?

11.12.2014    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 354/811.12.2014    | EN | Official Journal of the European Union | L 354/8
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1312/2014COMMISSION REGULATION (EU) No 1312/2014
z 10. decembra 2014,of 10 December 2014
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajovamending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data services
EURÓPSKA KOMISIA,THE EUROPEAN COMMISSION,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (1), and in particular Article 7(1) thereof,
keďže:Whereas:
(1) | V nariadení Komisie (EÚ) č. 1089/2010 (2) sa stanovujú technické podmienky len pre interoperabilitu súborov priestorových údajov.(1) | Commission Regulation (EU) No 1089/2010 (2) sets out the technical arrangements only for interoperability of spatial data sets.
(2) | Interoperabilitu služieb priestorových údajov charakterizuje ich vzájomná schopnosť komunikovať, vykonávať operácie alebo prenos údajov. Preto je potrebné služby priestorových údajov bližšie podložiť dodatočnými metaúdajmi. V menšej miere sa to týka aj zosúladenia obsahu služby, na rozdiel od vykonávacích predpisov pre súbory priestorových údajov.(2) | The interoperability of spatial data services is characterised by the capability to communicate, execute or transfer data among them. Therefore the spatial data services need to be further documented with additional metadata. To a lesser degree, it also concerns the harmonisation of the content of the service contrary to the spatial data sets implementing rules.
(3) | Pri tvorbe vykonávacích predpisov, ktoré predpisuje smernica 2007/2/ES, sa dôraz kládol predovšetkým na základné, t. j. sieťové služby [v nariadení Komisie (ES) č. 976/2009 (3)] a na interoperabilitu súborov priestorových údajov [v nariadení (EÚ) č. 1089/2010]. Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 by sa preto teraz malo zmeniť tak, aby obsahovalo vykonávacie predpisy pre služby priestorových údajov.(3) | For the development of the implementing rules mandated by Directive 2007/2/EC the emphasis was first put on the core services, i.e., the network services, with Commission Regulation (EC) No 976/2009 (3), and on the interoperability of the spatial data sets, in Regulation (EU) No 1089/2010. Regulation (EU) No 1089/2010 should therefore now be amended to contain the implementing rules for the spatial data services.
(4) | Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,(4) | The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,
PRIJALA TOTO NARIADENIE:HAS ADOPTED THIS REGULATION:
Článok 1Article 1
Nariadenie (EÚ) č. 1089/2010 sa mení takto:Regulation (EU) No 1089/2010 is amended as follows:
1. | Článok 1 sa nahrádza takto: | „Článok 1 | Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti | 1.   V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na technické podmienky pre interoperabilitu a prípadne na harmonizáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES. | 2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na sieťové služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Komisie (ES) č. 976/2009 (4).(1) | Article 1 is replaced by the following: | ‘Article 1 | Subject Matter and Scope | 1.   This Regulation sets out the requirements for technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC. | 2.   This Regulation does not apply to the network services falling within the scope of Commission Regulation (EC) No 976/2009 (4).
2. | Do článku 2 sa dopĺňajú tieto body 31 až 38: | „31. | ‚koncový bod‘ (end point) znamená internetovú adresu použitú na priame vyvolanie operácie poskytovanej službou priestorových údajov; | 32. | ‚prístupový bod‘ (access point) znamená internetovú adresu, ktorá obsahuje podrobný opis služby priestorových údajov vrátane zoznamu koncových bodov umožňujúcich jej vykonanie; | 33. | ‚volateľná služba priestorových údajov‘ (Invocable spatial data service) znamená ktorúkoľvek z týchto služieb: | a) | službu priestorových údajov, ktorej metaúdaje spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 1205/2008 (5); | b) | službu priestorových údajov s aspoň jedným lokátorom zdroja, ktorý je prístupovým bodom; | c) | službu priestorových údajov v súlade so zdokumentovaným a verejne dostupným súborom technických špecifikácií poskytujúcim informácie potrebné na jej vykonanie; | 34. | ‚interoperabilná služba priestorových údajov‘ (interoperable spatial data service) znamená volateľnú službu priestorových údajov, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe VI; | 35. | ‚harmonizovaná služba priestorových údajov‘ (harmonised spatial data service) znamená interoperabilnú službu priestorových údajov, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe VII; | 36. | ‚konformný súbor priestorových údajov‘ (conformant spatial data set) znamená súbor priestorových údajov, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia; | 37. | ‚operácia‘ (operation) znamená úkon podporovaný službou priestorových údajov; | 38. | ‚rozhranie‘ (interface) znamená pomenovaný súbor operácií, ktoré charakterizujú správanie jednotky (entity) v zmysle normy ISO 19119:2005.(2) | in Article 2 the following points 31 to 38 are added: | ‘31. | “end point” means the internet address used to directly call an operation provided by a spatial data service, | 32. | “access point” means an internet address containing a detailed description of a spatial data service, including a list of end points to allow its execution, | 33. | “Invocable spatial data service” means all of the following: | (a) | a spatial data service with metadata which fulfils the requirements of Commission Regulation (EC) No 1205/2008 (5), | (b) | a spatial data service with at least one resource locator that is an access point, | (c) | a spatial data service in conformity with a documented and publicly available set of technical specifications providing the information necessary for its execution, | 34. | “interoperable spatial data service” means an invocable spatial data service which fulfils the requirements of Annex VI, | 35. | “harmonised spatial data service” means an interoperable spatial data service which fulfils the requirements of Annex VII, | 36. | “conformant spatial data set” means a spatial data set which fulfils the requirements of this Regulation, | 37. | “operation” means an action supported by a spatial data service, | 38. | “interface” means the named set of operations that characterise the behaviour of an entity as defined by ISO 19119:2005. | ;
3. | Článok 6 sa mení takto: | a) | názov sa nahrádza takto: | „Zoznamy kódov a enumerácie pre súbory priestorových údajov“ | ; | b) | v odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto: | „Zoznamy kódov sú jedným z týchto typov uvedených v prílohách I až IV:“.(3) | Article 6 is amended as follows: | (a) | the title is replaced by the following: | ‘Code Lists and Enumerations for Spatial Data Sets’ | , | (b) | in paragraph 1, the introductory sentence is replaced by the following: | ‘Code lists shall be one of the following types, as specified in the Annexes I to IV:’;
4. | V článku 8 sa dopĺňa tento odsek 3: | „3.   Aktualizácie údajov sa sprístupnia všetkým súvisiacim službám priestorových údajov do lehoty stanovenej v odseku 2.“(4) | in Article 8, the following paragraph 3 is added: | ‘3.   The updates of data shall be made available to all related spatial data services according to the deadline specified in paragraph 2.’ | ;
5. | Za článok 14 sa vkladajú tieto články: | „Článok 14a | Požiadavky na volateľné služby priestorových údajov | Najneskôr do 10. decembra 2015 členské štáty poskytnú metaúdaje pre volateľné služby priestorových údajov v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe V. | Článok 14b | Podmienky interoperability a požiadavky na harmonizáciu volateľných služieb priestorových údajov | Volateľné služby priestorových údajov, ktoré sa týkajú údajov obsiahnutých v aspoň jednom konformnom súbore priestorových údajov, musia spĺňať požiadavky na interoperabilitu stanovené v prílohách V a VI, a podľa možnosti požiadavky na harmonizáciu stanovené v prílohe VII.“(5) | after Article 14, the following Articles are inserted: | ‘Article 14a | Requirements for invocable spatial data services | Not later than 10 December 2015, Member States shall provide the invocable spatial data services metadata in conformity with the requirements set out in Annex V. | Article 14b | Interoperability arrangements and harmonisation requirements for invocable spatial data services | The invocable spatial data services relating to the data contained in at least one conformant spatial data set shall fulfil the interoperability requirements set out in Annexes V and VI and, where practicable, the harmonisation requirements set-out in Annex VII.’ | ;
6. | Dopĺňa sa príloha V, ktorej znenie je uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.(6) | Annex V, as set out in the Annex I to this Regulation, is added;
7. | Dopĺňa sa príloha VI, ktorej znenie je uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.(7) | Annex VI, as set out in the Annex II to this Regulation, is added;
8. | Dopĺňa sa príloha VII, ktorej znenie je uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.(8) | Annex VII, as set out in the Annex III to this Regulation, is added.
Článok 2Article 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.
Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
V Bruseli 10. decembra 2014Done at Brussels, 10 December 2014.
Za KomisiuFor the Commission
predsedaThe President
Jean-Claude JUNCKERJean-Claude JUNCKER
(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.(1)  OJ L 108, 25.4.2007, p. 1.
(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11).(2)  Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services (OJ L 323, 8.12.2010, p. 11).
(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9).(3)  Commission Regulation (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services (OJ L 274, 20.10.2009, p. 9).
(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9).“(4)  Commission Regulation (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services (OJ L 274, 20.10.2009, p. 9).’
(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008, s. 12).“(5)  Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata (OJ L 326, 4.12.2008, p. 12)’
PRÍLOHA IANNEX I
„PRÍLOHA V‘ANNEX V
VYKONÁVACIE PREDPISY PRE VOLATEĽNÉ SLUŽBY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOVIMPLEMENTING RULES FOR INVOCABLE SPATIAL DATA SERVICES
ČASŤ APART A
Pravidlá zápisuWriting Conventions
Podobne ako v nariadení (ES) č. 1205/2008 sa na metaúdaje o službách priestorových údajov vzťahujú nasledujúce pravidlá zápisu.Similar to the Regulation (EC) No 1205/2008, the following writing conventions are used for the spatial data service metadata.
Ak sa to uvádza v opise prvkov metaúdajov, domény hodnôt sa používajú v súvislosti s početnosťou vyjadrenou v príslušných tabuľkách. Vzhľadom na konkrétnu doménu sa každá hodnota definuje prostredníctvom:Where specified in the description of the metadata elements, the value domains shall be used with the multiplicity expressed in the relevant tables. In relation to a particular domain, each value is defined by:
— | číselného identifikátora,— | a numerical identifier,
— | textového názvu pre človeka, ktorý možno preložiť do jednotlivých jazykov Spoločenstva,— | a textual name for humans which may be translated in the different Community languages,
— | jazykovo neutrálneho názvu pre počítače (hodnota vyjadrená v úvodzovkách),— | a language neutral name for computers (the value expressed between parenthesis),
— | voliteľného opisu alebo definície.— | an optional description or definition.
Tabuľky obsahujú tieto informácie:The table present the following information:
— | prvý stĺpec obsahuje odkaz na odsek prílohy, kde sa definuje prvok metaúdajov alebo skupina prvkov metaúdajov,— | the first column contains the reference to the paragraph in the Annex defining the metadata element or group of metadata elements,
— | druhý stĺpec obsahuje názov prvku metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov,— | the second column contains the name of the metadata element or group of metadata elements,
— | v treťom stĺpci sa špecifikuje početnosť prvku metaúdajov. Pri vyjadrení početnosti sa vychádza z koncepcie početnosti v jazyku UML (Unified Modelling Language – jednotný modelovací jazyk), podľa ktorej: | — | N znamená, že vo výslednom súbore sa tento prvok metaúdajov vyskytne iba N-krát, | — | 1..* znamená, že vo výslednom súbore sa tento prvok vyskytne aspoň raz, | — | 0..1 znamená, že prítomnosť prvku metaúdajov vo výslednom súbore je podmienečná, môže sa však vyskytnúť iba raz, | — | 0..* znamená, že prítomnosť prvku metaúdajov vo výslednom súbore je podmienečná, môže sa však vyskytnúť raz alebo viackrát, | — | ak je početnosť 0..1 alebo 0..*, na základe podmienky sa stanoví, kedy sú prvky metaúdajov povinné,— | the third column specifies the multiplicity of a metadata element. The expression of the multiplicity follows the unified modelling language (UML) notation for multiplicity, in which: | — | N means that there shall be only N instances of this metadata element in a result set, | — | 1..* means that there shall be at least one instance of this element in a result set, | — | 0..1 indicates that the presence of the metadata element in a result set is conditional but can occur only once, | — | 0..* indicates that the presence of the metadata element in a result set is conditional but the metadata element may occur once or more, | — | when the multiplicity is 0..1 or 0..*, the condition defines when the metadata elements is mandated.
— | štvrtý stĺpec obsahuje podmienku, ak sa početnosť prvku neuplatňuje na všetky druhy zdrojov. Za iných okolností sú povinné všetky prvky.— | the fourth column contains a conditional statement if the multiplicity of the element does not apply to all types of resources. All elements are mandatory in other circumstances.
ČASŤ BPART B
Prvok metaúdajov ‚kategória‘Category Metadata Element
1.   Kategória1.   Category
Ide o uvedenie stavu služby priestorových údajov z hľadiska volateľnosti.This is a citation of the status of the spatial data service versus invocability.
Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je nasledujúca:The value domain of this metadata element is as follows:
1.1.   Volateľná (invocable)1.1.   Invocable (invocable)
Služba priestorových údajov je volateľnou službou priestorových údajov.The spatial data service is an invocable spatial data service.
1.2.   Interoperabilná (interoperable)1.2.   Interoperable (interoperable)
Volateľná služba priestorových údajov je interoperabilnou službou priestorových údajov.The invocable spatial data service is an interoperable spatial data service.
1.3.   Harmonizovaná (harmonised)1.3.   Harmonised (harmonised)
Interoperabilná služba priestorových údajov je harmonizovanou službou priestorových údajov.The interoperable spatial data service is a harmonised spatial data service.
ČASŤ CPART C
Pokyny týkajúce sa početnosti a podmienok prvkov metaúdajovInstructions on Multiplicity and Conditions of the Metadata Elements
Nové metaúdaje, ktoré opisujú službu priestorových údajov, musia obsahovať prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov uvedené v tabuľke 1.The new metadata describing the spatial data service shall comprise the metadata elements or groups of metadata elements listed in Table 1.
Tieto prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov musia byť v súlade s očakávanou početnosťou a súvisiacimi podmienkami stanovenými v tabuľke 1.Those metadata elements or groups of metadata elements shall be in accordance with the expected multiplicity and the related conditions set out in Table 1.
Ak v súvislosti s konkrétnym prvkom metaúdajov nie je vyjadrená žiadna podmienka, tento prvok je povinný.When no condition is expressed in relation to a particular metadata element, that element shall be mandatory.
Tabuľka 1Table 1
Metaúdaje o volateľných službách priestorových údajovMetadata for invocable spatial data services
Odkaz | Nové prvky metaúdajov | Početnosť | PodmienkyReference | New metadata elements | Multiplicity | Condition
1 | kategória | 0..1 | povinné pri volateľnej službe priestorových údajov1 | Category | 0..1 | mandatory for an invocable spatial data service
ČASŤ DPART D
Dodatočné požiadavky na metaúdaje stanovené v nariadení (ES) č. 1205/2008Additional Requirements on Metadata Set Out in Regulation (EC) No 1205/2008
1.   Lokátor zdroja1.   Resource Locator
Prvok metaúdajov ‚lokátor zdroja‘ stanovený v nariadení (ES) č. 1205/2008 musí zahŕňať aj všetky prístupové body od poskytovateľa služby priestorových údajov, pričom dané prístupové body musia byť takto jednoznačne označené.The Resource Locator metadata element set out in Regulation (EC) No 1205/2008 shall also contain all access points from the spatial data service provider and these access points shall be unambiguously identified as such.
2.   Špecifikácia2.   Specification
Prvok metaúdajov ‚špecifikácia‘ stanovený v nariadení (ES) č. 1205/2008 musí tiež odkazom alebo priamo zahŕňať technické špecifikácie (okrem iného napríklad technické usmernenie Inspire), ktorým daná volateľná služba priestorových údajov v plnej miere vyhovuje, pričom sa uvedú všetky potrebné technické prvky (v ľudsky a podľa potreby strojovo čitateľnej forme) umožňujúce jej volanie.“The Specification metadata element set out in Regulation (EC) No 1205/2008 shall also refer to or contain technical specifications (such as INSPIRE technical guidance but not only), to which the invocable spatial data service fully conforms, providing all the necessary technical elements (human, and wherever relevant, machine readable) to allow its invocation.’
PRÍLOHA IIANNEX II
„PRÍLOHA VI‘ANNEX VI
VYKONÁVACIE PREDPISY PRE INTEROPERABILITU VOLATEĽNÝCH SLUŽIEB PRIESTOROVÝCH ÚDAJOVIMPLEMENTING RULES FOR THE INTEROPERABILITY OF INVOCABLE SPATIAL DATA SERVICES
ČASŤ APART A
Dodatočné požiadavky na metaúdaje stanovené v nariadení (ES) č. 1205/2008Additional Requirements on Metadata Set Out in Regulation (EC) No 1205/2008
1.   Podmienky uplatňované na prístup a použitie1.   Conditions applying to access and use
Technické obmedzenia vzťahujúce sa na prístup a použitie služieb priestorových údajov sa zdokumentujú v prvku metaúdajov ‚OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA PRÍSTUPU A POUŽITIA‘ stanovenom v nariadení (ES) č. 1205/2008.The technical restrictions applying to the access and use of the spatial data service shall be documented in the metadata element “CONSTRAINT RELATED TO ACCESS AND USE” set out in Regulation (EC) No 1205/2008.
2.   Zodpovedná strana2.   Responsible party
Pri zodpovednej strane stanovenej v nariadení (ES) č. 1205/2008 sa opíše aspoň zodpovedná správcovská organizácia plniaca úlohu zodpovednej strany – správcu (custodian) stanovenú v nariadení (ES) č. 1205/2008.The responsible party set out in Regulation (EC) No 1205/2008 shall at least describe the custodian responsible organisation, corresponding to the Custodian responsible party role set out in Regulation (EC) No 1205/2008.
ČASŤ BPART B
Prvky metaúdajovMetadata Elements
3.   Identifikátor súradnicových referenčných systémov3.   Coordinate Reference System Identifier
Podľa potreby ide o zoznam súradnicových referenčných systémov, ktoré služba priestorových údajov podporuje.Where appropriate, this is the list of coordinate reference systems supported by the spatial data service.
Každý podporovaný súradnicový referenčný systém sa uvedie pomocou identifikátora.Each supported coordinate reference system shall be expressed using an identifier.
4.   Kvalita služby4.   Quality of Service
Ide o minimálnu kvalitu služby, ktorú odhaduje strana zodpovedná za službu priestorových údajov a pri ktorej sa očakáva, že bude mať určité trvanie.This is the minimum quality of service estimated by the spatial data service responsible party and expected to be valid over a period of time.
4.1.   Kritériá4.1.   Criteria
Ide o kritériá, ktorých sa merania týkajú.These are the criteria to which the measurements refer.
Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je nasledujúca:The value domain of this metadata element is as follows:
4.1.1.   Dostupnosť (availability)4.1.1.   Availability (availability)
Opisuje percentuálny podiel času, keď je služba k dispozícii.It describes the percentage of time the service is available.
4.1.2.   Výkonnosť (performance)4.1.2.   Performance (performance)
Opisuje, ako rýchlo možno vybaviť požiadavku na službu priestorových údajov.It describes how fast a request to the spatial data service can be completed.
4.1.3.   Kapacita (capacity)4.1.3.   Capacity (capacity)
Opisuje maximálny počet súbežných požiadaviek, ktoré možno vybaviť pri uvedenej výkonnosti.It describes the maximum number of simultaneous requests that can be completed with the declared performance.
4.2.   Meranie4.2.   Measurement
4.2.1.   Opis4.2.1.   Description
Opisuje meranie každého kritéria.It describes the measurement for each criterion.
Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.The value domain of this metadata element is free text.
4.2.2.   Hodnota (value)4.2.2.   Value (value)
Opisuje hodnotu merania pri každom kritériu.It describes the value of the measurement for each criterion.
Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.The value domain of this metadata element is free text.
4.2.3.   Jednotka (unit)4.2.3.   Unit (unit)
Opisuje jednotku merania pri každom kritériu.It describes the Unit of the measurement for each criterion.
Doména hodnôt tohto prvku metaúdajov je voľný text.The value domain of this metadata element is free text.
ČASŤ CPART C
Pokyny týkajúce sa početnosti a podmienok prvkov metaúdajovInstructions on Multiplicity and Conditions of the Metadata Elements
Metaúdaje, ktoré opisujú interoperabilnú službu priestorových údajov, musia obsahovať prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov uvedené v tabuľke 1.The metadata describing an interoperable spatial data service shall comprise the metadata elements or groups of metadata elements listed in Table 1.
Tieto prvky metaúdajov alebo skupiny prvkov metaúdajov musia byť v súlade s očakávanou početnosťou a súvisiacimi podmienkami stanovenými v tabuľke 1.Those metadata elements or groups of metadata elements shall be in accordance with the expected multiplicity and the related conditions set out in Table 1.
Ak v súvislosti s konkrétnym prvkom metaúdajov nie je vyjadrená žiadna podmienka, tento prvok je povinný.When no condition is expressed in relation to a particular metadata element, that element shall be mandatory.
Tabuľka 1Table 1
Metaúdaje o interoperabilných službách priestorových údajovMetadata for interoperable spatial data services
Odkaz | Nové prvky metaúdajov | Početnosť | PodmienkyReference | New metadata elements | Multiplicity | Condition
1 | identifikátor súradnicových referenčných systémov | 1..* | povinné v prípade uplatňovania1 | Coordinate reference system identifier | 1..* | Mandatory if relevant
2 | kvalita služby | 3..*“ |  2 | Quality of service | 3..*’ |  
PRÍLOHA IIIANNEX III
„PRÍLOHA VII‘ANNEX VII
VYKONÁVACIE PREDPISY PRE HARMONIZÁCIU INTEROPERABILNÝCH SLUŽIEB PRIESTOROVÝCH ÚDAJOVIMPLEMENTING RULES FOR THE HARMONISATION OF INTEROPERABLE SPATIAL DATA SERVICES
ČASŤ APART A
CharakteristikyCharacteristics
1.   Kvalita služby1.   Quality of Service
Pravdepodobnosť dostupnosti harmonizovanej služby priestorových údajov je 98 % času.The probability of a harmonised spatial data service to be available shall be 98 % of the time.
2.   Výstupné kódovanie2.   Output encoding
Harmonizovaná služba priestorových údajov poskytujúca priestorové objekty v rozsahu pôsobnosti smernice 2007/2/ES tieto priestorové objekty kóduje podľa tohto nariadenia.A harmonised spatial data service returning spatial objects in the scope of the Directive 2007/2/EC shall encode those spatial objects according to this regulation.
ČASŤ BPART B
Prvky metaúdajovMetadata Elements
3.   Metaúdaje o volaní3.   invocation metadata
Prvok metaúdajov o volaní dokumentuje rozhrania harmonizovanej služby priestorových údajov a obsahuje zoznam koncových bodov na umožnenie komunikácie medzi dvomi zariadeniami.The invocation metadata element documents the interfaces of the harmonised spatial data service and lists the end points to enable machine-to machine communication.
ČASŤ CPART C
Pokyny týkajúce sa početnosti a podmienok prvkov metaúdajovInstructions on Multiplicity and Conditions of the Metadata Elements
Metaúdaje o harmonizovanej službe priestorových údajov musia obsahovať prvok metaúdajov alebo skupiu prvkov metaúdajov podľa tabuľky 1.The harmonised spatial data service metadata shall comprise the metadata element or group of metadata elements listed in Table 1.
Tento prvok metaúdajov alebo skupina prvkov metaúdajov musia byť v súlade s očakávanou početnosťou a súvisiacimi podmienkami stanovenými v tabuľke 1.This metadata element or group of metadata elements shall be in accordance with the expected multiplicity and the related conditions set out in Table 1.
Ak v súvislosti s konkrétnym prvkom metaúdajov nie je vyjadrená žiadna podmienka, tento prvok je povinný.When no condition is expressed in relation to a particular metadata element, that element shall be mandatory.
Tabuľka 1Table 1
Metaúdaje o harmonizovaných službách priestorových údajovMetadata for harmonised spatial data services
Odkaz | Nové prvky metaúdajov | Početnosť | PodmienkyReference | New metadata elements | Multiplicity | Condition
1 | metaúdaje o volaní | 1..* |  1 | invocation metadata | 1..* |  
ČASŤ DPART D
OperácieOperations
1.   Zoznam operácií1.   List of operations
Harmonizovaná služba priestorových údajov musí poskytovať operácie uvedené v tabuľke 2.A harmonised spatial data service shall provide the operation listed in table 2.
Tabuľka 2Table 2
Operácie harmonizovaných služieb priestorových údajovOperations for Harmonised Spatial Data Services
Operácia | RolaOperation | Role
Získať metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov | Poskytuje všetky potrebné informácie o službe a opisuje možnosti službyGet Harmonised Spatial Data Service Metadata | Provides all necessary information about the service and describes service capabilities
2.   Operácia ‚získať metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov‘2.   Get Harmonised Spatial Data Service Metadata Operation
2.1.   Požiadavka ‚získať metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov‘2.1.   Get Harmonised Spatial Data Service Metadata Request
2.1.1.   Parametre požiadavky ‚získať metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov‘2.1.1.   Get Harmonised Spatial Data Service Metadata Request parameters
Parameter požiadavky ‚získať metaúdaje o harmonizovanej službe priestorových údajov‘ uvádza prirodzený jazyk pre obsah odpovede ‚získať metaúdaje o harmonizovanej službe priestorových údajov‘.The Get Harmonised Spatial Data Service Metadata Request parameter indicates the natural language for the content of the Get Harmonised Spatial Data Service Metadata Response
2.2.   Odpoveď ‚získať metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov‘2.2.   Get Harmonised Spatial Data Service Metadata Response
Odpoveď ‚získať metaúdaje o harmonizovanej službe priestorových údajov‘ obsahuje tieto súbory parametrov:The Get Harmonised Spatial Data Service Metadata Response shall contain the following sets of parameters:
— | metaúdaje o harmonizovanéj službe priestorových údajov,— | Harmonised Spatial Data Service Metadata,
— | metaúdaje o operáciách,— | Operations Metadata,
— | jazyky.— | Languages.
2.2.1.   Parametre metaúdajov o harmonizovanej službe priestorových údajov2.2.1.   Harmonised Spatial Data Service Metadata parameters
Parametre metaúdajov o harmonizovanej službe priestorových údajov zahŕňajú aspoň prvky metaúdajov o harmonizovanej službe priestorových údajov podľa infraštruktúry Inspire stanovené v tomto nariadení a v nariadení (ES) č. 1205/2008.The Harmonised Spatial Data Service Metadata parameters shall at least contain the INSPIRE metadata elements of the Harmonised Spatial Data Service set out in this Regulation, and in Regulation (EC) No 1205/2008.
2.2.2.   Parametre metaúdajov o operáciách2.2.2.   Operations Metadata parameters
Parameter metaúdajov o operáciách poskytuje metaúdaje o operáciách harmonizovanej služby priestorových údajov. Poskytuje minimálne opis každej operácie a zahŕňa aspoň opis vymenených údajov a sieťovej adresy.The Operations Metadata parameter provides metadata about the operations of the Harmonised Spatial Data Service. It shall at least describe each operation, including as a minimum a description of the data exchanged and the network address.
2.2.3.   Parameter jazykov2.2.3.   Languages parameter
Uvádzajú sa dva jazykové parametre:Two language parameters shall be provided:
— | parameter ‚jazyk odpovede‘ uvádzajúci prirodzený jazyk použitý v parametroch odpovede ‚získať metaúdaje o harmonizovanej službe priestorových údajov‘,— | the Response Language parameter indicating the natural language used in the Get Harmonised Spatial Data Service Metadata Response parameters,
— | parameter ‚podporované jazyky‘ obsahujúci zoznam prirodzených jazykov, ktoré harmonizovaná služba priestorových údajov podporuje.“— | the Supported Languages parameter containing the list of the natural languages supported by the Harmonised Spatial Data Service.’