EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0015

Smernica Rady 93/15/EHS z 5. apríla 1993 o zosúladení ustanovení, týkajúcich sa uvádzaní výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie

OJ L 121, 15.5.1993, p. 20–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 185 - 200
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 185 - 200
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 012 P. 58 - 74
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 220 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 220 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 14 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2016; Zrušil 32014L0028 . Latest consolidated version: 01/01/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/15/oj

31993L0015Úradný vestník L 121 , 15/05/1993 S. 0020 - 0036
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0185
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0185


Smernica Rady 93/15/EHS

z 5. apríla 1993

o zosúladení ustanovení, týkajúcich sa uvádzaní výbušnín na trh a ich kontrole pre civilné použitie

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na článok 100a tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže článok 8a zmluvy stanovuje, že vnútorný trh musí byť zavedený najneskôr do 31. decembra 1992; keďže vnútorný trh má zahrnúť oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je na základe ustanovení zmluvy zabezpečený volný pohyb tovarov, osôb, služieb a kapitálu;

keďže článok 100a ods. 3 zmluvy stanovuje, že Komisia vo svojich návrhoch týkajúcich sa bezpečnosti vychádza z vysokej úrovne ochrany;

keďže voľný pohyb tovaru predpokladá splnenie určitých základných podmienok; keďže najmä voľný pohyb výbušnín vyžaduje uprednostnenie zosúladenia právnych predpisov v oblasti uvádzania výbušnín na trh;

keďže výbušniny pre civilné použitie sú upravené podrobnými vnútroštátnymi predpismi, najmä pokiaľ ide o požiadavky bezpečnosti a ochrany; že tieto vnútroštátne právne predpisy stanovia najmä opatrenie, aby povolenie na uvedenie na trh bolo udelené len v prípade, že výbušniny boli podrobené celému radu skúšok;

keďže zosúladenie podmienok pre uvedenie výbušnín na trh predpokladá, že rozdielnosti jednotlivých predpisov budú harmonizované tak, aby bol uvoľnený obeh týchto výrobkov bez toho, že by došlo k ich zníženiu optimálnej bezpečnosti;

keďže táto smernica vymedzuje len základné požiadavky, ktoré musia byť pri skúškach pre posudzovanie zhody výbušnín splnené; keďže pre zjednodušenie dosiahnutia zhody so základnými požiadavkami sa javí ako veľmi užitočné mať na európskej úrovni harmonizované normy vzťahujúce sa, okrem iného, na metódy pre skúšanie výbušnín; že v súčasnej dobe neexistujú takéto normy;

keďže harmonizované normy na európskej úrovni sú vypracovávané súkromnými subjektmi a musia si udržovať štatút nezáväzného predpisu; keďže v tejto súvislosti bol Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) uznaný za jeden z dvoch orgánov príslušných na prijímanie harmonizovaných noriem v súlade so všeobecnými zásadami spolupráce medzi komisiou a výborom CEN a Európskym výborom pre elektrotechnickú normalizáciu (Cenelec), ratifikovanými 13. novembra 1984; keďže pre účely tejto smernice sa "harmonizovanou normou" rozumie text upravujúci technické špecifikácie, prijatý CEN na základe poverenia udeleného komisiou v súlade so smernicou Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov [4] ako aj v súlade s vyššie uvedenými všeobecnými základnými zásadami;

keďže Rada vo svojom rozhodnutí 90/683/EHS z 13. decembra 1990 o uplatňovaní modulov v technicky zosúlaďovacích smerniciach pre rôzne fázy posudzovania zhody [5] zaviedla harmonizačné nástroje určené pre posudzovanie zhody hodnotiacich postupov; keďže použitie týchto modulov na výbušniny umožní určenie zodpovednosti výrobcu a toho, kto je poverený výkonom za uplatnenie postupov posudzovania zhody pri zohľadnení druhu výbušniny;

keďže z hľadiska bezpečnosti sú pravidlá pre prepravu výbušnín upravené medzinárodnými dohovormi a dohodami; keďže na medzinárodnej úrovni existujú doporučenia OSN pre prepravu nebezpečného tovaru (vrátane výbušnín), ktorých rozsah presahuje rámec spoločenstva; že z tohto dôvodu sa táto smernica nevzťahuje na pravidlá o preprave;

keďže pyrotechnické výrobky vyžadujú vhodné opatrenia na zaistenie ochrany užívateľa a bezpečnosti obyvateľstva; keďže je v tejto oblasti pripravovaná ďalšia smernica;

keďže definícia výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by mala byť založená na definíciách týchto výrobkov stanovených vyššie uvedenými doporučeniami;

keďže sa táto smernica vzťahuje na muníciu, avšak len, pokiaľ ide o pravidlá kontroly prenosu a súvisiacich činností; keďže prenos munície je vykonávaný za podobných podmienok ako odovzdávanie zbraní, mali by byť upravené obdobnými ustanoveniami, ako sú tie, ktoré sa vzťahujú na zbrane, ktoré sú stanovené smernicou 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní [6];

keďže zdravie a bezpečnosť pracovníkov vyrábajúcich alebo používajúcich výbušniny musia byť takisto chránené; keďže sa pripravuje doplnková smernica, ktorá sa týka, okrem iného, zdravia a bezpečnosti pracovníkov zamestnaných v oblasti výroby, skladovania a používania výbušnín;

keďže je vhodné členským štátom za určitých podmienok povoliť výnimku z ustanovení tejto smernice so zreteľom na prenos v prípadoch vážneho ohrozenia alebo porušenia bezpečnosti súvisiacich s nezákonným držaním alebo používaním výbušnín a munície;

keďže je nutné vytvoriť mechanizmy správnej spolupráce; keďže je v tejto súvislosti vhodné, aby príslušné orgány založili svoj prístup na nariadení Rady (EHS) č. 1468/81 z 19. mája 1981 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci týchto orgánov s Komisiou k zaisteniu správneho uplatňovania colných alebo poľnohospodárskych právnych predpisov [7];

keďže sa táto smernica nedotýka právomoci členských štátov prijímať opatrenia pre zabránenie nezákonnému obchodu s výbušninami a muníciou,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

1. Táto smernica sa vzťahuje na výbušniny vymedzené v zmysle výkladu pojmov uvedených v odseku 2.

2. "Výbušninami" sa rozumejú látky a predmety, ktoré sú považované za výbušniny v doporučeniach OSN o preprave nebezpečného tovaru a sú zaradené do 1.triedy týchto doporučení.

3. Táto smernica sa nevzťahuje na:

- výbušniny, vrátane munície, ktoré sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi určené pre ozbrojené sily alebo políciu,

- pyrotechnické výrobky,

- muníciu, vynímajúc ustanovenia článkov 10, 11, 12, 13, 17, 18 a 19.

4. Pre účely tejto smernice sa:

- výrazom "doporučenia OSN" rozumejú doporučenia prijaté príslušným odborným Výborom expertov OSN pre prepravu nebezpečného tovaru, zverejnené OSN (Oranžová kniha) a v znení ku dňu prijatia tejto smernice,

- "bezpečnosťou prevádzky" rozumie zabránenie nehodám a, pokiaľ sa to nepodarí, obmedzenie ich následkov,

- "bezpečnosť oprávneného použitia" rozumie zabránenie neoprávneného používania, ktoré je v rozpore s verejným poriadkom,

- "výrobca resp. obchodník so zbraňami" rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej podnikateľská činnosť je zameraná celkom alebo čiastočne na výrobu, výmenu, prenájom, opravy, alebo prerobenie strelných zbraní alebo munície, príp. obchodovanie s nimi,

- "povolenie na prevoz" rozumie rozhodnutie na plánovaný prevoz výbušnín v rámci spoločenstva,

- "podnikateľom v obore výbušnín" rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie alebo povolenie na výrobu výbušnín, na ich skladovanie, používanie, prevážanie alebo obchodovanie s nimi,

- "uvedením na trh" rozumie každé prvé úplatné alebo bezúplatné poskytnutie výbušnín, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, za účelom ich distribúcie a/alebo použitia na trhu spoločenstva,

- "prevážanie" rozumie každé skutočné prevážanie výbušnín na územie spoločenstva s výnimkou prevozu, ktorý sa uskutočňuje v rámci jedného a toho istého miesta.

5. Táto smernica nebráni členským štátom, aby v rámci vnútroštátnych právnych a správnych predpisov označili za výbušniny niektoré látky, ktoré nie sú upravené touto smernicou.

KAPITOLA II

Zosúladenie právnych predpisov o výbušninách

Článok 2

1. Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť uvedenie na trh tých výbušnín, na ktoré sa vzťahuje táto smernica a ktoré vyhovujú jej požiadavkám.

2. Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zaistenie, aby výbušniny, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, mohli byť uvedené na trh len vtedy, ak vyhovujú všetkým ustanoveniam tejto smernice, majú pripojené označenie CE popísané v článku 7 a ich zhoda bola posúdená v súlade s postupmi uvedenými v prílohe II.

3. Pokiaľ výbušniny, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sú predmetom iných smerníc, ktoré sa týkajú iných hľadísk a vyžadujú pripojenie označenia CE, potom toto označenie určuje, že dané výrobky sú tiež považované za vyhovujúce ustanoveniam týchto iných smerníc, ktoré sa na ne vzťahujú.

Článok 3

Výbušniny upravené touto smernicou musia byť v súlade so základnými požiadavkami na bezpečnosť stanovenými v prílohe I, ktoré sa na ne vzťahujú.

Článok 4

1. Členské štáty považujú výbušniny upravené touto smernicou, ktoré sú v súlade s dotyčnými vnútroštátnymi normami, ktoré vykonávajú harmonizované normy, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, za vyhovujúce základným požiadavkám na bezpečnosť uvedeným v článku 3. Členské štáty zverejnia odkazy na vnútroštátne normy, ktorými sú vykonávané tieto harmonizované normy.

2. Komisia podá presné informácie o postupe prác v oblasti harmonizovaných noriem v správe predloženej Európskemu parlamentu a rade o použití smernice 83/189/EHS a stanovené článku 11 ods. 2 tejto smernice.

Článok 5

Pokiaľ sa členský štát alebo Komisia domnieva, že harmonizované normy uvedené v článku 4 úplne nespĺňajú základné požiadavky uvedené v článku 3, potom prednesie Komisia alebo príslušný členský štát záležitosť s udaním dôvodov stálemu výboru zriadenému na základe smernice 83/189/EHS. Výbor musí bezodkladne podať stanovisko.

Na základe stanoviska výboru Komisia upovedomí členské štáty o prijímaných opatreniach týkajúcich sa noriem a o zverejnení uvedenom v článku 4.

Článok 6

1. Postupy pre posudzovanie zhody výbušnín sú:

a) buď ES preskúšanie vzorky (modul B) uvedené v prílohe II (1) a podľa voľby výrobcu:

- buď zhodnosť zložiek (modul C) v zhode s prílohou II (2),

- alebo postup k zabezpečeniu kvality výroby (modul D) v zhode s prílohou II (3),

- alebo zabezpečovanie kvality výrobku (modul E) v zhode s prílohou II (4),

- alebo skúšku výrobku (modul F) v zhode s prílohou II (5); alebo

b) jednotlivú skúšku (modul G) v zhode s prílohou II (6).

2. Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom subjekty, ktoré určili na vykonávanie vyššie uvedených postupov posudzovania zhody a tiež zvláštne úlohy, pre ktoré sú tieto subjekty určené a identifikačné čísla skôr pridelené Komisiou.

Komisia zverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev zoznam oznámených menovaných oprávnených skúšobní s uvedením ich identifikačného čísla a úlohami na ne prenesenými. Tento zoznam Komisia aktualizuje podľa najnovšieho skutočného stavu.

Pri posudzovaní oprávnených skúšobní oznámených Komisii členské štáty použijú minimálne kritéria vymedzené v prílohe III. Skúšobne, ktoré spĺňajú kritériá posudzovania stanovené v zodpovedajúcich harmonizovaných normách, sú považované za vyhovujúce príslušným minimálnym kritériám.

Ak členský štát zistí, že oprávnená skúšobňa, ktorú sám oprávnil, nespĺňa kritéria určené v tomto odseku, potom musí zrušiť toto oprávnenie skúšobne. O tomto uvedený členský štát bezodkladne upovedomí ostatné členské štáty a Komisiu.

Článok 7

1. Označenie zhody CE musí byť pripojené takým spôsobom, aby bolo viditeľné, čitateľné a trvalé, a to priamo na výbušninách samých, alebo, pokiaľ to nie je možné, na identifikačnom štítku pripevnenom k výbušninám alebo ako posledná možnosť, ak nemožno použiť prvé dva spôsoby, na obale. Identifikačný štítok musí byť navrhnutý tak, aby neumožňoval opakované použitie.

Vzor používaný pre označenie CE je uvedený v prílohe IV.

2. Je zakázané pripájať k výbušninám akúkoľvek značku alebo nápis, ktoré by mohli uviesť tretiu stranu do omylu významom a formou označení CE. Akákoľvek iná značka môže byť pripojená na výbušninách za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE sa tým nezníži.

3. Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 8:

a) pokiaľ členský štát dokáže, že označenie CE bolo pripojené neoprávnene, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, alebo pokiaľ títo nie sú dosažiteľní, osoba zodpovedná za uvedenie dotyčného výrobku na trh spoločenstva, sú povinní uviesť výrobok so zreteľom na ustanovenie týkajúce sa označovania CE do súladu s požiadavkami zhody a zamedziť porušovanie právnych predpisov za podmienok stanovených členským štátom;

b) pokiaľ nezhoda pokračuje, musí členský štát prijať akékoľvek vhodné opatrenia, aby obmedzil, alebo zabránil uvádzanie daného výrobku na trh, alebo zaistil jeho stiahnutie z trhu v súlade s postupmi stanovenými článkom 8.

Článok 8

1. Pokiaľ členský štát zistí, že výbušnina nesúca označenie zhody CE a používaná v súlade so svojím určením môže ohroziť bezpečnosť, prijme všetky predbežné opatrenia nevyhnutné na stiahnutie výbušniny z trhu, zamedzenie jej uvádzania na trh alebo jej voľného pohybu.

Členský štát okamžite upovedomí Komisiu o týchto opatreniach s uvedením dôvodov pre svoje opatrenia a najmä, či je nezhoda spôsobená:

- neplnením základných požiadaviek,

- nesprávnym použitím noriem,

- alebo nedostatkami v normách.

2. Komisia čo najskôr prejedná túto záležitosť so zúčastnenými stranami. Pokiaľ Komisia po porade zistí, že opatrenia sú oprávnené, okamžite upovedomí dotyčný členský štát a tiež ostatné členské štáty. Pokiaľ Komisia po porade zistí, že opatrenia sú neoprávnené, okamžite upovedomí členský štát, ktorý prijal uvedené rozhodnutie.

Vo zvláštnom prípade, pokiaľ sú opatrenia uvedené v odseku 1 založené na nedostatkoch v normách, Komisia po porade so zúčastnenými stranami predloží v lehote dvoch mesiacov záležitosť stálemu výboru zriadenému na základe smernice 83/189/EHS, ak členský štát, ktorý prijal opatrenie, má v úmysle ho naďalej uplatňovať a zaháji postupy uvedené v článku 5.

3. Pokiaľ je označenie zhody CE pripojené na výbušninu, ktorá nevyhovuje požiadavkám, príslušný členský štát prijme vhodné opatrenia voči osobe, ktorá označenie pripojila, a upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty.

KAPITOLA III

Ustanovenia o kontrole prevozu výbušnín v rámci spoločenstva

Článok 9

1. Výbušniny, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, možno prevážať len v súlade s nasledujúcimi odsekmi.

2. Kontroly vykonávané na základe práva spoločenstva alebo vnútroštátneho práva v prípade prevozu výbušnín podľa tohoto článku sa naďalej nevykonávajú ako kontroly na vnútorných hraniciach, ale len ako súčasť obvyklých kontrolných postupov vykonávaných bez diskriminácie na celom území spoločenstva.

3. Súhlas na prenášanie výbušnín obdrží príjemca od príslušného orgánu miesta určenia. Príslušný orgán overí, či príjemca výbušnín má nadobúdacie oprávnenie a či má potrebné súhlasy a povolenia. Tranzit výbušnín cez územie jedného alebo viacerých členských štátov musí byť oznámený osobou zodpovednou za prevoz príslušným orgánom členského štátu alebo členských štátov a podlieha ich povoleniu.

4. Pokiaľ sa členský štát domnieva, že sa objavili problémy týkajúce sa overenia oprávnenia na získavanie výbušnín podľa odseku 3, zašle tento členský štát dostupné informácie Komisii, ktorá vec okamžite predloží výboru stanovenému článkom 12.

5. Pokiaľ príslušný orgán miesta určenia odovzdávanie povolí, vydá príjemcovi doklad, ktorý obsahuje všetky informácie uvedené v odseku 7. Tento doklad musí doprevádzať výbušniny až do stanoveného miesta určenia. Doklad musí byť na požiadanie predložený príslušným orgánom. Kópiu tohto dokladu uchováva príjemca, ktorý ju na požiadanie predloží príslušnému orgánu miesta určenia.

6. Pokiaľ príslušný orgán členského štátu usúdi, že zvláštne požiadavky na bezpečnosť, ako napr. požiadavky uvedené v odseku 5 nie sú nevyhnutné, môžu byť výbušniny prevážané na jeho územie alebo časti jeho územia bez predchádzajúceho poskytnutia údajov uvedených v odseku 7. Príslušný orgán miesta určenia potom vydá súhlas, ktorý platí po stanovenú dobu, avšak môže byť odôvodneným rozhodnutím pozastavený alebo zrušený. Doklad uvedený v odseku 5, ktorý doprevádza výbušniny až do miesta určenia, sa vzťahuje len na vyššie uvedený súhlas.

7. Pokiaľ odovzdávanie výbušnín vyžaduje ku splneniu zvláštnych požiadaviek na bezpečnosť zvláštny dozor na území alebo časti územia členského štátu, musí príjemca pred odovzdaním poskytnúť príslušnému orgánu miesta určenia nasledujúce informácie:

- mená a adresy príslušných podnikateľov; tieto informácie musia byť dostatočne podrobné, aby bolo možné týchto podnikateľov kontaktovať a overiť, či sú dotknuté osoby úradne spôsobilé na prevzatie zásielky,

- počet a množstvo prevezených výbušnín,

- úplný popis danej výbušniny a spôsobu identifikácie, vrátane identifikačného čísla OSN,

- pokiaľ výbušniny majú byť uvedené na trh, informácie o splnení podmienok pre uvádzanie na trh,

- spôsoby prevozu a trasa dopravy,

- predpokladaný termín odchodu a prevzatia,

- ak je to nevyhnutné, presné miesta prechodu vstupu a výstupu z členských štátov.

Príslušné orgány v mieste určenia preskúmajú podmienky prevozu, za ktorých má byť prevoz uskutočnený, zvlášť so zreteľom na zvláštne požiadavky na bezpečnosť oprávneného použitia výbušnín. Ak sú zvláštne požiadavky na bezpečnosť oprávneného použitia splnené, potom sa prevoz povolí. V prípade tranzitu cez územie iných členských štátov tieto členské štáty obdobným spôsobom a za rovnakých podmienok preskúmajú a povoľujú informácie týkajúce sa prevozu.

8. Bez toho, aby tým boli dotknuté obvyklé kontroly, ktoré vykonáva na svojom území členský štát miesta odoslania, príjemcovia a podnikatelia v odbore výbušnín musia príslušným orgánom členského štátu v mieste odoslania a orgánom tranzitných členských štátov oznámiť na ich žiadosť všetky užitočné informácie, ktoré majú a ktoré sa týkajú prevozu výbušnín.

9. Žiadny dodávateľ nesmie odovzdávať výbušniny, ak príjemca neobdržal potrebné povolenia na prevoz na základe ustanovení odsekov 3, 5, 6 a 7.

Článok 10

1. Munícia smie byť odovzdávaná z jedného členského štátu do iného len postupom stanoveným v nasledujúcich odsekoch. Tieto ustanovenia rovnako platia tiež v prípade prevozu munície v rámci zásielkového predaja.

2. Pokiaľ ide o prevoz munície do iného členského štátu, oznámi zúčastnená osoba pred zahájením odovzdania členskému štátu, v ktorom sa tieto zbrane nachádzajú:

- meno a adresu predávajúceho alebo osoby predávajúcej muníciu a kupujúceho alebo nadobúdateľa munície, prípadne vlastníka,

- adresu, na ktorú je munícia zasielaná alebo prepravovaná,

- množstvo munície, ktoré je predmetom zásielky alebo prepravy,

- údaje umožňujúce identifikáciu munície a tiež oznámenie, že munícia bola skontrolovaná v súlade s Dohovorom o vzájomnom uznávaní ochranných známok pre ručné zbrane z 1. júla 1969,

- o dopravnom prostriedku,

- deň odoslania a predpokladaný deň prevzatia.

Údaje uvedené v posledných dvoch odrážkach sa nemusia oznamovať v prípade prenášania medzi obchodníkmi so zbraňami. Členský štát preveruje podmienky, za ktorých dôjde k prevozu, najmä so zreteľom na bezpečnosť prevádzky. Ak členský štát tento prevoz povolí, vydá písomné povolenie, ktoré bude obsahovať všetky údaje uvedené v odseku 1. Toto písomné povolenie musí doprevádzať muníciu až do miesta jeho určenia; musí byť predložené, kedykoľvek o to príslušné orgány členských štátov požiadajú.

3. Každý členský štát môže udeliť obchodníkom so zbraňami priznať právo prevozu zbraní z miesta pobytu z jedného územia do iného miesta pobytu druhého členského štátu podľa odseku2 bez uvedeného povolenia. Členský štát vydá na tento účel rozhodnutie na prevoz platné po dobu najviac na tri roky, ktoré môže byť kedykoľvek odôvodneným rozhodnutím pozastavené alebo zrušené. Doklad s odkazom na tento súhlas musí doprevádzať muníciu až do miesta jej určenia. Musí byť predložený, kedykoľvek o to príslušné orgány členských štátov požiadajú.

Pred uskutočnením prevozu oznámi obchodník so zbraňami orgánom členského štátu, z ktorého je munícia prevážaná, všetky údaje uvedené v odseku 2, prvom pododseku.

4. Každý členský štát poskytne ostatným členským štátom zoznam druhov munície, pre ktoré môže byť vydané povolenie na prevoz na jeho územie bez jeho predchádzajúceho povolenia.

Tieto zoznamy munície sa postupujú obchodníkom so zbraňami, ktorí obdržali povolenie na prevoz munície bez predchádzajúceho povolenia podľa postupu stanoveného v odseku 3.

5. Každý členský štát postupom stanoveným týmto článkom oznámi členským štátom miesta určenia všetky vecne dostupné informácie týkajúce sa konečného prevozu munície, ktoré má k dispozícii najneskôr v priebehu prenosu.

Všetky informácie, ktoré členské štáty získajú v rámci postupov stanovených v tomto článku, sú oznámené najneskôr v dobe prevozu členskému štátu v mieste určenia, poprípade tranzitným členským štátom.

Článok 11

Odchylne od článku 9 ods. 3, 5, 6 a 7 a článku 10, v prípade vážneho ohrozenia alebo porušenia verejnej bezpečnosti nezákonným držaním alebo používaním výbušnín alebo streliva, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, môže členský štát prijať všetky nevyhnutné opatrenia týkajúce sa prevozu výbušnín alebo munície, aby zabránil tomuto nezákonnému držaniu alebo používaniu.

Tieto opatrenia musia rešpektovať zásadu primeranosti. Nesmú byť prostriedkom svojvoľnej diskriminácie a ani skrytým obmedzením obchodu medzi členskými štáty.

Každý členský štát, ktorý prijme tieto opatrenia, o nich okamžite upovedomí Komisiu; Komisia o nich upovedomí ostatné členské štáty.

KAPITOLA IV

Ďalšie ustanovenia

Článok 12

1. Členské štáty vytvoria siete pre výmenu informácií na účel vykonávania článkov 9 a 10. Informujú ostatné členské štáty a Komisiu o vnútroštátnych orgánoch zodpovedných za prenášanie a prijímanie informácií a za uplatnenie postupov uvedených v článkoch 9 a 10.

2. Na účely vykonávania tejto smernice sa ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1468/81, najmä ustanovenie o dôvernosti informácií, použijú obdobne.

Článok 13

1. Komisii napomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

Výbor preskúma všetky otázky týkajúce sa použitia tejto smernice, ktoré predloží jeho predseda z vlastného podnetu alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predkladá výboru návrh opatrení na prijatie. Výbor podá svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže určiť predseda podľa naliehavosti záležitosti. V prípade rozhodnutí, ktoré Rada prijíma na návrh Komisie, je stanovisko podané väčšinou stanovenou čl. 148 ods. 2 Zmluvy. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore majú váhu stanovenú v uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijíma opatrenia, ktoré sú okamžite použiteľné. Pokiaľ však tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia o nich okamžite upovedomí Radu. Komisia v tomto prípade odloží účinnosť opatrení, o ktorých rozhodla na dobu 3 mesiacov odo dňa oznámenia.

Rada môže kvalifikovanou väčšinou prijať odlišné rozhodnutie počas doby, ktorá je stanovená v druhom pododseku.

3. Postup stanovený odsekom 2 sa použije najmä pre prihliadnutie k budúcim zmenám v doporučeniach OSN.

Článok 14

Členské štáty uchovávajú pre potreby ostatných členských štátov a Komisie aktualizované informácie o podnikateľoch v odbore výbušnín, ktorí majú oprávnenie alebo povolenie podľa čl. 1 ods. 4.

Členské štáty overia, či títo podnikatelia majú taký systém sledovania výbušnín, aby bolo kedykoľvek možné určiť ich držiteľa. Podmienky pre použitie tohto pododseku sú prijímané v súlade s postupom výboru stanoveným článkom 13.

Podnikatelia v odboru výbušnín uchovávajú také záznamy o svojich obchodoch, ktoré sú nevyhnutné k splneniu povinností stanovených v tomto článku.

Dokumenty uvedené v tomto článku sa musia uchovávať po dobu najmenej 3 rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom došlo k zaznamenanému obchodu, i keď podnikateľ ukončil činnosť. Na žiadosť príslušných orgánov musia byť doklady okamžite dostupné na kontrolu.

Článok 15

Členské štáty sa postarajú o to, aby výbušniny boli označované vhodným označením.

Článok 16

Keď členský štát vydá oprávnenie alebo povolenie na vykonanie výrobnej činnosti v oblasti výbušnín, preveruje najmä, to či zodpovedné osoby sú zárukou na dodržiavanie nimi prevzatých technických záväzkov.

KAPITOLA V

Záverečné ustanovenia

Článok 17

Každý členský štát stanoví sankcie za nedodržanie predpisov prijatých na vykonanie tejto smernice. Tieto sankcie musia byť dostatočné, aby podporili dodržiavanie týchto predpisov.

Článok 18

Každý členský štát prijme v rámci svojho vnútroštátneho práva opatrenia nutné na to, aby umožnil príslušným orgánom zabaviť akýkoľvek výrobok spadajúci do pôsobnosti tejto smernice, ak existuje dostatok dôkazov, že tento výrobok bol nezákonne získaný, použitý alebo obchodovaný.

Článok 19

1. Členské štáty najneskôr do 30. septembra 1993 uvedú do účinnosti ustanovenia nutné na dosiahnutie súladu s článkami 9, 10, 11, 12, 13 a 14.

2. Členské štáty najneskôr do 30. júna 1994 prijmú a zverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s inými ustanoveniami, ktoré sú tie uvedené v odseku 1. Okamžite o nich upovedomia Komisiu.

Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 1995.

3. Ustanovenia uvedené v odsekoch 1 a 2 prijaté členskými štátmi musia obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo taký odkaz musí byť urobený pri ich úradnom vyhlásení. Spôsob odkazu si určia členské štáty.

4. V období do 31. decembra 2002 členské štáty povolia uvádzať na trh výbušniny, ktoré spĺňajú vnútroštátne právne predpisy platné na ich území pred 31. decembrom 1994.

5. Členské štáty oznámia Komisii znenie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 20

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 5. apríla 1993.

Za Radu

predseda

J. Trøjborg

[1] Ú. v. ES C 121, 13.5.1992, str. 19.

[2] Ú. v. ES C 305, 23.11.1992, str. 128; aÚ. v. ES C 115, 26.4.1993.

[3] Ú. v. ES C 313, 30.11.1992, str. 13.

[4] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, str. 8, smernica naposledy pozmenená rozhodnutím Komisie 90/230/EHS (Ú. v. ES L 128, 18.5.1990, str. 15).

[5] Ú. v. ES C 380, 31.12.1992, str. 13.

[6] Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, str. 51.

[7] Ú. v. ES L 144, 2.6.1981, str. 1, nariadenie v znení nariadenia (EHS) č. 945/87 (Ú. v. ES L 90, 2.4.1987, str. 4.)

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ PREVÁDZKY

I. Všeobecné požiadavky

1. Každá výbušnina musí byť navrhnutá, vyrobená a dodávaná tak, aby za bežných a predvídateľných podmienok, najmä so zreteľom na bezpečnostné predpisy a bežné postupy až do doby svojho použitia, čo najmenej ohrozovala bezpečnosť života a zdravia človeka a aby sa zabránilo škodám na majetku a životnom prostredí.

2. Každá výbušnina musí spĺňať parametre uvedené výrobcom, aby sa dosiahol čo najväčší stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti.

3. Každá výbušnina musí mať zloženie a musí byť vyrobená tak, aby pri použití vhodných technických postupov ju bolo možné zneškodniť spôsobom, ktorého vplyv na životné prostredie je čo najmenší.

II. Zvláštne požiadavky

1. Nižšie uvedené informácie a poprípade i vlastnosti je nutné skúšať a považovať za minimálne. Každá výbušnina musí byť vyskúšaná za reálnych podmienok. Pokiaľ to nie je možné vykonať v laboratóriu, je nutné vykonávať skúšky za podmienok, v ktorých má byť výbušnina používaná.

a) zloženie a charakteristické vlastnosti, vrátane chemického zloženia, stupňa zmiešania ako aj prípadné dávkovanie a rozloženie zrnitosti,

b) fyzikálna a chemická stabilita výbušniny pri zohľadnení prírodných podmienok, ktorým môže byť výbušnina vystavená,

c) citlivosť na náraz a trenie,

d) zloženie z hľadiska ich fyzikálnej a chemickej stability,

e) chemická čistota výbušniny,

f) ochrana výbušniny proti účinkom vody, pokiaľ je výbušnina určená na použitie vo vlhkom alebo mokrom prostredí a pokiaľ jej bezpečnosť alebo spoľahlivosť môže byť nepriaznivo ovplyvnená vodou,

g) schopnosť odolať nízkym a vysokým teplotám, pokiaľ je výbušnina určená na uskladnenie alebo použitie pri týchto teplotách a pokiaľ môže byť nepriaznivo ovplyvnená ochladením alebo zahriatím bezpečnosť prevádzky, alebo funkčná schopnosť jednej zložky alebo výbušniny ako celku,

h) vhodnosť výbušniny na použitie v nebezpečnom prostredí (napr. výbušné prostredie, horúce hmoty a pod.), pokiaľ je výbušnina určená na použitie v takých podmienkach,

i) bezpečnosť proti predčasnému alebo neúmyselnému zapáleniu alebo odpáleniu,

j) správne nabíjanie a bezchybná funkcia výbušniny pri používaní na stanovený účel,

k) vhodné pokyny, a ak je to nevyhnutné, i označenie upozorňujúce na bezpečné používanie, skladovanie, používanie a zneškodňovanie, a to v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu príjemcu,

l) schopnosť výbušniny, jej obalu a ostatných zložiek odolávať poškodeniu počas skladovania až do výrobcom uvedeného dátumu spotreby,

m) údaje o náradí a pomôckach, ktoré sú potrebné pre spoľahlivú a bezpečnú funkciu výbušniny.

2. Jednotlivé skupiny výbušnín musia tiež spĺňať aspoň tieto požiadavky:

A. Trhaviny

a) navrhnutý spôsob zapaľovania musí zaisťovať bezpečný, spoľahlivý a úplný výbuch alebo náhle vznietenie výbušniny. V prípade čierneho prachu je treba kontrolovať schopnosť náhleho vznietenia,

b) trhaviny, ktoré majú tvar náložky, musí sa u nich preveriť detonácia bezpečne a spoľahlivo z jednej náložky na druhú,

c) splodiny vznikajúce počas výbuchu banských trhavín môžu obsahovať oxid uhoľnatý, oxidy dusíku, ďalšie plyny, pary alebo vzduchom roznášané pevné zbytky len v množstvách, ktoré za bežných prevádzkových podmienok nepoškodzujú zdravie.

B. Bleskovice, zápalnice a nárazové trubice

a) obal bleskovice zápalnej trubice a zápalnice musí mať takú mechanickú pevnosť, aby dostatočne pri normálnom mechanickom namáhaní chránil ním uzavretú výbušninu,

b) údaje o dobe horenia zápalnice musia byť vyznačené a musia byť spoľahlivo zistiteľné,.

c) bleskovica musí byť spoľahlivo privoditeľná k výbuchu a dostatočne spôsobilá prenášať výbuch a musí tiež spĺňať požiadavky na skladovanie i pri zvláštnych klimatických podmienkach.

C. Palníky, rozbušky (vrátane časových rozbušiek) a bleskovicové oneskorovače

a) palníky, rozbušky a oneskorovače musia spoľahlivo iniciovať detonáciu trhavín, pre ktoré sú určené, pri všetkých predvídateľných podmienkach použitia,

b) bleskovicové oneskorovače musia byť spoľahlivo privoditeľné k prenosu detonácie,

c) schopnosť roznetu nesmie byť nepriaznivo ovplyvnená vlhkosťou,

d) doby oneskorenia časovaných rozbušiek musia byť tak rovnomerné, aby nebezpečenstvo z prekrývania susedných oneskorovacích časov bolo zanedbateľné,

e) parametre elektrických rozbušiek (palníkov) musia byť uvedené na obale (napríklad bezpečný prúd, odpor, atď.),

f) prívodné vodiče elektrických rozbušiek (palníkov) musia byť spoľahlivo izolované

g) a mať spoľahlivú mechanickú pevnosť, vrátane uchytenia v samotnej rozbuške, s prihliadnutím na ich predpokladané použitie.

D. Prášková výmetná náplň a raketové tuhé pohonné hmoty

a) tieto látky nesmú, pokiaľ sú používané v súlade s určeným účelom, vybuchnúť,

b) látky tohto druhu (napr. na báze nitrocelulózy) musia byť, pokiaľ je to nutné, stabilizované proti samorozkladu,

c) raketové tuhé pohonné hmoty môžu byť v zlisovanej alebo liatej forme, nesmú obsahovať žiadne neúmyselné trhliny alebo vzduchové bubliny, ktoré by mohli nebezpečne ovplyvniť ich činnosť.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

1. MODUL B: preskúšanie vzorky ES

1. Tento modul popisuje tú časť postupu, podľa ktorej oznámený subjekt (skúšobňa) skúša a potvrdzuje, že ukážka, vybraná reprezentačná vzorka zastupujúca uvažovanú výrobu, vyhovuje príslušným ustanoveniam smernice.

2. Žiadosť o vykonanie typovej skúšky ES podáva výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca pôsobiaci v spoločenstve u oznámeného subjektu (skúšobni), ktorý si sám zvolí.

Žiadosť musí obsahovať:

- meno a adresu výrobcu, a pokiaľ je žiadosť podaná splnomocneným zástupcom, i jeho meno a adresu,

- písomné prehlásenie o tom, že rovnaká žiadosť nebola podaná u iného oznámeného subjektu,

- technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.

Žiadateľ musí dať oznámenému subjektu k dispozícii reprezentatívnu vzorku zastupujúcu uvažovanú výrobu (ďalej len "vzorka"). Oznámený subjekt si môže vyžiadať ďalšie vzorky, pokiaľ sú nevyhnutné na vykonávanie programu skúšok.

3. Technická dokumentácia musí umožňovať vyhodnotenie zhody výrobku s požiadavkami smernice. Ďalej v podkladoch musí, v miere nevyhnutnej pre toto posúdenie, zahŕňať potrebné údaje o množstve zložiek, o spôsobe zhotovenia a o funkčnosti výrobku, a ak je to v miere nevyhnutnej pre hodnotenie potrebné, nasledovné údaje:

- všeobecný popis vzorky,

- projektové a výrobné výkresy a schémy konštrukčných prvkov, montážne skupiny alebo podskupiny, zapojenie okruhov, atď.,

- popisy a vysvetlenie nevyhnutné na pochopenie zmienených výkresov a plány ako aj funkčnosť výrobku,

- zoznam noriem uvedených v článku 4 používaných úplne alebo čiastočne a popis riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek smernice, pokiaľ neboli použité normy uvedené v článku 5,

- výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, vykonaných kontrol, atď.,

- správy o skúškach.

4. Oznámený subjekt (oprávnená skúšobňa) musí:

4.1. preveriť technickú dokumentáciu, overiť, či bola vzorka vyrobená v zhode s dokumentáciou a zaznamenať prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s príslušnými ustanoveniami noriem uvedenými v článku 4, ako aj prvky navrhnuté bez použitia príslušných ustanovení týchto noriem;

4.2. vykonať alebo nechať vykonať vhodné kontroly a potrebné skúšky na účel zistenia, či v prípade, že neboli použité normy uvedené v článku 4, spĺňajú riešenia zvolené výrobcom základné požiadavky smernice;

4.3. vykonať alebo nechať vykonať vhodné kontroly a potrebné skúšky za účelom zistenia, či v prípade, že sa výrobca rozhodol použiť zodpovedajúce normy, boli tieto normy skutočne použité;

4.4. dohodnúť so žiadateľom miesto, kde sa budú vykonávať kontroly a potrebné skúšky.

5. Pokiaľ vzorka zodpovedajúca ustanoveniam tejto smernice vyhovuje, vystaví oznámený subjekt žiadateľovi osvedčenie o typovej skúške ES. Osvedčenie obsahuje meno a adresu výrobcu, závery kontroly a údaje potrebné na identifikáciu schválenej vzorky.

Zoznam príslušných častí technickej dokumentácie sa prikladá k osvedčeniu a jednu kópiu uchováva oznámený subjekt.

Pokiaľ je žiadosť výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu pôsobiaceho v spoločenstve o osvedčenie vzorky zamietnutá, oznámený subjekt musí toto zamietnutie podrobne odôvodniť.

Musí byť stanovené odvolacie riadenie.

6. O všetkých zmenách schváleného výrobku žiadateľ upovedomí oznámený subjekt, ktorý uchováva technickú dokumentáciu k osvedčeniu o typovej skúške ES, pokiaľ tieto zmeny môžu ovplyvniť zhodu so základnými požiadavkami alebo predpísanými podmienkami používania výrobku, musí byť udelené dodatočné schválenie. Toto dodatočné schválenie sa udeľuje formou dodatku k pôvodnému osvedčenia o typovej skúške ES.

7. Každý oznámený subjekt musí oznámiť ostatným oznámeným subjektom príslušné údaje a informácie o osvedčeniach o typovej skúške ES a ich dodatkoch vydaných a odňatých.

8. Ostatné oznámené subjekty môžu obdržať kópie osvedčení o typovej skúške ES a/alebo ich dodatkov. Prílohy k osvedčením musia byť kedykoľvek k dispozícii ostatným oznámeným subjektom.

9. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca pôsobiaci v spoločenstve musí uchovávať spolu s technickou dokumentáciou kópie osvedčení o typovej skúške ES a ich dodatkov po dobu najmenej 10 rokov od posledného dňa výroby.

Pokiaľ ani výrobca, ani jeho splnomocnený zástupca nepôsobí v spoločenstve, zodpovedá za povinnosť uchovávať technickú dokumentáciu osoba, ktorá uvedie výrobok na trh spoločenstva.

2. MODUL C: Zhodnosť so vzorkou

1. Tento modul popisuje tú časť postupu, podľa ktorej výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca pôsobiaci v spoločenstve zaisťuje a prehlasuje, že dotyčné výbušniny sú v zhode so vzorkou, popísanou v osvedčení o typovej skúške ES a vyhovujú požiadavkám tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú. Výrobca musí pripojiť označenie CE ku každej výbušnine a vypracovať písomné prehlásenie o zhode.

2. Výrobca musí prijať všetky opatrenia nutné na to, aby výrobný postup zaisťoval zhodu vyrobeného výrobku so vzorkou popísanou v osvedčení o typovej skúške ES a so základnými požiadavkami tejto smernice.

3. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musí uchovávať kópiu prehlásení o zhode po dobu najmenej 10 rokov od vyrobenia posledného výrobku.

Pokiaľ ani výrobca, ani jeho splnomocnený zástupca nepôsobí v spoločenstve, zodpovedá za povinnosť uchovávať technickú dokumentáciu osoba, ktorá uvedie výrobok na trh spoločenstva.

4. Oznámený subjekt zvolený výrobcom vykonáva alebo nechá vykonávať v náhodných intervaloch kontroly výrobku. Vhodný vzorok dokončených výrobkov odobratý na mieste oznámeným subjektom je skontrolovaný a sú vykonané vhodné skúšky vymedzené v použiteľnej norme alebo normách uvedených v článku 4 alebo rovnocennej skúšky za účelom overenia zhody výrobku s požiadavkami tejto smernice. V prípade, že jeden alebo viacej kontrolovaných vzorkov výrobkov v zhode nie je, musí oznámený subjekt prijať vhodné opatrenia.

Výrobca na zodpovednosť oznámeného subjektu označí výrobok identifikačným symbolom oznámeného subjektu v priebehu výrobného procesu.

3. MODUL D: Zabezpečovanie kvality výroby

1. Tento modul popisuje postup, podľa ktorého výrobca, ktorý spĺňa povinnosti stanovené v bode 2, zaisťuje a prehlasuje, že dané výbušniny sú v zhode so vzorkou popísanou v osvedčení o typovej skúške ES a vyhovujú požiadavkám tejto smernice. Výrobca pripojí označenie CE ku každej výbušnine a vypracuje písomné prehlásenie o zhode. Označenie CE musí byť doprevádzané identifikačnou značkou oznámeného subjektu zodpovedného za kontroly uvedené v bode 4.

2. Výrobca musí používať schválený systém kvality pre výrobu, vykonávať kontrolu a skúšania dokončených výrobkov stanovenú bodom 3. Podlieha dozoru podľa bodu 4.

3. Systém zabezpečenia kvality

3.1. Výrobca podá žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre určené druhy výbušnín oznámeného subjektu, ktorý si sám zvolí.

Žiadosť musí obsahovať:

- všetky podstatné informácie o danej kategórii výbušnín,

- dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

- technickú dokumentáciu schválenej vzorky a kópiu osvedčenia o typovej skúške ES.

3.2. Systém kvality musí zabezpečovať zhodu výbušnín so vzorkou a popísaným postupom v osvedčení o typovej skúške ES a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne dokumentované vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotnú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov týkajúcich sa kvality.

Musí obsahovať najmä náležitý popis:

- cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí managmentu s ohľadom na kvalitu výbušnín;

- výrobných postupov, metód kontroly a zabezpečovania kvality a postupov a systematických činností, ktoré budú používané,

- kontroly a skúšky, ktoré budú vykonávané pred výrobou, v priebehu výroby a po nej; a početnosť ich vykonávaní,

- záznami o kvalite, napr. inšpekčné správy a dátumy a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii a správy o kvalifikácii príslušných pracovníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atď.,

- prostriedkov umožňujúcich kontrolu dosahovania požadovanej kvality výbušniny a účinného systému zabezpečenia kvality.

3.3. Oznámený subjekt musí posúdiť systém kvality, aby určil, či vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Predpokladá zhodu s požiadavkami systémov kvality, ktoré vykonávajú zodpovedajúcu harmonizovanú normu. V skupine vykonávajúcej posudzovanie musí byť aspoň jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Postup posudzovania zahŕňa kontrolnú prehliadku prevádzky výrobcu.

Rozhodnutie z kontroly musí byť oznámené výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery kontroly a odôvodnené rozhodnutie o posúdenie.

3.4. Výrobca sa musí zaviazať na plnenie povinností vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udržovať ho tak, aby bol stále vhodný a účinný.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musí priebežne informovať oznámený subjekt, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene v systéme kvality.

Oznámený subjekt musí posúdiť navrhované zmeny a rozhodnúť, či zmenený systém kvality i naďalej vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2, alebo či je nutné nové posúdenie.

Svoje rozhodnutie musí oznámiť výrobcovi. V tomto oznámení musia byť uvedené závery kontroly a odôvodnené rozhodnutie o posúdenie.

4. Výkon kontroly v rámci zodpovednosti oznámeného subjektu

4.1. Účelom kontroly je zabezpečiť, aby výrobca náležito plnil záväzky plynúce zo schváleného systému kvality.

4.2. Na účely kontroly musí výrobca umožniť oznámenému subjektu vstup do výrobných a skladovacích priestorov a do priestorov kontroly a skúšania a musí mu poskytnúť všetky nevyhnutné informácie, najmä:

- dokumentáciu systému kvality,

- správy súvisiace so systémom kvality, ako sú inšpekčné správy a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných pracovníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atď.

4.3. Oznámený subjekt pravidelne vykonáva kontroly, aby zaistil, že výrobca dodržuje používa systém kvality a výrobcovi predloží správu o kontrole.

4.4. Oznámený subjekt môže naviac vykonávať neočakávané kontroly u výrobcu. Pri týchto kontrolách môže oznámený subjekt, ak je to nevyhnutné, vykonávať alebo nechať vykonať skúšky na overenie správneho fungovania systému kvality. Oznámený subjekt predloží výrobcovi správu o prehliadke a, v prípade vykonania skúšky, správu o skúške.

5. Výrobca musí po dobu najmenej 10 rokov od vyrobenia posledného výrobku uchovávať k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

- dokumentáciu uvedenú v druhej odrážke bodu 3.1,

- zmeny uvedené v druhom pododseku bodu 3.4,

- rozhodnutia a správy oznámeného subjektu, ktoré sú uvedené v poslednom odseku bodu 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.

6. Každý oznámený subjekt musí ostatným oznámeným subjektom poskytnúť podstatné informácie o vydaných a odňatých schváleniach systémov kvality.

4. MODUL E: Zabezpečovanie kvality výrobku

1. Tento modul popisuje postup, podľa ktorého výrobca, ktorý spĺňa povinnosti stanovené v bode 2, zaisťuje a prehlasuje, že výbušniny sú v zhode so vzorkou popísanou v osvedčení o typovej skúške ES. Výrobca musí pripojiť ku každej výbušnine značku CE a vypracovať písomné prehlásenie o zhode. Značka CE musí byť doprevádzaná identifikačnou značkou oznámeného subjektu zodpovedného za dozor uvedený v bode 4.

2. Výrobca používa schválený systém kvality pre kontrolu a skúšky dokončených výbušnín podľa bodu 3. Podlieha dozoru uvedenému v bode 4.

3. Systém zabezpečenia kvality

3.1. Výrobca podá žiadosť o posúdenie svojho systému kvality pre výbušniny u oznámeného subjektu, ktorý si sám zvolí.

Žiadosť musí obsahovať:

- všetky vhodné informácie pre kategóriu uvažovaných výbušnín,

- dokumentáciu systému kvality,

- technickú dokumentáciu týkajúcu sa schválenej vzorky a kópiu osvedčenia o typovej skúške ES.

3.2. Každá výbušnina je na základe systému kvality skontrolovaná a sú vykonané vhodné skúšky vymedzené v použiteľnej norme alebo normách uvedených v článku 4 alebo rovnocenné skúšky na účel overenia jej zhody so zodpovedajúcimi požiadavkami smernice. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom musia byť systematicky a riadne dokumentované vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotnú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov týkajúcich sa kvality.

Musí obsahovať najmä náležitý popis:

- cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomocí vedenia s ohľadom na kvalitu výrobku,

- kontrol a skúšok, ktoré budú vykonávané po výrobe,

- prostriedkov kontroly fungovania systému kvality,

- záznamov o kvalite napr. inšpekčné správy a výsledky skúšok, údaje o kalibrácii a správy o kvalifikácii príslušných pracovníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atď.

3.3. Oznámený subjekt musí posúdiť systém kvality, aby určil, či vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2. Predpokladá zhodu s požiadavkami systémov kvality, ktoré uskutočňujú zodpovedajúcu harmonizovanú normu.

V skupine vykonávajúcej posudzovanie musí byť aspoň jeden člen, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Postup posudzovania zahŕňa kontrolnú prehliadku prevádzky výrobcu.

Rozhodnutie musí byť oznámené výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery kontroly a odôvodnené rozhodnutie o posúdenie.

3.4. Výrobca sa musí zaviazať k plneniu povinností vyplývajúcich zo schváleného systému kvality a udržovať ho tak, aby bol stále vhodný a účinný.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musí priebežne informovať oznámený subjekt, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýšľanej zmene v systéme kvality.

Oznámený subjekt musí posúdiť navrhované zmeny a rozhodnúť, či zmenený systém kvality i naďalej vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.2, alebo či je nutné nové posúdenie.

Svoje rozhodnutie musí oznámiť výrobcovi. V tomto oznámení musia byť uvedené závery kontroly a odôvodnené rozhodnutie o ohodnotení.

4. Výkon kontroly v rámci zodpovednosti oznámeného subjektu

4.1. Účelom kontroly je zabezpečiť, aby výrobca náležito plnil záväzky plynúce zo schváleného systému kvality.

4.2. Pre účely kontroly musí výrobca umožniť oznámenému subjektu vstup do výrobných a skladovacích priestorov a do priestorov kontroly a skúšania a musí mu poskytnúť všetky nevyhnutné informácie, najmä:

- dokumentáciu systému kvality,

- technickú dokumentáciu,

- záznamy o kvalite, ako sú inšpekčné správy a údaje o skúškach, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii príslušných pracovníkov, ktorí pracujú v tejto oblasti, atď.

4.3. Oznámený subjekt pravidelne vykonáva kontroly, aby zaistil, že výrobca udržuje a používa systém kvality a predkladá výrobcovi správu o kontrole.

4.4. Oznámený subjekt môže naviac vykonávať neočakávané kontroly u výrobcu. Pri týchto kontrolách môže oznámený subjekt, ak je to nevyhnutné, vykonávať alebo nechať vykonať skúšky na overenie správneho fungovania systému kvality. Oznámený subjekt predloží výrobcovi správu o prehliadke a, v prípade vykonania skúšky, správu o skúške.

5. Výrobca musí po dobu najmenej 10 rokov od vyrobenia posledného výrobku uchovávať k dispozícii pre vnútroštátne orgány:

- dokumentáciu uvedenú v druhej odrážke bodu 3.1,

- zmeny uvedené v druhom pododseku bodu 3.4,

- rozhodnutia a správy oznámeného subjektu, ktoré sú uvedené v poslednom odseku bodu 3.4 a v bodoch 4.3 a 4.4.

6. Každý oznámený subjekt musí ostatným oznámeným subjektom poskytnúť podstatné informácie o vydaných a odňatých schváleniach systémov kvality.

5. MODUL F: Overovanie jednotlivých výrobkov

1. Tento modul popisuje postup, podľa ktorého výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca pôsobiaci v spoločenstve zaisťuje a prehlasuje, že výbušniny podliehajúce ustanoveniam bodu 3 sú v zhode so vzorkou popísanou v osvedčení o typovej skúške ES a vyhovujú zodpovedajúcim požiadavkám tejto smernice.

2. Výrobca musí prijať všetky opatrenia nutné na to, aby výrobný postup zaisťoval zhodu výrobkov so vzorkou popísanou v osvedčení o typovej skúške ES a s požiadavkami smernice, ktoré sa na ne vzťahujú. Musí na každý výrobok pripojiť označenie CE a musí vypracovať prehlásenie o zhode.

3. Oznámený subjekt musí vykonať vhodné kontroly a skúšky, aby skontroloval zhodu výbušniny so zodpovedajúcimi požiadavkami smernice kontrolou a skúšaním každej výbušniny postupom popísaným v odseku 4.

Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musí po dobu najmenej 10 rokov od dátumu výroby poslednej výbušniny uchovávať kópiu prehlásenia o zhode.

4. Kontrola a skúšanie každého druhu výbušniny

4.1. Všetky výbušniny musia byť jednotlivo skontrolované a musia byť vykonané vhodné skúšky vymedzené v použiteľnej norme alebo normách uvedených v článku 4 alebo skúšky rovnocenné, za účelom overenia ich zhody s použiteľnou vzorkou a požiadavkami tejto smernice.

4.2. Oznámený subjekt musí pripojiť alebo nechať pripojiť svoju identifikačnú značku na každú schválenú výbušninu a vypracovať písomný osvedčenie o zhode s odvolaním na vykonané skúšky.

4.3. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musí byť schopný na žiadosť predložiť osvedčenia o zhode vystavené oznámeným subjektom.

6. MODUL G: Overovanie celku

1. Tento modul popisuje postup, podľa ktorého výrobca zaisťuje a prehlasuje, že výbušnina, ktorá obdržala osvedčenie uvedený v bode 2, spĺňa zodpovedajúce požiadavky smernice. Výrobca musí k výrobku pripojiť označenie CE a vypracovať prehlásenie o zhode.

2. Oznámený subjekt musí skontrolovať výbušninu a vykonať vhodné skúšky stanovené v použiteľnej norme alebo normách uvedených v článku 4, alebo skúšky rovnocenné, aby zaistil jej zhodu so zodpovedajúcimi požiadavkami smernice.

Oznámený subjekt musí pripojiť alebo nechať pripojiť na schválenú výbušninu svoju identifikačnú značku a vypracovať osvedčenie o zhode s odvolaním na vykonané skúšky.

3. Cieľom technickej dokumentácie je umožniť posúdenie zhody s požiadavkami smernice a porozumenie návrhu, výrobe a fungovaniu výbušniny.

Dokumentácia musí obsahovať v miere nevyhnutnej pre posúdenie:

- všeobecný popis výrobku,

- projektové a výrobné výkresy a plány konštrukčných častí a skupín, okruhy zapojenia obvodov, atď.,

- popisy a vysvetlenia nevyhnutné na pochopenie zmienených výkresov a schém a fungovanie výbušniny alebo ochranného systému,

- zoznam noriem uvedených v článku 4 používaných úplne alebo čiastočne a popis riešení prijatých pre splnenie základných požiadaviek smernice, pokiaľ neboli použité normy uvedené v článku 4,

- výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov, skúšok, vykonaných kontrol, atď.,

- správy o skúškach.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ PRI OZNAMOVANÍ SUBJEKTOV (PRE MENOVANIE SKÚŠOBNE), KTORÉ MUSIA ČLENSKÉ ŠTÁTY ZOHĽADNIŤ

1. Subjekt (skúšobňa), jeho riaditeľ a jeho pracovníci zodpovední za vykonávanie overovacích skúšok nesmú byť projektantmi, výrobcami, dodávateľmi alebo užívateľmi výbušnín, ktoré kontrolujú, ani splnomocnenými zástupcami niektorej z týchto strán. Nesmú sa priamo či nepriamo ako splnomocnení zástupcovia podieľať na navrhovaní, výrobe, uvádzaní na trh alebo na údržbe týchto výbušnín. To nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a subjektom.

2. Subjekt a jeho pracovníci musia vykonávať overovacie skúšky s veľkou mierou profesionálnej bezúhonnosti a technickej spôsobilosti a nezávisle na všetkých tlakoch, najmä finančných, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodovanie alebo výsledky kontroly, zvlášť zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledkoch overovania.

3. Subjekt musí mať k dispozícii zamestnancov a zariadenie nevyhnutné pre riadne plnenie správnych a technických úloh súvisiace s overovaním; musí mať tiež prístup k vybaveniu potrebnému pre zvláštne overovanie.

4. Pracovníci zodpovední za kontrolu musia mať:

- zodpovedajúce technické a odborné vzdelanie,

- vyhovujúce znalosti požiadaviek na skúšky, ktoré vykonávajú, a dostatočné skúsenosti s týmito skúškami,

- potrebnú spôsobilosť pre spisovanie osvedčení, záznamov a správ, ktoré dokladajú vykonanie skúšok.

5. Musí byť zaručená nestrannosť pracovníkov kontroly. Ich odmena nesmie byť závislá na počte vykonaných skúšok, ani na výsledkoch týchto skúšok.

6. Subjekt musí uzavrieť poistenie občianskoprávnej zodpovednosti, pokiaľ nie je zodpovednosť prevzatá štátom na základe vnútroštátnych právnych predpisov, alebo pokiaľ členský štát nie je priamo zodpovedný za skúšky.

7. Pracovníci subjektu majú povinnosť zachovávať služobné tajomstvo so zreteľom na všetky informácie získané pri plnení svojich úloh (s výnimkou príslušných správnych orgánov štátu, v ktorom vykonávajú svoju činnosť) na základe tejto smernice alebo vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý ju vykonáva.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

OZNAČENIE ZHODY

Označenie zhody CE sa skladá z iniciál "CE" v nasledujúcom zobrazení:

+++++ TIFF +++++

Ak sa označenie zmenší alebo zväčší, musia byť dodržané pomery rozmerov vyššie uvedeného rastra (náčrtku).

--------------------------------------------------

Top