EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0007

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/7/ES z 20. marca 2000 o tachometroch pre dvoj- a trojstopové motorové vozidlá, a ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 92/61/EHS o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel

OJ L 106, 3.5.2000, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 123 - 128
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 6 - 11
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 011 P. 60 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Zrušil 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/7/oj

32000L0007

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/7/ES z 20. marca 2000 o tachometroch pre dvoj- a trojstopové motorové vozidlá, a ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 92/61/EHS o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel

Úradný vestník L 106 , 03/05/2000 S. 0001 - 0006
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 123 - 128
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 123 - 128
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 123 - 128
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 123 - 128
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 123 - 128
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 123 - 128
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 123 - 128
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 123 - 128
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 25 S. 123 - 128


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/7/ES

z 20. marca 2000

o tachometroch pre dvoj- a trojstopové motorové vozidlá, a ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 92/61/EHS o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [3],

keďže:

(1) Bezpečnosť na cestách je základnou požiadavkou spoločenstva, ktorá vyžaduje sledovanie a kontrolu rýchlosti pomocou tachometru s cieľom zvýšenia záujmu o správne používanie ciest, najmä u mladých ľudí

(2) Technické právne predpisy v oblasti cestnej bezpečnosti by mala byť prijímaná ako kompaktná, v podobe "balíčkov" nariadení, aby zvýšila záujem verejnosti o príspevok Európskej únie k zvýšeniu bezpečnosti na cestách.

(3) V každom členskom štáte musia dvoj- a trojstopové motorové vozidlá, čo sa týka tachometrov, vykázať určité technické charakteristiky, ustanovené ako povinné požiadavky, ktoré sú odlišné v jednotlivých členských štátoch. Takáto odlišnosť predstavuje prekážku pre medzinárodný obchod vo vnútri spoločenstva.

(4) Uvedené prekážky fungovania vnútorného obchodu môžu byť odstránené prijatím rovnakých požiadaviek všetkými členskými štátmi ako náhrady existujúcich pravidiel a predpisov.

(5) Táto smernica musí byť zahrnutá do osobitných smerníc, ktoré musia byť dodržiavané podľa článku 4 smernice Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992, vzťahujúceho sa na typové schválenie dvoj- a trojstopových motorových vozidiel [4].

(6) Zavedenie harmonizovaných požiadaviek pre tachometre u dvoj- a trojstopových motorových vozidiel je potrebné vzhľadom na umožnenie zavedenia typového schválenie a postupov schvaľovania, ustanovených nariadením 92/61/EHS pre každý typ týchto vozidiel.

(7) V súlade so zásadami podriadenosti a proporčnosti, ustanovenými v článku 5 zmluvy, cieľ predpokladaných aktivít, konkrétne typové schválenie vozidla podľa typu v rámci spoločenstva, nemôže byť v členských štátoch dostatočne uskutočnené, a preto z hľadiska rozsahu a dopadu navrhovaných činností je vhodnejšie ho uskutočňovať na úrovni spoločenstva. Táto smernica sa obmedzuje na minimálne požiadavky pre dosiahnutie uvedeného cieľa, nezachádza nad rozsah nevyhnutných požiadaviek na jeho splnenie.

(8) Pre uľahčenie vstupu na trh nečlenských krajín je zrejmá požiadavka na určenie ekvivalentov medzi požiadavkami tejto smernice a požiadavkami nariadenia č. 39 Európskej hospodárskej komisie Spojených národov (ďalej ako "Nariadenie OSN-EHK č. 39").

(9) Členské štáty Európskej únie sa musia v čo najskoršom termíne dohodnúť na dodatku k nariadeniu OSN-EHK č. 39 a zosúladiť ho s opatreniami tejto smernice.

(10) Smernicu 92/61/EEC je potrebné z tohto dôvodu zmeniť a doplniť v zodpovedajúcej miere,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Táto smernica sa uplatňuje na tachometre všetkých typov vozidiel popísaných v článku 1 smernice 92/61/EHS.

2. Každé vozidlo spadajúce do rámca smernice 92/61/EHS musí byť vybavené tachometrom v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Postupy na udeľovanie typových schválení komponentov týkajúcich sa tachometrov pre jednotlivé typy dvoj- a trojstopových motorových vozidiel, ako aj podmienky určujúce voľný pohyb takýchto vozidiel, musia byť v súlade s príslušnými kapitolami II. a III. smernice 92/61/EHS.

Článok 3

V súlade s článkom 11 smernice 92/61/EHS sa potvrdzuje rovnocennosť požiadaviek, ustanovených v tejto smernici, s požiadavkami uvedenými v nariadení OSN-EHK č. 39, v poslednom znení prijatom spoločenstvom.

Zodpovedné orgány členských štátov, ktoré udeľujú typového schválenie, budú akceptovať schválenia a označenia typových schválení, udelených v súlade s požiadavkami uvedeného nariadenia OSN-EHK č. 39 v rozsahu tohto nariadenia, namiesto príslušných schválení a označení typových schválení udelených v súlade s požiadavkami tejto smernice.

Článok 4

Dodatky, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska zahrnutia dodatkov do nariadenia OSN-EHK č. 39, ako aj z hľadiska uplatnenia prílohy v technickom pokroku, budú prijaté v zmysle postupov, uvedených v článku 13 smernice Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii práva členských štátov vo vzťahu k typovému schváleniu motorových vozidiel a ich prívesov [5].

Článok 5

Smernica 92/61/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe I sa nadpis č. 45, "Tachometre a počítače kilometrov pre motocykle, motorové trojkolky a štvorkolky" nahrádza výrazom "Tachometer" a termín "CONF" výrazom "SD".

2. Príloha IIA sa mení a dopĺňa takto:

a) Položka 4.7. "Tachometer a počítač kilometrov: áno/nie (1)" sa nahrádza výrazom "Tachometer"

b) Vkladajú sa nasledovné položky:

"4.7.3. Fotografie a/alebo nákresy kompletného systému

4.7.4. Rozsah zobrazovaných rýchlostí

4.7.5. Tolerancia meracieho mechanizmu tachometra

4.7.6. Technická konštanta tachometra

4.7.7. Modus operandi a popis hnacieho mechanizmu

4.7.8. Celkový pomer transmisie hnacieho mechanizmu".

3. V prílohe IIIB sa nadpis č. 10.12 "Tachometre a počítače kilometrov pre motocykle, motorové trojkolky a štvorkolky" nahrádza výrazom "Tachometer" a termín "CONF" výrazom "SD".

Článok 6

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zabezpečenie zhody s touto smernicou do 1. januára 2001. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii text vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3. S účinnosťou od 1. januára 2001 členské štáty nesmú naďalej, s ohľadom na tachometre, zakazovať prvú obhliadku v servise u vozidiel, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

4. Členské štáty uplatnia od 1. júla 2001 požiadavky, stanovené v prvom pododseku odseku 1, s výnimkou mopedov, u ktorých sa uplatnia od 1. júla 2002.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 8

Smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 20. marca 2000

Za Európsky parlament

predsedkyňa

N. Fontaine

za Radu

predseda

J. Gama

[1] Ú. v. ES C 212, 8.7.1998, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 40, 15.2.1999, s. 1.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. januára 1999 (Ú. v. ES C 104, 14.4.1999, s. 19), potvrdené 27. októbra 1999, spoločná pozícia Rady z 20. mája 1999 (Ú. v. ES C 232, 13.8.1999, s. 1) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 27. októbra 1999 (zatiaľ neuverejnené v Ú. v. ES).

[4] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 72. Smernica zmenená a doplnená aktom o pristúpení z r. 1994.

[5] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 98/91/ES (Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 25).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

1. Definície

Na účely tejto smernice:

1.1. "Typ vozidla s ohľadom na jeho tachometer" znamená vozidlá, ktoré medzi sebou nevykazujú žiadne zásadné rozdiely v prípadoch, na ktoré sa tieto rozdiely môžu vzťahovať, a to najmä v nasledovných prípadoch:

1.1.1. označenie veľkosti použitých pneumatík z rozsahu bežne používaných pneumatík,

1.1.2. celkový pomer prenosu na tachometer, vrátane všetkých adaptérov redukčného pohonu;

1.1.3. typ tachometra charakterizovaný pomocou:

1.1.3.1. tolerancie meracieho mechanizmu tachometra,

1.1.3.2. technickou konštantou tachometra,

1.1.3.3. rozsahom zobrazovaných rýchlostí.

1.2. "Bežne používané pneumatiky"

znamenajú typ (typy) pneumatík, určených výrobcom pre daný typ vozidla a uvedený v informačných materiáloch uvedených v prílohe II smernice 92/61/EEC.

Zimné pneumatiky sa nepovažujú za bežne používané pneumatiky.

1.3. "Normálny prevádzkový tlak" znamená tlak hustenia za studena, špecifikovaný výrobcom, plus 0,2 baru.

1.4. "Tachometer" znamená tú časť zariadení, ktorá je určená na informovanie vodiča o rýchlosti jeho vozidla v ľubovoľnom čase.

1.4.1. "Tolerancia meracieho mechanizmu tachometra" znamená presnosť nástroja tachometra ako takého, vyjadrená ako horný a dolný limit indikácie rýchlosti v rozsahu rýchlostných vstupov.

1.4.2. "Technická konštanta tachometra" znamená vzťah medzi vstupnými otáčkami alebo pulzami za minútu a zobrazenou hodnotou rýchlosti.

1.5. "Prevádzková hmotnosť" znamená hmotnosť podľa definície v poznámke d)(2) v prílohe II smernice 92/61/EEC.

2. Požiadavky

2.1. Číselník tachometra musí byť umiestnený v priamom dohľade vodiča, a musí byť jasne čitateľný vo dne i v noci. Rozsah zobrazených rýchlostí musí byť dostatočne široký, aby zahrnul maximálnu rýchlosť daného typu vozidla v zmysle údajov výrobcu.

2.2. Ak má rýchlomer číselník, a nie digitálne odčítanie, číselník musí byť zreteľne rozdelený na podstupne.

2.2.1. V prípade tachometrov, určených pre motocykle a motorové trojkolky, rozdelenie musí byť odstupňované v rozsahu 1, 2, 5 alebo 10 km/h. Rýchlosť musí byť zobrazená nasledovne:

2.2.1.1. ak maximálna rýchlosť číselníka neprekračuje 200 km/h, vyznačená numerická hodnota intervalov rýchlosti nesmie prekročiť 20 km/h,

2.2.1.2. ak maximálna rýchlosť číselníka prekračuje 200 km/h, vyznačená numerická hodnota intervalov rýchlosti zobrazená na číselníku nesmie prekročiť 30 km/h,

2.2.2. v prípade tachometrov určených pre mopedy musí číselník ukazovať maximálnu rýchlosť, nepresahujúcu 80 km/h; rozdelenie musí byť odstupňované v rozsahu 1, 2, 5 alebo 10 km/h a vyznačená numerická hodnota intervalov rýchlosti zobrazená na číselníku nesmie prekročiť 10 km/h.

Okrem toho číselník musí zreteľne ukazovať rýchlosť 45 km/h (alebo 25 km/h v prípade nízko výkonných mopedov).

2.2.3. ak je vozidlo určené na predaj v členských štátoch, ktoré používajú britské dĺžkové miery, tachometer musí byť takisto delený aj v mph (míle za hodinu), s delením po 1, 2, 5 alebo 10 mph. Vyznačená numerická hodnota intervalov rýchlosti nesmie prekročiť 20 mph, a musí sa začínať na hodnote 10 alebo 20 mph.

2.2.4. vyznačené intervaly numerických hodnôt rýchlosti nemusia byť v pravidelných intervaloch.

2.3. Presnosť tachometra bude kontrolovaná v súlade s nasledovnými postupmi:

2.3.1. pneumatiky budú patriť medzi bežne používaný typ pre dané vozidlo podľa definície v odseku 1.2. Pre každý typ tachometra, ktorý sa má použiť, sa musí vykonať test podľa pokynov výrobcu,

2.3.2. záťaž na os kolesa, poháňajúceho tachometer, musí zodpovedať prevádzkovej hmotnosti,

2.3.3. referenčná teplota v mieste tachometra musí byť 296 K ± 5 K,

2.3.4. počas každého testu musia mať pneumatiky normálny prevádzkový tlak, definovaný v bode 1.3,

2.3.5. vozidlo sa bude testovať pri nasledovných rýchlostiach:

Maximálna rýchlosť (Vmax)uvádzaná výrobcom (km/h) | Testovacia rýchlosť (km/h)) |

Vmax ≤ 45 | 80 % Vmax |

45 < Vmax ≤ 100 | 40 a 80 % Vmax (ak je výsledná testovacia rýchlosť ≥ 55) |

100 < Vmax ≤ 150 | 40, 80 a 80* % Vmax (ak je výsledná testovacia rýchlosť ≥ 100) |

150 < Vmax | 40, 80 a 120 |

2.3.6. kontrolné zariadenie na meranie skutočnej rýchlosti vozidla musí dosahovať presnosť aspoň ± 0, 5 %,

2.3.6.1. ak sa test vykonáva v stope, jej povrch musí byť hladký a suchý, a musí poskytovať dostatočný záber,

2.3.6.2. ak sa pre test používa valivý cestný dynamometer, jeho kolesá musia mať priemer najmenej 2 m. V prípade tachometrov, určených pre mopedy, test je možné vykonať s kolesami s priemerom najmenej 400 mm,

2.3.7. zobrazená rýchlosť nesmie byť nikdy nižšia než skutočná rýchlosť. Pre rýchlosť V1, odčítanou na tachometri, a skutočnou rýchlosťou V2 musí platiť nasledovný vzťah medzi testovanými hodnotami uvedenými v odseku 2.3.5. a medzi nimi:

0 ≤ (V1 — V2) ≤ 0,1. V2 + 4 km/h.

3. Zhodnosť výroby

3.1. Zhodnosť výroby sa bude kontrolovať na základe predpisov v prílohe VI smernice 92/61/EHS.

3.2. Výrobné modely budú spĺňať požiadavky tejto smernice, ak na základe podmienok uvedených v odsekoch 2.3.1. až 2.3.6. bude vzťah medzi rýchlosťou V1, odčítanou na tachometri, a skutočnou rýchlosťou nasledovný:

0 ≤ (V1 — V2) ≤ 0,1. V2 + 4 km/h pre mopedy,

a

0 ≤ (V1 — V2) ≤ 0,1. V2 + 8 km/h pre motocykle a motorové trojkolky.

--------------------------------------------------

Top