?

25.6.2019    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 169/125.6.2019    | EN | Official Journal of the European Union | L 169/1
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1020REGULATION (EU) 2019/1020 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
z 20. júna 2019of 20 June 2019
o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011
(Text s významom pre EHP)(Text with EEA relevance)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 33 a 114,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Articles 33 and 114 thereof,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,Having regard to the proposal from the European Commission,
po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),
konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),Acting in accordance with the ordinary legislative procedure (2),
keďže:Whereas:
(1) | S cieľom zaručiť voľný pohyb výrobkov v rámci Únie treba zabezpečiť, aby výrobky boli v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, a teda aby spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, akými sú zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia, verejná bezpečnosť a ochrana všetkých ostatných verejných záujmov, ktoré chránia tieto právne predpisy. Dôrazné presadzovanie týchto požiadaviek zohráva kľúčovú úlohu z hľadiska náležitej ochrany týchto záujmov a vytvorenia priaznivých podmienok pre spravodlivú hospodársku súťaž na trhu Únie s tovarom. Preto sú potrebné pravidlá, aby sa toto presadzovanie zabezpečilo, a to bez ohľadu na to, či sa výrobky umiestňujú na trh offline alebo online spôsobom, a bez ohľadu na to, či sa vyrábajú v Únii alebo nie.(1) | In order to guarantee the free movement of products within the Union, it is necessary to ensure that products are compliant with Union harmonisation legislation and therefore fulfil requirements providing a high level of protection of public interests, such as health and safety in general, health and safety in the workplace, protection of consumers, protection of the environment, public security and protection of any other public interests protected by that legislation. Robust enforcement of these requirements is essential to the proper protection of these interests and to create the conditions in which fair competition in the Union market for goods can thrive. Rules are therefore necessary to ensure this enforcement, regardless of whether products are placed on the market via offline or online means and regardless of whether they are manufactured in the Union or not.
(2) | Právne predpisy Únie týkajúce sa harmonizácie sa vzťahujú na veľkú časť vyrábaných výrobkov. Nevyhovujúce a nebezpečné výrobky sú rizikom pre občanov a mohli by narušiť hospodársku súťaž s hospodárskymi subjektmi predávajúcimi v Únii vyhovujúce výrobky.(2) | Union harmonisation legislation covers a large share of manufactured products. Non-compliant and unsafe products put citizens at risk, and might distort competition with economic operators selling compliant products within the Union.
(3) | Posilnenie jednotného trhu s tovarom tým, že sa ešte viac zintenzívni úsilie o zabránenie uvádzaniu nevyhovujúcich výrobkov na trh Únie, bolo označené za jednu z priorít v oznámení Komisie z 28. októbra 2015 s názvom „Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky“. Dosiahnuť by sa to malo posilnením dohľadu nad trhom, poskytovaním jasných, transparentných a komplexných pravidiel hospodárskym subjektom, zintenzívnením kontrol súladu a podporovaním užšej cezhraničnej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva vrátane spolupráce s colnými orgánmi.(3) | Strengthening the single market for goods through further enhancing efforts to keep non-compliant products from being placed on the Union market was identified as a priority in the Communication from the Commission of 28 October 2015 entitled ‘Upgrading the Single Market: more opportunities for people and business’. This should be achieved by strengthening market surveillance, providing economic operators with clear, transparent and comprehensive rules, intensifying compliance controls and promoting closer cross-border cooperation among enforcement authorities, including through cooperation with customs authorities.
(4) | Rámec dohľadu nad trhom stanovený v tomto nariadení by mal doplniť a posilniť platné ustanovenia harmonizačných právnych predpisov Únie, ktoré sa týkajú informácií o súlade výrobkov a rámca pre spoluprácu s organizáciami zastupujúcimi hospodárske subjekty alebo koncových používateľov, dohľadu nad trhom s výrobkami a kontroly týchto výrobkov vstupujúcich na trh Únie. V súlade so zásadou lex specialis by sa však toto nariadenie malo uplatňovať iba vtedy, ak v harmonizačných právnych predpisoch Únie neexistujú žiadne osobitné ustanovenia s rovnakým cieľom, povahou a účinkom. Zodpovedajúce ustanovenia tohto nariadenia by sa preto nemali uplatňovať na oblasti, na ktoré sa vzťahujú takéto konkrétne ustanovenia, napríklad ustanovenia stanovené v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 (3), (EÚ) 2017/745 (4) a (EÚ) 2017/746 (5), aj pokiaľ ide o využitie Európskej databázy zdravotníckych pomôcok (ďalej len „EUDAMED“), a (EÚ) 2018/858 (6).(4) | The framework for market surveillance established by this Regulation should complement and strengthen existing provisions in Union harmonisation legislation relating to the ensuring of compliance of products and the framework for cooperation with organisations representing economic operators or end users, the market surveillance of products and controls on those products entering the Union market. However, in accordance with the principle of lex specialis, this Regulation should apply only in so far as there are no specific provisions with the same objective, nature or effect in Union harmonisation legislation. The corresponding provisions of this Regulation should therefore not apply in the areas covered by such specific provisions, for instance those set out in Regulations (EC) No 1223/2009 (3), (EU) 2017/745 (4) and (EU) 2017/746 (5), including as regards the use of the European database on medical devices (EUDAMED), and (EU) 2018/858 (6) of the European Parliament and of the Council.
(5) | V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (7) sa stanovujú všeobecné požiadavky na bezpečnosť všetkých spotrebiteľských výrobkov a konkrétne povinnosti a právomoci členských štátov v súvislosti s nebezpečnými výrobkami, ako aj výmena informácií na tento účel prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií (ďalej len „RAPEX“). Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť prijať špecifickejšie opatrenia, ktoré majú podľa uvedenej smernice k dispozícii. S cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov by sa mali mechanizmy na výmenu informácií a pre situácie vyžadujúce si rýchly zásah stanovené v smernici 2001/95/ES zefektívniť.(5) | Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council (7) lays down the general safety requirements for all consumer products and provides for specific obligations and powers of the Member States in relation to dangerous products as well as for the exchange of information to that effect through the Rapid Information Exchange System (RAPEX). Market surveillance authorities should have the possibility of taking the more specific measures available to them under that Directive. In order to achieve a higher level of safety for consumer products, the mechanisms for exchanges of information and rapid intervention situations provided for in Directive 2001/95/EC should be made more effective.
(6) | Ustanovenia o dohľade nad trhom v tomto nariadení by mali zahŕňať všetky harmonizačné právne predpisy Únie týkajúce sa výrobkov uvedených v prílohe I týkajúce sa výrobkov iných ako potraviny, krmivo, lieky na humánne použitie a na veterinárne použitie, živé rastliny a zvieratá, výrobky ľudského pôvodu a výrobky z rastlín a zvierat priamo sa vzťahujúce na ich budúce rozmnožovanie. Tým sa zabezpečí jednotný rámec dohľadu nad trhom s uvedenými výrobkami na úrovni Únie a pomôže sa zvýšiť dôvera spotrebiteľov a iných koncových používateľov vo výrobky uvedené na trh Únie. Ak sa v budúcnosti prijmú nové harmonizačné právne predpisy Únie, bude sa v nich musieť uviesť, či sa na ne bude vzťahovať aj toto nariadenie.(6) | The provisions on market surveillance of this Regulation should cover products that are subject to the Union harmonisation legislation listed in Annex I concerning manufactured products other than food, feed, medicinal products for human and veterinary use, living plants and animals, products of human origin and products of plants and animals relating directly to their future reproduction. This will ensure a uniform framework for market surveillance of those products at Union level and will help to increase the confidence of consumers and other end users in products placed on the Union market. If new Union harmonisation legislation is adopted in the future, it will be for that legislation to specify whether this Regulation is also to apply to that legislation.
(7) | Články 15 až 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (8), ktorým sa ustanovuje rámec Spoločenstva pre dohľad nad trhom a kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh Spoločenstva, by mali byť vypustené a príslušné ustanovenia by mali byť nahradené týmto nariadením. Uvedený rámec zahŕňa ustanovenia o kontrolách výrobkov vstupujúcich na trh Spoločenstva v článkoch 27, 28 a 29 nariadenia (ES) č. 765/2008, ktoré sa uplatňujú nielen na výrobky, na ktoré sa vzťahuje rámec dohľadu nad trhom, ale na všetky výrobky, pokiaľ iné právo Únie neobsahuje osobitné ustanovenia týkajúce sa organizácie kontrol výrobkov vstupujúcich na trh Únie. Je preto potrebné rozšíriť uvedený rozsah pôsobnosti ustanovení tohto nariadenia, pokiaľ ide o výrobky vstupujúce na trh Únie, na všetky výrobky.(7) | Articles 15 to 29 of Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council (8) laying down the Community market surveillance framework and controls of products entering the Community market should be deleted and the respective provisions should be replaced by this Regulation. That framework includes the provisions on controls of products entering the Community market, in Articles 27, 28 and 29 of Regulation (EC) No 765/2008, which apply not only to products covered by the market surveillance framework, but to all products in so far as other Union law does not contain specific provisions relating to the organisation of controls on products entering the Union market. It is therefore necessary that the scope of the provisions of this Regulation with regard to products entering the Union market extend to all products.
(8) | S cieľom zracionalizovať a zjednodušiť celkový legislatívny rámec a zároveň sledovať ciele lepšej regulácie, by sa mali pravidlá, ktoré sa vzťahujú na kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie, prehodnotiť a začleniť do jednotného legislatívneho rámca kontrol výrobkov na vonkajších hraniciach Únie.(8) | In order to rationalise and simplify the overall legislative framework, while simultaneously pursuing the objectives of Better Regulation, the rules applicable to controls on products entering the Union market should be revised and integrated into a single legislative framework for controls on products at the Union's external borders.
(9) | Zodpovednosť za presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie by mala prislúchať členským štátom, a ich orgány dohľadu nad trhom by mali mať povinnosť zabezpečiť plné dodržiavanie týchto právnych predpisov. Členské štáty by preto mali zaviesť systematické prístupy na zaistenie účinnosti dohľadu nad trhom a ďalších činností v oblasti presadzovania. V tomto ohľade by sa metodika a kritériá na posudzovanie rizika mali ďalej harmonizovať vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre všetky hospodárske subjekty.(9) | Responsibility for enforcing Union harmonisation legislation should lie with the Member States, and their market surveillance authorities should be required to ensure that the legislation is fully complied with. The Member States should, therefore, establish systematic approaches to ensure effectiveness of market surveillance and other enforcement activities. In this regard, the methodology and criteria for assessing risks should be further harmonised in all Member States in order to ensure a level playing field for all economic operators.
(10) | S cieľom pomôcť orgánom dohľadu nad trhom posilniť konzistentnosť ich činností súvisiacich s uplatňovaním tohto nariadenia by sa mal zriadiť účinný systém partnerského preskúmania pre tie orgány dohľadu nad trhom, ktoré sa chcú zúčastniť.(10) | In order to assist market surveillance authorities to strengthen consistency in their activities related to the application of this Regulation, an effective peer review system should be established for those market surveillance authorities wishing to participate.
(11) | Niektoré vymedzenia pojmov aktuálne stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008 by sa mali zosúladiť s vymedzeniami pojmov stanovenými v iných právnych aktoch Únie a mali by prípadne zohľadňovať štruktúru moderných dodávateľských reťazcov. Vymedzenie pojmu „výrobca“ v tomto nariadení by nemalo oslobodiť výrobcov od akýchkoľvek povinností, ktoré môžu mať podľa harmonizačných právnych predpisov Únie v prípade, že sa uplatňujú osobitné vymedzenia pojmu výrobcu, ktoré môžu zahŕňať akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá upravuje výrobok, ktorý už bol uvedený na trh, takým spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad s uplatniteľnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie, a uvádza ho na trh, alebo akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá uvádza výrobok na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou.(11) | Certain definitions currently set out in Regulation (EC) No 765/2008 should be aligned with definitions set out in other Union legal acts and, where appropriate, reflect the architecture of modern supply chains. The definition of ‘manufacturer’ in this Regulation should not relieve manufacturers of any obligations they might have under Union harmonisation legislation where specific definitions of manufacturer are applied, which might cover any natural or legal person who modifies a product already placed on the market in such a way that compliance with the applicable Union harmonisation legislation might be affected and places it on the market, or any other natural or legal person who places a product on the market under its name or trade mark.
(12) | Od hospodárskych subjektov v celom dodávateľskom reťazci by sa malo očakávať, že budú pri uvádzaní výrobkov na trh alebo ich sprístupňovaní na trhu konať zodpovedne a v plnom súlade s platnými právnymi požiadavkami s cieľom zabezpečiť súlad s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, ktoré sa týkajú výrobkov. Týmto nariadením by nemali byť dotknuté povinnosti zodpovedajúce úlohám každého z hospodárskych subjektov v rámci dodávateľského a distribučného procesu podľa konkrétnych ustanovení uvedených v harmonizačných právnych predpisoch Únie, pričom výrobca by si mal zachovávať konečnú zodpovednosť za súlad výrobku s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie.(12) | Economic operators throughout the entire supply chain should be expected to act responsibly and in full accordance with the legal requirements applicable when placing or making products available on the market, so as to ensure compliance with the Union harmonisation legislation on products. This Regulation should be without prejudice to the obligations corresponding to the roles of each of the economic operators in the supply and distribution process pursuant to specific provisions in Union harmonisation legislation, and the manufacturer should retain ultimate responsibility for compliance of the product with requirements of the Union harmonisation legislation.
(13) | Výzvy globálneho trhu a čoraz zložitejších dodávateľských reťazcov, ako aj nárast výrobkov, ktoré sa ponúkajú na online predaj koncovým používateľom v Únii, si vyžadujú posilnenie opatrení na presadzovanie, aby sa zaistila bezpečnosť spotrebiteľov. Okrem toho z praktických skúseností v oblasti dohľadu nad trhom vyplýva, že takéto dodávateľské reťazce niekedy zahŕňajú hospodárske subjekty, ktorých nová forma znamená, že sa nedajú jednoducho zaradiť do tradičných dodávateľských reťazcov podľa existujúceho právneho rámca. Ide najmä o poskytovateľov logistických služieb, ktorí vykonávajú mnohé z tých istých funkcií ako dovozcovia, ale ktorí nemusia vždy zodpovedať tradičnému vymedzeniu pojmu dovozca v práve Únie. S cieľom zabezpečiť, aby orgány dohľadu nad trhom mohli účinne vykonávať svoje povinnosti a vyhnúť sa medzere v systéme presadzovania, je vhodné zahrnúť poskytovateľov logistických služieb do zoznamu hospodárskych subjektov, proti ktorým môžu orgány dohľadu nad trhom prijať opatrenia na presadzovanie. Zahrnutím poskytovateľov logistických služieb do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia budú môcť orgány dohľadu nad trhom lepšie riešiť nové formy hospodárskej činnosti s cieľom zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov a hladké fungovanie vnútorného trhu vrátane prípadov, keď hospodársky subjekt vystupuje tak ako dovozca, pokiaľ ide o určité výrobky a ako poskytovateľ logistických služieb, pokiaľ ide o iné výrobky.(13) | The challenges of the global market and increasingly complex supply chains, as well as the increase of products that are offered for sale online to end users within the Union, call for the strengthening of enforcement measures, to ensure the safety of consumers. Furthermore, practical experience of market surveillance has shown that such supply chains sometimes involve economic operators whose novel form means that they do not fit easily into the traditional supply chains according to the existing legal framework. Such is the case, in particular, with fulfilment service providers, which perform many of the same functions as importers but which might not always correspond to the traditional definition of importer in Union law. In order to ensure that market surveillance authorities can carry out their responsibilities effectively and to avoid a gap in the enforcement system, it is appropriate to include fulfilment service providers within the list of economic operators against whom it is possible for market surveillance authorities to take enforcement measures. By including fulfilment service providers within the scope of this Regulation, market surveillance authorities will be better able to deal with new forms of economic activity in order to ensure the safety of consumers and the smooth functioning of the internal market, including where the economic operator acts both as an importer as regards certain products and as a fulfilment service provider as regards other products.
(14) | Moderné dodávateľské reťazce zahŕňajú široké spektrum hospodárskych subjektov, ktoré by mali všetky podliehať presadzovaniu harmonizačných právnych predpisov Únie, pričom by sa mala náležite zohľadniť ich príslušná úloha v dodávateľskom reťazci a miera, ktorou prispievajú k sprístupňovaniu výrobkov na trhu Únie. Preto je potrebné uplatňovať toto nariadenie na hospodárske subjekty, na ktoré sa priamo vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, ako napríklad výrobca výrobku a následný užívateľ, ako je vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (9) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (10), inštalatér, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ (11), dodávateľ, ako sa vymedzuje v nariadení (ES) č. 1222/2009 (12), a predávajúci, ako sa vymedzuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 (13).(14) | Modern supply chains encompass a wide variety of economic operators who should all be subject to enforcement of Union harmonisation legislation, while taking due consideration of their respective roles in the supply chain, and the extent to which they contribute to the making available of products on the Union market. Therefore, it is necessary to apply this Regulation to economic operators that are directly concerned by Union harmonisation legislation listed in Annex I to this Regulation, such as the producer of an article and the downstream user as defined in Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council (9) and in Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council (10), the installer as defined in Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council (11), the supplier as defined in Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council (12) or the dealer as defined in Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council (13).
(15) | V prípade, že sa výrobok ponúka na predaj online alebo prostredníctvom iných prostriedkov predaja na diaľku, výrobok by sa mal považovať za sprístupnený na trhu, ak je ponuka na predaj určená koncovým používateľom v Únii. V súlade s platnými pravidlami Únie o medzinárodnom súkromnom práve by sa na stanovenie toho, či je ponuka zameraná na koncových používateľov v Únii, mala vykonať analýza jednotlivých prípadov. Ponuka na predaj by sa mala považovať za cielenú na koncových používateľov v Únii, ak príslušný hospodársky subjekt akýmkoľvek spôsobom smeruje svoju činnosť členskému štátu. Pri analýzach jednotlivých prípadov treba zohľadniť relevantné faktory, ako sú zemepisné oblasti, do ktorých je možná dodávka tovaru, jazyky použité pre ponuku alebo možnosti objednávania alebo platobné prostriedky. V prípade online predaja nepostačuje skutočnosť, že je webová stránka hospodárskych subjektov alebo sprostredkovateľov dostupná v členskom štáte, v ktorom má koncový používateľ sídlo alebo bydlisko.(15) | In the case of a product offered for sale online or through other means of distance sales, the product should be considered to have been made available on the market if the offer for sale is targeted at end users in the Union. In line with the applicable Union rules on private international law, a case-by-case analysis should be carried out in order to establish whether an offer is targeted at end users in the Union. An offer for sale should be considered to be targeted at end users in the Union if the relevant economic operator directs, by any means, its activities to a Member State. For the case-by-case analyses, relevant factors, such as the geographical areas to which dispatch is possible, the languages available, used for the offer or for ordering, or means of payment, need to be taken into consideration. In the case of online sales, the mere fact that the economic operators' or the intermediaries' website is accessible in the Member State in which the end user is established or domiciled is insufficient.
(16) | Rozvoj elektronického obchodu je do veľkej miery spôsobený aj rastúcim počtom poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, zvyčajne prostredníctvom platforiem a za odmenu, ktorí poskytujú sprostredkovateľské služby spočívajúce v uchovávaní obsahu tretích strán bez toho, aby mali kontrolu nad takýmto obsahom, a teda nekonajú v mene hospodárskeho subjektu. Odstránením obsahu týkajúceho sa nevyhovujúcich výrobkov alebo, ak to nie je možné, obmedzením prístupu k nevyhovujúcim výrobkom, ktoré sú ponúkané prostredníctvom ich služieb, by nemali byť dotknuté pravidlá stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES (14). Poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti by sa najmä nemala uložiť žiadna všeobecná povinnosť monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo uchovávajú, ani by sa im nemala uložiť všeobecná povinnosť aktívne zisťovať fakty alebo okolnosti, ktoré by naznačovali, že ide o nezákonnú činnosť. Okrem toho by poskytovatelia hostingových služieb nemali byť braní na zodpovednosť, ak skutočne nevedia o nezákonnej činnosti alebo nezákonných informáciách a nie sú si vedomí faktov alebo okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide o nezákonnú činnosť alebo nezákonné informácie.(16) | The development of e-commerce is also due, to a great extent, to the proliferation of information society service providers, usually through platforms and for remuneration, which offer intermediary services by storing third party content, without exercising control over that content, and therefore not acting on behalf of an economic operator. Removal of content regarding non-compliant products or, where this is not feasible, restricting access to non-compliant products offered through their services should be without prejudice to the rules laid down in Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council (14). In particular, no general obligation should be imposed on information society service providers to monitor the information which they transmit or store, nor should a general obligation be imposed upon them to actively seek facts or circumstances indicating illegal activity. Furthermore, hosting service providers should not be held liable as long as they do not have actual knowledge of illegal activity or information and are not aware of the facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent.
(17) | Hoci toto nariadenie neupravuje ochranu práv duševného vlastníctva, treba mať na pamäti skutočnosť, že falšované výrobky často nespĺňajú požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie, predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť koncových používateľov, narúšajú hospodársku súťaž, ohrozujú verejné záujmy a podporujú iné nezákonné činnosti. Členské štáty by preto mali aj naďalej prijímať účinné opatrenia, aby predchádzali uvádzaniu falšovaných výrobkov na trh Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 (15).(17) | While this Regulation does not deal with the protection of intellectual property rights, it should nevertheless be borne in mind that often counterfeit products do not comply with the requirements set out in the Union harmonisation legislation, present risks to health and safety of end users, distort competition, endanger public interests and support other illegal activities. Therefore, Member States should continue taking effective measures to prevent counterfeit products from entering the Union market pursuant to Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council (15).
(18) | Spravodlivejší jednotný trh by mal všetkým hospodárskym subjektom zabezpečiť rovnaké podmienky hospodárskej súťaže a ochranu pred nekalou súťažou. Na tento účel treba posilniť presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov. Dobrá spolupráca medzi výrobcami a orgánmi dohľadu nad trhom je ústredným prvkom, ktorý v súvislosti s výrobkom umožňuje okamžitý zásah a nápravné opatrenie. Dôležité je, aby bol v Únii pre niektoré výrobky stanovený hospodársky subjekt, na ktorý sa budú môcť orgány dohľadu nad trhom obrátiť so žiadosťou, a to aj so žiadosťou o informácie, v prípade otázok týkajúcich sa súladu výrobku s harmonizačnými právnymi predpismi Únie a ktorý môže spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom, aby sa zaručilo, že sa prijme okamžité nápravné opatrenie na nápravu prípadov nesúladu. Hospodárske subjekty, ktoré by mali uvedené úlohy vykonávať, sú výrobca alebo dovozca v prípade, ak výrobca nie je usadený v Únii, alebo splnomocnený zástupca, ktorého poveril výrobca na tento účel, alebo poskytovateľ logistických služieb usadený v Únii v prípade výrobkov, s ktorými manipuluje, ak v Únii nie je usadený žiadny iný hospodársky subjekt.(18) | A fairer single market should ensure equal conditions for competition to all economic operators and protection against unfair competition. To this end, strengthened enforcement of Union harmonisation legislation on products is necessary. Good cooperation between manufacturers and the market surveillance authorities is a key element, allowing immediate intervention and corrective action in relation to the product. It is important that, for certain products, there should be an economic operator established in the Union so that market surveillance authorities have someone to whom requests can be addressed, including requests for information regarding a product's compliance with Union harmonisation legislation, and who can cooperate with market surveillance authorities in making sure that immediate corrective action is taken to remedy instances of non-compliance. The economic operators who should perform those tasks are the manufacturer, or the importer when the manufacturer is not established in the Union, or an authorised representative mandated by the manufacturer for this purpose, or a fulfilment service provider established in the Union for products handled by it when no other economic operator is established in the Union.
(19) | Rozvoj elektronického obchodu predstavuje pre orgány dohľadu nad trhom určité výzvy v súvislosti so zabezpečením súladu výrobkov ponúkaných na predaj online a účinným presadzovaním harmonizačných právnych predpisov Únie. Počet hospodárskych subjektov, ktoré ponúkajú výrobky spotrebiteľom priamo elektronicky, sa zvyšuje. Preto hospodárske subjekty s úlohami týkajúcimi sa výrobkov, na ktoré sa vzťahujú určité harmonizačné právne predpisy Únie, zohrávajú kľúčovú úlohu tým, že poskytujú orgánom dohľadu nad trhom partnera usadeného v Únii a tým, že včas plnia konkrétne úlohy, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad výrobkov s požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie, v prospech spotrebiteľov, iných koncových používateľov a podnikov v rámci Únie.(19) | The development of e-commerce poses certain challenges for market surveillance authorities with regard to the ensuring of compliance of products offered for sale online and the effective enforcement of Union harmonisation legislation. The number of economic operators offering products directly to consumers by electronic means is increasing. Therefore, economic operators with tasks regarding products subject to certain Union harmonisation legislation perform an essential role by providing market surveillance authorities with an interlocutor established in the Union, and by performing specific tasks in a timely manner to make sure that the products comply with the requirements of Union harmonisation legislation, for the benefit of consumers, other end users and businesses within the Union.
(20) | Povinnosti hospodárskeho subjektu, pokiaľ ide o úlohy týkajúce sa výrobkov podliehajúcich určitým harmonizačným právnym predpisom Únie, by nemali mať vplyv na existujúce povinnosti a zodpovednosti výrobcu, dovozcu a splnomocneného zástupcu podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie.(20) | The obligations of the economic operator with tasks regarding products subject to certain Union harmonisation legislation should be without prejudice to existing obligations and responsibilities of manufacturer, importer and authorised representative under the relevant Union harmonisation legislation.
(21) | Povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, podľa ktorých sa vyžaduje, aby bol hospodársky subjekt usadený v Únii s cieľom uviesť výrobky na trh Únie, by sa mali uplatňovať len na tie oblasti, v ktorých sa zistila potreba, aby hospodársky subjekt konal ako styčné miesto s orgánmi dohľadu nad trhom, pričom sa zohľadní prístup založený na riziku so zreteľom na zásadu proporcionality a s prihliadnutím na vysokú úroveň ochrany koncových používateľov v Únii.(21) | Obligations of this Regulation requiring an economic operator to be established in the Union in order to place products on the Union's market should only apply to areas where the need for an economic operator to act as a liaison point with the market surveillance authorities has been identified, taking into account a risk-based approach, having regard to the principle of proportionality, and taking into account high level of protection of end users in the Union.
(22) | Okrem toho by sa uvedené povinnosti nemali uplatňovať v prípade, keď špecifické požiadavky stanovené v určitých právnych aktoch týkajúcich sa výrobkov dosiahnu rovnaký výsledok, konkrétne v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (16), nariadení (ES) č. 1223/2009, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 (17), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 (18), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ (19), smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ (20), nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 (21), nariadení (EÚ) 2017/745, nariadení (EÚ) 2017/746, nariadení (EÚ) 2017/1369 a nariadení (EÚ) 2018/858. | Pozornosť by sa mala venovať aj situáciám, keď sú potenciálne riziká alebo prípady nedodržiavania predpisov nízke, alebo v ktorých sa výrobky obchodujú najmä prostredníctvom tradičných dodávateľských reťazcov, čo je prípad napríklad smernice 2014/33/EÚ, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 (22) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ (23).(22) | Moreover, those obligations should not apply where the specific requirements set out in certain legal acts on products achieve in effect the same result, namely Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council (16), Regulation (EC) No 1223/2009, Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council (17), Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council (18), Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council (19), Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council (20), Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council (21), Regulation (EU) 2017/745, Regulation (EU) 2017/746, Regulation (EU) 2017/1369 and Regulation (EU) 2018/858. | Consideration should also be given to situations where potential risks or cases of non-compliance are low, or in which products are mainly traded through traditional supply chains, which is the case, for instance, for Directive 2014/33/EU, Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council (22) and Directive 2010/35/EU of the European Parliament and of the Council (23).
(23) | Pri výrobkoch by sa mali uvádzať kontaktné údaje hospodárskych subjektov s úlohami týkajúcimi sa výrobkov, na ktoré sa vzťahujú určité harmonizačné právne predpisy Únie, s cieľom uľahčiť kontroly v rámci celého dodávateľského reťazca.(23) | Contact information of economic operators with tasks regarding products subject to certain Union harmonisation legislation should be indicated with the product in order to facilitate checks throughout the supply chain.
(24) | Hospodárske subjekty by mali v plnej miere spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom a ďalšími príslušnými orgánmi s cieľom zabezpečiť bezproblémový výkon dohľadu nad trhom a umožniť orgánom, aby si plnili svoje úlohy. Zahŕňa to, ak o to požiadajú orgány, kontaktné informácie hospodárskych subjektov, ktoré majú úlohy týkajúce sa výrobkov, na ktoré sa vzťahujú určité harmonizačné právne predpisy Únie, ak majú tieto informácie k dispozícii.(24) | Economic operators should fully cooperate with market surveillance authorities and other competent authorities to ensure the smooth performance of market surveillance and to enable the authorities to perform their tasks. This includes, where requested by authorities, providing the contact information of the economic operators with tasks regarding products subject to certain Union harmonisation legislation where this information is available to them.
(25) | Hospodárske subjekty by mali mať ľahký prístup ku kvalitným a komplexným informáciám. Keďže jednotná digitálna brána zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 (24) poskytuje jediný bod online prístupu k informáciám, môže sa použiť v súvislosti s poskytovaním príslušných informácií o harmonizačných právnych predpisoch Únie hospodárskym subjektom. Členské štáty by však mali zaviesť postupy na zabezpečenie prístupu ku kontaktnému miestu pre výrobky zriadenému podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 (25) s cieľom pomôcť hospodárskym subjektom správne vybavovanie ich žiadostí o informácie. Usmernenia k otázkam týkajúcim sa technických špecifikácií alebo harmonizovaných noriem alebo dizajnu konkrétneho výrobku by nemali byť súčasťou povinností členských štátov, keď poskytujú takéto informácie.(25) | Economic operators should have easy access to high quality, comprehensive information. Since the single digital gateway established under Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council (24) provides for a single point of online access to information, it can be used in respect to providing relevant information on Union harmonisation legislation to economic operators. Nevertheless, Member States should put in place procedures for ensuring access to the Product Contact Points established under Regulation (EU) 2019/515 of the European Parliament and of the Council (25) in order to assist the economic operators in addressing properly their requests for information. Guidance on issues relating to technical specifications or harmonised standards or design of a specific product should not be part of the obligations of Member States when providing such information.
(26) | Orgány dohľadu nad trhom môžu vykonávať spoločné činnosti s inými orgánmi alebo organizáciami zastupujúcimi hospodárske subjekty alebo koncových používateľov, s cieľom podporiť dodržiavanie predpisov, identifikovať nedodržiavanie predpisov, zvyšovať informovanosť a poskytovať usmernenia týkajúce sa harmonizačných právnych predpisov Únie a v súvislosti s osobitnými kategóriami výrobkov vrátane tých, ktoré sa ponúkajú na online predaj.(26) | Market surveillance authorities might carry out joint activities with other authorities or organisations representing economic operators or end users, with a view to promoting compliance, identifying non-compliance, raising awareness and providing guidance on Union harmonisation legislation and with respect to specific categories of products, including those that are offered for sale online.
(27) | Členské štáty by mali určiť svoje vlastné orgány dohľadu nad trhom. Toto nariadenie by členským štátom nemalo brániť vo výbere príslušných orgánov na vykonávanie úloh dohľadu nad trhom. Aby sa uľahčila pomoc a spolupráca v administratívnej oblasti, mali by členské štáty vymenovať aj jednotný úrad pre spoluprácu. Jednotné úrady pre spoluprácu by mali predstavovať koordinovanú pozíciu orgánov dohľadu nad trhom a orgánov zodpovedných za kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh Únie.(27) | Member States should designate their own market surveillance authorities. This Regulation should not prevent Member States from choosing the competent authorities to carry out the market surveillance tasks. In order to facilitate administrative assistance and cooperation, Member States should also appoint a single liaison office. Single liaison offices should at least represent the coordinated position of the market surveillance authorities and the authorities in charge of the control on products entering the Union market.
(28) | Elektronický obchod predstavuje pre orgány dohľadu nad trhom určitú výzvu, pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosti koncových používateľov v dôsledku nevyhovujúcich výrobkov. Preto by členské štáty mali zabezpečiť, aby ich činnosť dohľadu nad trhom bola organizovaná s rovnakou účinnosťou pre výrobky, ktoré sa sprístupňujú online ako i pre výrobky, ktoré sa sprístupňujú offline.(28) | E-commerce poses certain challenges for market surveillance authorities regarding the protection of the health and safety of end users from non-compliant products. Therefore, Member States should ensure their market surveillance is organised with the same effectiveness for products made available online as it is for products made available offline.
(29) | Pri vykonávaní dohľadu nad trhom výrobkov ponúkaných na online predaj sa vzhľadom na nemožnosť fyzického prístupu k výrobkom orgány dohľadu nad trhom stretávajú s mnohými problémami, ako napríklad sledovanie výrobkov ponúkaných na online predaj, zisťovanie zodpovedných hospodárskych subjektov alebo vykonávanie hodnotení rizík alebo skúšok. Okrem požiadaviek zavedených týmto nariadením sa členské štáty nabádajú k tomu, aby využili ďalšie usmernenie a najlepšie postupy pri dohľade nad trhom a komunikácii s podnikmi a spotrebiteľmi.(29) | While performing market surveillance of products offered for sale online, market surveillance authorities are facing numerous difficulties, such as tracing products offered for sale online, identifying the responsible economic operators, or conducting risk-assessments or tests due to the lack of physical access to products. In addition to the requirements introduced by this Regulation, Member States are encouraged to use complementary guidance and best practices for market surveillance and for communication with businesses and consumers.
(30) | Osobitnú pozornosť je potrebné venovať novým technológiám, pričom treba zohľadniť skutočnosť, že spotrebitelia vo svojom každodennom živote čoraz častejšie využívajú prepojené zariadenia. Regulačný rámec Únie by sa preto mal venovať novým rizikám s cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu koncových používateľov.(30) | Special attention should be given to emerging technologies, taking into account that consumers are increasingly using connected devices in their daily lives. The Union regulatory framework should therefore address the new risks to ensure the safety of the end users.
(31) | V čase neustáleho rozvoja digitálnych technológií by sa mali preskúmať nové riešenia, ktoré by mohli prispieť k účinnému dohľadu nad trhom v rámci Únie.(31) | In the age of constant development of digital technologies new solutions that could contribute to the effective market surveillance within the Union should be explored.
(32) | Dohľad nad trhom by mal byť dôkladný a účinný, aby sa zaistilo správne uplatňovanie harmonizačných právnych predpisov Únie. Keďže kontroly môžu pre hospodárske subjekty predstavovať záťaž, orgány dohľadu nad trhom by mali organizovať a vykonávať kontrolné činnosti prístupom založeným na riziku, aby pritom zohľadnili záujmy týchto hospodárskych subjektov a uvedenú záťaž obmedzili do tej miery, ktorá je nevyhnutná na vykonanie účinných a efektívnych kontrol. Príslušné orgány členského štátu by ďalej mali rovnako starostlivo vykonávať dohľad nad trhom, a to bez ohľadu na to, či sa nesúlad daného výrobku týka územia daného členského štátu, alebo či môže mať vplyv na trh iného členského štátu. Pre určité inšpekčné činnosti vykonávané orgánmi dohľadu nad trhom, ak výrobky alebo kategórie výrobkov predstavujú špecifické riziko alebo vážne porušujú uplatniteľné harmonizačné právne predpisy Únie, Komisia by mohla stanoviť jednotné podmienky.(32) | Market surveillance should be thorough and effective, to ensure that Union harmonisation legislation on products is applied correctly. Given that controls may represent a burden for economic operators, market surveillance authorities should organise and conduct inspection activities on a risk-based approach, taking the interests of those economic operators into account and limiting the said burden to what is necessary for the performance of efficient and effective controls. Furthermore, market surveillance should be performed with the same level of care by the competent authorities of the Member State irrespective of whether non-compliance of the given product is relevant on the territory of that Member State or is likely to have an impact on the market of another Member State. Uniform conditions for certain inspection activities carried out by the market surveillance authorities where products or categories of products present specific risks or seriously breach the applicable Union harmonisation legislation might be laid down by the Commission.
(33) | Orgány dohľadu nad trhom sa pri plnení svojich povinností stretávajú s rôznymi nedostatkami, pokiaľ ide o zdroje, mechanizmy koordinácie, ako aj právomoci týkajúce sa nevyhovujúcich výrobkov. Takéto rozdiely vedú k roztrieštenému presadzovaniu harmonizačných právnych predpisov Únie a k tomu, že dohľad nad trhom je v niektorých členských štátoch prísnejší ako v iných, čo potenciálne ohrozuje rovnaké podmienky pre podniky a vytvára aj potenciálnu nerovnováhu v úrovni bezpečnosti výrobkov v celej Únii.(33) | Market surveillance authorities, when performing their duties, are confronted with different shortcomings in terms of resources, coordination mechanisms, as well as powers with regard to non-compliant products. Such differences lead to fragmented enforcement of Union harmonisation legislation and to market surveillance being more rigorous in some Member States than in others, potentially compromising the level playing field among businesses and creating also potential imbalances in the level of product safety throughout the Union.
(34) | S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie harmonizačných právnych predpisov Únie by orgány dohľadu nad trhom mali disponovať spoločným súborom právomocí v oblasti vyšetrovania a presadzovania, ktoré umožňujú rozšíriť spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad trhom a účinnejšie odrádzať tie hospodárske subjekty, ktoré zámerne porušujú harmonizačné právne predpisy Únie. Uvedené právomoci by mali byť dostatočne rozsiahle na to, aby umožňovali riešenie problémov v oblasti presadzovania harmonizačných predpisov Únie, ako aj výziev v elektronickom obchode a digitálnom prostredí, a mali by hospodárskym subjektom brániť vo využívaní nedostatkov v systéme presadzovania presídlením sa do členských štátov, ktorých orgány dohľadu nad trhom nemajú k dispozícii nástroje na riešenie protiprávnych praktík. Uvedené právomoci by mali najmä zabezpečovať možnosť vzájomnej výmeny informácií a dôkazov medzi príslušnými orgánmi, tak aby sa presadzovanie mohlo uskutočňovať vo všetkých členských štátoch rovnako.(34) | In order to ensure that the Union harmonisation legislation on products is correctly enforced, market surveillance authorities should have a common set of investigative and enforcement powers, allowing for enhanced cooperation between market surveillance authorities and more effective deterrence for economic operators that willingly infringe Union harmonisation legislation. Those powers should be sufficiently robust to tackle the enforcement challenges of Union harmonisation legislation, along with the challenges of e-commerce and the digital environment and to prevent economic operators from exploiting gaps in the enforcement system by relocating to Member States whose market surveillance authorities are not equipped to tackle unlawful practices. In particular, the powers should ensure that information and evidence can be exchanged between competent authorities so that enforcement can be undertaken equally in all Member States.
(35) | Týmto nariadením by nemala byť dotknutá sloboda členských štátov vybrať si systém presadzovania, ktorý považujú za vhodný. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť sa, či ich orgány dohľadu nad trhom môžu viesť vyšetrovanie a vykonávať presadzovanie priamo na základe vlastnej kompetencie, obrátením sa na iné príslušné orgány verejnej moci alebo na základe podania na príslušné súdy.(35) | This Regulation should be without prejudice to the freedom of Member States to choose the enforcement system that they consider to be appropriate. Member States should be free to choose whether their market surveillance authorities can exercise investigation and enforcement directly under their own authority, by recourse to other public authorities or upon application to the competent courts.
(36) | Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť začať vyšetrovania z vlastnej iniciatívy, ak sa dozvedia, že na trh boli uvedené nevyhovujúce výrobky.(36) | Market surveillance authorities should be in a position to open investigations on their own initiative if they become aware of non-compliant products placed on the market.
(37) | Orgány dohľadu nad trhom by mali mať prístup k všetkým potrebným dôkazom, údajom a informáciám týkajúcim sa predmetu vyšetrovania, aby mohli zistiť, či došlo k porušeniu platných harmonizačných právnych predpisov Únie, a najmä určiť zodpovedný hospodársky subjekt bez ohľadu na to, kto je držiteľom predmetných dôkazov, údajov alebo informácií, a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a v akom formáte sa uchovávajú. Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť požiadať hospodárske subjekty vrátane hospodárskych subjektov v digitálnom hodnotovom reťazci, aby im poskytli všetky potrebné dôkazy, údaje a informácie.(37) | Market surveillance authorities should have access to all necessary evidence, data and information relating to the subject matter of an investigation in order to determine whether applicable Union harmonisation legislation has been infringed, and in particular to identify the economic operator responsible, irrespective of who possesses the evidence, data or information in question and regardless of where it is located and of the format in which it is held. Market surveillance authorities should be able to request economic operators, including those in the digital value chain, to provide all the evidence, data and information necessary.
(38) | Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť vykonávať potrebné kontroly na mieste a mali by mať právomoc vstupovať do priestorov, na pozemky alebo do dopravných prostriedkov, ktoré dotknutý hospodársky subjekt používa na účely spojené s jeho obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou.(38) | Market surveillance authorities should be able to carry out the necessary on-site inspections, and should have the power to enter any premises, land or means of transport, that the economic operator uses for purposes relating to its trade, business, craft or profession.
(39) | Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť vyžadovať od zástupcu dotknutého hospodárskeho subjektu alebo príslušného člena jeho personálu, aby poskytol vysvetlenie k faktom, informáciám alebo dokumentom vzťahujúcim sa na predmet inšpekcie a zaznamenať odpovede, ktoré im uvedený zástupca alebo príslušný člen personálu poskytol.(39) | Market surveillance authorities should be able to require a representative or a relevant member of staff of the economic operator concerned to give explanations or provide facts, information or documents relating to the subject matter of the on-site inspection, and to record the answers given by that representative or relevant member of staff.
(40) | Orgány dohľadu nad trhom by mali mať možnosť kontrolovať súlad výrobkov, ktoré sa majú sprístupniť na trhu, s harmonizačnými právnymi predpismi Únie, a získavať dôkazy o nesúlade. Mali by mať preto právomoc nadobudnúť výrobky a, ak sa dôkazy nedajú získať inou cestou, nakupovať výrobky pod utajenou identitou.(40) | Market surveillance authorities should be able to check the compliance of products to be made available on the market with Union harmonisation legislation and to obtain evidence of non-compliance. They should, therefore, have the power to acquire products and, where the evidence cannot be obtained by other means, to purchase products under a cover identity.
(41) | Najmä v digitálnom prostredí by mali mať orgány dohľadu nad trhom možnosť rýchlo a účinne ukončiť nesúlad, predovšetkým ak hospodársky subjekt predávajúci výrobok utajuje svoju identitu alebo sťahuje svoje sídlo v rámci Únie alebo do tretej krajiny, aby sa vyhol presadzovaniu predpisov. V prípadoch, keď sú v dôsledku nesúladu koncoví používatelia vystavení riziku vážnej a nenapraviteľnej ujmy, v náležite odôvodnených a vhodných prípadoch a ak nie sú dostupné žiadne iné prostriedky na to, aby sa predišlo vzniku takejto ujmy alebo aby sa takáto ujma zmiernila, by orgány dohľadu nad trhom mali mať možnosť prijať opatrenia vrátane, v prípade potreby, opatrení ktorými sa požaduje odstránenie obsahu z online rozhrania alebo zobrazenie varovania. Ak sa takáto žiadosť nedodrží, relevantný orgán by mal mať právomoc požadovať od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, aby obmedzili prístup k online rozhraniu. Tieto opatrenia by sa mali prijať v súlade so zásadami ustanovenými v smernici 2000/31/ES.(41) | In the digital environment in particular, market surveillance authorities should be able to bring non-compliance to an end quickly and effectively, notably where the economic operator selling the product conceals its identity or relocates within the Union or to a third country in order to avoid enforcement. In cases where there is a risk of serious and irreparable harm to end users due to non-compliance, market surveillance authorities should be able to take measures, where duly justified and proportionate and where there are no other means available to prevent or mitigate such harm, including, where necessary, requiring the removal of content from the online interface or the display of a warning. When such a request is not observed, the relevant authority should have the power to require information society service providers to restrict access to the online interface. These measures should be taken in accordance with the principles laid down in Directive 2000/31/EC.
(42) | Vykonávanie tohto nariadenia a výkon právomocí v rámci jeho uplatňovania by malo byť tiež v súlade s iným právom Únie a vnútroštátnym právom, napríklad so smernicou 2000/31/ES, a to aj s uplatniteľnými procesnými zárukami a zásadami základných práv. Uvedené vykonávanie a výkon právomocí by mali byť primerané a dostatočné vzhľadom na povahu a celkové skutočné alebo možné poškodenie vyplývajúce z porušenia. Príslušné orgány by mali zohľadniť všetky skutočnosti a okolnosti prípadu a vybrať najvhodnejšie opatrenia, najmä také, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa riešilo porušovanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Uvedené opatrenia by mali byť primerané, účinné a odrádzajúce. Členským štátom by sa mala ponechať možnosť stanoviť vo vnútroštátnom práve podmienky a obmedzenia pre výkon právomocí na účely plnenia povinností. Ak sa napríklad v súlade s vnútroštátnym právom vyžaduje od justičného orgánu dotknutého členského štátu potrebné predchádzajúce povolenie na vstup do priestorov fyzických osôb a právnických osôb, právomoc vstúpiť do takýchto priestorov by sa mala použiť len po získaní takéhoto predchádzajúceho povolenia.(42) | The implementation of this Regulation and the exercise of powers in its application should also comply with other Union and national law, for example Directive 2000/31/EC, including with applicable procedural safeguards and principles of the fundamental rights. That implementation and that exercise of powers should also be proportionate and adequate in view of the nature and the overall actual or potential harm caused by the infringement. Competent authorities should take all facts and circumstances of the case into account and should choose the most appropriate measures, namely, those which are essential to address the infringement covered by this Regulation. Those measures should be proportionate, effective and dissuasive. Member States should remain free to set out conditions and limits for the exercise of the powers to fulfil duties in national law. Where, for example, in accordance with national law, prior authorisation to enter the premises of natural persons and legal persons is required from the judicial authority of the Member State concerned, the power to enter such premises should be used only after such prior authorisation has been obtained.
(43) | Orgány dohľadu nad trhom konajú v záujme hospodárskych subjektov, koncových používateľov a verejnosti tak, aby primeranými opatreniami na presadzovanie predpisov zaistili konzistentné udržiavanie a ochranu verejných záujmov stanovených v príslušných harmonizačných právnych predpisoch Únie a aby primeranými kontrolami zabezpečili súlad s týmito právnymi predpismi v celom dodávateľskom reťazci s prihliadnutím na skutočnosť, že samotné administratívne kontroly v mnohých prípadoch nemôžu nahradiť fyzické a laboratórne kontroly zamerané na overenie súladu výrobkov s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie. Orgány dohľadu nad trhom by preto mali pri vykonávaní svojich činností zabezpečovať vysokú úroveň transparentnosti a sprístupňovať verejnosti všetky informácie, ktoré považujú za dôležité na ochranu záujmov koncových používateľov v Únii.(43) | Market surveillance authorities act in the interest of economic operators, of end users, and of the public, to ensure that public interests covered by relevant Union harmonisation legislation on products are consistently preserved and protected through appropriate enforcement measures, and that compliance with such legislation is ensured across the supply chain through appropriate checks, taking into consideration the fact that administrative checks alone, in many cases, cannot replace physical and laboratory checks in order to verify the compliance of products with the relevant Union harmonisation legislation. Consequently, market surveillance authorities should ensure a high level of transparency while performing their activities and should make available to the public any information that they consider to be relevant in order to protect the interests of end users in the Union.
(44) | Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté fungovanie systému RAPEX v súlade so smernicou 2001/95/ES.(44) | This Regulation should be without prejudice to the functioning of RAPEX in accordance with Directive 2001/95/EC.
(45) | Týmto nariadením by nemal byť dotknutý postup v súvislosti s ochrannou doložkou stanovený v odvetvových harmonizačných právnych predpisoch Únie podľa článku 114 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. S cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany v celej Únii sú členské štáty oprávnené prijímať opatrenia vo vzťahu k výrobkom predstavujúcim riziko pre zdravie a bezpečnosť alebo iným aspektom ochrany verejného záujmu. Majú takisto povinnosť oznamovať uvedené opatrenia ostatným členským štátom a Komisii, vďaka čomu by Komisia mala možnosť zaujať v záujme zabezpečenia fungovania vnútorného trhu stanovisko, či sú vnútroštátne opatrenia, ktoré obmedzujú voľný pohyb výrobkov, odôvodnené.(45) | This Regulation should be without prejudice to the safeguard clause procedure provided for by sectoral Union harmonisation legislation, pursuant to Article 114(10) of the Treaty on the Functioning of the European Union. With a view to ensuring an equivalent level of protection throughout the Union, Member States are authorised to take measures in relation to products presenting a risk to health and safety, or other aspects of public interest protection. They are also required to notify those measures to other Member States and the Commission, allowing the Commission to take a position on whether national measures that restrict the free movement of products with a view to ensuring the functioning of the internal market are justified.
(46) | Výmena informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom a využívanie dôkazov a výsledkov vyšetrovania by mali rešpektovať zásadu dôvernosti. S informáciami by sa malo nakladať v súlade s platným vnútroštátnym právom, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k ohrozeniu vyšetrovaní a poškodeniu dobrého mena hospodárskeho subjektu.(46) | The exchange of information between market surveillance authorities, and the use of evidence and investigation findings should respect the principle of confidentiality. Information should be handled in accordance with applicable national law, in order to ensure that investigations are not compromised and that the reputation of the economic operator is not prejudiced.
(47) | Ak je na účely tohto nariadenia potrebné spracúvať osobné údaje, toto spracúvanie by sa malo vykonávať v súlade s právom Únie v oblasti ochrany osobných údajov. Na každé spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (26) alebo prípadne nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (27).(47) | Where, for the purposes of this Regulation, it is necessary to process personal data, this should be carried out in accordance with Union law on the protection of personal data. Any processing of personal data under this Regulation is subject to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (26) and Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council (27), as applicable.
(48) | S cieľom zabezpečiť účinnosť a konzistentnosť testovania v celej Únii v rámci dohľadu nad trhom so zreteľom na konkrétne výrobky alebo konkrétnu kategóriu alebo skupinu výrobkov alebo osobitné riziká spojené s kategóriou alebo skupinou výrobkov by Komisia mohla určiť vlastné alebo verejné skúšobné zariadenie v členskom štáte ako skúšobné zariadenie Únie. Všetky skúšobné zariadenia Únie by mali byť akreditované v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 765/2008. Aby sa zamedzilo konfliktom záujmov určené skúšobné zariadenia Únie by mali poskytovať služby výhradne orgánom dohľadu nad trhom, Komisii, sieti Únie pre súlad výrobkov (ďalej len „sieť“) a ďalším vládnym alebo medzivládnym subjektom.(48) | To ensure the effectiveness and consistency of testing across the Union in the market surveillance framework with regard to specific products or a specific category or group of products or for specific risks related to a category or group of products, the Commission might designate testing facilities of its own or public testing facilities of a Member State as a Union testing facility. All Union testing facilities should be accredited in accordance with the requirements of Regulation (EC) No 765/2008. In order to avoid conflicts of interests, Union testing facilities should only provide services to market surveillance authorities, the Commission, the Union Product Compliance Network (the ‘Network’) and other government or intergovernmental entities.
(49) | Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli vždy k dispozícii dostatočné finančné prostriedky na to, aby boli orgány dohľadu nad trhom náležite vybavené z personálneho a materiálneho hľadiska. Efektívny dohľad nad trhom je z hľadiska zdrojov náročný, a preto by sa mali poskytnúť stabilné zdroje na takej úrovni, ktorá bude v každom okamihu zodpovedať potrebám v oblasti presadzovania. Členské štáty by mali mať možnosť doplniť verejné financovanie požadovaním vrátenia nákladov od hospodárskych subjektov, ktoré vznikajú pri vykonávaní dohľadu nad trhom v súvislosti s nevyhovujúcimi výrobkami.(49) | Member States should ensure that adequate financial resources are always available for the appropriate staffing and equipping of the market surveillance authorities. Efficient market surveillance is demanding in terms of resources, and stable resources should be provided at a level appropriate to the enforcement needs at any given moment. Member States should have the possibility to supplement public financing by reclaiming from the relevant economic operators the costs incurred when performing market surveillance in relation to products that were found to be non-compliant.
(50) | Mali by sa vytvoriť mechanizmy vzájomnej pomoci, keďže pre trh Únie s tovarom je nevyhnutné, aby orgány dohľadu nad trhom členských štátov navzájom účinne spolupracovali. Orgány by mali konať v dobrej viere a vo všeobecnosti prijímať žiadosti o vzájomnú pomoc, najmä pokiaľ ide o prístup k EÚ vyhláseniu o zhode, vyhláseniu o parametroch a technickej dokumentácii.(50) | Mechanisms for mutual assistance should be established, since it is imperative for the Union market for goods that the market surveillance authorities of the Member States cooperate with each other effectively. Authorities should act in good faith and, as a general principle, accept requests for mutual assistance, in particular those concerning access to EU declaration of conformity, declaration of performance and technical documentation.
(51) | Je vhodné, aby členské štáty určili orgány, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie colných predpisov, ako aj všetky ostatné orgány, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov zodpovedné za kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie.(51) | It is appropriate that Member States designate the authorities responsible for applying the customs legislation and any other authorities in charge under national law of control on products entering the Union market.
(52) | Účinným spôsobom, ako zaistiť, aby nebezpečné alebo nevyhovujúce výrobky neboli uvedené na trh Únie, by bolo odhaľovať takéto výrobky pred ich prepustením do voľného obehu. Orgány zodpovedné za kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh Únie, majú úplný prehľad o obchodných tokoch prekračujúcich vonkajšie hranice Únie, a mali by mať preto povinnosť vykonávať primerané kontroly na základe posúdenia rizika a prispievať tak k bezpečnejšiemu trhu, čím sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany verejných záujmov. Je úlohou členských štátov, aby určili orgány, ktoré majú byť zodpovedné za príslušné kontroly dokumentov a v prípade potreby aj za fyzické kontroly či laboratórne skúšky výrobkov pred tým, než sa uvedené výrobky prepustia do voľného obehu. Jednotné presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov možno dosiahnuť len systematickou spoluprácou a výmenou informácií medzi orgánmi dohľadu nad trhom a inými orgánmi určenými ako orgány zodpovedné za kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh Únie. Orgány dohľadu nad trhom by mali týmto orgánom s dostatočným predstihom poskytnúť všetky potrebné informácie o nevyhovujúcich výrobkoch alebo informácie o hospodárskych subjektoch, v prípade ktorých sa zistilo vysoké riziko nesúladu. Orgány zodpovedné za kontrolu výrobkov vstupujúcich na colné územie Únie by zase mali včas informovať orgány dohľadu nad trhom o prepustení výrobkov do voľného obehu a výsledkoch kontrol, ak sú takéto informácie relevantné pre výkon harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov. Ak sa Komisia navyše dozvie o vážnom riziku, ktoré predstavuje dovezený výrobok, mala by o tomto riziku informovať členské štáty, aby sa zabezpečili koordinované a účinnejšie kontroly súladu a presadzovania na miestach prvého vstupu do Únie.(52) | An effective way to ensure that unsafe or non-compliant products are not placed on the Union market would be to detect such products before they are released for free circulation. Authorities in charge of the control on products entering the Union market have a complete overview of trade flows across the Union's external borders and should therefore be required to carry out adequate controls on a risk assessment basis to contribute to a safer market place which ensures a high level of protection of public interests. It is for Member States to designate the specific authorities that are to be responsible for the appropriate documentary and, where necessary, physical or laboratory checks of products before those products are released for free circulation. A uniform enforcement of Union harmonisation legislation on products can only be achieved through systematic cooperation and exchange of information between market surveillance and other authorities designated as authorities in charge of the control on products entering the Union market. These authorities should receive well in advance from the market surveillance authorities all the necessary information concerning non-compliant products or information on economic operators where a higher risk of non-compliance has been identified. In turn, authorities in charge of the control on products entering the customs territory of the Union should inform the market surveillance authorities in a timely manner of the release of products for free circulation, and the results of controls, where such information is relevant for the enforcement of Union harmonisation legislation on products. Furthermore, where the Commission becomes aware of a serious risk presented by an imported product, it should inform the Member States about that risk in order to ensure coordinated and more effective compliance and enforcement controls at the first points of entry to the Union.
(53) | Dovozcom by sa malo pripomenúť, že v článkoch 220, 254, 256, 257 a 258 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (28) sa stanovuje, že výrobky vstupujúce na trh Únie, ktoré si vyžadujú ďalšie spracovanie, aby boli v súlade s uplatniteľnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie, sa zaradia do príslušného colného režimu, ktorý umožňuje takéto spracovanie zo strany dovozcu. Vo všeobecnosti by sa prepustenie do voľného obehu nemalo považovať za dôkaz o zhode s právom Únie, keďže takéto - prepustenie nemusí nevyhnutne zahŕňať úplnú kontrolu súladu.(53) | Importers should be reminded that Articles 220, 254, 256, 257 and 258 of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council (28) provide that products entering the Union market that require further processing in order to be in compliance with the applicable Union harmonisation legislation shall be placed under the appropriate customs procedure allowing such processing by the importer. Generally, the release for free circulation should not be deemed to be proof of conformity with Union law, since such a release does not necessarily include a complete check of compliance.
(54) | S cieľom využívať prostredie centrálneho elektronického priečinka EÚ pre colníctvo, a teda optimalizovať a nezaťažovať prenos údajov medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom, je potrebné vytvoriť elektronické rozhrania, ktoré umožnia automatický prenos údajov. Colné orgány a orgány dohľadu nad trhom by mali prispievať k určovaniu údajov, ktoré sa majú prenášať. Dodatočné zaťaženie colných orgánov by malo byť obmedzené a rozhrania by mali byť vysoko automatizované a mali by byť jednoduché na používanie.(54) | In order to use the EU Single Window environment for customs and therefore to optimise and unburden the data transfer between customs and market surveillance authorities, it is necessary to set up electronic interfaces that allow automatic data transfer. Customs and market surveillance authorities should contribute to determine the data to be transmitted. Additional burden for customs authorities should be limited and the interfaces should be highly automated and easy-to-use.
(55) | Je potrebné vytvoriť sieť, ktorú bude spravovať Komisia, a ktorá bude zameraná na štruktúrovanú koordináciu a spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov a Komisiou a na zjednodušenie postupov dohľadu nad trhom v rámci Únie, ktoré uľahčia vykonávanie spoločných činností členských štátov v oblasti presadzovania, ako sú spoločné vyšetrovania. Táto štruktúra administratívnej podpory by mala umožniť združovanie zdrojov a udržiavanie komunikačného a informačného systému medzi členskými štátmi a Komisiou a tým pomáhať posilniť presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a odrádzať od ich porušovania. Zapojenie skupín administratívnej spolupráce (ďalej len „ADCO“) do siete by nemalo brániť zapojeniu iných podobných skupín zapojených do administratívnej spolupráce. Komisia by mala sieti poskytnúť potrebnú administratívnu a finančnú podporu.(55) | It is necessary to establish the Network, hosted by the Commission, aimed at structured coordination and cooperation between enforcement authorities of the Member States and the Commission, and at streamlining the practices of market surveillance within the Union that facilitate the implementation of joint enforcement activities by Member States, such as joint investigations. This administrative support structure should allow the pooling of resources and maintain a communication and information system between Member States and the Commission, thereby helping to strengthen enforcement of Union harmonisation legislation on products and to deter infringements. The involvement of administrative cooperation groups (ADCOs) in the Network should not preclude the involvement of other, similar, groups involved in administrative cooperation. The Commission should provide the necessary administrative and financial support to the Network.
(56) | Medzi členskými štátmi a Komisiou by mala prebiehať účinná, rýchla a presná výmena informácií. Niekoľko existujúcich nástrojov, ako je informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom (ďalej len „ICSMS“) a systém RAPEX umožňujú koordináciu medzi orgánmi dohľadu nad trhom v Únii. Tieto nástroje spolu s rozhraním umožňujúcim prenos údajov zo systému ICSMS do systému RAPEX by sa mali zachovať a ďalej rozvíjať s cieľom využiť ich plný potenciál a pomôcť zvýšiť úroveň spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou.(56) | There should be effective, speedy and accurate exchange of information among the Member States and the Commission. A number of existing tools, such as the information and communication system for market surveillance (ICSMS) and RAPEX enable coordination among market surveillance authorities in the Union. These tools, together with the interface permitting data transfer from ICSMS into RAPEX should be maintained and further developed in order to exploit their full potential and help to increase the level of cooperation and exchange of information between Member States and the Commission.
(57) | V uvedenej súvislosti je potrebné na účely zberu informácií o presadzovaní harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov aktualizovať systém ICSMS a sprístupniť ho Komisii, jednotným úradom pre spoluprácu, colným orgánom a orgánom dohľadu nad trhom. Okrem toho by sa malo vyvinúť elektronické rozhranie umožňujúce účinnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi colnými systémami a orgánmi dohľadu nad trhom. Pokiaľ ide o prípady vzájomnej pomoci, jednotné úrady pre spoluprácu by mali poskytovať akúkoľvek podporu potrebnú na spoluprácu medzi príslušnými orgánmi. Preto by mal systém ICSMS poskytovať funkcie, ktoré umožňujú automatické oznamovanie jednotným úradom pre spoluprácu v prípade, že nie sú dodržané lehoty. Ak sa v sektorových právnych predpisoch už ustanovujú elektronické systémy pre spoluprácu a výmenu údajov, ako je to napríklad v prípade systému EUDAMED pre zdravotnícke pomôcky, tieto systémy by sa mali používať v prípade potreby.(57) | In that context, for the purpose of collecting information relating to the enforcement of Union harmonisation legislation on products, ICSMS should be upgraded and be accessible to the Commission, single liaison offices, customs and market surveillance authorities. Furthermore, an electronic interface should be developed to allow effective exchange of information between national systems of customs and market surveillance authorities. With regard to the cases of mutual assistance requests, the single liaison offices should give any support necessary for cooperation between the relevant authorities. Therefore, ICSMS should provide the functions enabling an automated indication to the single liaison offices when deadlines are not met. When sectoral legislation already provides for electronic systems for cooperation and data exchange, as is the case for example of EUDAMED for medical devices, those systems should be kept in use, when appropriate.
(58) | Vo všeobecnosti by sa mal systém ICSMS používať na výmenu informácií, ktoré sa považujú za užitočné pre iné orgány dohľadu nad trhom. To môže zahŕňať kontroly vykonávané v súvislosti s projektmi dohľadu nad trhom, bez ohľadu na výsledok testov. Množstvo údajov, ktoré sa majú vkladať do systému ICSMS, by malo byť také, aby sa dosiahla rovnováha medzi prílišnou záťažou, keď by úsilie o vloženie údajov presahovalo prácu spojenú s vykonávaním skutočných kontrol, a dostatočnou komplexnosťou na podporu väčšej efektívnosti a účinnosti orgánov. Údaje zadávané do systému ICSMS by sa teda mali vzťahovať len na jednoduchšie kontroly ako laboratórne skúšky. Nemalo by však byť potrebné zahrnúť len stručné vizuálne kontroly. Ako usmernenie by sa kontroly, ktoré sú individuálne zdokumentované, mali zapísať do systému ICSMS.(58) | In general, ICSMS should be used to exchange information considered helpful for other market surveillance authorities. This might include checks undertaken in the context of market surveillance projects, regardless of the outcome of the tests. The amount of data to be entered in ICSMS should strike a balance between imposing too great a burden, when the efforts for entering the data would exceed the work involved in doing the actual checks, and being comprehensive enough to support greater efficiency and effectiveness on the side of the authorities. Thus, the data entered in ICSMS should also cover simpler checks than laboratory tests only. Nevertheless, there should be no need to include brief visual checks. As a guideline, checks which are individually documented should also be entered in ICSMS.
(59) | Členské štáty sa vyzývajú, aby systém ICSMS používali na interakciu medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom, ako alternatívu k vnútroštátnym systémom. To by nemalo nahradiť systém riadenia rizík Spoločenstva (ďalej len „CRMS“) používaný colnými orgánmi. Tieto dva systémy by mohli fungovať paralelne, pretože plnia rôzne komplementárne úlohy, pričom systém ICSMS uľahčuje komunikáciu medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom s cieľom umožniť bezproblémové zaobchádzanie s colnými vyhláseniami v rozsahu pôsobnosti rámca pre bezpečnosť a dodržiavanie súladu výrobku, kým systém CRMS je určený pre spoločné riadenie rizík a kontroly.(59) | Member States are encouraged to use ICSMS for interactions between customs and market surveillance authorities as an alternative to the national systems. This should not replace the Community Risk Management System (CRMS) used by customs authorities. These two systems could work in parallel since they fulfil different, complementary roles, with ICSMS facilitating communication between customs and market surveillance authorities in order to allow for a smooth treatment of customs declarations in the scope of the product safety and compliance framework while CRMS is for customs common risk management and controls.
(60) | Porušenia spôsobené výrobkami, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi, sú dôležitými informáciami pre orgány dohľadu nad trhom. Systém ICSMS by preto mal poskytovať súvisiace dátové polia, aby orgány dohľadu nad trhom mohli zadávať ľahko dostupné správy získané v priebehu ich vyšetrovania, čím sa uľahčia neskoršie štatistické hodnotenia.(60) | Injuries caused by non-compliant products are important information for market surveillance authorities. ICSMS should therefore provide for related data fields so that market surveillance authorities can enter readily available reports provided for in the course of their investigations, thus facilitating later statistical evaluations.
(61) | Komisia by mala mať možnosť vymieňať si informácie týkajúce sa dohľadu na trhom s regulačnými orgánmi tretích krajín alebo medzinárodnými organizáciami v rámci dohôd uzatvorených medzi Úniou a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, a to s cieľom zabezpečiť súlad výrobkov pred ich vývozom na trh Únie.(61) | The Commission should be able to exchange market surveillance related information with regulatory authorities of third countries or international organisations within the framework of agreements concluded between the Union and third countries or international organisations, with a view to ensuring compliance of products prior to their export to the Union market.
(62) | S cieľom dosiahnuť vysoký stupeň súladu s platnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie o výrobkoch a zároveň zabezpečiť účinné prideľovanie zdrojov a nákladovo efektívnu kontrolu výrobkov vstupujúcich na trh Únie by Komisia mala byť schopná schváliť konkrétne predvývozné systémy kontroly. Výrobky, na ktoré sa vzťahujú takéto schválené systémy, by mohli v rámci hodnotenia rizika vykonávaného orgánmi, ktoré sú zodpovedné za kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie, profitovať z vyššej úrovne dôvery než porovnateľné výrobky, ktoré nepodliehajú predvývoznej kontrole.(62) | In order to achieve a high degree of compliance with applicable Union harmonisation legislation on products while at the same time ensuring an effective resource-allocation and a cost-efficient control of products entering the Union market, the Commission should be able to approve specific pre-export control systems. Products falling under such approved systems might, as part of the risk assessment performed by authorities in charge of controls on products entering the Union market, benefit from a higher level of confidence than comparable products which have not been subject to a pre-export control.
(63) | Komisia by mala vykonať hodnotenie tohto nariadenia vzhľadom na cieľ, ktorý sleduje, a vziať pritom do úvahy nový technologický, hospodársky, obchodný a právny vývoj. Podľa bodu 22 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (29) by malo hodnotenie založené na efektívnosti, účinnosti, relevantnosti, súdržnosti a pridanej hodnote poskytovať základ pre hodnotenia vplyvu možností ďalších opatrení, najmä čo sa týka rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, uplatňovania a presadzovania ustanovení súvisiacich s úlohami hospodárskych subjektov uvádzajúcich výrobky na trh a systému kontrol výrobkov pred vývozom.(63) | The Commission should carry out an evaluation of this Regulation in light of the objective it pursues, and taking into consideration new technological, economic, commercial and legal developments. Pursuant to point 22 of the Interinstitutional Agreement of 13 April 2016 on Better L aw Making (29), the evaluation, based on efficiency, effectiveness, relevance, coherence and value added, should provide the basis for impact assessments of options for further action, particularly as regards the scope of this Regulation, the application and enforcement of the provisions related to the tasks of economic operators placing products on the market, and the system of product-related pre-export controls.
(64) | Finančné záujmy Únie by sa mali počas celého výdavkového cyklu chrániť prostredníctvom primeraných opatrení vrátane predchádzania nezrovnalostiam, ich odhaľovania a vyšetrovania, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a v prípade potreby správnych a peňažných sankcií.(64) | The financial interests of the Union should be protected through proportionate measures throughout the expenditure cycle, including the prevention, detection and investigation of irregularities, the recovery of funds lost, wrongly paid or incorrectly used and, where appropriate, administrative and financial penalties.
(65) | Rôznorodosť sankcií v celej Únii je jedným z hlavných dôvodov nedostatočných odradzujúcich účinkov a nerovnakej ochrany. Pravidlá týkajúce sa stanovovania sankcií vrátane peňažných sankcií patria do vnútroštátnej právomoci a mali by sa preto stanoviť vo vnútroštátnom práve.(65) | The diversity of sanctions across the Union is one of the main reasons for inadequate deterrence and uneven protection. Rules on establishing sanctions, including monetary penalties, are a matter of national jurisdiction and should, therefore, be determined by national law.
(66) | S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o: stanovenie jednotných podmienok pre kontroly, kritériá na určenie frekvencie kontrol a počet vzoriek, ktoré sa majú skontrolovať v súvislosti s určitými výrobkami alebo kategóriou výrobkov, ak sa nepretržite zisťovali špecifické riziká alebo závažné porušenia harmonizačných právnych predpisov Únie; stanovenie postupov na určenie skúšobných zariadení Únie; stanovenie referenčných hodnôt a techník na postupy kontrol na základe spoločnej analýzy rizík na úrovni Únie; uvedenie podrobností o štatistických údajoch o kontrolách vykonávaných určenými orgánmi, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo Únie, uvedenie podrobností o vykonávacích opatreniach pre informačný a komunikačný systém a určenie údajov o uvádzaní výrobkov do colného režimu „prepustenie do voľného obehu“, ktoré zasielajú colné orgány; a schválenie špecifických systémov predvývozných kontrol súvisiacich s výrobkami a stiahnutie takýchto schválení. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (30).(66) | In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission in relation to: determining the uniform conditions for checks, criteria for determination of the frequency of checks and amount of samples to be checked in relation to certain products or categories of products, where specific risks or serious breaches of Union harmonisation legislation have been continuously identified; specifying the procedures for the designation of Union testing facilities; laying down benchmarks and techniques for checks on the basis of common risk analysis at the Union level; specifying the details of statistical data covering controls performed by the designated authorities with respect to products subject to Union law; specifying the details of implementation arrangements for the information and communication system and defining the data relating to the placing of products under the customs procedure ‘release for free circulation’ transmitted by customs authorities; and to the approval of specific systems of product-related pre-export controls and the withdrawal of such approvals. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council (30).
(67) | Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zlepšiť fungovanie vnútorného trhu posilnením dohľadu nad trhom s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov vzhľadom na potrebu veľmi vysokého stupňa spolupráce, interakcie a zosúladenia opatrení všetkých príslušných orgánov vo všetkých členských štátoch, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.(67) | Since the objective of this Regulation, namely to improve the functioning of the internal market by strengthening the market surveillance of products covered by Union harmonisation legislation, cannot be sufficiently achieved by the Member States given the need for a very high degree of cooperation, interaction and coherent action of all of the competent authorities in all Member States, but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.
(68) | Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie a prítomné v ústavných tradíciách členských štátov. Toto nariadenie by sa preto malo vykladať a uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami vrátane tých, ktoré sa týkajú slobody a plurality médií. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť úplné dodržiavanie ochrany spotrebiteľa, slobody podnikania, slobody prejavu a práva na informácie, práva vlastniť majetok a práva na ochranu osobných údajov,(68) | This Regulation respects fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and present in the constitutional traditions of Member States. Accordingly, this Regulation should be interpreted and applied in accordance with those rights and principles, including those related to the freedom and pluralism of the media. In particular, this Regulation seeks to ensure full respect for consumer protection, the freedom to conduct a business, the freedom of expression and information, the right to property and the protection of personal data,
PRIJALI TOTO NARIADENIE:HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
KAPITOLA ICHAPTER I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIAGENERAL PROVISIONS
Článok 1Article 1
Predmet úpravySubject matter
1.   Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť fungovanie vnútorného trhu posilnením dohľadu nad trhom s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy uvedené v článku 2, s cieľom zabezpečiť, aby na trhu Únie boli sprístupnené iba vyhovujúce výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, ako je zdravie a bezpečnosť vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochrana spotrebiteľov, ochrana životného prostredia a verejnej bezpečnosti a všetkých ostatných verejných záujmov, ktoré sú chránené týmito právnymi predpismi.1.   The objective of this Regulation is to improve the functioning of the internal market by strengthening the market surveillance of products covered by the Union harmonisation legislation referred to in Article 2, with a view to ensuring that only compliant products that fulfil requirements providing a high level of protection of public interests, such as health and safety in general, health and safety in the workplace, the protection of consumers, the protection of the environment and public security and any other public interests protected by that legislation, are made available on the Union market.
2.   V tomto nariadení sa takisto stanovujú pravidlá a postupy pre hospodárske subjekty, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú určité harmonizačné právne predpisy Únie, a vytvára sa rámec spolupráce s hospodárskymi subjektmi.2.   This Regulation lays down rules and procedures for economic operators regarding products subject to certain Union harmonisation legislation and establishes a framework for cooperation with economic operators.
3.   V tomto nariadení sa takisto stanovuje rámec pre kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie.3.   This Regulation also provides a framework for controls on products entering the Union market.
Článok 2Article 2
Rozsah pôsobnostiScope
1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na výrobky, ktoré podliehajú harmonizačným právnym predpisom Únie uvedeným v prílohe I (ďalej len „harmonizačné právne predpisy Únie“), ak v harmonizačných právnych predpisoch Únie neexistujú žiadne osobitné ustanovenia s rovnakým cieľom, ktoré konkrétnejšie upravujú jednotlivé aspekty dohľadu nad trhom a presadzovania.1.   This Regulation shall apply to products that are subject to the Union harmonisation legislation listed in Annex I (‘Union harmonisation legislation’), in so far as there are no specific provisions with the same objective in the Union harmonisation legislation, which regulate in a more specific manner particular aspects of market surveillance and enforcement.
2.   Články 25 až 28 sa uplatňujú na výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo Únie, ak v práve Únie neexistujú žiadne osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na organizáciu kontrol výrobkov vstupujúcich na trh Únie.2.   Articles 25 to 28 shall apply to products covered by Union law in so far as there are no specific provisions relating to the organisation of controls on products entering the Union market in Union law.
3.   Uplatňovanie tohto nariadenia nebráni orgánom dohľadu nad trhom v prijímaní konkrétnejších opatrení, ako je uvedené v smernici 2001/95/ES.3.   The application of this Regulation shall not prevent market surveillance authorities from taking more specific measures as provided for in Directive 2001/95/EC.
4.   Týmto nariadením nie sú dotknuté články 12 až 15 smernice 2000/31/ES.4.   This Regulation is without prejudice to Articles 12 to 15 of Directive 2000/31/EC.
Článok 3Article 3
Vymedzenie pojmovDefinitions
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:
1. | „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne;(1) | ‘making available on the market’ means any supply of a product for distribution, consumption or use on the Union market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge;
2. | „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie výrobku na trhu Únie;(2) | ‘placing on the market’ means the first making available of a product on the Union market;
3. | „dohľad nad trhom“ je činnosť vykonávaná orgánmi dohľadu nad trhom a opatrenia nimi prijímané na zabezpečenie toho, aby boli výrobky v súlade s požiadavkami stanovenými v uplatniteľných harmonizačných právnych predpisoch Únie a zaručovali ochranu verejného záujmu, ktorého sa týkajú tieto právne predpisy;(3) | ‘market surveillance’ means the activities carried out and measures taken by market surveillance authorities to ensure that products comply with the requirements set out in the applicable Union harmonisation legislation and to ensure protection of the public interest covered by that legislation;
4. | „orgán dohľadu nad trhom“ je orgán určený členským štátom podľa článku 10 ako orgán zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na území daného členského štátu;(4) | ‘market surveillance authority’ means an authority designated by a Member State under Article 10 as responsible for carrying out market surveillance in the territory of that Member State;
5. | „dožadujúci orgán“ je orgán dohľadu nad trhom, ktorý podá žiadosť o vzájomnú pomoc;(5) | ‘applicant authority’ means the market surveillance authority that makes a request for mutual assistance;
6. | „dožiadaný orgán“ je orgán dohľadu nad trhom, ktorému bola predložená žiadosť o vzájomnú pomoc;(6) | ‘requested authority’ means the market surveillance authority that receives a request for mutual assistance;
7. | „nesúlad“ je každé nedodržanie niektorej z požiadaviek uvedených v harmonizačných právnych predpisoch Únie alebo podľa tohto nariadenia;(7) | ‘non-compliance’ means any failure to comply with any requirement under the Union harmonisation legislation or under this Regulation;
8. | „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába výrobok alebo si výrobok dáva navrhnúť alebo vyrobiť a predáva ho pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou;(8) | ‘manufacturer’ means any natural or legal person who manufactures a product or has a product designed or manufactured, and markets that product under its name or trademark;
9. | „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza na trh Únie výrobok z tretej krajiny;(9) | ‘importer’ means any natural or legal person established within the Union who places a product from a third country on the Union market;
10. | „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje výrobok na trhu;(10) | ‘distributor’ means any natural or legal person in the supply chain, other than the manufacturer or the importer, who makes a product available on the market;
11. | „poskytovateľ logistických služieb“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci obchodnej činnosti ponúka aspoň dve z týchto služieb: skladovanie, balenie, adresovanie a odosielanie bez vlastníctva príslušných výrobkov okrem poštových služieb vymedzených v článku 2 bodu 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES (31), služieb dodávania balíkov vymedzených v článku 2 bodu 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 (32), a akýchkoľvek iných poštových služieb alebo služieb nákladnej dopravy;(11) | ‘fulfilment service provider’ means any natural or legal person offering, in the course of commercial activity, at least two of the following services: warehousing, packaging, addressing and dispatching, without having ownership of the products involved, excluding postal services as defined in point 1 of Article 2 of Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council (31), parcel delivery services as defined in point 2 of Article 2 of Regulation (EU) 2018/644 of the European Parliament and of the Council (32), and any other postal services or freight transport services;
12. | „splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá od výrobcu dostala písomné splnomocnenie konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách vo vzťahu k povinnostiam výrobcu podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie alebo podľa požiadaviek tohto nariadenia;(12) | ‘authorised representative’ means any natural or legal person established within the Union who has received a written mandate from a manufacturer to act on its behalf in relation to specified tasks with regard to the manufacturer's obligations under the relevant Union harmonisation legislation or under the requirements of this Regulation;
13. | „hospodársky subjekt“ je výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, poskytovateľ logistických služieb alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá podlieha povinnostiam súvisiacim s výrobou výrobkov, s ich sprístupňovaním na trhu alebo uvádzaním do prevádzky v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie;(13) | ‘economic operator’ means the manufacturer, the authorised representative, the importer, the distributor, the fulfilment service provider or any other natural or legal person who is subject to obligations in relation to the manufacture of products, making them available on the market or putting them into service in accordance with the relevant Union harmonisation legislation;
14. | „poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti“ je poskytovateľ služieb vymedzených v článku 1 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 (33);(14) | ‘information society service provider’ means a provider of a service as defined in point (b) of Article 1(1) of Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council (33);
15. | „online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webovej stránky, časti webovej stránky alebo aplikácie, prevádzkovaný hospodárskym subjektom alebo v jeho mene, a ktorý slúži ako prostriedok umožňujúci prístup koncových používateľov k výrobkom hospodárskych subjektov;(15) | ‘online interface’ means any software, including a website, part of a website or an application, that is operated by or on behalf of an economic operator, and which serves to give end users access to the economic operator's products;
16. | „nápravné opatrenie“ je každé opatrenie prijaté hospodárskym subjektom s cieľom odstrániť nesúlad, ak ho o to požiada orgán dohľadu nad trhom alebo z vlastnej iniciatívy hospodárskeho subjektu;(16) | ‘corrective action’ means any action taken by an economic operator to bring any non-compliance to an end where required by a market surveillance authority or on the economic operator's own initiative;
17. | „dobrovoľné opatrenie“ je nápravné opatrenie, ak ho nevyžaduje orgán dohľadu nad trhom;(17) | ‘voluntary measure’ means a corrective action where not required by a market surveillance authority;
18. | „riziko“ je pravdepodobná miera výskytu nebezpečenstva spôsobujúceho poškodenie a stupeň závažnosti tohto poškodenia;(18) | ‘risk’ means the combination of the probability of an occurrence of a hazard causing harm and the degree of severity of that harm;
19. | „výrobok predstavujúci riziko“ je výrobok, ktorý môže negatívne ovplyvniť zdravie a bezpečnosť osôb vo všeobecnosti, zdravie a bezpečnosť na pracovisku, ochranu spotrebiteľov, životné prostredie, verejnú bezpečnosť a iné verejné záujmy, ktoré sú chránené príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie, a to v rozsahu, ktorý prekračuje rámec rizika považovaného za primerané a prijateľné vzhľadom na jeho zamýšľaný účel alebo v bežných a racionálne predvídateľných podmienkach používania dotknutého výrobku vrátane životnosti a prípadne uvedenia do prevádzky, inštalácie a požiadaviek na údržbu;(19) | ‘product presenting a risk’ means a product having the potential to affect adversely health and safety of persons in general, health and safety in the workplace, protection of consumers, the environment, public security and other public interests, protected by the applicable Union harmonisation legislation, to a degree which goes beyond that considered reasonable and acceptable in relation to its intended purpose or under the normal or reasonably foreseeable conditions of use of the product concerned, including the duration of use and, where applicable, its putting into service, installation and maintenance requirements;
20. | „výrobok predstavujúci vážne riziko“ znamená výrobok predstavujúci riziko, pri ktorom sa na základe posúdenia rizika a s prihliadnutím na bežné a predvídateľné používanie výrobku usudzuje, že kombinácia pravdepodobnosti výskytu nebezpečenstva spôsobujúceho ujmu a stupeň závažnosti škody si vyžadujú rýchly zásah orgánov dohľadu nad trhom, vrátane prípadov, keď účinky rizika nie sú okamžité;(20) | ‘product presenting a serious risk’ means a product presenting a risk, for which, based on a risk assessment and taking into account the normal and foreseeable use of the product, the combination of the probability of occurrence of a hazard causing harm and the degree of severity of the harm is considered to require rapid intervention by the market surveillance authorities, including cases where the effects of the risk are not immediate;
21. | „koncový používateľ“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má bydlisko alebo je usadená v Únii, ktorej bol výrobok sprístupnený ako spotrebiteľovi, mimo výkonu akejkoľvek obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti, alebo ako profesionálnemu koncovému používateľovi počas výkonu jeho priemyselnej alebo profesijnej činnosti;(21) | ‘end user’ means any natural or legal person residing or established in the Union, to whom a product has been made available either as a consumer outside of any trade, business, craft or profession or as a professional end user in the course of its industrial or professional activities;
22. | „spätné prevzatie“ je každé opatrenie zamerané na dosiahnutie vrátenia výrobku, ktorý sa už sprístupnil koncovému používateľovi;(22) | ‘recall’ means any measure aimed at achieving the return of a product that has already been made available to the end user;
23. | „stiahnutie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť tomu, aby bol výrobok, ktorý je v dodávateľskom reťazci, sprístupnený na trhu;(23) | ‘withdrawal’ means any measure aimed at preventing a product in the supply chain from being made available on the market;
24. | „colné orgány“ sú colné orgány vymedzené v článku 5 bodu 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;(24) | ‘customs authorities’ means customs authorities as defined in point 1 of Article 5 of Regulation (EU) No 952/2013;
25. | „prepustenie do voľného obehu“ je režim stanovený v článku 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;(25) | ‘release for free circulation’ means the procedure laid down in Article 201 of Regulation (EU) No 952/2013;
26. | „výrobky vstupujúce na trh Únie“ sú výrobky z tretích krajín, ktoré sú určené na uvedenie na trh Únie alebo ktoré sú určené na súkromné použitie alebo súkromnú spotrebu v rámci colného územia Únie a umiestnené do colného režimu „prepustenie do voľného obehu“.(26) | ‘products entering the Union market’ means products from third countries intended to be placed on the Union market or intended for private use or consumption within the customs territory of the Union and placed under the customs procedure ‘release for free circulation’.
KAPITOLA IICHAPTER II
ÚLOHY HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOVTASKS OF ECONOMIC OPERATORS
Článok 4Article 4
Úlohy hospodárskych subjektov, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú určité harmonizačné právne predpisy ÚnieTasks of economic operators regarding products subject to certain Union harmonisation legislation
1.   Bez ohľadu na akékoľvek povinnosti stanovené v uplatniteľných harmonizačných právnych predpisoch Únie výrobok, na ktorý sa vzťahujú právne predpisy uvedené v odseku 5, sa môže uvádzať na trh len vtedy, ak existuje hospodársky subjekt usadený v Únii, ktorý je zodpovedný za úlohy stanovené v odseku 3 v súvislosti s uvedeným výrobkom.1.   Notwithstanding any obligations set out in applicable Union harmonisation legislation, a product subject to legislation referred to in paragraph 5 may be placed on the market only if there is an economic operator established in the Union who is responsible for the tasks set out in paragraph 3 in respect of that product.
2.   Na účely tohto článku je hospodárskym subjektom uvedeným v odseku 1 ktorýkoľvek z týchto subjektov:2.   For the purposes of this Article, the economic operator referred to in paragraph 1 means any of the following:
a) | výrobca usadený v Únii;(a) | a manufacturer established in the Union;
b) | dovozca, ak výrobca nie je usadený v Únii;(b) | an importer, where the manufacturer is not established in the Union;
c) | splnomocnený zástupca s písomným splnomocnením od výrobcu, v ktorom splnomocneného zástupcu poveruje plnením úloh stanovených v odseku 3 v mene výrobcu;(c) | an authorised representative who has a written mandate from the manufacturer designating the authorised representative to perform the tasks set out in paragraph 3 on the manufacturer's behalf;
d) | poskytovateľ logistických služieb usadený v Únii, pokiaľ ide o výrobky, s ktorými nakladá, keď v Únii nie je usadený iný hospodársky subjekt, ako sa uvádza v písmenách a), b) a c).(d) | a fulfilment service provider established in the Union with respect to the products it handles, where no other economic operator as mentioned in points (a), (b) and (c) is established in the Union.
3.   Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek povinnosti hospodárskych subjektov podľa uplatniteľných harmonizačných právnych predpisov Únie, hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 vykonáva tieto úlohy:3.   Without prejudice to any obligations of economic operators under the applicable Union harmonisation legislation, the economic operator referred to in paragraph 1 shall perform the following tasks:
a) | ak sa v harmonizačných právnych predpisoch Únie uplatniteľných na výrobok požaduje EÚ vyhlásenie o zhode alebo vyhlásenie o parametroch a technická dokumentácia, overuje, že bolo vyhotovené EÚ vyhlásenie o zhode alebo vyhlásenie o parametroch a technická dokumentácia, a uchováva EÚ vyhlásenie o zhode alebo vyhlásenie o parametroch, aby ich orgány dohľadu nad trhom mali k dispozícii počas obdobia, ktoré požadujú uvedené právne predpisy, a zaručuje, aby sa technická dokumentácia mohla poskytovať týmto orgánom na požiadanie;(a) | if the Union harmonisation legislation applicable to the product provides for an EU declaration of conformity or declaration of performance and technical documentation, verifying that the EU declaration of conformity or declaration of performance and technical documentation have been drawn up, keeping the declaration of conformity or declaration of performance at the disposal of market surveillance authorities for the period required by that legislation and ensuring that the technical documentation can be made available to those authorities upon request;
b) | na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu nad trhom poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výrobku v jazyku, ktorému môže tento orgán ľahko porozumieť;(b) | further to a reasoned request from a market surveillance authority, providing that authority with all information and documentation necessary to demonstrate the conformity of the product in a language which can be easily understood by that authority;
c) | ak sa domnieva, že daný výrobok predstavuje riziko, informovať o tom orgány dohľadu nad trhom;(c) | when having reason to believe that a product in question presents a risk, informing the market surveillance authorities thereof;
d) | spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom, a to aj na základe odôvodnenej žiadosti, aby sa zabezpečilo, že sa bezodkladne prijme nápravné opatrenie na nápravu akéhokoľvek prípadu nedodržania požiadaviek stanovených v harmonizačných právnych predpisoch Únie uplatniteľných na príslušný výrobok, alebo, ak to nie je možné, zmierniť riziká, ktoré predstavuje uvedený výrobok, ak to vyžadujú orgány dohľadu nad trhom, alebo z jeho vlastnej iniciatívy, ak sa hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že daný výrobok predstavuje riziko.(d) | cooperating with the market surveillance authorities, including following a reasoned request making sure that the immediate, necessary, corrective action is taken to remedy any case of non-compliance with the requirements set out in Union harmonisation legislation applicable to the product in question, or, if that is not possible, to mitigate the risks presented by that product, when required to do so by the market surveillance authorities or on its own initiative, where the economic operator referred to in paragraph 1 considers or has reason to believe that the product in question presents a risk.
4.   Bez toho, aby boli dotknuté príslušné povinnosti hospodárskych subjektov podľa platných harmonizačných právnych predpisov Únie, na výrobku alebo na jeho obale, na balíku alebo v sprievodnom dokumente sa uvedie názov, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktné údaje vrátane poštovej adresy hospodárskeho subjektu uvedeného v odseku 1.4.   Without prejudice to the respective obligations of economic operators under the applicable Union harmonisation legislation, the name, registered trade name or registered trade mark, and contact details, including the postal address, of the economic operator referred to in paragraph 1 shall be indicated on the product or on its packaging, the parcel or an accompanying document.
5.   Tento článok sa uplatňuje iba v súvislosti s výrobkami, ktoré podliehajú nariadeniam Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (34), (EÚ) 2016/425 (35) a (EÚ) 2016/426 (36) a smerniciam Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES (37), 2006/42/ES (38), 2009/48/ES (39), 2009/125/ES (40), 2011/65/EÚ (41), 2013/29/EÚ (42), 2013/53/EÚ (43), 2014/29/EÚ (44), 2014/30/EÚ (45), 2014/31/EÚ (46), 2014/32/EÚ (47), 2014/34/EÚ (48), 2014/35/EÚ (49), 2014/53/EÚ (50) a 2014/68/EÚ (51).5.   This Article only applies in relation to products that are subject to Regulations (EU) No 305/2011 (34), (EU) 2016/425 (35) and (EU) 2016/426 (36) of the European Parliament and of the Council, and Directives 2000/14/EC (37), 2006/42/EC (38), 2009/48/EC (39), 2009/125/EC (40), 2011/65/EU (41), 2013/29/EU (42), 2013/53/EU (43), 2014/29/EU (44), 2014/30/EU (45), 2014/31/EU (46), 2014/32/EU (47), 2014/34/EU (48), 2014/35/EU (49), 2014/53/EU (50) and 2014/68/EU (51) of the European Parliament and of the Council.
Článok 5Article 5
Splnomocnený zástupcaAuthorised representative
1.   Na účely článku 4 ods. 2 písm. c) je splnomocnený zástupca splnomocnený výrobcom na plnenie úloh uvedených v článku 4 ods. 3 bez ohľadu na akékoľvek iné úlohy nariadené podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie.1.   For the purposes of point (c) of Article 4(2), the authorised representative shall be mandated by the manufacturer to perform the tasks listed in Article 4(3), notwithstanding any other tasks mandated under the relevant Union harmonisation legislation.
2.   Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení. Na požiadanie poskytne orgánom dohľadu nad trhom kópiu splnomocnenia v jazyku Únie, ktorý určí orgán dohľadu nad trhom.2.   The authorised representative shall perform the tasks specified in the mandate. It shall provide a copy of the mandate to the market surveillance authorities upon request, in a Union language determined by the market surveillance authority.
3.   Splnomocnení zástupcovia majú k dispozícii primerané prostriedky, aby mohli plniť svoje úlohy.3.   Authorised representatives shall have the appropriate means to be able to fulfil their tasks.
Článok 6Article 6
Predaje na diaľkuDistance sales
Výrobky ponúkané na predaj online alebo prostredníctvom iných prostriedkov predaja na diaľku sa považujú za sprístupnené na trhu, ak je ponuka určená koncovým používateľom v Únii. Ponuka na predaj sa považuje za zacielenú na koncových používateľov v Únii, ak príslušný hospodársky subjekt akýmkoľvek spôsobom smeruje svoju činnosť do členského štátu.Products offered for sale online or through other means of distance sales shall be deemed to be made available on the market if the offer is targeted at end users in the Union. An offer for sale shall be considered to be targeted at end users in the Union if the relevant economic operator directs, by any means, its activities to a Member State.
Článok 7Article 7
Povinnosť spolupracovaťObligation of cooperation
1.   Hospodárske subjekty spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom pri opatreniach, ktoré by mohli odstrániť alebo zmierniť riziká, ktoré predstavujú výrobky, ktoré uvedené subjekty sprístupnili na trh.1.   Economic operators shall cooperate with market surveillance authorities regarding actions which could eliminate or mitigate risks that are presented by products made available on the market by those operators.
2.   Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom a v osobitných prípadoch s cieľom uľahčiť akékoľvek opatrenie prijaté na odstránenie alebo, ak to nie je možné, na zmiernenie rizík, ktoré predstavuje výrobok, ktorý je alebo bol prostredníctvom ich služieb ponúkaný na online predaj.2.   Information society service providers shall cooperate with the market surveillance authorities, at the request of the market surveillance authorities and in specific cases, to facilitate any action taken to eliminate or, if that is not possible, to mitigate the risks presented by a product that is or was offered for sale online through their services.
KAPITOLA IIICHAPTER III
POMOC HOSPODÁRSKYM SUBJEKTOM A SPOLUPRÁCA S NIMIASSISTANCE TO AND COOPERATION WITH ECONOMIC OPERATORS
Článok 8Article 8
Informácie pre hospodárske subjektyInformation to economic operators
1.   Komisia v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1724 zabezpečí, aby portál Vaša Európa poskytoval používateľom jednoduchý online prístup k informáciám o požiadavkách na výrobky a právach, povinnostiach a pravidlách vyplývajúcich z harmonizačných právnych predpisov Únie.1.   The Commission, in accordance with Regulation (EU) 2018/1724, shall ensure that the Your Europe portal provides users with easy online access to information about the product requirements and rights, obligations and rules derived from the Union harmonisation legislation.
2.   Členské štáty zavedú postupy na poskytovanie informácií hospodárskym subjektom na ich žiadosť a bezplatne s ohľadom na vnútroštátnu transpozíciu a vykonávanie harmonizačných právnych predpisov Únie uplatniteľných na výrobky. Na tento účel sa uplatňuje článok 9 ods. 1, 4 a 5 nariadenia (EÚ) 2019/515.2.   Member States shall put in place procedures for providing economic operators, at their request and free of charge, with information with respect to the national transposition and implementation of Union harmonisation legislation applicable to products. For this purpose, Article 9(1), (4) and (5) of Regulation (EU) 2019/515 shall apply.
Článok 9Article 9
Spoločné činnosti na podporu dodržiavania súladuJoint activities to promote compliance
1.   Orgány dohľadu nad trhom sa môžu dohodnúť s inými príslušnými orgánmi alebo s organizáciami zastupujúcimi hospodárske subjekty alebo koncovými používateľmi na vykonávaní spoločných činností, ktorých cieľom je podpora dodržiavania predpisov, identifikácia nesúladu, zvyšovanie informovanosti a poskytovanie usmernení týkajúcich sa harmonizačných právnych predpisov Únie a v súvislosti s osobitnými kategóriami výrobkov, najmä kategóriami výrobkov, v prípade ktorých sa často zistí, že predstavujú vážne riziko, vrátane výrobkov ponúkaných na predaj online.1.   Market surveillance authorities may agree with other relevant authorities or with organisations representing economic operators or end users on the carrying out of joint activities that have the aim of promoting compliance, identifying non-compliance, raising awareness and providing guidance in relation to the Union harmonisation legislation with respect to specific categories of products, in particular categories of products that are often found to present a serious risk, including products offered for sale online.
2.   Dotknutý orgán dohľadu nad trhom a strany uvedené v odseku 1 zabezpečia, aby dohoda o spoločných činnostiach neviedla k nekalej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi subjektmi, a nemala vplyv na objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť strán.2.   The market surveillance authority in question and the parties referred to in paragraph 1 shall ensure that the agreement on joint activities does not lead to unfair competition between economic operators and does not affect the objectivity, independence and impartiality of the parties.
3.   Orgán dohľadu nad trhom môže využiť akékoľvek informácie vyplývajúce zo spoločných činností vykonávaných v rámci akéhokoľvek vyšetrovania nesúladu, ktoré vykonáva.3.   A market surveillance authority may use any information resulting from joint activities carried out as part of any investigation regarding non-compliance that it undertakes.
4.   Príslušný orgán dohľadu nad trhom sprístupní verejnosti dohodu o spoločných činnostiach vrátane mien zúčastnených strán a vloží uvedenú dohodu do informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34. Sieť zriadená podľa článku 29 pomáha na žiadosť členského štátu pri vypracovávaní dohody o spoločných činnostiach.4.   The market surveillance authority in question shall make the agreement on joint activities, including the names of the parties involved, available to the public and shall enter that agreement in the information and communication system referred to in Article 34. At the request of a Member State, the Network established under Article 29 shall assist in the drawing up of the agreement on joint activities.
KAPITOLA IVCHAPTER IV
ORGANIZÁCIA, ČINNOSTI A POVINNOSTI ORGÁNOV DOHĽADU NAD TRHOM A JEDNOTNÉHO ÚRADU PRE SPOLUPRÁCUORGANISATION, ACTIVITIES AND OBLIGATIONS OF MARKET SURVEILLANCE AUTHORITIES AND THE SINGLE LIAISON OFFICE
Článok 10Article 10
Určenie orgánov dohľadu nad trhom a jednotného úradu pre spoluprácuDesignation of market surveillance authorities and the single liaison office
1.   Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad trhom, ako je stanovené v tomto nariadení.1.   Member States shall organise and carry out market surveillance as provided for in this Regulation.
2.   Na účely odseku 1 tohto článku každý členský štát určí na svojom území jeden alebo viac orgánov dohľadu nad trhom. Každý členský štát oznámi Komisii a ostatným členským štátom svoje orgány dohľadu nad trhom a oblasti pôsobnosti každého z týchto orgánov, pričom na to použije informačný a komunikačný systém uvedený v článku 34.2.   For the purposes of paragraph 1 of this Article, each Member State shall designate one or more market surveillance authorities in its territory. Each Member State shall inform the Commission and the other Member States of its market surveillance authorities and the areas of competence of each of those authorities, using the information and communication system referred to in Article 34.
3.   Každý členský štát vymenuje jednotný úrad pre spoluprácu.3.   Each Member State shall appoint a single liaison office.
4.   Jednotný úrad pre spoluprácu zodpovedá aspoň za to, že reprezentuje koordinovanú pozíciu orgánov dohľadu nad trhom a orgánov určených podľa článku 25 ods. 1, a za oznamovanie národných stratégií, ako sa stanovuje v článku 13. Jednotný úrad pre spoluprácu pomáha aj v rámci spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad trhom v rôznych členských štátoch, ako sa stanovuje v kapitole VI.4.   The single liaison office shall at least be responsible for representing the coordinated position of the market surveillance authorities and the authorities designated under Article 25(1) and for communicating the national strategies as set out in Article 13. The single liaison office shall also assist in the cooperation between market surveillance authorities in different Member States, as set out in Chapter VI.
5.   S cieľom vykonávať dohľad nad trhom s výrobkami sprístupňovanými online i offline s rovnakou účinnosťou pre všetky distribučné kanály členské štáty zabezpečia, aby ich orgány dohľadu nad trhom a jednotný úrad pre spoluprácu mali potrebné zdroje vrátane dostatočných rozpočtových a iných zdrojov, ako napríklad dostatočný počet spôsobilých pracovníkov, odborných znalostí, postupov a iných opatrení na riadny výkon svojich povinností.5.   In order to carry out market surveillance of products made available online and offline with the same effectiveness for all distribution channels, Member States shall ensure that their market surveillance authorities and single liaison office have the necessary resources, including sufficient budgetary and other resources, such as a sufficient number of competent personnel, expertise, procedures and other arrangements for the proper performance of their duties.
6.   Ak na ich území pôsobí viac ako jeden orgán dohľadu nad trhom, členské štáty zabezpečia, aby sa príslušné úlohy týchto orgánov jasne vymedzili a aby sa zaviedli vhodné komunikačné a koordinačné mechanizmy, ktoré by týmto orgánom umožnili úzko spolupracovať a účinne plniť svoje úlohy.6.   Where there is more than one market surveillance authority in their territory, Member States shall ensure that the respective duties of those authorities are clearly defined and that appropriate communication and coordination mechanisms are established to enable those authorities to collaborate closely and exercise their duties effectively.
Článok 11Article 11
Činnosti orgánov dohľadu nad trhomActivities of market surveillance authorities
1.   Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje činnosti s cieľom zabezpečiť:1.   Market surveillance authorities shall conduct their activities in order to ensure the following:
a) | účinný dohľad nad trhom s výrobkami sprístupnenými online a offline v rámci ich územia, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie;(a) | effective market surveillance within their territory of products made available online and offline with respect to products that are subject to Union harmonisation legislation;
b) | prijatie vhodného a primeraného nápravného opatrenia hospodárskymi subjektmi, pokiaľ ide o súlad s uvedenými právnymi predpismi a týmto nariadením;(b) | the taking by economic operators of appropriate and proportionate corrective action in relation to compliance with that legislation and this Regulation;
c) | prijatie vhodných a primeraných opatrení, ak hospodársky subjekt neprijme nápravné opatrenie.(c) | the taking of appropriate and proportionate measures where the economic operator fails to take corrective action.
2.   Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje právomoci a plnia svoje úlohy nezávisle, nestranne a nezaujato.2.   Market surveillance authorities shall exercise their powers and carry out their duties independently, impartially and without bias.
3.   Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú v rámci svojich činností uvedených v odseku 1 tohto článku primerané kontroly vlastností výrobkov v primeranom rozsahu, a to prostredníctvom kontrol dokumentácie a prípadne fyzických a laboratórnych kontrol na základe primeraných vzoriek, s uprednostnením svojich zdrojov a opatrení na zabezpečenie účinného dohľadu nad trhom a s prihliadnutím na vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom uvedenú v článku 13.3.   Market surveillance authorities, as part of their activities set out in paragraph 1 of this Article, shall perform appropriate checks on the characteristics of products on an adequate scale, by means of documentary checks and, where appropriate, physical and laboratory checks based on adequate samples, prioritising their resources and actions to ensure effective market surveillance and taking into account the national market surveillance strategy referred to in Article 13.
Pri rozhodovaní o tom, aké kontroly vykonať, na akých typoch výrobkov a v akom rozsahu, sa orgány dohľadu nad trhom riadia prístupom založeným na riziku s prihliadnutím na tieto faktory:In deciding on which checks to perform, on which types of products and on what scale, market surveillance authorities shall follow a risk-based approach taking into account the following factors:
a) | možné nebezpečenstvá a nesúlad súvisiace s výrobkami a ich výskytom na trhu, ak je tento údaj k dispozícii;(a) | possible hazards and non-compliance associated with the products and, where available, their occurrence on the market;
b) | činnosti a opatrenia pod kontrolou hospodárskeho subjektu;(b) | activities and operations under the control of the economic operator;
c) | predchádzajúci záznam o hospodárskom subjekte týkajúci sa nesúladu;(c) | the economic operator's past record of non-compliance;
d) | ak je to relevantné, profilovanie rizika vykonávané orgánmi určenými podľa článku 25 ods. 1;(d) | if relevant, the risk profiling performed by the authorities designated under Article 25(1);
e) | sťažnosti spotrebiteľov a iné informácie získané od iných orgánov, hospodárskych subjektov, médií a iných zdrojov, ktoré by mohli naznačovať nesúlad.(e) | consumer complaints and other information received from other authorities, economic operators, media and other sources that might indicate non-compliance.
4.   Komisia po konzultácii so sieťou môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia jednotné podmienky kontrol, kritériá na určenie frekvencie kontrol a počet vzoriek, ktoré sa majú skontrolovať v súvislosti s určitými výrobkami alebo kategóriami výrobkov, pri ktorých boli opakovane zistené osobitné riziká alebo závažné porušenia platných harmonizačných právnych predpisov Únie, s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti alebo iných verejných záujmov chránených uvedenými právnymi predpismi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedenom v článku 43 ods. 2.4.   The Commission, after consulting the Network, may adopt implementing acts determining the uniform conditions of checks, criteria for determination of the frequency of checks and amount of samples to be checked in relation to certain products or categories of products, where specific risks or serious breaches of applicable Union harmonisation legislation have been continuously identified, in order to ensure high level of protection of health and safety or other public interests protected by that legislation. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 43(2).
5.   Ak hospodárske subjekty predkladajú protokoly o skúškach alebo certifikáty potvrdzujúce zhodu ich výrobkov s harmonizačnými právnymi predpismi Únie vystavené orgánom posudzovania zhody akreditovaným v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008, orgány dohľadu nad trhom uvedené protokoly alebo certifikáty náležite zohľadnia.5.   Where economic operators present test reports or certificates attesting the conformity of their products with Union harmonisation legislation issued by a conformity assessment body accredited in accordance with Regulation (EC) No 765/2008, market surveillance authorities shall take due account of those reports or certificates.
6.   Dôkazy, ktoré použije orgán dohľadu nad trhom v jednom členskom štáte, sa bez akýchkoľvek ďalších formálnych požiadaviek môžu použiť v rámci vyšetrovaní na overenie súladu výrobkov uskutočňovaných orgánmi dohľadu nad trhom v inom členskom štáte.6.   Evidence that is used by a market surveillance authority in one Member State may be used as part of investigations to verify product compliance carried out by market surveillance authorities in another Member State, without any further formal requirements.
7.   V súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie, orgány dohľadu nad trhom zavedú tieto postupy:7.   Market surveillance authorities shall establish the following procedures in connection with products subject to the Union harmonisation legislation:
a) | postupy na riešenie sťažností alebo správ o otázkach týkajúcich sa rizík alebo nesúladu;(a) | procedures for following up on complaints or reports on issues relating to risks or non-compliance;
b) | postupy na overenie toho, či hospodárske subjekty prijali nápravné opatrenie, ktoré mali prijať.(b) | procedures for verifying that the corrective action that was to be taken by economic operators has been taken.
8.   S cieľom zabezpečiť komunikáciu a koordináciu so svojimi partnermi v iných členských štátoch orgány dohľadu nad trhom sa aktívne podieľajú na činnostiach skupín pre administratívnu koordináciu (ďalej len „ADCO“), ako je uvedené v článku 30 ods. 2.8.   With a view to ensuring communication and coordination with their counterparts in other Member States, market surveillance authorities shall actively participate in administrative cooperation groups (ADCOs) as referred to in Article 30(2).
9.   Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek ochranný postup Únie podľa príslušných harmonizačných právnych predpisov Únie, výrobky, ktoré sa na základe rozhodnutia orgánu dohľadu nad trhom v jednom členskom štáte považujú za nevyhovujúce, považujú za nevyhovujúce aj orgány dohľadu nad trhom v inom členskom štáte, pokiaľ príslušný orgán dohľadu nad trhom v inom členskom štáte neusúdi o opaku, na základe svojho vlastného vyšetrovania s prihliadnutím na prípadné informácie od hospodárskeho subjektu.9.   Without prejudice to any Union safeguard procedure pursuant to the applicable Union harmonisation legislation, products that have been deemed to be non-compliant on the basis of a decision of a market surveillance authority in one Member State shall be presumed to be non-compliant by market surveillance authorities in other Member States, unless a relevant market surveillance authority in another Member State concluded the contrary on the basis of its own investigation, taking into account the input, if any, provided by an economic operator.
Článok 12Article 12
Partnerské preskúmaniaPeer reviews
1.   Partnerské preskúmania sa organizujú pre orgány dohľadu nad trhom, ktoré sa chcú zúčastniť na takýchto preskúmaniach, s cieľom posilniť konzistentnosť činností dohľadu nad trhom v súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia.1.   Peer reviews shall be organised for market surveillance authorities wishing to participate in such reviews, in order to strengthen consistency in market surveillance activities in relation to the application of this Regulation.
2.   Sieť vypracuje metodiku a priebežný plán partnerských preskúmaní medzi zúčastnenými orgánmi dohľadu nad trhom. Pri stanovovaní metodiky a priebežného plánu sieť zohľadní aspoň počet a veľkosť orgánov dohľadu nad trhom v členských štátoch, počet dostupných pracovníkov a iné zdroje na vykonanie partnerského preskúmania a iné relevantné kritériá.2.   The Network shall develop the methodology and the rolling plan for peer reviews among participating market surveillance authorities. When establishing the methodology and the rolling plan, the Network shall take into consideration, at least, the number and the size of market surveillance authorities in the Member States, the number of personnel available and other resources for performing the peer review, and other relevant criteria.
3.   Partnerské preskúmania sa týkajú najlepších postupov vypracovaných niektorými orgánmi dohľadu nad trhom, z ktorých môžu mať prospech iné orgány dohľadu nad trhom, a iných relevantných aspektov týkajúcich sa účinnosti činností v oblasti dohľadu nad trhom.3.   Peer reviews shall cover best practices developed by some market surveillance authorities which may be of benefit for other market surveillance authorities, and other relevant aspects related to the effectiveness of market surveillance activities.
4.   Výsledky partnerských preskúmaní sa oznamujú sieti.4.   The outcome of the peer reviews shall be reported to the Network.
Článok 13Article 13
Vnútroštátne stratégie dohľadu nad trhomNational market surveillance strategies
1.   Každý členský štát vypracuje aspoň každé štyri roky zastrešujúcu vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom. Každý členský štát vypracuje prvú takúto stratégiu do 16. júla 2022. Vnútroštátna stratégia podporuje jednotný, komplexný a integrovaný prístup k dohľadu nad trhom a presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie na území členského štátu. Pri vypracúvaní vnútroštátnej stratégie dohľadu nad trhom sa zohľadňujú všetky odvetvia, na ktoré sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie, a fázy dodávateľského reťazca výrobkov vrátane dovozu a digitálnych dodávateľských reťazcov. Môžu sa zvážiť aj priority stanovené v rámci pracovného programu siete.1.   Each Member State shall draw up an overarching national market surveillance strategy, at least every four years. Each Member State shall draw up the first such strategy by 16 July 2022. The national strategy shall promote a consistent, comprehensive and integrated approach to market surveillance and to the enforcement of Union harmonisation legislation within the territory of the Member State. When drawing up the national market surveillance strategy, all sectors covered by the Union harmonisation legislation and all stages of the product supply chain, including imports and digital supply chains, shall be considered. The priorities set out within the work programme of the Network may also be considered.
2.   Vnútroštátna stratégia dohľadu nad trhom musí obsahovať aspoň tieto prvky, ak to neohrozí činnosti dohľadu nad trhom:2.   The national market surveillance strategy shall include at least the following elements, when this does not compromise market surveillance activities:
a) | dostupné informácie o výskyte nevyhovujúcich výrobkov, v rámci ktorého sa zohľadnia najmä kontroly uvedené v článku 11 ods. 3 a článku 25 ods. 3, a podľa potreby o vývoji na trhu, ktorý môže ovplyvniť mieru nesúladu pre kategórie výrobkov, a možných ohrozeniach a rizikách súvisiacich s novými technológiami;(a) | the available information on the occurrence of non-compliant products, in particular taking into account the checks and controls referred to in Articles 11(3) and 25(3), respectively, and, where applicable, market trends that may affect non-compliance rates for the categories of products, and possible threats and risks related to emerging technologies;
b) | oblasti označené členskými štátmi za priority v súvislosti s presadzovaním harmonizačných právnych predpisov Únie;(b) | the areas identified by the Member States as priorities for the enforcement of Union harmonisation legislation;
c) | činnosti na presadzovanie plánované v záujme zníženia nesúladu v oblastiach označených za priority a prípadne aj minimálne úrovne kontrol, ktoré sa predpokladajú v prípade kategórií výrobkov s vysokou mierou nesúladu;(c) | the enforcement activities planned in order to reduce non-compliance in those areas identified as priorities, including, where relevant, the minimum control levels envisaged for categories of products which have significant levels of non-compliance;
d) | posúdenie spolupráce s orgánmi dohľadu nad trhom v ostatných členských štátoch, ako s uvádza v článku 11 ods. 8 a kapitole VI.(d) | an assessment of the cooperation with market surveillance authorities in other Member States, as referred to in Article 11(8) and Chapter VI.
3.   Členské štáty oznamujú svoju vnútroštátnu stratégiu dohľadu nad trhom Komisii a iným členským štátom prostredníctvom informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34. Každý členský štát uverejní súhrn svojej stratégie.3.   Member States shall communicate their national market surveillance strategy to the Commission and other Member States through the information and communication system referred to in Article 34. Each Member State shall publish a summary of its strategy.
KAPITOLA VCHAPTER V
PRÁVOMOCI A OPATRENIA V OBLASTI DOHĽADU NAD TRHOMMARKET SURVEILLANCE POWERS AND MEASURES
Článok 14Article 14
Právomoci orgánov dohľadu nad trhomPowers of market surveillance authorities
1.   Členské štáty udelia svojim orgánom dohľadu nad trhom právomoci v oblasti dohľadu nad trhom, vyšetrovania a presadzovania, ktoré sú potrebné na účely uplatňovania tohto nariadenia a uplatňovanie harmonizačných právnych predpisov Únie.1.   Member States shall confer on their market surveillance authorities the powers of market surveillance, investigation and enforcement necessary for the application of this Regulation and for the application of Union harmonisation legislation.
2.   Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú právomoci stanovené v tomto článku efektívne a účinne, v súlade so zásadou proporcionality, v rozsahu, v akom sa takýto výkon vzťahuje na predmet a účel opatrení, ako aj povahu a celkové skutočné alebo potenciálne poškodenie vyplývajúce z prípadu nesúladu. Právomoci sa udeľujú a vykonávajú v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom vrátane zásad Charty základných práv Európskej únie, ako aj so zásadami vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa slobody prejavu a slobody a plurality médií, s uplatniteľnými procesnými zárukami a s pravidlami Únie v oblasti ochrany údajov, najmä s nariadením (EÚ) 2016/679.2.   Market surveillance authorities shall exercise the powers set out in this Article efficiently and effectively, in accordance with the principle of proportionality, to the extent that such exercise relates to the subject matter and the purpose of the measures and the nature and the overall actual or potential harm resulting from the instance of non-compliance. Powers shall be conferred and exercised in accordance with Union and national law, including the principles of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, as well as with principles of national law relating to freedom of expression and the freedom and pluralism of the media, with applicable procedural safeguards and with the Union rules on data protection, in particular Regulation (EU) 2016/679.
3.   Pri udeľovaní právomocí podľa odseku 1 môžu členské štáty stanoviť, že právomoc môže byť podľa potreby vykonávaná jedným z nasledujúcich spôsobov:3.   When conferring powers under paragraph 1, Member States may provide for the power to be exercisable in one of the following ways, as appropriate:
a) | priamo orgánmi dohľadu nad trhom na základe ich vlastnej kompetencie;(a) | directly by the market surveillance authorities under their own authority;
b) | obrátením sa na iné orgány verejnej moci v súlade s deľbou právomocí a inštitucionálnou a administratívnou organizáciou daného členského štátu;(b) | by recourse to other public authorities in accordance with the division of powers and the institutional and administrative organisation of the Member State in question;
c) | na základe podania na súdy, ktoré sú príslušné vydať rozhodnutie potrebné na schválenie vykonávania tejto právomoci, v relevantných prípadoch aj podaním odvolania, ak podanie na vydanie potrebného rozhodnutia nie je úspešné.(c) | upon application to courts competent to grant the necessary decision to approve the exercise of that power, including, where appropriate, on appeal, if the application to grant the necessary decision was not successful.
4.   Právomoci udelené orgánom dohľadu nad trhom podľa odseku 1 zahŕňajú aspoň:4.   The powers conferred on market surveillance authorities under paragraph 1 shall include at least the following:
a) | právomoc vyžadovať od hospodárskych subjektov poskytnúť prístup k relevantným dokumentom, technickým špecifikáciám, údajom alebo informáciám týkajúcim sa súladu a technických parametrov výrobku vrátane prístupu k zabudovanému softvéru, pokiaľ je takýto prístup potrebný na účel posúdenia súladu výrobku s platnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie, a to v akejkoľvek forme alebo formáte a bez ohľadu na jeho pamäťové médium alebo miesto, na ktorom sú takéto dokumenty, technické špecifikácie, údaje alebo informácie uložené, a dostať alebo získať ich kópie;(a) | the power to require economic operators to provide relevant documents, technical specifications, data or information on compliance and technical aspects of the product, including access to embedded software in so far as such access is necessary for the purpose of assessing the product's compliance with applicable Union harmonisation legislation, in any form or format and irrespective of the medium of storage or the place where such documents, technical specifications, data or information are stored, and to take or obtain copies thereof;
b) | právomoc požadovať od hospodárskych subjektov, aby poskytovali relevantné informácie o dodávateľskom reťazci, o podrobnostiach o distribučnej sieti, o množstvách výrobkov na trhu a o iných modeloch výrobkov, ktoré majú rovnaké technické vlastnosti ako príslušný výrobok, ak je to relevantné z hľadiska súladu s uplatniteľnými požiadavkami podľa harmonizačných právnych predpisov Únie;(b) | the power to require economic operators to provide relevant information on the supply chain, on the details of the distribution network, on quantities of products on the market and on other product models that have the same technical characteristics as the product in question, where relevant for compliance with the applicable requirements under Union harmonisation legislation;
c) | právomoc požadovať od hospodárskych subjektov, aby poskytovali relevantné informácie potrebné na účely zistenia vlastníctva webových stránok keď príslušné informácie súvisia s predmetom vyšetrovania;(c) | the power to require economic operators to provide relevant information required for the purpose of ascertaining the ownership of websites, where the information in question is related to the subject matter of the investigation;
d) | právomoc vykonávať neohlásené kontroly na mieste a fyzické kontroly výrobkov;(d) | the power to carry out unannounced on-site inspections and physical checks of products;
e) | právomoc vstupovať do všetkých priestorov, na všetky pozemky alebo do všetkých dopravných prostriedkov, ktoré dotknutý hospodársky subjekt používa na účely spojené s obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou hospodárskeho subjektu, s cieľom identifikovať nesúlad a získať dôkazy;(e) | the power to enter any premises, land or means of transport that the economic operator in question uses for purposes related to the economic operator's trade, business, craft or profession, in order to identify non-compliance and to obtain evidence;
f) | právomoc začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy orgánov dohľadu nad trhom s cieľom identifikovať prípady nesúladu a ukončiť ich;(f) | the power to start investigations on market surveillance authorities' own initiative in order to identify non-compliances and bring them to an end;
g) | právomoc požadovať od hospodárskych subjektov, aby prijali vhodné opatrenia s cieľom ukončiť prípad nesúladu alebo odstrániť riziko;(g) | the power to require economic operators to take appropriate action to bring an instance of non-compliance to an end or to eliminate the risk;
h) | právomoc prijímať primerané opatrenia, ak hospodársky subjekt neprijme vhodné nápravné opatrenie alebo ak nesúlad alebo riziko pretrváva, vrátane právomocí zakázať alebo obmedziť sprístupňovanie výrobku na trhu alebo nariadiť stiahnutie výrobku z trhu alebo jeho spätné prevzatie,;(h) | the power to take appropriate measures where an economic operator fails to take appropriate corrective action or where the non-compliance or the risk persists, including the power to prohibit or restrict the making available of a product on the market or to order that the product is withdrawn or recalled;
i) | právomoc ukladať sankcie v súlade s článkom 41;(i) | the power to impose penalties in accordance with Article 41;
j) | právomoc získavať vzorky výrobkov, a to aj pod utajenou totožnosťou, skúmať uvedené vzorky a vykonávať ich reverzné inžinierstvo s cieľom identifikovať nesúlad a získavať dôkazy;(j) | the power to acquire product samples, including under a cover identity, to inspect those samples and to reverse-engineer them in order to identify non-compliance and to obtain evidence;
k) | ak nie sú k dispozícii iné účinné prostriedky na odstránenie vážneho rizika právomoc: | i) | požadovať odstránenie obsahu, ktorý sa vzťahuje na príslušné výrobky z online rozhrania alebo požadovať explicitné zobrazenie varovania koncových používateľov, keď majú prístup k online rozhraniu; alebo | ii) | v prípade, že nebola splnená požiadavka podľa bodu i), požadovať od poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, aby obmedzili prístup k online rozhraniu, a to aj tým, že požiadajú príslušnú tretiu stranu o vykonanie takýchto opatrení.(k) | the power, where no other effective means are available to eliminate a serious risk: | (i) | to require the removal of content referring to the related products from an online interface or to require the explicit display of a warning to end users when they access an online interface; or | (ii) | where a request according to point (i) has not been complied with, to require information society service providers to restrict access to the online interface, including by requesting a relevant third party to implement such measures.
5.   Orgány dohľadu nad trhom môžu používať všetky informácie, dokumenty, zistenia, vyjadrenia alebo akékoľvek iné informácie ako dôkazy na účely svojho vyšetrovania, a to bez ohľadu na formát, v ktorom sa uchovávajú, a médium, na ktorom sa uchovávajú.5.   Market surveillance authorities may use any information, document, finding, statement, or any intelligence as evidence for the purpose of their investigations, irrespective of the format in which and medium on which they are stored.
Článok 15Article 15
Náhrada nákladov orgánmi dohľadu nad trhomRecovery of costs by market surveillance authorities
1.   Členské štáty môžu povoliť svojim orgánom dohľadu nad trhom požiadať príslušný hospodársky subjekt o náhradu všetkých nákladov na ich činnosť v súvislosti s prípadmi nesúladu.1.   Member States may authorise their market surveillance authorities to reclaim from the relevant economic operator the totality of the costs of their activities with respect to instances of non-compliance.
2.   Náklady uvedené v odseku 1 tohto článku môžu zahŕňať náklady na vykonávanie testovania, náklady na prijatie opatrení v súlade s článkom 28 ods. 1 a 2, náklady na uchovávanie a náklady na činnosti vo vzťahu k výrobkom, v prípade ktorých sa zistí nesúlad a na ktoré sa pred prepustením do voľného obehu alebo pred uvedením na trh vzťahuje nápravné opatrenie.2.   The costs referred to in paragraph 1 of this Article may include the costs of carrying out testing, the costs of taking measures in accordance with Article 28(1) and (2), the costs of storage and the costs of activities relating to products that are found to be non-compliant and are subject to corrective action prior to their release for free circulation or their placing on the market.
Článok 16Article 16
Opatrenia týkajúce sa dohľadu nad trhomMarket surveillance measures
1.   Orgány dohľadu nad trhom prijmú vhodné opatrenia, ak výrobok, na ktorý sa vzťahujú harmonizačné právne predpisy Únie, pri jeho používaní v súlade s jeho zamýšľaným účelom alebo za podmienok, ktoré možno odôvodnene predpokladať, a pri riadnom nainštalovaní a udržiavaní:1.   Market surveillance authorities shall take appropriate measures if a product subject to Union harmonisation legislation, when used in accordance with its intended purpose or under conditions which can be reasonably foreseen and when properly installed and maintained:
a) | môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť používateľov, alebo(a) | is liable to compromise the health or safety of users; or
b) | nespĺňa uplatniteľné harmonizačné právne predpisy Únie.(b) | does not conform to applicable Union harmonisation legislation.
2.   Ak orgány dohľadu nad trhom dospejú k zisteniam uvedeným v odseku 1 písm. a) alebo b), bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal vhodné a primerané nápravné opatrenie na ukončenie nesúladu alebo odstránenie rizika v lehote, ktorú určia.2.   Where market surveillance authorities make findings referred to in point (a) or (b) of paragraph 1, they shall without delay require the relevant economic operator to take appropriate and proportionate corrective action to bring the non-compliance to an end or to eliminate the risk within a period they specify.
3.   Na účely odseku 2 môže nápravné opatrenie, ktoré má prijať hospodársky subjekt, zahŕňať okrem iného:3.   For the purposes of paragraph 2, the corrective action required to be taken by the economic operator may include, inter alia:
a) | uvedenie výrobku do súladu vrátane nápravy formálneho nesúladu vymedzeného v príslušných harmonizačných právnych predpisoch Únie alebo zabezpečenie toho, že výrobok už nepredstavuje riziko;(a) | bringing the product into compliance, including by rectifying formal non-compliance as defined by the applicable Union harmonisation legislation, or by ensuring that the product no longer presents a risk;
b) | zabránenie v sprístupnení daného výrobku na trhu;(b) | preventing the product from being made available on the market;
c) | bezodkladné stiahnutie alebo spätné prevzatie výrobku a upozornenie verejnosti na riziko, ktoré predstavuje;(c) | withdrawing or recalling the product immediately and alerting the public to the risk presented;
d) | zničenie výrobku alebo jeho znefunkčnenie iným spôsobom;(d) | destroying the product or otherwise rendering it inoperable;
e) | označenie výrobku vhodným, jasne formulovaným a jednoducho zrozumiteľným varovaním o rizikách, ktoré môže predstavovať, a to v jazyku alebo jazykoch, ktoré určí členský štát, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu;(e) | affixing to the product suitable, clearly worded, easily comprehensible warnings of the risks that it might present, in the language or languages determined by the Member State in which the product is made available on the market;
f) | ustanovenie predchádzajúcich podmienok pre sprístupnenie daného výrobku na trhu;(f) | setting prior conditions for making the product concerned available on the market;
g) | včasné a bezodkladné upozornenie ohrozených koncových používateľov na dané riziko, v primeranej forme a vrátane uverejnenia osobitného varovania v jazyku alebo jazykoch, ktoré určí členský štát, v ktorom sa výrobok sprístupňuje na trhu.(g) | alerting the end users at risk immediately and in an appropriate form, including by publication of special warnings in the language or languages determined by the Member State in which the product is made available on the market.
4.   Nápravné opatrenia uvedené v odseku 3 písm. e), f) a g) sa môžu vyžadovať len v prípadoch, keď výrobok môže predstavovať riziko len za určitých podmienok alebo len vzhľadom na určitých koncových používateľov.4.   Corrective actions referred to in points (e), (f) and (g) of paragraph 3 may only be required in cases where the product is liable to present a risk only in certain conditions or only to certain end users.
5.   Ak hospodársky subjekt neprijme nápravné opatrenie uvedené v odseku 3 alebo ak nesúlad alebo riziko uvedené v odseku 1 pretrváva, orgány dohľadu nad trhom zabezpečia, aby bol výrobok stiahnutý z trhu alebo spätne prevzatý alebo aby bolo zakázané alebo obmedzené jeho sprístupnenie na trhu a aby verejnosť, Komisia a ostatné členské štáty boli o tom zodpovedajúcim spôsobom informované.5.   If the economic operator fails to take corrective action referred to in paragraph 3 or where the non-compliance or the risk referred to in paragraph 1 persists, market surveillance authorities shall ensure that the product is withdrawn or recalled, or that its being made available on the market is prohibited or restricted, and that the public, the Commission and the other Member States are informed accordingly.
6.   Informácie poskytované Komisii a ostatným členským štátom podľa odseku 5 tohto článku sa oznamujú prostredníctvom informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34. Uvedené oznamovanie informácií sa tiež považuje za oznamovanie spĺňajúce požiadavky na oznamovanie týkajúce sa uplatniteľných postupov ochrany harmonizačných právnych predpisov Únie.6.   The information to the Commission and the other Member States pursuant to paragraph 5 of this Article shall be communicated through the information and communication system referred to in Article 34. That communication of information shall also be deemed to fulfil notification requirements for the applicable safeguard procedures of Union harmonisation legislation.
7.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené v súlade s uplatniteľným ochranným postupom alebo v prípade, ak orgán dohľadu nad trhom iného členského štátu usúdi inak, ako je uvedené v článku 11 ods. 9, príslušné orgány dohľadu nad trhom v ostatných členských štátoch prijmú potrebné opatrenia vzhľadom na výrobok, ktorý nie je v súlade, a vložia príslušné informácie do informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34.7.   Where a national measure is considered to be justified in accordance with the applicable safeguard procedure, or where no market surveillance authority of another Member State concluded the contrary as referred to in Article 11(9), the competent market surveillance authorities in the other Member States shall take the necessary measures in respect of the non-compliant product and shall enter the relevant information in the information and communication system referred to in Article 34.
Článok 17Article 17
Použitie informácií, služobné a obchodné tajomstvoUse of information, professional and commercial secrecy
Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje činnosti s vysokým stupňom transparentnosti a sprístupňujú verejnosti všetky informácie, ktoré považujú za podstatné na ochranu záujmov koncových používateľov. Orgány dohľadu nad trhom dodržiavajú zásady dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva a chránia osobné údaje v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom.Market surveillance authorities shall perform their activities with a high level of transparency and shall make available to the public any information that they consider to be relevant in order to protect the interests of end users. Market surveillance authorities shall respect the principles of confidentiality and of professional and commercial secrecy and shall protect personal data in accordance with Union and national law.
Článok 18Article 18
Procesné práva hospodárskych subjektovProcedural rights of economic operators
1.   Každé opatrenie, rozhodnutie alebo nariadenie prijaté orgánmi dohľadu nad trhom podľa harmonizačných právnych predpisov Únie alebo tohto nariadenia musí uvádzať presné dôvody, na ktorých je založené.1.   Any measure, decision or order taken or made by market surveillance authorities pursuant to Union harmonisation legislation or this Regulation shall state the exact grounds on which it is based.
2.   Akékoľvek takéto opatrenie, rozhodnutie alebo nariadenie sa bezodkladne oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu, ktorému sa zároveň poskytnú informácie o opravných prostriedkoch, ktoré má k dispozícii podľa práva daného členského štátu, a o lehotách, ktoré sa vzťahujú na takéto opravné prostriedky.2.   Any such measure, decision or order shall be communicated without delay to the relevant economic operator, who shall at the same time be informed of the remedies available to it under the law of the Member State concerned and of the time limits to which those remedies are subject.
3.   Pred prijatím alebo vydaním opatrenia, rozhodnutia alebo nariadenia uvedeného v odseku 1 sa dotknutému hospodárskemu subjektu poskytne, v primeranom čase nie kratšom ako 10 pracovných dní, možnosť byť vypočutý, pokiaľ poskytnutiu tejto možnosti hospodárskemu subjektu nebráni naliehavosť opatrenia, rozhodnutia alebo nariadenia na základe požiadaviek v oblasti zdravia alebo bezpečnosti alebo iných dôvodov súvisiacich s verejnými záujmami, na ktoré sa vzťahujú príslušné harmonizačné právne predpisy Únie.3.   Before a measure, decision or order referred to in paragraph 1 is taken or made, the economic operator concerned shall be given the opportunity to be heard within an appropriate period of not less than 10 working days, unless it is not possible to give the economic operator that opportunity because of the urgency of the measure, decision or order, based on health or safety requirements or other grounds relating to the public interests covered by the relevant Union harmonisation legislation.
Ak sa opatrenie, rozhodnutie alebo nariadenie prijme alebo vydá bez toho, aby hospodársky subjekt dostal možnosť byť vypočutý, túto možnosť dostane hospodársky subjekt čo najskôr potom, pričom orgán dohľadu nad trhom toto opatrenie, rozhodnutie alebo nariadenie ihneď preskúma.If the measure, decision or order is taken or made without the economic operator being given the opportunity to be heard, the economic operator shall be given that opportunity as soon as possible thereafter and that measure, decision or order shall be reviewed promptly by the market surveillance authority.
Článok 19Article 19
Výrobky, ktoré predstavujú vážne rizikoProducts presenting a serious risk
1.   Orgány dohľadu nad trhom zabezpečia, aby sa výrobky, ktoré predstavujú vážne riziko, stiahli alebo spätne prevzali v prípade, že na odstránenie vážneho rizika neexistujú žiadne iné účinné prostriedky alebo ak je ich sprístupnenie na trhu zakázané. Orgány dohľadu nad trhom to okamžite oznámia Komisii v súlade s článkom 20.1.   Market surveillance authorities shall ensure that products presenting a serious risk are withdrawn or recalled, where there is no other effective means available to eliminate the serious risk, or that their being made available on the market is prohibited. Market surveillance authorities shall notify the Commission thereof immediately, in accordance with Article 20.
2.   Rozhodnutie o tom, či výrobok predstavuje alebo nepredstavuje vážne riziko, vychádza z náležitého posúdenia rizika, pri ktorom sa zohľadní povaha nebezpečenstva a pravdepodobnosť jeho výskytu. Možnosť dosiahnutia vyššej úrovne bezpečnosti a dostupnosť iných výrobkov, s ktorými je spojené menšie riziko, nie je dôvodom na to, aby sa výrobok považoval za výrobok predstavujúci vážne riziko.2.   A decision whether or not a product presents a serious risk shall be based on an appropriate risk assessment that takes account of the nature of the hazard and the likelihood of its occurrence. The feasibility of obtaining higher levels of safety and the availability of other products presenting a lesser degree of risk shall not constitute grounds for considering that a product presents a serious risk.
Článok 20Article 20
Systém na rýchlu výmenu informáciíRapid Information Exchange System
1.   Ak orgán dohľadu nad trhom prijme alebo zamýšľa prijať opatrenie podľa článku 19 a usúdi, že dôvody na prijatie opatrenia alebo účinky opatrenia presahujú územie jeho členského štátu, bezodkladne oznámi toto opatrenie Komisii v súlade s odsekom 4 tohto článku. Orgán dohľadu nad trhom takisto bezodkladne informuje Komisiu o zmene alebo zrušení každého takého opatrenia.1.   Where a market surveillance authority takes or intends to take a measure pursuant to Article 19 and considers that the reasons which prompted the measure or the effects of the measure go beyond the territory of its Member State, it shall immediately notify the Commission of that measure in accordance with paragraph 4 of this Article. The market surveillance authority shall also inform the Commission without delay of the modification or withdrawal of any such measure.
2.   Ak sa výrobok predstavujúci vážne riziko sprístupnil na trhu, orgány dohľadu nad trhom bezodkladne oznámia Komisii všetky dobrovoľné opatrenia, ktoré prijal a oznámil orgánu dohľadu nad trhom hospodársky subjekt.2.   If a product presenting a serious risk has been made available on the market, market surveillance authorities shall immediately notify the Commission of any voluntary measures taken and communicated to the market surveillance authority by an economic operator.
3.   Informácie poskytované v súlade s odsekmi 1 a 2 obsahujú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu výrobku, údaje o pôvode a dodávateľskom reťazci výrobku, riziku súvisiacom s výrobkom, povahe a trvaní prijatého vnútroštátneho opatrenia a o všetkých dobrovoľných opatreniach, ktoré prijali hospodárske subjekty.3.   The information provided in accordance with paragraphs 1 and 2 shall include all available details, in particular the data necessary for the identification of the product, the origin and the supply chain of the product, the risk related to the product, the nature and the duration of the national measure taken and any voluntary measures taken by economic operators.
4.   Na účely odsekov 1, 2 a 3 tohto článku sa používa systém na rýchlu výmenu informácií (ďalej len „RAPEX“) stanovený v článku 12 smernice 2001/95/ES. Odseky 2, 3 a 4 článku 12 uvedenej smernice sa uplatňujú mutatis mutandis.4.   For the purposes of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, the Rapid Information Exchange System (RAPEX) provided for in Article 12 of Directive 2001/95/EC shall be used. Paragraphs 2, 3 and 4 of Article 12 of that Directive shall apply mutatis mutandis.
5.   Komisia poskytuje a udržiava dátové rozhranie medzi systémom RAPEX a informačným a komunikačným systémom uvedeným v článku 34 tak, aby sa predišlo potrebe zadávania údajov dvojmo.5.   The Commission shall provide and maintain a data interface between RAPEX and the information and communication system referred to in Article 34 so as to avoid double data entry.
Článok 21Article 21
Skúšobné zariadenia ÚnieUnion testing facilities
1.   Cieľom skúšobných zariadení Únie je prispievať k zabezpečeniu laboratórnych kapacít, ako aj zabezpečeniu spoľahlivosti a konzistentnosti skúšania na účely dohľadu nad trhom v rámci Únie.1.   The objective of the Union testing facilities is to contribute to enhancing laboratory capacity, as well as to ensuring the reliability and consistency of testing, for the purposes of market surveillance within the Union.
2.   Na účely odseku 1 môže Komisia určiť verejné skúšobné zariadenie členského štátu za skúšobné zariadenie Únie pre určité kategórie výrobkov alebo pre špecifické riziká súvisiace s niektorou kategóriou výrobkov.2.   For the purposes of paragraph 1, the Commission may designate a public testing facility of a Member State as a Union testing facility for specific categories of products or for specific risks related to a category of products.
Komisia môže tiež určiť jedno zo svojich skúšobných zariadení za skúšobné zariadenie Únie pre určité kategórie výrobkov alebo pre špecifické riziká súvisiace s niektorou kategóriou výrobkov alebo pre výrobky, pre ktoré skúšobná kapacita chýba alebo nepostačuje.The Commission may also designate one of its own testing facilities as a Union testing facility for specific categories of products or for specific risks related to a category of products, or for products for which testing capacity is missing or is not sufficient.
3.   Skúšobné zariadenia Únie musia byť akreditované v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008.3.   Union testing facilities shall be accredited in accordance with Regulation (EC) No 765/2008.
4.   Určenie skúšobných zariadení Únie nemá vplyv na právo orgánov dohľadu nad trhom, siete a Komisie, vybrať skúšobné zariadenia na účely ich činností.4.   The designation of Union testing facilities shall not affect the freedom of market surveillance authorities, the Network and the Commission to choose testing facilities for the purpose of their activities.
5.   Určené skúšobné zariadenia Únie poskytujú služby výhradne orgánom dohľadu nad trhom, sieti, Komisii a ďalším vládnym alebo medzivládnym subjektom.5.   Designated Union testing facilities shall provide their services solely to market surveillance authorities, the Network, the Commission and other government or intergovernmental entities.
6.   V rámci svojej oblasti pôsobnosti vykonávajú skúšobné zariadenia Únie tieto činnosti:6.   Union testing facilities shall, within the area of their competence, perform the following activities:
a) | na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom, siete alebo Komisie skúšajú výrobky;(a) | carry out testing of products at the request of market surveillance authorities, the Network or the Commission;
b) | na žiadosť siete poskytujú nezávislé odborné alebo vedecké poradenstvo;(b) | provide independent technical or scientific advice at the request of the Network;
c) | vyvíjajú nové postupy a analytické metódy.(c) | develop new techniques and methods of analysis.
7.   Činnosti uvedené v odseku 6 tohto článku sa vykonávajú za odmenu a v súlade s článkom 36 ods. 2 ich môže financovať Únia.7.   The activities referred to in paragraph 6 of this Article shall be remunerated and may be financed by the Union in accordance with Article 36(2).
8.   S cieľom zvýšiť skúšobnú kapacitu alebo vytvoriť novú skúšobnú kapacitu pre konkrétne kategórie výrobkov alebo pre konkrétne riziká súvisiace s niektorou kategóriou výrobkov, pre ktoré skúšobná kapacita chýba alebo nie je dostatočná, môžu skúšobné zariadenia Únie poberať finančné prostriedky Únie v súlade s článkom 36 ods. 2.8.   Union testing facilities may receive financing by the Union in accordance with Article 36(2) in order to increase their testing capacity or to create new testing capacity for specific categories of products or for specific risks related to a category of products for which the testing capacity is missing or is insufficient.
9.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví postupy určenia skúšobných zariadení Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 43 ods. 2.9.   The Commission shall adopt implementing acts specifying the procedures for the designation of Union testing facilities. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 43(2).
KAPITOLA VICHAPTER VI
VZÁJOMNÁ CEZHRANIČNÁ POMOCCROSS-BORDER MUTUAL ASSISTANCE
Článok 22Article 22
Vzájomná pomocMutual Assistance
1.   Orgány dohľadu nad trhom členských štátov a orgány dohľadu nad trhom, Komisia a príslušné agentúry Únie účelne spolupracujú a vymieňajú si informácie.1.   There shall be efficient cooperation and exchange of information among the market surveillance authorities of the Member States, and between market surveillance authorities and the Commission and the relevant Union agencies.
2.   Ak orgán dohľadu nad trhom nemôže vyšetrovanie uzatvoriť z dôvodu, že nemá prístup k určitým informáciám napriek tomu, že vynaložil maximálne úsilie na získanie uvedených informácií, môže predložiť odôvodnenú žiadosť orgánu dohľadu nad trhom iného členského štátu, v ktorom prístup k týmto informáciám možno presadiť. V tomto prípade dožiadaný orgán bezodkladne, najneskôr však do 30 dní, poskytne dožadujúcemu orgánu všetky informácie, ktoré dožiadaný orgán považuje za podstatné, aby mohol zistiť, či ide o nevyhovujúci výrobok.2.   When a market surveillance authority is unable to conclude its investigation because of its inability to access certain information, despite having made all appropriate efforts to obtain that information, it may submit a reasoned request to the market surveillance authority of another Member State where access to this information can be enforced. In this case the requested authority shall supply to the applicant authority without delay, and in any event within 30 days, any information that the requested authority considers to be relevant in order to establish whether a product is non-compliant.
3.   Dožiadaný orgán vykoná príslušné vyšetrovanie alebo prijme akékoľvek iné primerané opatrenia s cieľom získať požadované informácie. Uvedené vyšetrovanie sa v prípade potreby uskutoční s pomocou ďalších orgánov dohľadu nad trhom.3.   The requested authority shall undertake appropriate investigations or take any other measures that are appropriate in order to gather the requested information. Where necessary, those investigations shall be carried out with the assistance of other market surveillance authorities.
4.   Za akékoľvek vyšetrovanie je zodpovedný dožadujúci orgán, ktorý vyšetrovanie inicioval, pokiaľ dožiadaný orgán s prevzatím zodpovednosti nesúhlasil.4.   The applicant authority shall remain responsible for any investigation that it has initiated, unless the requested authority agrees to take over responsibility.
5.   V riadne odôvodnených prípadoch môže dožiadaný orgán odmietnuť vyhovieť žiadosti o informácie podľa odseku 2, ak:5.   In duly justified cases, a requested authority may refuse to comply with a request for information under paragraph 2 where:
a) | dožadujúci orgán dostatočne neodôvodní, že požadované informácie sú potrebné na zistenie nesúladu;(a) | the applicant authority has not sufficiently substantiated that the requested information is necessary in order to establish non-compliance;
b) | dožiadaný orgán preukáže patričné dôvody, podľa ktorých by vyhovenie žiadosti značne narušilo výkon jeho vlastných činností.(b) | the requested authority demonstrates reasonable grounds showing that complying with the request would substantially impair the execution of its own activities.
Článok 23Article 23
Žiadosti o opatrenia na presadzovanie právaRequests for enforcement measures
1.   Ak si náprava nesúladu v súvislosti s výrobkom vyžaduje prijať opatrenia, ktoré sú v právomoci iného členského štátu, a ak takéto opatrenia nevyplývajú z požiadaviek článku 16 ods. 7, dožadujúci orgán môže dožiadanému orgánu v uvedenom inom členskom štáte podať riadne odôvodnenú žiadosť o opatrenia na presadzovanie práva.1.   Where bringing non-compliance with regard to a product to an end requires measures within the jurisdiction of another Member State and where such measures do not result from the requirements of Article 16(7), an applicant authority may submit a duly reasoned request for enforcement measures to a requested authority in that other Member State.
2.   Dožiadaný orgán bezodkladne vykoná všetky vhodné a nevyhnutné opatrenia na presadzovanie práva s využitím právomocí, ktoré mu boli udelené na základe tohto nariadenia, aby ukončil prípad nesúladu uplatnením právomocí stanovených v článku 14 a akýchkoľvek ďalších právomocí, ktoré mu priznáva vnútroštátne právo.2.   The requested authority shall without delay take all appropriate and necessary enforcement measures using the powers conferred on it under this Regulation in order to bring the instance of non-compliance to an end by exercising the powers laid down in Article 14 and any additional powers granted to it under national law.
3.   Dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o opatreniach uvedených v odseku 2, ktoré sa prijali alebo ktoré sa majú prijať.3.   The requested authority shall inform the applicant authority about the measures referred to in paragraph 2 that have been taken or which are intended to be taken.
Dožiadaný orgán môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o opatrenia na presadzovanie práva, ak nastane akákoľvek z týchto situácií:A requested authority may refuse to comply with a request for enforcement measures in any of the following situations:
a) | dožiadaný orgán dospeje k záveru, že dožadujúci orgán neposkytol dostatočné informácie;(a) | the requested authority concludes that the applicant authority has not provided sufficient information;
b) | dožiadaný orgán sa domnieva, že žiadosť je v rozpore s harmonizačnými právnymi predpismi Únie;(b) | the requested authority considers that the request is contrary to Union harmonisation legislation;
c) | dožiadaný orgán preukáže riadne dôvody, podľa ktorých by vyhovenie žiadosti značne narušilo výkon jeho vlastných činností.(c) | the requested authority demonstrates reasonable grounds showing that complying with the request would substantially impair the execution of its own activities.
Článok 24Article 24
Postup pri žiadosti o vzájomnú pomocProcedure for mutual assistance requests
1.   Pred podaním žiadosti podľa článku 22 alebo 23 sa dožadujúci orgán snaží vykonať všetky možné príslušné vyšetrovania.1.   Before submitting a request under Article 22 or 23, the applicant authority shall endeavour to carry out all reasonable possible investigations.
2.   Pri podaní žiadosti podľa článku 22 alebo 23 dožadujúci orgán poskytne všetky dostupné informácie, aby dožiadanému orgánu umožnil žiadosti vyhovieť, a to vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré možno získať iba v členskom štáte dožadujúceho orgánu.2.   When submitting a request under Article 22 or 23, the applicant authority shall provide all available information in order to enable the requested authority to fulfil the request, including any necessary evidence obtainable only in the Member State of the applicant authority.
3.   Žiadosti podľa článkov 22 a 23 sa podávajú na štandardných elektronických formulároch prostredníctvom informačného a komunikačného systému uvedenom v článku 34 a prostredníctvom nich prebieha celá s nimi súvisiaca komunikácia.3.   Requests under Articles 22 and 23 and all communication related to them shall be made using electronic standard forms by means of the information and communication system referred to in Article 34.
4.   Komunikácia prebieha priamo medzi zúčastnenými orgánmi dohľadu nad trhom alebo prostredníctvom jednotných úradov pre spoluprácu príslušných členských štátov.4.   Communication shall take place directly between the involved market surveillance authorities or through the single liaison offices of the Member States concerned.
5.   Na jazykoch, ktoré sa majú používať v žiadostiach podľa článkov 22 a 23 a vo všetkej s nimi súvisiacej komunikácii, sa dohodnú dotknuté orgány dohľadu nad trhom.5.   The languages to be used for requests under Articles 22 and 23 and for all communication linked to them shall be agreed upon by the market surveillance authorities concerned.
6.   Ak sa dotknuté orgány dohľadu nad trhom nedokážu dohodnúť na jazykoch, ktoré sa majú používať, žiadosti podľa článkov 22 a 23 sa zasielajú v úradnom jazyku členského štátu dožadujúceho orgánu a odpovede na takéto žiadosti sa zasielajú v úradnom jazyku členského štátu dožiadaného orgánu. Dožadujúci a dožiadaný orgán zabezpečia v takom prípade preklad žiadostí, odpovedí alebo iných dokumentov, ktoré dostanú od druhej strany.6.   Where no agreement about the languages to be used can be reached between the market surveillance authorities concerned, the requests under Articles 22 and 23 shall be sent in the official language of the Member State of the applicant authority, and the replies to such requests shall be sent in the official language of the Member State of the requested authority. In such case, the applicant authority and the requested authority shall arrange for the translation of the requests, replies or other documents that it receives from the other authority.
7.   Informačný a komunikačný systém uvedený v článku 34 poskytuje štruktúrované informácie o prípadoch vzájomnej pomoci zúčastneným jednotným úradom pre spoluprácu. Pri využívaní týchto informácií poskytnú jednotné úrady pre spoluprácu všetku potrebnú podporu na uľahčenie pomoci.7.   The information and communication system referred to in Article 34 shall provide structured information on mutual assistance cases to the single liaison offices involved. Using this information, single liaison offices shall provide any support that is necessary to facilitate assistance.
KAPITOLA VIICHAPTER VII
VÝROBKY, KTORÉ VSTUPUJÚ NA TRH ÚNIEPRODUCTS ENTERING THE UNION MARKET
Článok 25Article 25
Kontroly výrobkov, ktoré vstupujú na trh ÚnieControls on products entering the Union market
1.   Členské štáty určia colné orgány, jeden alebo viacero orgánov dohľadu nad trhom alebo akýkoľvek iný orgán na svojom území za orgány zodpovedné za kontrolu výrobkov, ktoré vstupujú na trh Únie.1.   Member States shall designate customs authorities, one or more market surveillance authorities or any other authority in their territory as the authorities in charge of the control on products entering the Union market.
Každý členský štát informuje Komisiu a ostatné členské štáty o orgánoch určených podľa prvého pododseku a o oblastiach ich pôsobnosti, a to prostredníctvom informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34.Each Member State shall inform the Commission and the other Member States of the authorities designated under the first subparagraph and of their areas of competence through the information and communication system referred to in Article 34.
2.   Orgány určené podľa odseku 1 majú potrebné právomoci a zdroje na riadne plnenie úloh podľa uvedeného odseku.2.   The authorities designated under paragraph 1 shall have the necessary powers and resources for the proper performance of their tasks as referred to in that paragraph.
3.   Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo Únie a ktoré majú byť umiestnené do colného režimu „prepustenie do voľného obehu“, podliehajú kontrolám orgánov určených podľa odseku 1 tohto článku. Tieto orgány vykonávajú kontroly na základe analýzy rizík v súlade s článkami 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a v prípade potreby na základe prístupu založeného na riziku, ako sa uvádza v článku 11 ods. 3 druhom pododseku tohto nariadenia.3.   Products subject to Union law that are to be placed under the customs procedure ‘release for free circulation’ shall be subject to controls performed by the authorities designated under paragraph 1 of this Article. They shall perform those controls on the basis of risk analysis in accordance with Articles 46 and 47 of Regulation (EU) No 952/2013 and, where relevant, on the basis of risk-based approach as referred to in the second subparagraph of Article 11(3) of this Regulation.
4.   Informácie súvisiace s rizikom si vymieňajú:4.   Risk-related information shall be exchanged between:
a) | orgány určené podľa odseku 1 tohto článku, a to v súlade s článkom 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013; a(a) | the authorities designated under paragraph 1 of this Article in accordance with Article 47(2) of Regulation (EU) No 952/2013; and
b) | colné orgány, a to v súlade s článkom 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.(b) | customs authorities in accordance with Article 46(5) of Regulation (EU) No 952/2013.
Ak majú colné orgány v prvom mieste vstupu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje právo Únie a ktoré sú dočasne uskladnené alebo nie sú umiestnené do colného režimu iného ako „prepustenie do voľného obehu“, dôvod domnievať sa, že tieto výrobky nie sú v súlade s uplatniteľným právom Únie alebo predstavujú riziko, postúpia všetky relevantné informácie príslušnému colnému orgánu určenia.Where, in relation to products subject to Union law that are either in temporary storage or placed under a customs procedure other than ‘release for free circulation’, customs authorities at the first point of entry have reason to believe that those products are not compliant with applicable Union law or present a risk, they shall transmit all relevant information to the competent customs office of destination.
5.   Orgány dohľadu nad trhom poskytnú orgánom určeným podľa odseku 1 informácie o kategóriách výrobkov alebo totožnosti hospodárskych subjektov, v prípade ktorých sa zistilo vyššie riziko nesúladu.5.   Market surveillance authorities shall provide authorities designated under paragraph 1 with information on categories of products or the identity of economic operators where a higher risk of non-compliance has been identified.
6.   Do 31. marca každého roku členské štáty predložia Komisii podrobné štatistické údaje o kontrolách vykonaných orgánmi určenými podľa odseku 1, ktorým podrobili výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo Únie počas predchádzajúceho kalendárneho roka. Tieto štatistické údaje uvádzajú počet zásahov v oblasti kontroly takýchto výrobkov v súvislosti s ich bezpečnosťou a súladom.6.   By 31 March of each year, Member States shall submit to the Commission detailed statistical data covering controls performed by the authorities designated under paragraph 1 with respect to products subject to Union law during the previous calendar year. The statistical data shall cover the number of interventions in the field of controls on such products with regard to product safety and compliance.
Každý rok do 30. júna Komisia vypracuje správu obsahujúcu informácie poskytnuté členskými štátmi za predchádzajúci kalendárny rok a analýzu predložených údajov. Správa sa uverejní v informačnom a komunikačnom systéme uvedenom v článku 34.The Commission shall draw up a report by 30 June of each year, containing the information provided by the Member States for the previous calendar year and an analysis of the data submitted. The report shall be published in the information and communication system referred to in Article 34.
7.   Ak Komisia zaznamená vážne riziko, ktoré predstavujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo Únie a ktoré sú dovezené z tretej krajiny, odporučí dotknutému členskému štátu, aby prijal príslušné opatrenia dohľadu nad trhom.7.   Where the Commission becomes aware of a serious risk presented by products subject to Union law that are imported from a third country, it shall recommend to the Member State concerned to take appropriate market surveillance measures.
8.   Komisia po konzultácii so sieťou môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia referenčné hodnoty a postupy kontroly na základe spoločnej analýzy rizík na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť dôsledné presadzovanie práva Únie, posilniť kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie a zabezpečiť účinnú a jednotnú úroveň takýchto kontrol. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedenom v článku 43 ods. 2.8.   The Commission, after consulting the Network, may adopt implementing acts laying down benchmarks and techniques for checks on the basis of common risk analysis on the Union level, in order to ensure a consistent enforcement of Union law, to strengthen the controls on products entering the Union market and to ensure an effective and uniform level of such controls. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 43(2).
9.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktoré ďalej spresnia podrobnosti o údajoch, ktoré majú členské štáty predkladať podľa odseku 6 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 43 ods. 2.9.   The Commission shall adopt implementing acts further specifying the details of the data to be submitted under paragraph 6 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 43(2).
Článok 26Article 26
Odklad prepustenia do voľného obehuSuspension of release for free circulation
1.   Orgány určené podľa článku 25 ods. 1 odložia prepustenie výrobku do voľného obehu, ak sa v priebehu kontrol v zmysle článku 25 ods. 3 zistí, že:1.   Authorities designated under Article 25(1) shall suspend the release of a product for free circulation if in the course of controls pursuant to Article 25(3), it is established that:
a) | k výrobku nie je priložená dokumentácia vyžadovaná právom Únie, ktoré sa na ňu vzťahuje, alebo ak sú dôvodné pochybnosti o pravosti, presnosti alebo úplnosti takejto dokumentácie;(a) | the product is not accompanied by the documentation required by the Union law applicable to it or there is a reasonable doubt as to the authenticity, accuracy or completeness of such documentation;
b) | výrobok nie je označený v súlade s právom Únie, ktoré sa naň vzťahuje;(b) | the product is not marked or labelled in accordance with the Union law applicable to it;
c) | na výrobku sa nachádza označenie CE alebo iné označenie požadované v práve Únie, ktoré sa naň vzťahuje, pričom týmto označením bol označený s cieľom nepravdivo alebo klamlivo informovať;(c) | the product bears a CE marking or other marking required by the Union law applicable to it which has been affixed in a false or misleading manner;
d) | názov, registrovaný obchodný názov alebo registrovaná ochranná známka a kontaktné údaje vrátane poštovej adresy hospodárskeho subjektu s uvedením úloh s ohľadom na výrobok podľa práva Únie nie sú uvedené alebo ich nie je možné identifikovať v súlade s článkom 4 ods. 4, alebo(d) | the name, registered trade name or registered trade mark and the contact details, including the postal address, of an economic operator with tasks regarding the product subject to certain Union harmonisation legislation is not indicated or identifiable in accordance with Article 4(4); or
e) | ak je z akejkoľvek inej príčiny dôvod domnievať sa, že výrobok nie je v súlade s právom Únie, ktoré sa naň vzťahuje, alebo že predstavuje závažné riziko pre zdravie, bezpečnosť, životné prostredie alebo akýkoľvek iný verejný záujem uvedený v článku 1.(e) | for any other reason, when there is cause to believe that the product does not comply with the Union law applicable to it or that it presents a serious risk to health, safety, the environment or any other public interest referred to in Article 1.
2.   Orgány určené podľa článku 25 ods. 1 okamžite informujú orgány dohľadu nad trhom o každom pozastavení prepustenia uvedenom v odseku 1 tohto článku.2.   Authorities designated under Article 25(1) shall immediately notify the market surveillance authorities of any suspension of release referred to in paragraph 1 of this Article.
3.   Ak orgány dohľadu nad trhom majú dostatočné dôvody domnievať sa, že výrobok nie je v súlade s právom Únie, ktoré sa naň vzťahuje, alebo predstavuje závažné riziko, požiadajú orgány určené podľa článku 25 ods. 1, aby jeho prepustenie do voľného obehu pozastavili.3.   Where the market surveillance authorities have reasonable grounds to believe that a product does not comply with the Union law applicable to it or presents a serious risk, they shall request the authorities designated under Article 25(1) to suspend the process for its release for free circulation.
4.   Oznámenia podľa odseku 2 a žiadosti podľa odseku 3 tohto článku sa môžu vykonať prostredníctvom informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34 vrátane prostredníctvom využitia elektronických rozhraní medzi týmto systémom a systémami, ktoré používajú colné orgány, ak sú k dispozícii.4.   Notifications under paragraph 2 and requests under paragraph 3 of this Article may take place by means of the information and communication system referred to in Article 34, including through the use of electronic interfaces between this system and systems used by customs authorities, when they are available.
Článok 27Article 27
Prepustenie do voľného obehuRelease for free circulation
Ak bolo prepustenie výrobku do voľného obehu pozastavené v súlade s článkom 26, uvedený výrobok sa prepustí do voľného obehu, ak sú splnené všetky ostatné požiadavky a formality týkajúce sa takéhoto prepustenia a ak je splnená niektorá z týchto podmienok:Where the release of a product for free circulation has been suspended in accordance with Article 26, that product shall be released for free circulation where all the other requirements and formalities relating to such a release have been fulfilled and where either of the following conditions is satisfied:
a) | orgány dohľadu nad trhom do štyroch pracovných dní od odkladu nepožiadali orgány určené podľa článku 25 ods. 1, aby pozastavenie ponechali v účinnosti;(a) | within four working days of the suspension, the authorities designated under Article 25(1) have not been requested by the market surveillance authorities to maintain the suspension;
b) | orgány dohľadu nad trhom o svojom súhlase s prepustením do voľného obehu informovali orgány určené podľa článku 25 ods. 1.(b) | the authorities designated under Article 25(1) have been informed by the market surveillance authorities of its approval for release for free circulation.
Prepustenie do voľného obehu sa nepovažuje za dôkaz súladu s právom Únie.The release for free circulation shall not be deemed to be proof of conformity with Union law.
Článok 28Article 28
Odmietnutie prepustenia do voľného obehuRefusal to release for free circulation
1.   Ak orgány dohľadu nad trhom dospejú k záveru, že výrobok predstavuje vážne riziko, prijmú opatrenia na to, aby zakázali uvedenie výrobku na trhu, a požiadajú orgány určené podľa článku 25 ods. 1, aby ho do voľného obehu neprepustili. Zároveň tieto orgány požiadajú, aby do systému na spracovanie colných údajov, prípadne do obchodnej faktúry priloženej k výrobku a do všetkých ostatných relevantných sprievodných dokladov uviedli tento oznam:1.   Where the market surveillance authorities conclude that a product presents a serious risk, they shall take measures to prohibit the placing of the product on the market and shall require the authorities designated under Article 25(1) not to release it for free circulation. They shall also require these authorities to include the following notice in the customs data-processing system, and, where appropriate, on the commercial invoice accompanying the product and on any other relevant accompanying document:
„Nebezpečný výrobok – prepustenie do voľného obehu nepovolené – nariadenie (EÚ) 2019/1020“.‘Dangerous product — release for free circulation not authorised — Regulation (EU) 2019/1020’.
Orgány dohľadu nad trhom okamžite vložia uvedenú informáciu do informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34.Market surveillance authorities shall immediately enter that information in the information and communication system referred to in Article 34.
2.   Ak orgány dohľadu nad trhom dospejú k záveru, že výrobok sa nesmie uviesť na trh, pretože nie je v súlade s právom Únie, ktoré sa naň vzťahuje, prijmú opatrenia na to, aby zakázali uvedenie výrobku na trhu, a požiadajú orgány určené podľa článku 25 ods. 1, aby ho do voľného obehu neprepustili. Zároveň tieto orgány požiadajú, aby do systému na spracovanie colných údajov, prípadne do obchodnej faktúry priloženej k výrobku a do všetkých ostatných relevantných sprievodných dokladov uviedli tento oznam:2.   Where market surveillance authorities conclude that a product may not be placed on the market since it does not comply with the Union law applicable to it, they shall take measures to prohibit the placing of the product on the market and shall require the authorities designated under Article 25(1) not to release it for free circulation. They shall also require those authorities to include the following notice in the customs data-processing system, and, where appropriate, on the commercial invoice accompanying the product and on any other relevant accompanying document:
„Nevyhovujúci výrobok – prepustenie do voľného obehu nepovolené – nariadenie (EÚ) 2019/1020“.‘Product not in conformity — release for free circulation not authorised — Regulation (EU) 2019/1020’.
Orgány dohľadu nad trhom okamžite vložia uvedenú informáciu do informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34.Market surveillance authorities shall immediately enter that information in the information and communication system referred to in Article 34.
3.   Ak sa výrobok uvedený v odseku 1 alebo 2 následne navrhne do iného colného režimu, ako je prepustenie do voľného obehu, a za predpokladu, že orgány dohľadu nad trhom nevznesú námietky, oznamy požadované v odseku 1 alebo 2 sa za rovnakých podmienok, aké sa vyžadujú v odseku 1 alebo 2, uvedú aj v dokladoch používaných v súvislosti s uvedeným režimom.3.   Where the product referred to in paragraph 1 or 2 is subsequently declared for a customs procedure other than release for free circulation and provided that the market surveillance authorities do not object, the notice required by paragraph 1 or 2 shall also be included, under the same conditions as required by paragraph 1 or 2, in the documents used in connection with that procedure.
4.   Orgány určené podľa článku 25 ods. 1 môžu zničiť alebo inak znefunkčniť výrobok, ktorý predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť koncových používateľov, ak sa dotknutý orgán domnieva, že to je potrebné a primerané. Náklady na takéto opatrenie znáša fyzická alebo právnická osoba, ktorá navrhuje prepustiť výrobok do voľného obehu.4.   Authorities designated under Article 25(1) may destroy or otherwise render inoperable a product which presents a risk to the health and safety of end users where the authority in question considers that it is necessary and proportionate to do so. The cost of such measure shall be borne by the natural or legal person declaring the product for free circulation.
Články 197 a 198 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.Articles 197 and 198 of Regulation (EU) No 952/2013 shall apply accordingly.
KAPITOLA VIIICHAPTER VIII
KOORDINOVANÉ PRESADZOVANIE A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCACOORDINATED ENFORCEMENT AND INTERNATIONAL COOPERATION
Článok 29Article 29
Sieť Únie pre súlad výrobkovUnion Product Compliance Network
1.   Týmto sa zriaďuje sieť Únie pre súlad výrobkov (ďalej len „sieť“).1.   A Union Product Compliance Network (‘the Network’) is hereby established.
2.   Účelom siete je poskytovať platformu pre štruktúrovanú koordináciu a spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch a Komisiou a zefektívnenie postupov dohľadu nad trhom v rámci Únie s cieľom dohľad nad trhom zefektívniť.2.   The purpose of the Network is to serve as a platform for structured coordination and cooperation between enforcement authorities of the Member States and the Commission, and to streamline the practices of market surveillance within the Union, thereby making market surveillance more effective.
Článok 30Article 30
Zloženie a pôsobenie sieteComposition and functioning of the Network
1.   Sieť tvoria zástupcovia z každého členského štátu vrátane zástupcu každého jednotného úradu pre spoluprácu uvedeného v článku 10,a prípadný národný expert, predsedovia skupín ADCO a zástupcovia Komisie.1.   The Network shall be composed of representatives from each Member State, including a representative of each single liaison office referred to in Article 10 and an optional national expert, the chairs of ADCOs, and representatives from the Commission.
2.   Samostatné alebo spoločné skupiny ADCO sa vytvoria na jednotné uplatňovanie harmonizačných právnych predpisov Únie. Skupinu ADCO tvoria zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom, prípadne zástupcovia jednotných úradov pre spoluprácu.2.   Separate or joint ADCOs shall be established for the uniform application of Union harmonisation legislation. ADCOs shall be composed of representatives of the national market surveillance authorities and, if appropriate, representatives of the single liaison offices.
Zasadnutia skupín ADCO sú určené len pre zástupcov orgánov dohľadu nad trhom a Komisiu.ADCOs meetings are intended only for representatives of market surveillance authorities and the Commission.
V závislosti od predmetu diskusie môžu byť na stretnutia skupiny ADCO prizvané príslušné zainteresované strany, ako sú organizácie zastupujúce záujmy odvetví, malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“), spotrebiteľov, skúšobných laboratórií, orgánov pre normalizáciu a posudzovanie zhody na úrovni Únie.Relevant stakeholders, such as organisations representing the interests of industry, small and medium-sized enterprises (SMEs), consumers, testing laboratories, standardisation and conformity assessment bodies at Union level, may be invited to attend the ADCOs meetings depending on the subject matter of discussion.
3.   Komisia prostredníctvom siete podporuje a stimuluje spoluprácu medzi orgánmi dohľadu nad trhom a zúčastňuje sa na zasadnutiach siete, jej podskupín a skupín ADCO.3.   The Commission shall support and encourage cooperation between market surveillance authorities through the Network and participate in the meetings of the Network, its sub-groups and the ADCOs.
4.   Zasadnutia siete sa konajú pravidelne a podľa potreby, na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie alebo členského štátu.4.   The Network shall meet at regular intervals and, where necessary, at the reasoned request of the Commission or a Member State.
5.   Sieť môže zriaďovať stále alebo dočasné podskupiny na riešenie konkrétnych problémov a úloh.5.   The Network may establish standing or temporary sub-groups dealing with specific questions and tasks.
6.   Sieť môže prizývať expertov a iné tretie strany vrátane organizácií zastupujúcich záujmy odvetví, MSP, spotrebiteľov, skúšobných laboratórií a orgánov pre normalizáciu a posudzovanie zhody na úrovni Únie, aby sa zúčastnili na zasadnutiach ako pozorovatelia alebo aby poskytli písomné vyjadrenia.6.   The Network may invite experts and other third parties, including the organisations representing the interests of industry, SMEs, consumers, testing laboratories, standardisation and conformity assessment bodies at Union level, to attend meetings as observers or to provide written contributions.
7.   Sieť urobí všetko pre to, aby sa dosiahol konsenzus. Rozhodnutia siete sú právne nezáväzné odporúčania.7.   The Network shall use its best endeavours to reach consensus. Decisions taken by the Network shall be legally non-binding recommendations.
8.   Sieť prijme svoj vlastný rokovací poriadok.8.   The Network shall establish its own rules of procedure.
Článok 31Article 31
Poslanie a úlohy sieteRole and tasks of the Network
1.   Pri výkone úloh stanovených v odseku 2 sa sieť zaoberá všeobecnými horizontálnymi otázkami dohľadu nad trhom s cieľom napomáhať spoluprácu medzi jednotnými úradmi pre spoluprácu, ako aj Komisiou.1.   In carrying out the tasks set out in paragraph 2, the Network shall address general, horizontal issues of market surveillance with a view to facilitating the cooperation among single liaison offices, as well as the Commission.
2.   Sieť plní tieto úlohy:2.   The Network shall have the following tasks:
a) | pripravuje, schvaľuje a monitoruje vykonávanie jej pracovného programu;(a) | to prepare, adopt and monitor the implementation of its work programme;
b) | napomáha pri identifikácii spoločných priorít činností dohľadu nad trhom a medziodvetvovej výmene informácií o hodnotení výrobkov vrátane posudzovania rizík, metód a výsledkov skúšania, nových trendov vo vývoji vedy a nových technológií, nových rizík a iných aspektov súvisiacich s kontrolnou činnosťou a o vykonávaní vnútroštátnych stratégií a činností dohľadu nad trhom;(b) | to facilitate the identification of common priorities for market surveillance activities and the exchange of information across sectors on evaluations of products, including risk assessment, test methods and results, recent scientific developments and new technologies, emerging risks and other aspects relevant to control activities and on the implementation of national market surveillance strategies and activities;
c) | koordinuje skupiny ADCO a ich činnosti;(c) | to coordinate ADCOs and their activities;
d) | organizuje spoločný medziodvetvový dohľad nad trhom a projekty skúšania a vymedzuje ich priority;(d) | to organise cross-sector joint market surveillance and testing projects and define their priorities;
e) | vymieňa si odborné poznatky a osvedčené postupy týkajúce sa najmä vykonávania vnútroštátnych stratégií dohľadu nad trhom;(e) | to exchange expertise and best practices, in particular regarding the implementation of national market surveillance strategies;
f) | napomáha pri organizácii programov školenia a výmeny personálu;(f) | to facilitate the organisation of training programmes and exchanges of personnel;
g) | v spolupráci s Komisiou organizuje informačné kampane a programy dobrovoľných vzájomných návštev medzi orgánmi dohľadu nad trhom;(g) | in collaboration with the Commission, to organise information campaigns and voluntary mutual visit programmes between market surveillance authorities;
h) | prerokováva otázky vyplývajúce z mechanizmov vzájomnej cezhraničnej pomoci;(h) | to discuss questions arising from cross-border mutual assistance mechanisms;
i) | prispieva k vypracovaniu pokynov na zaistenie účinného a jednotného uplatňovania tohto nariadenia;(i) | to contribute to the development of guidance to ensure the effective and uniform application of this Regulation;
j) | navrhuje financovanie činností uvedených v článku 36;(j) | to propose the financing of activities referred to in Article 36;
k) | prispieva k jednotným administratívnym postupom, pokiaľ ide o dohľad nad trhom v členských štátoch;(k) | to contribute to uniform administrative practices with regard to market surveillance in the Member States;
l) | poskytuje poradenstvo a pomáha Komisii so záležitosťami súvisiacimi s ďalším vývojom systému RAPEX a informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34;(l) | to provide advice and assist the Commission with issues related to the further development of RAPEX and the information and communication system referred to in Article 34;
m) | podporuje spoluprácu a výmenu odborných poznatkov a osvedčených postupov medzi orgánmi dohľadu nad trhom a orgánmi zodpovednými za kontrolu na vonkajších hraniciach Únie;(m) | to promote the cooperation and exchange of expertise and best practices between market surveillance authorities and authorities in charge of controls at the Union's external borders;
n) | podporuje a uľahčuje spoluprácu s ostatnými relevantnými sieťami a skupinami s cieľom skúmať možnosti pre využívanie nových technológií na účely dohľadu nad trhom a vysledovateľnosti výrobkov;(n) | to promote and facilitate collaboration with other relevant networks and groups, with a view to explore possibilities for using new technologies for the purposes of market surveillance and traceability of products;
o) | pravidelne vyhodnocuje vnútroštátne stratégie dohľadu nad trhom, pričom prvé takéto hodnotenie sa uskutoční do 16. júla 2024;(o) | to evaluate regularly the national market surveillance strategies, the first such evaluation taking place by 16 July 2024;
p) | zaoberá sa všetkými ďalšími záležitosťami v rámci pôsobnosti siete, ktorých cieľom je prispieť k účinnému pôsobeniu dohľadu nad trhom v rámci Únie.(p) | to take up any other issues in activities within the remit of the Network, with the aim of contributing to the effective functioning of market surveillance within the Union.
Článok 32Article 32
Poslanie a úlohy skupín pre administratívnu spoluprácuRole and tasks of administrative cooperation groups
1.   Pri výkone úloh stanovených v odseku 2 sa skupiny ADCO zaoberajú špecifickými otázkami týkajúcimi sa dohľadu nad trhom a otázkami špecifickými pre dané odvetvie.1.   In carrying out the tasks set out in paragraph 2, ADCOs shall address specific matters related to market surveillance and sector specific issues.
2.   Skupiny ADCO plnia tieto úlohy:2.   ADCOs shall have the following tasks:
a) | napomáhajú pri jednotnom uplatňovaní harmonizačných právnych predpisov Únie v rámci svojej právomoci s cieľom zvýšiť účinnosť dohľadu nad trhom na celom vnútornom trhu;(a) | to facilitate the uniform application of Union harmonisation legislation within their area of competence with a view to increasing the efficiency of market surveillance throughout the internal market;
b) | podporujú komunikáciu medzi orgánmi dohľadu nad trhom a sieťou a rozvíjajú vzájomnú dôveru medzi orgánmi dohľadu nad trhom;(b) | to promote communication between market surveillance authorities and the Network and develop mutual confidence between market surveillance authorities;
c) | zavádzajú a koordinujú spoločné projekty, napríklad spoločné cezhraničné aktivity dohľadu nad trhom;(c) | to establish and coordinate common projects, such as cross-border joint market surveillance activities;
d) | vyvíjajú spoločné postupy a metodiky pre účinný dohľad nad trhom;(d) | to develop common practices and methodologies for effective market surveillance;
e) | vzájomne sa informujú o vnútroštátnych metódach a činnostiach dohľadu nad trhom a vyvíjajú a propagujú odporúčané postupy;(e) | to inform each other of national market surveillance methods and activities and to develop and promote best practices;
f) | identifikujú otázky spoločného záujmu týkajúce sa dohľadu nad trhom a navrhujú, aké spoločné prístupy by sa mali prijať;(f) | to identify issues of shared interest relating to market surveillance and suggest common approaches to be adopted;
g) | napomáhajú pri hodnoteniach výrobkov špecifických pre jednotlivé odvetvia vrátane posudzovania rizík, skúšobných metód a výsledkov skúšok, najnovšieho vývoja vo vede a iných aspektov súvisiacich s kontrolnými činnosťami.(g) | to facilitate sector-specific evaluations of products, including risk assessments, test methods and results, recent scientific developments and other aspects relevant to control activities.
Článok 33Article 33
Poslanie a úlohy KomisieRole and tasks of the Commission
Komisia plní tieto úlohy:The Commission shall have the following tasks:
a) | pomáha sieti, jej podskupinám a skupinám ADCO prostredníctvom výkonného sekretariátu, ktorý poskytuje technickú a logistickú podporu;(a) | to assist the Network, its sub-groups, and the ADCOs by means of an executive secretariat that provides technical and logistic support;
b) | vedie a jednotným úradom pre spoluprácu a predsedom skupín ADCO sprístupňuje aktualizovaný zoznam predsedov skupín ADCO vrátane ich kontaktných údajov;(b) | to keep and make available to the single liaison offices and ADCO chairs an updated list of ADCO chairs, including their contact information;
c) | pomáha sieti pri príprave a monitorovaní jej pracovného programu;(c) | to assist the Network in preparing and monitoring its work programme;
d) | podporuje pôsobenie kontaktných miest pre výrobky, ktoré členské štáty poverili úlohami v súvislosti s harmonizačnými právnymi predpismi Únie;(d) | to support the functioning of the Product Contact Points having duties assigned by Member States in relation to Union harmonisation legislation;
e) | po porade so sieťou stanovuje potrebu ďalších skúšobných kapacít a na uvedený účel navrhuje riešenia v súlade s článkom 21;(e) | to determine, in consultation with the Network, the need for additional testing capacity and to propose solutions for that purpose, in accordance with Article 21;
f) | uplatňuje nástroje medzinárodnej spolupráce uvedené v článku 35;(f) | to apply the instruments of international cooperation referred to in Article 35;
g) | poskytuje podporu pri zriaďovaní samostatných alebo spoločných skupín ADCO;(g) | to provide support for the establishment of separate or joint ADCOs;
h) | vyvíja a udržiava informačný a komunikačný systém uvedený v článku 34 vrátane rozhrania uvedeného v článku 34 ods. 7, ako aj rozhrania s databázami vnútroštátneho dohľadu nad trhom a prostredníctvom uvedeného systému poskytuje informácie verejnosti;(h) | to develop and maintain the information and communication system referred to in Article 34, including the interface referred to in Article 34(7), as well as the interface with national market surveillance databases, and provide information to the public by means of that system;
i) | pomáha sieti vykonávať predbežné alebo pomocné činnosti v súvislosti s vykonávaním činností dohľadu nad trhom spojených s uplatňovaním harmonizačných právnych predpisov Únie, ako sú napríklad štúdie, programy, hodnotenia, porovnávacie analýzy, vzájomné spoločné návštevy a programy návštev, výmena kádrov, výskumná práca, laboratórna činnosť, skúšky spôsobilosti, medzilaboratórne skúšky a činnosti posudzovania zhody;(i) | to assist the Network to perform preliminary or ancillary work in connection with the implementation of market surveillance activities linked to the application of Union harmonisation legislation, such as studies, programmes, evaluations, comparative analyses, mutual joint visits and visit programmes, exchange of personnel, research work, laboratory work, proficiency testing, inter-laboratory tests and conformity assessment work;
j) | pripravuje a pomáha pri realizácii kampaní dohľadu nad trhom Únie a podobných činnostiach;(j) | to prepare and assist in the implementation of Union market surveillance campaigns and similar activities;
k) | organizuje spoločné projekty dohľadu nad trhom a skúšania a spoločné programy školení, napomáha pri výmene kádrov medzi orgánmi dohľadu nad trhom, prípadne aj s orgánmi dohľadu nad trhom tretích krajín alebo s medzinárodnými organizáciami, a organizuje informačné kampane a programy dobrovoľných vzájomných návštev medzi orgánmi dohľadu nad trhom;(k) | to organise joint market surveillance and testing projects, and common training programmes, to facilitate exchanges of personnel between market surveillance authorities and, where appropriate, with the market surveillance authorities of third countries or with international organisations, and to organise information campaigns and voluntary mutual visit programmes between market surveillance authorities;
l) | vykonáva činnosti v rámci programov technickej pomoci, spolupracuje s tretími krajinami a propaguje a posilňuje politiky a systémy Únie v oblasti dohľadu nad trhom medzi záujemcami na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni;(l) | to carry out activities under programmes of technical assistance, cooperation with third countries and the promotion and enhancement of Union market surveillance policies and systems among interested parties at Union and international level;
m) | napomáha pri prístupe k technickým alebo vedeckým poznatkom na účely administratívnej spolupráce v oblasti dohľadu nad trhom;(m) | to facilitate technical or scientific expertise for the purpose of implementing market surveillance administrative cooperation;
n) | na žiadosť siete alebo z vlastnej iniciatívy skúma každú otázku týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia a vydáva usmernenia, odporúčania a odporúčané postupy s cieľom podporiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia.(n) | to examine, at the request of the Network or on its own initiative, any question covering the application of this Regulation and issue guidelines, recommendations and best practices in order to encourage consistent application of this Regulation.
Článok 34Article 34
Informačný a komunikačný systémInformation and communication system
1.   Komisia ďalej zriadi a udržiava informačný a komunikačný systém na zber, spracovanie a uchovávanie informácií v štruktúrovanej forme o otázkach týkajúcich sa presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie s cieľom zlepšiť zdieľanie údajov medzi členskými štátmi, a to aj na účel žiadostí o informácie, a poskytovať kompletný prehľad činností dohľadu nad trhom, výsledkov a trendov. K uvedenému systému má prístup Komisia, orgány dohľadu nad trhom, jednotné úrady pre spoluprácu a orgány určené podľa článku 25 ods. 1. Komisia zriadi a udržiava rozhranie tohto systému pre verejných používateľov, prostredníctvom ktorého sa koncovým používateľom poskytujú kľúčové informácie o činnostiach dohľadu nad trhom.1.   The Commission shall further develop and maintain an information and communication system for the collection, processing and storage of information, in a structured form, on issues relating to the enforcement of Union harmonisation legislation, with the aim of improving the sharing of data among Member States, including for the purpose of requests for information, providing a comprehensive overview of market surveillance activities, results and trends. The Commission, market surveillance authorities, single liaison offices, and authorities designated under Article 25(1) shall have access to that system. The Commission shall develop and maintain the public user interface of this system, where key information for end-users about market surveillance activities shall be provided.
2.   Komisia ďalej vyvíja a udržiava elektronické rozhrania medzi systémom uvedeným v odseku 1 a vnútroštátnymi systémami dohľadu nad trhom.2.   The Commission shall further develop and maintain electronic interfaces between the system referred to in paragraph 1 and national market surveillance systems.
3.   Jednotné úrady pre spoluprácu vkladajú do informačného a komunikačného systému tieto informácie:3.   Single liaison offices shall enter the following information in the information and communication system:
a) | o totožnosti orgánov dohľadu nad trhom vo svojom členskom štáte a o oblasti pôsobnosti uvedených orgánov podľa článku 10 ods. 2;(a) | the identity of the market surveillance authorities in their Member State and areas of competence of those authorities pursuant to Article 10(2);
b) | o totožnosti orgánov určených podľa článku 25 ods. 1;(b) | the identity of the authorities designated under Article 25(1);
c) | o národnej stratégii dohľadu nad trhom vypracovanej ich členským štátom podľa článku 13 a o výsledkoch preskúmania a posúdenia stratégie dohľadu nad trhom.(c) | the national market surveillance strategy drawn up by their Member State under Article 13 and the results from the review and assessment of the market surveillance strategy.
4.   Orgány dohľadu nad trhom vkladajú do informačného a komunikačného systému v súvislosti s výrobkami sprístupnenými na trhu, pre ktoré sa vykonala hĺbková kontrola súladu bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice 2001/95/ES a článok 20 tohto nariadenia, a prípadne v súvislosti s výrobkami vstupujúcimi na trh Únie, na ktoré bol postup prepustenia do voľného obehu na ich území pozastavený v súlade s článkom 26 tohto nariadenia, tieto informácie týkajúce sa:4.   Market surveillance authorities shall enter into the information and communication system in relation to products made available on the market for which an in-depth check of compliance has been carried out, without prejudice to Article 12 of Directive 2001/95/EC and Article 20 of this Regulation, and where applicable, in relation to products entering the Union market for which the process for the release for free circulation has been suspended in accordance with Article 26 of this Regulation, in their territory, the following information concerning:
a) | opatrení podľa článku 16 ods. 5 prijatých týmto orgánom dohľadu nad trhom;(a) | measures according to Article 16(5) taken by that market surveillance authority;
b) | správ zo skúšania, ktoré vykonali tieto orgány;(b) | reports of testing carried out by them;
c) | nápravného opatrenia prijatého dotknutými hospodárskymi subjektami;(c) | corrective action taken by economic operators concerned;
d) | bežne dostupných správ o zraneniach spôsobených daným výrobkom;(d) | readily available reports on injuries caused by the product in question;
e) | všetkých námietok vznesených členským štátom v súlade s platným ochranným postupom stanoveným v harmonizačných právnych predpisoch Únie uplatniteľným na daný výrobok a všetkých následných opatrení;(e) | any objection raised by a Member State in accordance with the applicable safeguard procedure in the Union harmonisation legislation applicable to the product and any subsequent follow-up;
f) | prípadného nedodržania článku 5 ods. 2 zo strany splnomocnených zástupcov;(f) | where available, failures by authorised representatives to comply with Article 5(2);
g) | prípadného nedodržania článku 5 ods. 1 zo strany výrobcov.(g) | where available, failures by manufacturers to comply with Article 5(1).
5.   Ak to orgány dohľadu nad trhom považujú za vhodné, môžu uviesť do informačného a komunikačného systému akékoľvek ďalšie informácie o kontrolách, ktoré vykonávajú, a o výsledkoch skúšok, ktoré vykonali alebo ktoré sa vykonali na ich žiadosť.5.   Where market surveillance authorities consider it useful, they may enter into the information and communication system any additional information related to the checks they perform and results of testing carried out by them or at their request.
6.   Ak je to pre presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie a na účely minimalizácie rizík relevantné, colné orgány v súvislosti s presadzovaním harmonizačných právnych predpisov Únie extrahujú z vnútroštátnych colných systémov informácie o výrobkoch prepustených do voľného obehu a odovzdajú ich do informačného a komunikačného systému.6.   Where relevant for the enforcement of Union harmonisation legislation and for the purpose of minimising risk, customs authorities shall extract from national customs systems information on products placed under the customs procedure ‘release for free circulation’ related to the enforcement of Union harmonisation legislation and transmit it to the information and communication system.
7.   Komisia vyvinie elektronické rozhranie, ktoré umožní odovzdávanie údajov medzi vnútroštátnymi colnými systémami a informačným a komunikačným systémom. Toto rozhranie musí byť k dispozícii do štyroch rokov od dátumu prijatia príslušného vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 8.7.   The Commission shall develop an electronic interface to enable the transmission of data between national customs systems and the information and communication system. This interface shall be in place within four years from the date of adoption of the relevant implementing act referred to in paragraph 8.
8.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví podrobnosti opatrení pre vykonávanie odsekov 1 až 7 tohto článku, a najmä o spracúvaní údajov, ktoré sa použijú v prípade údajov zhromaždených podľa odseku 1 tohto článku, a vymedzí údaje, ktoré sa majú odovzdávať podľa odsekov 6 a 7 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 43 ods. 2.8.   The Commission shall adopt implementing acts specifying the details of implementation arrangements for paragraphs 1 to 7 of this Article, and in particular the data processing to be applied on data collected in accordance with paragraph 1 of this Article, and defining the data to be transmitted in accordance with paragraphs 6 and 7 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 43(2).
Článok 35Article 35
Medzinárodná spoluprácaInternational cooperation
1.   S cieľom zvýšiť účinnosť dohľadu nad trhom v Únii môže Komisia v rámci dohôd uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami spolupracovať s regulačnými orgánmi tretích krajín alebo medzinárodnými organizáciami a vymieňať si s nimi informácie týkajúce sa dohľadu nad trhom. Všetky takéto dohody sú založené na reciprocite, obsahujú ustanovenia o dôvernosti zodpovedajúce ustanoveniam platným v Únii a zabezpečujú, aby každá výmena informácií bola v súlade s príslušným právom Únie.1.   In order to improve the efficiency of market surveillance in the Union, the Commission may cooperate with and exchange market surveillance related information with regulatory authorities of third countries or international organisations within the framework of agreements concluded between the Union and third countries or international organisations. Any such agreements shall be based on reciprocity, include provisions on confidentiality corresponding to those applicable in the Union, and ensure that any exchange of information is in accordance with applicable Union law.
2.   Spolupráca alebo výmena informácií sa môže okrem iného týkať:2.   The cooperation or exchange of information may relate, inter alia, to the following:
a) | metód posudzovania rizík a výsledkov skúšania výrobkov;(a) | risk assessment methods used and the results of product-testing;
b) | koordinovaného stiahnutia výrobkov od používateľov alebo iných podobných opatrení;(b) | coordinated product recalls or other similar actions;
c) | opatrení, ktoré orgány dohľadu nad trhom prijímajú podľa článku 16.(c) | the measures taken by market surveillance authorities under Article 16.
3.   Komisia môže schváliť konkrétny systém kontrol výrobkov pred vývozom, ktorým tretia krajina podrobuje výrobky bezprostredne pred ich vývozom do Únie s cieľom overiť, či tieto výrobky spĺňajú požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie, ktoré sa na ne vzťahujú. Schválenie sa môže udeliť pre jeden alebo viac výrobkov, pre jednu alebo viac kategórií výrobkov alebo pre výrobky či kategórie výrobkov určitých výrobcov.3.   The Commission may approve a specific system of product-related pre-export control carried out by a third country on products immediately prior to their export into the Union in order to verify that those products satisfy the requirements of the Union harmonisation legislation applicable to them. The approval may be granted in respect of one or more products, in respect of one or more categories of products or in respect of products or categories of products manufactured by certain manufacturers.
4.   Komisia zostaví a vedie zoznam tých výrobkov alebo kategórií výrobkov, ktorým bolo udelené schválenie podľa odseku 3, a tento zoznam sprístupní verejnosti.4.   The Commission shall produce and maintain a list of those products or categories of products with regard to which approval has been granted as referred to in paragraph 3 and shall make this list available to the public.
5.   Schválenie podľa odseku 3 sa môže udeliť tretej krajine iba vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:5.   Approval may only be granted to a third country under paragraph 3 if following conditions are satisfied:
a) | táto tretia krajina disponuje účinným systémom overovania súladu výrobkov vyvážaných do Únie a kontroly vykonávané v uvedenej tretej krajine sú dostatočne účinné a účelné na to, aby nahradili alebo obmedzili dovozné kontroly;(a) | the third country possesses an efficient verification system of the compliance of products exported to the Union, and the controls carried out in that third country are sufficiently effective and efficient to replace or reduce import controls;
b) | audity v rámci Únie, prípadne v tretej krajine preukazujú, že výrobky vyvážané z uvedenej tretej krajiny do Únie spĺňajú požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie.(b) | audits within the Union and, if relevant, in the third country demonstrate that products exported from that third country to the Union satisfy the requirements set out in Union harmonisation legislation.
6.   Ak bolo takéto schválenie udelené, musí byť vložené do posúdenia rizík podľa odseku 3 pre dovozné kontroly uvedených výrobkov alebo kategórií výrobkov vstupujúcich na trh Únie.6.   Where such an approval has been granted, the risk assessment applied to import controls for those products or categories of products entering the Union market, referred to in paragraph 3, shall include the granted approvals.
Orgány uvedené v článku 25 ods. 1 však môžu vykonávať kontroly uvedených výrobkov alebo kategórií výrobkov vstupujúcich na trh Únie, aby tiež zabezpečili, že kontrolami pred vývozom, ktoré vykonáva tretia krajina, sa účinne stanoví súlad s harmonizačnými právnymi predpismi Únie.Authorities designated under Article 25(1) may however carry out controls on those products or categories of products entering the Union market, including in order to ensure that the pre-export controls carried out by the third country are effective to determine compliance with Union harmonisation legislation.
7.   V schválení uvedenom v odseku 3 sa uvedie príslušný orgán tretej krajiny, ktorý zodpovedá za výkon kontrol pred vývozom, pričom uvedený príslušný orgán je partnerom pre všetky kontakty s Úniou.7.   The approval referred to in paragraph 3 shall specify the competent authority of the third country under whose responsibility the pre-export controls are to be performed and that competent authority shall be the counterpart for all contacts with the Union.
8.   Príslušný orgán uvedený v odseku 7 zabezpečuje úradné overovanie výrobkov pred ich vstupom do Únie.8.   The competent authority, referred to in paragraph 7, shall ensure the official verification of the products prior to their entry into the Union.
9.   Ak sa pri kontrolách výrobkov vstupujúcich na trh Únie uvedených v odseku 3 tohto článku zistí závažný nesúlad, orgány dohľadu nad trhom to okamžite oznámia Komisii prostredníctvom informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34 a úroveň kontrol takýchto výrobkov upravia.9.   Where controls on products entering the Union market referred to in paragraph 3 of this Article reveal significant non-compliance, the market surveillance authorities shall notify immediately the Commission through the information and communication system referred to in Article 34 and adapt the level of controls on such products.
10.   Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom schváliť každý konkrétny systém kontrol výrobkov pred vývozom uvedený v odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 43 ods. 2.10.   The Commission shall adopt implementing acts approving each specific system of product-related pre-export controls, referred to in paragraph 3 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 43(2).
11.   Komisia pravidelne monitoruje správne fungovanie schválenia udeleného podľa odseku 3 tohto článku. Komisia prijme vykonávacie akty na odňatie uvedeného schválenia, ak sa zistí, že výrobky vstupujúce na trh Únie v značnom počte prípadov nie sú v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 43 ods. 2. Komisia o tom bezodkladne informuje dotknutú tretiu krajinu.11.   The Commission shall regularly monitor the correct functioning of the approval granted under paragraph 3 of this Article. The Commission shall adopt implementing acts withdrawing that approval where it is revealed that the products entering the Union market do not comply with Union harmonisation legislation in a significant number of instances. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 43(2). The Commission shall immediately inform the third country concerned thereof.
12.   Systém kontrol výrobkov pred vývozom sa hodnotí v súlade s článkom 42 ods. 4.12.   The system of product-related pre-export control shall be evaluated in accordance with Article 42(4).
KAPITOLA IXCHAPTER IX
FINANČNÉ USTANOVENIAFINANCIAL PROVISIONS
Článok 36Article 36
FinancovanieFinancing activities
1.   Plnenie úloh siete uvedených v článku 31 a partnerské preskúmania uvedené v článku 12 financuje Únia.1.   The Union shall finance performance of the tasks of the Network referred to in Article 31 and the peer reviews referred to in Article 12.
2.   V súvislosti s uplatňovaním tohto nariadenia môže Únia financovať tieto činnosti:2.   The Union may finance the following activities in relation to the application of this Regulation:
a) | fungovanie kontaktných miest pre výrobky;(a) | the functioning of the Product Contact Points;
b) | zriadenie a fungovanie skúšobných zariadení Únie uvedených v článku 21;(b) | the establishment and functioning of Union testing facilities referred to in Article 21;
c) | vývoj nástrojov medzinárodnej spolupráce uvedených v článku 35;(c) | the development of instruments of international cooperation referred to in Article 35;
d) | vypracovanie a aktualizácia príspevkov k usmerneniam v oblasti dohľadu nad trhom;(d) | the drawing up and updating of contributions to guidelines on market surveillance;
e) | sprístupňovanie odborných alebo vedeckých poznatkov Komisii s cieľom poskytnúť jej pomoc pri realizácii administratívnej spolupráce v oblasti dohľadu nad trhom;(e) | the making available to the Commission of technical or scientific expertise for the purpose of assisting the Commission in its implementation of market surveillance administrative cooperation;
f) | vykonávanie vnútroštátnych stratégií dozoru nad trhom uvedených v článku 13;(f) | the implementation of national market surveillance strategies referred to in Article 13;
g) | kampane dohľadu nad trhom a súvisiace aktivity členských štátov a Únie vrátane zdrojov a vybavenia, nástrojov IT a odbornej prípravy;(g) | Member States' and Union market surveillance campaigns and associated activities, including resources and equipment, IT tools and training;
h) | vykonávanie predbežných alebo doplnkových prác v súvislosti s činnosťami dohľadu nad trhom súvisiacimi s uplatňovaním harmonizačných právnych predpisov Únie, ako sú štúdie, programy, hodnotenia, usmernenia, porovnávacie analýzy, spoločné vzájomné návštevy a programy návštev, výmena kádrov, výskumná práca, činnosti týkajúce sa odbornej prípravy, laboratórna práca, skúšky spôsobilosti, medzilaboratórne skúšky a práca týkajúca sa posudzovania zhody;(h) | the performance of preliminary or ancillary work in connection with market surveillance activities related to the application of Union harmonisation legislation, such as studies, programmes, evaluations, guidelines, comparative analyses, mutual joint visits and visit programmes, exchange of personnel, research work, training activities, laboratory work, proficiency testing, inter-laboratory tests and conformity assessment work;
i) | činnosti vykonávané v rámci programov technickej pomoci, spolupráce s tretími krajinami a propagácie a skvalitňovania politík a systémov Únie v oblasti dohľadu nad trhom medzi záujemcami na úrovni Únie a medzinárodnej úrovni.(i) | activities carried out under programmes providing technical assistance, cooperation with third countries and the promotion and enhancement of Union market surveillance policies and systems amongst interested parties at Union and international level.
3.   Elektronické rozhranie uvedené v článku 34 ods. 7 vrátane vývoja informačného a komunikačného systému uvedeného v článku 34 s cieľom umožniť mu prijímať automatizované toky elektronických údajov z vnútroštátnych colných systémov, financuje Únia.3.   The Union shall finance the electronic interface referred to in Article 34(7), including the development of the information and communication system referred to in Article 34 to enable it to receive automatic flows of electronic data from the national customs systems.
4.   Elektronické rozhrania uvedené v článku 34 ods. 2, ktoré umožňuje výmenu údajov medzi informačným a komunikačným systémom uvedeným v článku 34 a vnútroštátnymi systémami dohľadu nad trhom, financuje Únia.4.   The Union shall finance the electronic interfaces referred to in Article 34(2) enabling the exchange of data between the information and communication system referred to in Article 34 and the national market surveillance systems.
5.   Finančná pomoc Únie v súvislosti s činnosťami na podporu tohto nariadenia sa poskytuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (52), a to buď priamo, alebo zverením úloh súvisiacich s plnením rozpočtu subjektom uvedeným v článku 62 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia.5.   The Union's financial assistance with respect to the activities in support of this Regulation shall be implemented in accordance with Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council (52), either directly, or by entrusting budget implementation tasks to the entities listed in point (c) of Article 62(1) of that Regulation.
6.   Rozpočtové prostriedky pridelené na činnosti uvedené v tomto nariadení určuje každoročne rozpočtový orgán v medziach limitov platného finančného rámca.6.   The appropriations allocated to activities referred to in this Regulation shall be determined each year by the budgetary authority within the limits of the financial framework in force.
7.   Rozpočtové prostriedky určené rozpočtovým orgánom na financovanie činností dohľadu nad trhom môžu pokrývať aj výdavky vzťahujúce sa na prípravné činnosti, činnosti v oblasti monitorovania, kontroly, auditu a hodnotenia, ktoré sú potrebné na riadenie činností stanovených v tomto nariadení a dosahovanie ich cieľov. Do týchto výdavkov patria náklady na vypracovanie štúdií, organizáciu stretnutí odborníkov, informačné a komunikačné činnosti vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ súvisia so všeobecnými cieľmi činností dohľadu nad trhom, výdavky spojené so sieťami informačných technológií zameranými na spracovanie a výmenu informácií a všetky ostatné súvisiace výdavky Komisie na technickú a administratívnu pomoc.7.   The appropriations determined by the budgetary authority for the financing of market surveillance activities may also cover expenses relating to preparatory work, monitoring, control, audit and evaluation activities which are required for the management of the activities set out in this Regulation and for the achievement of their objectives. These expenses shall include the costs of conducting studies, arranging meetings of experts, information and communication activities, including corporate communication of the political priorities of the Union in so far as they are related to the general objectives of market surveillance activities, expenses linked to information technology networks focusing on information processing and exchange together with all other related technical and administrative assistance expenses incurred by the Commission.
Článok 37Article 37
Ochrana finančných záujmov ÚnieProtection of the financial interests of the Union
1.   Komisia prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní činností financovaných na základe tohto nariadenia chránili finančné záujmy Únie uplatňovaním preventívnych opatrení na zamedzenie podvodov, korupcie a iného protiprávneho konania účinnými kontrolami a vymáhaním neoprávnene vyplatených súm, ak sa zistia nezrovnalosti, prípadne uložením účinných, primeraných a odrádzajúcich administratívnych a finančných sankcií.1.   The Commission shall take appropriate measures to ensure that, when activities financed under this Regulation are implemented, the financial interests of the Union are protected by the application of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by effective controls and, if irregularities are detected, by the recovery of the amounts wrongly paid and, where appropriate, by effective, proportionate and dissuasive administrative and financial penalties.
2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov sú na základe dokladov a kontrol na mieste oprávnené vykonávať audit u všetkých príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorým boli na základe tohto nariadenia poskytnuté finančné prostriedky Únie.2.   The Commission or its representatives and the Court of Auditors shall have the power of audit, on the basis of documents and of on-the-spot inspections, over all grant beneficiaries, contractors and subcontractors who have received Union funds under this Regulation.
3.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (53) a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (54) s cieľom zistiť, či v súvislosti s dohodou alebo rozhodnutím o grante alebo zmluvou, ktoré sú financované na základe tohto nariadenia, nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.3.   The European Anti-Fraud Office (OLAF) may carry out investigations, including on-the-spot controls and inspections, in accordance with the provisions and procedures laid down in Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council (53) and Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 (54) with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or grant decision or a contract funded under this Regulation.
4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, dohody o spolupráci s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami, zmluvy, dohody a rozhodnutia o grante, ktoré vyplývajú z vykonávania tohto nariadenia, obsahujú ustanovenia výslovne oprávňujúce Komisiu, Dvor audítorov a úrad OLAF vykonávať takéto audity a vyšetrovania v súlade s ich príslušnou pôsobnosťou.4.   Without prejudice to paragraphs 1, 2 and 3, cooperation agreements with third countries and with international organisations, contracts, grant agreements and grant decisions resulting from the implementation of this Regulation shall contain provisions expressly empowering the Commission, the Court of Auditors and OLAF to conduct such audits and investigations, in accordance with their respective competences.
KAPITOLA XCHAPTER X
ZMENYAMENDMENTS
Článok 38Article 38
Zmeny smernice 2004/42/ESAmendments to Directive 2004/42/EC
Články 6 a 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES (55) sa vypúšťajú.Articles 6 and 7 of Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council (55) are deleted.
Článok 39Article 39
Zmeny nariadenia (ES) č. 765/2008Amendments to Regulation (EC) No 765/2008
1.   Nariadenie (ES) č. 765/2008 sa mení takto:1.   Regulation (EC) No 765/2008 is amended as follows:
1. | Názov sa nahrádza takto: | „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93“.(1) | the title is replaced by the following: | ‘Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and repealing Regulation (EEC) No 339/93’;
2. | V článku 1 sa odseky 2 a 3 vypúšťajú.(2) | in Article 1, paragraphs 2 and 3 are deleted;
3. | V článku 2 sa body 1, 2, 14, 15, 17, 18 a 19 vypúšťajú.(3) | in Article 2, points 1, 2, 14, 15, 17, 18 and 19 are deleted;
4. | Kapitola III obsahujúca články 15 až 29 sa vypúšťa.(4) | Chapter III, containing Articles 15 to 29, is deleted;
5. | Odsek 1 článku 32 sa mení takto: | a) | písmeno c) sa nahrádza takto: | „c) | vypracúvanie a aktualizovanie príspevkov pre usmernenia v oblasti akreditácie, notifikácia orgánov posudzovania zhody Komisii, a posudzovanie zhody;“; | b) | písmená d) a e) sa vypúšťajú; | c) | písmená f) a g) sa nahrádzajú takto: | „f) | vykonávanie predbežných a vedľajších prác v súvislosti s implementáciou činností posudzovania zhody, metrológie a činností akreditácie, spojených s vykonávaním právnych predpisov Spoločenstva, napr. štúdie, programy, hodnotenia, usmernenia, porovnávacie analýzy, vzájomné spoločné návštevy, výskumná práca, vývoj a údržba databázy, činnosti týkajúce sa odbornej prípravy, laboratórna práca, skúšky spôsobilosti, medzilaboratórne skúšky a práca týkajúca sa posudzovania zhody; | g) | činnosti vykonávané v rámci programov technickej pomoci, spolupráce s tretími krajinami a propagácie a skvalitňovania európskych politík a systémov v oblasti posudzovania zhody a akreditácie medzi zainteresovanými subjektmi v Spoločenstve a na medzinárodnej úrovni.“.(5) | paragraph 1 of Article 32 is amended as follows: | (a) | point (c) is replaced by the following: | ‘(c) | the drawing up and updating of contributions to guidelines in the fields of accreditation, notification to the Commission of conformity assessment bodies and conformity assessment;’; | (b) | points (d) and (e) are deleted; | (c) | points (f) and (g) are replaced by the following: | ‘(f) | the performance of preliminary or ancillary work in connection with the implementation of the conformity assessment, metrology and accreditation activities linked to the implementation of Community legislation, such as studies, programmes, evaluations, guidelines, comparative analyses, mutual joint visits, research work, the development and maintenance of databases, training activities, laboratory work, proficiency testing, inter-laboratory tests and conformity assessment work; | (g) | activities carried out under programmes of technical assistance, cooperation with third countries and the promotion and enhancement of European conformity assessment and accreditation policies and systems among interested parties in the Community and at international level.’
2.   Odkazy na vypustené ustanovenia nariadenia (ES) č. 765/2008 sa považujú za odkazy na príslušné ustanovenia tohto nariadenia a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III k tomuto nariadeniu.2.   References to the deleted provisions of Regulation (EC) No 765/2008 shall be construed as references to the provisions of this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table in Annex III to this Regulation.
Článok 40Article 40
Zmeny nariadenia (EÚ) č. 305/2011Amendments to Regulation (EU) No 305/2011
V článku 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 305/2011 sa prvý pododsek nahrádza takto:In Article 56(1) of Regulation (EU) No 305/2011, the first subparagraph is replaced by the following:
„1.   Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že stavebný výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma alebo na ktorý sa vypracovalo európske technické posúdenie, nedosahuje deklarované parametre a predstavuje riziko pre plnenie základných požiadaviek na stavby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vypracujú hodnotenie príslušného výrobku vo vzťahu k príslušným požiadavkám stanoveným v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty na tento účel podľa potreby spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.“.‘1.   Where the market surveillance authorities of one Member State have sufficient reason to believe that a construction product covered by a harmonised standard or for which a European Technical Assessment has been issued does not achieve the declared performance and presents a risk for the fulfilment of the basic requirements for construction works covered by this Regulation, they shall carry out an evaluation in relation to the product concerned covering the respective requirements laid down by this Regulation. The relevant economic operators shall cooperate as necessary with the market surveillance authorities.’
KAPITOLA XICHAPTER XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAFINAL PROVISIONS
Článok 41Article 41
SankciePenalties
1.   Členské štáty prijmú ustanovenia o sankciách v prípade porušenia tohto nariadenia a harmonizačných právnych predpisov Únie uvedených v prílohe II, ktorými sa zavádzajú povinnosti hospodárskych subjektov, a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili ich vykonávanie v súlade s vnútroštátnym právom.1.   The Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this Regulation and of Union harmonisation legislation listed in Annex II that impose obligations on economic operators and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented in accordance with national law.
2.   Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.2.   The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.
3.   Členské štáty oznámia do 16. októbra 2021 uvedené ustanovenia Komisii, ak ešte neboli oznámené, a Komisii bezodkladne oznámia každú zmenu, ktorá sa ich týka.3.   The Member States shall, by 16 October 2021, notify those provisions to the Commission, where they have not previously been notified, and shall notify it, without delay, of any subsequent amendment affecting them.
Článok 42Article 42
Hodnotenie, revízia a usmerneniaEvaluation, review and guidelines
1.   Komisia do 31. decembra 2026 a následne každých päť rokov vyhodnotí toto nariadenia z hľadiska cieľov, ktoré sa ním sledujú, a predloží o tom správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.1.   By 31 December 2026 and every five years thereafter, the Commission shall carry out an evaluation of this Regulation in light of the objectives that it pursues and shall present a report thereon to the European Parliament, to the Council and to the European Economic and Social Committee.
2.   V správe posúdi, či sa týmto nariadením dosiahol jeho cieľ, najmä pokiaľ ide o zníženie počtu nevyhovujúcich výrobkov na trhu Únie, zabezpečenie účinného a efektívneho presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie v rámci Únie, zlepšenie spolupráce medzi príslušnými orgánmi a posilnenie kontrol výrobkov vstupujúcich na trh Únie, pričom sa zohľadní vplyv na podnikanie, a najmä na MSP. Okrem toho sa v hodnotení posúdi aj pôsobnosť tohto nariadenia, účinnosť systému partnerského preskúmania a činností dohľadu nad trhom, ktoré sa financujú z prostriedkov Únie, so zreteľom na požiadavky politík a práva Únie a možnosti ďalšieho skvalitnenia spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad trhom a colnými orgánmi.2.   The report shall assess whether this Regulation achieved its objective, in particular with regard to reducing the number of non-compliant products on the Union market, ensuring effective and efficient enforcement of Union harmonisation legislation within the Union, improving cooperation between competent authorities and strengthening the controls on products entering the Union market, while taking into account the impact on business and in particular on SMEs. In addition, the evaluation shall also assess the scope of this Regulation, the effectiveness of the peer review system and of the market surveillance activities that receive Union financing in the light of the requirements of Union policies and law and the possibilities to further improve the cooperation between the market surveillance authorities and customs authorities.
3.   Do 16. júla 2023 predloží Komisia správu o hodnotení uplatňovania článku 4. V správe sa vyhodnotí najmä rozsah uvedeného článku, jeho účinky a jeho náklady a prínosy. V prípade potreby pripojí k správe legislatívny návrh.3.   By 16 July 2023, the Commission shall prepare an evaluation report on the implementation of Article 4. The report shall in particular evaluate the scope of that Article, its effects and its costs and benefits. The report shall be accompanied, where appropriate, by a legislative proposal.
4.   Do štyroch rokov od prvého schválenia špecifického systému kontroly výrobkov pred vývozom uvedeného v článku 35 ods. 3 vykoná Komisia hodnotenie jeho vplyvu a nákladovej efektívnosti.4.   Within four years after the first approval of a specific system of product-related pre-export control referred to in Article 35(3), the Commission shall carry out an evaluation of its effects and cost efficiency.
5.   S cieľom uľahčiť vykonávanie tohto nariadenia vypracuje Komisia usmernenia pre praktické uplatňovanie článku 4 na účely orgánov dohľadu nad trhom a hospodárskych subjektov.5.   In order to facilitate the implementation of this Regulation, the Commission shall draw up guidelines for the practical implementation of Article 4 for the purposes of market surveillance authorities and economic operators.
Článok 43Article 43
Postup výboruCommittee procedure
1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.1.   The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.
2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.2.   Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.
Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci uvedené v článku 11 ods. 4, článku 21 ods. 9, článku 25 ods. 8, článku 35 ods. 10 a článku 35 ods. 11 neprijme a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.Where the committee delivers no opinion, the Commission shall not adopt the draft implementing act in respect of the implementing powers referred to in Article 11(4), Article 21(9), Article 25(8), Article 35(10) and Article 35(11) of this Regulation, and the third subparagraph of Article 5(4) of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.
Článok 44Article 44
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanieEntry into force and application
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Uplatňuje sa od 16. júla 2021. Články 29, 30, 31, 32, 33 a 36 sa však uplatňujú od 1. januára 2021.It shall apply from 16 July 2021. However, Articles 29, 30, 31, 32, 33 and 36 shall apply from 1 January 2021.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
V Bruseli 20. júna 2019Done at Brussels, 20 June 2019.
Za Európsky parlamentFor the European Parliament
predsedaThe President
A. TAJANIA. TAJANI
Za RaduFor the Council
predsedaThe President
G. CIAMBAG. CIAMBA
(1)  Ú. v. EÚ C 283, 10.8.2018, s. 19.(1)  OJ C 283, 10.8.2018, p. 19.
(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. júna 2019.(2)  Position of the European Parliament of 17 April 2019 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 14 June 2019.
(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).(3)  Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products (OJ L 342, 22.12.2009, p. 59).
(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1).(4)  Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (OJ L 117, 5.5.2017, p. 1).
(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176).(5)  Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (OJ L 117, 5.5.2017, p. 176).
(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).(6)  Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (OJ L 151, 14.6.2018, p. 1).
(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).(7)  Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety (OJ L 11, 15.1.2002, p. 4).
(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).(8)  Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, p. 30).
(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).(9)  Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L 396, 30.12.2006, p. 1).
(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).(10)  Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (OJ L 353, 31.12.2008, p. 1).
(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 251).(11)  Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts (OJ L 96, 29.3.2014, p. 251).
(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 46).(12)  Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters (OJ L 342, 22.12.2009, p. 46).
(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 1).(13)  Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU (OJ L 198, 28.7.2017, p. 1).
(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).(14)  Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) (OJ L 178, 17.7.2000, p. 1).
(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15).(15)  Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003 (OJ L 181, 29.6.2013, p. 15).
(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1).(16)  Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents (OJ L 104, 8.4.2004, p. 1).
(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).(17)  Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (OJ L 60, 2.3.2013, p. 1).
(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).(18)  Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles (OJ L 60, 2.3.2013, p. 52).
(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 1).(19)  Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses (OJ L 96, 29.3.2014, p. 1).
(20)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146).(20)  Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on marine equipment and repealing Council Directive 96/98/EC (OJ L 257, 28.8.2014, p. 146).
(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 53).(21)  Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC (OJ L 252, 16.9.2016, p. 53).
(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 1).(22)  Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC (OJ L 81, 31.3.2016, p. 1).
(23)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, s. 1).(23)  Directive 2010/35/EU of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 on transportable pressure equipment and repealing Council Directives 76/767/EEC, 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC and 1999/36/EC (OJ L 165, 30.6.2010, p. 1).
(24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 1).(24)  Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 (OJ L 295, 21.11.2018, p. 1).
(25)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/519 z 19. marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru zákonne uvádzaného na trh v inom členskom štáte, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 764/2008 (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2019, s. 1).(25)  Regulation (EU) 2019/515 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State and repealing Regulation (EC) No 764/2008 (OJ L 91, 29.3.2019, p. 1).
(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).(26)  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).
(27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).(27)  Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39).
(28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).(28)  Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (OJ L 269, 10.10.2013, p. 1).
(29)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.(29)  OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.
(30)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).(30)  Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by the Member States of the Commission's exercise of implementing powers (OJ L 55, 28.2.2011, p. 13).
(31)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14).(31)  Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service (OJ L 15, 21.1.1998, p. 14).
(32)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/644 z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov (Ú. v. EÚ L 112, 2.5.2018, s. 19).(32)  Regulation (EU) 2018/644 of the European Parliament and of the Council of 18 April 2018 on cross-border parcel delivery services (OJ L 112, 2.5.2018, p. 19).
(33)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1).(33)  Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September 2015 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services (OJ L 241, 17.9.2015, p. 1).
(34)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5).(34)  Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (OJ L 88, 4.4.2011, p. 5).
(35)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51).(35)  Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (OJ L 81, 31.3.2016, p. 51).
(36)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a zrušení smernice 2009/142/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 99).(36)  Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels and repealing Directive 2009/142/EC (OJ L 81, 31.3.2016, p. 99).
(37)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve (Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1).(37)  Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors (OJ L 162, 3.7.2000, p. 1).
(38)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24).(38)  Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (OJ L 157, 9.6.2006, p. 24).
(39)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1).(39)  Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys (OJ L 170, 30.6.2009, p. 1).
(40)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).(40)  Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10).
(41)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).(41)  Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88).
(42)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 27).(42)  Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (OJ L 178, 28.6.2013, p. 27).
(43)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 90).(43)  Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC (OJ L 354, 28.12.2013, p. 90).
(44)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania jednoduchých tlakových nádob na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 45).(44)  Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels (OJ L 96, 29.3.2014, p. 45).
(45)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 79).(45)  Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79).
(46)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 107).(46)  Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments (OJ L 96, 29.3.2014, p. 107).
(47)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 149).(47)  Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (OJ L 96, 29.3.2014, p. 149).
(48)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309).(48)  Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (OJ L 96, 29.3.2014, p. 309).
(49)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 357).(49)  Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (OJ L 96, 29.3.2014, p. 357).
(50)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62).(50)  Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC (OJ L 153, 22.5.2014, p. 62).
(51)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 164).(51)  Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (OJ L 189, 27.6.2014, p. 164).
(52)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).(52)  Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, p. 1).
(53)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom OLAF, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).(53)  Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 September 2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) and repealing Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (OJ L 248, 18.9.2013, p. 1).
(54)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).(54)  Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 of 11 November 1996 concerning on-the-spot checks and inspections carried out by the Commission in order to protect the European Communities' financial interests against fraud and other irregularities (OJ L 292, 15.11.1996, p. 2).
(55)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87).(55)  Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC (OJ L 143, 30.4.2004, p. 87).
PRÍLOHA IANNEX I
Zoznam harmonizačných právnych predpisov ÚnieList of Union harmonisation legislation
1. | Smernica Rady 69/493/EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle (Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36).1. | Council Directive 69/493/EEC of 15 December 1969 on the approximation of the laws of the Member States relating to crystal glass (OJ L 326, 29.12.1969, p. 36);
2. | Smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16).2. | Council Directive 70/157/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles (OJ L 42, 23.2.1970, p. 16);
3. | Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa fliaš používaných ako odmerné nádoby (Ú. v. ES L 42, 15.2.1975, s. 14).3. | Council Directive 75/107/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to bottles used as measuring containers (OJ L 42, 15.2.1975, p. 14);
4. | Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40).4. | Council Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers (OJ L 147, 9.6.1975, p. 40);
5. | Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1).5. | Council Directive 76/211/EEC of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain pre-packaged products (OJ L 46, 21.2.1976, p. 1);
6. | Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Ú. v. ES L 39, 15.2.1980, s. 40).6. | Council Directive 80/181/EEC of 20 December 1979 on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement and on the repeal of Directive 71/354/EEC (OJ L 39, 15.2.1980, p. 40);
7. | Smernica Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá (Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 17).7. | Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels (OJ L 167, 22.6.1992, p. 17);
8. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/11/ES zo dňa 23. marca 1994 o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení členských štátov o označovaní materiálov používaných v hlavných zložkách obuvi určenej na predaj spotrebiteľom (Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 37).8. | Directive 94/11/EC of the European Parliament and of the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to labelling of the materials used in the main components of footwear for sale to the consumer (OJ L 100, 19.4.1994, p. 37);
9. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10).9. | European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste (OJ L 365, 31.12.1994, p. 10);
10. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58).10. | Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC (OJ L 350, 28.12.1998, p. 58);
11. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/79/ES z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro (Ú. v. ES L 331, 7.12.1998, s. 1).11. | Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices (OJ L 331, 7.12.1998, p. 1);
12. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve (Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1).12. | Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors (OJ L 162, 3.7.2000, p. 1);
13. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34).13. | Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of-life vehicles (OJ L 269, 21.10.2000, p. 34);
14. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1).14. | Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 relating to fertilisers (OJ L 304, 21.11.2003, p. 1);
15. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1).15. | Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents (OJ L 104, 8.4.2004, p. 1);
16. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).16. | Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC (OJ L 158, 30.4.2004, p. 7);
17. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87).17. | Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC (OJ L 143, 30.4.2004, p. 87);
18. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 10).18. | Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the type-approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability and amending Council Directive 70/156/EEC (OJ L 310, 25.11.2005, p. 10);
19. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24).19. | Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (OJ L 157, 9.6.2006, p. 24);
20. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12).20. | Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 relating to emissions from air conditioning systems in motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC (OJ L 161, 14.6.2006, p. 12);
21. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1).21. | Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC (OJ L 266, 26.9.2006, p. 1);
22. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).22. | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (OJ L 396, 30.12.2006, p. 1);
23. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).23. | Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information (OJ L 171, 29.6.2007, p. 1);
24. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 17).24. | Directive 2007/45/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 laying down rules on nominal quantities for pre-packed products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, and amending Council Directive 76/211/EEC (OJ L 247, 21.9.2007, p. 17);
25. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).25. | Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (OJ L 353, 31.12.2008, p. 1);
26. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 1).26. | Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive 2007/46/EC and repealing Directives 2003/102/EC and 2005/66/EC (OJ L 35, 4.2.2009, p. 1);
27. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4.2.2009, s. 32).27. | Regulation (EC) No 79/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on type-approval of hydrogen-powered motor vehicles, and amending Directive 2007/46/EC (OJ L 35, 4.2.2009, p. 32);
28. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/34/ES z 23. apríla 2009 o spoločných ustanoveniach pre meradlá a metódy metrologickej kontroly (Ú. v. EÚ L 106, 28.4.2009, s. 7).28. | Directive 2009/34/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 relating to common provisions for both measuring instruments and methods of metrological control (OJ L 106, 28.4.2009, p. 7);
29. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1).29. | Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the safety of toys (OJ L 170, 30.6.2009, p. 1);
30. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1).30. | Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information and amending Regulation (EC) No 715/2007 and Directive 2007/46/EC and repealing Directives 80/1269/EEC, 2005/55/EC and 2005/78/EC (OJ L 188, 18.7.2009, p. 1);
31. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).31. | Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor (OJ L 200, 31.7.2009, p. 1);
32. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).32. | Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10);
33. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1).33. | Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on substances that deplete the ozone layer (OJ L 286, 31.10.2009, p. 1);
34. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 46).34. | Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters (OJ L 342, 22.12.2009, p. 46);
35. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).35. | Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products (OJ L 342, 22.12.2009, p. 59);
36. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1).36. | Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel (OJ L 27, 30.1.2010, p. 1);
37. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, s. 1).37. | Directive 2010/35/EU of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 on transportable pressure equipment and repealing Council Directives 76/767/EEC, 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC and 1999/36/EC (OJ L 165, 30.6.2010, p. 1);
38. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5).38. | Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (OJ L 88, 4.4.2011, p. 5);
39. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88).39. | Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88);
40. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1).40. | Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 272, 18.10.2011, p. 1);
41. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).41. | Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products (OJ L 167, 27.6.2012, p. 1);
42. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).42. | Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (OJ L 197, 24.7.2012, p. 38);
43. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).43. | Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (OJ L 60, 2.3.2013, p. 1);
44. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).44. | Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles (OJ L 60, 2.3.2013, p. 52);
45. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 27).45. | Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (OJ L 178, 28.6.2013, p. 27);
46. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 90).46. | Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC (OJ L 354, 28.12.2013, p. 90);
47. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 1).47. | Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses (OJ L 96, 29.3.2014, p. 1);
48. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania jednoduchých tlakových nádob na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 45).48. | Directive 2014/29/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels (OJ L 96, 29.3.2014, p. 45);
49. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu(Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 79).49. | Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79);
50. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/31/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 107).50. | Directive 2014/31/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments (OJ L 96, 29.3.2014, p. 107);
51. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 149).51. | Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments (OJ L 96, 29.3.2014, p. 149);
52. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 251).52. | Directive 2014/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts and safety components for lifts (OJ L 96, 29.3.2014, p. 251);
53. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 309).53. | Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (OJ L 96, 29.3.2014, p. 309);
54. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 357).54. | Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits (OJ L 96, 29.3.2014, p. 357);
55. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1).55. | Directive 2014/40/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC (OJ L 127, 29.4.2014, p. 1);
56. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62).56. | Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC (OJ L 153, 22.5.2014, p. 62);
57. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 164).57. | Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment (OJ L 189, 27.6.2014, p. 164);
58. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146).58. | Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on marine equipment and repealing Council Directive 96/98/EC (OJ L 257, 28.8.2014, p. 146);
59. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195).59. | Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006 (OJ L 150, 20.5.2014, p. 195);
60. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 131).60. | Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC (OJ L 158, 27.5.2014, p. 131);
61. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 1).61. | Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC (OJ L 81, 31.3.2016, p. 1);
62. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 51).62. | Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (OJ L 81, 31.3.2016, p. 51);
63. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a zrušení smernice 2009/142/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31.3.2016, s. 99).63. | Regulation (EU) 2016/426 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on appliances burning gaseous fuels and repealing Directive 2009/142/EC (OJ L 81, 31.3.2016, p. 99);
64. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 53).64. | Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery, amending Regulations (EU) No 1024/2012 and (EU) No 167/2013, and amending and repealing Directive 97/68/EC (OJ L 252, 16.9.2016, p. 53);
65. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 1).65. | Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (OJ L 117, 5.5.2017, p. 1);
66. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2017, s. 176).66. | Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (OJ L 117, 5.5.2017, p. 176);
67. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017, s. 1).67. | Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008 (OJ L 137, 24.5.2017, p. 1);
68. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 1).68. | Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2017 setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU (OJ L 198, 28.7.2017, p. 1);
69. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).69. | Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (OJ L 151, 14.6.2018, p. 1);
70. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1), pokiaľ ide o projektovanie a výrobu lietadiel uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a) a b) a ich umiestňovanie na trh v prípade, že sa týka bezpilotných lietadiel a ich motorov, vrtúľ, súčastí a vybavenia.70. | Regulation (EU) 2018/1139 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2018 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Union Aviation Safety Agency, and amending Regulations (EC) No 2111/2005, (EC) No 1008/2008, (EU) No 996/2010, (EU) No 376/2014 and Directives 2014/30/EU and 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Regulations (EC) No 552/2004 and (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council and Council Regulation (EEC) No 3922/91 (OJ L 212, 22.8.2018, p. 1), in so far as the design, production and placing on the market of aircrafts referred to in points (a) and (b) of Article 2(1) thereof, where it concerns unmanned aircraft and their engines, propellers, parts and equipment to control them remotely, are concerned.
PRÍLOHA IIANNEX II
Zoznam harmonizačných právnych predpisov Únie bez ustanovení o sankciáchList of Union harmonisation legislation without provisions on penalties
1. | Smernica Rady 69/493/EHS z 15. decembra 1969 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o krištáľovom skle (Ú. v. ES L 326, 29.12.1969, s. 36).1. | Council Directive 69/493/EEC of 15 December 1969 on the approximation of the laws of the Member States relating to crystal glass (OJ L 326, 29.12.1969, p. 36);
2. | Smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel (Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 16).2. | Council Directive 70/157/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles (OJ L 42, 23.2.1970, p. 16);
3. | Smernica Rady 75/107/EHS z 19. decembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa fliaš používaných ako odmerné nádoby (Ú. v. ES L 42, 15.2.1975, s. 14).3. | Council Directive 75/107/EEC of 19 December 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to bottles used as measuring containers (OJ L 42, 15.2.1975, p. 14);
4. | Smernica Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40).4. | Council Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers (OJ L 147, 9.6.1975, p. 40);
5. | Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1).5. | Council Directive 76/211/EEC of 20 January 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to the making-up by weight or by volume of certain pre-packaged products (OJ L 46, 21.2.1976, p. 1);
6. | Smernica Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá (Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 17).6. | Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels (OJ L 167, 22.6.1992, p. 17);
7. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/11/ES zo dňa 23. marca 1994 o aproximácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení členských štátov o označovaní materiálov používaných v hlavných zložkách obuvi určenej na predaj spotrebiteľom (Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, s. 37).7. | Directive 94/11/EC of the European Parliament and of the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to labelling of the materials used in the main components of footwear for sale to the consumer (OJ L 100, 19.4.1994, p. 37);
8. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10).8. | European Parliament and Council Directive 94/62/EC of 20 December 1994 on packaging and packaging waste (OJ L 365, 31.12.1994, p. 10);
9. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 týkajúca sa aproximácie právnych predpisov členských štátov vzhľadom na emisiu hluku v prostredí pochádzajúcu zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve (Ú. v. ES L 162, 3.7.2000, s. 1).9. | Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors (OJ L 162, 3.7.2000, p. 1);
10. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34).10. | Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles (OJ L 269, 21.10.2000, p. 34);
11. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 10).11. | Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the type-approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability and amending Council Directive 70/156/EEC (OJ L 310, 25.11.2005, p. 10);
12. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12).12. | Directive 2006/40/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 relating to emissions from air conditioning systems in motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC (OJ L 161, 14.6.2006, p. 12);
13. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 17).13. | Directive 2007/45/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 laying down rules on nominal quantities for pre-packed products, repealing Council Directives 75/106/EEC and 80/232/EEC, and amending Council Directive 76/211/EEC (OJ L 247, 21.9.2007, p. 17);
14. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 z 25. novembra 2009 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 46).14. | Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the labelling of tyres with respect to fuel efficiency and other essential parameters (OJ L 342, 22.12.2009, p. 46);
15. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zrušení smerníc Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Ú. v. EÚ L 165, 30.6.2010, s. 1).15. | Directive 2010/35/EU of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 on transportable pressure equipment and repealing Council Directives 76/767/EEC, 84/525/EEC, 84/526/EEC, 84/527/EEC and 1999/36/EC (OJ L 165, 30.6.2010, p. 1);
16. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011, s. 5).16. | Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC (OJ L 88, 4.4.2011, p. 5);
17. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 z 27. septembra 2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2011, s. 1).17. | Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 272, 18.10.2011, p. 1);
18. | Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146).18. | Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on marine equipment and repealing Council Directive 96/98/EC (OJ L 257, 28.8.2014, p. 146);
19. | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 zo 16. apríla 2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 131).19. | Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC (OJ L 158, 27.5.2014, p. 131).
PRÍLOHA IIIANNEX III
Tabuľka zhodyCorrelation table
Nariadenie (ES) č. 765/2008 | Toto nariadenieRegulation (EC) No 765/2008 | This Regulation
článok 1 ods. 2 | článok 1 ods. 1Article 1(2) | Article 1(1)
článok 1 ods. 3 | článok 1 ods. 3Article 1(3) | Article 1(3)
článok 2 bod 1 | článok 3 bod 1Article 2, point 1 | Article 3, point 1
článok 2 bod 2 | článok 3 bod 2Article 2, point 2 | Article 3, point 2
článok 2 bod 14 | článok 3 bod 22Article 2, point 14 | Article 3, point 22
článok 2 bod 15 | článok 3 bod 23Article 2, point 15 | Article 3, point 23
článok 2 bod 17 | článok 2 bod 3Article 2, point 17 | Article 3, point 3
článok 2 bod 18 | článok 3 bod 4Article 2, point 18 | Article 3, point 4
článok 2 bod 19 | článok 3 bod 25Article 2, point 19 | Article 3, point 25
článok 15 ods. 1 a 2 | článok 2 ods. 1Article 15(1) and (2) | Article 2(1)
článok 15 ods. 3 | článok 2 ods. 3Article 15(3) | Article 2(3)
článok 15 ods. 4 | —Article 15(4) | —
článok 15 ods. 5 | článok 2 ods. 2Article 15(5) | Article 2(2)
článok 16 ods. 1 | článok 10 ods. 1Article 16(1) | Article 10(1)
článok 16 ods. 2 | článok 16 ods. 5Article 16(2) | Article 16(5)
článok 16 ods. 3 | —Article 16(3) | —
článok 16 ods. 4 | —Article 16(4) | —
článok 17 ods. 1 | článok 10 ods. 2Article 17(1) | Article 10(2)
článok 17 ods. 2 | článok 34 ods. 1, posledná veta a článok 34 ods. 3 písm. a)Article 17(2) | Article 34(1), last sentence and Article 34(3), point (a)
článok 18 ods. 1 | článok 10 ods. 6Article 18(1) | Article 10(6)
článok 18 ods. 2 písm. a) | článok 11 ods. 7 písm. a)Article 18(2), point (a) | Article 11(7), point (a)
článok 18 ods. 2 písm. b) | —Article 18(2), point (b) | —
článok 18 ods. 2 písm. c) | článok 11 ods. 7 písm. b)Article 18(2), point (c) | Article 11(7), point (b)
článok 18 ods. 2 písm. d) | —Article 18(2), point (d) | —
článok 18 ods. 3 | článok 10 ods. 5 a článok 14 ods. 1Article 18(3) | Articles 10(5) and 14(1)
článok 18 ods. 4 | článok 14 ods. 2Article 18(4) | Article 14(2)
článok 18 ods. 5 | článok 13Article 18(5) | Article 13
článok 18 ods. 6 | článok 31 ods. 2 písm. o)Article 18(6) | Article 31(2), point (o)
článok 19 ods. 1 prvý pododsek | článok 11 ods. 3Article 19(1), first subparagraph | Article 11(3)
článok 19 ods. 1 druhý pododsek | článok 14 ods. 4 písm. a), b), e) a j)Article 19(1), second subparagraph | Article 14(4), points (a), (b), (e) and (j)
článok 19 ods. 1 tretí pododsek | článok 11 ods. 5Article 19(1), third subparagraph | Article 11(5)
článok 19 ods. 2 | článok 16 ods. 3 písm. g)Article 19(2) | Article 16(3), point (g)
článok 19 ods. 3 | článok 18 ods. 2Article 19(3) | Article 18(2)
článok 19 ods. 4 | článok 11 ods. 2Article 19(4) | Article 11(2)
článok 19 ods. 5 | článok 17Article 19(5) | Article 17
článok 20 ods. 1 | článok 19 ods. 1Article 20(1) | Article 19(1)
článok 20 ods. 2 | článok 19 ods. 2Article 20(2) | Article 19(2)
článok 21 ods. 1 | článok 18 ods. 1Article 21(1) | Article 18(1)
článok 21 ods. 2 | článok 18 ods. 2Article 21(2) | Article 18(2)
článok 21 ods. 3 | článok 18 ods. 3Article 21(3) | Article 18(3)
článok 21 ods. 4 | —Article 21(4) | —
článok 22 ods. 1 | článok 20 ods. 1Article 22(1) | Article 20(1)
článok 22 ods. 2 | článok 20 ods. 2Article 22(2) | Article 20(2)
článok 22 ods. 3 | článok 20 ods. 3Article 22(3) | Article 20(3)
článok 22 ods. 4 | článok 20 ods. 4Article 22(4) | Article 20(4)
článok 23 ods. 1 a 3 | článok 34 ods. 1Article 23(1) and (3) | Article 34(1)
článok 23 ods. 2 | článok 34 ods. 4Article 23(2) | Article 34(4)
článok 24 ods. 1 | článok 22 ods. 1Article 24(1) | Article 22(1)
článok 24 ods. 2 | článok 22 ods. 2 až 5Article 24(2) | Article 22(2) to (5)
článok 24 ods. 3 | —Article 24(3) | —
článok 24 ods. 4 | —Article 24(4) | —
článok 25 ods. 1 | —Article 25(1) | —
článok 25 ods. 2 písm. a) | článok 31 ods. 2 písm. f) a článok 33 ods. 1 písm. i) a k)Article 25(2), point (a) | Article 31(2), point (f) and Article 33(1), points (i) and (k)
článok 25 ods. 2 písm. b) | článok 31 ods. 2 písm. g) a m) a článok 33 ods. 1 písm. i) a k)Article 25(2), point (b) | Article 31(2), points (g) and (m) and Article 33(1), points (i) and (k)
článok 25 ods. 3 | —Article 25(3) | —
článok 26 | —Article 26 | —
článok 27 ods. 1 prvá veta | článok 25 ods. 2Article 27(1), first sentence | Article 25(2)
článok 27 ods. 1 druhá veta | článok 25 ods. 3Article 27(1), second sentence | Article 25(3)
článok 27 ods. 2 | článok 25 ods. 4Article 27(2) | Article 25(4)
článok 27 ods. 3 prvý pododsek | článok 26 ods. 1Article 27(3), first subparagraph | Article 26(1)
článok 27 ods. 3 druhý pododsek | článok 26 ods. 2Article 27(3), second subparagraph | Article 26(2)
článok 27 ods. 4 | —Article 27(4) | —
článok 27 ods. 5 | —Article 27(5) | —
článok 28 ods. 1 | článok 27 prvý odsek písm. a)Article 28(1) | Article 27, first paragraph, point (a)
článok 28 ods. 2 | článok 27 prvý odsek písm. b)Article 28(2) | Article 27, first paragraph, point (b)
článok 29 ods. 1 | článok 28 ods. 1Article 29(1) | Article 28(1)
článok 29 ods. 2 | článok 28 ods. 2Article 29(2) | Article 28(2)
článok 29 ods. 3 | článok 28 ods. 3Article 29(3) | Article 28(3)
článok 29 ods. 4 | článok 28 ods. 4Article 29(4) | Article 28(4)
článok 29 ods. 5 | článok 25 ods. 5Article 29(5) | Article 25(5)
článok 32 ods. 1 písm. d) | —Article 32(1), point (d) | —
článok 32 ods. 1 písm. e) | článok 36 ods. 2 písm. e)Article 32(1), point (e) | Article 36(2), point (e)