EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01986L0109-19910705

Consolidated text: Smernica Komisie z 27. februára 1986, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnatých a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako „základné osivo“, alebo „certifikované osivo“ (86/109/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/109/1991-07-05

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

1986L0109 — SK — 05.07.1991 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA KOMISIE

z 27. februára 1986,

ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnatých a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako „základné osivo“, alebo „certifikované osivo“

(86/109/EHS)

(Ú. v. ES L 093, 8.4.1986, p.21)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA KOMISIE 89/424/EHS z 30. júna 1989,

  L 196

50

12.7.1989

►M2

SMERNICA KOMISIE 91/376/EHS z 25. júna 1991,

  L 203

108

26.7.1991
▼B

SMERNICA KOMISIE

z 27. februára 1986,

ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnatých a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako „základné osivo“, alebo „certifikované osivo“

(86/109/EHS)KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh ( 1 ), naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 85/38/EEC ( 2 ), najmä na jej článok 3 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 69/208/EHS z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnatých a priadnych rastlín ( 3 ), naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 82/859/EHS ( 4 ), najmä na jej článok 3 ods. 3,

keďže smernica 66/401/EHS umožňuje uvádzať na trh základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo určitých druhov krmovín;

keďže smernica 69/208/EHS povoľuje uvádzať na trh základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo určitých druhov olejnatých a priadnych rastlín;

keďže článok 3 ods. 3 každej z uvedených smerníc oprávňuje Komisiu, aby zakázala uvádzať na trh osivo, ktoré nebolo úradne uznané ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“;

keďže na základe informácií dostupných v súčasnosti sa zistilo, že členské štáty budú schopné produkovať dostatočné množstvá základného osiva a certifikovaného osiva, ktoré uspokoja dopyt spoločenstva po osive niektorých uvedených druhov osivom týchto kategórií, a to od 1. júla 1987 v prípade niektorých druhov, od 1. júla 1989 v prípade niektorých iných druhov a od 1.júla 1991 v prípade niektorých ďalších druhov;

keďže opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre osivá a množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1

1.  Členské štáty zabezpečia, že od 1. júla 1987 nebude povolené uvádzať na trh osivo týchto druhov:–  Vicia fabaL. (partim)

–  bôb obyčajný

–  Papaver somniferum L.

–  mak siaty

pokiaľ nebolo úradne uznané ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“.

2.  Členské štáty zabezpečia, že od 1. júla 1987 nebude povolené uvádzať na trh osivo týchto druhov:–  Glycine max (L.) Merr.

–  sója fazuľová

–  Linum usitatissimum L.

–  ľan siaty

pokiaľ nebolo úradne uznané ako „základné osivo“, „certifikované osivo prvej generácie“ alebo „certifikované osivo druhej generácie“.

▼M1

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, že od 1. júla 1989 nie je povolené uvádzať na trh osivo: ak nebolo úradne uznané ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“.—  Agrostis gigantea Roth

—  psinček výbežkatý obrovský

—  Agrostis stolonifera L.

—  psinček močiarny

—  Phleum bertolonii DC

—  Timotejka

—  Poa palustris L.

—  lipnica močiarna

—  Poa trivialis L.

—  lipnica obyčajná

—  Lupinus albus L.

—  vlčí bôb biely, okrem horkých odrôd

—  Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

—  kapusta čierna

▼M1

Článok 2a

Členské štáty zabezpečia, že od 1. júla 1990 nie je povolené uvádzať na trh osivo: ak nebolo úradne uznané ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“.—  Agrostis capillaris L.

—  psinček tenučký

—  Lotus corniculatus L.

—  ľadenec rožkatý

—  Medicago lupulina L.

—  lucerna chmeľovitá

—  Trifolium hybridum L.

—  ďatelina hybridná

▼M2

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, že od 1. júla 1991 nebude povolené uvádzať na trh osivo:—  Alopecurus pratensis L.

—  psiarka lúčna

—  Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

—  ovsík obyčajný

—  Bromus catharticus Vahl

—  stoklas preháňavý

—  Bromus sitchensis Trin.

—  stoklas sitkanský

—  Lupinus luteus.

—  vlčí bôb žltý

—  Lupinus angustifolius L.

—  vlčí bôb úzkolistý

—  Poa nemoralis L.

—  lipnica hájna

—  Trisetum flavescens (L.) Beauv.

—  trojštet žltkastý

—  Phacelia tanacetifolia Benth.

—  facélia vratičolistá

—  Sinapis alba L.

—  horčica biela

pokiaľ nebolo úradne certifikované ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“.

▼M2

Článok 3a

1.  Ak nie je uvedené inak v odstavci 5, členské štáty zabezpečia, že od 1. júla 1991 nebude povolené uvádzať na trh osivo—  Agrostis canina L.

—  psinček psí

—  Festuca ovina L.

—  kostrava ovčia

—  Lupinus albus L.

—  vlčí bôb biely, horké odrody

—  Lupinus luteus L.

—  vlčí bôb žltý, horké odrody

—  Trifolium alexandrium L.

—  ďatelina alexandrijská

—  Trifolium incarnatum L.

—  ďatelina purpurová

—  Trifolium resupinatum L.

—  ďatelina obrátená

—  Vicia sativa L.

—  vika siata

—  Vicia villosa Roth

—  vika huňatá

pokiaľ nebolo úradne uznané ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“.

2.  Členské štáty informujú Komisiu, pred dátumom uvedeným v odstavci 1, o množstve osiva druhov uvedených v odstavci 1, ktoré je potrebné na sejbu na ich územiach do 31. decembra 1991, z dôvodu pravdepodobného nedostatku úradne certifikovaného „základného osiva“ alebo „certifikovaného osiva“.

3.  Členské štáty, ktoré informovali Komisiu v zmysle odstavca 2 o možnom nedostatku úradne certifikovaného „základného osiva“ alebo „certifikovaného osiva“,

 zhromaždia všetky dostupné informácie týkajúce sa adaptácie odrôd príslušných druhov zaregistrovaných v spoločnom katalógu pre poľné rastlinné druhy na ich územiach a bezodkladne informujú Komisiu najneskôr do 1. októbra 1991,

 podporia riadne udržiavanie existujúcich ekotypov príslušných druhov, aby spĺňali podmienky na ich oficiálne zaregistrovanie ako odrody.

4.  Členské štáty, ktoré oficiálne zaregistrovali odrody daných druhov podporia produkciu osiva úradne certifikovaného ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“. Komisia prehodnotí vhodné prostriedky na podporu uvádzania na trh takto vyrobeného osiva.

5.  Týmto sa členské štáty uvedené v odseku 3 oprávňujú povoliť uvádzanie na trh osiva úradne kontrolovaného ako „obchodné osivo“ do 31. decembra 1991, v množstve potrebnom na pokrytie nedostatku v zmysle odstavca 2. Úradná náveska musí obsahovať okrem informácií požadovaných v prílohe IV smernice 66/401/EHS:

 deklarovaný typ daného materiálu, a

 že osivo je určené výhradne pre daný členský štát.

6.  V prípade nedostatkov, ktoré sa objavia po 31. decembri 1991, platia opatrenia článku 17 smernice 66/401/EHS.

▼B

Článok 4

Členské štáty uvedú do účinnosti:

 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 najneskôr do 1. júla 1987,

 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na dosiahnutie súladu s článkom 2 najneskôr do 1. júla 1989 ,

▼M1

 najneskôr do 1. júla 1990 musia byť zákony, právne predpisy a správne opatrenia v súlade s článkom 2a, a

▼B

 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na dosiahnutie súladu s článkom 3 najneskôr do 1. júla 1991.

Ihneď o tom budú informovať Komisiu.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.( 1 ) Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

( 2 ) Ú. v. ES L 16, 19.1.1985, s. 41.

( 3 ) Ú. v. ES L 169, 10.7.1969, s. 3.

( 4 ) Ú. v. ES L 357, 18.12.1982, s. 31.

Top