EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1084

Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006, z  11. júla 2006 , ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94

OJ L 210, 31.7.2006, p. 79–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 174 - 176

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32013R1300 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1084/oj

31.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/79


NARIADENIE RADY (ES) č. 1084/2006,

z 11. júla 2006,

ktorým sa zriaďuje Kohézny fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 161 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (4), ustanovuje nový rámec pre akcie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Stanovuje najmä ciele, zásady a pravidlá partnerstva, programovania, hodnotenia a riadenia. Je preto potrebné vymedziť úlohu Kohézneho fondu s ohľadom na nový rámec pre jeho akciu a s ohľadom na jeho účel podľa zmluvy a v záujme lepšej prehľadnosti je tiež potrebné zrušiť nariadenie Rady (ES) č. 1164/94 zo 16. mája 1994, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (5).

(2)

Projekty v oblasti transeurópskych dopravných sietí financované Kohéznym fondom majú dodržiavať usmernenia pre transeurópske dopravné siete, ktoré prijala Rada a Európsky parlament. V záujme sústredenia úsilia by sa mali uprednostniť projekty spoločného záujmu vymedzené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (6).

(3)

Spoločenstvo môže prostredníctvom Kohézneho fondu prispievať na akcie zamerané na dosiahnutie environmentálnych cieľov Spoločenstva vymedzených v článkoch 6 a 174 zmluvy.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 ustanovuje, že pravidlá o oprávnenosti výdavkov sa majú ustanoviť na národnej úrovni s niekoľkými výnimkami, pre ktoré je potrebné ustanoviť osobitné ustanovenia. Mali by sa preto ustanoviť osobitné ustanovenia pre výnimky, ktoré sa vzťahujú na Kohézny fond.

(5)

Naďalej sa by sa mali uplatňovať ustanovenia o podmienenosti poskytovania finančnej pomoci, ako aj podmienky hospodárskej konvergencie podľa článku 99 zmluvy so zreteľom na potrebu zdravých verejných financií. Členské štáty, ktoré prijali euro, preto majú vykonávať programy stability a členské štáty, ktoré euro neprijali, konvergenčné programy podľa nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (7), aby sa vyhli nadmerným schodkom verejných financií uvedeným v článku 104 zmluvy. Ustanovenia o podmienenosti by sa však nemali uplatňovať na záväzky prijaté v čase pozastavenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zriadenie a účel Kohézneho fondu

1.   Týmto sa zriaďuje Kohézny fond (ďalej len „fond“) na účely posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti Spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja.

2.   Fond sa riadi nariadením (ES) č. 1083/2006 a týmto nariadením.

Článok 2

Rozsah pomoci

1.   Pomoc z fondu sa poskytuje primerane vyváženým spôsobom a na základe potrieb investícií a infraštruktúry osobitných pre každý členský štát, ktorý pomoc dostáva, na akcie v týchto oblastiach:

a)

transeurópske dopravné siete, najmä prioritné projekty spoločného záujmu vymedzené v rozhodnutí č. 1692/96/ES;

b)

životné prostredie v rámci priorít politiky Spoločenstva v oblasti ochrany životného prostredia podľa politiky a akčného programu v oblasti životného prostredia. V tejto súvislosti môže fond pôsobiť aj v oblastiach, ktoré súvisia s trvalo udržateľným rozvojom a jednoznačne prospievajú životnému prostrediu, t. j. energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie a v oblasti dopravy mimo oblasti transeurópskych sietí, železničná, riečna a námorná doprava, intermodálne dopravné systémy a ich vzájomná interoperabilita, riadenie cestnej, námornej a leteckej dopravy, environmentálne vhodná mestská doprava a verejná doprava.

2.   Primerane vyvážené rozdelenie pomoci sa dohodne v partnerstve medzi členskými štátmi a Komisiou.

Článok 3

Oprávnenosť výdavkov

Na príspevok z fondu nie sú oprávnené tieto výdavky:

a)

úroky z dlhov;

b)

kúpa pozemku za sumu presahujúcu 10 % z celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu;

c)

bývanie;

d)

odstavenie jadrových elektrární a

e)

vratná daň z pridanej hodnoty.

Článok 4

Podmienky prístupu k pomoci z fondu

1.   Pomoc z fondu je podmienená týmito pravidlami:

a)

ak Rada v súlade s článkom 104 ods. 6 zmluvy rozhodla, že v prijímateľskom členskom štáte existuje nadmerný schodok verejných financií, a

b)

v súlade s článkom 104 ods. 8 zmluvy zistila, že dotknutý členský štát na základe odporúčania Rady podľa článku 104 ods. 7 zmluvy neprijal účinné opatrenie,

môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom pozastavení záväzkov z fondu pre daný členský štát s účinnosťou od 1. januára roku nasledujúceho po rozhodnutí o pozastavení.

2.   Ak Rada zistí, že dotknutý členský štát prijal potrebné nápravné opatrenie, bezodkladne rozhodne o zrušení pozastavenia príslušných záväzkov. Rada zároveň rozhodne o návrhu Komisie opätovne začleniť pozastavené záväzky do rozpočtu v súlade s postupom podľa Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (8).

3.   Rada prijme rozhodnutia uvedené v odsekoch 1 a 2 kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

Článok 5

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani na úpravu, vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia, projektu alebo iných foriem pomoci, ktoré schválila Komisia na základe nariadenia (ES) č. 1164/94, pričom uvedené nariadenie sa naďalej uplatňuje na takúto pomoc alebo na dotknuté projekty až do ich ukončenia.

2.   Žiadosti o veľké projekty v zmysle článkov 39, 40 a 41 nariadenia (ES) č. 1083/2006 predložené Komisii podľa nariadenia (ES) č. 1164/94 ostávajú v platnosti za predpokladu, že tieto žiadosti sa v prípade potreby najneskôr do dvoch mesiacov od 1. januára 2007 doplnia tak, aby vyhovovali požiadavkám tohto nariadenia a vyššie uvedeným článkom nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Článok 6

Zrušenie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 105 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 a článok 5 tohto nariadenia, nariadenie (ES) č. 1164/94 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2007.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 7

Preskúmanie

Rada preskúma toto nariadenie najneskôr do 31. decembra 2013 v súlade s článkom 161 zmluvy.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júla 2006

Za Radu

predseda

E. HEINÄLUOMA


(1)  Súhlas zo 4. júla 2006 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 255, 14.10.2005, s. 88.

(3)  Ú. v. EÚ C 231, 20.9.2005, s. 35.

(4)  Pozri s. 25 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. ES L 130, 25.5.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(6)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 884/2004/ES (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1055/2005 (Ú. v. EÚ L 174, 7.7.2005, s. 1).

(8)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


Top