EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2062

Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

OJ L 216, 20.8.1994, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 131 - 137
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 131 - 137
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 205 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 80 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 80 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 98 - 105

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Zrušil a nahradil 32019R0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2062/oj

31994R2062Úradný vestník L 216 , 20/08/1994 S. 0001 - 0008
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 6 S. 0131
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 6 S. 0131


Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94

z 18. júla 1994,

ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže bezpečnosť, hygiena a ochrana zdravia pri práci patria medzi priority účinnej sociálnej politiky;

keďže Komisia opísala opatrenia, ktoré má v úmysle prijať v tejto oblasti vo svojom programe o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci [4] a vo svojom akčnom programe o vykonávaní Charty základných sociálnych práv pracovníkov spoločenstva;

keďže vo svojej rezolúcii z 21. decembra 1987 o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci [5] Rada privítala správu Komisie o svojom programe o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci a medziiným vyzvala Komisiu na preskúmanie spôsobov na zlepšovanie výmeny informácií a skúseností v oblasti, ktorou sa rezolúcia zaoberá, najmä čo sa týka zhromažďovania a rozširovania dát a možnosti zostavenia mechanizmu spoločenstva na štúdium dosahov na vnútroštátnej úrovni opatrení spoločenstva v tejto oblasti;

keďže táto rezolúcia taktiež vyzýva na zintenzívňovanie spolupráce s orgánmi činnými v tejto oblasti a medzi nimi;

keďže Rada tiež zdôraznila základnú dôležitosť toho, aby si zamestnávatelia a pracovníci uvedomovali existujúce problémy a aby mali prístup k informáciám, ak by sa opatrenia obhajované v programe Komisie ukázali ako úspešné;

keďže zhromažďovanie, spracovanie a analýza podrobných, spoľahlivých a objektívnych vedeckých, technických a hospodárskych údajov sú potrebné na zabezpečenie orgánov spoločenstva, členských štátov a ostatných dotknutých informáciami, ktoré im umožnia reagovať na všetky im adresované požiadavky, zavádzať základné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov a poskytovať príslušným osobám adekvátne informácie;

keďže už existujú organizácie v spoločenstve a v členských štátoch, ktoré poskytujú tento typ informácií a služieb;

keďže v záujme získania maximálneho úžitku z práce, ktorú tieto organizácie na úrovni spoločenstva už vykonali, je vhodné vytvoriť sieť európskeho monitorovacieho systému na zhromažďovanie informácií o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý bude na úrovni spoločenstva koordinovať Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

keďže v záujme schopnosti účinnejšie reagovať na im adresované požiadavky orgány spoločenstva, členských štátov a dotknutí v tejto oblasti by mali mať možnosť obracať sa na agentúru na účel získavania technických, vedeckých a hospodárskych informácií využívaných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

keďže bude preto vhodné vytvoriť Európsku agentúru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zodpovednú za pomoc medziiným Komisii pri výkone jej úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v tejto súvislosti za vypracovanie budúcich akčných programov spoločenstva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bez toho, aby bola dotknutá sféra právomocí Komisie;

keďže rozhodnutie spoločnou dohodou medzi predstaviteľmi vlád členských štátov na stretnutí na úrovni hláv štátov a vlád 29. októbra 1993 o umiestňovaní sídel určitých orgánov a oddelení Európskeho spoločenstva a Europolu [6] stanovilo, že Agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci bude mať svoje sídlo v Španielsku, v meste, ktoré má určiť španielska vláda; keďže španielska vláda určila, že týmto mestom bude Bilbao;

keďže predpisy a štruktúra agentúry musia byť vedené smerom k objektívnej povahe požadovaných výsledkov a mali by byť také, aby agentúra mohla spolupracovať s existujúcimi vnútroštátnymi orgánmi, orgánmi spoločenstva a medzinárodnými orgánmi;

keďže agentúra musí byť schopná prizývať zástupcov z tretích krajín ako pozorovateľov, z orgánov spoločenstva a z medzinárodných organizácií, ktoré sa podieľajú na záujmoch spoločenstva a členských štátov v cieli, ktorý sleduje agentúra;

keďže táto agentúra by mala mať právnu subjektivitu a udržiavať blízke spojenie v záujme vylúčenia duplicity s existujúcimi orgánmi a programami spoločenstva, a najmä s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok;

keďže je dôležité, aby agentúra mala veľmi blízke funkčné vzťahy s Komisiou a Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci;

keďže v súvislosti so svojimi prekladmi bude agentúra využívať služby Prekladateľského strediska orgánov Európskej únie po tom, ako sa toto uvedie do prevádzky;

keďže všeobecný rozpočet Európskeho spoločenstva by mal prispievať na prevádzku agentúry; keďže sumy považované za potrebné pre túto činnosť sa majú stanoviť v rámci ročného rozpočtu v súlade s finančnými výhľadmi;

keďže pre prijatie tohto nariadenia zmluva neuvádza iné právomoci ako tie, ktoré sú uvedené v článku 235,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Založenie agentúry

Týmto sa zakladá Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ďalej len ako "agentúra".

Článok 2

Cieľ

V záujme podpory zlepšení, hlavne pracovného prostredia, týkajúcich sa ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov, ako to uvádza zmluva a následné akčné programy o bezpečnosti a ochrane zdravia na pracoviskách, cieľom agentúry je zabezpečovať pre orgány spoločenstva, členské štáty a zainteresovaných v tejto oblasti technické, vedecké a hospodárske informácie na ich využívanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Článok 3

Úloha

1. Na účel plnenia cieľa uvedeného v článku 2 je úlohou agentúry:

a) zhromažďovať a rozširovať technické, vedecké a hospodárske informácie v členských štátoch v záujme ich odovzdávania orgánom spoločenstva, členským štátom a dotknutým stranám; toto zhromažďovanie sa uskutoční na to, aby sa identifikovali existujúce vnútroštátne priority a programy a aby sa zabezpečil nevyhnutný vstup pre priority a programy spoločenstva;

b) zhromažďovať technické, vedecké a hospodárske informácie o výskumoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o ostatných výskumných činnostiach, ktoré zahŕňajú aspekty spojené s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a rozširovanie týchto výsledkov výskumu a výskumných činností;

c) podnecovať a podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane informácií o vzdelávacích programoch;

d) organizovať konferencie a semináre a výmeny odborníkov z členských štátov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

e) dodávať orgánom spoločenstva a členským štátom objektívne dostupné technické, vedecké a hospodárske informácie, ktoré si vyžadujú na formulovanie a vykonávanie rozvážnych a účinných politík určených na ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov; na tento účel poskytovať Komisii najmä technické, vedecké a hospodárske informácie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh identifikácie, prípravy a vyhodnocovania právnych predpisov a opatrení v oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov, najmä čo sa týka dosahu právnych predpisov na podniky, s hlavným zameraním na malé a stredné podniky;

f) zavádzať v spolupráci s členskými štátmi a koordinovať sieť uvedenú v článku 4, ktorá zohľadňuje vnútroštátne a medzinárodné orgány a organizácie a orgány a organizácie spoločenstva, ktoré poskytujú tento typ informácií a služieb;

g) zhromažďovať a poskytovať informácie o záležitostiach bezpečnosti a ochrany zdravia z krajín tretieho sveta a z medzinárodných organizácií (WHO, ILO, PAHO, IMO atď.) a pre ne;

h) poskytovať technické, vedecké a hospodárske informácie o metódach a nástrojoch na vykonávanie preventívnych činností, venujúc zvláštnu pozornosť špecifickým problémom malých a stredných podnikov;

i) prispievať k vývoju budúcich akčných programov spoločenstva o ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci bez toho, aby boli dotknuté sféry právomoci Komisie.

2. Agentúra čo najužšie spolupracuje s existujúcimi inštitúciami, nadáciami, špecializovanými orgánmi a programami na úrovni spoločenstva, aby sa predišlo duplicite.

Článok 4

Sieť

1. Agentúra vytvorí sieť, ktorú tvoria:

- hlavné prvky, ktoré vytvárajú vnútroštátne informačné siete,

- vnútroštátne koordinačné strediská,

- všetky budúce tematické strediská.

2. V záujme čo najrýchlejšieho a najefektívnejšieho vytvorenia siete členské štáty do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia informujú o základných prvkoch svojich informačných sietí o ochrane bezpečnosti a zdravia agentúru vrátane všetkých inštitúcií, ktoré by podľa ich posúdenia mohli prispieť k práci agentúr, berúc do úvahy potrebu čo najväčšieho pokrytia svojho územia.

Príslušné vnútroštátne orgány alebo inštitúcia nimi poverená koordinuje a/alebo vysiela informácie, ktoré sa majú poskytnúť agentúre na vnútroštátnej úrovni.

3. Vnútroštátne orgány informujú agentúru o názvoch inštitúcií vytvorených na ich vnútroštátnych územiach, ktoré sú schopné s ňou spolupracovať pri určitých témach osobitného záujmu, a tým pôsobiť ako tematické strediská siete. Agentúra má splnomocnenie uzatvárať dohody s takýmito inštitúciami.

4. Tematické strediská pre osobitné úlohy môžu tvoriť súčasť tejto siete.

Menuje ich na obmedzené a dohodnuté časové obdobie správna rada uvedená v článku 8.

5. Identifikované témy osobitného záujmu, rovnako ako špecifické úlohy tematických stredísk, sa zaznamenajú vo výročnom programe práce agentúry.

6. V zmysle získaných skúseností agentúra pravidelne preskúma hlavné prvky, ktoré vytvárajú sieť, ako je uvedené v odseku 2, a urobí také zmeny, aké vyplynú z rozhodnutí správnej rady, berúc do úvahy všetky nové menovania členských štátov.

Článok 5

Usporiadanie

1. V záujme uľahčenia prevádzky siete uvedenej v článku 4 môže agentúra uzavrieť s inštitúciami menovanými správnou radou podľa článku 4 ods. 4 dohody, najmä zmluvy na úspešné vykonávanie úloh, ktoré im môže zveriť.

2. Členské štáty môžu zabezpečiť, čo sa týka vnútroštátnych inštitúcií alebo organizácií vytvorených na ich území, aby sa takéto dohody s agentúrou uzavreli v súlade s vnútroštátnym koordinačným strediskom.

Článok 6

Informácie

Informácie a údaje poskytnuté agentúre alebo ktoré agentúra poskytla, sa môžu uverejniť a sprístupniť verejnosti v súlade s pokynmi správnej rady s výhradou dodržiavania predpisov spoločenstva a členských štátov o rozširovaní informácií, najmä čo sa týka ich dôvernosti.

Článok 7

Právna subjektivita

1. Agentúra má právnu subjektivitu.

2. Vo všetkých členských štátoch požíva najširšiu právnu spôsobilosť, ktorá sa poskytuje právnickým osobám podľa ich zákonov.

Článok 8

Správna rada

1. Agentúra má správnu radu pozostávajúcu z 27 členov, z ktorých:

a) dvanásť členov zastupuje vlády členských štátov;

b) šesť členov zastupuje zamestnávateľské organizácie;

c) šesť členov zastupuje organizácie zamestnancov;

d) traja členovia zastupujú Komisiu.

2. Členov uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) menuje Rada.

Členovia uvedení v odseku 1 písm. a) sú menovaní na návrhy členských štátov po jednom z každého členského štátu.

Členovia uvedení v odseku 1 písm. b) a c) sú menovaní v súlade so systémom rotácie členov, ktorí zastupujú organizácie zamestnávateľov a zamestnancov v Poradnom výbore pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vytvorenom rozhodnutím Rady 74/325/EHS [7] na návrhy skupín týchto členov výboru po jednom členovi z každého členského štátu.

Rada súčasne za tých istých podmienok, ktoré platia pre člena, menuje zástupcu na zúčastňovanie sa na stretnutiach správnej rady, ale len v prípade neprítomnosti člena alebo ako je to uvedené v rokovacom poriadku.

Komisia menuje členov a zástupcov, ktorí ju majú zastupovať.

3. Funkčné obdobie členov správnej rady je tri roky. Môžu byť menovaní na ďalšie funkčné obdobie, s výnimkou členov uvedených v odseku 1 písm. b) a c).

Po uplynutí ich funkčného obdobia alebo po odstúpení ostávajú členovia vo svojich funkciách, až kým sa ich menovanie neobnoví alebo kým nebudú nahradení.

4. Správna rada si spomedzi svojich členov zvolí predsedu a troch podpredsedov na obdobie jedného roka.

5. Predseda zvolá správnu radu najmenej dvakrát ročne a na žiadosť najmenej tretiny jej členov.

6. Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou hlasov jej členov.

Každý člen správnej rady má jeden hlas.

Zástupca nemá právo hlasovania s výnimkou prípadu, keď člen, ktorého zastupuje, nie je prítomný.

7. Predseda správnej rady a riaditeľ Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok môžu navštevovať zasadania správnej rady ako pozorovatelia.

8. Správna rada prijme svoj rokovací poriadok, ktorý nadobudne účinnosť, keď ho schváli Rada po predošlých poradách s Komisiou.

Článok 9

Pozorovatelia

Správna rada môže po porade s Komisiou pozvať predstaviteľov z nečlenských krajín, z inštitúcií a orgánov spoločenstva a z medzinárodných organizácií ako pozorovateľov.

Článok 10

Ročný pracovný program — Výročná správa

1. Správna rada prijíma ročný pracovný program agentúry na základe návrhu, ktorý predloží riaditeľ uvedený v článku 11, po porade s Komisiou a Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.

Program sa môže prijať počas roka pomocou toho istého postupu.

Program sa prijíma v súlade s predošlým postupom a tvorí súčasť štvorročného úvodného programu.

Prvý ročný pracovný program sa musí prijať do 9 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Každý rok najneskôr do 31. januára prijme správna rada výročnú správu o činnosti agentúry, vypracovanú vo všetkých úradných jazykoch spoločenstva.

Výročná správa najmä porovnáva dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu.

Riaditeľ predloží túto výročnú správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, Hospodárskemu a sociálnemu výboru, členským štátom a Poradnému výboru pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.

Článok 11

Riaditeľ

1. Agentúru vedie riaditeľ, ktorého menuje správna rada na návrh Komisie na funkčné obdobie piatich rokov, ktoré sa môže obnoviť.

2. Riaditeľ je úradným predstaviteľom agentúry.

Je zodpovedný za:

- správnu prípravu a výkon rozhodnutí a programov, ktoré prijala správna rada,

- každodenné riadenie agentúry,

- prípravu a uverejnenie správy uvedenej v článku 10 ods. 2,

- vykonávanie predpísaných úloh,

- všetky personálne záležitosti,

- prípravu stretnutí správnej rady.

3. Riaditeľ sa za svoju činnosť zodpovedá správnej rade.

Článok 12

Rozpočet

1. Vypracujú sa výhľady všetkých príjmov a výdavkov agentúry pre každý rozpočtový rok, ktoré korešpondujú s kalendárnym rokom, a tieto sa zahrnú do ročného rozpočtu.

2. Príjmy a výdavky uvedené v rozpočte sú v rovnováhe.

3. Dotácie zo spoločenstva zapracované do všeobecného rozpočtu Európskeho spoločenstva tvoria príjmy agentúry bez toho, aby boli dotknuté ostatné zdroje platieb za služby poskytované agentúrou.

4. Výdavky agentúry zahŕňajú medziiným platy pre zamestnancov, výdavky na správu a infraštruktúru, prevádzkové náklady a výdavky spojené so zmluvami uzatvorenými s inštitúciami alebo orgánmi pri vykonávaní pracovného programu.

Článok 13

Návrh výhľadu — Prijatie rozpočtu

1. Každý rok najneskôr do 15. februára vypracuje riaditeľ predbežný návrh rozpočtu agentúry na nasledujúci rozpočtový rok a predloží ho spolu s plánom činnosti správnej rade.

2. Správna rada pripraví návrh rozpočtu spolu s prehľadom stavu zamestnancov a predloží ich najneskôr do 31. marca Komisii. Na základe toho Komisia stanoví príslušný odhad dotácií, ktoré treba zaradiť do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskeho spoločenstva, a tento výhľad predloží Rade v súlade s článkom 203 zmluvy.

3. Správna rada prijme rozpočet agentúry spolu s prehľadom stavu zamestnancov pred začiatkom rozpočtového roku, pričom ho podľa potreby prispôsobí dotáciám spoločenstva a ostatným zdrojom agentúry.

Článok 14

Plnenie rozpočtu

1. Riaditeľ plní rozpočet.

2. Finančný kontrolór Komisie sleduje záväzky a platby všetkých výdavkov v rámci agentúry a ustanovenie a získavanie všetkých príjmov agentúry.

3. Každý rok najneskôr do 31. marca pošle riaditeľ Komisii, správnej rade a Dvoru audítorov účty za všetky príjmy a výdavky minulého roku.

Dvor audítorov tieto účty preskúma v súlade s článkom 188c zmluvy.

4. Správna rada odsúhlasí riaditeľovi plnenie rozpočtu.

Článok 15

Vnútorné finančné opatrenia

Po získaní stanovísk Komisie a Dvoru audítorov správna rada prijme vnútorné finančné opatrenia špecifikujúce najmä postupzostavovania a plnenia rozpočtu agentúry.

Článok 16

Služobné tajomstvo

Od členov správnej rady, riaditeľa, zamestnancov a všetkých ostatných osôb podieľajúcich sa na činnosti agentúry sa vyžaduje, aby ani po ukončení ich činnosti nezverejňovali tie informácie, na ktoré sa vzťahuje záväzok služobného tajomstva.

Článok 17

Používanie jazykov

Pre agentúru platí používanie jazykov ako pre orgány spoločenstva.

Článok 18

Prekladateľské služby

Prekladateľské služby potrebné na činnosť agentúry zabezpečí prekladateľské stredisko pre orgány únie po tom, čo toto stredisko začne pracovať.

Článok 19

Výsady a imunity

Pre agentúru platí Protokol o výsadách a imunitách Európskeho spoločenstva.

Článok 20

Zamestnanci

1. Zamestnanci agentúry podliehajú predpisom a nariadeniam platným pre úradníkov a ostatných zamestnancov Európskeho spoločenstva.

2. Agentúra uplatňuje vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci pripadajúce menovaciemu orgánu.

3. Správna rada prijme po dohode s Komisiou príslušné vykonávacie predpisy.

Článok 21

Záväzky

1. Záväzky agentúry vyplývajúce zo zmlúv sa spravujú rozhodným právom uplatniteľným na príslušnú zmluvu.

Súdny dvor Európskeho spoločenstva má právomoc rozhodovať podľa arbitrážnej doložky zahrnutej v zmluve, ktorú uzavrela agentúra.

2. V prípade zodpovednosti nezmluvného charakteru agentúra v súlade so všeobecnými princípmi spoločnými pre zákony členských štátov vyrovná všetky škody, ktoré spôsobila alebo ktoré spôsobili jej zamestnaci pri výkone svojich povinností.

Pri sporoch týkajúcich sa kompenzácií za takéto škody má právomoc Súdny dvor.

3. Osobná zodpovednosť zamestnancov vo vzťahu k agentúre sa spravuje ustanoveniami uplatniteľnými na zamestnancov agentúry.

Článok 22

Preskúmanie zákonnosti

Členské štáty, členovia správnej rady a tretie strany, ktorých sa to priamo alebo osobne týka, môžu upozorniť Komisiu na akýkoľvek akt agentúry, či už urobený výslovne, alebo mlčky, aby mohla preskúmať jeho zákonnosť.

Tento akt sa oznámi Komisii do 15 dní odo dňa, keď dotknutá strana po prvýkrát zistila predmetný skutok.

Komisia rozhodne do jedného mesiaca. Ak v tomto období nevydá žiadne rozhodnutie, prípad sa považuje za zamietnutý.

Článok 23

Doložka o preskúmaní

Na základe správy Komisie, ku ktorej sa v prípade potreby doloží návrh, Rada po porade s Európskym parlamentom preskúma toto nariadenie a všetky nové úlohy agentúry, ktorých preskúmanie je potrebné, najneskôr do piatich rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júla 1994

Za Radu

predseda

K. Kinkel

[1] Ú. v. ES C 271, 16.10.1991, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 128, 9.5.1994.

[3] Ú. v. ES C 169, 6.7.1992, s. 44.

[4] Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 3.

[5] Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 1.

[6] Ú. v. ES C 323, 30.11.1993, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 185, 9.7.1974, s. 15.

--------------------------------------------------

Vyhlásenie Rady a Komisie o sídle Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Pri príležitosti prijatia nariadenia o vytvorení Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Rada a Komisia oznamujú, že:

- predstavitelia členských štátov na stretnutí na úrovni hláv štátov a vlád 29. októbra 1993 sa rozhodli, že sídlo Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci bude v Španielsku, kde jej mesto určí španielska vláda,

- španielska vláda určila za sídlo tejto agentúry mesto Bilbao.

--------------------------------------------------

Top