Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991R3922-20120408

Nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3922/2012-04-08

1991R3922 — SK — 08.04.2012 — 008.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 3922/91

zo 16. decembra 1991

o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva

(Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, p.4)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 2176/96 of 13 November 1996 (*)

  L 291

15

14.11.1996

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 1069/1999 of 25 May 1999 (*)

  L 130

16

26.5.1999

 M3

COMMISSION REGULATION (EC) No 2871/2000 of 28 December 2000 (*)

  L 333

47

29.12.2000

►M4

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002

  L 240

1

7.9.2002

►M5

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1899/2006 z 12. decembra 2006,

  L 377

1

27.12.2006

►M6

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1900/2006 z 20. decembra 2006,

  L 377

176

27.12.2006

 M7

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 8/2008 z 11. decembra 2007,

  L 10

1

12.1.2008

►M8

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008

  L 79

1

19.3.2008

 M9

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 859/2008 z 20. augusta 2008,

  L 254

1

20.9.2008(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.
▼B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 3922/91

zo 16. decembra 1991

o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectvaRADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 84 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže podľa článku 8a Zmluvy sa majú prijať opatrenia s cieľom postupne vytvárať vnútorný trh v priebehu obdobia, ktoré sa končí 31. decembra 1992; keďže vnútorný trh bude zahŕňať oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže by sa mala udržiavať vysoká všeobecná úroveň bezpečnosti v civilnom letectve v Európe a súčasné technické požiadavky a správne postupy v členských štátoch by mali vzrásť na najvyšší štandard dosiahnutý v súčasnosti v spoločenstve;

keďže bezpečnosť je kľúčovým faktorom v leteckej doprave spoločenstva; keďže by sa mal brať do úvahy Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, podpísaný v Chicagu 7. decembra 1944, ktorý umožňuje implementáciu opatrení nevyhnutných na zabezpečenie bezpečnej prevádzky lietadiel;

keďže súčasné obmedzenia v obchodovaní s lietadlami a výrobkami leteckej techniky ako aj s určitými službami v oblasti letectva medzi členskými štátmi by mohli spôsobiť narušenie vnútorného trhu;

keďže Spojené letecké úrady (JAA), pridružený orgán Európskej konferencie civilného letectva (ECAC), vypracovali dohody na spoluprácu pri rozvoji a zavedení spoločných leteckých predpisov (JARs) vo všetkých oblastiach týkajúcich sa bezpečnosti lietadiel a ich prevádzky;

keďže podľa spoločnej dopravnej politiky by sa mali harmonizovať technické požiadavky a správne postupy týkajúce sa bezpečnosti lietadiel a ich prevádzky na základe predpisov JAR prijatých JAA;

keďže pristúpenie všetkých členských štátov k JAA a účasť Komisie na ich činnosti by mohla uľahčiť túto harmonizáciu;

keďže na dosiahnutie cieľov spoločenstva týkajúcich sa voľného pohybu osôb a výrobkov ako aj spoločnej dopravnej politiky by členské štáty mali uznávať osvedčenia výrobkov, organizácií a osôb zaoberajúcich sa vývojom, výrobou, údržbou a prevádzkou výrobkov bez ďalšieho technického spracovania alebo vyhodnocovania, ak výrobok, organizácia alebo osoba bola certifikovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami a správnymi postupmi;

keďže môžu vzniknúť problémy v oblasti bezpečnosti a v takom prípade musia členské štáty ihneď prijať všetky vhodné opatrenia; keďže také opatrenia musia byť náležito odôvodnené a je na Komisii, aby prijala nevyhnutné zmeny a doplnky a tým uplatnila svoju výkonnú právomoc v prípade, že všeobecné technické požiadavky a správne postupy vykazujú nedostatky;

▼M5

Uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa obmedzenia času letu a času v službe by mohlo vážne narušiť rozpis služieb podnikov, ktorých prevádzkové modely sa zakladajú výhradne na nočných letoch. Komisia by mala na základe dôkazov, ktoré jej predložia dotknuté strany, vykonať hodnotenie a navrhnúť úpravu ustanovení týkajúcich sa obmedzenia času letu a času v službe s cieľom zohľadniť uvedené osobitné prevádzkové modely;

▼B

keďže je žiadúce, aby fondy členských štátov zamerané na výskum zvýšenia bezpečnosti leteckej prevádzky boli koordinované tak, aby zabezpečili optimálne využitie zdrojov a umožnili dosiahnutie maximálneho prospechu;

▼M5

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva by mala do 16. januára 2009 ukončiť vedecké a lekárske hodnotenie článku Q, prípadne článku O, prílohy III. Na základe výsledkov tohto hodnotenia a v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 by mala Komisia, v prípade potreby, okamžite vypracovať a predložiť návrhy s cieľom zmeny a doplnenia technických ustanovení;

Pri preskúmaní určitých ustanovení uvedených v článku 8a by sa malo pokračovať v ďalšej harmonizácii požiadaviek na výcvik palubných sprievodcov, ktoré boli doposiaľ prijaté, s cieľom uľahčiť voľný pohyb palubných sprievodcov v rámci Spoločenstva. V tejto súvislosti by sa mali opätovne preskúmať možnosti ďalšej harmonizácie kvalifikácie palubných sprievodcov;

▼M5

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu ( 4 ),

▼B

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

▼M5

1.  Toto nariadenie sa uplatňuje na pri harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti bezpečnosti civilného letectva, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby lietadiel a osôb a organizácií zapojených do týchto úloh.

▼B

2.  Harmonizované technické požiadavky a správne postupy podľa odseku 1 sa uplatňujú na všetky lietadlá prevádzkované prevádzkovateľmi ako je definované v článku 2 písm. a), bez ohľadu na to, či sú registrované v členskom štáte alebo v tretej krajine.

▼M5

3.  Na letisku v Gibraltári sa toto nariadenia uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté príslušné právne pozície Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva vo vzťahu k sporu o zvrchovanú moc nad územím, na ktorom sa letisko nachádza.

4.  Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko v Gibraltári sa odkladá do doby, kým sa nezačnú uplatňovať dojednania zahrnuté v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva z 2. decembra 1987. Vlády Španielska a Spojeného kráľovstva informujú Radu o dátume začatia uplatňovania uvedených dojednaní.

▼B

Článok 2

1. Na účely tohto nariadenia:

a) „prevádzkovateľ“ znamená fyzickú osobu s bydliskom v členskom štáte alebo právnickú osobu zriadenú v členskom štáte používajúcu jedno alebo viac lietadiel v súlade s nariadeniami uplatňovanými v tomto členskom štáte alebo leteckého dopravcu spoločenstva, ako je definovaný v práve spoločenstvaÍ;

b) „výrobok“ znamená civilné lietadlo, motor, vrtuľu alebo zariadenieÍ;

c) „zariadenie“ znamená akýkoľvek nástroj, vybavenie, mechanizmus, prístroj alebo príslušenstvo, ktoré sa používa alebo má použiť pri prevádzke lietadla za letu a ktoré je alebo má byť zabudované alebo pripojené k civilnému lietadlu, ale ktoré netvorí súčasť nosnej konštrukcie lietadla, motora alebo vrtuleÍ;

d) „komponent“ znamená materiál, časť alebo skupinu dielcov, ktorý nespadá pod písm. b) alebo c) a ktorý sa používa v civilných lietadlách, motoroch, vrtuliach a zariadeniachÍ;

e) „certifikácia“ (výrobku, služby, organizácie alebo osoby) znamená akúkoľvek formu právoplatného uznania, že takýto výrobok, služba, organizácia alebo osoba spĺňa platné požiadavky. Takáto certifikácia zahŕňa dve činnosti:

i) činnosť overovania, že výrobok, služba, organizácia alebo osoba technicky spĺňa platné požiadavky; táto činnosť sa označuje ako „výkon technického zisťovania“;

ii) činnosť oficiálneho uznania takejto zhody s platnými požiadavkami vydaním osvedčenia, licencie, schválenia alebo iného dokumentu spôsobom vyžadovaným podľa vnútroštátnych právnych predpisov a postupov; táto činnosť sa označuje ako „výkon právneho zisťovania“;

f) „údržba“ znamená všetky inšpekcie, obsluhu, modifikácie a opravy počas doby životnosti lietadla, potrebné na zabezpečenie toho, že lietadlo zostáva v súlade s typovým osvedčením a poskytuje vysokú úroveň bezpečnosti za každých okolností; tento proces zahŕňa najmä modifikácie uložené úradmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohody uvedenej pod písm. h) v súlade so systémami overovania letovej spôsobilosti;

g) „národný variant“ znamená národnú požiadavku alebo nariadenie uložené štátom navyše k požiadavkám JAR alebo namiesto nich;

h) „dojednanie“ znamená dojednania o spolupráci pri vývoji a zavedení jednotných predpisov vypracované pod záštitou Európskej konferencie civilného letectva (ECAC) vo všetkých oblastiach týkajúcich sa bezpečnosti a bezpečnej prevádzky lietadiel. Toto dojednanie je špecifikovaná v Prílohe I;

▼M5

i) „letecký úrad“ v prílohe III znamená príslušný úrad, ktorý udelil leteckému prevádzkovateľovi osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (AOC).

▼M5

Článok 3

1.  Vo vzťahu k obchodnej leteckej doprave sa v rámci Spoločenstva uplatňujú spoločné technické požiadavky a správne postupy uvedené v prílohe III bez toho, aby bol dotknutý článok 11.

2.  Odkazy na článok M prílohy III alebo na ktorékoľvek z jej ustanovení odkazujú na časť M nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností ( 5 ) alebo na jej príslušné ustanovenia.

▼B

Článok 4

▼M5

1.  V oblastiach, ktoré nie sú uvedené v prílohe III, sa spoločné technické požiadavky a správne postupy prijmú na základe článku 80 ods. 2 zmluvy. Komisia predloží v čo najkratšom čase vhodné návrhy pre tieto oblasti.

▼B

2.  Do prijatia návrhov, uvedených v odseku 1, členské štáty môžu uplatniť príslušné opatrenia vo svojich existujúcich vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 5

Členské štáty zabezpečia, aby ich oprávnené orgány pre civilné letectvo splnili podmienky na členstvo v JAA špecifikované v dojednaní a aby bez výhrad takúto dohodu podpísali pred 1. januárom 1992.

▼M5

Článok 6

Lietadlá prevádzkované na základe oprávnenia vydaného niektorým členským štátom v súlade so spoločnými technickými požiadavkami a správnymi postupmi je možné prevádzkovať v iných členských štátoch za rovnakých podmienok, a to bez akýchkoľvek ďalších technických požiadaviek alebo hodnotení týchto iných členských štátov.

Článok 7

Členské štáty uznávajú osvedčenia, ktoré vydal v súlade s týmto nariadením iný členský štát alebo orgán pôsobiaci v jeho mene orgánom alebo osobám zaoberajúcim sa údržbou výrobkov a prevádzkou lietadiel, ktoré patria pod jeho jurisdikciu a do jeho právomoci.

Článok 8

1.  Ustanovenia článkov 3 až 7 nebránia členským štátom v okamžitej reakcii na bezpečnostný problém týkajúci sa výrobku, osoby alebo organizácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Ak je problém v oblasti bezpečnosti výsledkom nedostatočnej úrovne bezpečnosti stanovenej spoločnými technickými požiadavkami a správnymi postupmi alebo nedostatku v týchto požiadavkách a postupoch, členské štáty okamžite informujú Komisiu a ostatné členské štáty o prijatých opatreniach a dôvodoch na ich prijatie.

Komisia rozhodne, v súlade s postupom uvedeným v článku 12 ods. 2, či nedostatočná bezpečnostná úroveň alebo nedostatok v spoločných technických požiadavkách a správnych postupoch oprávňuje príslušný členský štát pokračovať v uplatňovaní opatrení prijatých podľa prvého pododseku tohto odseku. V takom prípade Komisia podnikne aj nevyhnutné kroky zamerané na zmenu a doplnenie spoločných technických požiadaviek a správnych postupov v súlade s článkom 4 alebo článkom 11. Ak sa zistí, že opatrenia členského štátu nie sú opodstatnené, členský štát príslušné opatrenia zruší.

2.  V prípade neočakávaných a naliehavých prevádzkových okolností alebo časovo obmedzených prevádzkových potrieb môžu členské štáty udeliť výnimky z technických požiadaviek a správnych postupov uvedených v tomto nariadení.

O akýchkoľvek výnimkách, udelených opakovane, alebo o výnimkách udelených na obdobie dlhšie ako dva mesiace informuje členský štát Komisiu a ostatné členské štáty.

Potom, ako sú Komisia a ostatné členské štáty informované o výnimkách udelených niektorým členským štátom v súlade s druhým pododsekom, Komisia preverí, či udelené výnimky zodpovedajú bezpečnostným cieľom tohto nariadenia alebo inému príslušnému právnemu predpisu Spoločenstva.

Ak Komisia zistí, že udelené výnimky nezodpovedajú bezpečnostným cieľom tohto nariadenia alebo inému príslušnému právnemu predpisu Spoločenstva, rozhodne o ochranných opatreniach v súlade s postupom uvedeným v článku 12a.

V takom prípade príslušný členský štát výnimku zruší.

3.  V prípadoch, v ktorých je možné dosiahnuť úroveň bezpečnosti rovnocennú úrovni dosiahnutej uplatňovaním spoločných technických požiadaviek a správnych postupov uvedených v prílohe III tohto nariadenia aj inými prostriedkami, členské štáty môžu udeliť súhlas s výnimkou z týchto ustanovení bez akejkoľvek diskriminácie na základe národnosti žiadateľa, pričom zohľadnia potrebu zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže.

V takých prípadoch dotknutý členský štát oznámi Komisii svoj úmysel udeliť súhlas s výnimkou, dôvody pre udelenie súhlasu a podmienky, stanovené na zabezpečenie dosiahnutia rovnocennej úrovne bezpečnosti.

Komisia začne v priebehu troch mesiacov od doručenia oznámenia členského štátu postup uvedený v článku 12 ods. 2 s cieľom rozhodnúť, či je možné udeliť súhlas s takýmto opatrením.

▼M6

V takom prípade Komisia oznámi rozhodnutie všetkým členským štátom, ktoré sú oprávnené uplatňovať uvedené opatrenie. Príslušné ustanovenia prílohy III sa môžu takisto zmeniť a doplniť v súlade s článkom 11 tak, aby odzrkadľovali toto opatrenie.

▼M5

Na príslušné opatrenie sa vzťahujú ustanovenia článkov 6 a 7.

4.  Členské štáty môžu bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 prijať alebo zachovať ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na OPS 1.1105 bod 6, OPS 1.1110 body 1.3 a 1.4.1, OPS 1.1115 a OPS 1.1125 bod 2.1 uvedené v článku Q prílohy III dovtedy, kým nebudú stanovené pravidlá Spoločenstva založené na vedeckých poznatkoch a osvedčených postupoch.

Členský štát informuje Komisiu o ustanoveniach, ktoré sa rozhodol zachovať.

Ak členské štáty majú v úmysle prijať po dátume začiatku uplatňovania prílohy III vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení OPS 1 uvedených v prvom pododseku, Komisia v priebehu troch mesiacov od doručenia príslušného oznámenia členského štátu začne postup uvedený v článku 12 ods. 2 s cieľom rozhodnúť, či uvedené ustanovenia zodpovedajú bezpečnostným cieľom tohto nariadenia alebo inému právnemu predpisu Spoločenstva, a či je možné ich uplatňovať.

▼M6

V takom prípade Komisia oznámi rozhodnutie všetkým členským štátom, ktoré sú oprávnené uplatňovať uvedené opatrenie. Príslušné ustanovenia prílohy III sa môžu takisto zmeniť a doplniť v súlade s článkom 11 tak, aby odzrkadľovali toto opatrenie.

▼M5

Na príslušné opatrenie sa vzťahujú ustanovenia článkov 6 a 7.

▼M5

Článok 8a

1.  Do 16. januára 2009 Európska agentúra pre bezpečnosť letectva ukončí vedecké a lekárske hodnotenie ustanovení článku Q a prípadne článku O prílohy III.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva ( 6 ), Európska agentúra pre bezpečnosť letectva pomáha Komisii pri príprave návrhov na úpravu príslušných technických noriem článku O a článku Q prílohy III.

▼B

Článok 9

Členské štáty podniknú nevyhnutné opatrenia na koordináciu svojich výskumných programov na zlepšenie bezpečnosti civilných lietadiel a ich prevádzky a informujú o tom Komisiu. Po konzultáciách s členskými štátmi môže Komisia vyvinúť príslušnú iniciatívu na podporu týchto národných výskumných programov.

Článok 10

Členské štáty oznamujú Komisii:

a) každú novú alebo zmenenú požiadavku alebo postup, vyvinutý alebo prijatý v súlade s postupmi stanovenými v dohode a

b) každú zmenu dohody a

c) výsledky konzultácií s priemyselným odvetvím a inými zainteresovanými organizáciami.

Článok 11

▼M6

1.  V súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 12 ods. 3, sa prijmú opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ktoré si vyžiadal vedecko-technický pokrok, a ktoré menia spoločné technické požiadavky a správne postupy uvedené v prílohe III. Komisia môže z dôvodu naliehavosti uplatniť postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 12 ods. 4.

▼B

2.  Keď doplnenia uvedené v odseku 1 obsahujú národný variant členského štátu, Komisia, v súlade s postupom stanoveným ►M6  v článku 12 ods. 3 ◄ , rozhodne, či tento variant zahrnie do spoločných technických požiadaviek a správnych postupov, alebo nie.

▼M6

Článok 12

1.  Komisii pomáha Výbor pre leteckú bezpečnosť (ďalej len „výbor“).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼M5

Článok 12a

Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňuje sa ochranný postup ustanovený v článku 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

Komisia skôr, ako prijme rozhodnutie, konzultuje s výborom.

Lehota stanovená v článku 6 písm. b) rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Ak niektorý členský štát predloží rozhodnutie Komisie Rade, Rada môže v lehote troch mesiacov prijať kvalifikovanou väčšinou iné rozhodnutie.

▼B

Článok 13

1.  Členské štáty si navzájom pomáhajú pri vykonávaní tohto nariadenia a jej monitorovaní.

2.  Ako súčasť vzájomnej pomoci podľa odseku 1 si budú príslušné orgány členských štátov pravidelne vymieňať všetky dostupné informácie o:

 porušeniach tohto nariadenia zo strany osôb, ktoré nemajú bydlisko v danom štáte a o pokutách, ktoré im boli uložené,

 pokutách, ktoré členský štát uložil osobám s bydliskom v danom štáte za takéto porušenia, ak sa ich dopustili v iných členských štátoch.

Článok 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1992.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
PRÍLOHA I

Dojednanie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. h)

„Dojednanie týkajúce sa vývoja, prijatia a zavedenia jednotných leteckých predpisov (JAR)“ uzatvorené na Cypre 11. septembra 1990.

▼M4 —————

▼M8 —————( 1 ) Ú. v. ES C 270, 26.10.1990, s. 3.

( 2 ) Ú. v. ES C 267, 14.10.1991, s. 154.

( 3 ) Ú. v. ES C 159, 17.6.1991, s. 28.

( 4 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11)

( 5 ) Ú. v. EÚ L 315, 28.11.2003, s. 1.

( 6 ) Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1701/2003 (Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 5).

Top