EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982D0043

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 1981 o zriadení Poradného výboru pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov

OJ L 20, 28.1.1982, p. 35–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 5
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 003 P. 3 - 5
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 002 P. 164 - 166
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 002 P. 164 - 166
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 254 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 234 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 234 - 236

No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2008; Zrušil 32008D0590 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/43/oj

31982D0043Úradný vestník L 020 , 28/01/1982 S. 0035 - 0037
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 2 S. 0164
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 3 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 2 S. 0164
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 05 Zväzok 3 S. 0003


Rozhodnutie Komisie

z 9. decembra 1981

o zriadení Poradného výboru pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov

(82/43/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

keďže uplatnenie princípu rovnakého zaobchádzania pre ženy a mužov v praxi musí byť podporované zlepšenou spoluprácou a výmenami názorov a skúseností medzi orgánmi, ktoré majú v členských krajinách osobitnú zodpovednosť pri presadzovaní rovnosti príležitostí, a Komisiou;

keďže plné uplatňovanie smernice Rady 75/117/EHS z 10. februára 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy [1], 76/207/EHS z 9. februára 1976 o zavedení zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornému vzdelávaniu a postupu v zamestnaní a pracovných podmienok [2] a 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením [3] v praxi bude značne urýchlené ako výsledok pomoci národných orgánov so sieťou špecializovaných informácií, ktorá im je k dispozícii;

berúc do úvahy smernicu 72/161/EHS zo 17. apríla 1972, ktorá sa týka zabezpečenia sociálno-ekonomického poradenstva a získania kvalifikácie osobami zamestnanými v poľnohospodárstve [4];

keďže príprava a uplatňovanie opatrení spoločenstva, ktoré sa týkajú zamestnanosti žien, zlepšenie pozície samostatne zárobkovo činných žien a žien zamestnaných v poľnohospodárstve a presadzovanie rovnakých príležitostí, si vyžadujú úzku spoluprácu so špecializovanými orgánmi členských štátov;

keďže by mal byť preto na účely pravidelných porád s týmito orgánmi vytvorený inštitucionálny rámec,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Komisia týmto zriaďuje Poradný výbor pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov, ďalej len "výbor".

Článok 2

1. Výbor radí Komisii pri formulovaní a uplatňovaní jej politiky na podporu zamestnanosti žien a rovnakého zaobchádzania a zabezpečí trvalú výmenu informácií o získaných skúsenostiach a uplatnených opatreniach v spoločenstve v oblastiach, ktorých sa to týka.

2. Na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 1 tohto článku výbor:

- si vymieňa informácie s Komisiou o opatreniach prijatých na úrovni spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni a prípadne o odozve na tieto opatrenia,

- vydáva stanoviská alebo postupuje správy komisii, najmä pokiaľ ide o zásady politiky rovnakých príležitostí, a to buď na požiadanie Komisie, alebo z vlastného podnetu a na tento účel presadzuje výmeny informácií o skúsenostiach v členských štátoch v sektoroch v rámci jej právomoci.

3. Postupy pre cirkuláciu stanovísk a správ výboru sa stanovia po dohode s Komisiou.

Článok 3

1. Výbor má 20 členov.

2. Skladá sa z dvoch zástupcov z každého členského štátu menovaných z členov národných výborov alebo orgánov zriadených úradným rozhodnutím osobitne zodpovedných za otázky zamestnanosti žien a/alebo rovnakých príležitostí pre ženy a mužov a reprezentujúcich príslušné sektory. Keď je v členskom štáte niekoľko takýchto výborov alebo orgánov zaoberajúcich sa touto otázkou, Komisia určí, ktorý orgán je svojimi cieľmi, štruktúrou, reprezentatívnosťou a stupňom nezávislosti najlepšie oprávnený byť zastúpený v Komisii. Každá krajina bez tohto výboru je zastúpená členmi orgánov, o ktorých Komisia uváži, že vykonávajú analogické povinnosti.

3. Členov výboru menuje individuálne Komisia na základe návrhu orgánov uvedených v odseku 2 tohto článku spomedzi členov týchto orgánov alebo ich sekretariátov.

4. Zástupcovia dvoch strán pracovno-právneho vzťahu na úrovni spoločenstva môžu navštevovať schôdze výboru ako pozorovatelia v súlade s postupom, ktorý stanovia ich organizácie a Komisia.

Článok 4

Za každého člena výboru je menovaný zástupca za rovnakých podmienok, ako boli uvedené v článku 3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 7, zástupca sa zúčastňuje na schôdzach výboru alebo jeho činnosti len v prípade, keď sa na týchto činnostiach nebude môcť zúčastniť príslušný člen.

Článok 5

Funkčné obdobie členov výboru je tri roky a ich členstvo je možné obnoviť.

Na konci trojročného obdobia členovia výboru pokračujú vo funkcii až dovtedy, pokiaľ za nich nebude určená náhrada alebo ich funkčné obdobie nebude obnovené.

Funkčné obdobie člena sa skončí pred uplynutím trojročného obdobia v prípade jej/jeho odstúpenia, ukončenia členstva v organizácii, ktorú zastupuje, alebo jej/jeho smrťou. Funkčné obdobie člena sa môže taktiež skončiť, ak organizácia, ktorá ju/ho nominovala, žiada jej/jeho výmenu.

Člen sa nahrádza na zvyšnú časť funkčného obdobia v súlade s postupom stanoveným v článku 4.

S členskými povinnosťami nie je spojená žiadna finančná náhrada; cestovné a diéty na schôdzy výboru a pracovných skupín zriadených podľa článku 8 uhradí Komisia v súlade s platnými správnymi pravidlami.

Článok 6

Výbor zvolí predsedu/predsedkyňu spomedzi svojich členov na obdobie jedného roka. Voľba sa uskutoční dvojtretinovou väčšinou prítomných členov; vyžaduje sa však rozdiel minimálne 10 hlasov v prospech zvoleného.

Výbor zvolí dvoch podpredsedov/podpredsedkyne tou istou väčšinou a za rovnakých podmienok. V neprítomnosti predsedu/predsedkyne predsedníctvo prevezme jeden z podpredsedov/podpredsedkýň. Predseda/predsedkyňa a podpredseda/podpredsedkyňa sú z rôznych členských štátov.

Komisia organizuje prácu výboru v úzkej spolupráci s predsedom/predsedkyňou a sekretariát výboru zabezpečí kancelária Komisie pre otázky zamestnanosti a rovnakého zaobchádzania so ženami.

Článok 7

Predseda/predsedkyňa môže pozvať každú osobu, ktorá je osobitne kvalifikovaná v príslušnom predmete programu rokovania, aby sa podieľala na jej práci ako expert.

Experti sa zúčastnia len na práci na príslušnom predmete, pre ktorý sa ich účasť požaduje.

Článok 8

1. Komisia môže vytvoriť pracovné skupiny.

2. Na prípravu svojich stanovísk môže výbor poveriť spravodajcu alebo externého experta úlohou vypracovať správy v súlade s postupmi, ktoré sa určia.

Článok 9

Opatrenia prijaté v článkoch 7 a 8, ktoré majú finančný dosah na rozpočet Európskych spoločenstiev, sa vopred predložia na schválenie Komisii a zavedú sa v súlade s platnými správnymi pravidlami.

Článok 10

1. Výbor zvoláva Komisia a schádza sa v jej zariadeniach. Schádza sa aspoň trikrát za rok.

2. Zástupcovia Komisie majú právo zúčastňovať sa na schôdzach Komisie a jej pracovných skupín.

Článok 11

Keď po rokovaniach Komisie nasleduje hlasovanie, vyžaduje sa dvojtretinová väčšina prítomných členov. Na prijatie návrhu je však potrebný minimálny rozdiel 10 hlasov. Keď sú vyjadrené menšinové názory, tieto sa zaznamenajú v zápise, ktorý tvorí prílohu k stanovisku.

Článok 12

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 214 zmluvy, od členov výboru sa požaduje, aby neprezradili informácie získané v priebehu ich činnosti vo výbore alebo v jeho pracovných skupinách, keď ich Komisia informuje, že požadovaný názor alebo položená otázka sa týka dôvernej veci.

V takýchto prípadoch sa na schôdzach zúčastnia len členovia výboru a zástupcovia oddelení.

Článok 13

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 1982.

V Bruseli 9. decembra 1981

Za Komisiu

G. Thorn

predseda

[1] Ú. v. ES L 45, 19.2.1975, s. 19.

[2] Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 40.

[3] Ú. v. ES L 6, 10.1.1979, s. 24.

[4] Ú. v. ES L 96, 23.4.1972, s. 15.

--------------------------------------------------

Top