?

25.4.2007    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 108/125.4.2007    | EN | Official Journal of the European Union | L 108/1
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/2/ESDIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
zo 14. marca 2007,of 14 March 2007
ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175(1) thereof,
so zreteľom na návrh Komisie,Having regard to the proposal from the Commission,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee (1),
po porade s Výborom regiónov,After consulting the Committee of the Regions,
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2) a so zreteľom na spoločný text schválený Zmierovacím výborom 17. januára 2007,Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty, in the light of the joint text approved by the Conciliation Committee on 17 January 2007 (2),
keďže:Whereas:
(1) | Politika životného prostredia Spoločenstva sa musí zameriavať na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Spoločenstva. Okrem toho sú na sformulovanie a vykonanie tejto a iných politík Spoločenstva potrebné informácie, vrátane priestorových informácií, ktoré musia v súlade s článkom 6 zmluvy začleňovať požiadavky ochrany životného prostredia. Na dosiahnutie takého začlenenia je potrebné vytvoriť istú mieru koordinácie medzi užívateľmi a poskytovateľmi informácií, aby sa mohli kombinovať informácie a poznatky z rôznych odvetví.(1) | Community policy on the environment must aim at a high level of protection taking into account the diversity of situations in the various regions of the Community. Moreover, information, including spatial information, is needed for the formulation and implementation of this policy and other Community policies, which must integrate environmental protection requirements in accordance with Article 6 of the Treaty. In order to bring about such integration, it is necessary to establish a measure of coordination between the users and providers of the information so that information and knowledge from different sectors can be combined.
(2) | Šiesty environmentálny akčný program prijatý rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002 (3) vyžaduje, aby sa venovala osobitná pozornosť zabezpečeniu toho, aby tvorba politiky Spoločenstva v oblasti životného prostredia prebiehala integrovaným spôsobom berúc do úvahy regionálne a miestne rozdiely. V súvislosti s dostupnosťou, kvalitou, organizáciou, prístupnosťou a zdieľaním priestorových informácií potrebných na dosiahnutie cieľov stanovených v uvedenom programe existuje veľa problémov.(2) | The Sixth Environment Action Programme adopted by Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 (3) requires full consideration to be given to ensuring that the Community's environmental policy-making is undertaken in an integrated way, taking into account regional and local differences. A number of problems exist regarding the availability, quality, organisation, accessibility and sharing of spatial information needed in order to achieve the objectives set out in that programme.
(3) | Problémy súvisiace s dostupnosťou, kvalitou, organizáciou, prístupnosťou a zdieľaním priestorových informácií sú spoločné pre mnohé politické a informačné témy a sú prítomné na rôznych úrovniach orgánov verejnej moci. Riešenie týchto problémov si vyžaduje opatrenia, ktoré sa budú zaoberať výmenou, zdieľaním, prístupom a využívaním interoperabilných priestorových údajov a služieb priestorových údajov na rôznych úrovniach orgánu verejnej moci a rôznych odvetviach. Z tohto dôvodu by sa mala v Spoločenstve zriadiť infraštruktúra pre priestorové informácie.(3) | The problems regarding the availability, quality, organisation, accessibility and sharing of spatial information are common to a large number of policy and information themes and are experienced across the various levels of public authority. Solving these problems requires measures that address exchange, sharing, access and use of interoperable spatial data and spatial data services across the various levels of public authority and across different sectors. An infrastructure for spatial information in the Community should therefore be established.
(4) | Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) by mala napomôcť pri rozhodovaní vo vzťahu k politikám a činnostiam, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie.(4) | The Infrastructure for Spatial Information in the European Community (Inspire) should assist policy-making in relation to policies and activities that may have a direct or indirect impact on the environment.
(5) | Inspire by mala byť založená na infraštruktúrach pre priestorové informácie, ktoré sú vytvárané členskými štátmi a zosúladené so spoločnými vykonávacími pravidlami a ktoré sú doplnené opatreniami na úrovni Spoločenstva. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť, aby boli infraštruktúry pre priestorové informácie vytvorené členskými štátmi navzájom zlučiteľné a použiteľné ako v Spoločenstve, tak aj za hranicami Spoločenstva.(5) | Inspire should be based on the infrastructures for spatial information that are created by the Member States and that are made compatible with common implementing rules and are supplemented with measures at Community level. These measures should ensure that the infrastructures for spatial information created by the Member States are compatible and usable in a Community and transboundary context.
(6) | Infraštruktúry pre priestorové informácie v členských štátoch by mali byť navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo, že priestorové údaje sa uchovávajú, sprístupňujú a udržiavajú na najvhodnejšej úrovni; aby bolo možné jednotne kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov v rámci Spoločenstva a aby ich mohli zdieľať viacerí užívatelia a aplikácie; aby bolo možné priestorové údaje zhromaždené na jednej úrovni orgánu verejnej moci zdieľať s inými orgánmi verejnej moci; aby priestorové údaje neboli sprístupnené za podmienok, ktoré neodôvodnene obmedzujú ich široké využitie; aby sa dali dostupné priestorové údaje jednoducho vyhľadať, vyhodnotiť ich účelnosť a zistiť podmienky uplatniteľné na ich použitie.(6) | The infrastructures for spatial information in the Member States should be designed to ensure that spatial data are stored, made available and maintained at the most appropriate level; that it is possible to combine spatial data from different sources across the Community in a consistent way and share them between several users and applications; that it is possible for spatial data collected at one level of public authority to be shared between other public authorities; that spatial data are made available under conditions which do not unduly restrict their extensive use; that it is easy to discover available spatial data, to evaluate their suitability for the purpose and to know the conditions applicable to their use.
(7) | Priestorové informácie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a informácie, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (4), sa do určitej miery prelínajú. Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby tým bola dotknutá smernica 2003/4/ES.(7) | There is a degree of overlap between the spatial information covered by this Directive and the information covered by Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information (4). This Directive should be without prejudice to Directive 2003/4/EC.
(8) | Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby tým bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (5), ktorej ciele dopĺňajú ciele tejto smernice.(8) | This Directive should be without prejudice to Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information (5), the objectives of which are complementary to those of this Directive.
(9) | Uplatňovanie tejto smernice by nemalo ovplyvniť existenciu alebo vlastníctvo práv duševného vlastníctva orgánov verejnej moci.(9) | This directive should not affect the existence or ownership of public authorities' intellectual property rights.
(10) | Zriadenie Inspire bude predstavovať významnú pridanú hodnotu pre ostatné iniciatívy Spoločenstva, akými sú napríklad nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 z 21. mája 2002, ktorým sa zakladá spoločný podnik Galileo (6), a oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade „Globálne monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti (GMES): zriadenie kapacity GMES do roku 2008 – [akčný plán (2004 – 2008)]“ a bude ich aj využívať. Členské štáty by mali uvažovať o využívaní údajov a služieb, ktoré sú výsledkom Galilea a GMES, akonáhle budú dostupné, a to najmä tých, ktoré súvisia s časovými a priestorovými referenciami z Galilea.(10) | The establishment of INSPIRE will represent significant added value for — and will also benefit from — other Community initiatives such as Council Regulation (EC) No 876/2002 of 21 May 2002 setting up the Galileo Joint Undertaking (6) and the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council ‘Global Monitoring for Environment and Security (GMES): Establishing a GMES capacity by 2008 — (Action Plan (2004 to 2008))’. Member States should consider using the data and services resulting from Galileo and GMES as they become available, in particular those related to the time and space references from Galileo.
(11) | S cieľom zhromaždiť, harmonizovať priestorové informácie alebo organizovať ich šírenie alebo použitie na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, sa prijímajú mnohé iniciatívy. Takéto iniciatívy môžu byť zriadené právnymi predpismi Spoločenstva, ako je napríklad rozhodnutie Komisie 2000/479/ES zo 17. júla 2000 o zavedení Európskeho registra emisií znečisťujúcich látok (EPER) podľa článku 15 smernice Rady 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPPC) (7) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 zo 17. novembra 2003 týkajúce sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v Spoločenstve (Forest Focus) (8), v rámci programov financovaných Spoločenstvom (napríklad CORINE land cover, Európsky informačný systém dopravnej politiky), alebo môžu vychádzať z iniciatív prijatých na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Táto smernica nielenže doplní takéto iniciatívy stanovením rámca, ktorý umožní ich interoperabilitu, ale bude aj rozvíjať existujúce skúsenosti a iniciatívy a nie len kopírovať už uskutočnenú prácu.(11) | Many initiatives are taken at national and Community level to collect, harmonise or organise the dissemination or use of spatial information. Such initiatives may be established by Community legislation, such as Commission Decision 2000/479/EC of 17 July 2000 on the implementation of a European pollutant emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) (7) and Regulation (EC) No 2152/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 concerning monitoring of forests and environmental interactions in the Community (Forest focus) (8), in the framework of Community funded programmes (for example Corine land cover, European Transport Policy Information System) or may emanate from initiatives taken at national or regional level. This Directive will not only complement such initiatives by providing a framework that will enable them to become interoperable, but it will also build upon existing experience and initiatives rather than duplicate the work that has already been done.
(12) | Táto smernica by sa mala uplatňovať na priestorové údaje, ktoré uchovávajú orgány verejnej moci alebo sú uchovávané v ich mene, a na využívanie priestorových údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich verejných úloh. Za určitých podmienok by sa však mala uplatňovať aj na priestorové údaje, ktoré uchovávajú fyzické alebo právnické osoby, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci za predpokladu, že tieto fyzické alebo právnické osoby o to požiadajú.(12) | This Directive should apply to spatial data held by or on behalf of public authorities and to the use of spatial data by public authorities in the performance of their public tasks. Subject to certain conditions, however, it should also apply to spatial data held by natural or legal persons other than public authorities, provided that those natural or legal persons request this.
(13) | Táto smernica by nemala stanovovať požiadavky na zhromažďovanie nových údajov alebo na podávanie správ o týchto informáciách Komisii, pretože tieto otázky sú upravené inými právnymi predpismi týkajúcimi sa životného prostredia.(13) | This Directive should not set requirements for the collection of new data, or for reporting such information to the Commission, since those matters are regulated by other legislation related to the environment.
(14) | Zriaďovanie vnútroštátnych infraštruktúr by malo byť postupné a primerane tomu by mali byť témam priestorových údajov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, pridelené rôzne stupne priority. Pri zriaďovaní infraštruktúr by sa mala brať do úvahy miera potrebnosti priestorových údajov pre širokú škálu uplatnení v rôznych oblastiach politiky, priorita akcií ustanovených v rámci politík Spoločenstva, ktoré si vyžadujú harmonizované priestorové údaje, a pokrok, ktorý sa už dosiahol prostredníctvom úsilia o harmonizáciu v členských štátoch.(14) | The implementation of the national infrastructures should be progressive and, accordingly, the spatial data themes covered by this Directive should be accorded different levels of priority. The implementation should take account of the extent to which spatial data are needed for a wide range of applications in various policy areas, of the priority of actions provided for under Community policies that need harmonised spatial data and of the progress already made by the harmonisation efforts undertaken in the Member States.
(15) | Základnou prekážkou plného využitia dostupných údajov je neefektívne využívanie času a zdrojov pri vyhľadávaní existujúcich priestorových údajov alebo pri zisťovaní, či sa môžu využiť na konkrétny účel. Členské štáty by preto mali poskytovať opisné informácie o dostupných súboroch priestorových údajov a služieb vo forme metaúdajov.(15) | The loss of time and resources in searching for existing spatial data or establishing whether they may be used for a particular purpose is a key obstacle to the full exploitation of the data available. Member States should therefore provide descriptions of available spatial data sets and services in the form of metadata.
(16) | Keďže v Spoločenstve sú priestorové údaje usporiadané a sprístupnené vo veľmi rôznorodých formátoch a štruktúrach, čo bráni efektívnemu sformulovaniu, vykonávaniu, monitorovaniu a vyhodnocovaniu právnych predpisov Spoločenstva, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú životné prostredie, mali by sa ustanoviť vykonávacie opatrenia s cieľom zjednodušiť využívanie priestorových údajov pochádzajúcich z rôznych zdrojov v členských štátoch. Tieto opatrenia by mali zaistiť interoperabilitu súborov priestorových údajov a členské štáty by mali zabezpečiť, aby každý údaj alebo informácia potrebná na dosiahnutie interoperability bola prístupná za podmienok, ktoré neobmedzujú ich použitie na tento účel. Vykonávacie predpisy by mali vychádzať, ak to je možné, z medzinárodných noriem a nemali by spôsobiť členským štátom nadmerné náklady.(16) | Since the wide diversity of formats and structures in which spatial data are organised and accessed in the Community hampers the efficient formulation, implementation, monitoring and evaluation of Community legislation that directly or indirectly affect the environment, implementing measures should be provided for in order to facilitate the use of spatial data from different sources across the Member States. Those measures should be designed to make the spatial data sets interoperable, and Member States should ensure that any data or information needed for the purposes of achieving interoperability are available on conditions that do not restrict their use for that purpose. Implementing rules should be based, where possible, on international standards and should not result in excessive costs for Member States.
(17) | Sieťové služby sú potrebné na zdieľanie priestorových údajov rôznymi úrovňami orgánu verejnej moci v Spoločenstve. Tieto sieťové služby by mali umožniť vyhľadať, transformovať, zobraziť a uložiť priestorové údaje a vyvolať/spustiť priestorové údaje a služby elektronického obchodu. Služby siete by mali pracovať v súlade so všeobecne schválenými špecifikáciami a minimálnymi výkonnostnými kritériami, aby sa tak zabezpečila interoperabilita infraštruktúr zriadených členskými štátmi. Sieť služieb by mala tiež zahŕňať technické možnosti, ktoré by orgánom verejnej moci umožnili sprístupniť svoje súbory a služby priestorových údajov.(17) | Network services are necessary for sharing spatial data between the various levels of public authority in the Community. Those network services should make it possible to discover, transform, view and download spatial data and to invoke spatial data and e-commerce services. The services of the network should work in accordance with commonly agreed specifications and minimum performance criteria in order to ensure the interoperability of the infrastructures established by the Member States. The network of services should also include the technical possibility to enable public authorities to make their spatial data sets and services available.
(18) | Určité súbory a služby priestorových údajov, ktoré sú významné pre politiky Spoločenstva a ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú životné prostredie, uchovávajú a prevádzkujú tretie strany. Členské štáty by preto mali tretím stranám ponúknuť možnosť prispievať do vnútroštátnych infraštruktúr za predpokladu, že sa tým nenaruší súdržnosť a jednoduchosť využívania priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré tieto infraštruktúry zahŕňajú.(18) | Certain spatial data sets and services relevant to Community policies that directly or indirectly affect the environment are held and operated by third parties. Member States should therefore offer third parties the possibility of contributing to the national infrastructures, provided that the cohesion and ease of use of the spatial data and spatial data services covered by those infrastructures is thereby not impaired.
(19) | Skúsenosti v členských štátoch ukázali, že pre úspešné zavedenie infraštruktúry pre priestorové informácie je dôležitý bezplatný prístup verejnosti k určitému minimu služieb. Členské štáty by preto mali bezplatne sprístupniť minimálne služby spojené s vyhľadávaním a za určitých osobitných podmienok i so zobrazovaním súborov priestorových údajov.(19) | Experience in the Member States has shown that it is important, for the successful implementation of an infrastructure for spatial information, that a minimum number of services be made available to the public free of charge. Member States should therefore make available, as a minimum and free of charge, the services for discovering and, subject to certain specific conditions, viewing spatial data sets.
(20) | S cieľom napomôcť začleneniu vnútroštátnych infraštruktúr do Inspire by mali členské štáty poskytnúť prístup k svojim infraštruktúram prostredníctvom geoportálu Spoločenstva, ktorý prevádzkuje Komisia, ako aj prostredníctvom akýchkoľvek prístupových bodov, ktoré sa rozhodnú prevádzkovať.(20) | In order to assist the integration of the national infrastructures into Inspire, Member States should provide access to their infrastructures through a Community geo-portal operated by the Commission, as well as through any access points they themselves decide to operate.
(21) | S cieľom sprístupniť informácie z rôznych úrovní orgánu verejnej moci by mali členské štáty odstrániť praktické prekážky, s ktorými sa v tomto ohľade stretávajú orgány verejnej moci na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni pri plnení svojich verejných úloh, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie.(21) | In order to make information from various levels of public authority available, Member States should remove the practical obstacles faced in that regard by public authorities at national, regional and local level when performing their public tasks that may have a direct or indirect impact on the environment.
(22) | Orgány verejnej moci potrebujú mať jednoduchý prístup k potrebným súborom a službám priestorových údajov pri plnení svojich verejných úloh. Tento prístup môže byť sťažený, ak závisí od jednotlivých ad hoc rokovaní medzi orgánmi verejnej moci vždy, keď sa požaduje takýto prístup. Členské štáty by mali prijať nevyhnutné opatrenia, aby zabránili takýmto praktickým prekážkam pre zdieľanie údajov, a to napríklad pomocou predchádzajúcich dohôd medzi orgánmi verejnej moci.(22) | Public authorities need to have smooth access to relevant spatial data sets and services during the execution of their public tasks. Such access can be hindered if it depends on individual ad hoc negotiations between public authorities every time access is required. Member States should take the necessary measures to prevent such practical obstacles to the sharing of data, using for example prior agreements between public authorities.
(23) | Ak orgán verejnej moci poskytuje inému orgánu verejnej moci v rovnakom členskom štáte súbory a služby priestorových údajov potrebné na plnenie oznamovacích povinností podľa právnych predpisov Spoločenstva v súvislosti so životným prostredím, dotknutý členský štát by mal mať možnosť rozhodnúť, že príslušné súbory a služby priestorových údajov nebudú spoplatnené. Mechanizmus pre zdieľanie súborov a služieb priestorových údajov vládou a inými verejnými správnymi orgánmi a fyzickými alebo právnickými osobami vykonávajúcimi verejné správne funkcie podľa vnútroštátneho práva by mal zohľadňovať potrebu ochrany finančnej životaschopnosti orgánov verejnej moci, a to najmä tých, ktoré majú povinnosť vykazovať tvorbu príjmu. V každom prípade by vyberané poplatky nemali presahovať náklady na zhromažďovanie, tvorbu, reprodukciu a šírenie a primeranú návratnosť investícií.(23) | Where a public authority supplies another public authority in the same Member State with spatial data sets and services required for the fulfilment of reporting obligations under Community legislation relating to the environment, the Member State concerned should be free to decide that those spatial data sets and services shall not be subject to any charging. The mechanisms for sharing spatial data sets and services between government and other public administrations and natural or legal persons performing public administrative functions under national law should take into account the need to protect the financial viability of public authorities, in particular those that have a duty to raise revenue. In any event, any charges applied should not exceed the cost of collection, production, reproduction and dissemination together with a reasonable return on investment.
(24) | Poskytovanie sieťových služieb by sa malo uskutočňovať v plnom súlade so zásadami ochrany osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (9).(24) | The provision of network services should be carried out in full compliance with the principles relating to the protection of personal data in accordance with Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (9).
(25) | Rámce zdieľania priestorových údajov orgánmi verejnej moci, ktorým smernica ukladá povinnosť zdieľať údaje, by mali byť nezávislé nielen od týchto orgánov verejnej moci v rámci členského štátu, ale aj od takýchto orgánov verejnej moci iných členských štátov a inštitúcií Spoločenstva. Keďže inštitúcie a orgány Spoločenstva musia často začleňovať a posudzovať priestorové informácie pochádzajúce zo všetkých členských štátov, mali by mať možnosť získať prístup k priestorovým údajom a službám priestorových údajov a využívať ich v súlade s harmonizovanými podmienkami.(25) | Frameworks for the sharing of spatial data between public authorities upon whom the Directive imposes a duty to share should be neutral in respect of such public authorities within a Member State, but also in respect of such public authorities in other Member States and of the Community institutions. Since the Community institutions and bodies frequently need to integrate and assess spatial information from all the Member States, they should be able to gain access to and use spatial data and spatial data services in accordance with harmonised conditions.
(26) | S cieľom podporiť rozvoj služieb pridanej hodnoty tretími stranami v prospech orgánov verejnej moci a verejnosti je potrebné uľahčiť prístup k priestorovým údajom, ktoré presahujú administratívne alebo štátne hranice.(26) | With a view to stimulating the development of added-value services by third parties, for the benefit of both public authorities and the public, it is necessary to facilitate access to spatial data that extend over administrative or national borders.
(27) | Efektívne zriaďovanie infraštruktúr pre priestorové informácie vyžaduje koordináciu zo strany každého, kto má záujem na zriaďovaní takýchto infraštruktúr, či ako prispievateľ alebo užívateľ. Mali by sa preto vytvoriť vhodné koordinačné štruktúry, ktoré by siahali k rôznym úrovniam štátnej správy a zohľadňovali by rozdelenie právomocí a zodpovedností v rámci členských štátov.(27) | The effective implementation of infrastructures for spatial information requires coordination by all those with an interest in the establishment of such infrastructures, whether as contributors or users. Appropriate coordination structures which extend to the various levels of government and take account of the distribution of powers and responsibilities within the Member States should therefore be established.
(28) | S cieľom využiť výhody najnovších informačných infraštruktúr a reálne skúsenosti s nimi je vhodné, aby boli opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice podporované medzinárodnými normami a normami prijatými európskymi orgánmi pre normalizáciu v súlade s postupom ustanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (10).(28) | In order to benefit from the state of the art and actual experience of information infrastructures, it is appropriate that the measures necessary for the implementation of this Directive should be supported by international standards and standards adopted by European standardisation bodies in accordance with the procedure laid down in Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations (10).
(29) | Keďže Európska environmentálna agentúra zriadená nariadením Rady (EHS) č. 1210/90 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (11) má za úlohu poskytovať Spoločenstvu objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie týkajúce sa životného prostredia na úrovni Spoločenstva a má okrem iného za cieľ zlepšiť tok informácií týkajúcich sa politiky životného prostredia medzi členskými štátmi a inštitúciami Spoločenstva, mala by aktívne prispievať k vykonávaniu tejto smernice.(29) | Since the European Environment Agency set up by Council Regulation (EEC) No 1210/90 of 7 May 1990 on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network (11) has the task of providing the Community with objective, reliable and comparable environmental information at Community level, and aims inter alia to improve the flow of policy-relevant environmental information between Member States and the Community institutions, it should contribute actively to the implementation of this Directive.
(30) | V súlade s bodom 34 Medzinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (12) sa členské štáty vyzývajú, aby pre svoje vlastné potreby a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie znázorňovať zhodu medzi touto smernicou a opatreniami na transpozíciu.(30) | In accordance with point 34 of the Interinstitutional Agreement on better law-making (12), Member States are encouraged to draw up, for themselves and in the interests of the Community, their own tables illustrating, as far as possible, the correlation between this Directive and the transposition measures, and to make them public.
(31) | Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (13).(31) | The measures necessary for the implementation of this Directive should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (13).
(32) | Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na prispôsobenie opisu existujúcich tém údajov uvedených v prílohách I, II a III. Keďže takéto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.(32) | In particular, the Commission should be empowered to adapt the description of the existing data themes referred to in Annexes I, II and III. Since such measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this Directive, they should be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC.
(33) | Komisia by mala byť taktiež splnomocnená na prijatie vykonávacích predpisov, ktorými sa ustanovia technické dojednania pre interoperabilitu a harmonizáciu súborov a služieb priestorových údajov, predpisov upravujúcich podmienky týkajúce sa prístupu k týmto súborom a službám, ako aj predpisov týkajúcich sa technických špecifikácií a povinností sieťových služieb. Keďže takéto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je doplniť túto smernicu doplnením nových nepodstatných prvkov, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.(33) | The Commission should also be empowered to adopt implementing rules laying down technical arrangements for the interoperability and harmonisation of spatial data sets and services, rules governing the conditions concerning access to such sets and services, as well as rules concerning the technical specifications and obligations of network services. Since such measures are of general scope and are designed to supplement this Directive by the addition of new non-essential elements, they should be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC.
(34) | Prípravné práce na rozhodnutiach týkajúcich sa vykonávania tejto smernice a práca na ďalšom vývoji Inspire si vyžadujú neustále monitorovanie vykonávania tejto smernice a pravidelné podávanie správ.(34) | Preparatory work for decisions concerning the implementation of this Directive and for the future evolution of Inspire requires continuous monitoring of the implementation of the Directive and regular reporting.
(35) | Keďže cieľ tejto smernice, a to zriadenie Inspire, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov z dôvodu nadnárodných aspektov a z dôvodu všeobecnej potreby koordinovať v rámci Spoločenstva podmienky prístupu, výmeny a zdieľania priestorových informácií, ale je možné ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,(35) | Since the objective of this Directive, namely the establishment of Inspire, cannot be sufficiently achieved by the Member States because of the transnational aspects and the general need within the Community to coordinate the conditions of access to, exchange and sharing of spatial information, and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Directive does not go beyond what is necessary in order to achieve this objective,
PRIJALI TÚTO SMERNICU:HAVE ADOPTED THIS DIRECTIVE:
KAPITOLA ICHAPTER I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIAGENERAL PROVISIONS
Článok 1Article 1
1.   Účelom tejto smernice je ustanoviť všeobecné pravidlá zamerané na zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) na účely politík Spoločenstva v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.1.   The purpose of this Directive is to lay down general rules aimed at the establishment of the Infrastructure for Spatial Information in the European Community (hereinafter referred to as Inspire), for the purposes of Community environmental policies and policies or activities which may have an impact on the environment.
2.   Inspire je založená na infraštruktúrach pre priestorové informácie, ktoré zriadili a prevádzkujú členské štáty.2.   Inspire shall build upon infrastructures for spatial information established and operated by the Member States.
Článok 2Article 2
1.   Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté smernice 2003/4/ES a 2003/98/ES.1.   This Directive is without prejudice to Directives 2003/4/EC and 2003/98/EC.
2.   Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby bola ovplyvnená existencia či vlastníctvo práv duševného vlastníctva orgánov verejnej moci.2.   This Directive does not affect the existence or ownership of public authorities' intellectual property rights.
Článok 3Article 3
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply:
1. | „infraštruktúra pre priestorové informácie“ sú metaúdaje, súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov; sieťové služby a technológie; dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní; a koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené v súlade s touto smernicou;1. | ‘infrastructure for spatial information’ means metadata, spatial data sets and spatial data services; network services and technologies; agreements on sharing, access and use; and coordination and monitoring mechanisms, processes and procedures, established, operated or made available in accordance with this Directive;
2. | „priestorové údaje“ sú všetky údaje s priamym alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť;2. | ‘spatial data’ means any data with a direct or indirect reference to a specific location or geographical area;
3. | „súbor priestorových údajov“ je identifikovateľná zbierka priestorových údajov;3. | ‘spatial data set’ means an identifiable collection of spatial data;
4. | „služby priestorových údajov“ sú operácie, ktoré sa môžu vykonať pri použití počítačovej aplikácie s priestorovými údajmi obsiahnutými v súboroch priestorových údajov alebo so súvisiacimi metaúdajmi;4. | ‘spatial data services’ means the operations which may be performed, by invoking a computer application, on the spatial data contained in spatial data sets or on the related metadata;
5. | „priestorový objekt“ je abstraktné znázornenie fenoménu zo skutočného sveta súvisiaceho s konkrétnou polohou alebo geografickou oblasťou;5. | ‘spatial object’ means an abstract representation of a real-world phenomenon related to a specific location or geographical area;
6. | „metaúdaje“ sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie;6. | ‘metadata’ means information describing spatial data sets and spatial data services and making it possible to discover, inventory and use them;
7. | „interoperabilita“ je možnosť kombinovania súborov priestorových údajov a možnosť interakcie služieb bez opakovaného manuálneho zásahu tak, že výsledok je koherentný a zvýši sa pridaná hodnota súborov údajov a služieb;7. | ‘interoperability’ means the possibility for spatial data sets to be combined, and for services to interact, without repetitive manual intervention, in such a way that the result is coherent and the added value of the data sets and services is enhanced;
8. | „geoportál Inspire“ je internetová stránka alebo jej rovnocenná obdoba, ktorá poskytuje prístup k službám uvedeným v článku 11 ods. 1;8. | ‘Inspire geo-portal’ means an Internet site, or equivalent, providing access to the services referred to in Article 11(1);
9. | „orgán verejnej moci“ je: | a) | každý štátny alebo iný verejný správny orgán vrátane verejných poradných orgánov na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni; | b) | každá fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca verejné správne funkcie podľa vnútroštátneho práva vrátane osobitných povinností, činností alebo služieb súvisiacich so životným prostredím a | c) | každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má verejné povinnosti alebo funkcie vo vzťahu k životnému prostrediu alebo poskytuje verejné služby súvisiace so životným prostredím pod dohľadom subjektu alebo osoby uvedenej pod písmenom a) alebo b); | členské štáty môžu stanoviť, že na účely tejto smernice sa za orgán verejnej moci nepovažujú orgány alebo inštitúcie, keď vykonávajú súdnu alebo zákonodarnú moc;9. | ‘public authority’ means: | (a) | any government or other public administration, including public advisory bodies, at national, regional or local level; | (b) | any natural or legal person performing public administrative functions under national law, including specific duties, activities or services in relation to the environment; and | (c) | any natural or legal person having public responsibilities or functions, or providing public services relating to the environment under the control of a body or person falling within (a) or (b). | Member States may provide that when bodies or institutions are acting in a judicial or legislative capacity, they are not to be regarded as a public authority for the purposes of this Directive;
10. | „tretia strana“ je každá fyzická alebo právnická osoba iná ako orgán verejnej moci.10. | ‘third party’ means any natural or legal person other than a public authority.
Článok 4Article 4
1.   Táto smernica sa vzťahuje na súbory priestorových údajov, ktoré spĺňajú tieto podmienky:1.   This Directive shall cover spatial data sets which fulfil the following conditions:
a) | týkajú sa oblasti, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc;(a) | they relate to an area where a Member State has and/or exercises jurisdictional rights;
b) | sú v elektronickom formáte;(b) | they are in electronic format;
c) | uchovávajú ich alebo sú uchovávané v mene: | i) | orgánu verejnej moci a boli vytvorené alebo prijaté orgánom verejnej moci, alebo sú spravované či aktualizované týmto orgánom a patria medzi verejné úlohy, | ii) | tretej strany, ktorej bola v súlade s článkom 12 sprístupnená sieť;(c) | they are held by or on behalf of any of the following: | (i) | a public authority, having been produced or received by a public authority, or being managed or updated by that authority and falling within the scope of its public tasks; | (ii) | a third party to whom the network has been made available in accordance with Article 12;
d) | týkajú sa jednej alebo viacerých z tém uvedených v prílohách I, II alebo III.(d) | they relate to one or more of the themes listed in Annex I, II or III.
2.   V prípadoch, keď uchovávajú viaceré identické kópie rovnakých súborov priestorových údajov rôzne orgány verejnej moci, alebo ak sa uchovávajú v ich mene, táto smernica sa vzťahuje iba na referenčnú verziu, z ktorej tieto kópie pochádzajú.2.   In cases where multiple identical copies of the same spatial data set are held by or on behalf of various public authorities, this Directive shall apply only to the reference version from which the various copies are derived.
3.   Táto smernica sa vzťahuje aj na služby priestorových údajov súvisiace s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v súboroch priestorových údajov uvedených v odseku 1.3.   This Directive shall also cover the spatial data services relating to the data contained in the spatial data sets referred to in paragraph 1.
4.   Táto smernica neustanovuje povinnosť zhromažďovať nové priestorové údaje.4.   This Directive does not require collection of new spatial data.
5.   V prípade súborov priestorových údajov, ktoré spĺňajú podmienku ustanovenú v odseku 1 písm. c), ale na ktoré vlastní tretia strana práva duševného vlastníctva, môže orgán verejnej moci konať podľa tejto smernice len so súhlasom tejto tretej strany.5.   In the case of spatial data sets which comply with the condition set out in paragraph 1(c), but in respect of which a third party holds intellectual property rights, the public authority may take action under this Directive only with the consent of that third party.
6.   Odchylne od odseku 1 sa táto smernica vzťahuje na súbory priestorových údajov, ktoré uchováva orgán verejnej moci alebo ktoré sa uchovávajú v mene tohto orgánu, ktorý pôsobí na najnižšej úrovni štátnej správy v rámci členského štátu, iba ak má členský štát zákony alebo iné právne predpisy, ktoré vyžadujú ich zhromažďovanie alebo šírenie.6.   By way of derogation from paragraph 1, this Directive shall cover spatial data sets held by or on behalf of a public authority operating at the lowest level of government within a Member State only if the Member State has laws or regulations requiring their collection or dissemination.
7.   Opis existujúcich tém údajov uvedených v prílohách I, II a III možno prispôsobiť v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3, aby sa zohľadnili meniace sa potreby priestorových údajov na podporu politík Spoločenstva, ktoré ovplyvňujú životné prostredie.7.   The description of the existing data themes referred to in Annexes I, II and III may be adapted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 22(3), in order to take into account the evolving needs for spatial data in support of Community policies that affect the environment.
KAPITOLA IICHAPTER II
METAÚDAJEMETADATA
Článok 5Article 5
1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa pre súbory a služby priestorových údajov vytvorili metaúdaje, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I, II a III, a aby sa tieto metaúdaje aktualizovali.1.   Member States shall ensure that metadata are created for the spatial data sets and services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III, and that those metadata are kept up to date.
2.   Metaúdaje obsahujú informácie o:2.   Metadata shall include information on the following:
a) | súlade súborov priestorových údajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1;(a) | the conformity of spatial data sets with the implementing rules provided for in Article 7(1);
b) | podmienkach, ktoré sa vzťahujú na prístup k súborom a službám priestorových údajov a na ich využívanie, a tam, kde to pripadá do úvahy, o zodpovedajúcich poplatkoch;(b) | conditions applying to access to, and use of, spatial data sets and services and, where applicable, corresponding fees;
c) | kvalite a platnosti súborov priestorových údajov;(c) | the quality and validity of spatial data sets;
d) | orgánoch verejnej moci zodpovedných za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov a služieb priestorových údajov;(d) | the public authorities responsible for the establishment, management, maintenance and distribution of spatial data sets and services;
e) | obmedzeniach prístupu verejnosti a dôvodoch takýchto obmedzení v súlade s článkom 13.(e) | limitations on public access and the reasons for such limitations, in accordance with Article 13.
3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli metaúdaje úplné a mali dostatočnú kvalitu na splnenie účelu ustanoveného v článku 3 ods. 6.3.   Member States shall take the necessary measures to ensure that metadata are complete and of a quality sufficient to fulfil the purpose set out in point (6) of Article 3.
4.   Predpisy na vykonávanie tohto článku sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2 do 15. maja 2008. Tieto predpisy zohľadnia príslušné existujúce medzinárodné normy a požiadavky užívateľov, najmä vo vzťahu k metaúdajom týkajúcim sa platnosti.4.   Rules for the implementation of this Article shall be adopted by 15 May 2008 in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 22(2). These rules shall take account of relevant, existing international standards and user requirements, in particular with relation to validation metadata.
Článok 6Article 6
Členské štáty vytvoria metaúdaje uvedené v článku 5 v súlade s týmto časovým harmonogramom:Member States shall create the metadata referred to in Article 5 in accordance with the following timetable:
a) | najneskôr 2 roky odo dňa prijatia vykonávacích predpisov v súlade s článkom 5 ods. 4 v prípade súborov priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I a II;(a) | not later than two years after the date of adoption of implementing rules in accordance with Article 5(4) in the case of the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annexes I and II;
b) | najneskôr 5 rokov odo dňa prijatia vykonávacích predpisov v súlade s článkom 5 ods. 4 v prípade súborov priestorových údajov, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohe III.(b) | not later than five years after the date of adoption of implementing rules in accordance with Article 5(4) in the case of the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex III.
KAPITOLA IIICHAPTER III
INTEROPERABILITA SÚBOROV A SLUŽIEB PRIESTOROVÝCH ÚDAJOVINTEROPERABILITY OF SPATIAL DATA SETS AND SERVICES
Článok 7Article 7
1.   Vykonávacie predpisy, ktorými sa ustanovia technické dojednania pre interoperabilitu a tam, kde je to možné, pre harmonizáciu súborov a služieb priestorových údajov a ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3. Pri vypracovaní vykonávacích predpisov sa zohľadnia príslušné požiadavky užívateľov, existujúce iniciatívy a medzinárodné normy na harmonizáciu súborov priestorových údajov, ako aj úvahy o uskutočniteľnosti a nákladoch a výnosoch. Ak organizácie zriadené podľa medzinárodného práva prijali príslušné normy na zabezpečenie interoperability alebo harmonizácie súborov a služieb priestorových údajov, tieto normy sa začlenia, a v prípade potreby sa uvedie odkaz na existujúce technické prostriedky, do vykonávacích predpisov uvedených v tomto odseku.1.   Implementing rules laying down technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and services, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 22(3). Relevant user requirements, existing initiatives and international standards for the harmonisation of spatial data sets, as well as feasibility and cost-benefit considerations shall be taken into account in the development of the implementing rules. Where organisations established under international law have adopted relevant standards to ensure interoperability or harmonisation of spatial data sets and services, these standards shall be integrated, and the existing technical means shall be referred to, if appropriate, in the implementing rules mentioned in this paragraph.
2.   Ako základ pre vypracovanie vykonávacích predpisov ustanovených v odseku 1 Komisia vykoná analýzu, aby sa zabezpečilo, že tieto predpisy sú uskutočniteľné a proporcionálne v zmysle ich pravdepodobných nákladov a výhod, a podelí sa o výsledky tejto analýzy s výborom uvedeným v článku 22 ods. 1. Členské štáty poskytnú Komisii na základe jej žiadosti informácie potrebné na vykonanie uvedenej analýzy.2.   As a basis for developing the implementing rules provided for in paragraph 1, the Commission shall undertake analyses to ensure that the rules are feasible and proportionate in terms of their likely costs and benefits and shall share the results of such analyses with the committee referred to in Article 22(1). Member States shall, on request, provide the Commission with the information necessary to enable it to undertake such analyses.
3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky novozhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov a zodpovedajúce služby priestorových údajov sprístupnili v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v odseku 1 do dvoch rokov od ich prijatia a aby boli ostatné súbory a služby priestorových údajov, ktoré sa stále používajú, prístupné v súlade s vykonávacími predpismi do siedmich rokov od ich prijatia. Súbory priestorových údajov sa sprístupnia v súlade s vykonávacími predpismi buď prostredníctvom prispôsobenia existujúcich súborov priestorových údajov, alebo prostredníctvom transformačných služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. d).3.   Member States shall ensure that all newly collected and extensively restructured spatial data sets and the corresponding spatial data services are available in conformity with the implementing rules referred to in paragraph 1 within two years of their adoption, and that other spatial data sets and services still in use are available in conformity with the implementing rules within seven years of their adoption. Spatial data sets shall be made available in conformity with the implementing rules either through the adaptation of existing spatial data sets or through the transformation services referred to point (d) of Article 11(1).
4.   Vykonávacie predpisy uvedené v odseku 1 sa vzťahujú na vymedzenie a klasifikáciu priestorových objektov dôležitých z hľadiska súborov priestorových údajov súvisiacich s témami uvedenými v prílohách I, II alebo III a na spôsob, akým sú tieto priestorové údaje georeferencované.4.   Implementing rules referred to in paragraph 1 shall cover the definition and classification of spatial objects relevant to spatial data sets related to the themes listed in Annex I, II or III and the way in which those spatial data are geo-referenced.
5.   Zástupcom členských štátov na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj ostatným fyzickým alebo právnickým osobám so záujmom o dotknuté priestorové údaje v súvislosti s ich úlohou v infraštruktúre pre priestorové informácie vrátane užívateľov, producentov, poskytovateľov služieb pridanej hodnoty alebo akýchkoľvek koordinačných subjektov sa poskytne príležitosť zúčastňovať sa na prípravných poradách o obsahu vykonávacích predpisov uvedených v odseku 1 pred ich prerokovaním vo výbore uvedenom v článku 22 ods. 1.5.   Representatives of Member States at national, regional and local level as well as other natural or legal persons with an interest in the spatial data concerned by virtue of their role in the infrastructure for spatial information, including users, producers, added value service providers or any coordinating body shall be given the opportunity to participate in preparatory discussions on the content of the implementing rules referred to in paragraph 1, prior to consideration by the Committee referred to in Article 22(1).
Článok 8Article 8
1.   V prípade súborov priestorových údajov zodpovedajúcich jednej alebo viacerým témam uvedeným v prílohe I alebo II spĺňajú vykonávacie predpisy ustanovené v článku 7 ods. 1 podmienky ustanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.1.   In the case of spatial data sets corresponding to one or more of the themes listed in Annex I or II, the implementing rules provided for in Article 7(1) shall meet the conditions laid down in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article.
2.   Vykonávacie predpisy sa zaoberajú týmito hľadiskami priestorových údajov:2.   The implementing rules shall address the following aspects of spatial data:
a) | spoločným rámcom pre jedinečnú identifikáciu priestorových objektov, podľa ktorej možno mapovať identifikátory podľa vnútroštátnych systémov s cieľom zabezpečiť medzi nimi interoperabilitu;(a) | a common framework for the unique identification of spatial objects, to which identifiers under national systems can be mapped in order to ensure interoperability between them;
b) | vzťahom medzi priestorovými objektmi;(b) | the relationship between spatial objects;
c) | kľúčovými vlastnosťami a zodpovedajúcim viacjazyčným odborným slovníkom obyčajne požadovaným pre politiky, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie;(c) | the key attributes and the corresponding multilingual thesauri commonly required for policies which may have an impact on the environment;
d) | informáciami o časovom rozmere údajov;(d) | information on the temporal dimension of the data;
e) | aktualizáciami údajov.(e) | updates of the data.
3.   Vykonávacie predpisy musia byť vypracované tak, aby sa zabezpečila jednotnosť medzi jednotlivými informáciami, ktoré sa vzťahujú na rovnakú polohu, ako aj medzi informáciami, ktoré sa vzťahujú na rovnaký objekt zobrazený v rôznych mierkach.3.   The implementing rules shall be designed to ensure consistency between items of information which refer to the same location or between items of information which refer to the same object represented at different scales.
4.   Vykonávacie predpisy musia byť vypracované tak, aby sa zabezpečilo, že informácie pochádzajúce z rôznych súborov priestorových údajov sú porovnateľné, pokiaľ ide o hľadiská uvedené v článku 7 ods. 4 a v odseku 2 tohto článku.4.   The implementing rules shall be designed to ensure that information derived from different spatial data sets is comparable as regards the aspects referred to in Article 7(4) and in paragraph 2 of this Article.
Článok 9Article 9
Vykonávacie predpisy ustanovené v článku 7 ods. 1 sa prijmú v súlade s týmto časovým harmonogramom:The implementing rules provided for in Article 7(1) shall be adopted in accordance with the following timetable:
a) | najneskôr do 15. mája 2009 v prípade súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I;(a) | no later than 15 May 2009 in the case of the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex I;
b) | najneskôr do 15. mája 2012 v prípade súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách II alebo III.(b) | no later than 15 May 2012 in the case of the spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex II or III.
Článok 10Article 10
1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky informácie vrátane údajov, kódov a technických klasifikácií, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s vykonávacími predpismi ustanovenými v článku 7 ods. 1, prístupné orgánom verejnej moci alebo tretím stranám v súlade s podmienkami, ktoré neobmedzujú využitie uvedených informácií na tento účel.1.   Member States shall ensure that any information, including data, codes and technical classifications, needed for compliance with the implementing rules provided for in Article 7(1) is made available to public authorities or third parties in accordance with conditions that do not restrict its use for that purpose.
2.   S cieľom zabezpečiť, aby boli priestorové údaje týkajúce sa geografického prvku, ktorý sa nachádza na hranici dvoch alebo viacerých členských štátov, koherentné, členské štáty, ak je to vhodné, vzájomnou dohodou rozhodnú o znázornení a umiestnení takýchto spoločných prvkov.2.   In order to ensure that spatial data relating to a geographical feature, the location of which spans the frontier between two or more Member States, are coherent, Member States shall, where appropriate, decide by mutual consent on the depiction and position of such common features.
KAPITOLA IVCHAPTER IV
SIEŤOVÉ SLUŽBYNETWORK SERVICES
Článok 11Article 11
1.   Pre súbory a služby priestorových údajov, ku ktorým boli vytvorené metaúdaje v súlade s touto smernicou, členské štáty zriadia a prevádzkujú sieť týchto služieb:1.   Member States shall establish and operate a network of the following services for the spatial data sets and services for which metadata have been created in accordance with this Directive:
a) | vyhľadávacie služby, ktoré umožňujú vyhľadávať súbory a služby priestorových údajov na základe obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a zobraziť obsah týchto metaúdajov;(a) | discovery services making it possible to search for spatial data sets and services on the basis of the content of the corresponding metadata and to display the content of the metadata;
b) | zobrazovacie služby, ktoré umožňujú prinajmenšom zobraziť, navigovať, priblížiť/vzdialiť, sledovať alebo prekrývať prehliadateľné súbory priestorových údajov a zobraziť informácie o legende a akýkoľvek príslušný obsah metaúdajov;(b) | view services making it possible, as a minimum, to display, navigate, zoom in/out, pan, or overlay viewable spatial data sets and to display legend information and any relevant content of metadata;
c) | ukladacie služby, ktoré umožňujú ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo častí týchto súborov, a ak je to možné, priamo vstupovať do týchto súborov;(c) | download services, enabling copies of spatial data sets, or parts of such sets, to be downloaded and, where practicable, accessed directly;
d) | transformačné služby, ktoré umožňujú transformovať súbory priestorových údajov na účely dosiahnutia interoperability;(d) | transformation services, enabling spatial data sets to be transformed with a view to achieving interoperability;
e) | služby, ktoré umožňujú spustenie služieb priestorových údajov.(e) | services allowing spatial data services to be invoked.
Tieto služby zohľadňujú príslušné požiadavky užívateľov a sú ľahko použiteľné, dostupné verejnosti a prístupné cez internet alebo prostredníctvom iného vhodného telekomunikačného prostriedku.Those services shall take into account relevant user requirements and shall be easy to use, available to the public and accessible via the Internet or any other appropriate means of telecommunication.
2.   Na účely služieb uvedených v odseku 1 písm. a) sa zavedie prinajmenšom táto kombinácia kritérií vyhľadávania:2.   For the purposes of the services referred to in point (a) of paragraph 1, as a minimum the following combination of search criteria shall be implemented:
a) | kľúčové slová;(a) | keywords;
b) | klasifikácia priestorových údajov a služieb;(b) | classification of spatial data and services;
c) | kvalita a platnosť súborov priestorových údajov;(c) | the quality and validity of spatial data sets;
d) | stupeň súladu s vykonávacími predpismi ustanovenými v článku 7 ods. 1;(d) | degree of conformity with the implementing rules provided for in Article 7(1);
e) | geografická poloha;(e) | geographical location;
f) | podmienky, ktoré sa vzťahujú na prístupnosť a používanie súborov a služieb priestorových údajov;(f) | conditions applying to the access to and use of spatial data sets and services;
g) | orgány verejnej moci zodpovedné za vytvorenie, spravovanie, uchovávanie a distribúciu súborov a služieb priestorových údajov.(g) | the public authorities responsible for the establishment, management, maintenance and distribution of spatial data sets and services.
3.   Transformačné služby uvedené v odseku 1 písm. d) sa kombinujú s ostatnými službami uvedenými v tomto odseku takým spôsobom, aby mohli byť tieto služby prevádzkované v súlade s vykonávacími predpismi ustanovenými v článku 7 ods. 1.3.   The transformation services referred to in point (d) of paragraph 1 shall be combined with the other services referred to in that paragraph in such a way as to enable all those services to be operated in conformity with the implementing rules provided for in Article 7(1).
Článok 12Article 12
Členské štáty zabezpečia, aby orgány verejnej moci boli technicky schopné prepojiť svoje súbory a služby priestorových údajov so sieťou uvedenou v článku 11 ods. 1. Táto služba sa na požiadanie sprístupní aj tretím stranám, ktorých súbory a služby priestorových údajov sú v súlade s vykonávacími predpismi ustanovujúcimi povinnosti, najmä čo sa týka metaúdajov, sieťových služieb a interoperability.Member States shall ensure that public authorities are given the technical possibility to link their spatial data sets and services to the network referred to in Article 11(1). This service shall also be made available upon request to third parties whose spatial data sets and services comply with implementing rules laying down obligations with regard, in particular, to metadata, network services and interoperability.
Článok 13Article 13
1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 môžu členské štáty obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov prostredníctvom služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a), ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil medzinárodné vzťahy, verejnú bezpečnosť alebo národnú obranu.1.   By way of derogation from Article 11(1), Member States may limit public access to spatial data sets and services through the services referred to in point (a) of Article 11(1) where such access would adversely affect international relations, public security or national defence.
Odchylne od článku 11 ods. 1 môžu členské štáty obmedziť prístup verejnosti k súborom a službám priestorových údajov prostredníctvom služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. b) až e) alebo k službám elektronického obchodu uvedeným v článku 14 ods. 3, ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil akékoľvek z týchto hľadísk:By way of derogation from Article 11(1), Member States may limit public access to spatial data sets and services through the services referred to in points (b) to (e) of Article 11(1), or to the e-commerce services referred to in Article 14(3), where such access would adversely affect any of the following:
a) | dôvernosť konania orgánov verejnej moci, ak je takáto dôvernosť ustanovená právnym predpisom;(a) | the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law;
b) | medzinárodné vzťahy, verejnú bezpečnosť alebo národnú obranu;(b) | international relations, public security or national defence;
c) | výkon spravodlivosti, možnosť každej osoby mať spravodlivý súdny proces alebo schopnosť orgánu verejnej moci viesť vyšetrovanie trestno-právnej alebo disciplinárnej povahy;(c) | the course of justice, the ability of any person to receive a fair trial or the ability of a public authority to conduct an enquiry of a criminal or disciplinary nature;
d) | dôvernosť obchodných alebo priemyselných informácií, ak takúto dôvernosť ustanovuje vnútroštátne právo alebo právo Spoločenstva na ochranu oprávneného hospodárskeho záujmu vrátane verejného záujmu na zachovaní štatistickej dôvernosti a daňového tajomstva;(d) | the confidentiality of commercial or industrial information, where such confidentiality is provided for by national or Community law to protect a legitimate economic interest, including the public interest in maintaining statistical confidentiality and tax secrecy;
e) | práva duševného vlastníctva;(e) | intellectual property rights;
f) | dôvernosť osobných údajov a/alebo spisov týkajúcich sa fyzickej osoby, ak táto osoba nedala súhlas na zverejnenie týchto informácií, ak je takáto dôvernosť ustanovená vnútroštátnym právom alebo právom Spoločenstva;(f) | the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law;
g) | záujmy alebo ochranu akejkoľvek osoby, ktorá požadované informácie poskytla dobrovoľne bez toho, aby k tomu bola povinná zo zákona alebo jej bolo možné na základe zákona túto povinnosť uložiť, ak táto osoba s uverejnením dotknutých informácií nesúhlasila;(g) | the interests or protection of any person who supplied the information requested on a voluntary basis without being under, or capable of being put under, a legal obligation to do so, unless that person has consented to the release of the information concerned;
h) | ochrana životného prostredia, ktorého sa týkajú takéto informácie, ako napríklad miesto výskytu vzácneho druhu.(h) | the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.
2.   Dôvody na obmedzenie prístupu ustanovené v odseku 1 sa vykladajú reštriktívnym spôsobom, pričom sa v jednotlivých prípadoch zohľadní, či poskytnutie prístupu slúži verejnému záujmu. V každom konkrétnom prípade sa verejný záujem, ktorému slúži zverejnenie, posúdi v porovnaní so záujmom, ktorému slúži obmedzenie alebo podmienenie prístupu. Členské štáty nemôžu na základe odseku 1 písm. a), d), f), g) a h) obmedziť prístup k informáciám o emisiách do životného prostredia.2.   The grounds for limiting access, as provided for in paragraph 1, shall be interpreted in a restrictive way, taking into account for the particular case the public interest served by providing this access. In every particular case, the public interest served by disclosure shall be weighed against the interest served by limiting or conditioning the access. Member States may not, by virtue of points (a), (d), (f), (g) and (h) of paragraph 1, limit access to information on emissions into the environment.
3.   V rámci toho a na účely uplatňovania odseku 1 písm. f) členské štáty zabezpečia, aby boli splnené požiadavky smernice 95/46/ES.3.   Within this framework, and for the purposes of the application of point (f) of paragraph 1, Member States shall ensure that the requirements of Directive 95/46/EC are complied with.
Článok 14Article 14
1.   Členské štáty zabezpečia, aby služby uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) a b) boli verejnosti prístupné bezplatne.1.   Member States shall ensure that the services referred to in points (a) and (b) of Article 11(1) are available to the public free of charge.
2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť orgánu verejnej moci, ktorý poskytuje službu uvedenú v článku 11 ods. 1 písm. b), vyberať poplatky, ak takéto poplatky zabezpečujú uchovávanie súborov priestorových údajov a s tým spojené služby, a to najmä v prípadoch, ktoré zahŕňajú veľmi veľké množstvo často aktualizovaných údajov.2.   By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow a public authority supplying a service referred to in point (b) of Article 11(1) to apply charges where such charges secure the maintenance of spatial data sets and corresponding data services, especially in cases involving very large volumes of frequently updated data.
3.   Údaje sprístupnené prostredníctvom zobrazovacích služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. b) môžu byť vo forme, ktorá zabraňuje ich opätovnému využitiu na komerčné účely.3.   Data made available through the view services referred to in point (b) of Article 11(1) may be in a form preventing their re-use for commercial purposes.
4.   Ak orgány verejnej moci vyberajú poplatky za služby uvedené v článku 11 ods. 1 písm. b), c) alebo e), členské štáty zabezpečia dostupnosť služieb elektronického obchodu. Na takéto služby sa môžu vzťahovať vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, dohody o udelení licencie uzavreté kliknutím alebo v prípade potreby i licencie.4.   Where public authorities levy charges for the services referred to in points (b), (c) or (e) of Article 11(1), Member States shall ensure that e-commerce services are available. Such services may be covered by disclaimers, click-licences or, where necessary, licences.
Článok 15Article 15
1.   Komisia vytvorí a prevádzkuje na úrovni Spoločenstva geoportál Inspire.1.   The Commission shall establish and operate an Inspire geo-portal at Community level.
2.   Členské štáty poskytujú prístup k službám uvedeným v článku 11 ods. 1 prostredníctvom geoportálu Inspire uvedeného v odseku 1. Členské štáty môžu poskytovať prístup k týmto službám aj prostredníctvom vlastných prístupových bodov.2.   Member States shall provide access to the services referred to in Article 11(1) through the Inspire geo-portal referred to in paragraph 1. Member States may also provide access to those services through their own access points.
Článok 16Article 16
Predpisy na vykonávanie, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto kapitoly jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3 a ustanovia najmä:Rules for implementation designed to amend non-essential elements of this Chapter by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 22(3), and shall in particular lay down the following:
a) | technickú špecifikáciu služieb uvedených v článkoch 11 a 12 a minimálne výkonnostné kritériá pre tieto služby, pričom sa zohľadnia existujúce požiadavky na oznamovanie a odporúčania prijaté v rámci právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia, existujúce služby elektronického obchodu a technický pokrok;(a) | technical specifications for the services referred to in Articles 11 and 12 and minimum performance criteria for those services, taking account of existing reporting requirements and recommendations adopted within the framework of Community environmental legislation, existing e-commerce services and technological progress;
b) | povinnosti uvedené v článku 12.(b) | the obligations referred to in Article 12.
KAPITOLA VCHAPTER V
ZDIEĽANIE ÚDAJOVDATA-SHARING
Článok 17Article 17
1.   Každý členský štát prijme opatrenia na zdieľanie súborov a služieb priestorových údajov medzi svojimi orgánmi verejnej moci uvedenými v článku 3 bode 9 písm. a) a b). Tieto opatrenia umožnia týmto orgánom verejnej moci získať prístup k súborom a službám priestorových údajov a vymieňať si a využívať tieto súbory a služby na účely verejných úloh, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.1.   Each Member State shall adopt measures for the sharing of spatial data sets and services between its public authorities referred to in point (9)(a) and (b) of Article 3. Those measures shall enable those public authorities to gain access to spatial data sets and services, and to exchange and use those sets and services, for the purposes of public tasks that may have an impact on the environment.
2.   Opatrenia ustanovené v odseku 1 vylučujú akékoľvek obmedzenia, ktoré by mohli vytvoriť praktické prekážky, ktoré sa vyskytnú v momente použitia, pri zdieľaní súborov a služieb priestorových údajov.2.   The measures provided for in paragraph 1 shall preclude any restrictions likely to create practical obstacles, occurring at the point of use, to the sharing of spatial data sets and services.
3.   Členské štáty môžu povoliť orgánom verejnej moci, ktoré poskytujú súbory a služby priestorových údajov, aby na ne poskytli licenciu orgánom verejnej moci alebo inštitúciám a orgánom Spoločenstva, ktoré tieto súbory a služby priestorových údajov používajú, a/alebo aby za ne od uvedených orgánov a inštitúcií vyberali poplatky. Akékoľvek takéto poplatky a licencie musia byť v plnom rozsahu v súlade so všeobecným cieľom, ktorým je uľahčenie zdieľania súborov a služieb priestorových údajov medzi orgánmi verejnej moci. Ak sa vyberajú poplatky, tieto budú na minimálnej úrovni, ktorá je potrebná na zabezpečenie požadovanej kvality a poskytovania súborov a služieb priestorových údajov a primeranej návratnosti investícií, pričom sa v prípade potreby musia dodržať požiadavky na samofinancovanie orgánov verejnej moci, ktoré poskytujú súbory a služby priestorových údajov. Súbory a služby priestorových údajov poskytované členskými štátmi inštitúciám a orgánom Spoločenstva na účely plnenia ich oznamovacích povinností podľa právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa životného prostredia nepodliehajú žiadnym poplatkom.3.   Member States may allow public authorities that supply spatial data sets and services to license them to, and/or require payment from, the public authorities or institutions and bodies of the Community that use these spatial data sets and services. Any such charges and licenses must be fully compatible with the general aim of facilitating the sharing of spatial data sets and services between public authorities. Where charges are made, these shall be kept to the minimum required to ensure the necessary quality and supply of spatial data sets and services together with a reasonable return on investment, while respecting the self-financing requirements of public authorities supplying spatial data sets and services, where applicable. Spatial data sets and services provided by Member States to Community institutions and bodies in order to fulfil their reporting obligations under Community legislation relating to the environment shall not be subject to any charging.
4.   Dojednania o zdieľaní súborov a služieb priestorových údajov ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sú otvorené orgánom verejnej moci uvedeným v článku 3 bode 9 písm. a) a b) ostatných členských štátov a inštitúciám a orgánom Spoločenstva na účely vykonávania verejných úloh, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.4.   The arrangements for the sharing of spatial data sets and services provided for in paragraphs 1, 2 and 3 shall be open to public authorities referred to in point (9)(a) and (b) of Article 3 of other Member States and to the institutions and bodies of the Community, for the purposes of public tasks that may have an impact on the environment.
5.   Dojednania o zdieľaní súborov a služieb priestorových údajov ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sú otvorené na recipročnom a rovnocennom základe subjektom zriadeným medzinárodnými dohodami, ktorých stranami sú Spoločenstvo a členské štáty, na účely vykonávania úloh, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.5.   The arrangements for the sharing of spatial data sets and services provided for in paragraphs 1, 2 and 3 shall be open, on a reciprocal and equivalent basis, to bodies established by international agreements to which the Community and Member States are parties, for the purposes of tasks that may have an impact on the environment.
6.   Ak sa dojednania o zdieľaní súborov a služieb priestorových údajov ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sprístupnia v súlade s odsekmi 4 a 5, tieto dojednania sa môžu doplniť požiadavkami vnútroštátneho práva, ktoré podmieňujú ich použitie.6.   Where the arrangements for the sharing of spatial data sets and services provided for in paragraphs 1, 2 and 3 are made available in accordance with paragraphs 4 and 5, these arrangements may be accompanied by requirements under national law conditioning their use.
7.   Odchylne od tohto článku môžu členské štáty obmedziť zdieľanie, ak by sa ním ohrozil výkon spravodlivosti, verejná bezpečnosť, národná obrana alebo medzinárodné vzťahy.7.   By way of derogation from this Article, Member States may limit sharing when this would compromise the course of justice, public security, national defence or international relations.
8.   Členské štáty poskytnú inštitúciám a orgánom Spoločenstva prístup k súborom a službám priestorových údajov v súlade s harmonizovanými podmienkami. Vykonávacie predpisy, ktoré upravujú tieto podmienky a ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 22 ods. 3. Tieto vykonávacie predpisy budú v plnom rozsahu dodržiavať zásady ustanovené v odsekoch 1 až 3.8.   Member States shall provide the institutions and bodies of the Community with access to spatial data sets and services in accordance with harmonised conditions. Implementing rules governing those conditions, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 22(3). These implementing rules shall fully respect the principles set out in paragraphs 1 to 3.
KAPITOLA VICHAPTER VI
KOORDINÁCIA A DOPLŇUJÚCE OPATRENIACOORDINATION AND COMPLEMENTARY MEASURES
Článok 18Article 18
Členské štáty zabezpečia, aby boli na rôznych úrovniach štátnej správy určené vhodné štruktúry a mechanizmy na koordinovanie príspevkov od všetkých, ktorí sú zainteresovaní na ich infraštruktúrach pre priestorové informácie.Member States shall ensure that appropriate structures and mechanisms are designated for coordinating, across the different levels of government, the contributions of all those with an interest in their infrastructures for spatial information.
Prostredníctvom týchto štruktúr sa koordinujú okrem iných príspevky užívateľov, producentov, poskytovateľov služieb pridanej hodnoty a koordinačných subjektov ohľadom určenia dôležitých súborov údajov, potrieb užívateľov, poskytovania informácií o existujúcich postupoch a poskytovania spätnej väzby o vykonávaní tejto smernice.These structures shall coordinate the contributions of, inter alia, users, producers, added-value service providers and coordinating bodies, concerning the identification of relevant data sets, user needs, the provision of information on existing practices and the provision of feedback on the implementation of this Directive.
Článok 19Article 19
1.   Komisia zodpovedá za koordináciu Inspire na úrovni Spoločenstva a na tento účel jej pomáhajú príslušné organizácie, a najmä Európska environmentálna agentúra.1.   The Commission shall be responsible for coordinating Inspire at Community level and shall be assisted for that purpose by relevant organisations and, in particular, by the European Environment Agency.
2.   Každý členský štát určí kontaktné miesto, zvyčajne orgán verejnej moci, zodpovedné za kontakty s Komisiou v súvislosti s touto smernicou. Toto kontaktné miesto bude podporované koordinačnou štruktúrou, pričom sa zohľadní rozdelenie právomocí a zodpovedností v rámci členského štátu.2.   Each Member State shall designate a contact point, usually a public authority, to be responsible for contacts with the Commission in relation to this Directive. This contact point will be supported by a coordination structure, taking account of the distribution of powers and responsibilities within the Member State.
Článok 20Article 20
Vykonávacie predpisy uvedené v tejto smernici v náležitej miere zohľadnia normy prijaté európskymi organizáciami pre normalizáciu v súlade s postupom ustanoveným v smernici 98/34/ES, ako aj medzinárodné normy.The implementing rules referred to in this Directive shall take due account of standards adopted by European standardisation bodies in accordance with the procedure laid down in Directive 98/34/EC, as well as international standards.
KAPITOLA VIICHAPTER VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIAFINAL PROVISIONS
Článok 21Article 21
1.   Členské štáty monitorujú zriaďovanie a používanie svojich infraštruktúr pre priestorové informácie. Výsledky tohto monitorovania trvalo sprístupnia Komisii a verejnosti.1.   Member States shall monitor the implementation and use of their infrastructures for spatial information. They shall make the results of this monitoring accessible to the Commission and to the public on a permanent basis.
2.   Najneskôr do 15. mája 2010 zašlú členské štáty Komisii správu, ktorá obsahuje súhrnné údaje o:2.   No later than 15 May 2010 Member States shall send to the Commission a report including summary descriptions of:
a) | koordinácii poskytovateľov z verejného sektora a užívateľov súborov a služieb priestorových údajov z verejného sektora a sprostredkovateľských orgánov, ako aj o vzťahu s tretími stranami a o organizácii zabezpečenia kvality;(a) | how public sector providers and users of spatial data sets and services and intermediary bodies are coordinated, and of the relationship with the third parties and of the organisation of quality assurance;
b) | príspevku orgánov verejnej moci alebo tretích strán k fungovaniu a koordinácii infraštruktúry pre priestorové informácie;(b) | the contribution made by public authorities or third parties to the functioning and coordination of the infrastructure for spatial information;
c) | informáciách o využívaní infraštruktúry pre priestorové informácie;(c) | information on the use of the infrastructure for spatial information;
d) | dohodách o zdieľaní údajov medzi orgánmi verejnej moci;(d) | data-sharing agreements between public authorities;
e) | nákladoch a výhodách vyplývajúcich z vykonávania tejto smernice.(e) | the costs and benefits of implementing this Directive.
3.   Každé tri roky a prvýkrát najneskôr do 15. mája 2013 zašlú členské štáty Komisii správu obsahujúcu aktualizované informácie týkajúce sa bodov uvedených v odseku 2.3.   Every three years, and starting no later than 15 May 2013, Member States shall send to the Commission a report providing updated information in relation to the items referred to in paragraph 2.
4.   Podrobné predpisy na vykonávanie tohto článku sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 22 ods. 2.4.   Detailed rules for the implementation of this Article shall be adopted in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 22(2).
Článok 22Article 22
1.   Komisii pomáha výbor.1.   The Commission shall be assisted by a Committee.
2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.2.   Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.
3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.3.   Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
Článok 23Article 23
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 15. mája 2014 a potom každých šesť rokov správu o vykonávaní tejto smernice, ktorá vychádza okrem iného zo správ členských štátov podľa článku 21 ods. 2 a 3.By 15 May 2014 and every six years thereafter the Commission shall present to the European Parliament and to the Council a report on the implementation of this Directive based, inter alia, on reports from Member States in accordance with Article 21(2) and (3).
Ak je to potrebné, k správe sa prikladajú aj návrhy na činnosť Spoločenstva.Where necessary, the report shall be accompanied by proposals for Community action.
Článok 24Article 24
1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 15. mája 2009.1.   Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 15 May 2009.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States.
2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.2.   Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive.
Článok 25Article 25
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.This Directive shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Článok 26Article 26
Táto smernica je určená členským štátom.This Directive is addressed to the Member States.
V Štrasburgu 14. marca 2007Done at Strasbourg, 14 March 2007.
Za Európsky parlamentFor the European Parliament
predsedaThe President
H.-G. PÖTTERINGH.-G. PÖTTERING
Za RaduFor the Council
predsedaThe President
G. GLOSERG. GLOSER
(1)  Ú. v. EÚ C 221, 8.9.2005, s. 33.(1)  OJ C 221, 8.9.2005, p. 33.
(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 7. júna 2005 (Ú. v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 116), spoločná pozícia Rady z 23. januára 2006 (Ú. v. EÚ C 126 E, 30.5.2006, s. 16) a pozícia Európskeho parlamentu z 13. júna 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 29. januára 2007 a legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. februára 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).(2)  Opinion of the European Parliament of 7 June 2005 (OJ C 124 E, 25.5.2006, p. 116), Council Common Position of 23 January 2006 (OJ C 126 E, 30.5.2006, p. 16) and Position of the European Parliament of 13 June 2006 (not yet published in the Official Journal). Decision of the Council of 29 January 2007 and legislative resolution of the European Parliament of 13 February 2007 (not yet published in the Official Journal).
(3)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.(3)  OJ L 242, 10.9.2002, p. 1.
(4)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.(4)  OJ L 41, 14.2.2003, p. 26.
(5)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90.(5)  OJ L 345, 31.12.2003, p. 90.
(6)  Ú. v. ES L 138, 28.5.2002, s. 1.(6)  OJ L 138, 28.5.2002, p. 1.
(7)  Ú. v. ES L 192, 28.7.2000, s. 36.(7)  OJ L 192, 28.7.2000, p. 36.
(8)  Ú. v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 788/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 17).(8)  OJ L 324, 11.12.2003, p. 1. Regulation as amended by Regulation (EC) No 788/2004 (OJ L 138, 30.4.2004, p. 17).
(9)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).(9)  OJ L 281, 23.11.1995, p. 31. Directive as amended by Regulation (EC) No 1882/2003 (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).
(10)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.(10)  OJ L 204, 21.7.1998, p. 37. Directive as last amended by the 2003 Act of Accession.
(11)  Ú. v. ES L 120, 11.5.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1641/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 1).(11)  OJ L 120, 11.5.1990, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1641/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 245, 29.9.2003, p. 1).
(12)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.(12)  OJ C 321, 31.12.2003, p. 1.
(13)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).(13)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. Decision as amended by Decision 2006/512/EC (OJ L 200, 22.7.2006, p. 11).
PRÍLOHA IANNEX I
TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 PÍSM. a), ČLÁNKU 8 ODS. 1 A ČLÁNKU 9 PÍSM. a)SPATIAL DATA THEMES REFERRED TO IN ARTICLES 6(A), 8(1) AND 9(A)
1. | Súradnicové referenčné systémy | Systémy pre jednotne referenčné priestorové informácie v priestore v podobe množiny súradníc (x, y, z) a/alebo zemepisnej šírky, dĺžky a výšky založených na geodetickom horizontálnom a vertikálnom východzom bode.1. | Coordinate reference systems | Systems for uniquely referencing spatial information in space as a set of coordinates (x, y, z) and/or latitude and longitude and height, based on a geodetic horizontal and vertical datum.
2. | Geografické systémy sietí | Harmonizovaná sieť s viacúrovňovým rozlíšením so spoločným počiatočným bodom a štandardizovanou polohou a veľkosťou buniek siete.2. | Geographical grid systems | Harmonised multi-resolution grid with a common point of origin and standardised location and size of grid cells.
3. | Zemepisné názvy | Názvy oblastí, regiónov, lokalít, veľkomiest, predmestí, miest alebo osád alebo akéhokoľvek zemepisného či topografického prvku verejného alebo historického významu.3. | Geographical names | Names of areas, regions, localities, cities, suburbs, towns or settlements, or any geographical or topographical feature of public or historical interest.
4. | Správne jednotky | Správne jednotky rozdeľujúce oblasti, v ktorých členské štáty majú právomoc rozhodovať a/alebo vykonávajú túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a celoštátneho riadenia, oddelené správnymi hranicami.4. | Administrative units | Units of administration, dividing areas where Member States have and/or exercise jurisdictional rights, for local, regional and national governance, separated by administrative boundaries.
5. | Adresy | Poloha nehnuteľností založená na identifikátoroch obsiahnutých v adrese, obyčajne podľa názvu ulice, čísla domu, poštového smerovacieho čísla.5. | Addresses | Location of properties based on address identifiers, usually by road name, house number, postal code.
6. | Katastrálne parcely | Územia vymedzené katastrálnymi registrami alebo rovnocennými registrami.6. | Cadastral parcels | Areas defined by cadastral registers or equivalent.
7. | Dopravné siete | Cestné, železničné, letecké a vodné dopravné siete a s nimi súvisiaca infraštruktúra. Patria sem prepojenia medzi jednotlivými sieťami. Zahŕňajú tiež transeurópsku dopravnú sieť vymedzenú v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete (1) a budúcich revíziách uvedeného rozhodnutia.7. | Transport networks | Road, rail, air and water transport networks and related infrastructure. Includes links between different networks. Also includes the trans-European transport network as defined in Decision No 1692/96/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 1996 on Community Guidelines for the development of the trans-European transport network (1) and future revisions of that Decision.
8. | Hydrografia | Hydrografické prvky vrátane morských oblastí a všetkých ostatných vodných útvarov a objektov vzťahujúcich sa k nim vrátane povodí riek a čiastkových povodí. Ak je to možné, v súlade s vymedzeniami pojmov ustanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (2), a v podobe sietí.8. | Hydrography | Hydrographic elements, including marine areas and all other water bodies and items related to them, including river basins and sub-basins. Where appropriate, according to the definitions set out in Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (2) and in the form of networks.
9. | Chránené územia | Oblasti vymedzené alebo spravované v rámci medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Spoločenstva a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov.9. | Protected sites | Area designated or managed within a framework of international, Community and Member States' legislation to achieve specific conservation objectives.
(1)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).(1)  OJ L 228, 9.9.1996, p. 1. Decision as last amended by Council Regulation (EC) No 1791/2006 (OJ L 363, 20.12.2006, p. 1).
(2)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).(2)  OJ L 327, 22.12.2000, p. 1. Directive as amended by Decision No 2455/2001/EC (OJ L 331, 15.12.2001, p. 1).
PRÍLOHA IIANNEX II
TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 PÍSM. a), ČLÁNKU 8 ODS. 1 A ČLÁNKU 9 PÍSM. b)SPATIAL DATA THEMES REFERRED TO IN ARTICLES 6(A), 8(1) AND 9(B)
1. | Výška | Digitálne výškové modely zemského povrchu, ľadovcov a hladín oceánov. Patria sem pevninové vyvýšeniny, batymetria a pobrežná čiara.1. | Elevation | Digital elevation models for land, ice and ocean surface. Includes terrestrial elevation, bathymetry and shoreline.
2. | Krajinná pokrývka (land cover) | Fyzikálna a biologická pokrývka zemského povrchu vrátane umelých povrchov, poľnohospodárskych oblastí, lesov, (polo)prírodných oblastí, mokradí, vodných útvarov.2. | Land cover | Physical and biological cover of the earth's surface including artificial surfaces, agricultural areas, forests, (semi-)natural areas, wetlands, water bodies.
3. | Ortometria | Georeferencované obrazové údaje o zemskom povrchu buď zo satelitu alebo z leteckých snímačov.3. | Orthoimagery | Geo-referenced image data of the Earth's surface, from either satellite or airborne sensors.
4. | Geológia | Geológia charakterizovaná na základe zloženia a štruktúry. Zahŕňa skalné podložie, zvodnené vrstvy a geomorfológiu.4. | Geology | Geology characterised according to composition and structure. Includes bedrock, aquifers and geomorphology.
PRÍLOHA IIIANNEX III
TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 6 PÍSM. b) A ČLÁNKU 9 PÍSM. b)SPATIAL DATA THEMES REFERRED TO IN ARTICLES 6(B) AND 9(B)
1. | Štatistické jednotky | Jednotky pre šírenie alebo využívanie štatistických informácií.1. | Statistical units | Units for dissemination or use of statistical information.
2. | Stavby | Zemepisná poloha stavieb.2. | Buildings | Geographical location of buildings.
3. | Pôda | Pôdy a podložia charakterizované podľa hĺbky, textúry, štruktúry a obsahu častíc a organického materiálu, kamenitosti, erózie, prípadne priemerným sklonom a predpokladanou schopnosťou zadržiavať vodu.3. | Soil | Soils and subsoil characterised according to depth, texture, structure and content of particles and organic material, stoniness, erosion, where appropriate mean slope and anticipated water storage capacity.
4. | Využitie územia | Územie charakterizované podľa jeho súčasného a budúceho plánovaného funkčného rozmeru alebo socio-ekonomického účelu (napr. obytný, priemyselný, obchodný, poľnohospodársky, lesnícky, rekreačný).4. | Land use | Territory characterised according to its current and future planned functional dimension or socio-economic purpose (e.g. residential, industrial, commercial, agricultural, forestry, recreational).
5. | Ľudské zdravie a bezpečnosť | Geografická distribúcia najčastejších ochorení (alergie, nádorové ochorenia, ochorenia dýchacích ciest atď.), informácie o vplyve na zdravie (biologické ukazovatele, pokles plodnosti, epidémie) alebo telesný či duševný stav ľudí (únava, stres atď.), ktoré priamo (znečistenie ovzdušia, chemikálie, oslabenie ozónovej vrstvy, hluk atď.) alebo nepriamo (strava, geneticky upravené organizmy atď.) súvisia s kvalitou životného prostredia.5. | Human health and safety | Geographical distribution of dominance of pathologies (allergies, cancers, respiratory diseases, etc.), information indicating the effect on health (biomarkers, decline of fertility, epidemics) or well-being of humans (fatigue, stress, etc.) linked directly (air pollution, chemicals, depletion of the ozone layer, noise, etc.) or indirectly (food, genetically modified organisms, etc.) to the quality of the environment.
6. | Verejné a štátne služby | Patria sem verejné zariadenia, ako napríklad kanalizácia, nakladanie s odpadom, dodávka energie a dodávka vody, administratívne a sociálne štátne služby, ako napríklad verejná správa, miesta civilnej ochrany, školy a nemocnice.6. | Utility and governmental services | Includes utility facilities such as sewage, waste management, energy supply and water supply, administrative and social governmental services such as public administrations, civil protection sites, schools and hospitals.
7. | Zariadenia na monitorovanie životného prostredia | Poloha a prevádzka zariadení na monitorovanie životného prostredia zahŕňa pozorovanie a meranie emisií, stavu zložiek životného prostredia a iných parametrov ekosystému (biodiverzity, ekologických podmienok vegetácie, atď.) vykonávané orgánmi verejnej moci alebo v ich mene.7. | Environmental monitoring facilities | Location and operation of environmental monitoring facilities includes observation and measurement of emissions, of the state of environmental media and of other ecosystem parameters (biodiversity, ecological conditions of vegetation, etc.) by or on behalf of public authorities.
8. | Výrobné a priemyselné zariadenia | Priemyselné výrobné podniky vrátane zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (1), a zariadenia na čerpanie vody, bane, sklady.8. | Production and industrial facilities | Industrial production sites, including installations covered by Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (1) and water abstraction facilities, mining, storage sites.
9. | Poľnohospodárske zariadenia a zariadenia akvakultúry | Poľnohospodárske vybavenie a výrobné zariadenia (vrátane zavlažovacích systémov, skleníkov a stajní).9. | Agricultural and aquaculture facilities | Farming equipment and production facilities (including irrigation systems, greenhouses and stables).
10. | Rozmiestnenie obyvateľstva – demografia | Geografické rozmiestnenie obyvateľstva vrátane charakteristík obyvateľstva a úrovní činností zoskupené podľa siete, regiónu, administratívnej jednotky alebo inej analytickej jednotky.10. | Population distribution — demography | Geographical distribution of people, including population characteristics and activity levels, aggregated by grid, region, administrative unit or other analytical unit.
11. | Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy | Oblasti, ktoré sú spravované, regulované alebo využívané na podávanie správ na medzinárodnej, európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Patria sem skládky, ochranné pásma v okolí zdrojov pitnej vody, oblasti citlivé na dusík, regulované plavebné cesty na mori alebo na rozsiahlych vnútrozemských vodných plochách a tokoch, oblasti určené na skladovanie odpadu, oblasti s obmedzením hluku, oblasti, v ktorých je povolený prieskum a ťažba, oblasti povodí, príslušné jednotky na podávanie správ a oblasti správy pobrežných zón.11. | Area management/restriction/regulation zones and reporting units | Areas managed, regulated or used for reporting at international, European, national, regional and local levels. Includes dumping sites, restricted areas around drinking water sources, nitrate-vulnerable zones, regulated fairways at sea or large inland waters, areas for the dumping of waste, noise restriction zones, prospecting and mining permit areas, river basin districts, relevant reporting units and coastal zone management areas.
12. | Zóny prírodného rizika | Citlivé oblasti charakterizované podľa prírodných rizík (všetky atmosférické, hydrologické, seizmické, vulkanické javy a ničivé požiare, ktoré môžu mať s ohľadom na ich polohu, závažnosť a početnosť vážny vplyv na spoločnosť), napr. záplavy, zosuvy pôdy a pokles terénu, lavíny, lesné požiare, zemetrasenia, sopečné výbuchy.12. | Natural risk zones | Vulnerable areas characterised according to natural hazards (all atmospheric, hydrologic, seismic, volcanic and wildfire phenomena that, because of their location, severity, and frequency, have the potential to seriously affect society), e.g. floods, landslides and subsidence, avalanches, forest fires, earthquakes, volcanic eruptions.
13. | Atmosférické podmienky | Fyzikálne podmienky v atmosfére. Patria sem priestorové údaje založené na meraniach, modeloch alebo na kombinácii meraní a modelov vrátane miest meraní.13. | Atmospheric conditions | Physical conditions in the atmosphere. Includes spatial data based on measurements, on models or on a combination thereof and includes measurement locations.
14. | Meteorologické geografické prvky | Poveternostné podmienky a ich merania; zrážky, teplota, evapotranspirácia, rýchlosť a smer vetra.14. | Meteorological geographical features | Weather conditions and their measurements; precipitation, temperature, evapotranspiration, wind speed and direction.
15. | Oceánografické geografické prvky | Fyzikálne vlastnosti oceánov (prúdy, slanosť, výška vĺn atď.).15. | Oceanographic geographical features | Physical conditions of oceans (currents, salinity, wave heights, etc.).
16. | Morské regióny | Fyzikálne vlastnosti morí a útvarov slanej vody rozdelených na regióny a podregióny so spoločnými vlastnosťami.16. | Sea regions | Physical conditions of seas and saline water bodies divided into regions and sub-regions with common characteristics.
17. | Biogeografické regióny | Oblasti s pomerne rovnorodými ekologickými vlastnosťami so spoločnými vlastnosťami.17. | Bio-geographical regions | Areas of relatively homogeneous ecological conditions with common characteristics.
18. | Habitaty a biotopy | Geografické oblasti, pre ktoré sú charakteristické špecifické ekologické vlastnosti, procesy, štruktúra a (pre život dôležité) funkcie, ktoré fyzikálne podporujú organizmy žijúce na ich území. Patria sem suchozemské a vodné oblasti rozlíšené podľa geografických, abiotických a biotických prvkov, buď výhradne prírodné, alebo poloprírodné.18. | Habitats and biotopes | Geographical areas characterised by specific ecological conditions, processes, structure, and (life support) functions that physically support the organisms that live there. Includes terrestrial and aquatic areas distinguished by geographical, abiotic and biotic features, whether entirely natural or semi-natural.
19. | Výskyt druhov | Geografické rozdelenie výskytu živočíšnych a rastlinných druhov zoskupený podľa siete, regiónu, administratívnej jednotky alebo inej analytickej jednotky.19. | Species distribution | Geographical distribution of occurrence of animal and plant species aggregated by grid, region, administrative unit or other analytical unit.
20. | Zdroje energie | Zdroje energie vrátane uhľovodíkov, vodnej energie, energie z biomasy, solárnej energie, veternej energie atď., ak je to možné vrátane informácie o šírke a dĺžke rozlohy zdroja.20. | Energy resources | Energy resources including hydrocarbons, hydropower, bio-energy, solar, wind, etc., where relevant including depth/height information on the extent of the resource.
21. | Zdroje nerastných surovín | Zdroje nerastných surovín vrátane kovových rúd, priemyselných nerastov atď., ak je to možné vrátane informácie o šírke a dĺžke rozlohy zdroja.21. | Mineral resources | Mineral resources including metal ores, industrial minerals, etc., where relevant including depth/height information on the extent of the resource.
(1)  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).(1)  OJ L 257, 10.10.1996, p. 26. Directive as last amended by Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council (OJ L 33, 4.2.2006, p. 1).