?

23.8.2019    | SK | Úradný vestník Európskej únie | L 220/123.8.2019    | EN | Official Journal of the European Union | L 220/1
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1372COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/1372
zo 19. augusta 2019,of 19 August 2019
ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správimplementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards monitoring and reporting
[oznámené pod číslom C(2019) 6026](notified under document C(2019) 6026)
(Text s významom pre EHP)(Text with EEA relevance)
EURÓPSKA KOMISIA,THE EUROPEAN COMMISSION,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (1), a najmä na jej článok 21 ods. 4,Having regard to Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (1), and in particular Article 21(4) thereof,
keďže:Whereas:
(1) | V smernici 2007/2/ES sa od členských štátov vyžaduje, aby monitorovali zriaďovanie a používanie svojich infraštruktúr pre priestorové informácie a podávali správy o mnohých súvisiacich otázkach. Rozhodnutím Komisie 2009/442/ES (2) sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ. Zo skúseností z predchádzajúcich podávaní správ a zo záverov nedávnych hodnotení (hodnotenie smernice 2007/2/ES v rámci programu REFIT (3), kontrola vhodnosti podávania správ a monitorovania environmentálnej politiky EÚ (4)) vyplynulo, že treba zjednodušiť a zefektívniť monitorovanie a podávanie správ, podporiť lepšie porovnanie pokroku vo vykonávaní v jednotlivých členských štátoch, umožniť vypracovanie prehľadov na národnej a únijnej úrovni a zároveň znížiť administratívne monitorovanie a záťaž súvisiacu s podávaním správ. Zber aktualizovaných informácií by mal byť jednoduchší, porovnateľný a menej zaťažujúci pre všetkých aktérov podávajúcich správy. Okrem toho značný počet ukazovateľov neumožňoval jasný prehľad o pokroku vo vykonávaní. Uvádzalo sa priveľa ukazovateľov a nie vždy tie správne. Rozhodnutie 2009/442/ES by sa preto malo nahradiť.(1) | Directive 2007/2/EC requires Member States to monitor the implementation and use of their infrastructures for spatial information and to report on a number of issues relating to this. Commission Decision 2009/442/EC (2) implements Directive 2007/2/EC as regards that monitoring and reporting. Experience from the previous reporting exercises and the conclusions of recent evaluations (REFIT evaluation of Directive 2007/2/EC (3), Fitness Check on reporting and monitoring of EU environment policy (4)) have shown the need to simplify and streamline monitoring and reporting, support better comparison of the implementation progress across Member States and allow for National and EU-wide overviews while reducing administrative monitoring and reporting burden. Updated information should be collected in an easier, comparable and less burdensome way for all reporting actors. Moreover, the significant number of indicators was not allowing for a clear insight into the implementation progress. There were too many indicators and not necessarily the right ones. Decision 2009/442/EC should therefore be replaced.
(2) | Monitorovanie má vychádzať zo súboru ukazovateľov vypočítaných na základe údajov zhromaždených orgánmi verejnej moci. Pomocou týchto ukazovateľov sa bude hodnotiť pokrok vo vykonávaní smernice 2007/2/ES v členských štátoch a použijú sa na hodnotenie úspešnosti smernice vzhľadom na jej ciele. Preto boli ukazovatele stanovené v tomto akte vybrané podľa všeobecnej intervenčnej logiky smernice 2007/2/ES a týkajú sa požiadaviek na identifikáciu potrebných priestorových údajov (článok 3), na dokumentáciu identifikovaných priestorových údajov prostredníctvom metaúdajov (článok 4), na zabezpečenie toho, aby zdokumentované priestorové údaje boli dostupné online prostredníctvom sieťových služieb umožňujúcich ich vyhľadanie, zobrazenie a ukladanie (články 6 a 7) a na usporiadanie priestorových údajov v interoperabilných dátových modeloch so spoločným slovníkom (článok 5).(2) | Monitoring should be based on a set of indicators calculated on the basis of data collected from public authorities. These indicators will measure the implementation progress of Directive 2007/2/EC in the Member States and will be used to evaluate the success of the Directive against its objectives. Therefore, the indicators laid down in this act have been chosen according to the generic intervention logic of Directive 2007/2/EC and address the requirements to identify the spatial data needed (Article 3), to document the identified spatial data through metadata (Article 4), to ensure that the documented spatial data is accessible online through network services allowing its discovery, view and download (Articles 6 and 7), and to organise the spatial data in interoperable data models with a common vocabulary (Article 5).
(3) | V záujme zníženia administratívnej záťaže súvisiacej s monitorovaním by sa ukazovatele mali vypočítať na základe metaúdajov súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré členské štáty už vytvorili a zverejnili podľa článku 5 smernice 2007/2/ES, aby členské štáty neboli povinné vypočítať ukazovatele manuálne a každoročne poskytovať zoznam súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, ako sa stanovuje v rozhodnutí 2009/442/ES. Pri výpočte ukazovateľov na monitorovanie sa zohľadnia iba metaúdaje, ktoré zverejnia členské štáty. Okrem toho sa vynechajú metaúdaje, ktoré neboli zverejnené, pretože ich nemožno vyhľadať a neprispievajú k infraštruktúre pre priestorové informácie.(3) | To minimize the administrative burden of monitoring, the indicators should be calculated based on the metadata for spatial data sets and spatial data services already created and published by Member States pursuant to Article 5 of Directive 2007/2/EC in order for the Member States not to be obliged to calculate the indicators manually and provide a list of the spatial data sets and spatial data services corresponding to the themes listed in Annexes I, II and III to Directive 2007/2/EC every year as provided for in in Decision 2009/442/EC. Only metadata that are published by Member States will be taken into account when calculating the indicators for monitoring. Metadata that have not been published are not discoverable and do not contribute to the infrastructure for spatial information, hence will be ommitted when calculating the indicators for monitoring.
(4) | V záujme minimalizácie administratívnej záťaže pri podávaní správ by členské štáty mali podávať správy len o tých aspektoch svojich infraštruktúr pre priestorové informácie, ktoré sa zmenili od predloženia poslednej správy podľa článku 21 ods. 3 smernice 2007/2/ES.(4) | To minimize the administrative burden of reporting, Member States should only report on those aspects of their spatial information infrastructure that have changed since the submission of the last report pursuant to Article 21(3) of Directive 2007/2/EC.
(5) | S cieľom zabezpečiť konzistentný a porovnateľný prístup k monitorovaniu a podávaniu správ v celej Únii majú členské štáty monitorovať aspoň spoločnú podmnožinu súborov priestorových údajov a podávať správy o ich dostupnosti, prístupnosti a interoperabilite. Táto spoločná podmnožina by mala byť tvorená súbormi priestorových údajov, ktoré už členské štáty používajú na podávanie správ podľa tých právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia, ktoré sú uvedené v správe Komisie (5)„Opatrenia na zjednodušenie podávania správ o životnom prostredí“ po komplexnej kontrole vhodnosti monitorovania a podávania správ o environmentálnej politike EÚ (6).(5) | To ensure a consistent and comparable approach to the monitoring and reporting across the Union, Member States should monitor at least a common subset of spatial data sets and report on their availability, accessibility and interoperability. This common subset should be the spatial data sets already used by the Member States for the purpose of reporting under those pieces of EU environmental legislation identified in the Commission Report (5)‘Actions to Streamline Environmental Reporting’ following a comprehensive Fitness Check of reporting and monitoring of EU environment policy (6).
(6) | Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,(6) | The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 22 of Directive 2007/2/EC,
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:HAS ADOPTED THIS DECISION:
Článok 1Article 1
Predmet úpravySubject matter
Týmto rozhodnutím sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania povinností členských štátov, pokiaľ ide o monitorovanie zriaďovania a používania svojich infraštruktúr pre priestorové informácie a podávanie správ o tomto monitorovaní Komisii, ako je uvedené v článku 21 ods. 1 a 2 smernice 2007/2/ES.This Decision lays down detailed rules on the implementation of the obligations of the Member States to monitor the implementation and use of their infrastructures for spatial information and to report to the Commission on that monitoring as set out in Article 21(1) and (2) of Directive 2007/2/EC.
Článok 2Article 2
Spoločné ustanovenia týkajúce sa monitorovania a podávania správCommon provisions for monitoring and reporting
1.   Ukazovatele uvedené v článkoch 3 až 7 sa vypočítajú s použitím metaúdajov zo súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, ktoré členské štáty zverejňujú prostredníctvom vyhľadávacích služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a) smernice 2007/2/ES.1.   The indicators referred to in Articles 3 to 7 shall be calculated using the metadata of the spatial data sets and the spatial data services that are published by Member States through the discovery services referred to in Article 11(1)(a) of Directive 2007/2/EC.
2.   Členské štáty sprístupnia verejnosti všetky výsledky monitorovania v súlade s článkom 21 ods. 1 smernice 2007/2/ES cez internet alebo prostredníctvom iného vhodného telekomunikačného prostriedku.2.   Member States shall make all results of monitoring in accordance with Article 21(1) of Directive 2007/2/EC accessible to the public on the internet or using other appropriate means of telecommunication.
Článok 3Article 3
Monitorovanie dostupnosti priestorových údajov a služiebMonitoring of the availability of spatial data and services
1.   Na zistenie počtu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov sa používajú tieto ukazovatele:1.   The following indicators shall be used to measure the number of spatial data sets and spatial data services:
a) | počet súborov priestorových údajov, ku ktorým existujú metaúdaje („DSi1,1“);(a) | the number of spatial data sets for which metadata exist (‘DSi1,1’);
b) | počet služieb priestorových údajov, ku ktorým existujú metaúdaje („DSi1,2“).(b) | the number of spatial data services for which metadata exist (‘DSi1,2’).
2.   Na zistenie počtu súborov priestorových údajov, ktoré už členský štát používa na podávanie správ Komisii podľa právnych predpisov v oblasti životného prostredia, sa používa tento ukazovateľ: počet súborov priestorových údajov, ktorých metaúdaje obsahujú kľúčové slovo z registra poskytnutého Komisiou, podľa ktorého sa súbor priestorových údajov používa na podávanie správ podľa právnych predpisov v oblasti životného prostredia („DSi1,3“).2.   The following indicator shall be used to measure the number of spatial data sets that are already used by the Member State for reporting to the Commission under the environmental legislation: the number of spatial data sets for which the metadata contains a keyword from a register provided by the Commission indicating that the spatial data set is used for reporting under the environmental legislation (‘DSi1,3’).
3.   Na zistenie počtu súborov priestorových údajov, ktoré pokrývajú regionálne resp. celoštátne územie, sa používajú tieto ukazovatele:3.   The following indicators shall be used to measure the number of the spatial data sets that respectively cover regional or national territory:
a) | počet súborov priestorových údajov, ktorých metaúdaje obsahujú kľúčové slovo z registra poskytnutého Komisiou, podľa ktorého súbor priestorových údajov pokrýva regionálne územie („DSi1,4“);(a) | the number of spatial data sets for which the metadata contains a keyword from a register provided by the Commission indicating that the spatial data set covers regional territory (‘DSi1,4’);
b) | počet súborov priestorových údajov, ktorých metaúdaje obsahujú kľúčové slovo z registra poskytnutého Komisiou, podľa ktorého súbor priestorových údajov pokrýva celoštátne územie („DSi1,5“).(b) | the number of spatial data sets for which the metadata contains a keyword from a register provided by the Commission indicating that the spatial data set covers the national territory (‘DSi1,5’).
Článok 4Article 4
Monitorovanie súladu metaúdajov s nariadením Komisie (ES) č. 1205/2008 (7)Monitoring of the conformity of metadata with Commission Regulation (EC) No 1205/2008 (7)
Na zistenie percentuálneho podielu metaúdajov pri súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov, ktoré členské štáty zverejňujú cez vyhľadávacie služby uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) smernice 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s nariadením (ES) č. 1205/2008, sa používajú tieto ukazovatele:The following indicators shall be used to measure the percentage of metadata for spatial data sets and spatial data services that are published by Member States through the discovery services referred to in Article 11(1)(a) of Directive 2007/2/EC that are in conformity with Regulation (EC) No 1205/2008 as regards metadata:
a) | počet súborov priestorových údajov, ktorých metaúdaje sú v súlade s nariadením (ES) č. 1205/2008, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa počtom súborov priestorových údajov, ku ktorým existujú metaúdaje v zmysle ukazovateľa „DSi1,1“ („MDi1,1“);(a) | the number of spatial data sets for which metadata are in conformity with Regulation (EC) No 1205/2008 multiplied by a hundred and divided by the number of spatial data sets for which metadata exist as given by indicator ‘DSi1,1’ (‘MDi1,1’);
b) | počet služieb priestorových údajov, ktorých metaúdaje sú v súlade s nariadením (ES) č. 1205/2008, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa počtom služieb priestorových údajov, ku ktorým existujú metaúdaje v zmysle ukazovateľa „DSi1,2“ („MDi1,2“).(b) | the number of spatial data services for which metadata are in conformity with Regulation (EC) No 1205/2008 multiplied by a hundred and divided by the number of spatial data services for which metadata exist as given by indicator ‘DSi1,2’ (‘MDi1,2’).
Článok 5Article 5
Monitorovanie súladu súborov priestorových údajov s nariadením Komisie (EÚ) č. 1089/2010 (8) o interoperabiliteMonitoring of the conformity of spatial data sets with Commission Regulation (EU) No 1089/2010 (8) on interoperability
Na zistenie percentuálneho podielu súborov priestorových údajov, ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 1089/2010, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov priestorových údajov, sa používajú tieto ukazovatele:The following indicators shall be used to measure the percentage of spatial data sets that are in conformity with Regulation (EU) No 1089/2010 as regards interoperability of spatial data sets:
a) | počet súborov priestorových údajov, ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 1089/2010, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa počtom súborov priestorových údajov v zmysle ukazovateľa „DSi1,1“ („DSi2“);(a) | the number of spatial data sets which are in conformity with Regulation (EU) No 1089/2010 multiplied by a hundred and divided by the number of spatial data sets as given by indicator ‘DSi1,1’ (‘DSi2’);
b) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 1089/2010, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v danej prílohe („DSi2,1“);(b) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex I to Directive 2007/2/EC which are in conformity with Regulation (EU) No 1089/2010 multiplied by a hundred and divided by the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (‘DSi2,1’);
c) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 1089/2010, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v danej prílohe („DSi2,2“);(c) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex II to Directive 2007/2/EC which are in conformity with Regulation (EU) No 1089/2010 multiplied by a hundred and divided by the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (‘DSi2,2’);
d) | počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s nariadením (EÚ) č. 1089/2010, sa vynásobí číslom sto a vydelí počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v danej prílohe („DSi2,3“).(d) | the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in Annex III to Directive 2007/2/EC which are in conformity with Regulation (EU) No 1089/2010 multiplied by a hundred and divided by the number of spatial data sets corresponding to the themes listed in that Annex (‘DSi2,3’).
Článok 6Article 6
Monitorovanie prístupu k súborom priestorových údajov prostredníctvom zobrazovacích a ukladacích služiebMonitoring of the accessibility of spatial data sets through view and download services
Na zistenie percentuálneho podielu súborov priestorových údajov, ktoré sú prístupné prostredníctvom zobrazovacích služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. b) smernice 2007/2/ES a ukladacích služieb uvedených v písmene c) tohto ustanovenia, sa používajú tieto ukazovatele:The following indicators shall be used to measure the percentage of spatial data sets that are accessible through the view services referred to in point (b) Article 11(1) of Directive 2007/2/EC and through the download services referred to in point (c) of that provision:
a) | počet súborov priestorových údajov, ku ktorým existujú zobrazovacie a ukladacie služby, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa počtom súborov priestorových údajov v zmysle ukazovateľa „DSi1,1“ („NSi2“);(a) | the number of spatial data sets for which both view and download services exist multiplied by a hundred and divided by the number of spatial data sets as given by indicator DSi1,1(‘NSi2’);
b) | počet súborov priestorových údajov, ku ktorým existujú zobrazovacie služby, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa počtom súborov priestorových údajov v zmysle ukazovateľa „DSi1,1“ („NSi2,1“);(b) | the number of spatial data sets for which a view service exists multiplied by a hundred and divided by the number of spatial data sets as given by indicator DSi1,1 (‘NSi2,1’);
c) | počet súborov priestorových údajov, ku ktorým existujú ukladacie služby, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa celkovým počtom súborov priestorových údajov v zmysle ukazovateľa „DSi1,1“ („NSi2,2“).(c) | the number of spatial data sets for which a download service exists multiplied by a hundred and divided by the total number of spatial data sets as given by indicator DSi1,1 (‘NSi2,2’).
Článok 7Article 7
Monitorovanie súladu sieťových služieb s nariadením (ES) č. 976/2009 (9)Monitoring of the conformity of network services with Commission Regulation (EC) No 976/2009 (9)
Na zistenie percentuálneho podielu sieťových služieb uvedených v článku 11 ods. 1 smernice 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s nariadením (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o sieťové služby, sa používajú tieto ukazovatele:The following indicators shall be used to measure the percentage of the network services referred to in Article 11(1) of Directive 2007/2/EC that are in conformity with Regulation (EC) No 976/2009 as regards the Network Services:
a) | počet sieťových služieb, ktoré sú v súlade s nariadením (ES) č. 976/2009, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa celkovým počtom sieťových služieb („NSi4“);(a) | the number of network services which are in conformity with Regulation (EC) No 976/2009 multiplied by a hundred and divided by the total number of network services (‘NSi4’);
b) | počet vyhľadávacích služieb, ktoré sú v súlade s nariadením (ES) č. 976/2009, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa celkovým počtom vyhľadávacích služieb („NSi4,1“);(b) | the number of discovery services which are in conformity with Regulation (EC) No 976/2009 multiplied by a hundred and divided by the total number of discovery services (‘NSi4,1’);
c) | počet zobrazovacích služieb, ktoré sú v súlade s nariadením (ES) č. 976/2009, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa celkovým počtom zobrazovacích služieb („NSi4,2“);(c) | the number of view services which are in conformity with Regulation (EC) No 976/2009 multiplied by a hundred and divided by the total number of view services (‘NSi4,2’);
d) | počet ukladacích služieb, ktoré sú v súlade s nariadením (ES) č. 976/2009, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa celkovým počtom ukladacích služieb („NSi4,3“);(d) | the number of download services which are in conformity with Regulation (EC) No 976/2009 multiplied by a hundred and divided by the total number of download services (‘NSi4,3’);
e) | počet súborov transformačných služieb, ktoré sú v súlade s nariadením (ES) č. 976/2009, sa vynásobí číslom sto a vydelí sa celkovým počtom transformačných služieb („NSi4,4“).(e) | the number of transformation services which are in conformity with Regulation (EC) No 976/2009 multiplied by a hundred and divided by the total number of transformation services (‘NSi4,4’).
Článok 8Article 8
Zverejnenie výsledkov monitorovaniaPublication of the monitoring results
Výsledky monitorovania požadované v článku 21 ods. 1 smernice 2007/2/ES sa každý rok zverejnia najneskôr do 31. marca v súvislosti so stavom zavedenia infraštruktúry pre priestorové informácie z 15. decembra predchádzajúceho roka. Výsledky sa aktualizujú minimálne raz za rok.The results of the monitoring required by Article 21(1) of Directive 2007/2/EC shall be published by 31 March of each year at the latest in respect of the status of the implementation of the infrastructure for spatial information on 15 December the preceding year. The results shall be updated at least every year.
Článok 9Article 9
Aktualizovanie súhrnných správUpdating summary reports
Členské štáty poskytnú Komisii aktualizované súhrnné údaje o aspektoch uvedených v článku 21 ods. 2 smernice 2007/2/ES. Aktualizujú sa len tie súhrnné údaje, pri ktorých došlo k zmene od predchádzajúceho predloženia.Member States shall provide updated summary descriptions of the items referred to in Article 21(2) of Directive 2007/2/EC to the Commission.Only those summary descriptions shall be updated where changes have taken place since the previous submission.
Článok 10Article 10
ZrušenieRepeal
Rozhodnutie 2009/442/ES sa zrušuje.Decision 2009/442/EC is repealed.
Článok 11Article 11
AdresátiAddressees
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.This Decision is addressed to the Member States
V Bruseli 19. augusta 2019Done at Brussels, 19 August 2019.
Za KomisiuFor the Commission
Karmenu VELLAKarmenu VELLA
člen KomisieMember of the Commission
(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.(1)  OJ L 108, 25.4.2007, p. 1.
(2)  Rozhodnutie Komisie 2009/442/ES z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ (Ú. v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 18).(2)  Commission Decision 2009/442/EC of 5 June 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards monitoring and reporting (OJ L 148, 11.6.2009, p. 18).
(3)  SWD(2016) 273 final.(3)  SWD(2016) 273 final.
(4)  COM(2017) 312 final a SWD(2017) 230.(4)  COM(2017) 312 final and SWD(2017) 230.
(5)  COM(2017) 312 final.(5)  COM(2017) 312 final.
(6)  SWD(2017) 230 final. Kompletný zoznam sa nachádza v prílohe 1 (oddiel 8.1).(6)  SWD(2017) 230 final; the complete list appears in annex 1 of it (section 8.1 of the document).
(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008, s. 12).(7)  Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata (OJ L 326, 4.12.2008, p. 12).
(8)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11).(8)  Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services (OJ L 323, 8.12.2010, p. 11).
(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9).(9)  Commission Regulation (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services (OJ L 274, 20.10.2009, p. 9).