EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DC0391

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress v roku 2011

/* COM/2012/0391 final */

52012DC0391

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress v roku 2011 /* COM/2012/0391 final */


SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

Vykonávanie európskeho nástroja mikrofinancovania Progress v roku 2011

OBSAH

1........... Úvod.............................................................................................................................. 4

2........... Vykonávanie na úrovni poskytovateľov mikroúverov....................................................... 4

2.1........ Uzatvorené zmluvy.......................................................................................................... 4

2.2........ Financované akcie.......................................................................................................... 6

2.3........ Schválené a zamietnuté žiadosti..................................................................................... 10

3........... Vplyv na úrovni príjemcov mikroúverov........................................................................ 10

3.1........ Objemy mikroúverov a počet príjemcov........................................................................ 10

3.2........ Typy konečných príjemcov........................................................................................... 12

3.3........ Sociálny vplyv mikrofinancovania Progress a jeho vplyv na zamestnanosť...................... 12

4........... Doplnkovosť a koordinácia s inými nástrojmi Európskej únie......................................... 15

5........... Závery a prognóza ďalšieho vývoja............................................................................... 17

1.           Úvod

Európsky nástroj mikrofinancovania Progress (ďalej len „mikrofinancovanie Progress“) v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania bol vytvorený v marci 2010 na základe rozhodnutia č. 283/2010/EÚ (ďalej len „rozhodnutie“).

Poskytovatelia mikroúverov v členských štátoch EÚ môžu požiadať Európsky investičný fond (ďalej len „EIF“) o záruky alebo o financované nástroje (nástroje dlhového a kapitálového financovania a nástroje s rozdeleným rizikom) a môžu sa tak stať sprostredkovateľmi v rámci nástroja mikrofinancovania Progress[1]. Poskytujú mikroúvery (úvery vo výške nepresahujúcej 25 000 EUR) mikropodnikom alebo jednotlivcom, najmä ľuďom, ktorí sú nezamestnaní, ktorým hrozí strata zamestnania, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením alebo inak znevýhodnení, pokiaľ ide o možnosť získania tradičného úveru. Cieľom mikroúverov musí byť založenie a/alebo rozvoj mikropodnikov. Európska únia uvoľní v rokoch 2010 až 2013 na mikrofinancovanie Progress 103 miliónov EUR[2], zatiaľ čo Európska investičná banka (EIB) sa zaviazala, že poskytne ďalších 100 miliónov EUR na financované nástroje. Celková suma 203 miliónov EUR sa rozdelí medzi uvedené dva rámce takto: 25 miliónov EUR na záruky a 178 miliónov EUR na financované nástroje. Mikrofinancovanie Progress v mene Komisie a EIB realizuje EIF.

Rok 2011 bol prvým celým rokom fungovania nástroja mikrofinancovania Progress. V súlade s článkom 8 rozhodnutia sa táto správa týka vykonávania na úrovni poskytovateľov mikroúverov vrátane zmlúv uzatvorených s EIF, geografického rozloženia, financovaných opatrení a schválených a zamietnutých žiadostí. V druhej časti správy sa na základe údajov, ktoré sú v tejto fáze k dispozícii, analyzuje vplyv na úrovni príjemcov mikroúverov vrátane typov príjemcov a rozloženia podľa jednotlivých odvetví. V posledných častiach sa rozoberá doplnkovosť medzi mikrofinancovaním Progress a ďalšími nástrojmi a uvádza sa prognóza budúceho vývoja. Správa sa vzťahuje na rok 2011, ale podľa možnosti zahŕňa aj aktuálnejšie údaje.

2.           Vykonávanie na úrovni poskytovateľov mikroúverov

2.1.        Uzatvorené zmluvy

Typy sprostredkovateľov

Mikrofinancovanie Progress môže využívať široká škála sprostredkovateľov na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni vrátane bánk, nebankových inštitúcií ako aj súkromných a verejných inštitúcií. Ukázalo sa, že v tomto odvetví existuje značný záujem o nástroje, ktoré mikrofinancovanie Progress ponúka. Do marca 2012 EIF podpísal 18 zmlúv so 16 poskytovateľmi mikroúverov:

· ôsmimi nebankovými inštitúciami: microStart (BE), Mikrofond a JOBS MFI (BG), Créasol (FR), Qredits (NL), Inicjatywa Mikro (PL), FAER a Patria Credit (RO),

· siedmymi bankami: Central Cooperative Bank (CY), Pancretan Cooperative Bank (EL), Siauliu Bankas (LT), FM Bank (PL), Millennium Bank (PT), Banca Transilvania (RO) a Volksbank Slovenia (SI),

· jednou verejnou inštitúciou: ICREF (ES).

Vďaka rozmanitosti sprostredkovateľov môže nástroj mikrofinancovania Progress poskytovať prístup k úverom pre širokú škálu mikropodnikateľov (pozri aj bod 3.2).

Zastúpení sú poskytovatelia mikroúverov na všetkých územných úrovniach. Niektorí poskytujú služby na celom území krajiny, ako napríklad FM Bank v Poľsku, zatiaľ čo iní pôsobia na regionálnej alebo miestnej úrovni. Napríklad španielska inštitúcia ICREF sa zameriava na región Murcie, kým portugalská Millennium Bank má zastúpenia v Lisabone, Porte, na Azorských ostrovoch a Madeire. Belgická spoločnosť microStart pôsobí v niektorých častiach Bruselu.

Geografické rozloženie

Hoci mikrofinancovanie Progress závisí od dopytu, jeho cieľom je dosiahnuť vyvážené geografické rozloženie. EIF preto musí poskytovať záruky sprostredkovateľom v najmenej 12 členských štátoch a nesmie prekročiť stanovený najvyšší počet záruk na jednu krajinu.

Do konca marca 2012 boli záruky vystavené v šiestich krajinách (BE, EL, NL, PL, PT, RO — viac podrobností je uvedených v tabuľke č. 1).

Zmluvy na financované nástroje boli podpísané v deviatich členských štátoch: BG, CY, EL, ES, FR, LT, PL, RO a SI. Podľa dohody o správe, ktorou sa riadia financované nástroje v rámci mikrofinancovania Progress, nesmie riziko vo vzťahu k sprostredkovateľom v žiadnom členskom štáte prekročiť 10 % celkovej sumy cieľových záväzkov investorov, t. j. v súčasnosti sumu 17,5 milióna EUR. K tejto hranici sa blíži len Rumunsko, ktoré uzatvorilo tri zmluvy v celkovej výške 16,5 milióna EUR.

Geografické rozloženie mikrofinancovania Progress (marec 2012)

          Podpísané                 Schválené

2.2.        Financované akcie

Záruky

Na základe rámca záruk mikrofinancovania Progress, ktorý financuje výhradne Komisia, môže EIF vydávať záruky na portfóliá poskytovateľom mikroúverov alebo protizáruky záručným inštitúciám, ktoré zasa vydávajú záruky na krytie mikroúverových portfólií poskytovateľom mikroúverov. Vďaka záruke je pre poskytovateľa mikroúverov ľahšie poskytovať úvery cieľovým skupinám, ktoré sa považujú za rizikové, ako sú začínajúci podnikatelia, ktorí ešte nemajú skúsenosti s podnikaním, mladí ľudia alebo ľudia, ktorí patria k niektorej menšine. Je to preto, že časť prípadných nesplatených úverov je pokrytá zárukou, a preto bude nahradená v rámci mikrofinancovania Progress[3]. O záruky zvyčajne žiadajú inštitúcie pôsobiace v oblasti mikrofinancovania, ktoré sa už zameriavajú na rizikové skupiny, ako je belgická spoločnosť microStart, ktorá sa osobitne zameriava na ľudí s prisťahovaleckým pôvodom, alebo poskytovatelia mikroúverov, ktorí chcú rozšíriť svoju úverovú činnosť na rizikové skupiny. S pomocou záruky mikrofinancovania Progress poľská FM Bank poskytuje úvery novo vzniknutým podnikom, ktoré fungujú menej ako 12 mesiacov.

V iných prípadoch sa záruka používa na zlepšenie podmienok úveru pre jeho príjemcu, t. j. na poskytnutie nižšej úrokovej sadzby alebo menej prísnych požiadaviek na zábezpeku. Napríklad od rumunskej inštitúcie Patria Credit sa požadovalo, aby výmenou za záruku znížila svoju úrokovú sadzbu o 2,9 percentuálneho bodu a prijala od svojich klientov osobnú záruku namiesto toho, aby požadovala zloženie skutočnej zábezpeky.

Vzhľadom na to, že počiatočný dopyt po zárukách v rámci mikrofinancovania Progress bol nižší, ako sa očakávalo, obdobie, na ktoré sa záruky poskytujú, sa predĺžilo z troch na šesť rokov. V nadväznosti na to sa záujem o záruky zvýšil a do marca 2012 sa začalo šesť záručných operácií.

Financované nástroje

V rámci financovaných nástrojov, ktoré spolufinancujú Európska komisia a EIB, sú k dispozícii štyri typy produktov:

– prednostné úvery[4],

– podriadené úvery[5],

– úvery s rozdeleným rizikom[6],

– majetková účasť (priama alebo nepriama majetková účasť).

Prednostné úvery poskytujú sprostredkovateľom likviditu, ktorú môžu využiť na poskytovanie mikroúverov. Pre prednostné úvery sa rozhodlo 13 poskytovateľov mikroúverov, čím sa tento produkt stal, v súlade s počiatočnými očakávaniami, doteraz najvyužívanejším nástrojom. Jedným z dôvodov všeobecného rozšírenia prednostných úverov je skutočnosť, že sú pomerne jednoduchými produktmi a dajú sa využívať rýchlejšie ako sofistikovanejšie podriadené úvery, úvery s rozdeleným rizikom alebo majetkové účasti.

Podriadené úvery umožňujú zníženie kapitálových požiadaviek, predovšetkým pre malé banky, ktoré chcú v záujme splnenia právnych požiadaviek posilniť svoju kapitálovú primeranosť. Vďaka týmto nástrojom môžu ľahšie získať ďalšie finančné prostriedky od iných investorov, čím vzniká pákový efekt. V prípade podriadených úverov musia sprostredkovatelia vytvoriť portfólio mikroúverov, ktorého hodnota zodpovedá aspoň dvojnásobku sumy prijatého úveru. Do marca 2012 podpísal zmluvu o podriadenom úvere jeden poskytovateľ mikroúverov (Volksbank Slovenia).

Úvery s rozdeleným rizikom kombinujú prvky prednostného úveru s rozdelením rizík spojených s portfóliom. Pri úveroch s rozdeleným rizikom musia sprostredkovatelia poskytnúť sumu zodpovedajúcu výške získaného úveru. To znamená, že pákový efekt zodpovedá najmenej dvojnásobku pôvodnej sumy. Úvery s rozdeleným rizikom si s najväčšou pravdepodobnosťou zvolia banky, a to najmä v súvislosti s projektmi zameranými na rizikovejšie skupiny[7].

Majetková účasť môže mať podobu priamych investícií do poskytovateľa mikroúverov alebo nepriamych investícií do fondu, ktorý investuje do poskytovateľov mikroúverov. Keďže majetková účasť pomáha poskytovateľom mikroúverov získať ďalšie finančné prostriedky, sprostredkovatelia musia vytvoriť portfólio mikroúverov, ktoré zodpovedá aspoň trojnásobku sumy investície získanej v podobe majetkovej účasti[8].

Doplnkovosť medzi zárukami a financovanými nástrojmi

Nástroj mikrofinancovania Progress ponúka rozsiahlu škálu produktov, ktoré využíva široké spektrum sprostredkovateľov v rôznych častiach Európy. Spomínané dva rámce mikrofinancovania Progress sa navyše vzájomne dopĺňajú. Po prvé, skutočnosť, že záruky a financované nástroje sú k dispozícii súčasne, má pozitívny vplyv z hľadiska geografického rozloženia, keďže tieto nástroje sa často využívajú v rôznych krajinách (pozri oddiel 2.1). Po druhé, v prípadoch, keď poskytovateľ mikroúveru dostal podporu z oboch rámcov, sa tieto produkty využívajú vzájomne sa doplňujúcim spôsobom. Napríklad Pancretan Cooperative Bank (EL) využije i) ochranu pred rizikami na základe záruky na pokrytie rizikovejšieho portfólia začínajúcich podnikov, ktoré vyvíjajú činnosť menej ako tri roky, alebo nových príjemcov úverov, ktorí nemôžu poskytnúť dostatočnú zábezpeku a ii) financovanie v rámci prednostného úveru na vytvorenie osobitného portfólia zameraného na existujúce podniky, ktoré by v súčasnej hospodárskej situácii mali ťažkosti so získaním mikroúveru.

Tabuľka 1: Prehľad operácií v rámci mikrofinancovania Progress k 31. marcu 2012

Členský štát || Sprostredkovateľ || Nástroj || Podpora pre sprostredkovateľa (v EUR)

BE || microStart || záruka || 111 375

BG || Mikrofond || prednostný úver || 3 000 000

BG || JOBS MFI || prednostný úver || 6 000 000

CY || Cooperative Central Bank || prednostný úver || 8 000 000

FR || Créasol || prednostný úver || 1 000 000

EL || Pancretan Cooperative Bank || záruka prednostný úver || 803 250 8 750 000

LT || Siauliu Bankas || prednostný úver || 5 000 000

NL || Qredits || záruka || 750 000

PL || FM Bank || záruka || 1 940 000

PL || Inicjatywa Mikro || prednostný úver || 4 000 000

PT || Millenium Bank || záruka || 309 488

RO || Patria Credit || záruka prednostný úver || 960 000 8 000 000

RO || FAER || prednostný úver || 1 000 000

RO || Banca Transilvania || prednostný úver || 7 500 000

SI || Volksbank Slovenia || podriadený úver || 8 750 000

ES || ICREF || prednostný úver || 8 000 000

12 členských štátov || 16 poskytovateľov mikroúverov || 18 zmlúv || 73 874 068

Finančné objemy

K 31. marcu 2012 predstavovali záväzky EIF voči poskytovateľom mikroúverov sumu v celkovej výške 73,87 milióna EUR.

Záväzky na základe rámca záruk predstavujú 4,87 milióna EUR (z celkovej sumy 25 miliónov EUR, ktorá je k dispozícii na záruky). To je podstatne menej ako 8 miliónov EUR, ktoré sa očakávali ku koncu roka 2011. EIF však potvrdil, že dopyt po zárukách stúpa. Prejaviť by sa mal v množstve dodatočných zmlúv uzatvorených v roku 2012, ktoré sa budú vzťahovať aj na väčšie objemy. Vyšší dopyt je spôsobený aj tým, že obdobie, na ktoré sa záruky poskytujú, sa predĺžilo z troch na šesť rokov.

Pokiaľ ide o rámec financovaných nástrojov, záväzky voči poskytovateľom mikroúverov predstavujú sumu 69 miliónov EUR, čím presahujú očakávanú úroveň 44 miliónov EUR. Táto skutočnosť vyplýva zo značného dopytu zo strany tohto odvetvia a z neustálych snáh EIF o hľadanie nových poskytovateľov mikroúverov.

Na základe dohôd o prednostných úveroch sa finančné prostriedky vyplácajú v splátkach rozdelených na obdobie 18 až 24 mesiacov. Preto možno očakávať, že operácie dohodnuté v roku 2011 budú plne vyplatené v roku 2013. Prvá splátka sa vyplatí, keď poskytovateľ mikroúveru splní určité podmienky, ako napríklad podmienky súvisiace s prevádzkovou pripravenosťou alebo zlepšením postupov poskytovania úverov klientom. Žiadna zo splátok zvyčajne nepresahuje 50 % celkovej sumy záväzku. Následné sumy sa vyplácajú výlučne pod podmienkou splnenia predtým dohodnutých cieľov súvisiacich s poskytovaním mikroúverov.

Do marca 2012 bolo vyplatených 19,1 milióna EUR: štyri milióny EUR banke Cooperative Central Bank (CY), štyri milióny EUR inštitúcii ICREF (ES), štyri milióny EUR inštitúcii Patria Credit (RO), 2,5 milióna EUR banke Siauliu Bankas (LT), dva milióny EUR inštitúcii JOBS MFI (BG), 1,5 milióna EUR inštitúcii Mikrofond (BG), 0,89 milióna EUR inštitúcii Inicjatywa Mikro (PL) a 0,24 milióna EUR inštitúcii FAER (RO).

2.3.        Schválené a zamietnuté žiadosti

Na to, aby sa poskytovatelia mikroúverov mohli stať sprostredkovateľmi v rámci mikrofinancovania Progress, musia v prípade záruk odpovedať na výzvu na vyjadrenie záujmu a v prípade financovaných nástrojov predložiť žiadosť priamo EIF[9]. EIF návrhy posudzuje a uskutočňuje hĺbkovú analýzu (due diligence) poskytovateľov mikroúverov, ktorí návrhy predložili. V prípade záruk je potrebný aj súhlas Komisie. Po schválení správnou radou EIF Európsky investičný fond a sprostredkovateľ rokujú o zmluve a následne ju podpíšu.

Doteraz nebola formálne zamietnutá žiadna žiadosť o financovanie v rámci mikrofinancovania Progress. Viacerí poskytovatelia mikroúverov sa však najprv obrátili na EIF, v nadväznosti na čo sa rozhodli žiadosť nepodať. V prípade záruk k tomu došlo čiastočne preto, že poskytovatelia mikroúverov napokon zistili, že ich potrebám lepšie vyhovujú financované nástroje.

Pokiaľ ide o financované nástroje, medzi operácie, v ktorých sa už oficiálne nepokračuje, patria zmluvy o prednostných úveroch s dvoma poskytovateľmi mikroúverov, ktorí už nepotrebujú podporu z mikrofinancovania Progress. Od myšlienky priamej majetkovej účasti v platforme na poskytovanie úverov medzi partnermi sa upustilo, pretože nebolo isté, či je v súlade s rozhodnutím. Vo všeobecnosti možno povedať, že niektoré prvotné kontakty nevyústili do konkrétnych operácií, pretože požadované sumy boli príliš vysoké, veľkosť poskytovateľa mikroúveru a kvalita jeho rizika neboli dostatočné alebo jeho úverové postupy boli pochybné.

Navyše, viacero zmlúv, ktoré správna rada EIF schválila, ešte nebolo podpísaných a ich budúcnosť zostáva neistá. To je prípad investície do nepriamej majetkovej účasti vo fonde so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá bola schválená už v decembri 2010. Vzhľadom na zmeny v organizačnej štruktúre sprostredkovateľa sa zdá, že tento sprostredkovateľ už nemá ďalej záujem uzatvoriť zmluvu s EIF. Rokovania s talianskym poskytovateľom o zmluve, ktorú schválila správna rada EIF, boli pozastavené dovtedy, kým sa nepotvrdí nová kapitálová injekcia na úrovni sprostredkovateľa. A napokon, v dôsledku nedávnej zmeny talianskych právnych predpisov je budúcnosť zmluvy o protizáruke s talianskou záručnou inštitúciou neistá. Uvedená zmena znemožňuje tejto záručnej inštitúcii, aby splnila požiadavky na doplnkovosť stanovené v rámci mikrofinancovania Progress.

3.           Vplyv na úrovni príjemcov mikroúverov

3.1.        Objemy mikroúverov a počet príjemcov

Ciele

V súvislosti s mikroúvermi pre konečných príjemcov sa odhaduje, že rozpočtové prostriedky v celkovej výške 203 miliónov EUR vytvoria pákový efekt v podobe mikroúverov v hodnote 500 miliónov EUR, čo zodpovedá približne 46 000 mikroúverov.

Na základe zmluvných podmienok stanovených v súčasných 18 zmluvách s poskytovateľmi mikroúverov sa očakáva, že záväzky, ktoré k marcu 2012 predstavovali sumu vo výške 73,87 miliónov EUR, t. j. viac ako tretinu celkových rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, prinesú v nasledujúcich rokoch mikroúvery v objeme viac ako 170 miliónov EUR. Dosiahnutie tohto výsledku je zaistené prostredníctvom viacerých stimulov pre sprostredkovateľov: ak poskytovateľ mikroúverov nesplní dohodnuté ciele, pokiaľ ide o počet mikroúverov poskytnutých, napríklad, na základe prednostného úveru, musí tento úver predčasne splatiť. Tým sa vytvára jasný stimul pre účinné a efektívne poskytovanie získaných prostriedkov príjemcom mikroúverov. Podobný stimul sa využíva v súvislosti so zárukami: hoci záruky sa spravidla poskytujú bezplatne, poskytovatelia mikroúverov musia v prípade, že vyplatia menej ako 90 % dohodnutého objemu mikroúverov, zaplatiť poplatok za poskytnutie záruky.

Dosiahnutý objem mikroúverov a počet príjemcov

Podľa údajov k marcu 2012 poskytovatelia mikroúverov v BE, BG, ES, LT, NL, PL a RO poskytli mikroúvery v celkovej výške 26,8 mil. EUR (17,8 mil. EUR v rámci záruk a 9,1 mil. EUR v rámci financovaných nástrojov)[10]. To zodpovedá 15,72 % objemu, ktorý by sa podľa očakávaní mal dosiahnuť na základe 18 zmlúv podpísaných do marca 2012.

Pokiaľ ide o počet mikroúverov, do marca 2012 títo poskytovatelia mikroúverov vyplatili 2 933 mikroúverov (1 834 v rámci záruk, 1 099 v rámci financovaných nástrojov). To predstavuje 17,8 % celkového počtu očakávaného na základe spomínaných 18 zmlúv.

Podľa odhadov EIF aktuálne údaje do veľkej miery zodpovedajú bežnému modelu budovania portfólií mikroúverov v priebehu 2 až 3 ročného obdobia využívania úveru nasledujúceho po uzatvorení každej zmluvy. Tento model zvyčajne vykazuje nelineárny priebeh budovania portfólia s pomalším začiatkom, po ktorom nasleduje výraznejší nárast objemov. Po podpise zmluvy sa poskytovateľ mikroúverov musí pripraviť na začatie svojej činnosti poskytovania mikroúverov, predovšetkým keď ponúka nový mikroúverový produkt. Napríklad sa môže stať, že pred tým, ako bude môcť byť vyplatený prvý mikroúver, bude verejná inštitúcia musieť prostredníctvom verejnej súťaže nájsť banku, s ktorou bude spolupracovať. Tento proces môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Záruky sa zvyčajne poskytujú na obdobie dvoch rokov, zatiaľ čo prednostné úvery sa zvyčajne využívajú v období dvoch až troch rokov. To znamená, že poskytovatelia mikroúverov, ktorí doteraz podpísali zmluvy, by mali svoj cieľový objem a počet mikroúverov dosiahnuť v období rokov 2013 až 2015.

3.2.        Typy konečných príjemcov

Poskytovatelia mikroúverov, ktorí dostávajú podporu z nástroja mikrofinancovania Progress, sa zameriavajú na širokú škálu konečných príjemcov.

Niektorí sa zameriavajú na samostatne zárobkovo činné osoby a/alebo mikropodniky vo všeobecnosti; je to napríklad Banca Transilvania (RO), ktorá sa prezentuje ako „banka pre podnikavých ľudí“, Cooperative Central Bank (CY) s jej nástrojom pre živnostníkov, alebo Pancretan Cooperative Bank (EL), ktorá sa zameriava na existujúce mikropodniky čeliace ťažkostiam pri prístupe k financiám.

Viacerí poskytovatelia mikroúverov sa orientujú na podnikateľov vo vidieckych oblastiach, pričom sa zameriavajú na odvetvie poľnohospodárstva. To má mimoriadny význam v krajinách, kde sú banky sústredené skôr vo veľkých mestách. FAER a Patria Credit teda zapĺňajú v Rumunsku významnú medzeru, rovnako ako Mikrofond v Bulharsku. Aj Inicjatywa Mikro (PL) sa zameriava na samostatne zárobkovo činné osoby, najmä producentov z odvetvia poľnohospodárstva.

Cieľom viacerých poskytovateľov mikroúverov je poskytovať prístup k finančným prostriedkom pre začínajúce podniky, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za relatívne rizikové. FM Bank (PL) sa sústreďuje na podniky, ktoré vyvíjajú činnosť menej ako 12 mesiacov. Qredits (NL) má portfólio garantované nástrojom mikrofinancovania Progress, z ktorého financuje začínajúce podniky. Volksbank Slovenia a Pancretan Cooperative Bank (EL) sa zameriavajú na mikropodniky, ktoré vyvíjajú činnosť menej ako tri roky. Pancretan Cooperative Bank sa tiež zameriava na nových príjemcov so životaschopným podnikateľským plánom, ktorí nedokážu poskytnúť dostatočnú zábezpeku.

Niektorí sprostredkovatelia v rámci mikrofinancovania Progress sa zameriavajú na mimoriadne zraniteľné skupiny, ako sú mladí ľudia a ženy (ICREF (ES)). JOBS MFI (BG) poskytuje mikroúvery a mikrolízingy nezamestnaným ľuďom alebo ľuďom, ktorí si hľadajú zamestnanie a chcú začať samostatne podnikať. microStart (BE) má hlavne klientov s prisťahovaleckým pôvodom, zatiaľ čo Siauliu Bankas (LT) si stanovila cieľ, že najmenej 50 % jej príjemcov budú tvoriť podnikateľky a mikropodniky, ktoré zamestnávajú väčšinou ženy alebo ktoré vlastnia výlučne ženy. Millennium Bank (PT) začala v rámci svojho portfólia spolupracovať so združením, ktoré podporuje ľudí vylúčených zo spoločnosti, ako sú ľudia bez domova, ľudia, ktorí boli kedysi drogovo závislí, a Rómovia. Créasol (FR) sa zameriava na nezamestnaných ľudí, často s prisťahovaleckým pôvodom, ktorí chcú začať podnikať alebo chcú svoju podnikateľskú činnosť rozvíjať a ktorých odmietla niektorá banka v danom regióne.

3.3.        Sociálny vplyv mikrofinancovania Progress a jeho vplyv na zamestnanosť

EIF predkladá Komisii správy o sociálnom vplyve mikrofinancovania Progress a jeho vplyve na zamestnanosť na základe informácií poskytnutých poskytovateľmi mikroúverov, ktorých tento nástroj podporuje. Tento druh predkladania správ o sociálnom vplyve nie je na trhu bežný, a preto si vyžadoval určité úpravy interných postupov a systémov, aby poskytovatelia mikroúverov mohli tieto správy predkladať EIF. Správy o sociálnom vplyve sa v súčasnosti poskytujú iba raz ročne, k 30. septembru.

Do 30. septembra 2011 začalo úvery na základe mikrofinancovania Progress poskytovať len päť poskytovateľov mikroúverov, no údaje o niektorých aspektoch sú k dispozícii iba od dvoch z nich. Niektoré z problémov možno vysvetliť tým, že takáto správa sa poskytovala po prvý raz. Údaje o zamestnanosti a sociálnom vplyve preto nemožno považovať za reprezentatívne. Je tiež príliš skoro na to, aby boli k dispozícii údaje o udržateľnosti podnikov, ktoré sa podporili.

Tvorba pracovných miest a podnikateľských príležitostí

Účinky mikrofinancovania Progress na tvorbu pracovných miest možno merať počtom nezamestnaných a ekonomicky neaktívnych ľudí, ktorí začali s pomocou mikroúveru podnikať. Na základe informácií poskytnutých inštitúciami microStart (BE) a Mikrofond (BG) išlo o 27,46 % klientov. Navyše z neoficiálnych dôkazov vyplýva, že niektorí z klientov, ktorí boli predtým zamestnaní, pracovali len na čiastočný pracovný čas.

Z informácií poskytnutých v súvislosti s niektorými mikropodnikmi, ktoré už v čase poskytnutia mikroúveru fungovali, vyplýva, že takmer 60 % podporovaných podnikov sú podniky existujúce menej ako jeden rok. Preto patria do skupiny príjemcov mikroúverov, ktorí sa považujú za „rizikových“. Viac ako tretina podporovaných podnikov existuje menej ako šesť mesiacov.

Tabuľka 2: Dĺžka existencie podnikov, ktoré získali podporu od sprostredkovateľov mikrofinancovania Progress (údaje k septembru 2011)

|| do dvoch rokov || do jedného roka || do šiestich mesiacov

FM Bank || 100 % || 94,39 % || 58,88 %

Mikrofond || 40,93 % || 30,38 % || 13,50 %

microStart || 90,74 % || 85,19 % || 79,63 %

Patria Credit || 90,21 % || 79,02 % || 73,43 %

Qredits || 75,42 % || 55,87 % || 24,39 %

Spolu ||  73,01 % || 58,63 % || 34,69 %

Pokrytie znevýhodnených cieľových skupín

Pravdepodobnosť, že človek začne podnikať, je vyššia u ľudí s vyššou úrovňou vzdelania ako u ľudí s nižšou úrovňou vzdelania[11]. Z údajov, ktoré inštitúcie microStart a Mikrofond poskytli o vzdelaní svojich klientov však vyplýva, že viac ako tri štvrtiny financovaných príjemcov mikroúverov ukončilo buď sekundárne vzdelávanie (71 %) alebo iba primárne vzdelávanie (5 %). Z toho je zrejmé, že títo sprostredkovatelia poskytujú úvery aj ľuďom, ktorí sú na trhu práce v zraniteľnejšom postavení.

Pokiaľ ide o znevýhodnenie z dôvodu veku, približne 5 % príjemcov mikroúverov malo menej ako 25 rokov a 13 % príjemcov bolo starších ako 54 rokov. Skupina príjemcov vo veku od 25 do 54 rokov však určite nie je homogénna. Preskúmanie počtu konečných príjemcov vo vekovej skupine 25 až 30-ročných by mohlo poskytnúť podrobnejšie poznatky o potenciáli mikrofinancovania Progress pomáhať mladým ľuďom nájsť si zamestnanie. Takmer 10 % zamestnancov financovaných mikropodnikov tvorili mladí ľudia vo veku menej ako 25 rokov a 12 % tvorili starší ľudia vo veku nad 55 rokov.

Údaje o počte mužov a žien sa značne líšia. Zatiaľ čo v prípade Mikrofondu, ktorý pôsobí najmä vo vidieckych oblastiach Bulharska, tvoria ženy iba 28 % klientov (čo je pod bulharským priemerom počtu žien-podnikateliek vo výške 31 %[12]), v prípade v Bruseli pôsobiaceho mikroStartu sú väčšinou klientmi ženy (54 %). Tento počet ďaleko presahuje belgický priemerný počet žien-podnikateliek vo výške 29 %.

Pokiaľ ide o podporu iných znevýhodnených skupín, k septembru 2011 uvedení dvaja poskytovatelia mikroúverov, ktorí poskytli informácie k tomuto ukazovateľu, nefinancovali žiadnych podnikateľov so zdravotným postihnutím. Podľa informácií Mikrofondu však 18,8 % jeho klientov patrí k menšine, pričom pravdepodobne ide o členov rómskych spoločenstiev vo vidieckych oblastiach, v ktorých pôsobí. Mnohí klienti mikroStartu majú prisťahovalecký pôvod, pričom 93 % z nich sa narodilo v zahraničí. Aby sa tieto skutočnosti premietli aj do oficiálnych správ, bolo by potrebné upraviť príslušné vzory.

Na základe informácií poskytnutých štyrmi poskytovateľmi mikroúverov približne 1 % zamestnancov financovaných mikropodnikov tvoria osoby so zdravotným postihnutím, kým 8 % patrí k jednej z menšín.

Vzhľadom na malý rozsah vzorky je príliš skoro robiť závery o sociálnom vplyve mikrofinancovania Progress a jeho vplyve na zamestnanosť. Na základe cieľových skupín, ktoré uviedli poskytovatelia mikroúverov, a prvých náznakov o skutočnom vplyve však možno dospieť k záveru, že mikrofinancovanie Progress pomáha vytvárať pracovné miesta a podporuje znevýhodnené skupiny, v súlade s politickým cieľom podporovať finančné začleňovanie.

Sektorové a geografické rozloženie podnikov

Päť poskytovateľov mikroúverov informovalo k septembru 2011 o 1 079 príjemcoch mikroúverov, ktorí pôsobia v celej škále odvetví. Prevládajúcim sektorom je odvetvie obchodu, v ktorom pôsobí 28,5 % financovaných mikropodnikov, po ňom nasleduje odvetvie poľnohospodárstva s 20 % mikropodnikov.

Vysoký percentuálny podiel mikropodnikov pôsobiacich v odvetví poľnohospodárstva možno vysvetliť tým, že do vzorky sú zahrnuté inštitúcie Patria Credit a Mikrofond, ktoré sa zameriavajú na vidiecke oblasti v Rumunsku a Bulharsku.

4.           Doplnkovosť a koordinácia s inými nástrojmi Európskej únie

Poskytovateľ mikroúverov zvyčajne potrebuje finančné prostriedky na to, aby mohol vybudovať svoje portfólio mikroúverov, a nástroje s rozdeleným rizikom, aby znížil riziká spojené s portfóliom. Okrem toho potrebuje tiež počiatočné finančné prostriedky a nefinančnú technickú pomoc na rozvoj alebo zlepšovanie svojej inštitucionálnej kapacity.

V priebehu posledných pár rokov sa v rámci celej škály vzájomne sa doplňujúcich nástrojov EÚ poskytli rôzne prvky podpory mikrofinancovania:

· Mikrofinancovanie Progress zapĺňa dôležitú medzeru v oblasti financovania portfólií.

· Záruky na portfóliá mikroúverov sa už poskytujú v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie. V súčasnosti sa záruky v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a v rámci mikrofinancovania Progress vzájomne dopĺňajú. V rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie sa záruky na mikroúvery poskytujú v podstate len vtedy, keď z dôvodu geografickej polohy (krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ), výšky maximálnej sumy alebo výlučne komerčného zamerania portfólia nie je možné uzatvoriť zmluvu v rámci mikrofinancovania Progress. EIF na svojej webovej stránke zverejnil usmernenia týkajúce sa prideľovania transakcií s cieľom pomôcť poskytovateľom mikroúverov pri podávaní žiadostí.

· Európsky parlament pridelil v rámci svojej prípravnej akcie určitú sumu ako počiatočný kapitál, ktorý mal sprostredkovateľom mikrofinancovania pomôcť pri budovaní kapacít. Tým chcel podporiť rozvoj poskytovateľov mikroúverov v EÚ. microStart a Qredits využili vzájomne sa doplňujúcu podporu v rámci mikrofinancovania Progress a v rámci uvedenej prípravnej akcie. Vzhľadom na to, že v prípade prípravnej akcie Európskeho parlamentu išlo o pilotný projekt, v súčasnom finančnom období už nie je žiadny počiatočný kapitál k dispozícii. Na základe úspechu tejto iniciatívy však Komisia začlenila prvok budovania kapacít do svojho nástroja na podporu mikrofinancovania navrhnutého v rámci programu oblasti sociálnej zmeny a inovácie (pozri aj oddiel 5).

· V rámci iniciatívy JASMINE, ktorej cieľom je rozvoj kapacity poskytovateľov mikroúverov v rôznych oblastiach, ako je inštitucionálna správa, informačné systémy, normy pre poskytovanie informácií a riadenie rizík, môžu poskytovatelia mikroúverov získať hodnotenie a/alebo rating svojej organizácie a následne využiť poradenstvo a odbornú prípravu zacielenú na odstránenie zistených nedostatkov. Iniciatíva JASMINE pomáha pripraviť poskytovateľov mikroúverov tak, aby dokázali získať ďalšiu podporu. Niekoľko príjemcov prostriedkov v rámci iniciatívy JASMINE úspešne požiadalo o podporu z mikrofinancovania Progress, napr. JOBS MFI (BG), Mikrofond (BG), Créasol (FR), Qredits (NL), Patria Credit (RO) a FAER (RO). A naopak, niekoľko sprostredkovateľov v rámci mikrofinancovania Progress (napr. Qredits a microStart) v neskoršej fáze požiadalo o podporu v rámci iniciatívy JASMINE. To dokazuje doplnkový charakter týchto dvoch iniciatív[13].

· Mikrofinancovanie Progress dopĺňa aj štrukturálne fondy. Viaceré členské štáty využívajú Európsky sociálny fond na financovanie služieb rozvoja podnikania, ako je mentorstvo alebo odborná príprava pre začínajúcich podnikateľov. Je známe, že tieto služby zvyšujú dĺžku prežitia nových podnikov, aj keď sú pre poskytovateľov mikroúverov finančne náročné. Preto musia poskytovatelia mikroúverov podporovaní v rámci mikrofinancovania Progress spolupracovať s organizáciami poskytujúcimi tieto služby, predovšetkým s tými, ktoré financuje ESF.

· V záujme uľahčenia vzájomného učenia sa v tejto oblasti Komisia financuje Spoločenstvo praxe pre inkluzívne podnikanie (COPIE). Táto sieť riadiacich orgánov ESF vytvorila viacero nástrojov na plánovanie opatrení, riadenie kvality, podnikateľské vzdelávanie, prístup k finančným prostriedkom a integrovanú podporu podnikania. Tieto nástroje majú tvorcom politík pomôcť zlepšiť systémy podpory tak, aby sa podnikanie stalo reálnou možnosťou pre všetkých členov spoločnosti vrátane znevýhodnených skupín. Nástroje sú k dispozícii na internete[14].

· Niektoré členské štáty a regióny využívajú časť prostriedkov, ktoré získali zo štrukturálnych fondov, na zlepšenie prístupu mikropodnikateľov k financovaniu, a to buď priamo, alebo prostredníctvom holdingových fondov vrátane iniciatívy JEREMIE.

5.           Závery a prognóza ďalšieho vývoja

Napriek tomu, že mikrofinancovanie Progress plne funguje o niečo viac ako jeden rok, možno už teraz vyvodiť niekoľko pozitívnych záverov. Skutočnosť, že bolo podpísaných 18 zmlúv je dôkazom toho, že mikrofinancovanie Progress zodpovedá potrebám množstva rôznych poskytovateľov mikroúverov v rámci EÚ. Očakáva sa, že do konca roka 2012 budú podpísané ďalšie zmluvy s poskytovateľmi mikroúverov v Rakúsku, Belgicku, Nemecku, Írsku, Taliansku, vo Švédsku a v Spojenom kráľovstve. Zo správ poskytovateľov mikroúverov vyplýva, že mikrofinancovanie Progress má pozitívny vplyv na zamestnanosť a sociálne začleňovanie. Komisia v spolupráci s EIF preskúma, ako by bolo možné zlepšiť rámec pre poskytovanie informácií o sociálnom vplyve.

Komisia na nasledujúce finančné obdobie 2014 – 2020 navrhla, aby sa v podpore rozvoja mikrofinancovania v celej EÚ pokračovalo v rámci programu v oblasti sociálnej zmeny a inovácie[15]. Ten by staval na úspešnom modeli sprostredkovateľov, a to tak, že by ponúkal podobne širokú škálu produktov, šíril najlepšie postupy a bol priekopníkom v oblasti finančného začleňovania prostredníctvom posilňovania nedostatočne pokrytých segmentov trhu. Jedna z kritík vyslovených v súvislosti so súčasným finančným obdobím sa týkala toho, že podpora mikrofinancovania z EÚ je rozptýlená medzi viaceré samostatné, aj keď vzájomne sa doplňujúce, programy. Navrhnutý program v oblasti sociálnej zmeny a inovácie je snahou o vytvorenie jednotného miesta na podporu mikrofinancovania. Poskytne tiež finančné prostriedky na budovanie kapacít poskytovateľov mikroúverov na základe skúseností získaných v rámci prípravnej akcie Európskeho parlamentu a umožní financovanie technickej pomoci pre týchto poskytovateľov. Programy mikrofinancovania, akcie v oblasti budovania kapacít a služby na podporu podnikania bude na úrovni EÚ naďalej možné financovať zo štrukturálnych fondov (EFRR a ESF) prostredníctvom zdieľaného hospodárenia Komisie a orgánov členských štátov.

[1]               Viac podrobností je uvedených v správe o vykonávaní za rok 2010, KOM(2011) 195.

[2]               Okrem pôvodne plánovaných 100 miliónov EUR sa ďalšie 3 milióny doplnili z prípravnej akcie Európskeho parlamentu (viac podrobností je uvedených v správe o vykonávaní za rok 2010).

[3]               Podrobný opis záruk je uvedený v správe o vykonávaní za rok 2010, KOM(2011) 195.

[4]               Ak dlžník vyhlási úpadok, prednostné úvery musia byť splatené pred uhradením platieb ostatným veriteľom.

[5]               Financovanie podriadené prednostným veriteľom.

[6]               Prednostné úvery kombinované s účasťou na riziku spojenom s portfóliom mikroúverov.

[7]               V roku 2012 pravdepodobne dôjde k podpísaniu prvej zmluvy o úvere s rozdeleným rizikom.

[8]               V roku 2012 pravdepodobne dôjde k uzatvoreniu zmluvy o nepriamej majetkovej účasti s jedným fondom v Spojenom kráľovstve.

[9]               http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm.

[10]             Tieto údaje sa týkajú portfólií mikroúverov, ktoré poskytovatelia mikroúverov vytvorili vďaka mikrofinancovaniu Progress.

[11]             Európska komisia, Flash Eurobarometer 283, Entrepreneurship in the EU and beyond. A survey in the EU, EFTA countries, Croatia, Turkey, the US, Japan, South Korea and China, máj 2010.

[12]             Európska komisia, Rovnosť žien a mužov – 2010, KOM(2009) 694 v konečnom znení.

[13]             V rámci navrhovaného nástupníckeho nástroja na podporu mikrofinancovania v rámci programu v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (pozri oddiel 5) budú poskytovatelia mikroúverov musieť uplatňovať štandardy vysokej kvality, v súlade so zásadami Európskeho etického kódexu poskytovania mikroúverov.

[14]             www.cop-ie.eu.

[15]             KOM(2011) 609 v konečnom znení.

Top