?

2004R2216 — SK — 01.02.2008 — 002.0012004R2216 — EN — 01.02.2008 — 002.001
Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsahThis document is meant purely as a documentation tool and the institutions do not assume any liability for its contents
►B | NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2216/2004 | z 21. decembra 2004 | o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES | (Text s významom pre EHP) | (Ú. v. ES L 386, 29.12.2004, p.1)►B | COMMISSION REGULATION (EC) No 2216/2004 | of 21 December 2004 | for a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council | (Text with EEA relevance) | (OJ L 386, 29.12.2004, p.1)
Zmenené a doplnené:Amended by:
  |   | Úradný vestník  |   | Official Journal
  No | page | date  No | page | date
►M1 | NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 916/2007 z 31. júla 2007, |   L 200 | 5 | 1.8.2007►M1 | COMMISSION REGULATION (EC) No 916/2007 of 31 July 2007 |   L 200 | 5 | 1.8.2007
▼B▼B
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2216/2004COMMISSION REGULATION (EC) No 2216/2004
z 21. decembra 2004of 21 December 2004
o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ESfor a standardised and secured system of registries pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council and Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council
(Text s významom pre EHP)(Text with EEA relevance)
OBSAHTABLE OF CONTENTS
Kapitola I | Predmet a definícieChapter I | Subject matter and definitions
Kapitola II | Registre a protokoly transakciíChapter II | Registries and transaction logs
Kapitola III | Obsah registrovChapter III | Contents of the registries
Oddiel 1 | Výkazníctvo a dôvernosťSection 1 | Reporting and Confidentiality
Oddiel 2 | ÚčtySection 2 | Accounts
Oddiel 3 | Účty stránSection 3 | Party accounts
Oddiel 4 | Holdingové účty prevádzkovateľaSection 4 | Operator holding accounts
Oddiel 5 | Osobné holdingové účtySection 5 | Person holding accounts
Oddiel 6 | TabuľkySection 6 | Tables
Oddiel 7 | Kódy a identifikátorySection 7 | Codes and identifiers
Kapitola IV | Kontroly a procesyChapter IV | Checks and processes
Oddiel 1 | Blokovanie účtovSection 1 | Blocking of accounts
Oddiel 2 | Au Utomatizované kontroly a proces zosúlaďovania údajovSection 2 | Automated checks and the data reconciliation process
Oddiel 3 | Vykonávanie a finalizácia procesovSection 3 | Execution and finalisation of processes
Kapitola V | TransakcieChapter V | Transactions
Oddiel 1 | Prideľovanie a vydávanie kvót na obdobie rokov 2005 – 2007Section 1 | Allocation and issue of allowances for the 2005-2007 period
Oddiel 2 | Prideľovanie a vydávanie kvót na obdobie rokov 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobieSection 2 | Allocation and issue of allowances for the 2008-2012 period and each subsequent five year period
Oddiel 3 | Prevody a oprávnenosťSection 3 | Transfers and eligibility
Oddiel 4 | Overené emisieSection 4 | Verified emissions
Oddiel 5 | Vzdanie sa emisných kvótSection 5 | Surrender of allowances
Oddiel 6 | Zrušenie a vyradenieSection 6 | Cancellation and retirement
Oddiel 7 | Zrušenie a nahradenieSection 7 | Cancellation and replacement
Oddiel 8 | Dobrovoľné zrušenie a vyradenieSection 8 | Voluntary cancellation and retirement
Kapitola VA | Prevádzka registrov členských štátov, ktoré nemajú aauChapter Va | Operation of registries of member states which do not have aaus
Kapitola VI | Bezpečnostné normy, legalizácia a prístupové právaChapter VI | Security standards, authentication and access rights
Kapitola VII | Dostupnosť a spoľahlivosť informáciíChapter VII | Availability and reliability of information
Kapitola VIII | Záznamy a poplatkyChapter VIII | Records and fees
Kapitola IX | Záverečné ustanoveniaChapter IX | Final provisions
Príloha IAnnex I
Príloha IIAnnex II
Príloha IIIAnnex III
Príloha IVAnnex IV
Príloha VAnnex V
Príloha VIAnnex VI
Tabuľka VI-1: | Identifikačný kód jednotkyTable VI-1: | Unit Identification Code
Tabuľka VI-2: | Platný počiatočný typ jednotky – Doplnkový typ jednotkyTable VI-2: | Valid Initial Unit Type – Supplementary Unit Type
Tabuľka VI-3: | Identifikačný kód účtuTable VI-3: | Account Identification Code
Tabuľka VI-4: | Identifikačný kód povoleniaTable VI-4: | Permit Identification Code
Tabuľka VI-5: | Identifikačný kód vlastníka účtuTable VI-5: | Account Holder Identification Code
Tabuľka VI-6: | Identifikačný kód zariadeniaTable VI-6: | Installation Identification Code
Tabuľka VI-7: | Identifikačný kód korelácieTable VI-7: | Correlation Identification Code
Príloha VIIAnnex VII
Príloha VIIIAnnex VIII
Tabuľka VIII-1: | Diagram sekvencie správ pre procesy týkajúce sa účtu alebo overených emisiíTable VIII-1: | Message Sequence Diagram for Processes concerning an Account or Verified Emissions
Tabuľka VIII-2: | Stavový diagram procesu týkajúceho sa účtu alebo overených emisiíTable VIII-2: | Status Diagram for Processes concerning an Account or Verified Emissions
Tabuľka VIII-3: | Komponenty a funkcie pre procesy týkajúce sa účtu alebo overených emisiíTable VIII-3: | Components and Functions for Processes concerning an Account or Verified Emissions
Tabuľka VIII-4: | Komponent MgmtOfAccountWSTable VIII-4: | MgmtOfAccountWS Component
Tabuľka VIII-5: | Funkcia MgmtOfAccountWS.CreateAccount()Table VIII-5: | MgmtOfAccountWS.CreateAccount() function
Tabuľka VIII-6: | Funkcia MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()Table VIII-6: | MgmtOfAccountWS.UpdateAccount() function
Tabuľka VIII-7: | Funkcia MgmtOfAccountWS.CloseAccount()Table VIII-7: | MgmtOfAccountWS.CloseAccount() function
Tabuľka VIII-8: | Funkcia MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()Table VIII-8: | MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions() function
Tabuľka VIII-9: | Funkcia MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()Table VIII-9: | MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome() function
Tabuľka VIII-10: | Komponent AccountManagementTable VIII-10: | AccountManagement Component
Tabuľka VIII-11: | Funkcia ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()Table VIII-11: | ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation() function
Tabuľka VIII-12: | Funkcia ManagementOfAccount.CreateAccount()Table VIII-12: | ManagementOfAccount.CreateAccount() function
Tabuľka VIII-13: | Funkcia AccountManagement.ValidateAccountUpdate()Table VIII-13: | AccountManagement.ValidateAccountUpdate() function
Tabuľka VIII-14: | Funkcia ManagementOfAccount.CreateAccount()Table VIII-14: | ManagementOfAccount.UpdateAccount() function
Tabuľka VIII-15: | Funkcia ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()Table VIII-15: | ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure() function
Tabuľka VIII-16: | Funkcia ManagementOfAccount.CloseAccount()Table VIII-16: | ManagementOfAccount.CloseAccount()
Tabuľka VIII-17: | Funkcia ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()Table VIII-17: | ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()
Tabuľka VIII-18: | Funkcia ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissionsTable VIII-18: | ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions
Tabuľka VIII-19: | Sekundárne kontrolyTable VIII-19: | Secondary Checks
Príloha IXAnnex IX
Tabuľka IX-1: | Terciárne kontrolyTable IX-1: | Tertiary Checks
Príloha XAnnex X
Tabuľka X-1: | Sekundárne kontrolyTable X-1: | Secondary Checks
Príloha XIAnnex XI
Príloha XIaAnnex XIa
Tabuľka XIa-1 | Komponenty a funkcie postupov týkajúcich sa automatických zmien v tabuľkách národných plánov prideľovaniaTable XIa-1: | Components and Functions for Processes concerning automatic national allocation plan table changes
Tabuľka XIa-2: | Komponent NAPTableManagementWSTable XIa-2: | NAPTableManagementWS Component
Tabuľka XIa-3: | (Funkcia SprávaTabuľkyNAPZPracovnejStanice.DoplnenieNovéhoZariadeniaDoNAP)Table XIa-3: | NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP() function
Tabuľka XIa-4: | (Funkcia SprávaTabuľkyNAPZPracovnejStanice.ZvýšeniePrídeluPreZariadenieNovéhoÚčastníkaVNAP)Table XIa-4: | NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP() function
Tabuľka XIa-5: | (Funkcia SprávaTabuľkyNAPZPracovnejStanice.OdstráneniePrídeluZatvorenéhoZariadeniaZNAP)Table XIa-5: | NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation() function
Tabuľka XIa-6: | (Funkcia SprávaTabuľkyNAPZPracovnejStanice.PrijatieVýsledkuSprávyNAP)Table XIa-6: | NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome () function
Tabuľka XIa-7: | Postupy týkajúce sa zmien do tabuľky NAPTable XIa-7: | Processes concerning NAP Table changes
Príloha XIIAnnex XII
Tabuľka XII-1: | Nezávislé kódy Spoločenstva pre odpoveď na protokol transakciíTable XII-1: | Community Independent Transaction Log Response Codes
Príloha XIIIAnnex XIII
Príloha XIVAnnex XIV
Príloha XVAnnex XV
Príloha XVIAnnex XVI
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEVTHE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,Having regard to the Treaty establishing the European Community,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES z 13. októbra 2003 ktorou sa ustanovuje schéma obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva a mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES ( 1 ), a najmä na jej článok 19 odsek 3,Having regard to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC ( 1 ), and in particular Article 19(3) thereof,
so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme monitorovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a implementácie Kjótskeho protokolu ( 2 ), a najmä na druhú vetu prvého pododseku článku 6 odseku 1 uvedeného rozhodnutia,Having regard to Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol ( 2 ), and in particular the first subparagraph, second sentence, Article 6(1) thereof,
keďže:Whereas:
(1) | je potrebný integrovaný systém registrov Spoločenstva pozostávajúci z registrov Spoločenstva a jeho členských štátov zriadený podľa článku 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES, ktorý zahŕňa registre zriadené podľa článku 19 smernice č. 2003/87/ES a nezávislé protokoly transakcií Spoločenstva zavedené podľa článku 20 uvedenej smernice, aby sa zabezpečilo, že vydávanie, prevod a zrušenie emisných kvót nezahŕňa nezrovnalosti a že transakcie sú zlučiteľné so záväzkami vyplývajúcimi z Rámcového dohovoru Spojených národov o zmene podnebia (UNFCCC) a z Kjótskeho protokolu;(1) | An integrated Community system of registries, consisting of the registries of the Community and its Member States established pursuant to Article 6 of Decision No 280/2004/EC that incorporate the registries established pursuant to Article 19 of Directive 2003/87/EC and the Community independent transaction log established pursuant to Article 20 of that Directive, is necessary to ensure that the issue, transfer and cancellation of allowances does not involve irregularities and that transactions are compatible with the obligations resulting from the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Kyoto Protocol.
(2) | v súlade so smernicou č. 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí ( 3 ) a s rozhodnutím 19/CP.7 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC majú byť zverejnené osobitné správy o riadnom základe na zabezpečenie, aby verejnosť mala prístup k informáciám uchovávaným v rámci integrovaného systému registrov, podliehajúc určitým požiadavkám utajenosti;(2) | In accordance with Directive 2003/4/EC of 28 January 2003 on public access to environmental information ( 3 ) and Decision 19/CP.7 of the Conference of the Parties to the UNFCCC, specific reports should be made public on a regular basis to ensure that the public has access to information held within the integrated system of registries, subject to certain confidentiality requirements.
(3) | legislatíva Spoločenstva týkajúca sa ochrany osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov, najmä smernica č. 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ( 4 ), smernica č. 2002/58/ES týkajúca sa spracovania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií ( 5 ) a nariadenie (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov ( 6 ), má byť dodržiavaná, keď sú tieto dokumenty uplatňované na informácie uchovávané a spracúvané v súlade s týmto nariadením;(3) | Community legislation concerning the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, in particular Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ( 4 ), Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector ( 5 ) and Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data ( 6 ), should be respected where these are applicable to information held and processed pursuant to this Regulation.
(4) | každý register má obsahovať jeden holdingový účet strany, jeden vyraďovací účet, ako aj stornovacie a náhradné účty požadované v súlade s rozhodnutím č. 19/CP.7 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC pre každé záväzné obdobie, a každý register zriadený podľa článku 19 smernice č. 2003/87/ES má obsahovať holdingové účty nevyhnutné na implementáciu požiadaviek uvedenej smernice pre prevádzkovateľov a pre iné osoby. Každý takýto účet má byť zriadený v súlade s normalizovanými postupmi, aby sa zabezpečila celistvosť systému registrov a prístup verejnosti k informáciám uchovávaným v tomto systéme;(4) | Each registry should contain one Party holding account, one retirement account, and the cancellation and replacement accounts required pursuant to Decision 19/CP.7 of the Conference of the Parties to the UNFCCC for each commitment period, and each registry established pursuant to Article 19 of Directive 2003/87/EC should contain holding accounts required to implement the requirements of that Directive for operators and for other persons. Each such account should be created in accordance with standardised procedures to ensure the integrity of the registries system and public access to information held in this system.
(5) | článok 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES vyžaduje, aby Spoločenstvo a jeho členské štáty uplatňovali funkčné a technické špecifikácie pre normy výmeny údajov na systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované v súlade s rozhodnutím č. 24/CO.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC, na zriaďovanie a prevádzkovanie registrov a nezávislých protokolov Spoločenstva o transakciách. Uplatnenie a vypracovanie týchto špecifikácii vo vzťahu k integrovanému systému registrov Spoločenstva umožňuje začleniť registre zriadené podľa článku 19 smernice č. 2003/87/ES do registrov zriadených podľa článku 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES;(5) | Article 6 of Decision No 280/2004/EC requires the Community and its Member States to apply the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC, for the establishment and operation of registries and the Community independent transaction log. The application and elaboration of these specifications in relation to the integrated Community registries system allows the incorporation of the registries established pursuant to Article 19 of Directive 2003/87/EC into the registries established pursuant to Article 6 of Decision No 280/2004/EC.
(6) | nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude vykonávať automatizované kontroly všetkých procesov v systéme registrov Spoločenstva v súvislosti s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami a Kjótskymi jednotkami, a nezávislý protokol transakcií UNFCCC bude vykonávať automatizované kontroly procesov týkajúcich sa Kjótskych jednotiek, aby sa zabezpečilo, že nejestvujú nijaké nezrovnalosti. Procesy, ktoré spadajú pod tieto kontroly budú prerušené, aby sa zabezpečilo, že transakcie v systéme registrov Spoločenstva spĺňajú požiadavky smernice č. 2003/87/ES a požiadavky vypracované v súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom;(6) | The Community independent transaction log will perform automated checks on all processes in the Community registries system concerning allowances, verified emissions, accounts and Kyoto units, and the UNFCCC independent transaction log will perform automated checks on processes concerning Kyoto units to ensure that there are no irregularities. Processes that fail these checks will be terminated to ensure that transactions in the Community registries system comply with the requirements of Directive 2003/87/EC and the requirements elaborated pursuant to the UNFCCC and the Kyoto Protocol.
(7) | všetky transakcie v systéme registrov Spoločenstva sa majú vykonávať v súlade s normalizovanými postupmi a v prípade potreby podľa zosúladeného časového harmonogramu, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek smernice č. 2003/87/ES a požiadaviek vypracovaných v súlade s UNFCCC a Kjótskym protokolom a ochránila sa integrita tohto systému;(7) | All transactions in the Community registries system should be executed in accordance with standardised procedures and, where necessary, on a harmonised timetable, in order to ensure compliance with the requirements of Directive 2003/87/EC and with the requirements elaborated pursuant to the UNFCCC and the Kyoto Protocol, and to protect the integrity of that system.
(8) | majú sa uplatňovať minimálne normy bezpečnosti a zosúladené požiadavky na legalizáciu a prístupové práva s cieľom chrániť bezpečnosť informácií uchovávaných v integrovanom systéme registrov Spoločenstva;(8) | Minimum security standards and harmonised requirements on authentication and access rights should be applied to protect the security of information held in the integrated Community registries system.
(9) | centrálny správca a každý správca registra má zabezpečiť, aby prerušenia v prevádzke integrovaného systému registrov Spoločenstva boli udržiavané na minimálnej úrovni vykonávaním primeraných krokov, ktoré zabezpečia dostupnosť registrov a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva poskytnutím dôkladných systémov a postupov na ochranu všetkých informácií;(9) | The Central Administrator and each registry administrator should ensure that interruptions to the operation of the integrated Community registries system are kept to a minimum by taking all reasonable steps to ensure the availability of the registries and the Community independent transaction log and by providing for robust systems and procedures for the safeguarding of all information.
(10) | záznamy týkajúce sa všetkých procesov, operátorov a osôb v systéme registrov Spoločenstva majú byť uchovávané v súlade normami protokolovania údajov uvedenými vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov v rámci Kjótskeho protokolu vypracované v súlade s rozhodnutím 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC;(10) | Records concerning all processes, operators and persons in the Community registries system should be stored in accordance with the data logging standards set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
(11) | transparentný systém poplatkov a zákaz účtovať vlastníkom účtov špecifické transakcie v systéme registrov Spoločenstva pomôže zabezpečiť integritu tohto systému;(11) | A transparent system of fees and a prohibition to charge account holders for specific transactions in the Community registries system will help ensure the integrity of that system.
(12) | opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 23 odseku 1 smernice č. 2003/87/ES a v článku 9 odseku 2 rozhodnutia č. 280/20004/ES,(12) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee referred to in Article 23(1) of Directive 2003/87/EC and Article 9(2) of Decision No 280/2004/EC.
PRIJALA TOTO NARIADENIE.HAS ADOPTED THIS REGULATION:
KAPITOLA ICHAPTER I
PREDMET A DEFINÍCIESUBJECT MATTER AND DEFINITIONS
Článok 1Article 1
PredmetSubject matter
Toto nariadenie ustanovuje všeobecné ustanovenia, funkčné a technické špecifikácie, prevádzkové a udržiavacie požiadavky týkajúce sa normalizovaného a zabezpečeného systému registrov pozostávajúceho z registrov vo forme normalizovaných elektronických databáz obsahujúcich všeobecné dátové prvky, a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva. Poskytuje aj efektívny systém komunikovania medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC.This Regulation lays down general provisions, functional and technical specifications and operational and maintenance requirements concerning the standardised and secured registries system consisting of registries, in the form of standardised electronic databases containing common data elements, and the Community independent transaction log. It also provides for an efficient communication system between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log.
Článok 2Article 2
DefinícieDefinitions
Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú definície uvedené v článku 3 smernice č. 2003/87/ES. Uplatňujú sa aj tieto definície:For the purposes of this Regulation, the definitions laid down in Article 3 of Directive 2003/87/EC shall apply. The following definitions shall also apply:
a) „obdobie rokov 2005 – 2007“ znamená obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2007 uvedené v článku 11 odseku 1 smernice č. 2003/87/ES;(a) ‘2005-2007 period’ means the period from 1 January 2005 to 31 December 2007 as referred to in Article 11(1) of Directive 2003/87/EC;
b) „obdobie rokov 2008 – 2012 a nasledujúce päťročné obdobie“ znamená obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2012 plus nasledujúce päťročné obdobie uvedené v článku 11 odseku 2 smernice č. 2003/87/ES;(b) ‘2008-2012 period and subsequent five-year periods’ means the period from 1 January 2008 to 31 December 2012 plus consecutive five-year periods as referred to in Article 11(2) of Directive 2003/87/EC;
c) „vlastník účtu“ znamená osobu, ktorá vlastní účet v systéme registrov;(c) ‘account holder’ means a person who holds an account in the registries system;
d) „pridelené množstvo“ znamená množstvo emisií skleníkových plynov v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého vypočítané v súlade s emisnými hladinami určenými podľa článku 7 rozhodnutia č. 280/2004/ES;(d) ‘assigned amount’ means the amount of greenhouse gas emissions in tonnes of carbon dioxide equivalent calculated in accordance with the emission levels determined pursuant to Article 7 of Decision No 280/2004/EC;
▼M1▼M1
e) „jednotka prideleného množstva (AAU)“ znamená jednotku vydanú podľa článku 7 ods. 3 rozhodnutia č. 280/2004/ES alebo niektorou zúčastnenou stranou Kjótskeho protokolu;(e) ‘assigned amount unit’ (AAU) means a unit issued pursuant to Article 7(3) of Decision No 280/2004/EC or by a Party to the Kyoto Protocol;
▼B▼B
f) „splnomocnený zástupca“ znamená fyzickú osobu splnomocnenú zastupovať centrálneho správcu, správcu registra, vlastníka účtu alebo overovateľa podľa článku 23;(f) ‘authorised representative’ means a natural person authorised to represent the Central Administrator, a registry administrator, an account holder or a verifier pursuant to Article 23;
g) „register CDM“ znamená register mechanizmu čistého rozvoja zriadený, prevádzkovaný a udržiavaný výkonnou radou mechanizmu čistého rozvoja podľa článku 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu;(g) ‘CDM registry’ means the clean development mechanism registry established, operated and maintained by the executive board of the clean development mechanism pursuant to Article 12 of the Kyoto Protocol and the decisions adopted pursuant to the UNFCCC or the Kyoto Protocol;
h) „centrálny správca“ je osoba, ktorú Komisia určila podľa článku 20 smernice č. 2003/87/ES a poverila prevádzkovaním a udržiavaním nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva;(h) ‘Central Administrator’ means the person designated by the Commission pursuant to Article 20 of Directive 2003/87/EC to operate and maintain the Community independent transaction log;
i) „nezávislý protokol transakcií Spoločenstva“ znamená nezávislý protokol transakcií ustanovený v článku 20 odseku 1 smernice č. 2003/87/ES za účelom evidencie vydávania, prevodu a rušenia kvót zriadený, prevádzkovaný a udržiavaný podľa článku 5;(i) ‘Community independent transaction log’ means the independent transaction log provided for in Article 20(1) of Directive 2003/87/EC for the purpose of recording the issue, transfer and cancellation of allowances, and established, operated and maintained in accordance with Article 5;
j) „príslušný orgán“ znamená orgán alebo orgány určené členským štátom podľa článku 18 smernice č. 2003/87/ES;(j) ‘competent authority’ means the authority or authorities designated by a Member State pursuant to Article 18 of Directive 2003/87/EC;
k) „odchýlka“ znamená nezrovnalosť zistenú nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo nezávislým protokolom transakcií UNFCCC, podľa ktorej navrhovaný proces nezodpovedá požiadavkám špecifikovaným v rámci smernice č. 2003/87/ES vypracovaným v tomto nariadení a požiadavkám vypracovaným podľa UNFCCC alebo Kjótského protokolu;(k) ‘discrepancy’ means an irregularity detected by the Community independent transaction log or UNFCCC independent transaction log whereby the proposed process does not conform to the requirements specified under Directive 2003/87/EC as elaborated in this Regulation and the requirements elaborated pursuant to the UNFCCC or the Kyoto Protocol;
l) „vis major emisná kvóta“ znamená vis major emisnú kvótu vydanú podľa článku 29 smernice č. 2003/87/ES;(l) ‘force majeure allowance’ means a force majeure allowance issued pursuant to Article 29 of Directive 2003/87/EC;
m) „nekonzistentnosť“ znamená nezrovnalosť zistenú nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo nezávislým protokolom transakcií UNFCCC, na základe ktorej sa informácie týkajúce sa emisných kvót, účtov alebo Kjótskych jednotiek poskytované registrom ako súčasť periodického procesu zosúlaďovania líšia od informácií obsiahnutých v jednom z týchto dvoch nezávislých protokolov transakcií;(m) ‘inconsistency’ means an irregularity detected by the Community independent transaction log or UNFCCC independent transaction log whereby the information regarding allowances, accounts or Kyoto units provided by a registry as part of the periodic reconciliation process differs from the information contained in either independent transaction log;
n) „Kjótska jednotka“ znamená AAU, RMU, ERU alebo CER;(n) ‘Kyoto unit’ means an AAU, RMU, ERU or CER;
o) „proces“ znamená ľubovoľný z procesov uvedených v článku 32;(o) ‘process’ means any one of the processes referred to in Article 32;
p) „register“ znamená register zriadený, prevádzkovaný a udržiavaný podľa článku 6 rozhodnutia č. 280/2004/ES a zahŕňa register zriadený podľa článku 19 smernice č. 2003/87/ES. ►M1  Osobitné ustanovenia platia pre registre uvedené v článku 63a; ◄(p) ‘registry’ means a registry established, operated and maintained pursuant to Article 6 of Decision No 280/2004/EC, incorporating a registry established pursuant to Article 19 of Directive 2003/87/EC. ►M1  Special provisions are applicable to registries referred to in Article 63a; ◄
q) „správca registra“ znamená príslušný orgán, osoby alebo osobu určené členským štátom alebo Komisiou, ktoré prevádzkujú a udržiavajú register v súlade s požiadavkami smernice č. 2003/87/ES, rozhodnutia č. 280/2004/ES a tohto nariadenia;(q) ‘registry administrator’ means the competent authority, persons or person, designated by the Member State or the Commission, that operates and maintains a registry in accordance with the requirements of Directive 2003/87/EC, Decision No 280/2004/EC and this Regulation;
r) „vyraďovacia jednotka“ znamená jednotku vydanú podľa článku 3 a Kjótskym protokolom;(r) ‘removal unit’ (RMU) means a unit issued pursuant to Article 3 of the Kyoto Protocol;
s) „dočasný CER“ (tCER) je CER vydaný na aktivity spojené s projektmi zalesňovania alebo znovuzalesňovania v rámci CDM, ktorý v súlade s rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskym protokolom vyprší na konci obdobia viazanosti, počas ktorého bol vydaný;(s) ‘temporary CER’ (tCER) is a CER issued for an afforestation or reforestation project activity under the CDM which, subject to the decisions adopted pursuant to the UNFCCC or the Kyoto Protocol, expires at the end of the commitment period following the one during which it was issued;
t) „dlhodobý CER“ (lCER) je CER vydaný na aktivity spojené s projektmi zalesňovania alebo znovuzalesňovania v rámci CDM, ktorý v súlade s rozhodnutiami prijatými podľa UNFCCC alebo Kjótskym protokolom vyprší na konci úverovacieho obdobia aktivít spojených s projektmi zalesňovania alebo znovuzalesňovania v rámci CDM, pre ktoré bol vydaný;(t) ‘long-term CER’ (lCER) is a CER issued for an afforestation or reforestation project activity under the CDM which, subject to the decisions adopted pursuant to the UNFCCC or the Kyoto Protocol, expires at the end of the crediting period of the afforestation or reforestation project activity under the CDM for which it was issued;
u) „register tretej krajiny“ znamená register zriadený, prevádzkovaný a udržiavaný krajinou uvedenou v prílohe B ku Kjótskemu protokolu, ktorá ratifikovala Kjótsky protokol a nie je členským štátom;(u) ‘third country registry’ means a registry established, operated and maintained by a country listed in Annex B to the Kyoto Protocol which has ratified the Kyoto Protocol and is not a Member State;
v) „transakcia“ znamená vydanie, prevod, nadobudnutie, vzdanie sa, zrušenie alebo nahradenie prídavkov a vydanie, prevod, nadobudnutie, zrušenie a odstúpenie od ERUs, CERs, AAUs a RMUs a prenos ERUs, CERs a AAUs;(v) ‘transaction’ means the issue, transfer, acquisition, surrender, cancellation and replacement of allowances and the issue, transfer, acquisition, cancellation and retirement of ERUs, CERs, AAUs and RMUs and carry-over of ERUs, CERs and AAUs;
w) „nezávislý protokol transakcií UNFCCC“ znamená nezávislý protokol transakcií zriadený, prevádzkovaný a udržiavaný sekretariátom Rámcového dohovoru Spojených národov o zmene podnebia;(w) ‘UNFCCC independent transaction log’ means the independent transaction log established, operated and maintained by the Secretariat of the United Nations Framework Convention on Climate Change;
x) „overovateľ“ znamená príslušný, nezávislý, akreditovaný overovací orgán zodpovedný za vykonávanie procesu overovania a podávania správ o ňom v súlade s podrobnými požiadavkami ustanovenými členským štátom podľa prílohy V smernice č. 2003/87/ES;(x) ‘verifier’ means a competent, independent, accredited verification body with responsibility for performing and reporting on the verification process, in accordance with the detailed requirements established by the Member State pursuant to Annex V of Directive 2003/87/EC;
y) „rok“ znamená kalendárny rok definovaný podľa greenwichského času.(y) ‘year’ means a calendar year, defined according to Greenwich Mean Time.
KAPITOLA IICHAPTER II
REGISTRE A PROTOKOLY TRANSAKCIÍREGISTRIES AND TRANSACTION LOGS
Článok 3Article 3
RegistreRegistries
1.  Register vo forme normalizovanej elektronickej databázy si zriadi každý členský štát a Komisia do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.1.  A registry in the form of a standardised electronic database shall be established by each Member State and the Commission by the day after the entry into force of this Regulation.
2.  Každý register bude zahŕňať technické a programové vybavenie uvedené v prílohe I, bude prístupný cez Internet a bude zodpovedať funkčným a technickým špecifikáciám požadovaným týmto nariadením.2.  Each registry shall incorporate the hardware and software set out in Annex I, be accessible via the Internet, and conform to the functional and technical specifications required by this Regulation.
3.  Každý register bude do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia schopný správne vykonávať všetky postupy súvisiace s overovaním emisií a účtov uvedených v prílohe VII, postupy zosúlaďovania uvedené v prílohe X a administratívne postupy uvedené v prílohe XI.3.  Each registry shall be capable of executing correctly all the processes concerning verified emissions and accounts set out in Annex VIII, the reconciliation process set out in Annex X and all the administrative processes set out in Annex XI by the day after the entry into force of this Regulation.
Každý register bude do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia schopný správne vykonávať všetky postupy súvisiace s emisnými kvótami a Kjótskymi jednotkami uvedené v prílohe IX, s výnimkou postupov s typmi postupov 04-00, 06-00, 07-00 a 08-00.Each registry shall be capable of executing correctly all the processes concerning allowances and Kyoto units set out in Annex IX by the day after the entry into force of this Regulation, with the exception of the processes with process types 04-00, 06-00, 07-00 and 08-00.
Každý register bude do 31. marca 2005 schopný správne vykonávať postupy súvisiace s emisnými kvótami a Kjótskymi jednotkami s postupmi typu 04-00, 06-00, 07-00 a 08-00 uvedenými v prílohe IX.Each registry shall be capable of executing correctly the processes concerning allowances and Kyoto units with process types 04-00, 06-00, 07-00 and 08-00 set out in Annex IX by 31 March 2005.
▼M1▼M1
Každý register je schopný správne vykonávať všetky postupy týkajúce sa zmien do tabuľky národného plánu prideľovania, uvedené v prílohe XIa z 1. februára 2008.Each registry shall be capable of executing correctly all the processes concerning automatic national allocation plan table changes set out in Annex XIa from 1 February 2008.
▼B▼B
Článok 4Article 4
Konsolidované registreConsolidated registries
Členský štát alebo Komisia môže zriadiť, prevádzkovať a udržiavať svoj register konsolidovaným spôsobom spolu s jedným alebo viacerými inými členskými štátmi Spoločenstva za predpokladu, že jeho/jej register zostane odlišný.A Member State or the Commission may establish, operate and maintain their registry in a consolidated manner together with one or more other Member States or the Community, provided that its registry remains distinct.
Článok 5Article 5
Nezávislý protokol transakcií SpoločenstvaThe Community independent transaction log
1.  Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude zriadený Komisiou vo forme normalizovanej elektronickej databázy do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.1.  The Community independent transaction log shall be established by the Commission in the form of a standardised electronic database by the day after the entry into force of this Regulation.
2.  Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude zahŕňať technické a programové vybavenie uvedené v prílohe I, bude prístupný cez Internet a bude zodpovedať funkčným a technickým špecifikáciám požadovaným týmto nariadením.2.  The Community independent transaction log shall incorporate the hardware and software set out in Annex I, be accessible via the Internet, and conform to the functional and technical specifications required by this Regulation.
3.  Centrálny správca určený podľa článku 20 smernice č. 2003/87/ES bude prevádzkovať a udržiavať nezávislý protokol transakcií Spoločenstva v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.3.  The Central Administrator designated pursuant to Article 20 of Directive 2003/87/EC shall operate and maintain the Community independent transaction log in accordance with the provisions of this Regulation.
▼M1▼M1
4.  Centrálny správca poskytne administratívne postupy uvedené v prílohe XI na podporu integrity údajov v systéme registrov a dodá postupy týkajúce sa automatických zmien do tabuliek národných plánov prideľovania uvedených v prílohe XIa, aby sa zabezpečilo, že v tabuľkách národných plánov prideľovania je uvedená výška emisných kvót, ktoré boli vydané a pridelené zariadeniam.4.  The Central Administrator shall provide the administrative processes referred to in Annex XI in order to facilitate the integrity of the data within the registries system and shall provide the processes related to automatic national allocation plan table changes referred to in Annex XIa to ensure that national allocation plan tables reflect the number of allowances issued and allocated to installations.
5.  Centrálny správca vykonáva postupy súvisiace s emisnými kvótami, overenými emisiami, zmenami do tabuliek národných plánov prideľovania, účtami alebo Kjótskymi jednotkami iba tam, kde je to potrebné na plnenie jeho funkcie ako centrálneho správcu.5.  The Central Administrator shall only perform processes concerning allowances, verified emissions, automatic national allocation plan table changes, accounts or Kyoto units where necessary to carry out its functions as Central Administrator.
▼B▼B
6.  Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia schopný správne vykonávať všetky postupy súvisiace s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami alebo Kjótskymi jednotkami uvedené v prílohe VIII a prílohe IX.6.  The Community independent transaction log shall be capable of executing correctly all the processes concerning allowances, verified emissions, accounts or Kyoto units set out in Annex VIII and Annex IX by the day after the entry into force of this Regulation.
Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude do nasledujúceho dňa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia schopný správne vykonávať postup zosúlaďovania uvedený v prílohe X a administratívne postupy uvedené v prílohe XI.The Community independent transaction log shall be capable of executing correctly the reconciliation process set out in Annex X and the administrative processes set out in Annex XI by the day after the entry into force of this Regulation.
▼M1▼M1
Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva je schopný správne vykonávať všetky postupy týkajúce sa automatických zmien do tabuliek národného plánu prideľovania uvedených v prílohe XIa z 1. februára 2008.The Community independent transaction log shall be capable of executing correctly all the processes concerning automatic national allocation plan table changes set out in Annex XIa from 1 February 2008.
▼B▼B
Článok 6Article 6
Komunikačné spojenie medzi registrami a nezávislým protokolom transakcií SpoločenstvaCommunication link between registries and the Community independent transaction log
1.  Komunikačné spojenie medzu každým registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva bude nadviazané do 31. decembra 2004.1.  A communication link between each registry and the Community independent transaction log shall be established by 31 December 2004.
Centrálny správca aktivuje komunikačné spojenie po úspešnom uskutočnení testovacích postupov uvedených v prílohe XIII a inicializačných postupov uvedených v prílohe XIV a vyrozumie o tom príslušného správcu registra.The Central Administrator shall activate the communication link after the testing procedures set out in Annex XIII and the initialisation procedures set out in Annex XIV have been completed successfully and notify the relevant registry administrator thereof.
▼M1▼M1
2.  Od 1. februára 2008 až do vytvorenia komunikačného spojenia uvedeného v článku 7 sa všetky postupy v súvislosti s emisnými kvótami, overenými emisiami, automatickými zmenami do tabuliek národného plánu prideľovania a s účtami vykonávajú výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií Spoločenstva.2.  From 1 February 2008 until the communication link referred to in Article 7 has been established, all processes concerning allowances, verified emissions, automatic national allocation plan table changes, and accounts shall be completed through the exchange of data via the Community independent transaction log.
▼B▼B
3.  Komisia môže dať centrálnemu správcovi pokyn, aby dočasne pozastavil proces uvedený v prílohách VIII a IX iniciovaný registrom, ak tento proces nie je vykonávaný v súlade s článkami 32 až 37.3.  The Commission may instruct the Central Administrator to temporarily suspend a process referred to in Annexes VIII and IX initiated by a registry if that process is not being executed in accordance with Articles 32 to 37.
Komisia môže dať centrálnemu správcovi pokyn, aby dočasne komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva, alebo pozastavil všetky alebo niektoré procesy uvedené v prílohách VIII a IX, ak daný register nie je prevádzkovaný a udržiavaný v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.The Commission may instruct the Central Administrator to temporarily suspend the communication link between a registry and the Community independent transaction log or to suspend all or some of the processes referred to in Annexes VIII and IX, if that registry is not operated and maintained in accordance with the provisions of this Regulation.
▼M1▼M1
Článok 7Article 7
Komunikačné spojenie medzi nezávislými protokolmi transakciíCommunication link between the independent transaction logs
1.  Komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC sa považuje za vytvorené, keď sú tieto systémy spojené na základe rozhodnutia, ktoré prijme centrálny správca po porade s Výborom pre klimatickú zmenu. Centrálny správca vytvorí a udržiava takéto spojenie, keď:1.  A communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log shall be considered as established when these systems are linked on the basis of a decision taken by the Central Administrator after consulting the Climate Change Committee. The Central Administrator shall establish and maintain such a link when
a) všetky registre úspešne vykonali inicializačný postup UNFCCC a(a) all registries have successfully completed the UNFCCC initialisation procedure; and
b) nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a nezávislý protokol transakcií UNFCCC sú schopné poskytovať potrebnú funkcionalitu vytvárať medzi sebou spojenie.(b) the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log are able to provide the necessary functionality and to link to each other.
2.  Ak nie sú splnené podmienky stanovené v odseku 1, Komisia môže na základe väčšinovej podpory Výboru pre klimatickú zmenu dať centrálnemu správcovi pokyn na vytvorenie a udržiavanie takéhoto spojenia.2.  If the conditions provided for in paragraph 1 are not met, the Commission may, subject to the majority support of the Climate Change Committee, instruct the Central Administrator to establish and maintain such a link.
3.  Po vytvorení spojenia opísaného v odseku 1 všetky postupy súvisiace s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami, automatickými zmenami do tabuliek národných plánov prideľovania a s Kjótskymi jednotkami sa uskutočnia výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií UNFCCC a potom cez nezávislý protokol transakcií Spoločenstva.3.  After having established the link described in 1., all processes concerning allowances, verified emissions, accounts, automatic national allocation plan table changes and Kyoto units shall be completed through the exchange of data via the UNFCCC independent transaction log and thereon to the Community independent transaction log.
4.  Komisia vyhodnotí a informuje Výbor pre klimatickú zmenu o možnostiach prepojenia registrov, nezávislého protokolu transakcií UNFCCC a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, iného, ako je protokol uvedený v odseku 3. Posúdi sa najmä to, či sa všetky postupy súvisiace s emisnými kvótami a Kjótskymi jednotkami uskutočnia výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a potom cez nezávislý protokol transakcií UNFCCC a všetky postupy súvisiace s overenými emisiami, účtami a automatickými zmenami do tabuliek národných plánov prideľovania sa uskutočnia výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií Spoločenstva.4.  The Commission shall evaluate and report to the Climate Change Committee on options for connecting registries, the UNFCCC independent transaction log and the Community independent transaction log different from the one described in 3.In particular it shall be considered whether all processes concerning allowances and Kyoto units shall be completed through the exchange of data via the Community independent transaction log and thereon to the UNFCCC independent transaction log and all processes concerning verified emissions, accounts and automatic national allocation plan table changes shall be completed through the exchange of data via the Community independent transaction log.
5.  Každý členský štát doručí správcovi nezávislého protokolu transakcií UNFCCC a centrálnemu správcovi dokumentáciu, ktorá sa vyžaduje na inicializáciu každého registra s nezávislým protokolom transakcií UNFCCC, a do 1. septembra 2007 bude každý register technicky pripravený na začatie inicializačného postupu v súlade s funkčnými a technickými špecifikáciami noriem na výmenu údajov v systémoch registrov na základe Kjótskeho protokolu, ktoré boli vypracované podľa rozhodnutia 24/CP.8 konferencie zúčastnených strán UNFCCC.5.  Each Member State shall deliver to the administrator of the UNFCCC independent transaction log and the Central Administrator the documentation required for the initialisation of each registry with the UNFCCC independent transaction log, and by 1 September 2007 each registry shall be technically prepared for the initialisation process to commence, in accordance with the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
6.  Ak je to možné, rozhodnutia uvedené v odseku 1 a 2 sa prijmú najmenej tri mesiace pred ich implementáciou.6.  The decisions referred to in paragraphs 1 and 2 shall, where possible be adopted at least three months prior to their implementation.
▼B▼B
Článok 8Article 8
Správcovia registrovRegistry administrators
1.  Každý členský štát a Komisia určí správcu registra, ktorý bude prevádzkovať a udržiavať jeho/jej register v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.1.  Each Member State and the Commission shall designate a registry administrator to operate and maintain its registry in accordance with the provisions of this Regulation.
Členské štáty a Komisia zabezpečia, že sa nevyskytne nijaký konflikt záujmov medzi správcom registra a jeho/jej vlastníkmi účtov alebo medzi správcom registra a centrálnym správcom.Member States and the Commission shall ensure that there is no conflict of interest between the registry administrator and its account holders or between the registry administrator and the Central Administrator.
2.  Každý členský štát do 1. septembra 2004 oznámi Komisii údaje o totožnosti a kontaktné údaje správcu svojho registra v súlade s postupmi inicializácie uvedenými v prílohe XIV.2.  Each Member State shall notify the Commission of the identity and contact details of the registry administrator for its registry by 1 September 2004 in accordance with the initialisation procedures set out in Annex XIV.
3.  Členské štáty a Komisia si ponechajú maximálnu zodpovednosť a právomoc v súvislosti s prevádzkovaním a udržiavaním svojich registrov.3.  The Member States and the Commission shall retain ultimate responsibility and authority for the operation and maintenance of their registries.
4.  Komisia bude koordinovať implementáciu požiadaviek tohto nariadenia správcami registrov každého členského štátu a centrálnym správcom.4.  The Commission shall coordinate the implementation of the requirements of this Regulation with the registry administrators of each Member State and the Central Administrator.
KAPITOLA IIICHAPTER III
OBSAH REGISTROVCONTENTS OF THE REGISTRIES
ODDIEL 1SECTION 1
Výkazníctvo a dôvernosťReporting and Confidentiality
Článok 9Article 9
VýkazníctvoReporting
1.  Každý správca registra transparentným a usporiadaným spôsobom sprístupní cez webovú stránku svojho registra informácie uvedené v prílohe XVI príjemcom uvedeným v prílohe XVI a s frekvenciou určenou v prílohe XVI. Správcovia registrov nebudú zverejňovať dodatočné informácie uchovávané v registroch.1.  Each registry administrator shall make available the information listed in Annex XVI at the frequencies and to the recipients set out in Annex XVI in a transparent and organised manner via his registry web site. Registry administrators shall not release additional information held in the registry.
2.  Centrálny správca transparentným a usporiadaným spôsobom sprístupní cez webovú stránku nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva informácie uvedené v prílohe XVI príjemcom uvedeným v prílohe XVI a s frekvenciou určenou v prílohe XVI. Centrálny správca nebude zverejňovať dodatočné informácie uchovávané v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva2.  The Central Administrator shall make available the information listed in Annex XVI at the frequencies and to the recipients set out in Annex XVI in a transparent and organised manner via the Community independent transaction log web site. The Central Administrator shall not release additional information held in the Community independent transaction log.
3.  Každá webová stránka umožní príjemcom správ uvedeným v prílohe XVI preštudovať tieto správy s využitím vyhľadávacích prostriedkov.3.  Each web site shall allow the recipients of the reports listed in Annex XVI to query those reports using search facilities.
4.  Každý správca registra je zodpovedný za presnosť informácií pochádzajúcich z jeho registra a sprístupnených cez webovú stránku nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva.4.  Each registry administrator is responsible for the accuracy of the information that originates from his registry and is made available via the Community independent transaction log website.
5.  Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva ani registre nebudú vyžadovať od vlastníkov účtov, aby predkladali cenové informácie týkajúce sa emisných kvót alebo Kjótskych jednotiek.5.  Neither the Community independent transaction log nor registries shall require account holders to submit price information concerning allowances or Kyoto units.
Článok 10Article 10
DôvernosťConfidentiality
1.  Všetky informácie, vrátane informácií o vlastnení všetkých účtov a o všetkých uskutočnených transakciách, uchovávané v registroch a v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva sú považované za dôverné na všetky účely iné ako implementácia požiadaviek tohto nariadenia, smernice 2003/87/ES alebo vnútroštátneho práva.1.  All information, including the holdings of all accounts and all transactions made, held in the registries and the Community independent transaction log shall be considered confidential for any purpose other than the implementation of the requirements of this Regulation, Directive 2003/87/EC or national law.
2.  Informácie uchovávané v registroch nesmú byť použité bez predbežného súhlasu príslušného vlastníka účtu, s výnimkou prevádzkovania a udržiavania týchto registrov v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.2.  Information held in the registries may not be used without the prior consent of the relevant account holder except to operate and maintain those registries in accordance with the provisions of this Regulation.
▼M1▼M1
3.  Každý zodpovedný orgán a správca registra vykonáva postupy súvisiace s emisnými kvótami, overenými emisiami, automatickými zmenami do tabuliek národných plánov prideľovania, účtami alebo s Kjótskymi jednotkami iba vtedy, keď je to potrebné na výkon jeho funkcie zodpovedného orgánu alebo správcu registra.3.  Each competent authority and registry administrator shall only perform processes concerning allowances, verified emissions, automatic national allocation plan table changes, accounts or Kyoto units where necessary to carry out their functions as competent authority or registry administrator.
▼B▼B
ODDIEL 2SECTION 2
ÚčtyAccounts
Článok 11Article 11
ÚčtyAccounts
1.  Od 1. januára 2005 bude každý register obsahovať najmenej jeden holdingový účet strany utvorený podľa článku 12.1.  From 1 January 2005 onwards, each registry shall contain at least one Party holding account created in accordance with Article 12.
2.  Od 1. januára 2005 bude každý register členského štátu obsahovať holdingový účet operátora pre každé zariadenie utvorený podľa článku 15 a každý register bude obsahovať najmenej jeden osobný holdingový účet pre každú osobu utvorený podľa článku 19.2.  From 1 January 2005 onwards, each Member State registry shall contain one operator holding account for each installation created in accordance with Article 15 and each registry shall contain at least one person holding account for each person created in accordance with Article 19.
3.  Od 1. januára 2005 bude každý register obsahovať jeden vyraďovací účet a jeden stornovací účet na obdobie 2005 – 2007 a jeden stornovací účet na obdobie 2008 – 2012, utvorené podľa článku 12.3.  From 1 January 2005 onwards, each registry shall contain one retirement account and one cancellation account for the 2005-2007 period and one cancellation account for the 2008-2012 period, created in accordance with Article 12.
4.  Od 1. januára 2008 a od 1. januára každého nasledujúceho päťročného obdobia bude každý register obsahovať jeden vyraďovací účet, stornovací účet a náhradný účet na základe príslušných rozhodnutí prijatých v súlade s UNFCCC alebo s Kjótskym protokolom na obdobie rokov 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobie, utvorené podľa článku 12.4.  From 1 January 2008 and from 1 January of the first year of each subsequent five-year period, each registry shall contain one retirement account and the cancellation and replacement accounts required by the relevant decisions adopted pursuant to the UNFCCC or the Kyoto Protocol for the 2008-2012 period and for each subsequent five-year period, created in accordance with Article 12.
5.  Pokiaľ nie je ustanovené inak, všetky účty budú schopné viesť emisné kvóty a Kjótske jednotky.5.  Unless otherwise provided, all accounts shall be capable of holding allowances and Kyoto units.
ODDIEL 3SECTION 3
Účty stránParty accounts
Článok 12Article 12
Utváranie účtov stránCreation of Party accounts
1.  Príslušný orgán členského štátu a Komisia predloží príslušnému správcovi registra žiadosť o utvorenie účtov uvedených v článku 11 odsekoch 1, 3 a 4 vo svojich registroch.1.  The relevant body of the Member State and the Commission shall submit an application to their respective registry administrator for the creation in their registries of the accounts referred to in Article 11(1), (3) and (4).
Žiadateľ poskytne správcovi registra informácie odôvodnene požadované správcom registra. Tieto informácie budú obsahovať údaje uvedené v prílohe IV.The applicant shall provide the registry administrator with the information reasonably required by the registry administrator. That information shall include the information set out in Annex IV.
2.  Do 10 dní od obdržania žiadosti podľa odseku 1 alebo po aktivácii komunikačného spojenia medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva, podľa toho, ktorý dátum je neskorší, správca registra utvorí účet v registri v súlade s postupom utvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.2.  Within 10 days of the receipt of an application in accordance with paragraph 1 or the activation of the communication link between the registry and the Community independent transaction log, whichever is the later, the registry administrator shall create the account in the registry in accordance with the account creation process set out in Annex VIII.
3.  Žiadateľ uvedený v odseku 1 do 10 dní vyrozumie svojho správcu registra o všetkých zmenách v informáciách poskytnutých svojmu správcovi registra podľa odseku 1. Do 10 dní od obdržania tohto vyrozumenia správca registra aktualizuje tieto informácie v súlade s postupom aktualizácie účtov uvedeným v prílohe VIII.3.  The applicant referred to in paragraph 1 shall notify its registry administrator within 10 days of any changes in the information provided to its registry administrator pursuant to paragraph 1. Within 10 days of the receipt of such a notification the registry administrator shall update that information in accordance with the account update process set out in Annex VIII.
4.  Správca registra môže požiadať žiadateľa uvedeného v odseku 1, aby súhlasil s dodržiavaním odôvodnených podmienok týkajúcich sa otázok uvedených v prílohe V.4.  The registry administrator may require the applicants referred to in paragraph 1 to agree to comply with reasonable terms and conditions addressing the issues set out in Annex V.
Článok 13Article 13
Zatvorenie účtov stránClosure of Party accounts
Do 10 dní od obdržania žiadosti od príslušného orgánu členského štátu alebo od Komisie o zatvorenie holdingového účtu strany jeho/jej správca registra zatvorí účet v súlade s postupom zatvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.Within 10 days of the receipt of an application from the relevant body of a Member State or from the Commission to close a Party holding account, its registry administrator shall close the account in accordance with the account closure process set out in Annex VIII.
Článok 14Article 14
VyrozumenieNotification
Správca registra bezodkladne vyrozumie vlastníka účtu o utvorení alebo aktualizácii jeho účtov strany a o zatvorení jeho holdingových účtov strany.The registry administrator shall immediately notify the account holder of the creation or update of his Party accounts and of the closure of his Party holding accounts.
ODDIEL 4SECTION 4
Holdingové účty prevádzkovateľaOperator holding accounts
Článok 15Article 15
Utváranie holdingových účtov prevádzkovateľaCreation of operator holding accounts
▼M1▼M1
1.  Do 14 dní od nadobudnutia účinnosti každého povolenia pre emisie skleníkových plynov, ktoré sa vydá prevádzkovateľovi zariadenia, ak toto zariadenie dovtedy takéto povolenie nemalo, alebo od aktivácie komunikačného spojenia medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva, pričom platí neskorší z týchto termínov, zodpovedný orgán alebo prevádzkovateľ poskytne správcovi registra členského štátu súbor informácií uvedený v prílohe III, ak to zodpovedný orgán požaduje.1.  Within 14 days of the entry into force of each greenhouse gas emissions permit issued to the operator of an installation where the installation has not previously been covered by such a permit or the activation of the communication link between the registry and the Community independent transaction log, whichever is the later, the competent authority, or the operator where the competent authority so requires, shall provide the registry administrator of the Member State registry with the information set out in Annex III.
▼B▼B
2.  Do 10 dní od obdržania informácií uvedených v odseku 1 alebo od aktivácie komunikačného spojenia medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva, podľa toho, ktorý dátum je neskorší, správca registra utvorí holdingový účet prevádzkovateľa uvedený v článku 11 odseku 2 pre každé zariadenie vo svojom registri v súlade s postupom utvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.2.  Within 10 days of the receipt of the information in paragraph 1 or the activation of the communication link between the registry and the Community independent transaction log, whichever is the later, the registry administrator shall create an operator holding account referred to in Article 11(2) for each installation in its registry in accordance with the account creation process set out in Annex VIII.
3.  Príslušný orgán alebo prevádzkovateľ, ak to vyžaduje príslušný orgán, do 10 dní vyrozumie správcu registra o všetkých zmenách v informáciách poskytnutých správcovi registra podľa odseku 1. Do 10 dní od obdržania tohto vyrozumenia správca registra aktualizuje údaje prevádzkovateľa v súlade s postupom aktualizácie účtov uvedeným v prílohe VIII.3.  The competent authority, or the operator where the competent authority so requires, shall notify the registry administrator within 10 days of any changes in the information provided to the registry administrator pursuant to paragraph 1. Within 10 days of the receipt of such a notification the registry administrator shall update the operator’s details in accordance with the account update process set out in Annex VIII.
4.  Správca registra môže požiadať prevádzkovateľov, aby súhlasili s dodržiavaním odôvodnených podmienok týkajúcich sa otázok uvedených v prílohe V.4.  The registry administrator may require operators to agree to comply with reasonable terms and conditions addressing the issues set out in Annex V.
Článok 16Article 16
Vedenie Kjótskych jednotiek na holdingových účtoch prevádzkovateľaHolding of Kyoto units in operator holding accounts
Holdingový účet prevádzkovateľa bude schopný viesť Kjótske jednotky, ak ho na to splnomocní legislatíva členského štátu alebo Spoločenstva.An operator holding account shall be capable of holding Kyoto units where authorised by Member State or Community legislation.
Článok 17Article 17
Zatvorenie holdingových účtov prevádzkovateľaClosure of operator holding accounts
1.  Príslušný orgán do 10 dní vyrozumie správcu registra o kvóte na emisie skleníkových plynov, ktorá bola zrušená alebo odstúpená pre zariadenie, ktoré v dôsledku toho nie je zahrnuté do tohto povolenia. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, správca registra zatvorí všetky holdingové účty prevádzkovateľa súvisiace s uvedeným zrušením alebo odstúpením v súlade s postupom zatvárania účtov uvedeným v prílohe VIII, a to k 30. júnu v roku po zrušení alebo odstúpení, ak príslušný vklad zariadenia do tabuľky stavu súladu v poslednom roku je väčší ako nula alebo sa rovná nule. Ak je príslušný vklad zariadenia do tabuľky stavu súladu v poslednom roku menší ako nula, správca registra zatvorí jeho účet deň potom, čo bude jeho vklad väčší ako nula, alebo deň potom, čo príslušný orgán nariadil správcovi registra zatvoriť účet, pretože nejestvujú nijaké odôvodnené vyhliadky, že by sa prevádzkovateľ zariadenia zriekol ďalších emisných kvót.1.  The competent authority shall notify the registry administrator within 10 days of a greenhouse gas emissions permit being revoked or surrendered for an installation that is, as a result, not covered by any such permit. Without prejudice to paragraph 2, the registry administrator shall close all operator holding accounts relating to that revocation or surrender in accordance with the account closure process set out in Annex VIII on 30 June the year after the revocation or surrender took place if the relevant installation’s entry in the latest year of the compliance status table is greater than or equal to zero. If the relevant installation’s entry in the latest year of the compliance status table is less than zero, the registry administrator shall close its account the day after the entry is greater than or equal to zero or the day after the competent authority has instructed the registry administrator to close the account because there is no reasonable prospect of further allowances being surrendered by the installation’s operator.
2.  Ak existuje kladný zostatok emisných kvót alebo Kjótskych jednotiek na holdingovom účte prevádzkovateľa, ktorý má správca registra zatvoriť v súlade s odsekom 1, správca registra najprv požiada prevádzkovateľa, aby špecifikoval iný účet v rámci systému registra, na ktorý majú byť potom emisné kvóty alebo Kjótske jednotky prevedené. Ak prevádzkovateľ do 60 dní neodpovedal na žiadosť správcu registra, posledne menovaný prevedie zostatok na holdingový účet strany.2.  If there is a positive balance of allowances or Kyoto units in an operator holding account which the registry administrator is to close in accordance with paragraph 1, the registry administrator shall first request the operator to specify another account within the registry system to which such allowances or Kyoto units shall then be transferred. If the operator has not responded to the registry administrator’s request within 60 days, the registry administrator shall transfer the balance to the Party holding account.
▼M1▼M1
3.  Keď zodpovedný orgán informoval správcu registra o odvolaní alebo odstúpení od povolenia pre emisie skleníkových plynov, prideleného zariadeniu s účtom, ktorý je zaznamenaný v príslušnej tabuľke národného plánu prideľovania v súlade s článkom 44, správca registra pred uzatvorením účtu navrhne centrálnemu správcovi tieto zmeny do tabuľky národného plánu prideľovania:3.  Where the competent authority has notified the registry administrator of the revocation or surrender of a greenhouse gas emissions permit belonging to an installation related to an account which has an entry in the relevant national allocation plan table submitted in accordance with Article 44, the registry administrator shall, prior to closing the account, propose to the Central Administrator the following changes to the national allocation plan table:
a) z tabuľky národného plánu prideľovania vymazať a v tabuľke národného plánu prideľovania stornovať všetky emisné kvóty, ktoré ešte neboli zariadeniu pridelené, až do navrhnutej zmeny do tabuľky národného plánu prideľovania;(a) deleting from the national allocation plan table and replacing with a null any allowances in the national allocation plan table that were not yet allocated to the installation until the proposed national allocation plan table change;
b) doplniť rovnaký počet emisných kvót do tabuľky národného plánu prideľovania v časti obsahujúcej výšky emisných kvót, ktoré ešte neboli pridelené existujúcim zariadeniam.(b) adding an equivalent number of allowances to the part of the national allocation plan table representing the quantity of allowances not allocated to existing installations.
Návrh sa vloží do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, ktorý ho automaticky skontroluje a implementuje v súlade s postupmi uvedenými v prílohe XIa.The proposal shall be submitted to, and checked and implemented automatically by the Community independent transaction log in accordance with the processes set out in Annex XIa.
▼B▼B
Článok 18Article 18
VyrozumenieNotification
Správca registra bezodkladne vyrozumie vlastníka účtu o utvorení, aktualizovaní alebo zatvorení jeho holdingového účtu prevádzkovateľa.The registry administrator shall immediately notify the account holder of the creation, update or closure of his operator holding account.
ODDIEL 5SECTION 5
Osobné holdingové účtyPerson holding accounts
Článok 19Article 19
Utváranie osobných holdingových účtovCreation of person holding accounts
1.  Žiadosť o utvorenie osobného holdingového účtu sa predkladá správcovi príslušného registra.1.  An application for the creation of a person holding account shall be submitted to the registry administrator of the registry concerned.
Žiadateľ poskytne správcovi registra informácie odôvodnene požadované správcom registra. Tieto informácie budú obsahovať údaje uvedené v prílohe IV.The applicant shall provide the registry administrator with the information reasonably required by the registry administrator. That information shall include the information set out in Annex IV.
2.  Do 10 dní od obdržania žiadosti podľa odseku 1 alebo od aktivácie komunikačného spojenia medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva, podľa toho, čo nastane skôr, správca registra utvorí osobný účet vo svojom registri v súlade s postupom utvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.2.  Within 10 days of the receipt of an application in accordance with paragraph 1 or the activation of the communication link between the registry and the Community independent transaction log, whichever is the later, the registry administrator shall create a person holding account in its registry in accordance with the account creation process set out in Annex VIII.
Správca registra nezriadi vo svojom registri viac ako 99 osobných holdingových účtov na meno jednej osoby.The registry administrator shall not establish more than 99 person holding accounts in any one person’s name in its registry.
3.  Žiadateľ do 10 dní vyrozumie správcu registra o všetkých zmenách v informáciách poskytnutých správcovi registra podľa odseku 1. Správca registra do 10 dní od obdržania tohto vyrozumenie aktualizuje údaje osoby v súlade s postupom aktualizácie účtov uvedeným v prílohe VIII.3.  The applicant shall notify the registry administrator within 10 days of any changes in the information provided to the registry administrator pursuant to paragraph 1. Within 10 days of the receipt of such a notification the registry administrator shall update the person’s details in accordance with the account update process set out in Annex VIII.
4.  Správca registra môže požiadať žiadateľa uvedeného v odseku 1, aby súhlasil s dodržiavaním podmienok týkajúcich sa otázok uvedených v prílohe V.4.  The registry administrator may require the applicants referred to in paragraph 1 to agree to comply with reasonable terms and conditions addressing the issues set out in Annex V.
Článok 20Article 20
Vedenie Kjótskych jednotiek na osobných holdingových účtochHolding of Kyoto units in person holding accounts
Osobný holdingový účet bude schopný viesť Kjótske jednotky, ak bude na to splnomocnený legislatívou členského štátu alebo Spoločenstva.A person holding account shall be capable of holding Kyoto units where authorised by Member State or Community legislation.
Článok 21Article 21
Zatvorenie osobného holdingového účtuClosure of person holding accounts
1.  Správca registra do 10 dní od obdržania žiadosti od osoby o zatvorenie osobného holdingového účtu zatvorí účet v súlade s procesom zatvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.1.  Within 10 days of the receipt of an application from a person to close a person holding account, the registry administrator shall close the account in accordance with the account closure process set out in Annex VIII.
2.  Ak je na osobnom holdingovom účte nulový zostatok a počas 12-mesačného obdobia neboli zaznamenané nijaké transakcie, správca registra vyrozumie vlastníka účtu o tom, že osobný holdingový účet bude zatvorený do 60 dní, pokiaľ v priebehu uvedeného obdobia správca registra neobdrží od vlastníka účtu požiadavku, že osobný holdingový účet má byť zachovaný. Ak správca registra neobdrží od vlastníka účtu nijakú takúto požiadavku, zatvorí účet v súlade s postupom zatvárania účtov uvedeným v prílohe VIII.2.  If a person holding account has a zero balance and no transactions have been recorded during a period of 12 months, the registry administrator shall notify the account holder that the person holding account shall be closed within 60 days unless the registry administrator receives within that period a request from the account holder that the person holding account be maintained. If the registry administrator does not receive any such request from the account holder, it shall close the account in accordance with the account closure process set out in Annex VIII.
Článok 22Article 22
VyrozumenieNotification
Správca registra bezodkladne vyrozumie vlastníka účtu o utvorení, aktualizovaní alebo zatvorení jeho osobného holdingového účtu.The registry administrator shall immediately notify each account holder of the creation, update or closure of his person holding account.
Článok 23Article 23
Splnomocnení zástupcoviaAuthorised representatives
1.  Každý vlastník účtu vymenuje primárneho a sekundárneho splnomocneného zástupcu pre každý účet utvorený v súlade s článkami 12, 15 a 19. Žiadosti o vykonávanie postupov predkladá správcovi registra splnomocnený zástupca v mene vlastníka účtu.1.  Each account holder shall appoint a primary and a secondary authorised representative for each account created in accordance with Articles 12, 15 and 19. Requests to the registry administrator to carry out processes shall be submitted by an authorised representative on behalf of the account holder.
2.  Každý členský štát a Komisia môže povoliť vlastníkovi účtu, aby vo svojom registri vymenoval dodatočného splnomocneného zástupcu, ktorého súhlas sa vyžaduje okrem súhlasu primárneho a sekundárneho zástupcu na predloženie žiadosti správcovi registra, aby vykonal jeden alebo viac postupov podľa článku 49 odsekom 1 a článkami 52,53 a 62.2.  Each Member State and the Commission may allow account holders in its registry to nominate an additional authorised representative whose agreement is required in addition to the agreement of the primary or secondary authorised representative to submit a request to their registry administrator to carry out one or more of the processes pursuant to Articles 49(1), 52, 53 and 62.
3.  Každý overovateľ vymenuje aspoň jedného splnomocneného zástupcu, aby vložil alebo schválil vloženie ročných overených emisií pre zariadenie do tabuľky overených emisií podľa článku 51 odsekom 1.3.  Each verifier shall appoint at least one authorised representative to enter or approve the entry of the annual verified emissions for an installation into the verified emissions table in accordance with Article 51(1).
4.  Každý správca registra a centrálny správca vymenuje aspoň jedného splnomocneného zástupcu na prevádzkovanie a udržiavanie ich registrov a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva v mene príslušného správcu.4.  Each registry administrator and the Central Administrator shall appoint at least one authorised representative to operate and maintain their registry and the Community independent transaction log on behalf of that administrator.
ODDIEL 6SECTION 6
TabuľkyTables
Článok 24Article 24
TabuľkyTables
1.  Od 1. januára 2005 bude register každého členského štátu obsahovať jednu tabuľku overených emisií. jednu tabuľku odstúpených emisných kvót a jednu tabuľku stavu súladu.1.  From 1 January 2005 onwards, each Member State registry shall contain one verified emissions table, one surrendered allowances table, and one compliance status table.
Každý register môže obsahovať dodatočné tabuľky na iné účely.Each registry may contain additional tables for other purposes.
2.  Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva môže obsahovať jednu tabuľku národného plánu prideľovania pre každý členský štát na obdobia 2005 – 2007, 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobie.2.  The Community independent transaction log shall contain one national allocation plan table for each Member State for the 2005-2007 period, the 2008-2012 period and for each subsequent five-year period.
Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva môže obsahovať dodatočné tabuľky na iné účely.The Community independent transaction log may contain additional tables for other purposes.
3.  Tabuľky v registri každého členského štátu môžu obsahovať informácie uvedené v prílohe II. Holdingové účty prevádzkovateľa a osobné holdingové účty budú obsahovať informácie uvedené v prílohe XVI.3.  The tables in each Member State registry shall contain the information set out in Annex II. The operator holding accounts and person holding accounts shall contain the information set out in Annex XVI.
Tabuľka národného plánu prideľovania v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva bude obsahovať informácie uvedené v prílohe XIV.The national allocation plan table in the Community independent transaction log shall contain the information set out in Annex XIV.
ODDIEL 7SECTION 7
Kódy a identifikátoryCodes and identifiers
Článok 25Article 25
KódyCodes
Každý register bude obsahovať súbor vstupných kódov uvedených v prílohe VII a súbor kódov odpovedí uvedených v prílohe XII, aby sa zabezpečila správna interpretácia informácií vymieňaných počas každého procesu.Each registry shall contain the input codes set out in Annex VII and the response codes set out in Annex XII in order to ensure the correct interpretation of information exchanged during each process.
Článok 26Article 26
Identifikačné kódy a alfanumerické identifikátory účtovAccount identification codes and alphanumeric identifiers
Pred utvorením účtu správca registra pridelí každému účtu osobitný identifikačný kód a alfanumerický identifikátor účtu špecifikovaný vlastníkom účtu ako súčasť informácií uvedených v prílohách III resp. IV. Pred utvorením účtu správca registra pridelí tiež vlastníkovi účtu unikátny identifikačný kód vlastníka účtu obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.Before creating an account the registry administrator shall assign to each account a unique account identification code and the alphanumeric identifier specified by the account holder as part of the information given under Annexes III and IV respectively. Before creating an account, the registry administrator shall also assign to the account holder a unique account holder identification code comprising the elements set out in Annex VI.
KAPITOLA IVCHAPTER IV
KONTROLY A POSTUPYCHECKS AND PROCESSES
ODDIEL 1SECTION 1
Blokovanie účtovBlocking of accounts
Článok 27Article 27
Blokovanie holdingových účtov prevádzkovateľaBlocking of operator holding accounts
1.  Ak k 1. aprílu každého roka, počnúc rokom 2006, nebudú do tabuľky overených emisií vložené ročné overené emisie za predchádzajúci rok v súlade s postupom vkladania overených emisií uvedeným v prílohe VIII, správca registra zablokuje prevod všetkých emisných kvót z holdingového účtu prevádzkovateľa pre príslušné zariadenie.1.  If, on 1 April of each year starting in 2006, an installation’s annual verified emissions for the preceding year have not been entered into the verified emissions table in accordance with the verified emissions entry process set out in Annex VIII, the registry administrator shall block the transfer of any allowances out of the operator holding account for that installation.
2.  Ak budú ročné overené emisie zariadenia za rok uvedený v odseku 1 vložené do tabuľky overených emisií, správca registra odblokuje účet.2.  When the installation’s annual verified emissions for the year referred to in paragraph 1 have been entered into the verified emissions table, the registry administrator shall unblock the account.
3.  Správca registra bezodkladne vyrozumie príslušného vlastníka účtu a príslušný orgán o zablokovaní alebo odblokovaní holdingového účtu prevádzkovateľa.3.  The registry administrator shall immediately notify the relevant account holder and the competent authority of the blocking and unblocking of each operator holding account.
4.  Odsek 1 sa nevzťahuje na odstúpenie emisných kvót podľa článku 52 alebo na zrušenie a nahradenie emisných kvót podľa článkov 60 a 61.4.  Paragraph 1 shall not apply to the surrender of allowances pursuant to Article 52 or the cancellation and replacement of allowances pursuant to Articles 60 and 61.
ODDIEL 2SECTION 2
Automatizované kontroly a proces zosúlaďovania údajovAutomated checks and the data reconciliation process
▼M1▼M1
Článok 28Article 28
Zisťovanie odchýlok nezávislým protokolom transakcií SpoločenstvaDetection of discrepancies by the Community independent transaction log
1.  Centrálny správca zabezpečí, aby nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykonával automatické kontroly uvedené v prílohách VIII, IX, XI a XIa pre všetky postupy súvisiace s emisnými kvótami, overenými emisiami, účtami, automatickými zmenami do tabuliek národných plánov prideľovania a s Kjótskymi jednotkami s cieľom zabezpečiť, aby sa v nich nenachádzali žiadne odchýlky.1.  The Central Administrator shall ensure that the Community independent transaction log conducts the automated checks set out in Annexes VIII, IX, XI and XIa for all processes concerning allowances, verified emissions, accounts, automatic national allocation plan table changes and Kyoto units to ensure that there are no discrepancies.
2.  Ak sa pri automatických kontrolách uvedených v odseku 1 zistí nejaká odchýlka na základe postupu uvedeného v prílohách VIII, IX, XI a XIa, centrálny správca o tom bez odkladu informuje správcu registra alebo správcov, ktorých sa to týka, vrátením automatickej odpovede s podrobnosťami o presnom charaktere odchýlky s použitím kódov odpovedí uvedených v prílohách VIII, IX, XI a XIa.2.  If the automated checks referred to in paragraph 1 identify a discrepancy in a process under Annexes VIII, IX, XI and XIa, the Central Administrator shall immediately inform the registry administrator or administrators concerned by returning an automated response detailing the exact nature of the discrepancy using the response codes set out in Annexes VIII, IX, XI and XIa.
Pri prijatí takéhoto kódu odpovede pre postup na základe prílohy VIII, prílohy IX alebo prílohy XIa, správca iniciujúceho registra tento postup vykoná a podá o tom informáciu nezávislému protokolu transakcií Spoločenstva.Upon receiving such a response code for a process under Annex VIII, Annex IX or Annex XIa, the registry administrator of the initiating registry shall terminate that process and inform the Community independent transaction log.
Centrálny správca nevykoná žiadnu aktualizáciu informácií obsiahnutých v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva.The Central Administrator shall not update the information contained in the Community independent transaction log.
Správca registra alebo správcovia, ktorých sa to týka, bez odkladu informujú príslušných vlastníkov účtov o ukončení postupu.The registry administrator or administrators concerned shall immediately inform the relevant account holders that the process has been terminated.
▼B▼B
Článok 29Article 29
Zisťovanie nezrovnalostí nezávislým protokolom transakcií SpoločenstvaDetection of inconsistencies by the Community independent transaction log
1.   ►M1  Centrálny správca zabezpečí, aby sa v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva pravidelne spúšťal postup na zosúlaďovanie údajov uvedený v prílohe X. Na tento účel sa v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva zaznamenávajú všetky postupy súvisiace s emisnými kvótami, účtami, automatickými zmenami do tabuliek národného plánu prideľovania a s Kjótskymi jednotkami. ◄1.   ►M1  The Central Administrator shall ensure that the Community independent transaction log periodically initiates the data reconciliation process set out in Annex X. For that purpose the Community independent transaction log shall record all processes concerning allowances, accounts, automatic national allocation plan table changes and Kyoto units. ◄
Pomocou tohto procesu bude nezávislý protokol transakcií Spoločenstva kontrolovať, či vedenie Kjótskych jednotiek a emisných kvót na každom účte v registri je totožné so záznamami vedenými v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva.Through that process, the Community independent transaction log shall check that the holdings of Kyoto units and allowances in each account in a registry are identical to the records held in the Community independent transaction log.
2.  Ak sa v priebehu procesu zosúlaďovania údajov zistí nejaká nezrovnalosť, centrálny správca bezodkladne informuje o tom príslušného správcu alebo správcov registra. Ak nezrovnalosť nebude odstránená, centrálny správca zabezpečí, aby nezávislý protokol transakcií Spoločenstva neumožnil pokračovanie nijakého ďalšieho procesu podľa prílohy VIII a prílohy IX týkajúceho sa ktorejkoľvek emisnej kvóty, účtu alebo Kjótskej jednotky, ktoré sú vystavené predchádzajúcej nezrovnalosti.2.  If an inconsistency is detected during the data reconciliation process, the Central Administrator shall immediately inform the registry administrator or administrators concerned. If the inconsistency is not resolved, the Central Administrator shall ensure that the Community independent transaction log does not allow any further process under Annex VIII and Annex IX concerning any of the allowances, accounts or Kyoto units which are the subject of the earlier inconsistency to proceed.
▼M1▼M1
3.  Na žiadosť centrálneho správcu správca registra poskytne kópiu tabuľky overených emisií z registra centrálnemu správcovi. Centrálny správca skontroluje, či sa tabuľka overených emisií zhoduje so záznamami v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva. Ak sa zistí nejaký rozdiel, centrálny správca o tom okamžite informuje správcu registra a požiada ho, aby daný rozdiel odstránil pomocou postupu na aktualizáciu overených emisií uvedeného v prílohe VIII.3.  Upon the request of the Central Administrator, the registry administrator shall provide a copy of the verified emissions table in its registry to the Central Administrator. The Central Administrator shall check that the verified emissions table of the registry is identical to the records held in the Community independent transaction log. If a difference is detected the Central Administrator shall immediately inform the registry administrator, and request it to eliminate the difference through the verified emissions update process set out in Annex VIII.
V nezávislom protokole transakcií Spoločenstva sa zaznamenávajú všetky zmeny v tabuľkách overených emisií.The Community independent transaction log shall record all changes to the verified emissions table.
▼B▼B
Článok 30Article 30
Zisťovanie odchýliek a nezrovnalostí nezávislým protokolom transakcií UNFCCCDetection of discrepancies and inconsistencies by the UNFCCC independent transaction log
1.  Ak nezávislý protokol transakcií UNFCCC po automatizovanej kontrole informuje príslušného správcu alebo správcov registra o odchýlke v niektorom procese, správca iniciujúceho registra preruší daný proces a informuje o tom nezávislý protokol transakcií UNFCCC. Príslušný správca alebo správcovia registra bezodkladne informuje príslušného vlastníka účtu o prerušení daného procesu.1.  If the UNFCCC independent transaction log, following an automated check, informs the registry administrator or administrators concerned of a discrepancy in a process, the registry administrator of the initiating registry shall terminate the process and inform the UNFCCC independent transaction log thereof. The registry administrator or administrators concerned shall immediately inform the relevant account holders that the process has been terminated.
2.  Ak nezávislý protokol transakcií UNFCCC zistil nejakú nezrovnalosť, centrálny správca zabezpečí, aby nezávislý protokol transakcií Spoločenstva neumožnil pokračovanie nijakého ďalšieho procesu podľa prílohy VIII a prílohy IX týkajúceho sa ktorejkoľvek z Kjótskych jednotiek, ktoré sú vystavené predchádzajúcej nezrovnalosti a ktoré nepodliehajú automatizovaným kontrolám nezávislého protokolu transakcií UNFCCC.2.  If the UNFCCC independent transaction log has detected an inconsistency, the Central Administrator shall ensure that the Community independent transaction log does not allow any further process under Annex VIII and Annex IX concerning any of the Kyoto units which are the subject of the earlier inconsistency, and which is not subject to the UNFCCC independent transaction log’s automated checks, to proceed.
Článok 31Article 31
Automatizované kontroly registraRegistry automated checks
Pred a v priebehu vykonávania všetkých procesov správca registra zabezpečí, aby sa v registri vykonávali všetky príslušné automatizované kontroly, ktorých účelom je zistiť odchýlky, a tým sa prerušil proces v predstihu pred automatizovanými kontrolami vykonávanými nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC.Prior to and during the execution of all processes the registry administrator shall ensure that appropriate automated checks are conducted within the registry, in order to detect discrepancies and thereby terminate processes in advance of automated checks being conducted by the Community independent transaction log or UNFCCC independent transaction log.
ODDIEL 3SECTION 3
Vykonávanie a finalizácia procesovExecution and finalisation of processes
▼M1▼M1
Článok 32Article 32
PostupyProcesses
Pri každom postupe sa vykoná kompletná postupnosť na výmenu správ pre daný typ postupu, ako sa uvádza v prílohách VIII, IX, X, XI a XIa. Každá správa spĺňa formát a informačné požiadavky, ktoré sa opisujú pomocou opisného jazyka internetových služieb a boli vypracované podľa UNFCCC alebo Kjótskeho protokolu.Each process shall follow the complete sequence for message exchanges for that type of process as set out in Annexes VIII, IX, X, XI, and Annex XIa. Each message shall conform to the format and informational requirements described using web services description language as elaborated pursuant to the UNFCCC or the Kyoto Protocol.
Článok 33Article 33
Identifikačné kódyIdentification codes
Správca registra priradí každému postupu uvedenému v prílohách VIII a XIa jedinečný identifikačný kód korelácie a každému postupu uvedenému v prílohe IX jedinečný identifikačný kód transakcie.The registry administrator shall assign to each process referred to in Annexes VIII and XIa a unique correlation identification code and to each process referred to in Annex IX a unique transaction identification code.
Každý takýto identifikačný kód obsahuje prvky uvedené v prílohe VI.Each such identification code shall comprise the elements set out in Annex VI.
Článok 34Article 34
Finalizácia postupov súvisiacich s účtami, automatickými zmenami do tabuliek národných plánov prideľovania a s overenými emisiamiFinalisation of processes concerning accounts, automatic national allocation plan table changes and verified emissions
Keď je vytvorené spojenie medzi dvoma nezávislými protokolmi transakcií a keď sa všetky postupy súvisiace s účtami, automatickými zmenami do tabuliek národných plánov prideľovania a s overenými emisiami uskutočňujú výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií UNFCCC, tieto postupy sa vykonajú vtedy, keď obidva nezávislé protokoly transakcií úspešne informujú iniciujúci register o tom, že nezistili žiadne odchýlky v návrhu, ktorý zaslal iniciujúci register.When there is a communication link established between the two independent transaction logs and if all processes concerning accounts, automatic national allocation plan table changes and verified emissions are completed through the exchange of data via the UNFCCC independent transaction log, these shall be final when both independent transaction logs successfully inform the initiating registry that they have not detected any discrepancies in the proposal sent by the initiating registry.
Vo všetkých ostatných prípadoch, iných, ako sú uvedené v prvom odseku, všetky postupy súvisiace s účtami, automatickými zmenami do tabuliek národných plánov prideľovania a s overenými emisiami sa vykonajú vtedy, keď nezávislý protokol transakcií Spoločenstva úspešne informuje iniciujúci register o tom, že nezistil žiadne odchýlky v návrhu, ktorý zaslal iniciujúci register.In all other cases than those referred to in the first paragraph, all processes concerning accounts, automatic national allocation plan table changes and verified emissions shall be final when the Community independent transaction log successfully informs the initiating registry that it has not detected any discrepancies in the proposal sent by the initiating registry.
▼M1▼M1
Článok 34aArticle 34a
Manuálne vrátenie finalizovaných transakcií iniciovaných omylomManual reversal of finalised transactions initiated in error
1.  Ak vlastník účtu alebo správca registra, ktorý koná v mene vlastníka účtu, neúmyselne alebo omylom inicioval transakciu na základe článkov 52, 53, 58 alebo článku 62 ods. 2, môže správcovi svojho registra navrhnúť, aby manuálne vrátil transakcie písomnou žiadosťou, riadne podpísanou oprávneným zástupcom alebo zástupcami vlastníka účtu, ktorí môžu iniciovať transakcie, a zaslanou do piatich pracovných dní od finalizácie transakcie alebo od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pričom platí neskorší z týchto dátumov. Táto žiadosť obsahuje vyhlásenie, v ktorom sa konštatuje, že transakcia bola iniciovaná omylom alebo neúmyselne.1.  If an account holder or a registry administrator acting on behalf of the account holder unintentionally or erroneously initiated a transaction under Articles 52, 53, 58 or 62(2), it may propose to its registry administrator to carry out a manual reversal of the transaction in a written request duly signed by the authorised representative or representatives of the account holder that are able to initiate a transaction and posted within five working days of the finalisation of the transaction or the entry into force of this Regulation whichever is the later. The request shall contain a statement indicating that the transaction was initiated erroneously or unintentionally.
2.  Správca registra môže vyrozumieť centrálneho správcu o tejto žiadosti a o svojom úmysle vykonať osobitný manuálny zásah vo svojej databáze s cieľom vrátiť transakciu, a to do 30 kalendárnych dní od jeho rozhodnutia o vrátení transakcie do pôvodného stavu, ale najneskôr do 60 kalendárnych dní od finalizácie transakcie alebo od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pričom platí neskorší z týchto dátumov.2.  The registry administrator may notify the Central Administrator of the request and its intention to carry out a specific manual intervention in its database in order to reverse the transaction, within 30 calendar days of its decision on reversing the transaction, but not later than 60 calendar days of the finalisation of the transaction or the entry into force of this Regulation, whichever is the later.
Centrálny správca do 30 kalendárnych dní od prijatia vyrozumenia od správcu registra na základe prvého pododseku odseku 2 vykoná manuálny zásah do databázy nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, ktorý zodpovedá zásahu špecifikovanému vo vyrozumení správcu registra, ak:The Central Administrator shall, within 30 calendar days of its receipt of the registry administrator’s notification under the first subparagraph of paragraph 2 carry out a manual intervention in the Community independent transaction log database that is corresponding to the one specified in the notification of the registry administrator if:
a) vyrozumenie bolo zaslané v termíne ustanovenom v prvom pododseku odseku 2;(a) the notification was posted within the deadline indicated in the first subparagraph of paragraph 2;
b) navrhnutý manuálny zásah vráti účinky iba tej transakcie, ktorá sa považuje za iniciovanú neúmyselne alebo omylom a nespôsobí vrátenie účinkov neskorších transakcií pre tie isté emisné kvóty alebo Kjótske jednotky.(b) the proposed manual intervention only reverses the effects of the transaction considered to have been initiated unintentionally or erroneously and does not involve reversing the effects of later transactions involving the same allowances or Kyoto units.
3.  Správca registra nesmie vrátiť transakcie podľa článkov 52 a 53, ak by sa v dôsledku toho prevádzkovateľ dostal do nesúladu za predchádzajúci rok.3.  The registry administrator may not reverse transactions pursuant to Article 52 and 53 if as a result, an operator would become non-compliant for a previous year.
▼B▼B
Článok 35Article 35
Finalizácia procesov týkajúcich sa transakcií v rámci registrovFinalisation of processes concerning transactions within registries
Všetky procesy uvedené v prílohe IX, s výnimkou procesov externého prevodu, sú konečné, keď obidva nezávislé protokoly transakcií informujú iniciujúci register o tom, že nezistili nijaké odchýlky v návrhu zaslanom iniciujúcim registrom a iniciujúci register úspešne poslal potvrdenie obidvom nezávislým protokolom transakcií, že aktualizoval svoje záznamy v súlade s uvedeným návrhom.All processes referred to in Annex IX, except the external transfer process, shall be final when both independent transaction logs inform the initiating registry that they have not detected any discrepancies in the proposal sent by the initiating registry and the initiating registry has successfully sent confirmation to both independent transaction logs that it has updated its records in accordance with its proposal.
No pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC všetky procesy uvedené v prílohe IX, s výnimkou procesov externého prevodu, sú konečné, keď nezávislý protokol transakcií Spoločenstva informuje iniciujúci register o tom, že nezistil nijaké odchýlky v návrhu zaslanom iniciujúcim registrom a nadobúdajúci register úspešne poslal potvrdenie nezávislému protokolu transakcií Spoločenstva, že aktualizoval svoje záznamy v súlade s uvedeným návrhom.However, prior to the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log being established, all processes referred to in Annex IX, except the external transfer process, shall be final when the Community independent transaction log informs the initiating registry that it has not detected any discrepancies in the proposal sent by the initiating registry and the initiating registry has successfully sent confirmation to the Community independent transaction log that it has updated its records in accordance with its proposal.
Článok 36Article 36
Finalizácia procesu externého prevoduFinalisation of the external transfer process
Proces externého prevodu je konečný, keď obidva nezávislé protokoly transakcií informujú nadobúdajúci register o tom, že nezistili nijaké odchýlky v návrhu zaslanom iniciujúcim registrom a iniciujúci register úspešne poslal potvrdenie úspešne poslal potvrdenie obidvom nezávislým protokolom transakcií, že aktualizoval svoje záznamy v súlade s návrhom iniciujúceho registra.The external transfer process shall be final when both independent transaction logs inform the acquiring registry that they have not detected any discrepancies in the proposal sent by the initiating registry and the acquiring registry has successfully sent confirmation to both independent transaction logs that it has updated its records in accordance with the initiating registry’s proposal.
No pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC je proces externého prevodu konečný, keď nezávislý protokol transakcií Spoločenstva informuje nadobúdajúci register o tom, že nezistil nijaké odchýlky v návrhu zaslanom iniciujúcim registrom a nadobúdajúci register úspešne poslal potvrdenie nezávislému protokolu transakcií Spoločenstva, že aktualizoval svoje záznamy v súlade s návrhom iniciujúceho registra.However, prior to the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log being established, the external transfer process shall be final when the Community independent transaction log informs the acquiring registry that it has not detected any discrepancies in the proposal sent by the initiating registry and the acquiring registry has successfully sent confirmation to the Community independent transaction log that it has updated its records in accordance with the initiating registry’s proposal.
Článok 37Article 37
Finalizácia procesu zosúlaďovaniaFinalisation of the reconciliation process
Proces zosúlaďovania uvedený v prílohe X je konečný, keď všetky nezrovnalosti medzi informáciami obsiahnutými v registri a informáciami obsiahnutými v nezávislom protokole Spoločenstva boli pre konkrétny čas a dátum vyriešené a proces zosúlaďovania bol pre daný register úspešne znovu iniciovaný a dokončený.The reconciliation process referred to in Annex X shall be final when all inconsistencies between the information contained in a registry and the information contained in the Community independent transaction log for a specific time and date have been resolved, and the reconciliation process has been successfully re-initiated and completed for that registry.
KAPITOLA VCHAPTER V
TRANSAKCIETRANSACTIONS
ODDIEL 1SECTION 1
Prideľovanie a vydávanie kvót na obdobie rokov 2005 – 2007Allocation and issue of allowances for the 2005-2007 period
Článok 38Article 38
Tabuľka národného plánu prideľovania na obdobie 2005 – 2007National allocation plan table for the 2005-2007 period
1.  K 1. októbru 2004 každý členský štát oznámi Komisii svoju tabuľku národného plánu prideľovania zodpovedajúcu rozhodnutiu prijatému podľa článku 11 smernice č. 2003/87/ES. Ak sa tabuľka národného plánu prideľovania zakladá na národnom pláne prideľovania oznámenom Komisii, ktorý nebol zamietnutý podľa článku 9 odseku 3 smernice č. 2003/87/ES alebo ku ktorému Komisia akceptovala navrhované zmeny a doplnky, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn, aby zaradil tabuľku národného plánu prideľovania do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva v súlade s postupmi inicializácie uvedenými v prílohe XIV.1.  By 1 October 2004, each Member State shall notify to the Commission its national allocation plan table, corresponding to the decision taken under Article 11 of Directive 2003/87/EC. If the national allocation plan table is based upon the national allocation plan notified to the Commission which was not rejected under Article 9(3) of Directive 2003/87/EC or on which the Commission has accepted proposed amendments, the Commission shall instruct the Central Administrator to enter the national allocation plan table into the Community independent transaction log in accordance with the initialisation procedures set out in Annex XIV.
2.  Členský štát oznámi Komisii každú opravu vo svojom národnom pláne prideľovania spolu so zodpovedajúcou opravou vo svojej tabuľke národného plánu prideľovania. Ak sa oprava v tabuľke národného plánu prideľovania zakladá na národnom pláne prideľovania oznámenom Komisii, ktorý nebol zamietnutý podľa článku 9 odseku 3 smernice č. 2003/87/ES alebo ku ktorému Komisia akceptovala navrhované zmeny a doplnky a táto oprava je v súlade s metodikami uvedenými v tomto národnom pláne prideľovania, alebo vyplýva zo zlepšení v údajoch, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn zaradiť zodpovedajúcu opravu do tabuľky národného plánu prideľovania vedenému v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva v súlade s postupmi inicializácie uvedenými v prílohe XIV. Vo všetkých ostatných prípadoch členský štát oznámi Komisii opravu vo svojom národnom pláne prideľovania a ak Komisia nezamietne túto opravu v súlade s postupom v článku 9 odseku 3 smernice č. 2003/87/ES, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn zaradiť zodpovedajúcu opravu do tabuľky národného plánu prideľovania vedenému v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva v súlade s postupmi inicializácie uvedenými v prílohe XIV.2.  A Member State shall notify each correction to its national allocation plan together with each corresponding correction in its national allocation plan table to the Commission. If the correction to the national allocation plan table is based upon the national allocation plan notified to the Commission which was not rejected under Article 9(3) of Directive 2003/87/EC or on which the Commission has accepted amendments and that correction is in accordance with methodologies set out in that national allocation plan or results from improvements in data, the Commission shall instruct the Central Administrator to enter the corresponding correction into the national allocation plan table held in the Community independent transaction log in accordance with the initialisation procedures set out in Annex XIV. In all other cases, the Member State shall notify the correction to its national allocation plan to the Commission and if the Commission does not reject this correction in accordance with the procedure in Article 9(3) of Directive 2003/87/EC, the Commission shall instruct the Central Administrator to enter the corresponding correction into the national allocation plan table held in the Community independent transaction log in accordance with the initialisation procedures set out in Annex XIV.
3.  Po každej oprave vykonanej podľa odseku 2, ktorá sa vyskytne po vydaní emisných kvót podľa článku 19 a ktorá znižuje celkový počet emisných kvót vydaných podľa článku 39 na obdobie 2005 – 2007, správca registra prevedie počet emisných kvót špecifikovaný príslušným orgánom z holdingových účtov uvedených v článku 11 odsekoch 1 a 2, na ktorých vedené sú emisné kvóty, na stornovací účet na obdobie 2005 – 2007.3.  The registry administrator shall, subsequent to any correction made pursuant to paragraph 2 which occurs after allowances have been issued under Article 39 and which reduces the total quantity of allowances issued under Article 39 for the 2005-2007 period, transfer the number of allowances specified by the competent authority from the holding accounts referred to in Article 11(1) and (2) in which the allowances are held to the cancellation account for the 2005-2007 period.
Oprava sa uskutoční v súlade s procesom opravy emisných kvót uvedeným v prílohe IX.The correction shall take place in accordance with the correction to allowances process set out in Annex IX.
Článok 39Article 39
Vydávanie emisných kvótIssue of allowances
Po začlenení tabuľky národného plánu prideľovaní do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a podľa článku 38 odsekom 2 správca registra vydá do 28. februára 2005 celkové množstvo emisných kvót uvedené v tabuľke národného plánu prideľovania do holdingového účtu strany.After the national allocation plan table has been entered into the Community independent transaction log and, subject to Article 38(2), by 28 February 2005, the registry administrator shall issue the total quantity of allowances set out in the national allocation plan table into the Party holding account.
Pri vydávaní týchto emisných kvót správca registra pridelí unikátny identifikačný kód jednotky každej emisnej kvóte obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.When issuing such allowances the registry administrator shall assign a unique unit identification code to each allowance comprising the elements set out in Annex VI.
Emisné kvóty sa vydávajú v súlade s postupom vydávania emisných kvót (2005 – 2007) uvedeným v prílohe IX.Allowances shall be issued in accordance with the allowance issue (2005-2007) process set out in Annex IX.
Článok 40Article 40
Prideľovanie emisných kvót prevádzkovateľomAllocation of allowances to operators
Bez toho, aby bol dotknutý článok 38 odsek 2 a článok 41, správca registra do 28. februára 2005 a následne do 28. februára každého roka v období 2005 – 2007 prevedie z holdingového účtu strany na príslušný holdingový účet prevádzkovateľa pomernú časť celkového počtu emisných kvót vydaných podľa článku 39, ktorý bol pridelený príslušnému zariadeniu na daný rok v súlade s príslušným oddielom tabuľky národného plánu prideľovania.Without prejudice to Articles 38(2) and 41, by 28 February 2005 and by 28 February of each year thereafter for the 2005-2007 period, the registry administrator shall transfer from the Party holding account to the relevant operator holding account the proportion of the total quantity of allowances issued under Article 39 which has been allocated to the corresponding installation for that year in accordance with the relevant section of the national allocation plan table.
Správca registra môže previesť uvedenú pomernú časť k neskoršiemu dátumu v každom roku, ak sa s tým rátalo pre dané zariadenie v národnom pláne prideľovania členského štátu.Where foreseen for an installation in the national allocation plan of the Member State, the registry administrator may transfer that proportion at a later date of each year.
Emisné kvóty sa prideľujú v súlade s postupom prideľovania emisných kvót uvedeným v prílohe IX.Allowances shall be allocated in accordance with the allowance allocation process set out in Annex IX.
Článok 41Article 41
Vzdanie sa emisných kvót na pokyn príslušného orgánuSurrender of allowances on instruction of the competent authority
Správca registra, ak na to dostane pokyn od príslušného orgánu podľa článku 16 odseku 1 smernice č. 20003/87/ES, sa vzdá časti alebo celého pomerného dielu celkového počtu emisných kvót vydaných podľa článku 39, ktorý bol pridelený danému zariadeniu na konkrétny rok, tak, že zaradí počet odstúpených emisných kvót do oddielu tabuľky odstúpených emisných kvót určenej pre dané zariadenie na daný rok. Tieto odstúpené emisné kvóty zostanú na holdingovom účte strany.If instructed to do so by the competent authority pursuant to Article 16(1) of Directive 2003/87/EC, the registry administrator shall surrender part or all of the proportion of the total quantity of allowances issued under Article 39 which has been allocated to an installation for a specific year, by entering the number of surrendered allowances into the section of the surrendered allowance table designated for that installation for that year. These surrendered allowances shall remain in the Party holding account.
Emisné kvóty odstúpené na pokyn príslušného orgánu sa odstupujú v súlade s postupom prideľovania emisných kvót uvedeným v prílohe IX.Allowances surrendered on instruction of the competent authority shall be surrendered in accordance with the allowance allocation process set out in Annex IX.
Článok 42Article 42
Prideľovanie emisných kvót novým účastníkomAllocation of allowances to new entrants
Správca registra, ak na to dostane pokyn od príslušného orgánu, prevedie časť celkového počtu emisných kvót vydaných podľa článku 39, ktoré zostali na holdingovom účte strany, na holdingový účet prevádzkovateľa nového účastníka.If instructed to do so by the competent authority, the registry administrator shall transfer a proportion of the total quantity of allowances issued under Article 39 that are remaining in the Party holding account to the operator holding account of a new entrant.
Emisné kvóty sa prevádzajú v súlade s interným postupom prevodu uvedeným v prílohe IX.Allowances shall be transferred in accordance with the internal transfer process set out in Annex IX.
Článok 43Article 43
Vydávanie vis major emisných kvótIssue of force majeure allowances
1.  Správca registra, ak na to dostane pokyn od príslušného orgánu, vydá na holdingový účet strany určitý počet vis major emisných kvót schválený Komisiou na obdobie 2005 – 2007 podľa článku 29 smernice č. 2003/87/ES.1.  If instructed to do so by the competent authority, the registry administrator shall issue into the Party holding account the number of force majeure allowances authorised by the Commission for the 2005-2007 period pursuant to Article 29 of Directive 2003/87/EC.
Vis major emisné kvóty sa vydávajú v súlade s postupom vydávania vis major emisných kvót uvedeným v prílohe IX.Force majeure allowances shall be issued in accordance with the force majeure allowance issue process set out in Annex IX.
2.  Správca registra zaradí určitý počet vydaných vis major emisných kvót do oddielov tabuľky odstúpených emisných kvót určenej pre tie zariadenia a na tie roky, pre ktoré bolo vydané povolenie.2.  The registry administrator shall enter the number of issued force majeure allowances into the sections of the surrendered allowance table designated for those installations and years for which authorisation was given.
3.  Pri vydávaní vis major emisných kvót správca registra pridelí unikátny identifikačný kód jednotky každej takejto vis major emisnej kvóte obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.3.  When issuing force majeure allowances the registry administrator shall assign a unique unit identification code to each such force majeure allowance comprising the elements set out in Annex VI.
ODDIEL 2SECTION 2
Prideľovanie a vydávanie kvót na obdobie rokov 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobieAllocation and issue of allowances for the 2008-2012 period and each subsequent five year period
Článok 44Article 44
Tabuľka národného plánu prideľovania na obdobie 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobieNational allocation plan table for the 2008-2012 period and each subsequent five year period
1.  Do 1. januára 2007 a do 1. januára 12 mesiacov pred začatím každého nasledujúceho päťročného obdobia každý členský štát oznámi Komisii svoju tabuľku národného plánu prideľovania zodpovedajúcu rozhodnutiu prijatému podľa článku 11 smernice č. 2003/87/ES. Ak sa tabuľka národného plánu prideľovania zakladá na národnom pláne prideľovania oznámenom Komisii, ktorý nebol zamietnutý podľa článku 9 odseku 3 (11) smernice č. 2003/87/ES, alebo pre ktorý Komisia akceptovala navrhované zmeny a dodatky, Komisia vydá centrálnemu správcovi pokyn, aby zaradil tabuľku národného plánu prideľovania do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva v súlade s postupmi inicializovanie uvedenými v prílohe XIV.1.  By 1 January 2007 and by 1 January 12 months before the start of each subsequent five year period, each Member State shall notify to the Commission its national allocation plan table, corresponding to the decision taken under Article 11 of Directive 2003/87/EC. If the national allocation plan table is based upon the national allocation plan notified to the Commission which was not rejected under Article 9(3) of Directive 2003/87/EC or on which the Commission has accepted proposed amendments, the Commission shall instruct the Central Administrator to enter the national allocation plan table into the Community independent transaction log in accordance with the initialisation procedures set out in Annex XIV.
▼M1▼M1
2.  Členský štát vyrozumie Komisiu o každej oprave vo svojom národnom pláne prideľovania a o príslušnej oprave vo svojej tabuľke národného plánu prideľovania. Ak oprava v tabuľke národného plánu prideľovania vychádza z národného plánu prideľovania, o ktorom dostala Komisia vyrozumenie a nebol zamietnutý podľa článku 9 ods. 3 smernice 2003/87/ES alebo ku ktorému Komisia prijala zmeny a doplnenia, a cieľom tejto opravy je zlepšenie údajov, Komisia dá centrálnemu správcovi pokyn vložiť príslušnú opravu do tabuľky národného plánu prideľovania vedeného v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva.2.  A Member State shall notify each correction to its national allocation plan together with each corresponding correction in its national allocation plan table to the Commission. If the correction to the national allocation plan table is based upon the national allocation plan notified to the Commission which was not rejected under Article 9(3) of Directive 2003/87/EC or on which the Commission has accepted amendments and that correction results from improvements in data, the Commission shall instruct the Central Administrator to enter the corresponding correction into the national allocation plan table held in the Community independent transaction log.
Všetky takéto opravy, ktoré sa týkajú nových účastníkov, sa robia v súlade s postupom automatických zmien do tabuliek národných plánov prideľovania, uvedeným v prílohe XIa k tomuto nariadeniu.All such corrections relating to new entrants shall be made in accordance with the automatic national allocation plan table change process as set out in Annex XIa to this Regulation.
Všetky takéto opravy, ktoré sa netýkajú nových účastníkov, sa robia v súlade s inicializačnými postupmi uvedenými v prílohe XIV k tomuto nariadeniu.All such corrections not relating to new entrants shall be made in accordance with the initialisation procedures as set out in Annex XIV to this Regulation.
Vo všetkých ostatných prípadoch členský štát informuje o oprave vo svojom národnom pláne prideľovania Komisiu, a ak Komisia túto opravu nezamietne v súlade s postupom v článku 9 ods. 3 smernice 2003/87/ES, vydá pokyn centrálnemu správcovi, aby vložil príslušnú opravu do tabuľky národného plánu prideľovania vedeného v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva v súlade s inicializačnými postupmi uvedenými v prílohe XIV k tomuto nariadeniu.In all other cases, the Member State shall notify the correction to its national allocation plan to the Commission and if the Commission does not reject this correction in accordance with the procedure in Article 9(3) of Directive 2003/87/EC, the Commission shall instruct the Central Administrator to enter the corresponding correction into the national allocation plan table held in the Community independent transaction log in accordance with the initialisation procedures set out in Annex XIV to this Regulation.
▼B▼B
3.  Po každej oprave vykonanej podľa odseku 2, ktorá sa vyskytne po vydaní emisných kvót podľa článku 45 a ktorá znituje celkový počet emisných kvót vydaných podľa článku 45 na obdobie rokov 2008 – 2012, správca registra prekonvertuje počet emisných kvót špecifikovaných príslušným orgánom do AAU tak, že odstráni element emisných kvót z unikátneho identifikačného kódu jednotky každej takejto AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI.3.  The registry administrator shall, subsequent to any correction made pursuant to paragraph 2 which occurs after allowances have been issued under Article 45 and which reduces the total quantity of allowances issued under Article 45 for the 2008-2012 period or subsequent five-year periods, convert the number of allowances specified by the competent authority into AAUs by removing the allowance element from the unique unit identification code of each such AAU comprising the elements set out in Annex VI.
Oprava sa uskutoční v súlade s procesom opravy emisných kvót uvedeným v prílohe IX.The correction shall take place in accordance with the correction to allowances process set out in Annex IX.
Článok 45Article 45
Vydávanie emisných kvótIssue of allowances
Po začlenení tabuľky národného plánu prideľovaní do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a podľa článku 44 odsekom 2 správca registra vydá do 28. februára prvého roku obdobia 2008 – 2012 a do 28. februára prvého roku každého nasledujúceho päťročného obdobia celkové množstvo emisných kvót uvedené v tabuľke národného plánu prideľovaní do holdingového účtu strany tak, že prekonvertuje rovnaký počet AAU vedených na uvedenom holdingovom účte do emisných kvót.After the national allocation plan table has been entered into the Community independent transaction log and, subject to Article 44(2), by 28 February of the first year of the 2008-2012 period and by 28 February of the first year of each subsequent five-year period, the registry administrator shall issue the total quantity of allowances set out in the national allocation plan table into the Party holding account by converting an equal quantity of AAUs held in that holding account into allowances.
Táto konverzia sa uskutoční pridaním prvku emisných kvót do unikátneho identifikačného kódu jednotky každej takejto AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI.This conversion shall take place through adding the allowance element to the unique unit identification code of each such AAU, comprising the elements set out in Annex VI.
Vydávanie emisných kvót na obdobie rokov 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobie sa uskutočňuje v súlade s postupom vydávania emisných kvót (od obdobia rokov 2008 – 2012) uvedeným v prílohe IX.The issue of allowances for the 2008-2012 period and each subsequent five-year period shall take place in accordance with the allowance issue (2008-2012 onwards) process set out in Annex IX.
▼M1▼M1
Článok 46Article 46
Prideľovanie emisných kvót prevádzkovateľomAllocation of allowances to operators
Bez toho, aby bol dotknutý článok 44 ods. 2 a článok 47, do 28. februára 2008 a potom každý nasledujúci rok do 28. februára správca registra prevedie z holdingového účtu zúčastnenej strany na holdingový účet príslušného prevádzkovateľa ten podiel z celkového množstva emisných kvót vydaných správcom registra na základe článku 45, ktorý bol pridelený príslušnému zariadeniu na daný rok v súlade s príslušným oddielom tabuľky národného plánu prideľovania.Without prejudice to Articles 44(2) and 47, by 28 February 2008 and by 28 February in each year thereafter, the registry administrator shall transfer from the Party holding account to the relevant operator holding account the proportion of the total quantity of allowances issued by any registry administrator under Article 45 which has been allocated to the corresponding installation for that year in accordance with the relevant section of the national allocation plan table.
Podľa predpokladov pre zariadenie v národnom pláne prideľovania členského štátu správca registra môže previesť tento podiel na neskorší termín každého roka.Where foreseen for an installation in the national allocation plan of the Member State, the registry administrator may transfer that proportion at a later date of each year.
Emisné kvóty sa prideľujú v súlade s postupom na prideľovanie emisných kvót uvedeným v prílohe IX.Allowances shall be allocated in accordance with the allowance allocation process set out in Annex IX.
▼B▼B
Článok 47Article 47
Vzdanie sa emisných kvót na pokyn príslušného orgánuSurrender of allowances on instruction of the competent authority
Správca registra, ak na to dostane pokyn od príslušného orgánu podľa článku 16 odseku 1 smernice č. 20003/87/ES, sa vzdá časti alebo celého pomerného dielu celkového počtu emisných kvót vydaných podľa článku 45, ktorý bol pridelený danému zariadeniu na konkrétny rok, tak, že zaradí počet odstúpených emisných kvót do oddielu tabuľky odstúpených emisných kvót určenej pre dané zariadenie na daný rok. Tieto odstúpené emisné kvóty zostanú na holdingovom účte strany.If instructed to do so by the competent authority pursuant to Article 16(1) of Directive 2003/87/EC, the registry administrator shall surrender part or all of the proportion of the total quantity of allowances issued under Article 45 which has been allocated to an installation for a specific year, by entering the number of surrendered allowances into the section of the surrendered allowance table designated for that installation for that year. These surrendered allowances shall remain in the Party holding account.
Emisné kvóty odstúpené na pokyn príslušného orgánu sa odstupujú v súlade s postupom prideľovania emisných kvót uvedeným v prílohe IX.Allowances surrendered on instruction of the competent authority shall be surrendered in accordance with the allowance allocation process set out in Annex IX.
▼M1▼M1
Článok 48Article 48
Prideľovanie emisných kvót novým účastníkomAllocation of allowances to new entrants
Ak správca registra dostane pokyn od zodpovedného orgánu, prevedie časť emisných kvót vydaných správcom registra na základe článku 45, ktoré sú na holdingovom účte zúčastnenej strany, na holdingový účet prevádzkovateľa nového účastníka v súlade s príslušným oddielom tabuľky národného plánu prideľovania pre tohto nového účastníka na daný rok.If instructed to do so by the competent authority, the registry administrator shall transfer a proportion of allowances issued by any registry administrator under Article 45 that are in the Party holding account to the operator holding account of a new entrant in accordance with the relevant section of the national allocation plan table for that new entrant for the year in question.
Emisné kvóty sa prevádzajú v súlade s postupom na prideľovanie emisných kvót uvedeným v prílohe IX.Allowances shall be transferred in accordance with the allowance allocation process set out in Annex IX.
▼M1▼M1
Článok 48aArticle 48a
Prideľovanie emisných kvót po ich odpredaní členským štátomAllocation of allowances following their sale by Member State
Ak správca registra na to dostane pokyn od zodpovedného orgánu po predaji emisných kvót vo vlastníctve niektorého členského štátu, prevedie určité množstvo emisných kvót z holdingového účtu zúčastnenej strany na holdingový účet subjektu alebo na holdingový účet prevádzkovateľa nákupcu emisných kvót.If instructed to do so by the competent authority following a sale of allowances held by a Member State, the registry administrator shall transfer a quantity of allowances from the Party holding account to the person holding account or operator holding account of the buyer of allowances.
Emisné kvóty, ktoré sa prevádzajú v rámci jedného registra, sa prevedú v súlade s postupom „interný prevod“ uvedeným v prílohe IX. Emisné kvóty, ktoré sa prevádzajú z jedného registra do druhého, sa prevedú v súlade s postupom „externý prevod (2008 – 2012 a ďalej)“ uvedeným v prílohe IX.Allowances transferred within the same registry shall be transferred in accordance with the ‘internal transfer’ process set out in Annex IX. Allowances transferred from one registry to another will be transferred in accordance with the ‘external transfer (2008 to 2012 onwards)’ process set out in Annex IX.
▼B▼B
ODDIEL 3SECTION 3
Prevody a oprávnenosťTransfers and eligibility
Článok 49Article 49
Prevody emisných kvót a Kjótskych jednotiek vlastníkmi účtovTransfers of allowances and Kyoto units by account holders
1.  Správca registra vykoná každý prevod medzi holdingovými účtami uvedenými v článku 11 odsekoch 1 a 2:1.  The registry administrator shall carry out any transfer between holding accounts referred to in Article 11(1) and (2):
a) v rámci svojho registra, ak o to požiada vlastník účtu v súlade s postupom interného prevodu uvedeným v prílohe IX;(a) within its registry as requested by an account holder in accordance with the internal transfer process set out in Annex IX;
b) medzi registrami, ak o to požiada vlastník účtu pre emisné kvóty vydané na obdobie 2005 – 2007 v súlade s postupom externého prevodu (2005 – 2007) uvedeným v prílohe IX; a(b) between registries as requested by an account holder for allowances issued for the 2005-2007 period in accordance with the external transfer (2005-2007) process set out in Annex IX; and
c) medzi registrami, ak o to požiada vlastník účtu pre emisné kvóty vydané na obdobie 2008-2012 a nasledujúce päťročné obdobia a pre Kjótske jednotky v súlade s postupom externého prevodu (od obdobia 2008 – 2012) uvedeným v prílohe IX.(c) between registries as requested by an account holder for allowances issued for the 2008-2012 period and subsequent five-year periods and Kyoto units in accordance with the external transfer (2008-2012 onwards) process set out in Annex IX.
2.  Emisné kvóty môžu byť prevedené len z účtu v registri na účet v registri tretej krajiny alebo v registri CDM alebo získané z účtu v registri tretej krajiny alebo v registri CDM účtom v registri, ak bola uzavretá dohoda podľa článku 25 odsekom 1 smernice č. 2003/87/ES a takýto prevod je v súlade so všetkými ustanoveniami týkajúcimi sa vzájomného uznávania emisných kvót v rámci uvedenej dohody skoncipovanej Komisiou podľa článku 25 odseku 2 smernice č. 2003/87/ES.2.  Allowances may only be transferred from an account in a registry to an account in a third country registry or the CDM Registry, or acquired from an account in a third country registry or the CDM Registry by an account in a registry, where an agreement has been concluded in accordance with Article 25(1) of Directive 2003/87/EC and such transfers are in accordance with any provisions relating to the mutual recognition of allowances under that agreement drawn up by the Commission pursuant to Article 25(2) of Directive 2003/87/EC.
Článok 50Article 50
Oprávnenosť a rezerva záväzného obdobiaEligibility and the commitment period reserve
1.   ►M1  Keď sa vytvorí komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií UNFCCC a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva v súlade s článkom 7 tohto nariadenia, členský štát nesmie prevádzať ani získavať ERU ani AAU do 16 mesiacov od predloženia jeho správy v súlade s článkom 7 ods. 1 rozhodnutia č. 280/2004/ES, pokiaľ sekretariát UNFCCC neinformoval tento členský štát o tom, že postupy zosúlaďovania sa nezačnú. ◄1.   ►M1  When a communication link is established between the UNFCCC independent transaction log and the Community independent transaction log in accordance with Article 7 of this Regulation a Member State may not transfer or acquire ERUs or AAUs, until 16 months have elapsed since the submission of its report in accordance with Article 7(1) of Decision No 280/2004/EC, unless the Secretariat to the UNFCCC has informed that Member State that compliance procedures will not be commenced. ◄
Podľa článku 8 rozhodnutia č. 280/2004/ES, ak Sekretariát UNFCCC informuje členské štát, že neplní požiadavky umožňujúce mu prevádzať alebo nadobúdať ERU alebo AAU alebo používať CER, príslušný orgán členského štátu dá pokyn správcovi registra iniciovať transakcie vyžadujúce takúto oprávnenosť.Pursuant to Article 8 of Decision No 280/2004/EC, if the Secretariat to the UNFCCC informs a Member State that it does not meet the requirements allowing it to transfer or acquire ERUs or AAUs, or use CERs, the relevant body of the Member State shall instruct the registry administrator not to initiate those transactions requiring such eligibility.
▼M1▼M1
2.  Ak počnúc 1. januárom 2008 vlastníctvo ERU, CER, AAU a RMU, platné pre príslušné päťročné obdobie, na holdingových účtoch zúčastnenej strany, holdingových účtoch prevádzkovateľa, osobných holdingových účtoch a vyraďovacích účtoch v členskom štáte bude o necelé 1 percento vyššie ako rezerva záväzného obdobia, vypočítaná ako 90 percent z prideleného množstva členského štátu alebo ako 100 percent päťnásobku jeho posledne revidovaných zásob, pričom sa berie nižšia z týchto hodnôt, centrálny správca o tom vyrozumie príslušný členský štát.2.  When, from 1 January 2008 onwards, the holdings of ERUs, CERs, AAUs and RMUs valid for the relevant five-year period in the Party holding accounts, operator holding accounts, person holding accounts and retirement accounts in a Member State become less than 1 per cent higher than the commitment period reserve, calculated as 90 per cent of the Member State's assigned amount or 100 per cent of five times its most recently reviewed inventory, whichever is the lowest, the Central Administrator shall notify that Member State.
▼B▼B
ODDIEL 4SECTION 4
Overené emisieVerified emissions
▼M1▼M1
Článok 51Article 51
Overené emisie zariadeniaVerified emissions of an installation
1.  Po overení správy prevádzkovateľa o emisiách zo zariadenia za predchádzajúci rok v súlade s prílohou V k smernici 2003/87/ES a konštatovaní uspokojivého stavu každý overovateľ, vrátane zodpovedných orgánov pôsobiacich ako overovatelia, vloží alebo schváli vloženie ročných overených emisií za toto zariadenie za daný rok do oddielu tabuľky overených emisií určeného pre toto zariadenie na daný rok v súlade s postupom aktualizácie overených emisií uvedeným v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.1.  Upon the verification as satisfactory, in accordance with the detailed requirements established by the Member State pursuant to Annex V of Directive 2003/87/EC, of an operator's report on the emissions from an installation during a previous year, each verifier, including those competent authorities acting as verifiers shall enter or approve the entry of the annual verified emissions for that installation for that year into the section of the verified emissions table designated for that installation for that year in accordance with the verified emissions update process set out in Annex VIII to this Regulation.
2.  Správca registra môže zakázať vloženie ročných overených emisií za zariadenie, pokiaľ zodpovedný orgán nedostane správu o overených emisiách, ktorú predložia prevádzkovatelia podľa článku 14 ods. 3 smernice 2003/87/ES za toto zariadenie, a neodblokuje register na vloženie ročných overených emisií.2.  The registry administrator may prohibit the entry of the annual verified emissions for an installation until the competent authority has received the verified emissions report submitted by operators pursuant to Article 14(3) of Directive 2003/87/EC for that installation, and enabled the registry to receive the annual verified emissions.
3.  Zodpovedný orgán môže dať pokyn správcovi registra, aby vykonal opravu ročných overených emisií pre zariadenie za predchádzajúci rok s cieľom zabezpečiť súlad s podrobnými požiadavkami, ktoré stanovil členský štát podľa prílohy V k smernici 2003/87/ES, vložením opravených ročných overených emisií pre toto zariadenie za daný rok do oddielu tabuľky overených emisií určeného pre toto zariadenie za daný rok v súlade s postupom aktualizácie overených emisií uvedeným v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.3.  The competent authority may instruct the registry administrator to correct the annual verified emissions for an installation for a previous year to ensure compliance with the detailed requirements established by the Member State pursuant to Annex V to Directive 2003/87/EC, by entering the corrected annual verified emissions for that installation for that year into the section of the verified emissions table designated for that installation for that year in accordance with the verified emissions update process set out in Annex VIII to this Regulation.
4.  Ak zodpovedný orgán dá správcovi registra pokyn, aby vykonal opravu ročných overených emisií pre zariadenie za predchádzajúci rok po termíne stanovenom v článku 6 ods. 2 smernice 2003/87/ES vzhľadom na odstúpené emisné kvóty rovnajúce sa emisiám za tento predchádzajúci rok, centrálny správca povolí takúto opravu len vtedy, keď dostane informáciu o rozhodnutí zodpovedného orgánu o novom stave súladu platnom pre toto zariadenie v dôsledku opravy overených emisií.4.  If the competent authority instructs the registry administrator to correct the annual verified emissions for an installation for a previous year after the deadline specified in Article 6(2) of Directive 2003/87/EC for surrendering allowances equal to the emissions of that previous year, the Central Administrator shall only allow such a correction if it was informed of the competent authority’s decision on the new compliance status applicable to the installation as a result of the correction of the verified emissions.
▼B▼B
ODDIEL 5SECTION 5
Vzdanie sa emisných kvótSurrender of allowances
Článok 52Article 52
Vzdanie sa emisných kvótSurrender of allowances
Prevádzkovateľ sa vzdá emisných kvót pre zariadenie tým, že požiada, alebo ak to vyžaduje legislatíva členského štátu, sa má za to, že požiadal správcu registra, aby:An operator shall surrender allowances for an installation by requesting or, where provided in Member State legislation, be deemed to have requested, the registry administrator to:
a) previedol určený počet emisných kvót za konkrétny rok z príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa na holdingový účet strany v danom registri,(a) transfer a specified number of allowances for a specified year from the relevant operator holding account into the Party holding account of that registry;
b) zaradil počet prevedených emisných kvót do oddielu tabuľky odstúpených emisných kvót určenej pre dané zariadenie za daný rok.(b) enter the number of transferred allowances into the section of the surrendered allowance table designated for that installation for that year.
Prevod a zaradenie sa uskutoční v súlade s postupom vzdania sa emisných kvót uvedeným v prílohe IX.The transfer and entry shall take place in accordance with the allowance surrender process set out under Annex IX.
Článok 53Article 53
Používanie CER a ERUThe use of CERs and ERUs
Používanie CER a ERU prevádzkovateľom podľa článku 11a smernice č. 2003/87/ES vo vzťahu k danému zariadeniu sa uskutočňuje tak, že prevádzkovateľ požiada správcu registra, aby:The use of CERs and ERUs by an operator in accordance with Article 11a of Directive 2003/87/EC in respect of an installation shall take place through an operator requesting the registry administrator to:
a) previedol určený počet CER alebo CRU za konkrétny rok z príslušného holdingového účtu prevádzkovateľa na holdingový účet strany v danom registri,(a) transfer a specified number of CERs or ERUs for a specified year from the relevant operator holding account into the Party holding account of that registry;
b) zaradil počet prevedených CER alebo ERU do oddielu tabuľky odstúpených emisných kvót určenej pre dané zariadenie za daný rok.(b) enter the number of transferred CERs and ERUs into the section of the surrendered allowance table designated for that installation for that year.
Počnúc 1. januárom 2008 správca registra bude akceptovať žiadosti používať CER alebo ERU len po určité percento pridelenia uskutočneného pre každé zariadenie, ako to špecifikoval členským štátom daného sprácu vo svojom národnom pláne prideľovania pre dané obdobie.From 1 January 2008 onwards, the registry administrator shall only accept requests to use CERs and ERUs up to a percentage of the allocation made to each installation, as specified by that administrator’s Member State in its national allocation plan for that period.
Prevod a zaradenie sa uskutoční v súlade s postupom vzdania sa emisných kvót uvedeným v prílohe IX.The transfer and entry shall take place in accordance with the allowance surrender process set out under Annex IX.
Článok 54Article 54
Vzdanie sa vis major emisných kvótSurrender of force majeure allowances
Vydanie vis major emisných kvót podľa článku 43 predstavuje vzdanie sa týchto vis major emisných kvót.The issue of force majeure allowances in accordance with Article 43 shall constitute the surrender of those force majeure allowances.
▼M1▼M1
Článok 55Article 55
Výpočet číselných údajov o stave súladuCalculation of compliance status figures
Pri vykonaní záznamu do oddielu tabuľky odstúpených emisných kvót alebo tabuľky overených emisií, ktorý je určený pre dané zariadenie, správca registra určí:Upon an entry being made into the section of the surrendered allowance table or verified emissions table designated for an installation, the registry administrator shall determine the following:
a) za každý rok 2005, 2006 a 2007 číselný údaj o stave súladu pre toto zariadenie, vypočítaný ako súčet všetkých emisných kvót odstúpených podľa článkov 52, 53 a 54 za roky 2005 – 2007 mínus súčet všetkých overených emisií za aktuálne päťročné obdobie, ktoré sa končí bežným rokom, a vrátane tohto bežného roka;(a) for the years 2005, 2006 and 2007, the compliance status figure for that installation and for each year by calculating the sum of all allowances surrendered pursuant to Articles 52, 53 and 54 for the 2005 to 2007 period minus the sum of all verified emissions in the current five-year period up to and including the current year;
b) za rok 2008 a každý rok po ňom číselný údaj o stave súladu pre toto zariadenie, vypočítaný ako súčet všetkých emisných kvót odstúpených podľa článkov 52, 53 a 54 mínus súčet všetkých overených emisií od roku 2008 až po aktuálny rok a vrátane aktuálneho roka, plus korekčný faktor.(b) for the year 2008 and each year thereafter, the compliance status figure for that installation and for each year by calculating the sum of all allowances surrendered pursuant to Articles 52, 53 and 54 for the current period minus the sum of all verified emissions from the year 2008 up to and including the current year, plus a correction factor.
Korekčný faktor uvedený pod písmenom b) je nula, ak číselný údaj za rok 2007 bol väčší ako nula, ale zachová sa hodnota za rok 2007, ak číselný údaj za rok 2007 je menší alebo sa rovná nule.The correction factor referred to in point (b) shall be zero if the 2007 figure was greater than zero, but shall remain as the 2007 figure if the 2007 figure is less than or equal to zero.
▼B▼B
Článok 56Article 56
Záznamy do tabuľky stavu súladuEntries into the compliance status table
1.  Správca registra zaznamenáva čísla o stave súladu pre zariadenie vypočítané podľa článku 55 za každý rok do oddielu tabuľky stavu súladu určeného pre dané zariadenie.1.  The registry administrator shall enter the installation’s compliance status figure calculated in accordance with Article 55 for each year into the section of the compliance status table designated for that installation.
2.  Správca registra 1. mája 2006 a 1. mája každého nasledujúceho roku oznámi príslušnému orgánu tabuľku stavu súladu. Okrem toho, správca registra oznámi príslušnému orgánu všetky zmeny v záznamoch za predchádzajúci rok v tabuľke stavu súladu.2.  On 1 May 2006 and on 1 May of each year thereafter the registry administrator shall notify the compliance status table to the competent authority. In addition, the registry administrator shall notify any changes to the entries for previous years of the compliance status table to the competent authority.
▼M1▼M1
Článok 57Article 57
Záznamy do tabuľky overených emisiíEntries into the verified emissions table
Keď sa k 1. máju 2006 a k 1. máju každého ďalšieho roka žiadne číselné údaje o overených emisiách nevložia do tabuľky overených emisií pre zariadenie za predchádzajúci rok, nebudú sa do tabuľky overených emisií vkladať žiadne náhradné číselné údaje stanovené podľa článku 16 ods. 1 smernice 2003/87/ES, ktoré neboli vypočítané tak, aby čo najviac vyhovovali podrobným požiadavkám, ktoré stanovil členský štát podľa prílohy V k smernici 2003/87/ES.Where, on 1 May 2006 and on 1 May of each year thereafter, no verified emissions figure has been entered into the verified emissions table for an installation for a previous year, any substitute emissions figure determined pursuant to Article 16(1) of Directive 2003/87/EC which has not been calculated as closely as possible in accordance with the detailed requirements established by the Member State pursuant to Annex V of Directive 2003/87/EC shall not be entered into the verified emissions table.
▼B▼B
ODDIEL 6SECTION 6
Zrušenie a vyradenieCancellation and retirement
Článok 58Article 58
Zrušenie a vyradenie odstúpených emisných kvót a vis major kvóty na obdobie 2005-2007Cancellation and retirement of surrendered allowances and force majeure allowances for the 2005-2007 period
▼M1▼M1
Dňa 30. júna 2006, 2007 a 2008 správca registra zruší určitý počet emisných kvót, CER a emisných kvót z vyššej moci evidovaných na holdingovom účte zúčastnenej strany podľa článkov 52, 53 a 54. Počet emisných kvót, CER a emisných kvót z vyššej moci, ktoré sa majú zrušiť, sa rovná celkovému počtu odstúpených emisných kvót v momente rušenia, ktoré sú zaznamenané v tabuľke odstúpených emisných kvót za obdobie od 1. januára 2005 do momentu rušenia v roku 2006, od momentu rušenia v roku 2006 do momentu rušenia v roku 2007 a od momentu rušenia v roku 2007 do momentu rušenia v roku 2008.On 30 June 2006, 2007 and 2008 the registry administrator shall cancel a number of allowances, CERs, and force majeure allowances held in the Party holding account pursuant to Articles 52, 53 and 54. The number of allowances, CERs, and force majeure allowances to be cancelled shall be equal to the total number at the moment of cancellation of surrendered allowances entered in the surrendered allowance table for the periods 1 January 2005 until the moment of cancellation in 2006, from the moment of cancellation in 2006 until the moment of cancellation in 2007 and from the moment of cancellation in 2007 until the moment of cancellation in 2008.
▼B▼B
Zrušenie sa uskutoční prevodom CER, s výnimkou CER vyplývajúcich z projektov uvedených v článku 11a odseku 3 smernice č. 2003/87/ES z holdingového účtu strany na stornovací účet za obdobie 2008 – 2012 a prevodom emisných kvót a vis major emisných kvót z holdingového účtu strany na vyraďovací účet za obdobie 2005 – 2007 v súlade s procesom vyraďovania (2005 – 2007) uvedeným v prílohe IX.Cancellation shall take place by transferring CERs, with the exception of CERs resulting from projects referred to in Article 11a(3) of Directive 2003/87/EC, from the Party holding account into the cancellation account for the 2008-2012 period, and by transferring allowances and force majeure allowances from the Party holding account to the retirement account for the 2005-2007 period, in accordance with the retirement (2005-2007) process set out in Annex IX.
Článok 59Article 59
Zrušenie a vyradenie odstúpených emisných kvót za obdobie 2005 – 2007 a za nasledujúce obdobiaCancellation and retirement of surrendered allowances for the 2008-2012 period and subsequent periods
Dňa 30. júna 2009 a 30. júna každého nasledujúceho roku správca registra zruší emisné kvóty odstúpené za obdobie 2008 – 2012 a každé nasledujúce päťročné obdobie v súlade s procesom vyraďovania (2008 – 2012) uvedeným v prílohe IX:On 30 June 2009 and on 30 June of each year thereafter, the registry administrator shall cancel allowances surrendered for the 2008-2012 period and each subsequent five year period, in accordance with the retirement (2008-2012 onwards) process set out in Annex IX, by:
a) konvertovaním určitého počtu emisných kvót vydaných na toto päťročné obdobie a vedených na holdingovom účte strany, ktorý sa rovná celkovému počtu emisných kvót odstúpených podľa článku 52, ako boli zaznamenané v tabuľke odstúpených emisných kvót od 1. januára 2008 dňa 30. júna 2009 a od 30. júna predchádzajúceho roku dňa 30. júna nasledujúcich rokov, do AAU odstránením elementu emisných kvót z unikátneho identifikačného kódu jednotky každého takého AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI, a(a) converting a number of allowances issued for that five-year period and held in the Party holding account, equal to the total number of allowances surrendered pursuant to Article 52 as entered in the surrendered allowance table since 1 January 2008 on 30 June 2009 and since 30 June of the preceding year on 30 June of the subsequent years, into AAUs by removing the allowance element from the unique unit identification code of each such AAU comprising the elements set out in Annex VI; and
b) prevedením určitého počtu Kjótskych jednotiek typu špecifikovaného príslušným orgánom, s výnimkou Kjótskych jednotiek vyplývajúcich z projektov uvedených v článku 11a odseku 3 smernice č. 2003/87/ES, ktorý sa rovná celkovému počtu emisných kvót odstúpených podľa článkov 52 a 53, ako boli zaznamenané v tabuľke odstúpených emisných kvót od 1. januára 2008 dňa 30. júna 2009 a od 30. júna predchádzajúceho roku dňa 30. júna nasledujúcich rokov, z holdingového účtu strany na vyraďovací účet za príslušné obdobie.(b) transferring a number of Kyoto units of the type specified by the competent authority, with the exception of Kyoto units resulting from projects referred to in Article 11a(3) of Directive 2003/87/EC, equal to the total number of allowances surrendered pursuant to Articles 52 and 53 as entered in the surrendered allowance table since 1 January 2008 on 30 June 2009 and since 30 June of the preceding year on 30 June of the subsequent years, from the Party holding account to the retirement account for the relevant period.
ODDIEL 7SECTION 7
Zrušenie a nahradenieCancellation and replacement
Článok 60Article 60
Zrušenie a nahradenie emisných kvót za obdobie 2005 – 2007Cancellation and replacement of allowances issued for the 2005-2007 period
Dňa 1. mája 2008 každý správca registra zruší a, ak dostal taký pokyn od príslušného orgánu, nahradí emisné kvóty vedené vo svojom registri v súlade s postupom rušenia a nahradenia uvedeným v prílohe IX:On 1 May 2008, each registry administrator shall cancel and, if instructed to do so by the competent authority, replace allowances held in his registry in accordance with the allowance cancellation and replacement process set out in Annex IX by:
▼M1▼M1
a) prevedením určitého počtu emisných kvót, ktorý sa rovná počtu emisných kvót vedených v registri, vydaných na obdobie rokov 2005 – 2007 v každom registri, mínus počet emisných kvót v momente rušenia a nahradenia odstúpených podľa článkov 52 a 54 od momentu vyradenia 30. júna predchádzajúceho roka, z ich holdingových účtov uvedených v článku 11 ods. 1 a 2 na stornovací účet za obdobie rokov 2005 – 2007;(a) transferring a number of allowances, equal to the number of allowances held in the registry issued for the 2005 to 2007 period by any registry minus the number of allowances at the moment of cancellation and replacement surrendered pursuant to Articles 52 and 54 since the moment of retirement on 30 June of the preceding year, from their holding accounts referred to in Article 11(1) and (2) to the cancellation account for the 2005 to 2007 period;
▼B▼B
b) ak dostal taký pokyn od príslušného orgánu, vydaním určitého počtu náhradných emisných kvót špecifikovaného príslušným orgánom konvertovaním rovnakého počtu AAU vydaných na obdobie rokov 2008 – 2012 vedených na holdingovom účte strany na emisné kvóty pridaním prvku emisných kvót do unikátneho identifikačného kódu jednotky každého takého AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI;(b) if instructed to do so by the competent authority, issuing a number of replacement allowances specified by the competent authority by converting an equal number of AAUs issued for the 2008-2012 period held in the Party holding account into allowances by adding the allowance element to the unique unit identification code of each such AAU comprising the elements set out in Annex VI;
c) prevedením všetkých takýchto náhradných emisných kvót uvedených v bode b) z holdingového účtu strany na holdingové účty prevádzkovateľa a osobné holdingové účty špecifikované príslušným orgánom, z ktorých boli emisné kvóty prevedené podľa bodu a).(c) transferring any such replacement allowances referred to in (b) from the Party holding account into the operator and person holding accounts specified by the competent authority from which allowances were transferred under point (a).
Článok 61Article 61
Zrušenie a nahradenie emisných kvót vydaných na obdobie 2008 – 2012 a na nasledujúce obdobiaCancellation and replacement of allowances issued for the 2008-2012 period and subsequent periods
Dňa 1. mája 2013 a 1. mája v prvom roku každého nasledujúceho päťročného obdobia každý správca registra zruší a nahradí emisné kvóty vedené v jeho registri v súlade s postupom rušenia a nahradenia uvedeným v prílohe IX:On 1 May in 2013 and on 1 May in the first year of each subsequent five year period, each registry administrator shall cancel and replace allowances held in its registry in accordance with the allowance cancellation and replacement process set out in Annex IX by:
a) prevedením všetkých emisných kvót vydaných na predchádzajúce päťročné obdobie zo svojich holdingových účtov prevádzkovateľa a osobných holdingových účtov na holdingový účet strany;(a) transferring all allowances issued for the preceding five-year period from their operator and person holding accounts to the Party holding account;
b) konvertovaním určitého počtu emisných kvót, ktorý sa rovná počtu emisných kvót vydaných na predchádzajúce päťročné obdobie mínus počet emisných kvót odstúpených podľa článku 52 od 30. júna predchádzajúceho roku, do AAU odstránením prvku emisných kvót z unikátneho identifikačného kódu jednotky každého takého AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI;(b) converting a number of allowances, equal to the number of allowances issued for the preceding five-year period minus the number of allowances surrendered pursuant to Article 52 since 30 June of the preceding year, into AAUs by removing the allowance element from the unique unit identification code of each such AAU comprising the elements set out in Annex VI;
c) vydaním rovnakého počtu náhradných emisných kvót konvertovaním AAU vydaných pre bežné obdobie a vedených na holdingovom účte strany do emisných kvót pridaním prvku emisných kvót do unikátneho identifikačného kódu jednotky každého takého AAU obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI;(c) issuing an equal number of replacement allowances by converting AAUs issued for the current period held in the Party holding account into allowances by adding the allowance element to the unique unit identification code of each such AAU comprising the elements set out in Annex VI;
d) prevedením určitého počtu emisných kvót vydaných podľa odseku c) na bežné obdobie z holdingového účtu strany do každého holdingového účtu prevádzkovateľa a osobného holdingového účtu, z ktorých boli emisné kvóty prevedené podľa odseku a), ktorý sa rovná počtu emisných kvót, ktoré boli prevedené z týchto účtov podľa odseku a).(d) transferring a number of those allowances issued under point (c) for the current period from the Party holding account into each operator and person holding account from which allowances were transferred under point (a), equal to the number of allowances that were transferred from those accounts under point (a).
ODDIEL 8SECTION 8
Dobrovoľné zrušenie a vyradenieVoluntary cancellation and retirement
Článok 62Article 62
Dobrovoľné zrušenie emisných kvót a Kjótskych jednotiekVoluntary cancellation of allowances and Kyoto units
1.  Správca registra zrealizuje každú požiadavku vlastníka účtu podľa článku 12 odseku 4 smernice č. 2003/87/ES dobrovoľne zrušiť emisné kvóty alebo Kjótske jednotky vedené na niektorom z jeho holdingových účtov. Dobrovoľné zrušenie emisných kvót a Kjótskych jednotiek sa uskutočňuje v súlade s odsekmi 2 a 3.1.  The registry administrator shall carry out any request from an account holder pursuant to Article 12(4) of Directive 2003/87/EC to voluntarily cancel allowances or Kyoto units held in any of his holding accounts. The voluntary cancellation of allowances and Kyoto units shall take place in accordance with paragraphs 2 and 3.
2.  V prípade emisných kvót vydaných na obdobie 2005 – 2007 správca registra prevedie počet emisných kvót špecifikovaný vlastníkom účtu z jeho účtu na stornovací účet pre obdobie rokov 2005 – 2007 v súlade s postupom rušenia emisných kvót (2005 – 2007) uvedeným v prílohe IX.2.  For allowances issued for the 2005-2007 period the registry administrator shall transfer the number of allowances specified by the account holder from his account to the cancellation account for the 2005-2007 period in accordance with the allowance cancellation (2005-2007) process set out in Annex IX.
3.  V prípade Kjótskych jednotiek a emisných kvót vydaných na obdobie 2008 – 2012 a na nasledujúce päťročné obdobia správca registra prevedie počet Kjótskych jednotiek a emisných kvót špecifikovaný vlastníkom účtu z jeho účtu na príslušný stornovací účet obdobie 2008 – 2012 a nasledujúce päťročné obdobia v súlade s postupom rušenia emisných kvót (2008 – 2012) uvedeným v prílohe IX.3.  For Kyoto units and allowances issued for the 2008-2012 period and subsequent five-year periods the registry administrator shall transfer the number of Kyoto units or allowances specified by the account holder from his account to the appropriate cancellation account for the 2008-2012 period and subsequent five-year periods in accordance with the cancellation (2008-2012 onwards) process set out Annex IX.
4.  Emisné kvóty a Kjótske jednotky vedené na stornovacom účte nemôžu byť prevedené na nijaký iný účet v systéme registrov alebo na nijaký účet v registri CDM alebo v registri tretej krajiny.4.  Allowances or Kyoto units held in a cancellation account may not be transferred to any other account in the registries system or to any account in the CDM registry or in a third country registry.
Článok 63Article 63
Vyradenie Kjótskych jednotiekRetirement of Kyoto units
▼M1▼M1
1.  Ak správca registra dostane pokyn od zodpovedného orgánu členského štátu, prevedie také množstvo a také druhy Kjótskych jednotiek, ktoré zodpovedný orgán určí a ktoré ešte neboli vyradené podľa článku 59 z holdingového účtu zúčastnenej strany, na vyraďovací účet vo svojom registri v súlade s postupom „vyraďovanie Kjótskych jednotiek (2008 – 2012 a ďalej)“, ktorý je uvedený v prílohe IX.1.  If instructed by the relevant body of the Member State, the registry administrator shall transfer any quantity and types of Kyoto units specified by that body which have not already been retired pursuant to Article 59 from the Party holding account to the appropriate retirement account in his registry in accordance with the ‘retirement of Kyoto units (2008 to 2012 onwards)’ process set out in Annex IX.
▼B▼B
2.  Prevádzkovateľ alebo osoba nebude môcť prevádzať emisné kvóty zo svojho holdingového účtu prevádzkovateľa alebo osobného holdingového účtu na vyraďovací účet.2.  An operator or person shall not be able to transfer allowances from his operator or person holding account into a retirement account.
3.  Kjótske jednotky vedené na vyraďovacom účte nemôžu byť prevedené na nijaký iný účet v systéme registrov alebo na nijaký účet v registri CDM alebo v registri tretej krajiny.3.  Kyoto units held in a retirement account may not be transferred to any other account in the registries system or to any account in the CDM registry or in a third country registry.
▼M1▼M1
KAPITOLA VACHAPTER VA
PREVÁDZKA REGISTROV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÉ NEMAJÚ AAUOPERATION OF REGISTRIES OF MEMBER STATES WHICH DO NOT HAVE AAUS
Článok 63aArticle 63a
Prevádzka registrov členských štátov, ktoré nemajú AAUOperation of registries of Member States which do not have AAUs
1.  Členské štáty, ktoré nemôžu vydávať AAU z iných dôvodov, ako je neoprávnenosť na prenosy a získavanie ERU a AAU, a používajú CER v súlade s ustanoveniami rozhodnutia 11/CMP.1 Kjótskeho protokolu k UNFCCC, zakladajú, prevádzkujú a udržiavajú svoje register konsolidovaným spôsobom s registrom Spoločenstva. Pre tieto registre neplatí článok 3 ods. 3, článok 4, článok 6 ods. 1, článok 11 ods. 1, 3 a 4, článok 30 ods. 1, články 34, 35, 36, článok 44 ods. 3, článok 45, článok 49 ods. 1, články 59, 60, 61, 65.1.  Member States that are not able to issue AAUs due to reasons other than being determined to be ineligible to transfer and acquire ERUs and AAUs, and use CERs in accordance with the provisions of Decision 11/CMP.1 of the Kyoto Protocol to the UNFCCC shall establish, operate and maintain their registries in a consolidated manner with the Community registry. Articles 3(3), 4, 6(1), 11(1), (3) and (4), 30(1), 34, 35, 36, 44(3), 45, 49(1), 59, 60, 61, 65 shall not apply to those registries.
2.  Od 1. januára 2008 registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s odsekom 1, budú schopné vykonávať postupy pre ne použiteľné podľa prílohy VIII, IX, X, XI a XIa.2.  From 1 January 2008, the registries operated in accordance with paragraph 1 shall be capable of executing the processes applicable to them in Annexes VIII, IX, X, XI and XIa.
Článok 63bArticle 63b
Komunikačné spojenie medzi registrami, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a, a nezávislým protokolom transakcií SpoločenstvaCommunication link between registries operated in accordance with Article 63a and the Community independent transaction log
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a, komunikujú s nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva cez komunikačné spojenie, ktoré nadväzuje register Spoločenstva.Registries operated in accordance with Article 63a shall communicate with the Community independent transaction log through a communication link established by the Community registry.
Centrálny správca aktivuje komunikačné spojenie po úspešnom vykonaní testovacích postupov uvedených v prílohe XIII a inicializačných postupov uvedených v prílohe XIV a informuje o tom správcu registra Spoločenstva.The Central Administrator shall activate the communication link after the testing procedures set out in Annex XIII and the initialisation procedures set out in Annex XIV have been completed successfully and notify the administrator of the Community registry thereof.
Článok 63cArticle 63c
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: zisťovanie odchýlok a nezrovnalostí nezávislým protokolom transakcií UNFCCCRegistries operated in accordance with Article 63a: detection of discrepancies and inconsistencies by the UNFCCC independent transaction log
Nezávislý protokol transakcií UNFCCC informuje register, ktorý sa prevádzkuje v súlade s článkom 63a, o každej odchýlke zistenej v postupe, ktorý tento register inicioval prostredníctvom správcu registra Spoločenstva.The UNFCCC independent transaction log shall inform a registry operated in accordance with Article 63a of any discrepancy detected in a process which that registry has initiated through the administrator of the Community registry.
Register, ktorý sa prevádzkuje v súlade s článkom 63a, ukončí postup a správca registra Spoločenstva o tom podá informáciu nezávislému protokolu transakcií UNFCCC. Správca registra, ktorý sa prevádzkuje v súlade s článkom 63a, a všetci ostatní správcovia registrov, ktorých sa to týka, bez odkladu informujú príslušných vlastníkov účtov o tom, že postup bol ukončený.The registry operated in accordance with Article 63a shall terminate the process and the administrator of the Community registry shall inform the UNFCCC independent transaction log thereof. The administrator of the registry operated in accordance with Article 63a, and any other registry administrators concerned shall immediately inform the relevant account holders that the process has been terminated.
Článok 63dArticle 63d
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: finalizácia postupov súvisiacich s účtami, overenými emisiami a automatickými zmenami do tabuliek národných plánov prideľovaniaRegistries operated in accordance with Article 63a: Finalisation of processes concerning accounts, verified emissions and automatic national allocation plan table changes
Keď je vytvorené komunikačné spojenie medzi dvoma nezávislými protokolmi transakcií a postupy súvisiace s účtami, overenými emisiami a automatickými zmenami do tabuliek národných plánov prideľovania sú smerované cez nezávislý protokol transakcií UNFCCC, postupy sa finalizujú, keď obidva nezávislé protokoly transakcií úspešne informujú register Spoločenstva o tom, že nezistili žiadne odchýlky v návrhu, ktorý inicioval register prevádzkovaný v súlade s článkom 63a.When there is a communication link established between the two independent transaction logs and if processes concerning accounts, verified emissions and automatic national allocation plan table changes are directed through the UNFCCC independent transaction log, those processes shall be final when both independent transaction logs successfully inform the Community registry that they have not detected any discrepancies in the proposal initiated by the registry operated in accordance with Article 63a.
Vo všetkých ostatných prípadoch okrem tých, ktoré sú uvedené v prvom odseku, všetky postupy uvedené v prílohách VIII a XIa sa finalizujú, keď nezávislý protokol transakcií Spoločenstva úspešne informuje register Spoločenstva o tom, že nezistil žiadne odchýlky v návrhu, ktorý inicioval register prevádzkovaný v súlade s článkom 63a.In all cases different from those referred to in the first paragraph, all processes referred to in Annexes VIII and XIa shall be final when the Community independent transaction log successfully informs the Community registry that it has not detected any discrepancies in the proposal initiated by the registry operated in accordance with Article 63a.
Článok 63eArticle 63e
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: finalizácia postupov súvisiacich s transakciami v rámci registrovRegistries operated in accordance with Article 63a: finalisation of processes concerning transactions within registries
Všetky postupy uvedené v prílohe IX, s výnimkou postupu na externý prevod, sa finalizujú, keď obidva nezávislé protokoly transakcií informujú register Spoločenstva o tom, že nezistili žiadne odchýlky v návrhu, ktorý inicioval register prevádzkovaný v súlade s článkom 63a, a register Spoločenstva úspešne zaslal obidvom nezávislým protokolom transakcií potvrdenie o tom, že v registri prevádzkovanom v súlade s článkom 63a sa aktualizovali záznamy v súlade s jeho návrhom.All processes referred to in Annex IX, except the external transfer process, shall be final when both independent transaction logs inform the Community registry that they have not detected any discrepancies in the proposal initiated by the registry operated in accordance with Article 63a and the Community registry has successfully sent confirmation to both independent transaction logs that the registry operated in accordance with Article 63a has updated its records in accordance with its proposal.
Pred nadviazaním spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC však všetky postupy uvedené v prílohe IX, s výnimkou postupu na externý prevod, sa finalizujú, keď nezávislý protokol transakcií Spoločenstva podá informáciu registru Spoločenstva o tom, že nezistil žiadne odchýlky v návrhu, ktorý inicioval register prevádzkovaný v súlade s článkom 63a, a register Spoločenstva úspešne zaslal nezávislému protokolu transakcií Spoločenstva potvrdenie o tom, že v registri prevádzkovanom v súlade s článkom 63a sa aktualizovali záznamy v súlade s jeho návrhom.However, prior to the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log being established, all processes referred to in Annex IX, except the external transfer process, shall be final when the Community independent transaction log informs the Community registry that it has not detected any discrepancies in the proposal initiated by the registry operated in accordance with Article 63a and the Community registry has successfully sent confirmation to the Community independent transaction log that the registry operated in accordance with Article 63a has updated its records in accordance with its own proposal.
Článok 63fArticle 63f
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: finalizácia postupu na externý prevodRegistries operated in accordance with Article 63a: finalisation of the external transfer process
Postup na externý prevod za účasti registra prevádzkovaného v súlade s článkom 63a sa finalizuje, keď obidva nezávislé protokoly transakcií informujú nadobúdajúci register (alebo register Spoločenstva, ak nadobúdajúci register je register prevádzkovaný v súlade s článkom 63a) o tom, že nezistili žiadne odchýlky v návrhu, ktorý zaslal iniciujúci register (alebo register Spoločenstva, ak iniciujúci register je register prevádzkovaný v súlade s článkom 63a), a nadobúdajúci register (alebo register Spoločenstva, ak nadobúdajúci register je register prevádzkovaný v súlade s článkom 63a) úspešne zaslal obidvom nezávislým protokolom transakcií potvrdenie o tom, že v nadobúdajúcom registri sa aktualizovali záznamy v súlade s návrhom iniciujúceho registra.The external transfer process involving a registry operated in accordance with Article 63a shall be final when both independent transaction logs inform the acquiring registry (or the Community registry if the acquiring registry is a registry operated in accordance with Article 63a) that they have not detected any discrepancies in the proposal sent by the initiating registry (or the Community registry if the initiating registry is a registry operated in accordance with Article 63a) and the acquiring registry (or the Community registry if the acquiring registry is a registry operated in accordance with Article 63a) has successfully sent confirmation to both independent transaction logs that the acquiring registry has updated its records in accordance with the initiating registry’s proposal.
Pred nadviazaním spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC však postup na externý prevod za účasti registra prevádzkovaného v súlade s článkom 63a sa finalizuje, keď nezávislý protokol transakcií Spoločenstva podá informáciu nadobúdajúcemu registru (alebo registru Spoločenstva, ak nadobúdajúci register je register prevádzkovaný v súlade s článkom 63a) o tom, že nezistil žiadne odchýlky v návrhu, ktorý zaslal iniciujúci register (alebo register Spoločenstva, ak iniciujúci register je register prevádzkovaný v súlade s článkom 63a), a nadobúdajúci register (alebo register Spoločenstva, ak nadobúdajúci register je register prevádzkovaný v súlade s článkom 63a) úspešne zaslal nezávislému protokolu transakcií Spoločenstva potvrdenie o tom, že sa v ňom aktualizovali záznamy v súlade s návrhom iniciujúceho registra.However, prior to the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log being established, the external transfer process involving a registry operated in accordance with Article 63a shall be final when the Community independent transaction log informs the acquiring registry (or the Community registry if the acquiring registry is a registry operated in accordance with Article 63a) that it has not detected any discrepancies in the proposal sent by the initiating registry (or the Community registry if the initiating registry is a registry operated in accordance with Article 63a) and the acquiring registry (or the Community registry if the acquiring registry is a registry operated in accordance with Article 63a) has successfully sent confirmation to the Community independent transaction log that it has updated its records in accordance with the initiating registry’s proposal.
Článok 63gArticle 63g
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: overovanie pravostiRegistries operated in accordance with Article 63a: Authentication
Pre registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a, overovanie pravosti voči nezávislému protokolu transakcií UNFCCC sa robí prostredníctvom registra Spoločenstva pomocou digitálnych osvedčení, ktoré vydáva sekretariát UNFCCC alebo ním poverený subjekt.Registries operated in accordance with Article 63a shall be authenticated to the UNFCCC independent transaction log through the Community registry with the digital certificates issued by the Secretariat to the UNFCCC, or an entity designated by it.
Pokiaľ sa však nenadviaže komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC, overovanie pravosti registrov voči nezávislému protokolu transakcií Spoločenstva sa robí prostredníctvom registra Spoločenstva s použitím digitálnych osvedčení a používateľských mien a hesiel, ako sa stanovuje v prílohe XV. Komisia alebo ňou poverený subjekt pôsobí ako certifikačný orgán pre všetky digitálne osvedčenia a rozosiela používateľské mená a heslá.However, until the communication link between the Community independent transaction log and UNFCCC independent transaction log is established, they shall be authenticated to the Community independent transaction log through the Community registry using digital certificates and usernames and passwords as specified in Annex XV. The Commission, or an entity designated by it, shall act as the certification authority for all digital certificates and shall distribute the usernames and passwords.
Článok 63hArticle 63h
Osobitné ustanovenia týkajúce sa určitých povinností správcov registrov, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63aSpecial provisions concerning certain obligations of registry administrators of registries operated in accordance with Article 63a
Povinnosti, ktoré sú ustanovené v článku 71 a v článku 72 ods. 2 a 3, pokiaľ ide o správcov registrov prevádzkovaných v súlade s článkom 63a, vykonáva správca registra Spoločenstva.The obligations provided for in Article 71 and Article 72(2) and (3) shall, as regards registry administrators of registries operated in accordance with Article 63a, be carried out by the administrator of the Community Registry.
Článok 63iArticle 63i
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: účtyRegistries operated in accordance with Article 63a: accounts
1.  Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a, obsahujú holdingové účty aspoň dvoch zúčastnených strán, vytvorené v súlade s článkom 12.1.  Registries operated in accordance with Article 63a shall contain at least two Party holding accounts created in accordance with Article 12.
2.  Emisné kvóty s počiatočným typom jednotky 1 sa evidujú len na jednom z holdingových účtov zúčastnených strán a žiadny iný holdingový účet zúčastnenej strany ako ten, na ktorom sa evidujú emisné kvóty s počiatočným typom jednotky 1, nemajú povolenie zúčastňovať sa na externých prevodoch medzi registrami prevádzkovanými v súlade s článkom 63a a medzi registrami, ktoré sa prevádzkujú inak. Holdingový účet zúčastnenej strany, na ktorom sa evidujú emisné kvóty s počiatočným typom jednotky 1, sa nepoužívajú na transakcie iného typu, ako sú externé prevody medzi registrami prevádzkovanými v súlade s článkom 63a a medzi registrami, ktoré sa prevádzkujú inak, a evidujú sa na nich len jednotky s počiatočným typom jednotky 1.2.  Allowances with an initial unit type of 1 shall be held by only one of the Party holding accounts, and no Party holding account other than the one holding allowances with an initial unit type of 1 shall be permitted to participate in external transfers between registries operated in accordance with Article 63a and registries other than ones so operated. The Party holding account holding allowances with an initial unit type of 1 shall not be used for transactions other than external transfers between registries operated in accordance with Article 63a and registries other than ones so operated and shall only hold units with an initial unit type of 1.
3.  Na holdingových účtoch prevádzkovateľov vytvorených podľa článku 11 ods. 2 sa neevidujú emisné kvóty s počiatočným typom jednotky 1 na konci transakcie. Subjekt, ktorý je vlastníkom účtov v registroch prevádzkovaných v súlade s článkom 63a, sa nesmie zúčastňovať na externých prevodoch medzi registrami prevádzkovanými v súlade s článkom 63a a medzi registrami, ktoré sa prevádzkujú inak.3.  The operator holding accounts created pursuant to Article 11(2) shall not hold allowances with an initial unit type of 1 at the end of a transaction. Person holding accounts in registries operated in accordance with Article 63a may not participate in external transfers between registries operated in accordance with Article 63a and registries other than ones so operated.
Článok 63jArticle 63j
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: tabuľka národného plánu prideľovania na obdobie rokov 2008 – 2012 a na každé nasledujúce päťročné obdobieRegistries operated in accordance with Article 63a: national allocation plan table for the 2008 to 2012 period and each subsequent five-year period
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a, následne po každej oprave do tabuliek národných plánov prideľovania, vykonanej podľa článku 44 ods. 2, ku ktorej dôjde po vydaní emisných hodnôt na základe článku 45 a ktorou sa zníži celková výška emisných kvót vydaných na základe článku 45 na obdobie rokov 2008 – 2012 alebo na nasledujúce päťročné obdobia, prevedú určitý počet emisných kvót, stanovený zodpovedným orgánom, z holdingových účtov uvedených v článku 11 ods. 2 a v článku 63i, na ktorých sa evidujú emisné kvóty, na stornovací účet v registri Spoločenstva na príslušné obdobie.Registries operated in accordance with Article 63a shall, subsequent to any correction to the national allocation plan table made pursuant to Article 44(2) which occurs after allowances have been issued under Article 45 and which reduces the total quantity of allowances issued under Article 45 for the 2008 to 2012 period or subsequent five-year periods, transfer the number of allowances specified by the competent authority from the holding accounts referred to in Articles 11(2) and 63i and in which the allowances are held to the cancellation account of the Community registry for the relevant period.
Článok 63kArticle 63k
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: vydávanie emisných kvótRegistries operated in accordance with Article 63a: issue of allowances
Správca registra, ktorý sa prevádzkuje v súlade s článkom 63a, po vložení tabuľky národného plánu prideľovania do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a v zmysle článku 44 ods. 2 do 28. februára prvého roka obdobia rokov 2008 – 2012 a do 28. februára prvého roka každého nasledujúceho päťročného obdobia vydá celkové množstvo emisných kvót stanovené v tabuľke národného plánu prideľovania na holdingový účet zúčastnenej strany.The administrator of a registry operated in accordance with Article 63a shall after the national allocation plan table has been entered into the Community independent transaction log and, subject to Article 44(2), by 28 February of the first year of the 2008 to 2012 period and by 28 February of the first year of each subsequent five-year period, issue the total quantity of allowances set out in the national allocation plan table into the Party holding account.
Pri vydávaní takýchto emisných kvót správca registra priradí každej emisnej kvóte jedinečný identifikačný kód jednotky, ktorý obsahuje prvky uvedené v prílohe VI, pričom počiatočný typ jednotky je 0 a doplnkový typ jednotky je 4.When issuing such allowances the registry administrator shall assign a unique unit identification code to each allowance comprising the elements set out in Annex VI, whereby the initial unit type shall be 0 and the supplementary unit type shall be 4.
Emisné kvóty sa vydávajú v súlade s postupom na vydávanie emisných kvót (registre podľa článku 63a) uvedeným v prílohe IX.Allowances shall be issued in accordance with the allowance issue (registries referred to in Article 63a) process set out in Annex IX.
Článok 63lArticle 63l
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: prevody emisných kvót medzi holdingovými účtami prevádzkovateľov v registroch, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a a inými registramiRegistries operated in accordance with Article 63a: transfers of allowances between operator holding accounts in registries operated in accordance with Article 63a and other registries
1.  Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a, vykonajú všetky prevody emisných kvót s počiatočným typom jednotky 0 a s doplnkovým typom jednotky 4 medzi holdingovými účtami podľa požiadavky vlastníka účtu:1.  The registries operated in accordance with Article 63a shall carry out any transfer of allowances with an initial unit type of 0 and a supplementary unit type of 4 between holding accounts, as requested by an account holder:
a) v rámci jeho registra v súlade s postupom na interný prevod uvedeným v prílohe IX;(a) within its registry in accordance with the internal transfer process set out in Annex IX;
b) medzi dvoma registrami, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a, v súlade s „postupom na prevod medzi dvoma registrami podľa článku 63a“, ktorý je uvedený v prílohe IX;(b) between two registries operated in accordance with Article 63a in accordance with the ‘transfer between two registries referred to in Article 63a’ process, as set out in Annex IX;
c) medzi registrom, ktorý sa prevádzkuje v súlade s článkom 63a, a registrom, ktorý sa prevádzkuje inak, v súlade s postupom „externý prevod (medzi registrom uvedeným v článku 63a a iným registrom)“, ktorý je uvedený v prílohe IX. Prevody emisných kvót s počiatočným typom jednotky 0 a s doplnkovým typom jednotky 4 do registrov, ktoré sa neprevádzkujú v súlade s článkom 63a, nemôžu požadovať vlastníci osobných holdingových účtov. Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zablokuje všetky transakcie, ktorých výsledkom by bol prevod emisných kvót s počiatočným typom jednotky 0 a s doplnkovým typom jednotky 4 do iných registrov, ako sú registre prevádzkované v súlade s článkom 63a.(c) between a registry operated in accordance with Article 63a and a registry other than one so operated in accordance with the ‘External transfer (between a registry referred to in Article 63a and other registry)’ process set out in Annex IX. Transfers of allowances with an initial unit type of 0 and a supplementary unit type of 4 towards registries that are not operated in accordance with Article 63a may not be requested by holders of person holding accounts. The Community independent transaction log shall block any transactions that would result in the transfer of allowances with an initial unit type of 0 and a supplementary unit type of 4 to registries other than those operated in accordance with Article 63a.
Článok 63mArticle 63m
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: zrušenie na základe článku 58 alebo článku 62Registries operated in accordance with Article 63a: cancellation under Article 58 or Article 62
Keď sa vykonáva zrušenie a vyradenie v súlade s článkom 58 alebo dobrovoľné zrušenie v súlade s článkom 62, správca registra, ktorý sa prevádzkuje v súlade s článkom 63a, vykoná zrušenie prevodom emisných kvót, ako sa vyžaduje v článku 58 alebo 62, na stornovací účet alebo vyraďovací účet registra Spoločenstva.When carrying out a cancellation and retirement in accordance with Article 58 or a voluntary cancellation in accordance with Article 62, the administrator of a registry operated in accordance with Article 63a shall carry out the cancellation by transferring allowances as required under Article 58 or 62 into the cancellation account or the retirement account of the Community registry.
Článok 63nArticle 63n
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: zrušenie a vyradenie odstúpených emisných kvót a CER za obdobie rokov 2008 – 2012 a za nasledujúce obdobiaRegistries operated in accordance with Article 63a: cancellation and retirement of surrendered allowances and CERs for the 2008 to 2012 period and subsequent periods
1.  Do 30. júna 2009 a potom každý rok 30. júna správca registra, ktorý sa prevádzkuje v súlade s článkom 63a, zruší určitý počet emisných kvót a CER evidovaných na holdingovom účte zúčastnenej strany podľa článkov 52 a 53.1.  By 30 June 2009 and on 30 June each year thereafter, the registry administrator of a registry operated in accordance with Article 63a shall cancel a number of allowances and CERs held in the Party holding account pursuant to Articles 52 and 53.
Počet emisných kvót a CER, ktoré sa majú zrušiť, sa rovná celkovému počtu odstúpených emisných kvót zapísaných do tabuľky odstúpených emisných kvót od 1. januára prvého roka príslušného obdobia do 31. mája nasledujúceho roka a od 1. júna predchádzajúceho roka do 31. mája každého nasledujúceho roka.The number of allowances and CERs to be cancelled shall be equal to the total number of surrendered allowances entered into the surrendered allowances table since 1 January of the first year of the relevant period until 31 May of the subsequent year and since 1 June of the preceding year until 31 May of each of the subsequent years.
2.  Zrušenie sa vykoná prevodom emisných kvót a CER, s výnimkou CER, ktoré vyplývajú z projektov uvedených v článku 11a ods. 3 smernice 2003/87/ES, z holdingového účtu zúčastnenej strany na vyraďovací účet registra Spoločenstva na príslušné obdobie v súlade s postupom „vyradenie (registre podľa článku 63a)“, ktorý je uvedený v prílohe IX.2.  Cancellation shall take place by transferring the allowances and CERs, with the exception of CERs resulting from projects referred to in Article 11a(3) of Directive 2003/87/EC, from the Party holding account into the retirement account of the Community Registry for the relevant period in accordance with the ‘retirement (registries referred to in Article 63a)’ process set out in Annex IX.
Článok 63oArticle 63o
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: zrušenie a nahradenie emisných kvót vydaných na obdobie rokov 2005 – 2007Registries operated in accordance with Article 63a: cancellation and replacement of allowances issued for the 2005 to 2007 period
1.  Dňa 1. mája 2008 každý správca registra, ktorý sa prevádzkuje v súlade s článkom 63a, zruší, a ak dostane pokyn od zodpovedného orgánu, nahradí emisné kvóty evidované v tomto registri v súlade s postupom na zrušenie a nahradenie emisných kvót, ktorý je uvedený v prílohe IX, takto:1.  On 1 May 2008, each registry administrator of a registry operated in accordance with Article 63a shall cancel and, if instructed to do so by the competent authority, replace allowances held in his registry in accordance with the allowance cancellation and replacement process set out in Annex IX by:
a) prevedie určitý počet emisných kvót, ktorý sa rovná počtu emisných kvót vydaných na obdobie rokov 2005 – 2007, mínus počet emisných kvót odstúpených v momente zrušenia a nahradenia podľa článkov 52 a 54 od 30. júna predchádzajúceho roka, z holdingových účtov uvedených v článku 11 ods. 2 a v článku 63i na stornovací účet registra Spoločenstva na obdobie rokov 2005 – 2007;(a) transferring a number of allowances, equal to the number of allowances issued for the 2005 to 2007 period minus the number of allowances surrendered at the moment of cancellation and replacement pursuant to Articles 52 and 54 since 30 June of the preceding year, from their holding accounts referred to in Articles 11(2) and 63i to the cancellation account of the Community registry for the 2005 to 2007 period;
b) ak dostane pokyn od zodpovedného orgánu, vydá určitý počet náhradných emisných kvót, ktorý určí zodpovedný orgán, vydaním rovnakého počtu emisných kvót na obdobie rokov 2008 – 2012, pričom každej emisnej kvóte priradí identifikačný kód jednotky, ktorý obsahuje prvky uvedené v prílohe VI;(b) if instructed to do so by the competent authority, issuing a number of replacement allowances specified by the competent authority by issuing an equal number of allowances for the 2008 to 2012 period, giving each allowance a unit identification code comprising the elements set out in Annex VI;
c) prevedie všetky náhradné emisné kvóty uvedené pod písmenom b) z holdingového účtu zúčastnenej strany na holdingový účet prevádzkovateľa a osobný holdingový účet, ktorý určí zodpovedný orgán a z ktorého boli emisné kvóty prevedené na základe písmena a).(c) transferring any such replacement allowances referred to in point (b) from the Party holding account into the operator and person holding accounts specified by the competent authority from which allowances were transferred under point (a).
Článok 63pArticle 63p
Registre, ktoré sa prevádzkujú v súlade s článkom 63a: zrušenie a nahradenie emisných kvót vydaných na obdobie rokov 2008 – 2012 a na nasledujúce obdobiaRegistries operated in accordance with Article 63a: cancellation and replacement of allowances issued for the 2008 to 2012 period and subsequent periods
1.  Dňa 1. mája 2013 a 1. mája v prvom roku každého nasledujúceho päťročného obdobia každý správca registra, ktorý sa prevádzkuje v súlade s článkom 63a, zruší a nahradí emisné kvóty evidované v registri v súlade s postupom na rušenie a nahradenie, ktorý je uvedený v prílohe IX, takto:1.  On 1 May in 2013 and on 1 May in the first year of each subsequent five year period, each registry administrator of a registry operated in accordance with Article 63a shall cancel and replace allowances held in its registry in accordance with the allowance cancellation and replacement process set out in Annex IX by:
a) prevedie určitý počet emisných kvót, ktorý sa rovná počtu emisných kvót vydaných na predchádzajúce päťročné obdobie, mínus počet emisných kvót odstúpených podľa článku 52 od 31. mája predchádzajúceho roka, z holdingových účtov uvedených v článku 11 ods. 2 a v článku 63i na stornovací účet registra Spoločenstva na príslušné obdobie;(a) transferring a number of allowances, equal to the number of allowances issued for the preceding five-year period minus the number of allowances surrendered pursuant to Article 52 since 31 May of the preceding year, from their holding accounts referred to in Articles 11(2) and 63i to the cancellation account of the Community registry for the relevant period;
b) vydá rovnaký počet náhradných emisných kvót s doplnkovým typom jednotky 4 na aktuálne obdobie na holdingový účet zúčastnenej strany a každej z týchto emisných kvót priradí jedinečný identifikačný kód jednotky, ktorý obsahuje prvky uvedené v prílohe VI;(b) issuing an equal number of replacement allowances with a supplementary unit type of 4 for the current period into the Party holding account and assigning to each of these allowances a unique unit identification code comprising the elements set out in Annex VI;
c) prevedie určitý počet emisných kvót vydaných v súlade s písmenom b) na aktuálne obdobie z holdingového účtu zúčastnenej strany na holdingové účty všetkých prevádzkovateľov a na všetky osobné holdingové účty, z ktorých boli emisné kvóty prevedené v súlade s písmenom a), pričom tento počet sa rovná počtu emisných kvót, ktoré boli prevedené z týchto účtov na základe písmena a).(c) transferring a number of those allowances issued in accordance with point (b) for the current period from the Party holding account into each operator and person holding account from which allowances were transferred in accordance with point (a), equal to the number of allowances that were transferred from those accounts under point (a).
▼B▼B
KAPITOLA VICHAPTER VI
BEZPEČNOSTNÉ NORMY, LEGALIZÁCIA A PRÍSTUPOVÉ PRÁVASECURITY STANDARDS, AUTHENTICATION AND ACCESS RIGHTS
Článok 64Article 64
Bezpečnostné normySecurity standards
1.  Každý register musí vyhovovať bezpečnostným normám uvedeným v prílohe XV.1.  Each registry shall comply with the security standards set out in Annex XV.
2.  Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude vyhovovať bezpečnostným normám uvedeným v prílohe XV.2.  The Community independent transaction log shall comply with the security standards set out in Annex XV.
Článok 65Article 65
LegalizáciaAuthentication
Členské štáty a Spoločenstvo budú používať číslicové osvedčenia vydané sekretariátom UNFCCC alebo ním určeným subjektom na legalizáciu svojich registrov a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva do nezávislého protokolu transakcií UNFCCC.The Member States and the Community shall use the digital certificates issued by the Secretariat to the UNFCCC, or an entity designated by it, to authenticate their registries and the Community independent transaction log to the UNFCCC independent transaction log.
No od 1. januára 2005 až do nadviazania komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC bude totožnosť každého registra a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva legalizovaná s použitím číslicových osvedčení a užívateľských mien a hesiel špecifikovaných v prílohe XV. Komisia alebo ňou určený subjekt bude pôsobiť ako osvedčovací orgán pre všetky číslicové osvedčenia a distribuovať užívateľské mená a heslá.However, from 1 January 2005 until the communication link between the Community independent transaction log and UNFCCC independent transaction log is established, the identity of each registry and the Community independent transaction log shall be authenticated using digital certificates and usernames and passwords as specified in Annex XV. The Commission, or an entity designated by it, shall act as the certification authority for all digital certificates and shall distribute the usernames and passwords.
Článok 66Article 66
Prístup do registrovAccess to registries
1.  Splnomocnený zástupca bude mať prístup len k tým účtom v rámci registra, na prístup ku ktorým je splnomocnený, alebo bude môcť požadovať iniciovanie len tých postupov, na požadovanie ktorých je splnomocnený podľa článku 23. Tento prístup alebo tieto požiadavky sa uskutočňujú cez bezpečnú oblasť webovej stránky pre daný register.1.  An authorised representative shall only have access to the accounts within a registry which he is authorised to access or be able to request the initiation of processes which he is authorised to request pursuant to Article 23. This access or these requests shall take place through a secure area of the website for that registry.
Správca registra vydá každému splnomocnenému zástupcovi užívateľské meno a heslo povoľujúce úroveň prístupu k účtom alebo procesom, na ktoré je splnomocnený. Správcovia registrov môžu uplatňovať podľa vlastného uváženia dodatočné bezpečnostné požiadavky, ak sú zlučiteľné s ustanoveniami tohto nariadenia.The registry administrator shall issue each authorised representative with a username and password to permit the level of access to accounts or processes to which he is authorised. Registry administrators may apply additional security requirements at their discretion if they are compatible with the provisions of this Regulation.
2.  Správca registra môže predpokladať, že užívateľ, ktorý vložil zodpovedajúce užívateľské meno a heslo, je splnomocnený zástupca registrovaný pod týmto užívateľským menom a heslom, až do okamihu, kedy splnomocnený zástupca informuje správcu registra, že bezpečnosť jeho hesla bola ohrozená, a požiada o jeho nahradenie. Správca registra urýchlene vydá takéto náhradné heslá.2.  The registry administrator may assume that a user who has entered a matching username and password is the authorised representative registered under that username and password, until such point that the authorised representative informs the registry administrator that the security of his password has been compromised and requests a replacement. The registry administrator shall promptly issue such replacement passwords.
3.  Správca registra zabezpečí, aby bezpečná oblasť webovej stránky registra bola prístupná pre každý počítač používajúci široko dostupný internetový prehľadávač. Spojenie medzi splnomocneným zástupcom a bezpečnou oblasťou webovej stránky registra bude zašifrované v súlade s bezpečnostnými normami uvedenými v prílohe XV.3.  The registry administrator shall ensure that the secure area of the registry website is accessible to any computer using a widely available Internet browser. Communications between the authorised representatives and the secure area of the registry website shall be encrypted in accordance with the security standards in Annex XV.
4.  Správca registra podnikne všetky nevyhnutné kroky, ktorými zabezpečí, že nedôjde k neoprávnenému prístupu k bezpečnej oblasti webovej stránky registra.4.  The registry administrator shall take all necessary steps to ensure that unauthorised access to the secure area of the registry website does not occur.
Článok 67Article 67
Pozastavenie prístupu k účtomSuspension of access to accounts
1.  Ústredný správca a každý správca registra môže dočasne zrušiť heslo splnomocneného zástupcu pre prístup k účtom alebo procesom, ku ktorým by mal inakšie prístup, len v prípade, ak sa splnomocnený zástupca pokúsil, alebo sa tento správca môže odôvodnene domnievať, že splnomocnený zástupca sa pokúsil:1.  The Central Administrator and each registry administrator may only suspend an authorised representative’s password to any accounts or processes to which he would otherwise have access if the authorised representative has, or that administrator has reasonable grounds to believe the authorised representative has:
a) o prístup k účtom alebo procesom, na prístup ku ktorým nie je splnomocnený;(a) attempted to access accounts or processes which he is not authorised to access;
b) opakovane o prístup k účtom alebo procesom s použitím nezodpovedajúceho užívateľského mena a hesla; alebo(b) repeatedly attempted to access an account or a process using a non-matching username and password; or
c) alebo pokúša narušiť bezpečnosť registra alebo systému registrov.(c) attempted, or is attempting, to undermine the security of the registry or the registries system.
2.  Ak bol prístup k holdingovému účtu prevádzkovateľa pozastavený podľa odseku 1 alebo podľa článku 69 v čase od 28. apríla do 30. apríla v ktoromkoľvek roku počnúc rokom 2006, správca registra, ak ho o to požiada vlastník účtu a po predložení svojej totožnosti splnomocnené zástupcu prostredníctvom podporného dôkazu, sa vzdá počtu emisných kvót a používania počtu CER a ERU špecifikovaného vlastníkom účtu v súlade s postupom vzdania sa emisných kvót uvedeným v článkoch 52 a 53 a v prílohe IX.2.  Where access to an operator holding account has been suspended pursuant to paragraph 1 or pursuant to Article 69 between 28 April and 30 April in any year from 2006 onwards, the registry administrator shall, if so requested by the account holder and following submission of his authorised representative's identity by means of supporting evidence, surrender the number of allowances and use the number of CERs and ERUs specified by the account holder in accordance with the allowance surrender process set out in Article 52 and 53 and Annex IX.
KAPITOLA VIICHAPTER VII
DOSTUPNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ INFORMÁCIÍAVAILABILITY AND RELIABILITY OF INFORMATION
Článok 68Article 68
Dostupnosť a spoľahlivosť registrov a nezávislého protokolu transakcií SpoločenstvaAvailability and reliability of registries and the Community independent transaction log
Centrálny správca a každý správca registra urobí všetky náležité kroky, ktorými zabezpečí, že:The Central Administrator and each registry administrator shall take all reasonable steps to ensure that:
a) register bude k dispozícii pre prístup vlastníkov účtov 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a že komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva bude udržiavané 24 hodín denne, 7 dní v týždni, čím poskytne zálohové technické a programové vybavenie pre prípad technickej poruchy v operáciách primárneho technického a programového vybavenia;(a) the registry is available for access by account holders 24 hours a day, 7 days a week, and that the communication link between the registry and the Community independent transaction log is maintained 24 hours a day, 7 days a week, thereby providing backup hardware and software in the event of a breakdown in operations of the primary hardware and software;
b) register a nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude promptne reagovať na požiadavky vlastníkov účtov.(b) the registry and the Community independent transaction log respond promptly to requests made by account holders.
Centrálny správca a správcovia registrov zabezpečia, aby do registra a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva boli začlenené robustné systémy a postupy na ochranu všetkých údajov a promptné obnovenie všetkých údajov a operácií v prípade havárie systému.They shall ensure that the registry and Community independent transaction log incorporate robust systems and procedures for the safeguarding of all data and the prompt recovery of all data and operations in the event of a disaster.
Budú udržiavať prerušenia v činnosti registra a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva na minimálnej úrovni.They shall keep interruptions to the operation of the registry and Community independent transaction log to a minimum.
Článok 69Article 69
Pozastavenie prístupuSuspension of access
Centrálny správca môže pozastaviť prístup k nezávislému protokolu transakcií Spoločenstva a správca registra môže pozastaviť prístup k svojmu registru, ak dôjde k narušeniu bezpečnosti nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva alebo registra, ktoré ohrozuje integritu nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva alebo registra, alebo integrita systému registrov a zálohových zariadení podľa článku 68 je podobne postihnutá.The Central Administrator may suspend access to the Community independent transaction log and a registry administrator may suspend access to his registry if there is a breach of security of the Community independent transaction log or of a registry which threatens the integrity of the Community independent transaction log or of a registry or the integrity of the registries system and the back-up facilities under Article 68 are similarly affected.
Článok 70Article 70
Vyrozumenie o pozastavení prístupuNotification of suspension of access
1.  V prípade narušenia bezpečnosti nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, ktoré môže viesť k pozastaveniu prístupu, centrálny správca urýchlene informuje správcov registrov o všetkých rizikách ohrozujúcich registre.1.  In the event of a breach of security of the Community independent transaction log that may lead to suspension of access, the Central Administrator shall promptly inform registry administrators of any risks posed to registries.
2.  V prípade narušenia bezpečnosti registra, ktoré môže viesť k pozastaveniu prístupu, správca registra urýchlene informuje centrálneho správcu, ktorý následne urýchlene informuje ostatných správcov registrov o všetkých rizikách ohrozujúcich registre.2.  In the event of a breach of security of a registry that may lead to suspension of access, the relevant registry administrator shall promptly inform the Central Administrator who shall, in turn, promptly inform other registry administrators of any risks posed to registries.
3.  Ak správca registra dospeje k záveru, že je nevyhnutné pozastaviť prístup k účtom alebo iným operáciám registra, pošle všetkým relevantným vlastníkom a overovateľom účtov, centrálnemu správcovi a ostatným správcom registrov zodpovedajúce predbežné vyrozumenie o pozastavení.3.  If the registry administrator becomes aware that it is necessary to suspend either access to accounts or other operations of the registry, he shall give all relevant account holders and verifiers, the Central Administrator and other registry administrators such prior notice of the suspension as is reasonably practicable.
4.  Ak centrálny správca dospeje k záveru, že je nevyhnutné pozastaviť prístup k operáciám nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, pošle všetkým správcom registrov zodpovedajúce predbežné vyrozumenie o pozastavení.4.  If the Central Administrator becomes aware that it is necessary to suspend access to operations of the Community independent transaction log, it shall give all registry administrators such prior notice of the suspension as is reasonably practicable.
5.  Vyrozumenia uvedené v odsekoch 3 a 4 budú zahŕňať pravdepodobné trvanie pozastavenia a budú zreteľne zobrazené vo verejnej časti webovej stránky príslušného registra alebo vo verejnej časti webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva.5.  The notices referred to in paragraphs 3 and 4 shall include the likely duration of the suspension and shall be clearly displayed on the public area of that registry’s web site or on the public area of the Community independent transaction log's web site.
Článok 71Article 71
Testovacia oblasť každého registra a nezávislého protokolu transakcií SpoločenstvaTesting area of each registry and the Community independent transaction log
1.  Každý správca registra určí testovaciu oblasť, v ktorej môže byť každá nová verzia alebo uvoľnenie registra testované v súlade s testovacími postupmi uvedenými v prílohe XIII, aby sa zabezpečilo, že1.  Each registry administrator shall establish a testing area within which any new version or release of a registry can be tested in accordance with the testing procedures set out in Annex XIII so as to ensure that:
a) všetky testovacie postupy novej verzie alebo uvoľnenia registra budú dokončené bez obmedzenia dostupnosti pre vlastníkov účtov danej verzie alebo uvoľnenia registra, ktorý má priebežne komunikačné spojenie s nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo s nezávislým protokolom transakcií UNFCCC; a(a) any testing procedures on a new version or release of a registry are completed without reducing the availability to account holders of the version or release of the registry which currently has a communication link with the Community independent transaction log or UNFCCC independent transaction log; and
b) každé komunikačné spojenie medzi novou verziou alebo uvoľnením registra a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo nezávislým protokolom transakcií UNFCCC bude nadviazané a aktivované s minimálnymi prerušeniami pre jeho vlastníkov účtov.(b) any communication link between a new version or release of a registry and the Community independent transaction log or UNFCCC independent transaction log is established and activated with minimum disruption to its account holders.
2.  Centrálny správca určí testovaciu oblasť, aby boli umožnené testovacie postupy uvedené v odseku 1.2.  The Central Administrator shall establish a testing area so as to facilitate testing procedures referred to in paragraph 1.
3.  Správcovia registrov a centrálny správca zabezpečia, aby technické a programové vybavenie ich testovacej oblasti fungovalo spôsobom, ktorý je reprezentatívny pre fungovanie primárneho technického a programového vybavenia uvedené v článku 68.3.  The registry administrators and the Central Administrator shall ensure that the hardware and software of their testing area shall perform in a manner that is representative of the performance of the primary hardware and software referred to in Article 68.
Článok 72Article 72
Zmena riadeniaChange management
1.  Centrálny správca bude koordinovať so správcami registrov a so sekretariátom UNFCCC prípravu a implementáciu všetkých zmien a dodatkov k tomuto nariadeniu, ktorých výsledkom budú zmeny funkčných a technických špecifikácií systému registrov, pred ich uskutočnením. ►M1  Po tejto koordinácii centrálny správca rozhodne o termíne implementácie každej novej verzie funkčných a technických špecifikácií pre normy na výmenu údajov v systémoch registrov na základe Kjótskeho protokolu v registroch a v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva. ◄1.  The Central Administrator shall coordinate with registry administrators and the Secretariat to the UNFCCC the preparation and implementation of any amendments to this Regulation resulting in changes in the functional and technical specifications of the registry system before their implementation. ►M1  After such coordination, the Central Administrator shall decide on the date of implementation by registries and the Community independent transaction log of each new version of the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol. ◄
▼M1▼M1
2.  Ak sa vyžaduje nová verzia alebo nové vydanie registra, každý správca registra a centrálny správca najprv úspešne vykoná testovacie postupy uvedené v prílohe XIII a potom vytvorí a aktivuje komunikačné spojenie medzi novou verziou alebo novým vydaním registra a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo nezávislým protokolom transakcií UNFCCC.2.  If a new version or release of a registry is required, each registry administrator and the Central Administrator shall successfully complete the testing procedures set out in Annex XIII before a communication link is established and activated between the new version or release of that registry and the Community independent transaction log or UNFCCC independent transaction log.
▼M1▼M1
2a.  Centrálny správca zvoláva pravidelné stretnutia správcov registrov na prediskutovanie problémov a postupov súvisiacich s riadením zmien, riadením udalostí a všetkých ostatných problémov technického charakteru, ktoré sa týkajú prevádzky registrov a implementácie tohto nariadenia.2a.  The Central Administrator shall convene regular meetings of the registry administrators to consult them on issues and procedures related to change management, incident management and any other issues of a technical nature related to the operation of registries and the implementation of this Regulation.
▼B▼B
3.  Každý správca registra bude nepretržite monitorovať dostupnosť, spoľahlivosť a efektívnosť svojho registra, aby sa zabezpečila úroveň fungovania, ktorá spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Ak je v dôsledku tohto monitorovania alebo pozastavenia komunikačného spojenia podľa článku 6 odseku 3 požadovaná nová verzia alebo uvoľnenie registra, každý správca registra úspešne vykoná testovacie postupy uvedené v prílohe XIII pred nadviazaním a aktiváciou komunikačného spojenia medzi novou verziou alebo uvoľnením uvedeného registra a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva alebo nezávislým protokolom transakcií UNFCCC.3.  Each registry administrator shall continuously monitor the availability, reliability and efficiency of his registry in order to ensure a level of performance which meets the requirements of this Regulation. If, as a result of this monitoring or the suspension of the communication link pursuant to Article 6(3), a new version or release of a registry is required, each registry administrator shall successfully complete the testing procedures set out in Annex XIII before a communication link is established and activated between the new version or release of that registry and the Community independent transaction log or UNFCCC independent transaction log.
KAPITOLA VIIICHAPTER VIII
ZÁZNAMY A POPLATKYRECORDS AND FEES
Článok 73Article 73
ZáznamyRecords
▼M1▼M1
1.  Centrálny správca a každý správca registra archivuje záznamy o všetkých postupoch a vlastníkoch účtov uvedené v prílohách III, IV, VIII, IX, X, XI a XIa 15 rokov alebo pokiaľ sa nevyriešia všetky s nimi súvisiace otázky implementácie, pričom platí neskorší z týchto termínov.1.  The Central Administrator and each registry administrator shall store records concerning all processes and account holders set out in Annexes III, IV, VIII, IX, X, XI and XIa for 15 years or until any questions of implementation relating to them have been resolved, whichever is the later.
▼B▼B
2.  Záznamy sa uschovávajú v súlade s normami registrácie údajov podľa UNFCCC a Kjótskeho protokolu.2.  Records shall be stored in accordance with the data logging standards elaborated pursuant to the UNFCCC or the Kyoto Protocol.
Článok 74Article 74
PoplatkyFees
Všetky poplatky, ktoré správca registra účtuje vlastníkom účtov, budú primerané a budú zrozumiteľne zobrazené vo verejnej časti webovej stránky príslušného registra. Správcovia registrov nebudú rozlišovať medzi ľubovoľnými týmito poplatkami na základe umiestnenia vlastníka účtu v rámci Spoločenstva.Any fees charged by the registry administrator to account holders shall be reasonable and shall be clearly displayed on the public area of that registry’s web site. Registry administrators shall not differentiate any such fees on the basis of the location of an account holder within the Community.
Správcovia registrov nebudú účtovať vlastníkom účtov poplatky za transakcie s emisnými kvótami podľa článku 49, článkov 52 až 54 a článkov 58 až 63.Registry administrators shall not charge account holders for transactions of allowances pursuant to Article 49, Articles 52 to 54 and Articles 58 to 63.
KAPITOLA IXCHAPTER IX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAFINAL PROVISIONS
Článok 75Article 75
Nadobudnutie účinnostiEntry into force
Toto nariadenie nadobudne účinnosť v nasledujúci deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
PRÍLOHA IANNEX I
Požiadavky registrov a nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva na technické a programové vybavenieHardware and software requirements of registries and the Community independent transaction log
Požiadavky na architektúruArchitecture requirements
1. | Každý register a nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zahŕňa vo svojej architektúre toto technické a programové vybavenie: | a) webový server; | b) aplikačný server; | c) databázový server inštalovaný v samostatnom stroji oproti stroju alebo strojom používaným pre webový server a aplikačný server; | d) ochranné steny.1. | Each registry and the Community independent transaction log shall include the following hardware and software in their architecture: | (a) web server; | (b) application server; | (c) database server installed on a separate machine to that or those used for the web server and application server; | (d) firewalls.
Požiadavky na komunikáciuCommunication requirements
▼M1▼M1
2. | Keď nie je vytvorené komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC: | a) zaznamenávanie času v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva a v každom registri sa synchronizuje s greenwichským časom; | b) všetky postupy, ktoré sa týkajú emisných kvót, overených emisií, automatických zmien do tabuľky národných plánov prideľovania a účtov, sa uskutočňujú výmenou údajov napísaných v rozšíriteľnom jazyku so značkami (XML), s použitím jednoduchého protokolu na prístup k objektom (SOAP), verzia 1.1, cez hypertextový prenosový protokol (HTTP), verzia 1.1 [kódovaný typ diaľkového vyvolania postupu (RPC)].2. | When the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log is not established: | (a) the record of the time in the Community independent transaction log and each registry shall be synchronised to Greenwich Mean Time; | (b) all processes concerning allowances, verified emissions, automatic national allocation plan table changes and accounts shall be completed by the exchange of data written in extensible markup language (XML) using the simple object access protocol (SOAP) version 1.1 over the hypertext transfer protocol (HTTP) version 1.1 (remote procedure call (RPC) encoded style).
3. | Keď je vytvorené komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC: | a) zaznamenávanie času v nezávislom protokole UNFCCC, v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva a v každom registri sa synchronizuje a | b) všetky postupy, ktoré sa týkajú emisných kvót a Kjótskych jednotiek, sa uskutočňujú výmenou údajov | s použitím požiadaviek na technické a programové vybavenie uvedených vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy na výmenu údajov v systémoch registrov na základe Kjótskeho protokolu, ktoré boli vypracované podľa rozhodnutia 24/CP.8 konferencie zúčastnených strán UNFCCC. | Ak sa postupy, ktoré sa týkajú overených emisií, účtov a automatických zmien do tabuliek národných plánov prideľovania, uskutočňujú výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií UNFCCC a potom do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, výmena údajov sa vykoná s použitím požiadaviek na technické a programové vybavenie, ktoré sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy na výmenu údajov v systémoch registrov na základe Kjótskeho protokolu, ktoré sú vypracované podľa rozhodnutia 24/CP.8 konferencie zúčastnených strán UNFCCC. | Ak sa postupy, ktoré sa týkajú overených emisií, účtov a automatických zmien do tabuliek národných plánov prideľovania, uskutočňujú výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií Spoločenstva, výmena údajov sa uskutočňuje v súlade s odsekom 2 písm. b).3. | When the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log is established: | (a) the record of the time in the UNFCCC independent transaction log, Community independent transaction log and each registry shall be synchronised; and | (b) all processes concerning allowances and Kyoto units shall be completed by the exchange of data; | using the hardware and software requirements set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC. | If processes concerning verified emissions, accounts and automatic national allocation plan table changes are completed through an exchange of data via the UNFCCC independent transaction log and thereon to the Community independent transaction log, the data exchange shall be carried out using the hardware and software requirements set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC. | If processes concerning verified emissions, accounts and automatic national allocation plan table changes are completed through an exchange of data via the Community independent transaction log, the data exchange shall be carried out in accordance with point (b) of paragraph 2.
▼B▼B
PRÍLOHA IIANNEX II
Tabuľky, ktoré majú obsahovať registre členských štátovTables to be contained in Member State registries
1. Každý register členského štátu bude schopný usporiadať o tabuliek nasledujúce informácie, ktoré bude obsahovať tabuľka overených emisií:1. Each Member State registry shall be capable of tabulating the following information which shall comprise the verified emissions table:
a) Roky: v samostatných bunkách počnúc rokom 2005 vzostupne.(a) Years: in individual cells from 2005 onwards in ascending order.
b) Identifikačný kód zariadenia: v samostatných bunkách obsahujúcich prvky uvedené v prílohe VI a vzostupne.(b) Installation identification code: in individual cells comprising the elements set out in Annex VI and in ascending order.
c) Overené emisie: overené emisie za konkrétny rok a pre konkrétne zariadenie sa vkladajú do bunky spájajúcej daný rok s uvedeným identifikačným kódom zariadenia.(c) Verified emissions: the verified emissions for a specified year for a specified installation shall be entered into the cell connecting that year to that installation’s identification code.
2. Každý register členského štátu bude schopný usporiadať do tabuliek nasledujúce informácie, ktoré bude obsahovať tabuľka odstúpených emisných kvót:2. Each Member State registry shall be capable of tabulating the following information which shall comprise the surrendered allowances table:
a) Roky: v samostatných bunkách počnúc rokom 2005 vzostupne.(a) Years: in individual cells from 2005 onwards in ascending order.
b) Identifikačný kód zariadenia: v samostatných bunkách obsahujúcich prvky uvedené v prílohe VI a vzostupne.(b) Installation identification code: in individual cells comprising the elements set out in Annex VI and in ascending order.
c) Odstúpené emisné kvóty: počet emisných kvót odstúpených v súlade s článkami 52, 53 a 54 za konkrétny rok a pre konkrétne zariadenie sa vkladajú do troch buniek spájajúcich daný rok s uvedeným identifikačným kódom zariadenia.(c) Surrendered allowances: the number of allowances surrendered in accordance with Articles 52, 53 and 54 for a specified year for a specified installation shall be entered into the three cells connecting that year to that installation’s identification code.
3. Každý register členského štátu bude schopný usporiadať do tabuliek nasledujúce informácie, ktoré bude obsahovať tabuľka stavu súladu:3. Each Member State registry shall be capable of tabulating the following information which shall comprise the compliance status table:
a) Roky: v samostatných bunkách počnúc rokom 2005 vzostupne.(a) Years: in individual cells from 2005 onwards in ascending order.
b) Identifikačný kód zariadenia: v samostatných bunkách obsahujúcich prvky uvedené v prílohe VI a vzostupne.(b) Installation identification code: in individual cells comprising the elements set out in Annex VI and in ascending order.
c) Stav súladu: stav súladu za konkrétny rok a pre konkrétne zariadenie sa vkladajú do bunky spájajúcej daný rok s uvedeným identifikačným kódom zariadenia. Stav súladu sa vypočíta podľa článku 55.(c) Compliance status: the compliance status for a specified year for a specified installation shall be entered into the cell connecting that year to that installation’s identification code. The compliance status shall be calculated in accordance with Article 55.
PRÍLOHA IIIANNEX III
Informácie týkajúce sa každého holdingového účtu prevádzkovateľa, ktoré majú byť poskytnuté správcovi registraInformation concerning each operator holding account to be provided to the registry administrator
1. Body 1 až 4.1, 4.4 až 5.5 a bod 7 (aktivita 1) informácií identifikujúcich zariadenie, ktoré sú uvedené v oddieli 11.1 prílohy 1 k rozhodnutiu č. 2004/156/ES. ►M1  Meno prevádzkovateľa by malo byť totožné s menom fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je držiteľom príslušného povolenia na skleníkové plyny. Názov zariadenia je totožný s názvom uvedeným v príslušnom povolení na skleníkové plyny. ◄1. Points 1 to 4.1, 4.4 to 5.5 and point 7 (activity 1) of the information identifying the installation as listed in section 11.1 of Annex I to Decision 2004/156/EC. ►M1  The name of the operator should be identical to name of the natural or legal person that is the holder of the relevant greenhouse gas permit. The name of the installation shall be identical to the name indicated in the relevant greenhouse gas permit. ◄
2. Identifikačný kód povolenia špecifikovaný príslušným orgánom a obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.2. The permit identification code specified by the competent authority, comprising the elements set out in Annex VI.
3. Identifikačný kód zariadenia obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI.3. The installation identification code, comprising the elements set out in Annex VI.
4. Alfanumerický identifikátor špecifikovaný prevádzkovateľom pre účet, ktorý bude v rámci registra unikátny.4. The alphanumeric identifier specified by the operator for the account, which shall be unique within the registry.
5. Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa primárneho splnomocneného zástupcu holdingového účtu prevádzkovateľa špecifikovaného prevádzkovateľom pre daný účet.5. Name, address, city, postcode, country, telephone number, facsimile number and e-mail address of the primary authorised representative of the operator holding account specified by the operator for that account.
6. Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa sekundárneho splnomocneného zástupcu holdingového účtu prevádzkovateľa špecifikovaného prevádzkovateľom pre daný účet.6. Name, address, city, postcode, country, telephone number, facsimile number and e-mail address of the secondary authorised representative of the operator holding account specified by the operator for that account.
7. Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa dodatočného splnomocneného zástupcu holdingového účtu prevádzkovateľa špecifikovaného prevádzkovateľom pre daný účet.7. Name, address, city, postcode, country, telephone number, facsimile number and e-mail address of any additional authorised representatives of the operator holding account and their account access rights, specified by the operator for that account.
8. Dôkazy na podporu totožnosti splnomocnených zástupcov holdingového účtu prevádzkovateľa.8. Evidence to support the identity of the authorised representatives of the operator holding account.
PRÍLOHA IVANNEX IV
Informácie týkajúce sa účtov uvedených v článku 11 odsekoch 1, 3 a 4 a osobných holdingových, účtov, ktoré majú byť poskytnuté správcovi registra.Information concerning accounts referred to in Article 11(1), (3) and (4) and person holding accounts to be provided to the registry administrator
1. Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa osoby požadujúcej otvorenie osobného holdingového účtu.1. Name, address, city, postcode, country, telephone number, facsimile number and e-mail address of the person requesting the opening of the person holding account.
2. Dôkaz na podporu totožnosti osoby požadujúcej otvorenie osobného holdingového účtu.2. Evidence to support the identity of the person requesting the opening of the person holding account.
3. Alfanumerický identifikátor špecifikovaný členským štátom, Komisiou alebo osobou pre účet, ktorý bude v rámci registra jedinečný.3. The alphanumeric identifier specified by the Member State, the Commission or person for the account, which shall be unique within the registry.
4. Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa primárneho splnomocneného zástupcu účtu špecifikovaného členským štátom, Komisiou alebo osobou pre daný účet.4. Name, address, city, postcode, country, telephone number, facsimile number and e-mail address of the primary authorised representative of the account specified by the Member State, the Commission or person for that account.
5. Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa sekundárneho splnomocneného zástupcu účtu špecifikovaného členským štátom, Komisiou alebo osobou pre daný účet.5. Name, address, city, postcode, country, telephone number, facsimile number and e-mail address of the secondary authorised representative of the account specified by the Member State, the Commission or person for that account.
6. Meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa dodatočných splnomocnených zástupcov účtu špecifikovaných členským štátom, Komisiou alebo osobou pre daný účet a ich práva prístupu k účtu.6. Name, address, city, postcode, country, telephone number, facsimile number and e-mail address of any additional authorised representatives of the account and their account access rights, specified by the Member State, the Commission or person for that account.
7. Dôkazy na podporu totožnosti splnomocnených zástupcov účtu.7. Evidence to support the identity of the authorised representatives of the account.
PRÍLOHA VANNEX V
Základné podmienkyCore terms and conditions
Štruktúra a účinok základných podmienokStructure and effect of core terms and conditions
1. | Vzťah medzi vlastníkmi účtov a správcami registrov.1. | The relationship between account holders and registry administrators.
Povinnosti vlastníka účtu a splnomocneného zástupcuThe account holder and authorised representative’s obligations
2. | Povinnosti vlastníka účtu a splnomocneného zástupcu v súvislosti s bezpečnosťou, užívateľskými menami a heslami a prístupom k webovej stránke registra.2. | The account holder and authorised representative’s obligations with respect to security, usernames and passwords, and access to the registry website.
3. | Povinnosť vlastníka účtu a splnomocneného zástupcu zapísať údaje na webovú stránku registra a zabezpečiť, aby zapísané údaje boli presné.3. | The account holder and authorised representative’s obligation to post data on the registry website and ensure that data posted is accurate.
4. | Povinnosť vlastníka účtu a splnomocneného zástupcu dodržiavať podmienky používania webovej stránky registra.4. | The account holder and authorised representative’s obligation to comply with the terms of use of the registry website.
Povinnosti správcu registraThe registry administrator’s obligations
5. | Povinnosť správcu registra plniť príkazy vlastníka účtu.5. | The registry administrator’s obligation to carry out account holder’s instructions.
6. | Povinnosť správcu registra zaznamenávať údaje vlastníka účtu.6. | The registry administrator’s obligation to log the account holder’s details.
7. | Povinnosť správcu registra utvoriť, aktualizovať alebo zatvoriť účet v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.7. | The registry administrator’s obligation to create, update or close the account in accordance with the provisions of the Regulation.
Postupy procesuProcess procedures
8. | Ustanovenia o finalizácii a potvrdení procesu.8. | The process finalisation and confirmation provisions.
PlatbaPayment
9. | Podmienky týkajúce sa poplatkov registra za zriaďovanie a vedenie účtov.9. | The terms and conditions regarding any registry fees for establishing and maintaining accounts.
Prevádzkovanie webovej stránky registraOperation of the registry website
10. | Ustanovenia týkajúce sa práva správcu registra vykonávať zmeny na webovej stránke registra.10. | Provisions regarding the right of the registry administrator to make changes to the registry website.
11. | Podmienky používania webovej stránky registra.11. | Conditions of use of the registry website.
Záruky a zaisteniaWarranties and indemnities
12. | Presnosť informácií.12. | Accuracy of information.
13. | Právomoc iniciovať procesy.13. | Authority to initiate processes.
Úpravy týchto základných podmienok s cieľom odzrkadliť zmeny tohto nariadenia alebo zmeny vnútroštátnej legislatívyModification of these core terms to reflect changes to this Regulation or changes to domestic legislation
Bezpečnosť a reakcia na porušenia bezpečnostiSecurity and response to security breaches
Riešenie sporovDispute resolution
14. | Ustanovenia týkajúce sa sporov medzi vlastníkmi účtov.14. | Provisions relating to disputes between account holders.
ZodpovednosťLiability
15. | Limit zodpovednosti pre správcu registra.15. | The limit of liability for the registry administrator.
16. | Limit zodpovednosti pre vlastníka účtu.16. | The limit of liability for the account holder.
Práva tretej stranyThird party rights
Zastúpenie, oznámenia a rozhodujúce právoAgency, notices and governing law
PRÍLOHA VIANNEX VI
Definície identifikačných kódovDefinitions of identification codes
ÚvodIntroduction
1. | Táto príloha predpisuje prvky nasledujúcich identifikačných kódov: | a) identifikačný kód jednotky | b) identifikačný kód účtu; | c) identifikačný kód povolenia; | d) identifikačný kód vlastníka účtu; | e) identifikačný kód zariadenia; | f) identifikačný kód korelácie; | g) identifikačný kód transakcie; | h) identifikačný kód zosúlaďovania; | i) identifikačný kód projektu. | Verzia kódov ISO3166 bude uvedená vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.1. | This Annex prescribes the elements of the following identification codes: | (a) unit identification code; | (b) account identification code; | (c) permit identification code; | (d) account holder identification code; | (e) installation identification code; | (f) correlation identification code; | (g) transaction identification code; | (h) reconciliation identification code; | (i) project identification code. | The version of the ISO3166 codes shall be as set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
Zobrazovanie a vykazovanie identifikačných kódovDisplay and reporting of identification codes
2. | Za účelom zobrazovania a vykazovania identifikačných kódov uvedených v tejto prílohe bude každý prvok identifikačného kódu oddelený pomlčkou „-“ a uvádzaný bez medzier. Nuly na začiatku numerických hodnôt sa nezobrazujú. Oddeľujúca pomlčka „-“ sa neukladá v prvkoch identifikačného kódu.2. | For the purpose of displaying and reporting the identification codes set out in this Annex, each element of an identification code shall be separated by a dash ‘-’ and without spaces. Leading zeros in numeric values shall not be displayed. The separating dash ‘-’ shall not be stored in the elements of the identification code.
Identifikačný kód jednotkyUnit identification code
3. | V tabuľke VI-1 sú podrobne uvedené prvky identifikačného kódu jednotky. Každej Kjótskej jednotke a emisnému kódu bude pridelený identifikačný kód jednotky. Identifikačné kódy jednotky sú generované registrami a sú unikátne v celom systéme registrov.3. | Table VI-1 details the elements of the unit identification code. Each Kyoto unit and allowance shall be assigned a unit identification code. Unit identification codes shall be generated by registries and shall be unique throughout the registries system.
4. | Sada jednotiek sa prenáša ako jednotkový blok definovaný štartovacím identifikátorom bloku a koncovým identifikátorom bloku. Každá jednotka jednotkového bloku bude identická, s výnimkou ich unikátneho prvku identifikátora. Každý unikátny prvok identifikátora jednotiek jednotkového bloku bude postupný. V prípade potreby vykonať nejakú transakciu, sledovať, zaznamenať alebo inakšie charakterizovať jednotku alebo jednotkový blok, budú registre alebo protokoly transakcií vytvárať z jedného jednotkového bloku viacnásobné jednotkové bloky. Pri prenose jednej jednotky bude štartovací identifikátor bloku taký istý ako koncový identifikátor bloku.4. | A set of units shall be transmitted as a unit block defined by the starting block identifier and the ending block identifier. Every unit of a unit block shall be identical, except for their unique identifier element. Every unique identifier element of the units of a unit block shall be consecutive. When necessary to perform a transaction, keep track of, record or otherwise characterise a unit or unit block, registries or transaction logs shall create multiple unit blocks from a single unit block. When transmitting a single unit, the starting block identifier and ending block identifier shall be equal.
5. | Viacnásobné jednotkové bloky sa nebudú prekrývať s ich identifikátorovým prvkom. Viacnásobné jednotkové bloky v tej istej správe sa budú objavovať v správe vo vzostupnom poradí svojho štartovacieho identifikátora bloku. | Tabuľka VI-1:  Identifikačný kód jednotky | Prvok | Poradie zobrazenia | Identifikátor požadovaný pre nasledujúce typy jednotiek | Typ údajov | Dĺžka | Rozsah alebo kódy | Vytvárajúci register | 1 | AAU, RMU, CER, ERU | A | 3 | ISO3166 (2-ciferný kód), „EU“ pre register Spoločenstva | Typ jednotky | 2 | AAU, RMU, CER, ERU | N | 2 | 0 = nie Kjótska jednotka | 1 = AAU | 2 = RMU | 3 = ERU konvertované z AAU | 4 = ERU konvertované z RMU | 5 = CER (nie lCER alebo tCER) | 6 = tCER | 7 = lCER | Doplnkový typ jednotky | 3 | AAU, RMU, CER, ERU | N | 2 | Prázdne pre Kjótske jednotky | 1 = Emisná kvóta vydaná na obdobie 2008-2012 a nasledujúce päťročné obdobia | 2 = Emisná kvóta vydaná na obdobie 2005-2007 | 3 = Vis major emisná kvóta | ►M1   | 4 = Emisná kvóta vydaná na obdobie rokov 2008 – 2012 a na nasledujúce päťročné obdobia členským štátom, ktorý nemá AAU |  ◄ | Štart jednotkového sériového bloku | 4 | AAU, RMU, CER, ERU | N | 15 | Osobitné numerické hodnoty pridelené registrom od 1 – 999 999 999 999 999 | Koniec jednotkového sériového bloku | 5 | AAU, RMU, CER, ERU | N | 15 | Osobitné numerické hodnoty pridelené registrom od 1 – 999 999 999 999 999 | Pôvodné obdobie viazanosti | 6 | AAU, RMU, CER, ERU | N | 2 | 0 = 2005 – 2007 | 1 = 2008 – 2012 | … | 99 | Uplatňované obdobie viazanosti | 7 | AAU, CER, ERU | N | 2 | 0 = 2005 – 2007 | 1 = 2008 – 2012 | … | 99 | Aktivita LULUCF | 8 | RMU, CER, ERU | N | 3 | 1 = Zalesňovanie a znovuzalesňovanie | 2 = Odlesňovanie | 3 = Hospodárenie s lesmi | 4 = Hospodárenie s úrodnou pôdou | 5 = Hospodárenie s pastvinárskou pôdou | 6 = Revegetácia | Identifikátor projektu | 9 | CER, ERU | N | 7 | Osobitná numerická hodnota pridelená projektu | Stopa | 10 | ERU | N | 2 | 1 alebo 2 | Konečný dátum | 11 | lCER, tCER | Dátum |   | Konečný dátum pre lCERs alebo tCERs5. | Multiple unit blocks shall not overlap with respect to their identifier element. Multiple unit blocks in the same message shall appear in the message in ascending order of their starting block identifier. | Table VI-1:  Unit Identification Code | Element | Display Order | Identifier Required for the Following Unit Types | Data Type | Length | Range or Codes | Originating Registry | 1 | AAU, RMU, CER, ERU | A | 3 | ISO3166 (2 letter code), ‘EU’ for the Community registry | Unit Type | 2 | AAU, RMU, CER, ERU | N | 2 | 0 = not a Kyoto unit | 1 = AAU | 2 = RMU | 3 = ERU converted from AAU | 4 = ERU converted from RMU | 5 = CER (not lCER or tCER) | 6 = tCER | 7 = lCER | Supplementary Unit Type | 3 | AAU, RMU, CER, ERU | N | 2 | Blank for Kyoto units | 1 = Allowance issued for the 2008-2012 period and subsequent five-year periods | 2 = Allowance issued for the 2005-2007 period | 3 = Force-majeure allowance | ►M1   | 4 = Allowance issued for the 2008 to 2012 and subsequent five-year periods by a Member State that does not have AAUs |  ◄ | Unit Serial Block Start | 4 | AAU, RMU, CER, ERU | N | 15 | Unique numeric values assigned by registry from 1 – 999 999 999 999 999 | Unit Serial Block End | 5 | AAU, RMU, CER, ERU | N | 15 | Unique numeric values assigned by registry from 1 – 999 999 999 999 999 | Original Commitment Period | 6 | AAU, RMU, CER, ERU | N | 2 | 0 = 2005-2007 | 1 = 2008-2012 | … | 99 | Applicable Commitment Period | 7 | AAU, CER, ERU | N | 2 | 0 = 2005-2007 | 1 = 2008-2012 | … | 99 | LULUCF Activity | 8 | RMU, CER, ERU | N | 3 | 1 = Afforestation and reforestation | 2 = Deforestation | 3 = Forest management | 4 = Cropland management | 5 = Grazing land management | 6 = Re-vegetation | Project Identifier | 9 | CER, ERU | N | 7 | Unique numeric value assigned for project | Track | 10 | ERU | N | 2 | 1 or 2 | Expiry Date | 11 | lCER, tCER | Date |   | Expiration date for lCERs or tCERs
6. | Tabuľka VI-2 uvádza kombinácie platného počiatočného typu jednotky a doplnkového typu jednotky. Emisná kvóta bude mať doplnkový typ jednotky bez ohľadu na obdobie, na ktoré bola vydaná, a na to, či bola konvertovaná z AAU alebo z inej Kjótskej jednotky. AAU alebo iná Kjótska jednotka, ktorá nebola konvertovaná na emisnú kvótu nebude mať doplnkový typ jednotky. Pri konvertovaní AAU na emisnú kvótu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia bude doplnkový typ jednotky nastavený na 1. Pri konvertovaní emisnej kvóty na AAU v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia nebude nijaký doplnkový typ jednotky. | Tabuľka VI-2:  Platný počiatočný typ jednotky – doplnkový typ jednotky | Počiatočný typ jednotky | Doplnkový typ jednotky | Opis | 1 | [neuplatňuje sa] | AAU | 2 | [neuplatňuje sa] | RMU | 3 | [neuplatňuje sa] | ERU konvertované z AAU | 4 | [neuplatňuje sa] | ERU konvertované z RMU | 5 | [neuplatňuje sa] | CER (nie tCER alebo lCER) | 6 | [neuplatňuje sa] | tCER | 7 | [neuplatňuje sa] | lCER | 1 | 1 | a nasledujúce 5-ročné obdobia a konvertovaná z AAU | 0 | 2 | Emisná kvóta vydaná na obdobie 2005-2007 a nekonvertovaná z AAU alebo z inej Kjótskej jednotky | 0 | 3 | Vis major emisná kvóta | ▼M1 | 0 | 4 | Emisná kvóta vydaná na obdobie rokov 2008 – 2012 a na nasledujúce päťročné obdobia členským štátom, ktorý nemá AAU, ktorá sa nekonvertuje z AAU ani z inej Kjótskej jednotky | ▼B6. | Table VI-2 lists the valid initial unit type and supplementary unit type combinations. An allowance shall have a supplementary unit type regardless of the period for which it was issued and whether it has been converted from an AAU or other Kyoto unit. An AAU or other Kyoto unit that has not been converted into an allowance shall not have a supplementary unit type. On conversion of an AAU into an allowance in accordance with the provisions of this Regulation the supplementary unit type shall be set to 1. On conversion of an allowance into an AAU in accordance with the provisions of this Regulation there shall be no supplementary unit type. | Table VI-2:  Valid Initial Unit Type — Supplementary Unit Type | Initial Unit Type | Supplementary Unit Type | Description | 1 | [not applicable] | AAU | 2 | [not applicable] | RMU | 3 | [not applicable] | ERU converted from AAU | 4 | [not applicable] | ERU converted from RMU | 5 | [not applicable] | CER (not tCER or lCER) | 6 | [not applicable] | tCER | 7 | [not applicable] | lCER | 1 | 1 | Allowance issued for the 2008-2012 period and subsequent 5-year periods and is converted from an AAU | 0 | 2 | Allowance issued for the 2005-2007 period and not converted from an AAU or other Kyoto unit | 0 | 3 | Force-majeure allowance | ▼M1 | 0 | 4 | Allowance issued for the 2008 to 2012 and subsequent five-year periods by a Member State that does not have AAUs, and which is not converted from an AAU or other Kyoto unit | ▼B
Identifikačný kód účtuAccount identification code
7. | V tabuľke VI-3 sú podrobne uvedené prvky identifikačného kódu účtu. Každému účtu bude pridelený identifikačný kód účtu. Identifikačné kódy účtov budú generované registrami a budú unikátne pre celý systém registrov. Identifikačné kódy účtov, ktoré boli predtým zatvorené, sa nebudú používať.7. | Table VI-3 details the elements of the account identification code. Each account shall be assigned an account identification code. Account identification codes shall be generated by registries and shall be unique throughout the registries system. Account identification codes of accounts that were previously closed shall not be re-used.
8. | Identifikačný kód holdingového účtu prevádzkovateľa bude spojený s jedným zariadením. Zariadenie bude spojené s jedným identifikačným kódom holdingového účtu prevádzkovateľa. Holdingové účty uvedené v článku 11 odsekoch 1 a 2 nebudú mať uplatniteľné obdobie viazanosti bez ohľadu na typ účtu. | Tabuľka VI-3:  Identifikačný kód účtu | Prvok | Poradie zobrazenia | Typ údajov | Dĺžka | Rozsah alebo kódy | Vytvárajúci register | 1 | A | 3 | ISO3166 (2-ciferný kód), „CDM“ pre register CDM, „EU“ pre register Spoločenstva | Typ účtu | 2 | N | 3 | 100 = holdingový účet strany | 120 = holdingový účet prevádzkovateľa | 121 = osobný holdingový účet | Zostávajúce typy účtov sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CO.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC | Identifikátor účtu | 3 | N | 15 | Osobitné numerické hodnoty pridelené registrom od 1 do 999 999 999 999 999 ►M1   | Centrálny správca vymedzuje osobitný podrozsah týchto hodnôt pre register Spoločenstva a pre každý register, ktorý sa prevádzkuje konsolidovaným spôsobom s registrom Spoločenstva |  ◄ | Uplatniteľné obdobie viazanosti | 4 | N | 2 | 0 pre holdingové účty | 0-99 pre vyraďovacie a stornovacie účty8. | An operator holding account identification code shall be linked to one installation. An installation shall be linked to one operator holding account identification code. Holding accounts referred to in Article 11(1) and (2) shall not have an applicable commitment period, regardless of the account type. | Table VI-3:  Account Identification Code | Element | Display Order | Data Type | Length | Range or Codes | Originating Registry | 1 | A | 3 | ISO3166 (2 letter code), ‘CDM’ for the CDM registry, ‘EU’ for the Community registry | Account Type | 2 | N | 3 | 100 = Party holding account | 120 = operator holding account | 121 = person holding account | The remaining account types are as set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC | Account Identifier | 3 | N | 15 | Unique numeric values assigned by a registry from 1 to 999 999 999 999 999 | ►M1   | The Central Administrator shall define a separate sub-range of these values for the Community registry and each registry operated in a consolidated manner with the Community registry |  ◄ | Applicable Commitment Period | 4 | N | 2 | 0 for holding accounts | 0-99 for retirement and cancellation accounts
Identifikačný kód povoleniaPermit identification code
9. | V tabuľke VI-4 sú podrobne uvedené prvky identifikačného kódu povolenia. Každému povoleniu bude pridelený identifikačný kód povolenia. Identifikačné kódy povolenia budú generované príslušným orgánom a budú unikátne pre celý systém registrov.9. | Table VI-4 details the elements of the permit identification code. Each permit shall be assigned a permit identification code. Permit identification codes shall be generated by the competent authority and shall be unique throughout the registries system.
10. | Identifikačný kód povolenia bude pridelený jednému prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľovi bude pridelený najmenej jeden identifikačný kód povolenia. Identifikačný kód povolenia bude pridelený najmenej jednému zariadeniu. Zariadenie bude mať jeden identifikačný kód povolenia v jednom momente času. | Tabuľka VI-4:  Identifikačný kód povolenia | Prvok | Poradie zobrazenia | Typ údajov | Dĺžka | Rozsah alebo kódy | Vytvárajúci register | 1 | A | 3 | ISO3166 (2-ciferný kód), „EU“ pre register Spoločenstva | Identifikátor povolenia | 2 | A | 50 | ([0-9] [A-Z] [„-“]) +10. | A permit identification code shall be assigned to one operator. An operator shall be assigned at least one permit identification code. A permit identification code shall be assigned to at least one installation. An installation shall have one permit identification code at any single point in time. | Table VI-4:  Permit Identification Code | Element | Display Order | Data Type | Length | Range or Codes | Originating Registry | 1 | A | 3 | ISO3166 (2 letter code), ‘EU’ for the Community registry | Permit Identifier | 2 | A | 50 | ([0-9] [A-Z] [‘-’]) +
Identifikačný kód vlastníka účtuAccount holder identification code
11. | V tabuľke VI-5 sú podrobne uvedené prvky identifikačného kódu vlastníka účtu. Každému vlastníkovi účtu bude pridelený identifikačný kód vlastníka účtu. Identifikačné kódy vlastníkov účtu budú generované registrami a budú unikátne pre celý systém registrov. Identifikačné kódy vlastníkov účtu sa nebudú znovu používať pre iného vlastníka účtu a nebudú sa počas ich existencie meniť pre vlastníka účtu. | Tabuľka VI-5:  Identifikačný kód vlastníka účtu | Prvok | Poradie zobrazenia | Typ údajov | Dĺžka | Rozsah alebo kódy | Vytvárajúci register | 1 | A | 3 | ISO3166 (2-ciferný kód), „EU“ pre register Spoločenstva | ►M1  Identifikátor vlastníka účtu ◄ | 2 | A | 50 | ([0-9] [A-Z]) +11. | Table VI–5 details the elements of the account holder identification code. Each account holder shall be assigned an account holder identification code. Account holder identification codes shall be generated by registries and shall be unique throughout the registries system. Account holder identification codes shall not be re-used for another account holder and shall not change for an account holder throughout their existence. | Table VI-5:  Account Holder Identification Code | Element | Display Order | Data Type | Length | Range or Codes | Originating Registry | 1 | A | 3 | ISO3166 (2 letter code), ‘EU’ for the Community registry | ►M1  Account Holder Identifier ◄ | 2 | A | 50 | ([0-9] [A-Z]) +
Identifikačný kód zariadeniaInstallation identification code
12. | V tabuľke VI-6 sú podrobne uvedené prvky identifikačného kódu zariadenia. Každému zariadeniu bude pridelený identifikačný kód zariadenia. Identifikačné jódy zariadenia budú generované registrami a budú unikátne pre celý systém registrov. Identifikátor zariadenia bude celé číslo pridelené v monotónne stúpajúcej sekvencii, počnúc od 1. Identifikátory zariadenia nebudú obsahovať medzery. Preto pri generovaní identifikátora n zariadenia bude mať register generovaný každý identifikátor v rozsahu od 1 do n-1. Identifikačný kód zariadenia sa nebude znovu používať pre iné zariadenie a nebude sa počas svojej existencie pre dané zariadenie meniť.12. | Table VI–6 details the elements of the installation identification code. Each installation shall be assigned an installation identification code. Installation identification codes shall be generated by registries and shall be unique throughout the registries system. The installation identifier shall be an integer assigned as an increasing monotone sequence, starting from 1. Installation identifiers shall not contain gaps. Therefore when generating installation identifier n, a registry shall have generated every identifier in the range 1 to n-1. An installation identification code shall not be re-used for another installation and shall not change for an installation throughout its existence.
13. | Identifikačný kód zariadenia bude pridelený jednému zariadeniu. Zariadeniu bude pridelený jeden identifikačný kód zariadenia. | Tabuľka VI-6:  Identifikačný kód zariadenia | Prvok | Poradie zobrazenia | Typ údajov | Dĺžka | Rozsah alebo kódy | Vytvárajúci register | 1 | A | 3 | ISO3166 (2-ciferný kód), „EU“ pre register Spoločenstva | Identifikátor zariadenia | 2 | N | 15 | Osobitné numerické hodnoty pridelené registru od 1 do 999 999 999 999 99913. | An installation identification code shall be assigned to one installation. An installation shall be assigned one installation identification code. | Table VI-6:  Installation Identification Code | Element | Display Order | Data Type | Length | Range or Codes | Originating Registry | 1 | A | 3 | ISO3166 (2 letter code), ‘EU’ for the Community registry | Installation Identifier | 2 | N | 15 | Unique numeric values assigned by a registry from 1 to 999 999 999 999 999
Identifikačný kód korelácieCorrelation identification code
▼M1▼M1
14. | V tabuľke VI-7 sa podrobne stanovujú prvky identifikačných kódov korelácie. Každému postupu, ktorý je uvedený v prílohe VIII a v prílohe XIa, sa priradí identifikačný kód korelácie. Identifikačné kódy korelácie generujú registre a sú jedinečné v celom systéme registrov. Identifikačné kódy korelácie sa nepoužívajú opakovane. Pri opakovanom návrhu na vykonanie nejakého postupu v súvislosti s účtom alebo overenými emisiami, ktorý už bol predtým ukončený alebo zrušený, sa postupu pridelí nový jedinečný identifikačný kód korelácie. | ▼B | Tabuľka VI-7:  Identifikačný kód korelácie | Prvok | Poradie zobrazenia | Typ údajov | Dĺžka | Rozsah alebo kódy | Vytvárajúci register | 1 | A | 3 | ISO3166 (2-ciferný kód), „EU“ pre register Spoločenstva | Identifikátor korelácie | 2 | N | 15 | Osobitné numerické hodnoty pridelené registru od 1 do 999 999 999 999 99914. | Table VI-7 details the elements of the correlation identification codes. Each process referred to in Annex VIII and Annex XIa shall be assigned a correlation identification code. Correlation identification codes shall be generated by registries and shall be unique throughout the registries system. Correlation identification codes shall not be re-used. The re-submission of a process concerning an account or verified emissions that was previously terminated or cancelled shall be assigned a new, unique correlation identification code. | ▼B | Table VI-7:  Correlation Identification Code | Element | Display Order | Data Type | Length | Range or Codes | Originating Registry | 1 | A | 3 | ISO3166 (2 letter code), ‘EU’ for the Community registry | Correlation Identifier | 2 | N | 15 | Unique numeric values assigned by a registry from 1 to 999 999 999 999 999
Identifikačný kód transakcieTransaction identification code
15. | Každému procesu podľa prílohy IX bude pridelený identifikačný kód transakcie. Identifikačné kódy transakcie budú generované registrami a budú unikátne pre celý systém registrov. Identifikačné kódy transakcie sa nebudú znovu používať. V prípade opätovného predloženia procesu súvisiaceho s transakciou, ktorý bol predtým ukončený alebo zrušený, bude tomuto procesu pridelený nový osobitný identifikačný kód transakcie.15. | Each process under Annex IX shall be assigned a transaction identification code. Transaction identification codes shall be generated by registries and shall be unique throughout the registries system. Transaction identification codes shall not be re-used. The re-submission of a process concerning a transaction that was previously terminated or cancelled shall be assigned a new, unique transaction identification code.
16. | Prvky identifikačných kódov transakcie sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.16. | The elements of the transaction identification codes are set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
Identifikačný kód zosúlaďovaniaReconciliation identification code
17. | Každému procesu podľa prílohy X bude pridelený identifikačný kód zosúlaďovania. Pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vygeneruje identifikačný kód zosúlaďovania, keď požiada o informácie o zosúlaďovaní z registrov pre určitý čas a dátum. Následne registre dostanú identifikačný kód zosúlaďovania z nezávislého protokolu transakcií UNFCCC. Identifikačný kód zosúlaďovania bude unikátny pre celý systém registrov a všetky správy vymieňané vo všetkých etapách procesu zosúlaďovania pre určitý čas a dátum budú používať ten istý identifikačný kód zosúlaďovania.17. | Each process under Annex X shall be assigned a reconciliation identification code. Prior to the communication link between the Community independent transaction log and UNFCCC independent transaction log being established, the Community independent transaction log shall generate the reconciliation identification code when requesting reconciliation information from registries for a specified time and date. Thereafter, registries shall receive the reconciliation identification code from the UNFCCC independent transaction log. The reconciliation identification code shall be unique throughout the registries system, and all messages exchanged through all stages of a reconciliation process for a specified time and date shall use the same reconciliation identification code.
18. | Prvky identifikačných kódov zosúlaďovania sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.18. | The elements of the reconciliation identification codes are set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
Identifikačný kód projektuProject identification code
19. | Každému projektu bude pridelený identifikačný kód projektu. Identifikačné kódy projektu budú generované výkonným orgánom CDM pre CER a príslušným orgánom strany alebo dozorným výborom podľa článku 6 v súlade s rozhodnutím č.16/CP.7 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC pre ERU a budú unikátne pre celý systém registrov.19. | Each project shall be assigned a project identification code. Project identification codes shall be generated by the executive board of the CDM for CERs and by the relevant body of the Party or the Article 6 supervisory committee in accordance with Decision 16/CP.7 of the Conference of the Parties to the UNFCCC for ERUs and shall be unique throughout the registries system.
20. | Prvky identifikačných kódov projektu sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.20. | The elements of the project identification codes are set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
PRÍLOHA VIIANNEX VII
Zoznam vstupných kódovList of input codes
ÚvodIntroduction
1. | Táto príloha definuje kódy pre všetky prvky a pomocné tabuľky kódov. Verzia kódov ISO3166 bude taká, ako je uvedená vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.1. | This Annex defines the codes for all elements and code support tables. The version of the ISO3166 codes shall be as set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
Kódy špecifické pre EÚEU-specific codes
2. | Názov poľa: Typ činnosti | Opis poľa: Číselný kód označujúci typ činnosti zariadenia | Kód | Opis | 1 | Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným vstupom presahujúcim 20 MW | 2 | Rafinérie minerálnych olejov | 3 | Koksovacie pece | 4 | Zariadenia na praženie alebo spekanie kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy) | 5 | Zariadenia na výrobu surového železa alebo ocele (primárne alebo sekundárne tavenie), vrátane plynulého liatia) | 6 | Zariadenia na výrobu cementovej trosky v rotačných vápenkách alebo vápna v rotačných vápenkách alebo iných peciach | 7 | Zariadenia na výrobu skla, vrátane sklených vlákien | 8 | Zariadenia na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, najmä krytinových tašiek, tehál, šamotových tehál, dlaždíc, kameniny alebo porcelánu) | 9 | Priemyselné závody na výrobu (a) technickej celulózy z dreva alebo iných vláknitých materiálov (b) papiera a lepenky | 99 | Iná činnosť optovaná podľa článku 24 smernice č. 2003/87/ES2. | Field Name: Activity Type | Field Description: Numeric code indicating the activity type of an installation | Code | Description | 1 | Combustion installations with a rated thermal input exceeding 20 MW | 2 | Mineral oil refineries | 3 | Coke ovens | 4 | Metal ore (including sulphide ore) roasting or sintering installations | 5 | Installations for the production of pig iron or steel (primary or secondary fusion) including continuous casting | 6 | Installations for the production of cement clinker in rotary kilns or lime in rotary kilns or in other furnaces | 7 | Installations for the manufacture of glass including glass fibre | 8 | Installations for the manufacture of ceramic products by firing, in particular roofing tiles, bricks, refractory bricks, tiles, stoneware or porcelain | 9 | Industrial plants for the production of (a) pulp from timber or other fibrous materials (b) paper and board | 99 | Other activity opted-in pursuant to Article 24 of Directive 2003/87/EC
3. | Názov poľa: Typ vzájomného vzťahu | Opis poľa: Číselný kód označujúci typ vzájomného vzťahu medzi účtom a osobou alebo prevádzkovateľom | Kód | Opis | 1 | Vlastník účtu | 2 | Primárny splnomocnený zástupca vlastníka účtu | 3 | Sekundárny splnomocnený zástupca vlastníka účtu | 4 | Dodatočný splnomocnený zástupca vlastníka účtu | 5 | Splnomocnený zástupca overovateľa | 6 | Kontaktná osoba zariadenia3. | Field Name: Relationship Type | Field Description: Numeric code indicating the type of relationship between an account and a person or operator | Code | Description | 1 | Account holder | 2 | Primary authorised representative of the account holder | 3 | Secondary authorised representative of the account holder | 4 | Additional authorised representative of the account holder | 5 | Authorised representative of the verifier | 6 | Contact person for the installation
4. | Názov poľa: Typ procesu | Opis poľa: Číselný kód označujúci typ procesu | Kód | Opis | 01-00 | Vydávanie AAUs a RMUs | 02-00 | Konverzia AAUs a RMUs na ERUs | 03-00 | Externý prevod (počnúc obdobím 2008 – 2012) | 04-00 | Zrušenie (počnúc obdobím 2008 – 2012) | ▼M1 ————— | ▼B | 06-00 | Zrušenie a nahradenie tCERs a lCERs | 07-00 | Prenos Kjótskych jednotiek a emisných kvót vydaných na obdobie 2008 – 2012 a nasledujúce päťročné obdobia | 08-00 | Zmena konečného dátumu pre tCERs a l CERs | 10-00 | Interné prevody | 01-51 | Vydávanie emisných kvót (2005 – 2007) | 10-52 | Vydávanie emisných kvót (počnúc obdobím 2008 – 2012) | 10-53 | Prideľovanie emisných kvót | 01-54 | Vydávanie vis major emisných kvót | 10-55 | Oprava k emisným kvótam | 03-21 | Externé prevody (2005 – 2007) | 10-01 | Zrušenie emisných kvót (2005 – 2007) | 10-02 | Vzdanie sa emisných kvót | 04-03 | Vyradenie (2005 – 2007) | 10-41 | Zrušenie a nahradenie | ▼M1 | 10-61 | konverzia odstúpených emisných kvót na vyradenie (2008 – 2012 a ďalej) | 10-62 | konverzia nepridelených emisných kvót na vyradenie (2008 – 2012 a ďalej) | 05-00 | vyraďovanie Kjótskych jednotiek (2008 – 2012 a ďalej) | 05-01 | vyraďovanie odstúpených emisných kvót (2008 – 2012 a ďalej) | 05-02 | vyraďovanie nepridelených emisných kvót (2008 – 2012 a ďalej) | 01-22 | vydávanie emisných kvót (registre uvedené v článku 63a) | 03-00 | externý prevod (medzi registrom uvedeným v článku 63a a iným registrom) | 10-22 | prevod medzi dvoma registrami uvedenými v článku 63a | 05-22 | vyraďovanie (registre uvedené v článku 63a) | ▼B4. | Field Name: Process Type | Field Description: Numeric code indicating the process type of a transaction | Code | Description | 01-00 | Issue of AAUs and RMUs | 02-00 | Conversion of AAUs and RMUs to ERUs | 03-00 | External transfer (2008-2012 onwards) | 04-00 | Cancellation (2008-2012 onwards) | ▼M1 ————— | ▼B | 06-00 | Cancellation and replacement of tCERs and lCERs | 07-00 | Carry-over of Kyoto units and allowances issued for the 2008-2012 period and subsequent five-year periods | 08-00 | Change of expiry date of tCERs and lCERs | 10-00 | Internal transfer | 01-51 | Allowance issue (2005-2007) | 10-52 | Allowance issue (2008-2012 onwards) | 10-53 | Allowance allocation | 01-54 | Force-majeure allowance issue | 10-55 | Correction to allowances | 03-21 | External transfer (2005-2007) | 10-01 | Allowance cancellation (2005-2007) | 10-02 | Allowance surrender | 04-03 | Retirement (2005-2007) | 10-41 | Cancellation and replacement | ▼M1 | 10-61 | conversion of surrendered allowances for retirement(2008 to 2012 onwards) | 10-62 | conversion of unallocated allowances for retirement (2008 to 2012 onwards) | 05-00 | retirement of Kyoto units (2008 to 2012 onwards) | 05-01 | retirement of surrendered allowances (2008 to 2012 onwards) | 05-02 | retirement of unallocated allowances (2008 to 2012 onwards) | 01-22 | Allowance issue (registries referred to in Article 63a) | 03-00 | External transfer (between a registry referred to in Article 63a and other registry) | 10-22 | Transfer between two registries referred to in Article 63a | 05-22 | retirement (registries referred to in Article 63a) | ▼B
5. | Názov poľa: Doplnkový typ jednotky | Opis poľa: Číselný kód označujúci doplnkový typ jednotky | Kód | Opis | 0 | Nijaký doplnkový typ jednotky | 1 | Emisná kvóta vydaná na obdobie 2008 – 2012 a nasledujúce 5-ročné obdobia je konvertovaná z AAU | 2 | Emisná kvóta vydaná na obdobie 2005 – 2007 a nekonvertovaná z AAU alebo a inej Kjótskej jednotky | 3 | Vis major emisná kvóta | ▼M1 | 4 | Emisná kvóta vydaná na obdobie rokov 2008 – 2012 a na nasledujúce päťročné obdobia členským štátom, ktorý nemá AAU, ktorá sa nekonvertuje z AAU ani z inej Kjótskej jednotky | ▼B5. | Field Name: Supplementary Unit Type | Field Description: Numeric code indicating the supplementary type of a unit | Code | Description | 0 | No supplementary unit type | 1 | Allowance issued for the 2008-2012 period and subsequent five-year periods and is converted from an AAU | 2 | Allowance issued for the 2005-2007 period and not converted from an AAU or other Kyoto unit | 3 | Force-majeure allowance | ▼M1 | 4 | Allowance issued for the 2008 to 2012 and subsequent five-year periods by a Member State that does not have AAUs, and which is not converted from an AAU or other Kyoto unit | ▼B
6. | Názov poľa: Kód akcie | Opis poľa: Číselný kód označujúci akciu v procese aktualizácie účtu | Kód | Opis | 1 | Pridaj ľudí do účtu alebo zariadenia | 2 | Aktualizuj ľudí | 3 | Vymaž ľudí6. | Field Name: Action Code | Field Description: Numeric code indicating the action in the account update process | Code | Description | 1 | Add people to the account or installation | 2 | Update people | 3 | Delete people
Kódy UNFCCCUNFCCC codes
7. | Kódy UNFCCC sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.7. | The UNFCCC codes are set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
PRÍLOHA VIIIANNEX VIII
Procesy týkajúce sa účtov a overených emisií s kódmi odpovedeProcesses concerning accounts and verified emissions with response codes
Požiadavky na každý procesRequirements for each process
1. | Na procesy týkajúce sa účtov a overených emisií sa uplatňuje nasledovná sekvencia správ: | a) splnomocnený zástupca účtu predloží žiadosť správcovi príslušného registra; | b) správca registra pridelí žiadosti unikátny identifikačný kód korelácie obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI; | ▼M1 | (c) ak sa tieto postupy vykonajú výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií UNFCCC a potom do nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, správca registra vyvolá príslušnú operáciu v internetových službách riadenia účtu nezávislého protokolu transakcií UNFCCC. Vo všetkých ostatných prípadoch správca registra vyvolá príslušnú operáciu v internetových službách riadenia účtu nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva; | ▼B | d) nezávislý protokol transakcií Spoločenstva potvrdí žiadosť tým, že vyvolá príslušnú potvrdzujúcu funkciu v rámci nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva; | e) ak je žiadosť úspešne potvrdená a tým aj akceptovaná, nezávislý protokol transakcií Spoločenstva upraví informácie, ktoré má u seba uschované, v súlade s touto žiadosťou; | f) nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vyvolá operáciu „ReceiveAccountOperationOutcome“ („obdržať výsledok operácie na účte“) u webovej služby správy účtu registra, ktorý poslal žiadosť, pričom vyrozumie register o tom, či bola žiadosť úspešne potvrdená a tým aj akceptovaná, alebo či bolo zistené, že žiadosť obsahuje odchýlku a bola preto zamietnutá; | g) ak bola žiadosť úspešne potvrdená a tým aj akceptovaná, správca registra, ktorý poslal žiadosť, upraví informácie uschovávané v registri v súlade s touto potvrdenou žiadosťou, v opačnom prípade, ak bolo zistené, že žiadosť obsahuje odchýlku a bola preto zamietnutá, správca registra, ktorý poslal žiadosť, neupraví informácie uschovávané v registri v súlade s touto zamietnutou žiadosťou. | Tabuľka VIII-1: Diagram sekvencie správ pre procesy týkajúce sa účtu alebo overených emisií1. | The following message sequence for processes concerning an account or verified emissions shall apply: | (a) the authorised representative of an account shall submit a request to the registry administrator of that registry; | (b) the registry administrator shall assign a unique correlation identification code comprising the elements set out in Annex VI to the request; | ▼M1 | (c) provided that these processes are completed through the exchange of data via the UNFCCC independent transaction log and thereon to the Community independent transaction log, the registry administrator shall call the appropriate operation on the UNFCCC independent transaction log account management Web service. In all other cases the registry administrator shall call the appropriate operation on the Community independent transaction log account management Web service; | ▼B | (d) the Community independent transaction log shall validate the request by calling the appropriate validation function within the Community independent transaction log; | (e) if the request is successfully validated and thereby accepted, the Community independent transaction log shall amend the information it holds in accordance with that request; | (f) the Community independent transaction log shall call the ‘receiveAccountOperationOutcome’ operation on the account management Web service of the registry which sent the request, notifying the registry as to whether the request was successfully validated and thereby accepted, or whether the request was found to contain a discrepancy and was thereby rejected; | (g) if the request was successfully validated and thereby accepted, the registry administrator which sent the request shall amend the information held in the registry in accordance with that validated request; otherwise, if the request was found to contain a discrepancy and was thereby rejected, the registry administrator which sent the request shall not amend the information held in the registry in accordance with that rejected request. | Table VIII-1: Message Sequence Diagram for Processes concerning an Account or Verified Emissions
▼M1▼M1
2. | Ak sa tieto postupy vykonávajú výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a potom do nezávislého protokolu transakcií UNFCCC, správca registra, ktorý požiadavku zasiela, by mal dostať od nezávislého protokolu transakcií UNFCCC potvrdenie o prijatí do 60 sekúnd a vyrozumenie o validácii od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva do 24 hodín. Vo všetkých ostatných prípadoch správca registra, ktorý požiadavku zasiela, by mal od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva dostať potvrdenie o prijatí do 60 sekúnd a vyrozumenie o validácii nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva do 24 hodín.2. | Provided that these are completed through the exchange of data via the Community independent transaction log and thereon to the UNFCCC independent transaction log, a registry administrator sending a request should receive an acknowledgement of receipt from the UNFCCC independent transaction log within 60 seconds, and should receive a notification of validation from the Community independent transaction log within 24 hours. In any other case, a registry administrator sending a request should receive an acknowledgement of receipt from the Community independent transaction log within 60 seconds, and should receive a notification of validation from the Community independent transaction log within 24 hours.
▼B▼B
3. | Stav procesu počas sekvencie správ bude nasledujúci: | Tabuľka VIII-2: Stavový diagram procesu týkajúceho sa účtu alebo overených emisií3. | The status of the process during the message sequence shall be as follows: | Table VIII-2: Status Diagram for Processes concerning an Account or Verified Emissions
4. | Komponenty a funkcie, ktoré sa používajú počas sekvencie správy, sú uvedené v tabuľkách VIII-3 až VIII-18. Funkcie, ktoré sú verejné, sú implementované ako špecifikované. Funkcie, ktoré sú súkromné, sú určené len na informačné účely. Vstupy všetkých funkcií boli štruktúrované tak, aby zodpovedali požiadavkám na formát a informácie opísaným s použitím jazyka popisu webovej služby uvedeným vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho, protokolu vypracované na základe rozhodnutia 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC. Hviezdička (*) bola použitá na označenie skutočnosti, že prvok sa môže vyskytnúť viac razy ako vstup. | Tabuľka VIII-3: Komponenty a funkcie pre procesy týkajúce sa účtu alebo overených emisií | Komponent | Funkcia | Sféra | MgmtOfAccountWS | CreateAccount() | Verejná | UpdateAccount() | Verejná | CloseAccount() | Verejná | UpdateVerifiedEmissions() | Verejná | ReceiveAccountOperationOutcome() | Verejná | AccountManagement | ValidateAccountCreation() | Súkromná | CreateAccount() | Súkromná | ValidateAccountUpdate() | Súkromná | UpdateAccount() | Súkromná | ValidateAccountClosure() | Súkromná | CloseAccount() | Súkromná | ValidateVerifiedEmissionsUpdate() | Súkromná | UpdateVerifiedEmissions() | Súkromná | Data Validation | AuthenticateMessage() | Súkromná | Check Version() | Súkromná | DataFormatsChecks() | Súkromná | Tabuľka VIII-4: Komponent MgmtOfAccountWS | Účel | Účelom tohto komponentu je nakladať so žiadosťami webovej služby o správu účtov a overených emisií. | Funkcie exponované cez webové služby | CreateAccount() | Nakladá so žiadosťami o vytvorenie účtu | UpdateAccount() | Nakladá so žiadosťami o aktualizovanie účtu | CloseAccount() | Nakladá so žiadosťami o zatvorenie účtu | UpdateVerifiedEmissions() | Nakladá so žiadosťami o aktualizáciu overených emisií. | ReceiveAccountOperationOutcome() | Prijíma výsledok („akceptované“ alebo „zamietnuté“) operácie s účtom (zriadenie, aktualizácia,…) | Iné funkcie | Neuplatňujú sa. |   | Úlohy | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva (pre všetky funkcie) a registra (len pre funkciu ReceiveAccountOperationOutcome) | Tabuľka VIII-5: Funkcia MgmtOfAccountWS.CreateAccount() | Účel | Táto funkcia prijíma žiadosť o zriadenie účtu. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overuje iniciujúci register (vytvárajúci register) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a kontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion(). | Ak prejde overenie a kontroly verzie, identifikátor výsledku „1“ sa vráti bez kódov odpovedí, obsah žiadosti sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a žiadosť sa uloží do radu. | Ak overenie alebo kontroly verzií neprejdú, identifikátor výsledku „0“ sa vráti spolu s jedným kódom odpovede označujúcim, že došlo k chybe. | Ak osoba (osoby) nie je fyzickou osobou, jej meno sa musí vložiť do parametra Priezvisko. | „PersonIdentifier“ znamená identifikačný kód vlastníka účtu obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI. | „IdentifierInRegistry“ znamená alfanumerický identifikátor pre účet špecifikovaný vlastníkom účtu podľa príloh III a IV. | Vstupne parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | Účet (*) | Povinný | TypÚčtu | Povinný | IdentifikátorÚčtu | Povinný | IdentifierInReg | Povinný | ObdobieViazanosti | Nepovinný | Zariadenie | Nepovinný | IdentifikátorZariadenia | Povinný | IdentifikátorPovolenia | Povinný | Názov | Povinný | HlavnýDruhAktivity | Povinný | Krajina | Povinný | PSČ | Povinný | Mesto | Povinný | Adresa1 | Povinný | Adresa2 | Nepovinný | MaterskáSpoločnosť | Nepovinný | DcérskaSpoločnosť | Nepovinný | EPERIdentifikácia | Nepovinný | Zemepisná šírka | Nepovinný | Zemepisná dĺžka | Nepovinný | KontaktníĽudia (pozri Ľudia) | Mandatory | Ľudia (*) | Mandatory | KódVzájomnéhoVzťahu | Mandatory | IdentifkátorOsoby | Mandatory | KrstnéMeno | Nepovinný | Priezvisko | Povinný | Krajina | Povinný | PSČ | Povinný | Mesto | Povinný | Adresa1 | Povinný | Adresa2 | Nepovinný | ČísloTelefónu1 | Povinný | ČísloTelefónu2 | Povinný | ▼M1 | ČísloFaxu | Voliteľné | ▼B | Email | Povinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Kód odpovede | Nepovinný | Použitia | — OverSprávu | — ZapíšDoSúboru | — SkontrolujVerziu | Použité (kým) | Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba) | Tabuľka VIII-6: Funkcia MgmtOfAccountWS.UpdateAccount() | Účel | Táto funkcia prijíma žiadosť o aktualizáciu účtu. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overuje iniciujúci register (vytvárajúci register) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a kontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion(). | Ak prejde overenie a kontroly verzie, identifikátor výsledku „1“ sa vráti bez kódov odpovedí, obsah žiadosti sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a žiadosť sa uloží do radu. | Ak overenie alebo kontroly verzií neprejdú, identifikátor výsledku „0“ sa vráti spolu s jedným kódom odpovede označujúcim, že došlo k chybe. | Ak osoba (ľudia) nie je fyzickou osobou, jej meno sa musí vložiť do parametra Priezvisko. | „PersonIdentifier“ znamená identifikačný kód vlastníka účtu obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI. | „IdentifierInRegistry“ znamená alfanumerický identifikátor pre účet špecifikovaný vlastníkom účtu podľa príloh III a IV. | Vstupné parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | Účet (*) | Povinný | IdentifikátorÚčtu | Povinný | IdentifikátorInReg | Nepovinný | Zariadenie | Nepovinný | IdentifikátorPovolenia | Nepovinný | Názov | Nepovinný | HlavnýDruhAktivity | Nepovinný | Krajina | Nepovinný | PSČ | Nepovinný | Mesto | Nepovinný | Adresa1 | Nepovinný | Adresa2 | Nepovinný | MaterskáSpoločnosť | Nepovinný | DcérskaSpoločnosť | Nepovinný | EPERIdentifikácia | Nepovinný | Zemepisná šírka | Nepovinný | Zemepisná dĺžka | Nepovinný | KontaktníĽudia (pozri Ľudia) | Nepovinný | Ľudia (*) | Nepovinný | Akcia | Povinný | KódVzájomnéhoVzťahu | Povinný | IdentifkátorOsoby | Povinný | KrstnéMeno | Nepovinný | Priezvisko | Nepovinný | Krajina | Nepovinný | PSČ | Nepovinný | Mesto | Nepovinný | Adresa1 | Nepovinný | Adresa2 | Nepovinný | ČísloTelefónu1 | Nepovinný | ČísloTelefónu2 | Nepovinný | ČísloFaxu | Nepovinný | Email | Nepovinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Kód odpovede | Nepovinný | Použitia | — OverSprávu | — ZapíšDoSúboru | — SkontrolujVerziu | Použité (kým) | Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba) | Tabuľka VIII-7: Funkcia MgmtOfAccountWS.CloseAccount() | Účel | Táto funkcia prijíma žiadosť o zatvorenie účtu. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overuje iniciujúci register (vytvárajúci register) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a kontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion(). | Ak prejde overenie a kontroly verzie, identifikátor výsledku „1“ sa vráti bez kódov odpovedí, obsah žiadosti sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a žiadosť sa uloží do radu. | Ak overenie alebo kontroly verzií neprejdú, identifikátor výsledku „0“ sa vráti spolu s jedným kódom odpovede označujúcim, že došlo k chybe. | Vstupné parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | Účet (*) | Povinný | IdentifikátorÚčtu | Povinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Kód odpovede | Nepovinný | Použitia | — OverSprávu | — ZapíšDoSúboru | — SkontrolujVerziu | Použité (kým) | Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba) | Tabuľka VIII-8: Funkcia MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions() | Účel | Táto funkcia prijíma žiadosť o aktualizáciu overených emisií. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overuje iniciujúci register (vytvárajúci register) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a kontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion(). | Ak prejde overenie a kontroly verzie, identifikátor výsledku „1“ sa vráti bez kódov odpovedí, obsah žiadosti sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a žiadosť sa uloží do radu. | Ak overenie alebo kontroly verzií neprejdú, identifikátor výsledku „0“ sa vráti spolu s jedným kódom odpovede označujúcim, že došlo k chybe. | Vstupné parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | OverenéEmisie (*) | Povinný | Rok | Povinný | Zariadenia (*) | Povinný | IdentifikátorZariadenia | Povinný | OverenáEmisia | Povinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Kód odpovede | Nepovinný | Použitia | — OverSprávu | — ZapíšDoSúboru | — SkontrolujVerziu | Použité (kým) | Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba) | Tabuľka VIII-9: Funkcia MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome() | Účel | Táto funkcia prijíma výsledok operácie správy účtu. | ►M1  Iniciujúci register (vytvárajúci register) overuje pravosť nezávislého protokolu transakcií UNFCCC (alebo nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, ak sa všetky postupy uvedené v prílohe VIII uskutočnia výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií Spoločenstva) vyvolaním funkcie Authenticate Message() a verziu protokolu transakcií skontroluje vyvolaním funkcie Check Version(). ◄ | Ak prejde overenie a kontroly verzie, identifikátor výsledku „1“ sa vráti bez kódov odpovedí, obsah žiadosti sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a žiadosť sa uloží do radu. | Ak overenie alebo kontroly verzií neprejdú, identifikátor výsledku „0“ sa vráti spolu s jedným kódom odpovede označujúcim, že došlo k chybe. | Zoznam kódov odpovedí sa obsadí dvojicami (priľahlé kódy odpovedí účtu alebo identifikátora zariadenia), ak výsledkom je „0“, pre každý ďalší dôvod chyby. | Vstupné parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | Výsledok | Povinný | Zoznam odpovedí | Nepovinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Kód odpovede | Nepovinný | Použitia | — OverSprávu | — ZapíšDoSúboru | — SkontrolujVerziu | Použité (kým) | Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba) | Tabuľka VIII-10: Komponent AccountManagement | Účel | Účelom tohto komponentu je poskytovať potvrdzujúce a aktualizujúce funkcie pre správu účtov a overené emisie. | Funkcie exponované cez webové služby | Neuplatňujú sa. |   | Iné funkcie | ValidateAccountCreation() | Potvrdzuje zriadenie účtu | ValidateAccountUpdate() | Potvrdzuje aktualizáciu účtu | ValidateAccountClosure() | Potvrdzuje zatvorenie účtu | ValidateVerifiedEmissionsUpdate() | Potvrdzuje aktualizáciu overených emisií | CreateAccount() | Zriaďuje účty | UpdateAccount() | Aktualizuje účty | CloseAccount() | Zatvára účtu | UpdateVerifiedEmissions() | Aktualizuje overené emisie pre zariadenia | Úlohy | Protokol transakcií (všetky funkcie), register (len pre informáciu) | Tabuľka VIII-11: Funkcia ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation() | Účel | Táto funkcia potvrdzuje žiadosť o zriadenie účtu. | Ak potvrdzujúci test neprejde, identifikátor účtu a kód odpovede budú pridané do zoznamu kódov odpovedí. | Vstupné parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | Účet (*) | Povinný | TypÚčtu | Povinný | IdentifikátorÚčtu | Povinný | IdentifikátorInReg | Povinný | ObdobieViazanosti | Nepovinný | Zariadenie | Nepovinný | IdentifikátorZariadenia | Povinný | IdentifikátorPovolenia | Povinný | Názov | Povinný | HlavnýDruhAktivity | Povinný | Krajina | Povinný | PSČ | Povinný | Mesto | Povinný | Adresa1 | Povinný | Adresa2 | Nepovinný | MaterskáSpoločnosť | Nepovinný | DcérskaSpoločnosť | Nepovinný | EPERIdentifikácia | Nepovinný | Zemepisná šírka | Nepovinný | Zemepisná dĺžka | Nepovinný | KontaktníĽudia (pozri Ľudia) | Povinný | Ľudia (*) | Povinný | KódVzájomného Vzťahu | Povinný | IdentifkátorOsoby | Povinný | KrstnéMeno | Nepovinný | Priezvisko | Povinný | Krajina | Povinný | PSČ | Povinný | Mesto | Povinný | Adresa1 | Povinný | Adresa2 | Nepovinný | ČísloTelefónu1 | Povinný | ČísloTelefónu2 | Nepovinný | ▼M1 | ČísloFaxu | Voliteľné | ▼B | Email | Nepovinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Zoznam odpovedí | Nepovinný | Správy | Rozsah od 7101 do 7110; rozsah od 7122 do 7160; ►M1  7162. ◄ | Tabuľka VIII-12: Funkcia ManagementOfAccount.CreateAccount() | Účel | Táto funkcia vytvára účty. | Pre každý účet: | Vytvor účet a jeho podrobné údaje. | Vytvor všetky osoby (ľudí) a ich podrobné údaje, ak ešte neexistovali a prepoj ich s účtom. | Aktualizuj všetky informácie súvisiace s osobami (ľuďmi), ktorí už existovali a ktorí súvisia s účtom | Vytvor zariadenie a podrobné údaje o zariadení, ak zariadenie súvisí s účtom | Vytvor všetky osoby (ľudí) súvisiacich so zariadením (kontaktná osoba), ak ešte neexistovali | Aktualizuj všetky informácie súvisiace s osobami (ľuďmi), ktorí už existovali a ktorí súvisia so zariadením. | Vstupné parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | Účet (*) | Povinný | TypÚčtu | Povinný | IdentifikátorÚčtu | Povinný | IdentifikátorInReg | Povinný | ObdobieViazanosti | Nepovinný | Zariadenie | Nepovinný | IdentifikátorZariadenia | Povinný | IdentifikátorPovolenia | Povinný | ▼M1 | Dátum povolenia | Povinný | ▼B | Názov | Povinný | HlavnýDruhAktivity | Povinný | Krajina | Povinný | PSČ | Povinný | Mesto | Povinný | Adresa1 | Povinný | Adresa2 | Nepovinný | MaterskáSpoločnosť | Nepovinný | DcérskaSpoločnosť | Nepovinný | EPERIdentifikácia | Nepovinný | Zemepisná šírka | Nepovinný | Zemepisná dĺžka | Nepovinný | KontaktníĽudia (pozri Ľudia) | Povinný | Ľudia (*) | Povinný | KódVzájomného Vzťahu | Povinný | IdentifkátorOsoby | Povinný | KrstnéMeno | Nepovinný | Priezvisko | Povinný | Krajina | Povinný | PSČ | Povinný | Mesto | Povinný | Adresa1 | Povinný | Adresa2 | Nepovinný | ČísloTelefónu1 | Povinný | ČísloTelefónu2 | Nepovinný | ▼M1 | ČísloFaxu | Voliteľné | ▼B | Email | Nepovinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Použitia | Neuplatňujú sa. | Použité (kým) | Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba) | Tabuľka VIII-13: Funkcia AccountManagement.ValidateAccountUpdate() | Účel | Táto funkcia potvrdzuje žiadosť o aktualizáciu účtu. | Ak potvrdzujúci test neprejde, identifikátor účtu a kód odpovede budú pridané do zoznamu kódov odpovedí. | Vstupné parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | Účet (*) | Povinný | IdentifikátorÚčtu | Povinný | IdentifikátorInReg | Nepovinný | Zariadenie | Nepovinný | IdentifikátorPovolenia | Nepovinný | ▼M1 | Dátum povolenia | Voliteľný | ▼B | Názov | Nepovinný | HlavnýDruhAktivity | Nepovinný | Krajina | Nepovinný | PSČ | Nepovinný | Mesto | Nepovinný | Adresa1 | Nepovinný | Adresa2 | Nepovinný | MaterskáSpoločnosť | Nepovinný | DcérskaSpoločnosť | Nepovinný | EPERIdentifikácia | Nepovinný | Zemepisná šírka | Nepovinný | Zemepisná dĺžka | Nepovinný | KontaktníĽudia (pozri Ľudia) | Nepovinný | Ľudia (*) | Nepovinný | Akcia | Povinný | KódVzájomného Vzťahov | Povinný | IdentifkátorOsoby | Povinný | KrstnéMeno | Nepovinný | Priezvisko | Nepovinný | Krajina | Nepovinný | PSČ | Nepovinný | Mesto | Nepovinný | Adresa1 | Nepovinný | Adresa2 | Nepovinný | ČísloTelefónu1 | Nepovinný | ČísloTelefónu2 | Nepovinný | ČísloFaxu | Nepovinný | Email | Nepovinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Zoznam odpovedí | Nepovinný | Správy | Rozsah od 7102 do 7107; rozsah od 7111 do 7113; 7120; 7122; 7124; rozsah od 7126 do 7158. | Tabuľka VIII-14: Funkcia ManagementOfAccount.CreateAccount() | Účel | Táto funkcia aktualizuje údaje o účte. | Ak akcia = „Add“, | Pre každé spojenie sa pridá: | Ak osoba (ľudia) existovali, aktualizuj ich podrobné údaje v prípade potreby. | Ak osoba (ľudia) neexistovali, vytvor osobu (ľudí) a spoj ich s účtom. | Ak akcia = „Update“, | Aktualizovať pre všetky osoby (ľudí) a u tých, čo sú spojení s účtom, aktualizuj ich podrobné údaje. | Ak akcia = „Delete“, | Odstráň spojenie medzi osobami (ľuďmi) a účtom. (Napríklad, odstraňuje sa dodatočný splnomocnený zástupca). | Ak je zariadenie spojené s účtom, aktualizuj podrobné údaje zariadenia v prípade potreby. | Aktualizuj údaje osôb (ľudí) spojených so zariadením, ak boli predložené podrobné údaje (s použitím tých istých akcií „Add“, „Update“ a „Delete“). | Vstupné parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | Účet (*) | Povinný | TypÚčtu | Povinný | IdentifikátorÚčtu | Povinný | IdentifikátorInReg | Povinný | Zariadenie | Nepovinný | IdentifikátorZariadenia | Povinný | IdentifikátorPovolenia | Povinný | ▼M1 | Dátum povolenia | Povinný | ▼B | Názov | Povinný | HlavnýDruhAktivity | Povinný | Krajina | Povinný | PSČ | Povinný | Mesto | Povinný | Adresa1 | Povinný | Adresa2 | Nepovinný | MaterskáSpoločnosť | Nepovinný | DcérskaSpoločnosť | Nepovinný | EPERIdentifikácia | Nepovinný | Zemepisná šírka | Nepovinný | Zemepisná dĺžka | Nepovinný | KontaktníĽudia (pozri Ľudia) | Povinný | Ľudia (*) | Povinný | KódVzájomného Vzťahov | Povinný | IdentifkátorOsoby | Povinný | KrstnéMeno | Nepovinný | Priezvisko | Povinný | Krajina | Povinný | PSČ | Povinný | Mesto | Povinný | Adresa1 | Povinný | Adresa2 | Nepovinný | ČísloTelefónu1 | Nepovinný | ČísloTelefónu2 | Nepovinný | ČísloFaxu | Nepovinný | Email | Nepovinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Použitia | Neuplatňujú sa. | Použité (kým) | Neuplatňuje sa (vyvolané ako webová služba) | Tabuľka VIII-15: Funkcia ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure() | Účel | Táto funkcia potvrdzuje operáciu zatvorenia účtu. | Ak potvrdzujúci test neprejde, identifikátor účtu a kód odpovede sú pridané do zoznamu kódov odpovedí. | Vstupné parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | Účet (*) | Povinný | Účel | IdentifikátorÚčtu | Povinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Zoznam odpovedí | Nepovinný | Správy | 7111; rozsah od 7114 do 7115; 7117; rozsah od 7153 do 7156; 7158; ►M1  7161. ◄ | Tabuľka VIII-16: Funkcia ManagementOfAccount.CloseAccount() | Účel | Táto funkcia zatvára účet alebo účty nastavením konečného dátumu platnosti účtu (účtov) tak, aby bol zavretý k priebežnému dátumu. | Vstupné parametre | Register | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | Účet (*) | Povinný | IdentifikátorÚčtu | Povinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Tabuľka VIII-17: Funkcia ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate() | Účel | Táto funkcia potvrdzuje aktualizáciu overených emisií. | Ak potvrdzujúci test neprejde, identifikátor účtu a kód odpovede sú pridané do zoznamu kódov odpovedí. | Vstupné parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | VedľajšiaVerzia | Povinný | OverenéEmisie (*) | Povinný | Rok | Povinný | Zariadenia (*) | Povinný | IdentifikátorZariadenia | Povinný | OverenáEmisia | Povinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný | Zoznam odpovedí | Nepovinný | Správy | Rozsah od 7118 do 7119; rozsah od 7152 do 7156; 7159; ►M1  7525. ◄ | Tabuľka VIII-18: Funkcia ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions | Účel | Aktualizuje overené emisie za rok a pre špecifikované zariadenia. | Vstupné parametre | Od | Povinný | Do | Povinný | CorrelationId | Povinný | HlavnáVerzia | Povinný | OverenéEmisie (*) | Povinný | Rok | Povinný | Zariadenia (*) | Povinný | IdentifikátorZariadenia | Povinný | OverenáEmisia | Povinný | Výstupné parametre | Identifikátor výsledku | Povinný4. | The components and functions which are utilised during the message sequence are shown in table VIII-3 to VIII-18. Functions which are public shall be implemented as specified. Functions which are Privatee are for informational purposes only. The inputs of all functions have been structured to match the format and informational requirements described using web services description language, set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC. An asterisk ‘(*)’ has been used to denote the fact that an element can appear multiple times as an input. | Table VIII-3: Components and Functions for Processes concerning an Account or Verified Emissions | Component | Function | Scope | MgmtOfAccountWS | CreateAccount() | Public | UpdateAccount() | Public | CloseAccount() | Public | UpdateVerifiedEmissions() | Public | ReceiveAccountOperationOutcome() | Public | AccountManagement | ValidateAccountCreation() | Private | CreateAccount() | Private | ValidateAccountUpdate() | Private | UpdateAccount() | Private | ValidateAccountClosure() | Private | CloseAccount() | Private | ValidateVerifiedEmissionsUpdate() | Private | UpdateVerifiedEmissions() | Private | DataValidation | AuthenticateMessage() | Private | CheckVersion() | Private | DataFormatChecks() | Private | Table VIII-4: MgmtOfAccountWS Component | Purpose | The purpose of this component is to handle web service requests for the management of accounts and verified emissions. | Functions exposed through Web Services | CreateAccount() | Handles the account creation requests | UpdateAccount() | Handles the account update requests | CloseAccount() | Handles account closure requests | UpdateVerifiedEmissions() | Handles verified emissions update requests | ReceiveAccountOperationOutcome() | Receives an account operation (creation, update, …) outcome (‘accepted’ or ‘rejected’) | Other functions | Not applicable. |   | Roles | Community independent transaction log (for all functions) and registry (for the ReceiveAccountOperationOutcome function only) | Table VIII-5: MgmtOfAccountWS.CreateAccount() function | Purpose | This function receives an account creation request. | The Community independent transaction log authenticates the initiating registry (Originating Registry) by calling the AuthenticateMessage() function and checks the version of the initiating registry by calling CheckVersion() function. | If authentication and version checks pass, a ‘1’ result identifier is returned without any response codes, the contents of the request are written to a file by calling the WriteToFile() function and the request is put in a queue. | If authentication or version checks fail, a ‘0’ result identifier is returned together with a single response code indicating the error cause. | If the person (People) is not a natural person its name must be put in the LastName parameter. | The ‘PersonIdentifier’ means the account holder identification code comprising the elements set out in Annex VI. | The ‘IdentifierInRegistry’ means the alphanumeric identifier for the account as specified by the account holder pursuant to Annexes III and IV. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | Account (*) | Mandatory | AccountType | Mandatory | AccountIdentifier | Mandatory | IdentifierInReg | Mandatory | CommitmentPeriod | Optional | Installation | Optional | InstallationIdentifier | Mandatory | PermitIdentifier | Mandatory | Name | Mandatory | MainActivityType | Mandatory | Country | Mandatory | PostalCode | Mandatory | City | Mandatory | Address1 | Mandatory | Address2 | Optional | ParentCompany | Optional | SubsidiaryCompany | Optional | EPERIdentification | Optional | Latitude | Optional | Longitude | Optional | ContactPeople (see People) | Mandatory | People (*) | Mandatory | RelationshipCode | Mandatory | PersonIdentifier | Mandatory | FirstName | Optional | LastName | Mandatory | Country | Mandatory | PostalCode | Mandatory | City | Mandatory | Address1 | Mandatory | Address2 | Optional | PhoneNumber1 | Mandatory | PhoneNumber2 | Mandatory | ▼M1 | FaxNumber | Optional | ▼B | Email | Mandatory | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response Code | Optional | Uses | — AuthenticateMessage | — WriteToFile | — CheckVersion | Used By | Not applicable (called as a web service). | Table VIII-6: MgmtOfAccountWS.UpdateAccount() function | Purpose | This function receives an account update request. | The Community independent transaction log authenticates the initiating registry (Originating Registry) by calling the AuthenticateMessage() function and checks the version of the initiating registry by calling CheckVersion() function. | If authentication and version checks pass, a ‘1’ result identifier is returned without any response codes, the contents of the request are written to a file by calling the WriteToFile() function and the request is put in a queue. | If authentication or version checks fail, a ‘0’ result identifier is returned together with a single response code indicating the error cause. | If the person (People) is not a natural person its name must be put in the LastName parameter. | The ‘PersonIdentifier’ means the account holder identification code comprising the elements set out in Annex VI. | The ‘IdentifierInRegistry’ means the alphanumeric identifier for the account as specified by the account holder pursuant to Annexes III and IV. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | Account (*) | Mandatory | AccountIdentifier | Mandatory | IdentifierInReg | Optional | Installation | Optional | PermitIdentifier | Optional | Name | Optional | MainActivityType | Optional | Country | Optional | PostalCode | Optional | City | Optional | Address1 | Optional | Address2 | Optional | ParentCompany | Optional | SubsidiaryCompany | Optional | EPERIdentification | Optional | Latitude | Optional | Longitude | Optional | ContactPeople (see People) | Optional | People (*) | Optional | Action | Mandatory | RelationshipCode | Mandatory | PersonIdentifier | Mandatory | FirstName | Optional | LastName | Optional | Country | Optional | PostalCode | Optional | City | Optional | Address1 | Optional | Address2 | Optional | PhoneNumber1 | Optional | PhoneNumber2 | Optional | FaxNumber | Optional | Email | Optional | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response Code | Optional | Uses | — AuthenticateMessage | — WriteToFile | — CheckVersion | Used By | Not applicable (called as a web service). | Table VIII-7: MgmtOfAccountWS.CloseAccount() function | Purpose | This function receives an account closure request. | The Community independent transaction log authenticates the initiating registry (Originating Registry) by calling the AuthenticateMessage() function and checks the version of the initiating registry by calling CheckVersion() function. | If authentication and version checks pass, a ‘1’ result identifier is returned without any response codes, the contents of the request are written to a file by calling the WriteToFile() function and the request is put in a queue. | If authentication or version checks fail, a ‘0’ result identifier is returned together with a single response code indicating the error cause. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | Account (*) | Mandatory | AccountIdentifier | Mandatory | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response Code | Optional | Uses | — AuthenticateMessage | — WriteToFile | — CheckVersion | Used By | Not applicable (called as a web service). | Table VIII-8: MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions() function | Purpose | This function receives a verified emissions update request. | The Community independent transaction log authenticates the initiating registry (Originating Registry) by calling the AuthenticateMessage() function and checks the version of the initiating registry by calling CheckVersion() function. | If authentication and version checks pass, a ‘1’ result identifier is returned without any response codes, the contents of the request are written to a file by calling the WriteToFile() function and the request is put in a queue. | If authentication or version checks fail, a ‘0’ result identifier is returned together with a single response code indicating the error cause. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | VerifiedEmissions (*) | Mandatory | Year | Mandatory | Installations (*) | Mandatory | InstallationIdentifier | Mandatory | VerifiedEmission | Mandatory | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response Code | Optional | Uses | — AuthenticateMessage | — WriteToFile | — CheckVersion | Used By | Not applicable (called as a web service). | Table VIII-9: MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome() function | Purpose | This function receives an account management operation outcome. | ►M1  The initiating registry (Originating Registry) authenticates the UNFCCC independent transaction log (or Community independent transaction log if all processes referred to in Annex VIII are completed through the exchange of data via the Community independent transaction log) by calling the Authenticate Message() function and checks the version of the transaction log by calling Check Version() function. ◄ | If authentication and version checks pass, a ‘1’ result identifier is returned without any response codes, the contents of the request are written to a file by calling the WriteToFile() function and the request is put in a queue. | If authentication or version checks fail, a ‘0’ result identifier is returned together with a single response code indicating the error cause. | The response code list is populated with couples (the account or installation identifier with an adjoining response code) if the outcome is ‘0’ for any other cause of error. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | Outcome | Mandatory | Response List | Optional | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response Code | Optional | Uses | — AuthenticateMessage | — WriteToFile | — CheckVersion | Used By | Not applicable (called as a web service). | Table VIII-10: AccountManagement Component | Purpose | The purpose of this component is to provide the validating and update functions for the management of accounts and verified emissions. | Functions exposed through Web Services | Not applicable. |   | Other functions | ValidateAccountCreation() | Validates an account creation | ValidateAccountUpdate() | Validates an account update | ValidateAccountClosure() | Validates an account closure | ValidateVerifiedEmissionsUpdate() | Validates a verified emissions update | CreateAccount() | Creates accounts | UpdateAccount() | Updates accounts | CloseAccount() | Closes accounts | UpdateVerifiedEmissions() | Updates verified emissions for installations | Roles | Transaction log (all functions), registry (for information only). | Table VIII-11: ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation() function | Purpose | This function validates an account creation request. | If a validation test fails, the account identifier and response code are added to the response code list. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | Account (*) | Mandatory | AccountType | Mandatory | AccountIdentifier | Mandatory | IdentifierInReg | Mandatory | CommitmentPeriod | Optional | Installation | Optional | InstallationIdentifier | Mandatory | PermitIdentifier | Mandatory | Name | Mandatory | MainActivityType | Mandatory | Country | Mandatory | PostalCode | Mandatory | City | Mandatory | Address1 | Mandatory | Address2 | Optional | ParentCompany | Optional | SubsidiaryCompany | Optional | EPERIdentification | Optional | Latitude | Optional | Longitude | Optional | ContactPeople (see People) | Mandatory | People (*) | Mandatory | RelationshipCode | Mandatory | PersonIdentifier | Mandatory | FirstName | Optional | LastName | Mandatory | Country | Mandatory | PostalCode | Mandatory | City | Mandatory | Address1 | Mandatory | Address2 | Optional | PhoneNumber1 | Mandatory | PhoneNumber2 | Optional | ▼M1 | FaxNumber | Mandatory | ▼B | Email | Optional | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response List | Optional | Messages | Range 7101 to 7110; range 7122 to 7160; ►M1  7162 ◄ . | Table VIII-12: ManagementOfAccount.CreateAccount() function | Purpose | This function creates accounts. | For each account: | Create the account and its details. | Create all persons (People) and their details if they did not already exist and link these to the account. | Update all information linked to persons (People) that already existed and that are linked to the account. | Create the installation and installation details if an installation is linked to the account. | Create all persons (People) linked to the installation (the contact person) if they did not already exist. | Update all information linked to persons (People) that already existed and that are linked to the installation. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | Account (*) | Mandatory | AccountType | Mandatory | AccountIdentifier | Mandatory | IdentifierInReg | Mandatory | CommitmentPeriod | Optional | Installation | Optional | InstallationIdentifier | Mandatory | PermitIdentifier | Mandatory | ▼M1 | PermitDate | Mandatory | ▼B | Name | Mandatory | MainActivityType | Mandatory | Country | Mandatory | PostalCode | Mandatory | City | Mandatory | Address1 | Mandatory | Address2 | Optional | ParentCompany | Optional | SubsidiaryCompany | Optional | EPERIdentification | Optional | Latitude | Optional | Longitude | Optional | ContactPeople (see People) | Mandatory | People (*) | Mandatory | RelationshipCode | Mandatory | PersonIdentifier | Mandatory | FirstName | Optional | LastName | Mandatory | Country | Mandatory | PostalCode | Mandatory | City | Mandatory | Address1 | Mandatory | Address2 | Optional | PhoneNumber1 | Mandatory | PhoneNumber2 | Optional | ▼M1 | FaxNumber | Optional | ▼B | Email | Optional | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Uses | Not applicable. | Used By | Not applicable (called as a web service). | Table VIII-13: AccountManagement.ValidateAccountUpdate() function | Purpose | This function validates an account update request. | If a validation test fails, the account identifier and response code are added to the response code list. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | Account (*) | Mandatory | AccountIdentifier | Mandatory | IdentifierInReg | Optional | Installation | Optional | PermitIdentifier | Optional | ▼M1 | PermitDate | Optional | ▼B | Name | Optional | MainActivityType | Optional | Country | Optional | PostalCode | Optional | City | Optional | Address1 | Optional | Address2 | Optional | ParentCompany | Optional | SubsidiaryCompany | Optional | EPERIdentification | Optional | Latitude | Optional | Longitude | Optional | ContactPeople (see People) | Optional | People (*) | Optional | Action | Mandatory | RelationshipCode | Mandatory | PersonIdentifier | Mandatory | FirstName | Optional | LastName | Optional | Country | Optional | PostalCode | Optional | City | Optional | Address1 | Optional | Address2 | Optional | PhoneNumber1 | Optional | PhoneNumber2 | Optional | FaxNumber | Optional | Email | Optional | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response List | Optional | Messages | Range 7102 to 7107; range 7111 to 7113; 7120; 7122; 7124; range 7126 to 7158. | Table VIII-14: ManagementOfAccount.UpdateAccount() function | Purpose | This function updates the details of an account. | If action = ‘Add’: | For each link to be added: | If the person (People) existed, update its details if required. | If the person (People) did not exist, create the person (People) and link it to the account. | If action = ‘Update’: | For all persons (People) to update and that are linked to the account, update their details. | If action = ‘Delete’: | Remove the link between the person (People) and the account (for example, an additional authorised representative is removed). | If an installation is linked to the account, update the installation details if required. | Update the details of the persons (People) linked to the installation if details have been submitted (by using the same ‘Add’, ‘Update’ and ‘Delete’ actions). | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | Account (*) | Mandatory | AccountType | Mandatory | AccountIdentifier | Mandatory | IdentifierInReg | Mandatory | Installation | Optional | InstallationIdentifier | Mandatory | PermitIdentifier | Mandatory | ▼M1 | PermitDate | Mandatory | ▼B | Name | Mandatory | MainActivityType | Mandatory | Country | Mandatory | PostalCode | Mandatory | City | Mandatory | Address1 | Mandatory | Address2 | Optional | ParentCompany | Optional | SubsidiaryCompany | Optional | EPERIdentification | Optional | Latitude | Optional | Longitude | Optional | ContactPeople (see People) | Mandatory | People (*) | Mandatory | RelationshipCode | Mandatory | PersonIdentifier | Mandatory | FirstName | Optional | LastName | Mandatory | Country | Mandatory | PostalCode | Mandatory | City | Mandatory | Address1 | Mandatory | Address2 | Optional | PhoneNumber1 | Optional | PhoneNumber2 | Optional | FaxNumber | Optional | Email | Optional | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Uses | Not applicable. | Used By | Not applicable (called as a web service). | Table VIII-15: ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure() function | Purpose | This function validates an account closure operation. | If a validation test fails, the account identifier and response code are added to the response code list. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | Account (*) | Mandatory | Purpose | AccountIdentifier | Mandatory | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response List | Optional | Messages | 7111; range 7114 to 7115; 7117; range 7153 to 7156; 7158; ►M1  7161. ◄ | Table VIII-16: ManagementOfAccount.CloseAccount() function | Purpose | This function closes an account or accounts by setting the end validity date of the account(s) to be closed to the current date. | Input parameters | Registry | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | Account (*) | Mandatory | AccountIdentifier | Mandatory | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Table VIII-17: ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate() function | Purpose | This function validates a verified emissions update. | If a validation test fails, the installation identifier and response code are added to the response code list. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | VerifiedEmissions (*) | Mandatory | Year | Mandatory | Installations (*) | Mandatory | InstallationIdentifier | Mandatory | VerifiedEmission | Mandatory | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response List | Optional | Messages | Range 7118 to 7119; range 7152 to 7156; 7159; ►M1  7525. ◄ | Table VIII-18: ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions function | Purpose | Updates the verified emissions for the year and installation specified. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | VerifiedEmissions (*) | Mandatory | Year | Mandatory | Installations (*) | Mandatory | InstallationIdentifier | Mandatory | VerifiedEmission | Mandatory | Output parameters | Result Identifier | Mandatory
Predbežné kontroly pre každý procesPreliminary checks for each process
5. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude kontrolovať stav registra pre každý proces týkajúci sa účtu alebo overených emisií. Ak komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva nebolo nadviazané alebo je dočasne prerušené podľa článku 6 odseku 3 v súvislosti s požadovaným procesom týkajúcim sa účtu alebo overených emisií, bude tento proces zamietnutý a kód odpovedí 7005 bude vrátený.5. | The Community independent transaction log shall check the status of a registry for each process concerning an account or verified emissions. If the communication link between the registry and the Community independent transaction log has not been established or is temporarily suspended pursuant to Article 6(3) in respect of the requested process concerning an account or verified emissions, it shall be rejected and the response code 7005 shall be returned.
▼M1▼M1
6. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykonáva kontrolu verzie registra a overenie pravosti registra a kontroly realizovateľnosti správ pre každý postup týkajúci sa účtu alebo overených emisií, a ak zistí nejakú odchýlku, vráti zodpovedajúce kódy odpovedí tak, ako sú stanovené v tabuľke XII-1 pre rozsah 7900 až 7999. Tieto kontroly sú rovnocenné s kontrolami týkajúcimi sa kódov odpovedí, ktoré sú stanovené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy na výmenu údajov v systémoch registrov na základe Kjótskeho protokolu, vypracovaných podľa rozhodnutia 24/CP.8 konferencie zúčastnených strán UNFCCC, a sú uvedené v poslednom stĺpci tabuľky XII-1 spolu so zodpovedajúcimi kódmi odpovedí pre rozsah 7900 až 7999. Ak správca nezávislého protokolu transakcií (ITL) zmení kontrolu na základe uvedených noriem pre výmenu údajov, rovnocennú s kontrolami, ktorých kódy odpovedí sú stanovené v tabuľke XII-1 pre rozsah 7900 až 7999, a ak zmení implementáciu takejto kontroly v nezávislom protokole transakcií UNFCCC, centrálny správca rovnocennú kontrolu zablokuje.6. | The Community independent transaction log shall perform registry version and registry authentication checks, and message viability checks, on each process concerning an account or verified emissions and return the appropriate response codes if a discrepancy is detected, as set out in Table XII-1 under the range 7900 to 7999. The abovementioned checks are equivalent to the checks related to the response codes that are set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC and are reproduced in the last column of Table XII-1 alongside the equivalent response codes under the range 7900 to 7999. If a check under the above mentioned data exchange standards that is equivalent to the checks whose response codes are set out in Table XII-1 under the range 7900 to 7999 or the implementation by the UNFCCC independent transaction log of such a check is changed by the ITL Administrator, the Central Administrator shall disable the equivalent check.
▼B▼B
7. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná kontroly integrity údajov pre každý proces týkajúci sa účtu alebo overených emisií a vráti príslušné kódy odpovedí v rozsahu od 7122 do 7159, ak bude zistená odchýlka.7. | The Community independent transaction log shall perform data integrity checks on each process concerning an account or verified emissions and return response codes in the range 7122 to 7159 if a discrepancy is detected.
Sekundárne kontroly pre každý procesSecondary checks for each process
8. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná sekundárne kontroly pre každý proces týkajúci sa účtu alebo overených emisií, ktorý prešiel všetkými predbežnými kontrolami. Sekundárne kontroly a priľahlé kódy odpovedí, ktoré sú vrátené v prípade zistenia odchýlky, sú uvedené v tabuľke VIII-19. | Tabuľka VIII-19: Sekundárne kontroly | Opis procesu | Kódy odpovedí nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva | Vytvorenie účtu | Rozsah od 7101 do 7110 | 7160 | Aktualizácia účtu | Rozsah od 7102 do 7105 | Rozsah od 7107 do 7108 | 7111 | 7113 | 7120 | 7160 | Zatvorenie účtu | 7111 | Rozsah od 7114 do 7115 | 7117 | Aktualizácia overených emisií | Rozsah od 7118 do 71198. | The Community independent transaction log shall perform secondary checks on each process concerning an account or verified emissions which has passed all of the preliminary checks. The secondary checks, and the adjoining response codes which are returned when a discrepancy is detected, are set out in table VIII-19. | Table VIII-19: Secondary Checks | Process description | Community independent transaction log response codes | Account creation | Range 7101 to 7110 | 7160 | Account update | Range 7102 to 7105 | Range 7107 to 7108 | 7111 | 7113 | 7120 | 7160 | Account closure | 7111 | Range 7114 to 7115 | 7117 | Verified emissions update | Range 7118 to 7119
PRÍLOHA IXANNEX IX
Procesy týkajúce sa transakcií s kódmi odpovedíProcesses concerning transactions with response codes
Druhy procesovProcess types
1. | Každému procesu týkajúcemu sa transakcie bude pridelený druh procesu pozostávajúci z úvodného druhu procesu a doplnkového druhu procesu. Úvodný typ procesu bude opisovať jeho kategóriu uvedenú vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC. Doplnkový druh procesu bude opisovať jeho kategóriu uvedenú v ustanoveniach tohto nariadenia vypracovaného na základe smernice č. 2003/87/ES. Druhy procesov sú uvedené v tabuľke IX-1.1. | Each process concerning a transaction shall be assigned a process type consisting of an initial process type and a supplementary process type. The initial process type shall describe its category as set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC. The supplementary process type shall describe its category as set out in the provisions of this Regulation, elaborated pursuant to Directive 2003/87/EC. The process types are set out in table IX-1.
Požiadavky pre každý procesRequirements for each process
2. | Sekvencia správ pre procesy týkajúce sa transakcií, stav transakcií a stav Kjótskych jednotiek alebo emisných kvót zapojených do transakcie počas sekvencie správ, ako aj komponenty a funkcie, ktoré sa využívajú počas sekvencie správ, sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.2. | The message sequence for processes concerning a transaction, the status of the transaction and the status of the Kyoto units or allowances involved in the transaction during the message sequence, and the components and functions which are utilised during the message sequence, are set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
Predbežné kontroly pre každý procesPreliminary checks for each process
3. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude kontrolovať stav registra pre každý proces týkajúci sa transakcie. Ak komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva nebolo nadviazané, alebo je dočasne prerušené podľa článku 6 odseku 3 v súvislosti s požadovaným procesom, bude tento proces zamietnutý a kódy odpovedí 7005 alebo 7006 budú vrátené.3. | The Community independent transaction log shall check the status of a registry for each process concerning a transaction. If the communication link between the registry and the Community independent transaction log has not been established or is temporarily suspended pursuant to Article 6(3) in respect of the requested process, it shall be rejected and the response codes 7005 or 7006 shall be returned.
▼M1▼M1
4. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykonáva tieto kategórie predbežných kontrol pre každý postup týkajúci sa transakcie: | a) kontrola verzie registra a overenie pravosti registra; | b) kontroly realizovateľnosti správ; | c) kontroly integrity údajov; | d) všeobecné kontroly transakcií a | e) kontroly poradia správ. | Ak nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zistí nejakú odchýlku, vráti zodpovedajúce kódy odpovedí, ako sa stanovuje v tabuľke XII-1 pre rozsah 7900 až 7999. Tieto kontroly sú rovnocenné s kontrolami týkajúcimi sa kódov odpovedí, ktoré sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy na výmenu údajov v systémoch registrov na základe Kjótskeho protokolu, vypracovaných podľa rozhodnutia 24/CP.8 konferencie zúčastnených strán UNFCCC, a sú uvedené v poslednom stĺpci tabuľky XII-1 spolu so zodpovedajúcimi kódmi odpovedí pre rozsah 7900 až 7999. Ak správca ITL zmení kontrolu na základe uvedených noriem na výmenu údajov rovnocennú s kontrolami, ktorých kódy odpovedí sú stanovené v tabuľke XII-1 pre rozsah 7900 až 7999, alebo ak zmení implementáciu tejto kontroly v nezávislom protokole transakcií UNFCCC, centrálny správca rovnocennú kontrolu zablokuje.4. | The Community independent transaction log shall perform the following categories of preliminary checks on each process concerning a transaction: | (a) registry version and registry authentication checks; | (b) message viability checks; | (c) data integrity checks; | (d) general transaction checks; and | (e) message sequence checks. | The Community independent transaction log shall return the appropriate response codes if a discrepancy is detected, as set out in Table XII-1 under the range 7900 to 7999. The above-mentioned checks are equivalent to the checks related to the response codes that are set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC and are reproduced in the last column of Table XII-1 alongside the equivalent response codes under the range 7900 to 7999. If a check under the above mentioned data exchange standards is equivalent to the checks whose response codes are set out in Table XII-1 under the range 7900 to 7999 and the implementation by the UNFCCC independent transaction log of such a check is changed by the ITL Administrator, the Central Administrator shall disable the equivalent check.
▼B▼B
Sekundárne a terciárne kontroly pre každý procesSecondary and tertiary checks for each process
5. | Pre každý proces týkajúci sa transakcie, ktorý prešiel predbežnými kontrolami, nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná nasledujúce sekundárne kontroly s cieľom zistiť, či: | a) sú Kjótske jednotky alebo emisné kvóty sú vedené na prevádzajúcich účtoch (odchýlka vráti kód odpovede 7027); | b) prevádzajúci účet existuje v špecifikovanom registri (odchýlka vráti kód odpovede 7021); | c) nadobúdajúci účet existuje v špecifikovanom registri (odchýlka vráti kód odpovede 7020); | d) obidva účty existujú v tom istom registri pre interný prevod (odchýlka vráti kód odpovede 7022); | e) obidva účty existujú v rôznych registroch pre externý prevod (odchýlka vráti kód odpovede 7023); | f) prevádzajúci účet nie je blokovaný podľa článku 27 (odchýlka vráti kód odpovede 7025); | g)  vis major emisných kvót sa neprevádzajú (odchýlka vráti kód odpovede 7024).5. | For each process concerning a transaction which has passed all of the preliminary checks, the Community independent transaction log shall perform the following secondary checks to ascertain whether: | (a) the Kyoto units or allowances are held in the transferring account (a discrepancy returns response code 7027); | (b) the transferring account exists in the specified registry (a discrepancy returns response code 7021); | (c) the acquiring account exists in the specified registry (a discrepancy returns response code 7020); | (d) both accounts exist in the same registry for an internal transfer (a discrepancy returns response code 7022); | (e) both accounts exist in different registries for an external transfer (a discrepancy returns response code 7023); | (f) the transferring account is not blocked pursuant to Article 27 (a discrepancy returns response code 7025); | (g) force majeure allowances are not being transferred (a discrepancy returns response code 7024).
6. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná terciárne kontroly na každom procese týkajúcom sa transakcie, ktorý prešiel predbežnými kontrolami. Terciárne kontroly a príslušné kódy odpovede, ktoré sú vrátené v prípade zistenia odchýlky, sú uvedené v tabuľke IX-1. | Tabuľka IX-1:  Terciárne kontroly | Opis procesu | Druh procesu | Kódy odpovede nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva | Vydanie AAUs a RMUs | 01-00 | [neuplatňuje sa] | Konverzia AAUs a RMUs na ERUs | 02-00 | 7218 | Externý prevod (počnúc obdobím 2008 – 2012) | 03-00 | Rozsah od 7301 do 7302 | 7304 | ►M1   | 7221-7222 |  ◄ | Zrušenie (počnúc obdobím 2008 – 2012) | 04-00 | [neuplatňuje sa] | ▼M1 ————— | ▼B | Zrušenie a nahradenie tCERs a lCERs | 06-00 | [neuplatňuje sa] | Prenos Kjótskych jednotiek a emisných kvót vydaných na obdobie 2008 – 2012 a nasledujúce päťročné obdobia | 07-00 | [neuplatňuje sa] | Zmena konečného dátumu pre CERs a lCERs | 08-00 | [neuplatňuje sa] | Interný prevod | 10-00 | 7304 | Rozsah od 7406 do 7407 | Vydanie emisných kvót (2005 – 2007) | 01-51 | Rozsah od 7201 do 7203 | 7219 | Vydanie emisných kvót (počnúc obdobím 2008 – 2012) | 10-52 | Rozsah od 7201 do 7203 | 7205 | 7219 | Pridelenie emisných kvót | 10-53 | 7202 | 7203 | Rozsah od 7206 do 7208 | 7214 | 7216 | 7304 | 7360 | Vydanie vis major emisných kvót | 01-54 | 7202 | Rozsah od 7210 do 7211 | 7215 | 7217 | 7220 | Opravy emisných kvót | 10-55 | Rozsah od 7212 do 7213 | Externý prevod (2005 – 2007) | 03-21 | 7302 | Rozsah od 7304 do 7305 | Rozsah od 7406 do 7407 | ►M1   | 7221-7222 |  ◄ | Zrušenie emisných kvót (2005 – 2007) | 10-01 | 7212 | 7305 | Vzdanie sa emisných kvót | 10-02 | 7202 | 7304 | Rozsah od 7353 do 7356 | Vyradenie (2005 – 2007) | 04-03 | 7209 | 7305 | 7357 | Rozsah od 7360 do 7362 | Zrušenie a nahradenie | 10-41 | (2005 to 2007) | 7205 | 7212 | 7219 | 7360 | 7402 | 7404 | Rozsah od 7406 do 7407 | (počnúc obdobím 2008 – 2012) | 7202 | 7205 | 7219 | 7360 | Rozsah od 7401 do 7402 | Rozsah od 7404 do 7407 | ►M1   | (registre uvedené v článku 63a); | 7219; | rozsah 7223 až 7224; | 7360; | 7402; | 7404; | 7406; | rozsah 7407až 7408; | 7202 |  ◄ | ▼M1 | konverzia odstúpených emisných kvót na vyradenie (2008 – 2012 a ďalej) | 10-61 | 7358 | konverzia nepridelených emisných kvót na vyradenie (2008 – 2012 a ďalej) | 10-62 | 7364, 7366 | vyradenie Kjótskych jednotiek (2008 – 2012 a ďalej) | 05-00 | 7360 | 7365 | vyradenie odstúpených emisných kvót (2008 – 2012 a ďalej) | 05-01 | rozsah 7359 až 7361 | 7365 | vyradenie nepridelených emisných kvót (2008 – 2012 a ďalej) | 05-02 | 7360, 7361 | rozsah 7363 až 7365 | externý prevod (medzi registrom uvedeným v článku 63a a iným registrom) | 03-00 | rozsah 7225 až 7226 | vydanie emisnej kvóty (registre uvedené v článku 63a) | 01-22 | rozsah 7201 až 7203 | 7219 | 7224 | vyradenie (registre uvedené v článku 63a) | 05-22 | rozsah 7227 až 7228 | 7357 | rozsah 7360 až 7362 | prevod medzi dvoma registrami uvedenými v článku 63a | 10-22 | 7302, 7304 | rozsah 7406 až 7407 | 7224 | 72286. | The Community independent transaction log shall perform tertiary checks on each process concerning a transaction which has passed all of the preliminary checks. The tertiary checks, and the adjoining response codes which are returned when a discrepancy is found, are set out in table IX-1. | Table IX-1:  Tertiary Checks | Process description | Process type | Community independent transaction log response codes | Issue of AAUs and RMUs | 01-00 | [not applicable] | Conversion of AAUs and RMUs to ERUs | 02-00 | 7218 | External transfer (2008-2012 onwards) | 03-00 | Range 7301 to 7302 | 7304 | ►M1   | Range 7221 to 7222 |  ◄ | Cancellation (2008-2012 onwards) | 04-00 | [not applicable] | ▼M1 ————— | ▼B | Cancellation and replacement of tCERs and lCERs | 06-00 | [not applicable] | Carry-over of Kyoto units and allowances issued for the 2008-2012 period and subsequent five-year periods | 07-00 | [not applicable] | Change of expiry date of tCERs and lCERs | 08-00 | [not applicable] | Internal transfer | 10-00 | 7304 | Range 7406 to 7407 | Allowance issue (2005-2007) | 01-51 | Range 7201 to 7203 | 7219 | Allowance issue (2008-2012 onwards) | 10-52 | Range 7201 to 7203 | 7205 | 7219 | Allowance allocation | 10-53 | 7202 | 7203 | Range 7206 to 7208 | 7214 | 7216 | 7304 | 7360 | Force-majeure allowance issue | 01-54 | 7202 | Range 7210 to 7211 | 7215 | 7217 | 7220 | Correction to allowances | 10-55 | Range 7212 to 7213 | External transfer (2005-2007) | 03-21 | 7302 | Range 7304 to 7305 | Range 7406 to 7407 | ►M1   | Range 7221 to 7222 |  ◄ | Allowance cancellation (2005-2007) | 10-01 | 7212 | 7305 | Allowance surrender | 10-02 | 7202 | 7304 | Range 7353 to 7356 | Retirement (2005-2007) | 04-03 | 7209 | 7305 | 7357 | Range 7360 to 7362 | Cancellation and replacement | 10-41 | (2005 to 2007) | 7205 | 7212 | 7219 | 7360 | 7402 | 7404 | Range 7406 to 7407 | (2008-2012 onwards) | 7202 | 7205 | 7219 | 7360 | Range 7401 to 7402 | Range 7404 to 7407 | ►M1   | (registries referred to in Article 63a) | 7219 | Range 7223 to 7224 | 7360 | 7402 | 7404 | 7406 | Range 7407 to 7408 | 7202 |  ◄ | ▼M1 | Conversion of surrendered allowances for retirement (2008 to 2012 onwards) | 10-61 | 7358 | Conversion of unallocated allowances for retirement (2008 to 2012 onwards) | 10-62 | 7364, 7366 | Retirement of Kyoto units (2008 to 2012 onwards) | 05-00 | 7360 | 7365 | Retirement of surrendered allowances (2008 to 2012 onwards) | 05-01 | Range 7359 to 7361 | 7365 | Retirement of unallocated allowances (2008 to 2012 onwards) | 05-02 | 7360, 7361 | Range 7363 to 7365 | External transfer (between a registry referred to in Article 63a and other registry) | 03-00 | Range 7225 to 7226 | Allowance issue (registries referred to in Article 63a) | 01-22 | Range 7201 to 7203 | 7219 | 7224 | Retirement (registries referred to in Article 63a) | 05-22 | Range 7227 to 7228 | 7357 | Range 7360 to 7362 | Transfer between two registries referred to in Article 63a | 10-22 | 7302, 7304 | Range 7406 to 7407 | 7224 | 7228
7. | Externý prevod medzi registrom uvedeným v článku 63a a iným registrom sa vykonáva v týchto krokoch: | a) na žiadosť vlastníka účtu o prevod emisných kvót s doplnkovým typom jednotky 4 z účtu v registri uvedenom v článku 63a prevádzajúci register: | i) skontroluje, či zostatok na holdingovom účte zúčastnenej strany v registri uvedenom v článku 63a, ktorý je ako jediný schopný evidovať emisné kvóty s doplnkovým typom jednotky 1, 2 alebo 3, sa minimálne rovná množstvu, ktoré sa má previesť; | ii) presmeruje emisné kvóty na holdingový účet zúčastnenej strany v registri uvedenom v článku 63a, ktorý je jediný schopný evidovať emisné kvóty s doplnkovým typom jednotky 4; | iii) prevedie rovnakú výšku emisných kvót s doplnkovým typom jednotky 1, 2 alebo 3 z holdingového účtu zúčastnenej strany, ktorý je jediný schopný evidovať emisné kvóty s doplnkovým typom jednotky 1, 2 alebo 3, na účet vlastníka, ktorý transakciu iniciuje; | iv) prevedie tieto emisné kvóty s doplnkovým typom jednotky 1, 2 alebo 3 z účtu vlastníka, ktorý transakciu iniciuje, na cieľový účet; | b) na žiadosť vlastníka účtu o prevod emisných kvót s doplnkovým typom jednotky 1, 2 alebo 3 na účet v registri uvedenom v článku 63a nadobúdajúci register: | i) prevedie emisné kvóty s doplnkovým typom jednotky 1, 2 alebo 3 na cieľový účet; | ii) prevedie tieto emisné kvóty z cieľového účtu na holdingový účet zúčastnenej strany v registri prevádzkovanom v súlade s článkom 63a, ktorý je jediný schopný evidovať emisné kvóty s doplnkovým typom jednotky 1, 2 alebo 3; | iii) prevedie rovnakú výšku emisných kvót s doplnkovým typom jednotky 4 z holdingového účtu zúčastnenej strany, ktorý je jediný schopný evidovať emisné kvóty s počiatočným typom jednotky 0 a doplnkovým typom jednotky 4, na cieľový účet. Ak zostatok na holdingovom účte zúčastnenej strany, ktorý je schopný evidovať emisné kvóty s doplnkovým typom jednotky 4, je nižší ako množstvo, ktoré je potrebné previesť, na holdingovom účte zúčastnenej strany sa pred prevodom vytvorí chýbajúci počet emisných kvót s doplnkovým kódom jednotky 4.7. | An external transfer between a registry referred to in Article 63a and other registry shall be carried out in the following steps: | (a) upon the account holder's request to transfer allowances with a supplementary unit type 4 from an account in a registry referred to in Article 63a, the transferring registry: | (i) checks if the balance of the Party holding account in the registry referred to in Article 63a which is only capable of holding allowances with a supplementary unit type 1, 2 or 3 is at least equal to the quantity to be transferred; | (ii) redirects the allowances to the Party holding account in the registry referred to in Article 63a which is only capable of holding allowances with a supplementary unit type 4; | (iii) transfers an equivalent amount of supplementary unit type 1, 2 or 3 allowances from the Party holding account that is only capable of holding allowances with a supplementary unit type of 1, 2 or 3 to the account of the account holder initiating the transaction; | (iv) transfers these supplementary unit type 1, 2 or 3 allowances from account of the account holder initiating the transaction to the destination account; | (b) upon the account holder's request to transfer allowances with a supplementary unit type of 1, 2 or 3 to an account in a registry referred to in Article 63a, the acquiring registry: | (i) transfers the allowances with a supplementary unit type of 1, 2 or 3 to the destination account; | (ii) transfers these allowances from the destination account to the Party holding account in the registry operated in accordance with Article 63a which is only capable of holding allowances with a supplementary unit type 1, 2 or 3; | (iii) transfers an equivalent amount of supplementary unit type 4 allowances from the Party holding account that is only capable of holding allowances with an initial unit type of 0 and a supplementary unit type of 4 to the destination account. If the balance on the Party holding account capable of holding supplementary unit type 4 allowances is less than the quantity that needs to be transferred, the missing number of supplementary unit type 4 allowances are created on the Party holding account before the transfer.
▼B▼B
PRÍLOHA XANNEX X
Proces zosúlaďovania s kódmi odpovedíReconciliation process with response codes
Požiadavky na procesRequirements for the process
1. | ►M1  Keď nie je vytvorené komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC, každý register odpovedá na každú žiadosť nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva o predloženie týchto informácií za špecifikovaný čas a dátum: ◄ | a) celkový počet emisných kvót vedených na každom druhu účtov v danom registri; | b) identifikačné kódy jednotiek všetkých emisných kvót vedených na každom druhu účtov v danom registri; | c) história protokolu transakcií a protokolu auditu všetkých emisných kvót vedených na každom druhu účtov v danom registri; | d) celkový počet emisných kvót vedených na každom účte v danom registri; | e) identifikačné kódy jednotiek všetkých emisných kvót vedených na každom účte v danom registri; a | f) história protokolu transakcií a protokolu auditu všetkých emisných kvót vedených na každom účte v danom registri.1. | ►M1  When the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log is not established, each registry shall respond to any request made by the Community independent transaction log to submit the following information for a specified time and date: ◄ | (a) the total number of allowances held in each account type in that registry; | (b) the unit identification codes of any allowance held in each account type in that registry; | (c) the transaction log and audit log history of any allowance held in each account type in that registry; | (d) the total number of allowances held in each account in that registry; | (e) the unit identification codes of any allowance held in each account in that registry; and | (f) the transaction log and audit log history of each allowance held in any account in that registry.
2. | ►M1  Keď je vytvorené komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC, každý register odpovedá na každú žiadosť nezávislého protokolu transakcií UNFCCC o predloženie týchto informácií za špecifikovaný čas a dátum: ◄ | a) celkový počet emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom druhu účtov v danom registri; | b) identifikačný kód jednotky všetkých emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom druhu účtov v danom registri; a | c) história protokolu transakcií a protokolu auditu všetkých emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom druhu účtov v danom registri.2. | ►M1  When the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log is established, each registry shall respond to any request made by the UNFCCC independent transaction log to submit the following information for a specified time and date: ◄ | (a) the total number of allowances, AAUs, RMUs, ERUs, CERs (not tCERs or lCERs), lCERs and tCERs, held in each account type in that registry; | (b) the unit identification codes of any allowance, AAU, RMU, ERU, CER (not tCER or lCER), lCER and tCER, held in each account type in that registry; and | (c) the transaction log and audit log history of any allowance, AAU, RMU, ERU, CER (not tCER or lCER), lCER and tCER held in each account type in that registry.
3. | ►M1  Keď je vytvorené komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC, každý register odpovedá na každú žiadosť nezávislého protokolu transakcií UNFCCC, podanú v mene nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, o predloženie týchto informácií za špecifikovaný čas a dátum: ◄ | a) celkový počet emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom účte v danom registri; | b) identifikačný kód jednotky všetkých emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom účte v danom registri; a | c) história protokolu transakcií a protokolu auditu všetkých emisných kvót, AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER alebo lCER), lCER a tCER, vedených na každom účte v danom registri.3. | ►M1  When the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log is established, each registry shall respond to any request by the UNFCCC independent transaction log made on behalf of the Community independent transaction log, or by the Community independent transaction log to submit the following information for a specified time and date: ◄ | (a) the total number of allowances, AAUs, RMUs, ERUs, CERs (not tCERs or lCERs), lCERs and tCERs held in each account in that registry; | (b) the unit identification codes of any allowance, AAU, RMU, ERU, CER (not tCER or lCER), lCER and tCER held in each account in that registry; and | (c) the transaction log and audit log history of any allowance, AAU, RMU, ERU, CER (not tCER or lCER), lCER and tCER held in each account in that registry.
4. | Sekvencia správ pre proces zosúlaďovania, stav procesu zosúlaďovania a stav Kjótskych jednotiek alebo emisných kvót zapojených do procesu zosúlaďovania, ako aj komponenty a funkcie, ktoré sa využívajú počas sekvencie správ sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.4. | The message sequence for the reconciliation process, the status of the reconciliation process and the status of the Kyoto units or allowances involved in the reconciliation process during the message sequence, and the components and functions which are utilised during the message sequence, are set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
Predbežné kontroly procesuPreliminary checks for the process
5. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude kontrolovať stav registra pre každý proces zosúlaďovania. Ak komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva nebolo nadviazané, alebo je dočasne prerušené podľa článku 6 odseku 3 v súvislosti s procesom zosúlaďovania, bude tento proces zamietnutý a kód odpoveď 7005 bude vrátený.5. | The Community independent transaction log shall check the status of a registry during the reconciliation process. If the communication link between the registry and the Community independent transaction log has not been established or is temporarily suspended pursuant to Article 6(3) in respect of the reconciliation process, the process shall be rejected and the response code 7005 shall be returned.
▼M1▼M1
6. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykonáva kontrolu verzie registra a overenie pravosti registra, kontroly realizovateľnosti transakcií a kontroly integrity údajov v postupe zosúlaďovania, a ak zistí nejakú odchýlku, vráti príslušné kódy odpovedí tak, ako sa stanovujú v tabuľke XII-1 pre rozsah 7900 až 7999. Tieto kontroly sú rovnocenné s kontrolami pre kódy odpovedí, ktoré sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy na výmenu údajov v systémoch registrov na základe Kjótskeho protokolu, vypracovaných podľa rozhodnutia 24/CP.8 konferencie zúčastnených strán UNFCCC, a sú uvedené v poslednom stĺpci tabuľky XII-1 spolu so zodpovedajúcimi kódmi odpovedí pre rozsah 7900 až 7999. Ak správca ITL zmení kontrolu na základe uvedených noriem na výmenu údajov, rovnocennú s kontrolami, ktorých kódy odpovedí sú uvedené v tabuľke XII-1 pre rozsah 7900 až 7999, alebo zmení implementáciu tejto kontroly v nezávislom protokole transakcií UNFCCC, centrálny správca rovnocennú kontrolu zablokuje.6. | The Community independent transaction log shall perform registry version and registry authentication checks, message viability checks, and data integrity checks during the reconciliation process and return the appropriate response codes if a discrepancy is detected, as set out in Table XII-1 under the range 7900 to 7999. The above-mentioned checks are equivalent to the checks related to the response codes that are set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC and are reproduced in the last column of Table XII-1 alongside the equivalent response codes under the range 7900 to 7999. If a check under the above mentioned data exchange standards that is equivalent to the checks whose response codes are set out in Table XII-1 under the range 7900 to 7999 or the implementation by the UNFCCC independent transaction log of such a check is changed by the ITL Administrator, the Central Administrator shall disable the equivalent check.
▼B▼B
Sekundárne kontroly pre každý procesSecondary checks for the process
7. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná sekundárne kontroly pre každý proces zosúlaďovania, akonáhle boli absolvované predbežné kontroly. Sekundárne kontroly a príslušné kódy odpovedí, ktoré sú vrátené v prípade zistenia nezrovnalosti, sú uvedené v tabuľke X-1. | Tabuľka X-1:  Sekundárne kontroly | Opis procesu | Kódy odpovedí nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva | Zosúlaďovanie | Rozsah: 7501 do 75247. | The Community independent transaction log shall perform secondary checks during the reconciliation process, once the preliminary checks have been passed. The secondary checks, and the adjoining response codes which are returned when an inconsistency is detected, are set out in table X-1. | Table X-1:  Secondary Checks | Process description | Community independent transaction log response codes | Reconciliation | Range: 7501 to 7524
Vzájomná intervenciaManual intervention
8. | Ak informácie uchovávané v registri boli zmenené alebo doplnené ako odpoveď na proces iniciovaný, nie však finalizovaný podľa článkov 34, 35 alebo 36, centrálny správca dá pokyn správcovi daného registra, aby zmenou alebo doplnením uchovávaných informácií vrátil proces do jeho pôvodného stavu. | Ak informácie uchovávané v registri neboli zmenené alebo doplnené ako odpoveď na proces iniciovaný a finalizovaný podľa článkov 34, 35 alebo 36, centrálny správca dá pokyn správcovi daného registra, aby finalizoval daný proces príslušnou zmenou alebo doplnením uchovávaných informácií8. | If the information held in a registry has been amended in response to a process initiated but not finalised pursuant to Articles 34, 35 or 36, the Central Administrator shall instruct the registry administrator of that registry to reverse that process by amending the information held back to its original state. | If the information held in a registry has not been amended in response to a process initiated and finalised pursuant to Articles 34, 35 or 36, the Central Administrator shall instruct the registry administrator of that registry to finalise that process by amending the information held accordingly.
9. | Ak proces zosúlaďovania zistil nejakú nezrovnalosť, centrálny správca v koordinácii s príslušným správcom registra alebo správcami registrov určí pôvod nezrovnalosti. Potom centrálny správca, v prípade potreby, buď zmení a doplní informácie uchovávané v nezávislom protokole transakcií Spoločenstva, alebo požiada príslušného správcu registra alebo správcov registrov, aby vykonali konkrétne manuálne úpravy v informáciách uchovávaných v ich registroch.9. | Where the reconciliation process has identified an inconsistency, the Central Administrator shall coordinate with the registry administrator or administrators concerned in order to determine the origin of the inconsistency. The Central Administrator shall then, as necessary, either amend the information held in the Community independent transaction log or request the registry administrator or administrators concerned to make specific manual adjustments to the information held in their registry.
PRÍLOHA XIANNEX XI
Administratívne procesy s kódmi odpovedíAdministrative processes with response codes
Administratívne procesyAdministrative processes
1. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva poskytne nasledujúce administratívne procesy: | a)  | Vymazanie transakcie : všetky procesy podľa článku IX, ktoré boli iniciované, nie však vypovedané, ukončené alebo zrušené do 24 hodín, budú zrušené. Vymazávanie transakcií sa uskutočňuje každú celú hodinu. | b)  | Nevybavené jednotky : budú označené všetky emisné kvóty, ktoré neboli zrušené podľa článkov 60 alebo 61 k 1. máju 2008 alebo po tomto dátume a k 1. máju v prvom roku každého nasledujúceho päťročného obdobia alebo po tomto dátume. | c)  | Stav procesu : správca registra sa môže informovať o stave procesu podľa článku XI, ktorý bol iniciovaný týmto správcom registra. | d)  | Časová synchronizácia : každý správca registra poskytne na požiadanie systémový čas svojho registra, aby mohol byť súlad medzi systémovým časom registra a systémovým časom nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva kontrolovaný a aby tieto dva časy boli zosynchronizované. Správca registra zmení na požiadanie systémový čas svojho registra, aby sa zabezpečila časová synchronizácia.1. | The Community independent transaction log shall provide the following administrative processes: | (a)  | Transaction clean-up : all processes under Annex IX which have been initiated but not yet terminated, completed or cancelled within 24 hours shall be cancelled. Transaction clean-up occurs on an hourly basis. | (b)  | Outstanding units : all allowances which have not been cancelled pursuant to Articles 60 or 61 on or after 1 May 2008 and on or after 1 May in the first year of each subsequent five-year period shall be identified. | (c)  | Process status : a registry administrator may query the status of a process under Annex IX which has been initiated by that registry administrator. | (d)  | Time synchronisation : upon request, each registry administrator shall provide the system time of its registry in order that the consistency between the system time of a registry and the system time of the Community independent transaction log can be checked, and that the two times can be synchronised. Upon request, a registry administrator shall change the system time of its registry in order to ensure time synchronisation.
▼M1▼M1
2. | Keď je vytvorené komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC a všetky postupy týkajúce sa emisných kvót, overených emisií, účtov automatických opráv do tabuliek národných plánov prideľovania Kjótskych jednotiek sa uskutočňujú výmenou údajov cez nezávislý protokol transakcií UNFCCC a potom na nezávislý protokol transakcií Spoločenstva, nezávislý protokol transakcií Spoločenstva bude ďalej poskytovať len administratívny postup na základe odseku 1 písm. b).2. | When the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log is established and all processes concerning allowances, verified emissions, accounts, automatic national allocation plan table changes and Kyoto units shall be completed through the exchange of data via the UNFCCC independent transaction log and thereon to the Community independent transaction log, the Community independent transaction log shall only continue to provide the administrative process under point (b) of paragraph 1.
▼B▼B
3. | Každý register bude schopný správne vykonávať dodatočné administratívne procesy ustanovené nezávislým protokolom transakcií UNFCCC uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.2. | After the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log has been established, the Community independent transaction log shall only continue to provide the administrative process under paragraph 1(b).
Požiadavky pre každý proces3. | Each registry shall be capable of executing correctly the additional administrative processes provided by the UNFCCC independent transaction log, set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
4. | Sekvencia správ pre administratívne procesy a komponenty a funkcie, ktoré sa používajú počas sekvencie správ, sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.Requirements for each process
Kontroly pre každý proces4. | The message sequence for administrative processes and the components and functions which are utilised during the message sequence are set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
5. | Ak nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zistí počas obdobia uvedenéEXho v odseku 2 nejakú odchýlku podľa odseku 1 (a), vráti príslušné kódy odpovedí, ako je uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.Checks for each process
6. | Ak nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zistí nejakú odchýlku podľa odseku 1 (b), vráti kód odpovede 7601.5. | If, during the period referred to in paragraph 2, the Community independent transaction log detects a discrepancy under paragraph 1(a) it shall return the appropriate response codes as set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
7. | Počas obdobia uvedeného v odseku 2 a v prípade správy obdržanej od registra podľa odseku 1 (c) pre proces uvedený v prílohe IX nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná tieto kontroly: | a) Stav registra: ak komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva nebolo nadviazané alebo je dočasne prerušené podľa článku 6 odseku 3 v súvislosti s požadovaným procesom, správa bude zamietnutá a kód odpovede 7005 bude vrátený. | b) Verzia registra a overenie registra, realizovateľnosť správy a integrita údajov: ak nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zistí nejakú odchýlku, správa bude zamietnutá a príslušné kódy odpovedí budú vrátené, ako je uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.6. | If the Community independent transaction log detects a discrepancy under paragraph 1(b) it shall return the response code 7601.
8. | Počas obdobia uvedeného v odseku 2 a v prípade správy obdržanej od registra podľa odseku 1 (d) nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná tieto kontroly: | a) Stav registra: ak komunikačné spojenie medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva nebolo nadviazané alebo je dočasne prerušené podľa článku 6 odseku 3 v súvislosti s požadovaným procesom, správa bude zamietnutá a kód odpovede 7005 bude vrátený. | b) Verzia registra a overenie registra, realizovateľnosť správy, integrita údajov a časová synchronizácia: ak nezávislý protokol transakcií Spoločenstva zistí nejakú odchýlku, správa bude zamietnutá a príslušné kódy odpovedí budú vrátené, ako je uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC.7. | During the period referred to in paragraph 2 and where a message is received from a registry under paragraph 1(c) for a process referred to in Annex IX the Community independent transaction log shall perform the following checks: | (a) Status of a registry: if the communication link between the registry and the Community independent transaction log has not been established or is temporarily suspended pursuant to Article 6(3) in respect of the requested process, the message shall be rejected and the response code 7005 shall be returned. | (b) Registry version and registry authentication, message viability, and data integrity: if the Community independent transaction log detects a discrepancy, the message shall be rejected and the appropriate response codes shall be returned as set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
▼M18. | During the period referred to in paragraph 2 and where a message is received from a registry under paragraph 1(d) the Community independent transaction log shall perform the following checks: | (a) Status of a registry: if the communication link between the registry and the Community independent transaction log has not been established or is temporarily suspended pursuant to Article 6(3) in respect of the requested process, the message shall be rejected and the response code 7005 shall be returned. | (b) Registry version and registry authentication, message viability, data integrity and time synchronisation: if the Community independent transaction log detects a discrepancy, the message shall be rejected and the appropriate response codes shall be returned as set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
PRÍLOHA XIa▼M1
Postupy týkajúce sa automatických zmien do tabuľky národného plánu prideľovaniaANNEX XIa
1. | V súlade s článkom 17 ods. 3 a s článkom 44 ods. 2 registre môžu navrhnúť nezávislému protokolu transakcií Spoločenstva vykonanie kontroly a automatickej implementácie zmeny do národného plánu prideľovania s použitím postupu, ktorý je opísaný v tejto prílohe.Processes concerning automatic national allocation plan table changes
2. | V postupoch týkajúcich sa automatických zmien do tabuliek národných plánov prideľovania sa uplatňuje táto postupnosť krokov: | a) správca registra iniciuje postup na automatické vykonanie zmeny do tabuľky národného plánu prideľovania tým, že svojej požiadavke priradí jedinečný identifikačný kód korelácie, ktorý obsahuje prvky uvedené v prílohe VI; | b) správca registra vyvolá na nezávislom protokole transakcií Spoločenstva cez internetové služby príslušnú operáciu na automatickú zmenu do tabuľky národného plánu prideľovania; | c) nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overí legitímnosť tejto požiadavky vyvolaním príslušnej overovacej funkcie v rámci nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva; | d) ak je overenie legitímnosti požiadavky úspešné a požiadavka sa tým akceptuje, nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykoná zmenu a doplnenie informácií, ktoré sú v ňom evidované, v súlade s touto požiadavkou; | e) nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vyvolá cez internetové služby operáciu „receiveNapManagementOutcome“ (prijatie výsledku správy NAP) na automatickú zmenu do tabuľky národného plánu prideľovania v tom registri, ktorý požiadavku zaslal, a informuje register o tom, že legitímnosť požiadavky bola úspešne overená a požiadavka bola teda akceptovaná, alebo o tom, že v požiadavke sa zistila nejaká odchýlka, a preto bola zamietnutá; | f) ak bola legitímnosť požiadavky úspešne overená a požiadavka bola teda akceptovaná, správca registra, ktorý požiadavku zaslal, vykoná zmenu a doplnenie informácií evidovaných v registri v súlade s overenou požiadavkou; ak sa inak zistilo, že požiadavka obsahuje nejakú odchýlku, a preto bola zamietnutá, správca registra, ktorý požiadavku zaslal, nevykoná zmenu a doplnenie informácií evidovaných v registri v súlade so zamietnutou požiadavkou. | 3. | Ak postupy na automatické zmeny do tabuliek národných plánov prideľovania smerujú cez nezávislý protokol transakcií UNFCCC, správca registra, ktorý zasiela požiadavku, by mal od nezávislého protokolu transakcií UNFCCC dostať potvrdenie o jej doručení do 60 sekúnd a do 24 hodín by mal dostať od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva informáciu o overení legitímnosti požiadavky. Vo všetkých ostatných prípadoch správca registra, ktorý požiadavku zasiela, by mal od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva dostať potvrdenie o jej doručení do 60 sekúnd a do 24 hodín by mal dostať od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva informáciu o overení legitímnosti požiadavky. | 4. | Komponenty a funkcie, ktoré sa používajú v postupnosti krokov, sú uvedené v tabuľke XIa-1 až XIa-6. Vstupy všetkých funkcií boli štruktúrované tak, aby vyhovovali formátu a informačným požiadavkám opísaným s použitím jazyka na opis internetových služieb, ktoré sú uvedené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy na výmenu údajov v systémoch registrov na základe Kjótskeho protokolu, vypracovaných podľa rozhodnutia 24/CP.8 konferencie zúčastnených strán UNFCCC. Hviezdičkou „(*)“ sa označuje to, že daný prvok sa môže použiť ako vstup viackrát. | Tabuľka XIa-1:  Komponenty a funkcie postupov týkajúcich sa automatických zmien v tabuľkách národných plánov prideľovania | Komponent | Funkcia | Rozsah pôsobnosti | NAPTableManagementWS | AddNEInstallationtoNAP() (pridanie zariadenia nového účastníka do NAP) | Verejné | IncreaseNAPallocationtoNEInstallation() (zvýšenie prídelu v NAP pre zariadenie nového účastníka) | Verejné | RemoveNAPallocationofclosingInstallation() (odstránenie prídelu v NAP pre uzavreté zariadenie) | Verejné | Tabuľka XIa-2:  Komponent NAPTableManagementWS | Účel | Účelom tohto komponentu je vybavovať požiadavky internetových služieb na správu automatických zmien do tabuľky národných plánov prideľovania | Funkcie, ktoré sa ponúkajú prostredníctvom internetových služieb | AddNEInstallationtoNAP() | Vybavuje požiadavky na doplnenie nových zariadení nových účastníkov do tabuľky národného plánu prideľovania | IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP() | Vybavuje požiadavky na zvýšenie prídelu v tabuľke národného plánu prideľovania pre existujúce zariadenia, ktoré sú novými účastníkmi | RemoveNAPallocationofclosingInstallation() | Vybavuje požiadavky na odstránenie prídelu z tabuľky národného plánu prideľovania pre zariadenia, ktoré sa uzatvárajú | Iné funkcie | Neuplatňuje sa | Úlohy | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva (pre všetky funkcie) a register (len pre funkciu receiveNapManagementOutcome) | Tabuľka XIa-3:  Funkcia NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP() | (Funkcia SprávaTabuľkyNAPZPracovnejStanice.DoplnenieNovéhoZariadeniaDoNAP) | Účel | Táto funkcia preberie požiadavku na doplnenie nového zariadenia nového účastníka do tabuľky národného plánu prideľovania. Emisné kvóty pridelené na rok predchádzajúci aktuálny rok budú mať hodnotu nula. Ak nové zariadenie nového účastníka nedostane žiadny prídel, výška emisných kvót bude mať hodnotu nula. Ak nové zariadenie nového účastníka prídel dostane, rezerva sa zníži o rovnaké množstvo. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overí pravosť iniciujúceho registra (vytvárajúci register) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a skontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion(). | Ak overenie pravosti a kontrola verzie prebehne úspešne, vráti sa identifikátor výsledku „1“ bez kódov odpovedí, obsah požiadavky sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() (zápis do súboru) a požiadavka sa zaradí do radu. | Ak overenie pravosti alebo kontrola verzie prebehne neúspešne, vráti sa identifikátor výsledku „0“ spolu s jedným kódom odpovede, ktorý udáva príčinu chyby. | Identifikátor povolenia „PermitIdentifier“ označuje identifikačný kód povolenia, ktorý obsahuje prvky uvedené v prílohe VI. | Vstupné parametre | Odosielateľ | Povinné | Adresát | Povinné | IdentifikátorKorelácie | Povinné | HlavnáVerzia | Povinné | VedľajšiaVerzia | Povinné | IniciujúciRegister | Povinné | ZáväznéObdobie | Povinné | NováHodnotaRezervy | Povinné | Zariadenie (*) | Povinné | IdentifikátorPovolenia | Povinné | IdentifikátorZariadenia | Povinné | Prídel (*) | Povinné | RokVZáväznomObdobí | Povinné | VýškaEmisnýchKvót | Povinné | Výstupné parametre | IdentifikátorVýsledku | Povinné | KódOdpovede | Voliteľné | Použitie | — Overenie pravosti správy | — Zápis do súboru | — Kontrola verzie | Používateľ | Neuplatňuje sa (vyvoláva sa ako internetová služba) | Tabuľka XIa-4:  Funkcia NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP() | (Funkcia SprávaTabuľkyNAPZPracovnejStanice.ZvýšeniePrídeluPreZariadenieNovéhoÚčastníkaVNAP) | Účel | Táto funkcia preberie požiadavku na zvýšenie prídelu pre zariadenia, ktoré už existujú v tabuľke národného plánu prideľovania a považujú sa za nových účastníkov. Emisné kvóty pridelené v rokoch predchádzajúcich aktuálny rok sa nemenia. Rezerva sa zníži o množstvo, ktoré sa rovná veľkosti prídelu v tomto postupe. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overí pravosť iniciujúceho registra (vytvárajúci register) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a skontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion(). | Ak overenie pravosti a kontrola verzie prebehne úspešne, vráti sa identifikátor výsledku „1“ bez kódov odpovedí, obsah požiadavky sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a požiadavka sa zaradí do radu. | Ak overenie pravosti alebo kontrola verzie prebehne neúspešne, vráti sa identifikátor výsledku „0“ spolu s jedným kódom odpovede, ktorý udáva príčinu chyby. | Vstupné parametre | Odosielateľ | Povinné | Adresát | Povinné | IdentifikátorKorelácie | Povinné | HlavnáVerzia | Povinné | VedľajšiaVerzia | Povinné | IniciujúciRegister | Povinné | ZáväznéObdobie | Povinné | NováHodnotaRezervy | Povinné | Zariadenie (*) | Povinné | IdentifikátorZariadenia | Povinné | Prídel (*) | Povinné | RokVZáväznomObdobí | Povinné | VýškaEmisnýchKvót | Povinné | Výstupné parametre | IdentifikátorVýsledku | Povinné | KódOdpovede | Voliteľné | Použitie | — Overenie pravosti správy | — Zápis do súboru | — Kontrola verzie | Používateľ | Neuplatňuje sa (vyvoláva sa ako internetová služba) | Tabuľka XIa-5:  NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation() function | (Funkcia SprávaTabuľkyNAPZPracovnejStanice.OdstráneniePrídeluZatvorenéhoZariadeniaZNAP) | Účel | Táto funkcia preberie požiadavku na odstránenie zariadení existujúcich v tabuľke národného plánu prideľovania. Emisné prídely, ktoré doteraz neboli pridelené, sa vymažú a rovnaké množstvo emisných kvót sa pridá do rezervy. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva overí pravosť iniciujúceho registra (vytvárajúci register) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a skontroluje verziu iniciujúceho registra vyvolaním funkcie CheckVersion(). | Ak overenie pravosti a kontrola verzie prebehne úspešne, vráti sa identifikátor výsledku „1“ bez kódov odpovedí, obsah požiadavky sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a požiadavka sa zaradí do radu. | Ak overenie pravosti alebo kontrola verzie prebehne neúspešne, vráti sa identifikátor výsledku „0“ spolu s jedným kódom odpovede, ktorý udáva príčinu chyby. | Vstupné parametre | Odosielateľ | Povinné | Adresát | Povinné | IdentifikátorKorelácie | Povinné | HlavnáVerzia | Povinné | VedľajšiaVerzia | Povinné | IniciujúciRegister | Povinné | ZáväznéObdobie | Povinné | NováHodnotaRezervy | Povinné | Zariadenie (*) | Povinné | IdentifikátorZariadenia | Povinné | Výstupné parametre | IdentifikátorVýsledku | Povinné | KódOdpovede | Voliteľné | Použitie | — Overenie pravosti správy | — Zápis do súboru | — Kontrola verzie | Používateľ | Neuplatňuje sa (vyvoláva sa ako internetová služba) | Tabuľka XIa-6:  Funkcia NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome() | (Funkcia SprávaTabuľkyNAPZPracovnejStanice.PrijatieVýsledkuSprávyNAP) | Účel | Táto funkcia preberá výsledok operácie správy NAP. | Iniciujúci register (vytvárajúci register) overí pravosť nezávislého protokolu transakcií UNFCCC (alebo nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, ak sú všetky postupy uvedené v prílohe VIII smerované cez nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a odtiaľ do nezávislého protokolu transakcií UNFCCC) vyvolaním funkcie AuthenticateMessage() a skontroluje verziu protokolu transakcií vyvolaním funkcie CheckVersion(). | Ak overenie pravosti a kontrola verzie prebehne úspešne, vráti sa identifikátor výsledku „1“ bez kódov odpovedí, obsah požiadavky sa zapíše do súboru vyvolaním funkcie WriteToFile() a požiadavka sa zaradí do radu. | Ak overenie pravosti alebo kontrola verzie prebehne neúspešne, vráti sa identifikátor výsledku „0“ spolu s jedným kódom odpovede, ktorý udáva príčinu chyby. | Zoznam kódov odpovedí sa obsadí dvojicami (kód odpovede s možným zoznamom identifikátorov zariadení), ak je výsledok „0“ pre každú ďalšiu príčinu chyby. | Vstupné parametre | Odosielateľ | Povinné | Adresát | Povinné | IdentifikátorKorelácie | Povinné | HlavnáVerzia | Povinné | VedľajšiaVerzia | Povinné | Výsledok | Povinné | ZoznamOdpovedí | Voliteľné | Výstupné parametre | IdentifikátorVýsledku | Povinné | KódOdpovede | Voliteľné | Použitie | — Overenie pravosti správy | — Zápis do súboru | — Kontrola verzie | Používateľ | Neuplatňuje sa (vyvoláva sa ako internetová služba) | Tabuľka XIa-7:  Postupy týkajúce sa zmien do tabuľky NAP | Opis postupu | Kódy odpovedí nezávislého protokolu transakcií Spoločens tva | NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP | (SprávaTabuľkyNAPZPracovnejStanice.DoplnenieZariadeniaNovéhoÚčastníkaDoNAP) | 7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704 | NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP | (SprávaTabuľkyNAPZPracovnejStanice.ZvýšeniePrídeluPreZariadenieNovéhoÚčastníkaVNAP) | 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705 | NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation | (SprávaTabuľkyNAPZPracovnejStanice.OdstráneniePrídeluZNAPZaUzavretéZariadenie) | 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7700, 7706 | 5. | Ak všetky kontroly prebehli úspešne, nezávislý protokol transakcií Spoločenstva automaticky implementuje zmenu tabuľky národného plánu prideľovania do svojej databázy a informuje o tom správcu registra a centrálneho správcu.1. | In accordance with Articles 17(3) and 44(2), registries may propose to the Community independent transaction log to check and implement an automatic change to the national allocation plan through a process described in this Annex.
▼B2. | In accordance with Articles 17(3) and 44(2), registries may propose to the Community independent transaction log to check and implement an automatic change to the national allocation plan through a process described in this Annex: | (a) the registry administrator shall initiate the automatic national allocation plan table change process by assigning a unique correlation identification code comprising the elements set out in Annex VI to its request; | (b) the registry administrator shall call the appropriate operation on the Community independent transaction log automatic national allocation plan table change Web service; | (c) the Community Independent Transaction Log shall validate the request by calling the appropriate validation function within the Community Independent Transaction Log; | (d) if the request is successfully validated and thereby accepted, the Community Independent Transaction Log shall amend the information it holds in accordance with that request; | (e) the Community Independent Transaction Log shall call the ‘receiveNapManagementOutcome’ operation on the automatic national allocation plan table change Web service of the registry which sent the request, notifying the registry as to whether the request was successfully validated and thereby accepted, or whether the request was found to contain a discrepancy and was thereby rejected; | (f) if the request was successfully validated and thereby accepted, the registry administrator which sent the request shall amend the information held in the registry in accordance with that validated request; otherwise, if the request was found to contain a discrepancy and was thereby rejected, the registry administrator which sent the request shall not amend the information held in the registry in accordance with that rejected request. | 3. | Provided that automatic national allocation plan table change processes are directed through the UNFCCC independent transaction log, a registry administrator sending a request should receive an acknowledgement of receipt from the UNFCCC independent transaction log within 60 seconds, and should receive a notification of validation from the Community independent transaction log within 24 hours. In all other cases, a registry administrator sending a request should receive an acknowledgement of receipt from the Community independent transaction log within 60 seconds, and should receive a notification of validation from the Community independent transaction log within 24 hours; | 4. | The components and functions which are utilised during the message sequence are shown in table XIa-1 to XIa-6. The inputs of all functions have been structured to match the format and informational requirements described using web services description language, set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC. An asterisk ‘(*)’ has been used to denote the fact that an element can appear multiple times as an input. | Table XIa-1:  Components and Functions for Processes concerning automatic national allocation plan table changes | Component | Function | Scope | NAPTableManagementWS | AddNEInstallationtoNAP() | Public | IncreaseNAPallocationtoNEInstallation() | Public | RemoveNAPallocationofclosingInstallation() | Public | Table XIa-2:  NAPTableManagementWS Component | Purpose | The purpose of this component is to handle web service requests for the management of automatic changes to the national allocation plan table | Functions exposed through Web Services | AddNEInstallationtoNAP() | Handles the requests for adding new entrant new installations to the national allocation plan table | IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP() | Handles the requests for increasing the allocation in the national allocation plan table of existing installations that are new entrants | RemoveNAPallocationofclosingInstallation() | Handles the requests for removing the allocation from the national allocation plan table of installations that are closing | Other functions | Not applicable. | Roles | Community independent transaction log (for all functions) and registry (for the receiveNapManagementOutcome function only) | Table XIa-3:  NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP() function | Purpose | This function receives a request for adding a new entrant new installation to the national allocation plan table. The allowances allocated for the years before the current year will have a value of zero. If the new entrant new installation does not receive an allocation, the amount of allowances will have a value of zero. If the new entrant new installation does receive an allocation, the reserve is reduced by an equivalent quantity. | The Community independent transaction log authenticates the initiating registry (Originating Registry) by calling the AuthenticateMessage() function and checks the version of the initiating registry by calling CheckVersion() function. | If authentication and version checks pass, a ‘1’ result identifier is returned without any response codes, the contents of the request are written to a file by calling the WriteToFile() function and the request is put in a queue. | If authentication or version checks fail, a ‘0’ result identifier is returned together with a single response code indicating the error cause. | The ‘PermitIdentifier’ means the permit identification code comprising the elements set out in Annex VI. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | InitiatingRegistry | Mandatory | CommitmentPeriod | Mandatory | NewValueofReserve | Mandatory | Installation (*) | Mandatory | PermitIdentifier | Mandatory | InstallationIdentifier | Mandatory | Allocation (*) | Mandatory | YearinCommitmentPeriod | Mandatory | AmountofAllowances | Mandatory | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response Code | Optional | Uses | — AuthenticateMessage | — WriteToFile | — CheckVersion | Used By | Not applicable (called as a web service). | Table XIa-4:  NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP() function | Purpose | This function receives a request for increasing the allocation of installations already existing in the national allocation plan table that are considered new entrants. The allowances allocated for the years before the current year won’t be modified. The reserve is reduced by a quantity that is equivalent to the quantity allocated in this process. | The Community independent transaction log authenticates the initiating registry (Originating Registry) by calling the AuthenticateMessage() function and checks the version of the initiating registry by calling CheckVersion() function. | If authentication and version checks pass, a ‘1’ result identifier is returned without any response codes, the contents of the request are written to a file by calling the WriteToFile() function and the request is put in a queue. | If authentication or version checks fail, a ‘0’ result identifier is returned together with a single response code indicating the error cause. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | InitiatingRegistry | Mandatory | CommitmentPeriod | Mandatory | NewValueofReserve | Mandatory | Installation (*) | Mandatory | InstallationIdentifier | Mandatory | Allocation (*) | Mandatory | Yearincommitmentperiod | Mandatory | AmountofAllowances | Mandatory | Output parameters | ResultIdentifier | Mandatory | ResponseCode | Optional | Uses | — AuthenticateMessage | — WriteToFile | — CheckVersion | Used By | Not applicable (called as a web service). | Table XIa-5:  NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation() function | Purpose | This function receives a request for removing installations existing in the national allocation plan table. The allowances yet unallocated will be deleted and an equivalent quantity of allowances will be added to the reserve. | The Community independent transaction log authenticates the initiating registry (Originating Registry) by calling the AuthenticateMessage() function and checks the version of the initiating registry by calling CheckVersion() function. | If authentication and version checks pass, a ‘1’ result identifier is returned without any response codes, the contents of the request are written to a file by calling the WriteToFile() function and the request is put in a queue. | If authentication or version checks fail, a ‘0’ result identifier is returned together with a single response code indicating the error cause. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | InitiatingRegistry | Mandatory | CommitmentPeriod | Mandatory | NewValueofReserve | Mandatory | Installation (*) | Mandatory | InstallationIdentifier | Mandatory | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response Code | Optional | Uses | — AuthenticateMessage | — WriteToFile | — CheckVersion | Used By | Not applicable (called as a web service). | Table XIa-6:  NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome () function | Purpose | This function receives a NAP management operation outcome. | The initiating registry (Originating Registry) authenticates the UNFCCC independent transaction log (or Community independent transaction log if all processes referred to in Annex VIII are directed through Community independent transaction log and thereon to the UNFCCC independent transaction log) by calling the AuthenticateMessage() function and checks the version of the transaction log by calling CheckVersion() function. | If authentication and version checks pass, a ‘1’ result identifier is returned without any response codes, the contents of the request are written to a file by calling the WriteToFile() function and the request is put in a queue. | If authentication or version checks fail, a ‘0’ result identifier is returned together with a single response code indicating the error cause. | The response code list is populated with couples (a response code with possibly a list of installation identifiers) if the outcome is ‘0’ for any other cause of error. | Input parameters | From | Mandatory | To | Mandatory | CorrelationId | Mandatory | MajorVersion | Mandatory | MinorVersion | Mandatory | Outcome | Mandatory | Response List | Optional | Output parameters | Result Identifier | Mandatory | Response Code | Optional | Uses | — AuthenticateMessage | — WriteToFile | — CheckVersion | Used By | Not applicable (called as a web service). | Table XIa-7:  Processes concerning NAP Table changes | Process description | Community independent transaction log response codes | NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP | 7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7704 | NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP | 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702, 7703, 7705 | NAPTableManagementWS | RemoveNA PallocationofclosingInstallation | 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159, 7207, 7451, 7700, 7706 | 5. | If all the checks have been passed successfully, the Community independent transaction log automatically implements the national allocation plan table change into its database and informs the registry administrator and the Central Administrator thereof.
PRÍLOHA XII▼B
Zoznam kódov odpovedí pre všetky procesyANNEX XII
▼M1List of response codes for all processes
1. | Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vracia kódy odpovedí ako súčasť každého postupu vtedy, keď je to stanovené v prílohách VIII až XIa. Každý kód odpovede predstavuje celočíselnú hodnotu v rozsahu 7000 až 7999. Význam každého kódu odpovede je uvedený v tabuľke XII-1.▼M1
▼B1. | The Community independent transaction log shall return response codes as part of each process, where specified in Annexes VIII to XIa. Each response code shall consist of an integer within the range 7000 to 7999. The meaning of each response code is given in table XII-1.
2. | Každý správca registra zabezpečí, aby sa význam každého kódu odpovede zachoval pri zobrazení informácií v súvislosti s procesom podľa prílohy XVI splnomocnenému zástupcovi, ktorý tento proces inicioval. | Tabuľka XII-1:  Kódy odpovedí nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva | | ▼M1 ————— | ▼M1 | Response Code | Description | Equivalent response code under the data exchange standards | ▼B | 7005 | Súčasný stav iniciujúceho (alebo prevádzajúceho) registra nedovoľuje, aby sa tento proces uskutočnil. |   | 7006 | Súčasný stav nadobúdajúceho registra nedovoľuje, aby sa tento proces uskutočnil. |   | 7020 | Špecifikovaný identifikačný kód účtu neexistuje v nadobúdajúcom registri. |   | 7021 | Špecifikovaný identifikačný kód účtu neexistuje v prevádzajúcom registri. |   | 7022 | Prevádzajúci účet a nadobúdajúci účet musia byť v tom istom registri pre všetky transakcie s výnimkou externých prevodov. |   | 7023 | Prevádzajúci účet a nadobúdajúci účet musia byť v rôznych registroch pre externé prevody. |   | 7024 | Vis major emisných kvót nemôžu byť prevedené na holdingový účet strany iba ak boli stornované a vyradené v súlade s článkom 58. |   | 7025 | Prevádzajúci účet je zablokovaný pre všetky prevody emisných kvót z tohto účtu, s výnimkou procesov vzdania sa, zrušenia a nahradenia podľa článkov 52, 53, 60 a 61. |   | 7027 | Jedna alebo viac jednotiek v sériovom bloku nie sú uznané ako vedené na prevádzajúcom účte. |   | 7101 | Účet už bol utvorený. |   | 7102 | Účet musí mať jedného a len jedného vlastníka účtu. |   | 7103 | Účet musí mať jedného a len jedného primárneho splnomocneného zástupcu. |   | 7104 | Účet musí mať jedného a len jedného sekundárneho splnomocneného zástupcu. |   | 7105 | Zariadenie musí mať jednu a len jednu kontaktnú osobu. |   | 7106 | Zariadenie spojené s týmto účtom je už spojené s iným účtom. |   | 7107 | Všetci splnomocnení zástupcovi účtu musia byť rozdielni. |   | 7108 | Alfanumerický identifikátor špecifikovaný pre daný účet je už špecifikovaný pre iný účet. |   | 7109 | Utváraný druh účtu nedostal správne obdobie záväzku. |   | 7110 | Holdingový účet prevádzkovateľa musí mať jedno a len jedno zariadenie spojené s týmto účtom. |   | 7111 | Špecifikovaný účet neexistuje, a preto nie je možné tento účet aktualizovať alebo zatvoriť. |   | 7113 | Nie je možné zmeniť vlastníka osobného holdingového účtu. |   | 7114 | Špecifikovaný účet už bol zatvorený, preto nie je možné tento účet zatvoriť. |   | 7115 | Na špecifikovanom účte sú ešte vedené jednotky, a preto nie je možné tento účet zatvoriť. |   | 7117 | Zariadenie spojené nie je v súlade so špecifikovaným účtom, preto nie je možné tento účet zatvoriť. |   | 7118 | Špecifikované zariadenie neexistuje, a preto nie je možné aktualizovať tabuľku overených emisií pre daný rok. |   | 7119 | Špecifikovaný rok je budúci rok, a preto nie je možné aktualizovať tabuľku overených emisií pre daný rok. |   | 7120 | Ľudia a ich vzájomný vzťah s účtom neexistujú, a preto nie je možné tento vzájomný vzťah aktualizovať. |   | 7122 | Identifikátor korelácie. |   | 7124 | Alfanumerický identifikátor účtu nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7125 | Identifikátor povolenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7126 | Názov zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7127 | Hlavná činnosť zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7128 | Krajina zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7129 | Poštové smerovacie číslo zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7130 | Mesto zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7131 | Adresa1 zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7132 | Adresa2 zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7133 | Materská spoločnosť zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7134 | Dcérska spoločnosť zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7135 | Identifikácia EPER zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7136 | Zemepisná šírka zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7137 | Zemepisná dĺžka zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7138 | Kód vzájomného vzťahu ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7139 | Identifikátor ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7140 | Krstné meno ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7141 | Priezvisko ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7142 | Krajina ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7143 | Poštové smerovacie číslo ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7144 | Mesto ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7145 | Adresa1 ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7146 | Adresa2 ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7147 | Telefónne číslo1 ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7148 | Telefónne číslo2 ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | ▼M1 ————— | ▼B | 7150 | E-mail ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7151 | Akcia ľudí nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7152 | Overená emisia zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7153 | Prvok od nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7154 | Prvok do nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7155 | Hlavná verzia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7156 | Vedľajšia verzia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7157 | Druh účtu nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7158 | Identifikátor účtu nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7159 | Identifikátor zariadenia nie je v platnom formáte, alebo je mimo rozsahu. |   | 7160 | Nie je možné, aby osobný holdingový účet mal kontaktnú osobu alebo jej podrobné údaje, alebo zariadenie alebo jeho podrobné údaje (ako sú uvedené v oddieli 11.1 prílohy I k rozhodnutiu Komisie č. 2004/156/ES) spojené s týmto účtom. |   | ▼M1 | 7161 | Zariadenie, ktoré je viazané na holdingový účet prevádzkovateľa, nie je v tabuľke národného plánu prideľovania označené ako „uzavreté“, a preto nemožno účet uzavrieť. |   | 7162 | Zariadenie, ktoré je viazané na holdingový účet prevádzkovateľa, nemá záznam v tabuľke národného plánu, a preto nemožno účet otvoriť. |   | ▼B | 7201 | Počet emisných kvót, ktoré majú byť vydané na špecifikované obdobie, presahuje počet schválený Komisiou v národnom pláne prideľovania. |   | 7202 | Nadobúdajúci účet nie je holdingový účet strany. |   | 7203 | Tabuľka národného plánu prideľovania nebola predložená Komisii, a preto nie je možné, aby sa uskutočnilo vydanie alebo pridelenie emisných kvót na špecifikované obdobie. |   | 7205 | Jednotky, ktoré majú byť konvertované do emisných kvót, musia byť AAU, ktoré boli vydané na obdobie viazanosti zhodujúce sa s obdobím viazanosti, pre ktoré sú emisné kvóty vydávané. |   | 7206 | Špecifikovaný nadobúdajúci účet nie je holdingový účet prevádzkovateľa, ktorý je spojený so špecifikovaným zariadením. |   | 7207 | Zariadenie neexistuje v tabuľke národného plánu prideľovania. |   | 7208 | Špecifikovaný rok neexistuje v tabuľke národného plánu prideľovania. |   | 7209 | Nadobúdajúci účet nie je vyraďovací účet na obdobie 2005 – 2007. |   | 7210 | Vis major emisné kvóty môžu byť vydávané len pred 30. júnom 2008. |   | 7211 | Počet vis major emisných kvót, ktoré majú byť vydané, presahuje počet schválený Komisiou na obdobie viazanosti. |   | 7212 | Nadobúdajúci účet nie je stornovací účet na obdobie 2005 – 2007. |   | 7213 | Zníženie počtu emisných kvót presahuje opravu národného plánu prideľovania schválenú Komisiou. |   | 7214 | Počet prevedených emisných kvót nie je presne rovný počtu predpokladanému v národnom pláne prideľovania pre špecifikované zariadenie a na špecifikovaný rok. |   | 7215 | Zariadenie neexistuje. |   | 7216 | Počet emisných kvót prevedených pre špecifikované zariadenie a za špecifikovaný rok predpokladaný v národnom pláne prideľovania už bol prevedený. |   | 7217 | Špecifikovaný rok nespadá do obdobia 2005 – 2007. |   | 7218 | Špecifikované AAU sú emisné kvóty, a preto nie je možné tieto AAU konvertovať na ERU. |   | 7219 | Jednotky, ktoré majú byť vydané, nemajú správny identifikačný kód emisnej kvóty, a preto nie je možné, aby sa ich vydanie uskutočnilo. |   | 7220 | Jednotky, ktoré majú byť vydané, nemajú správny identifikačný kód vis major emisnej kvóty, a preto nie je možné, aby sa ich vydanie uskutočnilo. |   | ▼M1 | 7221 | Nadobúdajúci alebo prevádzajúci účet nesmie byť v registri uvedenom v článku 63a. |   | 7222 | Emisné kvóty, ktoré sa majú previesť, nesmú mať doplnkový typ jednotky 4. |   | 7301 | Varovanie: blížite sa k porušeniu rezervy obdobia viazania. |   | 7223 | Nadobúdajúci účet musí byť stornovacím účtom na príslušné obdobie. |   | 7224 | Emisné kvóty, ktoré sa majú vydať, musia mať doplnkový typ jednotky 4. |   | 7225 | Spojené vlastníctvo po transakcii dvoch holdingových účtov zúčastnených strán zapojených do transakcie v registri uvedenom v článku 63a sa musí rovnať ich spojenému vlastníctvu pred transakciou. |   | 7226 | Zostatok na holdingovom účte zúčastnenej strany schopnom evidovať emisné kvóty s doplnkovým typom jednotiek 1, 2 alebo 3 musí byť väčší alebo sa rovnať množstvu, ktoré sa má previesť z registra uvedeného v článku 63a. |   | 7227 | Nadobúdajúci účet musí byť vyraďovacím účtom na aktuálne obdobie. |   | 7228 | Emisné kvóty musia byť kvóty vydané na aktuálne obdobie. |   | ▼M1 | 7301 | Upozornenie: vlastníctvo vypočítané podľa rozhodnutia 18/CP.7 konferencie zúčastnených strán UNFCCC je len o 1 % vyššie ako rezerva záväzného obdobia. |   | ▼B | 7302 | Upozornenie: vlastníctvo vypočítané podľa rozhodnutia 18/CP.7 konferencie zúčastnených strán UNFCCC je len o 1 % vyššie ako rezerva záväzného obdobia. |   | 7304 | Emisné kvóty vydané na predchádzajúce obdobie môžu byť prevedené na stornovací účet alebo vyraďovací účet na dané obdobie až po 30. apríli prvého roku bežného obdobia. |   | 7305 | Emisné kvóty nie sú tie, čo boli vydané na obdobie 2005 – 2007. |   | 7353 | Nie je možné vzdať sa emisných kvót vydaných na obdobie 2005 – 2007 pre obdobie 2008 – 2012 a nasledujúce päťročné obdobia. |   | 7354 | Prevádzajúci účet nie je holdingový účet prevádzkovateľa. |   | 7355 | Nie je možné vzdať sa emisných kvót vydaných na bežné obdobie pre predchádzajúce obdobie. |   | 7356 | Jednotky neprichádzajú do úvahy pre vzdanie sa podľa článku 53. |   | 7357 | Počet emisných kvót a vis major emisných kvót, ktoré majú byť prevedené na vyraďovací účet, sa nerovná počtu emisných kvót odstúpených podľa článkov 52 a 54. |   | 7358 | Počet AAU, ktoré majú byť konvertované z emisných kvót, sa nerovná počtu emisných kvót odstúpených podľa článku 52. |   | 7359 | Počet jednotiek, ktoré majú byť prevedené na vyraďovací účet, sa nerovná počtu emisných kvót odstúpených podľa článkov 52 a 54. |   | 7360 | Prevádzajúci účet(-y) nie je holdingový účet(-y) strany. |   | 7361 | Jednotky neprichádzajú do úvahy pre vyradenie podľa článkov 58 a 59. |   | 7362 | Počet CER, ktoré majú byť prevedené na stornovací účet, sa nerovná počtu emisných kvót odstúpených podľa článku 53. |   | ▼M1 | 7363 | Množstvo AAU, ktoré sa má vyradiť, sa nerovná výške emisných kvót konvertovaných pomocou postupu „konverzia nepridelených emisných kvót na vyradenie“. |   | 7364 | Transakcia sa neiniciovala po 30. júni roka, ktorý nasleduje po poslednom roku príslušného päťročného obdobia. |   | 7365 | Jednotky, ktoré sa majú vyradiť, sú emisnými kvótami, a preto sa nemôžu vyradiť. |   | 7366 | Množstvo, ktoré sa má konvertovať, nesmie presiahnuť počet emisných kvót, ktoré boli vydané, ale neboli pridelené. |   | ▼B | 7401 | Počet AAU, ktoré majú byť konvertované na emisné kvóty, sa nerovná počtu zrušených emisných kvót. |   | 7402 | Špecifikovaný typ jednotky, ktorá má byť zrušená pred nahradením, nie je emisná kvóta vydaná na predchádzajúce obdobie. |   | 7404 | Počet zrušených emisných kvót sa nerovná počtu emisných, ktoré majú byť zrušené podľa článku 60 písm. a) a článku 61 písm. b). |   | 7405 | Počet emisných kvót zrušených z prevádzajúceho účtu sa nerovná počtu emisných kvót prevedených späť na tento účet. |   | 7406 | Prevádzajúce účty musia byť účty uvedené v článku 11 odsekoch 1 a 2. |   | 7407 | Nadobúdajúce účty musia byť účty uvedené v článku 11 odsekoch 1 a 2. |   | ▼M1 | 7408 | Počet zrušených emisných kvót sa musí rovnať počtu emisných kvót, ktoré sa majú zrušiť podľa článku 63o. |   | 7451 | Celková výška emisných kvót v aktualizovanom národnom pláne prideľovania (NAP) a celková výška emisných kvót v aktuálnom NAP sa musia rovnať. |   | 7452 | Množstvo pridelené novým účastníkom nesmie byť vyššie ako množstvo, o ktoré sa znižuje rezerva. |   | ▼B | 7501 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch holdingového účtu prevádzkovateľa. |   | 7502 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch osobného holdingového účtu. |   | 7503 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch holdingového účtu prevádzkovateľa. |   | 7504 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch osobného holdingového účtu. |   | 7505 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov holdingového účtu prevádzkovateľa. |   | 7506 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov osobného holdingového účtu. |   | 7507 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov holdingového účtu prevádzkovateľa. |   | 7508 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CIT v úhrnoch jednotkových blokov osobného holdingového účtu. |   | 7509 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch holdingového účtu strany. |   | 7510 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch vyraďovacieho účtu. |   | 7511 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch stornovacieho účtu. |   | 7512 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch holdingového účtu strany. |   | 7513 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch vyraďovacieho účtu. |   | 7514 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch stornovacieho účtu. |   | 7515 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov holdingového účtu strany. |   | 7516 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov vyraďovacieho účtu. |   | 7517 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov stornovacieho účtu. |   | 7518 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov holdingového účtu strany. |   | 7519 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov vyraďovacieho účtu. |   | 7520 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov stornovacieho účtu. |   | 7521 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov náhradného účtu. |   | 7522 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v jednotkových blokoch náhradného účtu. |   | 7523 | Existuje nesúlad medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov náhradného účtu. |   | 7524 | Informácia: neexistujú nijaké nesúlady medzi registrom a CITL v úhrnoch jednotkových blokov náhradného účtu. |   | ▼M1 | 7525 | Číselné údaje o overených emisiách za rok X sa nemôžu opravovať po 30. apríli roku X + 1, pokiaľ zodpovedný orgán neoznámi centrálnemu správcovi nový stav súladu platný pre inštaláciu, za ktorú sa robí oprava číselných údajov o overených emisiách. |   | ▼B | 7601 | Pripomienka: špecifikované bloky emisných kvót vydaných na predchádzajúce obdobie ešte neboli zrušené podľa článkov 60 a 61. |   | ▼M1 | 7700 | Záväzné obdobie je mimo rozsahu. |   | 7701 | Emisná kvóta sa musí poskytnúť na všetky roky v rámci záväzného obdobia s výnimkou rokov predchádzajúcich bežný rok. |   | 7702 | Nová rezerva musí zostať kladná alebo nulová. |   | 7703 | Výška emisných kvót, ktoré sa majú prideliť na zariadenie a rok, musí byť väčšia alebo sa rovnať 0. |   | 7704 | Musí existovať identifikátor povolenia a musí byť pripojený k identifikátoru zariadenia. |   | 7705 | Výška emisných kvót pridelených na zariadenie a rok v aktualizovanom NAP musí byť väčšia alebo sa rovnať výške emisných kvót v aktuálnom NAP. |   | 7706 | Výška emisných kvót vymazaných z tabuľky NAP sa musí rovnať množstvu, o ktoré sa zvýši rezerva. |   | 7901 | Iniciujúci register musí byť zapísaný v tabuľke registrov. | 1501 | 7902 | Stav iniciujúceho registra musí umožniť navrhovanie transakcií. [Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva (CITL) bude udržiavať každý register v aktuálnom stave. V tom prípade CITL musí vedieť rozoznať, či je register plne funkčný.]. | 1503 | 7903 | Stav nadobúdajúceho registra musí umožniť akceptovanie transakcií. (CITL bude udržiavať každý register v aktuálnom stave. V tom prípade CITL musí vedieť rozoznať, či je register plne funkčný.). | 1504 | 7904 | Stav registra musí umožniť vykonanie akcií zosúlaďovania. (CITL bude udržiavať každý register v aktuálnom stave. V tom prípade CITL musí vedieť rozoznať, či je register spôsobilý na zosúlaďovanie.). | 1510 | 7905 | ID transakcie musí obsahovať platný kód registra, za ktorým nasledujú číselné hodnoty. | 2001 | 7906 | Kód typu transakcie musí byť platný. | 2002 | 7907 | Doplnkový kód typu transakcie musí byť platný. | 2003 | 7908 | Stavový kód transakcie musí byť platný. | 2004 | 7909 | Kód typu účtu musí byť platný. | 2006 | 7910 | Identifikátor iniciujúceho účtu musí byť väčší ako nula. | 2007 | 7911 | Identifikátor nadobúdajúceho účtu musí byť väčší ako nula. | 2008 | 7912 | Vytvárajúci register blokácií pre všetky jednotky musí byť platný. | 2010 | 7913 | Kód typu jednotky musí byť platný. | 2011 | 7914 | Kód doplnkového typu jednotky musí byť platný. | 2012 | 7915 | Údaje pre začiatok periodickej blokácie jednotky a koniec periodickej blokácie jednotky musia byť zadané. | 2013 | 7916 | Koniec periodickej blokácie jednotky musí byť väčší alebo sa rovnať začiatku periodickej blokácie jednotky. | 2014 | 7917 | RMU, ERU konvertované z RMU, tCER a lCER musia mať platný kód činnosti LULUCF. | 2015 | 7918 | AAU, ERU konvertované z AAU a CER nesmú mať žiadny kód činnosti LULUCF. | 2016 | 7919 | ERU, CER, tCER a lCER musia mať platné ID projektu. | 2017 | 7920 | AAU alebo RMU nesmú mať ID projektu. | 2018 | 7921 | ERU musia mať platný „kontrolný kód“. | 2019 | 7922 | AAU, RMU, CER, tCER a lCER nesmú mať žiadny kontrolný kód. | 2020 | 7923 | AAU, RMU, ERU a CER nesmú mať žiadny dátum konca účinnosti. | 2022 | 7924 | ID transakcie pre navrhované transakcie ešte nesmie existovať v CITL. | 3001 | 7925 | ID transakcie pre prebiehajúce transakcie už musí existovať v CITL. | 3002 | 7926 | Transakcie, ktoré už boli vykonané, nemožno znova vykonať. | 3003 | 7927 | Transakcie, ktoré boli zamietnuté, nemožno vykonať. | 3004 | 7928 | Transakcie, pre ktoré sa zistila odchýlka v CITL, nemožno vykonať. | 3005 | 7930 | Transakcie, ktoré už boli ukončené, nemožno vykonať. | 3007 | 7931 | Transakcie, ktoré už boli stornované, nemožno vykonať. | 3008 | 7932 | Externé transakcie, ktoré už boli akceptované, nemožno vykonať. | 3009 | 7933 | Stav transakcie „,akceptovaná“ alebo „zamietnutá“ nie je platný pre neexterné transakcie. | 3010 | 7934 | Stav transakcie z iniciujúceho registra musí indikovať možnosť „navrhnutá“, „vykonaná“ alebo „ukončená“. | 3011 | 7935 | Stav transakcie z nadobúdajúceho registra musí indikovať možnosť „zamietnutá“ alebo „akceptovaná“. | 3012 | 7936 | Platné záväzné obdobie musí zodpovedať aktuálnemu alebo budúcemu záväznému obdobiu (vrátane času ich ustanovenia). | 4001 | 7937 | Jednotky vyznačené v transakcii musia byť evidované v CITL. | 4002 | 7938 | Jednotky vyznačené v transakcii musia byť evidované v iniciujúcom registri. | 4003 | 7939 | Všetky atribúty blokácií všetkých jednotiek musia zodpovedať atribútom blokácií všetkých jednotiek v CITL s výnimkou prípadov, keď k zmene atribútov dôjde v dôsledku aktuálnej transakcie. | 4004 | 7940 | Blokácie všetkých jednotiek v transakcii musia byť pre jediné platné záväzné obdobie. | 4005 | 7941 | Pre všetky transakcie s výnimkou externých prevodov iniciujúci a nadobúdajúci register musí byť ten istý. | 4006 | 7942 | Pre externé prevody iniciujúci a nadobúdajúci register musí byť rôzny. | 4007 | 7943 | Jednotky uvedené v transakcii nesmú obsahovať nezrovnalosti zistené pri zosúlaďovaní s CITL. | 4008 | 7945 | Jednotky uvedené v jednej transakcii sa nesmú zahrnúť do inej transakcie. | 4010 | 7946 | Zrušené jednotky nesmú byť predmetom ďalších transakcií. | 4011 | 7947 | Návrh transakcie musí obsahovať blokáciu aspoň pre jednu jednotku. | 4012 | 7948 | Transakcia nesmie vydať viac ako jeden typ jednotky. | 5004 | 7949 | Pôvodné záväzné obdobie musí byť rovnaké pre všetky jednotky vydané pri transakcii. | 5005 | 7950 | Platné záväzné obdobie musí byť rovnaké ako pôvodné záväzné obdobie pre všetky jednotky vydané pri transakcii. | 5006 | 7951 | Zrušenie na stornovacom účte nadbytočných emisií sa nesmie uskutočniť v národnom registri. | 5152 | 7952 | Nadobúdajúcim účtom pre stornovaciu transakciu musí byť stornovací účet. | 5153 | 7953 | Identifikátory účtov sa musia stanoviť pre nadobúdajúce účty pri stornovacích transakciách. | 5154 | 7954 | Blokácie jednotiek, ktoré sa majú zrušiť, musia mať rovnaké platné záväzné obdobie ako stornovací účet. | 5155 | 7955 | Iniciujúcim registrom pre vyraďovanie jednotiek musí byť národný register alebo register Spoločenstva. | 5251 | 7956 | Nadobúdajúcim účtom pre vyraďovaciu transakciu musí byť vyraďovací účet. | 5252 | 7957 | Identifikátory účtov sa musia stanoviť pre nadobúdajúce účty pri vyraďovacích transakciách. | 5253 | 7958 | Blokácie vyradených jednotiek musia mať rovnaké platné záväzné obdobie ako vyraďovací účet. | 5254 | 7959 | Iniciujúcim registrom na prenos jednotiek musí byť národný register. | 5301 | 7960 | Iniciujúcim účtom na prenos transakcií musí byť holdingový účet. | 5302 | 7961 | Jednotky sa môžu prenášať len do nasledujúceho záväzného obdobia. | 5303 | 7962 | Identifikátor zosúlaďovania musí byť väčší ako nula. | 6201 | 7963 | ID zosúlaďovania sa musí skladať z platného kódu registra, za ktorým nasledujú číselné hodnoty. | 6202 | 7964 | Stav zosúlaďovania musí byť hodnota v intervale 1 až 11. | 6203 | 7965 | Okno zosúlaďovania musí byť ohraničené dátumom 1. októbra 2004 a aktuálnym dátumom plus 30 dní. | 6204 | 7966 | Typ účtu musí byť platný. | 6205 | 7969 | ID zosúlaďovania musí byť zaznamenaný v tabuľke protokolu zosúlaďovania. | 6301 | 7970 | Stav zosúlaďovania, ktorý zasiela register, musí byť platný. | 6302 | 7971 | Stav zosúlaďovania na vstupe musí byť rovnaký ako stav zosúlaďovania, ktorý zaznamenáva CITL. | 6303 | 7972 | Dátum a čas pre okno zosúlaďovania registra musí zodpovedať dátumu a času pre okno zosúlaďovania CITL. | 6304 | ▼B▼B
PRÍLOHA XIII2. | Each registry administrator shall ensure that the meaning of each response code is maintained when displaying information in respect of a process under Annex XVI to the authorised representative who initiated that process. | Table XII-1:  Community Independent Transaction Log Response Codes | | ▼M1 ————— | ▼M1 | Response Code | Description | Equivalent response code under the data exchange standards | ▼B | 7005 | The current status of the initiating (or transferring) registry does not permit this process to take place. |   | 7006 | The current status of the acquiring registry does not permit this process to take place |   | 7020 | The specified account identification code does not exist in the acquiring registry. |   | 7021 | The specified account identification code does not exist in the transferring registry. |   | 7022 | The transferring account and acquiring account must be in the same registry for all transactions except external transfers. |   | 7023 | The transferring account and acquiring account must be in different registries for external transfers. |   | 7024 | Force majeure allowances cannot be transferred out of the Party holding account unless being cancelled and retired in accordance with Article 58. |   | 7025 | The transferring account is blocked for all transfers of allowances out of that account, with the exception of the surrender and cancellation and replacement processes pursuant to Articles 52, 53, 60 and 61. |   | 7027 | One or more units in the serial block are not recognised as being held by the transferring account. |   | 7101 | The account has already been created. |   | 7102 | An account must have one and only one account holder. |   | 7103 | An account must have one and only one primary authorised representative. |   | 7104 | An account must have one and only one secondary authorised representative. |   | 7105 | An installation must have one and only one contact person. |   | 7106 | The installation associated to this account is already associated to another account. |   | 7107 | The authorised representatives of the account must all be different. |   | 7108 | The alphanumeric identifier specified for the account is already specified for another account. |   | 7109 | The account type being created has not been given the correct commitment period. |   | 7110 | An operator holding account must have one and only one installation associated with that account. |   | 7111 | The specified account does not exist, and therefore it is not possible to update or close the account. |   | 7113 | It is not possible to change the account holder of a person holding account. |   | 7114 | The specified account has already been closed therefore it is not possible to close the account. |   | 7115 | The specified account still holds units and therefore it is not possible to close the account. |   | 7117 | The installation linked to the specified account is not in compliance therefore it is not possible to close the account. |   | 7118 | The specified installation does not exist and therefore it is not possible to update the verified emissions table for that installation. |   | 7119 | The specified year is a future year and therefore it is not possible to update the verified emissions table for that year. |   | 7120 | The people and their relationship with the account do not exist and therefore it is not possible to update that relationship. |   | 7122 | The correlation identifier is not in valid format or is out of range. |   | 7124 | The account alphanumeric identifier is not in valid format or is out of range |   | 7125 | The permit identifier is not in valid format or is out of range. |   | 7126 | The installation name is not in valid format or is out of range. |   | 7127 | The installation main activity is not in valid format or is out of range. |   | 7128 | The installation country is not in valid format or is out of range. |   | 7129 | The installation postal code is not in valid format or is out of range. |   | 7130 | The installation city is not in valid format or is out of range. |   | 7131 | The installation address1 is not in valid format or is out of range. |   | 7132 | The installation address2 is not in valid format or is out of range. |   | 7133 | The installation parent company is not in valid format or is out of range. |   | 7134 | The installation subsidiary company is not in valid format or is out of range. |   | 7135 | The installation EPER identification is not in valid format or is out of range. |   | 7136 | The installation latitude is not in valid format or is out of range. |   | 7137 | The installation longitude is not in valid format or is out of range. |   | 7138 | The people relationship code is not in valid format or is out of range. |   | 7139 | The person identifier is not in valid format or is out of range. |   | 7140 | The people first name is not in valid format or is out of range. |   | 7141 | The people last name is not in valid format or is out of range. |   | 7142 | The people country is not in valid format or is out of range. |   | 7143 | The people postal code is not in valid format or is out of range. |   | 7144 | The people city is not in valid format or is out of range. |   | 7145 | The people address1 is not in valid format or is out of range. |   | 7146 | The people address2 is not in valid format or is out of range. |   | 7147 | The people phonenumber1 is not in valid format or is out of range. |   | 7148 | The people phonenumber2 is not in valid format or is out of range. |   | ▼M1 ————— | ▼B | 7150 | The people email is not in valid format or is out of range. |   | 7151 | The people action is not in valid format or is out of range. |   | 7152 | The installation verified emission is not in valid format or is out of range. |   | 7153 | The from element is not in valid format or is out of range. |   | 7154 | The to element is not in valid format or is out of range. |   | 7155 | The major version is not in valid format or is out of range. |   | 7156 | The minor version is not in valid format or is out of range. |   | 7157 | The account type is not in valid format or is out of range. |   | 7158 | The account identifier is not in valid format or is out of range. |   | 7159 | The installation identifier is not in valid format or is out of range. |   | 7160 | It is not possible for a person holding account to have a contact person or his details, or an installation or its details (as listed in section 11.1 of Annex I to Commission Decision 2004/156/EC) associated with that account. |   | ▼M1 | 7161 | The installation related to the operator holding account is not indicated as ‘closed’ in the national allocation plan table and therefore it is not possible to close the account. |   | 7162 | The installation related to the operator holding account does not have an entry in the national allocation plan table and therefore it is not possible to open the account. |   | ▼B | 7201 | The amount of allowances for the specified period requested to be issued exceeds the amount approved by the Commission in the national allocation plan. |   | 7202 | The acquiring account is not a Party holding account. |   | 7203 | The national allocation plan table has not been submitted to the Commission and therefore it is not possible for the issuance or allocation of allowances for the specified period to take place. |   | 7205 | The units requested to be converted into allowances must be AAUs that have been issued for a commitment period matching the commitment period for which allowances are being issued. |   | 7206 | The specified acquiring account is not the operator holding account which is associated to the specified installation. |   | 7207 | The installation does not exist in the national allocation plan table. |   | 7208 | The specified year does not exist in the national allocation plan table. |   | 7209 | The acquiring account is not the retirement account for the 2005-2007 period. |   | 7210 | Force-majeure allowances can only be issued prior to 30 June 2008. |   | 7211 | The amount of force-majeure allowances requested to be issued exceeds the amount approved by the Commission for the commitment period. |   | 7212 | The acquiring account is not the cancellation account for the 2005-2007 period. |   | 7213 | The reduction in the number of allowances exceeds the correction to the NAP as approved by the Commission. |   | 7214 | The number of allowances transferred is not strictly equal to the number foreseen in the NAP for the specified installation and specified year. |   | 7215 | The installation does not exist. |   | 7216 | The number of allowances transferred for the specified installation and specified year as foreseen in the national allocation plan has already been transferred. |   | 7217 | The specified year is not part of the period 2005-2007. |   | 7218 | The specified AAUs are allowances and therefore it is not possible to convert those AAUs into ERUs. |   | 7219 | The units requested to be issued do not have the correct allowance identification code and therefore it is not possible for the issue to take place. |   | 7220 | The units requested to be issued do not have the correct force majeure allowance identification code and therefore it is not possible for the issue to take place. |   | ▼M1 | 7221 | The acquiring or transferring account may not be in a registry referred to in Article 63a. |   | 7222 | The allowances to be transferred may not have a supplementary unit type 4. |   | 7223 | The acquiring account must be the cancellation account for the relevant period. |   | 7224 | Allowances to be issued must have a supplementary unit type 4. |   | 7225 | The combined holdings after the transaction of the two Party holding accounts involved in the transaction in the registry referred to in Article 63a must be equal to their combined holdings before the transaction. |   | 7226 | The balance of the Party holding account capable of holding supplementary unit type 1, 2 or 3 allowances must be greater than or equal to the quantity to be transferred from the registry referred to in Article 63a. |   | 7227 | The acquiring account must be the retirement account for the current period. |   | 7228 | Allowances must be those issued for the current period. |   | ▼M1 | 7301 | Warning: holdings calculated pursuant to Decision 18/CP.7 of the Conference of the Parties of the UNFCCC are only 1 % above commitment period reserve |   | ▼B | 7302 | There is no mutual recognition agreement between the transferring registry and the acquiring registry that enables the transfer of allowances. |   | 7304 | After 30 April of the first year of the current period, allowances issued for the preceding period may only be transferred to the cancellation account or retirement account for that period. |   | 7305 | Allowances are not those issued for the 2005-2007 period. |   | 7353 | It is not possible to surrender allowances issued for the period 2005-2007 for the period 2008-2012 and subsequent five-year periods. |   | 7354 | The transferring account is not an operator holding account. |   | 7355 | It is not possible to surrender allowances issued for the current period for the previous period. |   | 7356 | Units are not eligible for surrender pursuant to Article 53. |   | 7357 | The number of allowances and force majeure allowances requested to be transferred to the retirement account is not equal to the number of allowances surrendered pursuant to Articles 52 and 54. |   | 7358 | The number of AAUs requested to be converted from allowances is not equal to the number of allowances surrendered pursuant to Article 52. |   | 7359 | The number of units requested to be transferred to the retirement account is not equal to the number of allowances surrendered pursuant to Article 52 and 53. |   | 7360 | The transferring account(s) are not Party holding account(s). |   | 7361 | Units are not eligible for retirement pursuant to Articles 58 and 59. |   | 7362 | The number of CERs requested to be transferred to the cancellation account is not equal to the number of allowances surrendered pursuant to Article 53. |   | ▼M1 | 7363 | the quantity of AAUs to be retired is not equal with the quantity of allowances converted with the ‘conversion of unallocated allowances for retirement’ process. |   | 7364 | The transaction is not initiated after 30 June of the year following the last year of the relevant five-year period. |   | 7365 | The units to be retired are allowances and thus cannot be retired. |   | 7366 | The quantity to be converted cannot exceed the number of allowances issued but not allocated. |   | ▼B | 7401 | The number of AAUs requested to be converted into allowances is not equal to the number of allowances cancelled. |   | 7402 | Specified unit type requested to be cancelled in advance of replacement is not an allowance issued for the preceding period. |   | 7404 | The number of allowances cancelled is not equal to the number of allowances to be cancelled pursuant to Article 60(a) and 61(b). |   | 7405 | The quantity of allowances cancelled from the transferring account is not equal to the quantity of allowances transferred back to this account. |   | 7406 | The transferring account(s) must be accounts referred to in Article 11(1) and (2). |   | 7407 | The acquiring account(s) must be accounts referred to in Article 11(1) and (2). |   | ▼M1 | 7408 | The number of allowances cancelled must be equal to the number of allowances to be cancelled pursuant to Article 63o. |   | 7451 | The total quantity of allowances in the updated NAP and in the current NAP must be equal. |   | 7452 | The quantity allocated to new entrants may not be greater than the quantity by which the reserve is decreased. |   | ▼B | 7501 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the operator holding account unit blocks. |   | 7502 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the person holding account unit blocks. |   | 7503 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the operator holding account unit blocks. |   | 7504 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the person holding account unit blocks. |   | 7505 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the totals of the operator holding account unit blocks. |   | 7506 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the totals of the person holding account unit blocks. |   | 7507 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the totals of the operator holding account unit blocks. |   | 7508 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the totals of the person holding account unit blocks. |   | 7509 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the Party holding account unit blocks. |   | 7510 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the retirement account unit blocks. |   | 7511 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the cancellation account unit blocks. |   | 7512 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the Party holding account unit blocks. |   | 7513 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the retirement account unit blocks. |   | 7514 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the cancellation account unit blocks. |   | 7515 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the totals of the Party holding account unit blocks. |   | 7516 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the totals of the retirement account unit blocks. |   | 7517 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the totals of the cancellation account unit blocks. |   | 7518 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the totals of the Party holding account unit blocks. |   | 7519 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the totals of the retirement account unit blocks. |   | 7520 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the totals of the cancellation account unit blocks. |   | 7521 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the replacement account unit blocks. |   | 7522 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the replacement account unit blocks. |   | 7523 | There is an inconsistency between the registry and the CITL in the totals of the replacement account unit blocks. |   | 7524 | Information: there are no inconsistencies between the registry and the CITL in the totals of the replacement account unit blocks. |   | ▼M1 | 7525 | The verified emissions figure for year X cannot be corrected after 30 April of year X+1 unless the competent authority notifies the Central Administrator the new compliance status applicable to the installation whose verified emissions figure is corrected. |   | ▼B | 7601 | Reminder: the specified unit blocks of allowances issued for the previous period have not yet been cancelled pursuant to Articles 60 and 61. |   | ▼M1 | 7700 | The commitment period code is out of range. |   | 7701 | Allocation must be provided for all the years within the commitment period except the years before the current one. |   | 7702 | The new reserve must remain positive or zero. |   | 7703 | The amount of allowances to allocate for an installation and a year must be greater than or equal to 0. |   | 7704 | The permit identifier must exist and be connected to the installation identifier. |   | 7705 | The amount of allowances allocated for an installation and a year in the updated NAP must be greater than or equal to this amount in the current NAP. |   | 7706 | The amount of allowances deleted from the NAP table for installations must be equal to the amount by which the reserve is increased. |   | 7901 | Initiating registry must be listed in Registry table. | 1501 | 7902 | Initiating registry status must allow transactions to be proposed. (The CITL will maintain the current status of each registry. In this case, the CITL must recognize that the registry is fully operational.). | 1503 | 7903 | Acquiring registry status must allow transactions to be accepted. (The CITL will maintain the current status of each registry. In this case, the CITL must recognize that the registry is fully operational.). | 1504 | 7904 | Registry status must allow reconciliation actions to be conducted. (The CITL will maintain the current status of each registry. In this case, the CITL must recognize that the registry is available for reconciliation.). | 1510 | 7905 | Transaction ID must be comprised of a valid registry code followed by numeric values. | 2001 | 7906 | Transaction type code must be valid. | 2002 | 7907 | Supplementary Transaction Type code must be valid. | 2003 | 7908 | Transaction status code must be valid. | 2004 | 7909 | Account Type code must be valid. | 2006 | 7910 | Initiating Account Identifier must be greater than zero. | 2007 | 7911 | Acquiring Account Identifier must be greater than zero. | 2008 | 7912 | The Originating Registry of all unit blocks must be valid. | 2010 | 7913 | Unit Type code must be valid. | 2011 | 7914 | Supplementary Unit Type code must be valid. | 2012 | 7915 | Unit Serial Block Start and Unit Serial Block End must be present. | 2013 | 7916 | Unit Serial Block End must be greater than or equal to the Unit Serial Block Start. | 2014 | 7917 | RMUs, ERUs converted from RMUs, tCERs and lCERs must have a valid LULUCF activity code. | 2015 | 7918 | AAUs, ERUs converted from AAUs and CERs must not have a LULUCF activity code. | 2016 | 7919 | ERUs, CERs, tCERs, and lCERs must have a valid Project ID. | 2017 | 7920 | AAUs or RMUs must not have a Project ID. | 2018 | 7921 | ERUs must have a valid ‘Track Code’. | 2019 | 7922 | AAUs, RMUs, CERs, tCERs and lCERs must not have a track code. | 2020 | 7923 | AAUs, RMUs, ERUs and CERs must not have an Expiry Date. | 2022 | 7924 | Transaction ID for proposed transactions must not already exist in the CITL. | 3001 | 7925 | Transaction ID for ongoing transactions must already exist in the CITL. | 3002 | 7926 | Previous completed transactions cannot be completed again. | 3003 | 7927 | Previously rejected transactions cannot be completed. | 3004 | 7928 | Transactions for which a CITL discrepancy has been previously identified cannot be completed. | 3005 | 7930 | Previously terminated transactions cannot be completed. | 3007 | 7931 | Previously cancelled transactions cannot be completed. | 3008 | 7932 | Previously accepted external transactions cannot be terminated. | 3009 | 7933 | Transaction status of Accepted or Rejected is not valid for non-external transactions. | 3010 | 7934 | Transaction status from Initiating registry must indicate status of Proposed, Completed, or Terminated. | 3011 | 7935 | Transaction status from Acquiring registry for an External Transfer must indicate status of Rejected or Accepted. | 3012 | 7936 | Applicable Commitment Period must correspond to the current or next Commitment Period (including their ‘true-up’ periods). | 4001 | 7937 | Units identified in the transaction must already exist in the CITL. | 4002 | 7938 | Units identified in the transaction must be held by Initiating registry. | 4003 | 7939 | All attributes of all unit blocks must be consistent with CITL unit block attributes except where attributes are changed by the current transaction. | 4004 | 7940 | All unit blocks in transaction must be for a single Applicable Commitment Period. | 4005 | 7941 | For all transactions except for external transfers, the Initiating and Acquiring Registries must be the same. | 4006 | 7942 | For external transfers, the Initiating and Acquiring Registries must be different. | 4007 | 7943 | Units identified in the transaction must not have inconsistencies identified through reconciliation with the CITL. | 4008 | 7945 | Units identified in the transaction must not be involved in another transaction. | 4010 | 7946 | Cancelled units must not be subject to further transactions. | 4011 | 7947 | A transaction proposal must contain at least one unit block. | 4012 | 7948 | A transaction must not issue more than one Unit Type. | 5004 | 7949 | The Original Commitment Period must be the same for all units issued by the transaction | 5005 | 7950 | The Applicable Commitment Period must be the same as the Original Commitment Period for all units issued by the transaction. | 5006 | 7951 | Cancellation to Excess Issuance Cancellation Account must not take place in a national registry. | 5152 | 7952 | The Acquiring Account for a cancellation transaction must be a cancellation account. | 5153 | 7953 | Account identifiers must be provided for acquiring accounts in cancellation transactions. | 5154 | 7954 | The unit blocks to be cancelled must have the same Applicable Commitment Period as the cancellation Account. | 5155 | 7955 | The Initiating registry retiring units must be a national registry or the Community Registry. | 5251 | 7956 | The Acquiring Account for a retirement transaction must be a retirement account. | 5252 | 7957 | Account identifiers must be provided for acquiring accounts in retirement transactions. | 5253 | 7958 | The Unit Blocks retired must have the same Applicable Commitment as the Retirement Account. | 5254 | 7959 | The Initiating registry carrying over units must be a national registry. | 5301 | 7960 | The Initiating Account for a carry-over transaction must be a holding account. | 5302 | 7961 | Units may be carried-over only to the next subsequent commitment period. | 5303 | 7962 | Reconciliation Identifier must be greater than zero. | 6201 | 7963 | Reconciliation ID must be comprised of a valid registry code followed by numeric values. | 6202 | 7964 | Reconciliation status must be a value between 1 and 11. | 6203 | 7965 | Reconciliation snapshot must be a date between 1 October 2004 and the current date plus 30 days. | 6204 | 7966 | Account Type must be valid. | 6205 | 7969 | Reconciliation ID must exist in the Reconciliation Log table. | 6301 | 7970 | Reconciliation status sent by registry must be valid. | 6302 | 7971 | Incoming reconciliation status must be the same as the reconciliation status recorded by the CITL. | 6303 | 7972 | The registry reconciliation snapshot DateTime must be consistent with the CITL Reconciliation Snapshot DateTime. | 6304 | ▼B
Testovacie postupyANNEX XIII
1. | Register a nezávislý protokol transakcií Spoločenstva vykonajú nasledujúce etapy testovania: | a) Testy jednotiek: jednotlivé komponenty budú testované na súlad s ich špecifikáciami. | b) Testy integrácie: skupiny komponentov obsahujúce časti kompletného systému budú testované na súlad s ich špecifikáciami. | c) Testy systému: systém ako celok bude testovaný na súlad so svojimi špecifikáciami. | d) Testy záťaže: systém bude podrobený špičkovej aktivite odzrkadľujúcej pravdepodobné nároky, ktoré budú klásť na systém jeho užívatelia. | e) Testovanie bezpečnosti: budú zistené všetky slabé miesta bezpečnosti systému.Testing procedures
2. | Individuálne testy pre register vykonávané ako súčasť etáp testovania uvedených v odseku 1 budú uskutočnené v súlade s vopred definovaným plánom testovania a výsledky budú dokumentované. Táto dokumentácia bude na požiadanie sprístupnená centrálnemu správcovi. Všetky nedostatky v registri zistené v priebehu etáp testovania uvedených v odseku 1 budú vyriešené pred uskutočnením testu výmeny údajov medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva.1. | A registry and the Community independent transaction log shall complete the following stages of testing: | (a) Unit tests: individual components shall be tested against their specifications. | (b) Integration tests: groups of components, comprising parts of the complete system, shall be tested against their specifications. | (c) System tests: the system as a whole shall be tested against its specifications. | (d) Load tests: the system shall be subjected to peaks in activity reflecting the likely demands that will be made on the system by its users. | (e) Security testing: any security weaknesses of the system shall be identified.
3. | Centrálny správca požiada, aby register vykonal nasledujúce etapy testovania: | a) Testy overenia: bude testovaná schopnosť registra identifikovať nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a naopak. | b) Testy časovej synchronizácie: bude testovaná schopnosť registra zaviesť svoj systémový čas a zmeniť svoj systémový čas, aby bol v súlade so systémovým časom nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a nezávislého protokolu transakcií UNFCCC. | c) Testy formátu údajov: bude testovaná schopnosť registra generovať správy zodpovedajúce príslušnému stavu a etape procesu a príslušnému formátu uvedenému vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmenu údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC. | d) Testy programovacieho kódu a operácií databázy: bude testovaná schopnosť registra spracovávať obdržané správy, ktoré zodpovedajú príslušnému formátu uvedenému vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmenu údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC. | ▼M1 | e) Integrované testovanie postupov: testuje sa schopnosť registra vykonávať všetky postupy vrátane všetkých dôležitých stavov a etáp, ktoré sú stanovené v prílohách VIII až XI a XIa, a umožniť manuálne zásahy do databázy podľa prílohy X. | ▼B | f) Test protokolovania údajov: bude testovaná schopnosť registra zistiť a uchovávať záznamy požadované podľa článku 73 odseku 2.2. | Individual tests for a registry carried out as part of the testing stages set out in paragraph 1 shall be conducted according to a pre-defined test plan and the results shall be documented. This documentation shall be made available to the Central Administrator on request. Any deficiencies in a registry detected during the testing stages set out in paragraph 1 shall be addressed before any testing of data exchange takes place between that registry and the Community independent transaction log.
▼M13. | The Central Administrator shall require a registry to complete the following stages of testing: | (a) Authentication tests: the ability of the registry to identify the Community independent transaction log, and vice versa, shall be tested. | (b) Time synchronisation tests: the ability of the registry to establish its system time and to change its system time in order to be consistent with the system time of the Community independent transaction log and UNFCCC independent transaction log shall be tested. | (c) Data format tests: the ability of the registry to generate messages corresponding to the appropriate process status and stage and to the appropriate format, set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC, shall be tested. | (d) Programming code and database operations tests: the ability of the registry to process messages received which correspond to the appropriate format, set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC, shall be tested. | ▼M1 | (e) Integrated process testing: the ability of the registry to execute all processes, including all relevant statuses and stages set out in Annexes VIII to XI and XIa, and to allow manual interventions to the database pursuant to Annex X, shall be tested. | ▼B | (f) Data logging tests: the ability of the registry to establish and maintain the records required pursuant to Article 73(2) shall be tested.
4. | Centrálny správca žiada, aby register preukázal, že vstupné kódy uvedené v prílohe VII a kódy odpovedí uvedené v prílohách VIII až XI a XIa sú zapísané v databáze registra a ich použitie a interpretácia v súvislosti s postupmi sú vhodné.▼M1
▼B4. | The Central Administrator shall require a registry to demonstrate that the input codes referred to in Annex VII and the response codes referred to in Annexes VIII to XI and XIa are contained within that registry's database and interpreted and used appropriately in respect of processes.
5. | Etapy testovania uvedené v odseku 3 sa uskutočnia medzi testovacou oblasťou registra a testovacou oblasťou nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva ustanovenými podľa článku 71.▼B
6. | Individuálne testy vykonávané ako súčasť etáp testovania uvedených v odseku 3 sa môžu meniť, aby odzrkadlili programové a technické vybavenie používané registrom.5. | The testing stages set out in paragraph 3 shall take place between the testing area of the registry and the testing area of the Community independent transaction log, established pursuant to Article 71.
7. | Individuálne testy vykonávané ako súčasť etáp testovania uvedených v odseku 3 budú uskutočnené v súlade s vopred definovaným plánom testovania a výsledky budú dokumentované. Táto dokumentácia bude na požiadanie sprístupnená centrálnemu správcovi. Všetky nedostatky v registri zistené v priebehu etáp testovania uvedených v odseku 3 budú vyriešené pred nadviazaním komunikačného spojenia medzi registrom a nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva. Správca registra preukáže, že všetky takéto nedostatky boli vyriešené úspešným uskutočnením etáp testovania uvedených v odseku 3.6. | Individual tests carried out as part of the testing stages set out in paragraph 3 may vary to reflect the software and hardware used by a registry.
PRÍLOHA XIV7. | Individual tests carried out as part of the testing stages set out in paragraph 3 shall be conducted according to a pre-defined test plan and the results shall be documented. This documentation shall be made available to the Central Administrator on request. Any deficiencies in a registry detected during the testing stages set out in paragraph 3 shall be addressed prior to a communication link between that registry and the Community independent transaction log being established. The registry administrator shall demonstrate that any such deficiencies have been addressed by the successful completion of the testing stages set out in paragraph 3.
Inicializácia postupovANNEX XIV
1. | Každý členský štát najneskôr do 1. septembra 2004 oznámi Komisii nasledujúce informácie: | a) Meno, adresu, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailovú adresu správcu svojho registra. | b) Adresu, mesto, poštové smerovacie číslo fyzickej polohy registra. | c) Jednotný vyhľadávač zdrojov (URL) a port(-y) tak bezpečnej oblasti, ako aj verejnej oblasti registra a URL a port(-y) testovacej oblasti. | d) Opis základného a zálohového technického a programového vybavenia používaného registrom a technického a programového vybavenia podporujúceho testovaciu oblasť podľa článku 68. | e) Opis systémov a postupov na ochranu všetkých údajov, vrátane frekvencie, s akou sa vykonáva zálohovanie databázy, ako aj systémov a postupov na urýchlenú obnovu údajov a operácií v prípade živelnej pohromy podľa článku 68. | f) Opis bezpečnostného plánu registra zostaveného na základe všeobecných bezpečnostných požiadaviek podľa prílohy XV. | g) Opis systému a postupov registra v súvislosti s riadením zmeny podľa článku 72. | h) Informácie požadované centrálnym správcom s cieľom umožniť distribúciu číslicových osvedčení podľa prílohy XV. | Všetky následné zmeny budú urýchlene oznámené Komisii.Initialisation procedures
2. | Každý členský štát vyrozumie Komisiu za obdobie 2005-2007 o počte vis major emisných kvót, ktoré majú byť vydané, potom, čo Komisia udelí schválenie vydania týchto emisných kvót podľa článku 29 smernice č. 2003/87/ES.1. | By 1 September 2004 at the latest, each Member State shall notify the Commission of the following information: | (a) Name, address, city, postcode, country, telephone number, facsimile number and e-mail address of the registry administrator for its registry. | (b) Address, city, postcode and country of the physical location of the registry. | (c) The uniform resource locator (URL) and the port(s) of both the secure area and public area of the registry, and the URL and the port(s) of the testing area. | (d) Description of the primary and backup hardware and software used by the registry, and of the hardware and software supporting the testing area pursuant to Article 68. | (e) Description of the systems and procedures for the safeguarding of all data, including the frequency with which a backup of the database is undertaken, and the systems and procedures for prompt recovery of all data and operations in the event of a disaster pursuant to Article 68. | (f) Description of the security plan of the registry established pursuant to the general security requirements under Annex XV. | (g) Description of the system and procedures of the registry in respect of change management pursuant to Article 72. | (h) Information requested by the Central Administrator to enable the distribution of digital certificates pursuant to Annex XV. | Any subsequent changes shall be promptly notified to the Commission.
3. | Pred začiatkom obdobia 2008-2012 a každého nasledujúceho päťročného obdobia každý členský štát oznámi Komisii tieto informácie: | a) Celkový počet ERU a CER, ktoré majú prevádzkovatelia povolené používať pre každé obdobie podľa článku 11a odseku 1 smernice č. 2003/87/ES. | b) Rezervu obdobia viazanosti vypočítanú v súlade s rozhodnutím č. 18/CP.7 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC ako 90 percent množstva prideleného členskému štátu alebo 100 percent päťnásobku jeho posledne revidovaných zásob, podľa toho, čo je nižšie. Všetky následné zmeny budú urýchlene oznámené Komisii.2. | For the period 2005-2007, each Member State shall notify the Commission of the number of force majeure allowances to be issued, subsequent to an authorisation to issue such allowances being granted by the Commission pursuant to Article 29 of Directive 2003/87/EC.
4. | Každý národný plán prideľovania sa predkladá v súlade s formátmi uvedenými v odsekoch 5 a 7. | 5. | Formát na predkladanie tabuľky národného plánu prideľovania Komisii je nasledujúci: | a) Celkový počet pridelených emisných kvót: v jednej bunke celkový počet emisných kvót, ktoré sú pridelené na obdobie zahrnuté do národného plánu prideľovania. | b) Celkový počet emisných kvót v rezerve nových účastníkov: v jednej bunke celkový počet emisných kvót, ktoré sú vyčlenené pre nových účastníkov na obdobie zahrnuté do národného plánu prideľovania. | c) Roky: v samostatných bunkách pre každý z rokov zahrnutých do národného plánu prideľovania počnúc rokom 2005 a vzostupne. | d) Identifikačný kód zariadenia: v samostatných bunkách obsahujúcich prvky uvedené v prílohe VI a vzostupne. | e) Pridelené emisné kvóty: emisné kvóty, ktoré majú byť pridelené na špecifikovaný rok špecifikovanému zariadeniu, budú zaznamenané do bunky spájajúcej daný rok s príslušným identifikačným kódom zariadenia. | 6. | Zariadenia uvedené v odseku 5(d) budú zahŕňať zariadenia jednostranne zahrnuté podľa článku 24 smernice č. 2003/87/ES a nebudú zahŕňať nijaké zariadenia dočasne vylúčené podľa článku 27 smernice č. 2003/87/ES | ▼M1 | 7. | XML schéma na predkladanie tabuľky národného plánu prideľovania Komisii je takáto: | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | <xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified"> | <xs:simpleType name="ISO3166MemberStatesType"> | <xs:restriction base="xs:string"> | <xs:enumeration value="AT"/> | <xs:enumeration value="BE"/> | <xs:enumeration value="BG"/> | <xs:enumeration value="CY"/> | <xs:enumeration value="CZ"/> | <xs:enumeration value="DE"/> | <xs:enumeration value="DK"/> | <xs:enumeration value="EE"/> | <xs:enumeration value="ES"/> | <xs:enumeration value="FI"/> | <xs:enumeration value="FR"/> | <xs:enumeration value="GB"/> | <xs:enumeration value="GR"/> | <xs:enumeration value="HU"/> | <xs:enumeration value="IE"/> | <xs:enumeration value="IT"/> | <xs:enumeration value="LT"/> | <xs:enumeration value="LU"/> | <xs:enumeration value="LV"/> | <xs:enumeration value="MT"/> | <xs:enumeration value="NL"/> | <xs:enumeration value="PL"/> | <xs:enumeration value="PT"/> | <xs:enumeration value="RO"/> | <xs:enumeration value="SE"/> | <xs:enumeration value="SI"/> | <xs:enumeration value="SK"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | <xs:simpleType name="AmountOfAllowancesType"> | <xs:restriction base="xs:integer"> | <xs:minInclusive value="0"/> | <xs:maxInclusive value="999999999999999"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | <xs:group name="YearAllocation"> | <xs:sequence> | <xs:element name="yearInCommitmentPeriod"> | <xs:simpleType> | <xs:restriction base="xs:int"> | <xs:minInclusive value="2005"/> | <xs:maxInclusive value="2058"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | </xs:element> | <xs:element name="allocation" type="AmountOfAllowancesType"/> | </xs:sequence> | </xs:group> | <xs:simpleType name="ActionType"> | <xs:annotation> | <xs:documentation>The action to be undertaken for the installation | A | = | Add the installation to the NAP | U | = | Update the allocations for the installation in the NAP | D | = | Delete the installation from the NAP | For each action, all year of a commitment period need to be given | </xs:documentation> | </xs:annotation> | <xs:restriction base="xs:string"> | <xs:enumeration value="A"/> | <xs:enumeration value="U"/> | <xs:enumeration value="D"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | <xs:complexType name="InstallationType"> | <xs:sequence> | <xs:element name="action" type="ActionType"/> | <xs:element name="installationIdentifier"> | <xs:simpleType> | <xs:restriction base="xs:integer"> | <xs:minInclusive value="1"/> | <xs:maxInclusive value="999999999999999"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | </xs:element> | <xs:element name="permitIdentifier"> | <xs:simpleType> | <xs:restriction base="xs:string"> | <xs:minLength value="1"/> | <xs:maxLength value="50"/> | <xs:pattern value="[A-Z0-9\-]+"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | </xs:element> | <xs:group ref="YearAllocation" minOccurs="3" maxOccurs="5"/> | </xs:sequence> | </xs:complexType> | <xs:simpleType name="CommitmentPeriodType"> | <xs:restriction base="xs:int"> | <xs:minInclusive value="0"/> | <xs:maxInclusive value="10"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | <xs:element name="nap"> | <xs:complexType> | <xs:sequence> | <xs:element name="originatingRegistry" type="ISO3166MemberStatesType"/> | <xs:element name="commitmentPeriod" type="CommitmentPeriodType"/> | <xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded"> | <xs:unique name="yearAllocationConstraint"> | <xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/> | <xs:field xpath="."/> | </xs:unique> | </xs:element> | <xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/> | </xs:sequence> | </xs:complexType> | <xs:unique name="installationIdentifierConstraint"> | <xs:selector xpath="installation"/> | <xs:field xpath="installationIdentifier"/> | </xs:unique> | </xs:element> | </xs:schema>. | ▼B | 8. | Ako súčasť inicializačných postupov uvedených vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy výmeny údajov pre systémy registrov podľa Kjótskeho protokolu vypracované na základe rozhodnutia č. 24/CP.8 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC bude Komisia informovať sekretariát UNFCCC o identifikačných kódoch účtov pre stornovacie účty, vyraďovacie účty a náhradné účty každého registra.3. | In advance of the 2008-2012 period and each subsequent five year period, each Member State shall notify the Commission of the following information: | (a) The total number of ERUs and CERs which operators are allowed to use for each period pursuant to Article 11a(1) of Directive 2003/87/EC. | (b) The commitment period reserve, calculated in accordance with Decision 18/CP.7 of the Conference of the Parties to the UNFCCC as 90 per cent of the Member State’s assigned amount or 100 % of five times its most recently reviewed inventory, whichever is lowest. Any subsequent changes shall be promptly notified to the Commission.
PRÍLOHA XV4. | Each national allocation plan shall be submitted in accordance with the formats set out in paragraphs 5 and 7. | 5. | The format for submitting a national allocation plan table to the Commission is the following: | (a) Total number of allowances allocated: in a single cell the total number of allowances that are allocated for the period covered by the national allocation plan. | (b) Total number of allowances in the new entrants reserve: in a single cell the total number of allowances that are set aside for new entrants for the period covered by the national allocation plan. | (c) Years: in individual cells for each of the years covered in the national allocation plan from 2005 onwards in ascending order. | (d) Installation identification code: in individual cells comprising the elements set out in Annex VI and in ascending order. | (e) Allocated allowances: the allowances to be allocated for a specified year for a specified installation shall be entered into the cell connecting that year to that installation’s identification code. | 6. | The installations listed under paragraph 5(d) shall include installations unilaterally included under Article 24 of Directive 2003/87/EC and shall not include any installations temporarily excluded under Article 27 of Directive 2003/87/EC. | ▼M1 | 7. | The XML schema for submitting a national allocation plan table to the Commission is the following: | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | <xs:schema targetNamespace="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified"> | <xs:simpleType name="ISO3166MemberStatesType"> | <xs:restriction base="xs:string"> | <xs:enumeration value="AT"/> | <xs:enumeration value="BE"/> | <xs:enumeration value="BG"/> | <xs:enumeration value="CY"/> | <xs:enumeration value="CZ"/> | <xs:enumeration value="DE"/> | <xs:enumeration value="DK"/> | <xs:enumeration value="EE"/> | <xs:enumeration value="ES"/> | <xs:enumeration value="FI"/> | <xs:enumeration value="FR"/> | <xs:enumeration value="GB"/> | <xs:enumeration value="GR"/> | <xs:enumeration value="HU"/> | <xs:enumeration value="IE"/> | <xs:enumeration value="IT"/> | <xs:enumeration value="LT"/> | <xs:enumeration value="LU"/> | <xs:enumeration value="LV"/> | <xs:enumeration value="MT"/> | <xs:enumeration value="NL"/> | <xs:enumeration value="PL"/> | <xs:enumeration value="PT"/> | <xs:enumeration value="RO"/> | <xs:enumeration value="SE"/> | <xs:enumeration value="SI"/> | <xs:enumeration value="SK"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | <xs:simpleType name="AmountOfAllowancesType"> | <xs:restriction base="xs:integer"> | <xs:minInclusive value="0"/> | <xs:maxInclusive value="999999999999999"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | <xs:group name="YearAllocation"> | <xs:sequence> | <xs:element name="yearInCommitmentPeriod"> | <xs:simpleType> | <xs:restriction base="xs:int"> | <xs:minInclusive value="2005"/> | <xs:maxInclusive value="2058"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | </xs:element> | <xs:element name="allocation" type="AmountOfAllowancesType"/> | </xs:sequence> | </xs:group> | <xs:simpleType name="ActionType"> | <xs:annotation> | <xs:documentation>The action to be undertaken for the installation | A | = | Add the installation to the NAP | U | = | Update the allocations for the installation in the NAP | D | = | Delete the installation from the NAP | For each action, all year of a commitment period need to be given | </xs:documentation> | </xs:annotation> | <xs:restriction base="xs:string"> | <xs:enumeration value="A"/> | <xs:enumeration value="U"/> | <xs:enumeration value="D"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | <xs:complexType name="InstallationType"> | <xs:sequence> | <xs:element name="action" type="ActionType"/> | <xs:element name="installationIdentifier"> | <xs:simpleType> | <xs:restriction base="xs:integer"> | <xs:minInclusive value="1"/> | <xs:maxInclusive value="999999999999999"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | </xs:element> | <xs:element name="permitIdentifier"> | <xs:simpleType> | <xs:restriction base="xs:string"> | <xs:minLength value="1"/> | <xs:maxLength value="50"/> | <xs:pattern value="[A-Z0-9\-]+"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | </xs:element> | <xs:group ref="YearAllocation" minOccurs="3" maxOccurs="5"/> | </xs:sequence> | </xs:complexType> | <xs:simpleType name="CommitmentPeriodType"> | <xs:restriction base="xs:int"> | <xs:minInclusive value="0"/> | <xs:maxInclusive value="10"/> | </xs:restriction> | </xs:simpleType> | <xs:element name="nap"> | <xs:complexType> | <xs:sequence> | <xs:element name="originatingRegistry" type="ISO3166MemberStatesType"/> | <xs:element name="commitmentPeriod" type="CommitmentPeriodType"/> | <xs:element name="installation" type="InstallationType" maxOccurs="unbounded"> | <xs:unique name="yearAllocationConstraint"> | <xs:selector xpath="yearInCommitmentPeriod"/> | <xs:field xpath="."/> | </xs:unique> | </xs:element> | <xs:element name="reserve" type="AmountOfAllowancesType"/> | </xs:sequence> | </xs:complexType> | <xs:unique name="installationIdentifierConstraint"> | <xs:selector xpath="installation"/> | <xs:field xpath="installationIdentifier"/> | </xs:unique> | </xs:element> | </xs:schema>. | ▼B | 8. | As part of the initialisation procedures set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC, the Commission shall inform the Secretariat to the UNFCCC of the account identification codes of the cancellation accounts, retirement accounts and replacement accounts of each registry.
Bezpečnostné normyANNEX XV
Komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a každým registromSecurity standards
1. | ►M1  Keď nie je vytvorené komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC, všetky postupy týkajúce sa emisných kvót, automatických zmien do tabuliek národných plánov prideľovania, overených emisií a účtov sa vykonávajú cez komunikačné spojenie s týmito vlastnosťami: ◄ | a) Bezpečný prenos sa dosiahne využitím technológie bezpečnej objímkovej vrstvy (SSL) s minimálne 128-bitovým šifrovaním. | b) Totožnosť každého registra sa overuje s použitím číslicových osvedčení pre žiadosti vychádzajúce od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva. Totožnosť nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva sa overuje s použitím číslicových osvedčení pre každú žiadosť vychádzajúcu od registra. Totožnosť každého registra sa overuje s použitím užívateľského mena a hesla pre každú žiadosť vychádzajúcu od registra. Totožnosť nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva sa overuje s použitím užívateľského mena a hesla pre každú žiadosť vychádzajúcu od nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva. Číslicové osvedčenia registruje ako platné centrálny správca. Bezpečné systémy sa používajú na uchovávanie číslicových osvedčení, užívateľských mien a hesiel, a prístup bude limitovaný. Užívateľské mená a heslá budú mať minimálnu dĺžku 10 znakov a budú v súlade so základnou overovacou schémou (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt) hypertextového prenosového protokolu.Communication link between the Community independent transaction log and each registry
▼M11. | ►M1  When the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log is not established, all processes concerning allowances, automatic national allocation plan table changes, verified emissions and accounts shall be completed using a communication link with the following properties: ◄ | (a) Secure transmission shall be achieved through the use of secure socket layer (SSL) technology with a minimum of 128 bit encryption. | (b) The identity of each registry shall be authenticated using digital certificates for the requests originating from the Community independent transaction log. The identity of the Community independent transaction log shall be authenticated using digital certificates for each request originating from a registry. The identity of each registry shall be authenticated using a user name and password for each request originating from a registry. The identity of the Community independent transaction log shall be authenticated using a user name and password for each request originating from the Community independent transaction log. Digital certificates shall be registered as valid by the certification authority. Secure systems shall be used to store the digital certificates and usernames and passwords, and access shall be limited. Usernames and passwords shall have a minimum length of 10 characters and shall comply with the hypertext transfer protocol (HTTP) basic authentication scheme (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt).
2. | Keď je vytvorené komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a nezávislým protokolom transakcií UNFCCC, všetky postupy týkajúce sa emisných kvót, zmien do tabuliek národných plánov prideľovania, overených emisií, účtov a Kjótskych jednotiek sa uskutočňujú s použitím komunikačného spojenia, ktoré má vlastnosti stanovené vo funkčných a technických špecifikáciách pre normy na dátovú výmenu v systémoch registrov na základe Kjótskeho protokolu, vypracovaných podľa rozhodnutia 24/CP.8 konferencie zúčastnených strán UNFCCC.▼M1
▼B2. | When the communication link between the Community independent transaction log and the UNFCCC independent transaction log is established, all processes concerning allowances, automatic national allocation plan table changes, verified emissions, accounts and Kyoto units shall be completed using a communication link with the properties set out in the functional and technical specifications for data exchange standards for registry systems under the Kyoto Protocol, elaborated pursuant to Decision 24/CP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC.
Komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a jeho splnomocnenými zástupcami, a každým registrom a všetkými splnomocnenými zástupcami v danom registri.▼B
3. | Komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a jeho splnomocnenými zástupcami, a medzi registrom a splnomocnenými zástupcami vlastníkov účtov, overovateľov a správcov registrov, keď splnomocnení zástupcovia dostávajú prístup zo siete odlišnej od siete obsluhujúcej nezávislý protokol transakcií Spoločenstva alebo daný register, bude mať tieto vlastnosti: | a) Bezpečný prenos sa dosiahne využitím technológie bezpečnej objímkovej vrstvy (SSL) s minimálne 128-bitovým šifrovaním. | b) Totožnosť každého splnomocneného zástupcu sa overuje s použitím užívateľských mien a hesiel, ktoré sú registrované registrom ako platné.Communication link between the Community independent transaction log and its authorised representatives, and each registry and all authorised representatives in that registry
4. | Systém vydávania užívateľských mien a hesiel podľa odseku 3(b) splnomocneným zástupcom bude mať tieto vlastnosti: | a) Každý splnomocnený zástupca bude mať v každom čase unikátne užívateľské meno a unikátne heslo. | b) Správca registra uschováva zoznam všetkých splnomocnených zástupcov, ktorým bol udelený prístup k registru a ich prístupové práva v rámci daného registra. | c) Počet splnomocnených zástupcov centrálneho správcu a správcu registra sa bude udržiavať na minime a prístupové práva sa budú prideľovať výlučne na s cieľom umožniť plnenie administratívnych úloh. | d) Všetky heslá nesolventných predávajúcich s prístupovými právami centrálneho správcu alebo správcu registra budú zmenené okamžite po nainštalovaní programového a technického vybavenia pre nezávislý protokol transakcií Spoločenstva alebo pre register. | e) Splnomocnení zástupcovia budú povinní zmeniť všetky dočasné heslá, ktoré dostali po prvom vstupe do bezpečnej oblasti nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva alebo do registra, a následne budú povinní meniť svoje heslá najmenej každé dva mesiace. | f) Systém riadenia hesiel bude uchovávať záznam predchádzajúcich hesiel pre splnomocneného zástupcu a brániť opätovnému použitiu predchádzajúcich desiatich hesiel pre daného splnomocneného zástupcu. Heslá budú mať minimálnu dĺžku 8 znakov a budú zmesou numerických a abecedných znakov. | g) Heslá pri ich vkladaní splnomocneným zástupcom nebudú zobrazené na monitore počítača a súbory hesiel nebudú priamo viditeľné pre splnomocneného zástupcu centrálneho správcu alebo správcu registra.3. | The communication link between the Community independent transaction log and its authorised representatives, and between a registry and the authorised representatives of account holders, verifiers and the registry administrator, when the authorised representatives are obtaining access from a network different from the one serving the Community independent transaction log or that registry, shall have the following properties: | (a) Secure transmission shall be achieved through the use of secure socket layer (SSL) technology with a minimum of 128 bit encryption. | (b) The identity of each authorised representative shall be authenticated through the use of usernames and passwords, which are registered as valid by the registry.
Komunikačné spojenie medzi nezávislým protokolom transakcií Spoločenstva a širokou verejnosťou, a každým registrom a širokou verejnosťou.4. | The system for issuing usernames and passwords pursuant to paragraph 3(b) to authorised representatives shall have the following properties: | (a) At any time, each authorised representative shall have a unique username and a unique password. | (b) The registry administrator shall maintain a list of all authorised representatives who have been granted access to the registry and their access rights within that registry. | (c) The number of authorised representatives of the Central Administrator and registry administrator shall be kept to a minimum and access rights shall be allocated solely on the basis of enabling administrative tasks to be performed. | (d) Any default vendor passwords with Central Administrator or registry administrator access rights shall be changed immediately after installation of the software and hardware for the Community independent transaction log or registry. | (e) Authorised representatives shall be required to change any temporary passwords they have been given upon accessing the secure area of the Community independent transaction log or registry for the first time, and thereafter shall be required to change their passwords every two months at a minimum. | (f) The password management system shall maintain a record of previous passwords for an authorised representative and prevent re-use of the previous ten passwords for that authorised representative. Passwords shall have a minimum length of 8 characters and be a mix of numeric and alphabetical characters. | (g) Passwords shall not be displayed on a computer screen when being entered by an authorised representative, and password files shall not be directly visible to an authorised representative of the Central Administrator or registry administrator.
5. | Verejná oblasť webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a verejnej webovej stránky registra nebude vyžadovať overenie ich užívateľov zastupujúcich širokú verejnosť.Communication link between the Community independent transaction log and the general public, and each registry and the general public
6. | Verejná oblasť webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva a verejná oblasť webovej stránky registra nepovolí svojim užívateľom zastupujúcim širokú verejnosť priamy prístup k databáze nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva alebo k databáze daného registra. K údajom, ktoré sú verejne prístupné v súlade s prílohou XVI, sa bude pristupovať cez samostatnú databázu.5. | The public area of the website of the Community independent transaction log and the public website of a registry shall not require authentication of its users representing the general public.
Všeobecné bezpečnostné požiadavky pre nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a pre každý register6. | The public area of the Community independent transaction log website and the public area of a registry website shall not permit its users representing the general public to directly access data from the database of the Community independent transaction log or the database of that registry. Data which is publicly accessible in accordance with Annex XVI shall be accessed via a separate database.
7. | Na nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a na každý register sa budú uplatňovať tieto všeobecné bezpečnostné požiadavky: | a) Ochranný múr bude chrániť nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a každý register pred Internetom a bude konfigurovaný tak, aby čo možno najstriktnejšie limitoval prevádzku k Internetu a od Internetu. | b) Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a každý register bude vykonávať pravidelné skenovanie vírusov na všetkých uzloch, pracovných staniciach a serveroch v rámci svojich sietí. Protivírusové programové vybavenie sa bude pravidelne aktualizovať. | c) Nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a každý register zabezpečí, aby programové vybavenie každého uzla, pracovnej stanice a servera bolo správne konfigurované a rutinne modifikované pri uvoľnení bezpečnostných a funkčných aktualizácií. | d) V prípade potreby nezávislý protokol transakcií Spoločenstva a každý register uplatní dodatočné bezpečnostné požiadavky, ktoré zabezpečia, že systém registrov bude schopný reagovať na nové hrozby pre bezpečnosť.General security requirements for the Community independent transaction log and each registry
PRÍLOHA XVI7. | The following general security requirements shall apply to the Community independent transaction log and each registry: | (a) A firewall shall protect the Community independent transaction log and each registry from the Internet, and shall be configured as strictly as is possible to limit traffic to and from the Internet. | (b) The Community independent transaction log and each registry shall run regular virus scans on all nodes, workstations and servers within their networks. Anti-virus software shall be updated regularly. | (c) The Community independent transaction log and each registry shall ensure that all node, workstation and server software is correctly configured and routinely patched as security and functional updates are released. | (d) When necessary, the Community independent transaction log and each registry shall apply additional security requirements to ensure that the registry system is able to respond to new security threats.
Požiadavky na výkazníctvo každého správcu registra a centrálneho správcuANNEX XVI
Verejne dostupné informácie z každého registra a nezávislého protokolu transakcií SpoločenstvaReporting requirements of each registry administrator and the Central Administrator
1. | Centrálny správca bude zobrazovať a aktualizovať informácie v odsekoch 2 až 4 týkajúce sa systému registrov vo verejnej oblasti webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva v súlade so špecifikovaným načasovaním, a každý správca registra bude zobrazovať a aktualizovať tieto informácie týkajúce sa jeho registra vo verejnej oblasti webovej stránky daného registra v súlade so špecifikovaným načasovaním.Publicly available information from each registry and the Community independent transaction log
2. | V týždni po vytvorení účtu v registri budú pre každý účet zobrazené a týždenne aktualizované tieto informácie: | a) meno vlastníka účtu (osoba, prevádzkovateľ, Komisia, členský štát); | b) alfanumerický identifikátor: identifikátor špecifikovaný vlastníkom účtu a pridelený každému účtu; | c) meno, adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa primárneho a sekundárneho splnomocneného zástupcu účtu špecifikovaného pre daný účet vlastníkom účtu.1. | The Central Administrator shall display and update the information in paragraphs 2 to 4 in respect of the registry system on the public area of the Community independent transaction log's web site, in accordance with the specified timing, and each registry administrator shall display and update this information in respect of its registry on the public area of that registry's web site, in accordance with the specified timing.
3. | V týždni po vytvorení účtu v registri budú pre každý holdingový účet prevádzkovateľa zobrazené a týždenne aktualizované tieto informácie: | a) body 1 až 4.1, 4.4 až 5.5 a bod 7 (aktivita 1) v informáciách identifikujúcich zariadenie súvisiace s holdingovým účtom prevádzkovateľa uvedené v oddieli 11.1 prílohy I k rozhodnutiu Komisie č. 2004/156/ES; | b) identifikačný kód povolenia: kód pridelený zariadeniu súvisiacemu s holdingovým účtom prevádzkovateľa obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI; | c) identifikačný kód zariadenia: kód pridelený zariadeniu súvisiacemu s holdingovým účtom prevádzkovateľa obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI; | d) emisné kvóty a vis major emisné kvóty pridelené zariadeniu súvisiacemu s holdingovým účtom prevádzkovateľa, ktoré je súčasťou tabuľky národného plánu prideľovania alebo je novým účastníkom, podľa článku 11 smernice č. 2003/87/ES.2. | The following information for each account shall be displayed in the week after the account has been created in a registry, and shall be updated on a weekly basis: | (a) account holder name: the holder of the account (person, operator, Commission, Member State); | (b) alphanumeric identifier: the identifier specified by the account holder assigned to each account; | (c) name, address, city, postcode, country, telephone number, facsimile number and email address of the primary and secondary authorised representatives of the account specified by the account holder for that account.
4. | Za roky počnúc, rokom 2005, budú pre každý holdingový účet prevádzkovateľa zobrazené tieto dodatočné informácie v súlade s nasledujúcimi špecifikovanými údajmi: | ▼M1 | a) číselný údaj o overených emisiách spolu s opravami v súlade s článkom 51 za zariadenie viazané na holdingový účet prevádzkovateľa na rok X sa zobrazuje od 15. mája roku (X + 1); | ▼B | b) emisné kvóty odstúpené podľa článkov 52, 53 a 54, podľa jednotkového identifikačného kódu, za rok X budú zobrazované počnúc 15. májom roku (X+1); | c) symbol označujúci, či zariadenie súvisiace s holdingovým účtom prevádzkovateľa porušuje alebo neporušuje svoje záväzky podľa článku 6 odseku 2 písm. e) smernice č. 2003/87/ES pre rok X bude zobrazovaný počnúc 15. májom roku (X+1).3. | The following additional information for each operator holding account shall be displayed in the week after the account has been created in the registry, and shall be updated on a weekly basis: | (a) points 1 to 4.1, 4.4 to 5.5 and point 7 (activity 1) of the information identifying the installation related to the operator holding account as listed in section 11.1 of Annex I to Commission Decision 2004/156/EC; | (b) permit identification code: the code assigned to the installation related to the operator holding account comprising the elements set out in Annex VI; | (c) installation identification code: the code assigned to the installation related to the operator holding account comprising the elements set out in Annex VI; | (d) allowances and any force majeure allowances allocated to the installation related to the operator holding account, which is part of the national allocation plan table or is a new entrant, under Article 11 of Directive 2003/87/EC.
Verejne dostupné informácie z každého registra4. | The following additional information for each operator holding account for the years 2005 onwards shall be displayed in accordance with the following specified dates: | ▼M1 | (a) erified emissions figure, along with its corrections in accordance with Article 51 for the installation related to the operator holding account for year X shall be displayed from 15 May onwards of year (X+1); | ▼B | (b) allowances surrendered pursuant to Articles 52, 53 and 54, by unit identification code, for year X shall be displayed from 15 May onwards of year (X+1); | (c) a symbol identifying whether the installation related to the operator holding account is or is not in breach of its obligation under Article 6(2)(e) of Directive 2003/87/EC for year X shall be displayed from 15 May onwards of year (X+1).
5. | Každý správca registra bude zobrazovať a aktualizovať informácie v odsekoch 6 až 10 v súvislosti so svojím registrom vo verejnej oblasti webovej stránky tohto registra, v súlade so špecifikovaným časovým rozpisom.Publicly available information from each registry
6. | Pre každý identifikátor projektu týkajúci sa projektovej činnosti realizovanej podľa článku 6 Kjótskeho protokolu, na ktorú členský štát vydal ERU, budú v týždni po ich vydaní zobrazené tieto informácie: | a) názov projektu: unikátny názov pre projekt; | b) lokalita projektu: členský štát a mesto alebo región, do ktorého je projekt situovaný; | c) roky vydania ERU: roky, v ktorých boli ERU vydané ako výsledok projektovej činnosti realizovanej podľa článku 6 Kjótskeho protokolu; | d) správy: nahrateľné elektronické verzie všetkej verejne dostupnej dokumentácie týkajúcej sa projektu, vrátane návrhov, monitorovania, overovania a vydávania ERU, podľa relevantnosti, ktoré podliehajú ustanoveniam o dôvernosti v rozhodnutí č. -/CMP-1 [článok 6] Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC, ktoré bolo zároveň schôdzkou strán Kjótskeho protokolu; | ▼M1 | e) každá tabuľka rezerv vytvorená v súlade s rozhodnutím Komisie 2006/780/ES ( 7 ) | ▼B5. | Each registry administrator shall display and update the information in paragraphs 6 to 10 in respect of its registry on the public area of that registry's web site, in accordance with the specified timing.
7. | V súlade s nižšie uvedenými špecifikovanými dátumami budú, počnúc rokom 2005, zobrazované nasledujúce informácie o holdingu a transakciách relevantné pre daný register, podľa identifikačného kódu jednotky obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI: | a) celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU vedených na každom účte (osobnom holdingovom účte, holdingovom účte prevádzkovateľa, holdingovom účte strany, stornovacom, náhradnom a vyraďovacom účte) k 1. januáru roku X bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+5); | b) celkové množstvo AAU vydaných v roku X na základe prideleného počtu podľa článku 7 rozhodnutia č. 280/2004/ES bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1); | c) celkové množstvo ERU vydaných v roku X na základe projektovej činnosti realizovanej podľa článku 6 Kjótskeho protokolu bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1); | d) celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU nadobudnutých z iných registrov v roku X a totožnosť prevádzajúcich účtov a registrov budú zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+5); | e) celkové množstvo RMU vydaných v roku X na základe každej činnosti podľa článku 3 odsekov 3 a 4 Kjótskeho protokolu bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1); | f) celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU prevedených do iných registrov v roku X a totožnosť nadobúdajúcich účtov a registrov budú zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+5); | g) celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU zrušených v roku X na základe činností podľa článku 3 odsekov 3 a 4 Kjótskeho protokolu bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1); | h) celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU zrušených v roku X potom, čo výbor pre súlad v rámci Kjótskeho protokolu rozhodol, že členský štát nie je v súlade so svojimi záväzkami podľa článku 3 odseku 1 Kjótskeho protokolu bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1); | i) celkové množstvo ERU, CER, AAU a RMU alebo emisných kvót zrušených v roku X a odkaz na článok, podľa ktorého boli tieto Kjótske jednotky alebo emisné kvóty zrušené na základe tohto nariadenia, bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1); | j) celkové množstvo ERU, CER, AAU, RMU a emisných kvót vyradených v roku X bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1); | k) celkové množstvo ERU, CER, AAU prenesených v roku X z predchádzajúceho obdobia viazanosti bude zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+1); | l) celkové množstvo emisných kvót z predchádzajúceho obdobia viazanosti zrušených a nahradených v roku X bude zobrazované počnúc 15. májom roku X; | m) ERU, CER, AAU a RMU vedené priebežne na každom účte (osobnom holdingovom účte, holdingovom účte prevádzkovateľa, holdingovom účte strany, stornovacom alebo vyraďovacom účte) k 31. decembru roku X budú zobrazované počnúc 15. januárom roku (X+5).6. | The following information for each project identifier for a project activity implemented pursuant to Article 6 of the Kyoto Protocol against which the Member State has issued ERUs shall be displayed in the week after the issue has taken place: | (a) project name: a unique name for the project; | (b) project location: the Member State and town or region in which the project is located; | (c) years of ERU issuance: the years in which ERUs have been issued as a result of the project activity implemented pursuant to Article 6 of the Kyoto Protocol; | (d) reports: downloadable electronic versions of all publicly available documentation relating to the project, including proposals, monitoring, verification and issuance of ERUs, where relevant, subject to the confidentiality provisions in Decision -/CMP.1 [Article 6] of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol; | ▼M1 | (e) any set-aside table drawn up in accordance with Commission Decision 2006/780/EC ( 7 ). | ▼B
8. | Zoznam osôb splnomocnených členských štátom mať v držbe ERU, CER, AAU a/alebo RMU na jeho zodpovednosť bude zobrazený v týždni po udelení tohto splnomocnenia a bude sa týždenne aktualizovať.7. | The following holding and transaction information, by unit identification code comprising the elements set out in Annex VI, relevant for that registry for the years 2005 onwards shall be displayed in accordance with the following specified dates: | (a) the total quantity of ERUs, CERs, AAUs and RMUs held in each account (person holding, operator holding, Party holding, cancellation, replacement or retirement) on 1 January of year X shall be displayed from 15 January onwards of year (X+5); | (b) the total quantity of AAUs issued in year X on the basis of the assigned amount pursuant to Article 7 of Decision No 280/2004/EC shall be displayed from 15 January onwards of year (X+1); | (c) the total quantity of ERUs issued in year X on the basis of project activity implemented pursuant to Article 6 of the Kyoto Protocol shall be displayed from 15 January onwards of year (X+1); | (d) the total quantity of ERUs, CERs, AAUs and RMUs acquired from other registries in year X and the identity of the transferring accounts and registries shall be displayed from 15 January onwards of year (X+5); | (e) the total quantity of RMUs issued in year X on the basis of each activity under Article 3, paragraphs 3 and 4 of the Kyoto Protocol shall be displayed from 15 January onwards of year (X+1); | (f) the total quantity of ERUs, CERs, AAUs and RMUs transferred to other registries in year X and the identity of the acquiring accounts and registries shall be displayed from 15 January onwards of year (X+5); | (g) the total quantity of ERUs, CERs, AAUs and RMUs cancelled in year X on the basis of activities under Article 3, paragraphs 3 and 4 of the Kyoto Protocol shall be displayed from 15 January onwards of year (X+1); | (h) the total quantity of ERUs, CERs, AAUs and RMUs cancelled in year X following determination by the compliance committee under the Kyoto Protocol that the Member State is not in compliance with its commitment under Article 3, paragraph 1 of the Kyoto Protocol shall be displayed from 15 January onwards of year (X+1); | (i) the total quantity of other ERUs, CERs, AAUs and RMUs, or allowances, cancelled in year X and the reference to the Article pursuant to which these Kyoto units or allowances were cancelled under this Regulation shall be displayed from 15 January onwards of year (X+1); | (j) the total quantity of ERUs, CERs, AAUs, RMUs and allowances retired in year X shall be displayed from 15 January onwards of year (X+1); | (k) the total quantity of ERUs, CERs, AAUs carried over in year X from the previous commitment period shall be displayed from 15 January onwards of year (X+1); | (l) the total quantity of allowances from the previous commitment period cancelled and replaced in year X shall be displayed from 15 May onwards of year X; | (m) current holdings of ERUs, CERs, AAUs and RMUs in each account (person holding, operator holding, Party holding, cancellation or retirement) on 31 December of year X shall be displayed from 15 January onwards of year (X+5).
9. | Celkový počet CER a ERU, ktoré majú prevádzkovatelia povolené používať na každé obdobie podľa článku 11a odseku 1 smernice č. 2003/87/ES bude zobrazený podľa článku 30 odsekom 3 smernice č. 2003/87/ES.8. | The list of persons authorised by the Member State to hold ERUs, CERs, AAUs and/or RMUs under its responsibility shall be displayed in the week after such authorisations have been given, and shall be updated on a weekly basis.
10. | Rezerva obdobia viazanosti vypočítaná v súlade s rozhodnutím č. 18/CP.7 Konferencie strán zúčastnených na UNFCCC ako 90 percent množstva prideleného členskému štátu alebo 100 percent päťnásobku jeho posledne revidovaných zásob, podľa toho, čo je menšie, a počet Kjótskych jednotiek, ktorými členský štát presahuje, a teda dodržiava svoju rezervu obdobia viazanosti, bude zobrazovaná na požiadanie.9. | The total number of CERs and ERUs which operators are allowed to use for each period pursuant to Article 11a(1) of Directive 2003/87/EC shall be displayed in accordance with Article 30(3) of Directive 2003/87/EC.
Verejne dostupné informácie z nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva10. | The commitment period reserve, calculated in accordance with Decision 18/CP.7 of the Conference of the Parties to the UNFCCC as 90 % of the Member State's assigned amount or 100 % of five times its most recently reviewed inventory, whichever is lowest, and the number of Kyoto units by which the Member State is exceeding, and therefore in compliance with, its commitment period reserve shall be displayed on request.
11. | Centrálny správca bude zobrazovať a aktualizovať informácie v odseku 12 v súvislosti so systémom registrov vo verejnej oblasti webovej stránky nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, v súlade so špecifikovaným časovým harmonogramom.Publicly available information from the Community independent transaction log
12. | Pre každú uskutočnenú transakciu relevantnú pre systém registrov za rok X budú počnúc 15. januárom roku (X+5) zobrazované nasledujúce informácie: | a) identifikačný kód účtu pre prevádzajúci účet: kód pridelený účtu obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI; | b) identifikačný kód účtu pre nadobúdajúci účet: kód pridelený účtu obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI; | c) názov vlastníka účtu pre prevádzajúci účet: vlastník účtu (osoba, prevádzkovateľ, Komisia, členský štát); | d) názov vlastníka účtu pre nadobúdajúci účet: vlastník účtu (osoba, prevádzkovateľ, Komisia, členský štát); | e) emisné kvóty alebo Kjótske jednotky zapojené do transakcie podľa identifikačného kódu jednotky obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI; | f) identifikačný kód transakcie: kód pridelený transakcii obsahujúci prvky uvedené v prílohe VI; | g) dátum a čas, kedy bola transakcia dokončená (vyjadrené v greenwichskom čase); | h) typ procesu: kategorizácia procesu obsahujúca prvky uvedené v prílohe VII.11. | The Central Administrator shall display and update the information in paragraph 12 in respect of the registry system on the public area of the Community independent transaction log's web site, in accordance with the specified timing.
▼M112. | The following information for each completed transaction relevant for the registries system for year X shall be displayed from 15 January onwards of year (X+5): | (a) account identification code of the transferring account: the code assigned to the account comprising the elements set out in Annex VI; | (b) account identification code of the acquiring account: the code assigned to the account comprising the elements set out in Annex VI; | (c) account holder name of the transferring account: the holder of the account (person, operator, Commission, Member State); | (d) account holder name of the acquiring account: the holder of the account (person, operator, Commission, Member State); | (e) allowances or Kyoto units involved in the transaction by unit identification code comprising the elements set out in Annex VI; | (f) transaction identification code: the code assigned to the transaction comprising the elements set out in Annex VI; | (g) date and time at which the transaction was completed (in Greenwich Mean Time); | (h) process type: the categorisation of a process comprising the elements set out in Annex VII.
12a. | Od 30. apríla roku (X + 1) centrálny správca dá k dispozícii vo verejne prístupnej oblasti na internetovej stránke nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva informácie o percentuálnom podiele emisných kvót odstúpených v každom členskom štáte za rok X, ktoré pred ich odstúpením neboli prevedené.▼M1
▼B12a. | The Central Administrator shall make available on the public area of the Community independent transaction log's web site from 30 April onwards of year (X+1) information indicating the percentage share of allowances surrendered in each Member State for year X that were not transferred prior to their surrender.
Informácie z každého registra, ktoré majú byť sprístupnené vlastníkom účtov▼B
13. | Každý správca registra bude zobrazovať a aktualizovať informácie v odseku 14 v súvislosti so svojím registrom vo verejnej oblasti webovej stránky tohto registra, v súlade so špecifikovaným časovým rozpisom.Information from each registry to be made available to account holders
14. | Pre každý účet budú podľa identifikačného kódu jednotky obsahujúceho prvky uvedené v prílohe VI zobrazované, len na žiadosť vlastníka daného účtu, tieto informácie: | a) emisné kvóty alebo Kjótske jednotky priebežne vedené na účte; | b) zoznam navrhovaných transakcií iniciovaných daným vlastníkom účtu, pričom pre každú navrhovanú transakciu budú podrobne uvedené prvky v odsekoch 12(a) až 12(f), dátum a čas navrhovanej transakcie (vyjadrené v greenwichskom čase), priebežný stav navrhovanej transakcie a všetky kódy odpovedí vyplývajúce z kontrol vykonaných podľa prílohy IX; | c) zoznam emisných kvót alebo Kjótskych jednotiek nadobudnutých týmto účtom v dôsledku uskutočnených transakcií, pričom pre každú navrhovanú transakciu budú podrobne uvedené prvky v odsekoch 12(a) až 12(g); | d) zoznam emisných kvót alebo Kjótskych jednotiek prevedených z tohto účtu v dôsledku uskutočnených transakcií, pričom pre každú navrhovanú transakciu budú podrobne uvedené prvky v odsekoch 12(a) až (g).;13. | Each registry administrator shall display and update the information in paragraph 14 in respect of its registry on the secure area of that registry's web site, in accordance with the specified timing.
( 1 ) Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.14. | The following elements for each account, by unit identification code comprising the elements set out in Annex VI, shall be displayed on the account holder's request to that account holder only: | (a) current holdings of allowances or Kyoto units; | (b) list of proposed transactions initiated by that account holder, detailing for each proposed transaction the elements in paragraph 12(a) to (f), the date and time at which the transaction was proposed (in Greenwich Mean Time), the current status of that proposed transaction and any response codes returned consequent to the checks made pursuant to Annex IX; | (c) list of allowances or Kyoto units acquired by that account as a result of completed transactions, detailing for each transaction the elements in paragraph 12(a) to (g); | (d) list of allowances or Kyoto units transferred out of that account as a result of completed transactions, detailing for each transaction the elements in paragraph 12(a) to (g).
( 2 ) Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.( 1 ) OJ L 275, 25.10.2003, p. 32.
( 3 ) Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.( 2 ) OJ L 49, 19.2.2004, p. 1.
( 4 ) Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.( 3 ) OJ L 41, 14.2.2003, p. 26.
( 5 ) Ú. v. ES L 201, 31.07.2002, s. 37.( 4 ) OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
( 6 ) Ú. v. ES L 8, 12.01.2001, s. 1.( 5 ) OJ L 201, 31.7.2002, p. 37.
( 7 ) Ú. v. EÚ L 316, 16.11.2006, s. 12.( 6 ) OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.
 ( 7 ) OJ L 316, 16.11.2006, p. 12.