?

Dôležité právne oznámenie Avis juridique important
||
32004R006532004R0065
Commission Regulation (EC) No 65/2004 of 14 January 2004 establishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms
 
Úradný vestník L 010 , 16/01/2004 S. 0005 - 0010Official Journal L 010 , 16/01/2004 P. 0005 - 0010
Nariadenie Komisie (ES) 65/2004Commission Regulation (EC) No 65/2004
zo 14. januára 2004,of 14 January 2004
ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmyestablishing a system for the development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,Having regard to the Treaty establishing the European Community,
so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003, ktoré sa týka vysledovateľnosti a značenia geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti potravinových a krmivových výrobkov vyrábaných z geneticky modifikovaných organizmov a mení a dopĺňa smernicu 2001/18/ES [1] a najmä jeho článok 8,Having regard to Regulation (EC) No 1830/2003, of the European Parliament and of the Council, of 22 September 2003, concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC(1), and in particular Article 8 thereof,
Keďže:Whereas:
(1) Nariadenie (ES) č. 1830/2003 stanovuje zosúladený rámec pre vysledovateľnosť geneticky modifikovaných organizmov, ďalej len "GMO" a potravinových a krmivových výrobkov vyrábaných z GMO poskytovaním a uchovávaním príslušných informácií operátormi v prípade takýchto výrobkov v každom štádiu ich uvádzania na trh.(1) Regulation (EC) No 1830/2003 lays down a harmonised framework for the traceability of genetically modified organisms, hereinafter "GMOs", and of food and feed products produced from GMOs through the transmission and holding of relevant information by operators for such products at each stage of their placing on the market.
(2) Podľa tohto nariadenia operátor, ktorý uvádza na trh výrobky, ktoré obsahujú, alebo sú zložené z GMO je povinný ako súčasť príslušných informácií uviesť jednoznačný identifikátor pridelený každému GMO na označenie jeho prítomnosti a zohľadnenie špecifickej transformačnej udalosti, na ktorú sa vzťahuje súhlas, alebo splnomocnenie pre uvedenie tohto GMO na trh.(2) Under that Regulation, an operator placing on the market products containing or consisting of GMOs is required to include, as part of that relevant information, the unique identifier assigned to each GMO as a means of indicating its presence and reflecting the specific transformation event covered by the consent or authorisation for placing that GMO on the market.
(3) Jednoznačné identifikátory majú byť vypracované v súlade s konkrétnym formátom, aby sa zabezpečilo zladenie jednak na úrovni Spoločenstva a jednak na medzinárodnej úrovni.(3) Unique identifiers should be developed in accordance with a particular format in order to ensure consistency both at Community and international level.
(4) Súhlas a splnomocnenie udelené pre umiestnenie daného GMO na trh podľa Smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, ktorá ruší Smernicu Rady 90/220/EHS [2], alebo iná legislatíva Spoločenstva má stanoviť jednoznačný identifikátor pre tento GMO. Okrem toho osoba, ktorá žiada o takýto súhlas má zabezpečiť, aby bol v tejto žiadosti uvedený vhodný jednoznačný identifikátor.(4) The consent or authorisation granted for the placing on the market of a given GMO under Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC(2) or other Community legislation should specify the unique identifier for that GMO. Moreover, the person applying for such consent should ensure that the application specifies the appropriate unique identifier.
(5) Ak pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia bol udelený súhlas na uvedenie GMO na trh podľa smernice Rady 90/220/EHS z 23. apríla 1990 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia [3], je potrebné zabezpečiť, aby bol vypracovaný, pridelený a vhodne zaznamenaný jednoznačný identifikátor pre každý GMO, na ktorý sa tieto súhlasy vzťahujú.(5) Where, prior to the entry into force of this Regulation, consents have been granted for the placing on the market of GMOs under Council Directive 90/220/EEC of 23 April 1990 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms(3), it is necessary to ensure that a unique identifier is or has been developed, assigned and appropriately recorded for each GMO covered by those consents.
(6) Aby sa zohľadnilo a zachovávalo zladenie s vývojom na medzinárodných fórach, je vhodné brať ohľad na formáty pre jednoznačné identifikátory zavedené Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), pre použitie v kontexte jej databázy výrobkov BioTrack a v kontexte strediska výmeny informácií Biosafety zriadeného Cartagenským protokolom k Dohovoru o biologickej rozmanitosti.(6) In order to take account of and maintain consistency with developments in international fora, it is appropriate to have regard to the formats for unique identifiers established by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), for use in the context of its BioTrack product database and in the context of the Biosafety clearing house established by the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity.
(7) Na účely riadneho uplatnenia nariadenia (ES) č. 1830/2003 je nevyhnutné, aby sa naliehavo uplatnilo toto nariadenie.(7) For the purposes of the full application of Regulation (EC) No 1830/2003, it is essential that this Regulation apply as a matter of urgency.
(8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 30 smernice 2001/18/ES,(8) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee set up under Article 30 of Directive 2001/18/EC,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:HAS ADOPTED THIS REGULATION:
KAPITOLA 1CHAPTER I SCOPE
PÔSOBNOSŤArticle 1
Článok 11. This Regulation shall apply to genetically modified organisms, hereinafter "GMOs", authorised for the placing on the market in accordance with Directive 2001/18/EC or other Community legislation, and applications for placing on the market under such legislation.
1. Toto nariadenie sa uplatní na geneticky modifikované organizmy, ďalej len "GMO", schválené pre uvedenie na trh v súlade so smernicou 2001/18/ES, alebo inou legislatívou Spoločenstva a žiadosti o uvedenie na trh podľa takejto legislatívy.2. This Regulation shall not apply to medicinal products for human and veterinary use authorised under Council Regulation (EEC) No 2309/93(4), or applications for authorisation under that Regulation.
2. Toto nariadenie sa neuplatní na lekárske výrobky na veterinárne použitie a pre ľudí schválené podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2309/93 [4], ani na žiadosti o schválenie podľa tohto nariadenia.CHAPTER II APPLICATIONS FOR THE PLACING ON THE MARKET OF GMOs
KAPITOLA IIArticle 2
ŽIADOSTI O UVEDENIE GMO NA TRH1. Applications for the placing on the market of GMOs shall include a unique identifier for each GMO concerned.
Článok 22. Applicants shall, in accordance with the formats set out in the Annex, develop the unique identifier for each GMO concerned, following consultation of the OECD BioTrack product database, and the Biosafety clearing house, to determine whether or not a unique identifier has already been developed for that GMO in accordance with these formats.
1. Žiadosti o uvedenie GMO na trh musia obsahovať jednoznačný identifikátor pre každý príslušný GMO.Article 3
2. Žiadatelia v súlade s formátmi stanovenými v prílohe vypracujú jednoznačný identifikátor pre každý príslušný GMO, po konzultácii s OECD databázou výrobkov BioTrack a strediskom výmeny informácií Biosafety, aby zistili, či už nebol jednoznačný identifikátor pre tento GMO vypracovaný v súlade s týmito formátmi.Where consent or authorisation is granted for the placing on the market of a GMO:
Článok 3(a) the consent or authorisation shall specify the unique identifier for that GMO;
Ak je udelený súhlas, alebo splnomocnenie pre uvedenie GMO na trh:(b) the Commission, on behalf of the Community, or, where appropriate, the competent authority that has taken the final decision on the original application shall ensure that the unique identifier for that GMO is communicated as soon as possible, in writing, to the Biosafety clearing house;
a) v tomto súhlase, alebo splnomocnení musí byť uvedený jednoznačný identifikátor pre tento GMO;(c) The unique identifier for each GMO concerned shall be recorded in the relevant registers of the Commission.
b) Komisia v mene Spoločenstva, alebo v prípade potreby príslušný úrad, ktorý urobil konečné rozhodnutie vo veci pôvodnej žiadosti zabezpečia, aby bol jednoznačný identifikátor pre tento GMO písomne podľa možnosti čo najskôr oznámený stredisku výmeny informácií Biosafety;CHAPTER III GMOs FOR WHICH CONSENT FOR THEIR PLACING ON THE MARKET HAS BEEN GRANTED PRIOR TO THE ENTRY INTO FORCE OF THIS REGULATION
c) Jednoznačný identifikátor pre každý príslušný GMO je zaznamenaný v príslušných registroch Komisie.Article 4
KAPITOLA III1. Unique identifiers shall be assigned to all GMOs in respect of which, prior to the entry into force of this Regulation, consent has been granted under Directive 90/220/EEC for their placing on the market.
GMO, PRE KTORÉ BOL UDELENÝ SÚHLAS PRE ICH UVEDENIE NA TRH, PRED NADOBUDNUTÍM PLATNOSTI TOHTO NARIADENIA2. Relevant consent holders or where appropriate the competent authority that has taken the final decision on the original application shall consult the OECD BioTrack product database, and the Biosafety clearing house, to determine whether or not a unique identifier has already been developed for that GMO in accordance with the formats set out in the Annex.
Článok 4Article 5
1. Jednoznačné identifikátory musia byť pridelené všetkým GMO, vo vzťahu ku ktorým bol pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia udelený súhlas pre ich uvedenie na trh, podľa Smernice 90/220/EHS.1. Where, prior to the entry into force of this Regulation, consent has been granted for the placing on the market of a GMO and where a unique identifier has been developed for that GMO in accordance with the formats set out in the Annex, paragraphs 2, 3 and 4 shall apply.
2. Príslušní držitelia súhlasu alebo v prípade potreby príslušný úrad, ktorý urobil konečné rozhodnutie vo veci pôvodnej žiadosti nahliadnu do OECD databázy výrobkov BioTrack a budú konzultovať so strediskom výmeny informácií Biosafety, aby zistili, či už nebol pre tento GMO vypracovaný jednoznačný identifikátor v súlade s formátmi stanovenými v prílohe.2. Each consent holder, or where appropriate the competent authority that has taken the final decision on the original application, shall within 90 days following the date of entry into force of this Regulation, communicate the following, in writing, to the Commission:
Článok 5(a) the fact that the unique identifier has already been developed in accordance with the formats set out in the Annex;
1. Ak bol pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia udelený súhlas pre uvedenie GMO na trh a ak bol vypracovaný jednoznačný identifikátor pre tento GMO v súlade s formátmi stanovenými v prílohe, uplatnia sa odseky 2, 3 a 4.(b) the details of the unique identifier.
2. Každý držiteľ súhlasu, alebo v prípade potreby príslušný úrad, ktorý urobil konečné rozhodnutie vo veci pôvodnej žiadosti písomne do 90 dní po dátume nadobudnutia platnosti tohto nariadenia oznámi Komisii nasledovné:3. The unique identifier for each GMO concerned shall be recorded in the relevant registers of the Commission.
a) skutočnosť, že jednoznačný identifikátor už bol vypracovaný v súlade s formátmi stanovenými v prílohe;4. The Commission, on behalf of the Community, or, where appropriate, the competent authority that has taken the final decision on the original application shall ensure that the unique identifier for that GMO is communicated as soon as possible, in writing, to the Biosafety clearing house.
b) podrobnosti o jednoznačnom identifikátore.Article 6
3. Jednoznačný identifikátor pre každý príslušný GMO musí byť zaznamenaný v príslušných registroch Komisie.1. Where, prior to the entry into force of this Regulation, consent has been granted for the placing on the market of a GMO but where a unique identifier has not been developed for that GMO in accordance with the formats set out in the Annex, paragraphs 2, 3, 4 and 5 shall apply.
4. Komisia v mene Spoločenstva, alebo v prípade potreby príslušný úrad, ktorý urobil konečné rozhodnutie vo veci pôvodnej žiadosti zabezpečia, aby bol jednoznačný identifikátor pre tento GMO písomne podľa možnosti čo najskôr oznámený stredisku výmeny informácií Biosafety.2. Each consent holder or, where appropriate, the competent authority that has taken the final decision on the original application, shall develop a unique identifier for the GMO concerned in accordance with the formats set out in the Annex.
Článok 63. The consent holder shall, within 90 days following the date of entry into force of this Regulation, communicate the details of the unique identifier, in writing, to the competent authority granting consent, which in turn shall immediately transmit these details to the Commission.
1. Ak bol pred nadobudnutím platnosti tohto nariadenia udelený súhlas pre uvedenie GMO na trh avšak nebol vypracovaný jednoznačný identifikátor pre tento GMO v súlade s formátmi stanovenými v prílohe, uplatnia sa odseky 2, 3, 4 a 5.4. The unique identifier for each GMO concerned shall be recorded in the relevant registers of the Commission.
2. Každý držiteľ súhlasu, alebo v prípade potreby príslušný úrad, ktorý urobil konečné rozhodnutie vo veci pôvodnej žiadosti vypracuje jednoznačný identifikátor pre príslušný GMO v súlade s formátmi stanovenými v prílohe.5. The Commission, on behalf of the Community, or, where appropriate, the competent authority that has taken the final decision on the original application shall ensure that the unique identifier for that GMO is communicated as soon as possible, in writing, to the Biosafety clearing house.
3. Držiteľ súhlasu písomne oznámi do 90 dní po dátume nadobudnutia platnosti tohto nariadenia podrobnosti o jednoznačnom identifikátore príslušnému úradu, ktorý súhlas udelil, ktorý zasa ihneď odošle tieto podrobnosti Komisii.CHAPTER IV FINAL PROVISION
4. Jednoznačný identifikátor pre každý príslušný GMO je zaznamenaný v príslušných registroch Komisie.Article 7
5. Komisia v mene Spoločenstva, alebo v prípade potreby príslušný úrad, ktorý urobil konečné rozhodnutie vo veci pôvodnej žiadosti zabezpečia, aby bol jednoznačný identifikátor pre tento GMO písomne podľa možnosti čo najskôr oznámený stredisku výmeny informácií Biosafety.This Regulation shall enter into force on the date of its publication in the Official Journal of the European Union.
KAPITOLA IVThis Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIADone at Brussels, 14 January 2004.
Článok 7For the Commission
Toto nariadenie bude účinné od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.Margot Wallström
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.Member of the Commission
V Bruseli 14. januára 2004(1) OJ L 268, 18.10.2003, p. 24.
Za Komisiu(2) OJ L 106, 17.4.2001, p. 1. Directive as last amended by Regulation (EC) No 1830/2003.
Margot Wallström(3) OJ L 117, 8.5.1990, p. 15. Directive as last amended by Directive 2001/18/EC.
Členka Komisie(4) OJ L 214, 24.8.1993, p. 1.
[1] Ú.v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.ANNEX
[2] Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s.1. Smernica v zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1830/2003.FORMATS FOR UNIQUE IDENTIFIERS
[3] Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2001/18/ES.The Annex below defines the format for the unique identifier for plants in Section A and for micro-organisms and animals in Section B.
[4] Ú. v. ES L 214, 24.8.1993, s. 1.SECTION A
--------------------------------------------------1. Overall format
PRÍLOHAThis Annex provides details as to the format to be used for unique identifiers for GMOs pending or authorised for the placing on the market under Community legislation. The format consists of three components comprising a number of alphanumeric digits and providing reference to the applicant/consent holder, transformation event and a means for verification.
FORMÁTY PRE JEDNOZNAČNÉ IDENTIFIKÁTORYThe format comprises nine alphanumeric digits in total. The first component represents the applicant/consent holder and comprises two or three alphanumeric digits. The second component comprises five or six alphanumeric digits and represents the transformation event. The third component provides for verification and is represented by a final numerical digit.
V prílohe nižšie je definovaný formát pre jednoznačný identifikátor pre rastliny v oddiele A a pre mikroorganizmy a živočíchy v oddiele B.The following provides an example of a unique identifier developed using this format.
ODDIEL A>PIC FILE= "L_2004010EN.000802.TIF">
1. Všeobecný formátor
V tejto prílohe sú stanovené podrobnosti pokiaľ ide o formát, ktorý sa má použiť pre jednoznačné identifikátory pre GMO pred uvedením na trh v rámci legislatívy Spoločenstva, alebo schválené pre takéto uvedenie. Formát pozostáva z troch zložiek, ktorými sú čísla s alfanumerickými znakmi a ktoré poskytujú odkaz na žiadateľa/držiteľa súhlasu, transformačnú udalosť a prostriedok pre kontrolu.>PIC FILE= "L_2004010EN.000803.TIF">
Formát obsahuje celkove deväť alfanumerických znakov. Prvá zložka predstavuje žiadateľa/držiteľa súhlasu a pozostáva z dvoch, alebo troch alfanumerických znakov. Druhá zložka pozostáva z piatich, alebo šiestich alfanumerických znakov a predstavuje transformačnú udalosť. Tretia zložka zabezpečuje kontrolu a predstavuje ju posledný alfanumerický znak.The following sections provide guidance as to how the three individual components of the unique identifier should be developed.
Nasleduje príklad jednoznačného identifikátora vypracovaného prostredníctvom tohto formátu.2. Applicant/consent holder component
C | E | D | - | A | B | 8 | 9 | 1 | - | 6 |The first two or three alphanumeric digits represent the applicant/consent holder (for example, the first two or three letters of the applicant/consent holder organisation name), followed by a dash, such;
alebo |>PIC FILE= "L_2004010EN.000804.TIF">
C | E | - | A | B | C | 8 | 9 | 1 | - | 5 |or
Nasledovné oddiely poskytujú návod, ako majú byť vypracované tri individuálne zložky jednoznačného identifikátora.>PIC FILE= "L_2004010EN.000805.TIF">
2. Zložka žiadateľa/držiteľa súhlasuApplicants may already have assigned alphanumeric digits to indicate their identity and these appear in the applicant's code table within the OECD BioTrack product database. These applicants should continue to use these digits.
Prvé dva, alebo tri alfanumerické znaky predstavujú žiadateľa/držiteľa súhlasu (napríklad, prvé dve, alebo tri písmená názvu organizácie žiadateľa/držiteľa súhlasu), po nich nasleduje pomlčka, ako napr.:Any new applicant that is not identified within the database will not be permitted to use the existing codes listed in the applicant's code table within the database. The new applicant Should inform the national authorities, which should update the OECD BioTrack product database by including a new code (digits) that will be designed to identify the new applicant in the code table.
C | E | D | - |3. Transformation event component
alebo |The second set of five or six alphanumerical digits should represent the specific transformation event(s), which is the subject of the application for the placing on the market and/or consent, such as:
C | E | - | |>PIC FILE= "L_2004010EN.000806.TIF">
Žiadateľo už mohli byť pridelené alfanumerické znaky s cieľom uvedenia svojej totožnosti a tieto sú uvedené v OECD databáze výrobkov BioTrack. Títo žiadatelia majú naďalej tieto znaky používať.or
Žiadnemu novému žiadateľovi, ktorý nie je v databáze identifikovaný, nebude povolené používať existujúce kódy uvedené v tabuľke kódov žiadateľov v rámci databázy. Nový žiadateľ má informovať vnútroštátne úrady, ktoré majú aktualizovať OECD databázu výrobkov BioTrack zaradením nového kódu (znakov), ktorý je navrhnutý pre identifikáciu nového žiadateľa v tabuľke kódov.>PIC FILE= "L_2004010EN.000807.TIF">
3. Zložka transformačnej udalostiClearly, an individual transformation event may occur in different organisms, species and varieties and the digits should be representative of the specific event in question. Again, applicants should, prior to formulating unique identifiers, consult the OECD BioTrack product database in terms of the unique identifiers that have been assigned to similar transformation events of the same organism/species in order to provide consistency and to avoid duplication.
Druhá množina piatich, alebo šiestich alfanumerických znakov má predstavovať špecifickú transformačnú udalosťi), ktorá je predmetom žiadosti o uvedenie na trh a/alebo súhlasu, ako napr.:Applicants should develop their own internal mechanism to avoid applying the same designation (digits) to a "transformation event" if used in a different organism. Where similar transformation events are developed by two or more organisations, the "applicant information" (see section 2) should enable applicants to generate a unique identifier for their own product, while at the same time ensuring its uniqueness from those generated by other applicants.
A | B | 8 | 9 | 1 | - | |As regards new GMOs compromising more than one transformation event (often referred to as stacked-gene transformation events), applicants or consent holders should generate a novel unique identifier for such GMOs.
alebo |4. Verification component
A | B | C | 8 | 9 | 1 | - |The final digit of the unique identifier is for verification, which shall be separated from the rest of the unique identifier digits by a dash, such as:
K individuálnej transformačnej udalosti zrejme môže dôjsť v rôznych organizmoch, druhoch a odrodách a znaky majú predstavovať špecifickú príslušnú udalosť. Žiadatelia majú opäť pred formulovaním jednoznačných identifikátorov nahliadnuť do OECD databázy výrobkov BioTrack pokiaľ ide o jednoznačné identifikátory, ktoré boli pridelené podobným transformačným udalostiam rovnakého organizmu/druhu, aby sa zabezpečilo zladenie a zabránilo duplicite.>PIC FILE= "L_2004010EN.000901.TIF">
Žiadatelia si majú vypracovať svoje vlastné vnútorné mechanizmy, aby sa zabránilo používaniu rovnakého označenia (znakov) na určitú "transformačnú udalosť", ak sa použije u iného organizmu. Ak dve, alebo viac organizácií vypracuje podobné transformačné udalosti, "informácie o žiadateľovi" (pozri oddiel 2) majú umožniť žiadateľom vytvoriť jednoznačný identifikátor pre svoj vlastný výrobok, zatiaľ čo sa súčasne zabezpečí jeho jednoznačnosť voči identifikátorom vytvoreným inými žiadateľmi.or
Pokiaľ ide o nový GMO, ktorý zahrňuje viac ako jednu transformačnú udalosť (často označovanú ako transformačná udalosť s nahromadenými génmi), žiadatelia, alebo držitelia súhlasu majú pre takýto GMO vytvoriť nový jednoznačný identifikátor.>PIC FILE= "L_2004010EN.000902.TIF">
4. Kontrolná zložkaThe verification digit is intended to reduce errors by ensuring the integrity of the alphanumeric identifier, entered by the users of the database.
Posledný znak jednoznačného identifikátora slúži na kontrolu a tento je od zvyšných znakov jednoznačného identifikátora oddelený pomlčkou, ako napr.:The rule to calculate the verification digit is as follows. The verification digit is made up of a single numerical digit. It is calculated by adding together the numerical values of each of the alphanumerical digits in the unique identifier. The numerical value of each of the digits is from
- | 6 |>PIC FILE= "L_2004010EN.000903.TIF">
alebo |to 9 for the numerical digits (>PIC FILE= "L_2004010EN.000904.TIF">
- | 5 |to 9) and 1 to 26 for the alphabetical digits (A to Z) (see sections 5 and 6). The total sum, if made up of several numerical digits, will be further calculated by adding the remaining digits together using the same rule, in an iterative process, until the final sum is a single numerical digit.
Kontrolný znak je určený na zníženie chybovosti prostredníctvom zabezpečenia integrity alfanumerického identifikátora, zapísaného užívateľmi databázy.For example, the verification digit for the code CED-AB891 is calculated as follows:
Pravidlo výpočtu kontrolnej číslice je nasledovné. Kontrolný znak pozostáva z jedinej numerickej číslice. Vypočíta sa sčítaním numerických hodnôt všetkých alfanumerických znakov v jednoznačnom identifikátore. Numerická hodnota každej číslice je od Ø do 9 pre numerické číslice (Ø až 9) a 1 až 26 pre písmenové znaky (A až Z) (pozri časti 5 a 6). Kontrolný súčet, ak pozostáva z niekoľkých numerických číslic sa ďalej vypočíta sčítaním zvyšných číslic pomocou rovnakého pravidla, v procese iterácie, až kým konečná suma nie je jediná numerická číslica. Napríklad, kontrolná číslica pre kód CED-AB891 sa vypočíta takto:>TABLE>
prvý krok: | 3 + 5 + 4 + 1 + 2 + 8 + 9 + 1 = 33; |Therefore, the final unique identifier then becomes - CED-AB891-6.
druhý krok | 3 + 3 = 6; preto je kontrolná číslica 6. |5. Form of digits to be used in the unique identifier
Konečný jednoznačný identifikátor je preto CED-AB891-6.>PIC FILE= "L_2004010EN.000905.TIF">
5. Forma číslic, ktoré sa majú použiť v jednoznačnom identifikátore6. Form of alphabetic characters to be used, plus numerical equivalents for calculating verification digit.
Ø |>PIC FILE= "L_2004010EN.001001.TIF">
1 |SECTION B
2 |The provisions of section A of this Annex shall apply to micro-organisms and animals unless another format for a unique identifier is adopted internationally and endorsed at Community level.
3 | 
4 | 
5 | 
6 | 
7 | 
8 | 
9 | 
6. Forma písmenových znakov, ktoré sa majú použiť plus numerické ekvivalenty pre výpočet kontrolnej číslice. 
A = 1 | 
B = 2 | 
C = 3 | 
D = 4 | 
E = 5 | 
F = 6 | 
G = 7 | 
H = 8 | 
I = 9 | 
J = 10 | 
K = 11 | 
L = 12 | 
M = 13 | 
N = 14 | 
O = 15 | 
P = 16 | 
Q = 17 | 
R = 18 | 
S = 19 | 
T = 20 | 
U = 21 | 
V = 22 | 
W = 23 | 
X = 24 | 
Y = 25 | 
Z = 26 | 
Nula má byť zobrazená symbolom Ø, aby nedochádzalo k zámene s písmenom O. 
ODDIEL B Ustanovenia oddielu A tejto prílohy sa uplatnia na mikroorganizmy a živočíchy, pokiaľ nebude medzinárodne prijatý iný formát pre jednoznačný identifikátor a schválený na úrovni Spoločenstva. 
--------------------------------------------------