EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0003

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek (Text s významom pre EHP )

OJ L 114, 7.5.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 056 P. 118 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/3/oj

7.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/10


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/3/ES

z 11. marca 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V smernici Rady 80/181/EHS (3) sa od Spojeného kráľovstva a Írska požaduje stanovenie lehoty na ukončenie platnosti výnimiek, ak sa ešte uplatňujú, pokiaľ ide o meracie jednotky známe ako „pinta“ pre mlieko vo vratných fľašiach a čapované pivo a mušt, „míľa“ pre cestné značenie a označovanie rýchlosti a „trójska unca“ pre transakcie drahých kovov. Skúsenosť však ukázala, že vzhľadom na miestny charakter uvedených výnimiek a obmedzené množstvo dotknutých výrobkov nebude zachovanie týchto výnimiek viesť k vzniku necolných prekážok pre obchod, v dôsledku čoho nie je ďalej potrebné platnosť uvedených výnimiek ukončiť.

(2)

Je vhodné uviesť, že rozsah pôsobnosti smernice 80/181/EHS je v súlade s cieľmi ustanovenými v článku 95 zmluvy a neobmedzuje sa na žiadne osobitné oblasti činnosti Spoločenstva.

(3)

V smernici 80/181/EHS sa do 31. decembra 2009 povoľuje používanie doplnkových označení popri zákonných jednotkách ustanovených v kapitole I prílohy k uvedenej smernici. S cieľom zamedziť vytváraniu prekážok podnikom v Spoločenstve, ktoré vyvážajú do určitých tretích krajín vyžadujúcich označovanie výrobkov jednotkami, ktoré nie sú uvedené v kapitole I, je však vhodné zachovať povolenie používať doplnkové označenia.

(4)

Smernica 80/181/EHS podporuje bezproblémové fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom stupňa harmonizácie meracích jednotiek, ktorý ustanovuje. V tejto súvislosti je vhodné, aby Komisia sledovala vývoj na trhu súvisiaci s touto smernicou a jej vykonávaním, najmä pokiaľ ide o možné prekážky fungovania vnútorného trhu a ďalšiu harmonizáciu potrebnú na prekonanie týchto prekážok.

(5)

Je vhodné, aby Komisia naďalej dôrazne vyžadovala v súvislosti s obchodnými vzťahmi s tretími krajinami, vrátane Transatlantickej hospodárskej rady, akceptáciu výrobkov s označením len v jednotkách medzinárodnej sústavy jednotiek (SI) na trhoch tretích krajín.

(6)

Doplnkovými označeniami by sa rovnako mohlo umožniť postupné a plynulé zavádzanie nových metrických jednotiek, ktoré sa na medzinárodnej úrovni môžu rozvíjať.

(7)

V roku 1995 sa na Všeobecnej konferencii pre váhy a miery rozhodlo o zrušení triedy doplnkových jednotiek ako samostatnej triedy v SI a o vykladaní jednotiek „radián“ a „steradián“ ako bezrozmerných odvodených jednotiek SI, ktorých názvy a symboly sa môžu, ale nemusia používať vo vyjadreniach pre iné odvodené jednotky SI, ak je to vhodné.

(8)

Na Všeobecnej konferencii pre váhy a miery sa v roku 1999 prijala do rámca SI jednotka „katal“ so symbolom „kat“ ako jednotka SI pre katalytickú aktivitu. Touto novou harmonizovanou jednotkou SI by sa malo zabezpečiť zosúladené a jednotné označovanie meracích jednotiek v oblasti medicíny a biochémie, v dôsledku čoho by sa malo odstrániť riziko nedorozumení vyplývajúcich z používania neharmonizovaných jednotiek.

(9)

S cieľom odstrániť jeden z významných zdrojov zistenej variability medzi rozdielnymi realizáciami trojného bodu vody sa v roku 2007 na Všeobecnej konferencii pre váhy a miery prijala poznámka k vymedzeniu pojmu „kelvin“. „Kelvin“ sa definuje ako zlomok termodynamickej teploty trojného bodu vody. Poznámka odkazuje na vodu špecifikovaného izotopického zloženia.

(10)

Keďže aker sa na účely registrovania pôdnej rozlohy v Spojenom kráľovstve a Írsku už nepoužíva, nie je naďalej potrebné ustanovovať v tejto oblasti výnimku.

(11)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (4) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(12)

Smernica 80/181/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 80/181/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

jednotky vymenované v kapitole II prílohy iba v tých členských štátoch, kde boli povolené k 21. aprílu 1973;“.

2.

V článku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Záväzky vyplývajúce z článku 1 sa vzťahujú na používané meradlá, vykonávané merania a označenia množstva vyjadrené v meracích jednotkách.“;

3.

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Používanie doplnkových označení je povolené.“

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 6b

Komisia sleduje vývoj na trhu súvisiaci s touto smernicou a jej vykonávaním, pokiaľ ide o bezproblémové fungovanie vnútorného trhu a medzinárodného obchodu, a do 31. decembra 2019 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o tomto vývoji spolu s prípadnými návrhmi.“

5.

Príloha sa mení a dopĺňa takto:

a)

V kapitole I bode 1.1 sa odsek „Jednotka termodynamickej teploty“ nahrádza takto:

„Jednotka termodynamickej teploty

Kelvin, jednotka termodynamickej teploty, je 1/273,16 časť termodynamickej teploty trojného bodu vody.

Táto definícia sa vzťahuje na vodu, ktorá má izotopické zloženie vymedzené týmito pomermi látkového množstva: 0,00015576 molu 2H na mol 1H; 0,0003799 molu 17O na mol 16O a 0,0020052 molu 18O na mol 16O.

[Trinásta CGPM (1967), rezolúcia 4 a dvadsiata tretia CGPM (2007), rezolúcia 10]“.

b)

V kapitole I bode 1.1.1 sa názov nahrádza takto:

c)

V kapitole I bode 1.2 sa názov nahrádza takto:

d)

V kapitole I sa vypúšťa bod 1.2.1.

e)

V kapitole I sa body 1.2.2 a 1.2.3 nahrádzajú takto:

„1.2.2.   Všeobecné pravidlá pre odvodené jednotky SI

Jednotky koherentne odvodené od základných jednotiek SI sú algebrickým vyjadrením základných jednotiek SI s číselným koeficientom 1.

1.2.3.   Odvodené jednotky SI so špeciálnymi názvami a symbolmi

Veličina

Jednotka

Vyjadrenie

Názov

Symbol

V iných jednotkách SI

V základných jednotkách SI

Rovinný uhol

radián

rad

 

m · m–1

Priestorový uhol

steradián

sr

 

m2 · m–2

Frekvencia

hertz

Hz

 

s–1

Sila

newton

N

 

m · kg · s–2

Tlak

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energia, práca, teplo

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Výkon (5), tok žiarenia

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Množstvo elektriny, elektrický náboj

coulomb

C

 

s · A

Elektrické napätie, potenciálový rozdiel, elektromotorické napätie

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Elektrický odpor

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Vodivosť

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Kapacita

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magnetický indukčný tok

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Magnetická indukcia

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Indukčnosť

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Svetelný tok

lumen

lm

cd · sr

cd

Osvetlenie

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Aktivita rádionuklidov

becquerel

Bq

 

s–1

Absorbovaná dávka, dodaná špecifická energia, index absorbovanej dávky

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Dávkový ekvivalent

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalytická aktivita

katal

kat

 

mol · s–1

Jednotky odvodené od základných jednotiek SI môžu byť vyjadrené v termínoch jednotiek vymenovaných v kapitole I.

Odvodené jednotky SI môžu byť vyjadrené špeciálnymi názvami a symbolmi, takako sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke; napríklad jednotka dynamickej viskozity SI môže byť vyjadrená ako m–1 · kg · s–1 alebo N · s · m–2 alebo Pa · s.“

f)

V kapitole II sa v tabuľke vypúšťa tento riadok:

„Pôdna rozloha

aker

1 ac = 4 047 m2

ac“.

g)

V kapitole II sa posledná veta nahrádza takto: „Jednotky uvedené v tejto kapitole sa môžu kombinovať navzájom alebo s jednotkami uvedenými v kapitole I a tvoriť s nimi zložené jednotky.“

Článok 2

Transpozícia

1.   Najneskôr 31. decembra 2009 členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatňujú od 1. januára 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Ú. v. EÚ C 120, 16.5.2008, s. 14.

(2)  Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 (Ú. v. EÚ C 297 E, 20.11.2008, s. 105), spoločná pozícia Rady z 18. novembra 2008 (Ú. v. EÚ C 330 E, 30.12.2008, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 39, 15.2.1980, s. 40.

(4)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(5)  Špeciálne názvy pre jednotku energie: názov voltampér (symbol ‚VA‘), ak sa používa na vyjadrenie zdanlivého výkonu striedavého elektrického prúdu a var (symbol ‚var‘) na vyjadrenie jalového výkonu elektrického prúdu. Jednotka var nie je uvedená v rezolúciách CGPM.


Top