?

5.2.2011    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 31/135.2.2011    | EN | Official Journal of the European Union | L 31/13
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 102/2011COMMISSION REGULATION (EU) No 102/2011
zo 4. februára 2011,of 4 February 2011
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajovamending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services
EURÓPSKA KOMISIA,THE EUROPEAN COMMISSION,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (1), and in particular Article 7(1) thereof,
keďže:Whereas:
(1) | V nariadení Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (2), sa ustanovujú technické opatrenia pre interoperabilitu súborov priestorových údajov vrátane definície zoznamov kódov, ktoré sa budú používať pre atribúty a asociačné role typov priestorových objektov a dátových typov.(1) | Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services (2) sets out the technical arrangements for interoperability of spatial data sets, including the definition of code lists to be used for attributes and association roles of spatial object types and data types.
(2) | V nariadení (EÚ) č. 1089/2010 sa vyžaduje, aby atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu zoznamu kódov mali hodnoty, ktoré sú platné pre príslušný zoznam kódov.(2) | Regulation (EU) No 1089/2010 requires attributes or association roles of spatial object types or data types that have a code list type to take values that are valid for the respective code list.
(3) | Tieto povolené hodnoty zoznamov kódov definované v nariadení (EÚ) č. 1089/2010 sú požadované na vykonávanie požiadaviek stanovených v uvedenom nariadení, a preto by sa mali stanoviť aj v uvedenom nariadení.(3) | These allowed values for the code lists defined in Regulation (EU) No 1089/2010 are required for the implementation of the requirements set out in that Regulation and should therefore be laid down in that Regulation as well.
(4) | Pri vypracovávaní hodnôt zoznamov kódov zahrnutých do tohto nariadenia sa uplatňovali rovnaké zásady v súvislosti s požiadavkami používateľov, referenčnými materiálmi, príslušnými politikami alebo aktivitami Únie, realizovateľnosťou a proporcionalitou z hľadiska pravdepodobných nákladov a prínosov, účasťou zainteresovaných strán a konzultáciou so zainteresovanými stranami a medzinárodnými normami, aké sa použili pri vypracovávaní iných technických opatrení uvedených v nariadení Komisie (EÚ) č. 1089/2010.(4) | The development of the code list values included in this Regulation followed the same principles with regard to user requirements, reference material, relevant Union policies or activities, feasibility and proportionality in terms of the likely costs and benefits, stakeholder involvement and consultation and international standards, as were applied to the development of the other technical arrangements laid down in Commission Regulation (EU) No 1089/2010.
(5) | Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.(5) | Regulation (EU) No 1089/2010 should therefore be amended accordingly.
(6) | Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,(6) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Článok 1Article 1
Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 sa mení a dopĺňa takto:Regulation (EU) No 1089/2010 is amended as follows:
1. | Článok 4 sa mení a dopĺňa takto: | a) | odsek 3 sa nahrádza takto: | „3.   Enumerácie a zoznamy kódov používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov musia byť v súlade s definíciami a zahŕňať hodnoty stanovené v prílohe II. Hodnoty enumerácie a zoznamov kódov sú jazykovo neutrálne technicky spoľahlivé kódy pre počítače.“ | b) | odsek 4 sa vypúšťa.1. | Article 4 is amended as follows: | (a) | paragraph 3 is replaced by the following: | ‘3.   The enumerations and code lists used in attributes or association roles of spatial object types or data types shall comply with the definitions and include the values set out in Annex II. The enumeration and code list values are language-neutral mnemonic codes for computers.’ | (b) | paragraph 4 is deleted.
2. | Článok 6 sa mení a dopĺňa takto: | a) | odsek 1 písm. a) sa nahrádza takto: | „a) | zoznamy kódov, ktoré členské štáty nesmú rozšíriť;“ | b) | odsek 3 sa nahrádza takto: | „3.   Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu zoznamu kódov podľa definície v článku 6 ods. 1 písm. a), môžu mať len hodnoty zo zoznamov určených pre zoznam kódov. | Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu zoznamu kódov podľa definície v článku 6 ods. 1 písm. b), môžu mať len hodnoty platné podľa registra, v ktorom sa vedie zoznam kódov.“2. | Article 6 is amended as follows: | (a) | paragraph 1(a) is replaced by the following: | ‘(a) | code lists that shall not be extended by Member States;’ | (b) | paragraph 3 is replaced by the following: | ‘3.   Attributes or association roles of spatial object types or data types whose type is a code list as defined in Article 6 (1)(a) may only take values from the lists specified for the code list. | Attributes or association roles of spatial object types or data types whose type is a code list as defined in Article 6 (1)(b) may only take values that are valid according to the register in which the code list is managed.’
3. | Príloha I sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.3. | Annex I is amended as set out in Annex I to this Regulation.
4. | Príloha II sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.4. | Annex II is amended as set out in Annex II to this Regulation.
Článok 2Article 2
Nadobudnutie účinnostiEntry into force
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.This Regulation shall enter into force on the twentieth day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
V Bruseli 4. februára 2011Done at Brussels, 4 February 2011.
Za KomisiuFor the Commission
predsedaThe President
José Manuel BARROSOJosé Manuel BARROSO
(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.(1)  OJ L 108, 25.4.2007, p. 1.
(2)  Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11.(2)  OJ L 323, 8.12.2010, p. 11.
PRÍLOHA IANNEX I
Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1089/2010 sa mení a dopĺňa takto:Annex I to Regulation (EU) No 1089/2010 is amended as follows:
1. | Všetky vety „Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.“ sa nahrádzajú vetou „Členské štáty nesmú rozšíriť tento zoznam kódov.“1. | All occurrences of ‘This code list shall be managed in a common code list register.’ are replaced by ‘This code list shall not be extended by Member States.’
2. | V bode 4.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov ConditionOfFacilityValue | Hodnota | Definícia | disused | Zariadenie sa nepoužíva. | functional | Zariadenie je v prevádzke. | projected | Zariadenie sa navrhuje. S výstavbou sa ešte nezačalo. | underConstruction | Zariadenie je vo výstavbe a ešte nie je sprevádzkované. Platí to len pre úvodnú výstavbu zariadenia, a nie pre údržbárske práce.2. | In point 4.1, the following table is added: | Allowed values for the code list ConditionOfFacilityValue | Value | Definition | disused | The facility is not used. | functional | The facility is functional. | projected | The facility is being designed. Construction has not yet started. | underConstruction | The facility is under construction and not yet functional. This applies only to the initial construction of the facility and not to maintenance work.
3. | V bode 4.2 sa dopĺňajú tieto odseky: | „Členské štáty nesmú rozšíriť tento zoznam kódov. | Povolené hodnoty pre tento zoznam kódov sú dvojmiestne alfabetické kódy krajín uvedené v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.“3. | In point 4.2, the following paragraphs are added: | ‘This code list shall not be extended by Member States. | The allowed values for this code list are the two-letter country codes listed in the Interinstitutional style guide published by the Publications Office of the European Union.’
4. | V bode 5.3.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov ConnectionTypeValue | Hodnota | Definícia | crossBorderConnected | Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych sieťach rovnakého typu, ale v priľahlých oblastiach. Referencované sieťové prvky predstavujú rozdielny, ale priestorovo spojený jav reálneho sveta. | crossBorderIdentical | Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych sieťach rovnakého typu, ale v priľahlých oblastiach. Referencované sieťové prvky predstavujú rovnaký jav reálneho sveta. | intermodal | Spojenie medzi dvomi sieťovými prvkami v rôznych dopravných sieťach, ktoré používajú rôzny druh dopravy. Spojenie umožňuje zmeniť druh dopravy prepravovaných médií (osôb, tovaru atď.).4. | In point 5.3.1, the following table is added: | Allowed values for the code list ConnectionTypeValue | Value | Definition | crossBorderConnected | Connection between two network elements in different networks of the same type, but in adjacent areas. The referenced network elements represent the different, but spatially connected real-world phenomena. | crossBorderIdentical | Connection between two network elements in different networks of the same type, but in adjacent areas. The referenced network elements represent the same real-world phenomena. | intermodal | Connection between two network elements in different transport networks that use a different transport mode. The connection represents a possibility for the transported media (people, goods, etc) to change from one transport mode to another.
5. | V bode 5.3.2 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov LinkDirectionValue | Hodnota | Definícia | bothDirections | Oboma smermi. | inDirection | V smere spojenia. | inOppositeDirection | V opačnom smere ako je smer spojenia.5. | In point 5.3.2, the following table is added: | Allowed values for the code list LinkDirectionValue | Value | Definition | bothDirections | In both directions. | inDirection | In direction of the link. | inOppositeDirection | In the opposite direction of the link.
PRÍLOHA IIANNEX II
Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1089/2010 sa mení a dopĺňa takto:Annex II to Regulation (EU) No 1089/2010 is amended as follows:
1. | Všetky vety „Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.“ sa nahrádzajú vetou „Členské štáty nesmú rozšíriť tento zoznam kódov.“1. | All occurrences of ‘This code list shall be managed in a common code list register.’ are replaced by ‘This code list shall not be extended by Member States.’
2. | V bode 3.3.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov GrammaticalGenderValue | Hodnota | Definícia | common | „Spoločný“ gramatický rod (spojenie „mužského“ a „ženského“). | feminine | Ženský gramatický rod. | masculine | Mužský gramatický rod. | neuter | Stredný gramatický rod.2. | In point 3.3.1, the following table is added: | Allowed values for the code list GrammaticalGenderValue | Value | Definition | common | ‘Common’ grammatical gender (the merging of ‘masculine’ and ‘feminine’). | feminine | Feminine grammatical gender. | masculine | Masculine grammatical gender. | neuter | Neuter grammatical gender.
3. | V bode 3.3.2 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov GrammaticalNumberValue | Hodnota | Definícia | dual | Dvojaké gramatické číslo. | plural | Množné gramatické číslo. | singular | Jednotné gramatické číslo.3. | In point 3.3.2, the following table is added: | Allowed values for the code list GrammaticalNumberValue | Value | Definition | dual | Dual grammatical number. | plural | Plural grammatical number. | singular | Singular grammatical number.
4. | V bode 3.3.3 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov NameStatusValue | Hodnota | Definícia | historical | Historický názov, ktorý sa v súčasnosti nepoužíva. | official | Názov používaný v súčasnosti a oficiálne schválený alebo ustanovený v právnych predpisoch. | other | Používaný, ale nie oficiálny ani schválený názov. | standardised | Názov používaný v súčasnosti a akceptovaný alebo odporúčaný orgánom, ktorému bola pridelená poradná funkcia a/alebo rozhodovacia právomoc v toponymických záležitostiach.4. | In point 3.3.3, the following table is added: | Allowed values for the code list NameStatusValue | Value | Definition | historical | Historical name not in current use. | official | Name in current use and officially approved or established by legislation. | other | Current, but not official, nor approved name. | standardised | Name in current use and accepted or recommended by a body assigned advisory function and/or power of decision in matters of toponymy.
5. | V bode 3.3.4 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov NamedPlaceTypeValue | Hodnota | Definícia | administrativeUnit | Správne jednotky rozdeľujúce oblasti, v ktorých členské štáty majú a/alebo uplatňujú rozhodovaciu právomoc na účely miestnej, regionálnej a vnútroštátnej správy, oddelené správnymi hranicami. | building | Geografická poloha budov. | hydrography | Hydrografické prvky vrátane námorných oblastí a všetkých ostatných vodných útvarov a prvkov, ktoré s nimi súvisia, vrátane povodí riek a čiastkových povodí. | landcover | Fyzická a biologická pokrývka zemského povrchu vrátane umelých povrchov, poľnohospodárskych oblastí, lesov, poloprírodných oblastí, mokradí. | landform | Geomorfologický prvok terénu. | other | Priestorový objekt neobsiahnutý v iných typoch zoznamu kódov. | populatedPlace | Miesto obývané ľuďmi. | protectedSite | Oblasť vymedzená alebo spravovaná v rámci medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Spoločenstva a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov. | transportNetwork | Cestné, železničné, vzdušné, vodné a lanové dopravné siete a súvisiaca infraštruktúra. Patria sem spojenia rôznych sietí.5. | In point 3.3.4, the following table is added: | Allowed values for the code list NamedPlaceTypeValue | Value | Definition | administrativeUnit | Units of administration, dividing areas where Member States have and/or exercise jurisdictional rights, for local, regional and national governance, separated by administrative boundaries. | building | Geographical location of buildings. | hydrography | Hydrographic elements, including marine areas and all other water bodies and items related to them, including river basins and sub-basins. | landcover | Physical and biological cover of the earth's surface including artificial surfaces, agricultural areas, forests, (semi-)natural areas, wetlands. | landform | Geomorphologic terrain feature. | other | A spatial object not included in the other types of the code list. | populatedPlace | A place inhabited by people. | protectedSite | Area designated or managed within a framework of international, Community and Member States’ legislation to achieve specific conservation objectives. | transportNetwork | Road, rail, air, water and cable transport networks and related infrastructure. Includes links between different networks.
6. | V bode 3.3.5 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov NativenessValue | Hodnota | Definícia | endonym | Názov geografického útvaru v úradnom alebo bežne používanom jazyku a používaný v oblasti, v ktorej sa útvar nachádza. | exonym | Názov používaný v konkrétnom jazyku na pomenovanie geografického útvaru, ktorý sa nachádza mimo oblasti, v ktorej sa bežne hovorí týmto jazykom, a ktorý sa líši svojou formou od príslušného(-ých) endonyma(-ým) v oblasti, v ktorej sa geografický útvar nachádza.6. | In point 3.3.5, the following table is added: | Allowed values for the code list NativenessValue | Value | Definition | endonym | Name for a geographical feature in an official or well-established language occurring in that area where the feature is situated. | exonym | Name used in a specific language for a geographical feature situated outside the area where that language is widely spoken, and differing in form from the respective endonym(s) in the area where the geographical feature is situated.
7. | V bode 4.4.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov AdministrativeHierarchyLevel | Hodnota | Definícia | 1stOrder | Najvyššia úroveň v hierarchii štátnej správy (úroveň krajiny). | 2ndOrder | Druhá úroveň v hierarchii štátnej správy. | 3rdOrder | Tretia úroveň v hierarchii štátnej správy. | 4thOrder | Štvrtá úroveň v hierarchii štátnej správy. | 5thOrder | Piata úroveň v hierarchii štátnej správy. | 6thOrder | Šiesta úroveň v hierarchii štátnej správy.7. | In point 4.4.1, the following table is added: | Allowed values for the code list AdministrativeHierarchyLevel | Value | Definition | 1stOrder | Highest level in the national administrative hierarchy (country level). | 2ndOrder | 2nd level in the national administrative hierarchy. | 3rdOrder | 3rd level in the national administrative hierarchy. | 4thOrder | 4th level in the national administrative hierarchy. | 5thOrder | 5th level in the national administrative hierarchy. | 6thOrder | 6th level in the national administrative hierarchy.
8. | V bode 5.4.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov GeometryMethodValue | Hodnota | Definícia | byAdministrator | Rozhodnuté a ručne zaznamenané úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy alebo správcom súborov údajov. | byOtherParty | Rozhodnuté a ručne zaznamenané inou stranou. | fromFeature | Odvodené automaticky z iného priestorového objektu INSPIRE, ktorý súvisí s adresou alebo komponentom adresy.8. | In point 5.4.1, the following table is added: | Allowed values for the code list GeometryMethodValue | Value | Definition | byAdministrator | Decided and recorded manually by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian. | byOtherParty | Decided and recorded manually by another party. | fromFeature | Derived automatically from another INSPIRE spatial object which is related to the address or address component.
9. | V bode 5.4.2 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov GeometrySpecificationValue | Hodnota | Definícia | addressArea | Poloha odvodená od súvisiacej oblasti adresy. | adminUnit1stOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky prvej úrovne. | adminUnit2ndOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky druhej úrovne. | adminUnit3rdOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky tretej úrovne. | adminUnit4thOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky štvrtej úrovne. | adminUnit5thOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky piatej úrovne. | adminUnit6thOrder | Poloha odvodená od súvisiacej správnej jednotky šiestej úrovne. | building | Poloha, ktorá sa používa na označenie súvisiacej budovy. | entrance | Poloha, ktorá sa používa na označenie vstupných dverí alebo brány. | parcel | Poloha, ktorá sa používa na označenie súvisiacej pozemkovej parcely. | postalDelivery | Poloha, ktorá sa používa na označenie miesta doručenia pošty. | postalDescriptor | Poloha odvodená od súvisiacej oblasti poštového smerového čísla. | segment | Poloha odvodená od súvisiaceho úseku prejazdnej cesty. | thoroughfareAccess | Poloha, ktorá sa používa na označenie prístupového bodu z prejazdnej cesty. | utilityService | Poloha, ktorá sa používa na označenie bodu poskytovania verejných služieb.9. | In point 5.4.2, the following table is added: | Allowed values for the code list GeometrySpecificationValue | Value | Definition | addressArea | Position derived from the related address area. | adminUnit1stOrder | Position derived from the related administrative unit of 1st order. | adminUnit2ndOrder | Position derived from the related administrative unit of 2nd order. | adminUnit3rdOrder | Position derived from the related administrative unit of 3rd order. | adminUnit4thOrder | Position derived from the related administrative unit of 4th order. | adminUnit5thOrder | Position derived from the related administrative unit of 5th order. | adminUnit6thOrder | Position derived from the related administrative unit of 6th order. | building | Position aims at identifying the related building. | entrance | Position aims at identifying the entrance door or gate. | parcel | Position aims at identifying the related land parcel. | postalDelivery | Position aims at identifying a postal delivery point. | postalDescriptor | Position derived from the related postcode area. | segment | Position derived from the related segment of a thoroughfare. | thoroughfareAccess | Position aims at identifying the access point from the thoroughfare. | utilityService | Position aims at identifying a point of utility service.
10. | V bode 5.4.3 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov LocatorDesignatorTypeValue | Hodnota | Definícia | addressIdentifierGeneral | Identifikátor adresy tvorený číslami a/alebo znakmi. | addressNumber | Identifikátor adresy tvorený len číslami. | addressNumber2ndExtension | Druhé rozšírenie čísla adresy. | addressNumberExtension | Rozšírenie čísla adresy. | buildingIdentifier | Identifikátor budovy tvorený číslami a/alebo znakmi. | buildingIdentifierPrefix | Predčíslie čísla budovy. | cornerAddress1stIdentifier | Identifikátor adresy súvisiaci s názvom primárnej prejazdnej cesty v rohovej adrese. | cornerAddress2ndIdentifier | Identifikátor adresy súvisiaci s názvom sekundárnej prejazdnej cesty v rohovej adrese. | entranceDoorIdentifier | Identifikátor vstupných dverí, vstupnej brány alebo zahrnutého vstupného priechodu. | floorIdentifier | Identifikátor poschodia alebo podlažia v budove. | kilometrePoint | Značka na ceste, ktorej číslo uvádza aktuálnu vzdialenosť medzi začiatočným bodom cesty a touto značkou, meranú pozdĺž cesty. | postalDeliveryIdentifier | Identifikátor miesta doručenia pošty. | staircaseIdentifier | Identifikátor schodiska, obyčajne v budove. | unitIdentifier | Identifikátor dverí, príbytku, bytu alebo miestnosti v budove.10. | In point 5.4.3, the following table is added: | Allowed values for the code list LocatorDesignatorTypeValue | Value | Definition | addressIdentifierGeneral | Address identifier composed by numbers and/or characters. | addressNumber | Address identifier composed only by numbers. | addressNumber2ndExtension | Second extension to the address number. | addressNumberExtension | Extension to the address number. | buildingIdentifier | Building identifier composed by numbers and/or characters. | buildingIdentifierPrefix | Prefix to the building number. | cornerAddress1stIdentifier | Address identifier related to the primary thoroughfare name in a corner address. | cornerAddress2ndIdentifier | Address identifier related to the secondary thoroughfare name in a corner address. | entranceDoorIdentifier | Identifier for an entrance door, entrance gate, or covered entranceway. | floorIdentifier | Identifier of a floor or level inside a building. | kilometrePoint | A mark on a road whose number identifies the existing distance between the origin point of the road and that mark, measured along the road. | postalDeliveryIdentifier | Identifier of a postal delivery point. | staircaseIdentifier | Identifier for a staircase, normally inside a building. | unitIdentifier | Identifier of a door, dwelling, suite or room inside a building.
11. | V bode 5.4.4 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov LocatorLevelValue | Hodnota | Definícia | accessLevel | Lokátor označuje konkrétny prístup na pozemok, do budovy a podobne pomocou čísla vchodu alebo podobného identifikátora. | postalDeliveryPoint | Lokátor označuje miesto doručenia pošty. | siteLevel | Lokátor označuje konkrétny pozemok, budovu alebo podobnú nehnuteľnosť pomocou čísla adresy, čísla budovy, názvu budovy alebo nehnuteľnosti. | unitLevel | Lokátor označuje konkrétnu časť budovy.11. | In point 5.4.4, the following table is added: | Allowed values for the code list LocatorLevelValue | Value | Definition | accessLevel | The locator identifies a specific access to a plot of land, building or similar by use of an entrance number or similar identifier. | postalDeliveryPoint | The locator identifies a postal delivery point. | siteLevel | The locator identifies a specific plot of land, building or similar property by use of an address number, building number, building or property name. | unitLevel | The locator identifies a specific part of a building.
12. | V bode 5.4.5 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov LocatorNameTypeValue | Hodnota | Definícia | buildingName | Názov budovy alebo časti budovy. | descriptiveLocator | Slovný, textový opis polohy alebo adresovateľného objektu. | roomName | Identifikátor príbytku, bytu alebo miestnosti v budove. | siteName | Názov nehnuteľného majetku, stavebného komplexu alebo sídla.12. | In point 5.4.5, the following table is added: | Allowed values for the code list LocatorNameTypeValue | Value | Definition | buildingName | Name of building or part of building. | descriptiveLocator | Narrative, textual description of the location or addressable object. | roomName | Identifier of a dwelling, suite or room inside a building. | siteName | Name of real estate, building complex or site.
13. | V bode 5.4.6 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov PartTypeValue | Hodnota | Definícia | name | Časť názvu predstavuje hlavnú časť alebo základ názvu prejazdnej cesty. | namePrefix | Časť názvu sa používa na oddelenie spojovacích slov bez narušenia dôležitosti hlavnej časti názvu prejazdnej cesty. | qualifier | Časť názvu bližšie vymedzujúca názov prejazdnej cesty. | type | Časť názvu uvádzajúca kategóriu alebo typ prejazdnej cesty.13. | In point 5.4.6, the following table is added: | Allowed values for the code list PartTypeValue | Value | Definition | name | The part of name constitutes the core or root of the thoroughfare name. | namePrefix | The part of name is used to separate connecting words without sorting significance from the core of the thoroughfare name. | qualifier | The part of name qualifies the thoroughfare name. | type | The part of name indicates the category or type of thoroughfare.
14. | V bode 5.4.7 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov StatusValue | Hodnota | Definícia | alternative | Adresa alebo komponent adresy, ktoré sa bežne používajú, ale líšia sa od hlavnej adresy alebo komponentu adresy, ako ich stanovil úradný orgán zodpovedný za pridelenie adresy alebo správca súborov údajov. | current | Používaná a platná adresa alebo komponent adresy podľa úradného orgánu zodpovedného za pridelenie adresy alebo považované správcom súborov údajov za najvhodnejšiu, bežne používanú adresu. | proposed | Adresa alebo komponent adresy čakajúce na schválenie správcom súborov údajov alebo úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy. | reserved | Adresa alebo komponent adresy schválené úradným orgánom zodpovedným za pridelenie adresy alebo správcom súborov údajov, ktoré sa však musia ešte zaviesť. | retired | Adresa alebo komponent adresy, ktoré sa už nepoužívajú v každodennom živote alebo ktoré zrušil úradný orgán zodpovedný za pridelenie adresy alebo správca súborov údajov.14. | In point 5.4.7, the following table is added: | Allowed values for the code list StatusValue | Value | Definition | alternative | An address or address component in common use but different from the master address or address component as determined by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian. | current | Current and valid address or address component according to official body responsible for address allocation or deemed, by the dataset custodian, to be the most appropriate, commonly used address. | proposed | An address or address component awaiting approval by the dataset custodian or official body responsible for address allocation. | reserved | An address or address component approved by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian, but yet to be implemented. | retired | An address or address component no longer in every day use or abolished by the official body responsible for address allocation or by the dataset custodian.
15. | V bode 6.2.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov CadastralZoningLevelValue | Hodnota | Definícia | 1stOrder | Najvyššia úroveň (najväčšie oblasti) v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny predstavujúca územno-správnu jednotku alebo zodpovedajúca územno-správnej jednotke. | 2ndOrder | Druhá úroveň v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny. | 3rdOrder | Tretia úroveň v hierarchii katastrálneho rozdelenia na zóny.15. | In point 6.2.1, the following table is added: | Allowed values for the code list CadastralZoningLevelValue | Value | Definition | 1stOrder | Uppermost level (largest areas) in the hierarchy of cadastral zonings, equal or equivalent to municipalities. | 2ndOrder | Second level in the hierarchy of cadastral zonings. | 3rdOrder | Third level in the hierarchy of cadastral zonings.
16. | V bode 7.1 sa dopĺňajú tieto odseky: | „— | ‚priestorová navigácia (RNAV)‘ znamená spôsob navigácie, ktorý umožňuje prevádzku lietadla na akejkoľvek požadovanej letovej trase v dosahu pozemných navigačných zariadení alebo v rozsahu možností vlastného vybavenia lietadla alebo kombináciou oboch, | — | ‚navigácia TACAN‘ znamená spôsob navigácie, ktorý umožňuje prevádzku lietadla na akejkoľvek požadovanej letovej trase v dosahu pozemných navigačných zariadení typu TACAN (taktický letecký navigačný systém).“16. | In point 7.1, the following paragraphs are added: | ‘— | “Area Navigation (RNAV)” means a method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage of station-referenced navigation aids or within the limits of the capability of self-contained aids, or a combination of both, | — | “TACAN Navigation” means a method of navigation which permits aircraft operation on any desired flight path within the coverage of station-referenced Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) navigation aids.’
17. | V bode 7.3.3.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov AccessRestrictionValue | Hodnota | Definícia | forbiddenLegally | Prístup k dopravnému prvku je zakázaný zákonom. | physicallyImpossible | Prístup k dopravnému prvku je fyzicky nemožný z dôvodu prítomnosti bariér alebo iných fyzických prekážok. | private | Prístup k dopravnému prvku je limitovaný, pretože je v súkromnom vlastníctve. | publicAccess | Dopravný prvok je prístupný verejnosti. | seasonal | Prístup k dopravnému prvku závisí od ročného obdobia. | toll | Prístup k dopravnému prvku podmieňuje platba mýta.17. | In point 7.3.3.1, the following table is added: | Allowed values for the code list AccessRestrictionValue | Value | Definition | forbiddenLegally | Access to the transport element is forbidden by law. | physicallyImpossible | Access to the transport element is physically impossible due to the presence of barriers or other physical obstacles. | private | Access to the transport element is restricted because it is privately owned. | publicAccess | The transport element is open to public access. | seasonal | Access to the transport element depends on the season. | toll | Access to the transport element is subject to toll.
18. | V bode 7.3.3.2 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov RestrictionTypeValue | Hodnota | Definícia | maximumDoubleAxleWeight | Maximálna hmotnosť na dve nápravy dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku. | maximumDraught | Maximálny ponor dopravného prostriedku povolený na dopravnom prvku. | maximumFlightLevel | Maximálna letová hladina dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku. – tento pojem letecká terminológia nepozná | maximumHeight | Maximálna výška dopravného prostriedku, ktorá umožňuje prechod pod iným objektom. | maximumLength | Maximálna dĺžka dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku. | maximumSingleAxleWeight | Maximálna hmotnosť na jednu nápravu dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku. | maximumTotalWeight | Maximálna celková výška dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku. | maximumTripleAxleWeight | Maximálna hmotnosť na tri nápravy dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku. | maximumWidth | Maximálna šírka dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku. | minimumFlightLevel | Minimálna letová hladina dopravného prostriedku povolená na dopravnom prvku18. | In point 7.3.3.2, the following table is added: | Allowed values for the code list RestrictionTypeValue | Value | Definition | maximumDoubleAxleWeight | The maximum weight per double axle of a vehicle allowed at a transport element. | maximumDraught | The maximum draught of a vehicle allowed on a transport element. | maximumFlightLevel | The maximum flight level allowed for a vehicle at a transport element. | maximumHeight | The maximum height of a vehicle which can pass under another object. | maximumLength | The maximum length of a vehicle allowed at a transport element. | maximumSingleAxleWeight | The maximum weight per single axle of a vehicle allowed at a transport element. | maximumTotalWeight | The maximum total weight of a vehicle allowed at a transport element. | maximumTripleAxleWeight | The maximum weight per triple axle of a vehicle allowed at a transport element. | maximumWidth | The maximum width of a vehicle allowed on a transport element. | minimumFlightLevel | The minimum flight level allowed for a vehicle at a transport element.
19. | V bode 7.4.2.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov AerodromeCategoryValue | Hodnota | Definícia | domesticNational | Letisko pre služby domácej vnútroštátnej letovej prevádzky. | domesticRegional | Letisko pre služby domácej regionálnej letovej prevádzky. | international | Letisko pre služby medzinárodnej letovej prevádzky.19. | In point 7.4.2.1, the following table is added: | Allowed values for the code list AerodromeCategoryValue | Value | Definition | domesticNational | Aerodrome serving domestic national air traffic services. | domesticRegional | Aerodrome serving domestic regional air traffic services. | international | Aerodrome serving international air traffic services.
20. | V bode 7.4.2.2 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov AerodromeTypeValue | Hodnota | Definícia | aerodromeHeliport | Letisko s pristávacou plochou pre vrtuľníky. | aerodromeOnly | Len letisko. | heliportOnly | Len vrtuľníkové letisko. | landingSite | Miesto pristávania.20. | In point 7.4.2.2, the following table is added: | Allowed values for the code list AerodromeTypeValue | Value | Definition | aerodromeHeliport | Aerodrome with heliport landing area. | aerodromeOnly | Aerodrome only. | heliportOnly | Heliport only. | landingSite | Landing site.
21. | V bode 7.4.2.3 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov AirRouteLinkClassValue | Hodnota | Definícia | conventional | Konvenčná trasa navigácie: letová trasa, v ktorej rámci sa nepoužíva priestorová navigácia ani navigácia TACAN na účely služieb letovej prevádzky. | RNAV | Trasa s priestorovou navigáciou: letová trasa, v ktorej rámci sa používa priestorová navigácia (RNAV) na účely služieb letovej prevádzky. | TACAN | Trasa so systémom TACAN: letová trasa, v ktorej rámci sa používa navigácia TACAN na účely služieb letovej prevádzky.21. | In point 7.4.2.3, the following table is added: | Allowed values for the code list AirRouteLinkClassValue | Value | Definition | conventional | Conventional navigation route: An air route which does neither use Area Navigation nor TACAN navigation for air traffic services. | RNAV | Area navigation route: An air route which uses Area Navigation (RNAV) for air traffic services. | TACAN | TACAN route: An air route which uses TACAN Navigation for air traffic services.
22. | V bode 7.4.2.4 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov AirRouteTypeValue | Hodnota | Definícia | ATS | Trasa ATS podľa definície uvedenej v prílohe 11 ICAO. | NAT | Trasa nad severným Atlantikom (časť systému organizovaných trás).22. | In point 7.4.2.4, the following table is added: | Allowed values for the code list AirRouteTypeValue | Value | Definition | ATS | ATS Route as described in ICAO Annex 11. | NAT | North Atlantic Track (part of Organized Track System).
23. | V bode 7.4.2.5 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov AirUseRestrictionValue | Hodnota | Definícia | reservedForMilitary | Objekt leteckej dopravnej siete, ktorý sa používa len na vojenské účely. | temporalRestrictions | Pre používanie objektu leteckej dopravnej siete platia dočasné obmedzenia.23. | In point 7.4.2.5, the following table is added: | Allowed values for the code list AirUseRestrictionValue | Value | Definition | reservedForMilitary | The air network object is exclusively for military use. | temporalRestrictions | The temporal restrictions apply to the use of the air network object.
24. | V bode 7.4.2.6 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov AirspaceAreaTypeValue | Hodnota | Definícia | ATZ | Okrsok letiska. Vzdušný priestor so stanovenými rozmermi okolo letiska na ochranu letiskovej prevádzky | CTA | Riadená oblasť. Riadený vzdušný priestor siahajúci nahor od určenej hranice nad zemským povrchom. | CTR | Riadený okrsok. Riadený vzdušný priestor siahajúci nahor od zemského povrchu po určenú hornú hranicu.. | D | Nebezpečná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa v určitom čase môžu prebiehať aktivity nebezpečné pre let lietadla. | FIR | Letová informačná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa poskytujú letové informácie a upozornenia. Môže sa používať napríklad v prípade, keď službu poskytuje viac ako jeden subjekt. | P | Zakázaná oblasť. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou nad pozemnými plochami alebo teritoriálnymi vodami štátu, v ktorom je zakázané prevádzka letov s lietadlom. | R | Oblasť s obmedzením. Vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou nad pozemnými plochami alebo teritoriálnymi vodami štátu, v ktorom je prevádzka letov s lietadlom obmedzená určitými konkrétnymi podmienkami. | TMA | Koncová riadená oblasť. Riadená oblasť vytvorená bežne v mieste križovania trás ATS v blízkosti jedného alebo niekoľkých hlavných letísk. Používa sa najmä v Európe v rámci koncepcie flexibilného využívania vzdušného priestoru. | UIR | Horná letová informačná oblasť (UIR). Horný vzdušný priestor s vymedzenou rozlohou, v ktorom sa poskytujú letové informácie a upozornenia. Každý štát si sám vymedzuje definíciu horného vzdušného priestoru.24. | In point 7.4.2.6, the following table is added: | Allowed values for the code list AirspaceAreaTypeValue | Value | Definition | ATZ | Airport Traffic Zone. Airspace of defined dimensions established around an airport for the protection of airport traffic. | CTA | Control area. A controlled airspace extending upwards from a specified limit above the earth. | CTR | Control zone. A controlled airspace extending upwards from the surface of the earth to a specified upper limit. | D | Danger area. Airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flight of aircraft may exist at specified times. | FIR | Flight information region. Airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided. Might, for example, be used if service provided by more than one unit. | P | Prohibited area. Airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is prohibited. | R | Restricted area. Airspace of defined dimensions, above the land areas or territorial waters of a State, within which the flight of aircraft is restricted in accordance with certain specified conditions. | TMA | Terminal control area. Control area normally established at the confluence of ATS routes in the vicinity of one or more major aerodromes. Mainly used in Europe under the Flexible Use of Airspace concept. | UIR | Upper flight information region (UIR). An upper airspace of defined dimensions within which flight information service and alerting service are provided. Each state determines its definition for upper airspace.
25. | V bode 7.4.2.7 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov NavaidTypeValue | Hodnota | Definícia | DME | Zariadenie na meranie vzdialenosti. | ILS | Prístrojový pristávací systém. | ILS-DME | Systém ILS so systémom DME. | LOC | Smerový maják. | LOC-DME | Systém LOC so systémom DME. | MKR | Návestný maják. | MLS | Mikrovlnný pristávací systém. | MLS-DME | Systém MLS so systémom DME. | NDB | Nesmerový rádiový maják. | NDB-DME | Systém NDB so systémom DME. | NDB-MKR | Nesmerový rádiový maják a návestný maják. | TACAN | Taktický letecký navigačný maják. | TLS | Transpondérový pristávací systém. | VOR | VHF všesmerový rádiový maják | VOR-DME | Systém VOR so systémom DME. | VORTAC | Systém VOR so systémom TACAN.25. | In point 7.4.2.7, the following table is added: | Allowed values for the code list NavaidTypeValue | Value | Definition | DME | Distance Measuring Equipment. | ILS | Instrument Landing System. | ILS-DME | ILS with collocated DME. | LOC | Localizer. | LOC-DME | LOC and DME collocated. | MKR | Marker Beacon. | MLS | Microwave Landing System. | MLS-DME | MLS with collocated DME. | NDB | Non-Directional Radio Beacon. | NDB-DME | NDB and DME collocated. | NDB-MKR | Non-Directional Radio Beacon and Marker Beacon. | TACAN | Tactical Air Navigation Beacon. | TLS | Transponder Landing System. | VOR | VHF Omnidirectional Radio Range. | VOR-DME | VOR and DME collocated. | VORTAC | VOR and TACAN collocated.
26. | V bode 7.4.2.8 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov PointRoleValue | Hodnota | Definícia | end | Fyzický koniec smeru vzletovej a pristávacej dráhy. | mid | Stredový bod vzletovej a pristávacej dráhy. | start | Fyzický začiatok smeru vzletovej a pristávacej dráhy. | threshold | Začiatok časti vzletovej a pristávacej dráhy, ktorý možno použiť na pristávanie.26. | In point 7.4.2.8, the following table is added: | Allowed values for the code list PointRoleValue | Value | Definition | end | Physical end of a runway direction. | mid | The mid point of the runway. | start | Physical start of a runway direction. | threshold | The beginning of that portion of the runway usable for landing.
27. | V bode 7.4.2.9 sa pridáva dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov RunwayTypeValue | Hodnota | Definícia | FATO | Priestor konečného priblíženia a vzletu pre vrtuľníky.. | runway | Vzletová a pristávacia dráha pre lietadlá.27. | In point 7.4.2.9, the following table is added: | Allowed values for the code list RunwayTypeValue | Value | Definition | FATO | Final Approach and Take Off Area for helicopters. | runway | Runway for airplanes.
28. | V bode 7.4.2.10 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov SurfaceCompositionValue | Hodnota | Definícia | asphalt | Povrch z asfaltovej vrstvy. | concrete | Povrch z betónovej vrstvy. | grass | Povrch tvorený trávnatou vrstvou.28. | In point 7.4.2.10, the following table is added: | Allowed values for the code list SurfaceCompositionValue | Value | Definition | asphalt | Surface made of an asphalt layer. | concrete | Surface made of a concrete layer. | grass | Surface consisting of a grass layer.
29. | V bode 7.5.2.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov CablewayTypeValue | Hodnota | Definícia | cabinCableCar | Lanová doprava, ktorej dopravné prostriedky sú tvorené zavesenou kabínou na prepravu skupín osôb a/alebo tovaru vo vnútri kabíny z jedného miesta do druhého. | chairLift | Lanová doprava, ktorej dopravné prostriedky sú tvorené zavesenými sedačkami na prepravu jednotlivcov alebo skupín osôb z jedného miesta do druhého a oceľovým lanom alebo povrazom, ktoré sú ovinuté okolo dvoch bodov. | skiTow | Lanová doprava na ťahanie lyžiarov a snowbordistov do kopca.29. | In point 7.5.2.1, the following table is added: | Allowed values for the code list CablewayTypeValue | Value | Definition | cabinCableCar | A cableway transport whose vehicles consist of a suspended cabin for carrying groups of people and/or goods inside it from one location to another. | chairLift | A cableway transport whose vehicles consist of suspended chairs for carrying individuals or groups of people from one location to another via a steel cable or rope which is looped around two points. | skiTow | A cableway transport for pulling skiers and snowboarders uphill.
30. | V bode 7.6.3.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov FormOfRailwayNodeValue | Hodnota | Definícia | junction | Železničný uzol, v ktorom má železničná sieť mechanizmus tvorený železničnou koľajou s dvomi pohyblivými koľajnicami a potrebnými spojeniami, ktorý umožňuje vozidlám odbočiť z jednej koľaje na druhú. | levelCrossing | Železničný uzol, v ktorom železničnú sieť križuje cesta v rovnakej úrovni. | pseudoNode | Železničný uzol, ktorý predstavuje bod, v ktorom sa mení hodnota jedného alebo viacerých atribútov prepojených železničných spojení, alebo bod potrebný na opis geometrie siete. | railwayEnd | K železničnému uzlu sa pripája len jedno železničné spojenie. Signalizuje koniec železničnej trate. | railwayStop | Miesto v železničnej sieti, v ktorom vlaky zastavujú na účely nakládky/vykládky nákladu alebo nastúpenia a vystúpenia cestujúcich.30. | In point 7.6.3.1, the following table is added: | Allowed values for the code list FormOfRailwayNodeValue | Value | Definition | junction | A railway node where the railway network has a mechanism consisting on a railroad track with two movable rails and the necessary connections, which let vehicles turn from one track to another. | levelCrossing | A railway node where the railway network is a crossed by a road at the same level. | pseudoNode | A railway node which represents a point where one or more attributes of the railway links connected to it change their value, or a point necessary to describe the geometry of the network. | railwayEnd | Only one railway link connects to the railway node. It signifies the end of a railway line. | railwayStop | A place in the railway network where trains stop to load/unload cargo or to let passengers get on and off the train.
31. | V bode 7.6.3.2 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov RailwayTypeValue | Hodnota | Definícia | cogRailway | Železničná doprava, ktorá umožňuje prevádzkovať vozidlá na strmých svahoch, tvorená koľajou s ozubenou koľajnicou (zvyčajne medzi hlavnými koľajnicami), pričom vozidlá majú jedno alebo niekoľko ozubených kolies alebo pastorkov, ktoré zapadajú do tejto ozubenej koľajnice. | funicular | Železničná doprava tvorená lanom pripevneným k vozidlu na koľajniciach, ktoré premiestňuje toto vozidlo smerom hore a dole na veľmi strmom svahu. Ak je to možné, stúpajúce a klesajúce vozidlo sa navzájom vyvažujú. | magneticLevitation | Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu vodiacej koľajnice vozidla a nadnáša ho mechanizmom magnetickej levitácie. | metro | Mestský železničný dopravný systém používaný vo veľkých mestských oblastiach, ktorý má koľaj oddelenú od ostatných dopravných systémov a ktorý je poháňaný obyčajne elektrickou energiou a v niektorých prípadoch vedený pod zemou. | monorail | Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu nosnej a vodiacej koľajnice. | suspendedRail | Železničná doprava s jednou koľajnicou, ktorá plní úlohu nosnej a vodiacej koľajnice a na ktorej je vozidlo zavesené a pohybuje sa pozdĺž koľaje. | train | Železničná doprava tvorená obyčajne dvomi súbežnými koľajnicami, na ktorých hnacie vozidlo alebo lokomotíva ťahá prepojené skupiny vozňov pozdĺž koľajnice na účely prepravy nákladu alebo cestujúcich z jedného miesta na druhé. | tramway | Železničný dopravný systém používaný v mestských oblastiach, ktorý často prechádza na úrovni ulice a delí sa o cestu s motorizovanou dopravou a chodcami. Električky sú obyčajne poháňané elektrickou energiou.31. | In point 7.6.3.2, the following table is added: | Allowed values for the code list RailwayTypeValue | Value | Definition | cogRailway | A railway transport which allows the vehicles to operate on steep gradients, consisting of a railway provided with a toothed rack rail (usually between the running rails) where vehicles are fitted with one or more cog wheels or pinions that mesh with this rack rail. | funicular | A railway transport consisting of a cable attached to a vehicle on rails which moves them up and down a very steep slope. Where possible the ascending and descending vehicles counterbalance each other. | magneticLevitation | A railway transport based on a single rail which acts as guideway of a vehicle and supports it by means of a magnetic levitation mechanism. | metro | An urban railway transport system used in large urban areas, which runs on a separate track from other transport systems, is usually electrically powered and in some cases runs under ground. | monorail | A railway transport based on a single rail which acts as both its only support and guideway. | suspendedRail | A railway transport based on a single rail, acting as both support and guideway, from which a vehicle is suspended to move along the railway. | train | A railway transport usually consisting of two parallel rails on which a powered-vehicle or train machine pulls a connected series of vehicles to move them along the railway in order to transport freight or passengers from one destination to another. | tramway | A railway transport system used in urban areas, which often runs at street level, sharing road space with motor traffic and pedestrians. Tramways are usually electrically powered.
32. | V bode 7.6.3.3 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov RailwayUseValue | Hodnota | Definícia | cargo | Železnica sa používa len na účely prepravy nákladu. | carShuttle | Železnica sa používa len na účely kyvadlovej dopravy. | mixed | Železnica má kombinované využitie. Používa sa na prepravu cestujúcich a nákladu. | passengers | Železnica sa používa len na účely prepravy cestujúcich.32. | In point 7.6.3.3, the following table is added: | Allowed values for the code list RailwayUseValue | Value | Definition | cargo | The use of railway is exclusively for cargo operations. | carShuttle | The use of railway is exclusively to perform car shuttle transport. | mixed | The use of railway is mixed. It is used to transport passengers and cargo. | passengers | The use of railway is exclusively to transport passengers.
33. | V bode 7.7.3.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov AreaConditionValue | Hodnota | Definícia | inNationalPark | Obmedzenie rýchlosti v národnom parku. | insideCities | Obmedzenie rýchlosti v mestách. | nearRailroadCrossing | Obmedzenie rýchlosti v blízkosti železničného priecestia. | nearSchool | Obmedzenie rýchlosti v blízkosti školy. | outsideCities | Obmedzenie rýchlosti mimo miest. | trafficCalmingArea | Obmedzenie rýchlosti v oblasti s obmedzením dopravy.33. | In point 7.7.3.1, the following table is added: | Allowed values for the code list AreaConditionValue | Value | Definition | inNationalPark | Speed limit restriction inside national park. | insideCities | Speed limit restriction inside cities. | nearRailroadCrossing | Speed limit restriction near rail road crossing. | nearSchool | Speed limit restriction near school. | outsideCities | Speed limit restriction outside cities. | trafficCalmingArea | Speed limit restriction in traffic calming area.
34. | V bode 7.7.3.2 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov FormOfRoadNodeValue | Hodnota | Definícia | enclosedTrafficArea | Cestný uzol sa nachádza vo vnútri uzatvorenej dopravnej oblasti a/alebo predstavuje uzatvorenú dopravnú oblasť. Dopravná oblasť je oblasť bez vnútornej štruktúry zákonom stanovených smerov jazdy. K oblasti sú pripojené aspoň dve cesty. | junction | Cestný uzol, kde sa prepájajú aspoň tri cestné spojenia. | levelCrossing | Cestný uzol, v ktorom cestnú sieť križuje železnica v rovnakej úrovni. | pseudoNode | Presne dve cestné spojenia pripojené k cestnému uzlu. | roadEnd | K cestnému uzlu sa pripája len jedno cestné spojenie. Signalizuje koniec cesty. | roadServiceArea | Plocha pripojená k ceste a určená na poskytovanie konkrétnych služieb, ktoré s ňou súvisia. | roundabout | Cestný uzol predstavuje kruhový objazd alebo časť kruhového objazdu. Kruhový objazd je cesta, ktorá tvorí kruh, v ktorom je povolená premávka len jedným smerom. | trafficSquare | Cestný uzol sa nachádza vo vnútri dopravného štvorca a/alebo predstavuje dopravný štvorec. Dopravný štvorec je oblasť (čiastočne) uzavretá cestami, ktorá sa používa na iné ako dopravné účely a ktorá nie je kruhovým objazdom.34. | In point 7.7.3.2, the following table is added: | Allowed values for the code list FormOfRoadNodeValue | Value | Definition | enclosedTrafficArea | The road node is situated inside and/or represents an enclosed traffic area. A traffic area is an area with no internal structure of legally defined driving directions. At least two roads are connected to the area. | junction | Road node where three or more road links connect. | levelCrossing | A road node where the road network is a crossed by a railway at the same level. | pseudoNode | Exactly two road links connect to the road node. | roadEnd | Only one road link connects to the road node. It signifies the end of a road. | roadServiceArea | Surface annexed to a road and devoted to offer particular services for it. | roundabout | The road node represents or is a part of a roundabout. A roundabout is a road which forms a ring on which traffic travelling in only one direction is allowed. | trafficSquare | The road node is situated inside and/or represents a traffic square. A traffic square is an area (partly) enclosed by roads which is used for non-traffic purposes and which is not a roundabout.
35. | V bode 7.7.3.3 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov FormOfWayValue | Hodnota | Definícia | bicycleRoad | Cesta, na ktorej sú povolenými dopravnými prostriedkami len bicykle. | dualCarriageway | Cesta s fyzicky oddelenými jazdnými dráhami bez ohľadu na počet jazdných pruhov, ktorá nie je diaľnicou ani rýchlostnou komunikáciou. | enclosedTrafficArea | Oblasť bez vnútornej štruktúry zákonom stanovených smerov jazdy. K oblasti sú pripojené aspoň dve cesty. | entranceOrExitCarPark | Cesta špeciálne určená na vjazd na parkovisko alebo výjazd z parkoviska. | entranceOrExitService | Cesta, ktorá sa používa len na vjazd na odpočívadlo alebo výjazd z neho. | freeway | Cesta, ktorá sa nekrižuje s inými cestami na rovnakej úrovni. | motorway | Cesta, pre ktorú bežne platia obmedzenia z hľadiska vstupu a používania. Má aspoň dve jazdné dráhy, väčšinou fyzicky oddelené, a nekrižuje sa s inou cestou na rovnakej úrovni. | pedestrianZone | Oblasť s cestnou sieťou, ktorá je špeciálne vyhradená na používanie pre chodcov. | roundabout | Cesta, ktorá tvorí kruh, v ktorom je povolená premávka len jedným smerom. | serviceRoad | Cesta rovnobežná s cestou s relatívne vysokou mierou konektivity alebo cesta určená na spojenie cesty s relatívne vysokou mierou konektivity s cestami s nižšou mierou konektivity. | singleCarriageway | Cesta, na ktorej nie je doprava oddelená fyzickým objektom. | slipRoad | Cesta špeciálne určená na vjazd na inú cestu alebo výjazd z inej cesty. | tractorRoad | Cesta zriadená len pre traktory (poľnohospodárske vozidlá alebo lesnícke stroje) alebo terénne vozidlá (vozidlá s väčšou svetlou výškou, veľkými kolesami a pohonom štyroch kolies). | trafficSquare | Oblasť (čiastočne) uzavretá cestami, ktorá sa používa na iné ako dopravné účely a ktorá nie je kruhovým objazdom. | walkway | Cesta vyhradená na používanie pre chodcov, uzatvorená pre bežné vozidlá fyzickou bariérou.35. | In point 7.7.3.3, the following table is added: | Allowed values for the code list FormOfWayValue | Value | Definition | bicycleRoad | Road where bicycles are the only vehicles allowed. | dualCarriageway | Road with physically separated carriageways regardless of the number of lanes, which is not a motorway or a freeway. | enclosedTrafficArea | Area with no internal structure of legally defined driving directions. At least two roads are connected to the area. | entranceOrExitCarPark | Road specially designed to enter or to leave a parking area. | entranceOrExitService | Road used only to enter or to leave a service. | freeway | Road having no single level crossings with other roads. | motorway | Road to which regulations will normally apply with regards to entry and use. It has two or more mostly physically separated carriageways and no single level-crossings. | pedestrianZone | Area with a road network which is especially designed for use by pedestrians. | roundabout | Road which forms a ring on which traffic travelling in only one direction is allowed. | serviceRoad | Road running parallel to, and designed to connect, a road with a relatively high connectivity function with roads with a lower connectivity function. | singleCarriageway | Road where the traffic is not separated by any physical object. | slipRoad | Road especially designed to enter or exit another road. | tractorRoad | Arranged road only usable for a tractor (farm vehicle or forest machine) or terrain vehicle (a vehicle with higher ground clearance, big wheels and 4 wheel drive). | trafficSquare | Area (partly) enclosed by roads which is used for non-traffic purposes and which is not a roundabout. | walkway | Road reserved for pedestrian use and closed for regular vehicular use by a physically barrier.
36. | V bode 7.7.3.4 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov RoadPartValue | Hodnota | Definícia | carriageway | Časť cesty, ktorá je vyhradená pre premávku. | pavedSurface | Časť cesty, ktorá má spevnený povrch.36. | In point 7.7.3.4, the following table is added: | Allowed values for the code list RoadPartValue | Value | Definition | carriageway | The part of a road which is reserved for traffic. | pavedSurface | The part of the road which is paved.
37. | V bode 7.7.3.5 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov RoadServiceTypeValue | Hodnota | Definícia | busStation | Cestná služba je autobusová zastávka. | parking | Oblasť cestnej služby je parkovisko. | restArea | Cestná služba je odpočívadlo. | toll | Oblasť, v ktorej sa zaisťujú služby súvisiace s mýtom, napríklad automaty na vydávanie lístkov alebo služby platby mýta.37. | In point 7.7.3.5, the following table is added: | Allowed values for the code list RoadServiceTypeValue | Value | Definition | busStation | The road service is a bus stop. | parking | The road service area is a parking facility. | restArea | The road service is a rest area. | toll | Area that provides toll services such as ticket dispensers or toll payment services.
38. | V bode 7.7.3.6 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov RoadSurfaceCategoryValue | Hodnota | Definícia | paved | Cesta so spevneným povrchom. | unpaved | Cesta s nespevneným povrchom.38. | In point 7.7.3.6, the following table is added: | Allowed values for the code list RoadSurfaceCategoryValue | Value | Definition | paved | Road with a hard paved surface. | unpaved | Road not paved.
39. | V bode 7.7.3.7 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov ServiceFacilityValue | Hodnota | Definícia | drinks | Dostupnosť nápojov. | food | Dostupnosť potravín. | fuel | Dostupnosť pohonných látok. | picnicArea | Nachádza sa tu miesto na konzumáciu občerstvenia. | playground | Na mieste sa nachádza ihrisko. | shop | Na mieste sa nachádza obchod. | toilets | Na mieste sa nachádzajú toalety.39. | In point 7.7.3.7, the following table is added: | Allowed values for the code list ServiceFacilityValue | Value | Definition | drinks | Drinks are available. | food | Food is available. | fuel | Fuel is available. | picnicArea | A picnic area is present. | playground | A playground area is present. | shop | A shop is present. | toilets | Toilets are present.
40. | V bode 7.7.3.8 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov SpeedLimitSourceValue | Hodnota | Definícia | fixedTrafficSign | Zdrojom je pevné dopravné značenie (správne nariadenie pre konkrétne miesto, výslovne stanovené obmedzenie rýchlosti). | regulation | Zdrojom je predpis (vnútroštátny predpis, pravidlo alebo „implicitné obmedzenie rýchlosti“). | variableTrafficSign | Zdrojom je premenlivé dopravné značenie.40. | In point 7.7.3.8, the following table is added: | Allowed values for the code list SpeedLimitSourceValue | Value | Definition | fixedTrafficSign | Source is a fixed traffic sign (site specific administrative order, explicit speed limit). | regulation | Source is a regulation (national regulation, rule or ‘implicit speed limit’). | variableTrafficSign | Source is a variable traffic sign.
41. | V bode 7.7.3.9 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov VehicleTypeValue | Hodnota | Definícia | allVehicle | Všetky dopravné prostriedky s výnimkou chodcov. | bicycle | Pedálmi poháňaný dvojkolesový dopravný prostriedok. | carWithTrailer | Osobné vozidlo s pripojeným prívesom. | deliveryTruck | Nákladné vozidlo relatívne malých rozmerov, ktorého primárnym účelom je dodávka tovaru a materiálu. | emergencyVehicle | Vozidlo záchrannej služby, okrem iného vrátane polície, ambulancie a hasičov. | employeeVehicle | Vozidlo prevádzkované zamestnancom organizácie, ktoré sa používa podľa pravidiel tejto organizácie. | facilityVehicle | Vozidlo používané vo vyhradenej oblasti v rámci súkromnej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti s obmedzeným prístupom. | farmVehicle | Vozidlo bežne spájané s poľnohospodárskou činnosťou. | highOccupancyVehicle | Vozidlo obsadené cestujúcimi, ktorých počet dosahuje (alebo prekračuje) stanovený minimálny počet cestujúcich. | lightRail | Dopravný prostriedok podobný vlaku, ale používaný len v železničnej sieti vo vymedzenej oblasti. | mailVehicle | Dopravný prostriedok, ktorý zbiera, prepravuje alebo doručuje poštu. | militaryVehicle | Vozidlo s povolením vojenského orgánu. | moped | Dopravný prostriedok s dvomi alebo tromi kolesami vybavený vlastným spaľovacím motorom s objemom do 50 cm3, ktorého maximálna rýchlosť neprekračuje 45 km/hod (28 mph). | motorcycle | Dopravný prostriedok s dvomi alebo tromi kolesami vybavený vlastným spaľovacím motorom s objemom viac ako 50 cm3, ktorého maximálna rýchlosť prekračuje 45 km/hod (28 mph). | passengerCar | Malé vozidlo určené na súkromnú prepravu osôb. | pedestrian | Kráčajúca osoba. | privateBus | Vozidlo určené na prepravu veľkých skupín osôb, v súkromnom vlastníctve alebo prenajaté. | publicBus | Vozidlo určené na prepravu veľkých skupín osôb, ktoré má vo všeobecnosti zverejnené trasy a cestovné poriadky. | residentialVehicle | Vozidlo, ktorého vlastník je obyvateľ (alebo návštevník) konkrétnej ulice alebo časti mesta. | schoolBus | Vozidlo prevádzkované v mene školy na prepravu študentov. | snowChainEquippedVehicle | Akékoľvek vozidlo vybavené snehovými reťazami. | tanker | Nákladné vozidlo s viac ako dvomi nápravami, ktoré sa používa na prepravu tekutého alebo plynného nákladu vo veľkých množstvách. | taxi | Vozidlo s povolením na prenájom a bežne vybavené taxametrom. | transportTruck | Nákladné vozidlo na diaľkovú prepravu tovarov. | trolleyBus | Vozidlo hromadnej dopravy autobusového typu, poháňané pripojením k elektrickej sieti. | vehicleForDisabledPerson | Vozidlo s pomocným označením, ktoré označuje vozidlo pre zdravotne postihnuté osoby. | vehicleWithExplosiveLoad | Vozidlo prepravujúce výbušný náklad. | vehicleWithOtherDangerousLoad | Vozidlo prepravujúce nebezpečný náklad iný než výbušný náklad alebo náklad, ktorý by mohol znečistiť vodu. | vehicleWithWaterPollutingLoad | Vozidlo prepravujúce náklad, ktorý by mohol znečistiť vodu.41. | In point 7.7.3.9, the following table is added: | Allowed values for the code list VehicleTypeValue | Value | Definition | allVehicle | Any vehicle, not including pedestrians. | bicycle | A pedal-driven two-wheeled vehicle. | carWithTrailer | A passenger car with an attached trailer. | deliveryTruck | A truck vehicle of relatively small size, whose principal use is for delivery of goods and materials. | emergencyVehicle | A vehicle engaged in emergency response, including but not limited to police, ambulance and fire. | employeeVehicle | A vehicle operated by an employee of an organization that is used according to that organization's procedures. | facilityVehicle | A vehicle dedicated to a localized area within a private or restricted estate. | farmVehicle | Vehicle commonly associated with farming activities. | highOccupancyVehicle | Vehicle populated with a number of occupants corresponding to (or exceeding) the specified minimum number of passengers. | lightRail | Train-like transport vehicle limited to a rail network within a limited area. | mailVehicle | A vehicle that collects, carries or delivers mail. | militaryVehicle | Vehicle authorized by a military authority. | moped | Two or three wheeled vehicle equipped with internal combustion engine, with size less than 50 cc and maximum speed that does not exceed 45 km/h (28mph). | motorcycle | Two or three wheeled vehicle equipped with internal combustion engine, with size more than 50 cc and maximum speed that does exceed 45 km/h (28mph). | passengerCar | A small vehicle designed for private transport of people. | pedestrian | A person on foot. | privateBus | A vehicle designed for transport of large groups of people, privately owned or chartered. | publicBus | A vehicle designed for transport of large groups of people that is generally characterised by published routes and schedules. | residentialVehicle | A vehicle whose owner is resident (or a guest) of particular street or town area. | schoolBus | Vehicle operated on behalf of a school to transport students. | snowChainEquippedVehicle | Any vehicle equipped with snow chains. | tanker | A truck with more than two axles used to transport liquid or gas loads in bulk. | taxi | A vehicle licensed for hire usually fitted with a meter. | transportTruck | A truck vehicle for long range transport of goods. | trolleyBus | A bus-like mass transport vehicle hooked up to an electrical network for power supply. | vehicleForDisabledPerson | A vehicle with supporting identification that designates a vehicle for disabled persons. | vehicleWithExplosiveLoad | Vehicle transporting explosive cargo. | vehicleWithOtherDangerousLoad | Vehicle transporting dangerous cargo other than explosive or water-polluting loads. | vehicleWithWaterPollutingLoad | Vehicle transporting water-polluting cargo.
42. | V bode 7.7.3.10 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov WeatherConditionValue | Hodnota | Definícia | Fog | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade hmly. | Ice | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade poľadovice. | rain | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade, ak prší. | smog | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade určitého množstva smogu. | snow | Obmedzenie rýchlosti platí v prípade výskytu snehu.42. | In point 7.7.3.10, the following table is added: | Allowed values for the code list WeatherConditionValue | Value | Definition | fog | Speed applies when fog is present. | ice | Speed applies when ice is present. | rain | Speed applies when rain is present. | smog | Speed applies when a certain amount of smog is present. | snow | Speed applies when snow is present.
43. | V bode 7.8.3.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov FerryUseValue | Hodnota | Definícia | cars | Trajekt na prepravu vozidiel. | other | Trajekt na iné druhy prepravy než je preprava cestujúcich, osobných vozidiel, nákladných vozidiel alebo vlakov. | passengers | Trajekt na prepravu cestujúcich. | train | Trajekt na prepravu vlakov. | trucks | Trajekt na prepravu nákladných vozidiel.43. | In point 7.8.3.1, the following table is added: | Allowed values for the code list FerryUseValue | Value | Definition | cars | Ferry carries cars. | other | Ferry carries others forms of transport than passengers, cars, trucks or trains. | passengers | Ferry carries passengers. | train | Ferry carries trains. | trucks | Ferry carries trucks.
44. | V bode 7.8.3.2 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov FormOfWaterwayNodeValue | Hodnota | Definícia | junctionFork | Prvky infraštruktúry, v ktorých trasa jedného plavidla križuje trasu iného plavidla, alebo body, v ktorých sa trasy plavidiel rozdeľujú alebo spájajú. | lockComplex | Plavebná komora alebo skupina plavebných komôr, ktoré sa používajú na zdvihnutie alebo spustenie lodí medzi úsekmi vody v rôznych výškach na rieke alebo vodnom kanáli. | movableBridge | Most, ktorý sa dá zdvihnúť alebo otočiť, aby sa umožnil prejazd lodí. | shipLift | Stroj na prepravu lodí medzi vodnými útvarmi v dvoch rôznych nadmorských výškach, ktorý sa používa ako alternatíva plavebnej komory. | waterTerminal | Miesto, v ktorom sa prekladá náklad. | turningBasin | Miesto, v ktorom je kanál alebo úzka vodná cesta rozšírená, aby sa umožnilo otáčanie lodí.44. | In point 7.8.3.2, the following table is added: | Allowed values for the code list FormOfWaterwayNodeValue | Value | Definition | junctionFork | Infrastructure elements where one vessel traffic flow crosses another vessel traffic flow or points where vessel traffic flows divide or come together. | lockComplex | Lock or group of locks, intended for raising and lowering boats between stretches of water of different levels on river and canal waterways. | movableBridge | Bridge that can be raised or turned to allow the passage of ships. | shipLift | A machine for transporting boats between water bodies at two different elevations, which is used as an alternative to the canal locks. | waterTerminal | The location where goods are transhipped. | turningBasin | A place where a canal or narrow waterway is widened to allow boats to turn around.
45. | V bode 8.4.2.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov HydroNodeCategoryValue | Hodnota | Definícia | boundary | Uzol, ktorý sa používa na spojenie rôznych sietí. | flowConstriction | Sieťový uzol, ktorý nesúvisí s topológiou siete ako takou, ale ktorý je spojený s hydrografickým bodom záujmu alebo zariadením, alebo umelý objekt, ktorý má vplyv na tok v sieti. | flowRegulation | Sieťový uzol, ktorý nesúvisí s topológiou siete ako takou, ale ktorý je spojený s hydrografickým bodom záujmu alebo zariadením, alebo umelý objekt, ktorý reguluje tok v sieti. | junction | Uzol, v ktorom sa prepájajú tri alebo viaceré spojenia. | outlet | Koncový uzol skupiny prepojených spojení. | source | Začiatočný uzol skupiny prepojených spojení.45. | In point 8.4.2.1, the following table is added: | Allowed values for the code list HydroNodeCategoryValue | Value | Definition | boundary | Node used to connect different networks. | flowConstriction | A network node unrelated to the network topology per se, but associated with a hydrographic point of interest or facility, or a man-made object, that affects the network flow. | flowRegulation | A network node unrelated to the network topology per se, but associated with a hydrographic point of interest or facility, or a man-made object, that regulates the network flow. | junction | Node where three or more links connect. | outlet | Ending node of a series of interconnected links. | source | Starting node of a series of interconnected links.
46. | V bode 8.5.4.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov CrossingTypeValue | Hodnota | Definícia | aqueduct | Potrubie alebo umelý kanál, ktorý sa používa na prepravu vody zo vzdialeného zdroja, obvykle gravitáciou, na účely dodávky sladkej vody, poľnohospodárske a/alebo priemyselné účely. | bridge | Konštrukcia, ktorá spája dve miesta a umožňuje prechod dopravnej cesty nad prekážkou v teréne. | culvert | Uzatvorený kanál na vedenie vodného toku pod cestou. | siphon | Potrubie, ktoré sa používa na dopravenie kvapaliny z jednej úrovne na nižšiu pomocou rozdielu tlaku kvapaliny, ktorý vytlačí stĺpec kvapaliny na vyššiu úroveň predtým, než spadne do výtoku.46. | In point 8.5.4.1, the following table is added: | Allowed values for the code list CrossingTypeValue | Value | Definition | aqueduct | A pipe or artificial channel that is designed to transport water from a remote source, usually by gravity, for freshwater supply, agricultural, and/or industrial use. | bridge | A structure that connects two locations and provides for the passage of a transportation route over a terrain obstacle. | culvert | An enclosed channel for carrying a watercourse under a route. | siphon | A pipe used for conveying liquid from one level to a lower level, using the liquid pressure differential to force a column of the liquid up to a higher level before it falls to the outlet.
47. | V bode 8.5.4.2 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov HydrologicalPersistenceValue | Hodnota | Definícia | dry | Zriedka naplnený a/alebo tečúci, zvyčajne len počas silného dažďa a/alebo bezprostredne po silnom daždi. | ephemeral | Naplnený a/alebo tečúci počas silného dažďa a bezprostredne po silnom daždi. | intermittent | Naplnený a/alebo tečúci v určitej časti roka. | perennial | Naplnený a/alebo tečúci neustále počas celého roka.47. | In point 8.5.4.2, the following table is added: | Allowed values for the code list HydrologicalPersistenceValue | Value | Definition | dry | Filled and/or flowing infrequently, generally only during and/or immediately after heavy precipitation. | ephemeral | Filled and/or flowing during and immediately after precipitation. | intermittent | Filled and/or flowing for part of the year. | perennial | Filled and/or flowing continuously throughout the year.
48. | V bode 8.5.4.3 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov InundationValue | Hodnota | Definícia | controlled | Oblasť pravidelne zaplavovaná reguláciou hladiny vody zadržanej priehradou. | natural | Oblasť pravidelne zaplavovaná povodňovou vodou s výnimkou prílivových vôd.48. | In point 8.5.4.3, the following table is added: | Allowed values for the code list InundationValue | Value | Definition | controlled | A tract periodically flooded by the regulation of the level of water impounded by a dam. | natural | A tract periodically covered by flood water, excluding tidal waters.
49. | V bode 8.5.4.4 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov ShoreTypeValue | Hodnota | Definícia | boulders | Veľké, vodou alebo počasím zvetrané kamene. | clay | Pevná súdržná jemnozrnná zemina tvorená najmä hydratovanými hlinitokremičitanmi, ktoré naberajú plastickejšiu formu pridaním vody, ktorá sa dá tvarovať a vysušiť. | gravel | Vodou zvetrané alebo rozdrvené kamienky. | mud | Mäkká mokrá pôda, piesok, prach a/alebo iný pôdny materiál. | rock | Kamene akejkoľvek veľkosti. | sand | Zrnitý materiál tvorený malými erodovanými úlomkami (najmä kremičitých) skál, jemnejší než štrk a väčší než hrubé naplaveniny. | shingle | Malé, voľné, zaoblené, vodou zvetrané okruhliaky, nahromadené najmä na morskom brehu. | stone | Kusy skaly alebo minerálnej látky (inej než kov) určitého tvaru a veľkosti, obyčajne umelo vytvarované a používané na určitý konkrétny účel.49. | In point 8.5.4.4, the following table is added: | Allowed values for the code list ShoreTypeValue | Value | Definition | boulders | Large water- or weather-worn stones. | clay | A stiff tenacious fine-grained earth consisting mainly of hydrated aluminosilicates, which become more plastic when water is added and can be moulded and dried. | gravel | Small water-worn or pounded stones. | mud | Soft wet soil, sand, dust, and/or other earthy matter. | rock | Stones of any size. | sand | Granular material consisting of small eroded fragments of (mainly siliceous) rocks, finer than gravel and larger than a coarse silt grain. | shingle | Small, loose, rounded water-worn pebbles, especially as accumulated on a seashore. | stone | Pieces of rock or mineral substance (other than metal) of definite form and size, usually artificially shaped, and used for some special purpose.
50. | V bode 8.5.4.5 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov WaterLevelValue | Hodnota | Definícia | equinoctialSpringLowWater | Hladina odlivu pri vzdúvaní vody v čase pred rovnodennosťou. | higherHighWater | Najvyššie hladiny prílivu (alebo jedna hladina prílivu) v ktoromkoľvek stanovenom dni prílivu z dôvodu vplyvu deklinácie (A1) mesiaca a slnka. | higherHighWaterLargeTide | Priemer najvyšších hladín prílivu, po jednej v každom z 19 rokov pozorovania. | highestAstronomicalTide | Najvyššia hladina prílivu, ktorej výskyt je možné predvídať pri priemerných meteorologických podmienkach a akejkoľvek kombinácii astronomických podmienok. | highestHighWater | Najvyššia hladina vody pozorovaná na určitom mieste. | highWater | Najvyššia úroveň dosiahnutá hladinou vody v jednom cykle prílivu na určitom mieste. | highWaterSprings | Ľubovoľná hladina, ktorá približne vyjadruje priemernú hladinu prílivu pri vzdúvaní vody. | indianSpringHighWater | Údaj o hladine prílivu, ktorý približne vyjadruje priemernú hladinu vyšších prílivových vôd pri vzdúvaní. | indianSpringLowWater | Údaj o hladine prílivu, ktorý približne vyjadruje priemernú hladinu nižších odlivových vôd pri vzdúvaní. | localDatum | Ľubovoľný údaj stanovený orgánom miestneho prístavu, podľa ktorého tento orgán meria hladiny a výšku vĺn. | lowerLowWater | Najnižšie hladiny odlivu (alebo jedna hladina odlivu) v ktoromkoľvek stanovenom dni odlivu z dôvodu vplyvu deklinácie (A1) mesiaca a slnka. | lowerLowWaterLargeTide | Priemer najnižších hladín odlivu, po jednej v každom z 19 rokov pozorovania. | lowestAstronomicalTide | Najnižšia hladina odlivu, ktorej výskyt je možné predvídať pri priemerných meteorologických podmienkach a akejkoľvek kombinácii astronomických podmienok. | lowestLowWater | Ľubovoľná hladina zodpovedajúca najnižšej hladine odlivu pozorovanému na určitom mieste, alebo o trochu nižšia. | lowestLowWaterSprings | Ľubovoľná hladina zodpovedajúca najnižšej hladine vody pozorovanej na určitom mieste pri vzdúvaní počas obdobia kratšieho než 19 rokov. | lowWater | Približné vyjadrenie priemernej hladiny odlivu, ktoré sa používa ako referenčná hladina pre určitý región bez ohľadu na presnejšie stanovenie v budúcnosti. | lowWaterDatum | Približné vyjadrenie priemernej hladiny odlivu, ktoré sa používa ako štandardná referenčná hladina pre určitú vymedzenú oblasť. | lowWaterSprings | Hladina približne zodpovedajúca priemernej hladine odlivu pri vzdúvaní. | meanHigherHighWater | Priemerná hladina vyšších prílivových vôd na určitom mieste za 19 rokov. | meanHigherHighWaterSprings | Priemerná hladina vyšších prílivových vôd pri vzdúvaní na určitom mieste. | meanHigherLowWater | Priemerná hladina vyšších odlivových vôd v každom dni odlivu pozorovaná počas obdobia sledovania údajov o prílivovej oblasti v danom štáte. | meanHighWater | Priemerná hladina všetkých prílivových vôd na určitom mieste za 19 rokov. | meanHighWaterNeaps | Priemerná hladina prílivových vôd malého prílivu. | meanHighWaterSprings | Priemerná hladina prílivových vôd pri vzdúvaní. | meanLowerHighWater | Priemerná hladina nižších prílivových vôd v každom dni prílivu pozorovaná počas obdobia sledovania údajov o prílivovej oblasti v danom štáte. | meanLowerLowWater | Priemerná hladina nižších odlivových vôd na určitom mieste za 19 rokov. | meanLowerLowWaterSprings | Priemerná hladina nižších odlivových vôd pri vzdúvaní na určitom mieste. | meanLowWater | Priemerná hladina všetkých odlivových vôd na určitom mieste za 19 rokov. | meanLowWaterNeaps | Priemerná hladina odlivových vôd malého prílivu. | meanLowWaterSprings | Priemerná hladina odlivových vôd pri vzdúvaní. | meanSeaLevel | Priemerná hladina mora na meracej stanici meraná z vopred pevne stanovenej referenčnej hladiny. | meanTideLevel | Aritmetický priemer priemernej hladiny prílivu a priemernej hladiny odlivu. | meanWaterLevel | Priemer všetkých hodinových hladín vody počas dostupného obdobia zaznamenávania. | nearlyHighestHighWater | Ľubovoľná hladina, ktorá približne vyjadruje najvyššiu hladinu vody pozorovanú na určitom mieste, obyčajne zodpovedajúca hladine prílivu pri vzdúvaní. | nearlyLowestLowWater | Hladina, ktorá približne vyjadruje najnižšiu hladinu vody pozorovanú na určitom mieste, obyčajne zodpovedajúca hladine odlivu neskôr na jeseň. | tropicHigherHighWater | Najvyššie hladiny prílivu (alebo jedna hladina prílivu), ku ktorým dochádza dvakrát za mesiac, keď je účinok maximálnej deklinácie mesiaca najvyšší. | tropicLowerLowWater | Najnižšie hladiny odlivu (alebo jedna hladina odlivu), ku ktorým dochádza dvakrát za mesiac, keď je účinok maximálnej deklinácie mesiaca najvyšší.50. | In point 8.5.4.5, the following table is added: | Allowed values for the code list WaterLevelValue | Value | Definition | equinoctialSpringLowWater | The level of low water springs near the time of an equinox. | higherHighWater | The highest of the high waters (or single high water) of any specified tidal day due to the declination A1 effects of the moon and sun. | higherHighWaterLargeTide | The average of the highest high waters, one from each of 19 years of observations. | highestAstronomicalTide | The highest tidal level, which can be predicted to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions. | highestHighWater | The highest water level observed at a location. | highWater | The highest level reached at a location by the water surface in one tidal cycle. | highWaterSprings | An arbitrary level, approximating that of mean high water springs. | indianSpringHighWater | A tidal surface datum approximating the level of the mean of the higher high water at spring tides. | indianSpringLowWater | A tidal surface datum approximating the level of the mean of the lower low water at spring tides. | localDatum | An arbitrary datum defined by an authority of a local harbour, from which levels and tidal heights are measured by that authority. | lowerLowWater | The lowest of the low waters (or single low water) of any specified tidal day due to the declination A1 effects of the moon and sun. | lowerLowWaterLargeTide | The average of the lowest low waters, one from each of 19 years of observations. | lowestAstronomicalTide | The lowest tide level that can be predicted to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions. | lowestLowWater | An arbitrary level conforming to the lowest tide observed at a location, or somewhat lower. | lowestLowWaterSprings | An arbitrary level conforming to the lowest water level observed at a location at spring tides during a period shorter than 19 years. | lowWater | An approximation of mean low water adopted as the reference level for a limited region, irrespective of better determinations later. | lowWaterDatum | An approximation of mean low water that has been adopted as a standard reference for a limited area. | lowWaterSprings | A level approximating that of mean low water springs. | meanHigherHighWater | The average height of higher high waters at a location over a 19-year period. | meanHigherHighWaterSprings | The average height of higher high water at spring tides at a location. | meanHigherLowWater | The average of the higher low water height of each tidal day observed over a National Tidal Datum Epoch. | meanHighWater | The average height of all high waters at a location over a 19-year period. | meanHighWaterNeaps | The average height of the high waters of the neap tide. | meanHighWaterSprings | The average height of the high waters of spring tides. | meanLowerHighWater | The average of the lower high water height of each tidal day observed over a National Tidal Datum Epoch. | meanLowerLowWater | The average height of the lower low waters at a location over a 19-year period. | meanLowerLowWaterSprings | The average height of lower low water at spring tides at a location. | meanLowWater | The average height of all low waters at a location over a 19-year period. | meanLowWaterNeaps | The average height of the low waters of the neap tide. | meanLowWaterSprings | The average height of the low waters of spring tides. | meanSeaLevel | The average height of the sea at a tide station measured from a fixed predetermined reference level. | meanTideLevel | The arithmetic mean of mean high water and mean low water. | meanWaterLevel | The average of all hourly water levels over the available period of record. | nearlyHighestHighWater | An arbitrary level approximating the highest water level observed at a location, usually equivalent to the high water springs. | nearlyLowestLowWater | A level approximating the lowest water level observed at a location, usually equivalent to Indian spring low water. | tropicHigherHighWater | The highest of the high waters (or single high water) of the tides occurring semimonthly when the effect of the Moon's maximum declination is greatest. | tropicLowerLowWater | The lowest of the low waters (or single low water) of the tides occurring semimonthly when the effect of the Moon's maximum declination is greatest.
51. | V bode 9.4.1 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov DesignationSchemeValue | Hodnota | Definícia | emeraldNetwork | Chránené územie má označenie v rámci siete Emerald. | IUCN | Chránené územie je klasifikované v systéme klasifikácie Medzinárodnej únie na ochranu prírody. | nationalMonumentsRecord | Chránené územie je klasifikované v systéme klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | natura2000 | Chránené územie má označenie buď podľa smernice o biotopoch (92/43/EHS) alebo smernice o vtákoch (79/409/EHS). | ramsar | Chránené územie má označenie podľa Ramsarského dohovoru. | UNESCOManAndBiosphereProgramme | Chránené územie má označenie podľa programu UNESCO pre ľudí a biosféru. | UNESCOWorldHeritage | Chránené územie má označenie podľa Dohovoru UNESCO o ochrane svetového dedičstva.51. | In point 9.4.1, the following table is added: | Allowed values for the code list DesignationSchemeValue | Value | Definition | emeraldNetwork | The Protected Site has a designation under the Emerald Network. | IUCN | The Protected Site has a classification using the International Union for Conservation of Nature classification scheme. | nationalMonumentsRecord | The Protected Site has a classification using the National Monuments Record classification scheme. | natura2000 | The Protected Site has a designation under either the Habitat Directive (92/43/EEC) or the Birds Directive (79/409/EEC). | ramsar | The Protected Site has a designation under the Ramsar Convention. | UNESCOManAndBiosphereProgramme | The Protected Site has a designation under UNESCO Man and Biosphere programme. | UNESCOWorldHeritage | The Protected Site has a designation under UNESCO World Heritage Convention.
52. | V bode 9.4.3 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov IUCNDesignationValue | Hodnota | Definícia | habitatSpeciesManagementArea | Chránené územie je klasifikované ako oblasť na ochranu druhov biotopov podľa systému klasifikácie IUCN. | managedResourceProtectedArea | Chránené územie je klasifikované ako spravovaná oblasť na ochranu prírodných zdrojov podľa systému klasifikácie IUCN. | nationalPark | Chránené územie je klasifikované ako národný park podľa systému klasifikácie IUCN. | naturalMonument | Chránené územie je klasifikované ako prírodná pamiatka podľa systému klasifikácie IUCN. | ProtectedLandscapeOrSeascape | Chránené územie je klasifikované ako chránená krajina alebo prímorie podľa systému klasifikácie IUCN. | strictNatureReserve | Chránené územie je klasifikované ako prísne chránená prírodná rezervácia podľa systému klasifikácie IUCN. | wildernessArea | Chránené územie je klasifikované ako divočina podľa systému klasifikácie IUCN.52. | In point 9.4.3, the following table is added: | Allowed values for the code list IUCNDesignationValue | Value | Definition | habitatSpeciesManagementArea | The Protected Site is classified as a habitat species management area under the IUCN classification scheme. | managedResourceProtectedArea | The Protected Site is classified as a managed resource protected area under the IUCN classification scheme. | nationalPark | The Protected Site is classified as a national park under the IUCN classification scheme. | naturalMonument | The Protected Site is classified as a natural monument under the IUCN classification scheme. | ProtectedLandscapeOrSeascape | The Protected Site is classified as a protected landscape or seascape under the IUCN classification scheme. | strictNatureReserve | The Protected Site is classified as a strict nature reserve under the IUCN classification scheme. | wildernessArea | The Protected Site is classified as a wilderness area under the IUCN classification scheme.
53. | V bode 9.4.4 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov NationalMonumentsRecordDesignationValue | Hodnota | Definícia | agricultureAndSubsistence | Chránené územie je klasifikované ako poľnohospodárska pamiatka alebo pamiatka súvisiaca so živobytím podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | civil | Chránené územie je klasifikované ako civilná pamiatka podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | commemorative | Chránené územie je klasifikované ako pamätný objekt podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | commercial | Chránené územie je klasifikované ako pamiatka v oblasti obchodu podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | communications | Chránené územie je klasifikované ako pamiatka v oblasti komunikácií podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | defence | Chránené územie je klasifikované ako pamiatka v oblasti ochrany podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | domestic | Chránené územie je klasifikované ako domáca pamiatka podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | education | Chránené územie je klasifikované ako pamiatka v oblasti vzdelávania podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | gardensParksAndUrbanSpaces | Chránené územie je klasifikované ako pamiatka vo forme záhrady, parku alebo mestského priestoru podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | healthAndWelfare | Chránené územie je klasifikované ako pamiatka v oblasti zdravotníctva a verejnej starostlivosti podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | Industrial | Chránené územie je klasifikované ako pamiatka v oblasti priemyslu podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | maritime | Chránené územie je klasifikované ako námorná pamiatka podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | monument | Chránené územie je klasifikované ako pamiatka určitého nezaradeného druhu podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | recreational | Chránené územie je klasifikované ako pamiatka v oblasti rekreácie podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | religiousRitualAndFunerary | Chránené územie je klasifikované ako náboženská, obradná alebo pohrebná pamiatka podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | settlement | Chránené územie je klasifikované ako osídlené miesto podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | transport | Chránené územie je klasifikované ako pamiatka v oblasti dopravy podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach. | waterSupplyAndDrainage | Chránené územie je klasifikované pamiatka v oblasti vodného hospodárstva ako podľa systému klasifikácie záznamov o národných pamiatkach.53. | In point 9.4.4, the following table is added: | Allowed values for the code list NationalMonumentsRecordDesignationValue | Value | Definition | agricultureAndSubsistence | The Protected Site is classified as an agricultural or subsistence monument under the National Monuments Record classification scheme. | civil | The Protected Site is classified as a civil monument under the National Monuments Record classification scheme. | commemorative | The Protected Site is classified as a commemorative monument under the National Monuments Record classification scheme. | commercial | The Protected Site is classified as a commercial monument under the National Monuments Record classification scheme. | communications | The Protected Site is classified as a communications monument under the National Monuments Record classification scheme. | defence | The Protected Site is classified as a defence monument under the National Monuments Record classification scheme. | domestic | The Protected Site is classified as a domestic monument under the National Monuments Record classification scheme. | education | The Protected Site is classified as an education monument under the National Monuments Record classification scheme. | gardensParksAndUrbanSpaces | The Protected Site is classified as a garden, park or urban space monument under the National Monuments Record classification scheme. | healthAndWelfare | The Protected Site is classified as a health and welfare monument under the National Monuments Record classification scheme. | industrial | The Protected Site is classified as an industrial monument under the National Monuments Record classification scheme. | maritime | The Protected Site is classified as a maritime monument under the National Monuments Record classification scheme. | monument | The Protected Site is classified as a monument with some unclassified form under the National Monuments Record classification scheme. | recreational | The Protected Site is classified as a recreational monument under the National Monuments Record classification scheme. | religiousRitualAndFunerary | The Protected Site is classified as a religious, ritual or funerary monument under the National Monuments Record classification scheme. | settlement | The Protected Site is classified as a settlement under the National Monuments Record classification scheme. | transport | The Protected Site is classified as a transport monument under the National Monuments Record classification scheme. | waterSupplyAndDrainage | The Protected Site is classified as a water supply and drainage monument under the National Monuments Record classification scheme.
54. | V bode 9.4.5 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov Natura2000DesignationValue | Hodnota | Definícia | proposedSiteOfCommunityImportance | Chránené územie je navrhnuté ako lokalita s európskym významom (SCI) v rámci sústavy Natura2000. | proposedSpecialProtectionArea | Chránené územie je navrhnuté ako osobitné chránené územie (SPA) v rámci sústavy Natura2000. | siteOfCommunityImportance | Chránené územie má označenie ako lokalita s európskym významom (SCI) v rámci sústavy Natura2000. | specialAreaOfConservation | Chránené územie má označenie ako osobitné chránené územie (SAC) v rámci sústavy Natura2000. | specialProtectionArea | Chránené územie má označenie ako osobitné chránené územie (SPA) v rámci sústavy Natura2000.54. | In point 9.4.5, the following table is added: | Allowed values for the code list Natura2000DesignationValue | Value | Definition | proposedSiteOfCommunityImportance | The Protected Site is proposed as a Site of Community Importance (SCI) under Natura2000. | proposedSpecialProtectionArea | The Protected Site is proposed as a Special Protection Area (SPA) under Natura2000. | siteOfCommunityImportance | The Protected Site is designated as a Site of Community Importance (SCI) under Natura2000. | specialAreaOfConservation | The Protected Site is designated as a Special Area of Conservation (SAC) under Natura2000. | specialProtectionArea | The Protected Site is designated as a Special Protection Area (SPA) under Natura2000.
55. | V bode 9.4.6 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov RamsarDesignationValue | Hodnota | Definícia | ramsar | Chránené územie má označenie podľa Ramsarského dohovoru.55. | In point 9.4.6, the following table is added: | Allowed values for the code list RamsarDesignationValue | Value | Definition | ramsar | The Protected Site is designated under the Ramsar Convention.
56. | V bode 9.4.7 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue | Hodnota | Definícia | biosphereReserve | Chránené územie má označenie ako biosférická rezervácia v rámci programu pre ľudí a biosféru.56. | In point 9.4.7, the following table is added: | Allowed values for the code list UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue | Value | Definition | biosphereReserve | The Protected Site is designated as a Biosphere Reserve under the Man and Biosphere Programme.
57. | V bode 9.4.8 sa dopĺňa táto tabuľka: | Povolené hodnoty pre zoznam kódov UNESCOWorldHeritageDesignationValue | Hodnota | Definícia | cultural | Chránené územie má označenie ako miesto kultúrneho svetového dedičstva. | mixed | Chránené územie má označenie ako miesto zmiešaného svetového dedičstva. | natural | Chránené územie má označenie ako miesto prírodného svetového dedičstva.57. | In point 9.4.8, the following table is added: | Allowed values for the code list UNESCOWorldHeritageDesignationValue | Value | Definition | cultural | The Protected Site is designated as a cultural World Heritage site. | mixed | The Protected Site is designated as a mixed World Heritage site. | natural | The Protected Site is designated as a natural World Heritage site.