?

8.12.2010    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 323/118.12.2010    | EN | Official Journal of the European Union | L 323/11
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010COMMISSION REGULATION (EU) No 1089/2010
z 23. novembra 2010,of 23 November 2010
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajovimplementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services
EURÓPSKA KOMISIA,THE EUROPEAN COMMISSION,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (1), and in particular Article 7(1) thereof,
keďže:Whereas:
(1) | V smernici 2007/2/ES sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Členské štáty musia v rámci tejto infraštruktúry sprístupniť súbory údajov týkajúce sa jednej alebo viacerých príloh k smernici 2007/2/ES a príslušné služby priestorových údajov v súlade s technickými podmienkami pre interoperabilitu a prípadne harmonizovať súbory a služby priestorových údajov.(1) | Directive 2007/2/EC lays down general rules for the establishment of the Infrastructure for Spatial Information in the European Community. Within this infrastructure, Member States are required to make available data sets related to one or several of the Annexes in Directive 2007/2/EC and the corresponding spatial data services in conformity with the technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and services.
(2) | V technických podmienkach sa zohľadňujú príslušné požiadavky používateľov, ktoré sa zisťovali u zúčastnených strán na základe prieskumu požiadaviek používateľov a analýzy predložených referenčných materiálov a príslušných politík Únie v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.(2) | The technical arrangements take into account relevant user requirements, which were elicited from stakeholders through a user requirements survey and by analysing the submitted reference material and relevant Union environmental policies and policies or activities which may have an impact on the environment.
(3) | Komisia analyzovala uskutočniteľnosť technických podmienok a ich primeranosť z hľadiska pravdepodobných nákladov a prínosov na základe výsledkov testovania oznámených zúčastnenými stranami, odpovedí členských štátov prostredníctvom národných kontaktných miest na žiadosť o informácie týkajúce sa posúdenia nákladov a prínosov, ako aj na základe dôkazov zo štúdií, ktoré uskutočnili členské štáty v súvislosti s nákladmi a prínosmi infraštruktúr pre priestorové údaje na regionálnej úrovni.(3) | The feasibility of the technical arrangements and their proportionality in terms of the likely costs and benefits were analysed by the Commission based on the testing results reported by the stakeholders, replies from Member States through the national contact points to a request for information on cost benefit considerations and evidence from studies conducted by Member States on the costs and benefits of spatial data infrastructures at regional level.
(4) | Zástupcovia členských štátov, ako aj iné fyzické či právnické osoby zainteresované na priestorových údajoch vrátane používateľov, výrobcov, poskytovateľov služieb s pridanou hodnotou alebo akýchkoľvek koordinačných orgánov mali možnosť zúčastniť sa na vypracovaní technických podmienok prostredníctvom navrhnutých odborníkov a vyhodnotiť návrh vykonávacích pravidiel v konzultáciách so zúčastnenými stranami a prostredníctvom testovania.(4) | Representatives of Member States as well as other natural or legal persons with an interest in the spatial data, including users, producers, added value service providers or any coordinating body were given the opportunity to participate in the drafting of the technical arrangements through proposed experts and to evaluate the draft implementing rules through a stakeholder consultation and testing exercise.
(5) | V záujme dosiahnutia interoperability a prípadného využívania prínosov vyplývajúcich z úsilia spoločenstiev užívateľov a výrobcov sa medzinárodné normy začleňujú do pojmov a definícií prvkov tém priestorových údajov uvedených v prílohe I, II alebo III k smernici 2007/2/ES.(5) | In order to achieve interoperability and benefit from the endeavours of users’ and producers’ communities, when appropriate, international standards are integrated into the concepts and definitions of the elements of spatial data themes listed in the Directive 2007/2/EC Annex I, II or III.
(6) | S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu všetkých tém priestorových údajov by členské štáty mali splniť požiadavky na spoločné dátové typy, identifikáciu priestorových objektov, metaúdaje pre interoperabilitu, generický sieťový model a iné pojmy a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky témy priestorových údajov.(6) | In order to ensure interoperability and harmonisation across spatial data themes, the Member States should meet requirements for common data types, the identification of spatial objects, metadata for interoperability, generic network model and other concepts and rules that apply to all spatial data themes.
(7) | S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu v rámci jednej témy priestorových údajov by členské štáty mali používať klasifikácie a definície priestorových objektov, ich kľúčové atribúty a asociačné roly, dátové typy, domény hodnôt a špecifické pravidlá, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé témy priestorových údajov.(7) | In order to ensure the interoperability and harmonisation within one spatial data theme, the Member States should use the classifications and definitions of spatial objects, their key attributes and association roles, data types, value domains and specific rules that apply to individual spatial data theme.
(8) | Nakoľko hodnoty zoznamu kódov potrebných na vykonávanie tohto nariadenia v ňom nie sú zahrnuté, toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať až po ich prijatí ako právneho aktu. Uplatňovanie tohto nariadenia je preto vhodné odložiť.(8) | Since the code list values required for the implementation of this Regulation are not included in this Regulation, this Regulation should only become applicable once these are adopted as a legal act. It is therefore appropriate to defer the applicability of this Regulation.
(9) | Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,(9) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Článok 1Article 1
Predmet úpravySubject Matter
V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na technické podmienky pre interoperabilitu a prípadne na harmonizáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.This Regulation sets out the requirements for technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC.
Článok 2Article 2
Vymedzenie pojmovDefinitions
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov, ako aj vymedzenie pojmov špecifické pre jednotlivé témy, uvedené v prílohe II:For the purpose of this Regulation, the following definitions as well as the theme-specific definitions set out in Annex II shall apply:
1. | „abstraktný typ“ (abstract type) znamená typ, ktorý nemožno konkretizovať, ale ktorý môže mať atribúty a asociačné roly;1. | ‘abstract type’ means a type that cannot be instantiated, but which may have attributes and association roles,
2. | „asociačná rola“ (association role) znamená hodnotu alebo objekt, ku ktorému má typ vzťah podľa článku 8 ods. 2 písm. b) smernice 2007/2/ES;2. | ‘association role’ means a value or object, to which a type has a relationship, as referred to in Article 8 (2b) of Directive 2007/2/EC,
3. | „atribút“ (attribute) znamená charakteristiku typu podľa článku 8 ods. 2 písm. c) smernice 2007/2/ES;3. | ‘attribute’ means a characteristic of a type, as referred to in Article 8 (2c) of Directive 2007/2/EC,
4. | „kandidátsky typ“ (candidate type) znamená typ, ktorý sa už používa ako súčasť špecifikácie témy priestorových údajov v prílohe I k smernici 2007/2/ES, ale ktorý bude úplne špecifikovaný v téme priestorových údajov v prílohe II alebo III k smernici 2007/2/ES, do ktorej tematicky patrí;4. | ‘candidate type’ means a type which is already used as part of the specification of a spatial data theme in Annex I of Directive 2007/2/EC, but which will be fully specified in the spatial data theme in Annex II or III of Directive 2007/2/EC where it thematically belongs,
5. | „zoznam kódov“ (code list) znamená otvorenú enumeráciu, ktorú možno rozšíriť;5. | ‘code list’ means an open enumeration that can be extended,
6. | „dátový typ“ (data type) znamená deskriptor súboru hodnôt, ktoré nemajú identitu, v súlade s normou ISO 19103;6. | ‘data type’ means a descriptor of a set of values that lack identity, in accordance with ISO 19103,
7. | „enumerácia“ (enumeration) znamená dátový typ, ktorého výskyty tvoria pevne stanovený zoznam názvov textových hodnôt. Atribúty vymenovaného typu môžu mať hodnoty len z tohto zoznamu,7. | ‘enumeration’ means a data type whose instances form a fixed list of named literal values. Attributes of an enumerated type may only take values from this list,
8. | „externý objektový identifikátor“ (external object identifier) znamená jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na referencovanie priestorového objektu;8. | ‘external object identifier’ means a unique object identifier which is published by the responsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object,
9. | „identifikátor“ (identifier) znamená lingvisticky nezávislú postupnosť znakov schopných jedinečne a trvale identifikovať to, k čomu má vzťah, v súlade s normou EN ISO 19135;9. | ‘identifier’ means a linguistically independent sequence of characters capable of uniquely and permanently identifying that with which it is associated, in accordance with EN ISO 19135,
10. | „konkretizovanie“ (instantiate) znamená vytvorenie objektu, ktorý zodpovedá definícii, atribútom, asociačným rolám a obmedzeniam špecifikovaným pre konkretizovaný typ;10. | ‘instantiate’ means to create an object that is conformant with the definition, attributes, association roles and constraints specified for the instantiated type,
11. | „vrstva“ (layer) znamená základnú jednotku geografickej informácie, ktorú možno požadovať ako mapu zo servera v súlade s normou EN ISO 19128;11. | ‘layer’ means a basic unit of geographic information that may be requested as a map from a server in accordance with EN ISO 19128,
12. | „informácie o životnom cykle“ (life-cycle information) znamenajú súbor vlastností priestorového objektu, ktoré popisujú časové charakteristiky verzie priestorového objektu alebo zmeny medzi verziami;12. | ‘life-cycle information’ means a set of properties of a spatial object that describe the temporal characteristics of a version of a spatial object or the changes between versions,
13. | „prvok metaúdajov“ (metadata element) znamená samostatnú jednotku metaúdaja v súlade s normou EN ISO 19115;13. | ‘metadata element’ means a discrete unit of metadata, in accordance with EN ISO 19115,
14. | „balík“ (package) znamená univerzálny mechanizmus na usporiadanie prvkov do skupín;14. | ‘package’ means a general purpose mechanism for organizing elements into groups,
15. | „register“ (register) znamená množinu súborov, ktorá obsahuje identifikátory priradené k položkám s popismi asociovaných položiek v súlade s normou EN ISO 19135;15. | ‘register’ means a set of files containing identifiers assigned to items with descriptions of the associated items, in accordance with EN ISO 19135,
16. | „typ priestorového objektu“ (spatial object type) znamená klasifikáciu priestorových objektov;16. | ‘spatial object type’ means a classification of spatial objects,
17. | „štýl“ (style) znamená priradenie z typov priestorových objektov a ich vlastností a obmedzení parametrizovaných symbolov používaných pri kreslení máp;17. | ‘style’ means a mapping from spatial object types and their properties and constraints to parameterized symbols used in drawing maps,
18. | „subtyp“ (sub-type of) znamená vzťah medzi špecifickejším typom a všeobecnejším typom, pričom špecifickejší typ je úplne zhodný so všeobecnejším typom a obsahuje ďalšie informácie podľa normy ISO 19103;18. | ‘sub-type of’ means a relationship between a more specific type and a more general type, where the more specific type is fully consistent with the more general type and contains additional information, as adapted from ISO 19103,
19. | „typ“ (type) znamená typ priestorového objektu alebo dátový typ;19. | ‘type’ means spatial object type or data type,
20. | „voidable“ (obsaditeľný) znamená, že pre atribút alebo asociačnú rolu možno použiť hodnotu „void“ (neobsadený), ak v súboroch priestorových údajov udržovaných členskými štátmi nie je obsiahnutá žiadna zodpovedajúca hodnota, alebo zodpovedajúcu hodnotu nie je možné za primerané náklady odvodiť z existujúcich hodnôt. V prípade, že atribút alebo asociačná rola nie je voidable (obsaditeľná), bunka tabuľky špecifikujúca jeho/jej voidability (obsaditeľnosť) sa ponechá prázdna.20. | ‘voidable’ means that, for an attribute or association role a value of ‘void’ may be made available if no corresponding value is contained in the spatial data sets maintained by the Member States or no corresponding value can be derived from existing values at reasonable costs. If an attribute or association role is not voidable, the table cell specifying its voidability is left blank.
Článok 3Article 3
Spoločné typyCommon Types
Typy, ktoré sú spoločné pre viaceré témy uvedené v prílohe I, II a III k smernici 2007/2/ES, musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly uvedené v prílohe I.Types that are common to several of the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC shall conform to the definitions and constraints and include the attributes and association roles set out in Annex I.
Článok 4Article 4
Typy na výmenu a klasifikáciu priestorových objektovTypes for the Exchange and Classification of Spatial Objects
1.   Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 4 smernice 2007/2/ES, členské štáty použijú typy priestorových objektov a asociované dátové typy, enumerácie a zoznamy kódov uvedené v prílohe II.1.   Member States shall use the spatial object types and associated data types, enumerations and code lists defined in Annex II for the exchange and classification of spatial objects from data sets meeting the conditions laid down in Article 4 of Directive 2007/2/EC.
2.   Typy priestorových objektov a dátové typy musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly ustanovené v prílohe II.2.   Spatial object types and data types shall comply with the definitions and constraints and include the attributes and association roles set out in Annex II.
3.   Enumerácie používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov musia byť v súlade s definíciami a zahŕňať hodnoty stanovené v prílohe II. Hodnoty enumerácie sú jazykovo neutrálne technicky spoľahlivé kódy pre počítače.3.   The enumerations used in attributes or association roles of spatial object types or data types shall comply with the definitions and include the values set out in Annex II. The enumeration values are language-neutral mnemonic codes for computers.
4.   Zoznamy kódov používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov musia byť v súlade s definíciami uvedenými v prílohe II.4.   The code lists used in attributes or association roles of spatial object types or data types shall comply with the definitions set out in Annex II.
Článok 5Article 5
TypyTypes
1.   Pre všetky typy vymedzené v tomto nariadení je jazykovo neutrálne meno pre počítače uvedené v zátvorkách v nadpise oddielu, v ktorom sa špecifikujú požiadavky na daný typ. Toto jazykovo neutrálne meno sa používa na uvedenie odkazu na príslušný typ v definícii atribútu alebo asociačnej roly.1.   For all types defined in this Regulation, a language-neutral name for computers is given between parentheses in the title of the section specifying the requirements for that type. This language-neutral name shall be used for referring to the corresponding type in the definition of an attribute or association role.
2.   Typy, ktoré sú subtypmi iného typu, zahŕňajú aj všetky atribúty a asociačné roly tohto typu.2.   Types that are a sub-type of another type shall also include all this type’s attributes and association roles.
3.   Abstraktné typy sa nekonkretizujú.3.   Abstract types shall not be instantiated.
4.   Kandidátske typy sa posudzujú v priebehu vypracovávania požiadaviek na témy priestorových údajov, ku ktorým tematicky patria. Jedinou prípustnou zmenou špecifikácie kandidátskeho typu v priebehu tohto vypracovávania je jej rozšírenie.4.   Candidate types shall be considered during the development of requirements for the spatial data theme they thematically belong to. During this development, the only allowed change to the specification of the candidate type is to extend it.
Článok 6Article 6
Zoznamy kódov a enumerácieCode Lists and Enumerations
1.   Zoznamy kódov sú jedným z týchto typov uvedených v prílohe II:1.   Code lists shall be of one of the following types, as specified in Annex II:
a) | zoznamy kódov, ktoré sa vedú v spoločnom registri zoznamov kódov a ktoré členské štáty nesmú rozšíriť;(a) | code lists that are managed in a common code list register and that shall not be extended by Member States;
b) | zoznamy kódov, ktoré členské štáty môžu rozšíriť.(b) | code lists that may be extended by Member States.
2.   V prípade, že členský štát rozšíri zoznam kódov, prípustné hodnoty rozšírených zoznamov kódov sa musia sprístupniť v registri.2.   Where a Member State extends a code list, the allowed values of the extended code lists shall be made available in a register.
3.   Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu zoznamu kódov, môžu mať len hodnoty platné podľa registra, v ktorom sa vedie zoznam kódov.3.   Attributes or association roles of spatial object types or data types that have a code list type may only take values that are valid according to the register in which the code list is managed.
4.   Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu enumerácie kódov, môžu mať len hodnoty zo zoznamov špecifikovaných pre typ výpočtov.4.   Attributes or association roles of spatial object types or data types that have an enumeration type may only take values from the lists specified for the enumeration type.
Článok 7Article 7
KódovanieEncoding
1.   Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť v súlade s normou EN ISO 19118. Musia sa v nich špecifikovať najmä pravidlá konverzie schémy pre všetky typy priestorových objektov a všetky atribúty a asociačné roly a použitá štruktúra výstupných údajov.1.   Every encoding rule used to encode spatial data shall conform to EN ISO 19118. In particular, it shall specify schema conversion rules for all spatial object types and all attributes and association roles and the output data structure used.
2.   Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť dostupné.2.   Every encoding rule used to encode spatial data shall be made available.
Článok 8Article 8
AktualizácieUpdates
1.   Členské štáty pravidelne sprístupňujú aktualizácie údajov.1.   Member States shall make available updates of data on a regular basis.
2.   Všetky aktualizácie sa vykonávajú najneskôr do 6 mesiacov po vykonaní zmeny v zdrojovom súbore údajov, pokiaľ v prílohe II nie je pre konkrétnu tému priestorových údajov stanovená iná lehota.2.   All updates shall be made at the latest 6 months after the change was applied in the source data set, unless a different period is specified for a specific spatial data theme in Annex II.
Článok 9Article 9
Manažment identifikátorovIdentifier Management
1.   Dátový typ Identifier definovaný v oddiele 2.1 prílohy I sa používa ako typ pre externý objektový identifikátor priestorového objektu.1.   The data type Identifier defined in Section 2.1 of Annex I shall be used as a type for the external object identifier of a spatial object.
2.   Externý objektový identifikátor na jedinečnú identifikáciu priestorových objektov sa v priebehu životného cyklu priestorového objektu nemení.2.   The external object identifier for the unique identification of spatial objects shall not be changed during the life-cycle of a spatial object.
Článok 10Article 10
Životný cyklus priestorových objektovLife-cycle of Spatial Objects
1.   Rôzne verzie toho istého priestorového objektu sú vždy výskytmi rovnakého typu priestorových objektov.1.   Different versions of the same spatial object shall always be instances of the same spatial object type.
2.   Atribúty externého objektového identifikátora namespace a localId zostanú rovnaké pre rôzne verzie priestorového objektu.2.   The namespace and localId attributes of the external object identifier shall remain the same for different versions of a spatial object.
3.   Pokiaľ sa používajú atribúty beginLifespanVersion a endLifespanVersion, hodnota endLifespanVersion nesmie byť pred hodnotou beginLifespanVersion.3.   Where the attributes beginLifespanVersion and endLifespanVersion are used, the value of endLifespanVersion shall not be before the value of beginLifespanVersion.
Článok 11Article 11
Časové referenčné systémyTemporal Reference Systems
1.   Používa sa štandardný časový referenčný systém uvedený v bode 5 časti B prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 (2), ak v prílohe II nie sú pre konkrétnu tému priestorových údajov uvedené iné časové referenčné systémy.1.   The default temporal reference system referred to in point 5 of part B of the Annex to Commission Regulation (EC) No 1205/2008 (2) shall be used, unless other temporal reference systems are specified for a specific spatial data theme in Annex II.
2.   V prípade, že sa používajú iné časové referenčné systémy, musia sa uviesť v metaúdajoch súboru údajov.2.   If other temporal reference systems are used, these shall be specified in the data set metadata.
Článok 12Article 12
Iné požiadavky a pravidláOther Requirements & Rules
1.   Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto nariadení je obmedzená na priestorovú schému Simple Feature podľa ustanovení normy EN ISO 19125-1, pokiaľ sa pre konkrétnu tému alebo typ priestorových údajov neustanovuje inak.1.   The value domain of spatial properties defined in this Regulation shall be restricted to the Simple Feature spatial schema as defined by EN ISO 19125-1, unless specified otherwise for a specific spatial data theme or type.
2.   Všetky hodnoty merania sa vyjadrujú s použitím jednotiek SI, pokiaľ sa pre konkrétnu tému alebo typ priestorových údajov neustanovuje inak.2.   All measurement values shall be expressed using SI units, unless specified otherwise for a specific spatial data theme or type.
3.   V prípade, že sa používajú atribúty validFrom a validTo, hodnota validTo nesmie byť pred hodnotou validFrom.3.   Where the attributes validFrom and validTo are used, the value of validTo shall not be before the value of validFrom.
4.   Okrem toho sa uplatňujú aj všetky požiadavky ustanovené v prílohe II špecifické pre jednotlivé témy.4.   In addition, all theme-specific requirements set out in Annex II shall apply.
Článok 13Article 13
Metaúdaje potrebné pre interoperabilituMetadata required for Interoperability
Metaúdaje opisujúce súbor priestorových údajov zahŕňajú tieto prvky metaúdajov potrebné pre interoperabilitu:The metadata describing a spatial data set shall include the following metadata elements required for interoperability:
1.   Súradnicový referenčný systém: opis súradnicového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.1.   Coordinate Reference System: Description of the coordinate reference system(s) used in the data set.
2.   Časový referenčný systém: opis časového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.2.   Temporal Reference System: Description of the temporal reference system(s) used in the data set.
Tento prvok je povinný, len ak súbor priestorových údajov obsahuje časové informácie, ktoré sa nevzťahujú na štandardný časový referenčný systém.This element is mandatory only if the spatial data set contains temporal information that does not refer to the default temporal reference system.
3.   Kódovanie: opis konštrukcie(-ií) počítačového jazyka, v ktorom sa špecifikuje reprezentácia dátových objektov v zázname, súbore, správe, pamäťovom zariadení alebo v prenosovom kanále.3.   Encoding: Description of the computer language construct(s) specifying the representation of data objects in a record, file, message, storage device or transmission channel.
4.   Topologická konzistencia: správnosť jednoznačne kódovaných topologických charakteristík súboru údajov tak ako sú popísané rozsahom.4.   Topological Consistency: Correctness of the explicitly encoded topological characteristics of the data set as described by the scope.
Tento prvok je povinný, len pokiaľ súbor údajov obsahuje typy z generického sieťového modelu (Generic Network Model) a nezaisťuje topológiu osi (konektivitu osí) pre sieť.This element is mandatory only if the data set includes types from the Generic Network Model and does not assure centreline topology (connectivity of centrelines) for the network.
5.   Kódovanie znakov: kódovanie znakov používané v súbore údajov.5.   Character Encoding: The character encoding used in the data set.
Tento prvok je povinný, len keď sa používa kódovanie, ktoré nie je založené na UTF-8.This element is mandatory only if an encoding is used that is not based on UTF-8.
Článok 14Article 14
ZobrazeniePortrayal
1.   Na zobrazenie súborov priestorových údajov s použitím zobrazovacej sieťovej služby podľa nariadenia Komisie č. 976/2009 (3) musia byť k dispozícii:1.   For the portrayal of spatial data sets using a view network service as specified in Commission Regulation No 976/2009 (3), the following shall be available:
a) | vrstvy uvedené v prílohe II pre tému alebo témy, ku ktorým sa súbor údajov vzťahuje;(a) | the layers specified in Annex II for the theme or themes the data set is related to;
b) | pre každú vrstvu aspoň štandardný štýl zobrazenia s asociovaným názvom a jedinečným identifikátorom ako minimum.(b) | for each layer at least a default portrayal style, with as a minimum an associated title and a unique identifier.
2.   V prílohe II sa pre každú vrstvu vymedzuje:2.   For each layer, Annex II defines the following:
a) | ľudsky zrozumiteľný názov vrstvy, ktorý sa má použiť na zobrazenie v užívateľskom rozhraní;(a) | a human readable title of the layer to be used for display in user interface;
b) | typ(y) priestorového(ých) objektu(ov), ktorý(é) tvorí(ia) obsah vrstvy.(b) | the spatial object type(s) that constitute the content of the layer.
Článok 15Article 15
Nadobudnutie účinnostiEntry into force
Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.This Regulation shall enter into force on the twentieth day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Uplatňuje sa od 15. decembra 2010.It shall apply from 15 December 2010.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
V Bruseli 23. novembra 2010Done at Brussels, 23 November 2010.
Za KomisiuFor the Commission
predsedaThe President
José Manuel BARROSOJosé Manuel BARROSO
(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.(1)   OJ L 108, 25.4.2007, p. 1.
(2)  Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008, s. 12.(2)   OJ L 326, 4.12.2008, p. 12.
(3)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9.(3)   OJ L 274, 20.10.2009, p. 9.
PRÍLOHA IANNEX I
SPOLOČNÉ TYPYCOMMON TYPES
1.   TYPY DEFINOVANÉ V EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH NORMÁCH1.   TYPES DEFINED IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL STANDARDS
1. | Pre typy Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign a Velocity používané v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19103.1. | For the types Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign and Velocity used in definitions of attributes and association roles of spatial object types or data types, the definitions given in ISO 19103 shall apply.
2. | Pre typy GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive a GM_Surface používané v priestorových atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19107.2. | For the types GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive and GM_Surface used in spatial attributes or association roles of spatial object types or data types, the definitions given in EN ISO 19107 shall apply.
3. | Pre typ TM_Period používaný v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19108.3. | For the type TM_Period used in definitions of attributes and association roles of spatial object types or data types, the definitions given in EN ISO 19108 shall apply.
4. | Pre typy CI_Citation a MD_Resolution používané v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19115.4. | For the types CI_Citation and MD_Resolution used in definitions of attributes and association roles of spatial object types or data types, the definitions given in EN ISO 19115 shall apply.
5. | Pre typy LocalisedCharacterString a URI používané v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19139.5. | For the types LocalisedCharacterString and URI used in definitions of attributes and association roles of spatial object types or data types, the definitions given in ISO 19139 shall apply.
2.   SPOLOČNÉ DÁTOVÉ TYPY2.   COMMON DATA TYPES
2.1.   Identifikátor (Identifier)2.1.   Identifier (Identifier)
Externý jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na uvedenie odkazu na priestorový objekt.External unique object identifier published by the responsible body, which may be used by external applications to reference the spatial object.
Atribúty dátového typu IdentifierAttributes of the data type Identifier
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
localId | Miestny identifikátor, ktorý pridelil poskytovateľ údajov. Miestny identifikátor je v rámci menného priestoru jedinečný, to znamená, že žiadny iný priestorový objekt nemá ten istý jedinečný identifikátor. | CharacterString |  localId | A local identifier, assigned by the data provider. The local identifier is unique within the namespace, that is no other spatial object carries the same unique identifier. | CharacterString |  
namespace | Menný priestor jedinečne identifikuje zdroj údajov priestorového objektu. | CharacterString |  namespace | Namespace uniquely identifying the data source of the spatial object. | CharacterString |  
versionId | Identifikátor konkrétnej verzie priestorového objektu maximálne s 25 znakmi. Ak špecifikácia typu priestorových objektov s externým objektovým identifikátorom obsahuje informáciu o životnom cykle, identifikátor verzie sa používa na rozlišovanie medzi rôznymi verziami priestorového objektu. V súbore všetkých verzií priestorového objektu je identifikátor verzie jedinečný. | CharacterString | voidableversionId | The identifier of the particular version of the spatial object, with a maximum length of 25 characters. If the specification of a spatial object type with an external object identifier includes life-cycle information, the version identifier is used to distinguish between the different versions of a spatial object. Within the set of all versions of a spatial object, the version identifier is unique. | CharacterString | voidable
Obmedzenia dátového typu IdentifierConstraints of the data type Identifier
localId a namespace používajú len tieto súbory znakov: {„A“ … „Z“, „a“ … „z“, „0“ … „9“, „_“, „.“, „–“}, to znamená, že sú prípustné iba písmena latinskej abecedy, číslice, podčiarknutie, bodka a pomlčka.The localId and the namespace shall only use the following set of characters: {‘A’ … ‘Z’, ‘a’ … ‘z,’ ‘0’ … ‘9’, ‘_’, ‘.’, ‘–’}, that is only letters from the Latin alphabet, digits, underscore, point, and dash are allowed.
3.   SPOLOČNÉ ENUMERÁCIE3.   COMMON ENUMERATIONS
3.1.   Vertikálna poloha (VerticalPositionValue)3.1.   Vertical Position (VerticalPositionValue)
Relatívna vertikálna poloha priestorového objektu.The relative vertical position of a spatial object.
Prípustné hodnoty pre enumerácia VerticalPositionValueAllowed values for the enumeration VerticalPositionValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
onGroundSurface | Priestorový objekt je na úrovni zemského povrchu.onGroundSurface | The spatial object is on ground level.
suspendedOrElevated | Priestorový objekt je nad úrovňou zemského povrchu.suspendedOrElevated | The spatial object is suspended or elevated.
Underground | Priestorový objekt je pod zemou.underground | The spatial object is underground.
4.   SPOLOČNÉ ZOZNAMY KÓDOV4.   COMMON CODE LISTS
4.1.   Stav zariadenia (ConditionOfFacilityValue)4.1.   Condition Of Facility (ConditionOfFacilityValue)
Stav zariadenia s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.The status of a facility with regards to its completion and use.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
4.2.   Kód krajiny (CountryCode)4.2.   Country Code (CountryCode)
Kód krajiny podľa definície v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.Country code as defined in the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union.
5.   GENERICKÝ SIEŤOVÝ MODEL (GENERIC NETWORK MODEL)5.   GENERIC NETWORK MODEL
5.1.   Typy priestorových objektov5.1.   Spatial Object Types
5.1.1.   Krížový odkaz (CrossReference)5.1.1.   Cross Reference (CrossReference)
Predstavuje odkaz medzi dvomi prvkami v tej istej sieti.Represents a reference between two elements in the same network.
Asociačné roly typu priestorových objektov CrossReferenceAssociation roles of the spatial object type CrossReference
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
Element | Pretínajúce sa prvky | NetworkElement |  element | The cross referenced elements | NetworkElement |  
5.1.2.   Univerzálne spojenie (GeneralisedLink)5.1.2.   Generalised Link (GeneralisedLink)
Abstraktný základný typ predstavujúci lineárny sieťový prvok, ktorý možno použiť v lineárnych odkazoch ako cieľový.Abstract base type representing a linear network element that may be used as a target in linear referencing.
Tento typ je subtypom NetworkElement.This type is a sub-type of NetworkElement.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
5.1.3.   Mimoúrovňové križovanie (GradeSeparatedCrossing)5.1.3.   Grade Separated Crossing (GradeSeparatedCrossing)
Ukazovateľ, ktorý z dvoch alebo viacerých križujúcich sa prvkov je dole a ktorý je hore, a ktorý sa používa, keď výškové súradnice nie sú uvedené alebo nie sú spoľahlivé.Indicator which of two or more intersecting elements is/are below and which is/are above, to be used if elevation coordinates are not present or cannot be trusted.
Tento typ je subtypom NetworkElement.This type is a sub-type of NetworkElement.
Asociačné roly typu priestorových objektov GradeSeparatedCrossingAssociation roles of the spatial object type GradeSeparatedCrossing
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
element | Postupnosť spojení križovania. Poradie odráža ich výšku; prvé spojenie je dolné spojenie. | Link |  element | Sequence of crossing links. The order reflects their elevation; the first link is the lower link. | Link |  
5.1.4.   Spojenie (Link)5.1.4.   Link (Link)
Krivkový sieťový prvok, ktorý spája dve polohy a predstavuje homogénnu cestu v sieti. Spojené polohy možno reprezentovať ako uzly.Curvilinear network element that connects two positions and represents a homogeneous path in the network. The connected positions may be represented as nodes.
Tento typ je subtypom GeneralisedLink.This type is a sub-type of GeneralisedLink.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov LinkAttributes of the spatial object type Link
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
centrelineGeometry | Geometria, ktorá reprezentuje os spojenia. | GM_Curve |  centrelineGeometry | The geometry that represents the centreline of the link. | GM_Curve |  
Fictitious | Ukazovateľ, že geometria osi spojenia je priamka bez medziľahlých kontrolných bodov – pokiaľ priamka primerane nezobrazuje geografiu v rozlíšení súboru údajov. | Boolean |  fictitious | Indicator that the centreline geometry of the link is a straight line with no intermediate control points – unless the straight line represents the geography in the resolution of the data set appropriately. | Boolean |  
Asociačné roly typu priestorových objektov LinkAssociation roles of the spatial object type Link
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
endNode | Voliteľný koncový uzol pre toto spojenie. Koncový uzol môže byť rovnaký výskyt ako počiatočný uzol. | Node |  endNode | The optional end node for this link. The end node may be the same instance as the start node. | Node |  
startNode | Voliteľný počiatočný uzol pre toto spojenie. | Node |  startNode | The optional start node for this link. | Node |  
5.1.5.   Postupnosť spojenia (LinkSequence)5.1.5.   Link Sequence (LinkSequence)
Sieťový prvok, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou.A network element which represents a continuous path in the network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the link sequence is identifiable with one single parameter such as length.
Tento typ je subtypom GeneralisedLink.This type is a sub-type of GeneralisedLink.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov LinkSequenceAttributes of the spatial object type LinkSequence
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
link | Usporiadaný súbor nasmerovaných spojení, ktoré tvoria postupnosť spojení. | DirectedLink |  link | The ordered collection of directed links that constitute the link sequence. | DirectedLink |  
5.1.6.   Súbor spojení (LinkSet)5.1.6.   Link Set (LinkSet)
Súbor postupností spojení a/alebo jednotlivých spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v sieti.A collection of link sequences and/or individual links that has a specific function or significance in a network.
Tento typ je subtypom NetworkElement.This type is a sub-type of NetworkElement.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Asociačné roly typu priestorových objektov LinkSetAssociation roles of the spatial object type LinkSet
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
link | Súbor spojení a postupností spojení, ktoré tvoria súbor spojení. | GeneralisedLink |  link | The set of links and link sequences that constitute the link set. | GeneralisedLink |  
5.1.7.   Sieť (Network)5.1.7.   Network (Network)
Sieť je súbor sieťových prvkov.A network is a collection of network elements.
Atribúty typu priestorových objektov NetworkAttributes of the spatial object type Network
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
geographicalName | Geografický názov pre túto sieť. | GeographicalName | voidablegeographicalName | Geographical name for this network. | GeographicalName | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov NetworkAssociation roles of the spatial object type Network
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
elements | Súbor prvkov, ktorý tvorí sieť. | NetworkElement |  elements | The collection of elements that constitutes the network. | NetworkElement |  
5.1.8.   Oblasť siete (NetworkArea)5.1.8.   Network Area (NetworkArea)
Dvojrozmerný prvok v sieti.A 2-dimensional element in a network.
Tento typ je subtypom NetworkElement.This type is a sub-type of NetworkElement.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov NetworkAreaAttributes of the spatial object type NetworkArea
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
geometry | Predstavuje geometrické vlastnosti oblasti. | GM_Surface |  geometry | Represents the geometric properties of the area | GM_Surface |  
5.1.9.   Sieťové spojenie (NetworkConnection)5.1.9.   Network Connection (NetworkConnection)
Predstavuje logické spojenie medzi dvoma alebo viacerými sieťovými prvkami v rôznych sieťach.Represents a logical connection between two or more network elements in different networks.
Tento typ je subtypom NetworkElement.This type is a sub-type of NetworkElement.
Atribúty typu priestorových objektov NetworkConnectionAttributes of the spatial object type NetworkConnection
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
type | Kategorizácia sieťového spojenia. | ConnectionTypeValue | voidabletype | Categorisation of the network connection. | ConnectionTypeValue | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov NetworkConnectionAssociation roles of the spatial object type NetworkConnection
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
element | Sieťové prvky v rôznych sieťach | NetworkElement |  element | Network elements in different networks | NetworkElement |  
Obmedzenia typu priestorových objektov NetworkConnectionConstraints of the spatial object type NetworkConnection
Všetky prvky musia byť v rôznych sieťach.All elements have to be in different networks
5.1.10.   Sieťový prvok (NetworkElement)5.1.10.   Network Element (NetworkElement)
Abstraktný základný typ, ktorý predstavuje prvok v sieti. Každý prvok v sieti zabezpečuje určitú funkciu, ktorá má význam v sieti.Abstract base type representing an element in a network. Every element in a network provides some function that is of interest in the network.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov NetworkElementAttributes of the spatial object type NetworkElement
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
Asociačné roly typu priestorových objektov NetworkElementAssociation roles of the spatial object type NetworkElement
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
inNetwork | Siete, v ktorých je členom sieťový prvok. | Network | voidableinNetwork | The networks in which a network element is a member. | Network | voidable
5.1.11.   Vlastnosť siete (NetworkProperty)5.1.11.   Network Property (NetworkProperty)
Abstraktný základný typ, ktorý predstavuje javy nachádzajúce sa na sieťovom prvku alebo pozdĺž neho. Tento základný typ zaisťuje všeobecné vlastnosti na asociáciu javov, ktoré sa vzťahujú na sieť (vlastnosti siete), k sieťovým prvkom.Abstract base type representing phenomena located at or along a network element. This base type provides general properties to associate the network-related phenomena (network properties) with the network elements.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov NetworkPropertyAttributes of the spatial object type NetworkProperty
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
networkRef | Priestorový odkaz vlastnosti týkajúcej sa siete. | NetworkReference | voidablenetworkRef | Spatial reference of the network-related property. | NetworkReference | voidable
5.1.12.   Uzol (Node)5.1.12.   Node (Node)
Predstavuje významné miesto v sieti, ktoré sa vždy vyskytuje na začiatku alebo na konci spojenia.Represents a significant position in the network that always occurs at the beginning or the end of a link.
Tento typ je subtypom NetworkElement.This type is a sub-type of NetworkElement.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov NodeAttributes of the spatial object type Node
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
geometry | Poloha uzla. | GM_Point |  geometry | The location of the node. | GM_Point |  
Asociačné roly typu priestorových objektov NodeAssociation roles of the spatial object type Node
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
spokeEnd | Spojenia, ktoré vstupujú do uzla. | Link | voidablespokeEnd | The links that enter the node. | Link | voidable
spokeStart | Spojenia, ktoré vychádzajú z uzla. | Link | voidablespokeStart | The links that leave the node. | Link | voidable
5.2.   Dátové typy5.2.   Data Types
5.2.1.   Nasmerované spojenie (DirectedLink)5.2.1.   Directed Link (DirectedLink)
Spojenie buď v jeho kladnom alebo zápornom smere.A link either in its positive or negative direction.
Atribúty dátového typu DirectedLinkAttributes of the data type DirectedLink
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type Voidability | Voidability
direction | Označuje, či sa nasmerované spojenie zhoduje (kladné) alebo nezhoduje (záporné) s kladným smerom spojenia. | Sign |  direction | Indicates if the directed link agrees (positive) or disagrees (negative) with the positive direction of the link. | Sign |  
Asociačné roly dátového typu DirectedLinkAssociation roles of the data type DirectedLink
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type Voidability | Voidability
link | Spojenie | Link |  link | The link | Link |  
5.2.2.   Odkaz na spojenie (LinkReference)5.2.2.   Link Reference (LinkReference)
Sieťový odkaz na lineárny sieťový prvok.A network reference to a linear network element.
Tento typ je subtypom NetworkReference.This type is a sub-type of NetworkReference.
Atribúty dátového typu LinkReferenceAttributes of the data type LinkReference
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
applicableDirection | Smery univerzálneho spojenia, na ktoré sa vzťahuje odkaz. V prípadoch, keď sa vlastnosť nevzťahuje na smer pozdĺž spojenia, ale predstavuje jav pozdĺž spojenia, „inDirection“ sa vzťahuje na pravú stranu v smere spojenia. | LinkDirectionValue | voidableapplicableDirection | The directions of the generalised link to which the reference applies. In cases where a property does not apply to a direction along a link, but represents a phenomenon along a link, ‘inDirection’ refers to the right side in the direction of the link. | LinkDirectionValue | voidable
Obmedzenia dátového typu LinkReferenceConstraints of the data type LinkReference
Lineárne referenčné ciele musia byť lineárnymi sieťovými prvkami. To znamená, že keď sa používa lineárne referencovanie alebo keď je smer relevantný, cieľom sieťového odkazu je spojenie alebo postupnosť spojenia.Linear reference targets must be linear network elements. That is, if linear referencing is used or direction is relevant, the target of the network reference shall be a link or a link sequence.
5.2.3.   Sieťový odkaz (NetworkReference)5.2.3.   Network Reference (NetworkReference)
Odkaz na sieťový prvok.A reference to a network element.
Asociačné roly dátového typu NetworkReferenceAssociation roles of the data type NetworkReference
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
element | Referencovaný sieťový prvok. | NetworkElement |  element | The referenced network element. | NetworkElement |  
5.2.4.   Jednoduchý lineárny odkaz (SimpleLinearReference)5.2.4.   Simple Linear Reference (SimpleLinearReference)
Sieťový odkaz, ktorý je obmedzený na časť prvku lineárnej siete. Časť je časť sieťového prvku medzi fromPosition a toPosition.A network reference that is restricted to part of a linear network element. The part is the part of the network element between fromPosition and toPosition.
Tento typ je subtypom LinkReference.This type is a sub-type of LinkReference.
Atribúty dátového typu SimpleLinearReferenceAttributes of the data type SimpleLinearReference
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
fromPosition | Počiatočná poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  fromPosition | The start position of the linear element, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  
offset | Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo. | Length | voidableoffset | An offset from the centreline geometry of the generalised link, where applicable; a positive offset is to the right in the direction of the link, a negative offset is to the left. | Length | voidable
toPosition | Koncová poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  toPosition | The end position of the linear element, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  
5.2.5.   Jednoduchý odkaz na bod (SimplePointReference)5.2.5.   Simple Point Reference (SimplePointReference)
Sieťový odkaz, ktorý je obmedzený na bod na lineárnom sieťovom prvku. Bod je miesto na sieťovom prvku v polohe atPosition pozdĺž siete.A network reference that is restricted to a point on a linear network element. The point is the location on the network element at the position atPosition along the network.
Tento typ je subtypom LinkReference.This type is a sub-type of LinkReference.
Atribúty dátového typu SimplePointReferenceAttributes of the data type SimplePointReference
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
atPosition | Poloha bodu vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky. | Length |  atPosition | Position of the point, expressed as the distance from the start of the linear network element along its curve geometry. | Length |  
offset | Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo. | Length | voidableoffset | An offset from the centreline geometry of the generalised link, where applicable; a positive offset is to the right in the direction of the link, a negative offset is to the left. | Length | voidable
5.3.   Zoznamy kódov5.3.   Code Lists
5.3.1.   Typ spojenia (ConnectionTypeValue)5.3.1.   Connection Type (ConnectionTypeValue)
Typy spojenia medzi rôznymi sieťami.Types of connections between different networks.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
5.3.2.   Smer spojenia (LinkDirectionValue)5.3.2.   Link Direction (LinkDirectionValue)
Zoznam hodnôt pre smery vzťahujúce sa na spojenieList of values for directions relative to a link
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
PRÍLOHA IIANNEX II
POŽIADAVKY NA TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V PRÍLOHE I K SMERNICI 2007/2/ESREQUIREMENTS FOR SPATIAL DATA THEMES LISTED IN ANNEX I TO DIRECTIVE 2007/2/EC
1.   SÚRADNICOVÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY1.   COORDINATE REFERENCE SYSTEMS
1.1.   Vymedzenie pojmov1.1.   Definitions
Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:
— | „systém“ znamená parameter alebo súbor parametrov, ktoré vymedzujú polohu počiatku, mierku a orientáciu súradnicového systému v súlade s normou EN ISO 19111,— | ‘datum’ means a parameter or set of parameters that define the position of the origin, the scale, and the orientation of a coordinate system, in accordance with EN ISO 19111,
— | „geodetický elipsoid“ znamená elipsoid opisujúci vzťah súradnicového systému a Zeme v súlade s normou EN ISO 19111,— | ‘geodetic datum’ means a datum describing the relationship of a coordinate system to the Earth, in accordance with EN ISO 19111,
— | „súradnicový systém“ znamená súbor matematických pravidiel na ustanovenie, ako sa majú súradnice priradiť k bodom v súlade s normou EN ISO 19111,— | ‘coordinate system’ means a set of mathematical rules for specifying how coordinates are to be assigned to points, in accordance with EN ISO 19111,
— | „súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový systém, ktorý sa vzťahuje na reálny svet prostredníctvom elipsoidu, v súlade s normou EN ISO 19111. Táto definícia zahŕňa súradnicové systémy založené na geodetických alebo karteziánskych súradniciach a súradnicových systémoch založených na kartografických zobrazeniach,— | ‘coordinate reference system’ means a coordinate system which is related to the real world by a datum, in accordance with EN ISO 19111. This definition includes coordinate systems based on geodetic or Cartesian coordinates and coordinate systems based on map projections.
— | „kartografické zobrazenie“ znamená prevod súradníc založený na jednoznačnom vzťahu z geodetického súradnicového systému do roviny vztiahnutej k tomu istému elipsoidu v súlade s normou EN ISO 19111,— | ‘map projection’ means a change of coordinates, based on a one-to-one relationship, from a geodetic coordinate system to a plane, based on the same datum, in accordance with EN ISO 19111,
— | „zložený súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový referenčný systém, ktorý na opis polohy používa dva ďalšie nezávislé súradnicové referenčné systémy, jeden pre horizontálny komponent a jeden pre vertikálny komponent, v súlade s normou EN ISO 19111,— | ‘compound coordinate reference system’ means a coordinate reference system using two other independent coordinate reference systems, one for the horizontal component and one for the vertical component, to describe a position, in accordance with EN ISO 19111,
— | „geodetický súradnicový systém“ znamená súradnicový systém, v prípade ktorého je poloha určená geodetickou šírkou, geodetickou dĺžkou a (v trojrozmernom prípade) elipsoidickou výškou v súlade s normou EN ISO 19111.— | ‘geodetic coordinate system’ means a coordinate system in which position is specified by geodetic latitude, geodetic longitude and (in the three-dimensional case) ellipsoidal height, in accordance with EN ISO 19111.
1.2.   Elipsoid pre trojrozmerné a dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy1.2.   Datum for three-dimensional and two-dimensional coordinate reference systems
V prípade trojrozmerných a dvojrozmerných súradnicových referenčných systémov a horizontálneho komponentu zložených súradnicových referenčných systémov používaných na sprístupnenie súborov priestorových údajov systémom bude systém Európskeho terestrického referenčného systému 1989 (ETRS89) v oblastiach patriacich do jeho geografického rozsahu alebo systém Medzinárodného terestrického referenčného systému (ITRS) alebo iné geodetické súradnicové referenčné systémy, ktoré sú v súlade s ITRS a sú mimo geografického rozsahu ETRS89. „V súlade s ITRS“ znamená, že definícia systému vychádza z definície ITRS a medzi obidvoma systémami existuje riadne zdokumentovaný vzťah v súlade s normou EN ISO 19111.For the three-dimensional and two-dimensional coordinate reference systems and the horizontal component of compound coordinate reference systems used for making spatial data sets available, the datum shall be the datum of the European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) in areas within its geographical scope, or the datum of the International Terrestrial Reference System (ITRS) or other geodetic coordinate reference systems compliant with ITRS in areas that are outside the geographical scope of ETRS89. Compliant with the ITRS means that the system definition is based on the definition of the ITRS and there is a well documented relationship between both systems, according to EN ISO 19111.
1.3.   Súradnicové referenčné systémy1.3.   Coordinate Reference Systems
Súbory priestorových údajov sa sprístupňujú s použitím aspoň jedného zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3, pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok uvedených v oddiele 1.3.4.Spatial data sets shall be made available using at least one of the coordinate reference systems specified in sections 1.3.1, 1.3.2 and 1.3.3, unless one of the conditions specified in section 1.3.4 holds.
1.3.1.   Trojrozmerné súradnicové referenčné systémy1.3.1.   Three-dimensional Coordinate Reference Systems
— | Trojrozmerné karteziánske súradnice vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu Geodetického referenčného systému 1980 (GRS80).— | Three-dimensional Cartesian coordinates based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the Geodetic Reference System 1980 (GRS80) ellipsoid.
— | Trojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a elipsoidická výška) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.— | Three-dimensional geodetic coordinates (latitude, longitude and ellipsoidal height) based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the GRS80 ellipsoid.
1.3.2.   Dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy1.3.2.   Two-dimensional Coordinate Reference Systems
— | Dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.— | Two-dimensional geodetic coordinates (latitude and longitude) based on a datum specified in 1.2 and using the parameters of the GRS80 ellipsoid.
— | Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou ETRS89.— | Plane coordinates using the ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area coordinate reference system.
— | Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém ETRS89 s Lambertovou konformnou kónickou projekciou.— | Plane coordinates using the ETRS89 Lambert Conformal Conic coordinate reference system.
— | Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s transverzálnou projekciou Mercator ETRS89.— | Plane coordinates using the ETRS89 Transverse Mercator coordinate reference system.
1.3.3.   Zložené súradnicové referenčné systémy1.3.3.   Compound Coordinate Reference Systems
1. | Pre horizontálny komponent zloženého súradnicového referenčného systému sa používa jeden zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddiele 1.3.2.1. | For the horizontal component of the compound coordinate reference system, one of the coordinate reference systems specified in section 1.3.2 shall be used.
2. | Pre vertikálny komponent sa používa jeden z týchto súradnicových referenčných systémov: | — | V prípade vertikálneho komponentu na zemi sa používa Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS) na vyjadrenie fyzikálnych výšok v rámci jeho geografického rozsahu. Iné vertikálne referenčné systémy (EVRS) vztiahnuté k tiažovému poľu Zeme sa používajú na vyjadrenie fyzikálnych výšok v oblastiach, ktoré sú mimo geografického rozsahu EVRS. | — | Pre vertikálny komponent vo voľnej atmosfére sa používa barometrický tlak prevedený na výšku s použitím normy ISO 2533: 1975 Medzinárodná štandardná atmosféra.2. | For the vertical component, one of the following coordinate reference systems shall be used: | — | For the vertical component on land, the European Vertical Reference System (EVRS) shall be used to express gravity-related heights within its geographical scope. Other vertical reference systems related to the Earth gravity field shall be used to express gravity-related heights in areas that are outside the geographical scope of EVRS. | — | For the vertical component in the free atmosphere, barometric pressure, converted to height using ISO 2533:1975 International Standard Atmosphere shall be used.
1.3.4.   Iné súradnicové referenčné systémy1.3.4.   Other Coordinate Reference Systems
Výnimky, keď možno použiť iné súradnicové referenčné systémy ako tie, ktoré sú uvedené v oddiele 1.3.1, 1.3.2 alebo 1.3.3, sú tieto:Exceptions, where other coordinate reference systems than those listed in 1.3.1, 1.3.2 or 1.3.3 may be used, are:
1. | Pre konkrétne témy priestorových údajov v tejto prílohe možno špecifikovať iné súradnicové referenčné systémy.1. | Other coordinate reference systems may be specified for specific spatial data themes in this Annex.
2. | Pre oblasti mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vhodné súradnicové referenčné systémy.2. | For regions outside of continental Europe, Member States may define suitable coordinate reference systems.
Geodetické kódy a parametre potrebné na opísanie týchto súradnicových referenčných systémov a na umožnenie operácií prevodu a transformácie sa musia zdokumentovať a musí sa vytvoriť identifikátor v súlade s normami EN ISO 19111 a ISO 19127.The geodetic codes and parameters needed to describe these coordinate reference systems and to allow conversion and transformation operations shall be documented and an identifier shall be created, according to EN ISO 19111 and ISO 19127.
1.4.   Súradnicové referenčné systémy používané v zobrazovacej sieťovej službe1.4.   Coordinate Reference Systems used in the View Network Service
Na zobrazenie súborov priestorových údajov zobrazovacou sieťovou službou podľa nariadenia č. 976/2009 musia byť k dispozícii aspoň súradnicové referenčné systémy pre dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka).For the display of spatial data sets with the view network service as specified in Regulation No 976/2009, at least the coordinate reference systems for two-dimensional geodetic coordinates (latitude, longitude) shall be available.
1.5.   Identifikátory súradnicových referenčných systémov1.5.   Coordinate Reference System Identifiers
1. | Parametre a identifikátory súradnicových referenčných systémov sa vedú v jednom alebo viacerých spoločných registroch súradnicových referenčných systémov.1. | Coordinate reference system parameters and identifiers shall be managed in one or several common registers for coordinate reference systems.
2. | Na odkazovanie na súradnicové referenčné systémy uvedené v tomto oddiele sa používajú len identifikátory zahrnuté do spoločného registra.2. | Only identifiers contained in a common register shall be used for referring to the coordinate reference systems listed in this Section.
2.   GEOGRAFICKÉ SYSTÉMY SIETÍ2.   GEOGRAPHICAL GRID SYSTEMS
2.1.   Vymedzenie pojmov2.1.   Definitions
Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:
— | „sieť“ znamená mriežku zloženú z dvoch alebo viacerých súborov kriviek, v ktorých sa členovia každého súboru pretínajú s členmi iných súborov algoritmickým spôsobom,— | ‘grid’ means a network composed of two or more sets of curves in which the members of each set intersect the members of the other sets in an algorithmic way,
— | „bunka siete“ znamená bunku vymedzenú krivkami siete,— | ‘grid cell’ means a cell delineated by grid curves,
— | „bod siete“ znamená bod nachádzajúci sa na priesečníku dvoch alebo viacerých kriviek v sieti.— | ‘grid point’ means a point located at the intersection of two or more curves in a grid.
2.2.   Siete2.2.   Grids
V INSPIRE sa použije sieť uvedená v oddiele 2.2.1, pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok uvedených v oddiele 2.2.2.The grid specified in section 2.2.1 shall be used in INSPIRE, unless one of the conditions specified in section 2.2.2 holds.
2.2.1.   Sieť pre celoeurópsku priestorovú analýzu a podávanie správ2.2.1.   Grid for pan-European spatial analysis and reporting
Sieť definovaná v tomto oddiele sa používa ako georeferenčný rámec, tam, kde sú nutné siete s pevne stanovenými a jednoznačne vymedzenými polohami sieťových buniek s použitím ekvivalentnej projekcie.The grid defined in this Section shall be used as a geo-referencing framework where grids with fixed and unambiguously defined locations of equal-area grid cells are required.
Sieť je založená na referenčnom súradnicovom systéme ETRS89 s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou (ETRS89-LAEA) so stredom zobrazenia v bode 52° severnej zemepisnej šírky, 10° východnej zemepisnej dĺžky a posunom východných súradníc: x0 = 4 321 000 m, posunom severných súradníc: y0 = 3 210 000 m.The grid is based on the ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (ETRS89-LAEA) coordinate reference system with the centre of the projection at the point 52° N, 10° E and false easting: x0 = 4 321 000 m, false northing: y0 = 3 210 000 m.
Počiatočný bod siete sa zhoduje s ustanoveným počiatkom odpočtu súradníc súradnicového referenčného systému ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).The origin of the grid coincides with the false origin of the ETRS89-LAEA coordinate reference system (x=0, y=0).
Body sietí založených na ETRS89-LAEA sa zhodujú s bodmi siete.Grid points of grids based on ETRS89-LAEA shall coincide with grid points of the grid.
Sieť je hierarchická s rozlíšením 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m a 100 000 m.The grid is hierarchical, with resolutions of 1m, 10m, 100m, 1 000m, 10 000m and 100 000m.
Sieť je orientovaná z juhu na sever a zo západu na východ.The grid orientation is south-north, west-east.
Sieť je označená ako Grid_ETRS89-LAEA. Na identifikáciu úrovne jednotlivého rozlíšenia sa pripája veľkosť bunky v metroch.The grid is designated as Grid_ETRS89-LAEA. For identification of an individual resolution level the cell size in metres is appended.
Referenčným bodom sieťovej bunky je jej dolný ľavý roh.The reference point of a grid cell shall be the lower left corner of the grid cell.
Na účely jednoznačného referencovania a identifikácie sieťovej bunky sa používa kód bunky, ktorý je vytvorený veľkosťou bunky a súradnicami dolného ľavého rohu bunky v ETRS89-LAEA. Veľkosť buniek sa uvádza v metroch („m“) pre veľkosti buniek do 100 m alebo v kilometroch („km“) pre veľkosti buniek 1 000 m a viac. Hodnoty pre severné a východné súradnice sa delia hodnotou 10n, kde n je počet významných núl v hodnote veľkosti bunky.For the unambiguous referencing and identification of a grid cell, the cell code composed of the size of the cell and the coordinates of the lower left cell corner in ETRS89-LAEA shall be used. The cell size shall be denoted in metres (‘m’) for cell sizes up to 100m or kilometres (‘km’) for cell sizes of 1 000m and above. Values for northing and easting shall be divided by 10n, where n is the number of trailing zeros in the cell size value.
2.2.2.   Iné siete2.2.2.   Other Grids
Výnimky, keď možno použiť iné siete ako tie, ktoré sú uvedené v oddiele 2.2.1, sú tieto:Exceptions, where other grids than that specified in section 2.2.1 may be used, are:
1. | Pre konkrétne témy priestorových údajov v tejto prílohe možno uviesť iné siete. V tomto prípade sa pri výmene údajov s použitím takejto siete špecifickej pre danú tému použijú normy, v ktorých je definícia siete buď zahrnutá s údajmi, alebo je prepojená odkazom.1. | Other grids may be specified for specific spatial data themes in this Annex. In this case, data exchanged using such a theme-specific grid shall use standards in which the grid definition is either included with the data, or linked by reference.
2. | Na účely sieťového referencovania v oblastiach mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vlastnú sieť na základe geodetického súradnicového referenčného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám systému ITRS a Lambertovej ekvivalentnej azimutálnej projekcie, pričom dodržiavajú rovnaké zásady ako v prípade siete uvedenej v oddiele 2.2.1. V tomto prípade sa pre súradnicový referenčný systém vytvorí identifikátor.2. | For grid referencing in regions outside of continental Europe Member States may define their own grid based on a geodetic coordinate reference system compliant with ITRS and a Lambert Azimuthal Equal Area projection, following the same principles as laid down for the grid specified in section 2.2.1. In this case, an identifier for the coordinate reference system shall be created.
3.   ZEMEPISNÉ NÁZVY3.   GEOGRAPHICAL NAMES
3.1.   Typy priestorových objektov3.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Zemepisné názvy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Geographical Names:
— | Pomenované miesto— | Named Place
3.1.1.   Pomenované miesto (NamedPlace)3.1.1.   Named Place (NamedPlace)
Každá entita reálneho sveta označená jedným alebo viacerými vlastnými menami.Any real world entity referred to by one or several proper nouns.
Atribúty typu priestorových objektov NamedPlaceAttributes of the spatial object type NamedPlace
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
Geometry | Geometria asociovaná s pomenovaným miestom. Táto špecifikácia údajov neobmedzuje typy geometrie. | GM_Object |  geometry | Geometry associated to the named place. This data specification does not restrict the geometry types. | GM_Object |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
leastDetailedViewingResolution | Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, nad ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy). | MD_Resolution | voidableleastDetailedViewingResolution | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance, above which the named place and its associated name(s) should no longer be displayed in a basic viewing service. | MD_Resolution | voidable
localType | Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami) určeným(i) poskytovateľom údajov a uvedenom(-ými) v jednom z úradných jazykov Európskej únie. | LocalisedCharacterString | voidablelocalType | Characterisation of the kind of entity designated by geographical name(s), as defined by the data provider, given in at least in one official language of the European Union. | LocalisedCharacterString | voidable
mostDetailedViewingResolution | Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, pod ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy). | MD_Resolution | voidablemostDetailedViewingResolution | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance, below which the named place and its associated name(s) should no longer be displayed in a basic viewing service. | MD_Resolution | voidable
Name | Názov pomenovaného miesta. | GeographicalName |  name | Name of the named place. | GeographicalName |  
relatedSpatialObject | Identifikátor priestorového objektu, ktorý predstavuje tú istú entitu, ale objavuje sa v iných témach INSPIRE, pokiaľ vôbec. | Identifier | voidablerelatedSpatialObject | Identifier of a spatial object representing the same entity but appearing in other themes of INSPIRE, if any. | Identifier | voidable
Type | Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami). | NamedPlaceTypeValue | voidabletype | Characterisation of the kind of entity designated by geographical name(s). | NamedPlaceTypeValue | voidable
3.2.   Dátové typy3.2.   Data Types
3.2.1.   Zemepisný názov (GeographicalName)3.2.1.   Geographical Name (GeographicalName)
Vlastné meno používané pre entitu reálneho sveta.Proper noun applied to a real world entity.
Atribúty dátového typu GeographicalNameAttributes of the data type GeographicalName
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
grammaticalGender | Trieda podstatných mien premietnutá do vlastností asociovaných slov. | GrammaticalGenderValue | voidablegrammaticalGender | Classes of nouns reflected in the behaviour of associated words. | GrammaticalGenderValue | voidable
grammaticalNumber | Gramatická kategória podstatných mien, ktorá vyjadruje rozdiely v množstve podstatných mien. | GrammaticalNumberValue | voidablegrammaticalNumber | Grammatical category of nouns that expresses count distinctions. | GrammaticalNumberValue | voidable
language | Jazyk názvu uvedený ako trojmiestny abecedný kód v súlade buď s normou ISO 639-3 alebo normou ISO 639-5. | CharacterString | voidablelanguage | Language of the name, given as a three letters code, in accordance with either ISO 639-3 or ISO 639-5. | CharacterString | voidable
nameStatus | Kvalitatívne informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho štandardizáciu a/alebo aktuálnosť. | NameStatusValue | voidablenameStatus | Qualitative information enabling to discern which credit should be given to the name with respect to its standardisation and/or its topicality. | NameStatusValue | voidable
nativeness | Informácie umožňujúce potvrdiť, či je názov názvom, ktorý sa používa/používal v oblasti, kde sa nachádza priestorový objekt v okamžiku, keď sa názov používa/používal. | NativenessValue | voidablenativeness | Information enabling to acknowledge if the name is the one that is/was used in the area where the spatial object is situated at the instant when the name is/was in use. | NativenessValue | voidable
pronunciation | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť zemepisného názvu. | PronunciationOfName | voidablepronunciation | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of the geographical name. | PronunciationOfName | voidable
sourceOfName | Pôvodný zdroj údajov, z ktorého je zemepisný názov prevzatý a začlenený do súboru údajov, ktorý ho poskytuje/uverejňuje. V prípade niektorých pomenovaných priestorových objektov by mohol znova odkazovať na súbor údajov o uverejnení, ak nie sú k dispozícii žiadne iné informácie. | CharacterString | voidablesourceOfName | Original data source from which the geographical name is taken from and integrated in the data set providing/publishing it. For some named spatial objects it might refer again to the publishing data set if no other information is available. | CharacterString | voidable
spelling | Náležitý spôsob písania zemepisného názvu. | SpellingOfName |  spelling | A proper way of writing the geographical name. | SpellingOfName |  
3.2.2.   Výslovnosť názvu (PronunciationOfName)3.2.2.   Pronunciation Of Name (PronunciationOfName)
Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu.Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name.
Atribúty dátového typu PronunciationOfNameAttributes of the data type PronunciationOfName
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
pronunciationIPA | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená v medzinárodnej fonetickej abecede (International Phonetic Alphabet – IPA). | CharacterString | voidablepronunciationIPA | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name, expressed in International Phonetic Alphabet (IPA). | CharacterString | voidable
pronunciationSoundLink | Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená prepojením na akýkoľvek zvukový súbor. | URI | voidablepronunciationSoundLink | Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned) pronunciation of a name, expressed by a link to any sound file. | URI | voidable
Obmedzenia dátového typu PronunciationOfNameConstraints of the data type PronunciationOfName
Z dvoch atribútov pronunciationSoundLink a pronunciationIPA sa nesmie zrušiť aspoň jeden.At least one of the two attributes pronunciationSoundLink and pronunciationIPA shall not be void.
3.2.3.   Hláskovanie názvu (SpellingOfName)3.2.3.   Spelling Of Name (SpellingOfName)
Náležitý spôsob písania názvu.Proper way of writing a name.
Atribúty dátového typu SpellingOfNameAttributes of the data type SpellingOfName
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
script | Súbor grafických znakov (napríklad abeceda) používaných pri písaní názvu vyjadreného v prípade potreby s použitím štvormiestnych abecedných kódov vymedzených v norme ISO 15924. | CharacterString | voidablescript | Set of graphic symbols (for example an alphabet) employed in writing the name, expressed using the four letters codes defined in ISO 15924, where applicable. | CharacterString | voidable
text | Spôsob, akým sa názov píše. | CharacterString |  text | Way the name is written. | CharacterString |  
transliterationScheme | Metóda používaná na prepis názvov medzi rôznymi abecednými sústavami. | CharacterString | voidabletransliterationScheme | Method used for the names conversion between different scripts. | CharacterString | voidable
3.3.   Zoznamy kódov3.3.   Code Lists
3.3.1.   Gramatický rod (GrammaticalGenderValue)3.3.1.   Grammatical Gender (GrammaticalGenderValue)
Gramatický rod zemepisného názvu.The grammatical gender of a geographical name.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
3.3.2.   Gramatické číslo (GrammaticalNumberValue)3.3.2.   Grammatical Number (GrammaticalNumberValue)
Gramatické číslo zemepisného názvu.The grammatical number of a geographical name.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
3.3.3.   Status názvu (NameStatusValue)3.3.3.   Name Status (NameStatusValue)
Status zemepisného názvu, t.j. informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho normalizáciu a/alebo aktuálnosť.The status of a geographical name, that is the information enabling to discern which credit should be given to the name with respect to its standardisation and/or its topicality.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
3.3.4.   Typ pomenovaného miesta (NamedPlaceTypeValue)3.3.4.   Named Place Type (NamedPlaceTypeValue)
Typ pomenovaného miesta.The type of a named place.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
3.3.5.   Miestny charakter (NativenessValue)3.3.5.   Nativeness (NativenessValue)
Miestny charakter zemepisného názvu.The nativeness of a geographical name.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
3.4.   Vrstvy3.4.   Layers
Vrstva pre tému priestorových údajov Zemepisné názvyLayer for the spatial data theme Geographical Names
Názov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektuLayer Name | Layer Title | Spatial object type
GN.GeographicalNames | Zemepisné názvy | NamedPlaceGN.GeographicalNames | Geographical Names | NamedPlace
4.   SPRÁVNE JEDNOTKY4.   ADMINISTRATIVE UNITS
4.1.   Typy priestorových objektov4.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Správne jednotky, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Administrative Units:
— | Správna hranica— | Administrative Boundary
— | Správna jednotka— | Administrative Unit
— | Kondomínium— | Condominium
— | Región NUTS— | NUTS Region
4.1.1.   Správna hranica (AdministrativeBoundary)4.1.1.   Administrative Boundary (AdministrativeBoundary)
Demarkačná čiara medzi správnymi jednotkami.A line of demarcation between administrative units.
Atribúty typu priestorových objektov AdministrativeBoundaryAttributes of the spatial object type AdministrativeBoundary
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
country | Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie. | CountryCode |  country | Two-character country code according to the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union. | CountryCode |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometrická reprezentácia hraničnej čiary. | GM_Curve |  geometry | Geometric representation of border line. | GM_Curve |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
legalStatus | Právne postavenie tejto správnej hranice. | LegalStatusValue | voidablelegalStatus | Legal status of this administrative boundary. | LegalStatusValue | voidable
nationalLevel | Hierarchia úrovní všetkých priľahlých správnych jednotiek, súčasťou ktorých je táto hranica. | AdministrativeHierarchyLevel |  nationalLevel | The hierarchy levels of all adjacent administrative units this boundary is part of. | AdministrativeHierarchyLevel |  
technicalStatus | Technický stav správnej hranice. | TechnicalStatusValue | voidabletechnicalStatus | The technical status of the administrative boundary. | TechnicalStatusValue | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov AdministrativeBoundaryAssociation roles of the spatial object type AdministrativeBoundary
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
admUnit | Správne jednotky oddelené touto správnou hranicou. | AdministrativeUnit | voidableadmUnit | The administrative units separated by this administrative boundary. | AdministrativeUnit | voidable
4.1.2.   Správna jednotka (AdministrativeUnit)4.1.2.   Administrative Unit (AdministrativeUnit)
Jednotka správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.Unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance.
Atribúty typu priestorových objektov AdministrativeUnitAttributes of the spatial object type AdministrativeUnit
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
country | Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie. | CountryCode |  country | Two-character country code according to the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union. | CountryCode |  
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto správna jednotka. | GM_MultiSurface |  geometry | Geometric representation of spatial area covered by this administrative unit. | GM_MultiSurface |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
name | Úradný štátny zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch. | GeographicalName |  name | Official national geographical name of the administrative unit, given in several languages where required. | GeographicalName |  
nationalCode | Tematický identifikátor zodpovedajúci kódom v štátnej správe ustanoveným v každej krajine. | CharacterString |  nationalCode | Thematic identifier corresponding to the national administrative codes defined in each country. | CharacterString |  
nationalLevel | Úroveň v hierarchii štátnej správy, na ktorej je zriadená správna jednotka. | AdministrativeHierarchyLevel |  nationalLevel | Level in the national administrative hierarchy, at which the administrative unit is established. | AdministrativeHierarchyLevel |  
nationalLevelName | Názov úrovne v hierarchii štátnej správy, na ktorej je zriadená správna jednotka. | LocalisedCharacterString | voidablenationalLevelName | Name of the level in the national administrative hierarchy, at which the administrative unit is established. | LocalisedCharacterString | voidable
residenceOfAuthority | Sídlo vnútroštátnej alebo miestnej správy. | ResidenceOfAuthority | voidableresidenceOfAuthority | Center for national or local administration. | ResidenceOfAuthority | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov AdministrativeUnitAssociation roles of the spatial object type AdministrativeUnit
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
administeredBy | Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorá spravuje túto správnu jednotku. | AdministrativeUnit | voidableadministeredBy | Administrative unit established at same level of national administrative hierarchy that administers this administrative unit. | AdministrativeUnit | voidable
boundary | Správne hranice medzi touto správnou jednotkou a všetkými k nej priľahlými jednotkami. | AdministrativeBoundary | voidableboundary | The administrative boundaries between this administrative unit and all the units adjacent to it. | AdministrativeBoundary | voidable
coAdminister | Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorá spoločne spravuje túto správnu jednotku. | AdministrativeUnit | voidablecoAdminister | Administrative unit established at same level of national administrative hierarchy which is co-administered by this administrative unit. | AdministrativeUnit | voidable
condominium | Kondomínium spravované touto správnou jednotkou. | Kondomínium | voidablecondominium | Condominium administered by this administrative unit. | Condominium | voidable
lowerLevelUnit | Jednotky zriadené na nižšej úrovni hierarchie štátnej správy, ktoré spravuje správna jednotka. | AdministrativeUnit | voidablelowerLevelUnit | Units established at a lower level of the national administrative hierarchy which are administered by the administrative unit. | AdministrativeUnit | voidable
NUTS | Región NUTS, ktorý topologicky zahŕňa túto správnu jednotku. | NUTSRegion | voidableNUTS | NUTS region that topologically contains this administrative unit. | NUTSRegion | voidable
upperLevelUnit | Jednotka zriadená na vyššej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorú spravuje táto správna jednotka. | AdministrativeUnit | voidableupperLevelUnit | Unit established at a higher level of national administrative hierarchy that this administrative unit administers | AdministrativeUnit | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov AdministrativeUnitConstraints of the spatial object type AdministrativeUnit
Asociačná rola kondomínium sa vzťahuje len na správne jednotky, ktorých nationalLevel = úroveň 1 (úroveň krajiny).Association role condominium applies only for administrative units which nationalLevel=‘1st order’ (country level).
So žiadnou jednotkou na najnižšej úrovni nemožno asociovať jednotky na nižšej úrovni.No unit at lowest level can associate units at lower level.
So žiadnou jednotkou na najvyššej úrovni nemožno asociovať jednotky na vyššej úrovni.No unit at highest level can associate units at a higher level.
4.1.3.   Kondomínium (Condominium)4.1.3.   Condominium (Condominium)
Správna oblasť vytvorená nezávisle od akéhokoľvek vnútroštátneho správneho členenia územia a spravovaná dvomi alebo viacerými krajinami.An administrative area established independently to any national administrative division of territory and administered by two or more countries.
Atribúty typu priestorových objektov CondominiumAttributes of the spatial object type Condominium
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto kondomínium. | GM_MultiSurface |  geometry | Geometric representation of spatial area covered by this condominium | GM_MultiSurface |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
name | Úradný zemepisný názov tohto kondomínia, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch. | GeographicalName | voidablename | Official geographical name of this condominium, given in several languages where required. | GeographicalName | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov CondominiumAssociation roles of the spatial object type Condominium
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
admUnit | Správna jednotka, ktorá spravuje kondomínium. | AdministrativeUnit | voidableadmUnit | The administrative unit administering the condominium | AdministrativeUnit | voidable
4.1.4.   Región NUTS (NUTSRegion)4.1.4.   NUTS Region (NUTSRegion)
Územná jednotka na štatistické účely vymedzená v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003.Territorial unit for statistics defined in the framework of the Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý treba posúdiť podľa témy priestorových údajov Štatistické jednotky v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Statistical units in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Atribúty typu priestorových objektov NUTSRegionAttributes of the spatial object type NUTSRegion
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
NUTSCode | Jedinečný kód územnej jednotky na štatistické účely podľa vymedzenia v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003. | CharacterString |  NUTSCode | Unique code of the territorial unit for statistics as defined in the framework of the Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003. | CharacterString |  
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
Geometry | Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento región NUTS. | GM_MultiSurface |  geometry | Geometric representation of spatial area covered by this NUTS region. | GM_MultiSurface |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
4.2.   Dátové typy4.2.   Data Types
4.2.1.   Sídlo orgánu (ResidenceOfAuthority)4.2.1.   Residence Of Authority (ResidenceOfAuthority)
Dátový typ predstavujúci názov a polohu sídla orgánu.Data type representing the name and position of a residence of authority.
Atribúty dátového typu ResidenceOfAuthorityAttributes of the data type ResidenceOfAuthority
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
geometry | Poloha sídla orgánu. | GM_Point | voidablegeometry | Position of the residence of authority. | GM_Point | voidable
name | Názov sídla orgánu. | GeographicalName |  Name | Name of the residence of authority. | GeographicalName |  
4.3.   Enumerácie4.3.   Enumerations
4.3.1.   Právne postavenie (LegalStatusValue)4.3.1.   Legal Status (LegalStatusValue)
Opis právneho postavenia správnych hraníc.Description of the legal status of administrative boundaries.
Prípustné hodnoty pre enumerácia LegalStatusValueAllowed values for the enumeration LegalStatusValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
agreed | Porovnanie priebehu hranice bolo odsúhlasené medzi susednými správnymi jednotkami a v súčasnosti je stabilná.agreed | The edge-matched boundary has been agreed between neighbouring administrative units and is stable now.
notAgreed | Hranica s porovnanými okrajmi ešte nebola dohodnutá medzi susednými správnymi jednotkami a mohla by sa zmeniť.notAgreed | The edge-matched boundary has not yet been agreed between neighbouring administrative units and could be changed.
4.3.2.   Technický stav (TechnicalStatusValue)4.3.2.   Technical Status (TechnicalStatusValue)
Opis technického stavu správnych hraníc.Description of the technical status of administrative boundaries.
Prípustné hodnoty pre enumerácia TechnicalStatusValueAllowed values for the enumeration TechnicalStatusValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
edgeMatched | Hranice susediacich správnych jednotiek majú rovnaký súbor súradníc.edgeMatched | The boundaries of neighbouring administrative units have the same set of coordinates.
notEdgeMatched | Hranice susediacich správnymi jednotiek nemajú rovnaký súbor súradníc.notEdgeMatched | The boundaries of neighbouring administrative units do not have the same set of coordinates.
4.4.   Zoznamy kódov4.4.   Code Lists
4.4.1.   Úroveň hierarchie správy (AdministrativeHierarchyLevel)4.4.1.   Administrative Hierarchy Level (AdministrativeHierarchyLevel)
Úrovne správy v hierarchii štátnej správy. Do tohto zoznamu kódov sa premieta úroveň v hierarchickej pyramíde správnych štruktúr, ktorá je založená na geometrickej agregácii území a neopisuje nevyhnutne podriadenosť medzi príslušnými správnymi orgánmi.Levels of administration in the national administrative hierarchy. This code list reflects the level in the hierarchical pyramid of the administrative structures, which is based on geometric aggregation of territories and does not necessarily describe the subordination between the related administrative authorities.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
4.5.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy4.5.   Theme-specific Requirements
1. | Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit, ktorý predstavuje členský štát a spoločne spravované jednotky s výnimkou jednotky na úrovni krajiny, sa vzťahuje presne na jednu jednotku na vyššej úrovni hierarchie správy. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou upperLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.1. | Each instance of spatial object type AdministrativeUnit, except for the country level unit representing a Member State and co-administered units, shall refer exactly to one unit at a higher level of administrative hierarchy. This correspondence shall be expressed by the upperLevelUnit association role of AdministrativeUnit spatial object type.
2. | Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit s výnimkou tých, ktoré sú na najnižšej úrovni, sa vzťahuje na ich príslušné jednotky na nižšej úrovni. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou lowerLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.2. | Each instance of spatial object type AdministrativeUnit, except for those at the lowest level, shall refer to their respective lower level units. This correspondence shall be expressed by the lowerLevelUnit association role of AdministrativeUnit spatial object type.
3. | Ak správnu jednotku spravujú spoločne iné dve alebo viaceré správne jednotky, použije sa asociačná rola administeredBy. Jednotky, ktoré spoločne spravujú túto jednotku, uplatňujú inverznú rolu coAdminister.3. | If an administrative unit is co-administered by two or more other administrative units the association role administeredBy shall be used. The units co-administering this unit shall apply inverse role coAdminister.
4. | Správne jednotky na rovnakej úrovni hierarchie správy koncepčne nezdieľajú spoločné oblasti.4. | Administrative units at the same level of administrative hierarchy shall not conceptually share common areas.
5. | Príklady typu priestorových objektov AdministrativeBoundary zodpovedajú okrajom v topologickej štruktúre úplného grafu hraníc (vrátane všetkých úrovní).5. | Instances of the spatial object type AdministrativeBoundary shall correspond to the edges in the topological structure of the complete (including all levels) boundary graph.
6. | Priestorový rozsah kondomínia nesmie byť súčasťou geometrie, ktorá zobrazuje priestorový rozsah správnej jednotky.6. | The spatial extent of a condominium may not be part of the geometry representing the spatial extent of an administrative unit.
7. | Kondomíniá môžu spravovať len správne jednotky na úrovni krajiny.7. | Condominiums can only be administered by administrative units at country level.
4.6.   Vrstvy4.6.   Layers
Vrstvy pre tému priestorových údajov Správne jednotkyLayers for the spatial data theme Administrative Units
Názov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektuLayer Name | Layer Title | Spatial object type
AU.AdministrativeUnit | Správna jednotka | AdministrativeUnitAU.AdministrativeUnit | Administrative unit | AdministrativeUnit
AU.AdministrativeBoundary | Správna hranica | AdministrativeBoundaryAU.AdministrativeBoundary | Administrative boundary | AdministrativeBoundary
AU.Condominium | Kondomínium | CondominiumAU.Condominium | Condominium | Condominium
AU.NUTSRegion | Región NUTS | NUTSRegionAU.NUTSRegion | NUTS Region | NUTSRegion
5.   ADRESY5.   ADDRESSES
5.1.   Vymedzenie pojmov5.1.   Definitions
Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:In addition to the definitions set out in Article 2, the following definition shall apply:
— | „adresovateľný objekt“ znamená priestorový objekt, s ktorým má význam asociovať adresy.— | ‘addressable object’ means a spatial object to which it is meaningful to associate addresses.
5.2.   Typy priestorových objektov5.2.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Adresy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Addresses:
— | Adresa— | Address
— | Názov oblasti adresy— | Address Area Name
— | Komponent adresy— | Address Component
— | Názov správnej jednotky— | Administrative Unit Name
— | Poštové smerovacie číslo— | Postal Descriptor
— | Názov prejazdnej cesty— | Thoroughfare Name
5.2.1.   Adresa (Address)5.2.1.   Address (Address)
Identifikácia pevne stanovenej polohy nehnuteľnosti prostredníctvom štruktúrovaného zloženia zemepisných názvov a identifikátorov.An identification of the fixed location of property by means of a structured composition of geographic names and identifiers.
Atribúty typu priestorových objektov AddressAttributes of the spatial object type Address
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
alternativeIdentifier | Externý tematický identifikátor priestorového objektu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami. | CharacterString | voidablealternativeIdentifier | External, thematic identifier of the address spatial object, which enables interoperability with existing legacy systems or applications. | CharacterString | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
locator | Kód alebo názov čitateľný ľudským okom. | AddressLocator |  locator | Human readable designator or name. | AddressLocator |  
position | Poloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy. | GeographicPosition |  position | Position of a characteristic point which represents the location of the address according to a certain specification, including information on the origin of the position. | GeographicPosition |  
status | Platnosť adresy v životnom cykle (verzii) priestorového objektu adresy. | StatusValue | voidablestatus | Validity of the address within the life-cycle (version) of the address spatial object. | StatusValue | voidable
validFrom | Dátum a čas, keď táto verzia adresy bola alebo bude platná v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidFrom | Date and time of which this version of the address was or will be valid in the real world. | DateTime | voidable
validTo | Dátum a čas, keď táto verzia adresy prestala alebo prestane existovať v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidTo | Date and time at which this version of the address ceased or will cease to exist in the real world. | DateTime | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov AddressAssociation roles of the spatial object type Address
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
building | Stavba, ku ktorej je priradená adresa alebo ktorá sa s touto adresou spája. | Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby. | voidablebuilding | Building that the address is assigned to or associated with. | Type to be specified in the spatial data theme Buildings | voidable
component | Označuje, že komponent adresy sa zadáva ako časť adresy. | AddressComponent |  component | Represents that the address component is engaged as a part of the address. | AddressComponent |  
Parcel | Katastrálna parcela, ku ktorej je táto adresa priradená alebo ktorá sa s touto adresou spája. | CadastralParcel | voidableparcel | Cadastral parcel that this address is assigned to or associated with. | CadastralParcel | voidable
parentAddress | Hlavná (materská) adresa, s ktorou je táto (pod)adresa pevne prepojená. | Address | voidableparentAddress | Main (parent) address with which this (sub) address is tightly connected | Address | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov AddressConstraints of the spatial object type Address
Adresa má priestorový objekt, ktorého komponent adresy zodpovedajúci správnej jednotke je úroveň 1 (krajina).An address shall have an administrative unit address component spatial object whose level is 1 (Country).
Adresa má presne jednu štandardnú geografickú polohu („default“ atribút priestorového objektu GeographicPosition musí byť „true“).An address shall have exactly one default geographic position (the ‘default’ attribute of the GeographicPosition spatial object must be ‘true’).
5.2.2.   Názov oblasti adresy (AddressAreaName)5.2.2.   Address Area Name (AddressAreaName)
Komponent adresy predstavujúci názov geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou.An address component which represents the name of a geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit.
Tento typ je subtypom AddressComponent.This type is a sub-type of AddressComponent.
Atribúty typu priestorových objektov AddressAreaNameAttributes of the spatial object type AddressAreaName
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
name | Vlastné meno používané na oblasť adresy. | GeographicalName |  name | Proper noun applied to the address area. | GeographicalName |  
Asociačné roly typu priestorových objektov AddressAreaNameAssociation roles of the spatial object type AddressAreaName
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
namedPlace | Pomenované miesto, ktoré predstavuje tento názov oblasti adresy. | NamedPlace | voidablenamedPlace | The named place that this address area name represents. | NamedPlace | voidable
5.2.3.   Komponent adresy (AddressComponent)5.2.3.   Address Component (AddressComponent)
Identifikátor alebo geografický názov konkrétnej geografickej oblasti, miesta alebo iného priestorového objektu, ktorý vymedzuje rozsah adresy.Identifier or geographic name of a specific geographic area, location, or other spatial object which defines the scope of an address.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov AddressComponentAttributes of the spatial object type AddressComponent
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
alternativeIdentifier | Externý tematický identifikátor priestorového objektu komponentu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami. | CharacterString | voidablealternativeIdentifier | External, thematic identifier of the address component spatial object, which enables interoperability with existing legacy systems or applications. | CharacterString | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
status | Platnosť komponentu adresy v rámci životného cyklu (verzie) priestorového objektu komponentu adresy. | StatusValue | voidablestatus | Validity of the address component within the life-cycle (version) of the address component spatial object. | StatusValue | voidable
validFrom | Dátum a čas, keď táto verzia komponentu adresy bola alebo bude platná v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidFrom | Date and time of which this version of the address component was or will be valid in the real world. | DateTime | voidable
validTo | Dátum a čas, keď komponent adresy prestal/prestane existovať v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidTo | Date and time at which the address component ceased/will cease to exist in the real world. | DateTime | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov AddressComponentAssociation roles of the spatial object type AddressComponent
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
situatedWithin | Iný komponent adresy, v rámci ktorého sa nachádza priestorový objekt, ktorý tento komponent adresy predstavuje. | AddressComponent | voidablesituatedWithin | Another address component within which the spatial object represented by this address component is situated. | AddressComponent | voidable
5.2.4.   Názov správnej jednotky (AdminUnitName)5.2.4.   Administrative Unit Name (AdminUnitName)
Komponent adresy, ktorý predstavuje názov jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.An address component which represents the name of a unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance.
Tento typ je subtypom AddressComponent.This type is a sub-type of AddressComponent.
Atribúty typu priestorových objektov AdministrativeBoundaryAttributes of the spatial object type AdminUnitName
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
level | Úroveň správy v hierarchii štátnej správy. | AdministrativeHierarchyLevel |  level | The level of administration in the national administrative hierarchy. | AdministrativeHierarchyLevel |  
name | Úradný zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený v rôznych jazykoch. | GeographicalName |  name | Official, geographical name of the administrative unit, given in different languages where required. | GeographicalName |  
Asociačné roly typu priestorových objektov AdminUnitNameAssociation roles of the spatial object type AdminUnitName
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
adminUnit | Správna jednotka, ktorá je zdrojom obsahu názvu správnej jednotky. | AdministrativeUnit | voidableadminUnit | The administrative unit that is the source of the content of the administrative unit name. | AdministrativeUnit | voidable
5.2.5.   Poštové smerovacie číslo (PostalDescriptor)5.2.5.   Postal Descriptor (PostalDescriptor)
Komponent adresy, ktorý predstavuje identifikáciu ďalšieho členenia adries a miest doručovania pošty v krajine, regióne alebo meste na poštové účely.An address component which represents the identification of a subdivision of addresses and postal delivery points in a country, region or city for postal purposes.
Tento typ je subtypom AddressComponent.This type is a sub-type of AddressComponent.
Atribúty typu priestorových objektov PostalDescriptorAttributes of the spatial object type PostalDescriptor
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
postCode | Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | CharacterString |  postCode | A code created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | CharacterString |  
postName | Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | GeographicalName |  postName | One or more names created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | GeographicalName |  
Obmedzenia typu priestorových objektov PostalDescribtorConstraints of the spatial object type PostalDescriptor
Ak neexistuje žiadne poštové smerovacie číslo, je nutný poštový názov.If no post code exists, a post name is required.
Ak neexistuje žiadny poštový názov, je nutné poštové smerovacie číslo.If no post name exists, a post code is required.
5.2.6.   Názov prejazdnej cesty (ThoroughfareName)5.2.6.   Thoroughfare Name (ThoroughfareName)
Komponent adresy, ktorý predstavuje názov prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé.An address component which represents the name of a passage or way through from one location to another.
Tento typ je subtypom AddressComponent.This type is a sub-type of AddressComponent.
Atribúty typu priestorových objektov ThoroughfareNameAttributes of the spatial object type ThoroughfareName
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
name | Názov prejazdnej cesty. | ThoroughfareNameValue |  name | Name of the thoroughfare. | ThoroughfareNameValue |  
Asociačné roly typu priestorových objektov ThoroughfareNameAssociation roles of the spatial object type ThoroughfareName
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
transportLink | Jedno alebo viacero spojení dopravnej siete, ku ktorým bol určený priestorový objekt názvu prejazdnej cesty. | TransportLink | voidabletransportLink | One or several transport network links to which the spatial object of the thoroughfare name has been designated. | TransportLink | voidable
5.3.   Dátové typy5.3.   Data Types
5.3.1.   Lokátor adresy (AddressLocator)5.3.1.   Address Locator (AddressLocator)
Kód alebo názov čitateľný ľudským okom, ktorý používateľovi alebo aplikácii umožňuje referencovať adresu a rozlišovať adresu od susedných adries v rozsahu názvu prejazdnej cesty, názvu oblasti adresy, názvu správnej jednotky alebo poštového smerovacieho čísla, v ktorom sa adresa nachádza.Human readable designator or name that allows a user or application to reference and distinguish the address from neighbour addresses, within the scope of a thoroughfare name, address area name, administrative unit name or postal descriptor, in which the address is situated.
Atribúty dátového typu AddressLocatorAttributes of the data type AddressLocator
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
designator | Počet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och). | LocatorDesignator |  designator | A number or a sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope(s). | LocatorDesignator |  
level | Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje. | LocatorLevelValue |  level | The level to which the locator refers. | LocatorLevelValue |  
name | Zemepisný názov alebo popisný text asociovaný k nehnuteľnosti identifikovanej lokátorom. | LocatorName |  name | A geographic name or descriptive text associated to a property identified by the locator. | LocatorName |  
Asociačná rola dátového typu AddressLocatorAssociation roles of the data type AddressLocator
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
withinScopeOf | Komponent adresy vymedzujúci rozsah, v rámci ktorého sa lokátor adresy priraďuje podľa pravidiel zaisťujúcich jednoznačnosť. | AddressComponent | voidablewithinScopeOf | The address component that defines the scope within which the address locator is assigned according to rules ensuring unambiguousness. | AddressComponent | voidable
Obmedzenia dátového typu AddressLocatorConstraints of the data type AddressLocator
Ak neexistuje žiadny kód, je nutný názov.If no designator exists, a name is required.
Ak neexistuje žiadny názov, je nutný kód.If no name exists, a designator is required.
5.3.2.   Reprezentácia adresy (AddressRepresentation)5.3.2.   Address Representation (AddressRepresentation)
Reprezentácia priestorového objektu adresy na používanie v schémach vonkajších aplikácií, ktoré musia obsahovať čitateľné základné informácie o adrese.Representation of an address spatial object for use in external application schemas that need to include the basic, address information in a readable way.
Atribúty dátového typu AddressRepresentationAttributes of the data type AddressRepresentation
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
addressArea | Názov alebo názvy geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou. | GeographicalName | voidableaddressArea | The name or names of a geographic area or locality that groups a number of addressable objects for addressing purposes, without being an administrative unit. | GeographicalName | voidable
adminUnit | Názov alebo názvy jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia. | GeographicalName |  adminUnit | The name or names of a unit of administration where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights, for local, regional and national governance. | GeographicalName |  
locatorDesignator | Počet alebo postupnosť znakov, ktoré používateľovi alebo aplikácii umožňujú interpretovať, analyzovať a formátovať lokátor v príslušnom rozsahu. Lokátor môže obsahovať viacero kódov lokátora. | CharacterString |  locatorDesignator | A number or a sequence of characters which allows a user or an application to interpret, parse and format the locator within the relevant scope. A locator may include more locator designators. | CharacterString |  
locatorName | Vlastné meno(-á) používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom. | GeographicalName |  locatorName | Proper noun(s) applied to the real world entity identified by the locator. | GeographicalName |  
postCode | Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | CharacterString | voidablepostCode | A code created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | CharacterString | voidable
postName | Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty. | GeographicalName | voidablepostName | One or more names created and maintained for postal purposes to identify a subdivision of addresses and postal delivery points. | GeographicalName | voidable
thoroughfare | Názov alebo názvy prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé, ako je pozemná cesta alebo vodná cesta. | GeographicalName | voidablethoroughfare | The name or names of a passage or way through from one location to another like a road or a waterway. | GeographicalName | voidable
Asociačné roly dátového typu AddressRepresentationAssociation roles of the data type AddressRepresentation
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
addressFeature | Odkaz na priestorový objekt adresy. | Address | voidableaddressFeature | Reference to the address spatial object. | Address | voidable
5.3.3.   Geografická poloha (GeographicPosition)5.3.3.   Geographic Position (GeographicPosition)
Poloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy.The position of a characteristic point which represents the location of the address according to a certain specification, including information on the origin of the position.
Atribúty dátového typu GeographicPositionAttributes of the data type GeographicPosition
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
default | Špecifikuje, či by sa táto poloha mala považovať za štandardnú alebo nie. | Boolean |  default | Specifies whether or not this position should be considered as the default. | Boolean |  
geometry | Poloha bodu vyjadrená v súradniciach vo vybranom priestorovom referenčnom systéme. | GM_Point |  geometry | The position of the point expressed in coordinates in the chosen spatial reference system. | GM_Point |  
method | Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená geografická poloha adresy. | GeometryMethodValue | voidablemethod | Description of how and by whom the geographic position of the address was created or derived. | GeometryMethodValue | voidable
specification | Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy. | GeometrySpecificationValue | voidablespecification | Information defining the specification used to create or derive this geographic position of the address. | GeometrySpecificationValue | voidable
5.3.4.   Kód lokátora (LocatorDesignator)5.3.4.   Locator Designator (LocatorDesignator)
Počet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och). Úplná identifikácia lokátora by mohla zahŕňať jeden nebo viacero kódov lokátora.A number or a sequence of characters that uniquely identifies the locator within the relevant scope(s). The full identification of the locator could include one or more locator designators.
Atribúty dátového typu LocatorDesignatorAttributes of the data type LocatorDesignator
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
designator | Identifikujúca časť kódu lokátora zložená z jedného alebo viacerých čísiel či iných znakov. | CharacterString |  designator | The identifying part of the locator designator composed by one or more digits or other characters. | CharacterString |  
type | Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami. | LocatorDesignatorTypeValue |  type | The type of locator value, which enables an application to interpret, parse or format it according to certain rules. | LocatorDesignatorTypeValue |  
5.3.5.   Meno lokátora (LocatorName)5.3.5.   Locator Name (LocatorName)
Vlastné meno používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom.Proper noun applied to the real world entity identified by the locator.
Atribúty dátového typu LocatorNameAttributes of the data type LocatorName
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
name | Identifikujúca časť mena lokátora. | GeographicalName |  name | The identifying part of the locator name. | GeographicalName |  
type | Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami. | LocatorNameTypeValue |  type | The type of locator value, which enables an application to interpret, parse or format it according to certain rules. | LocatorNameTypeValue |  
5.3.6.   Časť názvu (PartOfName)5.3.6.   Part Of Name (PartOfName)
Časť celého názvu vyplývajúca z ďalšieho členenia názvu prejazdnej cesty na oddelené sémantické časti s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty.A part of the full name resulting from the subdivision of the thoroughfare name into separate, semantic parts, using the same language and script as the full thoroughfare name.
Atribúty dátového typu PartOfNameAttributes of the data type PartOfName
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
part | Reťazec znakov, ktorý vyjadruje oddelenú časť názvu s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty. | CharacterString |  part | The character string that expresses the separate part of the name using the same language and script as the full thoroughfare name. | CharacterString |  
type | Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky (významu) v celom názve prejazdnej cesty. | PartTypeValue |  type | A classification of the part of name according to its semantics (meaning) in the complete thoroughfare name. | PartTypeValue |  
5.3.7.   Hodnota názvu prejazdnej cesty (ThoroughfareNameValue)5.3.7.   Thoroughfare Name Value (ThoroughfareNameValue)
Vlastné meno voliteľne používané pre prejazdnú cestu vrátane ďalšieho členenia názvu na časti.Proper noun applied to thoroughfare optionally including a subdivision of the name into parts.
Atribúty dátového typu ThoroughfareNameValueAttributes of the data type ThoroughfareNameValue
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
name | Vlastné meno používané pre prejazdnú cestu. | GeographicalName |  name | Proper noun applied to the thoroughfare. | GeographicalName |  
nameParts | Jedna alebo viacero častí, na ktoré možno ďalej členiť názov prejazdnej cesty. | PartOfName | voidablenameParts | One or several parts into which the thoroughfare name can be subdivided. | PartOfName | voidable
5.4.   Zoznamy kódov5.4.   Code Lists
5.4.1.   Geometrická metóda (GeometryMethodValue)5.4.1.   Geometry Method (GeometryMethodValue)
Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená táto geografická poloha adresy.Description of how and by whom this geographic position of the address was created or derived.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
5.4.2.   Geometrická špecifikácia (GeometrySpecificationValue)5.4.2.   Geometry Specification (GeometrySpecificationValue)
Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy.Information defining the specification used to create or derive this geographic position of the address.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
5.4.3.   Typ kódu lokátora (LocatorDesignatorTypeValue)5.4.3.   Locator Designator Type (LocatorDesignatorTypeValue)
Opis sémantiky kódu lokátora.Description of the semantics of the locator designator.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
5.4.4.   Úroveň lokátora (LocatorLevelValue)5.4.4.   Locator Level (LocatorLevelValue)
Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje.The level to which the locator refers.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
5.4.5.   Typ názvu lokátora (LocatorNameTypeValue)5.4.5.   Locator Name Type (LocatorNameTypeValue)
Opis sémantiky názvu lokátora.Description of the semantics of the locator name.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
5.4.6.   Typ časti (PartTypeValue)5.4.6.   Part Type (PartTypeValue)
Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky v celom názve prejazdnej cesty.A classification of the part of name according to its semantics in the complete thoroughfare name.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
5.4.7.   Status (StatusValue)5.4.7.   Status (StatusValue)
Aktuálna platnosť adresy reálneho sveta alebo komponentu adresy.Current validity of the real world address or address component.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
5.5.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy5.5.   Theme-specific Requirements
5.5.1.   Poloha adresy5.5.1.   The Address Position
1. | Polohu adresy v súbore údajov predstavujú súradnice skutočného miesta s čo najlepšie dosiahnuteľnou presnosťou. Budú to najpresnejšie, priamo namerané súradnice, alebo ak žiadne neexistujú, tak súradnice odvodené z jedného z komponentov adresy, pričom sa uprednostňuje komponent, ktorý umožňuje najpresnejšie určenie polohy.1. | In the data set, the position of the address shall be represented by the coordinates of the actual location with the best available accuracy. This will be the most precise directly captured coordinates or, if none exist, then coordinates derived from one of the address components, with priority given to the component that allows the position to be most accurately determined.
2. | Ak má adresa viac ako jednu polohu, pre každú z nich sa do atribútu specification dosadí iná hodnota.2. | If an address has more than one position, the specification attribute shall be populated with a different value for each of these.
5.5.2.   Asociačné roly5.5.2.   Association roles
1. | Asociačná rola withinScopeOf sa dosadí pre všetky lokátory pridelené podľa pravidiel, ktorých cieľom je zaistiť jednoznačnosť v rámci konkrétneho komponentu adresy (t.j. názov prejazdnej cesty, názov oblasti adresy, poštový kód alebo názov správnej jednotky).1. | The withinScopeOf association role shall be populated for all locators which are assigned according to rules that seek to ensure unambiguousness within a specific address component (that is thoroughfare name, address area name, postal descriptor or administrative unit name).
2. | Asociačná rola parentAddress sa dosadí pre všetky adresy, ktoré sú spojené s materskou (alebo hlavnou) adresou.2. | The association role parentAddress shall be populated for all addresses which are connected to a parent (or main) address.
3. | Adresa má asociáciu s názvom krajiny, v ktorej sa nachádza. Adresa musí mať navyše asociácie s doplňujúcimi komponentmi adresy potrebnými na jednoznačnú identifikáciu a umiestnenie výskytu adresy.3. | An address shall have an association to the name of the country in which it is located. Furthermore, an address must have associations to the additional address components necessary to the unambiguous identification and location of the address instance.
5.6.   Vrstvy5.6.   Layers
Vrstva pre tému priestorových údajov AdresyLayer for the spatial data theme Addresses
Názov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektuLayer Name | Layer Title | Spatial object type
AD.Address | Adresy | AddressAD.Address | Addresses | Address
6.   KATASTRÁLNE PARCELY6.   CADASTRAL PARCELS
6.1.   Typy priestorových objektov6.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súboru údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Katastrálne parcely, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Cadastral Parcels:
— | Základná jednotka nehnuteľnosti— | Basic Property Unit
— | Katastrálna hranica— | Cadastral Boundary
— | Katastrálna parcela— | Cadastral Parcel
— | Katastrálne rozdelenie na zóny— | Cadastral Zoning
Katastrálne parcely musia byť vždy prístupné.Cadastral Parcels shall always be made available.
Členské štáty sprístupňujú základné jednotky nehnuteľností, keď sa jedinečné katastrálne odkazy uvádzajú len pre základné jednotky nehnuteľností, a nie pre parcely.Basic property units shall be made available by Member States where unique cadastral references are given only for basic property units and not for parcels.
Členské štáty sprístupňujú katastrálne hranice, keď sa pre katastrálnu hranicu zaznamenávajú informácie o absolútnej polohovej presnosti.Cadastral boundaries shall be made available by Member States where absolute positional accuracy information is recorded for the cadastral boundary.
6.1.1.   Základná jednotka nehnuteľnosti (BasicPropertyUnit)6.1.1.   Basic Property Unit (BasicPropertyUnit)
Základná jednotka vlastníctva, ktorá je zaznamenaná v pozemkových knihách, katastroch nehnuteľností alebo v rovnocenných registroch. Je vymedzená výhradnými vlastníckymi a homogénnymi právami na nehnuteľný majetok a môže sa skladať z jednej alebo viacerých priľahlých alebo geograficky oddelených parciel.The basic unit of ownership that is recorded in the land books, land registers or equivalent. It is defined by unique ownership and homogeneous real property rights, and may consist of one or more adjacent or geographically separate parcels.
Atribúty typu priestorových objektov BasicPropertyUnitAttributes of the spatial object type BasicPropertyUnit
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
areaValue | Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnych parciel tvoriacich základnú jednotku nehnuteľnosti. | Area | voidableareaValue | Registered area value giving quantification of the area projected on the horizontal plane of the cadastral parcels composing the basic property unit. | Area | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
nationalCadastralReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód základnej jednotky nehnuteľnosti. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom. | CharacterString |  nationalCadastralReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the basic property unit. Must ensure the link to the national cadastral register or equivalent. | CharacterString |  
validFrom | Oficiálny dátum a čas, keď základná jednotka nehnuteľnosti bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidablevalidFrom | Official date and time the basic property unit was/will be legally established. | DateTime | voidable
validTo | Dátum a čas, keď sa základná jednotka nehnuteľnosti právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidablevalidTo | Date and time at which the basic property unit legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov BasicPropertyUnitAssociation roles of the spatial object type BasicPropertyUnit
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
administrativeUnit | Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto základnú jednotku nehnuteľnosti. | AdministrativeUnit | voidableadministrativeUnit | The administrative unit of lowest administrative level containing this basic property unit. | AdministrativeUnit | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov BasicPropertyUnitConstraints of the spatial object type BasicPropertyUnit
Hodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.Value of areaValue shall be given in square meters
6.1.2.   Katastrálna hranica (CadastralBoundary)6.1.2.   Cadastral Boundary (CadastralBoundary)
Časť obrysu katastrálnej parcely. Jednu katastrálnu hranicu môžu zdieľať dve susediace katastrálne parcely.Part of the outline of a cadastral parcel. One cadastral boundary may be shared by two neighbouring cadastral parcels.
Atribúty typu priestorových objektov CadastralBoundaryAttributes of the spatial object type CadastralBoundary
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
estimatedAccuracy | Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnej hranice v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidableestimatedAccuracy | Estimated absolute positional accuracy of the cadastral boundary in the used INSPIRE coordinate reference system. Absolute positional accuracy is the mean value of the positional uncertainties for a set of positions, where the positional uncertainties are the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidable
geometry | Geometria katastrálnej hranice. | GM_Curve |  geometry | Geometry of the cadastral boundary. | GM_Curve |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
validFrom | Oficiálny dátum a čas, keď katastrálna hranica bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidablevalidFrom | Official date and time the cadastral boundary was/will be legally established. | DateTime | voidable
validTo | Dátum a čas, keď sa katastrálna hranica právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidablevalidTo | Date and time at which the cadastral boundary legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov CadastralBoundaryAssociation roles of the spatial object type CadastralBoundary
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
parcel | Katastrálna(-e) parcela(-y) vymedzená(-é) touto katastrálnou hranicou. Katastrálna hranica môže vymedzovať jednu alebo dve katastrálne parcely. | CadastralParcel | voidableparcel | The cadastral parcel(s) outlined by this cadastral boundary. A cadastral boundary may outline one or two cadastral parcels. | CadastralParcel | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov CadastralBoundaryConstraints of the spatial object type CadastralBoundary
Hodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.Value of estimatedAccuracy shall be given in meters.
6.1.3.   Katastrálna parcela (CadastralParcel)6.1.3.   Cadastral Parcel (CadastralParcel)
Výmery vymedzené katastrami nehnuteľností alebo rovnocennými registrami.Areas defined by cadastral registers or equivalent.
Atribúty typu priestorových objektov CadastralParcelAttributes of the spatial object type CadastralParcel
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
areaValue | Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnej parcely. | Area | voidableareaValue | Registered area value giving quantification of the area projected on the horizontal plane of the cadastral parcel. | Area | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometria katastrálnej parcely. | GM_Object |  geometry | Geometry of the cadastral parcel. | GM_Object |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
label | Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálnej parcely. | CharacterString |  label | Text commonly used to display the cadastral parcel identification. | CharacterString |  
nationalCadastralReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálnej parcely. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom. | CharacterString |  nationalCadastralReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the cadastral parcel. Must ensure the link to the national cadastral register or equivalent. | CharacterString |  
referencePoint | Bod v rámci katastrálnej parcely. | GM_Point | voidablereferencePoint | A point within the cadastral parcel. | GM_Point | voidable
validFrom | Oficiálny dátum a čas, keď parcela bola/bude právne zriadená. | DateTime | voidablevalidFrom | Official date and time the cadastral parcel was/will be legally established. | DateTime | voidable
validTo | Dátum a čas, keď sa katastrálna parcela právne prestala/prestane používať. | DateTime | voidablevalidTo | Date and time at which the cadastral parcel legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov CadastralParcelAssociation roles of the spatial object type CadastralParcel
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
administrativeUnit | Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto katastrálnu parcelu. | AdministrativeUnit | voidableadministrativeUnit | The administrative unit of lowest administrative level containing this cadastral parcel. | AdministrativeUnit | voidable
basicPropertyUnit | Základná(-é) jednotka(-y) nehnuteľnosti(-í) zahŕňajúca(-e) túto katastrálnu parcelu. | BasicPropertyUnit | voidablebasicPropertyUnit | The basic property unit(s) containing this cadastral parcel. | BasicPropertyUnit | voidable
zoning | Katastrálne rozdelenie najnižšej úrovne zahŕňajúce túto katastrálnu parcelu. | CadastralZoning | voidablezoning | The cadastral zoning of lowest level containing this cadastral parcel. | CadastralZoning | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov CadastralParcelConstraints of the spatial object type CadastralParcel
Hodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.Value of areaValue shall be given in square meters.
Typom geometrie je GM_Surface alebo GM_MultiSurface.Type of geometry shall be GM_Surface or GM_MultiSurface
6.1.4.   Katastrálne rozdelenie na zóny (CadastralZoning)6.1.4.   Cadastral Zoning (CadastralZoning)
Medziľahlé oblasti používané v záujme rozdelenia štátneho územia na katastrálne parcely.Intermediary areas used in order to divide national territory into cadastral parcels.
Atribúty typu priestorových objektov CadastralZoningAttributes of the spatial object type CadastralZoning
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
estimatedAccuracy | Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnych parciel v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu. | Length | voidableestimatedAccuracy | The estimated absolute positional accuracy of cadastral parcels within the cadastral zoning in the used INSPIRE coordinate reference system. Absolute positional accuracy is the mean value of the positional uncertainties for a set of positions, where the positional uncertainties are the distance between a measured position and what is considered as the corresponding true position. | Length | voidable
geometry | Geometria katastrálneho rozdelenia na zóny. | GM_MultiSurface |  geometry | Geometry of the cadastral zoning. | GM_MultiSurface |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of spatial object. | Identifier |  
label | Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálneho rozdelenia na zóny. | CharacterString |  label | Text commonly used to display the cadastral zoning identification. | CharacterString |  
level | Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii. | CadastralZoningLevelValue | voidablelevel | Level of the cadastral zoning in the national cadastral hierarchy. | CadastralZoningLevelValue | voidable
levelName | Názov úrovne katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej únie. | LocalisedCharacterString | voidablelevelName | Name of the level of the cadastral zoning in the national cadastral hierarchy, in at least one official language of the European Union. | LocalisedCharacterString | voidable
name | Názov katastrálneho rozdelenia na zóny. | GeographicalName | voidablename | Name of the cadastral zoning. | GeographicalName | voidable
nationalCadastalZoningReference | Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálneho rozdelenia na zóny. | CharacterString |  nationalCadastalZoningReference | Thematic identifier at national level, generally the full national code of the cadastral zoning. | CharacterString |  
originalMapScaleDenominator | Mierkové číslo pôvodnej papierovej mapy (ak existuje), ktorého rozsahu zodpovedá katastrálne rozdelenie na zóny. | Integer | voidableoriginalMapScaleDenominator | The denominator in the scale of the original paper map (if any) to whose extent the cadastral zoning corresponds. | Integer | voidable
referencePoint | Bod v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny. | GM_Point | voidablereferencePoint | A point within the cadastral zoning. | GM_Point | voidable
validFrom | Oficiálny dátum a čas, keď katastrálne rozdelenie na zóny bolo/bude právne zriadené. | DateTime | voidablevalidFrom | Official date and time the cadastral zoning was/will be legally established. | DateTime | voidable
validTo | Dátum a čas, keď sa katastrálne rozdelenie na zóny právne prestalo/prestane používať. | DateTime | voidablevalidTo | Date and time at which the cadastral zoning legally ceased/will cease to be used. | DateTime | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov CadastralZoningAssociation roles of the spatial object type CadastralZoning
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
upperLevelUnit | Nasledujúca horná úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny zahŕňajúca toto katastrálne rozdelenie na zóny. | CadastralZoning | voidableupperLevelUnit | The next upper level cadastral zoning containing this cadastral zoning. | CadastralZoning | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov CadastralZoningConstraints of the spatial object type CadastralZoning
Hodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.Value of estimatedAccuracy shall be given in meters.
Katastrálne rozdelenie na zóny nižšej úrovne je súčasťou rozdelenia na zóny vyššej úrovne.A lower level cadastral zoning shall be part of an upper level zoning.
6.2.   Zoznamy kódov6.2.   Code Lists
6.2.1.   Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny (CadastralZoningLevelValue)6.2.1.   Cadastral Zoning Level (CadastralZoningLevelValue)
Úrovne hierarchie katastrálneho rozdelenia na zóny.Levels of hierarchy of the cadastral zonings.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
6.3.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy6.3   Theme-specific Requirements
6.3.1.   Geometrická reprezentácia6.3.1.   Geometry Representation
1. | Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto oddiele nie je obmedzená na priestorovú schému jednoduchých objektov vymedzenú v norme EN ISO 19125-1.1. | The value domain of spatial properties defined in this Section is not restricted to the Simple Feature spatial schema as defined by EN ISO 19125-1.
2. | Ak sú ustanovené katastrálne hranice, katastrálne hranice zodpovedajúce vymedzeniu katastrálnej parcely tvoria uzatvorený(-é) okruh(-y).2. | If cadastral boundaries are provided, the cadastral boundaries corresponding to the outline of a cadastral parcel shall form closed ring(s).
6.3.2.   Modelovanie odkazov na objekt6.3.2.   Modelling of object references
Všetky výskyty typu priestorových objektov CadastralParcel majú ako tematický identifikátor atribút nationalCadastralReference. Tento atribút musí používateľom umožniť prepojenie s právami, vlastníkmi a inými katastrálnymi informáciami v štátnych katastroch nehnuteľností alebo rovnocenných registroch.All instances of the spatial object type CadastralParcel shall carry as a thematic identifier the attribute nationalCadastralReference. This attribute must enable users to make the link with rights, owners and other cadastral information in national cadastral registers or equivalent.
6.3.3.   Súradnicové referenčné systémy6.3.3.   Coordinate Reference Systems
Ak sú údaje týkajúce sa témy priestorových údajov Katastrálne parcely sprístupnené v rovinných súradniciach s použitím Lambertovej konformnej kónickej projekcie, sprístupnia sa aj v aspoň jednom z ďalších súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3.If data related to the spatial data theme Cadastral Parcels are made available in plane coordinates using the Lambert Conformal Conic projection, they shall also be made available in at least one other of the coordinate reference systems specified in sections 1.3.1, 1.3.2 and 1.3.3.
6.4.   Pravidlá zobrazenia6.4.   Portrayal Rules
6.4.1.   Vrstvy6.4.1.   Layers
Vrstva pre tému priestorových údajov Katastrálne parcelyLayer for the spatial data theme Cadastral Parcels
Názov vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ priestorového objektuLayer Name | Layer Title | Spatial object type
CP.CadastralParcel | Katastrálna parcela | CadastralParcelCP.CadastralParcel | Cadastral Parcel | CadastralParcel
CP.CadastralZoning | Katastrálne rozdelenie na zóny | CadastralZoningCP.CadastralZoning | Cadastral Zoning | CadastralZoning
CP.CadastralBoundary | Katastrálna hranica | CadastralBoundaryCP.CadastralBoundary | Cadastral Boundary | CadastralBoundary
7.   DOPRAVNÉ SIETE7.   TRANSPORT NETWORKS
7.1.   Vymedzenie pojmov7.1.   Definitions
Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:
— | „referenčný bod letiska“ znamená určenú zemepisnú polohu letiska, ktorá sa nachádza blízko počiatočného alebo plánovaného geometrického stredu letiska a obvykle zostáva tam, kde bola pôvodne ustanovená,— | ‘aerodrome reference point’ means the designated geographical location of an aerodrome, located near the initial or planned geometric centre of the aerodrome and normally remaining where originally established,
— | „letisko/vrtuľníkové letisko“ znamená určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane akýchkoľvek budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel/vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi,— | ‘airport/heliport’ means a defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft/helicopters,
— | „trasa v hlbokej vode“ znamená trasu v určenej oblasti v rámci definovaných obmedzení, ktorá bola predmetom presných meraní, aby sa zistila výška vody od morského dna a prekážok pod vodou k minimálnej uvedenej hĺbke vody,— | ‘deep water route’ means a route in a designated area within defined limits which has been accurately surveyed for clearance of sea bottom and submerged obstacles to a minimum indicated depth of water,
— | „intermodálne spojenie“ znamená spojenie medzi dvoma prvkami v rôznych dopravných sieťach používajúcich rôzne druhy dopravy, ktoré prepravovaným médiám (osobám, tovaru atď.) umožňujú zmeniť jeden druh dopravy za iný,— | ‘inter-modal connection’ means a connection between two elements in different transport networks that use a different transport mode, giving the possibility to change transported media (people, goods, etc) from one transport mode to another,
— | „lineárny prvok“ znamená jednorozmerný objekt slúžiaci ako os, pozdĺž ktorej sa uskutočňuje lineárne referencovanie,— | ‘linear element’ means a 1-dimensional object that serves as the axis along which linear referencing is performed,
— | „lineárne referencovanie“ znamená špecifikáciu miesta vzťahujúceho sa na jednorozmerný objekt ako meranie pozdĺž (a voliteľne posuv od) tohto prvku,— | ‘linear referencing’ means a specification of a location relative to a one-dimensional object as a measurement along (and optionally offset from) that element,
— | „navigačné zariadenie“ znamená materiálne navigačné zariadenie umiestnené na zemskom povrchu, ako je Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), smerový maják, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) atď., ktoré pomáha v bezpečnom navádzaní leteckej premávky na existujúcich letových trasách,— | ‘navaid equipment’ means a physical navaid equipment placed on the Earth surface, like Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), localizer, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) etc., which help in guiding aircraft traffic safely through existing air routes,
— | „referencovanie objektu“ znamená stanovenie priestorového rozsahu objektu uvedením odkazu na existujúci priestorový objekt alebo súbor priestorových objektov,— | ‘object referencing’ means providing the spatial extent of an object by referring to an existing spatial object or collection of spatial objects,
— | „nákladná stanica“ znamená oblasť, kde sa križujú súbežné, vzájomne prepojené železničné koľaje (obvykle viac ako dve), ktoré sa používajú na zastavenie vlakov s cieľom nakládky/vykládky nákladu bez prerušenia premávky na hlavnej železničnej trati,— | ‘railway yard’ means an area crossed by a number of parallel railway tracks (usually more than two) interconnected between them, which are used to stop trains in order to load / unload freight without interrupting the traffic of a main railway line,
— | „významný bod“ znamená určené geografické miesto používané na vymedzenie trate Air Traffic Service (ATS), letovej trasy lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS.— | ‘significant point’ means a specified geographical location used to define an Air Traffic Service (ATS) route, the flight path of an aircraft or for other navigation/ATS purposes.
7.2.   Štruktúra témy priestorových údajov Dopravné siete7.2.   Structure of the Spatial Data Theme Transport Networks
Typy uvedené pre tému priestorových údajov Dopravné siete sú štruktúrované v týchto balíkoch:The types specified for the spatial data theme transport networks are structured in the following packages:
— | Spoločné dopravné prvky— | Common Transport Elements
— | Sieť leteckej dopravy— | Air Transport Network
— | Sieť lanovej dopravy— | Cable Transport Network
— | Železničná dopravná sieť— | Railway Transport Network
— | Cestná dopravná sieť— | Road Transport Network
— | Sieť vodnej dopravy— | Water Transport Network
7.3.   Spoločné dopravné prvky7.3.   Common Transport Elements
7.3.1.   Typy priestorových objektov7.3.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú spoločných dopravných prvkov, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Common Transport Elements:
— | Obmedzenie prístupu— | Access Restriction
— | Stav zariadenia— | Condition Of Facility
— | Orgán zodpovedný za údržbu— | Maintenance Authority
— | Kilometrovník— | Marker Post
— | Vlastnícka organizácia— | Owner Authority
— | Obmedzenie pre vozidlá— | Restriction for Vehicles
— | Smer dopravného prúdu— | Traffic Flow Direction
— | Dopravná oblasť— | Transport Area
— | Dopravné spojenie— | Transport Link
— | Postupnosť dopravných spojení— | Transport Link Sequence
— | Súbor dopravných spojení— | Transport Link Set
— | Dopravná sieť— | Transport Network
— | Dopravný uzol— | Transport Node
— | Dopravný objekt— | Transport Object
— | Dopravný bod— | Transport Point
— | Dopravná vlastnosť— | Transport Property
— | Zvislá poloha— | Vertical Position
7.3.1.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestriction)7.3.1.1.   Access Restriction (AccessRestriction)
Obmedzenie prístupu k dopravnému prvku.A restriction on the access to a transport element.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov AccessRestrictionAttributes of the spatial object type AccessRestriction
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
restriction | Charakter obmedzenia prístupu. | AccessRestrictionValue |  restriction | Nature of the access restriction. | AccessRestrictionValue |  
7.3.1.2.   Stav zariadenia (ConditionOfFacility)7.3.1.2.   Condition Of Facility (ConditionOfFacility)
Stav prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.State of a transport network element with regards to its completion and use.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov ConditionOfFacilityAttributes of the spatial object type ConditionOfFacility
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
currentStatus | Hodnota aktuálneho stavu prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie. | ConditionOfFacilityValue |  currentStatus | Current status value of a transport network element with regards to its completion and use. | ConditionOfFacilityValue |  
7.3.1.3.   Orgán zodpovedný za údržbu (MaintenanceAuthority)7.3.1.3.   Maintenance Authority (MaintenanceAuthority)
Orgán zodpovedný za údržbu dopravného prvku.The authority responsible for maintenance of the transport element.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov MaintenanceAuthorityAttributes of the spatial object type MaintenanceAuthority
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
authority | Identifikácia orgánu zodpovedného za údržbu. | CI_Citation |  authority | Identification of the maintenance authority. | CI_Citation |  
7.3.1.4.   Kilometrovník (MarkerPost)7.3.1.4.   Marker Post (MarkerPost)
Referenčná značka umiestnená pozdĺž trasy v dopravnej sieti, väčšinou v pravidelných odstupoch, ktorá označuje vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnená značka.Reference marker placed along a route in a transport network, mostly at regular intervals, indicating the distance from the beginning of the route, or some other reference point, to the point where the marker is located.
Tento typ je subtypom TransportPoint.This type is a sub-type of TransportPoint.
Atribúty typu priestorových objektov MarkerPostAttributes of the spatial object type MarkerPost
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
location | Vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnený kilometrovník. | Distance |  location | Distance from the beginning of the route, or some other reference point, to the point where a marker post is located. | Distance |  
Asociačné roly typu priestorových objektov MarkerPostAssociation roles of the spatial object type MarkerPost
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
route | Trasa v dopravnej sieti, pozdĺž ktorej je umiestnený kilometrovník. | TransportLinkSet | voidableroute | Route in a transport network along which the marker post is placed. | TransportLinkSet | voidable
7.3.1.5.   Vlastnícka organizácia (OwnerAuthority)7.3.1.5.   Owner Authority (OwnerAuthority)
Organizácia, ktorá vlastní dopravný prvok.The authority owning the transport element.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov OwnerAuthorityAttributes of the spatial object type OwnerAuthority
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
authority | Identifikácia vlastníckej organizácie. | CI_Citation |  authority | Identification of the owning authority. | CI_Citation |  
7.3.1.6.   Obmedzenie pre vozidlá (RestrictionForVehicles)7.3.1.6.   Restriction For Vehicles (RestrictionForVehicles)
Obmedzenia pre vozidlá na dopravnom prvku.Restriction on vehicles on a transport element.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov RestrictionForVehiclesAttributes of the spatial object type RestrictionForVehicles
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
measure | Opatrenie určené na obmedzenie. | Measure |  measure | The measure for the restriction. | Measure |  
restrictionType | Druh obmedzenia. | RestrictionTypeValue |  restrictionType | The type of restriction. | RestrictionTypeValue |  
7.3.1.7.   Smer dopravného prúdu (TrafficFlowDirection)7.3.1.7.   Traffic Flow Direction (TrafficFlowDirection)
Označuje smer dopravného prúdu vo vzťahu k smeru vektora dopravného spojenia.Indicates the direction of the flow of traffic in relation to the direction of the transport link vector.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov TrafficFlowDirectionAttributes of the spatial object type TrafficFlowDirection
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
direction | Označuje smer dopravného prúdu. | LinkDirectionValue |  direction | Indicates the direction of the flow of traffic. | LinkDirectionValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov TrafficFlowDirectionConstraints of the spatial object type TrafficFlowDirection
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu Link alebo LinkSequence.This property can only be associated with a spatial object of the type Link or LinkSequence.
7.3.1.8.   Dopravná oblasť (TransportArea)7.3.1.8.   Transport Area (TransportArea)
Povrch, ktorý predstavuje priestorový rozsah prvku dopravnej siete.Surface that represents the spatial extent of an element of a transport network.
Tento typ je subtypom NetworkArea.This type is a sub-type of NetworkArea.
Tento typ je subtypom TransportObject.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov TransportAreaAttributes of the spatial object type TransportArea
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
validFrom | Obdobie, keď dopravná oblasť začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidFrom | The time when the transport area started to exist in the real world. | DateTime | voidable
validTo | Obdobie, od ktorého dopravná oblasť už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidTo | The time from which the transport area no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov TransportAreaConstraints of the spatial object type TransportArea
Všetky dopravné oblasti majú externý objektový identifikátor.All transport areas have an external object identifier.
7.3.1.9.   Dopravné spojenie (TransportLink)7.3.1.9.   Transport Link (TransportLink)
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a transport network between two points in the network.
Tento typ je subtypom Link.This type is a sub-type of Link.
Tento typ je subtypom TransportObject.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov TransportLinkAttributes of the spatial object type TransportLink
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
validFrom | Obdobie, keď dopravné spojenie začalo existovať v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidFrom | The time when the transport link started to exist in the real world. | DateTime | voidable
validTo | Obdobie, od ktorého dopravné spojenie už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidTo | The time from which the transport link no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov TransportLinkConstraints of the spatial object type TransportLink
Všetky dopravné spojenia majú externý objektový identifikátor.All transport links have an external object identifier.
7.3.1.10.   Postupnosť dopravných spojení (TransportLinkSequence)7.3.1.10.   Transport Link Sequence (TransportLinkSequence)
Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru dopravných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v dopravnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti dopravného spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok dopravnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.A linear spatial object, composed of an ordered collection of transport links, which represents a continuous path in the transport network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the transport link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the transport network, characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.
Tento typ je subtypom LinkSequence.This type is a sub-type of LinkSequence.
Tento typ je subtypom TransportObject.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov TransportLinkSequenceAttributes of the spatial object type TransportLinkSequence
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
validFrom | Obdobie, keď postupnosť dopravného spojenia začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidFrom | The time when the transport link sequence started to exist in the real world. | DateTime | voidable
validTo | Obdobie, od ktorého postupnosť dopravného spojenia už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidTo | The time from which the transport link sequence no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov TransportLinkSequenceConstraints of the spatial object type TransportLinkSequence
Postupnosť dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.A transport link sequence must be composed of transport links that all belong to the same transport network.
Všetky postupnosti dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.All transport link sequences have an external object identifier.
7.3.1.11.   Súbor dopravných spojení (TransportLinkSet)7.3.1.11.   Transport Link Set (TransportLinkSet)
Súbor postupností dopravných spojení a/alebo jednotlivých dopravných spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v dopravnej sieti.A collection of transport link sequences and or individual transport links that has a specific function or significance in a transport network.
Tento typ je subtypom LinkSet.This type is a sub-type of LinkSet.
Tento typ je subtypom TransportObject.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov TransportLinkSetAttributes of the spatial object type TransportLinkSet
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
validFrom | Obdobie, keď súbor dopravných spojení začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidFrom | The time when the transport link set started to exist in the real world. | DateTime | voidable
validTo | Obdobie, od ktorého súbor dopravných spojení už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidTo | The time from which the transport link set no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov TransportLinkSetAssociation roles of the spatial object type TransportLinkSet
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
post | Kilometrovník pozdĺž trasy v dopravnej sieti. | MarkerPost | voidablepost | Marker post along a route in a transport network. | MarkerPost | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov TransportLinkSetConstraints of the spatial object type TransportLinkSet
Súbor dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení a/alebo postupností dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.A transport link set must be composed of transport links and or transport link sequences that all belong to the same transport network.
Všetky súbory dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.All transport link sets have an external object identifier.
7.3.1.12.   Dopravná sieť (TransportNetwork)7.3.1.12.   Transport Network (TransportNetwork)
Súbor prvkov siete, ktoré patria k jednému druhu dopravy.Collection of network elements that belong to a single mode of transport.
Tento typ je subtypom Network.This type is a sub-type of Network.
Atribúty typu priestorových objektov TransportNetworkAttributes of the spatial object type TransportNetwork
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
typeOfTransport | Druh dopravnej siete vychádzajúci z druhu infraštruktúry, ktorú sieť používa. | TransportTypeValue |  typeOfTransport | Type of transport network, based on the type of infrastructure the network uses. | TransportTypeValue |  
7.3.1.13.   Dopravný uzol (TransportNode)7.3.1.13.   Transport Node (TransportNode)
Bod priestorového objektu, ktorý sa používa na účely konektivity.A point spatial object which is used for connectivity.
Tento typ je subtypom Node.This type is a sub-type of Node.
Tento typ je subtypom TransportObject.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov TransportNodeAttributes of the spatial object type TransportNode
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
validFrom | Obdobie, keď dopravný uzol začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidFrom | The time when the transport node started to exist in the real world. | DateTime | voidable
validTo | Obdobie, od ktorého dopravný uzol už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidTo | The time from which the transport node no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov TransportNodeConstraints of the spatial object type TransportNode
Všetky dopravné uzly majú externý objektový identifikátor.All transport nodes have an external object identifier.
7.3.1.14.   Dopravný objekt (TransportObject)7.3.1.14.   Transport Object (TransportObject)
Základ identity pre objekty dopravnej siete v reálnom svete.An identity base for transport network objects in the real world.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov TransportObjectAttributes of the spatial object type TransportObject
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
geographicalName | Zemepisný názov používaný na identifikáciu objektov dopravnej siete v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | GeographicalName | voidablegeographicalName | A geographical name that is used to identify the transport network object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | GeographicalName | voidable
7.3.1.15.   Dopravný bod (TransportPoint)7.3.1.15.   Transport Point (TransportPoint)
Priestorový objekt bodu – ktorý nie je uzlom – a predstavuje polohu prvku dopravnej siete.A point spatial object - which is not a node - that represents the position of an element of a transport network.
Tento typ je subtypom NetworkElement.This type is a sub-type of NetworkElement.
Tento typ je subtypom TransportObject.This type is a sub-type of TransportObject.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov TransportPointAttributes of the spatial object type TransportPoint
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
geometry | Umiestnenie dopravného bodu. | GM_Point |  geometry | The location of the transport point. | GM_Point |  
validFrom | Obdobie, keď dopravný bod začal existovať v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidFrom | The time when the transport point started to exist in the real world. | DateTime | voidable
validTo | Obdobie, od ktorého dopravný bod už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidTo | The time from which the transport point no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov TransportPointConstraints of the spatial object type TransportPoint
Všetky dopravné body majú externý objektový identifikátor.All transport points have an external object identifier.
7.3.1.16.   Dopravná vlastnosť (TransportProperty)7.3.1.16.   Transport Property (TransportProperty)
Odkaz na vlastnosť, ktorá sa vzťahuje na sieť. Táto vlastnosť sa môže vzťahovať na celý prvok siete, s ktorým je asociovaná, alebo – v prípade lineárnych priestorových objektov – môže byť opísaná s použitím lineárneho referencovania.A reference to a property that falls upon the network. This property can apply to the whole of the network element it is associated with or - for linear spatial objects - be described using linear referencing.
Tento typ je subtypom NetworkProperty.This type is a sub-type of NetworkProperty.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov TransportPropertyAttributes of the spatial object type TransportProperty
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
validFrom | Obdobie, keď dopravná vlastnosť začala existovať v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidFrom | The time when the transport property started to exist in the real world. | DateTime | voidable
validTo | Obdobie, od ktorého dopravná vlastnosť už neexistuje v reálnom svete. | DateTime | voidablevalidTo | The time from which the transport property no longer exists in the real world. | DateTime | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov TransportPropertyConstraints of the spatial object type TransportProperty
Všetky dopravné vlastnosti majú externý objektový identifikátor.All transport properties have an external object identifier.
7.3.1.17.   Zvislá poloha (VerticalPositionValue)7.3.1.17.   Vertical Position (VerticalPosition)
Zvislá úroveň vo vzťahu k iným prvkom dopravnej siete.Vertical level relative to other transport network elements.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov VerticalPositionAttributes of the spatial object type VerticalPosition
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
verticalPosition | Relatívna zvislá poloha dopravného prvku. | VerticalPositionValue |  verticalPosition | Relative vertical position of the transport element. | VerticalPositionValue |  
7.3.2.   Enumerácie7.3.2.   Enumerations
7.3.2.1.   Druh dopravy (TransportTypeValue)7.3.2.1.   Transport Type (TransportTypeValue)
Možné druhy dopravných sietí.Possible types of transport networks.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu TransportTypeValueAllowed values for the enumeration TransportTypeValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
air | Dopravnú sieť tvorí letecká doprava.air | The transport network consists of transport by air.
cable | Dopravnú sieť tvorí lanová doprava.cable | The transport network consists of transport by cable.
rail | Dopravnú sieť tvorí železničná doprava.rail | The transport network consists of transport by rail.
road | Dopravnú sieť tvorí cestná doprava.road | The transport network consists of transport by road.
water | Dopravnú sieť tvorí vodná doprava.water | The transport network consists of transport by water.
7.3.3.   Zoznamy kódov7.3.3.   Code Lists
7.3.3.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestrictionValue)7.3.3.1.   Access Restriction (AccessRestrictionValue)
Druhy obmedzení prístupu pre dopravný prvok.Types of access restrictions for a transport element.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.3.3.2.   Druh obmedzenia (RestrictionTypeValue)7.3.3.2.   Restriction Type (RestrictionTypeValue)
Možné obmedzenia pre vozidlá, ktoré môžu mať prístup k dopravnému prvku.Possible restrictions on vehicles that can access a transport element.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.4.   Sieť leteckej dopravy7.4.   Air Transport Network
7.4.1.   Typy priestorových objektov7.4.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú leteckej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Air Transport Network:
— | Oblasť letiska— | Aerodrome Area
— | Kategória letiska— | Aerodrome Category
— | Uzol letiska— | Aerodrome Node
— | Typ letiska— | Aerodrome Type
— | Letecké spojenie— | Air Link
— | Postupnosť leteckých spojení— | Air Link Sequence
— | Letecký uzol— | Air Node
— | Letová trasa— | Air Route
— | Spojenie letových trás— | Air Route Link
— | Oblasť vzdušného priestoru— | Airspace Area
— | Oblasť odbavovacej plochy— | Apron Area
— | Stav leteckého zariadenia— | Condition of Air Facility
— | Určený bod— | Designated Point
— | Dĺžka prvku— | Element Length
— | Šírka prvku— | Element Width
— | Nadmorská výška letiska— | Field Elevation
— | Postup priblíženia podľa prístrojov— | Instrument Approach Procedure
— | Dolná medzná hodnota absolútnej výšky— | Lower Altitude Limit
— | Navigačný prostriedok— | Navaid
— | Spojenie postupov— | Procedure Link
— | Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy— | Runway Area
— | Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy— | Runway Centreline Point
— | Štandardný prílet podľa prístrojov— | Standard Instrument Arrival
— | Štandardný odlet podľa prístrojov— | Standard Instrument Departure
— | Zloženie povrchu— | Surface Composition
— | Oblasť rolovacej dráhy— | Taxiway Area
— | Oblasť dotyku so zemou a vzletu— | Touch Down Lift Off Area
— | Horná medzná hodnota absolútnej výšky— | Upper Altitude Limit
— | Obmedzenie používania— | Use Restriction
7.4.1.1.   Oblasť letiska (AerodromeArea)7.4.1.1.   Aerodrome Area (AerodromeArea)
Určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane všetkých budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel a/alebo vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi.A defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft and/or helicopters.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
7.4.1.2.   Kategória letiska (AerodromeCategory)7.4.1.2.   Aerodrome Category (AerodromeCategory)
Kategória letiska týkajúca sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.Aerodrome category concerning the scope and importance of the air traffic services offered from and to it.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov AerodromeCategoryAttributes of the spatial object type AerodromeCategory
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
aerodromeCategory | Hodnota, ktorá označuje kategóriu letiska. | AerodromeCategoryValue |  aerodromeCategory | Value which indicates the category of an aerodrome. | AerodromeCategoryValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov AerodromeCategoryConstraints of the spatial object type AerodromeCategory
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je Aerodrome Node alebo Aerodrome Area.This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or an Aerodrome Area.
7.4.1.3.   Uzol letiska (AerodromeNode)7.4.1.3.   Aerodrome Node (AerodromeNode)
Uzol nachádzajúci sa v letiskovom referenčnom bode letiska/vrtuľníkového letiska, ktorý sa používa na jeho zjednodušenú reprezentáciu.Node located at the aerodrome reference point of an airport/heliport, which is used to represent it in a simplified way.
Tento typ je subtypom AirNode.This type is a sub-type of AirNode.
Atribúty typu priestorových objektov AerodromeNodeAttributes of the spatial object type AerodromeNode
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
designatorIATA | Trojmiestny alfabetický kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) IATA. | CharacterString | voidabledesignatorIATA | The three letter IATA designator of the aerodrome (airport/heliport). | CharacterString | voidable
locationIndicatorICAO | Štvormiestny alfabetický identifikačný kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) ICAO uvedený v DOC 7910 ICAO. | CharacterString | voidablelocationIndicatorICAO | The four letter ICAO location indicator of the aerodrome (airport/heliport), as listed in ICAO DOC 7910. | CharacterString | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov AerodromeNodeAssociation roles of the spatial object type AerodromeNode
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
controlTowers | Komplex riadiacich veží, ktoré patria k letisku (letisku/vrtuľníkovému letisku). | Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby. | voidablecontrolTowers | The set of control towers belonging to an aerodrome (airport/heliport). | Type to be specified in the spatial data theme Buildings | voidable
7.4.1.4.   Typ letiska (AerodromeType)7.4.1.4.   Aerodrome Type (AerodromeType)
Kód, ktorý špecifikuje typ letiska.A code specifying the type of aerodrome.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov AerodromeTypeAttributes of the spatial object type AerodromeType
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
aerodromeType | Typ letiska. | AerodromeTypeValue |  aerodromeType | The type of aerodrome. | AerodromeTypeValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov AerodromeTypeConstraints of the spatial object type AerodromeType
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or Aerodrome Area.
7.4.1.5.   Letecké spojenie (AirLink)7.4.1.5.   Air Link (AirLink)
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu leteckej dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of the air network between two points in the network.
Tento typ je subtypom TransportLink.This type is a sub-type of TransportLink.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
7.4.1.6.   Postupnosť leteckých spojení (AirLinkSequence)7.4.1.6.   Air Link Sequence (AirLinkSequence)
Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru leteckých spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v leteckej sieti bez akýchkoľvek odbočiek.A linear spatial object, composed of an ordered collection of air links, which represents a continuous path in the air network without any branches.
Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.This type is a sub-type of TransportLinkSequence.
7.4.1.7.   Letecký uzol (AirNode)7.4.1.7.   Air Node (AirNode)
Uzol, ktorý sa vyskytuje v leteckej sieti.A node which occurs in an air network.
Tento typ je subtypom TransportNode.This type is a sub-type of TransportNode.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov AirNodeAttributes of the spatial object type AirNode
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
significantPoint | Atribút, ktorý označuje, či je letecký uzol dôležitým bodom alebo nie. | Boolean |  significantPoint | Attribute which indicates whether the air node is or is not a significant point. | Boolean |  
7.4.1.8.   Letová trasa (AirRoute)7.4.1.8.   Air Route (AirRoute)
Špecifikovaná trasa určená na usmerňovanie prúdu dopravy podľa potrieb poskytovania letových prevádzkových služieb od ukončenia vzletu a počiatočnej fázy stúpania do začatia priblíženia a fázy pristátia.A specified route designed for channelling the flow of traffic as necessary for the provision of air traffic services, from the end of the take-off and initial climb phase to the commencement of the approach and landing phase.
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.This type is a sub-type of TransportLinkSet.
Atribúty typu priestorových objektov AirRouteAttributes of the spatial object type AirRoute
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
airRouteType | Klasifikácia trás. | AirRouteTypeValue | voidableairRouteType | Route classification. | AirRouteTypeValue | voidable
designator | Kód alebo znak, ktorý označuje letovú trasu. | CharacterString | voidabledesignator | Code or designator that identifies an Air Route. | CharacterString | voidable
7.4.1.9.   Spojenie letových trás (AirRouteLink)7.4.1.9.   Air Route Link (AirRouteLink)
Časť trasy, ktorá sa má preletieť obvykle bez medzipristátia, vymedzená dvomi po sebe nasledujúcimi významnými bodmi.A portion of a route to be flown usually without an intermediate stop, as defined by two consecutive significant points.
Tento typ je subtypom AirLink.This type is a sub-type of AirLink.
Atribúty typu priestorových objektov AirRouteLinkAttributes of the spatial object type AirRouteLink
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
airRouteLinkClass | Trieda alebo typ spojenia letových trás. | AirRouteLinkClassValue | voidableairRouteLinkClass | The class or type of an air route link. | AirRouteLinkClassValue | voidable
7.4.1.10.   Oblasť vzdušného priestoru (AirspaceArea)7.4.1.10.   Airspace Area (AirspaceArea)
Vymedzený rozsah vo vzduchu charakterizovaný ako vodorovná projekcia so zvislými hranicami.A defined volume in the air, described as horizontal projection with vertical limits.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
Atribúty typu priestorových objektov AirspaceAreaAttributes of the spatial object type AirspaceArea
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
AirspaceAreaType | Kód označujúci všeobecnú štruktúru alebo charakteristiku konkrétneho vzdušného priestoru. | AirspaceAreaTypeValue |  AirspaceAreaType | A code indicating the general structure or characteristics of a particular airspace. | AirspaceAreaTypeValue |  
7.4.1.11.   Oblasť odbavovacej plochy (ApronArea)7.4.1.11.   Apron Area (ApronArea)
Vymedzená oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku určená pre lietadlá/vrtuľníky na účely nastupovania alebo vystupovania cestujúcich a nakladania alebo vykladania pošty alebo nákladu, zásobenie palivom, parkovanie alebo údržbu.A defined area, on a land aerodrome/heliport, intended to accommodate aircraft/helicopters for purposes of loading and unloading passengers, mail or cargo, and for fuelling, parking or maintenance.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
7.4.1.12.   Stav leteckého zariadenia (ConditionOfAirFacility)7.4.1.12.   Condition Of Air Facility (ConditionOfAirFacility)
Stav prvku leteckej dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.State of an air transport network element with regards to its completion and use.
Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.This type is a sub-type of ConditionOfFacility.
Obmedzenia typu priestorových objektov ConditionOfAirFacilityConstraints of the spatial object type ConditionOfAirFacility
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska, oblasť letiska alebo oblasť vzletovej a pristávacej dráhy.This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node, an Aerodrome Area or a Runway Area.
7.4.1.13.   Určený bod (DesignatedPoint)7.4.1.13.   Designated Point (DesignatedPoint)
Geografická poloha neoznačená miestom rádionavigačného zariadenia používané na vymedzenie trate ATS, dráhy letu lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS.A geographical location not marked by the site of a radio navigation aid, used in defining an ATS route, the flight path of an aircraft or for other navigation or ATS purposes.
Tento typ je subtypom AirNode.This type is a sub-type of AirNode.
Atribúty typu priestorových objektov DesignatedPointAttributes of the spatial object type DesignatedPoint
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
designator | Zakódovaný kód bodu. | CharacterString | voidabledesignator | The coded designator of the point. | CharacterString | voidable
7.4.1.14.   Dĺžka prvku (ElementLength)7.4.1.14.   Element Length (ElementLength)
Fyzická dĺžka prvku.The physical length of the element.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov ElementLengthAttributes of the spatial object type ElementLength
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
length | Fyzická dĺžka prvku. | Measure |  length | The physical length of the element. | Measure |  
Obmedzenia typu priestorových objektov ElementLengthConstraints of the spatial object type ElementLength
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area or Touch Down Lift Off Area.
7.4.1.15.   Šírka prvku (ElementWidth)7.4.1.15.   Element Width (ElementWidth)
Fyzická šírka prvku.The physical width of the element.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov ElementWidthAttributes of the spatial object type ElementWidth
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
width | Fyzická šírka prvku. | Measure |  width | The physical width of the element. | Measure |  
Obmedzenia typu priestorových objektov ElementWidthConstraints of the spatial object type ElementWidth
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area or Touch Down Lift Off Area.
7.4.1.16.   Nadmorská výška letiska (FieldElevation)7.4.1.16.   Field Elevation (FieldElevation)
Nadmorská výška letiska ako zvislá vzdialenosť medzi najvyšším bodom vzletového a pristávacieho priestoru letiska a strednou hladinou mora.The aerodrome elevation as the vertical distance between the highest point of the landing area of an aerodrome and mean sea level.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov FieldElevationAttributes of the spatial object type FieldElevation
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
altitude | Hodnota nadmorskej výšky. | Measure |  altitude | Value of the field altitude. | Measure |  
Obmedzenia typu priestorových objektov FieldElevationConstraints of the spatial object type FieldElevation
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.This property can only be associated with a spatial object that is an Aerodrome Node or Aerodrome Area.
7.4.1.17.   Postup priblíženia podľa prístrojov (InstrumentApproachProcedure)7.4.1.17.   Instrument Approach Procedure (InstrumentApproachProcedure)
Séria vopred určených letových obratov podľa letových prístrojov s ustanovenou ochranou pred prekážkami od začatia počiatočného priblíženia alebo prípadne od začiatku vymedzenej príletovej trasy do bodu, z ktorého možno uskutočniť pristátie, a pokiaľ sa pristátie neuskutoční, tak na miesto, na ktorom sa uplatňujú kritéria vyčkávania alebo nadmorskej výšky letu nad prekážkami na trati.A series of predetermined manoeuvres by reference to flight instruments with specified protection from obstacles from the initial approach fix, or where applicable, from the beginning of a defined arrival route to a point from which a landing can be completed and thereafter, if a landing is not completed, to a position at which holding or en route obstacle clearance criteria apply.
Tento typ je subtypom ProcedureLink.This type is a sub-type of ProcedureLink.
7.4.1.18.   Dolná medzná hodnota výšky (LowerAltitudeLimit)7.4.1.18.   Lower Altitude Limit (LowerAltitudeLimit)
Výška, ktorá vymedzuje dolnú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.Altitude that defines the lower limit of an air transport network object.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov LowerAltitudeLimitAttributes of the spatial object type LowerAltitudeLimit
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
altitude | Medzná hodnota absolútnej výšky. | Measure |  altitude | Value of the altitude limit. | Measure |  
Obmedzenia typu priestorových objektov LowerAltitudeLimitConstraints of the spatial object type LowerAltitudeLimit
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route Link or Airspace Area.
7.4.1.19.   Navigačný prostriedok (Navaid)7.4.1.19.   Navaid (Navaid)
Jeden alebo viaceré navigačné prostriedky zabezpečujúce navigačné služby.One or more Navaid Equipments providing navigation services.
Tento typ je subtypom AirNode.This type is a sub-type of AirNode.
Atribúty typu priestorových objektov NavaidAttributes of the spatial object type Navaid
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
designator | Kódovaný identifikátor pridelený systému navigačných prostriedkov. | CharacterString | voidabledesignator | The coded identifier given to the navaid system. | CharacterString | voidable
navaidType | Druh navigačnej služby. | NavaidTypeValue | voidablenavaidType | Type of the navaid service. | NavaidTypeValue | voidable
7.4.1.20.   Spojenie postupov (ProcedureLink)7.4.1.20.   Procedure Link (ProcedureLink)
Séria vopred určených letových obratov s ustanovenou ochranou pred prekážkami.A series of predetermined manoeuvres with specified protection from obstacles.
Tento typ je subtypom AirLink.This type is a sub-type of AirLink.
7.4.1.21.   Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayArea)7.4.1.21.   Runway Area (RunwayArea)
Vymedzená obdĺžniková oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku pripravená na pristávanie a vzlet lietadiel.A defined rectangular area on a land aerodrome/heliport prepared for the landing and take-off of aircraft.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
Atribúty typu priestorových objektov RunwayAreaAttributes of the spatial object type RunwayArea
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
designator | Úplný textový kód vzletovej a pristávacej dráhy používaný na jej jedinečnú identifikáciu na letisku/vrtuľníkovom letisku, ktoré má viac ako jednu vzletovú a pristávaciu dráhu. | CharacterString | voidabledesignator | The full textual designator of the runway, used to uniquely identify it at an aerodrome/heliport which has more than one. | CharacterString | voidable
runwayType | Typ vzletovej a pristávacej dráhy, buď vzletová a pristávacia dráha pre lietadlá alebo priestor konečného priblíženia a vzletu (FATO) pre vrtuľníky. | RunwayTypeValue | voidablerunwayType | The type of runway, either runway for airplanes or final approach and take off area (FATO) for helicopters. | RunwayTypeValue | voidable
7.4.1.22.   Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayCentrelinePoint)7.4.1.22.   Runway Centreline Point (RunwayCentrelinePoint)
Prevádzkovo dôležitá poloha na osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy.An operationally significant position on the centreline of a runway direction.
Tento typ je subtypom AirNode.This type is a sub-type of AirNode.
Atribúty typu priestorových objektov RunwayCentrelinePointAttributes of the spatial object type RunwayCentrelinePoint
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
pointRole | Rola bodu pozdĺž osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy. | PointRoleValue |  pointRole | The role of the point along the runway direction centreline. | PointRoleValue |  
7.4.1.23.   Štandardný prílet podľa prístrojov (StandardInstrumentArrival)7.4.1.23.   Standard Instrument Arrival (StandardInstrumentArrival)
Určená príletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca významný bod, obvykle na trati ATS, s bodom, z ktorého možno začať oznámený postup pre priblíženie podľa prístrojov.A designated instrument flight rule (IFR) arrival route linking a significant point, normally on an ATS route, with a point from which a published instrument approach procedure can be commenced.
Tento typ je subtypom ProcedureLink.This type is a sub-type of ProcedureLink.
Atribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentArrivalAttributes of the spatial object type StandardInstrumentArrival
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
designator | Textový kód štandardného príletu podľa prístrojov. | CharacterString | voidabledesignator | The textual designator of the Standard Instrument Arrival. | CharacterString | voidable
7.4.1.24.   Štandardný odlet podľa prístrojov (StandardInstrumentDeparture)7.4.1.24.   Standard Instrument Departure (StandardInstrumentDeparture)
Určená odletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca letisko alebo konkrétnu vzletovú a pristávaciu dráhu letiska so špecifikovaným významným bodom, obvykle na určenej trati ATS, v ktorom začína fáza traťového letu.A designated instrument flight rule (IFR) departure route linking the aerodrome or a specific runway of the aerodrome with a specified significant point, normally on a designated ATS route, at which the en-route phase of a flight commences.
Tento typ je subtypom ProcedureLink.This type is a sub-type of ProcedureLink.
Atribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentDeparturAttributes of the spatial object type StandardInstrumentDeparture
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
designator | Úplný textový kód štandardného odletu podľa prístrojov. | CharacterString | voidabledesignator | The full textual designator of the Standard Instrument Departure. | CharacterString | voidable
7.4.1.25.   Zloženie povrchu (SurfaceComposition)7.4.1.25.   Surface Composition (SurfaceComposition)
Zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/vrtuľníkovým letiskom.The composition of an aerodrome/heliport related surface.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov SurfaceCompositionAttributes of the spatial object type SurfaceComposition
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
surfaceComposition | Kód, ktorý udáva zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/ vrtuľníkovým letiskom. | SurfaceCompositionValue |  surfaceComposition | A code indicating the composition of an aerodrome/heliport related surface. | SurfaceCompositionValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov SurfaceCompositionConstraints of the spatial object type SurfaceComposition
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy, oblasť odbavovacej plochy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.This property can only be associated with a spatial object that is a Runway Area, Taxiway Area, Apron Area or Touch Down Lift Off Area.
7.4.1.26.   Oblasť rolovacej dráhy (TaxiwayArea)7.4.1.26.   Taxiway Area (TaxiwayArea)
Vymedzená dráha na letisku/vrtuľníkovom letisku zriadená na rolovanie lietadiel/vrtuľníkov a určená na zaistenie spojenia medzi jednou časťou letiska a ďalšou.A defined path at an aerodrome/heliport established for the taxiing of aircraft/helicopters and intended to provide a link between one part of the aerodrome and another.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
Atribúty typu priestorových objektov TaxiwayAreaAttributes of the spatial object type TaxiwayArea
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
designator | Textový kód rolovacej dráhy. | CharacterString | voidabledesignator | The textual designator of the taxiway. | CharacterString | voidable
7.4.1.27.   Oblasť dotyku so zemou a vzletu (TouchDownLiftOff)7.4.1.27.   Touch Down Lift Off Area (TouchDownLiftOff)
Nosná plocha, na ktorej sa vrtuľník môže dotknúť zeme alebo z ktorej môže vzlietnuť.A load bearing area on which a helicopter may touch down or lift-off.
Tento typ je subtypom AirNode.This type is a sub-type of AirNode.
Atribúty typu priestorových objektov TouchDownLiftOffAttributes of the spatial object type TouchDownLiftOff
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
designator | Textový kód priestoru dotyku so zemou a vzletu. | CharacterString | voidabledesignator | The textual designator of the touch down and lift-off area. | CharacterString | voidable
7.4.1.28.   Horná medzná hodnota absolútnej výšky (UpperAltitudeLimit)7.4.1.28.   Upper Altitude Limit (UpperAltitudeLimit)
Absolútna výška, ktorá vymedzuje hornú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.Altitude that defines the upper limit of an air transport network object.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov UpperAltitudeLimitAttributes of the spatial object type UpperAltitudeLimit
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
altitude | Medzná hodnota absolútnej výšky. | Measure |  altitude | Value of the altitude limit. | Measure |  
Obmedzenia typu priestorových objektov UpperAltitudeLimitConstraints of the spatial object type UpperAltitudeLimit
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route Link or Airspace Area.
7.4.1.29.   Obmedzenie používania (UseRestriction)7.4.1.29.   Use Restriction (UseRestriction)
Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.The restrictions to the use of an air network object.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov UseRestrictionAttributes of the spatial object type UseRestriction
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
restriction | Typ obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete. | AirUseRestrictionValue |  restriction | The type of use restriction for the air network object. | AirUseRestrictionValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov UseRestrictionConstraints of the spatial object type UseRestriction
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je letová trasa, letecké spojenie (alebo špecializované letecké spojenie), letecký uzol (alebo špecializovaný letecký uzol) alebo oblasť letiska.This property can only be associated with a spatial object that is an Air Route, Air Link (or specialized Air Link), Air Node (or specialized Air Node) or Aerodrome Area.
7.4.2.   Zoznamy kódov7.4.2.   Code Lists
7.4.2.1.   Kategória letiska (AerodromeCategoryValue)7.4.2.1.   Aerodrome Category (AerodromeCategoryValue)
Možné kategórie letísk týkajúce sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.Aerodrome possible categories concerning the scope and importance of the air traffic services offered from and to it.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.4.2.2.   Typ letiska (AerodromeTypeValue)7.4.2.2.   Aerodrome Type (AerodromeTypeValue)
Kód, ktorý určuje, či výskyt konkrétnej entity je letisko alebo vrtuľníkové letisko.A code specifying whether a particular entity occurrence is an Aerodrome or a Heliport.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.4.2.3.   Trieda spojení letových trás (AirRouteLinkClassValue)7.4.2.3.   Air Route Link Class (AirRouteLinkClassValue)
Typ trasy z hľadiska navigácie.The type of the route from the navigation point of view.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.4.2.4.   Typ letovej trasy (AirRouteTypeValue)7.4.2.4.   Air Route Type (AirRouteTypeValue)
Klasifikácia trasy ako trasy ATS alebo trate NAT (trate nad severným Atlantikom).The route classification as ATS route or North Atlantic Tracks.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.4.2.5.   Obmedzenie používania v leteckej doprave (AirUseRestrictionValue)7.4.2.5.   Air Use Restriction (AirUseRestrictionValue)
Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.The use restrictions for an air network object.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.4.2.6.   Typ oblasti vzdušného priestoru (AirspaceAreaTypeValue)7.4.2.6.   Airspace Area Type (AirspaceAreaTypeValue)
Uznané typy vzdušného priestoru.Recognised types of Airspace.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.4.2.7.   Typ navigačného prostriedku (NavaidTypeValue)7.4.2.7.   Navaid Type (NavaidTypeValue)
Druhy navigačných služieb.Types of Navaid Services.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.4.2.8.   Rola bodu (PointRoleValue)7.4.2.8.   Point Role (PointRoleValue)
Rola bodu osi vzletovej a pristávacej dráhy.Role of the Runway Centreline Point.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.4.2.9.   Typ vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayTypeValue)7.4.2.9.   Runway Type (RunwayTypeValue)
Kód, ktorým sa rozlišujú vzletové a pristávacie dráhy pre lietadlá a FATO pre vrtuľníky.A code that makes a distinction between runways for airplanes and FATO for helicopters.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.4.2.10.   Zloženie povrchu (SurfaceCompositionValue)7.4.2.10.   Surface Composition (SurfaceCompositionValue)
Kód, ktorý označuje zloženie povrchu.A code indicating the composition of a surface.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.5.   Sieť lanovej dopravy7.5.   Cable Transport Network
7.5.1.   Typy priestorových objektov7.5.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete lanovej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Cable Transport Network:
— | Spojenie lanovej dráhy— | Cableway Link
— | Postupnosť spojení lanovej dráhy— | Cableway Link Sequence
— | Súbor spojení lanovej dráhy— | Cableway Link Set
— | Uzol lanovej dráhy— | Cableway Node
7.5.1.1.   Spojenie lanovej dráhy (CablewayLink)7.5.1.1.   Cableway Link (CablewayLink)
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu lanovej siete medzi dvoma bodmi v sieti lanovej dopravy.Linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a cable network between two points in a cableway transport network.
Tento typ je subtypom TransportLink.This type is a sub-type of TransportLink.
Atribúty typu priestorových objektov CablewayLinkAttributes of the spatial object type CablewayLink
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
cablewayType | Typ lanovej dopravy. | CablewayTypeValue | voidablecablewayType | The type of a cableway transport. | CablewayTypeValue | voidable
7.5.1.2.   Postupnosť spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSequence)7.5.1.2.   Cableway Link Sequence (CablewayLinkSequence)
Usporiadaný súbor spojení lanovej dráhy charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.An ordered collection of cableway links that are characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.
Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.This type is a sub-type of TransportLinkSequence.
7.5.1.3.   Súbor spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSet)7.5.1.3.   Cableway Link Set (CablewayLinkSet)
Súbor postupností spojení lanovej dráhy a/alebo jednotlivých spojení lanovej dráhy, ktorý má špecifickú funkciu alebo význam v sieti lanovej dopravy.A collection of cableway link sequences and or individual cableway links that has a specific function or significance in a cable transport network.
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.This type is a sub-type of TransportLinkSet.
7.5.1.4.   Uzol lanovej dráhy (CablewayNode)7.5.1.4.   Cableway Node (CablewayNode)
Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma po sebe nasledujúcimi spojeniami lanovej dráhy.A point spatial object that is used to represent connectivity between two consecutive cableway links.
Tento typ je subtypom TransportNode.This type is a sub-type of TransportNode.
7.5.2.   Zoznamy kódov7.5.2.   Code Lists
7.5.2.1.   Typ lanovej dráhy (CablewayTypeValue)7.5.2.1.   Cableway Type (CablewayTypeValue)
Možné typy lanovej dopravy.The possible types of cableway transport.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.6.   Železničná dopravná sieť7.6.   Railway Transport Network
7.6.1.   Typy priestorových objektov7.6.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú železničnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Railway Transport Network:
— | Konštrukčná rýchlosť— | Design Speed
— | Nominálny rozchod koľaje— | Nominal Track Gauge
— | Počet koľají— | Number of Tracks
— | Oblasť železnice— | Railway Area
— | Elektrifikácia železníc— | Railway Electrification
— | Železničná trať— | Railway Line
— | Železničné spojenie— | Railway Link
— | Postupnosť železničných spojení— | Railway Link Sequence
— | Železničný uzol— | Railway Node
— | Oblasť železničnej stanice— | Railway Station Area
— | Kód železničnej stanice— | Railway Station Code
— | Uzol železničnej stanice— | Railway Station Node
— | Typ železnice— | Railway Type
— | Používanie železnice— | Railway Use
— | Oblasť nákladnej stanice— | Railway Yard Area
— | Uzol nákladnej stanice— | Railway Yard Node
7.6.1.1.   Konštrukčná rýchlosť (DesignSpeed)7.6.1.1.   Design Speed (DesignSpeed)
Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná.The specification of the maximum speed to which a railway line is designed for.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov DesignSpeedAttributes of the spatial object type DesignSpeed
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
speed | Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná. | Velocity |  speed | The specification of the maximum speed to which a railway line is designed for. | Velocity |  
Obmedzenia typu priestorových objektov DesignSpeedConstraints of the spatial object type DesignSpeed
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
7.6.1.2.   Menovitý rozchod koľaje (NominalTrackGauge)7.6.1.2.   Nominal Track Gauge (NominalTrackGauge)
Menovitá vzdialenosť medzi dvomi vonkajšími koľajnicami (rozchod) železničnej trate.The nominal distance between the two outer rails (gauge) of a railway track.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov NominalTrackGaugeAttributes of the spatial object type NominalTrackGauge
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
nominalGauge | Jediná hodnota, ktorá udáva rozchod koľaje. | Measure | voidablenominalGauge | A single value that identifies the track gauge. | Measure | voidable
nominalGaugeCategory | Stanovenie rozchodu železničnej trate ako neurčitej kategórie s ohľadom na európsky štandardný menovitý rozchod. | TrackGaugeCategoryValue | voidablenominalGaugeCategory | Provision of the gauge of a railway track as a fuzzy category with respect to the European standard nominal gauge. | TrackGaugeCategoryValue | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov NominalTrackGaugeConstraints of the spatial object type NominalTrackGauge
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
7.6.1.3.   Počet koľají (NumberOfTracks)7.6.1.3.   Number Of Tracks (NumberOfTracks)
Počet koľají pre železničný úsek.The number of tracks for a railway stretch.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov NumberOfTracksAttributes of the spatial object type NumberOfTracks
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
minMaxNumberOfTracks | Označuje, či sa počet koľají počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota. | MinMaxTrackValue | voidableminMaxNumberOfTracks | Indicates whether the number of tracks are counted as minimum or maximum value. | MinMaxTrackValue | voidable
numberOfTracks | Počet existujúcich koľají. | Integer |  numberOfTracks | The number of tracks present. | Integer |  
Obmedzenia typu priestorových objektov NumberOfTracksConstraints of the spatial object type NumberOfTracks
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
7.6.1.4.   Oblasť železnice (RailwayArea)7.6.1.4.   Railway Area (RailwayArea)
Povrch zabraný železničnou traťou vrátane koľajového lôžka.Surface occupied by a railway track, including ballast.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
7.6.1.5.   Elektrifikácia železníc (RailwayElectrification)7.6.1.5.   Railway Electrification (RailwayElectrification)
Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú.Indication whether the railway is provided with an electric system to power vehicles moving along it.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov RailwayElectrificationAttributes of the spatial object type RailwayElectrification
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
electrified | Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú. | Boolean |  electrified | Indicates whether the railway is provided with an electric system to power vehicles moving along it. | Boolean |  
Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayElectrificationConstraints of the spatial object type RailwayElectrification
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
7.6.1.6.   Železničná trať (RailwayLine)7.6.1.6.   Railway Line (RailwayLine)
Súbor postupností železničných spojení a/alebo jednotlivých železničných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.A collection of railway link sequences and or individual railway links that are characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.This type is a sub-type of TransportLinkSet.
Atribúty typu priestorových objektov RailwayLineAttributes of the spatial object type RailwayLine
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
railwayLineCode | Kód pridelený železničnej trati, ktorý je v rámci členského štátu jedinečný. | CharacterString | voidablerailwayLineCode | A code assigned to a railway line which is unique within a Member State. | CharacterString | voidable
7.6.1.7.   Železničné spojenie (RailwayLink)7.6.1.7.   Railway Link (RailwayLink)
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu železničnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a railway network between two points in the network.
Tento typ je subtypom TransportLink.This type is a sub-type of TransportLink.
Atribúty typu priestorových objektov RailwayLinkAttributes of the spatial object type RailwayLink
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
fictitious | Železničné spojenie nepredstavuje reálnu a existujúcu železničnú trať, ale fiktívnu trajektóriu. | Boolean | voidablefictitious | The railway link does not represent a real and existing railway track but a fictitious trajectory. | Boolean | voidable
7.6.1.8.   Postupnosť železničných spojení (RailwayLinkSequence)7.6.1.8.   Railway Link Sequence (RailwayLinkSequence)
Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru železničných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v železničnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti železničných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok železničnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.A linear spatial object, composed of an ordered collection of railway links, which represents a continuous path in a railway network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the railway link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the railway network, characterized by one or more thematical identifiers and/or properties.
Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.This type is a sub-type of TransportLinkSequence.
7.6.1.9.   Železničný uzol (RailwayNode)7.6.1.9.   Railway Node (RailwayNode)
Priestorový objekt bodu, ktorý predstavuje významný bod pozdĺž železničnej siete alebo ktorý vymedzuje križovanie železničných tratí použité na opis konektivity siete.A point spatial object which represents a significant point along the railway network or defines an intersection of railway tracks used to describe its connectivity.
Tento typ je subtypom TransportNode.This type is a sub-type of TransportNode.
Atribúty typu priestorových objektov RailwayNodeAttributes of the spatial object type RailwayNode
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
formOfNode | Druh železničného uzla v rámci železničnej siete. | FormOfRailwayNodeValue | voidableformOfNode | The function of a railway node within the railway network. | FormOfRailwayNodeValue | voidable
7.6.1.10.   Oblasť železničnej stanice (RailwayStationArea)7.6.1.10.   Railway Station Area (RailwayStationArea)
Oblasť priestorového objektu, ktorá sa používa na reprezentáciu topografických limitov zariadení železničnej stanice (budovy, nákladné stanice, zariadenia a vybavenie) určených na realizáciu úkonov v železničnej doprave.An area spatial object which is used to represent the topographical limits of the facilities of a railway station (buildings, railway yards, installations and equipment) devoted to carry out railway station operations.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
7.6.1.11.   Kód železničnej stanice (RailwayStationCode)7.6.1.11.   Railway Station Code (RailwayStationCode)
Jedinečný kód pridelený železničnej stanici.The unique code assigned to a railway station.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov RailwayStationCodeAttributes of the spatial object type RailwayStationCode
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
stationCode | Jedinečný kód pridelený železničnej stanici. | CharacterString |  stationCode | A unique code assigned to a railway station. | CharacterString |  
Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayStationCodeConstraints of the spatial object type RailwayStationCode
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
7.6.1.12.   Uzol železničnej stanice (RailwayStationNode)7.6.1.12.   Railway Station Node (RailwayStationNode)
Železničný uzol, ktorý predstavuje polohu železničnej stanice v rámci železničnej siete.A railway node which represents the location of a railway station along the railway network.
Tento typ je subtypom RailwayNode.This type is a sub-type of RailwayNode.
Atribúty typu priestorových objektov RailwayStationNodeAttributes of the spatial object type RailwayStationNode
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
numberOfPlatforms | Hodnota udávajúca počet nástupíšť, ktoré sú k dispozícii na železničnej stanici. | Integer | voidablenumberOfPlatforms | A value indicating the number of platforms available at a railway station. | Integer | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayStationNodeConstraints of the spatial object type RailwayStationNode
Pre uzol železničnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.For a railway station node, the value for the ‘formOfNode’ attribute shall always be ‘RailwayStop’.
7.6.1.13.   Druh železnice (RailwayType)7.6.1.13.   Railway Type (RailwayType)
Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná.The type of railway transport the line is designed for.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov RailwayTypeAttributes of the spatial object type RailwayType
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
type | Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná. | RailwayTypeValue |  type | The type of railway transport to which the line is designed for. | RailwayTypeValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayTypeConstraints of the spatial object type RailwayType
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
7.6.1.14.   Používanie železnice (RailwayUse)7.6.1.14.   Railway Use (RailwayUse)
Aktuálne používanie železnice.The current use of the railway.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov RailwayUseAttributes of the spatial object type RailwayUse
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
use | Aktuálne používanie železnice. | RailwayUseValue |  use | The current use of the railway. | RailwayUseValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayUseConstraints of the spatial object type RailwayUse
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a railway transport network.
7.6.1.15.   Oblasť nákladnej stanice (RailwayYardArea)7.6.1.15.   Railway Yard Area (RailwayYardArea)
Priestorový objekt oblasti, ktorý sa používa na reprezentáciu topografických limitov nákladnej stanice.An area spatial object which is used to represent the topographical limits of a railway yard.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
7.6.1.16.   Uzol nákladnej stanice (RailwayYardNode)7.6.1.16.   Railway Yard Node (RailwayYardNode)
Železničný uzol, ktorý sa nachádza v oblasti nákladnej stanice.A railway node which occurs within a railway yard area.
Tento typ je subtypom RailwayNode.This type is a sub-type of RailwayNode.
Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayYardNodeConstraints of the spatial object type RailwayYardNode
Pre uzol nákladnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.For a railway yard node, the value for the ‘formOfNode’ attribute shall always be ‘RailwayStop’.
7.6.2.   Enumerácie7.6.2.   Enumerations
7.6.2.1.   Minimálny alebo maximálny počet koľají (MinMaxTrackValue)7.6.2.1.   Minimum Or Maximum Track Number (MinMaxTrackValue)
Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet koľají počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.Values to indicate whether number of tracks are counted as the maximum, minimum or average number.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxTrackValueAllowed values for the enumeration MinMaxTrackValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
average | Počet koľají je priemerná hodnota pre danú časť železničnej siete.average | The number of tracks is the average value for a given part of the railway network.
maximum | Počet koľají je maximálna hodnota pre danú časť železničnej siete.maximum | The number of tracks is the maximum value for a given part of the railway network.
minimum | Počet koľají je minimálna hodnota pre danú časť železničnej siete.minimum | The number of tracks is the minimum value for a given part of the railway network.
7.6.2.2.   Kategória rozchodu koľaje (TrackGaugeCategoryValue)7.6.2.2.   Track Gauge Category (TrackGaugeCategoryValue)
Možné kategórie železníc týkajúce sa ich menovitého rozchodu koľaje.The possible categories of railways concerning its nominal track gauge.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu TrackGaugeCategoryValueAllowed values for the enumeration TrackGaugeCategoryValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
broad | Menovitý rozchod koľaje je širší ako štandardný.broad | The nominal track gauge property is broader than the standard one.
standard | Menovitý rozchod koľaje je rovnaký ako európska norma (1 435 milimetrov).standard | The nominal track gauge property is equal to the European standard (1 435 millimetres).
narrow | Menovitý rozchod koľaje je užší ako štandardný.narrow | The nominal track gauge property is narrower than the standard one.
notApplicable | Definícia menovitého rozchodu koľaje sa nevzťahuje na daný druh železničnej dopravy.notApplicable | The definition of a nominal track gauge property is not applicable to the type of railway transport.
7.6.3.   Zoznamy kódov7.6.3.   Code Lists
7.6.3.1.   Druh železničného uzla (FormOfRailwayNodeValue)7.6.3.1.   Form Of Railway Node (FormOfRailwayNodeValue)
Možné funkcie železničného uzla v rámci železničnej siete.The possible functions of a railway node within the railway network.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.6.3.2.   Druh železnice (RailwayTypeValue)7.6.3.2.   Railway Type (RailwayTypeValue)
Možné druhy železničnej dopravy.The possible types of railway transport.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.6.3.3.   Používanie železnice (RailwayUseValue)7.6.3.3.   Railway Use (RailwayUseValue)
Možné používanie železnice.The possible uses of railways.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.7.   Cestná dopravná sieť7.7.   Road Transport Network
7.7.1.   Typy priestorových objektov7.7.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú cestnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Road Transport Network:
— | Cesta E— | E-Road
— | Druh cesty— | Form of Way
— | Funkčnosť triedy cesta— | Functional Road Class
— | Počet jazdných pruhov— | Number of Lanes
— | Cesta— | Road
— | Oblasť cesty— | Road Area
— | Cestné spojenie— | Road Link
— | Postupnosť cestných spojení— | Road Link Sequence
— | Názov cesty— | Road Name
— | Cestný uzol— | Road Node
— | Oblasť cestných služieb— | Road Service Area
— | Druh cestných služieb— | Road Service Type
— | Kategória povrchu cesty— | Road Surface Category
— | Šírka cesty— | Road Width
— | Obmedzenie rýchlosti— | Speed Limit
— | Oblasť premávky vozidiel— | Vehicle Traffic Area
7.7.1.1.   Cesta E (ERoad)7.7.1.1.   E-Road (ERoad)
Súbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení predstavujúci trasu, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete ciest E charakterizovanej jej číslom európskej cesty.A collection of road link sequences and or individual road links that represents a route that is part of the international E-road network, characterized by its European route number.
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.This type is a sub-type of TransportLinkSet.
Atribúty typu priestorových objektov ERoadAttributes of the spatial object type ERoad
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
europeanRouteNumber | Kód označujúci trasu v medzinárodnej sieti ciest E. Kód začína vždy písmenom „E“, po ktorom nasleduje číslo s jednou, dvomi alebo tromi číslicami. | CharacterString | voidableeuropeanRouteNumber | Code, identifying the route in the international E-road network. The code always starts with a letter ‘E’, followed by a one-, two- or three-digit number. | CharacterString | voidable
7.7.1.2.   Druh cesty (FormOfWay)7.7.1.2.   Form Of Way (FormOfWay)
Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.A classification based on the physical properties of the Road Link.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov FormOfWayAttributes of the spatial object type FormOfWay
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
formOfWay | Fyzická forma cesty. | FormOfWayValue |  formOfWay | Physical form of the way. | FormOfWayValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov FormOfWayConstraints of the spatial object type FormOfWay
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
7.7.1.3.   Funkčosť triedy ciest (FunctionalRoadClass)7.7.1.3.   Functional Road Class (FunctionalRoadClass)
Klasifikácia založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.A classification based on the importance of the role that the road performs in the road network.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov FunctionalRoadClassAttributes of the spatial object type FunctionalRoadClass
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
functionalClass | Funkčnosť radu cestného spojenia v cestnej sieti. | FunctionalRoadClassValue |  functionalClass | Functional rank of the road link in the road network. | FunctionalRoadClassValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov FunctionalRoadClassConstraints of the spatial object type FunctionalRoadClass
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
7.7.1.4.   Počet jazdných pruhov (NumberOfLanes)7.7.1.4.   Number Of Lanes (NumberOfLanes)
Počet jazdných pruhov cestného prvku.The number of lanes of a road element.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov NumberOfLanesAttributes of the spatial object type NumberOfLanes
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
direction | Označuje, pre aký smer platí počet jazdných pruhov. | LinkDirectionValue | voidabledirection | Indicates which direction the number of lanes is valid for. | LinkDirectionValue | voidable
minMaxNumberOfLanes | Označuje, či sa počet jazdných pruhov počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota. | MinMaxLaneValue | voidableminMaxNumberOfLanes | Indicates if the number of lanes is counted as minimum or maximum value. | MinMaxLaneValue | voidable
numberOfLanes | Počet jazdných pruhov. | Integer |  numberOfLanes | Number of lanes. | Integer |  
Obmedzenia typu priestorových objektov NumberOfLanesConstraints of the spatial object type NumberOfLanes
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
7.7.1.5.   Cesta (Road)7.7.1.5.   Road (Road)
Súbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.A collection of road link sequences and/or individual road links that are characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.This type is a sub-type of TransportLinkSet.
Atribúty typu priestorových objektov RoadAttributes of the spatial object type Road
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
localRoadCode | Identifikační kód, ktorý ceste pridelil miestny cestný orgán. | CharacterString | voidablelocalRoadCode | Identification code assigned to the road by the local road authority. | CharacterString | voidable
nationalRoadCode | Vnútroštátne číslo cesty. | CharacterString | voidablenationalRoadCode | The national number of the road. | CharacterString | voidable
7.7.1.6.   Oblasť cesty (RoadArea)7.7.1.6.   Road Area (RoadArea)
Plocha, ktorá sa rozprestiera až po hranice cesty, vrátane plôch pre premávku vozidiel a iných častí cesty.Surface which extends to the limits of a road, including vehicular areas and other parts of it.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
7.7.1.7.   Cestné spojenie (RoadLink)7.7.1.7.   Road Link (RoadLink)
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu cestnej siete medzi dvoma bodmi v sieti. Cestné spojenia môžu predstavovať cesty, cesty pre bicyklistov, jednoprúdové cesty, cesty s viacerými jazdnými pruhmi a rovné fiktívne trajektórie naprieč dopravnými štvorcami.A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a road network between two points in the network. Road links can represent paths, bicycle roads, single carriageways, multiple carriageway roads and even fictitious trajectories across traffic squares.
Tento typ je subtypom TransportLink.This type is a sub-type of TransportLink.
7.7.1.8.   Postupnosť cestných spojení (RoadLinkSequence)7.7.1.8.   Road Link Sequence (RoadLinkSequence)
Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru cestných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v cestnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti cestných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok cestnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.A linear spatial object, composed of an ordered collection of road links, which represents a continuous path in a road network without any branches. The element has a defined beginning and end and every position on the road link sequence is identifiable with one single parameter such as length. It describes an element of the road network, characterized by one or more thematic identifiers and/or properties.
Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.This type is a sub-type of TransportLinkSequence.
7.7.1.9.   Názov cesty (RoadName)7.7.1.9.   Road Name (RoadName)
Názov cesty, ktorý pridelil zodpovedný orgán.Name of a road, as assigned by the responsible authority.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov RoadNameAttributes of the spatial object type RoadName
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
name | Názov cesty. | GeographicalName |  name | Name of the road. | GeographicalName |  
Obmedzenia typu priestorových objektov RoadNameConstraints of the spatial object type RoadName
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
7.7.1.10.   Cestný uzol (RoadNode)7.7.1.10.   Road Node (RoadNode)
Priestorový objekt bodu používaný buď na reprezentáciu konektivity medzi dvoma cestnými spojeniami alebo na reprezentáciu významného priestorového objektu, akým je napríklad čerpacia stanica alebo kruhový objazd.A point spatial object that is used to either represent connectivity between two road links or to represent a significant spatial object such as a services station or roundabout.
Tento typ je subtypom TransportNode.This type is a sub-type of TransportNode.
Atribúty typu priestorových objektov RoadNodeAttributes of the spatial object type RoadNode
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
formOfRoadNode | Opis druhu cestného uzla v cestnej dopravnej sieti. | FormOfRoadNodeValue | voidableformOfRoadNode | Description of the function of a road node in the road transport network. | FormOfRoadNodeValue | voidable
7.7.1.11.   Oblasť cestných služieb (RoadServiceArea)7.7.1.11.   Road Service Area (RoadServiceArea)
Plocha pripojená k ceste a určená na poskytovanie konkrétnych služieb, ktoré sa na ňu vzťahujú.Surface annexed to a road and devoted to offer particular services for it.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
7.7.1.12.   Druh cestných služieb (RoadServiceType)7.7.1.12.   Road Service Type (RoadServiceType)
Opis typu oblasti cestných služieb a dostupných zariadení.Description of the type of road service area and the available facilities.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov RoadServiceTypeAttributes of the spatial object type RoadServiceType
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
availableFacility | Zariadenie, ktoré je k dispozícii pre danú oblasť cestných služieb. | ServiceFacilityValue |  availableFacility | Facility that is available for a given road service area. | ServiceFacilityValue |  
type | Typ oblasti cestných služieb. | RoadServiceTypeValue |  type | Type of road service area. | RoadServiceTypeValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov RoadServiceTypeConstraints of the spatial object type RoadServiceType
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu RoadServiceArea alebo RoadNode (kde formOfRoadNode = roadServiceArea).This property can only be associated with a spatial object of the type RoadServiceArea or RoadNode (when formOfRoadNode=roadServiceArea).
7.7.1.13.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategory)7.7.1.13.   Road Surface Category (RoadSurfaceCategory)
Špecifikácia stavu povrchu asociovaného cestného prvku. Označuje, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.Specification of the state of the surface of the associated Road Element. Indicates whether a road is paved or unpaved.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov RoadSurfaceCategoryAttributes of the spatial object type RoadSurfaceCategory
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
surfaceCategory | Druh povrchu cesty. | RoadSurfaceCategoryValue |  surfaceCategory | Type of road surface. | RoadSurfaceCategoryValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov RoadSurfaceCategoryConstraints of the spatial object type RoadSurfaceCategory
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
7.7.1.14.   Šírka cesty (RoadWidth)7.7.1.14.   Road Width (RoadWidth)
Šírka cesty meraná ako priemerná hodnota.The width of the road, measured as an average value.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov RoadWidthAttributes of the spatial object type RoadWidth
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
measuredRoadPart | Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota pre atribút „width“. | RoadPartValue | voidablemeasuredRoadPart | Indicates to which part of a road the value for the attribute ‘width’ applies. | RoadPartValue | voidable
width | Hodnota šírky cesty. | Measure |  width | Road width value. | Measure |  
Obmedzenia typu priestorových objektov RoadWidthConstraints of the spatial object type RoadWidth
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
7.7.1.15.   Obmedzenie rýchlosti (SpeedLimit)7.7.1.15.   Speed Limit (SpeedLimit)
Obmedzenie rýchlosti vozidla na ceste.Limit for the speed of a vehicle on a road.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov SpeedLimitAttributes of the spatial object type SpeedLimit
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
areaCondition | Obmedzenie rýchlosti závisí od okolností prostredia. | AreaConditionValue | voidableareaCondition | Speed limit is dependent on environmental circumstances. | AreaConditionValue | voidable
direction | Označuje, pre ktorý smer platí obmedzenie rýchlosti. | LinkDirectionValue | voidabledirection | Indicates which direction the speed limit is valid for. | LinkDirectionValue | voidable
laneExtension | Počet jazdných pruhov (vrátane počiatočného jazdného pruhu), pre ktoré platí obmedzenie rýchlosti. | Integer | voidablelaneExtension | Number of lanes (including the start lane) to which the speed limit applies. | Integer | voidable
speedLimitMinMaxType | Označuje, či je obmedzenie rýchlosti maximálne alebo minimálne a či je odporúčané. | SpeedLimitMinMaxValue |  speedLimitMinMaxType | Indicates if the speed limit is maximum or minimum and if it is recommended. | SpeedLimitMinMaxValue |  
speedLimitSource | Zdroj obmedzenia rýchlosti. | SpeedLimitSourceValue | voidablespeedLimitSource | Source for speed limit. | SpeedLimitSourceValue | voidable
speedLimitValue | Hodnota obmedzenia rýchlosti. | Velocity |  speedLimitValue | Value for speed limit. | Velocity |  
startLane | Index prvého jazdného pruhu, pre ktorý platí obmedzenie rýchlosti. V krajinách s premávkou po pravej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na pravom okraji a index sa zvyšuje smerom doľava. V krajinách s premávkou po ľavej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na ľavom okraji a index sa zvyšuje smerom doprava. | Integer | voidablestartLane | Index of the first lane to which speed limit applies. For countries with right-hand traffic, the index 1 refers to the rightmost lane and the index is incremented to the left; for countries with left-hand traffic, the index 1 refers to the leftmost lane, and the index is incremented to the right. | Integer | voidable
validityPeriod | Obdobie, počas ktorého platí obmedzenie rýchlosti. | TM_Period | voidablevalidityPeriod | Period during which the speed limit is valid. | TM_Period | voidable
vehicleType | Druh vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výhradné obmedzenie rýchlosti. | VehicleTypeValue | voidablevehicleType | Vehicle type the speed limit is restricted to. | VehicleTypeValue | voidable
weatherCondition | Poveternostné podmienky, od ktorých závisí obmedzenie rýchlosti. | WeatherConditionValue | voidableweatherCondition | Weather condition the speed limit is dependent on. | WeatherConditionValue | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov SpeedLimitConstraints of the spatial object type SpeedLimit
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.This property can only be associated with a spatial object that is part of a road transport network.
7.7.1.16.   Oblasť premávky vozidiel (VehicleTrafficArea)7.7.1.16.   Vehicle Traffic Area (VehicleTrafficArea)
Plocha, ktorá predstavuje časť cesty používanú na bežnú premávku vozidiel.Surface that represents the part of a road which is used for the normal traffic of vehicles.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
7.7.2.   Enumerácie7.7.2.   Enumerations
7.7.2.1.   Funkčnosť triedy cesta (FunctionalRoadClassValue)7.7.2.1.   Functional Road Class (FunctionalRoadClassValue)
Hodnoty pre funkčnú klasifikáciu ciest. Táto klasifikácia je založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.Values for the functional road classification. This classification is based on the importance of the role that the road performs in the road network.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu FunctionalRoadClassValueAllowed values for the enumeration FunctionalRoadClassValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
mainRoad | Najdôležitejšie cesty v danej sieti.mainRoad | The most important roads in a given network.
firstClass | Druhé najdôležitejšie cesty v danej sieti.firstClass | The second most important roads in a given network.
secondClass | Tretie najdôležitejšie cesty v danej sieti.secondClass | The third most important roads in a given network.
thirdClass | Štvrté najdôležitejšie cesty v danej sieti.thirdClass | The fourth most important roads in a given network.
fourthClass | Piate najdôležitejšie cesty v danej sieti.fourthClass | The fifth most important roads in a given network.
fifthClass | Šieste najdôležitejšie cesty v danej sieti.fifthClass | The sixth most important roads in a given network.
sixthClass | Siedme najdôležitejšie cesty v danej sieti.sixthClass | The seventh most important roads in a given network.
seventhClass | Ôsme najdôležitejšie cesty v danej sieti.seventhClass | The eighth most important roads in a given network.
eighthClass | Deviate najdôležitejšie cesty v danej sieti.eighthClass | The ninth most important roads in a given network.
ninthClass | Najmenej dôležité cesty v danej sieti.ninthClass | The least important roads in a given network.
7.7.2.2.   Minimálny alebo maximálny počet jazdných pruhov (MinMaxLaneValue)7.7.2.2.   Minimum Or Maximum Lane Number (MinMaxLaneValue)
Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet jazdných pruhov počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.Values to indicate whether number of lanes are counted as the maximum, minimum or average number.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxLaneValueAllowed values for the enumeration MinMaxLaneValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
maximum | Počet jazdných pruhov je maximálna hodnota pre danú časť cestnej siete.maximum | The number of lanes is the maximum value for a given part of the road network.
minimum | Počet jazdných pruhov je minimálna hodnota pre danú časť cestnej siete.minimum | The number of lanes is the minimum value for a given part of the road network.
average | Počet jazdných pruhov je priemerná hodnota pre danú časť cestnej siete.average | The number of lanes is the average value for a given part of the road network.
7.7.2.3.   Charakter obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitMinMaxValue)7.7.2.3.   Nature Of Speed Limit (SpeedLimitMinMaxValue)
Možné hodnoty na určenie charakteru obmedzenia rýchlosti.Possible values to indicate the nature of a speed limit.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu SpeedLimitMinMaxValueAllowed values for the enumeration SpeedLimitMinMaxValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
maximum | Obmedzenie rýchlosti je maximálna hodnota.maximum | Speed limit is a maximum value
minimum | Obmedzenie rýchlosti je minimálna hodnota.minimum | Speed limit is a minimum value
recommendedMaximum | Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná maximálna hodnota.recommendedMaximum | Speed limit is a recommended maximum value
recommendedMinimum | Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná minimálna hodnota.recommendedMinimum | Speed limit is a recommended minimum value
7.7.3.   Zoznamy kódov7.7.3.   Code Lists
7.7.3.1.   Podmienky týkajúce sa oblasti (AreaConditionValue)7.7.3.1.   Area Condition (AreaConditionValue)
Obmedzenie rýchlosti v závislosti od oblasti.Speed limit restriction depending on the area.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.7.3.2.   Druh cestného uzla (FormOfRoadNodeValue)7.7.3.2.   Form Of Road Node (FormOfRoadNodeValue)
Funkcie cestných uzlov.Functions of road nodes.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.7.3.3.   Druh cesty (FormOfWayValue)7.7.3.3.   Form Of Way (FormOfWayValue)
Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.Classification based on the physical properties of the road link.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.7.3.4.   Časť cesty (RoadPartValue)7.7.3.4.   Road Part (RoadPartValue)
Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota merania.Indication to which part of a road the value of a measurement applies.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.7.3.5.   Druh cestných služieb (RoadServiceTypeValue)7.7.3.5.   Road Service Type (RoadServiceTypeValue)
Druhy oblastí cestných služieb.Types of road service areas.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.7.3.6.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategoryValue)7.7.3.6.   Road Surface Category (RoadSurfaceCategoryValue)
Hodnoty, ktoré označujú, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.Values to indicate whether a road is paved or not paved.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.7.3.7.   Zariadenie služieb (ServiceFacilityValue)7.7.3.7.   Service Facility (ServiceFacilityValue)
Možné zariadenia služieb, ktoré sú k dispozícii v oblasti cestných služieb.Possible service facilities available at a road service area.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.7.3.8.   Zdroj obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitSourceValue)7.7.3.8.   Speed Limit Source (SpeedLimitSourceValue)
Možné zdroje obmedzenia rýchlosti.Possible sources for speed limits.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.7.3.9.   Druh vozidla (VehicleTypeValue)7.7.3.9.   Vehicle Type (VehicleTypeValue)
Možné druhy vozidiel.Possible types of vehicles.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.7.3.10.   Poveternostné podmienky (WeatherConditionValue)7.7.3.10.   Weather Condition (WeatherConditionValue)
Hodnoty, ktoré označujú poveternostné podmienky ovplyvňujúce obmedzenie rýchlosti.Values to indicate weather conditions that affect speed limits.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.8.   Sieť vodnej dopravy7.8.   Water Transport Network
7.8.1.   Typy priestorových objektov7.8.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete vodnej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Water Transport Network:
— | Maják— | Beacon
— | Bója— | Buoy
— | Trieda CEMT— | CEMT Class
— | Stav vodného zariadenia— | Condition of Water Facility
— | Oblasť plavebnej dráhy— | Fairway Area
— | Trajektová preprava— | Ferry Crossing
— | Používanie trajektov— | Ferry Use
— | Vnútrozemská vodná cesta— | Inland Waterway
— | Námorná cesta— | Marine Waterway
— | Oblasť prístavu— | Port Area
— | Prístavný uzol— | Port Node
— | Obmedzenie pre plavidlá— | Restriction for Water Vehicles
— | Schéma rozdelenia plavby— | Traffic Separation Scheme
— | Oblasť schémy rozdelenia plavby— | Traffic Separation Scheme Area
— | Križovanie schémy rozdelenia plavby— | Traffic Separation Scheme Crossing
— | Jazdný pruh schémy rozdelenia plavby— | Traffic Separation Scheme Lane
— | Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby— | Traffic Separation Scheme Roundabout
— | Deliaci pás schémy rozdelenia plavby— | Traffic Separation Scheme Separator
— | Postupnosť spojení vodnej dopravy— | Water Link Sequence
— | Vodný uzol— | Water Node
— | Smer dopravného prúdu vodnej dopravy— | Water Traffic Flow Direction
— | Vodná cesta— | Waterway
— | Spojenie vodných ciest— | Waterway Link
— | Uzol vodnej cesty— | Waterway Node
7.8.1.1.   Maják (Beacon)7.8.1.1.   Beacon (Beacon)
Vyčnievajúci, špeciálne skonštruovaný objekt, ktorý tvorí jasne viditeľnú značku slúžiacu ako pevná pomôcka pre plavbu alebo na použitie v hydrografickom prieskume.A prominent specially constructed object forming a conspicuous mark as a fixed aid to navigation, or for use in hydrographic survey.
Tento typ je subtypom TransportPoint.This type is a sub-type of TransportPoint.
7.8.1.2.   Bója (Buoy)7.8.1.2.   Buoy (Buoy)
Plávajúci objekt pripevnený ku dnu na konkrétnom mieste (zakreslenom do mapy) ako pomôcka pre plavbu alebo na iné špecifické účely.A floating object moored to the bottom in a particular (charted) place, as an aid to navigation or for other specific purposes.
Tento typ je subtypom TransportPoint.This type is a sub-type of TransportPoint.
7.8.1.3.   Trieda CEMT (CEMTClass)7.8.1.3.   CEMT Class (CEMTClass)
Klasifikácia vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy).Classification of an inland waterway according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport).
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov CEMTClassAttributes of the spatial object type CEMTClass
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
CEMTClass | Hodnota označujúca klasifikáciu vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy). | CEMTClassValue |  CEMTClass | Value indicating the classification of an Inland waterway according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport). | CEMTClassValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov CEMTClassConstraints of the spatial object type CEMTClass
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.
7.8.1.4.   Stav vodného zariadenia (ConditionOfWaterFacility)7.8.1.4.   Condition Of Water Facility (ConditionOfWaterFacility)
Stav prvku siete vodnej dopravy s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.State of a water transport network element with regards to its completion and use.
Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.This type is a sub-type of ConditionOfFacility.
Obmedzenia typu priestorových objektov ConditionOfWaterFacilityConstraints of the spatial object type ConditionOfWaterFacility
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.
7.8.1.5.   Oblasť plavebnej dráhy (FairwayArea)7.8.1.5.   Fairway Area (FairwayArea)
Najfrekventovanejšia časť vodnej cesty.The main travelled part of a waterway.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
7.8.1.6.   Trajektová preprava (FerryCrossing)7.8.1.6.   Ferry Crossing (FerryCrossing)
Špecifická vodná cesta zameraná na podporu prepravy cestujúcich, vozidiel alebo iného nákladu/tovaru cez vodný útvar, ktorá sa obvykle používa ako spojenie prepojujúce dva alebo viacero uzlov pozemnej dopravnej siete.A special waterway aimed at supporting the transport of passengers, vehicles or other cargo/freight across a water body, and which is normally used as a connection linking two or more nodes of a land based transport network.
Tento typ je subtypom Waterway.This type is a sub-type of Waterway.
7.8.1.7.   Používanie trajektov (FerryUse)7.8.1.7.   Ferry Use (FerryUse)
Druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou.The type of transport carried out by a ferry crossing.
Tento typ je subtypom TransportProperty.This type is a sub-type of TransportProperty.
Atribúty typu priestorových objektov FerryUseAttributes of the spatial object type FerryUse
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
ferryUse | Hodnota označujúca druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou. | FerryUseValue |  ferryUse | Value indicating the type of transport carried out by a ferry crossing. | FerryUseValue |  
Obmedzenia typu priestorových objektov FerryUseConstraints of the spatial object type FerryUse
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.
7.8.1.8.   Vnútrozemská vodná cesta (InlandWaterway)7.8.1.8.   Inland Waterway (InlandWaterway)
Vodná cesta, ktorá je vymedzená vo vnútrozemských kontinentálnych vodách.Waterway which is defined at inland continental waters.
Tento typ je subtypom Waterway.This type is a sub-type of Waterway.
7.8.1.9.   Námorná cesta (MarineWaterway)7.8.1.9.   Marine Waterway (MarineWaterway)
Vodná cesta, ktorá je vymedzená v morských vodách.Waterway which is defined at sea waters.
Tento typ je subtypom Waterway.This type is a sub-type of Waterway.
Atribúty typu priestorových objektov MarineWaterwayAttributes of the spatial object type MarineWaterway
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
deepWaterRoute | Atribút, ktorý označuje, či je námorná trasa na hlbokej vode. | Boolean | voidabledeepWaterRoute | Attribute which indicates if the maritime waterway is a deep water route. | Boolean | voidable
7.8.1.10.   Oblasť prístavu (PortArea)7.8.1.10.   Port Area (PortArea)
Priestorový objekt oblasti používaný na reprezentáciu fyzických limitov všetkých zariadení, ktoré tvoria pozemnú zónu námorného alebo vnútrozemského prístavu.An area spatial object which is used to represent the physical limits of all the facilities which constitute the terrestrial zone of a sea or inland port.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
7.8.1.11.   Prístavný uzol (PortNode)7.8.1.11.   Port Node (PortNode)
Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na zjednodušenú reprezentáciu námorného alebo vnútrozemského prístavu a nachádza sa približne na brehu vodného útvaru, kde je umiestnený prístav.A point spatial object which is used to represent a sea or inland port in a simplified way, aproximately located at the bank of the waterbody where the port is placed.
Tento typ je subtypom WaterNode.This type is a sub-type of WaterNode.
7.8.1.12.   Obmedzenie pre plavidlá (RestrictionForWaterVehicles)7.8.1.12.   Restriction For Water Vehicles (RestrictionForWaterVehicles)
Obmedzenie pre plavidlá na prvku vodnej dopravy.Restriction on vehicles on a water transport element.
Tento typ je subtypom RestrictionForVehicles.This type is a sub-type of RestrictionForVehicles.
Obmedzenia typu priestorových objektov RestrictionForWaterVehiclesConstraints of the spatial object type RestrictionForWaterVehicles
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.
7.8.1.13.   Schéma rozdelenia plavby (TrafficSeparationScheme)7.8.1.13.   Traffic Separation Scheme (TrafficSeparationScheme)
Schéma zameraná na zníženie rizika zrážky v preťažených oblastiach a/alebo v oblastiach križovania oddelením dopravy, ktorá sa pohybuje v opačných alebo takmer v opačných smeroch.A scheme which aims at reducing the risk of collision in congested and/or converging areas by separating traffic moving in opposite, or nearly opposite, directions.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Asociačné roly typu priestorových objektov TrafficSeparationSchemeAssociation roles of the spatial object type TrafficSeparationScheme
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
component | Komponent schémy rozdelenia plavby. | TrafficSeparationSchemeArea |  component | A component of a traffic separation scheme. | TrafficSeparationSchemeArea |  
marineWaterRoute | Súbor námorných trás asociovaných so schémou rozdelenia plavby. | MarineWaterway |  marineWaterRoute | The collection of marine waterways associated with a traffic separation scheme. | MarineWaterway |  
markerBeacon | Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby. | Beacon |  markerBeacon | A marker forming part of a traffic separation scheme. | Beacon |  
markerBuoy | Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby. | Buoy |  markerBuoy | A marker forming part of a traffic separation scheme. | Buoy |  
7.8.1.14.   Oblasť schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeArea)7.8.1.14.   Traffic Separation Scheme Area (TrafficSeparationSchemeArea)
Priestorový objekt oblasti, ktorý je súčasťou schémy rozdelenia plavby.An area spatial object forming part of a traffic separation scheme.
Tento typ je subtypom TransportArea.This type is a sub-type of TransportArea.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
7.8.1.15.   Križovanie schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeCrossing)7.8.1.15.   Traffic Separation Scheme Crossing (TrafficSeparationSchemeCrossing)
Vymedzená oblasť, kde sa križujú dopravné pruhy.A defined area where traffic lanes cross.
Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.
7.8.1.16.   Dopravný pruh schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeLane)7.8.1.16.   Traffic Separation Scheme Lane (TrafficSeparationSchemeLane)
Oblasť v rámci stanovených limitov, v ktorej je zavedený jednosmerný dopravný prúd.An area within defined limits in which one-way traffic flow is established.
Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.
7.8.1.17.   Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeRoundabout)7.8.1.17.   Traffic Separation Scheme Roundabout (TrafficSeparationSchemeRoundabout)
Schéma rozdelenia plavby, v ktorej sa doprava pohybuje v smere proti pohybu hodinových ručičiek okolo špecifikovaného bodu alebo zóny.A traffic separation scheme in which traffic moves in a counter-clockwise direction around a specified point or zone.
Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.
7.8.1.18.   Deliaci pás schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeSeparator)7.8.1.18.   Traffic Separation Scheme Separator (TrafficSeparationSchemeSeparator)
Zóna oddeľujúca dopravné pruhy, v ktorej lode plávajú v opačných alebo takmer v opačných smeroch, alebo oddeľujúca dopravné pruhy určené pre konkrétne triedy lodí, ktoré plávajú rovnakým smerom.A zone separating the lanes in which ships are proceeding in opposite or nearly opposite directions; or separating traffic lanes designated for particular classes of ships proceeding in the same direction.
Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.This type is a sub-type of TrafficSeparationSchemeArea.
7.8.1.19.   Postupnosť spojení vodnej dopravy (WaterLinkSequence)7.8.1.19.   Water Link Sequence (WaterLinkSequence)
Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti vodnej dopravy bez akýchkoľvek odbočiek.A linear spatial object, composed of an ordered collection of waterway and/or watercourse links (as necessary), which represents a continuous path in the water network without any branches.
Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.This type is a sub-type of TransportLinkSequence.
7.8.1.20.   Vodný uzol (WaterNode)7.8.1.20.   Water Node (WaterNode)
Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.A point spatial object which is used to represent the connectivity between two different waterway links, or between a waterway link and a watercourse link, in the water transport network.
Tento typ je subtypom TransportNode.This type is a sub-type of TransportNode.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
7.8.1.21.   Smer dopravného prúdu vodnej dopravy (WaterTrafficFlowDirection)7.8.1.21.   Water Traffic Flow Direction (WaterTrafficFlowDirection)
Označuje smer dopravného prúdu vodnej dopravy vo vzťahu k smeru vektora spojenia vodnej dopravy.Indicates the direction of the flow of water transport traffic in relation to the direction of the water transport link vector.
Tento typ je subtypom TrafficFlowDirection.This type is a sub-type of TrafficFlowDirection.
Obmedzenia typu priestorových objektov WaterTrafficFlowDirectionConstraints of the spatial object type WaterTrafficFlowDirection
Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.This property can only be associated with a spatial object that is part of a water transport network.
7.8.1.22.   Vodná cesta (Waterway)7.8.1.22.   Waterway (Waterway)
Súbor postupností vodných spojení a/alebo jednotlivých spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami, ktoré vytvárajú splavnú trasu v rámci vodného útvaru (oceány, moria, rieky, jazerá, prieplavy alebo kanály).A collection of water link sequences and or individual waterway and/or watercourse links (as necessary) that are characterized by one or more thematical identifiers and/or properties, which perform a navigable route within a water body (oceans, seas, rivers, lakes, channels or canals).
Tento typ je subtypom TransportLinkSet.This type is a sub-type of TransportLinkSet.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
7.8.1.23.   Spojenie vodných ciest (WaterwayLink)7.8.1.23.   Waterway Link (WaterwayLink)
Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu alebo konektivitu siete vodnej dopravy medzi dvomi po sebe nasledujúcimi uzlami vodnej cesty alebo vodného toku. Predstavuje lineárny úsek cez vodný útvar, ktorý sa používa na plavbu.A linear spatial object that describes the geometry or connectivity of the water transport network between two consecutive waterway or watercourse nodes. It represents a linear section across a body of water which is used for shipping.
Tento typ je subtypom TransportLink.This type is a sub-type of TransportLink.
7.8.1.24.   Uzol vodnej cesty (WaterwayNode)7.8.1.24.   Waterway Node (WaterwayNode)
Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.A point spatial object which is used to represent the connectivity between two different waterway links, or between a waterway link and a watercourse link, in the water transport network.
Tento typ je subtypom WaterNode.This type is a sub-type of WaterNode.
Atribúty typu priestorových objektov WaterwayNodeAttributes of the spatial object type WaterwayNode
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
formOfWaterwayNode | Opis druhu uzla vodnej cesty v sieti vodnej dopravy. | FormOfWaterwayNodeValue | voidableformOfWaterwayNode | Description of the function of a waterway node in the water transport network. | FormOfWaterwayNodeValue | voidable
7.8.2.   Enumerácie7.8.2.   Enumerations
7.8.2.1.   Trieda CEMT (CEMTClassValue)7.8.2.1.   CEMT Class (CEMTClassValue)
Klasifikácia vnútrozemských vodných ciest podľa rezolúcie CEMT č. 92/2 (Európska konferencia ministrov dopravy).Inland waterway classification according to CEMT (European Conference of Ministers of Transport) Resolution No 92/2.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu CEMTClassValueAllowed values for the enumeration CEMTClassValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
I | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy I CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).I | Inland waterway belonging to CEMT-class I, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
II | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy II CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).II | Inland waterway belonging to CEMT-class II, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
III | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy III CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).III | Inland waterway belonging to CEMT-class III, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
IV | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy IV CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).IV | Inland waterway belonging to CEMT-class IV, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
Va | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy Va CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).Va | Inland waterway belonging to CEMT-class Va, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
Vb | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy Vb CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).Vb | Inland waterway belonging to CEMT-class Vb, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
VIa | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIa CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).VIa | Inland waterway belonging to CEMT-class VIa, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
VIb | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIb CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).VIb | Inland waterway belonging to CEMT-class VIb, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
VIc | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIc CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).VIc | Inland waterway belonging to CEMT-class VIc, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
VII | Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VII CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).VII | Inland waterway belonging to CEMT-class VII, defined by the European Conference of Ministers of Transport, Resolution No 92/2 - Table 1.
7.8.3.   Zoznamy kódov7.8.3.   Code Lists
7.8.3.1.   Používanie trajektov (FerryUseValue)7.8.3.1.   Ferry Use (FerryUseValue)
Druhy dopravy uskutočňované trajektom.Types of transport carried out by a ferry.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.8.3.2.   Druh uzla vodnej cesty (FormOfWaterwayNodeValue)7.8.3.2.   Form Of Waterway Node (FormOfWaterwayNodeValue)
Funkcia uzla vodnej cesty v sieti vodnej dopravy.Function of a Waterway Node in the water transport network.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
7.9.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy7.9.   Theme-specific Requirements
7.9.1.   Súlad medzi súbormi priestorových údajov7.9.1.   Consistency between spatial data sets
1. | Reprezentácie dopravných sietí ako osí a uzly dopravných sietí sa vždy musia nachádzať v rozsahu oblasti reprezentácie toho istého objektu.1. | Transport Networks centreline representations and nodes shall always be located within the extent of the area representation of the same object.
2. | Príslušné orgány musia v členských štátoch zaviesť a udržiavať konektivitu medzi dopravnými sieťami prechádzajúcimi cez štátne hranice a v prípade potreby aj cez regionálne hranice (a súbory údajov) s použitím mechanizmov cezhraničnej konektivity zabezpečovaných na základe typu NetworkConnection.2. | Connectivity between Transport Networks across state borders and – where applicable – also across regional borders (and data sets) within Member States shall be established and maintained by the respective authorities, using the cross-border connectivity mechanisms provided by the NetworkConnection type.
7.9.2.   Modelovanie odkazov na objekt7.9.2.   Modelling of object references
1. | Ak sa v údajoch o dopravných sieťach používa lineárne referencovanie, poloha referencovaných vlastností na spojeniach a postupnostiach spojení sa musí vyjadriť ako vzdialenosti merané pozdĺž uvedenej geometrie základného(-ých) objektu(-ov) spojenia.1. | When linear referencing is used in Transport Networks data, the position of referenced properties on links and link sequences shall be expressed as distances measured along the supplied geometry of the underlying link object(s).
2. | Intermodálne spojenie musí vždy odkazovať na dva prvky, ktoré patria do rôznych sietí.2. | An inter-modal connection shall always reference two elements which belong to different networks.
7.9.3.   Geometrická reprezentácia7.9.3.   Geometry representation
1. | Konce dopravných spojení musia byť prepojené vždy, keď existuje križovanie medzi javmi reálneho sveta, ktoré reprezentujú. Na križujúcich sa prvkoch siete sa nesmú vytvoriť žiadne spojenia, keď nie je možný presun od jedného prvku k inému.1. | Transport link ends shall be connected wherever an intersection exists between the real world phenomena they represent. No connections shall be created at crossing network elements when it is not possible to pass from one element to another.
2. | V súbore údajov o dopravných sieťach, ktoré obsahujú uzly, sa tieto uzly môžu vyskytovať, len ak spájajú alebo ukončujú dopravné spojenia.2. | In a Transport Networks data set which contains nodes, these nodes shall only be present where Transport Links connect or end.
7.9.4.   Modelovanie odkazov na objekt7.9.4.   Modelling of object references
Siete vodnej dopravy opäť použijú geometriu osi vodnej siete patriacu do témy Hydrografia v prípade, ak existuje a ak je to uskutočniteľné. Referencovanie objektu sa preto použije na účely spojenia vodného dopravného toku s geometriou vodnej siete existujúcou v téme Hydrografia.The Water transport networks shall re-use, where it exists and is practicable, the water network centreline geometry of the Hydrography theme. Therefore, object referencing shall be used to link the water transport course with the existing water network geometry in the Hydrography theme.
7.9.5.   Osi7.9.5.   Centrelines
Osi cestných a železničných objektov patria do rozsahu fyzického objektu reálneho sveta, ktorý reprezentujú, ak je spojenie označené tak, že nie je „fictitious“.The centrelines of Road and Rail objects shall fall within the extent of the physical real world object that they represent if the Link is indicated as not being ‘fictitious’.
7.9.6.   Zaistenie konektivity siete7.9.6.   Ensuring Network Connectivity
1. | Vždy, keď existuje v dopravnej sieti nejaké spojenie, všetky prepojené konce spojení a voliteľný uzol, ktoré sa podieľajú na tomto spojení, musia byť od seba umiestnené vo vzdialenosti menšej, ako je prípustná odchýlka konektivity.1. | Wherever a connection exists in a transport network, all connected link ends and the optional node that take part in this connection have to be positioned at a distance of less than the connectivity tolerance from each other.
2. | Vzdialenosť medzi koncami spojení a uzlami, ktoré nie sú prepojené, musí byť vždy väčšia ako prípustná odchýlka konektivity.2. | Link ends and nodes that are not connected shall always be separated by a distance that is greater than the connectivity tolerance.
3. | V súboroch údajov, ktoré zahŕňajú dopravné spojenia aj uzly, musí relatívna poloha uzlov a koncov spojení vo vzťahu k stanovenej prípustnej odchýlke konektivity zodpovedať vzťahom, ktoré medzi nimi existujú v súbore údajov.3. | In data sets where both transport links and nodes are present, the relative position of nodes and link ends in relation to the specified connectivity tolerance shall correspond to the associations that exist between them in the data set.
7.10.   Vrstvy7.10.   Layers
Vrstvy pre tému priestorových údajov Dopravné sieteLayers for the spatial data theme Transport networks
Typ vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ(y) priestorových objektovLayer Type | Layer Title | Spatial object type(s)
TN.CommonTransportElements.TransportNode | Generický dopravný uzol | TransportNodeTN.CommonTransportElements.TransportNode | Generic Transport Node | TransportNode
TN.CommonTransportElements.TransportLink | Generické dopravné spojenie | TransportLinkTN.CommonTransportElements.TransportLink | Generic Transport Link | TransportLink
TN.CommonTransportElements.TransportArea | Generická oblasť dopravy | TransportAreaTN.CommonTransportElements.TransportArea | Generic Transport Area | TransportArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadLink | Cestné spojenie | RoadLinkTN.RoadTransportNetwork.RoadLink | Road Link | RoadLink
TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea | Oblasť premávky vozidiel | VehicleTrafficAreaTN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea | Vehicle traffic Area | VehicleTrafficArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea | Oblasť cestných služieb | RoadServiceAreaTN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea | Road Service Area | RoadServiceArea
TN.RoadTransportNetwork.RoadArea | Oblasť cesty | RoadAreaTN.RoadTransportNetwork.RoadArea | Road Area | RoadArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayLink | Železničné spojenie | RailwayLinkTN.RailTransportNetwork.RailwayLink | Railway Link | RailwayLink
TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea | Oblasť železničnej stanice | RailwayStationAreaTN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea | Railway Station Area | RailwayStationArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea | Oblasť nákladnej stanice | RailwayYardAreaTN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea | Railway Yard Area | RailwayYardArea
TN.RailTransportNetwork.RailwayArea | Oblasť železnice | RailwayAreaTN.RailTransportNetwork.RailwayArea | Railway Area | RailwayArea
TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink | Spojenie vodných ciest | WaterwayLinkTN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink | Waterway Link | WaterwayLink
TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea | Oblasť plavebnej dráhy | FairwayAreaTN.WaterTransportNetwork.FairwayArea | Fairway Area | FairwayArea
TN.WaterTransportNetwork.PortArea | Oblasť prístavu | PortAreaTN.WaterTransportNetwork.PortArea | Port Area | PortArea
TN.AirTransportNetwork.AirLink | Letecké spojenie | AirLinkTN.AirTransportNetwork.AirLink | Air Link | AirLink
TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea | Oblasť letiska | AerodromeAreaTN.AirTransportNetwork.AerodromeArea | Aerodrome Area | AerodromeArea
TN.AirTransportNetwork.RunwayArea | Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy | RunwayAreaTN.AirTransportNetwork.RunwayArea | Runway Area | RunwayArea
TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea | Oblasť vzdušného priestoru | AirspaceAreaTN.AirTransportNetwork.AirspaceArea | Airspace Area | AirspaceArea
TN.AirTransportNetwork.ApronArea | Oblasť odbavovacej plochy | ApronAreaTN.AirTransportNetwork.ApronArea | Apron Area | ApronArea
TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea | Oblasť rolovacej dráhy | TaxiwayAreaTN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea | Taxiway Area | TaxiwayArea
TN.CableTransportNetwork.CablewayLink | Spojenie lanových dráh | CablewayLinkTN.CableTransportNetwork.CablewayLink | Cableway Link | CablewayLink
8.   HYDROGRAFIA8.   HYDROGRAPHY
8.1.   Vymedzenie pojmov8.1.   Definitions
Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:In addition to the definitions set out in Article 2, the following definitions shall apply:
— | „kolektor podzemnej vody“ znamená podpovrchovú vrstvu alebo vrstvy hornín alebo iných geologických vrstiev s dostatočnou pórovitosťou a priepustnosťou umožňujúce buď významné prúdenie podzemnej vody alebo zachytávanie významných množstiev podzemnej vody,— | ‘aquifer’ means a subsurface layer or layers of rock or other geological strata of sufficient porosity and permeability to allow either a significant flow of groundwater or the abstraction of significant quantities of groundwater,
— | „podzemná voda“ znamená všetku vodu, ktorá je pod zemským povrchom v zóne nasýtenia a v priamom styku s pôdou alebo pôdnym podložím,— | ‘groundwater’ means all water which is below the surface of the ground in the saturation zone and in direct contact with the ground or subsoil,
— | „čiastkové povodie“ znamená územie, z ktorého všetok povrchový odtok odteká prostredníctvom sústavy potokov, riek a prípadne jazier do konkrétneho miesta vodného toku.— | ‘sub-basin’ means an area of land from which all surface run-off flows through a series of streams, rivers and, possibly, lakes to a particular point in a water course,
8.2.   Štruktúra témy priestorových údajov Hydrografia8.2.   Structure of the Spatial Data Theme Hydrography
Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Hydrografia sú štruktúrované v týchto balíkoch:The types specified for the spatial data theme Hydrography are structured in the following packages:
— | Hydrografická základňa— | Hydro - base
— | Hydrografická sieť— | Hydro - Network
— | Hydrografické fyzické vody— | Hydro - Physical Waters
— | Podávanie hydrologických správ— | Hydro - Reporting
8.3.   Hydrografická základňa8.3.   Hydro - base
8.3.1.   Typy priestorových objektov8.3.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrologickej základne, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - base:
— | Hydrografický objekt— | Hydro Object
8.3.1.1.   Hydrografický objekt (HydroObject)8.3.1.1.   Hydro Object (HydroObject)
Základ identity pre hydrografické objekty (vrátane umelo vytvorených objektov) v reálnom svete.An identity base for hydrographic (including man-made) objects in the real world.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov HydroObjectAttributes of the spatial object type HydroObject
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
geographicalName | Zemepisný názov používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | GeographicalName | voidablegeographicalName | A geographical name that is used to identify a hydrographic object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | GeographicalName | voidable
hydroId | Identifikátor používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu. | HydroIdentifier |  hydroId | An identifier that is used to identify a hydrographic object in the real world. It provides a ‘key’ for implicitly associating different representations of the object. | HydroIdentifier |  
Asociačné roly typu priestorových objektov HydroObjectAssociation roles of the spatial object type HydroObject
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
relatedHydroObject | Príslušný hydrografický objekt, ktorý reprezentuje tú istú entitu reálneho sveta. | HydroObject | voidablerelatedHydroObject | A related hydrographic object representing the same real-world entity. | HydroObject | voidable
8.3.2.   Dátové typy8.3.2.   Data Types
8.3.2.1.   Hydrografický identifikátor (HydroIdentifier)8.3.2.1.   Hydro Identifier (HydroIdentifier)
Hydrografický tematický identifikátor.A hydrographic thematic identifier.
Atribúty dátového typu HydroIdentifierAttributes of the data type HydroIdentifier
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
classificationScheme | Opis používaného systému identifikácie (vnútroštátny, európsky atď.). | CharacterString |  classificationScheme | A description of the identification scheme (National, European, etc.) being used. | CharacterString |  
localId | Miestny identifikátor, ktorý pridelil určitý orgán. | CharacterString |  localId | A local identifier, assigned by some authority. | CharacterString |  
namespace | Indikátor rozsahu miestneho identifikátora. | CharacterString |  Namespace | An indicator of the scope for the local identifier. | CharacterString |  
8.4.   Hydrografická sieť8.4.   Hydro - Network
8.4.1.   Typy priestorových objektov8.4.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrografickej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - Network:
— | Hydrografický uzol— | Hydro Node
— | Spojenie vodných tokov— | Watercourse Link
— | Postupnosť spojenia vodných tokov— | Watercourse Link Sequence
— | Oddelené križovanie vodných tokov— | Watercourse Separated Crossing
8.4.1.1.   Hydrografický uzol (HydroNode)8.4.1.1.   Hydro Node (HydroNode)
Uzol v rámci hydrografickej siete.A node within the hydrographic network.
Tento typ je subtypom Node.This type is a sub-type of Node.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
Atribúty typu priestorových objektov HydroNodeAttributes of the spatial object type HydroNode
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
hydroNodeCategory | Charakter hydrografického uzla. | HydroNodeCategoryValue | voidablehydroNodeCategory | Nature of the hydro node. | HydroNodeCategoryValue | voidable
8.4.1.2.   Spojenie vodných tokov (WatercourseLink)8.4.1.2.   Watercourse Link (WatercourseLink)
Segment vodného toku v rámci hydrografickej siete.A segment of a watercourse within a hydrographic network.
Tento typ je subtypom Link.This type is a sub-type of Link.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
Atribúty typu priestorových objektov WatercourseLinkAttributes of the spatial object type WatercourseLink
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
flowDirection | Smer prúdenia vody v segmente vo vzťahu k digitalizácii geometrie segmentu. | LinkDirectionValue | voidableflowDirection | Direction of water flow in the segment relative to digitisation of segment geometry. | LinkDirectionValue | voidable
length | Dĺžka segmentu siete. | Length | voidablelength | Length of network segment. | Length | voidable
8.4.1.3.   Postupnosť spojení vodných tokov (WatercourseLinkSequence)8.4.1.3.   Watercourse Link Sequence (WatercourseLinkSequence)
Postupnosť spojení vodných tokov, ktoré reprezentuje cestu bez odbočiek cez hydrografickú sieť.A sequence of watercourse links representing a non-branching path through a hydrographic network.
Tento typ je subtypom LinkSequence.This type is a sub-type of LinkSequence.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
8.4.1.4.   Oddelené križovanie vodných tokov (WatercourseSeparatedCrossing)8.4.1.4.   Watercourse Separated Crossing (WatercourseSeparatedCrossing)
Prvok v hydrografickej sieti používaný na označenie vzájomne sa neovplyvňujúcich križovaní spojení vodných tokov, ktoré sú oddelené úrovňou.An element in the hydrographic network used to indicate non-interacting crossing of watercourse links separated by level.
Tento typ je subtypom GradeSeparatedCrossing.This type is a sub-type of GradeSeparatedCrossing.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
8.4.2.   Zoznamy kódov8.4.2.   Code Lists
8.4.2.1.   Kategória hydrografického uzla (HydroNodeCategoryValue)8.4.2.1.   Hydro Node Category (HydroNodeCategoryValue)
Definuje kategórie rôznych typov hydrografických uzlov siete.Defines categories for different types of hydrographic network nodes.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
8.5.   Hydrografické fyzické vody8.5.   Hydro - Physical Waters
8.5.1.   Typy priestorových objektov8.5.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrografických fyzických vôd, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - Physical Waters:
— | Križovanie— | Crossing
— | Priehrada alebo hať— | Dam or Weir
— | Povodie— | Drainage Basin
— | Násyp— | Embankment
— | Vodopády— | Falls
— | Riečny bod— | Fluvial Point
— | Brod— | Ford
— | Hydrografický bod záujmu— | Hydro Point of Interest
— | Hydroelektráreň— | Hydro Power Plant
— | Zaplavované územie— | Inundated Land
— | Hranica zem – voda— | Land-Water Boundary
— | Plavebná komora— | Lock
— | Umelý objekt— | Man-made Object
— | Oceánsky región— | Ocean Region
— | Potrubie— | Pipe
— | Prečerpávacia stanica— | Pumping Station
— | Kaskády— | Rapids
— | Povodie rieky— | River Basin
— | Pobrežie— | Shore
— | Pobrežná konštrukcia— | Shoreline Construction
— | Priepust— | Sluice
— | Stojatá voda— | Standing Water
— | Povrchová voda— | Surface Water
— | Vodný tok— | Watercourse
— | Mokraď— | Wetland
8.5.1.1.   Križovanie (Crossing)8.5.1.1.   Crossing (Crossing)
Umelý objekt, ktorý umožňuje prietok vody nad alebo pod prekážkou.A man-made object allowing the passage of water above or below an obstacle.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is a sub-type of ManMadeObject.
Atribúty typu priestorových objektov CrossingAttributes of the spatial object type Crossing
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
type | Typ fyzického križovania. | CrossingTypeValue | voidabletype | The type of physical crossing. | CrossingTypeValue | voidable
8.5.1.2.   Priehrada alebo hať (DamOrWeir)8.5.1.2.   Dam Or Weir (DamOrWeir)
Trvalá prekážka vybudovaná naprieč vodným tokom používaná na zadržiavanie vody alebo na riadenie jej prúdenia.A permanent barrier across a watercourse used to impound water or to control its flow.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is a sub-type of ManMadeObject.
8.5.1.3.   Povodie (DrainageBasin)8.5.1.3.   Drainage Basin (DrainageBasin)
Oblasť, ktorá má spoločný výtok pre svoj povrchový odtok.Area having a common outlet for its surface runoff.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
Atribúty typu priestorových objektov DrainageBasinAttributes of the spatial object type DrainageBasin
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
area | Veľkosť plochy povodia. | Area | voidablearea | Size of the drainage basin area. | Area | voidable
basinOrder | Číslo (alebo kód), ktoré vyjadruje stupeň rozvetvenia/členenia v systéme povodia. | HydroOrderCode | voidablebasinOrder | Number (or code) expressing the degree of branching/dividing in a drainage basin system. | HydroOrderCode | voidable
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometria povodia reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  geometry | The geometry of the drainage basin, as a surface. | GM_Surface |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
origin | Začiatok povodia. | OriginValue | voidableorigin | Origin of the drainage basin. | OriginValue | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov DrainageBasinAssociation roles of the spatial object type DrainageBasin
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
outlet | Výtok(y) povrchovej vody v povodí. | SurfaceWater | voidableoutlet | The surface water outlet(s) of a drainage basin. | SurfaceWater | voidable
containsBasin | Menšie čiastkové povodie obsiahnuté vo väčšom povodí. | DrainageBasin | voidablecontainsBasin | A smaller sub-basin contained within a larger basin | DrainageBasin | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov DrainageBasinConstraints of the spatial object type DrainageBasin
Povodie rieky nesmie byť obsiahnuté v žiadnom inom povodí.A river basin may not be contained in any other basin
8.5.1.4.   Násyp (Embankment)8.5.1.4.   Embankment (Embankment)
Umelo navŕšená, dlhá hromada zeme alebo iného materiálu.A man-made raised long mound of earth or other material.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is a sub-type of ManMadeObject.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zóny prírodného rizika v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Natural risk zones in Annex III to Directive 2007/2/EC.
8.5.1.5.   Vodopády (Falls)8.5.1.5.   Falls (Falls)
Zvislo tečúca časť vodného toku padajúca z určitej výšky.A vertically descending part of a watercourse where it falls from a height.
Tento typ je subtypom FluvialPoint.This type is a sub-type of FluvialPoint.
Atribúty typu priestorových objektov FallsAttributes of the spatial object type Falls
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
height | Vzdialenosť meraná od najnižšieho bodu základne na úrovni zeme alebo vodnej hladiny (na zvažujúcej sa strane/strane po prúde) k najvyššiemu bodu priestorového objektu. | Length | voidableheight | Distance measured from the lowest point of the base at ground or water level (downhill side/downstream side) to the tallest point of the spatial object. | Length | voidable
8.5.1.6.   Riečny bod (FluvialPoint)8.5.1.6.   Fluvial Point (FluvialPoint)
Hydrografický bod záujmu, ktorý ovplyvňuje prúdenie vodného toku.A hydro point of interest that affects the flow of a watercourse.
Tento typ je subtypom HydroPointOfInterest.This type is a sub-type of HydroPointOfInterest.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
8.5.1.7.   Brod (Ford)8.5.1.7.   Ford (Ford)
Plytk časť vodného toku používaná ako cestný prejazd.A shallow part of a watercourse used as a road crossing.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is a sub-type of ManMadeObject.
8.5.1.8.   Hydrografický bod záujmu (HydroPointOfInterest)8.5.1.8.   Hydro Point Of Interest (HydroPointOfInterest)
Prirodzené miesto, kde sa voda objavuje, stráca alebo mení svoje prúdenie.A natural place where water appears, disappears or changes its flow.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov HydroPointOfInterestAttributes of the spatial object type HydroPointOfInterest
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometria hydrografického bodu záujmu reprezentovaná ako bod, krivka alebo plocha. | GM_Primitive | voidablegeometry | The geometry of the hydro point of interest, as a point, curve or surface. | GM_Primitive | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
levelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  levelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  
8.5.1.9.   Hydroelektráreň (HydroPowerPlant)8.5.1.9.   Hydro Power Plant (HydroPowerPlant)
Zariadenie na výrobu elektrickej energie z tečúcej vody.A facility for the generation of power from moving water.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is a sub-type of ManMadeObject.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zdroje energie v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Energy resources in Annex III to Directive 2007/2/EC.
8.5.1.10.   Zaplavované územie (InundatedLand)8.5.1.10.   Inundated Land (InundatedLand)
Úsek pravidelne zaplavovaný vodou s výnimkou prílivových vôd.A tract periodically covered by flood water, excluding tidal waters.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zóny prírodného rizika v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Natural risk zones in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Atribúty typu priestorových objektov InundatedLandAttributes of the spatial object type InundatedLand
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometria zaplavovaného územia reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  geometry | The geometry of the inundated land, as a surface. | GM_Surface |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
inundationReturnPeriod | Priemerné obdobie (vyjadrené v rokoch) medzi výskytom povodní. | Number | voidableinundationReturnPeriod | The average period (in years) between the occurrences of an inundation event. | Number | voidable
inundationType | Typ zaplavovaného územia podľa príčiny jeho zaplavenia. | InundationValue | voidableinundationType | The type of a land subject to inundation based on the cause of its flooding. | InundationValue | voidable
8.5.1.11.   Hranica zem – voda (LandWaterBoundary)8.5.1.11.   Land-Water Boundary (LandWaterBoundary)
Línia, pozdĺž ktorej je pevninský masív v kontakte s vodným útvarom.The line where a land mass is in contact with a body of water.
Atribúty typu priestorových objektov LandWaterBoundaryAttributes of the spatial object type LandWaterBoundary
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometria hranice zem – voda reprezentovaná ako krivka. | GM_Curve |  geometry | The geometry of the land-water boundary, as a curve. | GM_Curve |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
origin | Začiatok hranice zem – voda. | OriginValue | voidableorigin | Origin of the land-water boundary. | OriginValue | voidable
waterLevelCategory | Hladina vody vymedzujúca hranicu zem – voda. | WaterLevelValue | voidablewaterLevelCategory | Water-level defining the land-water boundary. | WaterLevelValue | voidable
8.5.1.12.   Plavebná komora (Lock)8.5.1.12.   Lock (Lock)
Uzatvorený objekt s dvomi alebo viacerými vrátami používaný na zdvihnutie alebo spustenie plavidiel, keď prechádzajú z jedného vodného stupňa do druhého.An enclosure with a pair or series of gates used for raising or lowering vessels as they pass from one water level to another.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is a sub-type of ManMadeObject.
8.5.1.13.   Umelý objekt (ManMadeObject)8.5.1.13.   Man-made Object (ManMadeObject)
Umelý objekt, ktorý sa nachádza vo vnútri vodného útvaru a má jeden z týchto druhov funkcií: - zadržiava vodu, - reguluje množstvo vody, - mení tok vody, - umožňuje vodným tokom vzájomne sa križovať.An artificial object which lies inside a body of water and has one of the following types of function: - Retains the water; - Regulates the quantity of water; - Alters the course of the water; - Allows watercourses to cross each other.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov ManMadeObjectAttributes of the spatial object type ManMadeObject
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
condition | Celkovo posudzovaný stav plánovania, výstavby, opravy a/alebo údržby stavieb a/alebo zariadení, ktoré obsahujú vybavenie a/alebo ktoré sa nachádzajú na mieste. | ConditionOfFacilityValue | voidablecondition | The state of planning, construction, repair, and/or maintenance of the structures and/or equipment comprising a facility and/or located at a site, as a whole. | ConditionOfFacilityValue | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometria umelého objektu reprezentovaná ako bod, krivka alebo plocha. | GM_Primitive | voidablegeometry | The geometry of the man-made object, as a point, curve or surface. | GM_Primitive | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
levelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  levelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  
8.5.1.14.   Oceánsky región (OceanRegion)8.5.1.14.   Ocean Region (OceanRegion)
Jeden z troch veľkých regiónov svetového oceánu, každý s asociovanými podoblasťami a okrajovými oblasťami a s nezávislým režimom prúdenia.One of the three large regions of the world-wide ocean, each with associated sub- and marginal areas and subject to an independent flow-regime.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Morské regióny v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Sea regions in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Atribúty typu priestorových objektov OceanRegionAttributes of the spatial object type OceanRegion
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometria oceánskeho regiónu reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface | voidablegeometry | The geometry of the ocean region, as a surface. | GM_Surface | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
Asociačné roly typu priestorových objektov OceanRegionAssociation roles of the spatial object type OceanRegion
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
foreshore | Časť pobrežia alebo pláže, ktorá leží medzi najnižším bodom hladiny a hornou hranicou bežného pôsobenia vĺn. | Pobrežie | voidableforeshore | The part of the shore or beach which lies between the low water mark and the upper limit of normal wave action. | Shore | voidable
8.5.1.15.   Potrubie (Pipe)8.5.1.15.   Pipe (Pipe)
Potrubie na prepravu pevných látok, kvapalín alebo plynov.A tube for the conveyance of solids, liquids or gases.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is a sub-type of ManMadeObject.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Verejné a štátne služby v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Utility and governmental services in Annex III to Directive 2007/2/EC.
8.5.1.16.   Prečerpávacia stanica (PumpingStation)8.5.1.16.   Pumping Station (PumpingStation)
Zariadenie na presun pevných látok, kvapalín alebo plynov prostredníctvom tlaku alebo nasávania.A facility to move solids, liquids or gases by means of pressure or suction.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is a sub-type of ManMadeObject.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Verejné a štátne služby v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Utility and governmental services in Annex III to Directive 2007/2/EC.
8.5.1.17.   Kaskády (Rapids)8.5.1.17.   Rapids (Rapids)
Časti vodného toku so zrýchleným prúdom, v ktorých dochádza k jeho rýchlemu spádu, ale prerušenie na svahu koryta nepostačuje na vytvorenie vodopádu.Portions of a stream with accelerated current where it descends rapidly but without a break in the slope of the bed sufficient to form a waterfall.
Tento typ je subtypom FluvialPoint.This type is a sub-type of FluvialPoint.
8.5.1.18.   Povodie rieky (RiverBasin)8.5.1.18.   River Basin (RiverBasin)
Pozemná oblasť, z ktorej všetok povrchový odtok odteká v rámci siete potokov, riek a prípadne jazier do mora jediným vyústením, ústím alebo deltou rieky.The area of land from which all surface run-off flows through a sequence of streams, rivers and, possibly, lakes into the sea at a single river mouth, estuary or delta.
Tento typ je subtypom DrainageBasin.This type is a sub-type of DrainageBasin.
8.5.1.19.   Pobrežie (Shore)8.5.1.19.   Shore (Shore)
Úzky pás zeme v bezprostrednom styku s akýmkoľvek vodným útvarom vrátane oblasti medzi najvyšším a najnižším stavom vody.The narrow strip of land in immediate contact with any body of water including the area between high and low water lines.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Land cover in Annex II to Directive 2007/2/EC.
Atribúty typu priestorových objektov ShoreAttributes of the spatial object type Shore
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
composition | Hlavný(-é) typ(-y) materiálu tvoriaceho priestorový objekt s výnimkou povrchu. | ShoreTypeValue | voidablecomposition | The primary type(s) of material composing a spatial object, exclusive of the surface. | ShoreTypeValue | voidable
delineationKnown | Označenie, že vymedzenie (napríklad: limity a informácie) priestorového objektu je známe. | Boolean | voidabledelineationKnown | An indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known. | Boolean | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometria pobrežia reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  geometry | The geometry of the shore, as a surface. | GM_Surface |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
8.5.1.20.   Pobrežná konštrukcia (ShorelineConstruction)8.5.1.20.   Shoreline Construction (ShorelineConstruction)
Umelá stavba upevnená a vybudovaná na mieste na pevnine, ktoré hraničí s vodným útvarom.An artificial structure attached to land bordering a body of water and fixed in position.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is a sub-type of ManMadeObject.
8.5.1.21.   Priepust (Sluice)8.5.1.21.   Sluice (Sluice)
Otvorený, naklonený kanál vybavený vrátami na regulovanie prúdu vody.An open, inclined conduit fitted with a gate for regulating water flow.
Tento typ je subtypom ManMadeObject.This type is a sub-type of ManMadeObject.
8.5.1.22.   Stojatá voda (StandingWater)8.5.1.22.   Standing Water (StandingWater)
Vodný útvar, ktorý je úplne obklopený pevninou.A body of water that is entirely surrounded by land.
Tento typ je subtypom SurfaceWater.This type is a sub-type of SurfaceWater.
Atribúty typu priestorových objektov StandingWaterAttributes of the spatial object type StandingWater
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
elevation | Nadmorská výška nad strednou hladinou mora. | Length | voidableelevation | Elevation above mean sea level. | Length | voidable
meanDepth | Priemerná hĺbka vodného útvaru. | Length | voidablemeanDepth | Average depth of the body of water. | Length | voidable
surfaceArea | Povrchová plocha vodného útvaru. | Area | voidablesurfaceArea | Surface area of the body of water. | Area | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov StandingWaterConstraints of the spatial object type StandingWater
Geometria stojatej vody môže byť plocha alebo bod.Standing water geometry may be a surface or point
8.5.1.23.   Povrchová voda (SurfaceWater)8.5.1.23.   Surface Water (SurfaceWater)
Každý známy vnútrozemský vodný útvar.Any known inland waterway body.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Atribúty typu priestorových objektov SurfaceWaterAttributes of the spatial object type SurfaceWater
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometria povrchovej vody: - buď krivka alebo plocha v prípade vodného toku, - buď bod alebo plocha v prípade stojatej vody. | GM_Primitive |  geometry | The geometry of the surface water: - either a curve or surface for a watercourse; - either a point or surface for a standing water. | GM_Primitive |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
levelOfDetail | Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti. | MD_Resolution |  levelOfDetail | Resolution, expressed as the inverse of an indicative scale or a ground distance. | MD_Resolution |  
localType | Uvádza „miestny“ názov typu povrchovej vody. | LocalisedCharacterString | voidablelocalType | Provides ‘local’ name for the type of surface water. | LocalisedCharacterString | voidable
origin | Pôvod povrchovej vody. | OriginValue | voidableorigin | Origin of the surface water. | OriginValue | voidable
persistence | Stupeň perzistencie vody. | HydrologicalPersistenceValue | voidablepersistence | The degree of persistence of water. | HydrologicalPersistenceValue | voidable
tidal | Označuje, či je povrchová voda zasiahnutá prílivovou vodou. | Boolean | voidabletidal | Identifies whether the surface water is affected by tidal water. | Boolean | voidable
Asociačné roly typu priestorových objektov SurfaceWaterAssociation roles of the spatial object type SurfaceWater
Asociačná rola | Definícia | Typ | VoidabilityAssociation role | Definition | Type | Voidability
bank | Breh(-y) spojený(-é) s povrchovou vodou. | Shore | voidablebank | The bank(s) associated to a surface water. | Shore | voidable
drainsBasin | Povodie(-a) odvodňované povrchovou vodou. | DrainageBasin | voidabledrainsBasin | The basin(s) drained by a surface water. | DrainageBasin | voidable
neighbour | Asociácia s iným výskytom tej istej povrchovej vody reálneho sveta v inom súbore údajov. | SurfaceWater | voidableneighbour | An association to another instance of the same real-world surface water in another data set. | SurfaceWater | voidable
8.5.1.24.   Vodný tok (Watercourse)8.5.1.24.   Watercourse (Watercourse)
Prirodzený alebo umelý tečúci vodný tok alebo prúd.A natural or man-made flowing watercourse or stream.
Tento typ je subtypom SurfaceWater.This type is a sub-type of SurfaceWater.
Atribúty typu priestorových objektov WatercourseAttributes of the spatial object type Watercourse
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
condition | Stav plánovania, výstavby, opravy a/alebo údržby vodného toku. | ConditionOfFacilityValue | voidablecondition | The state of planning, construction, repair, and/or maintenance of a watercourse. | ConditionOfFacilityValue | voidable
delineationKnown | Označenie, že vymedzenie (napríklad: limity a informácie) priestorového objektu je známe. | Boolean | voidabledelineationKnown | An indication that the delineation (for example: limits and information) of a spatial object is known. | Boolean | voidable
length | Dĺžka vodného toku. | Length | voidablelength | Length of the watercourse. | Length | voidable
level | Zvislá poloha vodného toku vo vzťahu k zemi. | VerticalPositionValue | voidablelevel | Vertical location of watercourse relative to ground. | VerticalPositionValue | voidable
streamOrder | Číslo (alebo kód), ktoré vyjadruje stupeň rozvetvenia v hydrologickej sústave. | HydroOrderCode | voidablestreamOrder | Number (or code) expressing the degree of branching in a stream system. | HydroOrderCode | voidable
width | Šírka vodného toku (ako rozsah) pozdĺž jeho dĺžky. | WidthRange | voidablewidth | Width of watercourse (as a range) along its length. | WidthRange | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov WatercourseConstraints of the spatial object type Watercourse
Geometria vodného toku môže byť krivka alebo plocha.Watercourse geometry may be a curve or surface
Atribút stavu možno určiť len pre umelý vodný tok.A condition attribute may be specified only for a man-made watercourse
8.5.1.25.   Mokraď (Wetland)8.5.1.25.   Wetland (Wetland)
Zle odvodňovaná alebo pravidelne zaplavovaná oblasť, v ktorej je pôda nasýtená vodou a rastie v nej vegetácia.A poorly drained or periodically flooded area where the soil is saturated with water, and vegetation is supported.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Land cover in Annex II to Directive 2007/2/EC.
Atribúty typu priestorových objektov WetlandAttributes of the spatial object type Wetland
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
geometry | Geometria mokrade reprezentovaná ako plocha. | GM_Surface |  geometry | The geometry of the wetland, as a surface. | GM_Surface |  
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
localType | Uvádza „miestny“ názov typu mokrade. | LocalisedCharacterString | voidablelocalType | Provides ‘local’ name for the type of wetland. | LocalisedCharacterString | voidable
tidal | Označuje, či je mokraď zasiahnutá prílivovou vodou. | Boolean | voidableTidal | Identifies whether the wetland is affected by tidal water. | Boolean | voidable
8.5.2.   Dátové typy8.5.2.   Data Types
8.5.2.1.   Kód hydrologického poradia (HydroOrderCode)8.5.2.1.   Hydro Order Code (HydroOrderCode)
Hydrologicky významný „kód poradia“ na usporiadanie hierarchií vodných tokov a povodí.A hydrologically meaningful ‘order code’ for ordering hierarchies of watercourses and drainage basins.
Atribúty dátového typu HydroOrderCodeAttributes of the data type HydroOrderCode
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
order | Číslo (alebo kód), ktorý vyjadruje stupeň rozvetvenia alebo členenia v hydrologickej sústave alebo v sústave povodia. | CharacterString |  order | Number (or code) expressing the degree of branching or dividing in a stream or drainage basin system. | CharacterString |  
orderScheme | Popis koncepcie usporiadania. | CharacterString |  orderScheme | A description of the concept for ordering. | CharacterString |  
scope | Ukazovateľ rozsahu alebo pôvodu kódu poradia (vrátane informácie, či je kód vnútroštátny, nadnárodný alebo európsky). | CharacterString |  scope | An indicator of the scope or origin for an order code (including whether it is national, supranational or European). | CharacterString |  
8.5.2.2.   Rozsah šírky (WidthRange)8.5.2.2.   Width Range (WidthRange)
Rozsah horizontálnej šírky vodného toku pozdĺž jeho dĺžky.The range of a watercourse’s horizontal width along its length.
Atribúty dátového typu WidthRangeAttributes of the data type WidthRange
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
lower | Dolná hranica šírky. | Length |  lower | Lower bound of width. | Length |  
upper | Horná hranica šírky. | Length |  upper | Upper bound of width. | Length |  
8.5.3.   Enumerácie8.5.3.   Enumerations
8.5.3.1.   Pôvod (OriginValue)8.5.3.1.   Origin (OriginValue)
Typ enumerácie, ktorý špecifikuje súbor hydrografických kategórií „pôvodu“ (prirodzený, umelý) pre rôzne hydrografické objekty.An enumeration type specifying a set of hydrographic ‘origin’ categories (natural, man-made) for various hydrographic objects.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu OriginValueAllowed values for the enumeration OriginValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
natural | Označenie, že priestorový objekt je prirodzený.natural | An indication that a spatial object is natural.
manMade | Označenie, že priestorový objekt je umelý.manMade | An indication that a spatial object is man-made.
8.5.4.   Zoznamy kódov8.5.4.   Code Lists
8.5.4.1.   Typ križovania (CrossingTypeValue)8.5.4.1.   Crossing Type (CrossingTypeValue)
Typy križovania umelých fyzických vodných tokov.Man-made physical watercourse crossing types.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
8.5.4.2.   Hydrologická perzistencia (HydrologicalPersistenceValue)8.5.4.2.   Hydrological Persistence (HydrologicalPersistenceValue)
Kategórie hydrologickej perzistencie vodného útvaru.Categories of hydrological persistence of a body of water.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
8.5.4.3.   Zaplavenie (InundationValue)8.5.4.3.   Inundation (InundationValue)
Typ zaplavovaného územia.The type of a land subject to inundation.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zóny prírodného rizika v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Natural risk zones in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
8.5.4.4.   Typ pobrežia (ShoreTypeValue)8.5.4.4.   Shore Type (ShoreTypeValue)
Kategórie zloženia oblasti pobrežia.Categories of shore area composition.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Land cover in Annex II to Directive 2007/2/EC.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
8.5.4.5.   Hladina vody (WaterLevelValue)8.5.4.5.   Water Level (WaterLevelValue)
Referenčná hladina prílivu/hladina vody, na základe ktorých sa označujú hĺbky a výšky.The tidal datum / waterlevel to which depths and heights are referenced.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
8.6.   Podávanie hydrologických správ8.6.   Hydro - Reporting
8.6.1.   Typy priestorových objektov8.6.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú podávania hydrologických správ, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects related to Hydro - Reporting:
— | Pobrežná voda podľa WFD (Water Framework Directive – rámcová smernica o vode)— | WFD Coastal Water
— | Útvar podzemnej vody podľa WFD— | WFD Ground Water Body
— | Jazero podľa WFD— | WFD Lake
— | Rieka WFD— | WFD River
— | Rieka alebo jazero podľa WFD— | WFD River or Lake
— | Útvar povrchovej vody podľa WFD— | WFD Surface Water Body
— | Brakická voda podľa WFD— | WFD Transitional Water
— | Vodný útvar podľa WFD— | WFD Water Body
8.6.1.1.   Pobrežná voda podľa WFD (WFDCoastalWater)8.6.1.1.   WFD Coastal Water (WFDCoastalWater)
Povrchová voda, ktorá sa nachádza smerom k pevnine od čiary, ktorej každý bod je vo vzdialenosti jednej morskej míle na morskej strane od najbližšieho bodu základnej čiary, od ktorej sa meria šírka pásma výsostných vôd, tam, kde je to primerané, siaha až po vonkajšiu hranicu brakických vôd.Surface water on the landward side of a line, every point of which is at a distance of one nautical mile on the seaward side from the nearest point of the baseline from which the breadth of territorial waters is measured, extending where appropriate up to the outer limit of transitional waters.
Tento typ je subtypom WFDSurfaceWaterBody.This type is a sub-type of WFDSurfaceWaterBody.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Obmedzenia typu priestorových objektov WFDCoastalWaterConstraints of the spatial object type WFDCoastalWater
Geometria pobrežných vôd musí byť plocha.Coastal water geometry must be a surface
8.6.1.2.   Útvar podzemnej vody podľa WFD (WFDGroundWaterBody)8.6.1.2.   WFD Ground Water Body (WFDGroundWaterBody)
Vymedzený objem podzemnej vody v rámci kolektoru alebo kolektorov podzemnej vody.A distinct volume of groundwater within an aquifer or aquifers.
Tento typ je subtypom WFDWaterBody.This type is a sub-type of WFDWaterBody.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Atribúty typu priestorových objektov WFDGroundWaterBodyAttributes of the spatial object type WFDGroundWaterBody
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
geometry | Geometria útvaru podzemnej vody podľa WFD. | GM_Primitive | voidablegeometry | The geometry of the WFD groundwater body. | GM_Primitive | voidable
8.6.1.3.   Jazero podľa WFD (WFDLake)8.6.1.3.   WFD Lake (WFDLake)
Útvar stojatej vnútrozemskej povrchovej vody.A body of standing inland surface water.
Tento typ je subtypom WFDRiverOrLake.This type is a sub-type of WFDRiverOrLake.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Obmedzenia typu priestorových objektov WFDLakeConstraints of the spatial object type WFDLake
Geometria jazera musí byť plocha.Lake geometry must be a surface
8.6.1.4.   Rieka podľa WFD (WFDRiver)8.6.1.4.   WFD River (WFDRiver)
Útvar vnútrozemskej vody tečúcej väčšinou na zemskom povrchu, ktorá však môže časťou svojej trasy tiecť pod zemou.A body of inland water flowing for the most part on the surface of the land but which may flow underground for part of its course.
Tento typ je subtypom WFDRiverOrLake.This type is a sub-type of WFDRiverOrLake.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Obmedzenia typu priestorových objektov WFDRiverConstraints of the spatial object type WFDRiver
Geometria rieky musí byť krivka.River geometry must be a curve
Pre kanály nemožno špecifikovať atribúty main a large.Main and large attributes may not be specified for canals
8.6.1.5.   Rieka alebo jazero podľa WFD (WFDRiverOrLake)8.6.1.5.   WFD River Or Lake (WFDRiverOrLake)
Abstraktná trieda obsahujúca spoločné atribúty pre rieku alebo jazero podľa WFD.Abstract class containing common attributes for a WFD river or lake.
Tento typ je subtypom WFDSurfaceWaterBody.This type is a sub-type of WFDSurfaceWaterBody.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Atribúty typu priestorových objektov WFDRiverOrLakeAttributes of the spatial object type WFDRiverOrLake
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
large | Rieka s rozlohou povodia > 50 000 km2 alebo rieky a hlavné prítoky, ktorých povodie má rozlohu od 5 000 km2 do 50 000 km2. Jazerá, ktoré majú povrchovú rozlohu > 500 km2. | Boolean | voidablelarge | Rivers with a catchment area > 50,000 km2; or rivers and main tributaries that have a catchment area between 5,000 km2 and 50,000 km2. Lakes that have a surface area > 500 km2. | Boolean | voidable
main | Rieky s rozlohou povodia > 500 km2. Jazerá, ktoré majú povrchovú rozlohu > 10 km2. | Boolean | voidablemain | Rivers that have a catchment area > 500 km2. Lakes that have a surface area > 10 km2. | Boolean | voidable
8.6.1.6.   Útvar povrchovej vody podľa WFD (WFDSurfaceWaterBody)8.6.1.6.   WFD Surface Water Body (WFDSurfaceWaterBody)
Vymedziteľný a významný prvok povrchovej vody.A discrete and significant element of surface water.
Tento typ je subtypom WFDWaterBody.This type is a sub-type of WFDWaterBody.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Atribúty typu priestorových objektov WFDSurfaceWaterBodyAttributes of the spatial object type WFDSurfaceWaterBody
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
artificial | „Umelý vodný útvar“ je útvar povrchovej vody vytvorený ľudskou činnosťou. | Boolean |  artificial | ‘Artificial water body’ means a body of surface water created by human activity. | Boolean |  
geometry | Geometria útvaru povrchovej vody podľa WFD: - plocha v prípade pobrežnej vody podľa WFD, - plocha v prípade brakickej vody podľa WFD, - krivka v prípade rieky podľa WFD, - plocha v prípade jazera podľa WFD. | GM_Primitive |  geometry | The geometry of the WFD surface water body: - a surface for a WFD coastal water; - a surface for a WFD transitional water; - a curve for a WFD river; - a surface for a WFD lake. | GM_Primitive |  
heavilyModified | „Výrazne zmenený vodný útvar“ znamená útvar povrchovej vody, ktorého charakter sa v dôsledku fyzikálnych zmien spôsobených ľudskou činnosťou podstatne zmenil, ako to určil členský štát v súlade s ustanoveniami prílohy II k rámcovej smernici o vode. | Boolean |  heavilyModified | ‘Heavily modified water body’ means a body of surface water which as a result of physical alterations by human activity is substantially changed in character, as designated by the Member State in accordance with the provisions of WFD Annex II. | Boolean |  
representativePoint | Reprezentatívny bod vodného útvaru podľa WFD. | GM_Point | voidablerepresentativePoint | Representative point of the WFD water body. | GM_Point | voidable
Obmedzenia typu priestorových objektov WFDSurfaceWaterBodyConstraints of the spatial object type WFDSurfaceWaterBody
Atribút heavilyModified je prípustný, len keď nejde o umelý útvar povrchovej vody.heavilyModified attribute allowed only if not artificial
8.6.1.7.   Brakická voda podľa WFD (WFDTransitionalWater)8.6.1.7.   WFD Transitional Water (WFDTransitionalWater)
Útvary povrchovej vody v blízkosti vyústenia riek, ktoré majú čiastočne slaný charakter v dôsledku svojej blízkosti k pobrežným vodám, ale ktoré sú podstatne ovplyvnené prítokmi sladkej vody.Bodies of surface water in the vicinity of river mouths which are partly saline in character as a result of their proximity to coastal waters but which are substantially influenced by freshwater flows.
Tento typ je subtypom WFDSurfaceWaterBody.This type is a sub-type of WFDSurfaceWaterBody.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Obmedzenia typu priestorových objektov WFDTransitionalWaterConstraints of the spatial object type WFDTransitionalWater
Geometria brakických vôd musí byť plocha.Transitional water geometry must be a surface
8.6.1.8.   Vodný útvar podľa WFD (WFDWaterBody)8.6.1.8.   WFD Water Body (WFDWaterBody)
Abstraktná trieda predstavujúca útvar povrchovej vody alebo útvar podzemnej vody podľa WFD.Abstract class representing a WFD body of surface water or body of groundwater.
Tento typ je subtypom HydroObject.This type is a sub-type of HydroObject.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.This type is a candidate type to be considered by the spatial data theme Area management/restriction/regulation zones and reporting units in Annex III to Directive 2007/2/EC.
Atribúty typu priestorových objektov WFDWaterBodyAttributes of the spatial object type WFDWaterBody
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
beginLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov. | DateTime | voidablebeginLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | voidable
endLifespanVersion | Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov. | DateTime | voidableendLifespanVersion | Date and time at which this version of the spatial object was superseded or retired in the spatial data set. | DateTime | voidable
inspireId | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireId | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
8.7.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy8.7.   Theme-specific Requirements
8.7.1.   Súlad medzi súbormi priestorových údajov8.7.1.   Consistency between spatial data sets
1. | Hydrografické spojenia, osi a uzly sa vždy musia nachádzať v rozsahu reprezentácie toho istého objektu ako plochy.1. | Hydrography links, centrelines and nodes shall always be located within the extent of the area representation of the same object.
2. | Príslušné orgány musia v členských štátoch zaviesť a udržiavať konektivitu medzi hydrografickými sieťami prechádzajúcimi cez štátne hranice a v prípade potreby aj cez regionálne hranice (a súbory údajov) s použitím mechanizmov cezhraničnej konektivity zabezpečovaných na základe typu NetworkConnection.2. | Connectivity between hydrographic networks across state borders and – where applicable – also across regional borders (and data sets) within Member States shall be established and maintained by the respective authorities, using the cross-border connectivity mechanisms provided by the NetworkConnection type.
3. | Všetky atribúty objektov v tomto systéme sú rovnaké ako ekvivalentná vlastnosť daného objektu používaného na účely plnenia povinností v oblasti podávania správ podľa smernice 2000/60/ES.3. | All attribution of objects in this schema shall be the same as the equivalent property of that object used for reporting obligations under Directive 2000/60/EC.
8.7.2.   Manažment identifikátorov8.7.2.   Identifier management
1. | Ak sa zemepisný názov používa ako jedinečný hydrologický identifikátor pre objekt v tejto špecifikácii, podľa možnosti sa odvodí z celoeurópskeho geografického názvoslovia alebo z iného hodnoverného celoeurópskeho zdroja.1. | If a geographical name is used as a unique hydrologic ID for an object in this specification then it shall be derived, where possible, from a pan-European Gazetteer or another authoritative, pan-European source.
2. | Atribút localId externého objektového identifikátora priestorového objektu je rovnaký ako identifikátor používaný na účely plnenia povinností v oblasti podávania správ podľa smernice 2000/60/ES.2. | The localId attribute of the external object identifier of a spatial object shall be the same as the ID used for reporting obligations under Directive 2000/60/EC.
8.7.3.   Modelovanie odkazov na objekt8.7.3.   Modelling of object references
1. | Ak sa ten istý objekt reálneho sveta v súbore údajov vymieňa s použitím priestorových objektov z viac ako jednej schémy uplatnenia témy Hydrografia, tieto priestorové objekty musia mať buď rovnaký jedinečný zemepisný názov alebo rovnaký hydrografický tematický identifikátor.1. | If the same real world object in a data set is exchanged using spatial objects from more than one of the Hydrography application schemas then these spatial objects shall carry either the same, unique, geographical name or the same hydrographic thematic identifier.
2. | Ak sa v údajoch o hydrografickej sieti používa lineárne referencovanie, poloha referencovaných vlastností na spojeniach a postupnostiach spojení sa vyjadruje ako vzdialenosti merané pozdĺž uvedenej geometrie základného(-ých) objektu(-ov) spojenia.2. | When linear referencing is used in hydrographic Network data, the position of referenced properties on links and link sequences shall be expressed as distances measured along the supplied geometry of the underlying link object(s).
8.7.4.   Geometrická reprezentácia8.7.4.   Geometry representation
1. | Ak sa priestorové objekty zabezpečujú pri rôznych priestorových rozlíšeniach, priestorové rozlíšenie sa musí špecifikovať pre každý priestorový objekt, prípadne s použitím atribútu levelOfDetail.1. | If spatial objects are provided at different spatial resolutions, the spatial resolution must be specified for each spatial object using the levelOfDetail attribute where applicable.
2. | Spojenia vodných tokov sa musia križovať vždy, keď existuje spojenie medzi javmi reálneho sveta, ktoré predstavujú. Na križujúcich sa prvkoch siete sa nesmú vytvoriť žiadne kríženia, keď nie je možný presun od jedného prvku k inému.2. | Watercourse links shall intersect wherever a connection exists between the real world phenomena they represent. No intersections shall be created at crossing network elements when it is not possible for water to pass from one element to another.
3. | V súbore údajov o hydrografickej sieti, ktorá obsahuje uzly, sa tieto uzly môžu vyskytovať iba v prípade, ak spájajú alebo ukončujú spojenia vodných tokov.3. | In a hydrographic network data set which contains nodes, these nodes shall only be present where Watercourse Links connect or end.
4. | Geometria musí byť taká istá ako geometria používaná na účely plnenia povinností v oblasti podávania správ podľa smernice 2000/60/ES.4. | The geometry shall be the same as the geometry used for reporting obligations under Directive 2000/60/EC.
8.7.5.   Používanie atribútu DelineationKnown8.7.5.   Use of the DelineationKnown Attribute
1. | Atribút delineationKnown sa nesmie používať na označenie toho, že určitá geometria je nesprávna/nepresná; toto označenie by sa malo uviesť s použitím príslušného(-ých) prvku(-ov) metaúdajov v súvislosti s kvalitou údajov.1. | The attribute delineationKnown shall not be used to indicate that the accuracy / precision of a certain geometry is low; this indication should be given using the appropriate data quality element(s).
2. | Atribút delineationKnown sa nesmie používať na označenie zmeny geometrie v čase, ak je táto zmena geometrie známa.2. | The attribute delineationKnown shall not be used to indicate a change of geometry over time where this change of geometry is known.
8.7.6.   Osi8.7.6.   Centrelines
Osi objektov zodpovedajúcich vodným tokom patria do rozsahu fyzického objektu reálneho sveta, ktorý reprezentujú, ak je spojenie vodných tokov označené tak, že nie je „fictitious“.The centrelines of watercourse objects shall fall within the extent of the physical real world object that they represent if the Watercourse Link is indicated as not being ‘fictitious’.
8.7.7.   Zaistenie konektivity siete8.7.7.   Ensuring Network Connectivity
1. | Vždy, keď existuje v hydrografickej sieti nejaké spojenie, všetky prepojené konce spojení a voliteľný uzol, ktoré sa podieľajú na tomto spojení, musia byť od seba umiestnené vo vzdialenosti menšej, ako je prípustná odchýlka konektivity.1. | Wherever a connection exists in a hydrographic network, all connected link ends and the optional node that take part in this connection have to be positioned at a distance of less than the connectivity tolerance from each other.
2. | Vzdialenosť medzi koncami spojení a uzlami, ktoré nie sú prepojené, musí byť vždy väčšia ako prípustná odchýlka konektivity.2. | Link ends and nodes that are not connected shall always be separated by a distance that is greater than the connectivity tolerance.
3. | V súboroch údajov, ktoré zahŕňajú dopravné spojenia aj uzly, musí relatívna poloha uzlov a koncov spojení vo vzťahu k stanovenej prípustnej odchýlke konektivity zodpovedať vzťahom, ktoré medzi nimi existujú v súbore údajov.3. | In data sets where both transport links and nodes are present, the relative position of nodes and link ends in relation to the specified connectivity tolerance shall correspond to the associations that exist between them in the data set.
8.8.   Vrstvy8.8.   Layers
Vrstvy pre tému priestorových údajov HydrografiaLayers for the spatial data theme Hydrography
Typ vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ(y) priestorových objektovLayer Type | Layer Title | Spatial object type(s)
HY.PhysicalWaters.Waterbodies | Vodný útvar | Watercourse, StandingWaterHY.PhysicalWaters.Waterbodies | Waterbody | Watercourse, StandingWater
HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary | Hranica zem – voda | LandWaterBoundaryHY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary | Land-Water Boundary | LandWaterBoundary
HY.PhysicalWaters.Catchments | Povodie | DrainageBasin, RiverBasinHY.PhysicalWaters.Catchments | Catchment | DrainageBasin, RiverBasin
HY.Network | Hydrografická sieť | HydroNode, WatercourseLinkHY.Network | Hydrographic Network | HydroNode, WatercourseLink
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest | Hydrografický bod záujmu | Rapids, FallsHY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest | Hydro Point of Interest | Rapids, Falls
HY.PhysicalWaters.ManMadeObject | Umelý objekt | Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstructionHY.PhysicalWaters.ManMadeObject | Man-made Object | Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstruction
HY.HydroObject | Pobrežie, mokraď | Shore, WetlandHY.HydroObject | Shore, Wetland | Shore, Wetland
HY.Reporting.WFDRiver | Rieka podľa WFD | WFDRiverHY.Reporting.WFDRiver | WFD-River | WFDRiver
HY.Reporting.WFDLake | Jazero podľa WFD | WFDLakeHY.Reporting.WFDLake | WFD-Lake | WFDLake
HY.Reporting.WFDTransitionalWater | Brakická voda podľa WFD | WFDTransitionalWaterHY.Reporting.WFDTransitionalWater | WFD-Transitional water | WFDTransitionalWater
HY.Reporting.WFDCoastalWater | Pobrežná voda podľa WFD | WFDCoastalWaterHY.Reporting.WFDCoastalWater | WFD-Coastal water | WFDCoastalWater
HY.OceanRegion | Oceánsky región | OceanRegionHY.OceanRegion | Ocean Region | OceanRegion
9.   CHRÁNENÉ ÚZEMIA9.   PROTECTED SITES
9.1.   Typy priestorových objektov9.1.   Spatial Object Types
Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súboru údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Chránené územia, sa používajú tieto typy priestorových objektov:The following spatial object types shall be used for the exchange and classification of spatial objects from data sets that relate to the spatial data theme Protected Sites:
— | Chránené územie— | Protected Site
9.1.1.   Chránené územie (ProtectedSite)9.1.1   Protected Site (ProtectedSite)
Oblasť vymedzená alebo spravovaná v rámci medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Únie a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov.An area designated or managed within a framework of international, Union and Member States’ legislation to achieve specific conservation objectives.
Atribúty typu priestorových objektov ProtectedSiteAttributes of the spatial object type ProtectedSite
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
geometry | Geometria vymedzujúca hranicu chráneného územia. | GM_Object |  geometry | The geometry defining the boundary of the Protected Site. | GM_Object |  
inspireID | Externý objektový identifikátor priestorového objektu. | Identifier |  inspireID | External object identifier of the spatial object. | Identifier |  
legalFoundationDate | Dátum, keď bolo chránené územie právne vytvorené. Je to dátum, keď bol vytvorený objekt reálneho sveta, a nie dátum, keď bola vytvorená jeho reprezentácia v informačnom systéme. | DateTime | voidablelegalFoundationDate | The date that the protected site was legally created. This is the date that the real world object was created, not the date that its representation in an information system was created. | DateTime | voidable
legalFoundationDocument | Internetová adresa (URL) alebo citácia textu s odkazom na právny akt, ktorým bolo chránené územie vytvorené. | CI_Citation | voidablelegalFoundationDocument | A URL or text citation referencing the legal act that created the Protected Site. | CI_Citation | voidable
siteDesignation | Označenie (typ označenia) chráneného územia. | DesignationType | voidablesiteDesignation | The designation (type) of Protected Site. | DesignationType | voidable
siteName | Názov chráneného územia. | GeographicalName | voidablesiteName | The name of the Protected Site. | GeographicalName | voidable
siteProtectionClassification | Klasifikácia chráneného územia na základe účelu ochrany. | ProtectionClassificationValue | voidablesiteProtectionClassification | The classification of the protected site based on the purpose for protection. | ProtectionClassificationValue | voidable
9.2.   Dátové typy9.2.   Data Types
9.2.1.   Typ označenia (DesignationType)9.2.1   Designation Type (DesignationType)
Dátový typ určený tak, aby zahŕňal označenie chráneného územia vrátane použitého systému označenia a hodnoty v rámci tohto systému.A data type designed to contain a designation for the Protected Site, including the designation scheme used and the value within that scheme.
Atribúty dátového typu DesignationTypeAttributes of the data type DesignationType
Atribút | Definícia | Typ | VoidabilityAttribute | Definition | Type | Voidability
designation | Skutočné označenie územia. | DesignationValue |  designation | The actual Site designation. | DesignationValue |  
designationScheme | Systém, z ktorého pochádza kód označenia. | DesignationSchemeValue |  designationScheme | The scheme from which the designation code comes. | DesignationSchemeValue |  
percentageUnderDesignation | Percentuálny podiel územia, na ktorý sa vzťahuje označenie. Používa sa najmä v kategorizácii Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov – IUCN. Ak pre tento atribút nie je poskytnutá hodnota, predpokladá sa, že je 100 %. | Percentage |  percentageUnderDesignation | The percentage of the site that falls under the designation. This is used in particular for the IUCN categorisation. If a value is not provided for this attribute, it is assumed to be 100 % | Percentage |  
Obmedzenia dátového typu DesignationTypeConstraints of the data type DesignationType
Územia musia používať označenia z príslušného systému označenia a hodnota kódu označenia musí zodpovedať systému označenia.Sites must use designations from an appropriate designation scheme, and the designation code value must agree with the designation scheme.
9.3.   Enumerácie9.3.   Enumerations
9.3.1.   Klasifikácia ochrany (ProtectionClassificationValue)9.3.1   Protection Classification (ProtectionClassificationValue)
Klasifikácia chránených území na základe účelu ochrany.The protected site classification based on the purpose of protection.
Prípustné hodnoty pre enumeráciu ProtectionClassificationValueAllowed values for the enumeration ProtectionClassificationValue
Hodnota | DefiníciaValue | Definition
natureConservation | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať biologickú diverzitu.natureConservation | The Protected Site is protected for the maintenance of biological diversity.
archaeological | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať archeologické dedičstvo.archaeological | The Protected Site is protected for the maintenance of archaeological heritage.
cultural | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať kultúrne dedičstvo.cultural | The Protected Site is protected for the maintenance of cultural heritage.
ecological | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať ekologickú stabilitu.ecological | The Protected Site is protected for the maintenance of ecological stability.
landscape | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať charakteristické znaky krajiny.landscape | The Protected Site is protected for the maintenance of landscape characteristics.
environment | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať environmentálnu stabilitu.environment | The Protected Site is protected for the maintenance of environmental stability.
geological | Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať geologické charakteristické znaky.Geological | The Protected Site is protected for the maintenance of geological characteristics.
9.4.   Zoznamy kódov9.4.   Code Lists
9.4.1.   Systém označenia (DesignationSchemeValue)9.4.1.   Designation Scheme (DesignationSchemeValue)
Systém používaný na pridelenie označenia pre chránené územia.The scheme used to assign a designation to the Protected Sites.
Členské štáty môžu tento zoznam kódov rozšíriť.This code list may be extended by the Member States.
9.4.2.   Označenie (DesignationValue)9.4.2.   Designation (DesignationValue)
Abstraktný základný typ pre zoznamy kódov, ktoré obsahujú klasifikáciu a typy označení podľa rôznych systémov.Abstract base type for code lists containing the classification and designation types under different schemes.
Tento typ je abstraktný.This type is abstract.
9.4.3.   Označenie IUCN (IUCNDesignationValue)9.4.3.   IUCN Designation (IUCNDesignationValue)
Zoznam kódov pre systém klasifikácie Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov.A code list for the International Union for the Conservation of Nature classification scheme.
Tento typ je subtypom DesignationValue.This type is a sub-type of DesignationValue.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
9.4.4.   Označenie záznamov o národných pamiatkach (NationalMonumentsRecordDesignationValue)9.4.4.   National Monuments Record Designation (NationalMonumentsRecordDesignationValue)
Zoznam kódov pre systém klasifikácie záznamov o národných pamiatkach.A code list for the National Monuments Record classification scheme.
Tento typ je subtypom DesignationValue.This type is a sub-type of DesignationValue.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
9.4.5.   Označenie Natura2000 (Natura2000DesignationValue)9.4.5.   Natura2000 Designation (Natura2000DesignationValue)
Zoznam kódov pre systém označenia Natura2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS (1) (smernica o biotopoch).A code list for the Natura2000 designation scheme, in accordance with Council Directive 92/43/EEC (1) (Habitats Directive).
Tento typ je subtypom DesignationValue.This type is a sub-type of DesignationValue.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
9.4.6.   Označenie Ramsar (RamsarDesignationValue)9.4.6.   Ramsar Designation (RamsarDesignationValue)
Zoznam kódov pre systém označenia podľa Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam (Ramsarský dohovor).A code list for the Convention on Wetlands of International Importance (Ramsar Convention) designation scheme.
Tento typ je subtypom DesignationValue.This type is a sub-type of DesignationValue.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
9.4.7.   Označenie podľa programu pre ľudí a biosféru UNESCO (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)9.4.7.   UNESCO Man And Biosphere Programme Designation (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)
Zoznam kódov pre systém klasifikácie programu pre ľudí a biosféru.A code list for the Man and Biosphere Programme classification scheme.
Tento typ je subtypom DesignationValue.This type is a sub-type of DesignationValue.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
9.4.8.   Označenie svetového dedičstva UNESCO (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)9.4.8.   UNESCO World Heritage Designation (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)
Zoznam kódov pre systém označenia svetového dedičstva.A code list for the World Heritage designation scheme.
Tento typ je subtypom DesignationValue.This type is a sub-type of DesignationValue.
Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.This code list shall be managed in a common code list register.
9.5.   Vrstvy9.5.   Layers
Vrstvy pre tému priestorových údajov Chránené územiaLayers for the spatial data theme Protected Sites
Typ vrstvy | Pomenovanie vrstvy | Typ(y) priestorových objektovLayer Type | Layer Title | Spatial object type(s)
PS.ProtectedSite | Chránené územia | ProtectedSitePS.ProtectedSite | Protected Sites | ProtectedSite
(1)  EÚ L 206, 22.7.1992, s. 7.(1)   OJ L 206, 22.7.1992, p. 7.