadavky vzťahujúce sa na prijatie samcov – darcov

▼M1

A.   ŽREBCE

Na odber spermy sa môže použiť iba taký žrebec, ktorý podľa veterinárneho lekára inseminačnej stanice, vyhovuje nasledovným požiadavkám:

1. nesmie vykazovať v čase prijatia a v deň odberu spermy žiadne klinické príznaky infekčnej alebo nákazlivej choroby;

2. musí pochádzať z územia, alebo v prípade regionálneho usporiadania, z časti územia členského štátu alebo tretej krajiny a z farmy podliehajúcej veterinárnemu dohľadu, ktorá vyhovuje požiadavkám smernice Rady 90/426/EHS;

3. musí sa minimálne 30 dní pred odberom spermy nachádzať na farmách, kde počas tohto obdobia žiaden kôň nevykazoval klinické príznaky konskej vírovej arteritídy;

4. musí sa minimálne 60 dní pred odberom spermy nachádzať na farmách, kde počas tohto obdobia žiaden kôň nevykazoval klinické príznaky nákazlivej metritídy;

5. počas 30 dní pred prvým odberom spermy a počas doby odberu, sa nesmie použiť na prirodzené párenie;

6. musí sa podrobiť nasledovným testom, vykonaným a potvrdeným v laboratóriu, ktoré v súlade s programom ustanoveným v odseku 7 uznal zodpovedný orgán:

i) imunodifúznemu testu na agarovom géle (Cogginsov test) na infekčnú anémiu koní s negatívnym výsledkom;

ii) sérum neutralizačnému testu na vírovú arteritídu. Pokiaľ sa nedosiahne negatívny výsledok pri zriedení séra 1:4, test na izoláciu vírusu na vírovú arteritídu sa vykoná s negatívnym výsledkom na alikvotnej časti celej spermy darcu;

iii) test na nákazlivú metritídu, vykonaný v dvoch sériách v intervale siedmich dní izoláciou Taylorella equigenitalis z predejakulačného roztoku, alebo vzorky spermy a z výteru genitálií, ktoré boli odobraté aspoň z predkožky, uretry a močovej jamky, s negatívnym výsledkom v každom prípade;

7. musí sa podrobiť jednému z nasledovných testovacích programov:

i) V prípade odberu spermy na obchodovanie s čerstvou alebo chladenou spermou:

 a darcu, ktorý sa v inseminačnej stanici nachádza nepretržite minimálne 30 dní pred prvým odberom spermy a počas doby odberu a žiaden kôň v inseminačnej stanici neprišiel do priameho kontaktu s koňom, ktorý má horší zdravotný stav ako darca, minimálne 14 dní po začiatku vyššie uvedenej nepretržitej doby a aspoň raz do roka na začiatku sezónneho reprodukčného cyklu sa vykonajú testy, ktoré sa vyžadujú v odsekoch 6 i), ii) a iii).

 a darcu, ktorý sa v inseminačnej stanici nenachádza nepretržite a/alebo iných koní, ktoré prišli do kontaktu s koňmi s horším zdravotným stavom ako darca, minimálne 14 dní pred prvým odberom spermy a aspoň raz do roka, na začiatku sezónneho reprodukčného cyklu, sa vykonajú testy, ktoré sa vyžadujú v odsekoch 6 i), ii) a iii). Okrem toho sa test, ktorý sa vyžaduje v odseku 6 i) opakuje minimálne každých 120 dní počas doby odberu spermy. Test, ktorý sa vyžaduje v odseku 6 ii) sa vykonáva maximálne 30 dní pred každým odberom spermy, pokiaľ sa stav séropozitívneho žrebca na vírovú arteritídu, v ktorom sa nevylučuje vírus, nepotvrdí testom na dôkaz vírusu, ktorý sa každoročne musí vykonať.

ii) V prípade odberu pre obchodovanie so zmrazenou spermou sa uplatnia testovacie programy popísané v odseku 7 i) prvej a druhej zarážka alebo alternatívne testy, ktoré sa vyžadujú v odseku 6 i), ii) a iii), sa vykonajú počas povinnej 30-dňovej doby uskladnenia spermy a minimálne 14 dní po odbere spermy, bez ohľadu na pobytový stav žrebca.

▼B

B.   BARANY A CAPY

1. K odberu spermií môžu byť určené len barany a capy zo stredísk, staníc alebo hospodárstiev, pri ktorých môže úradný veterinár s uspokojením konštatovať:

a) dobrý zdravotný stav v čase odberu;

b) že vyhovujú požiadavkám uvedeným v článkoch 4, 5 a 6 smernice 91/68/EHS vzťahujúcej sa na obchod vo vnútri spoločenstva.

Okrem toho, že sa zvierací darcovia podrobili počas 30 dní predchádzajúcich odberu s negatívnym výsledkom:

 testu na zistenie brucelózy (Brucella melitensis) podľa prílohy C smernice 91/68/EHS,

 testu na zistenie infekčnej epididymitídy baranov (Brucella ovis) podľa prílohy D smernice 91/68/EHS,

 testu pre izoláciu vírusu border disease (hraničiarskej choroby);

c) že boli podrobené testom alebo kontrolám zaručujúcim dodržiavanie požiadaviek uvedených v a) a b).

2. Vyšetrenia uvedené v 1 musia byť urobené v laboratóriu schválenom členským štátom.

▼M1

C.

Ak je ktorýkoľvek z testov, ktoré sú uvedené v A alebo B, pozitívny, musí sa toto zviera izolovať a nesmie sa obchodovať so spermou, ktorá mu bola odobratá od posledného negatívneho testu. To isté platí pre spermu odobratú iným zvieratám podozrivým na príslušnú chorobu na farme alebo v inseminačnej stanici odo dňa, keď bol vykonaný posledný pozitívny test. V obchodovaní sa nesmie pokračovať, pokiaľ sa znovu nepotvrdí zdravotná úroveň inseminačnej stanice.

KAPITOLA III

Požiadavky platné pre spermu, vajíčka a embryá

Sperma, vajíčka a embryá sa musia odoberať, spracovávať a uchovávať v súlade s nasledovnými zásadami:

a) Premývanie vajíčok a embryí, aj v prípade koní, sa musí vykonávať v súlade s podmienkami ustanovenými v súlade a postupom ustanoveným v článku 26. Až do prijatia takejto podmienky sa uplatňujú medzinárodné normy.

Zona pellucida vajíčok a embryí musí, pred a po premývaní, zostať neporušená.

Naraz sa môžu premývať iba vajíčka a embryá od rovnakého darcu.

Po premytí sa musí preskúmať celý povrch zona pellucida každého vajíčka alebo embrya, pri minimálne 50-násobnom zväčšení, a potvrdiť, že je neporušená a bez akýchkoľvek prilepených cudzorodých častíc.

b) Médium a roztoky, ktoré sa používajú pre odber, spracovanie (skúmanie, premývanie a ošetrenie), konzerváciu alebo zmrazenie vajíčok a embryí, sa musia sterilizovať v súlade so schválenými metódami a musí sa s nimi manipulovať tak, aby zostali sterilné.

Do médií na odber, premývanie a konzerváciu vajíčok a embryí a riedidiel pre spermu, sa musia pridávať antibiotiká. V prípade potreby sa stanovia podrobné pravidlá podľa postupu ustanoveného v článku 26.

c) Všetky materiály, ktoré sa používajú na odber, spracovanie, konzerváciu alebo zmrazenie spermy, vajíčok a embryí, sa musia podľa potreby buď dezinfikovať, alebo sterilizovať, alebo sa použijú nové, jednorazové a po použití sa znehodnotia.

d) Podľa postupu uvedenom v článku 26, sa môžu stanoviť dodatočné testy, hlavne s ohľadom na odberné alebo premývacie kvapaliny sa môže aj stanoviť, aby sa v nich nenachádzali žiadne patogény.

e) Vajíčka a embryá úspešné pri skúmaní, uvedenom v bode a), a sperma, sa umiestnia do riadne označených sterilných nádob, ktoré obsahujú iba produkty jedného samčieho a samičieho darcu a okamžite sa zapečatia.

Označenie stanovené podľa postupu, ktorý je uvedený v článku 26, zabezpečí, aby sa aspoň krajina pôvodu, dátum odberu, druh, plemeno a identifikácia darcu a názov a/alebo číslo inseminačnej stanice dali zistiť.

f) Zmrazená sperma, vajíčka a embryá sa musia umiestniť do sterilných nádob s kvapalným dusíkom, kde produktom nehrozí žiadne riziko kontaminácie.

g) Zmrazená sperma, vajíčka a embryá sa musia skladovať za schválených podmienok minimálne 30 dní pred odoslaním.

h) Sperma, vajíčka a embryá sa musia prepravovať v nádobách, ktoré boli podľa potreby pred použitím buď vyčistené, vydezinfikované, alebo vysterilizované, alebo sú nové, jednorazové a po použití sa zneškodnia.

KAPITOLA IV

Darcovia samičieho pohlavia

Zvieratá samičieho pohlavia sa môžu použiť na odber embryí alebo vajíčok, iba ak tieto zvieratá a stáda, z ktorých pochádzajú, podľa zistenia štátneho veterinárneho lekára, vyhovujú požiadavkám príslušných smerníc o obchodovaní v rámci spoločenstva so živými chovnými a úžitkovými zvieratami príslušných druhov.

Ustanovenia smernice Rady 64/432/EHS sa uplatňujú na ošípané a ustanovenia smernice Rady 91/68/EHS sa uplatňujú na ovce a kozy.

Okrem požiadaviek ustanovených v smernici Rady 90/426/EHS, sa kone musia 60 dní pred odberom vajíčok alebo embryí nachádzať na farme bez klinických príznakov nákazlivej konskej metritídy. Počas 30 dní pred odberom vajíčok alebo embryí sa nesmú použiť na prirodzené pripúšťanie.

▼M3
PRÍLOHA E

Časť 1

image

image

Časť 2

image

image

Časť 3

image

image

▼M7
PRÍLOHA F

Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú obchodovanie s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci spoločenstva

Smernica Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa stanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so zmrazenou spermou domáceho dobytka v Spoločenstve a pre jeho dovoz do Spoločenstva

Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín

Smernica Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovitých (equidae) z tretích krajín

Smernica Rady 90/429/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze

Smernica Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchodovanie s hydinou a násadovými vajciami v rámci Spoločenstva a ich dovozy z tretích krajín

Smernica Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie na trh vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry

Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o zdravotných podmienkach zvierat upravujúca obchodovanie s ovcami a kozami v rámci Spoločenstva

Smernica Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorá ustanovuje pravidlá pre dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov cez Spoločenstvo, mení a dopĺňa smernicu 90/426/EHS a 92/65/EHS a ruší smernicu 72/462/EHS.( 1 ) Ú. v. ES C 327, 30.12.1989, s. 57 a Ú. v. ES C 84, 2.4.1990, s. 102.

( 2 ) Ú. v. ES C 38, 19.2.1990, s. 134 a Ú. v. ES C 149, 18.6.1990, s. 263.

( 3 ) Ú. v. ES C 62, 12.3.1990, s. 47, a Ú. v. ES C 182, 23.7.1990, s. 25.

( 4 ) Ú. v. ES L 384, 31.12.1982, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 197/90 (Ú. v. ES L 29, 31.1.1990, s. 1).

( 5 ) Ú. v. ES, 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/499/EHS (Ú. v. ES, L 268, 24.9.1991, s. 107).

( 6 ) Ú. v. ES L 315, 26.11.1985, s. 11. Smernica zmenená a doplnená smernicou 90/423/EHS (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 13).

( 7 ) Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/496/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 8 ) Ú. v. ES L 373, 31.12.1990, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/496/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 9 ) Smernica Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 vzťahujúca sa na veterinárne podmienky riadiace pohyby koní a importy koní pochádzajúcich z tretích krajín (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42). Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/496/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 10 ) Smernica Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 vzťahujúca sa na veterinárne podmienky riadiace obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami vo vnútri spoločenstva a príslušné importy pochádzajúce z tretích krajín (Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/496/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 11 ) Smernica Rady 91/67/EHS z 28. januára 1991 vzťahujúca sa na veterinárne podmienky riadiace uvádzanie zvierat a produktov vodného hospodárstva na trh (Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1).

( 12 ) Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 vzťahujúca sa na veterinárne podmienky riadiace obchodovanie s ovcami a kozami vo vnútri spoločenstva (Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1).

( 13 ) Smernica Rady 91/492/EHS z 15. júla 1991 ustanovujúca veterinárne predpisy riadiace produkciu živých dvojchlopňových mäkkýšov a ich uvádzanie na trh (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 1).

( 14 ) Smernica Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991 stanovujúca veterinárne pravidlá riadiace produkciu produktov rybolovu a ich uvádzanie na trh (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15).

( 15 ) Smernica Rady 80/217/EHS z 22. januára 1980 stanovujúca opatrenia spoločenstva pre boj proti klasickému moru ošípaných. (Ú. v. ES L 47, 21.2.1980, s. 11). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 87/486/EHS (Ú. v. ES L 280, 3.10.1987, s. 21).

( 16 ) Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 41.

( 17 ) Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6.

( 18 ) Ú. v. ES L 146, 13.6.2003, s. 1.

( 19 ) Ú. v. ES L 28, 2.2.1994, s. 47. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/211/ES.

( 20 ) Smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o veterinárnych problémoch ovplyvňujúcich obchodovanie s čerstvým mäsom hydiny (Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/654/EHS (Ú. v. ES L 353, 17.12.1990, s. 48).

( 21 ) Smernica Rady 91/496/EHS z 15.júla 1991, ktorá určuje zásady organizácie veterinárnych kontrol pre zvieratá pochádzajúce z tretích krajín a vstupujúce do spoločenstva a modifikuje smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56).

( 22 ) Smernica Rady 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas transportu a modifikujúca smernice 90/425/EHS a 91/496/EHS (Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 17).

( 23 ) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 24 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

Top