EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1063

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1063/2010 z  18. novembra 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

Ú. v. EÚ L 307, 23.11.2010, p. 1–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Nepriamo zrušil 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1063/oj

23.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1063/2010

z 18. novembra 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

keďže:

(1)

Na základe nariadenia Rady (ES) č. 732/2008 z 22. júla 2008, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007 (2), poskytuje Európska únia obchodné preferencie rozvojovým krajinám v rámci svojho systému všeobecných colných preferencií (ďalej len „GSP“ alebo „systém“). V súlade s článkom 5 ods. 2 uvedeného nariadenia sa uplatnia pravidlá pôvodu týkajúce sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a súvisiace postupy a metódy administratívnej spolupráce ustanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (3).

(2)

Po rozsiahlej diskusii iniciovanej Zelenou knihou z 18. decembra 2003 o budúcnosti pravidiel pôvodu v preferenčných obchodných režimoch (4) Komisia prijala 16. marca 2005 oznámenie s názvom „Pravidlá pôvodu v preferenčných obchodných režimoch – Orientácie na budúcnosť“ (5) (ďalej len: „oznámenie“). V danom oznámení sa uvádza nový prístup k pravidlám pôvodu vo všetkých úpravách o preferenčnom obchode, ktoré sa týkajú Európskej únie, a najmä v dohodách zameraných na rozvoj, akými je napríklad GSP.

(3)

V kontexte rozvojovej agendy z Dohy sa uznala potreba zabezpečiť lepšie začlenenie rozvojových krajín do svetového hospodárstva, predovšetkým prostredníctvom lepšieho prístupu na trhy rozvinutých krajín.

Na tento účel by sa mali preferenčné pravidlá pôvodu zjednodušiť a prípadne zmierniť tak, aby v prípade výrobkov s pôvodom v zvýhodnených krajinách mohli skutočne využívať poskytnuté zvýhodnenia.

(4)

V záujme zabezpečenia toho, aby zvýhodnenia skutočne prospievali tým, ktorí ich potrebujú, a v záujme ochrany vlastných zdrojov Európskej únie by mala zmeny preferenčných pravidiel pôvodu sprevádzať úprava postupov, ktorými sa riadia.

(5)

Z posúdenia vplyvu, ktoré Komisia vypracovala pre toho nariadenie, vyplýva, že pravidlá pôvodu v rámci GSP sú vnímané ako príliš zložité a reštriktívne. Ďalej z posúdenia vplyvu vyplýva, že udelené zvýhodnenia sa v súčasnosti využívajú pri niektorých výrobkoch málo, a to najmä pri výrobkoch, ktoré sú v najväčšom záujme najmenej rozvinutých krajín, a dané pravidlá pôvodu sú toho jedným z dôvodov.

(6)

V posúdení vplyvu sa uvádza, že zjednodušenie a priaznivosť z hľadiska rozvoja by sa dali dosiahnuť jednotným kritériom uplatniteľným na všetky výrobky pri určovaní pôvodu tovaru, ktorý nie je úplne získaný v zvýhodnenej krajine, založenom na pridanej hodnote v príslušnej zvýhodnenej krajine a vyžadujúcom dodržanie dostatočnej miery spracovania. Nepreukázalo sa však, že jednotná metóda je v záujme zjednodušenia alebo zamerania sa na vývoj nevyhnutná. Zo spätnej reakcie zúčastnených strán navyše vyplýva, že kritérium pridanej hodnoty nie je vhodné, alebo by sa nemalo používať ako jediné kritérium v určitých odvetviach, medzi ktoré patria poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske produkty, produkty rybolovu, chemikálie, kovy, textílie, odevy a obuv. V týchto odvetviach by sa teda mali používať iné, jednoduché kritériá, ktoré hospodárske subjekty ľahko pochopia a správne orgány ich budú môcť jednoducho kontrolovať, navrhnuté či už namiesto kritéria pridanej hodnoty alebo ako alternatíva k nemu. Tieto iné kritériá zahŕňajú maximálny povolený obsah nepôvodných materiálov; zmenu nomeklatúrnej položky alebo podpoložky; osobitné opracovanie alebo spracovanie a použitie úplne získaných materiálov. V záujme jednoduchosti je však potrebné, aby bolo jednotlivých pravidiel čo najmenej. Pravidlá pôvodu by preto mali byť podľa možnosti založené čo najviac na jednotlivých odvetviach a nie na jednotlivých výrobkoch.

(7)

Pravidlá pôvodu by mali odrážať hlavné rysy jednotlivých odvetví, ale zároveň by mali zvýhodneným krajinám umožňovať reálne možnosti prístupu k poskytnutému preferenčnému colnému zaobchádzaniu. Tieto pravidlá by takisto mali podľa okolností zohľadňovať existujúce rozdiely v priemyselných kapacitách zvýhodnených krajín. S cieľom podporiť priemyselný rozvoj najmenej rozvinutých krajín by mal byť prah vzťahujúci sa na tieto materiály v prípadoch, keď sa pravidlo zakladá na dodržaní maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, čo najvyšší, pričom by sa malo zároveň zabezpečiť, že operácie uskutočnené v týchto krajinách prebehnú riadne a budú hospodársky odôvodnené. Stanovenie maximálneho obsahu nepôvodných materiálov až do 70 % alebo ustanovenie akéhokoľvek pravidla umožňujúceho zodpovedajúcu úroveň uvoľnenia by mali v prípade výrobkov s pôvodom v najmenej rozvinutých krajinách viesť k nárastu ich vývozu.

(8)

Aby sa zabezpečilo, že opracovanie či spracovanie, ktoré sa uskutoční v zvýhodnenej krajine, prebehne ako riadna a hospodársky odôvodnená operácia, ktorá bude pre danú krajinu skutočne hospodársky prínosná, je vhodné ustanoviť zoznam operácií nedostatočného opracovania alebo spracovania, ktoré nikdy nepovedú k získaniu štatútu pôvodu výrobku. Tento zoznam môže byť z veľkej časti rovnaký ako súčasný zoznam. Mal by sa však do istej miery upraviť. Napríklad v záujme vyhnutia sa odkloneniu obchodu a narušeniu trhu s cukrom, by sa malo v súlade s ustanoveniami, ktoré už boli prijaté ako súčasť pravidiel pôvodu iných preferenčných obchodných režimov, ustanoviť nové pravidlo, ktorým sa zabráni miešaniu cukru s akýmkoľvek iným materiálom.

(9)

V odvetviach, v ktorých sa v súčasnosti neuplatňuje kritérium pridanej hodnoty, by sa mala zaistiť istá miera pružnosti, a to povolením použitia obmedzeného podielu materiálov, ktoré nespĺňajú pravidlá. Rozsah takéhoto použitia by sa však mal ujasniť, ak ide o výrobky vyrobené s použitím úplne získaných materiálov. Okrem toho by sa mal s cieľom umožniť väčšiu pružnosť pri získavaní zdrojov materiálov zvýšiť povolený podiel týchto materiálov, a to z 10 % na 15 % ceny konečného výrobku zo závodu, s výnimkou niektorých citlivých výrobkov. K uvedeným citlivým výrobkom patria výrobky zatriedené do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, okrem spracovaných produktov rybolovu kapitoly 16, pri ktorých sa zdá vhodnejšie uplatňovať prípustné odchýlky v hmotnostnom vyjadrení, a výrobky zatriedené do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, ktoré by mali podliehať osobitným pravidlám upravujúcim prípustné odchýlky založeným podľa daného prípadu buď na hmotnosti alebo na hodnote a líšiacim sa v závislosti od daného výrobku.

(10)

Kumulácia pôvodu je dôležitým zjednodušením, ktoré krajinám s rovnakými pravidlami pôvodu umožňuje spolupracovať pri výrobe výrobkov oprávnených na preferenčné colné zaobchádzanie. Ukázalo sa, že existujúce podmienky regionálnej kumulácie pôvodu (druh kumulácie fungujúcej v súčasnosti v rámci troch regionálnych skupín krajín) sú zložité a príliš prísne. Mali by sa preto zjednodušiť a zmierniť tak, že sa zruší existujúca podmienka týkajúca sa hodnoty. Okrem toho by sa mali zachovať existujúce možnosti kumulácie medzi krajinami v rovnakej regionálnej skupine, a to aj napriek odlišným pravidlám pôvodu zavedeným týmto nariadením v niektorých prípadoch medzi najmenej rozvinutými krajinami a ostatnými zvýhodnenými krajinami. Táto kumulácia by sa mala povoliť len za predpokladu, že pri zasielaní materiálov do inej krajiny v danej skupine s cieľom regionálnej kumulácie každá krajina uplatní pravidlo pôvodu, ktoré pre ňu platí v rámci obchodných vzťahov s Európskou úniou. Aby sa však zabránilo narušeniu trhu medzi krajinami s rôznymi úrovňami colných preferencií, mali by sa prijať ustanovenia na vyňatie určitých citlivých výrobkov z regionálnej kumulácie.

(11)

Komisia vo svojom oznámení uviedla, že je pripravená zvážiť každú požiadavku na vytvorenie nových skupín, na ich zlúčenie alebo rozšírenie, ak bude prítomná hospodárska komplementárnosť, zohľadnia sa rozdiely v preferenčných režimoch uplatňovaných na jednotlivé dotknuté krajiny a súvisiace riziko vyhýbania sa clu, a zavedú sa potrebné štruktúry a postupy administratívnej spolupráce pri riadení a pri kontrole pôvodu. V súlade s tým by sa mali prijať ustanovenia upravujúce kumuláciu pôvodu medzi krajinami v skupinách regionálnej kumulácie I a III, ktoré spĺňajú požadované podmienky. V nadväznosti na žiadosť, ktorú predložil MERCOSUR, by sa mala vytvoriť nová skupina regionálnej kumulácie, nazvaná „skupina IV“, pozostávajúca z Argentíny, Brazílie, Paraguaja a Uruguaja. Uplatňovanie regionálnej kumulácie medzi uvedenými krajinami by malo byť podmienené splnením potrebných požiadaviek.

(12)

Zvýhodneným krajinám by sa malo povoliť využívať aj naďalej kumuláciu s krajinami, ktoré sú partnerskými krajinami v rámci dohôd o voľnom obchode (FTA) uzavretých Európskou úniou. Tento nový druh kumulácie, tzv. „rozšírená kumulácia“, by mal byť jednosmerný, to znamená, že by mal umožňovať len použitie materiálov v zvýhodnených krajinách a mal by sa poskytnúť až po dôkladnom preskúmaní žiadosti podanej príslušnou zvýhodnenou krajinou. Tovar zatriedený do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému by sa mal z dôvodu svojho citlivého charakteru z tohto druhu kumulácie vyňať.

(13)

Zvýhodnené krajiny majú od roku 2001 povolené kumulovať pôvod tovaru zatriedeného do kapitol 25 až 97 harmonizovaného systému a s pôvodom v Nórsku a Švajčiarsku. Táto kumulácia by mala zostať povolená a mala by sa rozšíriť na Turecko za predpokladu, že Nórsko, Švajčiarsko a Turecko uplatnia rovnaké vymedzenie pojmu pôvod ako Európska únia a poskytnú recipročné zaobchádzanie dovezeným výrobkom, ktoré boli vyrobené s použitím materiálov s pôvodom v Európskej únii. S týmto zámerom by sa mala medzi zmluvnými stranami uzavrieť dohoda v podobe výmeny listov alebo v inej vhodnej podobe obsahujúca záväzok, že zmluvné strany poskytnú členským štátom a sebe navzájom potrebnú podporu v záležitostiach administratívnej spolupráce.

(14)

Regionálna kumulácia by sa však nemala vzťahovať na určité materiály, v prípade ktorých nie je colné zvýhodnenie v Európskej únii rovnaké pre všetky krajiny zapojené do danej kumulácie, a na dotknuté materiály by sa vzťahovalo výhodnejšie colné zaobchádzanie než v prípade, keby sa priamo vyvážali do Európskej únie. Ak by sa takéto situácie neriešili prostredníctvom vylúčenia materiálov, mohlo by to viesť k obchádzaniu cla alebo narušeniu obchodných tokov tak, že by sa do Európskej únie vyvážal tovar len z krajín, na ktoré sa uplatňuje najpriaznivejšie colné zvýhodnenie.

(15)

Zoznam materiálov vylúčených z regionálnej kumulácie sa ustanoví v samostatnej prílohe. Táto príloha sa môže meniť a dopĺňať nielen pri opätovnom vzniku takýchto situácií, ale aj s cieľom zahrnúť prípady, keď by takéto situácie mohli nastať v dôsledku zavedenia kumulácie medzi krajinami zo skupín I a III regionálnej kumulácie.

Na kumuláciu pôvodu medzi krajinami v skupinách I a III regionálnej kumulácie a rozšírenú kumuláciu by sa mali vzťahovať konkrétne podmienky, pričom Komisia by v súlade s postupom rokovania vo výboroch a na základe príslušných zreteľov mala overiť ich spĺňanie skôr, ako zváži priznanie kumulácie. Z rovnakých dôvodov by si Komisia mala zachovať možnosť kedykoľvek odňať priznanie využívať tieto druhy kumulácie v prípadoch, keď využívanie takejto kumulácie bolo priznané, ale potom sa zistí, že jej uplatňovanie už nezodpovedá daným podmienkam alebo vedie k nežiaducim následkom, ako napríklad k narušeniu obchodu alebo obchádzaniu cla.

(16)

V súčasných pravidlách pôvodu sú niektoré ustanovenia týkajúce sa rybárskych plavidiel loviacich ryby mimo pobrežných vôd zložité do takej miery, že je to neprimerané ich zámeru, a je teda veľmi náročné ich vykonávať aj kontrolovať. Mali by sa preto zjednodušiť.

Podľa súčasných pravidiel sa vyžaduje dôkaz o priamej doprave do Európskej únie, ktorý sa dá často získať len ťažko. Tieto požiadavky spôsobujú, že určitý tovar, ku ktorému je priložený platný dôkaz o pôvode tovaru, v skutočnosti nemôže využívať zvýhodnenie. Je preto vhodné zaviesť nové, jednoduchšie a pružnejšie pravidlo zamerané na to, aby tovar predložený colným orgánom na základe vyhlásenia o prepustení do voľného obehu v Európskej únii bol rovnaký ako tovar, ktorý opustil zvýhodnenú krajinu vývozu a nebol počas prepravy nijakým spôsobom pozmenený či pretvorený.

(17)

V súčasnosti potvrdzujú pôvod výrobkov orgány zvýhodnenej krajiny a v prípadoch, keď sa preukáže, že deklarovaný pôvod je nesprávny, dovozcovia často nemusia platiť clo, pretože konali v dobrej viere a chyba sa stala na strane príslušných orgánov. Dôsledkom toho dochádza k strate vlastných zdrojov Európskej únie a hlavné bremeno v konečnom dôsledku znášajú daňoví poplatníci EÚ. Keďže vývozcovia najlepšie poznajú pôvod ich výrobkov, je vhodné požadovať, aby vyhlásenie o pôvode tovaru poskytovali priamo vývozcovia svojim zákazníkom.

(18)

Vývozcovia by sa mali zaregistrovať na príslušných orgánoch zvýhodnených krajín, aby sa zjednodušili cielené kontroly po vývoze. Každá zvýhodnená krajina by mala na tento účel zriadiť elektronickú evidenciu registrovaných vývozcov, ktorej obsah by mal príslušný orgán vlády zvýhodnenej krajiny oznámiť Komisii. Na tomto základe by mala Komisia pre potreby správnych orgánov a hospodárskych subjektov v Európskej únii vytvoriť centrálnu databázu zaregistrovaných vývozcov, prostredníctvom ktorej by si hospodárske subjekty pred deklarovaním tovaru určeného na prepustenie do voľného obehu mohli overiť, že ich dodávateľ je vývozcom zaregistrovaným v príslušnej zvýhodnenej krajine. Rovnako hospodárske subjekty z Európskej únie vyvážajúce na účely dvojstrannej kumulácie pôvodu by sa mali zaregistrovať na príslušných orgánoch členských štátov.

(19)

Zverejnenie registračných čísiel vývozcov a ich registračných údajov, ktoré nemajú dôverný charakter, by malo ostatným stranám umožniť nahliadnutie do nich s cieľom zlepšiť transparentnosť a zvýšiť informovanosť zainteresovaných strán. Uverejnenie údajov by sa však so zreteľom na jeho následky malo uskutočniť iba v prípade, keď dal na to vývozca vopred a dobrovoľne výslovný a vedomý písomný súhlas.

(20)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6) sa upravuje spracúvanie osobných údajov vykonávané členskými štátmi. Zásady stanovené v smernici 95/46/ES by sa mali v prípade potreby objasniť alebo doplniť v tomto nariadení.

(21)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7) sa upravuje spracúvanie osobných údajov Komisiou. Zásady ustanovené v nariadení (ES) č. 45/2001 by sa mali v prípade potreby objasniť alebo doplniť v tomto nariadení.

(22)

V súlade s článkom 28 smernice 95/46/ES by vnútroštátne dozorné orgány mali dohliadať na právoplatné spracovanie osobných údajov členskými štátmi, zatiaľ čo podľa článku 46 nariadenia (ES) č. 45/2001 by mal Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov kontrolovať činnosť orgánov a inštitúcií Európskej únie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a vnútroštátne dozorné orgány by mali aktívne spolupracovať s vnútroštátnymi dozornými orgánmi v rámci svojej pôsobnosti a zabezpečiť koordinovaný dohľad nad spracovaním údajov vykonávaným v súlade s týmto nariadením.

(23)

Pri zavádzaní systému registrovaných vývozcov je potrebné zohľadniť schopnosť zvýhodnených krajín zriadiť a spravovať registračný systém, ako aj schopnosť Komisie zriadiť potrebnú centrálnu databázu. Komisia musí na tieto účely ešte ustanoviť požiadavky užívateľov systému a jeho technické špecifikácie. Po vytvorení podrobnej štruktúry centrálnej databázy sa posúdi presný vplyv systému registrovaných vývozcov, najmä ak ide o prístupové údaje a ochranu údajov, a uskutočnia sa potrebné úpravy príslušných ustanovení. Implementácia systému by sa preto mala odložiť do 1. januára 2017, čím sa umožní vývojová fáza, až kým nebudú stanovené požiadavky užívateľov a technické špecifikácie a zavedené prípadné právne úpravy potrebné so zreteľom na požiadavky užívateľov a technické špecifikácie systému a ich vplyv v súvislosti s ochranou údajov. Pre krajiny, ktoré nemôžu tento termín dodržať, by sa malo okrem toho stanoviť dodatočné trojročné obdobie.

Do roku 2017 a neskôr pre tie zvýhodnené krajiny, ktoré dovtedy nebudú schopné uplatňovať nový systém, by sa mali ustanoviť prechodné pravidlá týkajúce sa postupov a metód administratívnej spolupráce založené na doteraz platných ustanoveniach. Týmito prechodnými ustanoveniami by sa malo konkrétne upraviť vydávanie dôkazu o pôvode príslušnými orgánmi danej krajiny. Existujúce pravidlá by sa ďalej mali zefektívniť tým, že ich štruktúra sa zosúladí s pravidlami, ktoré sa budú uplatňovať po sprevádzkovaní systému registrovaných vývozcov, čím sa tieto pravidlá ozrejmia, najmä vďaka jasnému rozlíšeniu všeobecných zásad, postupov pri vývoze v zvýhodnenej krajine, postupov pri prepustení do voľného obehu v Európskej únii a metód administratívnej spolupráce. Zároveň by sa malo aktualizovať osvedčenie o pôvode na tlačive A, a to nahradením poznámok týkajúcich sa tlačiva znením uvedených poznámok z roku 2007, pretože tá verzia zohľadňuje posledné rozšírenie EÚ, a obsahuje teda aktualizovaný zoznam krajín, ktoré prijímajú tlačivo A na účely systému všeobecných colných preferencií (GSP).

(24)

Prístup k systému by sa mal podmieniť tým, že zvýhodnené krajiny zavedú a udržiavajú administratívne štruktúry, ktoré umožňujú efektívne riadenie systému, a zaviažu sa poskytnúť Komisii na požiadanie všetku potrebnú pomoc v súvislosti s dohľadom nad náležitým riadením systému. Medzi orgánmi v Európskej únii a v zvýhodnených krajinách musí existovať systém administratívnej spolupráce, ktorý poskytne rámec na overovanie pôvodu. Zároveň by sa mala jasne určiť zodpovednosť vývozcov pri deklarovaní pôvodu a takisto úloha správnych orgánov pri riadení tohto systému. Mal by sa spresniť obsah vyhlásení o pôvode tovaru a prípady, kedy môžu colné orgány Európskej únie odmietnuť prijať vyhlásenie alebo ho môžu zaslať na overenie.

(25)

Vymedzenie pojmov a zoznam operácií dostatočného opracovania alebo spracovania zahrnuté v súčasných ustanoveniach sú spoločné pre systém všeobecných colných preferencií a pre preferenčné colné opatrenia jednostranne prijaté Európskou úniou pre určité krajiny či územia. Keďže pravidlá pôvodu týchto neskorších úprav sa budú revidovať až neskôr, mali by sa na ne aj naďalej uplatňovať existujúce ustanovenia. V záujme koherentnosti so systémom všeobecných colných preferencií a ostatnými jednostrannými preferenčnými obchodnými režimami je vhodné zosúladiť vymedzenie pojmu úplne získaných výrobkov a zoznam operácií nedostatočného opracovania alebo spracovania stanovené v uvedených jednostranných režimoch s vymedzeniami pojmu a zoznamom pravidiel pôvodu systému všeobecných colných preferencií.

(26)

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(27)

Na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1613/2000 (8), č. 1614/2000 (9) a č. 1615/2000 (10) priznalo Spoločenstvo odchýlky od pravidiel pôvodu systému všeobecných colných preferencií pre určité textilné výrobky s pôvodom v Laose, Kambodži a Nepále, ktorých platnosť by mala uplynúť najneskôr 31. decembra 2010. Po tom, čo sa týmto nariadením zavedú jednoduchšie pravidlá pôvodu, ktoré budú priaznivé z hľadiska rozvoja, bude ďalšia platnosť uvedených odchýlok zbytočná.

(28)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2454/93 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V časti I hlave IV kapitole 2 sa články 66 až 97 nahrádzajú takto:

Oddiel 1

Všeobecný systém preferencií

Pododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 66

V tomto oddiele sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa vymedzenia pojmu ‚pôvodné výrobky‘ a súvisiace postupy a metódy administratívnej spolupráce na účely uplatňovania systému všeobecných colných preferencií (GSP) priznaných Európskou úniou rozvojovým krajinám na základe nariadenia (ES) č. 732/2008 (11), ďalej len ‚systém‘.

Článok 67

1.   Na účely tohto oddielu a oddielu 1A tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

‚zvýhodnená krajina‘ znamená krajinu alebo územie uvedené v nariadení (ES) č. 732/2008; pojem ‚zvýhodnená krajina‘ môže tiež zahŕňať hranice teritoriálnych vôd danej krajiny alebo územia a nemôže ich presahovať v zmysle Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve uzavretého v Montego Bay 10. decembra 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea),

b)

‚výroba‘ znamená každé opracovanie alebo spracovanie vrátane montáže,

c)

‚materiál‘ znamená akékoľvek prísady, suroviny, súčasti alebo časti a pod. použité pri výrobe výrobku,

d)

‚výrobok‘ znamená vyrábaný výrobok, aj keď je určený na ďalšie použitie pri inej výrobnej operácii,

e)

‚tovar‘ znamená materiál aj výrobky,

f)

‚dvojstranná kumulácia‘ znamená systém, na základe ktorého sa môžu výrobky, ktoré podľa tohto nariadenia pochádzajú z Európskej únie, považovať za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do nejakého výrobku v tejto zvýhodnenej krajine,

g)

‚kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom, Tureckom‘ znamená systém, na základe ktorého sa môžu výrobky s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku, Turecku považovať za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do nejakého výrobku v tejto zvýhodnenej krajine a dovážajú sa do Európskej únie,

h)

‚regionálna kumulácia‘ znamená systém, v rámci ktorého sa výrobky, ktoré podľa tohto nariadenia majú pôvod v krajine, ktorá je členom regionálnej skupiny, považujú za materiály s pôvodom v inej krajine rovnakej regionálnej skupiny (alebo z krajiny inej regionálnej skupiny, keď je kumulácia medzi skupinami možná), ak sú ďalej spracované alebo zapracované do tam vyrábaného výrobku,

i)

‚rozšírená kumulácia‘ znamená systém, ktorý priznáva Komisia na základe žiadosti predloženej zvýhodnenou krajinou, v rámci ktorého sa výrobky, ktoré majú pôvod v krajine, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode podľa článku XXIV platnej Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), považujú za materiály s pôvodom v príslušnej zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do tam vyrábaného výrobku,

j)

‚zastupiteľné materiály‘ znamenajú materiály rovnakého druhu a obchodnej kvality, s rovnakými technickými a fyzickými vlastnosťami, ktoré sa po zapracovaní do hotového výrobku nedajú navzájom rozlíšiť,

k)

‚regionálna skupina‘ znamená združenie krajín, medzi ktorými sa uplatňuje regionálna kumulácia,

l)

‚colná hodnota‘ znamená hodnotu určenú v súlade s Dohodou o implementácii článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnej hodnote) z roku 1994,

m)

‚hodnota materiálov‘ na zozname v prílohe 13a znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály na území zvýhodnenej krajiny. Ak je potrebné určiť hodnotu použitých pôvodných materiálov, toto písmeno sa uplatňuje primerane,

n)

‚cena zo závodu‘ znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu výrobcovi, v ktorého podniku sa vykoná posledné opracovanie alebo spracovanie za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov a všetkých ostatných nákladov spojených s jeho výrobou, po odrátaní všetkých vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku.

V prípade, že skutočná zaplatená cena nevyjadruje všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne vynaložené v zvýhodnenej krajine, cenou zo závodu sa rozumie súčet všetkých týchto nákladov po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku,

o)

‚maximálny obsah nepôvodných materiálov‘ znamená maximálny povolený obsah nepôvodných materiálov, pri dodržaní ktorého sa výroba považuje za opracovanie alebo spracovanie dostatočné na to, aby výrobok nadobudol štatút pôvodu. Je možné ho vyjadriť ako percentuálny podiel ceny zo závodu alebo ako percentuálny podiel čistej hmotnosti týchto použitých materiálov, ktoré patria do konkrétnej skupiny kapitol, do kapitoly, položky či podpoložky,

p)

‚čistá hmotnosť‘ znamená hmotnosť samotného tovaru bez obalových materiálov a obalov akéhokoľvek druhu,

q)

‚kapitoly‘, ‚položky‘ a ‚podpoložky‘ znamenajú kapitoly, položky či podpoložky (štvormiestne alebo šesťmiestne číselné znaky) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí harmonizovaný systém so zmenami podľa odporúčania Rady pre colnú spoluprácu z 26. júna 2004,

r)

‚zatriedený‘ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky či podpoložky harmonizovaného systému,

s)

‚zásielka‘ znamená výrobky, ktoré sú buď:

zasielané naraz od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo

dopravované na základe jednotného prepravného dokladu od vývozcu k príjemcovi, a ak takýto doklad neexistuje, na základe jedinej faktúry,

t)

‚vývozca‘ znamená osobu vyvážajúcu tovar do Európskej únie alebo do zvýhodnenej krajiny, ktorá je schopná preukázať pôvod tovaru bez ohľadu na to, či ide o výrobcu alebo nie a či sama vykonáva vývozné formality alebo nie,

u)

‚registrovaný vývozca‘ znamená vývozca, ktorý je registrovaný na príslušných orgánoch danej zvýhodnenej krajiny na účely vyhotovovania vyhlásení o pôvode pre vývoz v rámci systému,

v)

‚vyhlásenie o pôvode‘ znamená vyhlásenie vyhotovené vývozcom, v ktorom sa uvádza, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje, spĺňajú pravidlá pôvodu podľa systému, a to s cieľom umožniť buď osobe deklarujúcej tovar na prepustenie do voľného obehu v Európskej únii požadovať výhody preferenčného colného zaobchádzania, alebo hospodárskemu subjektu v zvýhodnenej krajine, ktorý dováža materiály na ďalšie spracovanie v súvislosti s pravidlami kumulácie, preukázať štatút pôvodu tohto tovaru.

2.   Na účely odseku 1 písm. n) sa môže pojem ‚výrobca‘ uvedený v odseku 1 prvom pododseku písm. n) v prípade, keď bolo posledné opracovanie alebo spracovanie subdodávateľsky zadané výrobcovi, vzťahovať na podnik, ktorý subdodávateľa zamestnal.

Článok 68

1.   V záujme zabezpečenia riadneho uplatňovania tohto systému sa zvýhodnené krajiny zaviažu, že:

a)

zriadia a zachovajú potrebné administratívne štruktúry a systémy potrebné na implementáciu a riadenie pravidiel a postupov ustanovených v tomto oddiele v danej krajine, vrátane zavedenia prípadných úprav potrebných pri uplatňovaní kumulácie,

b)

ich príslušné orgány budú spolupracovať s Komisiou a colnými orgánmi členských štátov.

2.   Spolupráca uvedená v odseku 1 písm. b) zahŕňa:

a)

poskytovanie akejkoľvek potrebnej pomoci Komisii, v prípade, že o ňu požiada, v záujme vykonávania jej dohľadu nad náležitým riadením systému v danej krajine, vrátane kontrolných návštev na mieste uskutočňovaných Komisiou alebo colnými orgánmi členských štátov,

b)

bez toho, aby tým boli dotknuté články 97g a 97h, overovanie štatútu pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok ustanovených v tomto oddiele, vrátane návštev na mieste, ak o to Komisia alebo colné orgány členských štátov požiadajú v súvislosti so zisťovaním pôvodu.

3.   Zvýhodnené krajiny predložia Komisii záväzok uvedený v odseku 1.

Článok 69

1.   Zvýhodnené krajiny oznámia Komisii názvy a adresy orgánov nachádzajúcich sa na ich území, ktoré sú:

a)

súčasťou vládnych orgánov danej krajiny alebo konajú s poverením danej vlády a sú splnomocnené na registrovanie vývozcov a ich vyňatie z registra registrovaných vývozcov,

b)

súčasťou vládnych orgánov danej krajiny a splnomocnené na poskytovanie pomoci Komisii a colným orgánom členských štátov prostredníctvom administratívnej spolupráce, ako sa ustanovuje v tomto oddiele.

2.   Zvýhodnené krajiny bezodkladne informujú Komisiu o každej zmene údajov oznámených podľa odseku 1.

3.   Komisia vytvorí na základe informácií poskytnutých vládnymi orgánmi zvýhodnených krajín a colnými orgánmi členských štátov elektronickú databázu registrovaných vývozcov.

Prístup do tejto databázy a k údajom, ktoré obsahuje, má jedine Komisia. Orgány uvedené v prvom pododseku zabezpečia, aby boli údaje oznamované Komisii aktuálne, úplné a presné.

Údaje spracované v databáze uvedenej v prvom pododseku sa uverejnia na internete, s výnimkou dôverných informácií uvedených v odsekoch 2 a 3 žiadosti o registrovanie vývozcu uvedenej v článku 92.

Osobné údaje spracované v databáze uvedenej v prvom pododseku a členskými štátmi podľa tohto oddielu sa poskytnú alebo sprístupnia tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám iba v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 45/2001.

4.   Týmto nariadením sa nijako nemení úroveň ochrany jednotlivcov, ak ide o spracúvanie osobných údajov podľa ustanovení Európskej únie a vnútroštátneho práva, a najmä sa ním nemenia ani povinnosti členských štátov týkajúce sa nimi uskutočňovaného spracúvania osobných údajov podľa smernice 95/46/ES, ani povinnosti inštitúcií a orgánov Európskej únie týkajúce sa nimi uskutočňovaného spracúvania osobných údajov podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 v rámci plnenia ich úloh.

Identifikačné a registračné údaje vývozcov tvorené súborom údajov uvedených v bodoch 1, 3 (týkajúce sa opisu činností), 4 a 5 prílohy 13c môže Komisia zverejniť na internete jedine v prípade, ak na to vývozcovia dali vopred a dobrovoľne svoj výslovný a vedomý písomný súhlas.

Vývozcom sa poskytnú informácie ustanovené v článku 11 nariadenia (ES) č. 45/2001.

Práva osôb, pokiaľ ide o ich registračné údaje uvedené v prílohe 13 a spracované vo vnútroštátnych systémoch, sa vykonávajú v súlade s právom členského štátu, ktorý uložil ich osobné údaje, a v súlade s vykonávaním smernice 95/46/ES.

Práva osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v centrálnej databáze uvedenej v odseku 3 sa vykonávajú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Vnútroštátne dozorné orgány zaoberajúce sa ochranou údajov a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú a zaisťujú koordinovaný dozor nad databázou uvedenou v odseku 3.

Článok 70

1.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie sérii C zoznam zvýhodnených krajín a dátum, odkedy sú považované za spĺňajúce podmienky uvedené v článkoch 68 a 69. Keď rovnaké podmienky splní nová zvýhodnená krajina, Komisia tento zoznam aktualizuje.

2.   Výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine v zmysle tohto oddielu využívajú po prepustení do voľného obehu v Európskej únii tento systém iba pod podmienkou, že boli vyvezené v deň uvedený v zozname podľa odseku 1 alebo po tomto dátume.

3.   Zvýhodnená krajina sa považuje za spĺňajúcu ustanovenia článkov 68 a 69 v deň, keď predložila záväzok uvedený v článku 68 ods. 1 a podala oznámenie uvedené v článku 69 ods. 1.

Článok 71

Ak príslušné orgány zvýhodnenej krajiny nedodržia ustanovenia článku 68 ods. 1, článku 69 ods. 2, článkov 91, 92, 93 alebo 97g alebo systematicky nedodržiavajú článok 97h ods. 2, môže to v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 732/2008 viesť k dočasnému odňatiu preferencií v rámci systému pre danú krajinu.

Pododdiel 2

Vymedzenie pojmu pôvodné výrobky

Článok 72

Za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine sa považujú:

a)

výrobky úplne získané v danej krajine v zmysle článku 75;

b)

výrobky získané v danej krajine, v ktorých sú použité materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za predpokladu, že tieto materiály podstúpili dostatočné opracovanie alebo spracovanie v zmysle článku 76.

Článok 73

1.   Podmienky nadobudnutia štatútu pôvodu ustanovené v tomto pododdiele musia byť splnené v príslušnej zvýhodnenej krajine.

2.   Ak sú pôvodné výrobky, ktoré sa vyvážajú zo zvýhodnenej krajiny do inej krajiny, vrátené, považujú sa za nepôvodné výrobky, ak nie je možné príslušným orgánom uspokojivo preukázať, že:

a)

vrátené výrobky sú rovnaké ako tie, ktoré sa vyvážali, a

b)

v danej inej krajine alebo počas vývozu sa na nich nevykonala nijaká operácia okrem operácie nevyhnutnej na ich uchovanie v dobrom stave.

Článok 74

1.   Výrobky deklarované na prepustenie do voľného obehu v Európskej únii musia byť totožné s výrobkami vyvezenými zo zvýhodnenej krajiny, ktorá sa pokladá za krajinu ich pôvodu. Pred tým, ako sa deklarujú na prepustenie do voľného obehu nesmú byť nijako pozmenené, spracované ani sa na nich nesmú vykonať operácie iné ako také, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave. Skladovanie výrobkov alebo zásielok a rozdeľovanie zásielok sa môže vykonať na zodpovednosť vývozcu alebo následného držiteľa tovaru a výrobky zostávajú v krajine alebo krajinách tranzitu pod colným dohľadom.

2.   Splnenie ustanovení odseku 1 sa považuje za uspokojivé, ak colné orgány nemajú dôvod o tom pochybovať; v takých prípadoch môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby poskytol dôkaz o spĺňaní podmienok, ktorý je možné poskytnúť akýmkoľvek spôsobom, vrátane zmluvných prepravných dokladov, ako sú nákladné listy; alebo v podobe faktických či konkrétnych dôkazov založených na označení alebo číslovaní balení alebo akýchkoľvek dôkazov týkajúcich sa samotného tovaru.

3.   V prípade uplatňovania kumulácie podľa článkov 84, 85 alebo 86 sa odseky 1 a 2 uplatňujú primerane.

Článok 75

1.   Za úplne získané v zvýhodnenej krajine sa považujú:

a)

nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z morského dna,

b)

tam vypestované alebo zozbierané rastliny a rastlinné produkty,

c)

živé zvieratá vyliahnuté alebo narodené a chované na jej území,

d)

produkty zo živých zvierat chovaných na jej území,

e)

produkty zo zabitých zvierat narodených a chovaných na jej území,

f)

výrobky získané lovom alebo rybolovom na jej území,

g)

produkty akvakultúry z rýb, kôrovcov a mäkkýšov tam narodených a chovaných,

h)

produkty morského rybolovu a iné produkty získané z mora jej plavidlami mimo teritoriálnych vôd,

i)

výrobky vyrobené na palube spracovateľských lodí tejto krajiny výlučne z produktov uvedených pod písmenom h),

j)

použité predmety zozbierané v tejto krajine, vhodné len na opätovné získanie surovín,

k)

odpad a šrot pochádzajúci z výrobných operácií uskutočnených na jej území,

l)

produkty vyťažené z morského dna alebo morského podložia nachádzajúceho sa mimo teritoriálnych vôd, ak tam má zvýhodnená krajina výlučné práva na ťažbu,

m)

tovar tam vyrobený výlučne z výrobkov uvedených pod písmenami a) až l).

2.   Pojem ‚jej plavidlá‘ a ‚jej spracovateľské lode‘ v odseku 1 písm. h) a i) sa uplatňuje len na plavidlá a spracovateľské lode, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

sú zaregistrované v zvýhodnenej krajine alebo v členskom štáte,

b)

plavia sa pod vlajkou zvýhodnenej krajiny alebo členského štátu,

c)

spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i)

aspoň z 50 % ich vlastnia štátni príslušníci zvýhodnenej krajiny alebo členského štátu, alebo

ii)

ich vlastnia spoločnosti,

ktoré majú sídlo a hlavnú prevadzkáreň v zvýhodnenej krajine alebo v členskom štáte, a

ktoré sú minimálne z 50 % vo vlastníctve zvýhodnenej krajiny alebo členských štátov alebo verejných subjektov alebo štátnych príslušníkov zvýhodnenej krajiny alebo členských štátov.

3.   Podmienky uvedené v odseku 2 sa môžu splniť v členských štátoch alebo v jednotlivých zvýhodnených krajinách, pokiaľ všetky zvýhodnené krajiny využívajú regionálnu kumuláciu v súlade s článkom. 86 ods. 1 a 5. V takom prípade sa výrobky považujú podľa ods. 2 písm. b) za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine, pod vlajkou ktorej sa plavidlo alebo spracovateľská loď plavia.

Prvý pododsek sa uplatňuje, len ak sú splnené ustanovenia článku 86 ods. 2 písm. b) a c).

Článok 76

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 78 a 79, výrobky, ktoré nie sú úplne získané v príslušnej zvýhodnenej krajine v zmysle článku 75, sa považujú za výrobky s pôvodom v tejto zvýhodnenej krajine za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené pre daný tovar v zozname v prílohe 13a.

2.   Ak je výrobok, ktorý získal štatút pôvodu v niektorej krajine v súlade s odsekom 1, v tejto krajine ďalej spracovaný a použitý ako materiál na výrobu iného výrobku, nezohľadňujú sa nepôvodné materiály, ktoré sa mohli použiť na jeho výrobu.

Článok 77

1.   Pri každom výrobku sa určí, či boli splnené požiadavky článku 76 ods. 1.

V prípade, keď sa však príslušné pravidlo zakladá na dodržaní maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, hodnota nepôvodných materiálov sa môže vypočítať na základe priemernej hodnoty ako sa uvádza v odseku 2, aby sa zohľadnili výkyvy v nákladoch a výmenných kurzoch.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 druhom pododseku sa priemerná cena výrobku zo závodu vypočíta na základe súčtu cien zo závodu účtovaných pri každom predaji výrobkov uskutočnenom v predchádzajúcom účtovnom roku a priemerná hodnota použitých nepôvodných materiálov sa vypočíta na základe súčtu hodnôt všetkých nepôvodných materiálov použitých pri výrobe výrobkov za predchádzajúci účtovný rok určených v krajine vývozu, alebo v prípade, ak nie sú dostupné údaje za celý účtovný rok, za kratšie obdobie v trvaní najmenej troch mesiacov.

3.   Vývozcovia, ktorí sa rozhodnú pre výpočet na základe priemernej hodnoty, dôsledne používajú túto metódu počas roku nasledujúceho po referenčnom účtovnom roku alebo prípadne počas roka nasledujúceho po kratšom období použitom ako referenčné obdobie. Túto metódu môžu prestať používať, ak počas daného účtovného roka alebo kratšieho reprezentatívneho obdobia v trvaní najmenej troch mesiacov zaznamenajú, že výkyvy v nákladoch alebo výmenných kurzoch, ktoré odôvodňovali používanie tejto metódy, už neexistujú.

4.   Priemerné hodnoty uvedené v odseku 2 sa použijú ako cena zo závodu, resp. hodnota nepôvodných materiálov, s cieľom zistiť dodržiavanie maximálneho obsahu nepôvodných materiálov.

Článok 78

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, tieto operácie sa považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na udelenie štatútu pôvodných výrobkov bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článku 76:

a)

operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby sa výrobky uchovali počas prepravy a skladovania v dobrom stave,

b)

rozdeľovanie a zostavovanie zásielok,

c)

umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných povrchových nánosov,

d)

žehlenie alebo lisovanie textílií alebo textilných výrobkov,

e)

jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením,

f)

lúpanie a čiastočné alebo úplné mletie ryže; leštenie a glazovanie obilnín a ryže,

g)

operácie farbenia alebo ochucovania cukru alebo jeho tvarovania do kociek; čiastočné alebo úplné mletie kryštálového cukru,

h)

šúpanie, odkôstkovávanie alebo lúskanie ovocia, orechov a zeleniny,

i)

ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie,

j)

osievanie, prečisťovanie, triedenie, preberanie, zatrieďovanie, zostavovanie (vrátane zostavovania súprav predmetov),

k)

jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na kartóny alebo dosky a všetky ostatné jednoduché baliace operácie,

l)

pripevňovanie alebo tlač značiek, nálepiek, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly,

m)

jednoduché miešanie výrobkov, aj rôzneho druhu; miešanie cukru s akýmkoľvek materiálom,

n)

jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov,

o)

jednoduché skladanie častí výrobku do kompletného výrobku alebo rozkladanie výrobkov na časti,

p)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až o),

q)

porážka zvierat.

2.   Na účely odseku 1 sa operácie považujú za jednoduché, keď na ich vykonanie nie sú potrebné žiadne osobitné schopnosti alebo stroje, prístroje alebo nástroje osobitne vyrobené či nainštalované pre tieto operácie.

3.   Pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na danom výrobku má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1, sa zvažujú všetky operácie vykonané na danom výrobku v zvýhodnenej krajine.

Článok 79

1.   Odchylne od článku 76 a s výhradou odsekov 2 a 3 tohto článku sa nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok stanovených v zozname v prílohe 13a nemajú použiť pri výrobe daného výrobku, môžu predsa len použiť, ak ich celková hodnota alebo odhadovaná čistá hmotnosť výrobku nepresahuje:

a)

15 % hmotnosti výrobku pri výrobkoch zatriedených do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, s výnimkou spracovaných produktov rybolovu kapitoly 16;

b)

15 % ceny výrobku zo závodu pri ostatných výrobkoch, s výnimkou výrobkov zatriedených do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, v prípade ktorých sa uplatňujú prípustné odchýlky uvedené v poznámkach 6 a 7 časti I prílohy 13a.

2.   Odsek 1 nepovoľuje prekročenie percentuálneho podielu maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, ako sa uvádza v pravidlách, ktoré sa ustanovujú v zozname v prílohe 13a.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na výrobky úplne získané v zvýhodnenej krajine v zmysle článku 75. Bez toho, aby bol dotknutý článok 78 a článok 80 ods. 2, prípustná odchýlka stanovená v uvedených odsekoch sa však uplatňuje na súhrn všetkých materiálov, ktoré sú použité pri výrobe výrobku a v prípade ktorých sa podľa pravidla ustanoveného v zozname v prílohe 13a vyžaduje, aby tieto materiály boli úplne získané.

Článok 80

1.   Určujúcou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto oddielu je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa harmonizovaného systému.

2.   Ak zásielka pozostáva z niekoľkých identických výrobkov zatriedených do rovnakej položky harmonizovaného systému, každý výrobok sa pri uplatňovaní ustanovení tohto oddielu posudzuje jednotlivo.

3.   Ak sa na účely zatrieďovania podľa všeobecného výkladového pravidla 5 harmonizovaného systému s výrobkom berie do úvahy aj jeho obal, tak sa na tento obal prihliada aj pri určovaní pôvodu výrobku.

Článok 81

Príslušenstvo, náhradné dielce a nástroje odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a zahrnuté v ich cene zo závodu, sa považujú za jeden celok s takýmto zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom.

Článok 82

Súpravy vymedzené vo všeobecnom výkladovom pravidle 3 harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak sú pôvodné všetky ich časti.

Ak sa súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, súprava ako celok sa považuje za pôvodnú, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 83

Pri určovaní, či je výrobok pôvodný, sa neprihliada na pôvod týchto prvkov, ktoré sa môžu použiť na jeho výrobu:

a)

energia a palivo,

b)

zariadenie a vybavenie,

c)

stroje a nástroje,

d)

tovar, ktorý nie je súčasťou konečného zloženia výrobku, ani nie je na tento účel určený.

Pododdiel 3

Kumulácia

Článok 84

Dvojstranná kumulácia umožňuje, aby sa výrobky s pôvodom v Európskej únii považovali za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú zapracované do výrobku vyrábaného v tejto krajine za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v danej krajine presahuje rámec operácií uvedených v článku 78 ods. 1.

Článok 85

1.   Ak Nórsko, Švajčiarsko a Turecko priznajú všeobecné colné preferencie na výrobky s pôvodom v zvýhodnených krajinách a uplatňujú vymedzenie pojmu pôvod zodpovedajúce pojmu vymedzenému v tomto oddiele, kumulácia s Nórskom, Švajčiarskom alebo Tureckom umožňuje, aby výrobky s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku boli považované za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, pokiaľ tam vykonané opracovanie alebo spracovanie presahuje rámec operácií uvedených v článku 78 ods. 1.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje len pod podmienkou, že Turecko, Nórsko a Švajčiarsko priznajú na základe reciprocity rovnaké zaobchádzanie výrobkom s pôvodom v zvýhodnených krajinách, do ktorých sú zapracované materiály s pôvodom v Európskej únii.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje na výrobky zatriedené do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému.

4.   Európska Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie sérii C dátum, ku ktorému boli podmienky ustanovené v odsekoch 1 a 2 splnené.

Článok 86

1.   Regionálna kumulácia sa uplatňuje na tieto štyri samostatné regionálne skupiny:

a)

Skupina I: Brunej, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam,

b)

Skupina II: Bolívia, Kolumbia, Kostarika, Ekvádor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela,

c)

Skupina III: Bangladéš, Bhután, India, Maldivy, Nepál, Pakistan, Srí Lanka,

d)

Skupina IV: Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj.

2.   Regionálna kumulácia medzi krajinami v rámci rovnakej skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na účely regionálnej kumulácie medzi krajinami regionálnej skupiny sa uplatňujú pravidlá pôvodu ustanovené v tomto oddiele.

V prípade, že rozhodujúca operácia ustanovená v časti II prílohy 13a nie je rovnaká pre všetky krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii, pôvod výrobkov vyvážaných z jednej krajiny regionálnej skupiny do druhej na účely regionálnej kumulácie sa určí na základe pravidla, ktoré by sa uplatňovalo, keby sa výrobky vyvážali do Európskej únie,

b)

krajiny regionálnej skupiny sa zaviazali:

i)

dodržiavať ustanovenia tohto oddielu alebo zabezpečovať ich dodržiavanie a

ii)

poskytovať potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zabezpečila správna implementácia tohto oddielu tak so zreteľom na Európsku úniu, ako aj medzi danými krajinami,

c)

záväzky uvedené v písmene b) oznámil Komisii sekretariát danej regionálnej skupiny alebo iný príslušný spoločný subjekt zastupujúci všetkých členov danej regionálnej skupiny.

Ak krajiny regionálnej skupiny splnili ustanovenia prvého pododseku písmena b) a c) už pred 1. januárom 2011, nevyžaduje sa nový záväzok.

3.   Materiály uvedené v zozname v prílohe 13b sú vylúčené z regionálnej kumulácie ustanovenej v odseku 2 v prípade, že:

a)

colné preferencie uplatniteľné v Európskej únii nie sú pre všetky krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii rovnaké a

b)

na dotknuté materiály by sa prostredníctvom kumulácie vzťahovalo výhodnejšie colné zaobchádzanie než colné zaobchádzanie, ktoré by sa na ne vzťahovalo, keby sa priamo vyvážali do Európskej únie.

4.   Regionálna kumulácia medzi krajinami rovnakej regionálnej skupiny sa uplatňuje výlučne pod podmienkou, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v zvýhodnenej krajine, kde sú materiály ďalej spracované alebo zapracované, presahuje rámec operácií uvedených v článku 78 ods. 1 a v prípade textilných výrobkov aj rámec operácií uvedených v prílohe 16.

Ak nie je splnená podmienka ustanovená v prvom pododseku, krajinou pôvodu výrobkov je krajina regionálnej skupiny s najväčším podielom colnej hodnoty použitých materiálov s pôvodom v iných krajinách regionálnej skupiny.

Ak sa krajina pôvodu určí podľa druhého pododseku, uvedie sa ako krajina pôvodu na dôkaze o pôvode tovaru, ktorý vyhotoví vývozca výrobku do Európskej únie, alebo – pred tým, ako sa začne uplatňovať systém registrovaných vývozcov – ktorý vystavia orgány zvýhodnenej krajiny vývozu.

5.   Komisia môže na žiadosť orgánov zvýhodnenej krajiny skupiny I alebo skupiny III priznať regionálnu kumuláciu medzi týmito krajinami, ak je Komisia presvedčená, že je splnená každá z týchto podmienok:

a)

sú splnené podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a), a

b)

krajiny, ktoré sa majú zúčastniť tejto regionálnej kumulácie, sa zaviazali a spoločne oznámili Komisii svoj záväzok

i)

dodržiavať ustanovenia tohto oddielu alebo zabezpečovať ich dodržiavanie a

ii)

poskytovať potrebnú administratívnu spoluprácu a zabezpečiť správnu implementáciu tohto oddielu tak so zreteľom na Európsku úniu, ako aj medzi krajinami navzájom.

Žiadosť uvedená v prvom pododseku je podložená dôkazom o splnení podmienok ustanovených v danom pododseku. Žiadosť je adresovaná Komisii. Komisia rozhoduje o žiadosti so zreteľom na všetky náležitosti týkajúce sa kumulácie považované za relevantné, vrátane materiálov, ktorých sa má kumulácia týkať.

6.   Ak sa majú výrobky vyrobené v krajine skupiny I alebo III s použitím materiálov s pôvodom v krajine tej druhej skupiny vyviezť do Európskej únie, pôvod týchto výrobkov sa určí takto:

a)

materiály s pôvodom v krajine jednej regionálnej skupiny sa považujú za materiály s pôvodom v krajine druhej regionálnej skupiny, ak sú zapracované do tam získaného výrobku za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v druhej zvýhodnenej krajine presahuje rámec operácií uvedených v článku 78 ods. 1 a v prípade textilných výrobkov aj rámec operácií uvedených v prílohe 16.

b)

Ak nie je splnená podmienka ustanovená v písmene a), krajinou pôvodu výrobkov je krajina zúčastňujúca sa na kumulácii s najväčším podielom colnej hodnoty použitých materiálov s pôvodom v iných krajinách, ktoré sa zúčastňujú na kumulácii.

Ak sa krajina pôvodu určí podľa písmena b) prvého pododseku, uvedie sa ako krajina pôvodu na dôkaze o pôvode tovaru, ktorý vyhotoví vývozca výrobku do Európskej únie alebo – pred tým, ako sa začne uplatňovať systém registrovaných vývozcov – ktorý vystavia orgány zvýhodnenej krajiny vývozu.

7.   Komisia môže na žiadosť orgánov ktorejkoľvek zvýhodnenej krajiny priznať rozšírenú kumuláciu medzi zvýhodnenou krajinou a krajinou, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode podľa článku XXIV platnej Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

krajiny zúčastňujúce sa kumulácie sa zaviazali, že budú dodržiavať alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tohto oddielu a poskytnú potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zabezpečilo správne vykonávanie tohto oddielu tak so zreteľom na Európsku úniu, ako aj medzi týmito krajinami,

b)

príslušná zvýhodnená krajina oznámila záväzok uvedený v písmene a) Komisii.

Žiadosť uvedená v prvom pododseku obsahuje zoznam materiálov, na ktoré sa kumulácia vzťahuje, a je podložená dôkazmi o splnení podmienok ustanovených v prvom pododseku písm. a) a b). Žiadosť je adresovaná Komisii. Ak sa príslušné materiály zmenia, predloží sa nová žiadosť.

Materiály zatriedené do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému sú z rozšírenej kumulácie vyňaté.

8.   V prípadoch rozšírenej kumulácie uvedenej v odseku 7 sa pôvod použitých materiálov a uplatniteľný dokladový dôkaz o pôvode tovaru určí v súlade s pravidlami ustanovenými v príslušnej dohode o voľnom obchode. Pôvod výrobkov, ktoré sa majú vyviezť do Európskej únie, sa určí v súlade s pravidlami pôvodu ustanovenými v tomto oddiele.

Aby získaný výrobok nadobudol štatút pôvodu, nie je nutné, aby sa na materiáloch s pôvodom v krajine, s ktorou má Európska únia dohodu o voľnom obchode, a ktoré sú v zvýhodnenej krajine použité pri výrobe výrobku, ktorý sa má vyviezť do Európskej únie, vykonalo dostatočné opracovanie alebo spracovanie, ak pracovanie alebo spracovanie vykonané v príslušnej zvýhodnenej krajine presahuje rámec operácií uvedených v článku 78 ods. 1.

9.   Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie sérii C uverejní:

a)

dátum, kedy nadobúda platnosť kumulácia medzi krajinami skupiny I a skupiny III ustanovená v odseku 5, zoznam krajín zúčastňujúcich sa na tejto kumulácii a prípadne zoznam materiálov, na ktoré sa kumulácia uplatňuje,

b)

dátum, kedy nadobúda účinnosť rozšírená kumulácia, krajiny zúčastňujúce sa na tejto kumulácii a zoznam materiálov, na ktoré sa kumulácia uplatňuje.

Článok 87

V prípade využitia dvojstrannej kumulácie alebo kumulácie s Nórskom, Švajčiarskom alebo Tureckom v kombinácii s regionálnou kumuláciou získaný výrobok nadobudne štatút pôvodu v jednej z krajín príslušnej regionálnej skupiny v súlade s článkom 86 ods. 4 prvým a druhým pododsekom.

Článok 88

1.   Pododdiel 1 a 2 sa uplatňuje primerane na:

a)

vývoz z Európskej únie do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie,

b)

vývoz z jednej zvýhodnenej krajiny do inej na účely regionálnej kumulácie, ako sa ustanovuje v článku 86 ods. 1 a ods. 5, bez toho, aby tým bol dotknutý článok 86 ods. 2 písm. a) druhý pododsek.

2.   Ak sú pri opracovaní alebo spracovaní výrobkov použité pôvodné a nepôvodné zastupiteľné materiály, colné úrady členských štátov môžu povoliť na písomnú žiadosť hospodárskych subjektov na účely následného vývozu do zvýhodnenej krajiny v rámci dvojstrannej kumulácie spravovanie materiálov v Európskej únii pomocou metódy oddeleného vedenia účtovníctva, bez toho, aby sa materiály uchovávali v skladoch oddelene.

3.   Colné orgány členských štátov môžu podmieniť udelenie povolenia podľa odseku 2 podmienkami, ktoré považujú za vhodné.

Povolenie sa udelí len vtedy, ak sa dá použitím metódy uvedenej v odseku 2 zabezpečiť, aby bolo množstvo získaných výrobkov, ktoré by sa mohli považovať za ‚výrobky s pôvodom v Európskej únii‘, vždy rovnaké ako množstvo, ktoré by sa získalo použitím metódy fyzického oddelenia zásob.

Ak sa táto metóda povolí, uplatňuje sa a jej uplatňovanie sa zaznamenáva na základe všeobecných účtovných princípov uplatniteľných v Európskej únii.

4.   Držiteľ oprávnený na používanie metódy uvedenej v odseku 2 vyhotovuje dôkazy o pôvode tovaru pre také množstvo výrobkov, ktoré sa môže považovať za výrobky s pôvodom v Európskej únii, alebo kým sa nezačne používať systém registrovaných vývozcov, žiada o ich vystavenie. Na požiadanie colných orgánov členských štátov uvedený držiteľ poskytne vyhlásenie o spôsobe spravovania uvedeného množstva výrobkov.

5.   Colné úrady členských štátov dohliadajú na používanie povolenia uvedeného v odseku 2.

V týchto prípadoch môžu povolenie odňať:

a)

držiteľ povolenie akýmkoľvek spôsobom zneužíva alebo

b)

držiteľ nespĺňa niektorú z ďalších podmienok ustanovenú v tomto oddiele alebo oddiele 1A.

Pododdiel 4

Odchýlky

Článok 89

1.   Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo v reakcii na žiadosť zvýhodnenej krajiny priznať zvýhodnenej krajine dočasnú odchýlku z ustanovení tohto oddielu, ak:

a)

v dôsledku vnútorných alebo vonkajších faktorov táto krajina nemôže dodržiavať pravidlá na získanie štatútu pôvodu ustanovené v článku 72, ktoré predtým dodržiavať mohla, alebo

b)

táto krajina potrebuje čas na to, aby sa pripravila na dodržiavanie pravidiel na získanie štatútu pôvodu ustanovených v článku 72.

2.   Táto dočasná odchýlka je obmedzená na obdobie trvania účinku vnútorných alebo vonkajších faktorov, ktoré ju odôvodňujú, alebo na obdobie, ktoré zvýhodnená krajina potrebuje na dosiahnutie dodržiavania pravidiel.

3.   Žiadosť o odchýlku sa predkladá v písomnej podobe Komisii. Uvedú sa v nej dôvody požadovania odchýlky podľa odseku 1 a priložia sa k nej príslušné podporné doklady.

4.   Ak sa odchýlka udelí, podlieha splneniu všetkých požiadaviek ustanovených v súvislosti s informáciami, ktoré treba poskytnúť Komisii a ktoré sa týkajú používania odchýlky a spravovania množstva, na ktoré bola odchýlka udelená.

Pododdiel 5

Postupy pri vývoze v zvýhodnenej krajine

Článok 90

Systém sa uplatňuje v týchto prípadoch:

a)

ak tovar vyvážený registrovaným vývozcom v zmysle článku 92 spĺňa požiadavky tohto oddielu;

b)

v prípade zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balíkov obsahujúcich pôvodné výrobky vyvezenej ktorýmkoľvek vývozcom, ak celková hodnota zasielaných pôvodných výrobkov nepresiahne 6 000 EUR.

Článok 91

1.   Príslušné orgány zvýhodnenej krajiny vytvoria a pravidelne aktualizujú elektronický register zaregistrovaných vývozcov so sídlom v danej krajine. Register sa bezodkladne aktualizuje, ak je niektorý vývozca v súlade s článkom 93 ods. 2 z registra vyňatý.

2.   Register obsahuje tieto informácie:

a)

meno/názov vývozcu a úplnú adresu sídla registrovaného vývozcu vrátane identifikačného čísla danej krajiny alebo územia (kód krajiny ISO alfa 2),

b)

číslo registrovaného vývozcu,

c)

výrobky, ktoré sa majú v rámci systému vyvážať (orientačný zoznam kapitol alebo položiek harmonizovaného systému podľa uváženia žiadateľa),

d)

dátumy, odkedy a dokedy vývozca je/bol registrovaný,

e)

dôvod vyňatia z registra (na žiadosť registrovaného vývozcu alebo vyňatie príslušnými orgánmi). Tieto údaje majú k dispozícii len príslušné orgány.

3.   Príslušné orgány zvýhodnených krajín oznámia Komisii vnútroštátny číselný systém používaný na označovanie zaregistrovaných vývozcov. Číslo začína kódom danej krajiny ISO alpha 2.

Článok 92

Vývozcovia podajú žiadosť o registráciu príslušným orgánom zvýhodnenej krajiny, ktoré sa uvádzajú v článku 69 ods. 1 písm. a), a to na tlačive, ktorého vzor sa uvádza v prílohe 13c. Vyplnením uvedeného tlačiva dávajú vývozcovia súhlas s uložením poskytnutých informácií do databázy Komisie a so zverejnením údajov, ktoré nie sú dôverné, na internete.

Príslušné orgány žiadosť prijmú, len ak je úplná.

Článok 93

1.   Registrovaní vývozcovia, ktorí už nespĺňajú podmienky pre vývoz tovaru v rámci systému alebo už nemajú v úmysle tento tovar vyvážať, upovedomia o tom príslušné orgány zvýhodnenej krajiny, ktorá ich bezodkladne vyjme z registra zaregistrovaných vývozcov vedenom v tejto zvýhodnenej krajine.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý systém pokút a sankcií uplatniteľných v zvýhodnenej krajine, ak registrovaní vývozcovia vyhotovia zámerne alebo z nedbalosti vyhlásenie o pôvode tovaru alebo akýkoľvek podporný dokument, ktorý obsahuje nesprávne informácie vedúce k tomu, že neoprávnene alebo podvodom získajú výhody preferenčného colného zaobchádzania, alebo ak dajú vyhotoviť takéto vyhlásenie o pôvode tovaru alebo podporný dokument, príslušné orgány zvýhodnenej krajiny vyjmú vývozcu z registra zaregistrovaných vývozcov vedeného v príslušnej zvýhodnenej krajine.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý možný vplyv nezrovnalostí zistených pri prebiehajúcich overovaniach, vyňatie z registra zaregistrovaných vývozcov má účinok do budúcnosti, teda vzťahuje sa na vyhlásenia vyhotovené po dátume vyňatia z registra.

4.   Vývozcovia, ktorých príslušné orgány v súlade s odsekom 2 vyňali z registra zaregistrovaných vývozcov, môžu byť do neho znovu zaradení, len ak príslušným orgánom zvýhodnenej krajiny preukážu, že došlo k náprave situácie, ktorá viedla k ich vyňatiu z tohto registra.

Článok 94

1.   Registrovaní aj neregistrovaní vývozcovia dodržiavajú tieto povinnosti:

a)

vedú príslušné obchodné účtovné záznamy o výrobe a dodávkach tovaru oprávneného na preferenčné zaobchádzanie,

b)

uchovávajú k dispozícii všetky doklady týkajúce sa materiálu používaného pri výrobe,

c)

uchovávajú všetky colné doklady týkajúce sa materiálu používaného pri výrobe,

d)

počas aspoň troch rokov od konca roku, v ktorom bolo vyhotovené vyhlásenie o pôvode tovaru, prípadne dlhšie, ak to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy, vedú záznamy o

i)

vyhláseniach o pôvode tovaru, ktoré vyhotovili, a

ii)

účtovnej evidencii o pôvodných a nepôvodných materiáloch, výrobe a zásobách.

Záznamy uvedené v prvom pododseku písm. d) môžu byť v elektronickej podobe, musí však umožniť vysledovateľnosť materiálov používaných pri výrobe vyvážaných výrobkov a potvrdenie ich štatútu pôvodu.

2.   Povinnosti ustanovené v odseku 1 sa vzťahujú aj na dodávateľov, ktorí vývozcom poskytujú vyhlásenia dodávateľa, ktoré potvrdzujú štatút pôvodu tovaru, ktorý dodávajú.

Článok 95

1.   Vývozca vyhotoví vyhlásenie o pôvode tovaru pri vývoze výrobkov, na ktoré sa dané vyhlásenie vzťahuje, ak sa daný tovar môže považovať za tovar s pôvodom v danej zvýhodnenej krajine alebo v inej zvýhodnenej krajine podľa článku 86 ods. 4 druhého pododseku alebo článku 86 ods. 6 prvého pododseku písm. b).

2.   Odchylne od odseku 1 vyhlásenie o pôvode tovaru sa môže výnimočne vyhotoviť až po vývoze (‚dodatočné vyhlásenie‘) pod podmienkou, že sa predloží v členskom štáte colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu najneskôr dva roky po vývoze.

3.   Vývozca poskytuje svojmu zákazníkovi v Európskej únii vyhlásenie o pôvode tovaru, ktoré obsahuje náležitosti uvedené v prílohe 13d. Vyhlásenie o pôvode tovaru sa vyhotoví v angličtine alebo vo francúzštine.

Môže sa vyhotoviť na akomkoľvek obchodnom doklade, ktorý umožní určiť totožnosť príslušného vývozcu a daného tovaru.

4.   Pri uplatnení kumulácie podľa článku 84, článku 86 ods. 1 alebo článku 86 ods. 5 a ods. 6 vývozca výrobku, pri výrobe ktorého sa používajú materiály s pôvodom v krajine, s ktorou je povolená kumulácia, vychádza z vyhlásenia o pôvode tovaru poskytnutého jeho dodávateľom. V týchto prípadoch vyhlásenie o pôvode tovaru vyhotovené vývozcom obsahuje podľa okolností označenie ‚EU cumulation‘, ‚regional cumulation‘ alebo ‚Cumul UE‘, ‚cumul regional‘.

5.   Pri uplatnení kumulácie podľa článku 85 vývozca výrobku, pri výrobe ktorého sa používajú materiály s pôvodom v krajine, s ktorou je povolená kumulácia, vychádza z dôkazu o pôvode tovaru poskytnutého jeho dodávateľom a vystaveného v súlade s ustanoveniami pravidiel pôvodu systému všeobecných colných preferencií Nórska, Švajčiarska alebo Turecka. V tomto prípade vyhlásenie o pôvode tovaru vyhotovené vývozcom obsahuje označenie ‚Norway cumulation‘, ‚Switzerland cumulation‘, ‚Turkey cumulation‘ alebo ‚Cumul Norvège‘, ‚Cumul Suisse‘, ‚Cumul Turquie‘.

6.   Pri uplatnení rozšírenej kumulácie podľa článku 86 ods. 7 a ods. 8 vývozca výrobku, pri výrobe ktorého sa používajú materiály s pôvodom v krajine, s ktorou je povolená rozšírená kumulácia, vychádza z dôkazu o pôvode tovaru poskytnutého jeho dodávateľom a vystaveného v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a danou krajinou.

V tomto prípade vyhlásenie o pôvode tovaru vyhotovené vývozcom obsahuje označenie ‚extended cumulation with country x‘ alebo ‚cumul étendu avec le pays x‘.

Článok 96

1.   Vyhlásenie o pôvode tovaru sa vyhotovuje pre každú zásielku.

2.   Vyhlásenie o pôvode tovaru platí dvanásť mesiacov od dátumu jeho vyhotovenia vývozcom.

3.   Jednotné vyhlásenie o pôvode tovaru sa môže vzťahovať na viaceré zásielky, ak tovar spĺňa tieto podmienky:

a)

ide o rozložené alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného výkladového pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému,

b)

patrí do triedy XVI alebo XVII alebo do položky 7308 alebo 9406 harmonizovaného systému a

c)

má sa dovážať po častiach.

Pododdiel 6

Postupy pri prepustení do voľného obehu v Európskej únii

Článok 97

1.   Colné vyhlásenie na prepustenie do režimu voľného obehu odkazuje na vyhlásenie o pôvode. Vyhlásenie o pôvode tovaru musí byť k dispozícii colným orgánom, ktoré môžu požiadať o jeho predloženie, aby mohli overiť colné vyhlásenie. Colné orgány môžu takisto požadovať preklad vyhlásenia do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov príslušného členského štátu.

2.   Ak deklarant požiada o uplatnenie systému, pričom v čase prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do režimu voľného obehu nemá k dispozícii vyhlásenie o pôvode tovaru, dané vyhlásenie sa považuje za neúplné v zmysle článku 253 ods. 1 a tak sa k nemu aj pristupuje.

3.   Deklarant sa pred deklarovaním tovaru navrhovaného na prepustenie do voľného obehu riadne ubezpečí, že tovar spĺňa pravidlá uvedené v tomto oddiele, a to predovšetkým tak, že skontroluje:

i)

v databáze uvedenej v článku 69 ods. 3, že vývozca je zaregistrovaný, aby mohol vyhotovovať vyhlásenia o pôvode tovaru, s výnimkou prípadov, keď celková hodnota zasielaných pôvodných výrobkov nepresahuje 6 000 EUR, a

ii)

že vyhlásenie o pôvode tovaru je vyhotovené v súlade s prílohou 13d.

Článok 97a

1.   Povinnosť vyhotoviť a predložiť vyhlásenie o pôvode tovaru sa nevzťahuje na:

a)

výrobky, ktoré zasielajú súkromné osoby súkromným osobám ako malé balíky, ak ich celková hodnota nepresiahne sumu 500 EUR;

b)

výrobky, ktoré sa nachádzajú v osobnej batožine cestujúcich a ktorých celková hodnota nepresahuje sumu 1 200 EUR.

2.   Výrobky uvedené v odseku 1 spĺňajú tieto podmienky:

a)

nedovážajú sa na obchodné účely,

b)

boli deklarované ako výrobky spĺňajúce podmienky pre využívanie systému,

c)

o vierohodnosti vyhlásenia uvedeného v písmene b) nie sú pochybnosti.

3.   Na účely odseku 2 písm. a) sa dovoz nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

dovoz je príležitostný,

b)

dovoz tvoria výlučne výrobky na osobné použitie príjemcov alebo cestujúcich či ich príbuzných,

c)

z povahy a množstva výrobkov je zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.

Článok 97b

1.   Zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi v vyhláseniach o pôvode a údajmi v dokladoch predložených colným orgánom na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov nezbavuje vyhlásenie o pôvode ipso facto platnosti, ak sa riadne preukáže, že sa uvedený doklad vzťahuje na predmetné výrobky.

2.   Zjavné formálne chyby, ako napr. preklepy vo vyhlásení o pôvode, nie sú dôvodom na jeho odmietnutie, ak nevyvolávajú pochybnosti o správnosti údajov uvedených v tomto doklade.

3.   Vyhlásenia o pôvode, ktoré sa predložia colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí obdobia platnosti uvedeného v článku 96 môžu byť prijaté na účely uplatnenia colných preferencií v prípade, že príčinou ich nepredloženia v stanovenej lehote boli výnimočné okolnosti. V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať vyhlásenia o pôvode, ak boli dané výrobky predložené colnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 97c

1.   Postup uvedený v článku 96 ods. 3 sa uplatňuje na obdobie určené colnými orgánmi členských štátov.

2.   Colné orgány členského štátu dovozu, ktoré dohliadajú na následné prepúšťania do voľného obehu, overia, že zásielky nasledujúce po sebe sú časťou rozložených alebo nezložených výrobkov, pre ktoré sa dané vyhlásenie o pôvode tovaru vyhotovilo.

Článok 97d

1.   V prípade, že výrobky zatiaľ neboli prepustené do voľného obehu, vyhlásenie o pôvode tovaru sa môže nahradiť jedným alebo niekoľkými náhradnými vyhláseniami o pôvode tovaru vyhotovenými držiteľom tovaru na účely zaslania všetkých alebo niektorých výrobkov na iné miesto v rámci colného územia Spoločenstva alebo prípadne do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka. Držitelia tovaru nemusia byť sami zaregistrovanými vývozcami, aby mohli vyhotovovať náhradné vyhlásenia o pôvode tovaru.

2.   V prípade, že sa vyhlásenie o pôvode tovaru nahrádza, originál vyhlásenia o pôvode tovaru musí obsahovať tieto informácie:

a)

údaje o náhradnom vyhlásení alebo náhradných vyhláseniach o pôvode tovaru.

b)

mená a adresy odosielateľa,

c)

meno príjemcu(-ov) v Európskej únii.

Originál vyhlásenia o pôvode sa označí ako nahradený výrazom ‚Replaced‘ alebo prípadne ‚Remplacée‘.

3.   Na náhradnom vyhlásení o pôvode sa uvedú tieto údaje:

a)

všetky údaje o znovu zasielaných výrobkoch,

b)

dátum vyhotovenia originálu vyhlásenia o pôvode,

c)

všetky potrebné poznámky uvedené v prílohe 13d,

d)

meno a adresa odosielateľa výrobkov v Európskej únii,

e)

meno a adresa príjemcu v Európskej únii, Nórsku, Švajčiarsku alebo v Turecku,

f)

dátum a miesto nahradenia.

Osoba, ktorá vyhotoví náhradné vyhlásenie o pôvode tovaru, môže k nemu priložiť kópiu originálu vyhlásenia o pôvode tovaru.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú primerane na vyhlásenia nahrádzajúce vyhlásenia o pôvode tovaru, ktoré samotné sú náhradnými vyhláseniami o pôvode tovaru. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú primerane na náhradné vyhlásenia vyhotovené odosielateľom výrobkov v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku.

5.   V prípade výrobkov, ktoré využívajú colné preferencie na základe odchýlky udelenej v súlade s ustanoveniami článku 89, sa nahradenie ustanovené v tomto článku uplatňuje len vtedy, ak sú tieto výrobky určené pre Európsku úniu. V prípade, že príslušný výrobok získal štatút pôvodu prostredníctvom regionálnej kumulácie, náhradné vyhlásenie o pôvode tovaru pre zasielanie výrobkov do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka sa môže vyhotoviť, iba ak tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá regionálnej kumulácie ako Európska únia.

6.   Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú primerane na vyhlásenia, ktoré nahrádzajú vyhlásenia o pôvode tovaru v prípade rozdelenia zásielky na časti uskutočneného v súlade s článkom 74.

Článok 97e

1.   Ak majú colné orgány pochybnosti o štatúte pôvodu výrobkov, môžu deklaranta požiadať, aby v primeranej lehote určenej colnými orgánmi predložil všetky dostupné doklady na účely overenia správnosti údaja o pôvode vo vyhlásení alebo splnenia podmienok podľa článku 74.

2.   Colné orgány môžu počas trvania postupu overovania ustanoveného v článku 97h pozastaviť uplatňovanie preferenčného colného opatrenia, ak:

a)

informácie poskytnuté deklarantom nie sú dostatočné na to, aby potvrdzovali štatút pôvodu výrobkov alebo splnenie podmienok ustanovených v článku 73 alebo článku 74,

b)

deklarant neodpovie v lehote ustanovenej na poskytnutie informácií uvedených v odseku 1.

3.   Kým sa čaká na informácie vyžiadané od deklaranta a uvedené v odseku 1 alebo na výsledky postupu overovania uvedeného v odseku 2, dovozcovi sa navrhne prepustenie výrobkov s výhradou akýchkoľvek ochranných opatrení považovaných za potrebné.

Článok 97f

1.   Colné orgány členského štátu dovozu odmietnu uplatnenie systému bez toho, aby museli požiadať o ďalšie dôkazy alebo zaslať zvýhodnenej krajine žiadosť o overenie, ak:

a)

tovar nie je rovnaký ako tovar uvedený vo vyhlásení o pôvode,

b)

deklarant nepredloží pre dané výrobky vyhlásenie o pôvode, ak sa toto vyhlásenie vyžaduje,

c)

bez toho, aby bol dotknutý článok 90 písm. b) a článok 97d ods. 1, vyhlásenie o pôvode tovaru, ktoré má deklarant k dispozícii, nevyhotovil vývozca zaregistrovaný v zvýhodnenej krajine,

d)

vyhlásenie o pôvode tovaru nie je vyhotovené v súlade s prílohou 13d,

e)

nie sú splnené podmienky článku 74.

2.   Colné orgány členského štátu dovozu odmietnu uplatniť systém, ak v nadväznosti na žiadosť o overenie v zmysle článku 97h adresovanú príslušným orgánom zvýhodnenej krajiny colné orgány členského štátu dovozu:

a)

dostali odpoveď, podľa ktorej vývozca nebol oprávnený vyhotoviť vyhlásenie o pôvode,

b)

dostali odpoveď, podľa ktorej príslušné výrobky nemajú pôvod v zvýhodnenej krajine alebo neboli splnené podmienky ustanovené v článku 73,

c)

mali pri predložení žiadosti o overenie odôvodnené pochybnosti o platnosti vyhlásenia o pôvode vyhotoveného deklarantom alebo o správnosti informácií, ktoré deklarant poskytol o skutočnom pôvode príslušných výrobkov, a

i)

nedostali odpoveď v lehote povolenej v súlade s článkom 97h alebo

ii)

dostali odpoveď, ktorá neposkytuje relevantné odpovede na otázky uvedené v žiadosti.

Pododdiel 7

Kontrola pôvodu

Článok 97g

1.   V záujme zabezpečenia dodržiavania pravidiel týkajúcich sa štatútu pôvodu výrobkov príslušné orgány zvýhodnenej krajiny vykonávajú

a)

na žiadosť colných orgánov členských štátov overovanie štatútu pôvodu výrobkov,

b)

z vlastnej iniciatívy pravidelné kontroly vývozcov.

Pokiaľ Nórsko, Švajčiarsko a Turecko uzavreli s Európskou úniou dohodu, podľa ktorej si vzájomne poskytujú potrebnú podporu v záležitostiach administratívnej spolupráce, prvý pododsek sa uplatňuje primerane na žiadosti zaslané orgánom Nórska, Švajčiarska a Turecka týkajúce sa overovania náhradných vyhlásení o pôvode tovaru vyhotovených na ich území, a to s cieľom požiadať tieto orgány o užšiu spoluprácu s príslušnými orgánmi zvýhodnenej krajiny.

Rozšírená kumulácia sa povoľuje v súlade s článkom 86 ods. 7 a ods. 8, len ak sa krajina, s ktorou má Európska únia platnú dohodu o voľnom obchode, zaviaže poskytovať zvýhodnenej krajine pomoc v záležitostiach administratívnej spolupráce rovnakým spôsobom, akým by takúto pomoc poskytovala colným orgánom členských štátov v súlade s príslušnými ustanoveniami danej dohody o voľnom obchode.

2.   Cieľom kontrol uvedených v odseku 1 písm. b) je zabezpečiť, aby vývozcovia neustále dodržiavali svoje povinnosti. Vykonávajú sa v intervaloch určených na základe vhodných kritérií analýzy rizík. V záujme toho požiadajú príslušné orgány zvýhodnených krajín vývozcov o predloženie kópií alebo zoznamu vyhlásení o pôvode tovaru, ktoré vyhotovili.

3.   Príslušné orgány zvýhodnených krajín majú právo požadovať akékoľvek dôkazy a vykonávať akékoľvek kontroly účtovných záznamov vývozcu, prípadne výrobcov, ktorí sú jeho dodávateľmi, a to aj v ich prevádzkových priestoroch, alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za vhodné.

Článok 97h

1.   Následné overovanie vyhlásení o pôvode sa vykonáva náhodným výberom alebo vtedy, keď majú colné orgány členského štátu dôvodné pochybnosti o ich pravosti, štatúte pôvodu príslušných výrobkov alebo o splnení ostatných požiadaviek tohto oddielu.

Ak colné orgány členského štátu požiadajú príslušné orgány zvýhodnenej krajiny o spoluprácu pri overení platnosti vyhlásení o pôvode tovaru, štatútu pôvodu výrobku alebo obidvoch údajov, uvedú vo svojej žiadosti podľa okolností dôvody svojich dôvodných pochybností o platnosti vyhlásení o pôvode tovaru alebo o štatúte pôvodu výrobkov.

Ako podklad žiadosti o overenie sa môže pripojiť kópia vyhlásenia o pôvode tovaru a akékoľvek ďalšie informácie alebo doklady, ktoré naznačujú, že informácie uvedené v danom vyhlásení sú nesprávne.

Žiadajúci členský štát stanoví na oznámenie výsledkov overovania počiatočnú lehotu šiestich mesiacov počínajúc dátumom žiadosti o overenie, s výnimkou žiadostí zaslaných Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku s cieľom overenia náhradných vyhlásení o pôvode tovaru vyhotovených na ich území na základe vyhlásenia o pôvode tovaru vyhotoveného v zvýhodnenej krajine, v prípade ktorých sa táto lehota predĺži na osem mesiacov.

2.   Ak v prípadoch dôvodných pochybností colné orgány nedostanú odpoveď v lehote uvedenej v odseku 1, alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom sa zašle druhé oznámenie. V tomto oznámení sa stanoví ďalšia najviac šesťmesačná lehota.

Pododdiel 8

Iné ustanovenia

Článok 97i

1.   Pododdiely 5, 6 a 7 sa uplatňujú primerane na:

a)

vývozy z Európskej únie do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie,

b)

vývozy z jednej zvýhodnenej krajiny do inej na účely regionálnej kumulácie, ako sa ustanovuje v článku 86 ods. 1 a ods. 5.

2.   Colné orgány členského štátu považujú vývozcu z Európskej únie na vlastnú žiadosť za registrovaného vývozcu na účely systému, ak vývozca spĺňa tieto podmienky:

a)

vývozca má číslo EORI v súlade s článkami 4k až 4t,

b)

vývozca má štatút ‚schváleného vývozcu‘ v rámci preferenčného režimu,

c)

vývozca vo svojej žiadosti adresovanej colnému orgánu členského štátu poskytne na tlačive, ktorého vzor sa uvádza v prílohe 13c, tieto údaje:

i)

podrobnosti uvedené v odsekoch 1 až 4,

ii)

záväzok uvedený v odseku 5.

Článok 97j

1.   Pododdiely 1, 2 a 3 sa uplatňujú primerane pri určovaní toho, či sa výrobky vyvážané do Ceuty a Melilly môžu považovať za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine alebo s pôvodom v Ceute a Melille, keď sa vyvážajú do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie.

2.   Pododdiely 5, 6 a 7 sa uplatňujú primerane na výrobky vyvážané zo zvýhodnenej krajiny do Ceuty a Melilly a na výrobky vyvážené z Ceuty a Melilly do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie.

3.   Španielske colné orgány zodpovedajú za uplatňovanie pododdielov 1, 2, 3, 5, 6 a 7 v Ceute a Melille.

4.   Na účely uvedené v odsekoch 1 a 2 sa Ceuta a Melilla považujú za jedno územie.“

2.

V časti I hlave IV kapitole 2 sa vkladá tento oddiel 1A:

Oddiel 1A

Postupy a metódy administratívnej spolupráce uplatniteľné, kým sa začne uplatňovať systém zaregistrovaných vývozcov

Pododdiel 1

Všeobecné zásady

Článok 97k

1.   Každá zvýhodnená krajina dodržiava alebo zabezpečí, aby sa dodržiavali:

a)

pravidlá pôvodu vyvážaných výrobkov ustanovené v oddiele 1,

b)

pravidlá na vypĺňanie a vystavovanie osvedčení o pôvode na tlačive A, ktorého vzor sa ustanovuje v prílohe 17,

c)

ustanovenia o používaní vyhlásenia na faktúre, ktorého vzor sa ustanovuje v prílohe 18,

d)

ustanovenia týkajúce sa metód administratívnej spolupráce uvedených v článku 97s,

e)

ustanovenia týkajúce sa udeľovania odchýlok uvedených v článku 89.

2.   Príslušné orgány zvýhodnených krajín spolupracujú s Komisiou alebo členskými štátmi predovšetkým takto:

a)

poskytujú akúkoľvek potrebnú pomoc Komisii, v prípade, že o ňu požiada, v záujme vykonávania jej dohľadu nad riadnym riadením systému v danej krajine, vrátane s tým súvisiacich návštev na mieste uskutočňovaných Komisiou alebo colnými orgánmi členských štátov;

b)

bez toho, aby tým boli dotknuté články 97s a 97t, overujú štatút pôvodu výrobkov a dodržiavanie ostatných podmienok ustanovených v tomto oddiele, vrátane návštev na mieste, pokiaľ o to Komisia alebo colné orgány členských štátov požiadajú v súvislosti so zisťovaním pôvodu.

3.   Ak je v zvýhodnenej krajine určený príslušný orgán na vydávanie osvedčení o pôvode tovaru na tlačive A, overujú sa dokumentárne dôkazy o pôvode tovaru a vydávajú sa osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A pre vývoz do Európskej únie, vychádza sa z predpokladu, že táto zvýhodnená krajina prijala podmienky ustanovené v odseku 1.

4.   Ak sa krajina (alebo územie) prijala alebo znovu prijala za zvýhodnenú krajinu vzhľadom na výrobky uvedené v nariadení (ES) č. 732/2008, na tovar s pôvodom v tejto krajine alebo na tomto území sa vzťahuje systém všeobecných preferencií, a to pod podmienkou, že bol zo zvýhodnenej krajiny alebo územia vyvezený v deň uvedený v článku 97s alebo po tomto dátume.

5.   Dôkaz o pôvode je platný desať mesiacov od dátumu jeho vydania vo vyvážajúcej krajine a colným orgánom dovážajúcej krajiny sa predloží v uvedenej lehote.

Pododdiel 2

Postupy pri vývoze v zvýhodnenej krajine

Článok 97l

1.   Osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A, ktorého vzor sa uvádza v prílohe 17, sa vydávajú na písomnú žiadosť vývozcu alebo jeho splnomocneného zástupcu spolu so všetkými ďalšími príslušnými podkladmi, ktoré preukazujú, že výrobky, ktoré sa majú vyviezť, spĺňajú podmienky na vydanie osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A.

2.   Osvedčenie musí byť vývozcovi k dispozícii, len čo sa vývoz uskutoční alebo je jeho uskutočnenie zabezpečené. Osvedčenie o pôvode na tlačive A sa však môže výnimočne vydať po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, ak:

a)

v čase vývozu nebolo vydané z dôvodu chýb, neúmyselného opomenutia alebo mimoriadnych okolností, alebo

b)

sa príslušným vládnym orgánom uspokojivo preukáže, že osvedčenie o pôvode na tlačive A bolo vydané, ale pri dovoze nebolo z technických príčin prijaté.

3.   Príslušné vládne orgány môžu osvedčenie vydať dodatočne len vtedy, ak predtým overia, že informácie poskytnuté v žiadosti vývozcu súhlasia s informáciami, ktoré obsahujú zodpovedajúce vývozné doklady, a že osvedčenie o pôvode na tlačive A spĺňajúce podmienky tohto oddielu nebolo vydané pri vývoze príslušných výrobkov. V odseku 4 osvedčenia o pôvode na tlačive A vydaného dodatočne sa musí uviesť poznámka ‚Issued retrospectively‘ alebo ‚Délivré a posteriori‘.

4.   V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia osvedčenia o pôvode na tlačive A môže vývozca požiadať príslušné vládne orgány, ktoré ho vydali, o duplikát, ktorý má byť vyhotovený na základe vývozných dokumentov, ktoré majú k dispozícii. V odseku 4 duplikátu tlačiva A vydaného týmto spôsobom sa musí uviesť poznámka ‚Duplicate‘ alebo ‚Duplicata‘, spolu s dátumom vydania a poradovým číslom originálu osvedčenia. Duplikát platí od dátumu vydania originálu osvedčenia.

5.   Na účely overenia, či výrobok, pre ktorý sa žiada o osvedčenie o pôvode tovaru na tlačive A, spĺňa príslušné pravidlá pôvodu, sú príslušné vládne orgány oprávnené požiadať o akékoľvek dokumentárne dôkazy alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za vhodnú.

6.   Vyplnenie odseku 2 tlačiva A osvedčenia o pôvode je nepovinné. V odseku 12 sa uvedie ‚Európska únia‘ alebo názov členského štátu. Dátum vydania osvedčenia o pôvode na tlačive A sa uvedie v odseku 11. Podpis, ktorý sa má uviesť v tomto odseku vyhradenom príslušným vládnym orgánom, ktoré osvedčenie vydávajú, a takisto podpis osoby splnomocnenej vývozcom na podpísanie, ktorý sa má uviesť v odseku 12, musí byť vlastnoručný.

Článok 97m

1.   Vyhlásenie na faktúre môže vyhotoviť ktorýkoľvek vývozca pre každú zásielku pozostávajúcu z jedného alebo viacerých balení obsahujúcich pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje sumu 6 000 EUR, ak sa na tento postup vzťahuje administratívna spolupráca uvedená v článku 97k ods. 2.

2.   Vývozca, ktorý vyhotoví vyhlásenie na faktúre, musí byť kedykoľvek pripravený predložiť na žiadosť colných orgánov alebo iných príslušných vládnych orgánov vyvážajúcej krajiny všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú štatút pôvodu príslušných výrobkov.

3.   Vyhlásenie na faktúre, ktorého znenie sa uvádza v prílohe 18, vývozca vyhotoví vo francúzštine alebo v angličtine na písacom stroji, odtlačkom pečiatky alebo tlačou na faktúre, dodacom liste alebo na inom obchodnom doklade. Ak je vyhlásenie písané rukou, použije sa atramentové pero a paličkové písmo. Vyhlásenia na faktúre podpisuje vlastnoručne vývozca.

4.   Použitie vyhlásenia na faktúre podlieha týmto podmienkam:

a)

pre každú zásielku sa vyhotoví jedno vyhlásenie na faktúre,

b)

ak tovar, ktorý zásielka obsahuje, už bol preverený v krajine vývozu v súvislosti s vymedzením pojmu ‚pôvodné výrobky‘, vývozca môže vo vyhlásení na faktúre uviesť zmienku o tomto preverení.

5.   Pri uplatnení kumulácie na základe článkov 84, 85 alebo 86 príslušné vládne orgány zvýhodnenej krajiny požiadané o vydanie osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A pre výrobky, pri výrobe ktorých sa používajú materiály s pôvodom v krajine, s ktorou je povolená kumulácia, vychádzajú:

v prípade dvojstrannej kumulácie z dôkazu o pôvode tovaru poskytnutého dodávateľom vývozcu a vystaveného v súlade s ustanoveniami pododdielu 5;

v prípade kumulácie s Nórskom, Švajčiarskom alebo Tureckom z dôkazu o pôvode tovaru poskytnutého dodávateľom vývozcu a vydaného v súlade s pravidlami pôvodu systému všeobecných colných preferencií Nórska, Švajčiarska alebo Turecka;

v prípade regionálnej kumulácie z dôkazu o pôvode tovaru poskytnutého dodávateľom vývozcu, t.j. osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A, ktorého vzor sa uvádza v prílohe 17, alebo prípadne z vyhlásenia na faktúre, ktorého znenie sa uvádza v prílohe 18;

v prípade rozšírenej kumulácie z dôkazu o pôvode tovaru poskytnutého dodávateľom vývozcu a vydaného v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a danou krajinou.

V prípadoch uvedených v prvej, druhej, tretej a štvrtej zarážke prvého pododseku sa v odseku 4 osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A uvedie podľa okolností označenie ‚EU cumulation‘, ‚Norway cumulation‘, ‚Switzerland cumulation‘, ‚Turkey cumulation‘, ‚regional cumulation‘, ‚extended cumulation with country x‘ alebo ‚Cumul UE‘, ‚Cumul Norvège‘, ‚Cumul Suisse‘, ‚Cumul Turquie‘, ‚cumul regional‘, ‚cumul étendu avec le pays x‘.

Pododdiel 3

Postupy pri prepustení do režimu voľného obehu v Európskej únii

Článok 97n

1.   Osvedčenie o pôvode tovaru na tlačive A alebo vyhlásenie na faktúre sa predkladajú colným orgánom členských štátov dovozu v súlade s postupmi týkajúcimi sa colného vyhlásenia.

2.   Dôkazy o pôvode, ktoré sa predložia colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí obdobia platnosti uvedeného v článku 97k ods. 5, môžu byť prijaté na účely uplatnenia colných preferencií v prípade, že príčinou ich nepredloženia v stanovenej lehote boli výnimočné okolnosti. V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať dôkazy o pôvode, ak boli dané výrobky predložené colnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 97o

1.   Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok ustanovených colnými orgánmi dovážajúceho členského štátu dovážajú po častiach rozložené alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) pre interpretáciu harmonizovaného systému, ktoré sú zatriedené do oddielu XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406 harmonizovaného systému, colným orgánom sa pri takýchto výrobkoch predloží jeden dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.

2.   Na žiadosť dovozcu sa môže za podmienok ustanovených colnými orgánmi členského štátu dovozu predložiť týmto orgánom jeden dôkaz o pôvode tovaru pri dovoze prvej zásielky, ak tovar:

a)

je dovážaný v rámci častých a súvislých obchodných operácií značnej obchodnej hodnoty,

b)

je predmetom tej istej kúpno-predajnej zmluvy a strany tejto zmluvy majú sídlo v krajine vývozu alebo v členskom štáte/členských štátoch,

c)

je zatriedený do rovnakého (osemmiestneho) číselného znaku kombinovanej nomenklatúry,

d)

pochádza výhradne od rovnakého vývozcu, je určený rovnakému dovozcovi a podlieha vstupným formalitám na rovnakom colnom úrade rovnakého členského štátu.

Tento postup sa uplatňuje v období určenom príslušnými colnými orgánmi.

Článok 97p

1.   Ak sú pôvodné výrobky umiestnené pod dohľadom colných orgánov jedného členského štátu, je možné nahradiť originál dôkazu o pôvode jedným alebo viacerými osvedčeniami o pôvode na tlačive A na účely zaslania všetkých alebo niektorých z týchto výrobkov na iné miesto v Európskej únii alebo prípadne do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka.

2.   Náhradné osvedčenie o pôvode na tlačive A vydáva colný úrad, pod dohľadom ktorého sa výrobky nachádzajú. Náhradné osvedčenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti opätovného vývozcu.

3.   V náhradnom osvedčení sa v odseku v pravom hornom rohu uvedie názov krajiny, v ktorej je vydané. V odseku 4 sa uvedie poznámka ‚Replacement certificate‘ alebo ‚Certificat de remplacement‘, ako aj dátum vydania originálu osvedčenia o pôvode a jeho poradové číslo. Názov/meno opätovného vývozcu sa uvedie v odseku 1. Názov/meno konečného príjemcu sa uvedie v odseku 2. Všetky údaje o znovu vyvezených výrobkoch uvedené v origináli osvedčenia sa prenesú do odsekov 3 až 9 a odkazy na faktúru opätovného vývozcu sa uvedú v odseku 10.

4.   Colné orgány, ktoré náhradné osvedčenie vydali, to úradne potvrdia v odseku 11. Uvedené orgány sú zodpovedné len za vydanie náhradného osvedčenia. Údaje v odseku 12, ktoré sa týkajú krajiny pôvodu a krajiny určenia, sa prevezmú z originálu osvedčenia. Tento odsek podpíše opätovný vývozca. Opätovný vývozca, ktorý podpíše tento odsek v dobrej viere, nezodpovedá za správnosť údajov uvedených v origináli osvedčenia.

5.   Colný úrad, ktorý je požiadaný, aby vykonal operácie uvedené v odseku 1, zaznamená do originálu osvedčenia hmotnosť, počet a charakter prepravovaných výrobkov a uvedie v ňom poradové čísla zodpovedajúceho náhradného osvedčenia alebo osvedčení. Originál osvedčenia uchováva najmenej tri roky. Fotokópia originálu osvedčenia sa môže priložiť k náhradnému osvedčeniu.

6.   V prípade výrobkov, ktoré využívajú colné preferencie na základe odchýlky udelenej v súlade s článkom 89, sa postup ustanovený v tomto článku uplatňuje len vtedy, ak sú tieto výrobky určené pre Európsku úniu. V prípade, že príslušný výrobok získal štatút pôvodu prostredníctvom regionálnej kumulácie, náhradné osvedčenie sa môže vyhotoviť iba pri zasielaní výrobkov do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka, pokiaľ tieto krajiny uplatňujú rovnaké pravidlá regionálnej kumulácie ako Európska únia.

Článok 97q

1.   Výrobky, ktoré zasielajú v malých zásielkach súkromné osoby súkromným osobám alebo sa nachádzajú v osobnej batožine cestujúcich, sa považujú za pôvodné výrobky využívajúce colné preferencie uvedené v článku 66 bez toho, aby sa vyžadovalo predloženie osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A alebo vyhlásenie na faktúre, za predpokladu, že

a)

takéto výrobky:

i)

sa nedovážajú na obchodné účely,

ii)

boli deklarované ako výrobky spĺňajúce podmienky na využívanie systému;

b)

o vierohodnosti vyhlásenia uvedeného v písmene a) bode ii) nie sú pochybnosti.

2.   Dovoz sa nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

dovoz je príležitostný,

b)

dovoz tvoria výlučne výrobky na osobné použitie príjemcov alebo cestujúcich či ich príbuzných,

c)

z povahy a množstva výrobkov je zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.

3.   Celková hodnota výrobkov uvedených v odseku 2 nepresahuje sumu 500 EUR v prípade malých balíkov alebo 1 200 EUR v prípade výrobkov, ktoré sú obsahom osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 97r

1.   Zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi v osvedčeniach o pôvode na tlačive A alebo vo vyhlásení na faktúre a údajmi v dokladoch predložených colným orgánom na účely vybavenia formalít pri dovoze výrobkov nezbavuje osvedčenie či vyhlásenie ipso facto platnosti, ak sa riadne preukáže, že sa uvedený doklad vzťahuje na predložené výrobky.

2.   Zjavné formálne chyby v osvedčení o pôvode na tlačive A, sprievodnom osvedčení EUR.1 alebo vyhlásení na faktúre nie sú dôvodom jeho odmietnutia, ak nevyvolávajú pochybnosti o správnosti údajov uvedených v danom doklade.

Pododdiel 4

Metódy administratívnej spolupráce

Článok 97s

1.   Zvýhodnené krajiny oznámia Komisii názvy a adresy vládnych orgánov nachádzajúcich sa na ich území, ktoré sú oprávnené vydávať osvedčenia o pôvode na tlačive A, ako aj vzory odtlačkov pečiatok týchto orgánov a názvy a adresy príslušných vládnych orgánov zodpovedných za kontrolu osvedčení o pôvode na tlačive A a vyhlásení na faktúre.

Komisia zašle tieto informácie colným orgánom členských štátov. Ak sa tieto informácie podávajú formou aktualizácie predchádzajúcich oznámení, Komisia uvedie dátum začiatku platnosti nových pečiatok v súlade s inštrukciami, ktoré poskytli príslušné vládne orgány zvýhodnených krajín. Tieto informácie sú len na úradné použitie, pri prepúšťaní tovaru do voľného obehu však môžu príslušné colné orgány umožniť dovozcovi alebo jeho riadne splnomocnenému zástupcovi, aby nahliadol do vzorov odtlačkov pečiatok.

Zvýhodnené krajiny, ktoré už poskytli informácie vyžadované v prvom pododseku, nie sú povinné poskytnúť tieto informácie znovu, ak neprišlo k ich zmene.

2.   Na účely článku 97k ods. 4 Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie sérii C dátum, ku ktorému krajina (alebo územie) prijatá alebo znovu prijatá ako zvýhodnená krajina vzhľadom na výrobky uvedené v nariadení (ES) č. 732/2008, splnila povinnosti uvedené v odseku 1.

3.   Komisia na žiadosť príslušných orgánov zvýhodnených krajín zašle zvýhodneným krajinám vzory odtlačkov pečiatok, ktoré colné orgány členských štátov používajú na vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1.

Článok 97t

1.   Následné overovanie osvedčení o pôvode na tlačive A a vyhlásení na faktúre sa vykonáva náhodným výberom alebo vtedy, keď majú colné orgány členských štátov dôvodné pochybnosti o pravosti týchto dokladov, štatúte pôvodu príslušných výrobkov alebo splnení ostatných požiadaviek tohto oddielu.

2.   Pri podávaní žiadosti o následné overenie vrátia colné orgány členských štátov osvedčenie o pôvode na tlačive A a faktúru, ak bola predložená, vyhlásenie na faktúre alebo kópie týchto dokladov príslušným vládnym orgánom zvýhodnenej krajiny vývozu, pričom prípadne uvedú dôvody zisťovania. Spolu so žiadosťou o overenie zasielajú všetky získané doklady a informácie, na základe ktorých sa dá usúdiť, že informácie uvedené v dôkaze o pôvode sú nesprávne.

Ak sa colné orgány členských štátov rozhodnú pozastaviť poskytovanie preferenčného colného zaobchádzania až do výsledku overovania, navrhnú dovozcovi prepustenie výrobkov s výhradou akýchkoľvek bezpečnostných opatrení, ktoré považujú za potrebné.

3.   Ak bola podaná žiadosť o následné overenie, toto overenie sa vykoná a jeho výsledky sa oznámia colným orgánom členských štátov v lehote najviac šiestich mesiacov alebo v prípade žiadostí zaslaných Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku na účely overenia náhradných dôkazov o pôvode vyhotovených na ich území na základe osvedčenia o pôvode tovaru na tlačive A alebo vyhlásenia na faktúre vydaného v zvýhodnenej krajine v lehote najviac ôsmich mesiacov od dátumu zaslania žiadosti. Na základe týchto výsledkov sa má dať stanoviť, či sa daný dôkaz o pôvode vzťahuje na skutočne vyvezené výrobky a či sa tieto výrobky naozaj môžu považovať za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine.

4.   V prípade osvedčení o pôvode tovaru na tlačive A vydaných na základe dvojstrannej kumulácie odpoveď obsahuje jednu alebo viac kópií sprievodných osvedčení EUR.1, alebo prípadne zodpovedajúceho vyhlásenia alebo vyhlásení na faktúre.

5.   Ak v prípadoch dôvodných pochybností nepríde odpoveď do šiestich mesiacov uvedených v odseku 3 alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokladu alebo skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom sa zašle druhé oznámenie. Ak po druhom oznámení nie sú výsledky overovania oznámené orgánom, ktoré o overenie požiadali, do štyroch mesiacov od dátumu zaslania druhého oznámenia alebo ak tieto výsledky neumožňujú určiť pravosť príslušného dokladu alebo skutočný pôvod výrobkov, dožadujúce orgány zamietnu oprávnenie na uplatnenie colných preferencií, s výnimkou prípadov výnimočných okolností.

6.   Keď overovacie konanie alebo akékoľvek iné dostupné informácie naznačujú, že pravidlá pôvodu sa porušujú, vyvážajúca zvýhodnená krajina vykoná z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť colných orgánov členských štátov náležité zisťovania alebo zabezpečí s náležitou naliehavosťou vykonanie takéhoto zisťovania s cieľom zistiť takéto porušenia a zabrániť im. Komisia alebo colné orgány členských štátov sa v záujme toho môžu na zisťovaní zúčastniť.

7.   Na účely následného overenia osvedčení o pôvode na tlačive A vývozcovia uchovávajú všetky príslušné doklady preukazujúce štatút pôvodu príslušných výrobkov a príslušné vládne orgány zvýhodnenej krajiny vývozu uchovávajú kópie osvedčení, ako aj všetkých súvisiacich vývozných dokladov. Tieto doklady sa uchovávajú aspoň počas troch rokov od konca roku, v ktorom bolo osvedčenie o pôvode na tlačive A vydané.

Článok 97u

1.   Články 97s a 97t sa uplatňujú aj medzi krajinami rovnakej regionálnej skupiny na účely poskytovania informácií Komisii alebo colným orgánom členských štátov a následného overovania osvedčení o pôvode na tlačive A alebo vyhlásení na faktúre vydaných v súlade s pravidlami pre regionálnu kumuláciu pôvodu.

2.   Na účely článkov 85, 97m a 97p obsahuje dohoda uzavretá medzi Európskou úniou, Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom okrem iného záväzok poskytovať si navzájom potrebnú pomoc v záležitostiach administratívnej spolupráce.

Na účely článku 86 ods. 7 a ods. 8 a článku 97k krajina, s ktorou Európska únia uzavrela platnú dohodu o voľnom obchode a ktorá súhlasila s účasťou na rozšírenej kumulácii so zvýhodnenou krajinou, takisto súhlasí s poskytovaním pomoci zvýhodnenej krajine v záležitostiach administratívnej spolupráce rovnakým spôsobom, akým by takúto pomoc poskytovala colným orgánom členských štátov v súlade s príslušnými ustanoveniami danej dohody o voľnom obchode.

Pododdiel 5

Postupy týkajúce sa dvojstrannej kumulácie

Článok 97v

1.   Štatút pôvodu výrobkov Európskej únie sa preukazuje buď

a)

predložením sprievodného osvedčenia EUR.1 podľa vzoru uvedeného v prílohe 21 alebo

b)

predložením vyhlásenia na faktúre, ktorého znenie sa uvádza v prílohe 18. Vyhlásenie na faktúre môže vyhotoviť ktorýkoľvek vývozca pre zásielky obsahujúce pôvodné výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje sumu 6 000 EUR, alebo schválený vývozca Európskej únie.

2.   Vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca uvedie v odseku 2 sprievodného osvedčenia EUR.1 poznámku ‚GSP beneficiary countries‘ a ‚EU‘ alebo ‚Pays bénéficiaires du SPG‘ a ‚UE‘.

3.   Ustanovenia tohto oddielu týkajúce sa vydania, použitia a následného overovania osvedčení o pôvode na tlačive A sa uplatňujú primerane na sprievodné osvedčenia EUR.1 a s výnimkou ustanovení týkajúcich sa ich vydávania aj na vyhlásenia na faktúre.

4.   Colné orgány členských štátov môžu povoliť ktorémukoľvek vývozcovi (ďalej len ‚schválený vývozca‘), ktorý často odosiela výrobky s pôvodom v Európskej únii v rámci dvojstrannej kumulácie, aby vyhotovoval vyhlásenia na faktúre bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov, ak tento vývozca colným orgánom uspokojivo poskytne všetky potrebné záruky na overenie:

a)

štatútu pôvodu výrobkov a

b)

splnenie ostatných požiadaviek uplatniteľných v danom členskom štáte.

5.   Colné orgány môžu udelenie štatútu schváleného vývozcu podmieniť akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za vhodné. Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza vo vyhlásení na faktúre.

6.   Colné orgány dohliadajú na to, ako schválený vývozca povolenie používa. Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odňať.

V týchto prípadoch môžu povolenie odňať:

a)

schválený vývozca už neposkytuje záruky uvedené v odseku 4,

b)

schválený vývozca nespĺňa podmienky uvedené v odseku 5,

c)

schválený vývozca povolenie nejakým spôsobom zneužíva.

7.   Schválený vývozca nie je povinný podpisovať vyhlásenie na faktúre, ak schválený vývozca poskytne colným orgánom písomný záväzok, že preberá plnú zodpovednosť za každé vyhlásenie na faktúre, ktoré schváleného výrobcu identifikuje akoby ho vlastnoručne podpísal.

Pododdiel 6

Ceuta a Melilla

Článok 97w

Ustanovenia tohto oddielu týkajúce sa vydávania, použitia a následného overovania dôkazov o pôvode sa uplatňujú primerane na výrobky vyvážané zo zvýhodnenej krajiny do Ceuty a Mellily a na výrobky vyvážané z Ceuty a Mellily do zvýhodnenej krajiny na účely dvojstrannej kumulácie.

Ceuta a Melilla sa považujú za jedno územie.

Španielske colné orgány zodpovedajú za uplatňovanie tohto oddielu v Ceute a Melille.“

3.

V časti I hlave IV kapitole 2 oddiele 2 sa pred pododdiel 1 vkladá tento článok 97x:

„Článok 97x

1.   Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

‚výroba‘ znamená každé opracovanie alebo spracovanie vrátane montáže,

b)

‚materiál‘ znamená akékoľvek prísady, suroviny, súčasti alebo časti a pod. použité pri výrobe výrobku,

c)

‚výrobok‘ znamená vyrábaný výrobok, aj keď je určený na ďalšie použitie pri inej výrobnej operácii,

d)

‚tovar‘ znamená materiál aj výrobky,

e)

‚colná hodnota‘ znamená hodnotu určenú v súlade s Dohodou o implementácii článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode (dohoda Svetovej obchodnej organizácie o colnej hodnote) z roku 1994,

f)

‚cena zo závodu‘ na zozname v prílohe 15 znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu výrobcovi, v ktorého podniku sa vykonalo posledné opracovanie alebo spracovanie, za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkého použitého materiálu po odpočítaní akýchkoľvek vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť pri vývoze získaného výrobku vrátené,

V prípade, že skutočná zaplatená cena nevyjadruje všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne vynaložené v zvýhodnenej krajine, cenou zo závodu sa rozumie súčet všetkých týchto nákladov po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť pri vývoze získaného výrobku vrátené,

g)

‚hodnota materiálov‘ na zozname v prílohe 15 znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v Európskej únii alebo v zvýhodnenej krajine v zmysle článku 98 ods. 1. Ak je potrebné určiť hodnotu použitých pôvodných materiálov, tento pododsek sa uplatňuje primerane,

h)

‚kapitoly‘, ‚položky‘ a ‚podpoložky‘ znamenajú kapitoly, položky či podpoložky (štvormiestne alebo šesťmiestne číselné znaky) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí harmonizovaný systém,

i)

‚zatriedený‘ znamená zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky či podpoložky harmonizovaného systému,

j)

‚zásielka‘ znamená výrobky, ktoré sú buď:

zasielané naraz od jedného vývozcu jednému prijímateľovi, alebo

dopravované na základe jednotného prepravného dokladu od vývozcu k príjemcovi, a ak takýto doklad neexistuje, na základe jedinej faktúry.

2.   Na účely odseku 1 písm. f) sa môže pojem ‚výrobca‘ uvedený v odseku 1 prvom pododseku písm. f) v prípade, keď bolo posledné spracovanie alebo prespracovanie subdodávateľsky zadané výrobcovi, vzťahovať na podnik, ktorý subdodávateľa zamestnal.“

4.

V článku 99 sa vkladá toto písmeno d)a:

„d)a

výrobky z porazených zvierat tam vyliahnutých či narodených a chovaných;“.

5.

V článku 101 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

operácie farbenia alebo ochucovania cukru alebo jeho tvarovania do kociek; čiastočné alebo úplné mletie kryštálového cukru;“;

b)

písmeno m) sa nahrádza takto:

„m)

jednoduché miešanie výrobkov, aj rôzneho druhu; miešanie cukru s akýmkoľvek materiálom;“;

c)

vkladá sa toto písmeno m)a:

„m)a

jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov;“.

6.

Vkladá sa príloha 13a ustanovená v prílohe I k tomuto nariadeniu.

7.

Vkladá sa príloha 13b ustanovená v prílohe II k tomuto nariadeniu.

8.

Vkladá sa príloha 13c ustanovená v prílohe III k tomuto nariadeniu.

9.

Vkladá sa príloha 13d ustanovená v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

10.

V prílohe 14 v poznámkach 1 a 3.1 sa znenie „článkov 69 a 100“ resp. „článku 69 a 100“ nahrádza znením „článku 100“.

11.

Príloha 17 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

12.

Príloha 18 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zvýhodnené krajiny predložia Komisii záväzok v súlade s článkom 68 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2454/93 v znení zmien a doplnení podľa tohto nariadenia a informácie požadované podľa článku 69 uvedeného nariadenia najmenej tri mesiace pred skutočným uplatňovaním systému zaregistrovaných vývozcov na ich území.

Komisia najneskôr 1. júla 2016 a 1. júla 2019 preskúma stav prípravy zvýhodnených krajín na uplatňovanie systému zaregistrovaných vývozcov. Komisia navrhne všetky potrebné úpravy.

Článok 3

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. januára 2011.

3.   S výhradou odseku 4 tohto článku sa bod 1 článku 1, pokiaľ sa vzťahuje na články 68 až 71, 90 až 97i a 97j ods. 2, ako aj bod 8 a bod 9 článku 1 uplatňujú od 1. januára 2017.

4.   Zvýhodnené krajiny, ktoré nie sú schopné zaviesť systém zaregistrovaných vývozcov k dátumu uvedenému v odseku 3 a ktoré do 1. júla 2016 podajú Komisii písomnú žiadosť, alebo ku ktorých systému zaregistrovaných vývozcov Komisia v súlade s článkom 2 ods. 2 navrhla úpravy, môžu až do 1. januára 2020 naďalej uplatňovať ustanovenia hlavy IV kapitoly 2 oddielu 1A a príloh 17 a 18 k nariadeniu (ES) č. 2454/93 v znení zmien a doplnení podľa tohto nariadenia.

5.   Ustanovenia článku 1 bodu 2 sa uplatňujú do dátumu ustanoveného v odseku 3 alebo do dátumu ustanoveného v odseku 4 pre zvýhodnené krajiny uvedené v odseku 4.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  KOM(2003) 787.

(5)  KOM(2005) 100.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 185, 25.7.2000, s. 38.

(9)  Ú. v. ES L 185, 25.7.2000, s. 46.

(10)  Ú. v. ES L 185, 25.7.2000, s. 54.

(11)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA 13a

(uvedená v článku 76 ods. 1)

ÚVODNÉ POZNÁMKY A ZOZNAM OPERÁCIÍ OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA ZÍSKAVA ŠTATÚT PÔVODU

ČASŤ I

ÚVODNÉ POZNÁMKY

Poznámka 1 –   Všeobecný úvod

1.1.

V tejto prílohe sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa všetkých výrobkov, pričom však skutočnosť, že určitý výrobok je v nej zahrnutý, neznamená, že sa naň automaticky vzťahuje systém všeobecných colných preferencií (GSP). Zoznam výrobkov, na ktoré sa GSP vzťahuje, rozsah preferencií v rámci GSP a výnimky platné pre určité zvýhodnené krajiny sú ustanovené v nariadení (ES) č. 732/2008 (na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011).

1.2.

V tejto prílohe sa ustanovujú podmienky podľa článku 76, za ktorých sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v dotknutej zvýhodnenej krajine. Existujú štyri rôzne druhy pravidiel, ktoré sa líšia v závislosti od výrobku:

a)

pri opracovaní alebo spracovaní sa nepresiahne maximálny podiel nepôvodných materiálov,

b)

v dôsledku opracovania alebo spracovania sa štvormiestne označenie položky harmonizovaného systému alebo šesťmiestne označenie podpoložky harmonizovaného systému, do ktorých sú zatriedené výrobky, líši od štvormiestneho označenia položky harmonizovaného systému alebo šesťmiestneho označenia podpoložky, do ktorých sú zatriedené použité materiály,

c)

vykoná sa osobitné opracovanie alebo spracovanie,

d)

opracúvajú alebo spracúvajú sa určité úplne získané materiály.

Poznámka 2 –   usporiadanie zoznamu

2.1.

V stĺpcoch 1 a 2 je opis získaného výrobku. V stĺpci 1 sa uvádza číslo kapitoly, štvormiestne číslo položky alebo prípadne šesťmiestne číslo podpoložky podľa harmonizovaného systému. V stĺpci 2 sa uvádza opis tovaru platný pri danej položke alebo kapitole. Pri každom zázname v stĺpcoch 1 a 2 sa podľa poznámky 2.4 uvádza v stĺpci 3 jedno alebo viac pravidiel (‚postupy kvalifikujúce na nadobudnutie pôvodu‘). Tieto postupy sa týkajú len nepôvodných materiálov. Ak sa v niektorých prípadoch pred položkou v stĺpci 1 uvádza ‚ex‘, znamená to, že požiadavky v stĺpci 3 sa vzťahujú len na tú časť položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.

2.2.

Ak sú v stĺpci 1 zoskupené viaceré čísla položiek či podpoložiek alebo je v stĺpci 2 uvedené číslo kapitoly a opis výrobkov je preto všeobecný, platí príslušné pravidlo v stĺpci 3 v prípade všetkých výrobkov, ktoré sú v harmonizovanom systéme zatriedené do položky predmetnej kapitoly alebo do ktorejkoľvek z položiek alebo podpoložiek spoločne uvedených v stĺpci 1.

2.3.

Ak v zozname platia pre rôzne výrobky v rámci jednej položky odlišné pravidlá, každá zarážka obsahuje opis tej časti položky, na ktorú sa vzťahuje príslušné pravidlo v stĺpci 3.

2.4.

Ak sú v stĺpci 3 uvedené dve alternatívne pravidlá oddelené výrazom ‚alebo‘, vývozca si môže vybrať, ktoré bude uplatňovať.

2.5.

Vo väčšine prípadov pravidlo (-á) stanovené v stĺpci 3 platia pre všetky zvýhodnené krajiny (t. j. krajiny, na ktoré sa vzťahuje ‚osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny‘ (LDC) systému GSP (známe aj pod názvom ‚Všetko okrem zbraní‘ alebo EBA), ako aj pre krajiny, na ktoré sa vzťahuje všeobecná úprava GSP alebo osobitné stimulačné opatrenie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných, známe aj ako ‚GSP Plus‘. Pri niektorých výrobkoch sa však uplatňujú menej prísne pravidlá, ak ide o výrobky s pôvodom v LDC. V takom prípade je stĺpec 3 rozdelený na dve časti – časť a) a časť b) – pričom v časti a) je pravidlo, ktoré sa vzťahuje na LDC a v časti b) pravidlo, ktoré platí pre všetky ostatné zvýhodnené krajiny.

Krajiny, na ktoré sa vzťahuje osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny, sú uvedené v nariadení (ES) č. 732/2008.

Poznámka 3 –   príklady uplatňovania pravidiel

3.1.

Článok 76 ods. 2 týkajúci sa výrobkov so získaným štatútom pôvodu, ktoré sú použité pri výrobe iných výrobkov, platia bez ohľadu na to, či sa tento štatút získal v rámci továrne, kde sa tieto výrobky používajú, alebo v inej továrni v zvýhodnenej krajine alebo v Európskej únii.

3.2.

V súlade s článkom 78 musí opracovanie alebo spracovanie presahovať rámec operácií uvedených na zozname v predmetnom článku. V opačnom prípade nie je možné tovar kvalifikovať ako vhodný na povolenie preferenčného colného zaobchádzania, a to ani v prípade, ak sú splnené podmienky uvedené ďalej.

S výhradou ustanovenia v prvom pododseku pravidlá na zozname predstavujú minimálnu mieru požadovaného opracovania alebo spracovania a väčšia miera opracovania alebo spracovania takisto zabezpečuje štatút pôvodu; naopak opracovanie alebo spracovanie v menšej miere nemôže zabezpečiť štatút pôvodu. To znamená, že ak existuje pravidlo, podľa ktorého sa na určitom stupni výroby môže použiť nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v skoršej etape je povolené a použitie takéhoto materiálu v neskoršej etape povolené nie je.

3.3.

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak sa v pravidle používa výraz ‚výroba z materiálov ktorejkoľvek položky‘, možno použiť materiály ktorejkoľvek položky (a to aj materiály s rovnakým opisom a číselným znakom ako daný výrobok), ale s výhradou akýchkoľvek ďalších konkrétnych obmedzení, ktoré sa môžu uvádzať v pravidle.

Výraz ‚výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane iných materiálov položky …‘ alebo ‚výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane iných materiálov tej istej položky ako výrobok‘ však znamená, že možno použiť materiály ktorejkoľvek položky okrem tých, ktoré majú rovnaký opis ako opis výrobku uvedený v stĺpci 2 zoznamu.

3.4.

Ak je v zozname pravidlo, podľa ktorého môže byť výrobok vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že možno použiť jeden alebo viaceré materiály. Použitie všetkých materiálov sa nevyžaduje.

3.5.

Ak je v zozname pravidlo, podľa ktorého výrobok musí byť vyrobený z konkrétneho materiálu, toto pravidlo nebráni použiť aj iné materiály, ktoré na základe svojej povahy nemôžu spĺňať toto pravidlo.

Poznámka 4 –   všeobecné ustanovenia týkajúce sa poľnohospodárskeho tovaru

4.1.

S poľnohospodárskymi výrobkami zatriedenými do kapitol 6, 7, 8, 9, 10, 12 a do položky 2401, ktoré sa pestujú alebo žnú a zberajú na území zvýhodnenej krajiny, sa zaobchádza ako s výrobkami s pôvodom na území dotknutej krajiny, a to aj v prípade, ak sa pestujú zo semien, cibuliek, odnoží, odrezkov, vrúbľov, výhonkov, pukov alebo iných živých častí rastlín dovezených z inej krajiny.

4.2.

V prípadoch, keď sa na obsah nepôvodného cukru v konkrétnom výrobku vzťahujú obmedzenia, hmotnosť cukru položky 1701 (sacharóza) a položky 1702 (napr. fruktóza, glukóza, laktóza, maltóza, izoglukóza alebo invertný cukor) použitého pri výrobe konečného výrobku a použitého pri výrobe nepôvodných výrobkov zapracovaných do konečného výrobku, sa zohľadňuje pri výpočte takýchto obmedzení.

Poznámka 5 –   terminológia používaná v súvislosti s určitými textilnými výrobkami

5.1.

Pojem ‚prírodné vlákna‘ sa používa v zozname na označenie vlákien iných, ako sú umelé alebo syntetické vlákna. Je obmedzený na štádiá pred pradením vrátane odpadu, a ak nie je stanovené inak, zahŕňa vlákna, ktoré môžu byť mykané, česané alebo inak spracované, avšak nie spradené.

5.2.

Pojem ‚prírodné vlákna‘ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, ako aj vlákna z vlny a jemné alebo hrubé chlpy zvierat položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a ostatné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

5.3.

Pojmy ‚textilná vláknina‘, ‚chemické materiály‘ a ‚materiály na výrobu papiera‘ sú použité v zozname na opis materiálov nezatriedených v kapitolách 50 až 63, ktoré môžu byť použité na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadzí.

5.4.

Pojmom ‚syntetické strižné vlákna‘, používanom v zozname, sa označujú kábliky zo syntetického alebo umelého vlákna, strižné vlákna alebo odpad položiek 5501 až 5507.

Poznámka 6 –   Tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri výrobkoch vyrobených zo zmesí textilných materiálov

6.1.   Ak sa pri určitom výrobku v zozname uvádza odkaz na túto poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa neuplatňujú na žiadne základné textilné materiály použité pri výrobe tohto výrobku, ktorých súhrnná hmotnosť nepresahuje 10 % celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov. (Pozri aj poznámky 6.3 a 6.4.).

6.2.   Toleranciu uvedenú v poznámke 6.1 však možno uplatniť len na zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.

Základné textilné materiály sú:

hodváb,

vlna,

hrubé chlpy zvierat,

jemné chlpy zvierat,

vlásie,

bavlna,

materiály na výrobu papiera a papier,

ľan,

pravé konope,

juta a ostatné textilné lykové vlákna,

sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agáve,

kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,

syntetické chemické vlákna,

umelé chemické vlákna,

vodivé vlákna,

syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,

syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylnitrilu,

syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,

syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,

syntetické chemické strižné vlákna z poly(fenylensulfidu),

syntetické chemické strižné vlákna z poly(vinylchloridu),

ostatné syntetické chemické strižné vlákna,

umelé chemické strižné vlákna z viskózy,

ostatné umelé chemické strižné vlákna,

priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi z polyéteru, tiež opradená,

priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi z polyesteru, tiež opradená,

výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza), obsahujúce pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastového filmu,

ostatné produkty položky 5605,

sklenené vlákna,

kovové vlákna.

Príklad:

Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižných vlákien položky 5506 je zmiešanou priadzou. Preto sa nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu, môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti priadze.

Príklad:

Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a syntetickej priadze zo strižných vlákien položky 5509 je zmiešanou tkaninou. Preto sa syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu, alebo vlnená tkanina, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu, alebo ich kombinácia môže použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 % hmotnosti tkaniny.

Príklad:

Všívaná tkanina položky 5802, vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a bavlnenej tkaniny položky 5210, je zmesový výrobok len vtedy, ak bavlnená tkanina je sama zmesovou tkaninou vyrobenou z priadzí zatriedených do dvoch rozdielnych položiek, alebo ak samotná použitá bavlnená priadza predstavuje zmesovú priadzu.

Príklad:

Ak bola príslušná všívaná textilná tkanina vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom je zrejmé, že použité priadze predstavujú dva osobitné základné textilné materiály, a všívaná textilná tkanina je teda zmesovým výrobkom.

6.3.   V prípade výrobkov obsahujúcich ‚priadzu vyrobenú z polyuretánu, delenú pružnými segmentmi z polyéteru, tiež opradenú‘, platí pri tejto priadzi tolerancia 20 %.

6.4.   V prípade výrobkov, ktoré obsahujú ‚pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastového filmu, tiež potiahnutý hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaný pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastového filmu‘, platí pri tomto pásiku tolerancia 30 %.

Poznámka 7 –   Ostatné tolerancie platné pri určitých textilných výrobkoch

7.1.   Ak je v zozname odkaz na túto poznámku, môžu sa použiť textilné materiály, ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 pri príslušnom konfekčnom výrobku za predpokladu, že tieto textilné materiály sú zatriedené do inej položky, než je položka výrobku, a že ich hodnota nepresahuje 8 % ceny výrobku zo závodu.

7.2.   Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 7.3, materiály, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63, možno voľne použiť pri výrobe textilných produktov bez ohľadu na to, či obsahujú textílie.

Príklad:

Ak na zozname existuje pravidlo, podľa ktorého sa na konkrétny textilný výrobok (napr. nohavice) musí použiť priadza, nebráni to použiť kovové predmety ako napríklad gombíky, pretože gombíky nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63. Z rovnakého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, aj keď zipsy obyčajne obsahujú textílie.

7.3.   Ak sa uplatňuje pravidlo percentuálneho podielu, hodnota materiálov, ktoré nie sú zatriedené do kapitol 50 až 63, sa musí zohľadniť pri výpočte hodnoty zapracovaných nepôvodných materiálov.

Poznámka 8 –   vymedzenie špecifických procesov a jednoduchých úkonov vykonaných v súvislosti s určitými výrobkami kapitoly 27

8.1.

Na účely položiek ex 2707 a 2713‚špecifické procesy‘ znamenajú tieto operácie:

a)

vákuová destilácia,

b)

redestilácia pri veľmi dôkladnom delení do frakcií (1),

c)

krakovanie (štiepenie),

d)

reforming (úprava),

e)

extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami,

f)

procesy zahŕňajúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej, neutralizácia alkalickými činidlami, odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom,

g)

polymerizácia,

h)

alkylácia,

i)

izomerizácia.

8.2.

Na účely položiek 2710, 2711 a 2712‚špecifické procesy‘ znamenajú tieto operácie:

a)

vákuová destilácia,

b)

redestilácia pri veľmi dôkladnom delení do frakcií (2),

c)

krakovanie (štiepenie),

d)

reforming (úprava),

e)

extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami,

f)

procesy zahŕňajúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej, neutralizácia alkalickými činidlami, odfarbovanie a čistenie prírodne aktívnou zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovaným dreveným uhlím alebo bauxitom,

g)

polymerizácia,

h)

alkylácia,

ij)

izomerizácia,

k)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 odsírovanie vodíkom vedúce k redukcii najmenej 85 % obsahu síry zo spracovaných produktov (metóda ASTM D 1266-59 T),

l)

len vo vzťahu k výrobkom položky 2710 odstraňovanie parafínov inak ako filtrovaním,

m)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 spracovanie pomocou vodíka, iné ako desulfurizácia, pri tlaku väčšom ako 20 barov a teplote vyššej ako 250 °C s použitím katalyzátorov, kde vodík v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710 pomocou vodíka (napr. dokončovacie úpravy vodou alebo odfarbovanie) so zámerom zlepšiť farbu alebo stálosť sa však nepovažuje za špecifický proces,

n)

len vo vzťahu k motorovej nafte položky ex 2710 atmosférická destilácia metódou ASTM D 86, pri ktorej sa pri 300 °C predestiluje menej ako 30 % objemu takýchto výrobkov vrátane strát,

o)

len vo vzťahu k ťažkým olejom iným ako motorová nafta a vykurovacie oleje položky ex 2710 spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;

p)

len vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako vazelína, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, parafínový vosk s obsahom menej ako 0,75 % hmotnosti oleja) položky ex 2712 odolejovanie frakčnou kryštalizáciou.

8.3.

Na účely položiek ex 2707 a 2713 jednoduché operácie ako čistenie, dekantácia, odsoľovanie, odvodňovanie, filtrácia, farbenie, označovanie, získavanie sírového obsahu v dôsledku zmiešavania výrobkov s rôznym obsahom síry alebo akákoľvek kombinácia týchto operácií alebo podobných operácií, nemajú za následok získanie pôvodu.

ČASŤ II

ZOZNAM VÝROBKOV A OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA ZÍSKAVA ŠTATÚT PÔVODU

Položka harmonizovaného systému

Opis výrobku

Postupy kvalifikujúce na nadobudnutie pôvodu

(opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov, na základe ktorých sa získava štatút pôvodu)

(1)

(2)

(3)

Kapitola 1

Živé zvieratá

Všetky zvieratá kapitoly 1 sú úplne získané

Kapitola 2

Mäso a jedlé mäsové droby

Výroba, pri ktorej všetko mäso a jedlé mäsové droby vo výrobku tejto kapitoly sú úplne získané

ex kapitola 3

Ryby a kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce okrem:

Všetky ryby a kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce sú úplne získané

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 3 sú úplne získané

0305

Ryby sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z rýb, vhodné na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 3 sú úplne získané

ex 0306

Kôrovce, tiež bez panciera, sušené, solené alebo v slanom náleve; kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 3 sú úplne získané

ex 0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, sušené, solené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, sušené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovce, vhodné na ľudskú konzumáciu

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 3 sú úplne získané

Kapitola 4

Mliečne produkty; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté;

Výroba, pri ktorej:

všetky použité materiály kapitoly 4 sú úplne získané a

hmotnosť použitého cukru (3) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

ex kapitola 5

Výrobky živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 0511 91

Nejedlé rybie ikry

Všetky ikry sú úplne získané

Kapitola 6

Živé stromy a iné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvety a ozdobné listy

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 6 sú úplne získané

Kapitola 7

Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 7 sú úplne získané

Kapitola 8

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov

Výroba, pri ktorej:

všetko použité ovocie, orechy a šupy citrusových plodov alebo melónov kapitoly 8 sú úplne získané a

hmotnosť použitého cukru (3) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

Kapitola 9

Káva, čaj, maté a koreniny;

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 10

Obilniny

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 10 sú úplne získané

ex kapitola 11

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok; okrem:

Výroba, pri ktorej všetky materiály kapitol 10 a 11, položiek 0701 a 2303 a podpoložky 0710 10 sú úplne získané

ex 1106

Múka, krupica a prášok zo suchých strukovín položky 0713

Sušenie a mletie strukovín položky 0708

Kapitola 12

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Kapitola 13

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, v ktorých hmotnosť použitého cukru (3) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

Kapitola 14

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde neuvedené ani nezahrnuté

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex kapitola 15

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty vzniknuté ich štiepením; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku.

1501 až 1504

Tuky z ošípaných, hydiny, hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, rýb, atď.

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

1505, 1506 a 1520

Tuk z ovčej vlny a mastné látky vyrobené z neho (vrátane lanolínu). Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované. Glycerol, surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy.

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

1509 a 1510

Olejový olej a jeho frakcie

Výroba, pri ktorej všetky rastlinné materiály sú úplne získané

1516 a 1517

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, v ktorých hmotnosť použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

Kapitola 16

Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

Výroba:

z materiálov ktorejkoľvek položky okrem mäsa a jedlých mäsových drobov kapitoly 2 a materiálov kapitoly 16 získaných z mäsa a jedlých mäsových drobov kapitoly 2 a

pri ktorej všetky materiály kapitoly 3 a materiály kapitoly 16 získané z rýb, kôrovcov, mäkkýšov a ostatných vodných bezstavovcov kapitoly 3 sú úplne získané

ex kapitola 17

Cukor a cukrovinky; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, a glukózy, v pevnej forme; cukrové sirupy; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, v ktorých hmotnosť použitých materiálov kapitol 1101až 1108, 1701 a 1703 nepresahuje 30 % hmotnosti konečného výrobku.

ex 1702

Chemicky čistá maltóza a fruktóza

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 1702

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, v ktorých:

individuálna hmotnosť cukru (3) a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť cukru (3) a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

Kapitola 18

Kakao a prípravky z kakaa

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, v ktorých:

individuálna hmotnosť cukru (3) a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť cukru (3) a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

Kapitola 19

Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, v ktorých:

hmotnosť použitých materiálov kapitol 2, 3 a 16 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a

hmotnosť použitých materiálov položiek 1006 a 1101 až 1108 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a

individuálna hmotnosť cukru (3) a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť cukru (3) a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

ex kapitola 20

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo iných častí rastlín; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, v ktorých hmotnosť použitého cukru (3) nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

2002 a 2003

Huby a hľuzovky, spracované alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitol 7 a 8 sú úplne získané

ex kapitola 21

Rôzne jedlé prípravky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, v ktorých:

individuálna hmotnosť cukru (3) a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť cukru (3) a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka a krupica a pripravená horčica:

 

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Horčičná múčka alebo prášok alebo pripravená horčica sa však môžu použiť

Horčičná múka a krupica a pripravená horčica

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 22

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položiek 2207 a 2208, v ktorých:

všetky materiály podpoložiek 0806 10, 2009 61, 2009 69 sú úplne získané a

individuálna hmotnosť cukru (3) a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť cukru (3) a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

ex kapitola 23

Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 2303

Zvyšky z výroby škrobu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, v ktorých hmotnosť použitých materiálov kapitoly 10 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku

2309

Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, v ktorých:

všetky materiály kapitol 2 a 3 sú úplne získané a

hmotnosť použitých materiálov položiek 10 a 11 a položiek 2302 a 2303 nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a

individuálna hmotnosť cukru (3) a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku a

celková skombinovaná hmotnosť cukru a materiálov kapitoly 4 nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

ex kapitola 24

Tabak a vyrobené náhradky tabaku; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, v ktorých hmotnosť použitých materiálov kapitoly 24 nepresahuje 30 % celkovej hmotnosti použitých materiálov kapitoly 24

2401

Nevyrobený tabak; tabakový odpad

Všetok nevyrobený tabak a tabakový odpad kapitoly 24 je úplne získaný

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z náhradiek tabaku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov daného výrobku a položky 2403, v ktorých hmotnosť použitých materiálov kapitoly 2401 nepresahuje 50 % celkovej hmotnosti použitých materiálov kapitoly 2401

ex kapitola 25

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzavretých kontajneroch, a oxidy horčíka, tiež čisté, iné ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) sa však môže použiť

Kapitola 26

Rudy, trusky a popoly

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex kapitola 27

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky, okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 2707

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevyšuje hmotnosť nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom vyrobeným destiláciou čiernouhoľných dechtov, z ktorých najmenej 65 % objemu destiluje pri teplote do 250 °C (vrátane zmesí lakového benzínu a benzolu), používané ako pohonné látky alebo vykurovacie palivá

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (4)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce v hmotnosti 70 % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak tieto oleje sú základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (5)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2711

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (5)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2712

Vazelína; parafín, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež zafarbené

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (5)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov

Operácie rafinovania a/alebo jeden alebo viaceré špecifické procesy (4)

alebo

Iné operácie, v ktorých všetky použité materiály patria do inej položky ako položka výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex kapitola 28

Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo ich izotopov; okrem:

a)   Najmenej rozvinuté krajiny (ďalej len ‚LDC‘)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 2811

Oxid sírový

a)   LDC

Výroba z oxidu siričitého

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z oxidu siričitého

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 2840

Perboritan sodný

a)   LDC

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z pentahydrátu tetraboritanu sodného

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2843

Drahé kovy v koloidnom stave; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, tiež chemicky definované; amalgámy drahých kovov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov z položky 2843

ex 2852

Zlúčeniny ortuti interných éterov a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozónderiváty

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položky 2909 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položky 2909 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

Zlúčeniny ortuti nukleových kyselín a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položiek 2852, 2932, 2933 a 2934 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položiek 2852, 2932, 2933 a 2934 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex kapitola 29

Organické chemikálie; okrem:

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu; okrem:

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov uvedených položke 2905. Metalalkoholáty tejto položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov uvedených položke 2905. Metalalkoholáty tejto položky však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2905 43;

2905 44;

2905 45

Manitol; D-glucitol (sorbitol); glycerol

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku. Materiály tej istej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku. Materiály tej istej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2915

Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2915 a 2916 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2915 a 2916 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 2932

Interné étery a halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položky 2909 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položky 2909 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

Cyklické acetály a vnútorné poloacetály a interné hemiacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2933

Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-mami)

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932 a 2933 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932 a 2933 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

2934

Kyseliny nukleové a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položiek 2932, 2933 a 2934 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov zatriedených do položiek 2932, 2933 a 2934 však nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

Kapitola 30

Farmaceutické výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 31

Hnojivá

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

(b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

Kapitola 32

Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tesniaci tmel a iné tmely; atramenty

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex kapitola 33

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky; okrem:

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované olejoživice; koncentráty silíc v tukoch v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením alebo maceráciou týchto výrobkov; terpenické vedľajšie produkty z deterpenácie silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane materiálov rozdielnej ‚skupiny‘ (6) v tejto položke. Materiály tej istej skupiny ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex kapitola 34

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3404

Umelé vosky a pripravené vosky:

na báze parafínu, surové parafíny, vosky získané z bitúmenových nerastov, gáč alebo šupinový parafín

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 35

Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

a)   LDC

Výroba, z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

Kapitola 37

Fotografické alebo kinematografické výrobky

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Iné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex kapitola 38

Rôzne chemické výrobky; okrem:

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3803

Rafinovaný tallový olej

a)   LDC

Rafinácia surového tallového oleja

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Rafinácia surového tallového oleja

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3805

Sulfátová terpentínová silica, čistená

a)   LDC

Čistenie destiláciou alebo rafinovaním surovej sulfátovej terpentínovej silice

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Čistenie destiláciou alebo rafinovaním surovej sulfátovej terpentínovej silice

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3806

Estery živíc

a)   LDC

Výroba zo živičných kyselín

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba zo živičných kyselín

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3807

Drevný decht

a)   LDC

Destilácia drevného dechtu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Destilácia drevného dechtu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

3809 10

Prípravky na úpravu povrchu alebo apretovanie, prípravky urýchľujúce farbenia alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky nosiče farbív na urýchlenie (napr. apretúry a moridlá), používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté: Na podklade škrobových látok

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie; technické mastné alkoholy

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov z položky 3823

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov z položky 3823

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

3824 60

sorbitol iný ako zatriedený v podpoložke 2905 44

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku a okrem materiálov podpoložky 2905 44. Materiály tej istej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného výrobku a okrem materiálov podpoložky 2905 44. Materiály tej istej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex kapitola 39

Plasty a výrobky z nich; okrem:

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3907

Kopolymér vyrobený z polykarbonátu a kopolyméru akrylonitril-butadién-styrén (ABS)

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu (7)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu (7)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

Polyester

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

výroba z polykarbonátu tetrabróm-(bisfenolu A)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

výroba z polykarbonátu tetrabróm-(bisfenolu A)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3920

Ionomerové platne alebo filmy

a)   LDC

Výroba z termoplastickej parciálnej soli, ktorá je kopolymérom etylénu a kyseliny metakrylovej, čiastočne neutralizovanej iónmi kovov, hlavne zinku a sodíka

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z termoplastickej parciálnej soli, ktorá je kopolymérom etylénu a kyseliny metakrylovej, čiastočne neutralizovanej iónmi kovov, hlavne zinku a sodíka

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex 3921

Fólie z plastov, metalizované

a)   LDC

Výroba z vysoko priehľadných polyesterových fólií s hrúbkou menšou ako 23 mikrónov (8)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z vysoko priehľadných polyesterových fólií s hrúbkou menšou ako 23 mikrónov (8)

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.

ex kapitola 40

Kaučuk a výrobky z neho; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

4012

Protektorované alebo použité pneumatiky z kaučuku; plné obruče alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z kaučuku:

 

Protektorované pneumatiky z gumy; plné obruče alebo nízkotlakové plášte

Protektorovanie použitých pneumatík

Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 4011 a 4012

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex kapitola 41

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

4101 až 4103

Surové kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané; surové kožky z oviec alebo jahniat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kožky vylúčené poznámkou 1 písm. c) ku kapitole 41; ostatné surové kože a kožky (čerstvé, alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože vylúčené poznámkou 1 písm. b) alebo 1 písm. c) ku kapitole 41

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

4104 to 4106

Činené alebo krustované kože a kožky, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané, ale inak neupravené

Opätovné činenie vyčinených alebo prečinených koží a kožiek podpoložiek 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 alebo 4106 91

alebo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

4107, 4112, 4113

Koža ďalej spracovaná po činení alebo krustovaní

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Materiály podpoložiek 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 a 4106 92sa však môžu použiť, ak sa vykoná opätovné činenie vyčinených alebo krustovaných koží a kožiek v suchom stave

Kapitola 42

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex kapitola 43

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

4301

Surové kožušiny (vrátane hláv, chvostov, nôžok a ostatných kúskov alebo odrezkov, vhodných na použitie v kožušníctve), iné ako surové kože a kožky položky 4101, 4102 alebo 4103

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 4302

Vyčinené alebo upravené kožušiny, zošité:

 

Platne, kríže a podobné tvary

Bielenie alebo farbenie so strihaním a šitím jednotlivých nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín

Ostatné

Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín

4303

Odevy, odevné doplnky a ostatné výrobky z kožušín

Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín položky 4302

ex kapitola 44

Drevo a drevené výrobky; drevné uhlie; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex 4407

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

Hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex 4408

Listy dýhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstiev dreva), listy na preglejky alebo na podobné vrstvené dosky a ostatné drevo, pozdĺžne rezané, krájané, lúpané, tiež hobľované, brúsené pieskom, pozdĺžne spájané alebo spájané na koncoch, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm

Zosadzovanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex 4410 až ex 4413

Obruby a lišty vrátane profilovaných soklov a iných profilovaných líšt

Obruby a lišty

ex 4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly z dreva

Výroba z dosiek, ktoré nie sú narezané na príslušnú veľkosť

ex 4418

Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Pórovité (voštinové) drevené dosky, zostavené parketové dosky a šindle však možno použiť

Obruby a lišty

Lemovanie alebo lištovanie

ex 4421

Drievka na zápalky; drevené kolíky alebo klinčeky do obuvi

Výroba z dreva ktorejkoľvek položky okrem ťahaného dreva položky 4409

Kapitola 45

Korok a výrobky z korku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

Kapitola 46

Výrobky zo slamy, esparta a ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a práce z prútia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

Kapitola 47

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

Kapitola 48

Papier a lepenka; predmety z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

Kapitola 49

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex kapitola 50

Hodváb; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 5003

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu), mykaný alebo česaný

Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu

5004 až ex 5006

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo splietaním (9)

5007

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu:

a)   LDC

Tkanie (9)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonečných vlákien alebo splietanie, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením

alebo

farbenie vlákien spolu s tkaním

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (9)

ex kapitola 51

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5106 až 5110

Priadza z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním (9)

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia:

a)   LDC

Tkanie (9)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonečných vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením

alebo

farbenie vlákien spolu s tkaním

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (9)

ex kapitola 52

Bavlna; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5204 až 5207

Bavlnená priadza a bavlnené nite

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním (9)

5208 až 5212

Bavlnené tkaniny:

(a)   LDC

Tkanie (9)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonečných vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

farbenie vlákien spolu s tkaním

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (9)

ex kapitola 53

Iné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5306 až 5308

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním (9)

5309 až 5311

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze:

a)   LDC

Tkanie (9)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonečných vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

farbenie vlákien spolu s tkaním

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (9)

5401 až 5406

Priadza, monofil a šijacie nite z chemických vlákien

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním ALEBO spriadaním prírodných vlákien (9)

5407 a 5408

Tkaniny z priadze zo syntetického vlákna:

a)   LDC

Tkanie (9)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonečných vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

splietanie alebo textúrovanie spolu s tkaním pod podmienkou, že hodnota použitého nespleteného/netextúrovaného vlákna nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (9)

5501 až 5507

Syntetické strižné vlákna

Extrúzia syntetických vlákien

5508 až 5511

Priadza a šijacia niť z chemických strižných vlákien

Spriadanie prírodných vlákien alebo extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním (9)

5512 až 5516

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien:

a)   LDC

Tkanie (9)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonečných vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

farbenie vlákien spolu s tkaním

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (9)

ex kapitola 56

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich; okrem:

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien

alebo

Vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou (9)

5602

Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná:

 

vpichovaná plsť

Extrúzia syntetických vlákien spolu s tvarovaním tkaniny

Možno však použiť:

polypropylénové nekonečné vlákno zatriedené do položky 5402,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 alebo

polypropylénový kábel položky 5501,

pričom vo všetkých prípadoch jemnosť jedného káblika alebo vlákna je menej ako 9 decitexov,

ak ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

alebo

v prípade plsti z prírodných vlákien len tvarovaním tkaniny (9)

-

ostatné

Extrúzia syntetických vlákien spolu s tvarovaním tkaniny

alebo

v prípade inej plsti z prírodných vlákien len tvarovaním tkaniny (9)

5603

Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované:

a)   LDC

Akýkoľvek úkon okrem tkania vrátane vpichovania

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Extrúzia syntetických vlákien, alebo použitie prírodných, spolu s inými technikami než tkanie a vrátane vpichovania

5604

Kaučukové nite a kordy pokryté textíliou; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi:

 

kaučukové nite a kordy pokryté textíliou

Výroba z kaučukových a kordových nití nepokrytých textíliou

ostatné

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien (9)

5605

Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobný tvar položky 5404 alebo 5405, kombinované s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku, alebo pokrytá kovom

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien a/alebo syntetických strižných vlákien (9)

5606

Opradená priadza, pásiky a podobné tvary položiek 5404 alebo 5405, opradené (iné ako výrobky položky 5605 a iné ako opradené priadze z vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza

Extrúzia syntetických vlákien spolu so spriadaním alebo spriadaním prírodných vlákien a/alebo syntetických strižných vlákien

alebo

spriadanie spolu s vločkovaním

alebo

vločkovanie spolu s farbením (9)

Kapitola 57

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny:

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonečných vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

výroba z kokosových vlákien, sisalových vlákien alebo z jutovej priadze

alebo

vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

všívanie spolu s farbením alebo potlačou

Extrúzia syntetických vlákien spolu s inými technikami než je tkanie a vrátane vpichovania (9)

Možno však použiť:

polypropylénové nekonečné vlákno zatriedené do položky 5402,

polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 alebo

polypropylénový kábel položky 5501,

ktorých hodnota jednotlivého vlákna je vo všetkých prípadoch nižšia ako 9 decitexov, ak ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Jutovú tkaninu možno použiť ako podložku

ex kapitola 58

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; prámikárske výrobky; výšivky; okrem:

a)   LDC

Tkanie (9)

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonečných vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo vločkovaním alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

farbenie vlákien spolu s tkaním

alebo

Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (9)

5805

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napr. stehom nazývaným ‚petit point‘ alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5810

Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

5901

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

Tkanie spolu s farbením alebo vločkovaním alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

5902

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózových vlákien:

 

obsahujúce podľa hmotnosti najviac 90 % textilných materiálov

Tkanie

ostatné

Extrúzia syntetických vlákien spolu s tkaním

5903

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, iné ako textílie položky 5902

Tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5904

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

Tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy (9)

5905

Textilné tapety:

 

impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované gumou, plastmi alebo inými materiálmi

Tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

ostatné

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonenných vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

Tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (9)

5906

Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902:

 

Úplety alebo háčkované textílie

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonečných vlákien, v každom prípade spolu s pletením

alebo

Pletenie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením (9)

ostatné textílie vyrobené z priadze zo syntetických nekonečných vlákien, obsahujúce v hmotnosti najviac 90 % textilných materiálov

Extrúzia syntetických vlákien spolu s tkaním

ostatné

Tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

Farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s tkaním

5907

Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie

Tkanie spolu s farbením alebo vločkovaním alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

5908

Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované:

 

žiarové plynové pančušky, impregnované

Výroba z dutých úpletov na výrobu žiarových plynových pančušiek

ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5909 až 5911

Textilné výrobky a tovar na technické účely:

 

leštiace disky alebo kotúče položky 5911

Tkanie

textílie všeobecne používané na papierenských alebo podobných strojoch, tiež splstené, impregnované alebo potiahnuté, rúrkové alebo nekonečné, s jednou osnovou alebo viacerými osnovami a/alebo útkami, alebo plocho tkané s viacerými osnovami a/alebo útkami položky 5911

a)   LDC

Tkanie (9)

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Extrúzia syntetických vlákien alebo spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien, v každom prípade spolu s tkaním

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

Môžu sa použiť iba tieto vlákna:

– –

kokosové vlákno

– –

priadza z polytetrafluóretylénu (10),

– –

zosúkaná priadza z polyamidu, vrstvená, potiahnutá, impregnovaná alebo potiahnutá fenolovými živicami,

– –

priadza zo syntetických textilných vlákien z aromatických polyamidov získaných polykondenzáciou m-fenylén-diamínu a kyseliny izoftalovej,

– –

monofil z polytetrafluóretylénu (10),

– –

priadza zo syntetických textilných vlákien z poly(p-fenylén tereftalamidu),

– –

sklená priadza povrstvená fenolovou živicou a opradená akrylonitrylovou priadzou (10),

– –

kopolyesterové monofily polyesteru a živice kyseliny tereftalovej a 1,4-cyklohexán-dietanolu a kyseliny izoftalovej

ostatné

Extrúzia syntetických vlákien alebo spriadanie prírodných vlákien a/alebo syntetických strižných vlákien, spolu s tkaním (9)

alebo

tkanie spolu s farbením alebo nanášaním povrchovej vrstvy

Kapitola 60

Úplety alebo háčkované textílie

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonečných vlákien, v každom prípade spolu s pletením

alebo

Pletenie spolu s farbením alebo vločkovaním alebo nanášaním povrchovej vrstvy

alebo

vločkovanie spolu s farbením alebo potlačou

alebo

farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením

alebo

splietanie alebo textúrovanie spolu s pletením pod podmienkou, že hodnota použitého nespleteného/netextúrovaného vlákna nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 61

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované:

 

 

získané zošitím alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, ktorá je buď nastrihaná do tvaru, alebo bola získaná priamo v tvare

a)   LDC

Výroba z tkaniny

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Pletenie s dokončením (vrátane nastrihania) (9)  (11)

ostatné

Spriadanie prírodných a/alebo syntetických strižných vlákien alebo extrúzia syntetických nekonečných vlákien, v každom prípade spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru)

alebo

farbenie priadze z prírodných vlákien spolu s pletením (výrobky pletené do tvaru) (9)

ex kapitola 62

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované; okrem:

a)   LDC

Výroba z tkaniny

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

Dokončenie, ktorému predchádza potlač a aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (9)  (11)

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 a ex 6211

Dámske, dievčenské a dojčenské odevy a odevné doplnky pre dojčatá, vyšívané

a)   LDC

Uplatňujú sa pravidlá kapitoly

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

Výroba z nevyšívanej textílie, ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (11)

ex 6210 a ex 6216

Ohňovzdorná výbava z tkaniny potiahnutej fóliou z pohliníkovaného polyesteru

a)   LDC

Uplatňujú sa pravidlá kapitoly

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

nanášanie povrchovej vrstvy pod podmienkou, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, spolu s dokončeným (vrátane nastrihania) (11)

6213 a 6214

Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky

 

vyšívané

Tkanie spolu s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

Výroba z nevyšívanej textílie, ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (11)

alebo

Dokončenie, pred ktorým sa vykoná potlač a aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitých nepotlačených materiálov nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (9)  (11)

ostatné

Tkanie spolu s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

Dokončenie, s potlačou a aspoň dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), ak hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu (9)  (11)

6217

Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, iné ako výrobky položky 6212:

 

vyšívané

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

Výroba z nevyšívanej textílie, ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (11)

ohňovzdorná výbava z tkaniny potiahnutej fóliou z pohliníkovaného polyesteru

Tkanie spolu s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

nanášanie povrchovej vrstvy pod podmienkou, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, spolu s dokončeným (vrátane nastrihania) (11)

medzipodšívky do golierov a manžiet, nastrihané

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

ostatné

a)   LDC

Uplatňujú sa pravidlá kapitoly

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania) (11)

ex kapitola 63

Iné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

6301 až 6304

Prikrývky, cestovné koberčeky, posteľná bielizeň; záclony atď.; iné bytové textílie:

 

 

plstené, netkané

a)   LDC

Akýkoľvek úkon okrem tkania vrátane vpichovania spolu s dokončením (vrátane nastrihania)

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Extrúzia syntetických vlákien, alebo využitie prírodných, v každom prípade spolu s postupmi inými ako tkanie a vrátane vpichovania a dokončenia (vrátane nastrihania) (9)

ostatné:

 

 

vyšívané

Tkanie alebo pletenie s dokončením (vrátane nastrihania)

alebo

výroba z nevyšívanej textílie, ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu (11)  (12)

– –

ostatné

Tkanie alebo pletenie s dokončením (vrátane nastrihania)

6305

Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru

a)   LDC

Tkanie alebo pletenie s dokončením (vrátane nastrihania) (9)

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Extrúzia syntetických vlákien alebo spriadanie prírodných vlákien a/alebo syntetických strižných vlákien spolu s tkaním alebo pletením a dokončením (vrátane nastrihania) (9)

6306

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; stany; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; kempingový tovar:

 

 

z netkaných textílií

a)   LDC

Akýkoľvek úkon okrem tkania vrátane vpichovania spolu s dokončením (vrátane nastrihania)

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Extrúzia syntetických vlákien alebo prírodných vlákien v každom prípade spolu s technikami inými ako tkanie a vrátane vpichovania

ostatné

Tkanie s dokončením (vrátane nastrihania) (9)  (11)

alebo

nanášanie povrchovej vrstvy pod podmienkou, že hodnota nepotiahnutej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, spolu s dokončeným (vrátane nastrihania)

6307

Iné celkom dohotovené výrobky vrátane strihových šablón

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

6308

Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov, alebo podobné textilné výrobky v balení na predaj v malom

a)   LDC

Každý predmet v súprave musí spĺňať požiadavku, ktorá by sa naň vzťahovala, keby nebol súčasťou súpravy. Predmety, ktoré nie sú pôvodné, však môžu byť súčasťou súpravy, ak ich celková hodnota nepresahuje 25 % ceny súpravy zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Každý predmet v súprave musí spĺňať požiadavku, ktorá by sa naň vzťahovala, keby nebol súčasťou súpravy. Predmety, ktoré nie sú pôvodné, však môžu byť súčasťou súpravy, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

ex kapitola 64

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem zvrškových kompletov pripevnených k vnútorným podrážkam alebo k iným častiam podrážok položky 6406

6406

Časti obuvi (vrátane zvrškov, tiež spojených s podrážkami, inými ako vonkajšími); vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, kožené ochranné návleky na nohy a podobné výrobky, a ich súčasti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Kapitola 65

Pokrývky hlavy a ich časti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Kapitola 66

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

Kapitola 67

Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex kapitola 68

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov, okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 6803

Výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice

Výroba z opracovanej bridlice

ex 6812

Výrobky z azbestu; výrobky zo zmesí na základe azbestu alebo azbestu a uhličitanu horečnatého

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 6814

Výrobky zo sľudy vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, na podložke z papiera, lepenky alebo ostatných materiálov

Výroba z opracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy)

Kapitola 69

Keramické výrobky

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 70

Sklo a sklenený tovar, okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

7006

Sklo položky 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vŕtané

 

podložné sklenené tabule, potiahnuté tenkým dielektrickým filmom a polovodičovej triedy podľa noriem SEMII (13)

Výroba z nepotiahnutého podložného tabuľového skla položky 7006

Ostatné

Výroba z materiálov položky 7001

7010

Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné obaly, zo skla, druhov používaných na dopravu alebo balenie tovaru; sklenené poháre na zaváraniny; zátky a ostatné uzávery zo skla

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Rezanie a brúsenie skla, ak celková hodnota použitého nenarezaného a nebrúseného skla nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

7013

Sklenený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako položky 7010 alebo 7018)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Rezanie a brúsenie skla, ak celková hodnota použitého nenarezaného a nebrúseného skla nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Ručná dekorácia (okrem zdobenia sieťotlačou) ručne fúkaného skla, ak celková hodnota použitého ručne fúkaného skla nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 7019

Výrobky (iné ako priadza) zo sklenených vlákien

Výroba zo:

sklenenej lunty, pramencov, priadze a sklenenej striže, alebo

sklenenej vlny

ex kapitola 71

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a predmety z nich; bižutéria; mince, s výnimkou:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

7106, 7108 a 7110

Drahé kovy:

 

surové

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 7106, 7108 a 7110

alebo

Elektrolytická, termálna alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110

alebo

Zlievanie a/alebo zmiešavanie drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110navzájom, alebo so základnými kovmi

vo forme polotovaru alebo vo forme prachu

Výroba zo surových drahých kovov

ex 7107, ex 7109 a ex 7111

Kovy plátované drahými kovmi vo forme polotovaru

Výroba zo surových kovov plátovaných drahými kovmi

7115

Ostatné predmety z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7117

Bižutéria

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba z častí zo základného kovu, ktoré nie sú plátované alebo potiahnuté drahými kovmi, ak hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 72

Železo a oceľ; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7207

Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 alebo 7206

7208 až 7216

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov alebo polotovarov položky 7206 alebo 7207

7217

Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7207

7218 91 a 7218 99

Polotovary

Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 alebo podpoložky 7218 10

7219 až 7222

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov alebo polotovarov položky 7218

7223

Drôty z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z polotovarov položky 7218

7224 90

Polotovary

Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 alebo podpoložky 7224 10

7225 až 7228

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých cievkach; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté vrtné tyče a prúty z legovanej alebo nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov alebo polotovarov položky 7206, 7207, 7218 alebo 7224

7229

Drôty z ostatnej legovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7224

ex kapitola 73

Výrobky zo železa alebo ocele; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 7301

Štetovnice

Výroba z materiálov položky 7207

7302

Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky, prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek, podkladné dosky (podkladnice), prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo upevňovanie koľajníc

Výroba z materiálov položky 7206

7304, 7305 a 7306

Rúry, rúrky a duté profily zo železa (z iného ako liatiny) alebo z ocele

Výroba z materiálov položky 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 alebo 7224

ex 7307

Príslušenstvo na rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

Sústruženie, vŕtanie, vystružovanie, rezanie závitov, začisťovanie a pieskovanie hrubých výkovkov, ak ich celková hodnota nepresahuje 35 % ceny výrobku zo závodu

7308

Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napríklad mosty a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové zábradlie) zo železa alebo z ocele; dosky, tyče, prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Zvárané uholníky, tvarovky a profily položky 7301však nemožno použiť

ex 7315

Protišmykové reťaze

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 7315nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 74

Meď a predmety z nej; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7403

Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 75

Nikel a predmety z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex kapitola 76

Hliník a predmety z neho; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7601

Surový hliník

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

7607

Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 7606

Kapitola 77

Rezervovaná na potenciálne budúce využitie v HS

 

ex kapitola 78

Olovo a predmety z neho, okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7801

Surové olovo:

 

rafinované olovo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Odpad a šrot položky 7802však nemožno použiť

Kapitola 79

Zinok a predmety z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Kapitola 80

Cín a predmety z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Kapitola 81

Iné základné kovy; cermety; výrobky z nich

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex kapitola 82

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky, zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

8206

Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202až 8205, zostavené do súprav na predaj v malom

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 8202až 8205. Nástroje položiek 8202až 8205však možno zaradiť do súpravy, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

8211

Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou (vrátane štepárskych nožov), iné ako nože položky 8208, a ich čepele

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Čepele a rukoväte nožov zo základného kovu však možno použiť

8214

Ostatné nožiarske predmety (napríklad strihače vlasov, mäsiarske alebo kuchynské sekáče, kolískové nože na jemné alebo hrubé krájanie, nože na papier); súpravy a náčinie na manikúru alebo pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo základného kovu však možno použiť

8215

Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na maslo, klieštiky na cukor a podobný kuchynský a jedálenský tovar

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Rukoväte zo základného kovu však možno použiť

ex kapitola 83

Rôzne predmety zo základného kovu; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

ex 8302

Iné príchytky, kovania a podobné výrobky vhodné do budov a zariadenia na automatické zatváranie dverí

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Iné materiály položky 8302však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu

ex 8306

Sošky a iné ozdobné predmety zo základných kovov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Iné materiály položky 8306však možno použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 84

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

8401

Jadrové reaktory; nevyhorené palivové články (kazety) do jadrových reaktorov; stroje, prístroje a zariadenia na separáciu izotopov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

8407

Vratné alebo rotačné zážihové spaľovacie piestové motory

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8408

Piestové vznetové motory (dieselové motory alebo motory so žiarovou hlavou)

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8427

Vidlicové stohovacie vozíky; ostatné vozíky vybavené zdvíhacím alebo manipulačným zariadením

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu.

8482

Guľkové alebo valčekové ložiská

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 85

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8501, 8502

Elektrické motory a generátory; elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8503

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8503

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8513

Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napríklad na suché články, akumulátory, dynamá), okrem svietidiel položky 8512

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku.

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8519

Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8522

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8522

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8521

Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8522

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8522

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8523

Disky, pásky, pevné energeticky nezávislé pamäťové zariadenia, ‚smart karty‘ a iné médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam, tiež nahraté, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu diskov, okrem výrobkov kapitoly 37

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8525

Vysielacie prístroje na rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery, digitálne fotoaparáty a iné videokamery

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8526

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8527

Prijímacie prístroje na rozhlasové vysielanie, tiež kombinované pod spoločným krytom s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8528

Monitory a projektory, nespojené s televíznymi prijímačmi; televízne prijímače tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8529

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8535 až 8537

Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich spájanie do elektrického obvodu; prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien; rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne na elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8538

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku a položky 8538

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8540 11 a 8540 12

Televízne CRT obrazovky vrátane CRT obrazoviek pre videomonitory

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8542 31 to 8542 33 a 8542 39

Monolitické integrované obvody

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Operácia difúzie, pri ktorej sa vytvárajú integrované obvody na polovodičovom substráte selektívnym zavedením primeraného dopantu, či už zmontovanej a/alebo odskúšanej v krajine, na ktorú sa toto nariadenie nevzťahuje.

8544

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované (tiež lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien, vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8545

Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z ostatného uhlíka, tiež spojené s kovom, druhov používaných na elektrické účely

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

8546

Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8547

Izolačné časti na elektrické stroje, prístroje a zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napr. s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, okrem izolátorov položky 8546; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu s vnútorným izolačným materiálom

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8548

Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, batérie a elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 86

Železničné a električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 87

Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové, ich časti a súčasti a príslušenstvo; okrem:

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným vozíkom; prívesné vozíky

a)   LDC

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 88

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 8804

Rotujúce padáky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov z položky 8804

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 89

Lode, člny a plávajúce zariadenia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 90

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9002

Šošovky, hranoly, zrkadlá a ostatné optické články z akéhokoľvek materiálu, zasadené, tvoriace časti, súčasti a príslušenstvo nástrojov alebo prístrojov, iné ako z opticky neopracovaného skla

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

9033

Časti a súčasti a príslušenstvo (v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté) na stroje, nástroje alebo prístroje kapitoly 90

a)   LDC

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

b)   Ostatné zvýhodnené krajiny

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 91

Hodiny a hodinky a ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 92

Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 93

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Kapitola 94

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex kapitola 95

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

ex 9506

Golfové palice a časti golfových palíc

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Nahrubo opracované hranoly na výrobu hláv golfových palíc však možno použiť

ex kapitola 96

Rôzne výrobky, okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

alebo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9601 a 9602

Opracovaná slonovina, kosť, korytnačina, rohovina, parohy, koraly, perleť a ostatné živočíšne rezbárske materiály a výrobky z týchto materiálov (vrátane výrobkov získaných tvarovaním).

Opracované rastlinné alebo nerastné rezbárske materiály a výrobky z týchto materiálov; výrobky tvarované alebo vyrezávané z vosku, parafínu, stearínu, prírodného kaučuku alebo prírodných živíc alebo modelovacích materiálov a ostatné tvarované alebo vyrezávané výrobky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; opracovaná netvrdená želatína (iná ako želatína položky 3503) a výrobky z netvrdenej želatíny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

9603

Metly a kefy (vrátane kief tvoriacich časti strojov, prístrojov alebo vozidiel), ručné mechanické metly bez motora, mopy a oprašovače z peria; pripravené kefárske uzly a zväzky na výrobu metiel alebo kief a štetcov; maliarske vankúšiky a valčeky; stierky (iné ako valčekové stierky)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9605

Cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov

Každý predmet v súprave musí spĺňať požiadavku, ktorá by sa naň vzťahovala, keby nebol súčasťou súpravy. Predmety, ktoré nie sú pôvodné, však môžu byť súčasťou súpravy, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

9606

Gombíky, stláčacie gombíky, formy na gombíky a ostatné časti a súčasti gombíkov alebo stláčacích gombíkov; gombíkové polotovary

Výroba:

z materiálov ktoréhokoľvek číselného znaku, okrem číselného znaku výrobku, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9608

Guľôčkové perá; perá s plsteným hrotom a ostatné perá s pórovitým hrotom a popisovače, značkovače a zvýrazňovače; plniace perá, rysovacie perá a ostatné perá; rydlá na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na pero, rúčky na ceruzku a podobné výrobky; časti a súčasti týchto výrobkov (vrátane ochranných krytov a príchytiek) okrem výrobkov položky 9609

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Hroty pier tej istej položky ako výrobok však možno použiť

9612

Pásky do písacích strojov alebo podobné pásky napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; farbiace podušky tiež napustené, tiež v škatuľkách

Výroba:

z materiálov ktoréhokoľvek číselného znaku, okrem číselného znaku výrobku, a

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny výrobku zo závodu

9613 20

Plynové vreckové zapaľovače, znovu naplniteľné

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 9613nepresiahne 30 % ceny výrobku zo závodu

9614

Fajky (vrátane fajkových hláv), cigarové alebo cigaretové špičky a ich časti a súčasti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

Kapitola 97

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku


(1)  Pozri dodatočnú vysvetľujúcu poznámku 4(b) ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry.

(2)  Pozri dodatočnú vysvetľujúcu poznámku 4(b) ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry.

(3)  Pozri úvodnú poznámku 4.2.

(4)  Osobitné podmienky týkajúce sa ‚špecifických procesov‘ sú uvedené v úvodnej poznámke 8.2.

(5)  Osobitné podmienky týkajúce sa ‚špecifických procesov‘ sú uvedené v úvodných poznámkach 8.1 a 8.3.

(6)  Za ‚skupinu‘ sa považuje akákoľvek časť položky oddelená od zvyšku bodkočiarkou.

(7)  V prípade výrobkov skladajúcich sa z materiálov zatriedených v položkách 3901 až 3906 na jednej strane, ako aj v položkách 3907 až 3911 na druhej strane sa toto obmedzenie vzťahuje len na tú skupinu materiálov, ktorá prevažuje vo výrobku z hľadiska hmotnosti.

(8)  Za vysoko priehľadné sa pokladajú tieto fólie: fólie, ktorých optická tlmivosť meraná podľa ASTM-D 1003-16 Gardnerovým zákalometrom (t. j. faktor zákalu) je menšia ako 2 %.

(9)  Osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov sú uvedené v úvodnej poznámke 6.

(10)  Použitie tohto materiálu sa obmedzuje na výrobu textílií používaných v papierenských strojoch.

(11)  Pozri úvodnú poznámku 7.

(12)  Pokiaľ ide o pletené alebo háčkované textílie, iné ako elastické a pogumované, získané zošitím alebo spojením kusov pletených alebo háčkovaných textílií, pozri úvodnú poznámku č. 7.

(13)  SEMII – Inštitút polovodičových zariadení a materiálov (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA 13b

(uvedená v článku 86 ods. 3)

Materiály vylúčené z regionálnej kumulácie  (1), (2)

 

 

Skupina I: Brunej, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Filipíny, Singapúr, Thajsko, Vietnam

Skupina III: Bangladéš, Bhután, India, Maldivy, Nepál, Pakistan, Srí Lanka

Skupina IV  (3): Argentína, Brazília, Paraguaj, Uruguaj

Číselný znak harmonizovaného systému alebo kombinovanej nomenklatúry

Opis materiálov

 

 

 

0207

Mäso a jedlé mäsové droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

X

 

 

ex02 10

Mäso a jedlé mäsové droby z hydiny, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

X

 

 

Kapitola 03

Ryby a kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce

 

 

X

ex04 07

Hydinové vajcia v škrupine, iné ako na násadu

 

X

 

ex04 08

Vajcia bez škrupiny a vaječné žĺtky, iné ako nevhodné na ľudskú spotrebu

 

X

 

0709 51

ex07 10 80

0711 51

0712 31

Huby, čerstvé alebo chladené, mrazené, dočasne konzervované, sušené

X

X

X

0714 20

Sladké zemiaky

 

 

X

0811 10

0811 20

Jahody, maliny, ostružiny, moruše, ostružinové maliny, čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše

 

 

X

1006

Ryža

X

X

 

ex11 02 90

ex11 03 19

ex11 03 20

ex11 04 19

ex11 08 19

Múky, krúpy, krupica, pelety, zrná drvené na valcoch alebo vločkované, ryžový škrob

X

X

 

1108 20

Inulín

 

 

X

1604 a 1605

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a náhradky kaviáru z rybacích ikier; Pripravené alebo konzervované kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

 

 

X

1701 a 1702

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza a ostatné cukry, umelý med a karamel

X

X

 

ex17 04 90

Cukrovinky, neobsahujúce kakao, iné ako žuvacia guma

X

X

 

ex18 06 10

Kakaový prášok obsahujúci v hmotnosti 65 % alebo viac sacharózy/izoglukózy

X

X

 

1806 20

Čokoláda a potravinové prípravky obsahujúce kakao

X

X

 

ex19 01 90

Ostatné potravinové prípravky obsahujúce v hmotnosti menej ako 40 % kakaa, iné ako sladový výťažok, obsahujúce menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

X

X

 

ex19 02 20

Cestoviny, tiež varené alebo inak upravené, obsahujúce v hmotnosti viac ako 20 % rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov alebo obsahujúce v hmotnosti viac ako 20 % párkov a salám a podobných výrobkov z mäsa a mäsových drobov akéhokoľvek druhu vrátane tukov akéhokoľvek druhu

 

 

X

2003 10

Huby pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej

X

X

X

ex20 07 10

Homogenizované džemy, ovocné rôsoly, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty obsahujúce v hmotnosti viac ako 13 % cukru

 

 

X

2007 99

Nehomogenizované prípravky z džemu, ovocného rôsolu, lekváru, ovocného alebo orechového pyré a ovocných alebo orechových pást, z iného ako citrusového ovocia

 

 

X

2008 20

2008 30

2008 40

2008 50

2008 60

2008 70

2008 80

2008 92

2008 99

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované

 

 

X

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

 

 

X

ex21 01 12

Prípravky na základe kávy

X

X

 

ex21 01 20

Prípravky na základe čaju alebo maté

X

X

 

ex21 06 90

Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, iné ako bielkovinové koncentráty a textúrované bielkovinové látky: aromatizované alebo prifarbované cukrové sirupy, iné ako izoglukóza, glukóza a maltodextrínové sirupy; prípravky obsahujúce viac ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

X

X

 

2204 30

hroznový mušt iný ako hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené alebo sa mu zabránilo pridaním alkoholu

 

 

X

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

 

 

X

2206

Ostatné kvasené nápoje; zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

 

 

X

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším

 

X

X

ex22 08 90

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % vol, iný ako arak, slivovica, hruškovica alebo čerešňovica alebo višňovica a ostatné destiláty a ostatné liehové nápoje

 

X

X

ex33 02 10

Zmesi vonných látok druhov používaných v nápojovom priemysle, obsahujúce všetky ochucujúce prísady charakterizujúce nápoj a obsahujúce viac ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

X

X

 

3302 10 29

Prípravky druhov používaných v nápojovom priemysle, obsahujúce všetky ochucujúce prísady charakterizujúce nápoj, iné ako prípravky so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 0,5 %, obsahujúce v hmotnosti viac ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

X

X

X


(1)  Materiály, pri ktorých sa uvádza ‚X‘.

(2)  Kumulácia týchto materiálov medzi najmenej rozvinutými krajinami (LDC) každej regionálnej skupiny (napr. Kambodža a Laos v skupine I; Bangladéš, Bhután, Maldivy a Nepál v skupine III) je povolená. Podobne je povolená aj kumulácia týchto materiálov v krajine v určitej regionálnej skupine, ktorá nepatrí medzi LDC, s materiálmi s pôvodom v akejkoľvek inej krajine v rovnakej regionálnej skupine.

(3)  Kumulácia týchto materiálov s pôvodom v Argentíne, Brazílii a Uruguaji nie je povolená v Paraguaji. Okrem toho, kumulácia materiálov kapitol 16 až 24 s pôvodom v Brazílii nie je povolená v Argentíne, Paraguaji ani Uruguaji.“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA 13c

(uvedená v článku 92)

ŽIADOSŤ O ŠTATÚT REGISTROVANÉHO VÝVOZCU

Image Image


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA 13d

(Podľa článku 95 ods. 3)

VVYHLÁSENIE O PÔVODE

Toto vyhlásenie treba vystaviť na akýchkoľvek obchodných dokladoch, pričom treba uviesť meno/názov a úplnú adresu vývozcu a príjemcu, ako aj opis tovaru a dátum vydania (1)

Francúzske znenie

L'exportateur (Numéro d’exportateur enregistré – excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à EUR 6 000 (2)) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (3) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … (4).

Anglické znenie

The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 6 000 (2)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … (4).


(1)  V prípadoch, keď vyhlásenie o pôvode nahrádza iné vyhlásenie v súlade s článkom 97d, musí sa táto skutočnosť uviesť, rovnako ako dátum originálu vyhlásenia.

(2)  V prípadoch, keď vyhlásenie o pôvode nahrádza iné vyhlásenie následný držiteľ tovaru, ktorý vydáva takéto vyhlásenie uvedie svoje meno/názov a úplnú adresu, ako aj poznámku (vo francúzskom znení) ‚agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]‘, (v anglickom znení) ‚acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter in the beneficiary country]‘.

(3)  Treba uviesť krajinu, v ktorej majú výrobky pôvod. Ak sa celé vyhlásenie o pôvode alebo jeho časť vzťahuje na výrobky s pôvodom na Ceute a Melille v zmysle článku 97j, vývozca ich musí jasne označiť symbolom ‚CM‘ v doklade, na ktorom je vyhlásenie vystavené.

(4)  Úplne získané výrobky: uveďte písmeno ‚P‘, dostatočne opracované alebo spracované výrobky: uveďte písmeno ‚W‘ a za ním štvormiestnu položku Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru (harmonizovaný systém), do ktorej patrí vyvážaný výrobok (napríklad ‚W‘ 9618); v prípade potreby sa uvedené poznámky nahradia jednou z týchto poznámok: ‚EU cumulation‘, ‚Norway cumulation‘, ‚Switzerland cumulation‘, ‚Turkey cumulation‘, ‚regional cumulation‘, ‚extended cumulation with country x‘ alebo ‚Cumul UE‘, ‚Cumul Norvège‘, ‚Cumul Suisse‘, ‚Cumul Turquie‘, ‚cumul regional‘, ‚cumul étendu avec le pays x‘.


PRÍLOHA V

Príloha 17 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov a úvodné poznámky sa nahrádzajú týmto textom:

„OSVEDČENIE O PÔVODE NA TLAČIVE A

1.

Tlačivo A osvedčenia o pôvode musí zodpovedať vzoru uvedenému v tejto prílohe. Poznámky na druhej strane osvedčenia nemusia byť povinne v angličtine alebo vo francúzštine. Osvedčenia sa vyhotovujú v angličtine a francúzštine. Pokiaľ sa vypĺňajú rukou, záznamy sa musia vykonať atramentom a tlačeným písmom.

2.

Osvedčenia majú rozmery 210 × 297 mm; pripúšťa sa odchýlka do mínus 5 mm alebo plus 8 mm v dĺžke. Použitý papier je biely, vo formáte vhodnom na písanie, bez mechanickej buničiny, s hmotnosťou najmenej 25 g/m2. Na pozadí je vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické falšovanie.

Ak sú dokumenty vyhotovené vo viacerých exemplároch, iba vrchný exemplár, ktorý je originálom, musí byť na pozadí potlačený gilošovaným vzorom.

3.

Na každom osvedčení je uvedené vytlačené alebo nevytlačené sériové číslo, podľa ktorého je možné ho identifikovať.

4.

Osvedčenia, na ktorých sú uvedené staršie verzie poznámok na zadnej strane formulára (z rokov 1996, 2004 a 2005), sa takisto môžu používať, kým sa neminú ich zásoby.“

2.

Poznámky k vzorom formulára v dvoch jazykových verziách, ktoré nasledujú za týmito vzormi, sa nahrádzajú týmto znením:

NOTES (2007)

I.   Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

 

Australia (1)

 

Belarus

 

Canada

 

Japan

 

New Zealand (2)

 

Norway

 

Russian Federation

 

Switzerland including Liechtenstein (3)

 

Turkey

 

United States of America (4)

 

European Union:

 

Austria

 

Belgium

 

Bulgaria

 

Cyprus

 

Czech Republic

 

Denmark

 

Estonia

 

Germany

 

Greece

 

Finland

 

France

 

Hungary

 

Ireland

 

Italy

 

Latvia

 

Lithuania

 

Luxembourg

 

Malta

 

Netherlands

 

Poland

 

Portugal

 

Romania

 

Slovakia

 

Slovenia

 

Spain

 

Sweden

 

United Kingdom

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II.   General conditions

To qualify for preference, products must:

(a)

Fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;

(b)

Comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and

(c)

Comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general products must be consigned directly from the country of exportation to the country of destination, but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)

III.   Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

(a)

Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter ‘P’ in Box 8 (for Australia and New Zealand, Box 8 may be left blank).

(b)

Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box S should be as follows,

(1)

United States of America: for single country shipments, enter the letter ‘Y’ in Box 8: for shipments from recognized associations of counties, enter the letter ‘Z’, followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products (example: ‘Y’ 35 % or ‘Z’ 35 %).

(2)

Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter letter ‘G’ in Box 8: otherwise ‘F’.

(3)

The European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey: enter the letter ‘W’ in Box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding system (Harmonized System) heading at the four-digit level of the exported product (example ‘W’ 96.18).

(4)

Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter ‘Y’ in Box 8. followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example ‘Y’ 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter ‘Pk’.

(5)

Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

NOTES (2007)

I.   Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):

 

Australie (5)

 

Belarus

 

Canada

 

Etats-Unis d'Amérique (6)

 

Fédération de Russie

 

Japon

 

Norvège

 

Nouvelle-Zélande (7)

 

Suisse y compris Liechtenstein (8)

 

Turquie

 

Union Européenne:

 

Allemagne

 

Autriche

 

Belgique

 

Bulgarie

 

Chypre

 

Danemark

 

Espagne

 

Estonie

 

Finlande

 

France

 

Grèce