EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0273

Nariadenie (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 o prekurzoroch drogText s významom pre EHP.

OJ L 47, 18.2.2004, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 183 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 183 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 83 - 92

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj

32004R0273Úradný vestník L 047 , 18/02/2004 S. 0001 - 0010


Nariadenie (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady

z 11. februára 2004

o prekurzoroch drog

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Dohovor OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami prijatý vo Viedni 19. decembra 1988, ďalej len "Dohovor OSN", uzatvorilo spoločenstvo rozhodnutím Rady 90/611/EHS [4].

(2) Požiadavky článku 12 Dohovoru OSN týkajúce sa obchodu s prekurzormi drog (t. j. s látkami, ktoré sa často používajú pri nezákonnej výrobe omamných a psychotropných látok) sú implementované pokiaľ ide o obchod medzi spoločenstvom a tretími krajinami nariadením Rady (EHS) č. 3677/90 z 13. decembra 1990, ktorým sa ustanovujú opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie zneužívania určitých látok na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok [5].

(3) Článok 12 Dohovoru OSN predpokladá prijatie príslušných opatrení na monitorovanie výroby a distribúcie prekurzorov. Toto si vyžaduje prijatie opatrení vzťahujúcich sa na obchod s prekurzormi medzi členskými štátmi. Takéto opatrenia boli zavedené smernicou Rady 92/109/EHS zo 14. decembra 1992 o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok používaných pri nezákonnej výrobe omamných a psychotropných látok [6]. Na lepšie zabezpečenie toho, aby všetky členské štáty súčasne uplatňovali zosúladené predpisy, nariadenie sa považovalo za vhodnejšie ako existujúca smernica.

(4) V súvislosti s rozšírením Európskej únie je dôležité nahradiť smernicu 92/109/EHS nariadením, pretože každá úprava tejto smernice a jej príloh by vyvolala potrebu vnútroštátnych vykonávacích opatrení v 25 členských štátoch.

(5) Komisia OSN pre omamné látky zaradila doplňujúce látky do tabuliek prílohy k Dohovoru OSN rozhodnutiami prijatými na jej 35 zasadnutí v roku 1992. V tomto nariadení by sa mali ustanoviť príslušné ustanovenia, aby sa odhalili možné prípady protiprávneho zneužitia prekurzorov drog v spoločenstve a aby sa zabezpečilo uplatňovanie spoločných pravidiel monitorovania na trhu spoločenstva.

(6) Ustanovenia článku 12 Dohovoru OSN sú založené na systéme monitorovania obchodu s dotknutými látkami. Väčšina obchodu v týmito látkami je úplne zákonná. Dokumentácia zásielok a označovanie týchto látok má byť dostatočne jednoznačné. Okrem toho je dôležité, aby sa v duchu Dohovoru OSN vypracovali mechanizmy založené na úzkej spolupráci s príslušnými prevádzkovateľmi a na rozvoji zhromažďovania spravodajských informácií, pričom sa príslušným orgánom poskytnú potrebné prostriedky konania.

(7) Opatrenia uplatniteľné na sassafrasový olej sa v spoločenstve v súčasnosti interpretujú odlišnými spôsobmi, keďže v niektorých členských štátoch sa považuje za zmes obsahujúcu safrol, a preto je kontrolovaná, zatiaľ čo v iných štátoch ho považujú za prírodný produkt, ktorý nepodlieha kontrole. Zaradenie odkazu na prírodné produkty do definície "určených látok" preto vyrieši tento rozpor, a tým umožní uplatnenie kontrol na sassafrasový olej; definícia sa má vzťahovať iba na prírodné produkty, z ktorých sa ľahko dajú extrahovať určené látky.

(8) V prílohe majú byť uvedené látky, ktoré sa bežne používajú pri nezákonnej výrobe omamných a psychotropných látok.

(9) Je potrebné zabezpečiť, aby výroba alebo používanie určitých určených látok uvedených v prílohe I podliehala povinnosti vlastniť povolenie. Okrem toho, dodávanie týchto látok sa má povoliť iba vtedy, ak osoby, ktorým majú byť dodané, sú držiteľmi povolenia a podpísali vyhlásenie odberateľa. Podrobné pravidlá týkajúce sa vyhlásenia odberateľa sa majú stanoviť v prílohe III.

(10) Je potrebné prijať opatrenia na podnecovanie prevádzkovateľov k tomu, aby oznamovali príslušným orgánom podozrivé transakcie súvisiace s určenými látkami uvedenými v prílohe I.

(11) Je potrebné prijať opatrenia na zaručenie lepšej kontroly vnútorného obchodu spoločenstva s určenými látkami uvedenými v prílohe I.

(12) Všetky transakcie, ktoré vedú k uvedeniu určených látok kategórie 1 a 2 prílohy I na trh, majú byť riadne zdokumentované. Prevádzkovatelia majú oznámiť príslušným orgánom všetky podozrivé transakcie súvisiace s látkami uvedenými v prílohe I. Na transakcie súvisiace s látkami kategórie 2 prílohy I by sa však mali uplatniť výnimky, ak príslušné množstvá nepresiahnu množstvá uvedené v prílohe II.

(13) Značný počet ostatných látok, z ktorých sa s mnohými legálne obchodovalo vo veľkých množstvách, bol identifikovaný ako prekurzory pre nezákonnú výrobu syntetických drog a psychotropných látok. Podriadenie týchto látok rovnakým prísnym kontrolám, akým sú podriadené látky uvedené v prílohe I, by predstavovalo zbytočnú prekážku pre obchod, na ktorý sa vzťahujú povolenia na prevádzku a dokumentácia transakcií. Preto je na úrovni spoločenstva potrebné zaviesť flexibilnejší mechanizmus, ktorým budú príslušné orgány v členských štátoch informované o takýchto transakciách.

(14) Zavedenie postupu spolupráce je ustanovené v Akčnom pláne Európskej únie proti drogám schválenom na zasadnutí Európskej rady v Santa Maria da Feira 19. a 20. júna 2000. Aby sa podporila spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov a chemickým priemyslom, najmä pokiaľ ide o látky, ktoré napriek tomu, že nie sú uvedené v tomto nariadení, by sa mohli použiť pri nezákonnej výrobe syntetických drog a psychotropných látok, je potrebné vypracovať usmernenia zamerané na pomoc chemickému priemyslu.

(15) Je vhodné vydať ustanovenie pre členské štáty, aby sa stanovili pravidlá týkajúce sa primeraných trestov za porušenie ustanovení tohto nariadenia. Keďže obchod s prekurzormi drog môže viesť k nezákonnej výrobe syntetických drog a psychotropných látok, členské štáty by mali mať možnosť zvoliť si najodrádzajúcejšie tresty existujúce v rámci ich vnútroštátnych právnych predpisov.

(16) Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na uplatňovanie výkonných právomocí prenesených na Komisiu [7].

(17) Keďže ciele tohto nariadenia, a to zosúladené monitorovanie obchodu s prekurzormi drog a zabránenie ich zneužívaniu na nezákonnú výrobu syntetických drog a psychotropných látok, nemôžu uspokojivo splniť členské štáty a vzhľadom na medzinárodnú a premenlivú povahu takého obchodu je preto možné lepšie ich splniť na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenej v tomto článku nejde toto nariadenie nad rámec toho, čo je nevyhnutné na splnenie týchto cieľov.

(18) Smernica Rady 92/109/EHS, smernice Komisie 93/46(EHS) [8], 2001/8/ES [9] a 2003/101/ES [10] a nariadenia Komisie (ES) č. 1485/96 [11] a (ES) č. 1533/2000 [12] by sa mali zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pôsobnosť a ciele

Toto nariadenie ustanovuje zosúladené opatrenia na kontrolu a monitorovanie určitých látok vo vnútri spoločenstva, ktoré sa často používajú na nezákonnú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok, s cieľom zabrániť zneužívaniu týchto látok.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

a) "určená látka" je akákoľvek látka uvedená v prílohe I, vrátane zmesí a prírodných produktov obsahujúcich takéto látky. Nepatria sem liečivá definované smernicou 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001 o právnych predpisoch týkajúcich sa liečiv na humánne použitie [13], farmaceutické prípravky, zmesi, prírodné produkty a iné prípravky obsahujúce určené látky, ktoré sú zložené takým spôsobom, že ich nie je možné jednoducho použiť alebo extrahovať ľahko dostupnými alebo ekonomicky výhodnými prostriedkami;

b) "neurčená látka" je akákoľvek látka, ktorá hoci nie je uvedená v prílohe I, je identifikovaná ako látka, ktorá bola použitá na nezákonnú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok;

c) "uvádzanie na trh" je akákoľvek dodávka, či za úhradu alebo bezplatne, určených látok do spoločenstva; alebo uskladnenie, výroba, produkcia, vlastnenie, obchod, distribúcia alebo sprostredkovanie týchto látok na účel dodávky do spoločenstva;

d) "prevádzkovateľ" je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastňuje na umiestňovaní určených látok na trh;

e) "Medzinárodný úrad pre kontrolu omamných látok" je úrad zriadený na základe Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961, v znení protokolu z roku 1972;

f) "osobitné povolenie" je povolenie, ktoré je udelené určitému typu prevádzkovateľa;

g) "osobitná registrácia" je registrácia uskutočnená pre určitý typ prevádzkovateľa.

Článok 3

Požiadavky na uvádzanie určených látok na trh

1. Od prevádzkovateľov, ktorí chcú umiestniť na trh určené látky kategórií 1 a 2 prílohy I, sa vyžaduje, aby vymenovali úradníka zodpovedného za obchod s určenými látkami, aby oznámili príslušným orgánom meno a kontaktné údaje o tomto úradníkovi a aby im ihneď oznámili každú následnú zmenu týchto informácií. Úradník zabezpečuje, aby sa obchod s určenými látkami, ktorý realizuje prevádzkovateľ, uskutočňoval v súlade s týmto nariadením. Úradník je splnomocnený zastupovať prevádzkovateľa a prijímať rozhodnutia potrebné na plnenie vyššie uvedených úloh.

2. Od prevádzkovateľov sa vyžaduje, aby od príslušných orgánov získali povolenie predtým, ako budú môcť vlastniť alebo uviesť na trh určené látky kategórie 1 prílohy I. Príslušné orgány môžu udeliť osobitné povolenia lekárňam, výdajniam liekov veterinárnej medicíny, určitým typom štátnych orgánov alebo ozbrojených síl. Takéto osobitné povolenia sú platné iba na použitie prekurzorov v rozsahu služobných povinností príslušných prevádzkovateľov.

3. Každý prevádzkovateľ, ktorý je držiteľom povolenia uvedeného v odseku 2, dodáva určené látky kategórie 1 prílohy I iba fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú držiteľmi takéhoto povolenia a podpísali vyhlásenie odberateľa ustanovené v článku 4 ods. 1

4. Pri rozhodovaní o udelení povolenia príslušné orgány berú do úvahy najmä spôsobilosť a bezúhonnosť žiadateľa. Vydanie povolenia sa zamietne, ak existujú opodstatnené dôvody na pochybnosti o vhodnosti a spoľahlivosti žiadateľa alebo úradníka zodpovedného za obchod s určenými látkami. Príslušné orgány môžu kedykoľvek pozastaviť platnosť povolenia alebo zrušiť povolenie, keď majú opodstatnené dôvody domnievať sa, že držiteľ prestal byť vhodnou a spôsobilou osobou na držbu povolenia, alebo že sa prestali plniť podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

5. Bez toho, aby bol dotknutý článok 14, môžu príslušné orgány buď obmedziť platnosť povolenia na obdobie nepresahujúce tri roky, alebo môžu zaviazať prevádzkovateľov, aby najmenej v trojročných intervaloch preukazovali, že neprestali spĺňať podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené. V povolení sa uvádza operácia alebo operácie, na ktoré platí, ako aj príslušné látky. Osobitné povolenia v zmysle odseku 2 sa udeľujú v zásade na neobmedzené obdobie, avšak príslušné orgány ich môžu pozastaviť alebo zrušiť podľa podmienok tretej vety odseku 4.

6. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na uvádzaní určených látok kategórie 2 prílohy I na trh, sa vyžaduje, aby sa na príslušných úradoch zaregistrovali a bezodkladne aktualizovali adresu svojich objektov, v ktorých vyrábajú alebo z ktorých obchodujú s týmito látkami, a to predtým, ako ich uvedú na trh. Lekárňam, výdajniam liekov veterinárnej medicíny, určitým typom štátnych orgánov alebo ozbrojených síl možno uložiť povinnosť osobitnej registrácie. Tieto registrácie sa budú považovať za platné iba na použitie prekurzorov v rozsahu služobných povinností dotknutých prevádzkovateľov.

7. Príslušné úrady môžu od prevádzkovateľov požadovať, aby zaplatili poplatok za žiadosť o povolenie alebo registráciu. Tieto poplatky sa vyberajú nediskriminačným spôsobom a nesmú presiahnuť náklady na vybavenie žiadosti.

Článok 4

Vyhlásenie odberateľa

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 6 a 14, akýkoľvek prevádzkovateľ zriadený v rámci spoločenstva, ktorý dodáva odberateľovi určené látky kategórií 1 a 2 prílohy I, zaobstaráva od odberateľa vyhlásenie, ktoré uvádza špecifické použitie alebo použitia určených látok. Pre každú určenú látku sa vyžaduje samostatné vyhlásenie. Toto vyhlásenie je v súlade so vzorom uvedeným v bode 1 prílohy III. V prípade právnických osôb sa vyhlásenie vyhotovuje na hlavičkovom listovom papieri.

2. Ako náhradu namiesto vyššie uvedeného vyhlásenia pre jednorazový odber môže prevádzkovateľ, ktorý dodáva odberateľovi určenú látku kategórie 2 prílohy I, prijať jedno vyhlásenie pre viac odberov, ktoré sa týkajú tejto určenej látky za obdobie, ktoré nepresiahne jeden rok, za predpokladu, že sú splnené nasledovné kritéria:

a) prevádzkovateľ dodal odberateľovi danú látku najmenej tri krát za predchádzajúcich 12 mesiacov;

b) prevádzkovateľ nemá žiaden dôvod predpokladať, že látka sa použije na nezákonné účely;

c) objednané množstvá zodpovedajú zvyčajnej spotrebe tohto odberateľa.

Toto vyhlásenie je v súlade so vzorom uvedeným v bode 2 prílohy III. V prípade právnických osôb sa vyhlásenie vyhotovuje na hlavičkovom listovom papieri.

3. Prevádzkovateľ, ktorý dodáva určené látky kategórie 1 prílohy I, opatrí kópiu vyhlásenia pečiatkou a dátumom, čím potvrdí, že ide o overenú kópiu originálu. Takáto kópia musí byť vždy pripojená k látkam kategórie 1, ktoré sa premiestňujú v rámci spoločenstva, a na požiadanie sa musí predložiť orgánom zodpovedným za kontrolu obsahu vozidiel počas operácií prepravy.

Článok 5

Dokumentácia

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, prevádzkovatelia zabezpečujú, aby všetky transakcie, ktoré vedú k uvedeniu na trh určených látok kategórií 1 a 2 prílohy I, boli riadne zdokumentované v súlade s ďalej uvedenými odsekmi 2 až 5. Táto povinnosť sa nevzťahuje na tých prevádzkovateľov, ktorí sú držiteľmi osobitných povolení, alebo ktorí podliehajú osobitnej registrácii na základe článku 3 ods. 2 resp. 6.

2. Obchodné doklady, ako sú faktúry, nákladné listy, administratívne dokumenty, prepravné a iné sprievodné doklady obsahujú dostatočné informácie, aby bolo možné jednoznačne určiť:

a) názov určenej látky, ako je uvedený v kategóriách 1 a 2 prílohy I;

b) množstvo a hmotnosť určenej látky a ak ide o zmes alebo prírodný produkt, množstvo a hmotnosť zmesi alebo prírodného produktu, ak je k dispozícii, a tiež množstvo a hmotnosť alebo hmotnostné percento každej látky alebo látok kategórií 1 a 2 prílohy I, ktoré sú obsiahnuté v zmesi;

c) názov a adresu dodávateľa, distributéra, príjemcu tovaru a ak je to možné, iných prevádzkovateľov, ktorí sú priamo zúčastnení na transakcii, ako je uvedené v článku 2 písm. c a d.

3. Dokumentácia musí obsahovať vyhlásenie odberateľa uvedené v článku 4.

4. Prevádzkovatelia vedú podrobné záznamy o svojich činnostiach, ktoré sú potrebné na splnenie ich povinností podľa odseku 1.

5. Dokumentácia a záznamy uvedené v odsekoch 1 až 4 sa uchovávajú najmenej tri roky od konca kalendárneho roka, v ktorom sa uskutočnila transakcia uvedená v odseku 1 a na požiadanie musia byť ihneď sprístupnené na nahliadnutie príslušným orgánom.

6. Dokumentácia sa môže uchovávať aj vo forme reprodukcií na obrazovom nosiči alebo inom nosiči údajov. Musí sa zabezpečiť, že uložené údaje:

a) vzhľadovo a obsahovo zodpovedajú dokumentácii, keď sa sprístupnia v čitateľnej forme;

b) sú kedykoľvek ihneď k dispozícii, bezodkladne ich je možné sprístupniť v čitateľnej forme a dajú sa analyzovať automatiwzovanými prostriedkami počas obdobia uvedeného v odseku 5.

Článok 6

Výnimky

Povinnosti podľa článkov 3, 4 a 5 sa neuplatňujú na transakcie týkajúce sa určených látok kategórie 2 prílohy I, ak príslušné množstvá nepresahujú za obdobie jedného roka množstvá uvedené v prílohe II.

Článok 7

Označovanie

Prevádzkovatelia zabezpečujú, aby na určené látky kategórií 1 a 2 prílohy I boli pripevnené označenia predtým, ako sa dodajú. Označenia musia uvádzať názvy látok, ako sú uvedené v prílohe I. Okrem toho môžu prevádzkovatelia pripojiť svoje obvyklé označenia.

Článok 8

Oznamovanie príslušným orgánom

1. Prevádzkovatelia ihneď oznamujú príslušným orgánom všetky okolnosti, akými sú nezvyčajné objednávky alebo transakcie týkajúce sa určených látok, ktoré sa majú uviesť na trh, ktoré naznačujú, že tieto látky by sa mohli zneužiť na nezákonnú výrobu omamných alebo psychotropných látok.

2. Prevádzkovatelia poskytujú príslušným orgánom v súhrnnej forme také informácie o ich transakciách týkajúcich sa určených látok, aké sú špecifikované vo vykonávacích opatreniach prijatých na základe článku 14.

Článok 9

Usmernenia

1. S cieľom uľahčenia spolupráce medzi príslušnými orgánmi, prevádzkovateľmi a chemickým priemyslom, najmä pokiaľ ide o neurčené látky, Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 vypracuje a aktualizuje usmernenia na pomoc chemickému priemyslu.

2. Usmernenia poskytujú najmä:

a) informácie o tom, ako rozpoznať a oznámiť podozrivé transakcie;

b) pravidelne aktualizovaný zoznam neurčených látok, aby sa chemickému priemyslu umožnilo monitorovanie obchodu s takýmito látkami na báze dobrovoľnosti;

c) iné informácie, ktoré sa môžu považovať za užitočné.

3. Príslušné orgány zabezpečujú, aby usmernenia a zoznam neurčených látok bol pravidelne distribuovaný spôsobom, ktorý budú príslušné orgány považovať za vhodný v súlade s cieľmi týchto usmernení.

Článok 10

Právomoci a povinnosti príslušných orgánov

1. S cieľom zabezpečenia správneho uplatňovania článkov 3 až 8 prijíma každý členský štát potrebné opatrenia na to, aby ich príslušné orgány mohli vykonávať svoje kontrolné a monitorovacie funkcie, najmä:

a) získavať informácie o všetkých objednávkach na určené látky alebo o operáciách týkajúcich sa určených látok;

b) vstupovať do prevádzkární prevádzkovateľov s cieľom získania dôkazov o akýchkoľvek porušeniach;

c) v prípade nutnosti zadržať zásielky, ktoré spadajú do pôsobnosti tohto nariadenia.

2. Príslušné orgány rešpektujú dôverné obchodné informácie.

Článok 11

Spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou

1. Každý členský štát určuje príslušný orgán alebo orgány zodpovedné za zabezpečenie uplatňovania tohto nariadenia a informuje o tom Komisiu.

2. Na účely uplatňovania tohto nariadenia a bez toho, aby bol dotknutý článok 15, ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 515/97 z 13. mája 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi nimi a Komisiou na zabezpečenie riadneho uplatňovania zákonov týkajúcich sa colných a poľnohospodárskych vecí [14], najmä o utajení, sa uplatňujú mutatis mutandis. Príslušný orgán alebo orgány určené podľa odseku 1 tohto článku konajú ako príslušné orgány v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 515/97.

Článok 12

Sankcie

Členský štát ustanovuje pravidlá o sankciách, ktoré je možné uplatniť za porušenie ustanovení tohto nariadenia a prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 13

Oznámenia členských štátov

1. Aby bolo možné podľa potreby upraviť opatrenia na monitorovanie obchodu s určenými a neurčenými látkami, príslušné orgány v každom členskom štáte oznamujú Komisii každý rok všetky informácie o vykonávaní kontrolných opatrení ustanovených v tomto nariadení, najmä pokiaľ ide o látky, ktoré sa často používajú na nezákonnú výrobu omamných látok alebo psychotropných látok a o metódach zneužívania a nezákonnej výroby.

2. Súhrn oznámení poskytnutých podľa odseku 1 predkladá Komisia Medzinárodnému úradu pre kontrolu omamných látok v súlade s článkom 12 ods. 12 Dohovoru OSN a po porade s členskými štátmi.

Článok 14

Vykonávanie

Ak je to potrebné, na vykonávanie tohto nariadenia sa v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 prijímajú tieto opatrenia:

a) stanovenie požiadaviek a podmienok pre udelenie povolenia, ako je ustanovené v článku 3, a podrobnosti týkajúce sa povolenia;

b) vždy ak je to potrebné, určenie podmienok, ktoré sa uplatňujú na dokumentáciu a označovanie zmesí a prípravkov obsahujúcich látky uvedené v prílohe I, ako je ustanovené v článkoch 5 až 7;

c) akékoľvek zmeny a doplnenia prílohy I, ktoré boli nutné v dôsledku zmien a doplnení tabuliek v prílohe k Dohovoru OSN;

d) zmeny a doplnenia prahov stanovených v prílohe II;

e) stanovenie požiadaviek a podmienok pre vyhlásenia odberateľov uvedené v článku 4, ako aj podrobné pravidlá týkajúce sa ich použitia. Toto zahŕňa pravidlá o tom, ako poskytovať vyhlásenia odberateľov v elektronickej forme, ak je to vhodné;

f) iné opatrenia potrebné na efektívne vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 15

Výbor

1. Komisii pomáha výbor zriadený na základe článku 10 nariadenia (EHS) č. 3677/90.

2. Ak sa uvádza odkaz na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Obdobie uvedené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovuje na tri mesiace.

3. Výbor prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Informácie o opatreniach prijatých členskými štátmi

Každý členský štát informuje Komisiu o opatreniach, ktoré prijme na základe tohto nariadenia, najmä o opatreniach prijatých na základe článkov 10 a 12. Takisto oznamuje každú ich zmenu alebo doplnenie.

Komisia oznamuje tieto informácie ostatným členským štátom. Vyhodnocuje vykonávanie nariadenia po troch rokoch od jeho nadobudnutia účinnosti.

Článok 17

Zrušenie

1. Smernica Rady 92/109/EHS, smernice Komisie 93/46/EHS, 2001/8/ES a 2003/101/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1485/96 a (ES) č. 1533/2000 sa týmto zrušujú.

2. Odkazy na zrušené smernice alebo nariadenia sa chápu ako odkazy na toto nariadenie.

3. Platnosť každého zriadeného registra, všetkých udelených povolení a vyhlásení odberateľa, ktoré boli vydané na základe zrušených smerníc alebo nariadení, zostáva nedotknutá.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. augusta 2005, okrem článkov 9, 14 a 15, ktoré nadobúdajú účinnosť v deň uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, aby sa umožnilo prijatie opatrení ustanovených v týchto článkoch. Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť najskôr 18. augusta 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. februára 2004

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

M. McDowell

[1] Ú. v. ES C 20 E, 28.1.2003, s. 160

[2] Ú. v. ES C 95 E, 23.4.2003, s. 6

[3] Ú. v. ES C 227 E, 18.11.2003, s. 31

[4] Ú. v. ES C 326 E, 24.11.1990, s. 56

[5] Ú. v. ES C 357 E, 20.12.1990, s. 1

[6] Ú. v. ES C 370 E, 19.12.1992, s. 76

[7] Ú. v. ES C 184 E, 17.7.1999, s. 23

[8] Ú. v. ES C 159 E, 1.7.1993, s. 134

[9] Ú. v. ES C 39 E, 9.2.2001, s. 31

[10] Ú. v. ES C 286 E, 4.11.2003, s. 14

[11] Ú. v. ES C 188 E, 27.7.1996, s. 28

[12] Ú. v. ES C 175 E, 14.7.2000, s. 75

[13] Ú. v. ES C 311 E, 28.11.2001, s. 67

[14] Ú. v. ES C 82 E, 22.3.1997, s. 1

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Určené látky v zmysle článku 2 písm. A

KATEGÓRIA 1

Látka | Označenie KN (ak je odlišné) | Číselný znak KN | Číslo CAS |

1-fenyl-2-propanón | fenylacetón | 29143100 | 103-79-7 |

kyselina N-acetyl antranylová | 2-acetamidobenzoová kyselina | 29242300 | 89-52-1 |

izosafrol (cis + trans) | | 29329100 | 120-58-1 |

3,4-metyléndeoxy-fenyl-propán-2-ón | 1-(1,3-benzodioxol-5- yl) propán-2-ón | 29329200 | 4676-39-5 |

piperonal | | 29329300 | 120-57-0 |

safrol | | 29329400 | 94-59-7 |

efedrín | | 29394100 | 299-42-3 |

pseudoefedrín | | 29394200 | 90-82-4 |

norefedrín | | ex29394900 | 14838-15-4 |

ergometrín | | 29396100 | 60-79-7 |

ergotamín | | 29396200 | 113-15-5 |

kyselina lysergová | | 29396300 | 82-58-6 |

Stereoizomérne formy látok uvedených v tejto kategórii, iných ako katín vždy, ak je existencia takých foriem možná. |

Soli látok uvedených v tejto kategórii vždy, ak je existencia týchto solí možná a nie sú to soli katínu. |

Látka | Označenie KN (ak je odlišné) | Číselný znak KN | Číslo CAS |

anhydrid kyseliny octovej | | 29152400 | 108-24-7 |

kyselina fenyloctová | | 29163400 | 103-82-2 |

kyselina antranylová | | 29224300 | 118-92-3 |

piperidín | | 29333200 | 110-89-4 |

manganistan draselný | | 28416100 | 7722-64-7 |

Soli látok uvedených v tejto kategórii vždy, ak je existencia takýchto solí možná. |

Látka | Označenie KN (ak je odlišné) | Číselný znak KN | Číslo CAS |

kyselina chlorovodíková | chlórovodík | 28061000 | 7647-01-0 |

kyselina sírová | | 28070010 | 7664-93-9 |

toluén | | 29023000 | 108-88-3 |

etyléter | dietyléter | 29091100 | 60-29-7 |

acetón | | 29141100 | 60-64-1 |

metyletylketón | butanón | 29141200 | 78-93-3 |

Soli látok uvedených v tejto kategórii vždy, ak je existencia takýchto solí možná a nie sú to soli kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny sírovej. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Látka | Prah |

anhydrid kyseliny octovej | 100 l |

manganistan draselný | 100 kg |

kyselina antranylová a jej soli | 1 kg |

kyselina fenyloctová a jej soli | 1 kg |

piperidín a jeho soli | 0,5 kg |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

1. Vzor vyhlásenia týkajúceho sa individuálnych transakcií (kategória 1 alebo 2)

+++++ TIFF +++++

2. Model vyhlásenia týkajúceho sa viacnásobných transakcií (kategória 2)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top